Vedlegg 4 Materiellbeskrivelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg 4 Materiellbeskrivelse"

Transkript

1 Rutetransport Hamar-regionen 2012 Vedlegg 4 Materiellbeskrivelse Versjon

2 INNHOLD 1. OFFENTLIGE BESTEMMELSER OG KONTRAKTENS KRAV Generelt Universell utforming Informasjonsplikt Infrastruktur MATERIELLKATEGORIER OG KRAV Materiellkategorier Alderskrav Reservemateriell INFORMASJON OG DESIGNPROGRAM Designprogram Reklame Informasjonsplass/-plakater innvendig i bussene Rutetabeller Flaggholdere ELEKTRONISKE SYSTEMER Destinasjonsvisning Trafikkstyringssystem Billetteringssystem Automatisk passasjertellesystem Sanntidsinformasjon og stoppestedsannonsering Informasjonsskjerm Høytaleranlegg Internett Bombrikker og bomåpnere Montering, ansvar mv. for elektroniske systemer INNREDNING Dører Rullestol/barnevognplass Tilgjengelighet for funksjonshemmede Bagasjerom Sitteplassen Belysning Stoppknapper Søppelkasse Gulv og stigtrinn Varme og ventilasjon MILJØKRAV Generelt Utslipp Drivstoff Støy Dekk og kjettinger Side 2 av 15

3 7. SIKKERHET OG TRYGGHET Dørbrems Automatisk brannslukking Trygghetskamera Ryggekamera Kommunikasjonsutstyr i bussene RENGJØRING OG INNEMILJØ I BUSSENE Generelle krav Daglige krav til renhold Periodiske renholdskrav MATERIELLETS TEKNISKE TILSTAND OG VEDLIKEHOLD Generelt tilstand Skader og mangler Mangler ved Oppdragsgivers utstyr Frister for utbedring av skader og mangler Side 3 av 15

4 1. OFFENTLIGE BESTEMMELSER OG KONTRAKTENS KRAV 1.1. Generelt Alle busser skal i tillegg til offentlige bestemmelser tilfredsstille ethvert krav som stilles i denne Kontrakten. Materiellbeskrivelsen i denne Kontrakt går for flere punkter ut over gjeldende lover/forskrifter. Alt spesifisert og påkrevd utstyr, tekniske krav osv. skal til enhver tid være på plass og i funksjonsdyktig stand. Dersom materiellkravene ikke overholdes, vil Utøver bli ilagt gebyrer slik dette er beskrevet i Vedlegg 1 Kommersielle forhold. Ved gjentakende avvik og avvik av lengre varighet som er gebyrbelagt, vil dette bli behandlet som mislighold i henhold til kontraktsbestemmelsene Universell utforming Slik det fremgår av denne Kontrakt skal alt materiell tilfredsstille de til enhver tid gjeldende krav som myndighetene setter til universell utforming, med mindre det er gitt særskilte unntak fra visse bestemmelser. Forskrift om universell utforming av motorvogn i løyvepliktig transport mv., fastsatt av Samferdselsdepartementet 3. desember 2009 gjøres gjeldende for alle busser som skal benyttes. Ved eventuell endring av kravene vil disse gjelde for nytt materiell som blir tatt inn i forbindelsen med transport i denne Kontrakt Informasjonsplikt Utøver skal gi Oppdragsgiver nøyaktig, og til en hver tid oppdaterte, beskrivelser av hvilke busser som skal benyttes under Oppdraget, inkludert reservemateriell. Utøver er ansvarlig for at det til en hver tid finnes en database/rapport med fullstendig oversikt over alt materiell som benyttes. Hvis det gjøres endringer i materiell og/eller bytte av billettmaskin i Kontraktsperioden, skal Utøver omgående og uoppfordret fylle ut et nytt vognskjema og sende dette til Oppdragsgiver sammen med kopi av registreringsbevis. Oppdragsgiver skal fortløpende gis skriftlig melding om busser som tas ut av Oppdraget. Dersom det i løpet av kontraktsperioden innføres et elektronisk rapporteringssystem for materiell skal Utøver benytte dette. Oppdragsgiver kan til en hver tid kreve innsyn i aktuell dokumentasjon om bussenes tekniske egenskaper og vedlikehold, og skal kunne inspisere og kontrollere bussene Infrastruktur Utøver er selv ansvarlig for å tilpasse materiellkategori til den gjeldende infrastrukturen, og gjøre seg godt kjent med rutetraséene. Dersom det etter Utøvers mening er enkelte rutetraseer som ikke er mulig å kjøre med angitt materiellkategori, kan Oppdragsgiver etter særskilt avtale gi midlertidig dispensasjon for endret materiellkategori eller omlegging av rutetrase. Side 4 av 15

5 2. MATERIELLKATEGORIER OG KRAV 2.1 Materiellkategorier Bussene skal registreres med maksimal kapasitet for sitteplasser og ståplasser i forhold til sin konstruksjon og størrelse, og iht. vanlige registreringsbestemmelser for aktuell buss/busstype. Materiellkategori Betegnelse Antall passasjerplasser A Bybuss minimum 36 B Stamrutebuss minimum 57 C Lokalbuss minimum 47 (og min 57)* D Minibuss minimum 16 Diverse Laventrè 2 (to) rullestoler (3 barnevogn.) 3 akslet m/sving på siste aksel 1 (en) rullestol (2 barnevogn.) 1 (en) rullestol (2 barnevogn.) Egnet for 2 (to) rullestoler med uttakbare seter *) Innen Materiellkategori C skal minst 8 busser i Rutepakke 1 ha minimum 57 sitteplasser, og minst 3 busser i Rutepakke 2 skal ha minimum 57 sitteplasser. Sitteplass på klappseter regnes som ståplass. Sjåførplass regnes ikke som sitteplass. 2.2 Alderskrav Materiell- Kategori Betegnelse Maksalder Gj.sn alder A Bybuss 8 år 6 år B Stamrutebuss 8 år 6 år C Lokalbuss 12 år 7 år D Minibuss 5 år 4 år Alderskravene gjelder i hele Kontraktsperioden, og for hver enkelt kategori. Alderskravene kan ikke utjevnes mellom de enkelte materiellkategoriene og mellom rutepakkene. Alderskravet følger prinsippet fra dato til dato, ved at alder beregnes fra første registreringsdato (uansett land) for den enkelte buss. Dersom alderskravene ikke overholdes, vil Utøver for mindre avvik bli ilagt gebyrer slik dette er beskrevet i Vedlegg 1 Kommersielle betingelser. Ved større eller noe lengre avvik vil dette bli behandlet som mislighold i henhold til Kontraktsbestemmelsene. 2.3 Reservemateriell Reservemateriell av beredskapshensyn er Utøvers ansvar. Det innebærer at alle busser (dublerings-, erstatnings-, reserve-, beredskapsbusser eller lignende betegnelser) som benyttes i Oppdraget, skal tilfredsstille kravene for den typen transport (bybuss-, lokal-/skolerute, stamrute eller anropstyrt trafikk) de blir benyttet til. Side 5 av 15

6 3. INFORMASJON OG DESIGNPROGRAM 3.1. Designprogram Alle busser skal lakkeres og påføres piktogrammer/logo, grafiske elementer og intern nummerering i henhold til Oppdragsgivers profilprogram og farger. Se vedlegg 7 Designbeskrivelse. Fargekode for utvendig grunnfarge EFT14490 (Lada 508), også benevnt okergul. Foliering av grunnfarge tillates ikke. På bussene tillates det å profilere bussprodusentens egen logo i bussens front, samt Utøvers navn etter anvisninger som følger av Designprogrammet. Ingen annen profilering skal forekomme. Utøver skal forestå og bekoste montering av Oppdragsgivers logoer og grafiske elementer iht. Designprogrammet. Oppdragsgiver vil levere kostnadsfritt til Utøver ett komplette sett med selvklebende folie/dekorelementer ved førstegangs foliering av hver ny buss som Utøver tar inn for oppfyllelse av denne kontrakten. Ved skader på bussene, er Utøver for egen kostnad ansvarlig for at bussene lakkeres og påføres nye logoer og grafiske elementer. Utøver skal bestille logomateriell iht. Oppdragsgivers anvisninger. Designprogrammet er for tiden under revisjon. Det må påregnes at nytt designprogram blir innført før Oppstartsdato. Oppdragsgiver bekoster nødvendige endringer, men Utøver skal stille bussene vederlagsfritt til disposisjon. Busser som tas ut av kontraktskjøring for Oppdragsgiver, skal ha fjernet alle logoer og designmerking relatert til denne Kontrakt Reklame Oppdragsgiver har alle rettigheter i forhold til å benytte materiellets utvendige og innvendige flater, inkl. eventuelt elektroniske skjermer, med kommersiell og/eller kampanjerettet reklameformål. Det er for tiden ikke tillatt med utvendig reklame på bussene. I henhold til fylkestinget vedtak 77/2009 opprettholdes designprogrammet fra 1998 (vedtatt av hovedutvalget for samferdsel og næringsutvikling ) uendret, slik at det ikke tillates kommersiell reklame på materiell som trafikkerer i regi av Hedmark Trafikk FKF. Oppdragsgiver vil bekoste monteringen av reklamefolie og lignende på bussene, både innvendig og utvendig. Materiellet skal da stilles vederlagsfritt til disposisjon for slik montering i rengjort stand. Ved fjerning av reklame vil Oppdragsgiver dekke evt. kostnader for skader på karosseri eller interiør. Slike skader skal, før reparasjon foretas, dokumenteres og meldes skriftlig til Oppdragsgiver med kostnadsoverslag Informasjonsplass/-plakater innvendig i bussene Alle busser skal være utstyrt med minst 3 (tre) opphengsskinner for trafikantinformasjon/reklame (plakater) i størrelsen bredde 50 cm * høyde 70 cm. Plassering skjer etter nærmere spesifikasjoner fra Oppdragsgiver, men normalt på vegg mot sjåfør, tverrstilt levegg ved bakdør. Plassene disponeres kun av Oppdragsgiver. Side 6 av 15

7 Buss i materiellkategori D (minibuss) skal minimum være utstyrt med en opphengsskinne på vegg mot sjåfør eller annen synlig plass (fremst i bussen) for alle passasjerer, størrelse minimum A3 (bredde 297 mm * høyde 420 mm) Rutetabeller Bussene skal være utstyrt med holdere for informasjonsmateriell og rutetabeller i hefteformat og lommeformat. Målene for rutehefter er 100 mm x 210 mm (bredde*høyde) og målene for lommeruter er 56 mm * 85 mm (b*h). Det skal minst være to plasser for rutehefter og fire plasser for lommeformat i hver buss. Informasjonsmateriell og rutetabeller skal minimum være tilgjengelig for publikum i innstigingssonen foran i bussen Flaggholdere Flaggholdere skal monteres på taket utvendig på hver side av bussen, så langt fram som mulig. Hulldiameter for flaggstenger 21 mm. Utøver skal selv holde og vedlikeholde komplette sett med norske flagg. Flagging skjer kun etter anvisning fra Oppdragsgiver. 4. ELEKTRONISKE SYSTEMER 4.1. Destinasjonsvisning Det skal være skilting for linjenummer og destinasjon i bussens front og på høyre side. Skilt for linjenummer skal være sentrert bak på bussen. Skiltkassene skal være av LED-type, med skrifthøyde 245mm i frontskilt, 160mm. i sideskilt og 210mm i nummerskilt bak. For busser i kategori A skal linjenummerangivelsen skal være forberedt for fargevisninger. For busser i kategori D tillates det å benytte en skiltkasse i front eller høyre side. Styring og kabling for destinasjonsskilter må være av IBIS-standard. Alle skiltkassene skal styres av en felles styringsenhet i bussen. Styring av skiltkassene skal kunne integreres mot Oppdragsgivers billetteringssystem eller sanntidssystem med stoppestedannonsering. Oppdragsgiver bestemmer hvilke destinasjoner og skiltanvisninger som til en hver tid skal benyttes Trafikkstyringssystem Alle busser i kategori D skal ha installert Oppdragsgivers trafikkstyringssystem for Anropstyrt transport. Trafikkstyringssystemet består av en sjåførcomputer, printer og GPS-enhet med antenne. Systemets komponenter skal monteres i tilknytning til førerplassen. Oppdragsgiver stiller til disposisjon nødvendig utstyr. Utøver skal sørge for tilstrekkelig 12 V strømforsyning og montering av antenne Elektronisk billettering Utøver er ansvarlig for at alt materiell som benyttes i Oppdraget har installert og er tilkoblet Oppdragsgivers billettsystem. Operatør er ansvarlig for all kabling frem til billettsalgsmaskiner, og er ansvarlig for alle kostnader til montering og demontering. Se for øvrig Vedlegg 6 Billetteringsbeskrivelse Automatisk passasjertellesystem Materiellkategori A skal utstyres med automatisk passasjertellesystem. Systemet skal optisk telle alle på- og avstigende passasjerer på alle holdeplasser på de linjer hvor dette er fastsatt. Aktuell holdeplass skal registreres automatisk på bakgrunn av GPS- Side 7 av 15

8 posisjoneringssystem som er tilkoblet eller er en integrert del systemet. Utøver skal forestå drift og vedlikehold av systemet. Oppdragsgiver leverer GPS-koordinater og holdeplassnavn som skal benyttes. Alle trafikkdata skal overlates Oppdragsgiver hver måned, og skal rapporteres etter en omforent modell Sanntidsinformasjon og stoppestedsannonsering Oppdragsgiver har under anskaffelse et sanntidsinformasjonssystem for kollektivtrafikken i Hedmark. Sanntidsinformasjonssystemets hovedhensikt er å opplyse kundene om bord i bussene, på trafikknutepunkter og på holdeplassene, samt å gi informasjon om busstilbudet over internett og over mobiltelefon, herunder om ankomsttid for neste avgang m.v. Bussene skal være forberedt for installasjon av system for automatisk stoppestedsinformasjon som styres av kjøretøycomputer. Systemet skal gi informasjon om neste stoppested og viktige korrespondansemuligheter både i høyttaler og på godt synlig display/-er. Informasjonsdisplay/skjermer skal monteres i taket over midtgangen eller på skillevegg bak sjåfør, slik at den kan leses fra alle sitteplasser. Busser med totallengde over 13,5 meter skal utstyres med 2 skjermer/display. Styring og kabling for innvendige display må være av IBIS-standard. Kravene som stilles til systemet er ikke klarlagt ennå. Oppdragsgiver vil dekke kostnadene til anskaffelse og drift av sanntidsinformasjonssystemet når dette er klart for implementering. Oppdragsgiver vil deretter dekke kostnadene til drift av sanntidsinformasjonssystemet etter nærmere avtale Informasjonsskjerm I den grad Oppdragsgiver velger et sanntidssystem basert på Informasjonsdisplay (LED-display), skal bussene kunne utstyres med minst 17 fargeskjerm for passasjerinformasjon. Skjermen skal monteres i taket over midtgangen eller på skillevegg bak sjåfør, slik at den kan leses fra alle sitteplasser. Busser med totallengde over 13,5 meter skal utstyres med 2 skjermer (eks. ved tverrstilt levegg ved bakdør). Layout, grafikk og tekniske egenskaper på skjermen defineres av Oppdragsgiver. Utøver skal utstyre alt materiell med strømforsyning til visningsenhetene, samt kabling til kjøretøyets sentralenhet som plasseres i nærheten av førerplass Høytaleranlegg I alle busser kreves det høyttaleranlegg med mikrofon ved førerplass og tilstrekkelig antall innvendige høyttalere for jevn lyd i hele bussen. Anlegget skal være av en slik kvalitet at det sikrer en god gjengivelse av meldinger fra sjåfør, og med tilpasset lydnivå for hele passasjerområdet. Bussene skal være utstyrt med utvendig høyttaler som skal gi lyd til stoppestedsområdet ved bussens dørområder. Sjåfør skal med bryter ved førerplass kunne veksle mellom innvendige, utvendige og alle høyttalere ved bruk av mikrofon. Systemet skal kun brukes for å gi informasjon til reisende Internett Alle busser i kategori A, B og C skal ha trådløst internett som dekker hele passasjerområdet. Trådløst internett skal minst være kompatibelt med b eller bedre, og med teoretisk kapasitet på minimum 10 Mb/sek. Side 8 av 15

9 Internett skal til en hver tid være gratis tilgjengelig for publikum. Internettutstyr skal være uavhengig av tjenesteleverandør. Oppdragsgiver velger tjenesteleverandør, omfang og innhold av tjenesten, og dekker alle løpende kommunikasjonskostnader. Informasjon og pliktogrammer om internett skal utføres og monteres etter Oppdragsgivers anvisninger Bombrikker og bomåpnere Utøver må påregnes at det under Kontraktsperioden blir innført bomsystemer og trafikkreguleringstiltak i ruteområdet. Det er Utøvers ansvar å inngå avtale med bompengeselskaper osv. Utøver skal montere alt utstyr i bussene, som er nødvendig for slutte seg til automatiske trafikkreguleringstiltak. Dette kan omfatte utstyr for lyskryssprioritering, busstrasè bommer eller andre trafikkreguleringssystemer. Med unntak av vanlig Autopassbrikke, vil Oppdragsgiver dekke kostnadene for annet utstyr som måtte bli nødvendig Montering, ansvar mv. for elektroniske systemer Det kreves at bussene har tilstrekkelig strømforsyning til å drifte alle elektroniske systemer nevnt i denne kontrakten. Systemene skal tilkobles strømforsyning og antenner iht. systemleverandørenes monteringsanvisninger. Bussene skal ha tilstrekkelig plass for å installere systemenes komponenter og betjeningssystemer i tilknytning til førerplass. 5. INNREDNING 5.1. Dører Materiellkategori A, B og C skal ha to dørsoner, fram- og midtdør. Alle sidedører skal kunne betjenes fra sjåførplass. Materiellkategori A skal ha dobbeltdør bak, som skal være automatisert med passasjerbetjent døråpner fra innsiden. Materiellkategori D skal ha automatisk passasjerdør på høyre side, samt dobbeltdør for å laste rullestolbrukere i hekken. Fri åpning skal være slik at rullestoler og barnevogner raskt, enkelt og sikkert kan tas om bord i alle kategorier av bussene. Enkeltdør skal ha en fri åpning på minimum 650 mm, dobbeltdør skal ha en fri åpning på minimum 1200 mm. Ved alle dørområder skal det være montert innvendige le-vegger. Krav om levegger gjelder ikke busser i materiellkategori D Rullestol/barnevognplass Materiellkategori A, B og C skal ha avsatt areal for barnevogner, rullestol o.l. ved bussens bakdør. Arealet for rullestolplass skal være i henhold til gjeldende forskrift, minimum 130 cm x 75 cm. I materiellkategori A skal rullestolplassens størrelse være tilstrekkelig stor for lett å kunne ta to passasjerer sittende i rullestol ombord. Plasseringen skal være på venstre side i fartsretningen for materiellkategori B og C. Busser i kategori A, B og C skal ha stoppsignalknapp i tilknytning til rullestolplass, og minst to sitteplasser, av type med setepute som kan slås opp, og holdestenger i tilknytning til rullestol/barnevognplassen. Sykler, barnevogner, rullestoler o.l. skal kunne sikres under transport Tilgjengelighet for funksjonshemmede Alle materiellkategorier skal tilfredsstille krav i EU-direktiv 2001/85/EG vedrørende tilgjengelighet for funksjonshemmede. Side 9 av 15

10 Følgende minimumskrav gjelder: Kategori A bybusser skal som minimum utfellbar lem ved midtdør. Kategori B stamrutebusser skal ha løfteanordning for å ta rullestoler om bord i bussen gjennom bakdør. Kategori D minibusser skal ha hydraulisk løfteanordning for raskt og effektiv kunne ta inn/ut rullestoler. Alle minibusser skal ha automatisk stigtrinn i sidedør eller medbringe løst hjelpetrinn Bagasjerom Materiellkategori B og C skal ha utvendige bagasjerom som er tilgjengelig for publikum. Bagasjerommene skal være gjennomgående og ha plass for minimum tre sykler i voksen størrelse, ski, sammenlagte barnevogner o.l. All bagasje skal være tilgjengelig fra høyre side av bussen. Bagasjerommene skal fortrinnsvis være reservert for publikum. Alle bagasjerom skal være tydelig merket. Busser i kategori B skal ha minst to bagasjeluker som betjenes automatisk fra førerplass Sitteplassen Alle busser skal ha polstrede seter, og være utrustet med godkjente og funksjonsdyktige sikkerhetsbelter. Sittepute og seterygg skal være kledd i slitesterkt stoffmateriale som er egnet for slik bruk. For materiellkategori A og C skal den horisontale avstanden fra seteryggen og framover til bakkant av foranstående sete skal være minst 71 cm. For plasser som det ikke er mulig å oppfylle nevnte krav for, gjelder bussdirektivets minimumsmål. Setene skal minimum være med halvhøy rygg og ha sidestøtte mot midtgang. Materiellkategori B og D skal den horisontale avstanden fra seteryggen og framover til bakkant av foranstående sete skal være minst 75 cm. Setene skal ha regulerbar høy seterygg og ha sidestøtte mot midtgang. Det skal være tilgjengelige klesknagger ved hvert sete/setepar. Alt materiell skal ha særskilt utstyr for sikring for barn, også for barn under 3 år (min 1 plass). Sikringsutstyr skal når det ikke benyttes, oppbevares på egnet sted i passasjerkupéen Belysning Materiellet skal ha god belysning, som skal kunne betjene fra sjåførplass. Innvendige belysning skal gi godt leselys på samtlige sitteplasser samt gi tilstrekkelig lys for at reisende uten risiko kan stige av og på samt forflytte seg i bussen. Busser i kategori B skal ha leselys til hver seteplass. Utvendig, eller integrert i døråpningen, skal det ved utgangsdørene være lys som dekker fortau, og som tennes automatisk når dørene åpnes Stoppknapper Minst en stoppknapp skal være innenfor rekkevidde fra hver stå- eller sitteplass. På de forreste plassene må stoppknappene kunne nås av en 6-åring. Hus for stoppknapp skal være i kontrast mot knapp og bakgrunn, og ha pling -funksjon. Side 10 av 15

11 Stoppknapper ved rullestolplass samt ved særskilte plasser for bevegelseshemmede skal i tillegg være utformet med symbol og blindeskrift. Materiellkategori A, B og C skal ha stoppknapp i tilknytning til rullestolplass. Stoppknapper skal kunne nås sittende i rullestol Søppelkasse Det skal være søppelkasse ved alle dørområder Gulv og stigtrinn Materiellkategori A skal være i laventreutførelse, dvs. lavt og trinnfritt gulv fra fremre dør til og med området ved bakdøren. Materiellkategori A, B og C og skal være utstyrt med knelefunksjon som reduserer trinnhøyden i innstegsonen maksimalt. Maksimalt høyde fra bakkenivå (ikke plattform) skal være 250 mm. Alle gulv og stigtrinn skal være med sklisikkert materiale, og ellers utformet/utstyrt slik at isdannelse normalt ikke kan forekomme. Innvendige trinn og podesterkanter m.v. skal til en hver tid være merket med kontrastfarge Varme og ventilasjon Alle materiellkategorier skal være utrustet med varme-/ventilasjonsanlegg som er dimensjonert for å klare å holde en stabil og behagelig temperatur i passasjerområdet, under varierende temperaturforhold og årstider. Temperaturen skal være forhåndsinnstilt på +22 C i perioden 15. april 15. oktober og +18 C resten av året. Angitt temperatur gjelder fra oppstart av turen. Målingen av temperatur skjer 1,2 m over gulvet ved for- og bakaksel. Det kreves at bussenes varme-/ventilasjonsanlegg er helautomatisk og det skal ikke være mulig for sjåføren å endre den forhåndsinnstilte temperaturen eller slå anlegget av/på. Friskluftsystem og ventilasjonsanlegg skal sammen sikre at det alltid er frisk luft i bussen, også når bussen har fullt belegg. Både kald og oppvarmet friskluft til passasjerer skal tas fra takhøyde og fordeles jevnt uten at det oppstår sjenerende trekk. Luften skal filtreres med pollen og partikkelbegrensende filter. 6. MILJØKRAV 6.1. Generelt Gjeldende lover og foreskrifter for utslipp og støy skal følges til enhver tid. Busser i bruk skal tilfredsstille kravene til utslipp i produksjonsåret. Utøver skal ha et program for å overholde angitte krav til utslipp og støy. Servicerutiner og bestemmelser om årlige kontroller skal følges og kunne dokumenteres. Side 11 av 15

12 6.2. Utslipp Alt materiell skal minimum ha utslippsnivå som minst tilsvarer normen Euro V (Euro 5). Utslippsnormene skal dokumenteres av Utøver. Oppdragsgiver kan gjennomføre utslippsanalyser/-målinger på Utøvers vognpark for å bedømme miljøstatus Drivstoff Materiell med forbrenningsmotor skal kjøres på diesel med en innblanding av biodrivstoff på minimum i henhold til myndighetenes krav. Oppdragsgiver prioriterer miljøtiltak høyt og ønsker å stimulere til en utvikling med reduserte klimagassutslipp. I kontraktsperioden har Oppdragsgiver rett til å sette krav om utprøving av materiell som benytter alternative drivstoffer, som for eksempel bioolje, gass/biogass, hybridløsninger, elektrisk drift o.l Støy Materiellets støynivå, både inn- og utvendig, skal holdes lavest mulig. Innvendig støy fra bremser, motorsystem, drivverk eller ubehagelig lyd fra dørventiler skal ikke forekomme. Lyder fra karosseri og chassis, som for eksempel vibrasjoner, skrangling, gnissing eller lignende, skal ikke forekomme. Materiellets utvendig støynivå skal ikke overskride 77dB(A), målt etter EU-direktiv 70/157/EEC. Innvendig støynivå skal ikke overskride 72 db(a), målt i tom buss ved kjøring i 50 km/t. Målingen skjer 1,2 meter over gulvet ved for- og bakaksel. Gjennomsnittsverdien utgjør verdien for innvendig støy. Utøver skal dokumentere oppfyllelse av støykrav med dokumenterte målinger gjennomført av en nøytral instans. Utøver skal i sitt internkontrollsystem ha planer for å redusere støy fra egen virksomhet. Dette skal bl.a. inkludere rutiner for å sikre at støynivå i og omkring bussene ikke forverres, samt umiddelbare tiltak når det oppstår mangler på busser som medfører ekstra støy (tomgangsvibrasjoner, bremseskrik m.m.). Oppdragsgiver kan gjennomføre støyanalyse/måling for å bedømme miljøstatus Dekk og kjettinger Alt materiell skal ha en hjulutrustning som til en hver tid er egnet for vei og føreforhold. Om nødvendig skal piggdekk benyttes i vinterperioden. Alt materiell skal kunne kjøres i rute med kjettinger. Kjettinger skal benyttes når føreforholdene krever det. Kjettinger skal oppbevares i utvendig rom. 7. SIKKERHET OG TRYGGHET 7.1. Dørbrems Materiellet skal ha dørbrems tilkoblet bakdør. (Gjelder ikke materiellkategori D) Automatisk brannslukking I tillegg til det påkrevde brannslukningsutstyr, skal materiellet utstyres med automatisk brannslukningsutstyr som minst omfatter motorrom. (Gjelder ikke materiellkategori D) Trygghetskamera Materiellkategori A, B og C skal ha montert utstyr for overvåkning av hele passasjerområdet. Side 12 av 15

13 Forskriftsmessig bruk av kameraene (evt. offentlig godkjenning), samt aktiv oppfølging når det skjer hærverk eller annet som krever påtale, er Utøvers plikt og ansvar. Busser med overvåkningsutstyr skal ha piktogrammer som opplyser om dette samt Utøverens navn. Plasseringen av piktogrammene skal skje etter nærmere anvisning fra Oppdragsgiver Ryggekamera Alt materiell skal ha funksjonsdyktig ryggekamera som gjør det mulig fra førerplassen å se området bak bussen ved rygging. Dersom det benyttes skjerm som dekker flere funksjoner, skal skjermen automatisk hente opp ryggebilde når kjøretøyets gir settes i revers Kommunikasjonsutstyr i bussene Alt materiell skal ha kommunikasjonsutstyr slik at det kan rapporteres til/fra selskapets trafikkledelse og aktuelle informasjonskontor/terminaler. Materiellet skal ha mobiltelefon slik at sjåføren umiddelbart kan komme i kontakt med Oppdragsgivers kundesenter. Sjåførens kommunikasjon ved hjelp av telefon skal alltid skje hands-free når bussen er i fart. Alt kommunikasjonsutstyr skal alltid være fastmontert og forskriftsmessig montert/brukt. 8. RENGJØRING OG INNEMILJØ I BUSSENE 8.1. Generelle krav Alt materiell skal fremstå som rene utvendig og innvendig. Utøver skal ha en periodisk vedlikeholdsplan for bussene som skal inneholde logg for når bussen er vasket (daglig/periodisk/årlig) og bytte av filter for kupeventilasjon skiftet. Oppdragsgiver har rett til innsyn og kontroll. Materiellet skal holde en behagelig temperatur for kunden. Det skal ikke være sjenerende støy eller lukt i bussen. Alle busser skal ha allergifilter som filtrerer all friskluft som blåses inn i bussen. Filterskift skal skje i henhold til leverandørens anbefaling. Innkjøp og bruk av godkjente rengjøringsmidler skal skje i henhold til gjeldende regler. Rengjøringsmidler som inneholder forurensende og helseskadelige stoffer skal ikke benyttes dersom det finnes alternative miljøvennlige rengjøringsmidler på markedet med samme effekt. Ved innkjøp av rengjøringsmidler skal det foreligge produktblad på norsk. Rutinene innarbeides i internkontroll og kvalitetssikringssystemet Daglige krav til renhold Alt materiell skal være vasket ut- og innvendig hver dag. Med vask innvendig menes at alle gulvflater og vegger skal være skal være godt rengjort og være fri for synlig smuss. Seter skal være godt rengjort og uten synlig smuss. Oppdragsgiver kan etter spesiell avtale lempe på kravet om daglig utvendig renhold i vinterperioder med vedvarende streng kulde (-15 eller lavere siste 36 timer), eller i sommerperioder med vedvarende godt vær uten nedbør (siste 36 timer). Side 13 av 15

14 Bussene skal være fri for tagging, både ut- og innvendig, gjelder også skygger. Alle flater skal, i tillegg til å være vasket, være rengjort for tyggegummi, tagging (gjelder også skygger) og lignende. I trafikk skal sjåførene skal inspisere bussen og plukke løst søppel under opphold. Søppelkasser skal tømmes daglig, eller oftere ved behov Periodiske renholdskrav Samtlige vinduer vaskes innvendig etter behov. Innvendig helvask, herunder rens av setetrekk, vinduer osv. utføres minimum 2 ganger pr. år eller ved behov oftere. 9. MATERIELLETS TEKNISKE TILSTAND OG VEDLIKEHOLD 9.1. Generelt tilstand Alt materiell skal vedlikeholdes slik at de til enhver tid er rene og skadefrie og tilfredsstiller offentlige krav. Materiellet skal kontinuerlig være underlagt et forebyggende vedlikeholdssystem som sikrer at de til enhver tid er i forskriftsmessig og teknisk god stand. Oppdragsgiver har innsynsrett for å kontrollere vedlikeholdsrutiner, utførte reparasjonshandlinger og periodiske kontroller. Oppdragsgiver har anledning til å foreta uanmeldte kontroller for å sjekke at Kontraktens betingelser etterleves. 9.2 Skader og mangler En hver mangel og skade som oppstår skal utbedres iht. fristene i 9.4. Som skade regnes; Bulker, karosseriskader, skader på støtfanger og hjørner m.v. som avviker fra karosseriets opprinnelige form. Synlige sprekker, brudd og/eller avskalling i komponenter av plast eller glassfiber. Ripeskader som har en samlet lengde på mer enn 500 mm, eller som har en deformasjon større enn +/- 5 mm. Manglende lister, pyntedeksler og bortkommende karosserikomponenter som etter sin hensikt og utforming skal være montert som en del av det helhetlige karosseri. En hver skade som medfører avvik på bussens grunnfarge, herunder lakkavvik som følger av lakkavskalling, korrosjon, osv. Mangler eller skader ved den grafiske profileringen, herunder reklamefolie og pliktig bruk av pliktogrammer. Dører, luker, takluker og ventilasjonsluker osv. som ikke tetter tilfredsstillende, og som medfører unødvendig støy eller trekk for passasjerene.. Sprekker i frontvindu som har en samlet lengde på mer enn 500 mm. Ødelagte glassflater som er synlige som brudd, sprekkdannelser eller tilsvarende. Som mangler regnes; Feil eller defekter på en eller flere av bussenes skiltkasser. Ødelagte seter, med tilhørende utstyr, herunder tagging/skriving på seter osv. Side 14 av 15

15 Manglende eller defekte hjelpemidler for ombordtaking av rullestoler, barnevogn osv., herunder innfestninger, stropper osv. Punkterte sideruter. Trygghetskamera, ryggekamera osv. som mangler, eller som ikke er funksjonsdyktig. Elektroniske informasjonssystemer ute av funksjon Defekte luker og åpninger 9.3 Mangler ved Oppdragsgivers utstyr Utøver plikter å rapportere skade, feil, mangler og avvik ved tekniske innretninger som etter kapittel 4 er Oppdragsgivers utstyr. Utøver er ansvarlig for å utføre komponentbytte i de tilfeller dette er nødvendig eller hensiktsmessig. Utøver er ansvarlig for å stille materiell tilgjengelig for Oppdragsgivers servicepersonell dersom dette er nødvendig. Materiell fremstilles på anlegg som fastsatt som hovedanlegg i Kontrakten. Alternativt skal materiellet kjøres til verksted etter Oppdragsgivers anvisninger. 9.4 Frister for utbedring av skader og mangler Enhver skade som oppstår skal utbedres omgående, og senest innen følgende frister: Skade/mangler Frister, antall kalenderdager Innvendige skader på stoler og interiør, inkl tagging 3 Utvendige skader som kan utbedres ved komponentbytte (støtfanger, luker, deksler, hjulbuer, pyntelister) 7 Øvrige karosseri, lakk-, folie- og plastskader 14 Frontruter med skader og punkterte sidevinduer som dugger. Vinduer og glassfelt med riss-skader 7 Trygghetskamera satt ut av drift 4 Skiltkasser. Skader eller satt ut av drift 2 Ved større skader skal materiellet tas ut av drift inntil skaden er utbedret til original tilstand. Med større skader menes skader som ikke lar seg utbedre på 14 kalenderdager, eller som kan være farlig for passasjerene eller som klart virker skjemmende i forhold til kravet om en ren og skadefri buss. Ved tvilstilfeller har Oppdragsgiver rett til å forlange bussen satt ut av drift. En hver utbedring skal utføres på fagmessig og profesjonell måte. Midlertidige reparasjonstiltak tillates bare innenfor tidsfristene ovenfor. Ved skader på frontruter gjelder her høyere krav enn til som er lov å ha offentlige krav, da Oppdragsgiver tar hensyn til skader utfor sjåførens siktområde. Utøver blir ilagt gebyr for skader og mangler slik dette er beskrevet i Vedlegg 1 Kommersielle betingelser. Side 15 av 15

Busstjenester anbud XYZ

Busstjenester anbud XYZ Busstjenester anbud XYZ Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse Versjon 1.0 Innholdsfortegnelse 1. Ruters generelle krav til busser... 2 2. Busser til busstjenester i dette oppdraget... 3 3. Sikkerhet... 4 3.1

Detaljer

Vedlegg 2 : Materiellbeskrivelse

Vedlegg 2 : Materiellbeskrivelse Vedlegg 2 : Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 6 21.10.2010 INNHOLD 1 GENERELLE KRAV TIL ALLE BUSSER 1.1 Godkjenning 1.2 Offentlige bestemmelser 1.3 Utslipp og støy 1.4 Reservemateriell 1.5 Registrerte

Detaljer

Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelsen Versjon 3.0 Ajour per 28.03.12

Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelsen Versjon 3.0 Ajour per 28.03.12 Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionene Sør-Trøndelag Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionene i Sør-Trøndelag Vedlegg 1 Versjon 3.0 Ajour per 28.03.12 Innhold 1. PLANLEGGING

Detaljer

Anbudskonkurranse 2016 Vestfold Vedlegg 4 Billettering- og sanntidssystem

Anbudskonkurranse 2016 Vestfold Vedlegg 4 Billettering- og sanntidssystem Anbudskonkurranse 2016 Vestfold Vedlegg 4 Billetteringog sanntidssystem Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 12 06.02.2015 INNHOLD 1 INNLEDNING 2 EIERSKAP OG ANSVAR 2.1 Eierskap 2.2 Ansvar og forsikring

Detaljer

Vedlegg 2. Oppdragsbeskrivelse

Vedlegg 2. Oppdragsbeskrivelse Anropstyrt transport Hamar-regionen 2012 Vedlegg 2 Oppdragsbeskrivelse Versjon 1.0 05.07.2011 INNHOLD KAP. 1 OMFANG, OMRÅDER OG ORGANISERING... 3 1.1 Tjenesteområder... 3 1.2 Trafikkområder... 3 1.3 Oppdragstyper...

Detaljer

Vedlegg 2. Oppdragsbeskrivelse

Vedlegg 2. Oppdragsbeskrivelse Anropstyrt transport Hamar-regionen 2012 Vedlegg 2 Oppdragsbeskrivelse Versjon 2.0 07.02.2012 INNHOLD 1 OMFANG, OMRÅDER OG ORGANISERING... 3 1.1 Tjenesteområder... 3 1.2 Trafikkområder... 3 1.3 Oppdragstyper...

Detaljer

Alta kommune anbud på hurtigbåtrute 2014-2015 VEDLEGG A - LEVERANSEBESKRIVELSE

Alta kommune anbud på hurtigbåtrute 2014-2015 VEDLEGG A - LEVERANSEBESKRIVELSE Alta kommune anbud på hurtigbåtrute 2014-2015 VEDLEGG A - LEVERANSEBESKRIVELSE INNHOLD 1. Kontrakts- og løyveperiode.... 2 2. Trafikkstrekninger og anbudspakker... 2 2.1 Anbudspakke 1... 2 3. Trafikkopplysninger....

Detaljer

KONKURRANSE NR. 10 / 01749. Finnmark fylkeskommune. Åpent anbud på leveranse av ferjetjenester på strekningene

KONKURRANSE NR. 10 / 01749. Finnmark fylkeskommune. Åpent anbud på leveranse av ferjetjenester på strekningene KONKURRANSE NR. 10 / 01749 Finnmark fylkeskommune Åpent anbud på leveranse av ferjetjenester på strekningene Øksfjord - Hasvik Øksfjord Tverrfjord Øksfjord Bergsfjord Sør-Tverrfjord i perioden 1.1.2016

Detaljer

Mandat: Mandatet for gruppen har vært å utarbeide en kvalitetshåndbok som definerer kvalitetskrav til kollektivtransporten.

Mandat: Mandatet for gruppen har vært å utarbeide en kvalitetshåndbok som definerer kvalitetskrav til kollektivtransporten. Forord: Bakgrunn: Det første kvalitetshåndboka for kollektivtransporten i Vest-Agder, ble vedtatt av fylkestinget i 1995. Siden den tid har det skjedd en rekke endringer. I forbindelse med oppstart av

Detaljer

Rutetransport Hamar-regionen 2012. Vedlegg 6. Billetteringsbeskrivelse

Rutetransport Hamar-regionen 2012. Vedlegg 6. Billetteringsbeskrivelse Rutetransport Hamar-regionen 2012 Vedlegg 6 Billetteringsbeskrivelse Versjon 1.0 20.06.2011 INNHOLD 1. EIERSKAP, ANSVAR OG FORSIKRING... 3 1.1. Definisjoner... 3 1.2. Ansvar... 3 1.2. Eierskap... 3 1.3.

Detaljer

21.2.2004 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-ORGANER EØS-KOMITTEEN EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/85/EF. av 20.

21.2.2004 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-ORGANER EØS-KOMITTEEN EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/85/EF. av 20. 21.2.2004 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 9/1 EØS-ORGANER EØS-KOMITTEEN EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/85/EF 2004/EØS/9/01 av 20. november 2001 om særlige bestemmelser om kjøretøyer

Detaljer

Lin Andrea Gulbrandsen. Rapport om bussanbud i Norge

Lin Andrea Gulbrandsen. Rapport om bussanbud i Norge Lin Andrea Gulbrandsen Rapport om bussanbud i Norge Innhold 1.0. Innledning 03 2.0. Anbudene 04 3.0. Anbudene og bussjåførene 05 4.0. Arbeidshverdagen 06 4.1. Rutetider 06 4.2. Reguleringstider 07 4.3.

Detaljer

Anskaffelsessak 2013-112. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Transporttjenester skyss til og fra dagsentrene på Øvre Romerike

Anskaffelsessak 2013-112. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Transporttjenester skyss til og fra dagsentrene på Øvre Romerike Anskaffelsessak 2013-112 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på Transporttjenester skyss til og fra dagsentrene på Øvre Romerike For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.2013 Doffin

Detaljer

Retningslinjer - Infrastruktur. Introduksjon Sist oppdatert 02.05.2013

Retningslinjer - Infrastruktur. Introduksjon Sist oppdatert 02.05.2013 Retningslinjer - Infrastruktur Introduksjon Sist oppdatert 02.05.2013 I Norge har vi hatt en god utvikling når det gjelder toppfotballarenaer de siste 10 årene. Dette skyldes at klubbene har sett nytten

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Tilrettelagt skoleskyss og Flexiruter i Telemark 2014. 21.mars 2014. Kunngjøringsdato 21.03.2014 Side 1 av 51

Konkurransegrunnlag. Tilrettelagt skoleskyss og Flexiruter i Telemark 2014. 21.mars 2014. Kunngjøringsdato 21.03.2014 Side 1 av 51 Anbudskonkurranse Tilrettelagt skoleskyss og Flexiruter i Telemark 2014 21.mars 2014 Kunngjøringsdato 21.03.2014 Side 1 av 51 INNHOLDSFORTEGNELSE: DEL I: KONKURRANSEBETINGELSER... 6 1 Generell informasjon...

Detaljer

Tilbudskonkurranse 2011 Vestfold. Vedlegg 4. Elektronisk billettering

Tilbudskonkurranse 2011 Vestfold. Vedlegg 4. Elektronisk billettering Vedlegg 4 Elektronisk billettering Vedlegg 4 Elektronisk billettering INNHOLD 1 EIERSKAP, ANSVAR OG FORSIKRING 1.1 Eierskap 1.2 Ansvar 1.3 Forsikring 2 INSTALLASJON I BUSS 2.1 Ansvar for installasjon av

Detaljer

DEL I: KONKURRANSEBETINGELSER... 4. 1 Generell informasjon... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Oppdragsgiver Vestviken Kollektivtrafikk AS...

DEL I: KONKURRANSEBETINGELSER... 4. 1 Generell informasjon... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Oppdragsgiver Vestviken Kollektivtrafikk AS... INNHOLDSFORTEGNELSE: DEL I: KONKURRANSEBETINGELSER... 4 1 Generell informasjon... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Oppdragsgiver Vestviken Kollektivtrafikk AS... 4 2 Gjennomføring av konkurransen... 4 2.1 Roller

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR OLE BULLSGATE BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR OLE BULLSGATE BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR OLE BULLSGATE BORETTSLAG Siste revidert: 03.03.2014 borettslag Innhold Innledning:... 5 1. Ansvar... 6 1.1 Styrets oppgaver/ansvar:... 6 1.2 Tillitsvalgtes oppgaver/ansvar:... 6 1.3

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-124 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale turbusskjøring/busstransport For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.9.14 Doffin id: 118381 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Avtalen er inngått mellom partene for å regulere forholdet mellom Taxi 3 og alle tilknyttede løyvehavere.

Avtalen er inngått mellom partene for å regulere forholdet mellom Taxi 3 og alle tilknyttede løyvehavere. Dato: 09.07.09 DOK. nr. 2 DROSJEREGLEMENT -TAXI 3 ROMERIKE Inngått mellom løyvehaver/transportør og Taxi 3 Romerike... 1. PARTENES POSISJONER 1.1 Avtalen er inngått mellom partene for å regulere forholdet

Detaljer

Retningslinjer Infrastruktur. Introduksjon Sist oppdatert 02.5.2013

Retningslinjer Infrastruktur. Introduksjon Sist oppdatert 02.5.2013 Retningslinjer Infrastruktur Introduksjon Sist oppdatert 02.5.2013 I Norge har vi hatt en god utvikling når det gjelder toppfotballarenaer både på herreog kvinnesiden de siste 10 årene. Dette skyldes at

Detaljer

Busstjenester på Romerike. Tilbudsinnbydelse. versjon 1.1

Busstjenester på Romerike. Tilbudsinnbydelse. versjon 1.1 Busstjenester på Romerike 2008 versjon 1.1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Fremdriftsplan... 3 1.2 Oppdragets omfang... 4 1.3 Romerike... 5 2 GENERELT... 6 2.1 Definisjoner... 6 2.2 Om Oppdragsgiver... 7

Detaljer

Lommedalstunet Boligsameie. HMS Håndbok. HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen. Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen

Lommedalstunet Boligsameie. HMS Håndbok. HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen. Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen HMS Håndbok HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen 2013 HMS Håndbok Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen Contents 1. Sameiet... 6 1.1. Mål... 6 1.2. Fakta om sameiet... 6 1.3. Ansvar... 6 1.4.

Detaljer

BRUGSANVISNING PUMA 40 9006407E

BRUGSANVISNING PUMA 40 9006407E BRUGSANVISNING NO PUMA 40 9006407E Norsk 2011 Handicare Alle rettigheter forbeholdt. Informasjonen i denne håndboken kan ikke gjengis og/eller publiseres i noen form, ved trykk, kopiering, mikrofi lm

Detaljer

3 Avtalens dokumenter og dokumentrang

3 Avtalens dokumenter og dokumentrang 1 Generelt Denne avtalen innebærer at leverandør plikter å levere transporttjeneste av pasienter landeveis etter de vilkår som er fastsatt i denne avtalen med bilag. Avtalen innebærer ikke at oppdragsgiver

Detaljer

Fremleieavtale. mellom. AtB AS org.nr. 994 686 011 (heretter kalt Fremutleier ) Bussanlegg

Fremleieavtale. mellom. AtB AS org.nr. 994 686 011 (heretter kalt Fremutleier ) Bussanlegg Fremleieavtale mellom AtB AS org.nr. 994 686 011 (heretter kalt Fremutleier ) og. org.nr. (heretter kalt Fremleietaker ) Bussanlegg Konkurranse om rutenettet i Trondheim Klæbu og Malvik 1. Leieobjekt 1.1

Detaljer

KONTRAKTSOPPFØLGING I

KONTRAKTSOPPFØLGING I KONTRAKTSOPPFØLGING I KOLLEKTIVTRANSPORT Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 4-2014 2014-445/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet kontraktsoppfølging

Detaljer

KONTRAKTSOPPFØLGING I

KONTRAKTSOPPFØLGING I KONTRAKTSOPPFØLGING I KOLLEKTIVTRANSPORT Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 4-2014 2014-445/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet kontraktsoppfølging

Detaljer

HMS OG VAREDISTRIBUSJON

HMS OG VAREDISTRIBUSJON HMS OG VAREDISTRIBUSJON DEN ENKELTE AKTØRS ROLLE VED VAREMOTTAKET HVEM HAR ANSVARET FOR HVA? Ved et varemottak er det mange aktører som har ulike roller og ulikt ansvar. Det finnes en rekke HMS-bestemmelser

Detaljer

Håndbok for kontraktører på Nikkelverket

Håndbok for kontraktører på Nikkelverket Håndbok for kontraktører på Nikkelverket Merk: Dette er ikke nødvendigvis den nyeste versjonen av dokumentet se www.nikkelverk.no for nyeste versjon REVISJONSHISTORIKK Revisjon Dato Avsnitt Side(r) Hensikt

Detaljer