Dette dokumentet er en sammenstilling av de punktene som prosjektet finner etterspurte og realistiske for gjennomføring.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dette dokumentet er en sammenstilling av de punktene som prosjektet finner etterspurte og realistiske for gjennomføring."

Transkript

1 Kollektiv Alta Innspill til kollektivtilbud for ruteanbud fra 2014

2 Bakgrunn Kollektiv Alta er et prosjekt i samarbeid med Finnmark fylkeskommune, Statens vegvesen og Alta kommune. Prosjektet er finansiert av BRA midler og har hatt som målsetting å utarbeide en helhetlig plan for å få kollektivtilbudet i Alta tilgjengelig for alle. Arbeidet har også fokusert på andre områder. Blant annet har man vurdert nye rutestrukturer i takt med boligfeltutbygginger, avgangsfrekvens, hyppighet på rutetilbudene og andre løsninger som gjør tilbudet mer effektivt og attraktivt. I løpet av prosjektperioden, som varer fra 2010 til 2012, har prosjektet også blitt bedt om å sammenstille innspill fra Alta kommune til nytt kollektivanbud for Finnmark som skal gjelde fra Dette arbeidet bygger videre på undersøkelser i regi av et tidligere felles kollektiv prosjekt i Alta (avsluttet 2010). Her er det både gjennomført spørreundersøkelser fra unge og arbeidsreisende, samt rapport fra utredningskonsulent med forslag på utvikling av busstilbudet i Alta. Vårt prosjekt har i tillegg invitert alle relevante bygder rundt Alta til å komme med innspill, gjennom deres bygdelag eller idrettslag. Dette dokumentet er en sammenstilling av de punktene som prosjektet finner etterspurte og realistiske for gjennomføring. Prosjektet har en overordnet strategi: Kollektiv trafikken skal fremstå som et bedre alternativ til bilen, enn det gjør i dag. Kollektiv tilbudet skal sikre god tilgjengelighet til alle kommunens bydeler, samt til vesentlige trafikkmål som skoler, institusjoner og idrettsanlegg. Det skal arbeides for mer universelt utformede transportmuligheter. Kollektivtrafikken skal medvirke til å minimere trafikkens miljøulemper. Videre er det også satt en områdestrategi: For områdeplan for Bukta skal det vurderes hvordan en felles kollektivterminal og knutepunkt kan etableres og utnyttes mest mulig effektivt. Dette omfatter fly, båt og buss, inklusive gode forhold for bytte av transportmidler. Det må fysisk tilrettelegges for en forutsigbar, punktlig og komfortabel reise med kollektive transportmidler. Det må være tydelig samsvar mellom kommunen sin fortetting langs hovedkollektivaksen med tilhørende boligområder, og fylkeskommunens prioritering av kollektivtilbudet på de samme aksene/ boligområdene. Næringslivet må motiveres og oppfordres til å ta et større ansvar for at sine ansattes reiser skjer uten bruk av bil. Det etableres SIS i Alta (Sanntidsinformasjonssystem). Bybuss vil være et prøve/ forprosjekt. 3

3 Et av prosjektets resultatmål er at de arbeidende i Alta skal kunne bruke buss minst 3 ganger i uka i stedet for bil. Slike mål vil ta noe tid å oppnå, men er en langsiktig målsetting for å få endret reisevaner og en bilkultur som råder i kommunen. I den videre lesing bør man ha tilgjengelig ruteoppsettet (vedlegg) og evt kart/ bilder av rutene (vedlegg) for en helhetlig forståelse. 1. Rutestruktur 1.1 BYBUSS (side 1 i vedlegg) Bybussen i Alta er den mest brukte betalte skyssmiddelet. Etter innføring av rushtider med 15 minutters frekvensavganger har populariteten og omdømme økt i noen grad. Her finnes det et potensiale for en langt større økning hvis forholdene legges til rette. Vårt ruteforslag for bybuss er i stor grad bygd opp rundt samme system som tidligere. Normalt betjenes dagen med en buss i halvtimen, hvilket gir et behov for to busser. Rutene starter i vest i Hjemmeluft, kjører via sentrum til Nerskogen og Kaiskuru, før ruta snur og kjører tilbake til Hjemmeluft. Tidligere kjørte man innom Kaiskuru etter Nerskogen på morningen, og etter lunsj ble det omvendt rekkefølge. Årsaken er oppgitt å være at Kaiskuru har et mye større passasjergrunnlag. Det var ønskelig at den største gruppen med passasjerer skulle oppleve at reisetiden var kortest mulig, for å kunne konkurrere med bil. Dette er ikke videreført i det nye opplegget. Her har vi vektlagt forutsigbarhet i ruta, også all den tid det kun tar 5 minutter ekstra å kjøre til Nerskogen og tilbake. Den ekstra turen vil de som bor i Kaiskuru kun oppleve på hjemturen. Det er et ønske og en forventning fra publikum at rutene skal være mest mulig lik fra tur til tur. Dette for at passasjerene skal slippe å ha med seg rutetabellen for å vite når bussen skal komme. Hvis den kan gå til faste tider gjennom hele døgnet (f eks kvart over hver hele time, hele dagen) blir tilbudet svært forutsigbart. Man har tidligere forsøkt å legge til rette for avstikkere til flyplass, skolene, m.m, med dertil nødvendige endringer i ruta som en følge. Dette ønsker vi oss nå bort fra. Rutene blir mer punktlige hvis bussene kjører hovedstrekningen i størst mulig grad. Reisetiden blir også redusert. Gangavstand for skoleelever til videregående og ungdomsskolen anses som akseptabel med kun 400 meter fra EV6. Flyplassen forslås betjent med egen flybuss, se pkt 1.4. Tidspunkter For å være et reelt alternativ for de som kan tenke seg å benytte buss til og fra jobb vil rushbuss måtte begynne å gå i tiden før de fleste begynner på jobb, kl Kvart på sju starter den første rush bussen fra Hjemmeluft, med den følge at den er i sentrum kl 07:30 med passasjerer fra Alta øst. Da kan de som ønsker/ har behov for å komme tidligere på jobb også ha et fullgodt alternativ. Siste ekstra buss går kl 09:30. Rushtiden er som før angitt til å vare i to timer, men forskjøvet til kl 7-9 i stedet for kl Rushbuss dekkes da av totalt 4 busser, hvert kvarter. 4

4 Tilbakemeldinger fra Boreal Transport går også i retning av at ikke alle rushbussene kunne forsvares sett opp mot passasjertallet. Dette gjaldt spesielt den siste timen, fra kl Tidspunktet for hjemreise er videreført fra tidligere, anses å være en god ordning. Tanken med kvartersbusser er som kjent fra før at brukerne ikke skal trenge å tenke på når bussen egentlig går. En går til nærmeste holdeplass i trygg forvissing om at det vil ta maks 15 minutter til det kommer en buss. Rapporten fra Norut som viser et stort marked for transportbehov etter kl har vi tatt på alvor i vårt utkast. Dagens siste avgang er kl 20:45 fra sentrum, noe som ikke vil få med seg de som deltar på fritidsaktiviteter i Finnmarkshallen og idrettshallene i Alta. Det er nettopp derfor mange foreldre må ut og kjøre og hente/ bringe sine barn fra aktiviteter, fordi det ikke er noe alternativ. Vårt forslag er å la siste buss gå fra sentrum kl 22:12, noe som vil gi de som trenger å dusje m.m. etter fysisk trening nok tid (Ca 22:15 ved Finnmarkshallen). Det er åpenbart at bybussen kan kjøre innom Skolevegen etter arbeidstids slutt, herunder kveldsrutene. Vi kan se at dette da kan være forenlig med publikums ønsker. Da er ikke trafikken så stor at forsinkelser lenger oppstår like mye med mindre sjanse for ruteavvik. Det er likevel ikke å anbefale å justere på rutetidene, da dette vil få dominoeffekter og flere tidspunkt for folk å forholde seg til. Vi mener at det er et bedre alternativ at bussene kommer 1-2 minutt etter normalen hvis man får passasjerer i Skoleveien. Dette også sett i lys av innføring av SIS (se hovedpunkt 2). Angående lørdagsruter har det vært utvetydig fra referansegruppene at dagens buss stopper for tidlig å kjøre. Siste avgang mot øst er kl 15:10. Vi har satt siste rute fra sentrum til kl 18:12, med avslutting på sentrum/ Hjemmeluft kl 1845/ 18:53. De fleste mennesker kommer ikke like tidlig til f eks sentrum på en fridag/ lørdag. De som velger å ta middagen ute på byen rekker ikke bussen hjem igjen. Forslaget går også på at bussen starter kl 07:00, så de som jobber også lørdagen har mulighet til å velge buss. Det må komme tydelig frem i rutetabellen at tidspunktene er å anse som tidligste tidspunkt for passering, og ikke en ansett fasit for når bussen skal være på holdeplassen. Nettopp med tanke på justering av ruta og tid til å gå gjennom bussen for å se etter gjenglemte eiendeler og søppel er tenkt benyttet de ca 8-9 minuttene som sjåføren vil ha til gode når bussen ankommer Hjemmeluft for ny tur. Erfaringsmessig vil bussene i løpet av en hverdag oppleve å komme 1-5 minutter etter rutetabellen hit, like fullt. I et HMS perspektiv er det også svært stressende for en sjåfør å kjøre runde på runde og se at man aldri klarer å ta inn en forsinkelse. Det er derfor viktig at også de som fører bussen, som både er servicepersonalet og ansiktet utad for kollektivsatsingen, også får muligheten for tilfredsstillende arbeidsforhold med rammer som er gode nok til å bidra fra sin side. En innsparing vi har sett er at bussen ikke trenger å kjøre helt til Nerskogen / Gamle Transfarelv skole for å snu. Dette utnyttes bedre ved at bussen snur ved infotavla/ avkjøring til Saga. Dette vil gi noe tidsbesparelse på ruta og sparte km, totalt 1,8 km. Passasjergrunnlaget er ikke stort i løpet av en vanlig dag fra den øvrige strekningen, knapt en håndfull, som kommer på om morgenen. Det er som oftest skoleelever som buss fra Rafsbotn kan plukke med seg ved behov (Kommer langs samme strekning). Hus med lengste avstand vil da få ca 500 meter til infotavla. Bybuss Aronnes som egen rute foreslås fjernes. Tilbudet vil i stedet komme innenfor servicelinjene. 5

5 1.2 REGIONRUTER Kollektivtilbudet for buss i Alta er satt sammen av bybuss, regionbusser og langrutebusser. For å få et helhetlig tilbud er det viktig å se disse tre rutetypene i sammenheng. Pr i dag er regionrutene = skoleruter. Fra Alta betjenes Rafsbotn, Russeluft, Tverrelvdalen, Eiby, Øvre Alta, Gargia, Kåfjord, m.m med slike bussruter. De er i hovedsak tilpasset skolestart og slutt. Mange er ikke klar over at dette er et tilbud som alle kan benytte ved å kjøpe billett. Dette skyldes flere årsaker, men mye kan kanaliseres mot dårlig informasjon og utilgjengelige rutetabeller fra transportøren sin side. Disse rutene vil kunne betjene mange pendlere, som i dag er avhengige av/ velger å bruke bil. I samarbeid med transportør (i dag Boreal Transport) er det full enighet om at rutene til dels er like hvert eneste år og dermed uproblematisk kan settes inn i ruteoversikten som en del av befolkningens tilbud. De eneste utfordringene man vil få her er midtskyss fra skolene, som kan flytte litt på hvilke dager småtrinnet avslutter den enkelte skoledag. Disse rutene må dermed merkes av med det forbehold at de normalt ikke går når skolebarn har fri/ ferie. Dette utløser igjen en utfordring for arbeidstakere som kollektivtilbudet også er ment å være et reelt tilbud for. De skal ikke måtte risikere at bussen ikke kommer fordi skolen har planleggingsdag eller vinterferie. I vårt innspill til ruter er det derfor satt inn ruter som er i takt med arbeidsstart som for de aller fleste vil være kl Disse er ment å gå daglig hele året for å imøtekomme et krav om forutsigbarhet og etablering av reisevaner. I det videre vil hver enkelt rute kommenteres nærmere. Tverrelvdalen I Tverrelvdalen anslås det at det bor ca 860 mennesker (inklusive Sønvismoen, Romsdal, m.m). Slik rutene er lagt opp kan man fremdeles klare seg med 2 busser som skal betjene denne aksen. Utfordringene knyttet til skolene i distriktene er at bussene må både frakte skolebarn lokalt til den enkelte skole i deres krets. Videre må det også fraktes ungdommer til Alta videregående skole nær sentrum. Vi har like fullt klart å løse kabalen ved å kun bruke to busser. Oppsettet med midtskyss er satt inn fra skoleåret 2011/2012. Dette behovet kan forandres fra neste skoleår. Men mest sannsynlig er det de samme tidspunktene som vil være aktuelle, og da spredd utover hverdagene. Alle midtskyssvariantene er ikke aktuelle samme dag. Da skolen ligger såpass langt unna sentrum vil man trenge to busser for å betjene skoletrafikken. Dette for at barn ikke skal få en unødig lang ventetid fra man er fremme med buss, til skolen starter. Rafsbotn/ Russeluft Bygda ligger inntil EV6, mens Russeluft er en avstikker langs FV 28. Det tar ca 10 minutter å kjøre til Russeluft en veg. Skolen ligger i nær avstand til EV6. Det bor ca 600 mennesker i området. 6

6 På grunn av avstanden til Russeluft må ruta starte tidligere enn andre ruter. Avstanden er også årsak til at man her må vurdere 3 busser mot normalt 2. Alle arbeidsreiser er satt til å ankomme Alta sentrum kl 0745, da 15 minutter anses som et passelig tidsrom for folk til å kunne gå til sin arbeidsplass, evt skifte til arbeidsklær, og enda ha noen minutter fri før man er klar til å jobbe. For å komme innenfor krav til 2 busser (som vil si sparte kostnader) kan man starte buss med arbeidsreisende litt tidligere fra sentrum. Planen er at denne ruta skal snu i sentrum og så kjøre mot Rafsbotn igjen og plukke opp skoleelever på vegen. Starter denne 5 minutter tidligere enn vårt forslag vil man rekke skolen, da det er satt opp 5 minutter margin fra beregnet ankomst til skolen begynner. Her kan man altså ta inn tid i begge endre, men det gir også lite slingringsmonn ved evt avvik. Beste løsning vil være 3 busser og er derfor satt inn i rutetabellen. Også her må man ha en buss som transporterer videregående elever til sentrum, buss nr 2. Talvik/ Kåfjord Kåfjord har i dag et busstilbud, tilpasset skoleelever. De har ca 230 innbyggere. Talvik som ligger 20 km lenger mot nordvest langs samme akse, er det nest største tettstedet i kommunen etter Alta med sine ca 510 innbyggere. De har egen skole med 1-10 klasse, men elever som går på videregående skole må inn til Alta. Disse utgjør i dag stk. Da det pr i dag ikke er et godt nok busstilbud til dem, må disse i stor grad bo på hybler i Alta. Dette da det ikke går buss tidlig nok på f eks mandager. Et innspill fra bygdelaget er at de ønsker et slikt tilbud så barna kan få bo hjemme. Dette er også i tråd med de siste rapporter om skole-utdropping. Det å få anledning til å bo hjemme anses som en viktig trivselsfaktor for at de unge skal fortsette å gå på skolen. Vi har derfor imøtekommet ønsket med å sette inn tilbud fra Talvik og via Kåfjord. Her må legges til at ny EV6 (Alta-vest) også vil medføre at trasèen vil få kortere kjøretid for fremtiden. 2 busser må betjene morgentrafikken, ellers vil elvene oppleve å få ca 45 minutters ventetid før skolen begynner. På ettermiddagen er det tenkt at kun en buss betjener returtransporten, da AVS (Alta videregående skole) slutter eller 1545 de fleste dager. Hvis bussen da starter ved skolen før den kjører innom sentrum forkortes ventetiden tilsvarende. Gargia/Eiby Området som kalles Øvre Alta og omegn omfatter flere mindre steder. Noen ligger langs RV 93, som Eiby (300stk), Skillemo (95stk), Jøraholmen (35stk) og selve Øvre Alta (300stk). Avstikkere fra RV 93 går mot Raipasvegen og Holmen (90stk), Lampemyra og Øytun skole (140 stk). 3. avstikker, Gargiavegen mot Gargia, har en lang kjøreveg fra Riksvegen (16 km). Dette gjør at bussen må starte så tidlig som 06:20, hvis man ønsker et tilbud for arbeidsreisende her. Det bor ca 90 mennesker langs vegen. Ca 50 personer er også bosatt ved Storelvdalen/ Sorrisniva, som blir en avstikker langs turen. Totalt betjener man med denne strekningen 140 stk. Hele Øvre Alta utgjør ca 1040 mennesker, men med delvis spredt bosetting. 7

7 Å lykkes med kollektivsatsing må også sees opp mot kost/nytte. Prioriterte områder vil nødvendigvis pekes ut først der bosettingen er størst. Sett i denne sammenheng vil en arbeidsreise til Gargia bli lang og ta tid. Antall beboere her gjør at en vurdering av buss for arbeidsreisende vil ha en for liten verdi målt opp mot kostnadene. Ruta er satt opp i tabellen for å synliggjøre behovet, men erkjennes at den vil kunne gi lite inntekter. Skolerute vil man uansett måtte ha her all den tid dette er lovpålagt. Arbeidsreiseforslaget er likevel tatt med i rutetabellen for områdene Eiby og Øvre Alta. Tanken er at denne også kan korrespondere med stedene Lampemyra og Holmen, slik at begge bussene ikke trenger å kjøre helt ned til Alta. Da antall skolebarn langs rutene vil overstige det en stor buss har kapasitet til (maks seter) vil dette uansett tvinge frem to busser om morgenen som dekker skolekysskjøring. Fra tidligere er det da også praktisk at den ene betjener Gargia og Storelvdalen, mens den andre kjører om Eiby for å snu. Holmen/ Lampemyra Områdene omfatter ca 230 mennesker, fordelt på Øytun, Lampemyra, Holmen og Øvre Alta. Tid spares inn på arbeidsreise ved at denne som nevnt korresponderer med buss fra Eiby området. Dette medfører også at Holmen området slipper å bemanne en ytterligere buss siden tidsvinduet her ville blitt for lite til å rekke tilbake igjen fra sentrum til skoleskysskjøring. Ved å laste arbeidere over til Eiby bussen, vil Holmen bussen ha tid til kort pause (ca 10 min) i Øvre Alta før man starter på ny runde med å hente inn skoleelever. Amtmannsnes Nesset anslås til å inneha ca 500 innbyggere. Bydelen ligger i enden av FV 12 og er 3 km lang før den når EV6. Det anslås at antall skolebarn/ unge utgjør ca 160 stk. Tidligere har skolegrensene medført at skolebarn fra Nesset har blitt delt på Elvebakken skole og Komsa skole. Dette medfører en ekstra buss, noe vi vil se på og vurdere i lag med Barn og Unge området i Alta kommune. En arbeidsreise her vil like fullt ikke kreve ekstra ressurser slik vi har planlagt dette. Den samme bussen vil kunne snu på sentrum og så starte på skolekyss i en retning. Totalt vil det kreves to busser for skolekjøring inntil videre. 1.3 LANGRUTER I vårt arbeide har vi ikke tatt med langruter da disse uansett må korrespondere i stor grad med båter, ferger og andre bussruter som krysser kommune- og fylkesgrenser. Disse oversiktene besitter ikke vi. Vi har likevel tatt med et forslag til tabell for ruta til Lerresfjord, da dette var ønsket fra fylkeskommunen sin side. Her er det spesielt lagt vekt på at tidspunktene på Storekorsnes skal korrespondere med hurtigbåter/ transportbåter. Tabellen er ellers tom og klar for innfylling av de tider som ellers trer frem som aktuelle. 1.4 SERVICELINJE (Fra side 2 i vedlegg) 8

8 Både rapporten fra Vista utredning fra 2009, innspill fra transportør og våre egne undersøkelser, underbygger sterkt at rutetrasèene ikke dekker Alta godt nok. Det anbefales fra alle hold (TØI, Syntec, m.fl) at maksimal gangavstand til en holdeplass bør ikke overstige meter. Blir det mer enn 5 minutters gange vil befolkningen sterkt vurdere alternative transportmidler. Vår egen kartlegging av rutedekning viser også store hull i Alta. Fremtidens boligfelt begynner å komme med i også kollektivsatsingen, og det blir da viktig at anbudene er såpass fleksible at de kan utvides til nye områder der dette er aktuelt. Dette vil kunne medføre endring av rutetabeller så vel som strukturen. De mest prekære områdene pr i dag er fra vest mot øst: Gakori/ Thomasbakken, Midtbakken/ Skaialuft/ Tollevika, Amtmannsnes, Aronnes og Saga. Gakori/ Thomasbakken er planlagt utbygd med et eget boligstrøk i sørkanten av området i dag. Dette vil samtidig gi en kombinert gang/ sykkelveg/ bussveg som binder sammen Bjørnemyra og Gakorivegen. Når denne vegen blir realisert ser man for seg en bomløsning, som åpnes med fjernkontroll i busser. Slik blir vegen forbeholdt kun utvalgt trafikk. Etter hvert blir også Skoddevarre tilrettelagt for boliger (nytt område enda lenger sør). Begge felt vil kreve tilrettelagte kollektiv løsninger. Dagens veiløsning er likevel for lite effektiv for bussbetjening. Det ønskes likevel at områdene innlemmes i servicelinjene når vegene er tilrettelagt. Thomasbakken er i dag et ferdig utbygd boligfelt og mer bebyggelse med leiligheter er også under salg langs den gamle Riksvegen, mot Bossekop. I dag er området betjent med holdeplasser til regionbussene, men holdeplassene anses plassert litt for langt unna det sentrale boligområdet. (Langs vegen som kalles Altahøyden). Optimalt bør en servicelinje snu i krysset Thomasbakkvegen/ Thomasbakken (side 4 i vedlegget, holdeplasser er merket med smileys, nederste Smiley er den ønskede). En evt etablering av ny holdeplass her må gjøres i samråd med Finnmark fylkeskommune, da dette er FV 14. Midtbakken/ Skaialuft/ Tollevika er også med på s 2 i vedlegget. Dette området er i dag også utenfor god nok dekning. Vegen er en FV som er godt trafikkert. Mange nye boligprosjekter i området utløser et større behov for bedre kollektivtilbud, som Skaialuft boligområder (Tore Wærås prosjekt), flere blokkleiligheter i Tollevika (Alta boligbyggelag) og mulige boliger langs Bossekopvegen (Kenneth Strifeldt). Ruta er lagt slik den er for å frekventere flest mulig av de store tilbringervegene. Det er ikke tilfeldig at den også går langs Midtbakkvegen, her er også mange boliger/ leiligheter for grupper med funksjonshemninger og eldre. Tollevika får ikke noen buss helt inntil seg, men der kan man velge å enten gå på etter nedoverbakken i krysset Kirkebakken/ Bossekopvegen, og evt gå av bussen i krysset Bossekopvegen/ Gimle. Da får man nedoverbakke til OG fra bussen. Amtmannsnes har dekning på morningen ved skolebuss/ regionbuss. I løpet av dagen bør man derimot innom her som en del av servicelinje tilbudet til deres ca 500 beboere. Ruta samkjøres da med Saga ruta. Aronnes er ferdig etablert med holdeplasser og busslommer langs FV 13. Det er tenkt at ruta til Saga kjører via Aronnes, mens fra Saga kjører via Elvebakken. 9

9 Felles For å dekke dagens trafikkpotensiale bør det settes inn 3 servicelinjer på morningen for arbeidsreiser og skoleelever. Dette for å dele det totale servicelinjenettet opp i passelige deler. Etter at morgenrushet er levert, kan ruta betjenes av en enkelt buss, som da deler opp servicenettet i to deler, som vist på kartet. Hvorfor har vi valgt å sette inn en ekstra buss nr 3? Fordi en reisende vil ikke velge å benytte alternativ transport til bil dersom reisetiden blir opp mot dobbelt så lang som det bilen vil bruke. Derfor må rutene være på maks minutter når trafikkmengden er størst (morningene). På formiddagen er kundegruppene pensjonister, hjemmeværende og andre som har bedre tid. Da vil reisetiden bli ca 30 minutter med dagens oppsett. Dette anses som akseptabelt sett opp mot ressursene som settes inn. Arbeidsreiser kjører til sentrum som endestopp, skoleservice kjører innom skolevegen før sentrum. Av materiell anses det ikke som nødvendig med meters busser med 50 seter. Her antas det at kundegrunnlaget kan betjenes med mindre busser, seters busser med universelt utformede ombordstigningsforhold. 1.5 FLYBUSS Det har lenge pekt seg ut et behov for en flybusstjeneste fra og til flyplassen. Boreal Transport foretok på eget initiativ en prøveløsning på dette i Dette avdekket at det helt klart er et marked for tjenesten. Utfordringen var at markedsføringen ikke ble ansett som god nok. Bussene stod parkert der langrutebussene står, og det var ingen skilt eller annen informasjon som fortalte at dette var en flybuss. Tvert imot var bussene de samme som ble bukt også til bybuss, noen med diverse reklame på siden. Forsøk som ble gjennomført var at når servicepersonale/ sjåfører var aktivt ute og informerte om ordningen til passasjerene valgte hoveddelen av reisende uten egne transportmidler, å bruke flybussen i stedet for drosje. Dette vil klart være en fordel sett i et miljøperspektiv. Et samarbeid her bør innføres med Flybussen.no.DA. Dette er en felles løsning for Flybussen som merkevare. Løsningen koster ingenting, tvert imot kan transportøren få et overskudd da avtalen her innebærer reklameinntekter fra SAS. Det eneste man nærmest forplikter seg til er å ha en hvit buss med logo Flybuss og SAS på siden i de rette fargene. Da er man også innlemmet i den felles nettportalen hvor publikum kan søke på alle flybussene i hele landet. De steder som kombinerer bybusser og flybusser har variert suksess med dette. Det er langt på vei å foretrekke en egen buss som er satt av til flyene, som ikke har en annen rute å forplikte seg til. Ved avvik i flyankomst vil bussen fremdeles kunne stå og vente på folk med bagasje osv. Initiativet til å delta i ordningen må komme fra den transportøren som fylkeskommunen velger ut etter anbudsprosessen. Det er likevel viktig å henstille til og tilrettelegge for at dette er noe man langt på vei ønsker seg fra myndighetene. Mer informasjon om ordningen kan fås ved å henvende seg til Per Christian Aspelund ved SAS Flybussen i Oslo, tlf

10 For Alta sin del bør flybussen kjøre innom hotellene i Bossekop og Alta sentrum, før den kjører til flyplassen. På retur har den samme oppsettet, men kjører kun dit hvor man har passasjerer til. Et foreløpig ruteoppsett er lagt ved for flybussløsning i Alta. Denne er lagt opp til ankomst og avganger for de store passasjerflyene fra SAS og Norwegian, som hver har 2 fly til Alta daglig. Alta har i snitt 8 avganger også med Widerøe. De minste flyene her tar nesten 40 passasjerer, mens mellomklassen til Widerøe, som også lander i Alta tar opptil 50. Dette er også antall som klart vil kunne kvalifisere til korrespondanse med en egen flybussrute. Av alle avganger går to av disse rundt kl 0700 (våre avrundinger av tidspunkt), en ca kl 0900, en 1145, en kl 1500, en kl 1600, en 1745 og en Etter samtaler med Avinor/ driftspersonale ved Alta lufthavn er det spesielt 3 av rutene som har nok passasjerer til at man bør sette opp egne avganger med flybuss for dem. Dette er avgang kl 0900, kl 1500 og kl Avgangene kl 0700 vil inkluderes i avgang for store fly. De øvrige avgangene er det pr i dag erfaringsmessig for lite passasjerer til egne avganger. 2. Sanntidsinformasjon Kollektiv Alta har søkt om BRA midler til et forprosjekt for sanntidsinformasjon i Alta for bybussene. Dette vil gi passasjerene som besitter en smarttelefon en mulighet til å laste ned et gratis program. Denne app en vil både gi en korrekt rutetabell og er av typen tast inn hvor du skal fra og til, så det ikke er nødvendig å lese gjennom hele rutetabellen. Videre vil man også få frem info via GPS om hvor bussene er faktisk nå i ruta. Slik vil man kunne fjerne frustrasjon hos passasjerer hvis ruteavvik oppstår. Man kan da også enklere planlegge når man skal treffe bussen ved holdeplassen i stedet for å stå ute i kjedelig reisevær. 3. Logistikk SIS App en vil også inneha en billettautomat hvor man kan handle bussbillett før man kommer på bussen. Man trenger kun å vise frem displayet på telefonen når man kommer om bord, slik at sjåføren får kontrollert og registrert innholdet. Dette forenkler logistikken, man trenger ikke behandle kontanter og billetter, og sparer samtidig tid. Overgangsbilletter må fremdeles gjelde mellom alle rutetypene, og være gyldig minimum 1 time etter ankomst på sitt bestemmelsessted. Rutetabell holdeplass De fleste holdeplasser har i dag en skiltkasse for rutetabell. Kollektiv Alta har søknader inne for oppgradering av holdeplasser på kommunal og fylkeskommunal 11

11 veg. Da vil disse holdeplassene bli såkalte høystandard holdeplasser, med egen informasjonstavle som er universelt utformet. De stedene rutekassettene ellers er til stede (langs EV6) henger de på holdeplass skiltet. Rutetabellen er det opprinnelige A4 arket med alle avganger inkludert. Dette arket inneholder altfor mye irrelevant informasjon for en reisende. Man skal fra A til B og ønsker ikke/ har ikke behov for å vite når bussen skal være alle andre steder i løpet av hele dagen. Transportør må få pålegg om å utarbeide en god og lesevennlig løsning som viser når bussen tidligst vil passere holdeplassen og anslått tid til f eks sentrum. Skriften må forstørres betraktelig i forhold til dagens standard og gjøres mer synlig. Rutetabell web Mange velger å sjekke avganger på internett. Transportør bør oppfordres sterkt til en langt mer brukervennlig nettløsning enn dagens versjon. Det bør f eks på første side til Boreal være en rubrikk hvor man enkelt skriver rett inn hvor skal du fra og hvor skal du til. Dette bør føre deg rett til den rette ruta for det du søker etter. I dag må man trykke seg videre 5 ganger, noe som bør kunne forenkles. For Alta sin del bør også rutene har et eget rutekart, som viser enkelt hvor de forskjellige rutene trafikkerer. 4. Pris Av andre løsninger på kort finnes i dag verdikort (klippekort) og periodekort (månedskort). Det innrømmes en viss rabatt på verdikort, mens periodekort har en fast pris. For voksne kr 680,-. Bruker man buss til og fra jobb daglig i en måned kommer man ned i kr 13,80 pr tur. Dette er langt mer spiselig enn dagens pris på enkeltbillett, kr 35,-. Også for periodekort for barn/ honnør ser man at gjennomsnittlig billettpris vil være innenfor den akseptable grensen de fleste spurte i undersøkelser har uttrykt. Det er uansett ikke alle som bruker buss hver dag, og følger man vårt ønske om 3 turer i uka, vil fremdeles prisen ligge på ca 28 kr. Dette er i overkant av det akseptable, men fremdeles billigere enn 35. For turister og andre fremstår enkeltbilletten som dyr og samsvarer ikke med de kostnadene som folk flest forbinder med å kjøre sin egen bil. Dersom man ønsker å vise en økt satsing på kollektivtrafikk i hele fylket bør man, om ikke annet enn symbolsk, sette ned prisen noe, for den neste anbudsperioden. Vårt forslag vil derfor være at prisen settes ned til kr 30 for voksne, og tilsvarende kr 15 for barn/ honnør. Dette er et høyere beløp enn forrige takst, som var 25/13, men vil likevel ha en psykologisk effekt på befolkningen som opplever at prisen blir satt ned. Ved å gjøre dette viser man, både ved ord og i handling at kollektiv skal rustes opp og gjøres bedre på alle fronter. Samtidig må man informere godt om de ulike rabattsystemene som finnes ellers ved å benytte reisekort. Flere hevder at ungdommer blir voksne i kollektivsystemet for tidlig. Det er liten grunn til at en 16 åring skal ha en annen økonomisk situasjon enn en 15 åring. Det er mer fornuftig at aldersgrensen for voksen øker ved fylte 18 år. Dette slår også negativt ut for studenter som uansett lever på lån og stipend. I det minste bør en rabatt gjelde 12

12 for unge under 18 år. Det omtalte kulturkortet kan være et slikt incitament, så snart det innføres. 5. Materiell Lavgulv Det er et krav at nye busser som kjøpes inn skal være universelt utformet, herunder at busser gr M3 kl I (bybusser) også skal ha lavt gulv. Det er like fullt lovlig å benytte gammelt materiell som er anskaffet før bestemmelsen inntrådte. Disse har trappetrinn og mange mangler setebelter. Det bør avgjort være et krav i nytt anbud at det rullende materiellet er i tråd med regler om universell utforming. Det må da også finnes tilstrekkelige metoder for å trille kofferter og barnevogner lett om bord, uten at disse må løftes. Heis For forstadsbusser/ regionbusser uten lavt gulv må ha typegodkjente innretninger som gjør at barnevogner og rullestoler lett kan heises/ løftes om bord. Setebelter Angående setebelter er det et minimum at dette er på plass i alle busser i henhold til lovgivers krav. Fra fylkeskommunen kan dette kravet enkelt stilles til anbydere, om at alle tilbyderes materiell, uansett alder, SKAL ha innmontert godkjente setebelter for alle sitteplasser. Tilstrekkelig antall seter Det er fra flere hold sterkt oppfordret til at busser som benyttes til skoleskyss har tilstrekkelig nok seter til at alle barn/ unge får sitte, med tilhørende setebelte. Det er ikke ønskelig at passasjerene skal trenge å stå i ruter som kun betjener skolene (regionbussene). Sykkelstativ Det bør innstalleres sykkelstativer på langrutebussene. Eksempler på dette finnes allerede hos Oppland Trafikk, hvor ca 5 sykler kan henges vertikalt bak på bussene. Dette forenkler også lastingen av sykler og kommer ikke i konflikt med annen bagasje i lasterommene. I et folkehelseperspektiv bør sykkelstativer også være tilgjengelige på regionruter i tillegg. Flere muntlige henvendelser avdekker at passasjerer kan være villige til å sykle enten til jobb eller fra jobb, hvis de har mulighet til motorisert transport andre vegen. 13

Versjon: 13.12.2012 Kollektiv Alta Strategi- og tiltaksplan 2012-2013

Versjon: 13.12.2012 Kollektiv Alta Strategi- og tiltaksplan 2012-2013 Versjon: 13.12.2012 Kollektiv Alta Strategi- og tiltaksplan 2012-2013 Innledning Strategiene og tiltakene i denne oversikten er oppdelt etter de 3 satsingsområdene som sykkelbyen Alta har valgt å rette

Detaljer

Prosjektet Kollektiv Alta sender i år inn 3 søknader. De er prioritert som følger:

Prosjektet Kollektiv Alta sender i år inn 3 søknader. De er prioritert som følger: Kollektiv Alta BRA søknader 2013 Prosjektet Kollektiv Alta sender i år inn 3 søknader. De er prioritert som følger: 1. Sannstidsinformasjon (SIS) medsøker er Finnmark fylkeskommune 2. Kurs i universell

Detaljer

Saksfremlegg. 1. Hurtigbåt: Det må innarbeides hurtigbåtforbindelse mellom Alta og Hammerfest med 3 daglige avganger hver vei.

Saksfremlegg. 1. Hurtigbåt: Det må innarbeides hurtigbåtforbindelse mellom Alta og Hammerfest med 3 daglige avganger hver vei. Saksfremlegg Saksnr.: 12/445-1 Arkiv: N02 Sakbeh.: Jørgen Kristoffersen Sakstittel: SAMFERDSEL I ALTA INNSPILL TIL ANSKAFFELSESUTVALGET Planlagt behandling: Hovedutvalg for Næring, drift og miljø Formannskapet

Detaljer

Muntlig orientering: Status Folkehelsearbeidet v/ folkehelsekoordinator Torild Ebeltoft

Muntlig orientering: Status Folkehelsearbeidet v/ folkehelsekoordinator Torild Ebeltoft Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 13.11.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Målrettet kollektivtransport Delrapport 2: Trafikantenes preferanser

Målrettet kollektivtransport Delrapport 2: Trafikantenes preferanser TØI rapport 533/2001 Forfattere: Ingunn Stangeby og Kjell Jansson Oslo 2001, 47 sider Sammendrag: Målrettet kollektivtransport Delrapport 2: Trafikantenes preferanser Et mer differensiert reisemønster

Detaljer

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge Sammendrag: Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge TØI-rapport 1050/2009 Forfatter(e): Liva Vågane Oslo 2009, 57 sider Resultater fra de nasjonale reisevaneundersøkelsene

Detaljer

Kollektivtiltak i Moss

Kollektivtiltak i Moss Fakta om kommunen Kollektivtiltak i Moss Spesielt om fergetrafikken som lager rush 25 ganger i døgnet Pendlere 1500 månedskort med tog +3000 bilpendlere Historikk kollektivandel i bytrafikken Gjennomført

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/4169-8 Arkiv: U01 Sakbeh.: Jørgen Kristoffersen Sakstittel: HØRING HURTIGBÅTRUTER. Planlagt behandling: Kommunestyret

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/4169-8 Arkiv: U01 Sakbeh.: Jørgen Kristoffersen Sakstittel: HØRING HURTIGBÅTRUTER. Planlagt behandling: Kommunestyret SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/4169-8 Arkiv: U01 Sakbeh.: Jørgen Kristoffersen Sakstittel: HØRING HURTIGBÅTRUTER Planlagt behandling: Kommunestyret Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret i Alta støtter

Detaljer

Grunnleggende informasjon og praktisk veiledning om skoleskyss for videregående skoler

Grunnleggende informasjon og praktisk veiledning om skoleskyss for videregående skoler Seminar om skoleskyss mai 2014 Grunnleggende informasjon og praktisk veiledning om skoleskyss for videregående skoler Kjerstin Winther-Jacobsen 1 Grunnleggende for alle saker om skoleskyss Avstand Bosted

Detaljer

Regionruter Hedmarken og nattbusser. Gjelder i perioden 18.08.2014-04.01.2015

Regionruter Hedmarken og nattbusser. Gjelder i perioden 18.08.2014-04.01.2015 R Regionruter Hedmarken og nattbusser Gjelder i perioden 18.08.2014-04.01.2015 Regionruter Hedmarken 170 Gjøvik Hamar Elverum Elverum Hamar Gjøvik Nattbuss 191 Nattbuss Hamar Brumunddal Moelv 192 Nattbuss

Detaljer

Vedlegg 3 Rutebeskrivelse

Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Rutetransport Hamar-regionen 2012 Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Versjon 1.3 Dato: 23.08.2011 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 1.1. Hedmark fylke... 3 1.2. Kontraktsområdet... 3 2. BESKRIVELSE AV RUTENE... 4 2.1.

Detaljer

Pendlerbussrute aksen Rørvik Kolvereid. En undersøkelse av kundegrunnlaget for en pendlerbussrute i Ytre Namdal

Pendlerbussrute aksen Rørvik Kolvereid. En undersøkelse av kundegrunnlaget for en pendlerbussrute i Ytre Namdal Pendlerbussrute aksen Rørvik Kolvereid En undersøkelse av kundegrunnlaget for en pendlerbussrute i Ytre Namdal Utført av Regionalt infrastrukturprosjekt for Ytre Namdal, Bindal og Høylandet med støtte

Detaljer

Kursemne 8: Kunder & Marked Hvem er kundene? Hvordan få flere og mer fornøyde kunder Kundetilfredshetsundersøkelser

Kursemne 8: Kunder & Marked Hvem er kundene? Hvordan få flere og mer fornøyde kunder Kundetilfredshetsundersøkelser Kursemne 8: Kunder & Marked Hvem er kundene? Hvordan få flere og mer fornøyde kunder Kundetilfredshetsundersøkelser Trond Myhre Markedsdirektør 932 39 400 trondm@vkt.no Vestviken Kollektivtrafikk AS (VKT)

Detaljer

Kollektivbetjening av nytt sykehus på Kalnes fra 2015

Kollektivbetjening av nytt sykehus på Kalnes fra 2015 Saksnr.: 2013/2695 Løpenr.: 19006/2013 Klassering: N02 Saksbehandler: Kjetil Gaulen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Samferdsel, miljø og klimakomiteen 24.04.2013 Fylkesutvalget

Detaljer

30.05.2013 Kollektivtiltak og framkomst. Kollektivtiltak og fremkommelighet

30.05.2013 Kollektivtiltak og framkomst. Kollektivtiltak og fremkommelighet 30.05.2013 Kollektivtiltak og framkomst Kollektivtiltak og fremkommelighet Seminar for erfaringsdeling Litteraturhuset i Bergen, 30. mai 2013 Bakgrunn for dagens seminar Skyss/HFK er i gang med et arbeid

Detaljer

Møtedato 15.6.2010 HANDLINGSPROGRAM FOR KOLLEKTIVTRANSPORT 2010-2013.

Møtedato 15.6.2010 HANDLINGSPROGRAM FOR KOLLEKTIVTRANSPORT 2010-2013. Sentraladministrasjonen Samferdselsavdelinga Arkivsak: 09/01280 Arkivkode: _ Saksbeh: David Karlsen Ugradert Saksgang Fylkestinget Møtedato 15.6.2010 Saksnr. 10/22 HANDLINGSPROGRAM FOR KOLLEKTIVTRANSPORT

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

MARKER 2016. Gyldig fra VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS

MARKER 2016. Gyldig fra VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS MARKER KOMMUNE 2016 2016 Gyldig fra JANUAR VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en

Detaljer

SKYSSREGLEMENT FOR ELEVER I DE VIDEREGÅENDE SKOLER SØR-TRØNDELAG. Endret 2012

SKYSSREGLEMENT FOR ELEVER I DE VIDEREGÅENDE SKOLER SØR-TRØNDELAG. Endret 2012 SKYSSREGLEMENT FOR ELEVER I DE VIDEREGÅENDE SKOLER I SØR-TRØNDELAG Endret 2012 1. Skyssrettigheter 1.1 Hvem skyssordningen omfatter Skyssordningen omfatter elever som er bosatt (ifølge folkeregisteret

Detaljer

Versjon 12.12.12 Sluttrapport for prosjektet Kollektiv Alta 2010-2012

Versjon 12.12.12 Sluttrapport for prosjektet Kollektiv Alta 2010-2012 Versjon 12.12.12 Sluttrapport for prosjektet Kollektiv Alta 2010-2012 1. Organisering..s 3 2. Strategier og målsettinger.s 5 3. Universell utforming s 5 4. BRA midler.s 6 5. Veien videre s 7 6. Tilleggskommentar..s

Detaljer

Vedlegg 3. Rutebeskrivelse. Busstjenester i Nedre Glomma og Indre Østfold

Vedlegg 3. Rutebeskrivelse. Busstjenester i Nedre Glomma og Indre Østfold Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Busstjenester i Nedre Glomma og Indre Østfold Innholdsfortegnelse 1 Beskrivelse av område og marked... 4 2 Beskrivelse av rutene... 4 3 Kjøring på helligdager og særskilte hverdager...

Detaljer

Info fra Troms fylkestrafikk. Priser og rabatter 2016

Info fra Troms fylkestrafikk. Priser og rabatter 2016 Info fra Troms fylkestrafikk Priser og rabatter 2016 Priser, rabatter og endringer i kollektivtransport fra januar 2016 Stor satsning på kollektivtrafikken - lavere pris på periodebilletter, familierabatt

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4138-2 Arkiv: Q10 &20 Sakbeh.: Tom F. Hansen Sakstittel: KOLLEKTIVSATSING I ALTA OG ALTA SOM SYKKELBY

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4138-2 Arkiv: Q10 &20 Sakbeh.: Tom F. Hansen Sakstittel: KOLLEKTIVSATSING I ALTA OG ALTA SOM SYKKELBY Saksfremlegg Saksnr.: 09/4138-2 Arkiv: Q10 &20 Sakbeh.: Tom F. Hansen Sakstittel: KOLLEKTIVSATSING I ALTA OG ALTA SOM SYKKELBY Planlagt behandling: Hovedutvalg for drift og miljø Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

PASSASJERGRUNNLAG UTFYLLENDE NOTAT. Alternativ BA:

PASSASJERGRUNNLAG UTFYLLENDE NOTAT. Alternativ BA: PASSASJERGRUNNLAG UTFYLLENDE NOTAT Alternativ BA: Kartet viser at BA-linjen fanger opp mange arbeidsplasser og bosatte i Birkelandsskiftet, samt et stort potensial for e arbeidsplasser i Kokstad Vest/Flyplassvegen.

Detaljer

Strategi for biltrafikkreduserende tiltak i Buskerudbyen Kunnskapsgrunnlag.

Strategi for biltrafikkreduserende tiltak i Buskerudbyen Kunnskapsgrunnlag. Strategi for biltrafikkreduserende tiltak i Buskerudbyen Kunnskapsgrunnlag. Sammendrag. November 2010 Utredning på oppdrag av Buskerudbysamarbeidet. et samarbeid om areal, transport og miljø. Oppsummering

Detaljer

Sommerruter Bybuss, regionruter, lokalruter og nattbuss

Sommerruter Bybuss, regionruter, lokalruter og nattbuss B R L Sommerruter Bybuss, regionruter, lokalruter og nattbuss Gjelder i perioden 01.07.2012 19.08.2012 NSB_Sommerruter_komplett.indd 1 08.06.12 14.23 Bybuss Regionruter 0 0 2 2 B1 Hamar vest Sanderud 170

Detaljer

HOBØL 2014. Gyldig fra

HOBØL 2014. Gyldig fra HOBØL KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

Busstilbudet i Alta by - en gjennomgang av dagens tilbud, og forslag til noen endringer som kan forbedre tilbudet og bidra til økt kollektivandel

Busstilbudet i Alta by - en gjennomgang av dagens tilbud, og forslag til noen endringer som kan forbedre tilbudet og bidra til økt kollektivandel Busstilbudet i Alta by - en gjennomgang av dagens tilbud, og forslag til noen endringer som kan forbedre tilbudet og bidra til økt kollektivandel VISTA Utredning AS Desember 2009 Busstilbudet i Alta tiltak

Detaljer

Vurdering av ny jernbanestasjon - Forus Stasjon

Vurdering av ny jernbanestasjon - Forus Stasjon Vurdering av ny jernbanestasjon - Forus Stasjon 1. Bakgrunn Forus Næringspark har kommet med innspill til kommuneplanen og områdeplan Forus Øst om ny jernbanestasjon på gamle Forus stasjon, i området hvor

Detaljer

Reisevaner i Region sør

Reisevaner i Region sør 1 Om Reisevaneundersøkelsen Den nasjonale Reisevaneundersøkelsen (NRVU2005) ble gjennomført i perioden januar 2005 til februar 2006. I denne brosjyren presenterer vi hovedresultatene for Region sør som

Detaljer

Forslag til planprogram Kommunedelplan for Mosjøen Miniplanprogram

Forslag til planprogram Kommunedelplan for Mosjøen Miniplanprogram Forslag til planprogram Kommunedelplan for Mosjøen Miniplanprogram Vefsn kommune har lagt planprogram for ny kommunedelplan for Mosjøen ut til høring og offentlig ettersyn. Vi ønsker derfor å fortelle

Detaljer

KOLUMBUS STRATEGI

KOLUMBUS STRATEGI STRATEGI 2016-2021 Strategien danner en ramme for hva vi har som mål å arbeide systematisk med på kort og lang sikt for å skape et attraktiv Rogaland med god mobilitet. KOLUMBUS Kolumbus strategiplan 2016-2021

Detaljer

RYGGE 2014. Gyldig fra

RYGGE 2014. Gyldig fra RYGGE KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

Kollektivtilbudet i Modum. - Møte med Ungdomsrådet i Modum

Kollektivtilbudet i Modum. - Møte med Ungdomsrådet i Modum Kollektivtilbudet i Modum - Møte med Ungdomsrådet i Modum - 27.09.2017 Kort historikk Buskerud Kollektivtrafikk kom i drift fra 1. juli 2010 Eid av Buskerud fylkeskommune og 19 kommuner Tok i bruk merkenavnet

Detaljer

Anbudskonkurranse 2014 Vestfold. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse

Anbudskonkurranse 2014 Vestfold. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Anbudskonkurranse 2014 Vestfold Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 13 11.06.2013 INNHOLD 1 INNLEDNING 1.1 Vestfold fylke 1.2 Kontraktsområdet 1.3 Ruter og inndeling av rutepakker

Detaljer

Kundevekst med nye ruter i Bergen. Bjarte Årvik/Driftssjef Målfrid Vik Sønstabø/Markedssjef

Kundevekst med nye ruter i Bergen. Bjarte Årvik/Driftssjef Målfrid Vik Sønstabø/Markedssjef Kundevekst med nye ruter i Bergen Bjarte Årvik/Driftssjef Målfrid Vik Sønstabø/Markedssjef Agenda 1. Om Skyss 2. Bakgrunn for innføring av nye ruter 3. Ny rutestruktur, tilbud og gjennomføring 4. Hvordan

Detaljer

RAKKESTAD 2014. Gyldig fra

RAKKESTAD 2014. Gyldig fra RAKKESTAD KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 13/8133-7. Saksbehandler: Renate Mienna Olsen Sakstittel: BOLIGNOTAT NR. 1 2015. Planlagt behandling: Planutvalget 06.05.

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 13/8133-7. Saksbehandler: Renate Mienna Olsen Sakstittel: BOLIGNOTAT NR. 1 2015. Planlagt behandling: Planutvalget 06.05. SAKSFREMLEGG Saksnummer: 13/8133-7 Arkiv: L71 Saksbehandler: Renate Mienna Olsen Sakstittel: BOLIGNOTAT NR. 1 2015 Planlagt behandling: Planutvalget 06.05.15 Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

OM 20 ÅR BOR DET 85.000 MENNESKER I TROMSØ

OM 20 ÅR BOR DET 85.000 MENNESKER I TROMSØ OM 20 ÅR BOR DET 85.000 MENNESKER I TROMSØ Om 20 år har Tromsøs befolkning økt fra 68.000 til 85.000 mennesker, og biltrafikken vil i samme tidsrom øke 20%. Dette krever både boligutbygging og smarte trafikktiltak.

Detaljer

MARKER KOMMUNE GYLDIG FRA 20. JUNI 2016

MARKER KOMMUNE GYLDIG FRA 20. JUNI 2016 MARKER KOMMUNE GYLDIG FRA 20. JUNI 2016 OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

TRØGSTAD KOMMUNE GYLDIG FRA NOVEMBER 2017

TRØGSTAD KOMMUNE GYLDIG FRA NOVEMBER 2017 TRØGSTAD KOMMUNE GYLDIG FRA NOVEMBER 2017 OM FLEXX TRØGSTAD KOMMUNE Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan

Detaljer

Handlingsprogram for Samferdsel AFK

Handlingsprogram for Samferdsel AFK Handlingsprogram for Samferdsel AFK Framtidige ruteendringer og andre endringer Bernt Reitan Jenssen Adm. direktør Ruter AS Omstrukturering i Bærum 3 Kollektivtransportmidlene fortsetter å ta markedsandeler

Detaljer

TRØGSTAD 2014. Gyldig fra

TRØGSTAD 2014. Gyldig fra TRØGSTAD KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

SOMMER 2016 RUTETIDER

SOMMER 2016 RUTETIDER 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no SOMMER 2016 RUTETIDER Gjelder fra 20. juni 2016 til og med 14. august 2016 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no

Detaljer

Et forslag til bedring av busstilbudet i Ålesund (og to rimeligere alternativ)

Et forslag til bedring av busstilbudet i Ålesund (og to rimeligere alternativ) Sats på buss! 5.9 2011 Gunnar Rutle, Rødt Ålesund Et forslag til bedring av busstilbudet i Ålesund (og to rimeligere alternativ) Vi legger her fram vårt forslag til utbygging av busstilbudet. I tillegg

Detaljer

RÅDE KOMMUNE GYLDIG FRA NOVEMBER 2017

RÅDE KOMMUNE GYLDIG FRA NOVEMBER 2017 RÅDE KOMMUNE GYLDIG FRA NOVEMBER 2017 OM FLEXX RÅDE KOMMUNE Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA Mottaker Rapport Hedmark Trafikk Dato: 07.07.2014 INNLEDNING Undersøkelsen består av et utvalg på 500 personer i alderen 20-30

Detaljer

Bestillingstransport i Levanger kommune

Bestillingstransport i Levanger kommune Bestillingstransport i Levanger kommune Det skal være et godt utbygd kollektivtilbud for alle innbyggere i Nord-Trøndelag. Derfor opprettes tilbud med bestillingstransport i hele fylket. Nå er turen kommet

Detaljer

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16 Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 536866-03 Regulering Fjell sentrum og skole 0.04.206 Vegard Brun Saga Tone B. Bjørnhaug, Hans Ola Fritzen FJELL SKOLE TRAFIKKANALYSE INNHOLD

Detaljer

Samferdselskomiteen har følgende sammensetting i valgperioden 2003 07:

Samferdselskomiteen har følgende sammensetting i valgperioden 2003 07: Innledning Ibestad kommune består av øyene Rolla og Andørja. Kommunen har i dag i overkant av 1.600 innbyggere, fordelt med 1.000 på Rolla og 600 på Andørja. Kommunens samlede areal er på 241 km2. Folketallet

Detaljer

VEILEDER SKOLESKYSSREGLEMENT VIDEREGÅENDE SKOLER. Nord-Trøndelag FOR

VEILEDER SKOLESKYSSREGLEMENT VIDEREGÅENDE SKOLER. Nord-Trøndelag FOR VEILEDER SKOLESKYSSREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER i Nord-Trøndelag 1. Skyssrettigheter 1.1 Hvem skyssordningen omfatter Skyssordningen omfatter elever som er bosatt (ifølge folkeregisteret har heimeadresse)

Detaljer

SARPSBORG KOMMUNE. Gyldig fra 17. AUGUST NYHET UTVIDET TILBUD OG REDUSERT BESTILLINGSFRIST FOR FLEXX BY!

SARPSBORG KOMMUNE. Gyldig fra 17. AUGUST NYHET UTVIDET TILBUD OG REDUSERT BESTILLINGSFRIST FOR FLEXX BY! SARPSBORG KOMMUNE 2015 Gyldig fra 17. AUGUST NYHET UTVIDET TILBUD OG REDUSERT BESTILLINGSFRIST FOR FLEXX BY! OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Gyldig fra 22. JUNI FLEXX NATT UNIKT TILBUD FOR UNGDOM MELLOM 16 OG 24 ÅR!

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Gyldig fra 22. JUNI FLEXX NATT UNIKT TILBUD FOR UNGDOM MELLOM 16 OG 24 ÅR! FREDRIKSTAD KOMMUNE 2015 Gyldig fra 22. JUNI FLEXX NATT UNIKT TILBUD FOR UNGDOM MELLOM 16 OG 24 ÅR! OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold,

Detaljer

Søknad fra H.M Kristiansens Automobilbyrå AS (HMK) om konsesjon for ekspressbuss Trysil-Elverum-Gardermoen-Oslo med retur

Søknad fra H.M Kristiansens Automobilbyrå AS (HMK) om konsesjon for ekspressbuss Trysil-Elverum-Gardermoen-Oslo med retur Saknr. 13/12328-27 Saksbehandler: Anders Paulsen Øyvind Hartvedt Søknad fra H.M Kristiansens Automobilbyrå AS (HMK) om konsesjon for ekspressbuss Trysil-Elverum-Gardermoen-Oslo med retur Innstilling til

Detaljer

Turbuss parkering Sykkel-VM september 2017

Turbuss parkering Sykkel-VM september 2017 Turbuss parkering Sykkel-VM 16-24. september 2017 S i d e 2 1. Bakgrunn Grunnet de store omleggingene og stengingene på veinettet i Bergensdalen vil ikke turbusser få anledning til å benytte Bergen busstasjon

Detaljer

HØRING FORSLAG TIL NY TAKSTMODELL FOR KOLLEKTIVTRANSPORTEN

HØRING FORSLAG TIL NY TAKSTMODELL FOR KOLLEKTIVTRANSPORTEN Saksframlegg HØRING FORSLAG TIL NY TAKSTMODELL FOR KOLLEKTIVTRANSPORTEN Arkivsaksnr.: 10/32778 Saksbehandler: Tore Langmyhr ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: 1) Trondheim

Detaljer

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info:

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Statlig bidrag til E6 Sør Tonstad- Jaktøyen Nytt knutepunkt for godstransport Videre kollektivsatsing i Miljøpakken Dobbeltspor til Stjørdal og elektrisk

Detaljer

NVF Stipend Rapport. Studietur til Jönköping for å se på kollektivtrafikkens stamrutenett

NVF Stipend Rapport. Studietur til Jönköping for å se på kollektivtrafikkens stamrutenett NVF Stipend Rapport Studietur til Jönköping for å se på kollektivtrafikkens stamrutenett Jönköping, Sverige/16 19. september 2007 Are Kullerud og Jørn Arild Sæther Forord I vår prosjektoppgave, som inngår

Detaljer

Plan for utbyggingsmønster, arealbruk og transport i Bergensområdet. - Innspill fra Skyss. Oddmund Sylta, direktør i Skyss

Plan for utbyggingsmønster, arealbruk og transport i Bergensområdet. - Innspill fra Skyss. Oddmund Sylta, direktør i Skyss Plan for utbyggingsmønster, arealbruk og transport i Bergensområdet - Innspill fra Skyss Oddmund Sylta, direktør i Skyss Om Skyss Buss 11 kontrakter 762 busser Bybane Ferge 1 kontrakt 17 bybanevogner 4

Detaljer

VEDLEGG 10 - Skoleskyss TRANSPORT OG TRAFIKKSIKKERHETSVURDERINGER

VEDLEGG 10 - Skoleskyss TRANSPORT OG TRAFIKKSIKKERHETSVURDERINGER VEDLEGG 10 - Skoleskyss TRANSPORT OG TRAFIKKSIKKERHETSVURDERINGER Transport og trafikksikkerhetsvurderinger er knyttet oppimot alternativene som foreslås fra A- G. Dersom kommunestyret vedtar endringer

Detaljer

Kollektivplan Vedtatt av Hammerfest kommunestyre 14.11.2013

Kollektivplan Vedtatt av Hammerfest kommunestyre 14.11.2013 Kollektivplan Vedtatt av Hammerfest kommunestyre 14.11.2013 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn 2. Målsettinger 3. Organisering 4. Ny rutestruktur 5. Universell utforming 6. Takster og betalingsformer 7. Strategi-

Detaljer

Kollektivplan i mellomstore byer; Eksempler fra Kristiansund og Molde

Kollektivplan i mellomstore byer; Eksempler fra Kristiansund og Molde Kurs i kollektivtrafikk Statens vegvesen 27. - 28. Januar 2015 ; Eksempler fra Kristiansund og Molde Sivilingeniør Jørgen Rødseth Disposisjon Bakgrunn, mål og strategier Dagens situasjon Kommuneplan og

Detaljer

Finnmark fylkeskommune. Kollektivtrafikk

Finnmark fylkeskommune. Kollektivtrafikk Finnmark fylkeskommune Kollektivtrafikk HØRING LANDEVEIS KOLLEKTIVTRANSPORT 2016-2025 I forbindelse med at ruteanbud for landeveis kollektivtransport skal lyses ut vinteren 2013/2014 sendes dette dokumentet

Detaljer

Møtet Orkdalsregionen 4. april

Møtet Orkdalsregionen 4. april Møtet Orkdalsregionen 4. april Innledende om ruteproduksjon, økonomi og fakta. Rutetilbudet per i dag og bruken av tilbudet. Kollektivsatsingen. Justeringer fra 18.08.14. Fremdriftsplan. Åpen post. AtBs

Detaljer

RÅDE KOMMUNE GYLDIG FRA APRIL 2017

RÅDE KOMMUNE GYLDIG FRA APRIL 2017 RÅDE KOMMUNE GYLDIG FRA APRIL 2017 OM FLEXX RÅDE KOMMUNE Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes

Detaljer

Linje 8. Vi kjører for deg! Tjøme Tønsberg Oslo. med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen

Linje 8. Vi kjører for deg! Tjøme Tønsberg Oslo. med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen Linje 8 Tjøme Tønsberg Oslo med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 07.01.2013 Innhold Rabatter... 3 Linje 8 Tjøme-Tønsberg-Oslo... 4 8 Linje

Detaljer

Utfordringer ved utvikling av kollektivtransportstrategier

Utfordringer ved utvikling av kollektivtransportstrategier Utfordringer ved utvikling av kollektivtransportstrategier Innlegg for kontrollutvalget for de fire vestlandsfylkene, Hotell Thon Opera 19.03.2013 Avdelingsleder Frode Longva, TØI flo@toi.no Vi blir flere,

Detaljer

Retningslinjer for skoleskyss for videregående skole Akershus fylkeskommune

Retningslinjer for skoleskyss for videregående skole Akershus fylkeskommune Retningslinjer for skoleskyss for videregående skole Akershus fylkeskommune 08.05.02 Vedtatt i Fylkestinget 18.06.02 Side 1 Innholdsfortegnelse 1 HJEMMEL OG GYLDIGHET... 3 2 RETT TIL SKOLESKYSS... 4 2.1

Detaljer

Etablerte områder og busstilgang. Torsdag 31. mars 2016 v/gunnar Ogwyn Lindaas, Aust-Agder fylkeskommune

Etablerte områder og busstilgang. Torsdag 31. mars 2016 v/gunnar Ogwyn Lindaas, Aust-Agder fylkeskommune Etablerte områder og busstilgang Torsdag 31. mars 2016 v/gunnar Ogwyn Lindaas, Aust-Agder fylkeskommune Disposisjon: RVU folks bruk og opplevelse av kollektivtilbudet Hvordan samsvarer folks oppfatning

Detaljer

Gjennomgang av prisstrukturen for lokalbussene i Østfold

Gjennomgang av prisstrukturen for lokalbussene i Østfold Saksnr.: 2011/5320 Løpenr.: 79205/2014 Klassering: N11 Saksbehandler: Kjetil Gaulen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Samferdsel, miljø og klimakomiteen 04.12.2014 Gjennomgang av

Detaljer

SAKSFRAMLEGG skedsmokommune

SAKSFRAMLEGG skedsmokommune I SAKSFRAMLEGG skedsmokommune Saksmappe 2013/7844 Lgpenr. 89940/2013 Saksbehandler Arne Myhrvold Høringsutkast om strategi for innfartsparkering i Akershus og Oslo Saksgang Utval ssaksnr UtvalL Møtedato

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.02.2013 Sak: PS 25/13

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.02.2013 Sak: PS 25/13 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.02.2013 Sak: PS 25/13 Resultat: Innstilling vedtatt Arkiv: B12 &32 Arkivsak: 13/1186-18 Tittel: SP - FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR - UTREDNING Formannskapets

Detaljer

Retningslinjer for skoleskyss for videregående skole i Akershus fylkeskommune.

Retningslinjer for skoleskyss for videregående skole i Akershus fylkeskommune. Skyssreglement Retningslinjer for skoleskyss for videregående skole i Akershus fylkeskommune. 1 Hjemmel og gyldighet Skoleskyss er en lovpålagt oppgave som reguleres av Lov om grunnskolen og den videregåande

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 13/ Saksbehandler: Renate Mienna Olsen Sakstittel: BOLIGNOTAT NR Planlagt behandling: Planutvalget

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 13/ Saksbehandler: Renate Mienna Olsen Sakstittel: BOLIGNOTAT NR Planlagt behandling: Planutvalget SAKSFREMLEGG Saksnummer: 13/8133-9 Arkiv: L71 Saksbehandler: Renate Mienna Olsen Sakstittel: BOLIGNOTAT NR. 2 2015 Planlagt behandling: Planutvalget 09.12.15 Administrasjonens innstilling: Planutvalget

Detaljer

Oslo Sørlandet med ekspressbuss!

Oslo Sørlandet med ekspressbuss! Oslo Sørlandet med ekspressbuss! Felles presentasjon av Nettbuss Ekspress AS og Konkurrenten.no AS Harald Fleisje, Nettbuss Ekspress AS og Tom Roger Øydne, Konkurrenten.no AS 23. April 2015 side 2 Nor

Detaljer

Handlingsprogram. For ungdommens bystyre i Arendal

Handlingsprogram. For ungdommens bystyre i Arendal Handlingsprogram For ungdommens bystyre i Arendal 2013-2014 Om UB Ungdommens Bystyre (UB) ble etablert i 1997 og består av medlemmer fra ungdomsskolene og de videregående skolene i Arendal. Mål for ungdommens

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling. Dato: 25.11.2013 Tid: 08.30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling. Dato: 25.11.2013 Tid: 08.30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 25.11.2013 Tid: 08.30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 254/13 13/12328 Søknad fra H.M Kristiansens Automobilbyrå AS (HMK) konsesjon

Detaljer

Sjåføryrket i Oppland

Sjåføryrket i Oppland Sjåføryrket i Oppland Insights Ideer Rutebilnæringen en attraktiv arbeidsplass 1 Mål for prosjektet 10 + tiltak som vil gjøre det bedre å være bussjåfør, og resultere i økt rekruttering. Synliggjøre utfordringer

Detaljer

Transport i by 19. september 2005. Vegpakke. Tønsberg. Utfordringer knyttet til samordning kollektivtransport, gang og sykkel

Transport i by 19. september 2005. Vegpakke. Tønsberg. Utfordringer knyttet til samordning kollektivtransport, gang og sykkel Transport i by 19. september 2005 Vegpakke Tønsberg Utfordringer knyttet til samordning kollektivtransport, gang og sykkel Helhetlige transportløsninger Definere klare mål/strategier Kollektivtrafikk og

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Knut Prestø Arkiv: N30 Arkivsaksnr.: 09/35

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Knut Prestø Arkiv: N30 Arkivsaksnr.: 09/35 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Knut Prestø Arkiv: N30 Arkivsaksnr.: 09/35 RUTEFORSLAG - HØRING Rådmannens innstilling: Herøy kommune godtar at ruteføringen for "Thorolf Kveldulfsøn" endres tilbake

Detaljer

NSB Kundetilfredshetsundersøkelse Vår 2012

NSB Kundetilfredshetsundersøkelse Vår 2012 Kjære kunde, Vi i NSB ønsker å tilby våre kunder et best mulig produkt med best mulig service. I den anledning gjennomfører NSB jevnlige undersøkelser blant kundene for å få tilbakemelding på deres tilfredshet.

Detaljer

Retningslinjer for skoleskyss for grunnskolen. Akershus fylkeskommune

Retningslinjer for skoleskyss for grunnskolen. Akershus fylkeskommune Retningslinjer for skoleskyss for grunnskolen Akershus fylkeskommune 08.05.02 Vedtatt i Fylkestinget 18.06.02 Side 1 Innholdsfortegnelse 1 HJEMMEL OG GYLDIGHET... 3 2 RETT TIL SKOLESKYSS... 4 2.1 GENERELT...

Detaljer

Pendlerundersøkelsen 2013 Intervju med 50 pendlere i Dønna Kommune

Pendlerundersøkelsen 2013 Intervju med 50 pendlere i Dønna Kommune Pendlerundersøkelsen 213 Intervju med 5 pendlere i Dønna Kommune Fakta om utvalg og metode Formål med undersøkelsen Undersøkelsen skal avdekke pendlerne i Dønna sin opplevelse og vurdering av forholdene

Detaljer

FLEXX NATT Nyhet for ungdom!

FLEXX NATT Nyhet for ungdom! FREDRIKSTAD KOMMUNE 2014 Gyldig fra 18. AUGUST FLEXX NATT Nyhet for ungdom! OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig

Detaljer

Veolia Transports innspill til: Fremtidens løsninger for kollektivtrafikken i Trondheim

Veolia Transports innspill til: Fremtidens løsninger for kollektivtrafikken i Trondheim Veolia Transports innspill til: Fremtidens løsninger for kollektivtrafikken i Trondheim Bakgrunn Formannskapet utfordret i april 2009 de sentrale kollektivselskapene i regionen og byen til å presentere

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Sted/Dato. 2017/362-/N02/SEN Øksfjord Høring - Snelandias rutetilbud Loppa kommunes høringsuttalelse.

Deres ref. Vår ref. Sted/Dato. 2017/362-/N02/SEN Øksfjord Høring - Snelandias rutetilbud Loppa kommunes høringsuttalelse. LOPPA KOMMUNE Sentraladministrasjonen Finnmark fylkeskommune Fylkeshuset 9800 VADSØ Sendt pr epost til: ruter@ffk.no Deres ref. Vår ref. Sted/Dato. 2017/362-/N02/SEN Øksfjord 30.06.2017 Høring - Snelandias

Detaljer

Sanntidsseminar Kristiansand

Sanntidsseminar Kristiansand Sanntidsseminar Kristiansand 25. mars 2014 Magne Bentzen mb@styrmand.no +47 45671344 Hvorfor, hva og hvordan Hvorfor seminar? Hvorfor sanntid? Hva er sanntid? Hvordan lykkes? Mitt utgangspunkt: bruker/kundehov

Detaljer

RUTEBESKRIVELSE. Vedlegg 3

RUTEBESKRIVELSE. Vedlegg 3 Vedlegg 3 RUTEBESKRIVELSE Innhold 1 Beskrivelse av område og marked... 3 2 Beskrivelse av rutene... 3 3 Kjøring på helligdager og særskilte hverdager... 3 4 Tilleggstid / oppstillingstid... 4 5 Reguleringstider

Detaljer

Infrastrukturutvikling og kundeorientering Hvordan skal vi gi jernbanen i Norge et løft? Stein Nilsen, leder NSB Persontog

Infrastrukturutvikling og kundeorientering Hvordan skal vi gi jernbanen i Norge et løft? Stein Nilsen, leder NSB Persontog Infrastrukturutvikling og kundeorientering Hvordan skal vi gi jernbanen i Norge et løft? Stein Nilsen, leder NSB Persontog Hverdagen for kundene i Norsk Jernbane Utstabil kvalitet i det norske jernbanesystemet

Detaljer

Alt om skoleskyss i Rogaland

Alt om skoleskyss i Rogaland Alt om skoleskyss i Rogaland Hvem har rett på skoleskyss? Elever som er varig funksjonshemmet eller midlertidig skadet. Elever i barne- og ungdomsskolen som oppfyller følgende krav: Du har mer enn 4 km

Detaljer

Samordna areal- og transportplanlegging: Infrastruktur, knutepunkt, kollektivløsninger med mer.

Samordna areal- og transportplanlegging: Infrastruktur, knutepunkt, kollektivløsninger med mer. Samordna areal- og transportplanlegging: Infrastruktur, knutepunkt, kollektivløsninger med mer. Steinar Simonsen Statens vegvesen Region midt Regional kollektivtransportkoordinator Innhold NTP 2014-23

Detaljer

Veileder. Skoleskyssreglement. grunnskolene. Nord-Trøndelag

Veileder. Skoleskyssreglement. grunnskolene. Nord-Trøndelag Veileder Skoleskyssreglement for grunnskolene i Nord-Trøndelag 1. GENERELT. Vedtak om skoleskyss er et enkeltvedtak, og fattes av Nord-Trøndelag fylkeskommune. Det er klageadgang etter forvaltningslovens

Detaljer

SANNTID EN BEDRE BUSS- OPPLEVELSE. nå kommer SANNTID på bussene i Kristiansandsområdet! Sanntidsinformasjonssystem

SANNTID EN BEDRE BUSS- OPPLEVELSE. nå kommer SANNTID på bussene i Kristiansandsområdet! Sanntidsinformasjonssystem SANNTID EN BEDRE BUSS- OPPLEVELSE nå kommer SANNTID på bussene i Kristiansandsområdet! Sanntidsinformasjonssystem (SIS) Fra høsten 2013 Sanntidsinformasjonssystemet (SIS) innføres høsten 2013 i Kristiansandsområdet.

Detaljer

Høystandard kollektivtransport i Trondheim

Høystandard kollektivtransport i Trondheim Høystandard kollektivtransport i Trondheim Innlegg på Tekna s konferanse om høystandard kollektivtransport i norske byområder Bergen, 10.02.-11.02 2009 Fylkesordfører Tore O. Sandvik Sør-Trøndelag fylkeskommune

Detaljer

Behov for bedre framkommelighet for kollektivtrafikken i bygater!

Behov for bedre framkommelighet for kollektivtrafikken i bygater! Behov for bedre framkommelighet for kollektivtrafikken i bygater! NVTF-Østlandet 19. november Kjersti Midttun, Ruter millioner flere påstigninger sammenlignet med 2012 Fra 2012 til 2013 har veksten i trafikken

Detaljer

HVALER KOMMUNE GYLDIG FRA 20. JUNI 2016

HVALER KOMMUNE GYLDIG FRA 20. JUNI 2016 HVALER KOMMUNE GYLDIG FRA 20. JUNI 2016 OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

MØRKVEDMARKA SKOLE. Trafikksikkerhet Mørkvedmarka skole

MØRKVEDMARKA SKOLE. Trafikksikkerhet Mørkvedmarka skole Trafikksikkerhet Mørkvedmarka skole Mørkvedmarka skole Mørkvedmarka skole er en skole på Mørkved i Bodø kommune. Skolen ligger flott til, med både natur og sentrum av Mørkved i nærheten. Det er en stor

Detaljer

HVA ER BYPAKKE GRENLAND?

HVA ER BYPAKKE GRENLAND? HER BYGGER HVA ER BYPAKKE GRENLAND? Bypakke Grenland fase 1 er en tiltaks- og finansieringspakke som inne holder to store vegprosjekt og nærmere 50 prosjekter for næringstransport, kollektivtrafikk, gange

Detaljer

Regionrute og nattbuss. NSB_Regionruter_komplett_farger.indd 1 08.07.12 23.08

Regionrute og nattbuss. NSB_Regionruter_komplett_farger.indd 1 08.07.12 23.08 R Regionrute og nattbuss Gjelder i perioden 20.08.2012 31.12.2012 NSB_Regionruter_komplett_farger.indd 1 08.07.12 23.08 Regionrute Nattbuss 170 Gjøvik Hamar Elverum Elverum Hamar Gjøvik 191 192 Hamar Brumunddal

Detaljer