Vedlegg 4 Materiellbeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg 4 Materiellbeskrivelse"

Transkript

1 Rutetransport Hamar-regionen 2012 Vedlegg 4 Materiellbeskrivelse Versjon

2 INNHOLD 1. OFFENTLIGE BESTEMMELSER OG KONTRAKTENS KRAV Generelt Universell utforming Informasjonsplikt Infrastruktur MATERIELLKATEGORIER OG KRAV Materiellkategorier Alderskrav Reservemateriell INFORMASJON OG DESIGNPROGRAM Designprogram Reklame Informasjonsplass/-plakater innvendig i bussene Rutetabeller Flaggholdere ELEKTRONISKE SYSTEMER Destinasjonsvisning Trafikkstyringssystem Billetteringssystem Automatisk passasjertellesystem Sanntidsinformasjon og stoppestedsannonsering Informasjonsskjerm Høytaleranlegg Internett Bombrikker og bomåpnere Montering, ansvar mv. for elektroniske systemer INNREDNING Dører Rullestol/barnevognplass Tilgjengelighet for funksjonshemmede Bagasjerom Sitteplassen Belysning Stoppknapper Søppelkasse Gulv og stigtrinn Varme og ventilasjon MILJØKRAV Generelt Utslipp Drivstoff Støy Dekk og kjettinger Side 2 av 15

3 7. SIKKERHET OG TRYGGHET Dørbrems Automatisk brannslukking Trygghetskamera Ryggekamera Kommunikasjonsutstyr i bussene RENGJØRING OG INNEMILJØ I BUSSENE Generelle krav Daglige krav til renhold Periodiske renholdskrav MATERIELLETS TEKNISKE TILSTAND OG VEDLIKEHOLD Generelt tilstand Skader og mangler Mangler ved Oppdragsgivers utstyr Frister for utbedring av skader og mangler Side 3 av 15

4 1. OFFENTLIGE BESTEMMELSER OG KONTRAKTENS KRAV 1.1. Generelt Alle busser skal i tillegg til offentlige bestemmelser tilfredsstille ethvert krav som stilles i denne Kontrakten. Materiellbeskrivelsen i denne Kontrakt går for flere punkter ut over gjeldende lover/forskrifter. Alt spesifisert og påkrevd utstyr, tekniske krav osv. skal til enhver tid være på plass og i funksjonsdyktig stand. Dersom materiellkravene ikke overholdes, vil Utøver bli ilagt gebyrer slik dette er beskrevet i Vedlegg 1 Kommersielle forhold. Ved gjentakende avvik og avvik av lengre varighet som er gebyrbelagt, vil dette bli behandlet som mislighold i henhold til kontraktsbestemmelsene Universell utforming Slik det fremgår av denne Kontrakt skal alt materiell tilfredsstille de til enhver tid gjeldende krav som myndighetene setter til universell utforming, med mindre det er gitt særskilte unntak fra visse bestemmelser. Forskrift om universell utforming av motorvogn i løyvepliktig transport mv., fastsatt av Samferdselsdepartementet 3. desember 2009 gjøres gjeldende for alle busser som skal benyttes. Ved eventuell endring av kravene vil disse gjelde for nytt materiell som blir tatt inn i forbindelsen med transport i denne Kontrakt Informasjonsplikt Utøver skal gi Oppdragsgiver nøyaktig, og til en hver tid oppdaterte, beskrivelser av hvilke busser som skal benyttes under Oppdraget, inkludert reservemateriell. Utøver er ansvarlig for at det til en hver tid finnes en database/rapport med fullstendig oversikt over alt materiell som benyttes. Hvis det gjøres endringer i materiell og/eller bytte av billettmaskin i Kontraktsperioden, skal Utøver omgående og uoppfordret fylle ut et nytt vognskjema og sende dette til Oppdragsgiver sammen med kopi av registreringsbevis. Oppdragsgiver skal fortløpende gis skriftlig melding om busser som tas ut av Oppdraget. Dersom det i løpet av kontraktsperioden innføres et elektronisk rapporteringssystem for materiell skal Utøver benytte dette. Oppdragsgiver kan til en hver tid kreve innsyn i aktuell dokumentasjon om bussenes tekniske egenskaper og vedlikehold, og skal kunne inspisere og kontrollere bussene Infrastruktur Utøver er selv ansvarlig for å tilpasse materiellkategori til den gjeldende infrastrukturen, og gjøre seg godt kjent med rutetraséene. Dersom det etter Utøvers mening er enkelte rutetraseer som ikke er mulig å kjøre med angitt materiellkategori, kan Oppdragsgiver etter særskilt avtale gi midlertidig dispensasjon for endret materiellkategori eller omlegging av rutetrase. Side 4 av 15

5 2. MATERIELLKATEGORIER OG KRAV 2.1 Materiellkategorier Bussene skal registreres med maksimal kapasitet for sitteplasser og ståplasser i forhold til sin konstruksjon og størrelse, og iht. vanlige registreringsbestemmelser for aktuell buss/busstype. Materiellkategori Betegnelse Antall passasjerplasser A Bybuss minimum 36 B Stamrutebuss minimum 57 C Lokalbuss minimum 47 (og min 57)* D Minibuss minimum 16 Diverse Laventrè 2 (to) rullestoler (3 barnevogn.) 3 akslet m/sving på siste aksel 1 (en) rullestol (2 barnevogn.) 1 (en) rullestol (2 barnevogn.) Egnet for 2 (to) rullestoler med uttakbare seter *) Innen Materiellkategori C skal minst 8 busser i Rutepakke 1 ha minimum 57 sitteplasser, og minst 3 busser i Rutepakke 2 skal ha minimum 57 sitteplasser. Sitteplass på klappseter regnes som ståplass. Sjåførplass regnes ikke som sitteplass. 2.2 Alderskrav Materiell- Kategori Betegnelse Maksalder Gj.sn alder A Bybuss 8 år 6 år B Stamrutebuss 8 år 6 år C Lokalbuss 12 år 7 år D Minibuss 5 år 4 år Alderskravene gjelder i hele Kontraktsperioden, og for hver enkelt kategori. Alderskravene kan ikke utjevnes mellom de enkelte materiellkategoriene og mellom rutepakkene. Alderskravet følger prinsippet fra dato til dato, ved at alder beregnes fra første registreringsdato (uansett land) for den enkelte buss. Dersom alderskravene ikke overholdes, vil Utøver for mindre avvik bli ilagt gebyrer slik dette er beskrevet i Vedlegg 1 Kommersielle betingelser. Ved større eller noe lengre avvik vil dette bli behandlet som mislighold i henhold til Kontraktsbestemmelsene. 2.3 Reservemateriell Reservemateriell av beredskapshensyn er Utøvers ansvar. Det innebærer at alle busser (dublerings-, erstatnings-, reserve-, beredskapsbusser eller lignende betegnelser) som benyttes i Oppdraget, skal tilfredsstille kravene for den typen transport (bybuss-, lokal-/skolerute, stamrute eller anropstyrt trafikk) de blir benyttet til. Side 5 av 15

6 3. INFORMASJON OG DESIGNPROGRAM 3.1. Designprogram Alle busser skal lakkeres og påføres piktogrammer/logo, grafiske elementer og intern nummerering i henhold til Oppdragsgivers profilprogram og farger. Se vedlegg 7 Designbeskrivelse. Fargekode for utvendig grunnfarge EFT14490 (Lada 508), også benevnt okergul. Foliering av grunnfarge tillates ikke. På bussene tillates det å profilere bussprodusentens egen logo i bussens front, samt Utøvers navn etter anvisninger som følger av Designprogrammet. Ingen annen profilering skal forekomme. Utøver skal forestå og bekoste montering av Oppdragsgivers logoer og grafiske elementer iht. Designprogrammet. Oppdragsgiver vil levere kostnadsfritt til Utøver ett komplette sett med selvklebende folie/dekorelementer ved førstegangs foliering av hver ny buss som Utøver tar inn for oppfyllelse av denne kontrakten. Ved skader på bussene, er Utøver for egen kostnad ansvarlig for at bussene lakkeres og påføres nye logoer og grafiske elementer. Utøver skal bestille logomateriell iht. Oppdragsgivers anvisninger. Designprogrammet er for tiden under revisjon. Det må påregnes at nytt designprogram blir innført før Oppstartsdato. Oppdragsgiver bekoster nødvendige endringer, men Utøver skal stille bussene vederlagsfritt til disposisjon. Busser som tas ut av kontraktskjøring for Oppdragsgiver, skal ha fjernet alle logoer og designmerking relatert til denne Kontrakt Reklame Oppdragsgiver har alle rettigheter i forhold til å benytte materiellets utvendige og innvendige flater, inkl. eventuelt elektroniske skjermer, med kommersiell og/eller kampanjerettet reklameformål. Det er for tiden ikke tillatt med utvendig reklame på bussene. I henhold til fylkestinget vedtak 77/2009 opprettholdes designprogrammet fra 1998 (vedtatt av hovedutvalget for samferdsel og næringsutvikling ) uendret, slik at det ikke tillates kommersiell reklame på materiell som trafikkerer i regi av Hedmark Trafikk FKF. Oppdragsgiver vil bekoste monteringen av reklamefolie og lignende på bussene, både innvendig og utvendig. Materiellet skal da stilles vederlagsfritt til disposisjon for slik montering i rengjort stand. Ved fjerning av reklame vil Oppdragsgiver dekke evt. kostnader for skader på karosseri eller interiør. Slike skader skal, før reparasjon foretas, dokumenteres og meldes skriftlig til Oppdragsgiver med kostnadsoverslag Informasjonsplass/-plakater innvendig i bussene Alle busser skal være utstyrt med minst 3 (tre) opphengsskinner for trafikantinformasjon/reklame (plakater) i størrelsen bredde 50 cm * høyde 70 cm. Plassering skjer etter nærmere spesifikasjoner fra Oppdragsgiver, men normalt på vegg mot sjåfør, tverrstilt levegg ved bakdør. Plassene disponeres kun av Oppdragsgiver. Side 6 av 15

7 Buss i materiellkategori D (minibuss) skal minimum være utstyrt med en opphengsskinne på vegg mot sjåfør eller annen synlig plass (fremst i bussen) for alle passasjerer, størrelse minimum A3 (bredde 297 mm * høyde 420 mm) Rutetabeller Bussene skal være utstyrt med holdere for informasjonsmateriell og rutetabeller i hefteformat og lommeformat. Målene for rutehefter er 100 mm x 210 mm (bredde*høyde) og målene for lommeruter er 56 mm * 85 mm (b*h). Det skal minst være to plasser for rutehefter og fire plasser for lommeformat i hver buss. Informasjonsmateriell og rutetabeller skal minimum være tilgjengelig for publikum i innstigingssonen foran i bussen Flaggholdere Flaggholdere skal monteres på taket utvendig på hver side av bussen, så langt fram som mulig. Hulldiameter for flaggstenger 21 mm. Utøver skal selv holde og vedlikeholde komplette sett med norske flagg. Flagging skjer kun etter anvisning fra Oppdragsgiver. 4. ELEKTRONISKE SYSTEMER 4.1. Destinasjonsvisning Det skal være skilting for linjenummer og destinasjon i bussens front og på høyre side. Skilt for linjenummer skal være sentrert bak på bussen. Skiltkassene skal være av LED-type, med skrifthøyde 245mm i frontskilt, 160mm. i sideskilt og 210mm i nummerskilt bak. For busser i kategori A skal linjenummerangivelsen skal være forberedt for fargevisninger. For busser i kategori D tillates det å benytte en skiltkasse i front eller høyre side. Styring og kabling for destinasjonsskilter må være av IBIS-standard. Alle skiltkassene skal styres av en felles styringsenhet i bussen. Styring av skiltkassene skal kunne integreres mot Oppdragsgivers billetteringssystem eller sanntidssystem med stoppestedannonsering. Oppdragsgiver bestemmer hvilke destinasjoner og skiltanvisninger som til en hver tid skal benyttes Trafikkstyringssystem Alle busser i kategori D skal ha installert Oppdragsgivers trafikkstyringssystem for Anropstyrt transport. Trafikkstyringssystemet består av en sjåførcomputer, printer og GPS-enhet med antenne. Systemets komponenter skal monteres i tilknytning til førerplassen. Oppdragsgiver stiller til disposisjon nødvendig utstyr. Utøver skal sørge for tilstrekkelig 12 V strømforsyning og montering av antenne Elektronisk billettering Utøver er ansvarlig for at alt materiell som benyttes i Oppdraget har installert og er tilkoblet Oppdragsgivers billettsystem. Operatør er ansvarlig for all kabling frem til billettsalgsmaskiner, og er ansvarlig for alle kostnader til montering og demontering. Se for øvrig Vedlegg 6 Billetteringsbeskrivelse Automatisk passasjertellesystem Materiellkategori A skal utstyres med automatisk passasjertellesystem. Systemet skal optisk telle alle på- og avstigende passasjerer på alle holdeplasser på de linjer hvor dette er fastsatt. Aktuell holdeplass skal registreres automatisk på bakgrunn av GPS- Side 7 av 15

8 posisjoneringssystem som er tilkoblet eller er en integrert del systemet. Utøver skal forestå drift og vedlikehold av systemet. Oppdragsgiver leverer GPS-koordinater og holdeplassnavn som skal benyttes. Alle trafikkdata skal overlates Oppdragsgiver hver måned, og skal rapporteres etter en omforent modell Sanntidsinformasjon og stoppestedsannonsering Oppdragsgiver har under anskaffelse et sanntidsinformasjonssystem for kollektivtrafikken i Hedmark. Sanntidsinformasjonssystemets hovedhensikt er å opplyse kundene om bord i bussene, på trafikknutepunkter og på holdeplassene, samt å gi informasjon om busstilbudet over internett og over mobiltelefon, herunder om ankomsttid for neste avgang m.v. Bussene skal være forberedt for installasjon av system for automatisk stoppestedsinformasjon som styres av kjøretøycomputer. Systemet skal gi informasjon om neste stoppested og viktige korrespondansemuligheter både i høyttaler og på godt synlig display/-er. Informasjonsdisplay/skjermer skal monteres i taket over midtgangen eller på skillevegg bak sjåfør, slik at den kan leses fra alle sitteplasser. Busser med totallengde over 13,5 meter skal utstyres med 2 skjermer/display. Styring og kabling for innvendige display må være av IBIS-standard. Kravene som stilles til systemet er ikke klarlagt ennå. Oppdragsgiver vil dekke kostnadene til anskaffelse og drift av sanntidsinformasjonssystemet når dette er klart for implementering. Oppdragsgiver vil deretter dekke kostnadene til drift av sanntidsinformasjonssystemet etter nærmere avtale Informasjonsskjerm I den grad Oppdragsgiver velger et sanntidssystem basert på Informasjonsdisplay (LED-display), skal bussene kunne utstyres med minst 17 fargeskjerm for passasjerinformasjon. Skjermen skal monteres i taket over midtgangen eller på skillevegg bak sjåfør, slik at den kan leses fra alle sitteplasser. Busser med totallengde over 13,5 meter skal utstyres med 2 skjermer (eks. ved tverrstilt levegg ved bakdør). Layout, grafikk og tekniske egenskaper på skjermen defineres av Oppdragsgiver. Utøver skal utstyre alt materiell med strømforsyning til visningsenhetene, samt kabling til kjøretøyets sentralenhet som plasseres i nærheten av førerplass Høytaleranlegg I alle busser kreves det høyttaleranlegg med mikrofon ved førerplass og tilstrekkelig antall innvendige høyttalere for jevn lyd i hele bussen. Anlegget skal være av en slik kvalitet at det sikrer en god gjengivelse av meldinger fra sjåfør, og med tilpasset lydnivå for hele passasjerområdet. Bussene skal være utstyrt med utvendig høyttaler som skal gi lyd til stoppestedsområdet ved bussens dørområder. Sjåfør skal med bryter ved førerplass kunne veksle mellom innvendige, utvendige og alle høyttalere ved bruk av mikrofon. Systemet skal kun brukes for å gi informasjon til reisende Internett Alle busser i kategori A, B og C skal ha trådløst internett som dekker hele passasjerområdet. Trådløst internett skal minst være kompatibelt med b eller bedre, og med teoretisk kapasitet på minimum 10 Mb/sek. Side 8 av 15

9 Internett skal til en hver tid være gratis tilgjengelig for publikum. Internettutstyr skal være uavhengig av tjenesteleverandør. Oppdragsgiver velger tjenesteleverandør, omfang og innhold av tjenesten, og dekker alle løpende kommunikasjonskostnader. Informasjon og pliktogrammer om internett skal utføres og monteres etter Oppdragsgivers anvisninger Bombrikker og bomåpnere Utøver må påregnes at det under Kontraktsperioden blir innført bomsystemer og trafikkreguleringstiltak i ruteområdet. Det er Utøvers ansvar å inngå avtale med bompengeselskaper osv. Utøver skal montere alt utstyr i bussene, som er nødvendig for slutte seg til automatiske trafikkreguleringstiltak. Dette kan omfatte utstyr for lyskryssprioritering, busstrasè bommer eller andre trafikkreguleringssystemer. Med unntak av vanlig Autopassbrikke, vil Oppdragsgiver dekke kostnadene for annet utstyr som måtte bli nødvendig Montering, ansvar mv. for elektroniske systemer Det kreves at bussene har tilstrekkelig strømforsyning til å drifte alle elektroniske systemer nevnt i denne kontrakten. Systemene skal tilkobles strømforsyning og antenner iht. systemleverandørenes monteringsanvisninger. Bussene skal ha tilstrekkelig plass for å installere systemenes komponenter og betjeningssystemer i tilknytning til førerplass. 5. INNREDNING 5.1. Dører Materiellkategori A, B og C skal ha to dørsoner, fram- og midtdør. Alle sidedører skal kunne betjenes fra sjåførplass. Materiellkategori A skal ha dobbeltdør bak, som skal være automatisert med passasjerbetjent døråpner fra innsiden. Materiellkategori D skal ha automatisk passasjerdør på høyre side, samt dobbeltdør for å laste rullestolbrukere i hekken. Fri åpning skal være slik at rullestoler og barnevogner raskt, enkelt og sikkert kan tas om bord i alle kategorier av bussene. Enkeltdør skal ha en fri åpning på minimum 650 mm, dobbeltdør skal ha en fri åpning på minimum 1200 mm. Ved alle dørområder skal det være montert innvendige le-vegger. Krav om levegger gjelder ikke busser i materiellkategori D Rullestol/barnevognplass Materiellkategori A, B og C skal ha avsatt areal for barnevogner, rullestol o.l. ved bussens bakdør. Arealet for rullestolplass skal være i henhold til gjeldende forskrift, minimum 130 cm x 75 cm. I materiellkategori A skal rullestolplassens størrelse være tilstrekkelig stor for lett å kunne ta to passasjerer sittende i rullestol ombord. Plasseringen skal være på venstre side i fartsretningen for materiellkategori B og C. Busser i kategori A, B og C skal ha stoppsignalknapp i tilknytning til rullestolplass, og minst to sitteplasser, av type med setepute som kan slås opp, og holdestenger i tilknytning til rullestol/barnevognplassen. Sykler, barnevogner, rullestoler o.l. skal kunne sikres under transport Tilgjengelighet for funksjonshemmede Alle materiellkategorier skal tilfredsstille krav i EU-direktiv 2001/85/EG vedrørende tilgjengelighet for funksjonshemmede. Side 9 av 15

10 Følgende minimumskrav gjelder: Kategori A bybusser skal som minimum utfellbar lem ved midtdør. Kategori B stamrutebusser skal ha løfteanordning for å ta rullestoler om bord i bussen gjennom bakdør. Kategori D minibusser skal ha hydraulisk løfteanordning for raskt og effektiv kunne ta inn/ut rullestoler. Alle minibusser skal ha automatisk stigtrinn i sidedør eller medbringe løst hjelpetrinn Bagasjerom Materiellkategori B og C skal ha utvendige bagasjerom som er tilgjengelig for publikum. Bagasjerommene skal være gjennomgående og ha plass for minimum tre sykler i voksen størrelse, ski, sammenlagte barnevogner o.l. All bagasje skal være tilgjengelig fra høyre side av bussen. Bagasjerommene skal fortrinnsvis være reservert for publikum. Alle bagasjerom skal være tydelig merket. Busser i kategori B skal ha minst to bagasjeluker som betjenes automatisk fra førerplass Sitteplassen Alle busser skal ha polstrede seter, og være utrustet med godkjente og funksjonsdyktige sikkerhetsbelter. Sittepute og seterygg skal være kledd i slitesterkt stoffmateriale som er egnet for slik bruk. For materiellkategori A og C skal den horisontale avstanden fra seteryggen og framover til bakkant av foranstående sete skal være minst 71 cm. For plasser som det ikke er mulig å oppfylle nevnte krav for, gjelder bussdirektivets minimumsmål. Setene skal minimum være med halvhøy rygg og ha sidestøtte mot midtgang. Materiellkategori B og D skal den horisontale avstanden fra seteryggen og framover til bakkant av foranstående sete skal være minst 75 cm. Setene skal ha regulerbar høy seterygg og ha sidestøtte mot midtgang. Det skal være tilgjengelige klesknagger ved hvert sete/setepar. Alt materiell skal ha særskilt utstyr for sikring for barn, også for barn under 3 år (min 1 plass). Sikringsutstyr skal når det ikke benyttes, oppbevares på egnet sted i passasjerkupéen Belysning Materiellet skal ha god belysning, som skal kunne betjene fra sjåførplass. Innvendige belysning skal gi godt leselys på samtlige sitteplasser samt gi tilstrekkelig lys for at reisende uten risiko kan stige av og på samt forflytte seg i bussen. Busser i kategori B skal ha leselys til hver seteplass. Utvendig, eller integrert i døråpningen, skal det ved utgangsdørene være lys som dekker fortau, og som tennes automatisk når dørene åpnes Stoppknapper Minst en stoppknapp skal være innenfor rekkevidde fra hver stå- eller sitteplass. På de forreste plassene må stoppknappene kunne nås av en 6-åring. Hus for stoppknapp skal være i kontrast mot knapp og bakgrunn, og ha pling -funksjon. Side 10 av 15

11 Stoppknapper ved rullestolplass samt ved særskilte plasser for bevegelseshemmede skal i tillegg være utformet med symbol og blindeskrift. Materiellkategori A, B og C skal ha stoppknapp i tilknytning til rullestolplass. Stoppknapper skal kunne nås sittende i rullestol Søppelkasse Det skal være søppelkasse ved alle dørområder Gulv og stigtrinn Materiellkategori A skal være i laventreutførelse, dvs. lavt og trinnfritt gulv fra fremre dør til og med området ved bakdøren. Materiellkategori A, B og C og skal være utstyrt med knelefunksjon som reduserer trinnhøyden i innstegsonen maksimalt. Maksimalt høyde fra bakkenivå (ikke plattform) skal være 250 mm. Alle gulv og stigtrinn skal være med sklisikkert materiale, og ellers utformet/utstyrt slik at isdannelse normalt ikke kan forekomme. Innvendige trinn og podesterkanter m.v. skal til en hver tid være merket med kontrastfarge Varme og ventilasjon Alle materiellkategorier skal være utrustet med varme-/ventilasjonsanlegg som er dimensjonert for å klare å holde en stabil og behagelig temperatur i passasjerområdet, under varierende temperaturforhold og årstider. Temperaturen skal være forhåndsinnstilt på +22 C i perioden 15. april 15. oktober og +18 C resten av året. Angitt temperatur gjelder fra oppstart av turen. Målingen av temperatur skjer 1,2 m over gulvet ved for- og bakaksel. Det kreves at bussenes varme-/ventilasjonsanlegg er helautomatisk og det skal ikke være mulig for sjåføren å endre den forhåndsinnstilte temperaturen eller slå anlegget av/på. Friskluftsystem og ventilasjonsanlegg skal sammen sikre at det alltid er frisk luft i bussen, også når bussen har fullt belegg. Både kald og oppvarmet friskluft til passasjerer skal tas fra takhøyde og fordeles jevnt uten at det oppstår sjenerende trekk. Luften skal filtreres med pollen og partikkelbegrensende filter. 6. MILJØKRAV 6.1. Generelt Gjeldende lover og foreskrifter for utslipp og støy skal følges til enhver tid. Busser i bruk skal tilfredsstille kravene til utslipp i produksjonsåret. Utøver skal ha et program for å overholde angitte krav til utslipp og støy. Servicerutiner og bestemmelser om årlige kontroller skal følges og kunne dokumenteres. Side 11 av 15

12 6.2. Utslipp Alt materiell skal minimum ha utslippsnivå som minst tilsvarer normen Euro V (Euro 5). Utslippsnormene skal dokumenteres av Utøver. Oppdragsgiver kan gjennomføre utslippsanalyser/-målinger på Utøvers vognpark for å bedømme miljøstatus Drivstoff Materiell med forbrenningsmotor skal kjøres på diesel med en innblanding av biodrivstoff på minimum i henhold til myndighetenes krav. Oppdragsgiver prioriterer miljøtiltak høyt og ønsker å stimulere til en utvikling med reduserte klimagassutslipp. I kontraktsperioden har Oppdragsgiver rett til å sette krav om utprøving av materiell som benytter alternative drivstoffer, som for eksempel bioolje, gass/biogass, hybridløsninger, elektrisk drift o.l Støy Materiellets støynivå, både inn- og utvendig, skal holdes lavest mulig. Innvendig støy fra bremser, motorsystem, drivverk eller ubehagelig lyd fra dørventiler skal ikke forekomme. Lyder fra karosseri og chassis, som for eksempel vibrasjoner, skrangling, gnissing eller lignende, skal ikke forekomme. Materiellets utvendig støynivå skal ikke overskride 77dB(A), målt etter EU-direktiv 70/157/EEC. Innvendig støynivå skal ikke overskride 72 db(a), målt i tom buss ved kjøring i 50 km/t. Målingen skjer 1,2 meter over gulvet ved for- og bakaksel. Gjennomsnittsverdien utgjør verdien for innvendig støy. Utøver skal dokumentere oppfyllelse av støykrav med dokumenterte målinger gjennomført av en nøytral instans. Utøver skal i sitt internkontrollsystem ha planer for å redusere støy fra egen virksomhet. Dette skal bl.a. inkludere rutiner for å sikre at støynivå i og omkring bussene ikke forverres, samt umiddelbare tiltak når det oppstår mangler på busser som medfører ekstra støy (tomgangsvibrasjoner, bremseskrik m.m.). Oppdragsgiver kan gjennomføre støyanalyse/måling for å bedømme miljøstatus Dekk og kjettinger Alt materiell skal ha en hjulutrustning som til en hver tid er egnet for vei og føreforhold. Om nødvendig skal piggdekk benyttes i vinterperioden. Alt materiell skal kunne kjøres i rute med kjettinger. Kjettinger skal benyttes når føreforholdene krever det. Kjettinger skal oppbevares i utvendig rom. 7. SIKKERHET OG TRYGGHET 7.1. Dørbrems Materiellet skal ha dørbrems tilkoblet bakdør. (Gjelder ikke materiellkategori D) Automatisk brannslukking I tillegg til det påkrevde brannslukningsutstyr, skal materiellet utstyres med automatisk brannslukningsutstyr som minst omfatter motorrom. (Gjelder ikke materiellkategori D) Trygghetskamera Materiellkategori A, B og C skal ha montert utstyr for overvåkning av hele passasjerområdet. Side 12 av 15

13 Forskriftsmessig bruk av kameraene (evt. offentlig godkjenning), samt aktiv oppfølging når det skjer hærverk eller annet som krever påtale, er Utøvers plikt og ansvar. Busser med overvåkningsutstyr skal ha piktogrammer som opplyser om dette samt Utøverens navn. Plasseringen av piktogrammene skal skje etter nærmere anvisning fra Oppdragsgiver Ryggekamera Alt materiell skal ha funksjonsdyktig ryggekamera som gjør det mulig fra førerplassen å se området bak bussen ved rygging. Dersom det benyttes skjerm som dekker flere funksjoner, skal skjermen automatisk hente opp ryggebilde når kjøretøyets gir settes i revers Kommunikasjonsutstyr i bussene Alt materiell skal ha kommunikasjonsutstyr slik at det kan rapporteres til/fra selskapets trafikkledelse og aktuelle informasjonskontor/terminaler. Materiellet skal ha mobiltelefon slik at sjåføren umiddelbart kan komme i kontakt med Oppdragsgivers kundesenter. Sjåførens kommunikasjon ved hjelp av telefon skal alltid skje hands-free når bussen er i fart. Alt kommunikasjonsutstyr skal alltid være fastmontert og forskriftsmessig montert/brukt. 8. RENGJØRING OG INNEMILJØ I BUSSENE 8.1. Generelle krav Alt materiell skal fremstå som rene utvendig og innvendig. Utøver skal ha en periodisk vedlikeholdsplan for bussene som skal inneholde logg for når bussen er vasket (daglig/periodisk/årlig) og bytte av filter for kupeventilasjon skiftet. Oppdragsgiver har rett til innsyn og kontroll. Materiellet skal holde en behagelig temperatur for kunden. Det skal ikke være sjenerende støy eller lukt i bussen. Alle busser skal ha allergifilter som filtrerer all friskluft som blåses inn i bussen. Filterskift skal skje i henhold til leverandørens anbefaling. Innkjøp og bruk av godkjente rengjøringsmidler skal skje i henhold til gjeldende regler. Rengjøringsmidler som inneholder forurensende og helseskadelige stoffer skal ikke benyttes dersom det finnes alternative miljøvennlige rengjøringsmidler på markedet med samme effekt. Ved innkjøp av rengjøringsmidler skal det foreligge produktblad på norsk. Rutinene innarbeides i internkontroll og kvalitetssikringssystemet Daglige krav til renhold Alt materiell skal være vasket ut- og innvendig hver dag. Med vask innvendig menes at alle gulvflater og vegger skal være skal være godt rengjort og være fri for synlig smuss. Seter skal være godt rengjort og uten synlig smuss. Oppdragsgiver kan etter spesiell avtale lempe på kravet om daglig utvendig renhold i vinterperioder med vedvarende streng kulde (-15 eller lavere siste 36 timer), eller i sommerperioder med vedvarende godt vær uten nedbør (siste 36 timer). Side 13 av 15

14 Bussene skal være fri for tagging, både ut- og innvendig, gjelder også skygger. Alle flater skal, i tillegg til å være vasket, være rengjort for tyggegummi, tagging (gjelder også skygger) og lignende. I trafikk skal sjåførene skal inspisere bussen og plukke løst søppel under opphold. Søppelkasser skal tømmes daglig, eller oftere ved behov Periodiske renholdskrav Samtlige vinduer vaskes innvendig etter behov. Innvendig helvask, herunder rens av setetrekk, vinduer osv. utføres minimum 2 ganger pr. år eller ved behov oftere. 9. MATERIELLETS TEKNISKE TILSTAND OG VEDLIKEHOLD 9.1. Generelt tilstand Alt materiell skal vedlikeholdes slik at de til enhver tid er rene og skadefrie og tilfredsstiller offentlige krav. Materiellet skal kontinuerlig være underlagt et forebyggende vedlikeholdssystem som sikrer at de til enhver tid er i forskriftsmessig og teknisk god stand. Oppdragsgiver har innsynsrett for å kontrollere vedlikeholdsrutiner, utførte reparasjonshandlinger og periodiske kontroller. Oppdragsgiver har anledning til å foreta uanmeldte kontroller for å sjekke at Kontraktens betingelser etterleves. 9.2 Skader og mangler En hver mangel og skade som oppstår skal utbedres iht. fristene i 9.4. Som skade regnes; Bulker, karosseriskader, skader på støtfanger og hjørner m.v. som avviker fra karosseriets opprinnelige form. Synlige sprekker, brudd og/eller avskalling i komponenter av plast eller glassfiber. Ripeskader som har en samlet lengde på mer enn 500 mm, eller som har en deformasjon større enn +/- 5 mm. Manglende lister, pyntedeksler og bortkommende karosserikomponenter som etter sin hensikt og utforming skal være montert som en del av det helhetlige karosseri. En hver skade som medfører avvik på bussens grunnfarge, herunder lakkavvik som følger av lakkavskalling, korrosjon, osv. Mangler eller skader ved den grafiske profileringen, herunder reklamefolie og pliktig bruk av pliktogrammer. Dører, luker, takluker og ventilasjonsluker osv. som ikke tetter tilfredsstillende, og som medfører unødvendig støy eller trekk for passasjerene.. Sprekker i frontvindu som har en samlet lengde på mer enn 500 mm. Ødelagte glassflater som er synlige som brudd, sprekkdannelser eller tilsvarende. Som mangler regnes; Feil eller defekter på en eller flere av bussenes skiltkasser. Ødelagte seter, med tilhørende utstyr, herunder tagging/skriving på seter osv. Side 14 av 15

15 Manglende eller defekte hjelpemidler for ombordtaking av rullestoler, barnevogn osv., herunder innfestninger, stropper osv. Punkterte sideruter. Trygghetskamera, ryggekamera osv. som mangler, eller som ikke er funksjonsdyktig. Elektroniske informasjonssystemer ute av funksjon Defekte luker og åpninger 9.3 Mangler ved Oppdragsgivers utstyr Utøver plikter å rapportere skade, feil, mangler og avvik ved tekniske innretninger som etter kapittel 4 er Oppdragsgivers utstyr. Utøver er ansvarlig for å utføre komponentbytte i de tilfeller dette er nødvendig eller hensiktsmessig. Utøver er ansvarlig for å stille materiell tilgjengelig for Oppdragsgivers servicepersonell dersom dette er nødvendig. Materiell fremstilles på anlegg som fastsatt som hovedanlegg i Kontrakten. Alternativt skal materiellet kjøres til verksted etter Oppdragsgivers anvisninger. 9.4 Frister for utbedring av skader og mangler Enhver skade som oppstår skal utbedres omgående, og senest innen følgende frister: Skade/mangler Frister, antall kalenderdager Innvendige skader på stoler og interiør, inkl tagging 3 Utvendige skader som kan utbedres ved komponentbytte (støtfanger, luker, deksler, hjulbuer, pyntelister) 7 Øvrige karosseri, lakk-, folie- og plastskader 14 Frontruter med skader og punkterte sidevinduer som dugger. Vinduer og glassfelt med riss-skader 7 Trygghetskamera satt ut av drift 4 Skiltkasser. Skader eller satt ut av drift 2 Ved større skader skal materiellet tas ut av drift inntil skaden er utbedret til original tilstand. Med større skader menes skader som ikke lar seg utbedre på 14 kalenderdager, eller som kan være farlig for passasjerene eller som klart virker skjemmende i forhold til kravet om en ren og skadefri buss. Ved tvilstilfeller har Oppdragsgiver rett til å forlange bussen satt ut av drift. En hver utbedring skal utføres på fagmessig og profesjonell måte. Midlertidige reparasjonstiltak tillates bare innenfor tidsfristene ovenfor. Ved skader på frontruter gjelder her høyere krav enn til som er lov å ha offentlige krav, da Oppdragsgiver tar hensyn til skader utfor sjåførens siktområde. Utøver blir ilagt gebyr for skader og mangler slik dette er beskrevet i Vedlegg 1 Kommersielle betingelser. Side 15 av 15

Vedlegg 2 : Materiellbeskrivelse

Vedlegg 2 : Materiellbeskrivelse Vedlegg 2 : Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 6 21.10.2010 INNHOLD 1 GENERELLE KRAV TIL ALLE BUSSER 1.1 Godkjenning 1.2 Offentlige bestemmelser 1.3 Utslipp og støy 1.4 Reservemateriell 1.5 Registrerte

Detaljer

Tilbudskonkurranse 2011 Vestfold. Vedlegg 2. Materiellbeskrivelse

Tilbudskonkurranse 2011 Vestfold. Vedlegg 2. Materiellbeskrivelse Tilbudskonkurranse 2011 Vestfold Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse INNHOLD 1 GENERELLE KRAV TIL ALLE BUSSER 1.1 Godkjenning 1.2 Offentlige bestemmelser 1.3 Utslipp og støy 1.4 Reservemateriell 1.5 Registrerte

Detaljer

Rutetransport Østerdalen Vedlegg 6. Materiellbeskrivelse

Rutetransport Østerdalen Vedlegg 6. Materiellbeskrivelse Rutetransport Østerdalen 2015 Vedlegg 6 Materiellbeskrivelse 14.03.2014 Innhold 1 DEFINISJONER MATERIELL ------------------------------------------------------------------ 3 1.1 Materiellkategorier --------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Anbudskonkurranse 2016 Vestfold. Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse

Anbudskonkurranse 2016 Vestfold. Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse Anbudskonkurranse 2016 Vestfold Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 12 06.02.2015 INNHOLD KAP 1 KAP 2 KAP 3 BUSSMATERIELLET 1.0 Oversikt hovedspesifikasjoner GENERELLE

Detaljer

Veiledende krav til busser i kollektivtrafikk. Desember 2013

Veiledende krav til busser i kollektivtrafikk. Desember 2013 Veiledende krav til busser i kollektivtrafikk Desember 2013 1 Innledning Kollektivtrafikkforeningen utarbeider veiledere som anbefales brukt ved anskaffelse av kollektivtrafikktjenester. Veiledende krav

Detaljer

Anbudskonkurranse 2016 Grenland. Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse

Anbudskonkurranse 2016 Grenland. Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse Anbudskonkurranse 2016 Grenland Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse Telemark fylkeskommune Side 1 av 8 01.06.2015 INNHOLD KAP 1 BUSSMATERIELLET 1.0 Oversikt hovedspesifikasjoner KAP 2 GENERELLE KRAV FOR ALLE

Detaljer

Anbudskonkurranse 2014 Vestfold Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse

Anbudskonkurranse 2014 Vestfold Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse Anbudskonkurranse 2014 Vestfold Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 15 11.06.13 INNHOLD KAP 1 KAP 2 BUSSMATERIELLET 1.0 Oversikt hovedspesifikasjoner GENERELLE KRAV FOR

Detaljer

Krav til bussmateriellet Rammeavtale avvikskjøring

Krav til bussmateriellet Rammeavtale avvikskjøring Vedlegg 2 Versjon 1.0 06.04.2016 Krav til bussmateriellet Rammeavtale avvikskjøring INNHOLD 1.1 OPPDRAGSGIVERS FUNKSJONELLE KRAV... 2 1.2 ANDRE BESTEMMELSER... 2 3.1 DØRBREMS... 3 3.2 TRYGGHETSKAMERA...

Detaljer

Veiledende krav til busser i kollektivtrafikk

Veiledende krav til busser i kollektivtrafikk Veiledende krav til busser i kollektivtrafikk versjon 1.0 Innhold 1 Definisjoner ------------------------------------------------------------------------------------------ 4 1.1 Buss klasse I -----------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag. Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse Versjon 5.0 Ajour per 11.12.12

Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag. Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse Versjon 5.0 Ajour per 11.12.12 Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse Versjon 5.0 Ajour per 11.12.12 Innhold 1.1 Informasjonsplikt... 4 1.2 Kjøretøykategorier, kapasitet og definisjoner...

Detaljer

VEDLEGG 2. Materiell

VEDLEGG 2. Materiell VEDLEGG 2 Materiell 2 Innhold 1. Innledning... 5 1.1 Generelle krav... 5 1.2 Miljø... 5 1.3 Universell utforming... 5 1.4 Informasjonsplikt... 5 2. Definisjoner... 5 2.1 Buss Klasse I... 5 2.2 Buss Klasse

Detaljer

Busstjenester Bærum øst 2010

Busstjenester Bærum øst 2010 Busstjenester Bærum øst 2010 Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse versjon 1.0 Innholdsfortegnelse 1 Generelle krav til busser, kontroll og godkjennelse --------------------------------- 3 1.1 Informasjonsplikt

Detaljer

Busstjenester anbud XYZ

Busstjenester anbud XYZ Busstjenester anbud XYZ Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse Versjon 1.0 Innholdsfortegnelse 1. Ruters generelle krav til busser... 2 2. Busser til busstjenester i dette oppdraget... 3 3. Sikkerhet... 4 3.1

Detaljer

Busstjenester på Romerike 2008. Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse. versjon 1.0

Busstjenester på Romerike 2008. Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse. versjon 1.0 2008 Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse versjon 1.0 Innholdsfortegnelse 1 Generelle krav til busser, kontroll og godkjennelse --------------------------------- 3 1.1 Informasjonsplikt ----------------------------------------------------------------------------

Detaljer

VEDLEGG 2. Materiell. Versjon IV endringer merket i blå skrift

VEDLEGG 2. Materiell. Versjon IV endringer merket i blå skrift VEDLEGG 2 Materiell Versjon IV endringer merket i blå skrift 2 Innhold 1. Innledning... 5 1.1 Generelle krav... 5 1.2 Miljø... 5 1.3 Universell utforming... 5 1.4 Informasjonsplikt... 5 2. Definisjoner...

Detaljer

Materiellbeskrivelse

Materiellbeskrivelse Busslinjer - Materiellbeskrivelse Side 1 av 17 Materiellbeskrivelse Vedlegg 2 Innholdsfortegnelse 1 Generelle krav til busser, kontroll og godkjennelse--------------------------------- 2 1.1 Informasjonsplikt

Detaljer

Krav til bussmateriellet

Krav til bussmateriellet Vedlegg 2 Versjon 1 23.09.2015 Krav til bussmateriellet Busstjenester Nittedal 2015 INNHOLD INNHOLD... 1 1 OPPDRAGSGIVERS FUKSJONELLE OG GENERELLE KRAV... 3 1.1 BUSSKATEGORIER... 4 1.1.1 Klasse I... 4

Detaljer

Busstjenester Oslo vest 2011. Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse. versjon 1.1

Busstjenester Oslo vest 2011. Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse. versjon 1.1 Busstjenester Oslo vest 2011 Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse versjon 1.1 Innholdsfortegnelse 1 Generelle krav til busser, kontroll og godkjennelse --------------------------------- 3 1.1 Informasjonsplikt

Detaljer

Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionene i Sør-Trøndelag Materiellbeskrivelsen

Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionene i Sør-Trøndelag Materiellbeskrivelsen n Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionene i Sør-Trøndelag Vedlegg 2 n Versjon 2.0 23.03.12 Innhold 1. GENERELLE KRAV... 3 2. DESIGN, REKLAME OG INFORMASJON... 4 3. KRAV TIL INNREDNING AV

Detaljer

Vedlegg 2. Materiellbeskrivelse. Busstjenester i Nedre Glomma og Indre Østfold

Vedlegg 2. Materiellbeskrivelse. Busstjenester i Nedre Glomma og Indre Østfold Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse Busstjenester i Nedre Glomma og Indre Østfold Innholdsfortegnelse 1 Generelle krav til busser... 3 1.1 Informasjonsplikt... 3 1.2 Busskategori og definisjoner... 3 1.3 Reservebusser...

Detaljer

Materiellbeskrivelse

Materiellbeskrivelse Materiellbeskrivelse Side 1 av 10 Materiellbeskrivelse Vedlegg 2 Innholdsfortegnelse 1 Generelle krav til busser, kontroll og godkjennelse --------------------------------- 2 1.1 Informasjonsplikt ---------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Busstransport i Trondheim 2010. Vedlegg 2 Materiellspesifikasjon Versjon1.5

Busstransport i Trondheim 2010. Vedlegg 2 Materiellspesifikasjon Versjon1.5 Busstransport i Trondheim 2010 Vedlegg 2 Materiellspesifikasjon Versjon1.5 12.6.2009 Vedlegg 2 Side 1 av 12 1 INNLEDNING... 3 1.1 Generelle krav... 3 1.1.1 Informasjonsplikt... 3 1.1.2 Busstyper og definisjoner...

Detaljer

Anbud Flexx-drift Finnmark Vedlegg A, Bilag 6 Materiellbeskrivelse

Anbud Flexx-drift Finnmark Vedlegg A, Bilag 6 Materiellbeskrivelse Anbud Flexx-drift Finnmark 2016-2022 Vedlegg A, Bilag 6 Materiellbeskrivelse Innholdsfortegnelse 1. Oppdragsgivers funksjonelle krav til minibusser og biler... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Tilgjengeliggjøring

Detaljer

Krav til design på regionbusser Busstjenester Årnes Gardermoen 2016

Krav til design på regionbusser Busstjenester Årnes Gardermoen 2016 Versjon 1.Versjon 1.1 23.09.2015 Krav til design på regionbusser Busstjenester Årnes Gardermoen 2016 Innhold 1 UTVENDIG FARGE... 3 2 UTVENDIG MERKING... 4 2.1.1 Bussens venstre side (førersiden)... 4 2.1.2

Detaljer

Busstjenester i kommunene Kristiansund, Averøy, Smøla og Aure. Del 3 Vognkrav

Busstjenester i kommunene Kristiansund, Averøy, Smøla og Aure. Del 3 Vognkrav Busstjenester i kommunene Kristiansund, Averøy, Smøla og Aure Del 3 Vognkrav Innholdsfortegnelse 1 GENERELLE KRAV TIL BUSSER, KONTROLL OG GODKJENNELSE... 3 1.1 KRAV IHT. OFFENTLIG REGELVERK... 3 1.2 KONTROLL

Detaljer

Krav til design på bybusser Busstjenester Indre by 2017

Krav til design på bybusser Busstjenester Indre by 2017 Versjon 1Versjon 1.1 12.02.201614.03.2016 Krav til design på bybusser Busstjenester Indre by 2017 Innhold 1 UTVENDIG FARGE... 3 2 UTVENDIG MERKING... 4 2.1 BUSSENS VENSTRE SIDE (FØRERSIDEN)... 4 2.2 BUSSENS

Detaljer

Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus

Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Materiellspesifikasjon for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Materiellspesifikasjon Versjon 2.5 Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus 1.1 GENERELLE

Detaljer

Konkurranse om minibusstjenester. Vedlegg 2. Materiellbeskrivelse

Konkurranse om minibusstjenester. Vedlegg 2. Materiellbeskrivelse Versjon 1.0 14.06.2016 Minibuss Follo 2015 Kontrakt Konkurranse om minibusstjenester Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse Side 1 INNHOLD 1 KRAV TIL MINIBUSSMATERIELL... 3 1.1 Generelle krav... 3 1.2 Kategori

Detaljer

Vedlegg 1 Materiellbeskrivelse

Vedlegg 1 Materiellbeskrivelse Kontrakt om leveranse av brenselcellebusser Vedlegg 1 Materiellbeskrivelse Innhold 1 Generelle krav til busser... 2 2 Spesifikke krav til busser... 2 2.1 Busstyper... 2 2.2 Passasjerkapasitet... 2 2.3

Detaljer

Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag Materiellbeskrivelsen. Vedlegg 2 Materiellbeskrivelsen Versjon 1.0

Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag Materiellbeskrivelsen. Vedlegg 2 Materiellbeskrivelsen Versjon 1.0 n Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag Vedlegg 2 n Versjon 1.0 Innhold 1. GENERELLE KRAV... 3 2. DESIGN, REKLAME OG INFORMASJON... 5 3. KRAV TIL INNREDNING AV KJØRETØY... 6 4. MILJØKRAV...

Detaljer

Bilag 2 Installasjon av IT systemer

Bilag 2 Installasjon av IT systemer Bilag 2 Installasjon av IT systemer Bilag 2a Beskrivelse av krav til materiellet ifm billettsystemet 1. Billettsystemet 1.1 Installasjon av elektronisk billettsystem i fartøy Fartøyene skal forberedes

Detaljer

Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag. Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse Versjon 1.0

Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag. Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse Versjon 1.0 Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse Versjon 1.0 Innhold 1.1 Informasjonsplikt... 4 1.2 Kjøretøykategorier, kapasitet og definisjoner... 4 1.3 Reservemateriell...

Detaljer

Busstjenester i Kristiansand Vedlegg 2. Materiellbeskrivelse

Busstjenester i Kristiansand Vedlegg 2. Materiellbeskrivelse 2011 Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse Innholdsfortegnelse 1 Generelle krav til busser, kontroll og godkjennelse --------------------------------- 3 1.1 Informasjonsplikt ----------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Bilag 2 Installasjon av IT systemer i buss

Bilag 2 Installasjon av IT systemer i buss Bilag 2 Installasjon av IT systemer i buss Bilag 2a Beskrivelse av krav til materiellet ifm billettsystemet RuterBy 1. Billettsystemet 1.1 Installasjon av elektronisk billettsystem i bussene Bussene skal

Detaljer

Punkt Krav Ja Nei Leverandørens merknad 1 1 GENERELT 2 OPPDRASGIVER ØNSKER TILBUD PÅ FØLGENDE: Bilag 2

Punkt Krav Ja Nei Leverandørens merknad 1 1 GENERELT 2 OPPDRASGIVER ØNSKER TILBUD PÅ FØLGENDE: Bilag 2 Bilag 2 Punkt Krav Ja Nei Leverandørens merknad 1 1 GENERELT 1 Bussene skal ha tilstrekkelig motorstørrelse til å kunne frakte passasjerene på en sikker og komfortabel måte. 2 Bussene skal minimum oppfylle

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Busstjenester i Moss. Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse

Konkurransegrunnlag. Busstjenester i Moss. Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse Konkurransegrunnlag Busstjenester i Moss Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse Innholdsfortegnelse 1 Generelle krav til busser... 3 1.1 Annen informasjon og andre krav... 3 1.2 Oppdragsgivers funksjonelle krav...

Detaljer

Krav til bussmateriellet Busstjenester linje

Krav til bussmateriellet Busstjenester linje Vedlegg 2 Versjon 1.1 14.03.2016 Krav til bussmateriellet Busstjenester linje 25 2017 INNHOLD INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 3 1.1 ANNEN INFORMASJON OG ANDRE KRAV... 3 1.2 OPPDRAGSGIVERS FUNKSJONELLE KRAV...

Detaljer

Krav til bussmateriell Beredskapsbusser 2017

Krav til bussmateriell Beredskapsbusser 2017 Vedlegg 2 Versjon 1.0 31.01.2017 Krav til bussmateriell Beredskapsbusser 2017 INNHOLD INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 3 1.1 ANNEN INFORMASJON OG ANDRE KRAV... 3 1.2 OPPDRAGSGIVERS FUNKSJONELLE KRAV... 3 1.3

Detaljer

Busstjenester i Aust-Agder. Ruteområde øst. Vedlegg 2. Materiellbeskrivelse

Busstjenester i Aust-Agder. Ruteområde øst. Vedlegg 2. Materiellbeskrivelse Ruteområde øst Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse Innholdsfortegnelse 1 Generelle krav til busser, kontroll og godkjennelse ------------------------------------------- 3 1.1 Informasjonsplikt ------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Operatørkontroll Kvalitetsmanual Buss. Kvalitetsmanual Buss. Versjon 8.0 Februar 2011 1

Operatørkontroll Kvalitetsmanual Buss. Kvalitetsmanual Buss. Versjon 8.0 Februar 2011 1 Kvalitetsmanual Buss Versjon 8.0 Februar 2011 1 Q1Dato Dato for gjennomføring av kontrollen registreres. Q 2 Intervjer ID Intervju ID registreres. (inntil 3 siffer) Q3 Transportmiddel Transportmiddelet

Detaljer

Høringssvar på NS 11050: 2017 Funksjonelle og tekniske krav til busser i løyvepliktig transport

Høringssvar på NS 11050: 2017 Funksjonelle og tekniske krav til busser i løyvepliktig transport Standard Norge Postboks 242 1326 Lysaker Ref.: OG[ref] Oslo, 02.05.2017 Høringssvar på NS 11050: 2017 Funksjonelle og tekniske krav til busser i løyvepliktig transport Kollektivtrafikkforeningen viser

Detaljer

Busstjenester Oslo nord-øst 2013

Busstjenester Oslo nord-øst 2013 Busstjenester Oslo nord-øst 2013 Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse Versjon 1.3 Innholdsfortegnelse 1. Ruters generelle krav til busser... 3 2. Busser til busstjenester Oslo nord-øst... 3 3. Sikkerhet... 4

Detaljer

Busstjenester i Setesdal og Vennesla nord. Vedlegg 2. Materiellbeskrivelse

Busstjenester i Setesdal og Vennesla nord. Vedlegg 2. Materiellbeskrivelse Busstjenester i Setesdal og Vennesla nord Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse Innholdsfortegnelse Side 1 Generelle krav til busser, kontroll og godkjennelse ------------------------------------------- 3 1.1

Detaljer

Krav til design på bybusser Busstjenester Romerike 2019

Krav til design på bybusser Busstjenester Romerike 2019 Versjon 0.2 23.05.2017 Krav til design på bybusser Busstjenester Romerike 2019 MERKNAD: Tekst på gul bakgrunn er nye større endringer. Rød tekst er innhold som ønskes innspill på. Innhold 1 UTVENDIG FARGE...

Detaljer

Anbud bussdrift Finnmark 2016-2022. VEDLEGG A Bilag 7 Materiellbeskrivelse

Anbud bussdrift Finnmark 2016-2022. VEDLEGG A Bilag 7 Materiellbeskrivelse Anbud bussdrift Finnmark 2016-2022 VEDLEGG A Bilag 7 Materiellbeskrivelse Versjon 3C 23. januar 2015 Innhold 1. Oppdragsgivers funksjonelle krav til busser... 1 2. Alder/tilstand... 1 3. Universell utforming...

Detaljer

Operatørkontroll Kvalitetsmanual - Buss. Ruter AS Versjon: Kvalitetsmanual Buss. Operatørkontroll. Fotograf: Bonanza AS

Operatørkontroll Kvalitetsmanual - Buss. Ruter AS Versjon: Kvalitetsmanual Buss. Operatørkontroll. Fotograf: Bonanza AS Operatørkontroll Kvalitetsmanual - Buss Ruter AS 15.06.2016 Versjon: 11.0 Kvalitetsmanual Buss Operatørkontroll Fotograf: Bonanza AS Innhold: Q1Dato... 2 Q2 Intervjuer ID... 2 Q3 Transportmiddel... 2 Q5

Detaljer

Tilbudskonkurranse 2011 Vestfold. Vedlegg 4. Elektronisk billettering

Tilbudskonkurranse 2011 Vestfold. Vedlegg 4. Elektronisk billettering Vedlegg 4 Elektronisk billettering Vedlegg 4 Elektronisk billettering INNHOLD 1 EIERSKAP, ANSVAR OG FORSIKRING 1.1 Eierskap 1.2 Ansvar 1.3 Forsikring 2 INSTALLASJON I BUSS 2.1 Ansvar for installasjon av

Detaljer

Bilag 1. RUTER MIS ALLE DRIFTSARTER Spørreskjema operatørkontroll og kundeintervjuer. Revidert per 01.02.2011. Ruter AS, Kvalitet og prosjekt

Bilag 1. RUTER MIS ALLE DRIFTSARTER Spørreskjema operatørkontroll og kundeintervjuer. Revidert per 01.02.2011. Ruter AS, Kvalitet og prosjekt Bilag 1 RUTER MIS ALLE DRIFTSARTER Spørreskjema operatørkontroll og kundeintervjuer Revidert per 01.02.2011 Ruter AS, Kvalitet og prosjekt Spørreskjema Operatørkontroll Ruter DEL 1 Start operatørkontroll

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Transport av brukere til og fra dagsenter i kommunen. Skedsmo Sektor for helse og sosial

KRAVSPESIFIKASJON. Transport av brukere til og fra dagsenter i kommunen. Skedsmo Sektor for helse og sosial Vedlegg 1 KRAVSPESIFIKASJON Transport av brukere til og fra dagsenter i kommunen Skedsmo 2012 Sektor for helse og sosial Transport til og fra dagsenter kravspesifikasjon vedlegg 1 Side 1 av 6 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Krav til design på regionbusser Busstjenester Romerike 2017

Krav til design på regionbusser Busstjenester Romerike 2017 Versjon 0.2 23.05.2017 Krav til design på regionbusser Busstjenester Romerike 2017 MERKNAD: Tekst på gul bakgrunn er nye større endringer. Rød tekst er innhold som ønskes innspill på. Innhold 1 UTVENDIG

Detaljer

Forskrift om universell utforming av motorvogn i løyvepliktig transport mv. Fastsatt av Samferdselsdepartementet 3. desember 2009 med hjemmel i lov 21.juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn og

Detaljer

Vedlegg 4 : Elektronisk billettering

Vedlegg 4 : Elektronisk billettering Vedlegg 4 : Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 8 21.10.2010 INNHOLD 1 EIERSKAP, ANSVAR OG FORSIKRING 1.1 Eierskap 1.2 Ansvar 2 INSTALLASJON I BUSS 2.1 Ansvar for installasjon av billettmaskin 2.2

Detaljer

Krav til design på busser Rammeavtale avvikskjøring

Krav til design på busser Rammeavtale avvikskjøring Versjon 1 06.04.2016 Krav til design på busser Rammeavtale avvikskjøring Innhold 1 RUTERBY-BUSSER... 2 1.1 UTVENDIG FARGE... 2 1.2 UTVENDIG MERKING... 3 Bussens venstre side (førersiden)... 3 Bussens høyre

Detaljer

Oppdragsgiver har mottatt følgende spørsmål til anbudskonkurransen. Spørsmålene er anonymisert av oppdragsgiver.

Oppdragsgiver har mottatt følgende spørsmål til anbudskonkurransen. Spørsmålene er anonymisert av oppdragsgiver. Interessenter Anbudskonkurranse 2016 Vestfold Tønsberg, 10. mars 2015 Svar på spørsmål brev 6 Anbudskonkurranse 2016 Vestfold Oppdragsgiver har mottatt følgende spørsmål til anbudskonkurransen. Spørsmålene

Detaljer

4.3.1.1 Utvendig merking

4.3.1.1 Utvendig merking Denne delen tilhører 4.3.1 Bybuss 4.3.1.1 Utvendig merking Designmanual > Transportmidler > 4.3 Buss > 4.3.1 Bybuss > 4.3.1.1 Utvendig merking RuterBy, basic elements and pictogram standards Driver's side

Detaljer

UTKAST. Prisskjema. Bilag 1 til prosedyreregler

UTKAST. Prisskjema. Bilag 1 til prosedyreregler Rutetransport Glåmdalen 2016 UTKAST Prisskjema Bilag 1 til prosedyreregler 23.03.2015 Innhold 1 PRISER... 3 2 OPSJONER... 4 2.1 Ekstrakjøring for materiellkategori IV... 4 2.2 Infotainment... 4 2.3 Passasjertellersystem

Detaljer

Rutetransport Hamar-regionen 2012. Vedlegg 6. Billetteringsbeskrivelse

Rutetransport Hamar-regionen 2012. Vedlegg 6. Billetteringsbeskrivelse Rutetransport Hamar-regionen 2012 Vedlegg 6 Billetteringsbeskrivelse Versjon 1.0 20.06.2011 INNHOLD 1. EIERSKAP, ANSVAR OG FORSIKRING... 3 1.1. Definisjoner... 3 1.2. Ansvar... 3 1.2. Eierskap... 3 1.3.

Detaljer

Busstjenester i kommunene Molde og Gjemnes. Del 6 Billetteringssystem

Busstjenester i kommunene Molde og Gjemnes. Del 6 Billetteringssystem Busstjenester i kommunene Molde og Gjemnes Del 6 Billetteringssystem Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 INSTALLASJON AV TERMINAL MOT BAKSYSTEM... 3 3 INSTALLASJON AV TERMINAL I BUSS... 3 4 DRIFT...

Detaljer

VEDLEGG 5. Elektronisk billettering

VEDLEGG 5. Elektronisk billettering VEDLEGG 5 Elektronisk billettering Innhold 1. Generelt... 3 2. Montering av billetteringssystem... 3 2.1 Før oppstart... 3 2.2 Endring i driftsperioden... 3 3. Service, vedlikehold og support... 4 3.1

Detaljer

Teknisk reglement Offroad Challenge Kunngjort 2015-12-23

Teknisk reglement Offroad Challenge Kunngjort 2015-12-23 921 Teknisk reglement Offroad Challenge Krav til registrerte kjøretøy: Tillatte kjøretøyer: Serieprodusert, firehjulsdreven person-, vare- eller lastebil. Kjøretøyet skal være registrert og forsikret.

Detaljer

Konkurranse om minibusstjenester. Vedlegg 3. Krav til design

Konkurranse om minibusstjenester. Vedlegg 3. Krav til design Versjon 1.0 16.06.2016 Konkurranse om minibusstjenester Vedlegg 3 Krav til design Side 1 Innhold 1 UTVENDIG FARGE 3 2 UTVENDIG MERKING 4 2.1.1 Kjøretøyets venstre side (førersiden) 4 2.1.2 Bussens høyre

Detaljer

Krav til design på regionbusser Busstjenester Romerike 2017

Krav til design på regionbusser Busstjenester Romerike 2017 Versjon 0.2 23.05.2017 Krav til design på regionbusser Busstjenester Romerike 2017 MERKNAD: Tekst på gul bakgrunn er nye større endringer. Rød tekst er innhold som ønskes innspill på. Innhold 1 UTVENDIG

Detaljer

Teknisk reglement Terreng Touring Kunngjort 2015-12-23

Teknisk reglement Terreng Touring Kunngjort 2015-12-23 920 Teknisk reglement Terreng Touring Krav til registrerte kjøretøy: Tillatte kjøretøyer: Serieprodusert, firehjulsdreven person-, vare- eller lastebil. Med lastebil menes kjøretøy med lasteplan eller

Detaljer

Kjøp av busstjenester i Molde og Gjemnes.

Kjøp av busstjenester i Molde og Gjemnes. Kjøp av busstjenester i Molde og Gjemnes. Spørsmål og svar: 06.01.14 Nr Dato Spørsmål Svar 1 09.12.13 Kan vi i enkelte tilfeller (av hensyn til effektiv utnyttelse av buss og personell) bruke en klasse

Detaljer

ANBUDSINFORMASJON nr. 4 Dato: Tid: Oppdragsgiver:

ANBUDSINFORMASJON nr. 4 Dato: Tid: Oppdragsgiver: Dato: Tid: Oppdragsgiver: 03.08.2011 01:00 Hedmark Trafikk FKF Anskaffelse: Doffin ID: Kunngjort av: RUTETRANSPORT HAMAR-REGIONEN 2012 229052 Per Christer Konterud Nr. 4-24: SPØRMÅL OG SVAR PROSEDRYREREGER:

Detaljer

Vedlegg 1 Kommersielle betingelser

Vedlegg 1 Kommersielle betingelser Rutetransport Hamar-regionen 2012 Vedlegg 1 Kommersielle betingelser Versjon 1.1 23.08.2011 INNHOLD 1. GENERELT... 3 2. GRUNNLAG FOR GODTGJØRELSEN... 3 2.1. Generelt... 3 2.2. Antall rutekilometer... 3

Detaljer

Krav til design på øybåter

Krav til design på øybåter Bilag xx til Vedlegg xx Versjon 1 19.12.2017 Krav til design på øybåter Innledning Ruters største kommunikasjonsflater er transportmidlene. I dette bilaget, finner du føringer for RuterBåt. Alle transportmidler

Detaljer

Litt om Gaia Buss AS. Kollektivtrafikk.. Universell utforming Høringskonferanse. Idar Sylta Gaia Buss AS. For Gaia vil kollektivtrafikk være to ting;

Litt om Gaia Buss AS. Kollektivtrafikk.. Universell utforming Høringskonferanse. Idar Sylta Gaia Buss AS. For Gaia vil kollektivtrafikk være to ting; Universell utforming Høringskonferanse Litt om Gaia Buss AS Kva har transportbransjen å tene på universell utforming? Idar Sylta Gaia Buss AS SAS Radisson Hotel Bryggen Et heleid datterselskap i Gaia Trafikk

Detaljer

Vedlegg 3 Rutebeskrivelse

Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Rutetransport Hamar-regionen 2012 Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Versjon 1.3 Dato: 23.08.2011 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 1.1. Hedmark fylke... 3 1.2. Kontraktsområdet... 3 2. BESKRIVELSE AV RUTENE... 4 2.1.

Detaljer

VEDLEGG 1-KRAVSPESIFIKASJON OG TILDELINGSKRITERIER ANBUDSKONKURRANSE PÅ TO -2- STK MINIBUSSER OG EN -1- STK 9-SETER PERSONBIL

VEDLEGG 1-KRAVSPESIFIKASJON OG TILDELINGSKRITERIER ANBUDSKONKURRANSE PÅ TO -2- STK MINIBUSSER OG EN -1- STK 9-SETER PERSONBIL VEDLEGG 1-KRAVSPESIFIKASJON OG TILDELINGSKRITERIER ANBUDSKONKURRANSE PÅ TO -2- STK MINIBUSSER OG EN -1- STK 9-SETER PERSONBIL MED SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALER 15/14324 Innholdsfortegnelse 1 BESKRIVELSE...

Detaljer

Utvendig merking

Utvendig merking Denne delen tilhører 4.3.2 Regionbuss 4.3.2.1 Utvendig merking Designmanual > Transportmidler > 4.3 Buss > 4.3.2 Regionbuss > 4.3.2.1 Utvendig merking RuterRegion, basic elements and pictogram standards

Detaljer

Konkurransen om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus

Konkurransen om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Incitamentsordning for Konkurransen om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Vedlegg 6 Incitamentsordning Versjon 2.6 Sist Oppdatert: 09.09.2010 1. Generelt om kvalitetsoppfølging og kvalitetskrav

Detaljer

ANBUDSINFORMASJON nr. 8 Dato: Tid: Oppdragsgiver:

ANBUDSINFORMASJON nr. 8 Dato: Tid: Oppdragsgiver: Dato: Tid: Oppdragsgiver: 27.08.2011 11:00 Hedmark Trafikk FKF Anskaffelse: Doffin ID: Kunngjort av: RUTETRANSPORT HAMAR-REGIONEN 2012 229052 Per Christer Konterud Nr. 8-76: RETTING OG PRESSISERING RETTING

Detaljer

Teknisk reglement Offroad Challenge Kunngjort 2015-01-15

Teknisk reglement Offroad Challenge Kunngjort 2015-01-15 921 Teknisk reglement Offroad Challenge Krav til registrerte kjøretøy: Tillatte kjøretøyer: Serieprodusert, firehjulsdreven person-, vare- eller lastebil. Med lastebil menes kjøretøy med lasteplan eller

Detaljer

Busstjenester Akershus vest 2009. Vedlegg 6. Incitamentsbeskrivelse

Busstjenester Akershus vest 2009. Vedlegg 6. Incitamentsbeskrivelse Busstjenester Akershus vest 2009 Vedlegg 6 Incitamentsbeskrivelse versjon 1.0 Side 1 av 12 Innholdsfortegnelse 1 Innledning -----------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

bedre trafikantinformasjon økt framkommelighet for buss og trikk

bedre trafikantinformasjon økt framkommelighet for buss og trikk N Y T E K N O L O G I - S I S bedre trafikantinformasjon økt framkommelighet for buss og trikk Hvor ofte har du ikke ergret deg over mangelfull informasjon om forsinkelser i kollektivtrafikken? Hvorfor

Detaljer

SANNTID EN BEDRE BUSS- OPPLEVELSE. nå kommer SANNTID på bussene i Kristiansandsområdet! Sanntidsinformasjonssystem

SANNTID EN BEDRE BUSS- OPPLEVELSE. nå kommer SANNTID på bussene i Kristiansandsområdet! Sanntidsinformasjonssystem SANNTID EN BEDRE BUSS- OPPLEVELSE nå kommer SANNTID på bussene i Kristiansandsområdet! Sanntidsinformasjonssystem (SIS) Fra høsten 2013 Sanntidsinformasjonssystemet (SIS) innføres høsten 2013 i Kristiansandsområdet.

Detaljer

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM UNIVERSELL UTFORMING AV MOTORVOGN I LØYVEPLIKTIG TRANSPORT MV.

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM UNIVERSELL UTFORMING AV MOTORVOGN I LØYVEPLIKTIG TRANSPORT MV. HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM UNIVERSELL UTFORMING AV MOTORVOGN I LØYVEPLIKTIG TRANSPORT MV. 1. BAKGRUNN Ot. prp. nr. 44 (2007/2008) forutsetter at det utarbeides egne forskrifter om universell

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON TILRETTELAGT SKOLESKYSS TROMS

KRAVSPESIFIKASJON TILRETTELAGT SKOLESKYSS TROMS VEDLEGG A KRAVSPESIFIKASJON TILRETTELAGT SKOLESKYSS TROMS Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 FORMÅL OG HENSIKT... 3 1.2 GENERERELE KRAV TIL UTFØRELSEN... 3 1.3 LOVER, FORSKRIFTER OG

Detaljer

Incitamentsbeskrivelse Linje 25

Incitamentsbeskrivelse Linje 25 Busslinjer - Incitamentsbeskrivelse Side 1 av 10 Incitamentsbeskrivelse Linje 25 Vedlegg 5 Innholdsfortegnelse 1 Kvalitet på kollektivtrafikken i Oslo -------------------------------------------------------

Detaljer

Busstjenester Nittedal 2015. Versjon 1.0Versjon 1.1 13.10.2015. IT-systemer. Vedlegg 11

Busstjenester Nittedal 2015. Versjon 1.0Versjon 1.1 13.10.2015. IT-systemer. Vedlegg 11 Versjon 1.0Versjon 1.1 13.10.2015 IT-systemer Vedlegg 11 INNHOLD INNHOLD... 1 1 SYSTEMBESKRIVELSE... 23 1.1 BILLETTERINGSSYSTEM... 23 1.2 SANNTIDSINFORMASJONSSYSTEM (SIS)... 23 1.3 DESTINASJONSSKILTER...

Detaljer

Vedlegg 1-Kravspesifikasjon. Kjøp av to -2- stykk 16-seters minibusser

Vedlegg 1-Kravspesifikasjon. Kjøp av to -2- stykk 16-seters minibusser Vedlegg 1-Kravspesifikasjon Kjøp av to -2- stykk 16-seters minibusser Innholdsfortegnelse 1 Beskrivelse... 3 2 Minimumskrav... 3 2.1 Garantier... 4 3 Tildelingskriterier... 4 3.1 Pris... 4 3.2 Kvalitet...

Detaljer

Vedlegg 2. Versjon Krav til bussmateriellet Busstjenester Romerike 2019 UTKAST

Vedlegg 2. Versjon Krav til bussmateriellet Busstjenester Romerike 2019 UTKAST Vedlegg 2 Versjon 0.81 18.08.2017 Krav til bussmateriellet Busstjenester Romerike 2019 UTKAST INNHOLD INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 4 1.1 OPPDRAGSGIVERS FUNKSJONELLE KRAV... 4 1.2 RÅDGIVNING FØR BUSSENE

Detaljer

NHO 11.06.2015 Status for drift av EL-Busser. Kjetil Førsvoll Boreal Transport Norge

NHO 11.06.2015 Status for drift av EL-Busser. Kjetil Førsvoll Boreal Transport Norge NHO 11.06.2015 Status for drift av EL-Busser Kjetil Førsvoll Boreal Transport Norge Elektrifisering av rutetrafikken Ingen incentiver for å benytte elbuss i stedet for diesel/gass. Lange kontrakter med

Detaljer

Busstjenester i Oslo Syd 2010. Vedlegg 6. Incitamentsbeskrivelse

Busstjenester i Oslo Syd 2010. Vedlegg 6. Incitamentsbeskrivelse Busstjenester i Oslo Syd 2010 Vedlegg 6 Incitamentsbeskrivelse versjon 1.1 Side 1 av 15 Innholdsfortegnelse 1 Innledning -----------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Teknisk reglement Offroad Challenge Kunngjort

Teknisk reglement Offroad Challenge Kunngjort 921 Teknisk reglement Offroad Challenge Krav til registrerte kjøretøy: Tillatte kjøretøyer: Serieprodusert, firehjulsdreven person-, vare- eller lastebil. Kjøretøyet skal være registrert og forsikret.

Detaljer

Materiellspesifikasjon

Materiellspesifikasjon Vedlegg 2 Materiellspesifikasjon 2018-2021 1. Innledning... 4 1.1 Generelle krav... 4 1.2 Annen informasjon og andre krav... 4 1.3 Informasjonsplikt... 4 1.4 Krav til busskategori i bruk på den enkelte

Detaljer

NYE DUCATO PASSASJERTRANSPORT

NYE DUCATO PASSASJERTRANSPORT NYE DUCATO PASSASJERTRANSPORT NYE DUCATO NYE DUCATO Nye Ducato live. NYE DUCATO Start&Stop varsel på dashbordet. Comfort-Matic automatisert girkasse. 6-trinns manuell girkasse. Last -funksjonsknapp

Detaljer

RUTERS MARKEDSINFORMASJONSSYSTEM OPPDRAGSBESKRIVELSE OPERATØRKONTROLL OG KUNDEINTERVJUER

RUTERS MARKEDSINFORMASJONSSYSTEM OPPDRAGSBESKRIVELSE OPERATØRKONTROLL OG KUNDEINTERVJUER VEDLEGG 1 RUTERS MARKEDSINFORMASJONSSYSTEM OPPDRAGSBESKRIVELSE OPERATØRKONTROLL OG KUNDEINTERVJUER INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGSBESKRIVELSE... 3 1.1 Omfang... 3 1.2 Gjennomføring... 3 1.3 Opplæring...

Detaljer

IT-arkitektur leveransemodell

IT-arkitektur leveransemodell IT-arkitektur leveransemodell Dialogkonferanse Busstjenester Romerike 2019 Terje Storhaug, IT-direktør 2 Dokumentstruktur (IT-relaterte dokumenter) Distribuert arkitekturmodell Som innebærer at ansvaret

Detaljer

Kvalitetshåndbok for offentlig betalt transport Skoleskyss, spesialskyss og TT-kjøring

Kvalitetshåndbok for offentlig betalt transport Skoleskyss, spesialskyss og TT-kjøring for offentlig betalt transport Skoleskyss, spesialskyss og TT-kjøring Versjon 2.1 Kristiansand, 17.7.2009 Innholdsfortegnelse. 1 Innledning...3 2 Fellesdel...3 3 Definisjoner...3 3.1 Pasientreiser...3

Detaljer

VEILEDNING FLATERETTE I DBS

VEILEDNING FLATERETTE I DBS VEILEDNING FLATERETTE I DBS Innledning Tidsgrunnlaget for flaterette i DBS systemet har fremkommet ved tidsstudier på norske, svenske og finske karosseriverksteder. Tidstudiene er utført i regi av Consulting

Detaljer

Erfaringer fra Romerike-kontraktene. Per Nilsen

Erfaringer fra Romerike-kontraktene. Per Nilsen side 1 Erfaringer fra Romerike-kontraktene Per Nilsen 18.04.17 Nettbuss AS Inndelt i 9 regioner i Norge. Region Akershus/Oslo ansvar for Nettbuss sin produksjon i Akershus og Oslo. Regionen disponerer

Detaljer

Teknisk reglement Terreng Touring Kunngjort

Teknisk reglement Terreng Touring Kunngjort 920 Teknisk reglement Terreng Touring Krav til registrerte og uregistrerte kjøretøy i original utførelse: Tillatte kjøretøyer: Serieprodusert, firehjulsdreven person-, vare- eller lastebil. Registrert

Detaljer

Incitamentsbeskrivelsen

Incitamentsbeskrivelsen Vedlegg Versjon 1.2 23.09.2014 Incitamentsbeskrivelsen Busstjenester Nittedal 2015 Innhold INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 2 2 GENERELT... 2 2.1 BONUSELEMENTER... 2 2.2 ØKONOMISK OMFANG OG FAKTURERING...

Detaljer

Hybridbuss på el og biogass

Hybridbuss på el og biogass 27.03.2014 Hybridbuss på el og biogass Hybridbuss på el og biogass Oddmund Sylta, Direktør i Skyss Den Norske Gasskonferansen Stavanger, 27. mars 2014 Hordaland fylkeskommune Tredje største fylke i Norge

Detaljer

Vedlegg 6 Billetteringsbeskrivelse

Vedlegg 6 Billetteringsbeskrivelse Rutetransport Glåmdalen 2016 Vedlegg 6 Billetteringsbeskrivelse 12.06.2015 Innhold 1 Eierskap, ansvar og forsikring -------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Definisjoner

Detaljer

Vedlegg A. Kravspesifikasjon

Vedlegg A. Kravspesifikasjon Vedlegg A Kravspesifikasjon Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Formål med anskaffelsen... 2 2 Oppdragets omfang... 2 2.1 Varighet... 2 2.2 Geografiske områder... 2 2.3 Tidspunkt for kontrollene... 2 2.3.1 Fordeling

Detaljer

Vedlegg 7: Avtale om drift av billetteringssystem

Vedlegg 7: Avtale om drift av billetteringssystem Lokal- og regionruter i Gjøvik og omegn og langrute Hønefoss Gjøvik - Lillehammer Vedlegg 7: Avtale om drift av billetteringssystem Versjon 1.0 Persontransport i rute 2012 AVTALE OM DRIFT AV BILLETTERINGSSYSTEM

Detaljer

Sanntidsseminar Kristiansand

Sanntidsseminar Kristiansand Sanntidsseminar Kristiansand 25. mars 2014 Magne Bentzen mb@styrmand.no +47 45671344 Hvorfor, hva og hvordan Hvorfor seminar? Hvorfor sanntid? Hva er sanntid? Hvordan lykkes? Mitt utgangspunkt: bruker/kundehov

Detaljer