EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 9 ISSN årgang EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 9 ISSN 1022-9310. 11. årgang 21.2.2004 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2."

Transkript

1 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN Nr årgang /EØS/9/ /EØS/9/ /EØS/9/ /EØS/9/ /EØS/9/ /EØS/9/ /EØS/9/ /EØS/9/ /EØS/9/09 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/85/EF av 20. november 2001 om særlige bestemmelser om kjøretøyer som benyttes til persontransport og som har flere enn åtte sitteplasser i tillegg til førersetet, og om endring av direktiv 70/156/EØF og 97/27/EF Kommisjonsdirektiv 2002/5/EF av 30. januar 2002 om endring av vedlegg II til rådsdirektiv 90/642/EØF med hensyn til fastsettelse av grenseverdier for rester av plantevernmidler på eller i visse produkter av vegetabilsk opprinnelse, herunder frukt og grønnsaker Kommisjonsdirektiv 2002/23/EF av 26. februar 2002 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF med hensyn til fastsettelse av grenseverdier for rester av plantevernmidler på og i henholdsvis korn, næringsmidler av animalsk opprinnelse og visse produkter av vegetabilsk opprinnelse, herunder frukt og grønnsaker Kommisjonsforordning (EF) nr. 221/2002 av 6. februar 2002 om endring av forordning (EF) nr. 466/2001 om fastsettelse av grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler Kommisjonsvedtak 2002/113/EF av 23. januar 2002 om endring av kommisjonsvedtak 1999/217/EF med hensyn til registeret over aromastoffer til bruk i eller på næringsmidler Kommisjonsvedtak 2002/159/EF av 18. februar 2002 om fastsettelse av et felles mønster for framlegging av sammendrag av nasjonale opplysninger om drivstoffkvalitet Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 889/2002 av 13. mai 2002 om endring av rådsforordning (EF) nr. 2027/97 om luftfartsselskapers erstatningsansvar ved ulykker Kommisjonsdirektiv 2001/78/EF av 13. september 2001 om endring av vedlegg IV til rådsdirektiv 93/36/EØF, vedlegg IV, V og VI til rådsdirektiv 93/37/EØF, vedlegg III og IV til rådsdirektiv 92/50/EØF, endret ved direktiv 97/52/EF, og vedlegg XII-XV, XVII og XVIII til rådsdirektiv 93/38/EØF, endret ved direktiv 98/4/EF (Direktiv om bruk av standardskjemaer ved offentliggjøring av kunngjøringer av offentlige kontrakter) Kommisjonsvedtak 2002/231/EF av 18. mars 2002 om fastetjing av reviderte miljøkriterium for tildeling av fellesskapsmiljømerket til fottøy, og om endring av vedtak 1999/179/EF

2 Nr. 2004/EØS/9/10 8/2 Kommisjonsvedtak EØS-tillegget 2002/255/EF til Den europeiske av 25. mars unions 2002 tidende om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til fjernsynsapparat /EØS/9/ /EØS/9/ /EØS/9/ /EØS/9/ /EØS/9/ /EØS/9/ /EØS/9/ /EØS/9/ /EØS/9/19 Kommisjonsvedtak 2001/752/EF av 17. oktober 2001 om endring av vedleggene til rådsvedtak 97/101/EF om innføring av gjensidig utveksling av informasjon og data fra nett og enkeltstasjoner som måler forurensning av omgivelsesluft i medlemsstatene Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/80/EF av 23. oktober 2001 om begrensning av utslipp av visse luftforurensende stoffer fra store forbrenningsanlegg Kommisjonsvedtak 2001/839/EF av 8. november 2001 om fastsettelse av et spørreskjema til bruk ved den årlige rapporteringen om vurderingen av kvaliteten på omgivelsesluft i henhold til rådsdirektiv 96/62/EF og 1999/30/EF Kommisjonsforordning (EF) nr. 2557/2001 av 28. desember 2001 om endring av vedlegg V i rådsforordning (EØF) nr. 259/93 om overvåking og kontroll av avfallstransport innen, inn i og ut av Det europeiske fellesskap Kommisjonsvedtak 98/715/EF av 30. november 1998 om avklaring av vedlegg A til rådsforordning (EF) nr. 2223/96 om det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem med hensyn til prinsippene for måling av priser og volumer Kommisjonsvedtak 98/377/EF av 18. mai 1998 om tilpasning av vedlegg I til rådsforordning (EØF) nr. 571/88 med henblikk på tilrettelegging av Fellesskapets undersøkelser om strukturen til driftsenheter i landbruket Kommisjonsvedtak 2000/363/EF av 28. april 2000 om nærmere regler for gjennomføring av rådsdirektiv 95/64/EF om statistiske oppgaver over transport av gods og passasjerer til sjøs Kommisjonsforordning (EF) nr. 831/2002 av 17. mai 2002 om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 322/97 om fellesskapsstatistikker, med hensyn til tilgang til fortrolige opplysninger for vitenskapelige formål Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1513/2002/EF av 27. juni 2002 om det europeiske fellesskaps sjette rammeprogram for forskning, teknologisk utvikling og demonstrasjon som bidrag til opprettelsen av det europeiske forskningsområde og til nyskaping ( ) Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité 2. EFTAs overvåkningsorgan 3. EFTA-domstolen III EF-ORGANER 1. Rådet 2. Kommisjonen 3. Domstolen

3 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 9/1 EØS-ORGANER EØS-KOMITTEEN EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/85/EF 2004/EØS/9/01 av 20. november 2001 om særlige bestemmelser om kjøretøyer som benyttes til persontransport og som har flere enn åtte sitteplasser i tillegg til førersetet, og om endring av direktiv 70/156/EØF og 97/27/EF(*) EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel 95, Når alle medlemsstatene vedtar de harmoniserte kravene i stedet for nasjonale bestemmelser, blir gjennomføringen av det indre marked for disse kjøretøyene enklere. under henvisning til forslag fra Kommisjonen( 1 ), under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale komité( 2 ), etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251( 3 ), på grunnlag av Forlikskomiteens felles forslag av 25. juni 2001, og 5) Alle medlemsstatene må derfor vedta de samme kravene enten i tillegg til, eller i stedet for de eksisterende reglene, særlig med tanke på å gjennomføre framgangsmåten for EF-typegodkjenning som ble innført ved rådsdirektiv 70/156/EØF av 6. februar 1970 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om typegodkjenning av motorvogner og deres tilhengere( 4 ), slik at den gjelder for alle typer kjøretøyer. ut fra følgende betraktninger: 1) Det indre marked utgjør et område uten indre grenser, der fritt varebytte og fri bevegelighet for personer, tjenester og kapital er sikret. Det bør vedtas tiltak med sikte på å gjennomføre dette. 6) Dette direktiv er et av særdirektivene etter den framgangsmåte for EF-typegodkjenning som ble innført ved direktiv 70/156/EØF. 2) De tekniske kravene som kjøretøyer skal oppfylle i henhold til nasjonal lovgivning, omfatter blant annet særlige bestemmelser om kjøretøyer som benyttes til persontransport, og som har flere enn åtte sitteplasser i tillegg til førersetet. 3) Disse kravene varierer fra én medlemsstat til en annen. 7) For å anerkjenne de framskritt som allerede er gjort for å bedre atkomsten for bevegelseshemmede personer til kjøretøyer i klasse I og II, bør det tillates at eksisterende kjøretøytyper har en større helling i deler av midtgangen enn nye kjøretøytyper. 4) Som følge av ulikheter i de tekniske beskrivelsene er disse kjøretøyene ikke blitt omsatt i fellesskapsmarkedet. (*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 42 av , s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 138/2002 av 8. november 2002 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De europeiske fellesskaps tidende nr. 4 av , s. 1. ( 1 ) EFT C 17 av , s. 1. ( 2 ) EFT C 129 av , s. 5. ( 3 ) Europaparlamentsuttalelse av 18. november 1998 (EFT C 379 av , s. 80) bekreftet 27. oktober 1999 (EFT C 154 av , s. 47), Rådets felles holdning av 26. september 2000 (EFT C 370 av , s. 1) og europaparlamentsbeslutning av 14. februar 2001 (EFT C 276 av , s. 124). Europaparlamentsbeslutning av 3. oktober 2001 og rådsbeslutning av 8. oktober ) Ettersom målet med dette direktiv, nemlig å unngå handelshindringer i Fellesskapet ved å bruke EF-typegodkjenning for slike kjøretøyer, ikke i tilstrekkelig grad kan nås av medlemsstatene som følge av det foreslåtte tiltakets omfang og virkninger på den aktuelle sektor, og derfor bedre kan gjennomføres på fellesskapsplan, kan Fellesskapet vedta tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i traktatens artikkel 5. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet i samme artikkel går ikke dette direktiv lenger enn det som er nødvendig for å nå dette målet. ( 4 ) EFT L 42 av , s. 1. Direktivet sist endret ved europaparlaments- og rådsdirektiv 98/91/EF (EFT L 11 av , s. 25).

4 Nr. 9/2 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende ) For å kunne skille mellom eksisterende og nye kjøretøytyper er det nødvendig å vise til rådsdirektiv 76/756/EØF av 27. juli 1976 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om montering av lysog lyssignalinnretninger på motorvogner og deres tilhengere( 1 ). VEDTATT DETTE DIREKTIV: Artikkel 1 I dette direktiv menes med: 10) Det bør tas hensyn til de tekniske kravene som De forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europa (UN-ECE) har vedtatt i reglement nr. 36 «Ensartede krav om godkjenning av store personkjøretøyer med hensyn til den allmenne konstruksjon», reglement nr. 52 «Ensartede krav om konstruksjon av mindre kjøretøyer til offentlig transport», reglement nr. 66 «Ensartede krav om godkjenning av store personkjøretøyer med hensyn til påbyggets stivhet» og reglement nr. 107 «Ensartede krav om godkjenning av store toetasjes kjøretøyer beregnet på persontransport med hensyn til den allmenne konstruksjon», som er vedlegg til avtalen av 20. mars 1958 om innføring av ensartede vilkår for typegodkjenning og gjensidig anerkjennelse av typegodkjenning av utstyr og deler til motorvogner. «kjøretøy»: ethvert kjøretøy i gruppe M 2 eller M 3 som definert i del A i vedlegg II til direktiv 70/156/EØF, «karosseri»: en teknisk enhet som definert i artikkel 2 i direktiv 70/156/EØF, «kjøretøyklasse»: et kjøretøy som er i samsvar med klassebeskrivelsen i vedlegg I til dette direktiv. Artikkel 2 11) Selv om hovedformålet med dette direktiv er å garantere passasjerenes sikkerhet, er det også nødvendig å utarbeide tekniske forskrifter for å gjøre kjøretøyene som omfattes av direktivet, mer tilgjengelige for bevegelseshemmede personer, i samsvar med Fellesskapets sosial- og transportpolitikk. Alt må settes inn på å bedre atkomsten til slike kjøretøyer. Med henblikk på dette kan atkomsten for bevegelseshemmede personer bedres enten ved hjelp av tekniske løsninger som utføres på kjøretøyet i henhold til dette direktiv, eller ved å kombinere løsningene med egnet lokal infrastruktur for å garantere atkomsten for rullestolbrukere. 1. Fra 13. august 2003 kan medlemsstatene ikke nekte å gi EF-typegodkjenning eller nasjonal typegodkjenning: for et kjøretøy, for et karosseri, for et kjøretøy der karosseriet allerede er typegodkjent som teknisk enhet, 12) Som følge av ovennevnte er det nødvendig å endre direktiv 70/156/EØF og europaparlaments- og rådsdirektiv 97/27/EF av 22. juli 1997 om masse og dimensjoner for visse grupper motorvogner og deres tilhengere( 2 ). eller nekte eller forby salg, registrering eller ibruktaking av et kjøretøy eller et karosseri som teknisk enhet, med begrunnelse i bestemmelsene om kjøretøyer som benyttes til persontransport og som har flere enn åtte sitteplasser i tillegg til førersetet, dersom kravene i dette direktiv og vedleggene til dette direktiv er oppfylt. 13) De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av dette direktiv, bør vedtas i samsvar med rådsbeslutning 1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet som er tillagt Kommisjonen( 3 ) 2. Nr. 1 får også anvendelse på lavgulvkjøretøyer i klasse I eller II som er typegodkjent før 13. august 2002 i samsvar med direktiv 76/756/EØF, og som har en midtgang som heller 12,5 % som fastsatt i nr i vedlegg I. 3. Fra 13. februar 2004, med forbehold for bestemmelsene i nr. 4 nedenfor, ( 1 ) EFT L 262 av , s. 1. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 97/28/EF (EFT L 171 av , s. 1). ( 2 ) EFT L 233 av , s. 1. ( 3 ) EFT L 184 av , s. 23. skal medlemsstatene ikke lenger gi EF-typegodkjenning for en kjøretøytype eller en karosseritype som teknisk enhet,

5 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 9/3 kan medlemsstatene nekte registrering, salg eller ibruktaking av nye kjøretøyer og nye karosserier som tekniske enheter, med begrunnelse i bestemmelsene om kjøretøyer som benyttes til persontransport og som har flere enn åtte sitteplasser i tillegg til førersetet, dersom kravene i dette direktiv og vedleggene til dette direktiv ikke er oppfylt. 4. Fra 13. februar 2005 kan medlemsstatene nekte registrering, salg eller ibruktaking av nye kjøretøyer og nye karosserier som tekniske enheter som er typegodkjent i samsvar med bestemmelsene i nr. 2. Artikkel 3 1. Kjøretøyer i klasse I skal være tilgjengelige for bevegelseshemmede personer, herunder rullestolbrukere, i samsvar med de tekniske bestemmelsene fastsatt i vedlegg VII. 2. Medlemsstatene skal stå fritt til å velge den mest hensiktsmessige løsningen for å oppnå bedre atkomstforhold til andre kjøretøyer enn kjøretøyer i klasse I. Dersom andre kjøretøyer enn kjøretøyer i klasse I blir utstyrt med innretninger for bevegelseshemmede personer og/eller rullestolbrukere, skal de imidlertid oppfylle de relevante kravene i vedlegg VII. Artikkel 4 I direktiv 70/156/EF gjøres følgende endringer: 1. I vedlegg I: a) skal følgende numre tilføyes under nr. 0.2: « Understell: Karosseri/ferdigoppbygd kjøretøy: », b) skal følgende numre tilføyes under nr. 0.3: « Understell: Karosseri/ferdigoppbygd kjøretøy: , c) skal følgende numre tilføyes under nr : « Understell: Karosseri/ferdigoppbygd kjøretøy: , d) skal følgende numre tilføyes under nr : « Plassering av kjøretøyets tyngdepunkt ved største teknisk tillatte totalmasse, i langsgående, tverrgående og vertikal retning », e) skal nytt nr lyde: « For karosseri som er typegodkjent uten understell Lengde (j): Bredde (k): Nominell høyde (i driftsferdig stand)( l ) på den eller de typer understell som det er beregnet for (for fjæringer som kan høydejusteres, angis normal innstilling under kjøring): », f) skal nr. 13 lyde: «13. SÆRLIGE BESTEMMELSER OM KJØRETØYER SOM BENYTTES TIL PERSONTRANSPORT OG SOM HAR FLERE ENN ÅTTE SITTEPLASSER I TILLEGG TIL FØRERSETET Kjøretøyklasse (klasse I, klasse II, klasse III, klasse A, klasse B): EF-typegodkjenningsnummer for karosseri godkjent som teknisk enhet:

6 Nr. 9/4 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Understellstyper som EF-typegodkjent karosseri kan monteres på (produsent(er) og typer av delvis oppbygde kjøretøyer): Passasjerareal (m 2 ) I alt (S 0 ): Øvre etasje (S 0a )( 1 ): Nedre etasje (S 0b )( 1 ): For ståplasspassasjerer (S 1 ): Antall passasjerer (sittende og stående) I alt (N): Øvre etasje (N a )( 1 ): Nedre etasje (N b )( 1 ): Antall sitteplasspassasjerer I alt (A): Øvre etasje (A a )( 1 ): Nedre etasje (A b )( 1 ): Antall på- og avstigningsdører: Antall nødutganger (dører, vinduer, rømningsluker, innvendige trapper og halvtrapper) I alt: Øvre etasje( 1 ): Nedre etasje( 1 ): Bagasjerommets volum (m 3 ): Takareal for transport av bagasje (m 2 ): Tekniske innretninger som letter atkomsten til kjøretøyene (f. eks. rampe, løfteplattform, knelesystem), dersom slike er montert: Påbyggets stivhet Eventuelt EF-typegodkjenningsnummer: For påbygg som ennå ikke er typegodkjent Detaljert beskrivelse av kjøretøytypens påbygg med dimensjoner, oppbygning og anvendte materialer samt festemåte til en eventuell understellsramme: Tegninger av kjøretøyet og de delene av kjøretøyets innvendige innredning som har innvirkning på påbyggets stivhet eller på overlevingsrommet: Plassering av kjøretøyets tyngdepunkt når kjøretøyet er i driftsferdig stand, i langsgående, tverrgående og vertikal retning: Største avstand mellom midtlinjene i de ytre passasjersetene: Numre i dette direktiv som skal gjennomføres og vises for denne tekniske enheten: »,

7 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 9/5 2. I del I i vedlegg III skal nytt nr. 13 lyde: «13. SÆRLIGE BESTEMMELSER OM KJØRETØYER SOM BENYTTES TIL PERSONTRANSPORT OG SOM HAR FLERE ENN ÅTTE SITTEPLASSER I TILLEGG TIL FØRERSETET Kjøretøyklasse (klasse I, klasse II, klasse III, klasse A, klasse B): Understellstyper som EF-typegodkjent karosseri kan monteres på (produsent(er) og kjøretøytype(r)): Antall passasjerer (sittende og stående) I alt (N): Øvre etasje (N a )( 1 ): Nedre etasje (N b )( 1 ): Antall sitteplasspassasjerer I alt (A): Øvre etasje (A a )( 1 ): Nedre etasje (A b )( 1 ): », 3. I vedlegg IV: a) del I skal nr. 52 lyde: Emne Gjelder «52 Busser og turvogner Henvisning til Direktiv nummer De Europeiske Fellesskaps Tidende / /EF L. M 1 M 2 X M 3 X N 1 N 2 N 3 O 1 O 2 O 3 O 4» b) del II skal nytt nr. 52 lyde: Emne «52 Påbyggets stivhet (busser) Basisreglement Endringer Rettelse Tillegg nr til 00» Artikkel 5 I vedlegg I til direktiv 97/27/EF gjøres følgende endringer: 1. Nr utgår. 2. Nye numre skal lyde: « «buss eller turvogn»: ethvert kjøretøy som er i samsvar med definisjonen i nr. 2 i vedlegg I til direktiv.../.../ef «bussklasse eller turvognklasse»: ethvert kjøretøy av en klasse som er i samsvar med definisjonen i nr og i vedlegg I til direktiv.../.../ef.

8 Nr. 9/6 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende «leddbuss eller leddturvogn»: ethvert kjøretøy som er i samsvar med definisjonen i nr i vedlegg I til direktiv.../.../ef «toetasjes buss eller turvogn»: ethvert kjøretøy som er i samsvar med definisjonen i nr i vedlegg I til direktiv.../.../ef. Artikkel 6 Tiltakene som er nødvendige for å gjennomføre tilpasningen til den tekniske utvikling i dette direktiv, skal vedtas etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 7 nr. 2. Artikkel 7 1. Kommisjonen skal bistås av Komiteen for tilpasning til den tekniske utvikling nedsatt ved artikkel 13 i direktiv 70/156/EØF, heretter kalt «komiteen». 2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 og 7 i beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det tas hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8. Tidsrommet fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i beslutning 1999/468/EF skal være tre måneder. 3. Komiteen fastsetter sin forretningsorden. Artikkel 8 1. Medlemsstatene skal innen 13. august 2003 vedta og kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette. Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene. 2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det området dette direktiv omhandler. Artikkel 9 Dette direktiv trer i kraft den dag det kunngjøres i De Europeiske Fellesskaps Tidende. Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. Artikkel 10 Utferdiget i Brussel, 20. november For Europaparlamentet For Rådet N. FONTAINE A. NEYTS-UYTTEBROECK President Formann

9 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 9/7 LISTE OVER VEDLEGG Vedlegg I: Virkeområde, definisjoner, søknad om EF-typegodkjenning av et kjøretøy eller av et karosseri som teknisk enhet, endringer av kjøretøytype, karosseritype, produksjonssamsvar og krav Tillegg: Kontroll av statisk krengingsgrense ved hjelp av beregninger Vedlegg II: EF-typegodkjenningsdokumentasjon Tillegg 1: Opplysningsdokumenter Undertillegg 1: Opplysningsdokument for en kjøretøytype Undertillegg 2: Opplysningsdokument for en karosseritype Undertillegg 3: Opplysningsdokument for en kjøretøytype utstyrt med et karosseri som allerede er typegodkjent som teknisk enhet Tillegg 2: EF-typegodkjenningsdokument Undertillegg 1: EF-typegodkjenningsdokument for en kjøretøytype Undertillegg 2: EF-typegodkjenningsdokument for en karosseritype Undertillegg 3: EF-typegodkjenningsdokument for en kjøretøytype utstyrt med et karosseri som allerede er typegodkjent som teknisk enhet Vedlegg III: Vedlegg IV: Forklarende diagrammer Påbyggets stivhet Tillegg 1: Velteprøving av et ferdigoppbygd kjøretøy Tillegg 2: Velteprøving av en karosseridel Tillegg 3: Pendelprøving av en karosseridel Undertillegg 1: Beregning av samlet energi Undertillegg 2: Krav til fordeling av de viktigste energiabsorberende delene av påbygget Tillegg 4: Kontroll av påbyggets stivhet ved beregning Vedlegg V: Vedlegg VI: Vedlegg VII: Vedlegg VIII: Retningslinjer for måling av lukkekraften for mekanisk drevne dører Særlige krav til kjøretøyer med en kapasitet på høyst 22 passasjerer Krav til tekniske innretninger som gir bevegelseshemmede passasjerer bedre atkomst Særlige krav til toetasjes kjøretøyer Tillegg: Midtganger Vedlegg IX: EF-typegodkjenning av en teknisk enhet og EF-typegodkjenning av et kjøretøy utstyrt med et karosseri som allerede er typegodkjent som teknisk enhet

10 Nr. 9/8 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende VEDLEGG I VIRKEOMRÅDE, DEFINISJONER, SØKNAD OM EF-TYPEGODKJENNING AV ET KJØRETØY ELLER AV ET KAROSSERI SOM TEKNISK ENHET, ENDRINGER AV KJØRETØYTYPE, KAROSSERITYPE, PRODUKSJONSSAMSVAR OG KRAV 1. VIRKEOMRÅDE 1.1. Dette direktiv får anvendelse på alle enetasjes eller toetasjes kjøretøyer, stive eller leddede, i gruppe M 2 eller M 3, som definert i vedlegg II del A til rådsdirektiv 70/156/EØF Dette direktiv får imidlertid ikke anvendelse på følgende kjøretøyer: kjøretøyer som benyttes til sikker persontransport, for eksempel fangetransport, kjøretøyer som er konstruert spesielt med tanke på transport av skadde eller syke personer (ambulanser), terrenggående kjøretøyer, kjøretøyer som er konstruert spesielt med tanke på transport av skolebarn, inntil dette direktiv er endret i samsvar med framgangsmåten fastsatt i artikkel 7 nr Kravene i dette direktiv får anvendelse på følgende kjøretøyer bare dersom bruk og funksjon er forenlig med det kjøretøyene er beregnet på: kjøretøyer beregnet til bruk for politi, sikkerhetsstyrker og væpnede styrker, kjøretøyer med seter som skal brukes bare når kjøretøyet står stille, men som ikke er beregnet på transport av flere enn åtte personer (unntatt føreren) når kjøretøyet er i gang. Eksempler på dette er bibliotekbusser, mobile kirker og mobile sykehusenheter. I slike kjøretøyer skal de setene som skal brukes når kjøretøyet er i gang, være tydelig merket for brukerne. 2. DEFINISJONER I dette direktiv menes med: 2.1 «kjøretøy», ethvert kjøretøy i gruppe M 2 eller M 3 som er i samsvar med definisjonen i del A i vedlegg II til direktiv 70/156/EØF For kjøretøyer med en kapasitet på over 22 passasjerer i tillegg til føreren, finnes det tre kjøretøyklasser: «klasse I»: ethvert kjøretøy som har plass avsatt til ståplasspassasjerer, og som tillater hyppige passasjerforflytninger, «klasse II»: ethvert kjøretøy som hovedsakelig er bygd for transport av sitteplasspassasjerer, og som er konstruert for transport av ståplasspassasjerer i midtgangen og/eller i et område som ikke opptar større plass enn to dobbeltseter, «klasse III»: ethvert kjøretøy som er bygd utelukkende for transport av sitteplasspassasjerer, et kjøretøy kan anses for å tilhøre mer enn én klasse. I slike tilfeller kan kjøretøyet typegodkjennes i alle klasser det tilhører, for kjøretøyer med en kapasitet på høyst 22 passasjerer i tillegg til føreren, finnes det to kjøretøyklasser: «klasse A»: ethvert kjøretøy som er konstruert for transport av ståplasspassasjerer. Kjøretøyer i denne klassen har seter og skal ha plass til ståplasspassasjerer, «klasse B»: ethvert kjøretøy som ikke er konstruert for transport av ståplasspassasjerer. Kjøretøyer i denne klassen har ikke plass til ståplasspassasjerer,

11 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 9/ «leddkjøretøy», ethvert kjøretøy som består av minst to stive deler som er forbundet med hverandre med en leddseksjon, og der det er forbindelse mellom passasjerrommene i hver del slik at passasjerene kan bevege seg fritt fra den ene delen til den andre; de stive delene skal være permanent sammenkoplet og normalt kunne skilles fra hverandre bare på et verksted, «toetasjes leddkjøretøy», ethvert kjøretøy som består av minst to stive deler som er forbundet med hverandre med en leddseksjon, og der det er forbindelse mellom passasjerrommene i hver del på minst ett plan, slik at passasjerene kan bevege seg fritt fra den ene delen til den andre; de stive delene skal være permanent sammenkoplet og normalt kunne skilles fra hverandre bare på et verksted, «lavgulvbuss», ethvert kjøretøy i klasse I, II eller A der minst 35 % av plassen som er satt av til ståplasspassasjerer (eller den fremre delen når det gjelder leddkjøretøyer, eller nedre etasje når det gjelder toetasjes kjøretøyer), utgjør et område uten trappetrinn og med atkomst til minst én på- og avstigningsdør, «karosseri», en teknisk enhet som definert i artikkel 2 i direktiv 70/156/EØF som omfatter alt innvendig og utvendig spesialutstyr på kjøretøyet, «toetasjes kjøretøy», ethvert kjøretøy der passasjerrommene er innrettet i det minste delvis på to plan over hverandre, og der det ikke er avsatt plass for ståplasspassasjerer i øvre etasje Definisjon av type(r): «kjøretøytype», kjøretøyer som ikke skiller seg fra hverandre med hensyn til følgende vesentlige punkter: karosseriprodusent, understellprodusent, kjøretøyets konstruksjon (> 22 passasjerer) eller ( 22 passasjerer), karosseriets konstruksjon (enetasjes eller toetasjes, stivt eller leddet, med lavgulvsystem), karosseritype dersom karosseriet er typegodkjent som teknisk enhet, «karosseritype», i forbindelse med typegodkjenning som teknisk enhet, karosserier som ikke skiller seg vesentlig fra hverandre med hensyn til følgende vesentlige punkter: karosseriprodusent, kjøretøyets konstruksjon (> 22 passasjerer) eller ( 22 passasjerer), karosseriets konstruksjon (enetasjes eller toetasjes, stivt eller leddet, med lavgulvsystem), massen til et fullt utstyrt karosseri innenfor et avvik på 10 %, kjøretøytyper som karosseriet kan monteres på, 2.3. «typegodkjenning av et kjøretøy eller en teknisk enhet», typegodkjenning av en kjøretøytype eller en karosseritype som definert i nr. 2.2 i dette vedlegg med hensyn til de konstruksjonsmessige egenskapene nevnt i dette direktiv, 2.4. «påbygg», den delen av karosseriet som bidrar til kjøretøyets stivhet dersom det skulle velte, 2.5. «på- og avstigningsdør», en dør som skal benyttes av passasjerene under normale forhold og med føreren sittende, 2.6. «dobbeltdør», en dør med to døråpninger eller tilsvarende passasje, 2.7. «skyvedør», en dør som kan åpnes eller lukkes ved å skyve den langs én eller flere rettlinjede eller tilnærmet rettlinjede skinner,

12 Nr. 9/10 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende «nødutgangsdør», en dør som passasjerene unntaksvis kan bruke som utgang, og særlig i nødssituasjoner, 2.9. «nødutgangsvindu», et vindu som ikke nødvendigvis er av glass, som passasjerene kan bruke som utgang bare i nødssituasjoner, «dobbelt eller flerdobbelt vindu», et nødutgangsvindu som når det blir delt i to eller flere deler ved hjelp av én eller flere tenkte vertikale linjer (eller ett eller flere tenkte vertikalplan, utgjør to eller flere deler, der hver del oppfyller de kravene med hensyn til dimensjoner og atkomst som gjelder for et vanlig nødutgangsvindu, «rømningsluke», en åpning i taket eller gulvet som passasjerene kan bruke som nødutgang bare i nødssituasjoner, «nødutgang», en nødutgangsdør, et nødutgangsvindu eller en rømningsluke, «utgang», en på- og avstigningsdør, innvendig trapp, halvtrapp eller nødutgang, «gulv eller etasje», den delen av karosseriets overflate som danner bæreflate for ståplasspassasjerer samt for sitteplasspassasjerenes, førerens og eventuell betjenings føtter, og som setefestene kan monteres på, «midtgang», det området som gir passasjerene mulighet til å bevege seg fra et sete eller en seterad til et annet sete eller en annen seterad, eller som gir dem atkomst til eller fra en på- og avstigningsdør eller innvendig trapp, og områder for ståplasspassasjerer, med unntak av: et område på 300 mm foran hvert sete, unntatt der et sidevendt sete er plassert over en hjulbue; i slike tilfeller kan dette området reduseres til 225 mm, området over alle trinn eller trapper, eller alle områder som gir atkomst til bare ett sete eller én seterad, eller et par tverrstilte seter eller seterader som er vendt mot hverandre, «atkomstområde», det området som strekker seg innover i kjøretøyet fra på- og avstigningsdøren til den ytterste kanten på det øverste trinnet (begynnelsen på midtgangen), den innvendige trappen eller halvtrappen. Dersom det ikke finnes noe trinn ved døren, anses atkomstområdet å være det området som måles i samsvar med nr , fram til en avstand på 300 mm fra utgangspunktet for det todelte panelets innvendige side, «førerrom», det området som er beregnet utelukkende på føreren, unntatt i nødssituasjoner, og som består av førersete, ratt, betjeningsinnretninger, instrumenter og annet utstyr som er nødvendig for å manøvrere kjøretøyet, «kjøretøyets masse i driftsferdig stand», massen som er definert i nr. 2.5 i vedlegg I til direktiv 97/27/EF, «største teknisk tillatte totalmasse (M)», massen som er definert i nr. 2.6 i vedlegg I til direktiv 97/27/EF, «passasjer», alle andre personer enn føreren og medlemmer av personalet, «bevegelseshemmet passasjer», alle personer som har problemer med å bruke offentlig transport, for eksempel funksjonshemmede personer (herunder personer med sensoriske og mentale svekkelser og rullestolbrukere), personer med funksjonshemning i visse kroppsdeler, kortvokste personer, personer med tung bagasje, eldre mennesker, gravide kvinner, personer med handletraller og personer med barn (herunder barn i barnevogn), «rullestolbruker», en person som på grunn av sykdom eller en funksjonshemning bruker rullestol for å ta seg fram, «medlem av personalet», en person som skal avløse føreren eller fungere som medhjelper,

13 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 9/ «passasjerrom», et område som er beregnet på passasjerene, med unntak av områder med faste innredninger som bardisker, kjøkken, toaletter eller bagasjerom og lasterom, «mekanisk drevet på- og avstigningsdør», en på- og avstigningsdør som utelukkende drives med annen energi enn muskelkraft, og der åpning og lukking, dersom det ikke foregår automatisk, fjernstyres av føreren eller et medlem av personalet, «automatisk på- og avstigningsdør», en mekanisk drevet på- og avstigningsdør som bare kan åpnes (uten å bruke nødbetjeningsinnretningene) ved at en passasjer trykker på en betjeningsinnretning som føreren tidligere har aktivert, og som lukker seg automatisk, «startsperre», en automatisk innretning som hindrer at kjøretøyet settes i bevegelse, «førerbetjent på- og avstigningsdør», en på- og avstigningsdør som vanligvis åpnes og lukkes av føreren, «reservert sete», et sete med ekstra plass for en bevegelseshemmet passasjer, og som er merket deretter, «ombordstigningsinnretning», en innretning som gjør atkomsten til kjøretøyet enklere for rullestoler, for eksempel løfteplattformer, ramper osv., «knelesystem», et system som senker og hever hele eller deler av karosseriet til kjøretøyet i forhold til normal kjørestilling, «løfteplattform», en innretning eller et system med en plattform som kan heves eller senkes for å gi passasjerene atkomst til bakken eller fortauskanten fra gulvet i passasjerrommet, «rampe», en innretning som reduserer avstanden mellom gulvet i passasjerrommet og bakken eller fortauskanten, «flyttbar rampe», en rampe som kan demonteres fra kjøretøyets konstruksjon og som kan settes på plass av føreren eller et medlem av personalet, «avtakbart sete», et sete som enkelt kan demonteres fra kjøretøyet, «foran» og «bak», foran og bak i kjøretøyet i forhold til vanlig kjøreretning, og termene «foroverrettet» og «fremst», «bakoverrettet» og «bakerst» osv. skal forstås i henhold til dette, «innvendig trapp», en trapp som gjør det mulig å bevege seg mellom øvre og nedre etasje, «separat rom», et område i kjøretøyet som kan brukes av passasjerer eller personale når kjøretøyet er i bruk, som er atskilt fra eventuelle andre områder for passasjerer eller personale, unntatt der en skillevegg gjør det mulig å se inn i neste passasjerrom, og som er forbundet med en gang uten dører, «halvtrapp», en trapp fra øvre etasje som ender i en nødutgangsdør. 3. SØKNAD OM EF-TYPEGODKJENNING AV ET KJØRETØY ELLER AV ET KAROSSERI SOM TEKNISK ENHET 3.1. Søknad om EF-typegodkjenning av et kjøretøy, av en teknisk enhet eller av et kjøretøy utstyrt med et karosseri som allerede er typegodkjent som teknisk enhet i samsvar med artikkel 3 nr. 4 i direktiv 70/156/EØF, med hensyn til de særlige bestemmelsene som gjelder for kjøretøyer som benyttes til persontransport og som har flere enn åtte sitteplasser i tillegg til førersetet, skal innsendes av vedkommende produsent.

14 Nr. 9/12 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Ved en søknad om EF-typegodkjenning av et kjøretøy som er satt sammen av et understell og et EF-typegodkjent karosseri, menes med «produsent» den som har satt sammen delene Et mønster for opplysningsdokumentet er gitt i vedlegg II tillegg 1: undertillegg 1: undertillegg 2: undertillegg 3: for en kjøretøytype for en karosseritype for en kjøretøytype utstyrt med et karosseri som allerede er typegodkjent som teknisk enhet Et kjøretøy eller et karosseri som er representativt for den typen som skal typegodkjennes, og som er utstyrt med gjeldende spesialutstyr, skal innleveres til den tekniske instans som har ansvaret for typegodkjenningsprøvingen. 4. EF-TYPEGODKJENNING 4.1. Dersom de aktuelle kravene er oppfylt, skal det gis EF-typegodkjenning i samsvar med artikkel 4 nr. 3 i direktiv 70/156/EØF Et mønster for EF-typegodkjenningsdokumentet er gitt i vedlegg II tillegg 2: undertillegg 1: undertillegg 2: undertillegg 3: for en kjøretøytype for en karosseritype for en kjøretøytype utstyrt med et karosseri som allerede er typegodkjent som teknisk enhet Hver kjøretøy- eller karosseritype som gis typegodkjenning, skal tildeles et typegodkjenningsnummer i samsvar med vedlegg VII til direktiv 70/156/EØF. Samme medlemsstat må ikke tildele flere kjøretøy- eller karosserityper samme nummer Merking Et karosseri som er godkjent som teknisk enhet, skal være påført: karosseriprodusentens varemerke eller handelsnavn, produsentens handelsbetegnelse, EF-typegodkjenningsnummeret angitt i nr Merkingen skal være lett leselig og ikke kunne slettes, selv når karosseriet er montert på et kjøretøy. 5. ENDRING AV TYPE OG TYPEGODKJENNINGER 5.1. I tilfelle endring av en kjøretøytype eller karosseritype, særlig når disse er typegodkjent i samsvar med dette direktiv, får bestemmelsene i artikkel 5 i direktiv 70/156/EØF anvendelse. 6. PRODUKSJONSSAMSVAR Det skal treffes tiltak for å sikre produksjonssamsvar i samsvar med bestemmelsene i artikkel 10 i direktiv 70/156/EØF. 7. KRAV 7.1. Allment Dersom ikke annet er angitt, skal alle målinger foretas på kjøretøyet med masse i driftsferdig stand, mens det står på en jevn og horisontal overflate i normal kjørestilling. Dersom det er montert et knelesystem, skal det stilles inn slik at kjøretøyet befinner seg i normal kjørehøyde. Når det gjelder godkjenning av et karosseri som teknisk enhet, skal karosseriets stilling i forhold til den jevne og horisontale overflaten oppgis av produsenten.

15 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 9/ Når dette direktiv inneholder et krav om at en overflate på et kjøretøy med mekanisk fjæring skal være horisontal eller i en bestemt vinkel når kjøretøyet har masse i driftsferdig stand, kan den aktuelle overflaten ha en helling som overstiger denne vinkelen, eller ha en helling når kjøretøyet har masse i driftsferdig stand, forutsatt at dette kravet oppfylles når kjøretøyet er lastet slik produsenten har fastsatt. Dersom det er montert et knelesystem på kjøretøyet, skal dette ikke brukes Passasjerareal Samlet passasjerareal S 0 beregnes ved å trekke følgende fra kjøretøyets samlede gulvareal: førerrommets areal, trappearealet ved dørene og arealet rundt eventuelle andre trapper der trinndybden er mindre enn 300 mm, og det arealet døren og dens mekanisme sveiper over når den betjenes, arealet av alle deler der den frie høyden er lavere enn mm målt fra gulvet, uten at det tas hensyn til de tillatte utstikkende delene som angitt i nr og For kjøretøyer i klasse A eller B kan denne høyden reduseres til mm, arealet av alle kjøretøyets deler der passasjerer ikke har adgang i samsvar med nr , arealet av alle områder som utelukkende er beregnet på transport av gods og bagasje, og som passasjerene ikke har adgang til, det arealet som er nødvendig for å gi arbeidsrom ved serveringsområder, gulvarealet som opptas av trapper, halvtrapper, innvendige trapper eller overflaten på eventuelle trappetrinn Arealet S 1 som er tilgjengelig for ståplasspassasjerer, beregnes ved å trekke følgende fra S 0 : arealet av alle deler av gulvet der hellingen overstiger de høyeste tillatte verdiene angitt i nr , arealet av alle deler som ikke er tilgjengelige for ståplasspassasjerer når alle seter, bortsett fra klappseter, er opptatt, arealet av alle deler der den frie høyden over gulvet er lavere enn høyden under taket i midtgangen i samsvar med nr (håndtak skal ikke medregnes i denne sammenheng), arealet foran et tverrgående vertikalplan som går gjennom midtpunktet i førersetets sitteflate (i setets bakerste stilling), et areal på 300 mm foran hvert sete, unntatt klappseter, og bortsett fra tilfeller der et sidevendt sete er plassert over en hjulbue; i slike tilfeller kan dette arealet reduseres til 225 mm. Med hensyn til variable seteoppstillinger vises det til nr for alle seter som anses for å være i bruk, ethvert areal som ikke er unntatt fra bestemmelsene i nr , og der det ikke lar seg gjøre å plassere et rektangel på 400 mm x 300 mm, i kjøretøyer i klasse II, arealet der det ikke er tillatt å stå, i toetasjes kjøretøyer, hele arealet i øvre etasje, arealet beregnet på rullestoler når det anses for å være opptatt av rullestolbrukere i henhold til nr

16 Nr. 9/14 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Antall sitteplasser (P) i kjøretøyet, unntatt klappseter, skal være i samsvar med kravene i nr Dersom kjøretøyet tilhører klasse I, II eller A, skal antall sitteplasser i hver etasje minst tilsvare antall kvadratmeter med gulv som er tilgjengelig for passasjerer og eventuelt personale i den etasjen, avrundet nedover til nærmeste hele tall. For kjøretøyer i klasse I kan dette tallet, unntatt for øvre etasje, reduseres med 10 % Dersom et kjøretøy er utstyrt med et variabelt antall sitteplasser, skal arealet for ståplasspassasjerer (S 1 ) fastsettes og bestemmelsene i nr. 7.3 gjelde for hvert av vilkårene nedenfor, avhengig av hva det gjelder: med alle tilgjengelige seter opptatt, det resterende arealet for ståplasspassasjerer opptatt og, dersom det er plass til overs, alle eventuelle rullestolplasser opptatt, med alt tilgjengelig areal for ståplasspassasjerer opptatt, alle resterende seter beregnet på sitteplasspassasjerer opptatt og, dersom det er plass til overs, alle eventuelle rullestolplasser opptatt, med alle tilgjengelige rullestolplasser opptatt, det resterende arealet for ståplasspassasjerer opptatt og alle tilgjengelige resterende seter opptatt Merking av kjøretøyer Kjøretøyet skal være tydelig merket på innsiden i nærheten av frontdøren, med lett synlige bokstaver eller piktogrammer som er minst 15 mm høye, og tall som er minst 25 mm høye, med opplysninger om: største antall sitteplasspassasjerer som kjøretøyet er beregnet på, eventuelt største antall ståplasspassasjerer som kjøretøyet er beregnet på, eventuelt største antall rullestolbrukere som kjøretøyet er beregnet på Dersom et kjøretøy er konstruert for å ha et variabelt antall sitteplasser, et variabelt disponibelt areal for ståplasspassasjerer eller et variabelt antall rullestolplasser, får kravene i nr anvendelse på henholdsvis det største antall sitteplass- og ståplasspassasjerer, samt på det største antall rullestolplasser alt etter kjøretøyets innredning I førerrommet skal det, på et sted som er lett synlig for føreren, settes av plass til et skilt med bokstaver eller piktogrammer som er minst 10 mm høye og tall som er minst 12 mm høye, med opplysninger om: hvor stor bagasjemasse kjøretøyet kan transportere når det er lastet med det største antall passasjerer og medlemmer av personalet, og kjøretøyet ikke overstiger den største teknisk tillatte totalmasse eller den tillatte massen på hver aksel. Bagasjemassen omfatter bagasje: i bagasjerommet (masse B, nr i vedlegg I til direktiv 97/27/EF), på taket dersom det er innrettet for å frakte bagasje (masse BX, nr i vedlegg I til direktiv 97/27/EF) Stabilitetsprøving Kjøretøyet skal være så stabilt at det ikke velter selv om det befinner seg på et underlag som først heller til den ene siden og deretter til den andre siden med en vinkel på 28 fra horisontalen Ved ovennevnte prøving skal kjøretøyet være med masse i driftsferdig stand som beskrevet i nr. 2.18, med følgende tillegg:

17 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 9/ det skal plasseres en last som tilsvarer Q (som definert i nr i vedlegg I til direktiv 97/27/EF) på hvert passasjersete. Dersom kjøretøyet er beregnet på ståplasspassasjerer eller medlemmer av personalet som ikke sitter, skal tyngdepunktet til lasten Q eller 75 kg som representerer dem, fordeles likt på arealet for ståplasspassasjerer hhv. medlemmer av personalet, i en høyde på 875 mm. Dersom et kjøretøy er utstyrt for å kunne frakte bagasje på taket, skal en jevnt fordelt masse (BX) som ikke må være mindre enn det som produsenten har angitt i samsvar med nr i vedlegg I til direktiv 97/27/EF, og som representerer slik bagasje, festes på taket. De andre bagasjerommene skal ikke inneholde bagasje, dersom et kjøretøy har et variabelt antall sitteplasser og ståplasser, eller er konstruert for å frakte én eller flere rullestoler, skal lasten i nr på alle arealer i passasjerrommet der slike variasjoner kan forekomme, være større enn: den massen som tilsvarer antallet sitteplasspassasjerer som kan oppta det aktuelle arealet, herunder massen til alle seter som kan demonteres, eller den massen som tilsvarer antallet ståplasspassasjerer som kan oppta det aktuelle arealet, eller den massen som tilsvarer rullestoler og deres brukere som kan oppta det aktuelle arealet, hver med en totalmasse på 250 kg, plassert i en høyde på 500 mm over gulvet midt i hvert rullestolområde, eller den massen som tilsvarer sitteplasspassasjerer, ståplasspassasjerer og rullestolbrukere og alle kombinasjoner av disse som kan oppta arealet Høyden på alle stoppeklosser som brukes til å forhindre at et av kjøretøyets hjul glir sidelengs på prøvingsbenken, må ikke overstige to tredeler av avstanden mellom overflaten kjøretøyet befinner seg på før det veltes, og den delen av felgkanten som er nærmest denne overflaten når kjøretøyet er lastet i samsvar med nr Under prøvingen skal kjøretøydeler som ikke er beregnet på å berøre hverandre ved normal bruk, være atskilt, og ingen deler skal skades eller komme ut av normal stilling Det kan eventuelt brukes en beregningsmetode for å vise at kjøretøyet ikke vil velte under vilkårene beskrevet i nr og En slik beregning skal ta hensyn til følgende parametrer: masser og dimensjoner, tyngdepunktets høyde, fjærstivhet, dekkenes vertikale og horisontale stivhet, egenskaper for regulering av lufttrykket i luftfjæringene, momentsenterets plassering, karosseriets vridningsstivhet. Beregningsmetoden er beskrevet i tillegg 1 til dette vedlegg Brannvern Motorrom Ingen brannfarlige, lyddempende materialer eller materialer som kan suge opp drivstoff, smøremidler eller annet brennbart materiale, kan brukes i motorrommet, med mindre materialet er dekket av en ugjennomtrengelig plate.

18 Nr. 9/16 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Gjennom en egnet utforming av motorrommet eller gjennom dreneringshull skal det så vidt mulig sikres at det ikke samler seg drivstoff, smøreolje eller eventuelle andre brennbare materialer i noen deler av motorrommet Det skal monteres en skillevegg av varmebestandig materiale mellom motorrommet eller eventuelle andre varmekilder (for eksempel innretninger som skal absorbere energien som blir frigitt når kjøretøyet kjører nedover lange bakker, for eksempel en mellomakselbrems, eller en innretning som skal varme opp kupeen, med unntak av innretninger som fungerer ved hjelp av sirkulasjon av varmt vann) og resten av kjøretøyet. Alle festeinnretninger, klemmer, pakninger og annet som brukes i forbindelse med skilleveggen, skal være brannsikre Det kan monteres et varmeapparat som ikke benytter varmt vann som varmekilde, i passasjerrommet, dersom det er innkapslet i et materiale som tåler de temperaturene som apparatet danner, ikke slipper ut giftige gasser og er plassert slik at ingen passasjerer kan komme i kontakt med varme overflater Elektrisk utstyr og elektriske ledninger Alle ledninger skal være godt isolerte, og alle ledninger og alt elektrisk utstyr skal kunne tåle de temperatur- og fuktighetsforhold de blir utsatt for. I motorrommet skal det legges særlig vekt på hvor egnet ledningene er til å tåle omgivelsestemperaturen og virkningene av all sannsynlig forurensning Ingen ledninger som brukes i en strømkrets, skal ha en strømstyrke som overstiger det som er akseptabelt for en slik type ledninger, tatt i betraktning hvordan de er montert samt høyeste omgivelsestemperatur Alle strømkretser som leder strøm til annet utstyr enn starteren, tenningskretsen (elektrisk tenning), glødepluggene, stoppeinnretningen for motoren, ladekretsen og batteriets jordingsforbindelse, skal ha en sikring eller en strømbryter. De kan imidlertid beskyttes av samme sikring eller strømbryter, forutsatt at den nominelle kapasiteten ikke overstiger 16 A Alle ledninger skal være godt beskyttet og være festet slik at de ikke kan bli ødelagt ved skjæring, slitasje eller friksjon Når spenningen overstiger 100 volt (effektivspenning) i én eller flere strømkretser i et kjøretøy, skal en manuell skillebryter som kan kople alle slike strømkretser fra hovedstrømforsyningen, koples til hver pol i den forsyningen som ikke er jordet, og plasseres i kjøretøyet på et sted som er lett tilgjengelig for føreren, forutsatt at en slik skillebryter ikke kan kople fra en strømkrets som forsyner kjøretøyets obligatoriske utvendige lys med strøm. Dette nummer gjelder ikke for høyspenningstenningskretser eller selvstendige kretser i en av kjøretøyets innretninger Alle elektriske ledninger skal være plassert slik at de ikke kan komme i kontakt med drivstoffledninger eller noen del av eksosanlegget, eller utsettes for overdreven varme, med mindre det finnes egnet spesialisolasjon og beskyttelse, for eksempel en elektromagnetisk styrt eksosventil Batterier Alle batterier skal være forsvarlig festet og lett tilgjengelige Batterirommet skal være atskilt fra passasjerrommet og førerrommet, og skal ventileres med frisk luft Batteriklemmene skal beskyttes mot kortslutning Brannslokkingsapparater og førstehjelpsutstyr Det skal være plass til ett eller flere brannslokkingsapparater, der minst ett skal plasseres i nærheten av førersetet. I kjøretøyer i klasse A og B skal plassen være på minst 8 dm 3 og i klasse I, II og III skal den være på minst 15 dm 3.

19 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 9/ Det skal være plass til én eller flere førstehjelpsskrin. Plassen skal være på minst 7 dm 3 med et minste mål på 80 mm Brannslokkingsapparatene og førstehjelpsskrinene kan sikres mot tyveri eller hærverk (for eksempel i et innebygd skap eller bak knusbart glass), forutsatt at plasseringen av disse gjenstandene er tydelig merket, og at de lett kan hentes fram i nødssituasjoner Materialer Det kan ikke benyttes brennbare materialer innenfor en avstand på minst 100 mm fra eksosanlegget eller andre betydelige varmekilder, med mindre materialet er effektivt avskjermet. Eventuelt skal det sørges for en avskjerming for å hindre at fett eller annet brennbart materiale kommer i kontakt med eksosanlegget eller andre betydelige varmekilder. I dette nummer menes med «brennbart materiale» et materiale som ikke er beregnet på å tåle de temperaturer som kan forventes for en slik plassering Utganger Antall utganger Et kjøretøy skal ha minst to utganger, enten to på- og avstigningsdører eller én på- og avstigningsdør og én nødutgangsdør. Det kreves minst følgende antall på- og avstigningsdører: Antall passasjerer Antall på- og avstigningsdører Klasse I og A Klasse II Klasse III og B > I hver stive del av et leddkjøretøy skal det være minst én på- og avstigningsdør, unntatt i den fremre delen av et leddkjøretøy i klasse I, der det skal være minst to på- og avstigningsdører I dette kravet anses ikke mekanisk drevne på- og avstigningsdører som nødutgangsdører, med mindre de enkelt kan åpnes manuelt når betjeningsinnretningen beskrevet i nr om nødvendig er aktivert Minste antall utganger skal være slik at samlet antall utganger i ett rom er som følger: Antall passasjerer og medlemmer av personalet i hvert rom Minste samlede antall utganger > Rømningsluker gjelder bare som én av ovennevnte antall nødutganger.

20 Nr. 9/18 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Hver stive del av et leddkjøretøy anses som et eget kjøretøy ved fastsettelse av minste antall nødutganger og plasseringen av disse, unntatt for nr Ved fastsettelse av antall nødutganger anses ikke toaletter og kjøkken som separate rom. Antall passasjerer skal fastsettes for hver stive del En dobbelt på- og avstigningsdør gjelder som to dører, og et dobbelt vindu eller flerdobbelt vindu gjelder som to nødutgangsvinduer Dersom det ikke er atkomst til passasjerrommet fra førerrommet gjennom en passasje som oppfyller vilkårene i nr , skal følgende krav oppfylles: Førerrommet skal ha to utganger, én på hver sidevegg; dersom én av disse utgangene er et vindu, skal dette oppfylle kravene i nr og med hensyn til nødutgangsvinduer Det kan monteres ett eller to seter ved siden av førersetet, og i slike tilfeller skal utgangene nevnt i nr , være dører. Døren til førerrommet skal godkjennes som nødutgang for passasjerene i disse setene, forutsatt at førersetet, rattet, motorrommet, girstangen, håndbrekket osv. ikke er til for stort hinder. Døren som er beregnet på de ekstra passasjerene, skal godkjennes som nødutgangsdør for føreren. Det kan monteres opptil fem ekstra seter i et rom som omfatter førerrommet, forutsatt at de ekstra setene og plasseringen av disse er i samsvar med alle kravene i dette direktiv, og at minst én dør som gir atkomst til passasjerrommet, er i samsvar med kravene for nødutgangsdører i nr I de tilfellene som beskrives i nr og , gjelder utgangene i førerrommet ikke som en av dørene som kreves i nr , heller ikke som en av utgangene som kreves i nr , unntatt i tilfellene nevnt i nr og Nr , 7.7.1, og får ikke anvendelse på slike utganger Dersom førerrommet og setene ved siden av det er tilgjengelig fra hovedrommet for passasjerer gjennom en passasje som oppfyller ett av kravene beskrevet i nr , er det ikke påbudt med en egen utgang ut av kjøretøyet fra førerrommet Dersom det finnes en egen førerdør eller en annen utgang fra førerrommet i tilfellene beskrevet i nr , kan den bare gjelde som utgang for passasjerer forutsatt at: det ikke er nødvendig å presse seg inn mellom rattet og førersetet for å kunne benytte den utgangen, den oppfyller kravene med hensyn til dimensjoner på nødutgangsdører, som angitt i nr Nr og utelukker ikke at det finnes en dør eller en annen sperre mellom førersetet og passasjerrommet, forutsatt at føreren raskt kan åpne denne sperren i en nødssituasjon. En førerdør i et rom som er beskyttet med en slik sperre, gjelder ikke som utgang for passasjerer I kjøretøyer i klasse II, III og B skal det monteres rømningsluker i tillegg til nødutgangsdørene og -vinduene. De kan også monteres i kjøretøyer i klasse I og A. Minste antall luker skal være: Antall passasjerer Antall luker ikke over 50 1 over Plassering av utganger Kjøretøyer med en kapasitet på over 22 passasjerer skal oppfylle kravene nedenfor. Kjøretøyer med en kapasitet på høyst 22 passasjerer skal enten oppfylle kravene nedenfor eller kravene i nr. 1.2 i vedlegg VI.

21.2.2004 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-ORGANER EØS-KOMITTEEN EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/85/EF. av 20.

21.2.2004 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-ORGANER EØS-KOMITTEEN EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/85/EF. av 20. 21.2.2004 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 9/1 EØS-ORGANER EØS-KOMITTEEN EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/85/EF 2004/EØS/9/01 av 20. november 2001 om særlige bestemmelser om kjøretøyer

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/59/EF. av 13. juli 2009

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/59/EF. av 13. juli 2009 25.8.2016 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 47/29 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/59/EF 2016/EØS/47/03 av 13. juli 2009 om speil for jordbruks- eller skogbrukstraktorer (kodifisert

Detaljer

Nr. 31/22 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/3/EF. av 11. februar 2004

Nr. 31/22 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/3/EF. av 11. februar 2004 Nr. 31/22 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 28.6.2007 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/3/EF 2007/EØS/31/10 av 11. februar 2004 om endring av rådsdirektiv 70/156/EØF og 80/1268/EØF med

Detaljer

KOMMISJONSDIREKTIV 98/90/EF. av 30. november 1998

KOMMISJONSDIREKTIV 98/90/EF. av 30. november 1998 Nr. 3/167 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 98/90/EF av 30. november 1998 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 70/387/EØF om dører i motorvogner

Detaljer

Nr. 10/28 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2004/78/EF. av 29. april 2004

Nr. 10/28 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2004/78/EF. av 29. april 2004 Nr. 10/28 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 21.2.2008 KOMMISJONSDIREKTIV 2004/78/EF 2008/EØS/10/6 av 29. april 2004 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/56/EF om varmeanlegg

Detaljer

Nr. 29/68 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/62/EF. av 13. juli 2009

Nr. 29/68 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/62/EF. av 13. juli 2009 Nr. 29/68 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 21.5.2015 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/62/EF 2015/EØS/29/12 av 13. juli 2009 om plasseringssted for bakre kjennemerke på motorvogner

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2006/26/EF. av 2. mars 2006

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2006/26/EF. av 2. mars 2006 Nr. 63/207 KOMMISJONSDIREKTIV 2006/26/EF 2009/EØS/63/47 av 2. mars 2006 om endring, med sikte på tilpasning til den tekniske utvikling, av rådsdirektiv 74/151/EØF, 77/311/EØF, 78/933/EØF og 89/173/EØF

Detaljer

17.11.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/20/EF. av 8. april 2003

17.11.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/20/EF. av 8. april 2003 Nr. 58/183 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/20/EF 2005/EØS/58/38 av 8. april 2003 om endring av rådsdirektiv 91/671/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om obligatorisk bruk av bilbelter

Detaljer

Nr. 51/226 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

Nr. 51/226 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 51/226 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 11.10.2001 NORSK utgave EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske

Detaljer

KOMMISJONSDIREKTIV 94/78/EF. av 21. desember 1994

KOMMISJONSDIREKTIV 94/78/EF. av 21. desember 1994 Nr.25/00 45 KOMMISJONSDIREKTIV 94/78/EF av 21. desember 1994 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 78/549/EØF om hjulavskjerming på motorvogner(*) KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP

Detaljer

Nr. 46/368 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2000/2/EF. av 14. januar 2000

Nr. 46/368 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2000/2/EF. av 14. januar 2000 Nr. 46/368 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under henvisning

Detaljer

Nr. 15/28 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSDIREKTIV 2003/19/EF av 21. mars 2003

Nr. 15/28 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSDIREKTIV 2003/19/EF av 21. mars 2003 Nr. 15/28 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 23.3.2006 KOMMISJONSDIREKTIV 2003/19/EF av 21. mars 2003 2006/EØS/15/09 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 97/27/EF om masse og dimensjoner

Detaljer

om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om styreinnretninger for motorvogner og deres tilhengere

om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om styreinnretninger for motorvogner og deres tilhengere 370L0311.NOR/1 370L0311.NOR Council Directive of 8 June 1970 on the approximation of the laws of the Member States relating to the steering equipment for motor vehicles and their trailers RÅDSDIREKTIV

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/78/EF. av 13. juli 2009

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/78/EF. av 13. juli 2009 Nr. 8/103 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/78/EF 2016/EØS/8/04 av 13. juli 2009 om parkeringsstøtter for motorvogner med to hjul (kodifisert utgave)(*) EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE

Detaljer

Nr. 76/626 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/139/EF. av 25. november 2009

Nr. 76/626 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/139/EF. av 25. november 2009 Nr. 76/626 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/139/EF 2015/EØS/76/82 av 25. november 2009 om lovfestede preginger for motorvogner med to eller tre hjul

Detaljer

Nr. 51/236 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

Nr. 51/236 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 51/236 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 11.10.2001 NORSK utgave EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske

Detaljer

KOMMISJONSDIREKTIV 2000/1/EF. av 14. januar om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 89/173/EØF med hensyn til visse

KOMMISJONSDIREKTIV 2000/1/EF. av 14. januar om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 89/173/EØF med hensyn til visse Nr. 46/361 KOMMISJONSDIREKTIV 2000/1/EF 2001/EØS/46/36 av 14. januar 2000 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 89/173/EØF med hensyn til visse deler av og egenskaper ved jordbruks-

Detaljer

Nr. 46/352 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 1999/98/EF. av 15. desember 1999

Nr. 46/352 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 1999/98/EF. av 15. desember 1999 Nr. 46/352 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 13.9.2001 NORSK utgave KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

Detaljer

KOMMISJONSDIREKTIV 97/39/EF. av 24. juni 1997

KOMMISJONSDIREKTIV 97/39/EF. av 24. juni 1997 Nr. 16/2 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 15.4.1999 NORSK utgave KOMMISJONSDIREKTIV 97/39/EF av 24. juni 1997 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 75/443/EØF om revers

Detaljer

Nr. 49/164 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDSDIREKTIV 2001/111/EF. av 20. desember 2001. om visse typer sukker beregnet på konsum(*)

Nr. 49/164 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDSDIREKTIV 2001/111/EF. av 20. desember 2001. om visse typer sukker beregnet på konsum(*) Nr. 49/164 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel 37, under henvisning

Detaljer

Nr. 29/96 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/63/EF. av 13. juli 2009

Nr. 29/96 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/63/EF. av 13. juli 2009 Nr. 29/96 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/63/EF av 13. juli 2009 2015/EØS/29/15 om visse deler av og egenskaper ved jordbruks- eller skogbrukstraktorer

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1003/2010. av 8. november 2010

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1003/2010. av 8. november 2010 Nr. 47/343 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1003/2010 2016/EØS/47/55 av 8. november 2010 om krav til typegodkjenning av plasseringen og monteringen av bakre kjennemerke på motorvogner og deres tilhengere

Detaljer

KOMMISJONSDIREKTIV 97/28/EF. av 11. juni 1997

KOMMISJONSDIREKTIV 97/28/EF. av 11. juni 1997 Nr. 48/212 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 19.11.1998 NORSK utgave KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR - under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 98/91/EF. av 14. desember 1998

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 98/91/EF. av 14. desember 1998 18.1.2001 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 3/178 NORSK utgave EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 98/91/EF av 14. desember 1998 om motorvogner og deres tilhengere beregnet på veitransport

Detaljer

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 97/55/EF. av 6. oktober 1997

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 97/55/EF. av 6. oktober 1997 Nr. 6/274 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 97/55/EF av 6. oktober 1997 om endring av direktiv 84/450/EØF om villedende reklame til også å omfatte sammenlignende reklame(*) EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR

Detaljer

KOMMISJONSDIREKTIV 95/48/EF. av 20. september 1995

KOMMISJONSDIREKTIV 95/48/EF. av 20. september 1995 Nr. 16/154 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 17.4.1997 NORSK utgave KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR - under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

Detaljer

Nr. 54/394 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2008/112/EF. av 16. desember 2008

Nr. 54/394 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2008/112/EF. av 16. desember 2008 Nr. 54/394 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2008/112/EF 2016/EØS/54/05 av 16. desember 2008 om endring av rådsdirektiv 76/768/EØF, 88/378/EØF, 1999/13/EF

Detaljer

Nr. 62/122 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2012/36/EU. av 19. november 2012

Nr. 62/122 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2012/36/EU. av 19. november 2012 Nr. 62/122 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 5.10.2017 KOMMISJONSDIREKTIV 2012/36/EU 2017/EØS/62/21 av 19. november 2012 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/126/EF om førerkort(*)

Detaljer

17.10.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2005/30/EF. av 22. april 2005

17.10.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2005/30/EF. av 22. april 2005 Nr. 62/59 KOMMISJONSDIREKTIV 2005/30/EF 2008/EØS/62/05 av 22. april 2005 om endring, med sikte på tilpasning til den tekniske utvikling, av europaparlaments- og rådsdirektiv 97/24/EF og 2002/24/ EF med

Detaljer

Nr. 69/142 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2006/40/EF. av 17. mai 2006

Nr. 69/142 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2006/40/EF. av 17. mai 2006 Nr. 69/142 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2006/40/EF 2009/EØS/69/25 av 17. mai 2006 om utslipp fra klimaanlegg i motorvogner og om endring av rådsdirektiv

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 25/2008. av 14. mars 2008

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 25/2008. av 14. mars 2008 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 25/2008 av 14. mars 2008 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om

Detaljer

Nr. 23/428 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSVEDTAK NR. 1753/2000/EF. av 22. juni 2000

Nr. 23/428 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSVEDTAK NR. 1753/2000/EF. av 22. juni 2000 Nr. 23/428 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 109/2017 av 16. juni 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 109/2017 av 16. juni 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) EØS-KOMITEEN HAR EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 109/2017 av 16. juni 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN KOMMISJONSDIREKTIV 2008/74/EF. av 18. juli 2008

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN KOMMISJONSDIREKTIV 2008/74/EF. av 18. juli 2008 Nr. 8/1 EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN KOMMISJONSDIREKTIV 2008/74/EF 2016/EØS/8/01 av 18. juli 2008 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/55/EF og direktiv 2005/78/EF vedrørende typegodkjenning

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/35/EF. av 26. mai 2003

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/35/EF. av 26. mai 2003 23.6.2016 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 35/1135 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/35/EF 2016/EØS/35/55 av 26. mai 2003 om offentlighetens deltaking i utarbeidingen av visse planer

Detaljer

Nr. 30/198 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2003/83/EF. av 24. september 2003

Nr. 30/198 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2003/83/EF. av 24. september 2003 Nr. 30/198 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2003/83/EF 2006/EØS/30/12 av 24. september 2003 om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg II, III og VI til rådsdirektiv

Detaljer

NOR/308R1100.00T OJ L 304/08, p. 63-69

NOR/308R1100.00T OJ L 304/08, p. 63-69 NOR/308R1100.00T OJ L 304/08, p. 63-69 REGULATION (EC) No 1100/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 22 October 2008 on the elimination of controls performed at the frontiers of Member

Detaljer

2.8.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 40/2012. av 30. mars 2012

2.8.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 40/2012. av 30. mars 2012 Nr. 43/17 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 40/2012 2012/EØS/43/07 av 30. mars 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) EØS-KOMITEEN HAR under

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 29 9. årgang 13.6.2002 Melding til leserne.....................................................

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 11 ISSN 1022-9310. 8. årgang 1.3.2001 EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 11 ISSN 1022-9310. 8. årgang 1.3.2001 EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 11 8. årgang 1.3.2001 2001/EØS/11/01 2001/EØS/11/02 2001/EØS/11/03 EØS-komiteens

Detaljer

COUNCIL REGULATION (EU) 2017/997 of 8 June 2017 amending Annex III to Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council as regards

COUNCIL REGULATION (EU) 2017/997 of 8 June 2017 amending Annex III to Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council as regards COUNCIL REGULATION (EU) 2017/997 of 8 June 2017 amending Annex III to Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council as regards the hazardous property HP 14 Ecotoxic RÅDSFORORDNING

Detaljer

RÅDSDIREKTIV 1999/37/EF

RÅDSDIREKTIV 1999/37/EF Nr. 14/10 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel 75 nr. 1 bokstav

Detaljer

24.4.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1452/2003. av 14. august 2003

24.4.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1452/2003. av 14. august 2003 Nr. 23/47 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1452/2003 2008/EØS/23/02 av 14. august 2003 om videreføring av unntaket i artikkel 6 nr. 3 bokstav a) i rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 med hensyn til visse arter

Detaljer

NOR/303L T OJ L 90/03, p

NOR/303L T OJ L 90/03, p NOR/303L0026.00T OJ L 90/03, p. 37-40 Commission Directive 2003/26/EC adapting to technical progress Directive 2000/30/EC of the European Parliament and of the Council as regards speed limiters and exhaust

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2003/78/EF. av 11. august 2003

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2003/78/EF. av 11. august 2003 Nr. 30/513 KOMMISJONSDIREKTIV 2003/78/EF 2006/EØS/30/38 av 11. august 2003 om fastsettelse av prøvetakings- og analysemetoder for offentlig kontroll av innholdet av patulin i næringsmidler(*) KOMMISJONEN

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 59/2004. av 26. april 2004

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 59/2004. av 26. april 2004 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 59/2004 av 26. april 2004 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om

Detaljer

Nr. 15/58 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 163/2011. av 19. desember 2011

Nr. 15/58 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 163/2011. av 19. desember 2011 Nr. 15/58 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.3.2012 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 163/2011 2012/EØS/16/40 EØS-KOMITEEN HAR av 19. desember 2011 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) NR. 2099/2002. av 5.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) NR. 2099/2002. av 5. Nr. 16/301 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) NR. 2099/2002 2005/EØS/16/29 av 5. november 2002 om nedsettelse av en komité for sjøsikkerhet og hindring av forurensning fra skip (COSS) og om endring

Detaljer

KOMMISJONSDIREKTIV 98/65/EF. av 3. september 1998

KOMMISJONSDIREKTIV 98/65/EF. av 3. september 1998 Nr.50/12 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 9.11.2000 NORSK utgave KOMMISJONSDIREKTIV 98/65/EF av 3. september 1998 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 82/130/EØF

Detaljer

Nr. 51/226 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

Nr. 51/226 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 51/226 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 11.10.2001 NORSK utgave EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske

Detaljer

24.9.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2009/108/EF. av 17. august 2009

24.9.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2009/108/EF. av 17. august 2009 24.9.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 58/341 KOMMISJONSDIREKTIV 2009/108/EF 2015/EØS/58/38 av 17. august 2009 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 97/24/EF om visse deler

Detaljer

Nr. 23/468 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 20. februar 2006

Nr. 23/468 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 20. februar 2006 Nr. 23/468 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK 2010/EØS/23/57 av 20. februar 2006 om fastsettelse av et spørreskjema som skal brukes til å rapportere om gjennomføringen av

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 121/98 av 18. desember om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 121/98 av 18. desember om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 121/98 av 18. desember 1998 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) EØS-KOMITEEN HAR - under

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1009/2010. av 9. november 2010

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1009/2010. av 9. november 2010 Nr. 25.8.2016 47/378 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 25.8.2016 47/378 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1009/2010 2016/EØS/47/58 av 9. november 2010 om krav til typegodkjenning av hjulavskjerming

Detaljer

Nr. 56/866 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2008/96/EF. av 19. november 2008

Nr. 56/866 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2008/96/EF. av 19. november 2008 Nr. 56/866 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2008/96/EF 2014/EØS/56/33 av 19. november 2008 om sikkerhetsforvaltning av veiinfrastrukturen(*) EUROPEISKE

Detaljer

Nr. 20/164 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 31. mai 1999

Nr. 20/164 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 31. mai 1999 Nr. 20/164 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR KOMMISJONSVEDTAK av 31. mai 1999 om spørreskjemaet til rådsdirektiv 96/61/EF om integrert forebygging

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 74/1999 av 28. mai 1999

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 74/1999 av 28. mai 1999 Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 74/1999 av 28. mai 1999 om endring av EØS-avtalens protokoll 37 og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 111/2017 av 16. juni 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 111/2017 av 16. juni 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) EØS-KOMITEEN HAR EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 111/2017 av 16. juni 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter

Detaljer

KOMMISJONSVEDTAK. av 27. mai 1997

KOMMISJONSVEDTAK. av 27. mai 1997 15.3.2001 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 14/47 KOMMISJONSVEDTAK av 27. mai 1997 om spørreskjemaene til medlemsstatenes rapporter om gjennomføringen av visse direktiver om avfall

Detaljer

Nr. 6/22 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2001/92/EF. av 30. oktober 2001

Nr. 6/22 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2001/92/EF. av 30. oktober 2001 Nr. 6/22 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 30.1.2003 NORSK utgave KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

Detaljer

23.3.2006 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/36/EF. av 26. mai 2003

23.3.2006 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/36/EF. av 26. mai 2003 Nr. 15/77 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/36/EF 2006/EØS/15/15 av 26. mai 2003 om 25. endring av rådsdirektiv 76/769/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om begrensning av markedsføring

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 93/2017 av 5. mai 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 93/2017 av 5. mai 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi) EØS-KOMITEEN HAR EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 93/2017 av 5. mai 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi) under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 61/2009. av 29. mai 2009

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 61/2009. av 29. mai 2009 Publisert i EØS-tillegget nr. 47, 3. september 2009 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 61/2009 av 29. mai 2009 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

Detaljer

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 307/1999. av 8. februar 1999

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 307/1999. av 8. februar 1999 Nr. 20/114 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende RÅDSFORORDNING (EF) nr. 307/1999 av 8. februar 1999 om endring av forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse av trygdeordninger på arbeidstakere,

Detaljer

NOR/310R0939.ohfo OJ L 277/10, p. 4-7

NOR/310R0939.ohfo OJ L 277/10, p. 4-7 NOR/310R0939.ohfo OJ L 277/10, p. 4-7 COMMISSION REGULATION (EU) No 939/2010 of 20 October 2010 amending Annex IV to Regulation (EC) No 767/2009 on permitted tolerances for the compositional labelling

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDSDIREKTIV 98/96/EF. av 14. desember 1998

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDSDIREKTIV 98/96/EF. av 14. desember 1998 Nr. 29/59 RÅDSDIREKTIV 98/96/EF 2004/EØS/29/04 av 14. desember 1998 om endring blant annet med hensyn til feltinspeksjoner som ikke er offentlige, i henhold til direktiv 66/400/EØF, 66/401/EØF, 66/402/EØF,

Detaljer

Nr. 49/184 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDSDIREKTIV 2001/114/EF. av 20. desember 2001

Nr. 49/184 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDSDIREKTIV 2001/114/EF. av 20. desember 2001 Nr. 49/184 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDSDIREKTIV 2001/114/EF av 20. desember 2001 om visse typer helt eller delvis inndampet konservert melk beregnet på konsum(*) RÅDET FOR DEN EUROPEISKE

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 20 ISSN årgang EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 20 ISSN årgang EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 20 8. årgang 12.4.2001 2001/EØS/20/01 EØS-komiteens beslutning nr. 1/2000

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2005. av 8. juli 2005. om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2005. av 8. juli 2005. om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2005 av 8. juli 2005 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske

Detaljer

3.4.2014 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2008/5/EF. av 30. januar 2008

3.4.2014 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2008/5/EF. av 30. januar 2008 Nr. 21/55 KOMMISJONSDIREKTIV 2008/5/EF 2014/EØS/21/15 av 30. januar 2008 om angivelse på etiketten til visse næringsmidler av andre obligatoriske opplysninger enn dem som er fastsatt i europaparlaments-

Detaljer

Nr. 29/212 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 484/2002. av 1. mars 2002

Nr. 29/212 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 484/2002. av 1. mars 2002 Nr. 29/212 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 10.6.2004 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 484/2002 2004/EØS/29/24 av 1. mars 2002 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 881/92 og

Detaljer

Nr. 49/254 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2008/43/EF. av 4. april 2008

Nr. 49/254 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2008/43/EF. av 4. april 2008 Nr. 49/254 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2008/43/EF 2015/EØS/49/49 av 4. april 2008 om opprettelse av et system for identifikasjon og sporing av eksplosive varer til

Detaljer

NOR/395L T OJ L 168/95, p

NOR/395L T OJ L 168/95, p NOR/395L0027.00T OJ L 168/95, p. 14-17 European Parliament and Council Directive 95/27/EC of 29 June 1995 amending Council Directive 86/662/EEC on the limitation of noise emitted by hydraulic excavators,

Detaljer

Foreløpig, uoffisiell norsk oversettelse

Foreløpig, uoffisiell norsk oversettelse Foreløpig, uoffisiell norsk oversettelse EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 50/2011 av 20. mai 2011 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) og protokoll

Detaljer

KOMMISJONSBESLUTNING. av 30. november 2010

KOMMISJONSBESLUTNING. av 30. november 2010 Nr. 12/762 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSBESLUTNING 2016/EØS/12/58 av 30. november 2010 om fastsettelse av et spørreskjema som skal brukes til å rapportere om gjennomføringen

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 6 EØS-ORGANER. 6. årgang 4.2.1999. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 6 EØS-ORGANER. 6. årgang 4.2.1999. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 99/EØS/6/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 6 6. årgang 4.2.1999 EØS-komiteens beslutning nr. 39/98 av 29.

Detaljer

1.3.2001 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

1.3.2001 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 1.3.2001 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 11/49 artikkel 1, utstede til produsenten et EF-typegodkjenningsmerke i samsvar med mønsteret vist i vedlegg I tillegg 3.» 3) Artikkel 4

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 130/2004. av 24. september 2004

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 130/2004. av 24. september 2004 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 130/2004 av 24. september 2004 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIV (Konkurranse), protokoll 21 (om gjennomføring av konkurransebestemmelser for foretak) og protokoll 23

Detaljer

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../...

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../... KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP Forslag til Brussel, C KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR..../... av [ ] om fastsettelse av tekniske krav og administrative framgangsmåter for ikkekommersielle luftfartsoperasjoner

Detaljer

KOMMISJONSVEDTAK. av 1. juli 1999

KOMMISJONSVEDTAK. av 1. juli 1999 17.5.2001 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 26/83 KOMMISJONSVEDTAK 2001/EØS/26/22 av 1. juli 1999 om framgangsmåten for samsvars for byggevarer i henhold til artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 5 ISSN 1022-9310. 22. årgang 22.1.2015 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 5 ISSN 1022-9310. 22. årgang 22.1.2015 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2015/EØS/5/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 5 22. årgang EØS-komiteens beslutning nr. 153/2014 av 9. juli 2014 om endring

Detaljer

B Kommisjonsforordning (EF) nr. 197/2006 av 3. februar A1 Kommisjonsforordning (EF) nr. 832/2007 av 16. juli 2007

B Kommisjonsforordning (EF) nr. 197/2006 av 3. februar A1 Kommisjonsforordning (EF) nr. 832/2007 av 16. juli 2007 Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 7.2 nr. 45 (forordning (EF) nr. 197/2006 som endret ved forordning (EF) nr. 832/2007 og forordning (EF) nr. 129/2009) slik Mattilsynet

Detaljer

8.11.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 152/2012. av 26. juli 2012

8.11.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 152/2012. av 26. juli 2012 8.11.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 63/43 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 152/2012 2012/EØS/63/30 av 26. juli 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) EØS-KOMITEEN HAR

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 134/2007. av 26. oktober 2007

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 134/2007. av 26. oktober 2007 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 134/2007 av 26. oktober 2007 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

Detaljer

Nr. 64/538 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING. av 21. september 2011

Nr. 64/538 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING. av 21. september 2011 Nr. 64/538 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 2016/EØS/64/39 av 21. september 2011 om fastsettelse av et spørreskjema til rapportering om gjennomføringen

Detaljer

Nr. 25/236 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/39/EF. av 6. mai 2009

Nr. 25/236 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/39/EF. av 6. mai 2009 Nr. 25/236 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/39/EF 2015/EØS/25/23 av 6. mai 2009 om næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov (omarbeiding)(*)

Detaljer

Uoffisiell, foreløpig norsk oversettelse. nr. 152/2012 av 26. juli 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)

Uoffisiell, foreløpig norsk oversettelse. nr. 152/2012 av 26. juli 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) Uoffisiell, foreløpig norsk oversettelse EØS-KOMITEE S BESLUT I G nr. 152/2012 av 26. juli 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/786 of 19 May 2015 defining acceptability criteria for detoxification processes applied to products intended for

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/786 of 19 May 2015 defining acceptability criteria for detoxification processes applied to products intended for COMMISSION REGULATION (EU) 2015/786 of 19 May 2015 defining acceptability criteria for detoxification processes applied to products intended for animal feed as provided for in Directive 2002/32/EC of the

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 14. november 2006

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 14. november 2006 Nr. 67/77 KOMMISJONSVEDTAK 2010/EØS/67/13 av 14. november 2006 om minstekrav til innsamling av opplysninger ved inspeksjoner av produksjonssteder der visse dyr holdes for landbruksformål (produksjonsdyr)(*)

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 6 10. årgang 30.1.2003 2003/EØS/6/01 Tekst kunngjort i samsvar med artikkel

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 22. mars 2005

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 22. mars 2005 Nr. 62/93 KOMMISJONSVEDTAK 2008/EØS/62/08 av 22. mars 2005 om fastsettelse av skjemaet for databasesystemet i samsvar europaparlaments- og rådsdirektiv 94/62/EF om emballasje og emballasjeavfall(*) [delt

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2010/52/EU. av 11. august 2010

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2010/52/EU. av 11. august 2010 23.6.2016 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 35/947 KOMMISJONSDIREKTIV 2010/52/EU 2016/EØS/35/33 av 11. august 2010 om endring, med sikte på tilpasning av de tekniske bestemmelsene, av

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/293 of 1 March 2016 amending Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council on persistent

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/293 of 1 March 2016 amending Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council on persistent COMMISSION REGULATION (EU) 2016/293 of 1 March 2016 amending Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council on persistent organic pollutants as regards Annex I 1 2 KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

KOMMISJONSVEDTAK. av 2. oktober 2007

KOMMISJONSVEDTAK. av 2. oktober 2007 Nr. 16/182 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK 2012/EØS/16/22 av 2. oktober 2007 om fastsettelse av et felles format for framlegging av data og opplysninger i henhold til europaparlaments-

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDSDIREKTIV 2003/61/EF. av 18. juni 2003

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDSDIREKTIV 2003/61/EF. av 18. juni 2003 8.6.2006 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 30/447 RÅDSDIREKTIV 2003/61/EF 2006/EØS/30/27 av 18. juni 2003 om endring av direktiv 66/401/EØF om markedsføring av frø fra fôrvekster, 66/402/EØF

Detaljer

Nr. 15/36 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2003/40/EF. av 16. mai 2003

Nr. 15/36 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2003/40/EF. av 16. mai 2003 Nr. 15/36 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 23.3.2006 KOMMISJONSDIREKTIV 2003/40/EF 2006/EØS/15/10 av 16. mai 2003 om fastsettelse av listen over, grenseverdier for konsentrasjon av og krav

Detaljer

Nr. 4/667 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1103/2010. av 29. november 2010

Nr. 4/667 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1103/2010. av 29. november 2010 Nr. 4/667 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1103/2010 2017/EØS/4/40 av 29. november 2010 om fastsettelse, i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/66/EF,

Detaljer

EØS-komiteens beslutning nr. 88/2006 av 7. juli 2006 om endring av EØS-avtalens

EØS-komiteens beslutning nr. 88/2006 av 7. juli 2006 om endring av EØS-avtalens NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 52 13. årgang 19.10.2006 2006/EØS/52/01 2006/EØS/52/02 2006/EØS/52/03 2006/EØS/52/04

Detaljer

Nr. 31/38 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 1999/102/EF. av 15. desember 1999

Nr. 31/38 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 1999/102/EF. av 15. desember 1999 Nr. 31/38 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 14.6.2001 NORSK utgave KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 32 ISSN årgang EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 32 ISSN årgang EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 32 11. årgang 19.6.2004 MELDING TIL LESERNE.................................................

Detaljer