Oslo kommune Byrådsavdeling for miljo og samferdsel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo kommune Byrådsavdeling for miljo og samferdsel"

Transkript

1 Oslo kommune Byrådsavdeling for miljo og samferdsel Byradens sak _ <3_ B rådens sak nr.: Var ref. (saksnr.): 2oluo Vedtaksdam: Arlehleade: (11O 3Ccir bt; FORSLAG OM ENDRING AV FARTSSONER OG HUMPER i BVDFL GAMLE OSLO Saksfremstilling Bakgrunn I forhindelse med hsstyrets hehandling as trafikkplan for Bydel iamle Oslo. ble Bymihodiaten BANI hl a hedt (mt a elennomga alle seiene i hvdelen med sikte pa a redusere fansuremene i flere leler Hislorikk Arheidet med fart ssoning tinnforing a lartserensesone 30 km I oe etahlering humped i holiaomradene i )slo startel tid i pa Mfitalleh Cmennom arene er det Eirman tlere Mennomeanger fl hvdelene Siste gjennomeang as Hydel Ciamle Oslo ble foretan i Bsdel Gande Osto har siden den fid tan noen enkelitiltak i forhindelse med Aksjon skolesei. Ensjoploviektet og andre prooelder. I Bvdel Gande Oslo er det innfort tanserensesone 30 km i i de fleste adkomsfi eier Vurdering av nye tiltak i Bydel Gamle Oslo En del eler i hsdelen som na har lansurense 40 og 50 km er a henakle som lokale samlesewr med en standard som tilsier at lanserense 30 km t sanskelig il bli respekien oten anlegging as fansdempere. Denne type sei er nonnah buss- utr}kninestrase hsor \anl ige humper av den grunn er lite onskelig. Vanlige humper og opphoyd gangfelt anses som den type fartsdemper som er hesi egnei til åft ned lanen i riktie grad uten a skape farlige simasjoner. Fansdempere i form a imisnes ring on minthumper Bodelte husshumper) et ashengin av flere forhold for å fungere filfredssfilleude er as den grunn filtak S0111 sfeldent kommer til ansendelse. Folslagei til eudring as fal tserensel er utarbeidet med bakgrunn i Statens unvesens fartsgrensekritener for byer og teumeder, hsor folgende forhold i hovedsak er asl,jorende Iii rsalg as fartsurensc kettype. omradetype. behvggelse. aktisget on separefing fotau. lotgienuel hruei underganger. gang- og ss kkelsei m.m Dersom retningslinjene kreser fartsdempende tiltak. anhetales det at defie gjennornfores Dersom seiens standard i holigomrader filsier ut en las ere lanserensa :Ske respektert og det ikke er onskelig a anlegge fartsdempere pga. buss- eller utrykningstrase, reduseres heller ikke lartsgrensen. I seier i holigornrader soni ikke er sikfige huss eller utrykningstraseer. Inor fansgrensen redusetes ou fartsn:saet er SJ hosi at tansgrensekmenene stiller krav om tansdempende tiltak anhefalei det etahleres fartsdempere I seter i industri og næringsomrader stilles det tkke filss arende kras famdempere

2 adkomstveier i holigonnader med eksistorenck..fansgrense 30 kmt er behovet for nye humper vurdert pa hakgrurm av henvendelser fra publikum. og i forbindelse med skoler, bamehager/ lekeplasser oi. Følgende forslag var ute fl horing forslag om endring av fartsgrense fra 50 til 30 knyt: Ekehergvcien mellom Konows gate og Oslo gate Beimdalsgata mellom Lakkegata og Vahis gate Hollendergata Konows gate mellom Oslo gate og eksisterende fartsgrensesone som starter ea. ved nr. 5 Platous gate mellom Gronlandsleirct og Sehweigaards gate Forslag om endring av fansgrense fra 40 til 30 kmjf Enehakkveien mellom Konows gate oa veisstenging - Kolstadgata Førslag om endring av fansgrense fra 50 til 40 kom: - Gronland Gronlandsleiret HagegaM mellom Sorligata og Toyengata Jens Bjelkes gate mellom Toyengata og Vahls gate - Oslo gate Tøyenhekken Toyengata mellom Hagegata og Jens Bjelkes gate Akebergveien Forslan om nye fartsdempere: - Arnljot Gellines vei mellom Enebakkveien og eksisterende hump Dalehaugen ved Enehakkveien - Enebakkveien ved Srnålensgata - Enebakkveien ved nr. 42 Enebakkveien uten for Kvaernerdalen barnehage Enebakkveion ved Eirik Raudes vei - Konows gate ea ved nr. 5-7 Malerhaugveien nord for Gronvoll alle Motzfeldts gate sed lekep;ass Det er allerede vedtatt fartsgrense 40km/ti Gladeugveien og i Stromsveien på VaIerenga. Tiltak i Bispegata, Joh. II. Andresens vet øg Innspurrea vil bli..urdert i Bjørvika- ogenslopros jektel og andre utbyggingsprosjekter. Uttalelser Forslaget ble sendt på horing til FellestavaIget for utrykningspersonell, Politiet, Ruter og Bydel Gamle Oslo. Fellesurvalw for utrykningspersonell er genetelt motstander av fanshumper, men stoner forslag om etablering av tiltak som kan begrense ulykker. Begrunnelsen er at utrykningskjøretoy ma senke fanen ned til gangrart ved passering av humper, og storre kjøremy som brannhifer hmker escntlig lenoro Ùd pa å komme opp i fart igjen. Dette medforer lengre utrftningstid og i en akuttfase kan sekunder skille mellom liv og død.

3 Hymiljoetatens kommenturer til Fellesuhfilgety nualelse: denne sagen er det ikke foresjan bumper i veter som anses å være spesielt viktige urrykrfingslosser for utrykningsetatene. Utvalget nevner heller ikke at noen av de foreslåtte humper er foreslatt på slike strekninger. BYM opprettholder derfor alle de foreslåtte humper. Politiet mener at det bor irmfores fartsgrense 40 Ifinit i Konows gate mellom Oslo gate og nr. 5 framfor 30 km/t som foreslatt, Utover dette har ikke politiet noe å bemerke til de foreslåtte tiltak. Hymiljøetatens kommentarer polhieds uluddse: BYM anser Konows gate for å være en adkomstvei toor fartsgrensekritertene annetaler fartsgrense 30 BYM opprettholder derfor forslaget om 30 kmit i Konows gate. Ruter har ingen hemerkninger til de foreslåtte tiltak, Bydel Gamle Oslo I. De foreslåtte tiltak anbefales, men det bes i tillegg om at fartsgrensen i Stromsseien på Vålerenga settes til 30 kmit. 2. I Ryenbergveien mellom Konows gate og Utsikten onskes flere humper. 3 I EtrerstadsletneBiskop Jens Nilssens gate ønskes fansgrense 30 krnit og fansdempere tilpasset buss. 4 Automatisk fartskontroll (ATK) onskes på utsatte veistrekninger. 5 Det bes om tilbakemelding for status for trafikkplan for Bydel Gamle Oslo (Bystyrets behandling av og vedtak i sak 437/2011). Byti[ilfrefurens entarer til Bydel Gamle Oslos I. Sak om fartsgrensen i Stromsveien er nå ferdig behandlet. Byråden vedtok fartsgrense 40 km:t sak 2/2013. Skilting av fartsgrensen blir utført i løpet av sommeren. 2 Fartsnivået på denne strekningen av Ryenbergyeien er rnåit til ca. 38 km. t. og tilsier at det er behos for hump. Rga. av en omfintlig stottemur og at det er svært bratt, er det begrenset hsor det kan legges humper. BYM foreslår å etablere en hump et sted mellom nr. 10 og 16. hvor det ikke er stortemur og stigningen er noe slakere en pi ovrige deler av smekningen. 3 Etterstadslet ta: Biskop Jens Nilssons gate er lokale samleveier og tunge busstraseer med en standard som tilsier at fartsgrense 30 kmit vanskelig vil hli respektert uten anlegg av fiere fartsdempere. 1 tunge bussruter er dette lite onskelig. BYM opprettholder derfor forslaget om 40 km/t i Etterstadsletta0 Biskop Jens Nilssons gate. 4 ATK er et tiltak som brukes på ulykkeshelastede strekninger hvor fartsnivåer cr hoyt i forhold til fartsgrensen. I henhofil til kriterier for ATK er dette ci tiltak som kun er aktuell i seier med fartsgrense 50 km/t og høyere. På nåværende lidspunkt loteligger ingen planer om ATK-punkter på veistrekninger i Bydel Gamle Oslo 5 Bydel Gamle Oslo er i hrev datert orientert om status for trafikkplanen. Status for oppfølging av trafikkplanen ble ogsa sendt Byradsavdelingen for miljo og samferdsel Vedtakskompetanse; I henhold til bystyrets vedtak av , sak 30 og hyrådets vedtak av sak 1432 er bvråd for miljø og samferdsel ddegert myndighet til A fatte vedtak etter skiltforskriftens 26 nr. I annet ledd til å fastsette lavere fartsgrense for bestemt veistrekning enn det som folger av vegtrafikklovens 6 annet ledd.

4 4 henhold til bystyrets vedtak av , sak 220 og byrådets vedtak av , sak er byraden for miljo og samferdsel delegert myndighet til å foreta mindre justeringer av lokale trafikkpianen Vedtak: I. Fansgreme 30 kmå innfores I Ekebergveien mellom Konows gate eg Oslo gate Enebakkveien mellom Konows gate og veistengsel - Heimdalsgata mellom Lakkegata og Vahls gate - Hollendergata - Kolstadgata Konows gate mellom Oslo gate og eksisterende fartsgrensesone som stoner ca. ved nr. 5 P atous gate mellom Gronlandsleiret og Schweigaards gate, 2. Fartsgrense 40 krn't innføres i - Gronland - Gronlandsleiret - Hagegata - Jens Bjelkes gate mellom Toyengata og Vahls gate - Oslo gate - Toyenbekken - Tøyengata mellom Hagegata og Jens Bjelkes gate Åkebergveien 3 Eartshump dimensjonert for 30 kma etablercs i - Ambot Gellines vei - Dakhaugen ved Enebakkveien Encbakkvcien ved Smålensgata - Enebakkveien ved nr 42 - Enebakkveien utenfor Kværnerdalen barnehage - Enebakkveien ved Eirik Raudes vei - Konows gate ea_ ved nr Malerhaugveien nord for Grønvoll alle Motzfeldts gate ved lekeplass - Ryenbergveten ca. ved nr Forslagene til vedtak er vist på kart merket Bymiljøetaten, datert _ Byrådsavdeling for mieø og sarnferdsel Ola Elvestuen

5 Vedlegg: Kart datert Kopi til: Bymiljøetaten Bydel Gamle Oslo

Ny E18 Gulli - Langangen. NOTAT Tiltak på vegnettet i Stokke kommune

Ny E18 Gulli - Langangen. NOTAT Tiltak på vegnettet i Stokke kommune Rambøll Norge AS Ny E18 Gulli - Langangen Statens vegvesen Region Sør NOTAT Tiltak på vegnettet i Stokke kommune - vedlegg til reguleringsplanene for GS-veg langs FV 522 Stokke Ravei Mai 2009 Tiltak på

Detaljer

SØKNAD OM UTVIDET GARANTI FOR LÅN - STRUTS`EN ET PEDAGOGISK BARNESENTER A/S

SØKNAD OM UTVIDET GARANTI FOR LÅN - STRUTS`EN ET PEDAGOGISK BARNESENTER A/S SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802736 : E: 614 A10 &18 : Torunn S. Nilsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 03.06.2008 65/08 Bystyret 17.06.2008 SØKNAD

Detaljer

Fartsdempende tiltak V E I L E D N I N G

Fartsdempende tiltak V E I L E D N I N G Fartsdempende tiltak V E I L E D N I N G Håndbok 072 Statens vegvesen Fartsdempende tiltak Oktober 2006 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i vegvesenets håndbokserie, en samling fortløpende

Detaljer

TRAFIKKANALYSE /// CARL BERNERS PLASS - BUSSTERMINALEN

TRAFIKKANALYSE /// CARL BERNERS PLASS - BUSSTERMINALEN TRAFIKKANALYSE /// CARL BERNERS PLASS - BUSSTERMINALEN TILTAK NR. 12 KRAFTP AKKE 1 /// APRIL 2014 OPPDRAGSGIVERE Bymiljøetaten & Ruter KONSULENT Plan Urban Storgata 8 0155 Oslo www.planurban.no FORORD

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten

Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo kommune Utdanningsetaten Se mottakertabell Dato: 10.11.2014 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 14/00115-166 Pål Kristian Granholt 402 Endring av inntaksområdet mellom Løren og Sinsen

Detaljer

REGULERINGSPLAN ØSTRE PORSGRUNN KIRKE TRAFIKKVURDERINGER

REGULERINGSPLAN ØSTRE PORSGRUNN KIRKE TRAFIKKVURDERINGER Oppdragsgiver Arken/Porsgrunn kommune Rapporttype Trafikkvurdering 10.01.2013 REGULERINGSPLAN ØSTRE PORSGRUNN KIRKE TRAFIKKVURDERINGER TRAFIKKVURDERINGER 3 (15) REGULERINGSPLAN ØSTRE PORSGRUNN KIRKE TRAFIKKVURDERINGER

Detaljer

Bilde ligger på Bjørndal sydøst i bydel F. Skoleveiplan for Grindbakken skole

Bilde ligger på Bjørndal sydøst i bydel F. Skoleveiplan for Grindbakken skole Bilde ligger på Bjørndal sydøst i bydel F Skoleveiplan for Grindbakken skole 8.oktober 2008 Forord Skoleveiplan for Grindbakken skole er utarbeidet av Norconsult på oppdrag for Oslo kommune ved Samferdselsetaten

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 07/1655-40 Arknr.: PLA 200901 Saksbehandler: Marit Killingrød Bjørke BEHANDLING: SAKNR. DATO Plan og byggesaksutvalget 34/11 27.09.2011 Plan og byggesaksutvalget 16/12

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal. 27.04.2006 kl. 18:00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal. 27.04.2006 kl. 18:00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal 27.04.2006 kl. 18:00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Byrådsak 1724/04. Dato: 15. november 2004. Byrådet. Graffiti i Bergen BFOS-3321-200401921-54. Hva saken gjelder:

Byrådsak 1724/04. Dato: 15. november 2004. Byrådet. Graffiti i Bergen BFOS-3321-200401921-54. Hva saken gjelder: Dato: 15. november 2004 Byrådsak 1724/04 Byrådet Graffiti i Bergen EVHO BFOS-3321-200401921-54 Hva saken gjelder: Kuratorgruppen Kommando, som består av kunstnerne Jørgen Larsson og Morten Kvamme, har

Detaljer

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til Buvika brygge Reguleringsplan Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 23.10.2013 Maria Lines Arntzen Buvika brygge Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig

Detaljer

Lars Petter Solås (FrP) Frode Woldsund (KrF) Ane M. Wigers (V)

Lars Petter Solås (FrP) Frode Woldsund (KrF) Ane M. Wigers (V) Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/13 Møte: Møtested: Bydelsadministrasjonen, BU-salen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 18. juni 2013 kl. 19.00 Sekretariat: 02 180 Møteleder:

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 09.01.2013 kl. 11.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan 2010-2020

Trafikksikkerhetsplan 2010-2020 RANDABERG KOMMUNE VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 18.11.10 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Trafikksikkerhetsplan 2010-2020 Randaberg kommune Berta Bø, 81 år, på en av sine daglige sykkelturer langs Bøveien. Foto: Ove Tennfjord

Detaljer

Foreldrenes arbeidsutvalg Bispehaugen skole Trondheim 17. mars, 2015

Foreldrenes arbeidsutvalg Bispehaugen skole Trondheim 17. mars, 2015 Foreldrenes arbeidsutvalg Bispehaugen skole Trondheim 17. mars, 2015 Trondheim Kommune Trafikksikkerhet ved Bispehaugen skole farlig og vanskelig skolevei Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) ved Bispehaugen

Detaljer

Fra Til Info Firma v/ E-post X Faveo Prosjektledelse Thomas Theodorsen X Sarpsborg kommune Svein Agnalt X Sarpsborg kommune Henrik Høst

Fra Til Info Firma v/ E-post X Faveo Prosjektledelse Thomas Theodorsen X Sarpsborg kommune Svein Agnalt X Sarpsborg kommune Henrik Høst NOTAT Sted/Dato : Sarpsborg 12.01.12. Nr: - - Fra Til Info Firma v/ E-post X Faveo Prosjektledelse Thomas Theodorsen X Sarpsborg kommune Svein Agnalt X Sarpsborg kommune Henrik Høst Detaljregulering Værn

Detaljer

Saksutskrift. R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien

Saksutskrift. R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien Saksutskrift R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien Saksbehandler: Kristine Sand Saksnr.: 14/04098-13 Behandlingsrekkefølge Møtedato 2 Hovedutvalg for teknikk og miljø 27/15

Detaljer

Plassering og sikring av kryssingssteder for gående

Plassering og sikring av kryssingssteder for gående STF22 A04329 Åpen RAPPORT Plassering og sikring av kryssingssteder for gående Beskrivelse av tiltak og forslag til kriterier for anvendelse av disse Kristian Sakshaug og Ørjan Tveit www.sintef.no SINTEF

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 5658/12 90/112 og 90/104 REGULERINGSPLAN SOLTRØA BOLIGER RYE - NEDRE MELHUS

Samlet saksfremstilling Arkivsak 5658/12 90/112 og 90/104 REGULERINGSPLAN SOLTRØA BOLIGER RYE - NEDRE MELHUS Samlet saksfremstilling Arkivsak 5658/12 90/112 og 90/104 REGULERINGSPLAN SOLTRØA BOLIGER RYE - NEDRE MELHUS Saksansvarlig Camilla Stenstad Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 17.03.2015

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2013-2016. Vedtatt i Skaun kommunestyre 27.09.2012. Saksnr: 12/1510

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2013-2016. Vedtatt i Skaun kommunestyre 27.09.2012. Saksnr: 12/1510 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2013-2016 Vedtatt i Skaun kommunestyre 27.09.2012 Saksnr: 12/1510 I Innhold 1. Visjon og målsetting... 4 1.1 Nasjonale mål... 4 1.2 Fylkeskommunale mål... 4 1.3 Kommunale mål... 4

Detaljer

Forslag til ny lokal forskrift om avgiftsbelagt boligsoneparkering i Bergen kommune.

Forslag til ny lokal forskrift om avgiftsbelagt boligsoneparkering i Bergen kommune. Byrådssak 91/15 Forslag til ny lokal forskrift om avgiftsbelagt boligsoneparkering i Bergen kommune. ANLS ESARK-6241-201218362-21 Hva saken gjelder: Saken gjelder forslag til ny lokal forskrift om avgiftsbelagt

Detaljer

Saksmappe:Saksbeh: 2008/423Camilla Skjerve-Nielssen, tlf. 23 47 40 68

Saksmappe:Saksbeh: 2008/423Camilla Skjerve-Nielssen, tlf. 23 47 40 68 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Saksmappe:Saksbeh: 2008/423Camilla Skjerve-Nielssen, tlf. 23 47 40 68 Dato: 15.08.2012 Arkivkode: 563.1 Saks an Utval Møtedato Barne- o un domsrådet 11.09.2012 Kultur-

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 Arkivsak: 06/3024 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SS - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MIDTÅSEN, GNR. 43/339 M. FL. - GJENOPPTAK AV PLANARBEID NY 1. GANGSBEHANDLING Saksbehandler: Tone Refsahl Arkiv:

Detaljer

Plan- og bygningsetaten

Plan- og bygningsetaten 512.1 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten John G. Mattesons vei 4, Ulsrud Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering Området foreslås regulert til bebyggelse og anlegg- annen offentlig eller

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR RØMSKOG

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR RØMSKOG 1 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR RØMSKOG 2 Innholdsfortegnelse Side 1. Innledning 3 2. Lovgrunnlag 3 2.1. Vegtrafikkloven 3 2.2. Vegloven 4 2.3. Folkehelseloven 4 2.4. Plan- og bygningsloven 5 3. Prosess 5

Detaljer

SKULPTUR- OG KULTURMINNEPARK PÅ EKEBERG - AVTALE MED C. LUDENS RINGNES STIFTELSE OM GAVE TIL OSLO KOMMUNE

SKULPTUR- OG KULTURMINNEPARK PÅ EKEBERG - AVTALE MED C. LUDENS RINGNES STIFTELSE OM GAVE TIL OSLO KOMMUNE Oslo kommune Byrådet B rådssak 102/11 SKULPTUR- OG KULTURMINNEPARK PÅ EKEBERG - AVTALE MED C. LUDENS RINGNES STIFTELSE OM GAVE TIL OSLO KOMMUNE Sammendrag: Christian Ringnes tok i 2006 kontakt med Oslo

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 06.10.2014 FA - L12 09/880

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 06.10.2014 FA - L12 09/880 Saksframlegg Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 06.10.2014 FA - L12 09/880 Saksnr Utvalg Type Dato 040/14 Plan- og miljøstyret PS 20.10.2014 Detaljplan for Onsakervika - Merknadsbehandling

Detaljer

Vedtak av mindre endring av reguleringsplan for Skarmoen (plan-id 2313)

Vedtak av mindre endring av reguleringsplan for Skarmoen (plan-id 2313) Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.11.2014 71357/2014 2013/7254 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/71 Komite for plan, næring og miljø 04.12.2014 Vedtak av mindre endring av reguleringsplan

Detaljer

Saksframlegg. Detaljregulering av Halstein gård, fastsetting av planprogram

Saksframlegg. Detaljregulering av Halstein gård, fastsetting av planprogram Saksframlegg Detaljregulering av Halstein gård, fastsetting av planprogram Arkivsaksnr.: 13/31923 Forslag til vedtak: Bygningsrådet fastsetter planprogram for detaljregulering for Hallstein gård som gjengitt

Detaljer