EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 9 ISSN årgang EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 9 ISSN 1022-9310. 11. årgang 21.2.2004 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2."

Transkript

1 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN Nr årgang /EØS/9/ /EØS/9/ /EØS/9/ /EØS/9/ /EØS/9/ /EØS/9/ /EØS/9/ /EØS/9/ /EØS/9/09 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/85/EF av 20. november 2001 om særlige bestemmelser om kjøretøyer som benyttes til persontransport og som har flere enn åtte sitteplasser i tillegg til førersetet, og om endring av direktiv 70/156/EØF og 97/27/EF Kommisjonsdirektiv 2002/5/EF av 30. januar 2002 om endring av vedlegg II til rådsdirektiv 90/642/EØF med hensyn til fastsettelse av grenseverdier for rester av plantevernmidler på eller i visse produkter av vegetabilsk opprinnelse, herunder frukt og grønnsaker Kommisjonsdirektiv 2002/23/EF av 26. februar 2002 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF med hensyn til fastsettelse av grenseverdier for rester av plantevernmidler på og i henholdsvis korn, næringsmidler av animalsk opprinnelse og visse produkter av vegetabilsk opprinnelse, herunder frukt og grønnsaker Kommisjonsforordning (EF) nr. 221/2002 av 6. februar 2002 om endring av forordning (EF) nr. 466/2001 om fastsettelse av grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler Kommisjonsvedtak 2002/113/EF av 23. januar 2002 om endring av kommisjonsvedtak 1999/217/EF med hensyn til registeret over aromastoffer til bruk i eller på næringsmidler Kommisjonsvedtak 2002/159/EF av 18. februar 2002 om fastsettelse av et felles mønster for framlegging av sammendrag av nasjonale opplysninger om drivstoffkvalitet Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 889/2002 av 13. mai 2002 om endring av rådsforordning (EF) nr. 2027/97 om luftfartsselskapers erstatningsansvar ved ulykker Kommisjonsdirektiv 2001/78/EF av 13. september 2001 om endring av vedlegg IV til rådsdirektiv 93/36/EØF, vedlegg IV, V og VI til rådsdirektiv 93/37/EØF, vedlegg III og IV til rådsdirektiv 92/50/EØF, endret ved direktiv 97/52/EF, og vedlegg XII-XV, XVII og XVIII til rådsdirektiv 93/38/EØF, endret ved direktiv 98/4/EF (Direktiv om bruk av standardskjemaer ved offentliggjøring av kunngjøringer av offentlige kontrakter) Kommisjonsvedtak 2002/231/EF av 18. mars 2002 om fastetjing av reviderte miljøkriterium for tildeling av fellesskapsmiljømerket til fottøy, og om endring av vedtak 1999/179/EF

2 Nr. 2004/EØS/9/10 8/2 Kommisjonsvedtak EØS-tillegget 2002/255/EF til Den europeiske av 25. mars unions 2002 tidende om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til fjernsynsapparat /EØS/9/ /EØS/9/ /EØS/9/ /EØS/9/ /EØS/9/ /EØS/9/ /EØS/9/ /EØS/9/ /EØS/9/19 Kommisjonsvedtak 2001/752/EF av 17. oktober 2001 om endring av vedleggene til rådsvedtak 97/101/EF om innføring av gjensidig utveksling av informasjon og data fra nett og enkeltstasjoner som måler forurensning av omgivelsesluft i medlemsstatene Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/80/EF av 23. oktober 2001 om begrensning av utslipp av visse luftforurensende stoffer fra store forbrenningsanlegg Kommisjonsvedtak 2001/839/EF av 8. november 2001 om fastsettelse av et spørreskjema til bruk ved den årlige rapporteringen om vurderingen av kvaliteten på omgivelsesluft i henhold til rådsdirektiv 96/62/EF og 1999/30/EF Kommisjonsforordning (EF) nr. 2557/2001 av 28. desember 2001 om endring av vedlegg V i rådsforordning (EØF) nr. 259/93 om overvåking og kontroll av avfallstransport innen, inn i og ut av Det europeiske fellesskap Kommisjonsvedtak 98/715/EF av 30. november 1998 om avklaring av vedlegg A til rådsforordning (EF) nr. 2223/96 om det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem med hensyn til prinsippene for måling av priser og volumer Kommisjonsvedtak 98/377/EF av 18. mai 1998 om tilpasning av vedlegg I til rådsforordning (EØF) nr. 571/88 med henblikk på tilrettelegging av Fellesskapets undersøkelser om strukturen til driftsenheter i landbruket Kommisjonsvedtak 2000/363/EF av 28. april 2000 om nærmere regler for gjennomføring av rådsdirektiv 95/64/EF om statistiske oppgaver over transport av gods og passasjerer til sjøs Kommisjonsforordning (EF) nr. 831/2002 av 17. mai 2002 om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 322/97 om fellesskapsstatistikker, med hensyn til tilgang til fortrolige opplysninger for vitenskapelige formål Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1513/2002/EF av 27. juni 2002 om det europeiske fellesskaps sjette rammeprogram for forskning, teknologisk utvikling og demonstrasjon som bidrag til opprettelsen av det europeiske forskningsområde og til nyskaping ( ) Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité 2. EFTAs overvåkningsorgan 3. EFTA-domstolen III EF-ORGANER 1. Rådet 2. Kommisjonen 3. Domstolen

3 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 9/1 EØS-ORGANER EØS-KOMITTEEN EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/85/EF 2004/EØS/9/01 av 20. november 2001 om særlige bestemmelser om kjøretøyer som benyttes til persontransport og som har flere enn åtte sitteplasser i tillegg til førersetet, og om endring av direktiv 70/156/EØF og 97/27/EF(*) EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel 95, Når alle medlemsstatene vedtar de harmoniserte kravene i stedet for nasjonale bestemmelser, blir gjennomføringen av det indre marked for disse kjøretøyene enklere. under henvisning til forslag fra Kommisjonen( 1 ), under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale komité( 2 ), etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251( 3 ), på grunnlag av Forlikskomiteens felles forslag av 25. juni 2001, og 5) Alle medlemsstatene må derfor vedta de samme kravene enten i tillegg til, eller i stedet for de eksisterende reglene, særlig med tanke på å gjennomføre framgangsmåten for EF-typegodkjenning som ble innført ved rådsdirektiv 70/156/EØF av 6. februar 1970 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om typegodkjenning av motorvogner og deres tilhengere( 4 ), slik at den gjelder for alle typer kjøretøyer. ut fra følgende betraktninger: 1) Det indre marked utgjør et område uten indre grenser, der fritt varebytte og fri bevegelighet for personer, tjenester og kapital er sikret. Det bør vedtas tiltak med sikte på å gjennomføre dette. 6) Dette direktiv er et av særdirektivene etter den framgangsmåte for EF-typegodkjenning som ble innført ved direktiv 70/156/EØF. 2) De tekniske kravene som kjøretøyer skal oppfylle i henhold til nasjonal lovgivning, omfatter blant annet særlige bestemmelser om kjøretøyer som benyttes til persontransport, og som har flere enn åtte sitteplasser i tillegg til førersetet. 3) Disse kravene varierer fra én medlemsstat til en annen. 7) For å anerkjenne de framskritt som allerede er gjort for å bedre atkomsten for bevegelseshemmede personer til kjøretøyer i klasse I og II, bør det tillates at eksisterende kjøretøytyper har en større helling i deler av midtgangen enn nye kjøretøytyper. 4) Som følge av ulikheter i de tekniske beskrivelsene er disse kjøretøyene ikke blitt omsatt i fellesskapsmarkedet. (*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 42 av , s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 138/2002 av 8. november 2002 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De europeiske fellesskaps tidende nr. 4 av , s. 1. ( 1 ) EFT C 17 av , s. 1. ( 2 ) EFT C 129 av , s. 5. ( 3 ) Europaparlamentsuttalelse av 18. november 1998 (EFT C 379 av , s. 80) bekreftet 27. oktober 1999 (EFT C 154 av , s. 47), Rådets felles holdning av 26. september 2000 (EFT C 370 av , s. 1) og europaparlamentsbeslutning av 14. februar 2001 (EFT C 276 av , s. 124). Europaparlamentsbeslutning av 3. oktober 2001 og rådsbeslutning av 8. oktober ) Ettersom målet med dette direktiv, nemlig å unngå handelshindringer i Fellesskapet ved å bruke EF-typegodkjenning for slike kjøretøyer, ikke i tilstrekkelig grad kan nås av medlemsstatene som følge av det foreslåtte tiltakets omfang og virkninger på den aktuelle sektor, og derfor bedre kan gjennomføres på fellesskapsplan, kan Fellesskapet vedta tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i traktatens artikkel 5. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet i samme artikkel går ikke dette direktiv lenger enn det som er nødvendig for å nå dette målet. ( 4 ) EFT L 42 av , s. 1. Direktivet sist endret ved europaparlaments- og rådsdirektiv 98/91/EF (EFT L 11 av , s. 25).

4 Nr. 9/2 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende ) For å kunne skille mellom eksisterende og nye kjøretøytyper er det nødvendig å vise til rådsdirektiv 76/756/EØF av 27. juli 1976 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om montering av lysog lyssignalinnretninger på motorvogner og deres tilhengere( 1 ). VEDTATT DETTE DIREKTIV: Artikkel 1 I dette direktiv menes med: 10) Det bør tas hensyn til de tekniske kravene som De forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europa (UN-ECE) har vedtatt i reglement nr. 36 «Ensartede krav om godkjenning av store personkjøretøyer med hensyn til den allmenne konstruksjon», reglement nr. 52 «Ensartede krav om konstruksjon av mindre kjøretøyer til offentlig transport», reglement nr. 66 «Ensartede krav om godkjenning av store personkjøretøyer med hensyn til påbyggets stivhet» og reglement nr. 107 «Ensartede krav om godkjenning av store toetasjes kjøretøyer beregnet på persontransport med hensyn til den allmenne konstruksjon», som er vedlegg til avtalen av 20. mars 1958 om innføring av ensartede vilkår for typegodkjenning og gjensidig anerkjennelse av typegodkjenning av utstyr og deler til motorvogner. «kjøretøy»: ethvert kjøretøy i gruppe M 2 eller M 3 som definert i del A i vedlegg II til direktiv 70/156/EØF, «karosseri»: en teknisk enhet som definert i artikkel 2 i direktiv 70/156/EØF, «kjøretøyklasse»: et kjøretøy som er i samsvar med klassebeskrivelsen i vedlegg I til dette direktiv. Artikkel 2 11) Selv om hovedformålet med dette direktiv er å garantere passasjerenes sikkerhet, er det også nødvendig å utarbeide tekniske forskrifter for å gjøre kjøretøyene som omfattes av direktivet, mer tilgjengelige for bevegelseshemmede personer, i samsvar med Fellesskapets sosial- og transportpolitikk. Alt må settes inn på å bedre atkomsten til slike kjøretøyer. Med henblikk på dette kan atkomsten for bevegelseshemmede personer bedres enten ved hjelp av tekniske løsninger som utføres på kjøretøyet i henhold til dette direktiv, eller ved å kombinere løsningene med egnet lokal infrastruktur for å garantere atkomsten for rullestolbrukere. 1. Fra 13. august 2003 kan medlemsstatene ikke nekte å gi EF-typegodkjenning eller nasjonal typegodkjenning: for et kjøretøy, for et karosseri, for et kjøretøy der karosseriet allerede er typegodkjent som teknisk enhet, 12) Som følge av ovennevnte er det nødvendig å endre direktiv 70/156/EØF og europaparlaments- og rådsdirektiv 97/27/EF av 22. juli 1997 om masse og dimensjoner for visse grupper motorvogner og deres tilhengere( 2 ). eller nekte eller forby salg, registrering eller ibruktaking av et kjøretøy eller et karosseri som teknisk enhet, med begrunnelse i bestemmelsene om kjøretøyer som benyttes til persontransport og som har flere enn åtte sitteplasser i tillegg til førersetet, dersom kravene i dette direktiv og vedleggene til dette direktiv er oppfylt. 13) De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av dette direktiv, bør vedtas i samsvar med rådsbeslutning 1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet som er tillagt Kommisjonen( 3 ) 2. Nr. 1 får også anvendelse på lavgulvkjøretøyer i klasse I eller II som er typegodkjent før 13. august 2002 i samsvar med direktiv 76/756/EØF, og som har en midtgang som heller 12,5 % som fastsatt i nr i vedlegg I. 3. Fra 13. februar 2004, med forbehold for bestemmelsene i nr. 4 nedenfor, ( 1 ) EFT L 262 av , s. 1. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 97/28/EF (EFT L 171 av , s. 1). ( 2 ) EFT L 233 av , s. 1. ( 3 ) EFT L 184 av , s. 23. skal medlemsstatene ikke lenger gi EF-typegodkjenning for en kjøretøytype eller en karosseritype som teknisk enhet,

5 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 9/3 kan medlemsstatene nekte registrering, salg eller ibruktaking av nye kjøretøyer og nye karosserier som tekniske enheter, med begrunnelse i bestemmelsene om kjøretøyer som benyttes til persontransport og som har flere enn åtte sitteplasser i tillegg til førersetet, dersom kravene i dette direktiv og vedleggene til dette direktiv ikke er oppfylt. 4. Fra 13. februar 2005 kan medlemsstatene nekte registrering, salg eller ibruktaking av nye kjøretøyer og nye karosserier som tekniske enheter som er typegodkjent i samsvar med bestemmelsene i nr. 2. Artikkel 3 1. Kjøretøyer i klasse I skal være tilgjengelige for bevegelseshemmede personer, herunder rullestolbrukere, i samsvar med de tekniske bestemmelsene fastsatt i vedlegg VII. 2. Medlemsstatene skal stå fritt til å velge den mest hensiktsmessige løsningen for å oppnå bedre atkomstforhold til andre kjøretøyer enn kjøretøyer i klasse I. Dersom andre kjøretøyer enn kjøretøyer i klasse I blir utstyrt med innretninger for bevegelseshemmede personer og/eller rullestolbrukere, skal de imidlertid oppfylle de relevante kravene i vedlegg VII. Artikkel 4 I direktiv 70/156/EF gjøres følgende endringer: 1. I vedlegg I: a) skal følgende numre tilføyes under nr. 0.2: « Understell: Karosseri/ferdigoppbygd kjøretøy: », b) skal følgende numre tilføyes under nr. 0.3: « Understell: Karosseri/ferdigoppbygd kjøretøy: , c) skal følgende numre tilføyes under nr : « Understell: Karosseri/ferdigoppbygd kjøretøy: , d) skal følgende numre tilføyes under nr : « Plassering av kjøretøyets tyngdepunkt ved største teknisk tillatte totalmasse, i langsgående, tverrgående og vertikal retning », e) skal nytt nr lyde: « For karosseri som er typegodkjent uten understell Lengde (j): Bredde (k): Nominell høyde (i driftsferdig stand)( l ) på den eller de typer understell som det er beregnet for (for fjæringer som kan høydejusteres, angis normal innstilling under kjøring): », f) skal nr. 13 lyde: «13. SÆRLIGE BESTEMMELSER OM KJØRETØYER SOM BENYTTES TIL PERSONTRANSPORT OG SOM HAR FLERE ENN ÅTTE SITTEPLASSER I TILLEGG TIL FØRERSETET Kjøretøyklasse (klasse I, klasse II, klasse III, klasse A, klasse B): EF-typegodkjenningsnummer for karosseri godkjent som teknisk enhet:

6 Nr. 9/4 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Understellstyper som EF-typegodkjent karosseri kan monteres på (produsent(er) og typer av delvis oppbygde kjøretøyer): Passasjerareal (m 2 ) I alt (S 0 ): Øvre etasje (S 0a )( 1 ): Nedre etasje (S 0b )( 1 ): For ståplasspassasjerer (S 1 ): Antall passasjerer (sittende og stående) I alt (N): Øvre etasje (N a )( 1 ): Nedre etasje (N b )( 1 ): Antall sitteplasspassasjerer I alt (A): Øvre etasje (A a )( 1 ): Nedre etasje (A b )( 1 ): Antall på- og avstigningsdører: Antall nødutganger (dører, vinduer, rømningsluker, innvendige trapper og halvtrapper) I alt: Øvre etasje( 1 ): Nedre etasje( 1 ): Bagasjerommets volum (m 3 ): Takareal for transport av bagasje (m 2 ): Tekniske innretninger som letter atkomsten til kjøretøyene (f. eks. rampe, løfteplattform, knelesystem), dersom slike er montert: Påbyggets stivhet Eventuelt EF-typegodkjenningsnummer: For påbygg som ennå ikke er typegodkjent Detaljert beskrivelse av kjøretøytypens påbygg med dimensjoner, oppbygning og anvendte materialer samt festemåte til en eventuell understellsramme: Tegninger av kjøretøyet og de delene av kjøretøyets innvendige innredning som har innvirkning på påbyggets stivhet eller på overlevingsrommet: Plassering av kjøretøyets tyngdepunkt når kjøretøyet er i driftsferdig stand, i langsgående, tverrgående og vertikal retning: Største avstand mellom midtlinjene i de ytre passasjersetene: Numre i dette direktiv som skal gjennomføres og vises for denne tekniske enheten: »,

7 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 9/5 2. I del I i vedlegg III skal nytt nr. 13 lyde: «13. SÆRLIGE BESTEMMELSER OM KJØRETØYER SOM BENYTTES TIL PERSONTRANSPORT OG SOM HAR FLERE ENN ÅTTE SITTEPLASSER I TILLEGG TIL FØRERSETET Kjøretøyklasse (klasse I, klasse II, klasse III, klasse A, klasse B): Understellstyper som EF-typegodkjent karosseri kan monteres på (produsent(er) og kjøretøytype(r)): Antall passasjerer (sittende og stående) I alt (N): Øvre etasje (N a )( 1 ): Nedre etasje (N b )( 1 ): Antall sitteplasspassasjerer I alt (A): Øvre etasje (A a )( 1 ): Nedre etasje (A b )( 1 ): », 3. I vedlegg IV: a) del I skal nr. 52 lyde: Emne Gjelder «52 Busser og turvogner Henvisning til Direktiv nummer De Europeiske Fellesskaps Tidende / /EF L. M 1 M 2 X M 3 X N 1 N 2 N 3 O 1 O 2 O 3 O 4» b) del II skal nytt nr. 52 lyde: Emne «52 Påbyggets stivhet (busser) Basisreglement Endringer Rettelse Tillegg nr til 00» Artikkel 5 I vedlegg I til direktiv 97/27/EF gjøres følgende endringer: 1. Nr utgår. 2. Nye numre skal lyde: « «buss eller turvogn»: ethvert kjøretøy som er i samsvar med definisjonen i nr. 2 i vedlegg I til direktiv.../.../ef «bussklasse eller turvognklasse»: ethvert kjøretøy av en klasse som er i samsvar med definisjonen i nr og i vedlegg I til direktiv.../.../ef.

8 Nr. 9/6 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende «leddbuss eller leddturvogn»: ethvert kjøretøy som er i samsvar med definisjonen i nr i vedlegg I til direktiv.../.../ef «toetasjes buss eller turvogn»: ethvert kjøretøy som er i samsvar med definisjonen i nr i vedlegg I til direktiv.../.../ef. Artikkel 6 Tiltakene som er nødvendige for å gjennomføre tilpasningen til den tekniske utvikling i dette direktiv, skal vedtas etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 7 nr. 2. Artikkel 7 1. Kommisjonen skal bistås av Komiteen for tilpasning til den tekniske utvikling nedsatt ved artikkel 13 i direktiv 70/156/EØF, heretter kalt «komiteen». 2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 og 7 i beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det tas hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8. Tidsrommet fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i beslutning 1999/468/EF skal være tre måneder. 3. Komiteen fastsetter sin forretningsorden. Artikkel 8 1. Medlemsstatene skal innen 13. august 2003 vedta og kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette. Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene. 2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det området dette direktiv omhandler. Artikkel 9 Dette direktiv trer i kraft den dag det kunngjøres i De Europeiske Fellesskaps Tidende. Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. Artikkel 10 Utferdiget i Brussel, 20. november For Europaparlamentet For Rådet N. FONTAINE A. NEYTS-UYTTEBROECK President Formann

9 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 9/7 LISTE OVER VEDLEGG Vedlegg I: Virkeområde, definisjoner, søknad om EF-typegodkjenning av et kjøretøy eller av et karosseri som teknisk enhet, endringer av kjøretøytype, karosseritype, produksjonssamsvar og krav Tillegg: Kontroll av statisk krengingsgrense ved hjelp av beregninger Vedlegg II: EF-typegodkjenningsdokumentasjon Tillegg 1: Opplysningsdokumenter Undertillegg 1: Opplysningsdokument for en kjøretøytype Undertillegg 2: Opplysningsdokument for en karosseritype Undertillegg 3: Opplysningsdokument for en kjøretøytype utstyrt med et karosseri som allerede er typegodkjent som teknisk enhet Tillegg 2: EF-typegodkjenningsdokument Undertillegg 1: EF-typegodkjenningsdokument for en kjøretøytype Undertillegg 2: EF-typegodkjenningsdokument for en karosseritype Undertillegg 3: EF-typegodkjenningsdokument for en kjøretøytype utstyrt med et karosseri som allerede er typegodkjent som teknisk enhet Vedlegg III: Vedlegg IV: Forklarende diagrammer Påbyggets stivhet Tillegg 1: Velteprøving av et ferdigoppbygd kjøretøy Tillegg 2: Velteprøving av en karosseridel Tillegg 3: Pendelprøving av en karosseridel Undertillegg 1: Beregning av samlet energi Undertillegg 2: Krav til fordeling av de viktigste energiabsorberende delene av påbygget Tillegg 4: Kontroll av påbyggets stivhet ved beregning Vedlegg V: Vedlegg VI: Vedlegg VII: Vedlegg VIII: Retningslinjer for måling av lukkekraften for mekanisk drevne dører Særlige krav til kjøretøyer med en kapasitet på høyst 22 passasjerer Krav til tekniske innretninger som gir bevegelseshemmede passasjerer bedre atkomst Særlige krav til toetasjes kjøretøyer Tillegg: Midtganger Vedlegg IX: EF-typegodkjenning av en teknisk enhet og EF-typegodkjenning av et kjøretøy utstyrt med et karosseri som allerede er typegodkjent som teknisk enhet

10 Nr. 9/8 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende VEDLEGG I VIRKEOMRÅDE, DEFINISJONER, SØKNAD OM EF-TYPEGODKJENNING AV ET KJØRETØY ELLER AV ET KAROSSERI SOM TEKNISK ENHET, ENDRINGER AV KJØRETØYTYPE, KAROSSERITYPE, PRODUKSJONSSAMSVAR OG KRAV 1. VIRKEOMRÅDE 1.1. Dette direktiv får anvendelse på alle enetasjes eller toetasjes kjøretøyer, stive eller leddede, i gruppe M 2 eller M 3, som definert i vedlegg II del A til rådsdirektiv 70/156/EØF Dette direktiv får imidlertid ikke anvendelse på følgende kjøretøyer: kjøretøyer som benyttes til sikker persontransport, for eksempel fangetransport, kjøretøyer som er konstruert spesielt med tanke på transport av skadde eller syke personer (ambulanser), terrenggående kjøretøyer, kjøretøyer som er konstruert spesielt med tanke på transport av skolebarn, inntil dette direktiv er endret i samsvar med framgangsmåten fastsatt i artikkel 7 nr Kravene i dette direktiv får anvendelse på følgende kjøretøyer bare dersom bruk og funksjon er forenlig med det kjøretøyene er beregnet på: kjøretøyer beregnet til bruk for politi, sikkerhetsstyrker og væpnede styrker, kjøretøyer med seter som skal brukes bare når kjøretøyet står stille, men som ikke er beregnet på transport av flere enn åtte personer (unntatt føreren) når kjøretøyet er i gang. Eksempler på dette er bibliotekbusser, mobile kirker og mobile sykehusenheter. I slike kjøretøyer skal de setene som skal brukes når kjøretøyet er i gang, være tydelig merket for brukerne. 2. DEFINISJONER I dette direktiv menes med: 2.1 «kjøretøy», ethvert kjøretøy i gruppe M 2 eller M 3 som er i samsvar med definisjonen i del A i vedlegg II til direktiv 70/156/EØF For kjøretøyer med en kapasitet på over 22 passasjerer i tillegg til føreren, finnes det tre kjøretøyklasser: «klasse I»: ethvert kjøretøy som har plass avsatt til ståplasspassasjerer, og som tillater hyppige passasjerforflytninger, «klasse II»: ethvert kjøretøy som hovedsakelig er bygd for transport av sitteplasspassasjerer, og som er konstruert for transport av ståplasspassasjerer i midtgangen og/eller i et område som ikke opptar større plass enn to dobbeltseter, «klasse III»: ethvert kjøretøy som er bygd utelukkende for transport av sitteplasspassasjerer, et kjøretøy kan anses for å tilhøre mer enn én klasse. I slike tilfeller kan kjøretøyet typegodkjennes i alle klasser det tilhører, for kjøretøyer med en kapasitet på høyst 22 passasjerer i tillegg til føreren, finnes det to kjøretøyklasser: «klasse A»: ethvert kjøretøy som er konstruert for transport av ståplasspassasjerer. Kjøretøyer i denne klassen har seter og skal ha plass til ståplasspassasjerer, «klasse B»: ethvert kjøretøy som ikke er konstruert for transport av ståplasspassasjerer. Kjøretøyer i denne klassen har ikke plass til ståplasspassasjerer,

11 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 9/ «leddkjøretøy», ethvert kjøretøy som består av minst to stive deler som er forbundet med hverandre med en leddseksjon, og der det er forbindelse mellom passasjerrommene i hver del slik at passasjerene kan bevege seg fritt fra den ene delen til den andre; de stive delene skal være permanent sammenkoplet og normalt kunne skilles fra hverandre bare på et verksted, «toetasjes leddkjøretøy», ethvert kjøretøy som består av minst to stive deler som er forbundet med hverandre med en leddseksjon, og der det er forbindelse mellom passasjerrommene i hver del på minst ett plan, slik at passasjerene kan bevege seg fritt fra den ene delen til den andre; de stive delene skal være permanent sammenkoplet og normalt kunne skilles fra hverandre bare på et verksted, «lavgulvbuss», ethvert kjøretøy i klasse I, II eller A der minst 35 % av plassen som er satt av til ståplasspassasjerer (eller den fremre delen når det gjelder leddkjøretøyer, eller nedre etasje når det gjelder toetasjes kjøretøyer), utgjør et område uten trappetrinn og med atkomst til minst én på- og avstigningsdør, «karosseri», en teknisk enhet som definert i artikkel 2 i direktiv 70/156/EØF som omfatter alt innvendig og utvendig spesialutstyr på kjøretøyet, «toetasjes kjøretøy», ethvert kjøretøy der passasjerrommene er innrettet i det minste delvis på to plan over hverandre, og der det ikke er avsatt plass for ståplasspassasjerer i øvre etasje Definisjon av type(r): «kjøretøytype», kjøretøyer som ikke skiller seg fra hverandre med hensyn til følgende vesentlige punkter: karosseriprodusent, understellprodusent, kjøretøyets konstruksjon (> 22 passasjerer) eller ( 22 passasjerer), karosseriets konstruksjon (enetasjes eller toetasjes, stivt eller leddet, med lavgulvsystem), karosseritype dersom karosseriet er typegodkjent som teknisk enhet, «karosseritype», i forbindelse med typegodkjenning som teknisk enhet, karosserier som ikke skiller seg vesentlig fra hverandre med hensyn til følgende vesentlige punkter: karosseriprodusent, kjøretøyets konstruksjon (> 22 passasjerer) eller ( 22 passasjerer), karosseriets konstruksjon (enetasjes eller toetasjes, stivt eller leddet, med lavgulvsystem), massen til et fullt utstyrt karosseri innenfor et avvik på 10 %, kjøretøytyper som karosseriet kan monteres på, 2.3. «typegodkjenning av et kjøretøy eller en teknisk enhet», typegodkjenning av en kjøretøytype eller en karosseritype som definert i nr. 2.2 i dette vedlegg med hensyn til de konstruksjonsmessige egenskapene nevnt i dette direktiv, 2.4. «påbygg», den delen av karosseriet som bidrar til kjøretøyets stivhet dersom det skulle velte, 2.5. «på- og avstigningsdør», en dør som skal benyttes av passasjerene under normale forhold og med føreren sittende, 2.6. «dobbeltdør», en dør med to døråpninger eller tilsvarende passasje, 2.7. «skyvedør», en dør som kan åpnes eller lukkes ved å skyve den langs én eller flere rettlinjede eller tilnærmet rettlinjede skinner,

12 Nr. 9/10 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende «nødutgangsdør», en dør som passasjerene unntaksvis kan bruke som utgang, og særlig i nødssituasjoner, 2.9. «nødutgangsvindu», et vindu som ikke nødvendigvis er av glass, som passasjerene kan bruke som utgang bare i nødssituasjoner, «dobbelt eller flerdobbelt vindu», et nødutgangsvindu som når det blir delt i to eller flere deler ved hjelp av én eller flere tenkte vertikale linjer (eller ett eller flere tenkte vertikalplan, utgjør to eller flere deler, der hver del oppfyller de kravene med hensyn til dimensjoner og atkomst som gjelder for et vanlig nødutgangsvindu, «rømningsluke», en åpning i taket eller gulvet som passasjerene kan bruke som nødutgang bare i nødssituasjoner, «nødutgang», en nødutgangsdør, et nødutgangsvindu eller en rømningsluke, «utgang», en på- og avstigningsdør, innvendig trapp, halvtrapp eller nødutgang, «gulv eller etasje», den delen av karosseriets overflate som danner bæreflate for ståplasspassasjerer samt for sitteplasspassasjerenes, førerens og eventuell betjenings føtter, og som setefestene kan monteres på, «midtgang», det området som gir passasjerene mulighet til å bevege seg fra et sete eller en seterad til et annet sete eller en annen seterad, eller som gir dem atkomst til eller fra en på- og avstigningsdør eller innvendig trapp, og områder for ståplasspassasjerer, med unntak av: et område på 300 mm foran hvert sete, unntatt der et sidevendt sete er plassert over en hjulbue; i slike tilfeller kan dette området reduseres til 225 mm, området over alle trinn eller trapper, eller alle områder som gir atkomst til bare ett sete eller én seterad, eller et par tverrstilte seter eller seterader som er vendt mot hverandre, «atkomstområde», det området som strekker seg innover i kjøretøyet fra på- og avstigningsdøren til den ytterste kanten på det øverste trinnet (begynnelsen på midtgangen), den innvendige trappen eller halvtrappen. Dersom det ikke finnes noe trinn ved døren, anses atkomstområdet å være det området som måles i samsvar med nr , fram til en avstand på 300 mm fra utgangspunktet for det todelte panelets innvendige side, «førerrom», det området som er beregnet utelukkende på føreren, unntatt i nødssituasjoner, og som består av førersete, ratt, betjeningsinnretninger, instrumenter og annet utstyr som er nødvendig for å manøvrere kjøretøyet, «kjøretøyets masse i driftsferdig stand», massen som er definert i nr. 2.5 i vedlegg I til direktiv 97/27/EF, «største teknisk tillatte totalmasse (M)», massen som er definert i nr. 2.6 i vedlegg I til direktiv 97/27/EF, «passasjer», alle andre personer enn føreren og medlemmer av personalet, «bevegelseshemmet passasjer», alle personer som har problemer med å bruke offentlig transport, for eksempel funksjonshemmede personer (herunder personer med sensoriske og mentale svekkelser og rullestolbrukere), personer med funksjonshemning i visse kroppsdeler, kortvokste personer, personer med tung bagasje, eldre mennesker, gravide kvinner, personer med handletraller og personer med barn (herunder barn i barnevogn), «rullestolbruker», en person som på grunn av sykdom eller en funksjonshemning bruker rullestol for å ta seg fram, «medlem av personalet», en person som skal avløse føreren eller fungere som medhjelper,

13 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 9/ «passasjerrom», et område som er beregnet på passasjerene, med unntak av områder med faste innredninger som bardisker, kjøkken, toaletter eller bagasjerom og lasterom, «mekanisk drevet på- og avstigningsdør», en på- og avstigningsdør som utelukkende drives med annen energi enn muskelkraft, og der åpning og lukking, dersom det ikke foregår automatisk, fjernstyres av føreren eller et medlem av personalet, «automatisk på- og avstigningsdør», en mekanisk drevet på- og avstigningsdør som bare kan åpnes (uten å bruke nødbetjeningsinnretningene) ved at en passasjer trykker på en betjeningsinnretning som føreren tidligere har aktivert, og som lukker seg automatisk, «startsperre», en automatisk innretning som hindrer at kjøretøyet settes i bevegelse, «førerbetjent på- og avstigningsdør», en på- og avstigningsdør som vanligvis åpnes og lukkes av føreren, «reservert sete», et sete med ekstra plass for en bevegelseshemmet passasjer, og som er merket deretter, «ombordstigningsinnretning», en innretning som gjør atkomsten til kjøretøyet enklere for rullestoler, for eksempel løfteplattformer, ramper osv., «knelesystem», et system som senker og hever hele eller deler av karosseriet til kjøretøyet i forhold til normal kjørestilling, «løfteplattform», en innretning eller et system med en plattform som kan heves eller senkes for å gi passasjerene atkomst til bakken eller fortauskanten fra gulvet i passasjerrommet, «rampe», en innretning som reduserer avstanden mellom gulvet i passasjerrommet og bakken eller fortauskanten, «flyttbar rampe», en rampe som kan demonteres fra kjøretøyets konstruksjon og som kan settes på plass av føreren eller et medlem av personalet, «avtakbart sete», et sete som enkelt kan demonteres fra kjøretøyet, «foran» og «bak», foran og bak i kjøretøyet i forhold til vanlig kjøreretning, og termene «foroverrettet» og «fremst», «bakoverrettet» og «bakerst» osv. skal forstås i henhold til dette, «innvendig trapp», en trapp som gjør det mulig å bevege seg mellom øvre og nedre etasje, «separat rom», et område i kjøretøyet som kan brukes av passasjerer eller personale når kjøretøyet er i bruk, som er atskilt fra eventuelle andre områder for passasjerer eller personale, unntatt der en skillevegg gjør det mulig å se inn i neste passasjerrom, og som er forbundet med en gang uten dører, «halvtrapp», en trapp fra øvre etasje som ender i en nødutgangsdør. 3. SØKNAD OM EF-TYPEGODKJENNING AV ET KJØRETØY ELLER AV ET KAROSSERI SOM TEKNISK ENHET 3.1. Søknad om EF-typegodkjenning av et kjøretøy, av en teknisk enhet eller av et kjøretøy utstyrt med et karosseri som allerede er typegodkjent som teknisk enhet i samsvar med artikkel 3 nr. 4 i direktiv 70/156/EØF, med hensyn til de særlige bestemmelsene som gjelder for kjøretøyer som benyttes til persontransport og som har flere enn åtte sitteplasser i tillegg til førersetet, skal innsendes av vedkommende produsent.

14 Nr. 9/12 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Ved en søknad om EF-typegodkjenning av et kjøretøy som er satt sammen av et understell og et EF-typegodkjent karosseri, menes med «produsent» den som har satt sammen delene Et mønster for opplysningsdokumentet er gitt i vedlegg II tillegg 1: undertillegg 1: undertillegg 2: undertillegg 3: for en kjøretøytype for en karosseritype for en kjøretøytype utstyrt med et karosseri som allerede er typegodkjent som teknisk enhet Et kjøretøy eller et karosseri som er representativt for den typen som skal typegodkjennes, og som er utstyrt med gjeldende spesialutstyr, skal innleveres til den tekniske instans som har ansvaret for typegodkjenningsprøvingen. 4. EF-TYPEGODKJENNING 4.1. Dersom de aktuelle kravene er oppfylt, skal det gis EF-typegodkjenning i samsvar med artikkel 4 nr. 3 i direktiv 70/156/EØF Et mønster for EF-typegodkjenningsdokumentet er gitt i vedlegg II tillegg 2: undertillegg 1: undertillegg 2: undertillegg 3: for en kjøretøytype for en karosseritype for en kjøretøytype utstyrt med et karosseri som allerede er typegodkjent som teknisk enhet Hver kjøretøy- eller karosseritype som gis typegodkjenning, skal tildeles et typegodkjenningsnummer i samsvar med vedlegg VII til direktiv 70/156/EØF. Samme medlemsstat må ikke tildele flere kjøretøy- eller karosserityper samme nummer Merking Et karosseri som er godkjent som teknisk enhet, skal være påført: karosseriprodusentens varemerke eller handelsnavn, produsentens handelsbetegnelse, EF-typegodkjenningsnummeret angitt i nr Merkingen skal være lett leselig og ikke kunne slettes, selv når karosseriet er montert på et kjøretøy. 5. ENDRING AV TYPE OG TYPEGODKJENNINGER 5.1. I tilfelle endring av en kjøretøytype eller karosseritype, særlig når disse er typegodkjent i samsvar med dette direktiv, får bestemmelsene i artikkel 5 i direktiv 70/156/EØF anvendelse. 6. PRODUKSJONSSAMSVAR Det skal treffes tiltak for å sikre produksjonssamsvar i samsvar med bestemmelsene i artikkel 10 i direktiv 70/156/EØF. 7. KRAV 7.1. Allment Dersom ikke annet er angitt, skal alle målinger foretas på kjøretøyet med masse i driftsferdig stand, mens det står på en jevn og horisontal overflate i normal kjørestilling. Dersom det er montert et knelesystem, skal det stilles inn slik at kjøretøyet befinner seg i normal kjørehøyde. Når det gjelder godkjenning av et karosseri som teknisk enhet, skal karosseriets stilling i forhold til den jevne og horisontale overflaten oppgis av produsenten.

15 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 9/ Når dette direktiv inneholder et krav om at en overflate på et kjøretøy med mekanisk fjæring skal være horisontal eller i en bestemt vinkel når kjøretøyet har masse i driftsferdig stand, kan den aktuelle overflaten ha en helling som overstiger denne vinkelen, eller ha en helling når kjøretøyet har masse i driftsferdig stand, forutsatt at dette kravet oppfylles når kjøretøyet er lastet slik produsenten har fastsatt. Dersom det er montert et knelesystem på kjøretøyet, skal dette ikke brukes Passasjerareal Samlet passasjerareal S 0 beregnes ved å trekke følgende fra kjøretøyets samlede gulvareal: førerrommets areal, trappearealet ved dørene og arealet rundt eventuelle andre trapper der trinndybden er mindre enn 300 mm, og det arealet døren og dens mekanisme sveiper over når den betjenes, arealet av alle deler der den frie høyden er lavere enn mm målt fra gulvet, uten at det tas hensyn til de tillatte utstikkende delene som angitt i nr og For kjøretøyer i klasse A eller B kan denne høyden reduseres til mm, arealet av alle kjøretøyets deler der passasjerer ikke har adgang i samsvar med nr , arealet av alle områder som utelukkende er beregnet på transport av gods og bagasje, og som passasjerene ikke har adgang til, det arealet som er nødvendig for å gi arbeidsrom ved serveringsområder, gulvarealet som opptas av trapper, halvtrapper, innvendige trapper eller overflaten på eventuelle trappetrinn Arealet S 1 som er tilgjengelig for ståplasspassasjerer, beregnes ved å trekke følgende fra S 0 : arealet av alle deler av gulvet der hellingen overstiger de høyeste tillatte verdiene angitt i nr , arealet av alle deler som ikke er tilgjengelige for ståplasspassasjerer når alle seter, bortsett fra klappseter, er opptatt, arealet av alle deler der den frie høyden over gulvet er lavere enn høyden under taket i midtgangen i samsvar med nr (håndtak skal ikke medregnes i denne sammenheng), arealet foran et tverrgående vertikalplan som går gjennom midtpunktet i førersetets sitteflate (i setets bakerste stilling), et areal på 300 mm foran hvert sete, unntatt klappseter, og bortsett fra tilfeller der et sidevendt sete er plassert over en hjulbue; i slike tilfeller kan dette arealet reduseres til 225 mm. Med hensyn til variable seteoppstillinger vises det til nr for alle seter som anses for å være i bruk, ethvert areal som ikke er unntatt fra bestemmelsene i nr , og der det ikke lar seg gjøre å plassere et rektangel på 400 mm x 300 mm, i kjøretøyer i klasse II, arealet der det ikke er tillatt å stå, i toetasjes kjøretøyer, hele arealet i øvre etasje, arealet beregnet på rullestoler når det anses for å være opptatt av rullestolbrukere i henhold til nr

16 Nr. 9/14 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Antall sitteplasser (P) i kjøretøyet, unntatt klappseter, skal være i samsvar med kravene i nr Dersom kjøretøyet tilhører klasse I, II eller A, skal antall sitteplasser i hver etasje minst tilsvare antall kvadratmeter med gulv som er tilgjengelig for passasjerer og eventuelt personale i den etasjen, avrundet nedover til nærmeste hele tall. For kjøretøyer i klasse I kan dette tallet, unntatt for øvre etasje, reduseres med 10 % Dersom et kjøretøy er utstyrt med et variabelt antall sitteplasser, skal arealet for ståplasspassasjerer (S 1 ) fastsettes og bestemmelsene i nr. 7.3 gjelde for hvert av vilkårene nedenfor, avhengig av hva det gjelder: med alle tilgjengelige seter opptatt, det resterende arealet for ståplasspassasjerer opptatt og, dersom det er plass til overs, alle eventuelle rullestolplasser opptatt, med alt tilgjengelig areal for ståplasspassasjerer opptatt, alle resterende seter beregnet på sitteplasspassasjerer opptatt og, dersom det er plass til overs, alle eventuelle rullestolplasser opptatt, med alle tilgjengelige rullestolplasser opptatt, det resterende arealet for ståplasspassasjerer opptatt og alle tilgjengelige resterende seter opptatt Merking av kjøretøyer Kjøretøyet skal være tydelig merket på innsiden i nærheten av frontdøren, med lett synlige bokstaver eller piktogrammer som er minst 15 mm høye, og tall som er minst 25 mm høye, med opplysninger om: største antall sitteplasspassasjerer som kjøretøyet er beregnet på, eventuelt største antall ståplasspassasjerer som kjøretøyet er beregnet på, eventuelt største antall rullestolbrukere som kjøretøyet er beregnet på Dersom et kjøretøy er konstruert for å ha et variabelt antall sitteplasser, et variabelt disponibelt areal for ståplasspassasjerer eller et variabelt antall rullestolplasser, får kravene i nr anvendelse på henholdsvis det største antall sitteplass- og ståplasspassasjerer, samt på det største antall rullestolplasser alt etter kjøretøyets innredning I førerrommet skal det, på et sted som er lett synlig for føreren, settes av plass til et skilt med bokstaver eller piktogrammer som er minst 10 mm høye og tall som er minst 12 mm høye, med opplysninger om: hvor stor bagasjemasse kjøretøyet kan transportere når det er lastet med det største antall passasjerer og medlemmer av personalet, og kjøretøyet ikke overstiger den største teknisk tillatte totalmasse eller den tillatte massen på hver aksel. Bagasjemassen omfatter bagasje: i bagasjerommet (masse B, nr i vedlegg I til direktiv 97/27/EF), på taket dersom det er innrettet for å frakte bagasje (masse BX, nr i vedlegg I til direktiv 97/27/EF) Stabilitetsprøving Kjøretøyet skal være så stabilt at det ikke velter selv om det befinner seg på et underlag som først heller til den ene siden og deretter til den andre siden med en vinkel på 28 fra horisontalen Ved ovennevnte prøving skal kjøretøyet være med masse i driftsferdig stand som beskrevet i nr. 2.18, med følgende tillegg:

17 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 9/ det skal plasseres en last som tilsvarer Q (som definert i nr i vedlegg I til direktiv 97/27/EF) på hvert passasjersete. Dersom kjøretøyet er beregnet på ståplasspassasjerer eller medlemmer av personalet som ikke sitter, skal tyngdepunktet til lasten Q eller 75 kg som representerer dem, fordeles likt på arealet for ståplasspassasjerer hhv. medlemmer av personalet, i en høyde på 875 mm. Dersom et kjøretøy er utstyrt for å kunne frakte bagasje på taket, skal en jevnt fordelt masse (BX) som ikke må være mindre enn det som produsenten har angitt i samsvar med nr i vedlegg I til direktiv 97/27/EF, og som representerer slik bagasje, festes på taket. De andre bagasjerommene skal ikke inneholde bagasje, dersom et kjøretøy har et variabelt antall sitteplasser og ståplasser, eller er konstruert for å frakte én eller flere rullestoler, skal lasten i nr på alle arealer i passasjerrommet der slike variasjoner kan forekomme, være større enn: den massen som tilsvarer antallet sitteplasspassasjerer som kan oppta det aktuelle arealet, herunder massen til alle seter som kan demonteres, eller den massen som tilsvarer antallet ståplasspassasjerer som kan oppta det aktuelle arealet, eller den massen som tilsvarer rullestoler og deres brukere som kan oppta det aktuelle arealet, hver med en totalmasse på 250 kg, plassert i en høyde på 500 mm over gulvet midt i hvert rullestolområde, eller den massen som tilsvarer sitteplasspassasjerer, ståplasspassasjerer og rullestolbrukere og alle kombinasjoner av disse som kan oppta arealet Høyden på alle stoppeklosser som brukes til å forhindre at et av kjøretøyets hjul glir sidelengs på prøvingsbenken, må ikke overstige to tredeler av avstanden mellom overflaten kjøretøyet befinner seg på før det veltes, og den delen av felgkanten som er nærmest denne overflaten når kjøretøyet er lastet i samsvar med nr Under prøvingen skal kjøretøydeler som ikke er beregnet på å berøre hverandre ved normal bruk, være atskilt, og ingen deler skal skades eller komme ut av normal stilling Det kan eventuelt brukes en beregningsmetode for å vise at kjøretøyet ikke vil velte under vilkårene beskrevet i nr og En slik beregning skal ta hensyn til følgende parametrer: masser og dimensjoner, tyngdepunktets høyde, fjærstivhet, dekkenes vertikale og horisontale stivhet, egenskaper for regulering av lufttrykket i luftfjæringene, momentsenterets plassering, karosseriets vridningsstivhet. Beregningsmetoden er beskrevet i tillegg 1 til dette vedlegg Brannvern Motorrom Ingen brannfarlige, lyddempende materialer eller materialer som kan suge opp drivstoff, smøremidler eller annet brennbart materiale, kan brukes i motorrommet, med mindre materialet er dekket av en ugjennomtrengelig plate.

18 Nr. 9/16 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Gjennom en egnet utforming av motorrommet eller gjennom dreneringshull skal det så vidt mulig sikres at det ikke samler seg drivstoff, smøreolje eller eventuelle andre brennbare materialer i noen deler av motorrommet Det skal monteres en skillevegg av varmebestandig materiale mellom motorrommet eller eventuelle andre varmekilder (for eksempel innretninger som skal absorbere energien som blir frigitt når kjøretøyet kjører nedover lange bakker, for eksempel en mellomakselbrems, eller en innretning som skal varme opp kupeen, med unntak av innretninger som fungerer ved hjelp av sirkulasjon av varmt vann) og resten av kjøretøyet. Alle festeinnretninger, klemmer, pakninger og annet som brukes i forbindelse med skilleveggen, skal være brannsikre Det kan monteres et varmeapparat som ikke benytter varmt vann som varmekilde, i passasjerrommet, dersom det er innkapslet i et materiale som tåler de temperaturene som apparatet danner, ikke slipper ut giftige gasser og er plassert slik at ingen passasjerer kan komme i kontakt med varme overflater Elektrisk utstyr og elektriske ledninger Alle ledninger skal være godt isolerte, og alle ledninger og alt elektrisk utstyr skal kunne tåle de temperatur- og fuktighetsforhold de blir utsatt for. I motorrommet skal det legges særlig vekt på hvor egnet ledningene er til å tåle omgivelsestemperaturen og virkningene av all sannsynlig forurensning Ingen ledninger som brukes i en strømkrets, skal ha en strømstyrke som overstiger det som er akseptabelt for en slik type ledninger, tatt i betraktning hvordan de er montert samt høyeste omgivelsestemperatur Alle strømkretser som leder strøm til annet utstyr enn starteren, tenningskretsen (elektrisk tenning), glødepluggene, stoppeinnretningen for motoren, ladekretsen og batteriets jordingsforbindelse, skal ha en sikring eller en strømbryter. De kan imidlertid beskyttes av samme sikring eller strømbryter, forutsatt at den nominelle kapasiteten ikke overstiger 16 A Alle ledninger skal være godt beskyttet og være festet slik at de ikke kan bli ødelagt ved skjæring, slitasje eller friksjon Når spenningen overstiger 100 volt (effektivspenning) i én eller flere strømkretser i et kjøretøy, skal en manuell skillebryter som kan kople alle slike strømkretser fra hovedstrømforsyningen, koples til hver pol i den forsyningen som ikke er jordet, og plasseres i kjøretøyet på et sted som er lett tilgjengelig for føreren, forutsatt at en slik skillebryter ikke kan kople fra en strømkrets som forsyner kjøretøyets obligatoriske utvendige lys med strøm. Dette nummer gjelder ikke for høyspenningstenningskretser eller selvstendige kretser i en av kjøretøyets innretninger Alle elektriske ledninger skal være plassert slik at de ikke kan komme i kontakt med drivstoffledninger eller noen del av eksosanlegget, eller utsettes for overdreven varme, med mindre det finnes egnet spesialisolasjon og beskyttelse, for eksempel en elektromagnetisk styrt eksosventil Batterier Alle batterier skal være forsvarlig festet og lett tilgjengelige Batterirommet skal være atskilt fra passasjerrommet og førerrommet, og skal ventileres med frisk luft Batteriklemmene skal beskyttes mot kortslutning Brannslokkingsapparater og førstehjelpsutstyr Det skal være plass til ett eller flere brannslokkingsapparater, der minst ett skal plasseres i nærheten av førersetet. I kjøretøyer i klasse A og B skal plassen være på minst 8 dm 3 og i klasse I, II og III skal den være på minst 15 dm 3.

21.2.2004 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-ORGANER EØS-KOMITTEEN EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/85/EF. av 20.

21.2.2004 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-ORGANER EØS-KOMITTEEN EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/85/EF. av 20. 21.2.2004 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 9/1 EØS-ORGANER EØS-KOMITTEEN EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/85/EF 2004/EØS/9/01 av 20. november 2001 om særlige bestemmelser om kjøretøyer

Detaljer

Kommisjonsdirektiv 2004/55/EF av 20. april 2004 om endring av rådsdirektiv 66/401/EØF om markedsføring av frø fra fôrvekster... 1

Kommisjonsdirektiv 2004/55/EF av 20. april 2004 om endring av rådsdirektiv 66/401/EØF om markedsføring av frø fra fôrvekster... 1 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 54 14. årgang 15.11.2007 2007/EØS/54/01 2007/EØS/54/02 2007/EØS/54/03 2007/EØS/54/04

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 16 EØS-ORGANER. 4. årgang 17.4.1997. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 16 EØS-ORGANER. 4. årgang 17.4.1997. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 97/EØS/16/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 16 EØS-komiteens beslutning nr. 72/96 av 13. desember 1996 om

Detaljer

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 715/2007. av 20. juni 2007

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 715/2007. av 20. juni 2007 Nr. 16/94 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.3.2012 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 715/2007 2012/EØS/16/10 av 20. juni 2007 om typegodkjenning av motorvogner med hensyn til

Detaljer

Kommisjonsdirektiv 2004/97/EF av 27. september 2004 om endring av kommisjonsdirektiv 2004/60/EF med hensyn til frister... 52

Kommisjonsdirektiv 2004/97/EF av 27. september 2004 om endring av kommisjonsdirektiv 2004/60/EF med hensyn til frister... 52 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 23 15. årgang 24.4.2008 2008/EØS/23/01 2008/EØS/23/02 2008/EØS/23/03 2008/EØS/23/04

Detaljer

Nr. 31/22 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/3/EF. av 11. februar 2004

Nr. 31/22 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/3/EF. av 11. februar 2004 Nr. 31/22 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 28.6.2007 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/3/EF 2007/EØS/31/10 av 11. februar 2004 om endring av rådsdirektiv 70/156/EØF og 80/1268/EØF med

Detaljer

Nr. 15/100 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2002/25/EF. av 5. mars

Nr. 15/100 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2002/25/EF. av 5. mars Nr. 15/100 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 23.3.2006 KOMMISJONSDIREKTIV 2002/25/EF 2006/EØS/15/20 av 5. mars om endring av rådsdirektiv 98/18/EF om sikkerhetsstandarder for passasjerskip(*)

Detaljer

RÅDSDIREKTIV 1999/37/EF

RÅDSDIREKTIV 1999/37/EF Nr. 14/10 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel 75 nr. 1 bokstav

Detaljer

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) NR. 561/2006. av 15. mars 2006

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) NR. 561/2006. av 15. mars 2006 VEDLEGG 1. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) NR. 561/2006 av 15. mars 2006 om harmonisering av visse bestemmelser på det sosiale området innen veitransport og om endring av rådsforordning (EØF)

Detaljer

NOR/309L0125.ohfo OJ L 285/09, p. 10-35

NOR/309L0125.ohfo OJ L 285/09, p. 10-35 NOR/309L0125.ohfo OJ L 285/09, p. 10-35 DIRECTIVE 2009/125/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 21 October 2009 establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related

Detaljer

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 99/103/EF. av 24. januar 2000

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 99/103/EF. av 24. januar 2000 Nr. 57/156 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 15.11.2001 NORSK utgave EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske

Detaljer

NOR/397L0068.00T OJ L 59/98, p. 1-86

NOR/397L0068.00T OJ L 59/98, p. 1-86 NOR/397L0068.00T OJ L 59/98, p. 1-86 Directive 97/68/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 1997 on the approximation of the laws of the Member States relating to measures against

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 73 20. årgang ISSN 1022-9310 19.12.2013 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 73 20. årgang ISSN 1022-9310 19.12.2013 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2013/EØS/73/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 73 20. årgang 19.12.2013 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/44/EF av 5.

Detaljer

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR -

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR - NOR/300L0014.00T OJ L 162/00, p. 1-78 Directive 2000/14/EC of the European Parliament and of the Council of 8 May 2000 on the approximation of the laws of the Member States relating to the noise emission

Detaljer

25.6.2009 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/17/EF. av 31. mars 2004

25.6.2009 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/17/EF. av 31. mars 2004 Nr. 34/347 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/17/EF 2009/EØS/34/25 av 31. mars 2004 om samordning av framgangsmåtene ved tildeling av kontrakter innenfor vann- og energiforsyning, transport og posttjenester(*)

Detaljer

Konsolidert forordning (EF) nr. 725/2004

Konsolidert forordning (EF) nr. 725/2004 Konsolidert forordning (EF) nr. 725/2004 Nedenfor følger EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 56bb (forordning (EF) nr. 725/2004 om forbedret sikkerhet for fartøyer og havneanlegg), slik Kystverket forstår denne

Detaljer

28.6.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/49/EF. av 29. april 2004

28.6.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/49/EF. av 29. april 2004 28.6.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 31/101 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/49/EF 2007/EØS/31/32 av 29. april 2004 om sikkerhet på Fellesskapets jernbaner og om endring

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 10 ISSN 1022-9310. 21. årgang 20.2.2014 EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 10 ISSN 1022-9310. 21. årgang 20.2.2014 EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2014/EØS/10/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 10 21. årgang 20.2.2014 Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 842/2006

Detaljer

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2000/46/EF. av 18. september 2000

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2000/46/EF. av 18. september 2000 Nr. 3/593 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2000/46/EF 2002/EØS/03/173 av 18. september 2000 om adgang til å starte og utøve virksomhet som institusjon for elektroniske penger og om tilsyn med slik virksomhet(*)

Detaljer

Regulation (EC) No 183/2005 of the European Parliament and of the Council of 12 January 2005 laying down requirements for feed hygiene

Regulation (EC) No 183/2005 of the European Parliament and of the Council of 12 January 2005 laying down requirements for feed hygiene Regulation (EC) No 183/2005 of the European Parliament and of the Council of 12 January 2005 laying down requirements for feed hygiene NOR/305R0183.00T OJ L 35/05, p. 1-22 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING

Detaljer

Nr. 34/216 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/18/EF. av 31. mars 2004

Nr. 34/216 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/18/EF. av 31. mars 2004 Nr. 34/216 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/18/EF 2009/EØS/34/22 av 31. mars 2004 om samordning av framgangsmåtene ved tildeling av offentlige bygge-

Detaljer

om krav til virkningsgrad for nye varmtvannskjeler som fyres med flytende eller gassformig brensel

om krav til virkningsgrad for nye varmtvannskjeler som fyres med flytende eller gassformig brensel RÅDSDIREKTIV 92/42/EØF av 21. mai 1992 om krav til virkningsgrad for nye varmtvannskjeler som fyres med flytende eller gassformig brensel RÅDET FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR - under henvisning til traktaten

Detaljer

Konsolidert forordning (EF) nr. 648/2004

Konsolidert forordning (EF) nr. 648/2004 Konsolidert forordning (EF) nr. 648/2004 Nedenfor gjengis forordning (EF) nr. 648/2004, slik Miljøverndepartementet tolker denne. Forordning (EF) nr. 648/2004 er konsolidert for endringer gjennomført ved

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 27 ISSN 1022-9310. 12. årgang 2.6.2005 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 27 ISSN 1022-9310. 12. årgang 2.6.2005 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2. ORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGAER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISS 1022-9310 r. 27 12. årgang 2.6.2005 2005/EØS/27/01 2005/EØS/27/02 2005/EØS/27/03 2005/EØS/27/04

Detaljer

22.2.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/71/EF. av 4. november 2003

22.2.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/71/EF. av 4. november 2003 22.2.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 9/23 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/71/EF 2007/EØS/9/06 av 4. november 2003 om det prospekt som skal offentliggjøres når verdipapirer

Detaljer

Regulation (EC) No 881/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 establishing a European railway agency (Agency Regulation)

Regulation (EC) No 881/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 establishing a European railway agency (Agency Regulation) NOR/304R0881.00T OJ L 220/04, p. 3-15 Regulation (EC) No 881/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 establishing a European railway agency (Agency Regulation) EUROPAPARLAMENTS-

Detaljer

Kommisjonsforordning (EF) nr. 2200/2001 av 17. oktober 2001 om midlertidige

Kommisjonsforordning (EF) nr. 2200/2001 av 17. oktober 2001 om midlertidige NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 49 10. årgang 2.10.2003 2003/EØS/49/01 2003/EØS/49/02 2003/EØS/49/03 2003/EØS/49/04

Detaljer

21.6.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006. av 18.

21.6.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006. av 18. 21.6.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 35/79 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 2012/EØS/35/18 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering og godkjenning

Detaljer

...jf. nr. 2 (direktiv 73/440/EØF endret ved direktiv 82/242/EØF og direktiv 86/94 EØF), nr. 3 (direktiv 73/405/EØF endret ved direktiv 82/243/EØF)

...jf. nr. 2 (direktiv 73/440/EØF endret ved direktiv 82/242/EØF og direktiv 86/94 EØF), nr. 3 (direktiv 73/405/EØF endret ved direktiv 82/243/EØF) Forskrift om endring av forskrift av 1. juni 2004 nr 922 om begrensning i bruk av helseog miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften). Fastsatt av Miljøverndepartementet xx.xx.2005

Detaljer

Nr. 49/242 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/108/EF. av 21. januar 2002

Nr. 49/242 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/108/EF. av 21. januar 2002 Nr. 49/242 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.10.2003 NORSK utgave EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/108/EF av 21. januar 2002 om endring av rådsdirektiv 85/611/EØF om samordning av

Detaljer