ÅRSPLAN. Søreide menighetsbarnehage 2012/2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN. Søreide menighetsbarnehage 2012/2013"

Transkript

1 1 ÅRSPLAN Søreide menighetsbarnehage 2012/2013 Se for deg et barn som går og bærer på en skattekiste. Denne kista inneholder alle barnas evner og forutsetninger for å lykkes her i verden. Vår viktigste oppgave i barnehagen er å finne nøklene til kista og hjelpe barnet å låse opp de ulike rommene, slik at det kan få tatt alle sine evner i bruk. Vår oppgave er ikke å fylle kista, men å åpne den og være åpen for det vi måtte finne der! (Pape) 1

2 2 INNHOLD SIDE 4: OM ÅRSPLANEN SIDE 6: TEMA SIDE 8: KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST SIDE10: KROPP, BEVEGELSE OG HELSE SIDE12: NÆRMILJØ OG SAMFUNN KUNST, KULTUR OG KREATIVITET SIDE 14: ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI NATUR, MILJØ OG TEKNIKK SIDE16: ANTALL, ROM OG FORM SIDE 18: DANNING SIDE 20: VURDERING SIDE 22: PLAN FOR SAMARBEID BARNEHAGE HJEM BARNEHAGE-SKOLE SIDE 24: INTERAKTIV TAVLE / DANS MED DE MINSTE 2

3 3 AUGUST 2012 ma ti on to fr lø sø Søreide Menighetsbarnehage, Steinsvikveien Søreidgrend. Kontor: , Blåklokken: , Friskus: , Nøtteliten , 3

4 4 er en 5 avdelingsbarnehage som ligger sentralt på Søreide ved kirken. Barnehagen ble bygget i 1973 og er dermed den eldste barnehagen i Ytrebygda bydel. Vi i Søreide menighetsbarnehage jobber for at barnehagen er et trygt og utviklende sted for barn. Som menighetsbarnehage er de kristne verdiene viktig for oss og ligger til grunn for vår daglige drift. Årsplanen Årsplanen har til hensikt å vise dere foreldre/foresatte hva vi fokuserer på igjennom dette barnehageåret. For å få planen så konkret og praktisk som mulig velger vi å utforme den som en kalender, i håp om at dere henger den opp. Årsplanen er et arbeidsdokment for oss som jobber i barnehagen, og et dokument som gir innsyn i barnehagens arbeid for eiere, det offentlige (kommune) og andre interesserte. Planen er også grunnlag for kommunens tilsyn med barnehagen. Årsplanen er forankret i Lov om barnehager, Rammeplanen og barnehagens egen Langtidsplan. Den viser hvordan vi jobber i barnehagen for å nå målene i Rammeplanen. Månedsplaner og Månedsbrev gjenspeiler årsplanen, men er mer detaljert og konkret. 4

5 5 SEPTEMBER 2012 ma ti on to fr lø sø Søreide Menighetsbarnehage, Steinsvikveien Søreidgrend , 5

6 6 Tema For barnehageåret har vi valgt temaene: Hus og eventyr. De 7 fagområdene kan relateres opp mot temaet Hus og Eventyr Vi velger temaet Hus med bakgrunn i at det er noe barna kan forholde seg til. Hus er et kjent begrep for barn i både lek og virkelighet. Barna lærer lettere når vi tar utgangspunkt i noe de har kjennskap til fra før. Hvorfor eventyr? Eventyr er en viktig bit i norsk barnekultur, det er fengende, tidløse fortellinger som barna har stor glede av. (les mer s 8) De 7 fagområdene: 1. Kommunikasjon,språk og tekst 2. Kropp, bevegelse og helse 3. Kunst, kultur og kreativitet 4. Natur, miljø og teknikk 5. Etikk, religion og filosofi 6. Nærmiljø og samfunn 7. Antall, rom og form 6

7 7 OKTOBER 2012 ma ti on to fr lø sø Planleggingsdag Søreide Menighetsbarnehage, Steinsvikveien Søreidgrend , 7

8 8 Kommunikasjon,språk og tekst Mål: Barna utvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd Når det gjelder temaet Hus fokuserer vi i samlingsstundene på navn på ulike hus og navn på forskjellige rom i husene, og hvordan vi snakker i ulike hus og rom. Vi vektlegger disse bøkene/eventyrene: De tre bukkene bruse, Askeladden og de gode hjelperne, Askeladden som kappåt med trollet, Geitekillingen som kunne telle til ti, Rødhette og ulven, Gullhår og 3 bjørnene, De tre små griser, Mummidalen, Lille Larve Aldri Mett og Gubben og Katten. Bøkene/eventyrene kan relateres opp mot temaet Hus. Hvordan bor dyrene i Hakkebakkeskogen? I Mummidalen? Har de et rundt høyt hus?...osv Sang, Rim og Regler er viktig i barnas språkutvikling, derfor har vi laget et eget sanghefte i Søreide menighetsbarnehage som vi deler ut. TRAS er et språkkartleggingsverktøy vi benytter i barnehagen. Vi tar det i bruk når vi er i tvil om et barns språklige utvikling, og når vi ser at det er nødvendig å iverksette ulike tiltak. Eventuell kartlegging foregår i samråd med og etter foreldrenes samtykke. Kommunikasjon mellom voksne-barn og kommunikasjon mellom barn barn er viktig i barnehagehverdagen. Mye handler om hvordan vi voksne kommuniserer med barn og hvilke holdninger vi har. Vi voksne er forbilder i måten vi snakker med barna på og vi jobber for å være bevisst vår rolle som rollemodeller. 8

9 9 NOVEMBER 2012 ma ti on to fr lø sø Planleggingsdag Søreide Menighetsbarnehage, Steinsvikveien Søreidgrend , 9

10 10 Kropp, bevegelse og helse Mål: Barna får en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring I forhold til tema Hus er kjøkken et viktig sted der vi lager sunn mat sammen med barna. I Hakkebakkeskogen lager de en grønnsakssuppe og synger grønnsaksspisesangen. Hver fredag lager vi varm mat i barnehagen. I år fokuserer vi på matlaging og ulike prosesser på kjøkkenet og involverer barna i arbeidet. I hvilke rom beveger vi oss mest? I hvilke hus er det mest bevegelse? Et av våre satsningsområder er Natur og friluftsliv. Vi er mye på tur i skog og mark og barna får beveget seg mye og variert. Vi har som mål å besøke mange friluftsområder, her er noen eksempler: Smøråsfjellet Aboretet Fanafjellet Storrinden Knappenfjellet Lønningen hinderløype FYSAK (idrettshall) Vi besøker et hus som har med helse å gjøre ( sykehjem, tannlege, helsestasjon, kantine.) 10

11 11 DESEMBER 2012 ma ti on to fr lø sø Søreide Menighetsbarnehage, Steinsvikveien Søreidgrend. Kontor: , 11

12 12 Nærmiljø og samfunn Mål: Barna blir kjent med og deltar i samfunnet gjennom opplevelser og erfaringer i nærmiljøet. Hvilke hus har vi rundt oss og hva gjør folk i disse husene? I noen hus jobber de og i noen hus bor de. Kirken, gamlehjemmet, butikken og Søreidtunet barnehage er nærmeste naboer. Hva vet vi om dem? Vi besøker naboene våre. 2 dager i måneden er vi på besøk i kirken. 4 ganger i året er vi på besøk til gamlehjemmet. Vi forteller historien om Søreide Hvordan så Søreide ut i gamle dager? I år legger vi opp til et besøkt på Stend Jordbrukskole. Kunst kultur kreativitet Mål: Barna tar i bruk sin fantasi, kreative tekning og skaperglede Når det gjelder tema Hus er det nærliggende å tenke museer og kunstutstillinger. Dette barnehageåret vil vi besøke følgende steder: Oseana (Os) Hordamuseet Hetlandutstillingen Naturhistorisk museum Sjøfartsmuseet Kirkebygg er en stor del av kulturarven og er synlig i byen vår. Vi besøker og utforsker kirkebygg - Søreide kirke, Nykirken og Mariakirken. Vi vil også besøke en som har som arbeide å tegne hus (arkitekt). Vi legger til rette for kunstaktiviteter, som maling, tegning, klippe, lime... 12

13 13 JANUAR 2013 ma ti on to fr lø sø Søreide Menighetsbarnehage, Steinsvikveien Søreidgrend , 13

14 14 Etikk, religion og filosofi Mål: Barna erfarer at grunnleggende spørsmål er vesentlige, ved at det gis anledning og ro til undring og tenkning, samtaler og fortelling. Som menighetsbarnehage fokuserer vi ekstra på dette fagområdet. Vi er 2 fredager i måneden i Søreide kirke der presten har en samling for oss. Barna er vel kjent med kirken som hus. Når det gjelder etikk er relasjoner viktig hvordan er vi med hverandre og hvordan snakker vi med hverandre? Hvordan behandler de hverandre i eventyrene? Hvordan oppfører vi oss i forskjellige hus? Hjemme kontra Kirken? Vi voksne i barnehagen er rollemodeller og det er viktig at vi er bevisst våre holdninger (se avsnitt om Dialog). Vi prøver å få til et besøk på Politihuset tinghuset. Vi Ser på det gamle fangehullet på Bergenhus. I samlingsstundene samtaler vi om andre religioner enn Kristendommen. Natur miljø teknikk Mål: Barna opplever glede ved å ferdes i naturen og får grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen Hvordan bor de ulike dyrene i skogen? Hvordan bygger dyr husene sine? Hvilke vekster er det i skogen? Kan vi finne de plantene ute i vår skog? Vi ser på hvordan hus bygges kanskje besøke en byggeplass? Søreide menighetsbarnehage skal bygge ny barnehage og det blir spennende å følge med på utviklingen. Vi snakker om hvordan ting i et hus virker: Kjøleskap, frys, oppvaskmaskin. Vi dyrker en liten grønnsakhage Knivbruk spikking øks (med tilsyn) Vi jobber for å bli Grønt Flagg barnehage. Bøker vi leser i forbindelse med Natur, miljø og teknikk: Mamma Mø bygger hytte Bygg ikke hus på sand (bibelen) Albert Åberg bygger hytte De tre små griser 14

15 15 FEBRUAR 2013 ma ti on to fr lø sø Planleggingsdag Søreide Menighetsbarnehage, Steinsvikveien Søreidgrend , 15

16 16 Antall rom og form Mål: Barna får bli kjent med matematiske begreper gjennom hverdagsaktiviteter Barn er tidlig opptatt av tall og telling, de utforsker form og rom, de er på jakt etter sammenhenger, og de trekker slutninger. Barn utvikler sin matematiske kompetanse gjennom lek og hverdagsaktiviteter. Dette fagområdet fra rammeplanen får en viktig plass i forhold til temaene vi jobber med dette året. Hus har mange rom, de kan være store og små og vinduer og hus har ulike former. Plassering er knyttet til orientering i rommet. Barn lærer gjennom å utforske avstander, retning og plassering. Noe er høyt oppe, andre ting er under noe. Vi lager kart og lærer å orientere oss i forhold til det. I formingsaktiviteter lager vi hus med mange geometriske former, og ser på ulikheter mellom Mummi huset og Pippi sitt hus for eksempel. Kjøkkenet er et rom som inviterer til måleaktiviteter. Når vi lager mat er barna deltagende og vi måler opp mengder. Barnas første erfaring med måling er gjennom direkte sammenligning uten måleredskap. For eksempel løfte på ting å kjenne hva som er tyngst eller legge ting ved siden av hverandre og vurdere størrelser. Måling handler om begreper som: Kort kortere kortest, lett lettere lettest, smal smalere smalest osv. Her kommer også familiebegrepet inn. Hvem er eldst og yngst i familien, og hvilken plassering har barnet i familierekken? Et annet begrep som er sentralt er sortering. Barna sorterer når de rydder, bygger, leker og spiller. Når vi sorterer i grupper kaller vi det å klassifisere. Først er for eksempel alt på beina sko, men etter hvert skiller vi mellom utesko og tøfler mm. Klassifisering inngår også som del av språkutviklingen. Fellesbegrep for klatremus og bamse er for eksempel dyr. På tur i skogen kan vi klassifisere ulike kongler og blader vi finner eller vi gjør det når vi lager mat. Vi lærer om antall når vi teller. Hvor mange barn og voksne er her i dag, og hvor mange mangler? Når bordet dekkes skal vi ha en kopp og et fat og en kniv til hver av dem som er her. Vi har fokus på det grunnleggende for å gi barna en god plattform for videre læring. Mange av eventyrene våre har også mange matematiske begreper i seg, slik som: Gullhår, Geitekillingen som kunne telle til ti, de tre bukkene bruse mm. 16

17 17 MARS 2013 ma ti on to fr lø sø Søreide Menighetsbarnehage, Steinsvikveien Søreidgrend. 17

18 18 Danning Danningsbegrepet er et stort tema. Hele hverdagen i en barnehage handler om begrepet danning. Vi legger vekt på at gode holdninger og verdier gjennomsyrer hverdagen. Målet er bevisste ansatte som har god refleksjon rundt egen praksis. For å nå dette målet legger vi til rette for veiledning og undervisning rundt tema. Dialog Personalet er barnehagens viktigste ressurs. BKF Barnehager har valgt å utvikle kvaliteten på samspillet mellom barna og oss voksne gjennom å kurse ansatte i samspillmetoden Dialog. Dette er en enkel metode for å bevisstgjøre oss og aktivere kjente, positive omsorgsidealer. Metoden bygger på likeverd, empati og tanken om at alle har gode egenskaper som kan brukes til å bygge et godt felleskap. Målet er at vi i møte med kollegaer, barn og foreldre viser at vi bryr oss om hverandre, snakker positivt om hverandre, gir ros og anerkjennelse og gir veiledning som skaper mening. Lek: Vi gir rom for lek og allsidig bevegelse i løpet av dagen, både ute og inne. Personalet har en holdning som sier at vi kan delta i barns lek etter banas initiativ til lek og bringe inn nye elementer i leken. Vi sier samtidig at vi ikke for enhver pris skal bryte inn i leken. En lek som fungerer godt beskytter vi. Barn leker for å lære. Omsorg: Barn er forskjellig og møtes ulikt for å ivareta de behov den enkelte har. Omsorgsbegrepet er ikke entydig, men barn har behov for trøst, anerkjennelse og ros. Læring: Barn lærer gjennom erfaringer i alle slags situasjoner i hverdagen. Barn lærer forskjellig, noen barn har høy grad av indre motivasjon for læring, andre barn må motiveres i større grad. Vi voksne er opptatt av å se hvordan hvert enkelt barn tar til seg ny kunnskap. Hva vi forventer i om læringsbegrepet kommer mer tilsyne i temabolken. Barns medvirkning: Når vi snakker om barns medvirkning, sier vi ikke at barn får bestemme alt. Barna får mulighet til reelle valg, og derigjennom opplevelse av innflytelse i egen hverdag. Vi ansatte er åpne for spontanitet hos barn. Inkluderende fellesskap: Barn er forskjellige og vi legger vekt på at alle inkluderes i fellesskapet. Får å få dette til er personalet bevisst sin rolle som forbilder. Dialog er et viktig redskap her. Vi konkretiserer disse punktene gjennom temavalget vårt og de 7 fagområdene. 18

19 19 APRIL 2013 ma ti on to fr lø sø Søreide Menighetsbarnehage, Steinsvikveien Søreidgrend , 19

20 20 VURDERING For barnehageåret har vi valgt måltidsituasjonene som område for vurdering Hva vi spiser, kostholdsvaner, barnas delaktighet før, under og etter måltidet, rutiner, oppførsel, stemning, bordskikk Styrer er sammen med avdelingslederne ansvarlig for at vurderingsarbeidet blir gjennomført. Vi benytter følgende metoder for innsamling av data: Observasjon, praksisfortellinger, samtaler med barn/barneintervju. Evaluering av data foregår kontinuerlig på felles møter i barnehagen. Det blir satt fokus på dette i starten av nytt barnehageår, og i løpet av september gjennomføres en gjennomgang av gjeldende rutiner. Resultatet av gjennomgangen blir grunnlag for endringer av praksis, nye mål og metoder. Første evaluering av gjennomførte endringer foregår i januar MINIBUSSEN vår er vi stolt av. Tilgang på friluftsområder rundt barnehagen vår blir mindre og mindre det bygges flere og flere hus. Derfor er det godt å ha en minibuss som vi kan kjøre hvor vi vil med. Skal vi til Akvariet en tur trenger vi ikke ta 2 busser og bruke mye energi og tid, nei vi kjører bare rett ned til Akvariet. Bussen har 17 seter og har justerbare seler og barneseter. Den heter Ford. 20

21 21 MAI 2013 ma ti on to fr lø sø Planleggingsdag Søreide Menighetsbarnehage, Steinsvikveien Søreidgrend , 21

22 22 Plan for samarbeid barnehage-hjem Et godt samarbeidet mellom barnehage og foreldrene/hjem er avgjørende for å skape en god barnehage. Det er viktig at foreldre blir godt informert om hva som skjer i barnehagen slik at de får innsikt i barnets hverdag, og får mulighet til medvirkning Vi har her listet opp noen kommunikasjonskanaler som vi benytter oss av: Infomøte for nye foreldre, juni Foreldremøte, september Foreldresamtaler, to ganger årlig og ellers ved behov Daglige kontakt, bringe og hente Månedsplan og månedsskriv Infotavle Billedskjerm Nettside Blogg SU, Foreldreutvalg Den daglige kontakten i bringe- og hente situasjonen er veldig viktig. Vi ansatte legger vekt på å fortelle om hvordan hvert enkelt barn har hatt det gjennom dagen. Plan overgang barnehage-skole De barna som begynner på skole neste høst har egne samlinger ca 1 gang pr uke. Målet er å forberede barna på skolestart. I samlingene har vi skoleforberedende aktiviteter der vi bruker Språk sprell, jobber med rimeord og begreper, og med ulike oppgaver. Det er lek og læring. Vi øver på konsentrasjon og på selvstedighetsoppgaver som øker barnets mestringsopplevelse ved at de klarer selv. På vårparten har førskolebarna en lengre tur der vi blant annet overnatter en natt uten foreldre. De siste årene har denne turen gått til en flott hytte på Voss. Samarbeid med skolen: I tilfeller der barnehagen har barn med spesielle behov for tilrettelegging, tar barnehagen kontakt med den aktuelle skolen i god tid før skolestart. Samarbeidet involverer barnas foreldre/foresatte. Skolen inviterer til førskoledag for alle nye 1. klassinger. Førskolegruppen tar i løpet av året turen til Søreide skole for å gjøre seg kjent med skolebygget og skolens uteområde. 22

23 23 JUNI 2013 ma ti on to fr lø sø Søreide Menighetsbarnehage, Steinsvikveien Søreidgrend , 23

24 24 Interaktiv tavle Fra høsten 2012 får vi anledning til å ta i bruk en såkalt interaktiv tavle. Dette gjør vi for å styrke IKT-biten i barnehagen og samtidig sette mer fokus på realfagene i særlig grad mattematikk. En interaktiv tavle har mange bruksområder, så vi ser frem til å prøve dette ut Musikk og dans med de minste I barnehageåret fokuserer vi på musikk og dans på småbarnsavdelingene. Musikk og dans er en naturlig uttrykksformer for de minste i barnehagen. Vi har egne dockinghøytalere til Ipod så det blir lett å sette i gang dans. Vi bruker kjente barnesanger som vi gjentar ofte. 24

ÅRSPLAN. Akasia Søreide menighetsbarnehage 2014/2015

ÅRSPLAN. Akasia Søreide menighetsbarnehage 2014/2015 ÅRSPLAN Akasia Søreide menighetsbarnehage 2014/2015 1 Akasia er en del av Bergen kirkelige fellesråd. Akasia eier og driver pr i dag 19 barnehager med rundt 370 ansatte og 1500 barnehageplasser. I tillegg

Detaljer

LANGTIDSPLAN Arna kyrkjelyd sin barnehage

LANGTIDSPLAN Arna kyrkjelyd sin barnehage LANGTIDSPLAN Arna kyrkjelyd sin barnehage 2012 2015 INNHOLD Side Forord 3 Barnehagens samfunnsmandat 3 Felles retning for BKF Barnehager 4 - Visjon og mål - Livssynsformål - Våre verdier - Samspillmetoden

Detaljer

ÅRSPLAN Skjold menighetsbarnehage 2012/2013

ÅRSPLAN Skjold menighetsbarnehage 2012/2013 ÅRSPLAN Skjold menighetsbarnehage 2012/2013 1 Se for deg et barn som går og bærer på en skattekiste. Denne kisten inneholder alle barnas evner og forutsetninger for å lykkes her i verden. Vår viktigste

Detaljer

ÅRSPLAN. Akasia Arna kyrkjelyd sin barnehage 2014/2015

ÅRSPLAN. Akasia Arna kyrkjelyd sin barnehage 2014/2015 ÅRSPLAN Akasia Arna kyrkjelyd sin barnehage 2014/2015 Akasia er en del av Bergen kirkelige fellesråd. Akasia eier og driver pr i dag 19 barnehager med rundt 370 ansatte og 1500 barnehageplasser. I tillegg

Detaljer

Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR

Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR Visjon: Barnet i fokus. Verdier: Barnet skal møtes med respekt, aksept, tillit og tiltro. Ved alle handlinger som angår barn som foretas av myndigheter

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Eidsvåg 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Eidsvåg 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Eidsvåg 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT 1 Vi tar vare på barndommens magi. SiO Barnehage Nær Målrettet Oppfinnsom 2 Om barnehagen SiO Barnehage Eilert Sundt er en av 11 barnehager som eies og drives av

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 1. ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE E-post: symra.bhg@eidsberg.kommune.no Symra: Kirkåsveien 1B Telefon: 69892288 Avdeling Eventyrtoppen: Høytorp Fort, Bygning 27

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

Espira Torshovdalen. Årsplan 2015-16 TORSHOVDALEN SOLKNATTEN

Espira Torshovdalen. Årsplan 2015-16 TORSHOVDALEN SOLKNATTEN Espira Torshovdalen TORSHOVDALEN SOLKNATTEN Årsplan 2015-16 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Kontaktinformasjon...4 Barnehagens verdigrunnlag...4 Mål for barnehageåret...4 Barnehagens organisering

Detaljer

LANGTIDSPLAN Nykirken barnehage

LANGTIDSPLAN Nykirken barnehage LANGTIDSPLAN Nykirken barnehage 2012 2015 Bilde av nyoppusset fasade høsten 2011 INNHOLD Side Forord 3 Barnehagens samfunnsmandat 3 Felles retning for BKF Barnehager 4 - Visjon og mål - Livssynsformål

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Fagerborg menighetsbarnehage Et godt sted å være, leke og lære

Fagerborg menighetsbarnehage Et godt sted å være, leke og lære Fagerborg menighetsbarnehage Et godt sted å være, leke og lære ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 f.mbhg@online.no Telefon: 22 36 85 90 Tyttebær: 22 36 85 91 Blåbær: 22 36 85 92 Blåveis: 22 36 85

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

Årsplan 2015-2016. Petedalsheia barnehage

Årsplan 2015-2016. Petedalsheia barnehage Årsplan 2015-2016 Petedalsheia barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

VÅR VISJON: ETT GODT BARNEHAGELIV MED MYE LÆRING OG MESTRING

VÅR VISJON: ETT GODT BARNEHAGELIV MED MYE LÆRING OG MESTRING F 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning side 2 Formål for barnehagen «3 De sju fagområdene «3 Progresjonsplan «3 7 Barns medvirkning «8 Førskolen «9 Overgang barnehage skole «9 En flerkulturell barnehage «10

Detaljer

Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn 2014-2015

Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn 2014-2015 Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa Barnehager pedagogiske plattform Kidsa Barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

ÅRSPLAN Nykirken barnehage 2012/2013

ÅRSPLAN Nykirken barnehage 2012/2013 ÅRSPLAN Nykirken barnehage 2012/2013 Innhold: Historikk s. 3 Årsplanens funksjon s. 3 Omsorg s. 3 Danning s. 3 Lek s. 4 Læring s. 5 Barns medvirkning s. 5 Inkluderende fellesskap s. 6 Overgang barnehage

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/2014 PRESTFOSS BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2013/2014 PRESTFOSS BARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/2014 PRESTFOSS BARNEHAGE En engasjert, omsorgsfull, kunnskapsrik og raus barnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1.1. Forord s.3 1.2. Prestfoss barnehage s.3 2. HOVEDDEL 2.1 Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Årsplan Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Visjon 3. Verdier 4. Barnehagens profil og satsingsområder 4.1 Barnehagens prosjekt 5. Strategidokument for skole og barnehage

Detaljer

Berghoff Barnehage Årsplan Satsningsområde 2014-2015:

Berghoff Barnehage Årsplan Satsningsområde 2014-2015: Berghoff Barnehage Årsplan Satsningsområde 2014-2015: Vårt mål er at barna i Berghoff barnehage skal lære om vekt, mengde, tall, former og matematiske begreper gjennom ulike spill og aktiviteter, og at

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 SKARSTUBBEN FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015 SKARSTUBBEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 SKARSTUBBEN FAMILIEBARNEHAGE PRESENTASJON AV BARNEHGEN Skarstubben Familiebarnehage er en selvstendig familiebarnehage, som arbeider tett med Askeladden familiebarnehage. Familiebarnehagene

Detaljer