Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 09.11.2013"

Transkript

1 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte

2 Lions Norge GR møte den Sakstyper: O til orientering. Saker det har vært gjort beslutning på. Saken er kun til orientering I til informasjon. Saken er kun til informasjon. B til beslutning. Beslutningssak som det skal gjøres beslutning på. Saker som ønskes løftes inn i GRM må meldes til GRL på forhånd. Saksnr. Saksnavn Sakstype Status 1 Åpning og konstituering 2 Protokoller 2.01 Protokoll fra guvernørrådsmøtet O 2.02 Statusrapport fra AU møtet O 2.03 Protokoll fra AU møtet den O 2.04 Referat fra styremøte i DMV O 3 Rapporter 3.02 Status lederutvikling I 3.03 Status medlemsutvikling I 3.04 Status ungdomsutveksling I Kommer 3.05 Status forebyggende ungdomsarbeid I 3.06 Status IR I 3.07 Status PR I 3.08 Rapport fra fagsjefsamling GLT I 3.09 Rapport fra LRF leder I 3.10 Statusrapport fra Valgkomiteen I 3.11 Rapport fra Orkester Norden I 3.12 Rapport fra Kontrollkomiteen I 4. Handlingsplaner Handlingsplaner og status fra distriktene A K O 4.02 Handlingsplan GLT O 4.03 Handlingsplan YCEC O kommer 4.04 Handlingsplan NAC O 4.05 Handlingsplan IRC O

3 4.06 Handlingsplan GMT O kommer 4.07 Handlingsplan PR O kommer 4.08 Handlingsplan MD 104 O kommer 5 Organisasjon og administrasjon 5.01 Røde Kors og Lions Norge B 5.02 First Lego League og Lions Norge B 5.03 Fra lovkomiteen; MD YCE B 5.04 Fra lovkomiteen, IR B 5.05 Fra lovkomiteen, reisefordeling B 5.06 Fra lovkomiteen, Ad hoc B 5.07 Fra lovkomiteen, leder for leo B 5.08 Fra lovkomiteen, ungdomsarbeid B 5.09 Fra lovkomiteen, budsjettkomiteen B 5.10 Fra lovkomiteen, LEO B 5.11 Fra lovkomiteen, Europaforum B 5.12 Fra lovkomiteen, organisasjonsutvikling B 5.13 Fastsettelse av dato for LRF 2015 B 5.14 Vedr. Riksmøtesak 4.9. fra LC Skånevik B 5.15 Deling av NAC området B 5.16 Forslag til justering av reglementet for Lions Tulipanaksjon B 5.17 Forslag til justering av retningslinjene for søknad om støtte fra B Lions Norge sine aktivitetskonti 5.18 Opprettelse av en AIM komitee B 5.19 Forslag om utnevning av GMT og GLT B 6 Økonomi 6.01 Årsberetning og foreløpig regnskap for Lionsåret B 6.02 Tulipanfondet - bevilgninger B Kommer 6.03 Kvartalsrapport Lions Norge I kommer 6.04 Bevilgning ungdomsleir B 6.05 Årets ildsjel B 6.06 Finansreglement Lions Norge o 6.07 LAN regnskap pr 30.9.då I 7 Andre saker 7.03 IP Prestons besøk Norge høsten Mntl 7.06 Lions 2014 oppfølging Riksmøtevedtak O Mntl 7.11 Ansettelse utenlandssjef O Mntl 7.12 NSR sin fremtid samt deltagelse NSR på Klækken I Mntl 7.13 Innspill GRL- norske titler i Norge B kommer 7.14 Daglig leders rapport I 8. Eventuelt

4 Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 24. august Protokoll Møtet ble avholdt på Radisson Blu Hotel, Bodø. Til stede: Guvernørrådsleder Bjørn Kristian Skovly, assisterende guvernørrådsleder Tore G. Hovde, distriktsguvernørene May Lill Eliassen, Svin Albin Fandal, Asgeir Moheim, Ola Martin Rognved, Odd Audun Rage, Thorleif Søreid, Sigmund Kjos, Randi Mathiesen, Jahn Sigridsøn Engh og Jan Olav Hagen. MD NAC Hroar Thorsen, MD YECE Franzie Lerch, MD IRC Ole Romslo Traasdahl og MD GLT Svein Øystein Berntsen. Ikke til stede: MD-GMT Ole Fjeldtvedt hadde meldt forfall. Fra administrasjonen: Generalsekretær Heidi Lill Mollestad Oppegaard og redaktør Vibeke Aasland. Observatører Kåre Rise og Yngve Lindegaard-Berntsen 1. Åpning og konstituering Innkalling og saksliste ble godkjent. Tore G. Hovde leste Lions etiske norm. Gjennomgang av arbeidsform i AU og Guvernørråd i 2013/2014. Innledningsvis presiserte GRL at det er kun avvik iht handlingsplan som ønskes lagt frem for Guvernørrådet. Guvernørrådsleder oppfordret alle til å jobbe aktivt med å rekruttere nye medlemmer til klubbene, da medlemstallet i Lions Norge er synkende. WMC ved Gøril Selvik presenterte WMC for guvernørrådet. Guvernørrådet ble forelagt plan for videre samarbeid mellom partene. DG ene anmodes om å ta ansvar for å spre WMC muligheten i sitt distrikt. Følgende saker ble tatt opp til behandling: Lions Clubs International MD 104 Norge. E-post: Hjemmeside: Ensjøveien 18, 0661 OSLO. Telefon: Telefax:

5 2. Protokoller 2.01 Protokoll fra guvernørrådsmøte Protokollen ble tatt til orientering Protokoll fra Riksmøtet 2013 Protokollen ble tatt til orientering Protokoll fra CC møte i Hamburg, Tyskland. Protokollen ble tatt til orientering Protokoll fra AU møte Til stede: Guvernørrådsleder Bjørn Kristian Skovly, assisterende guvernørrådsleder Tore G. Hovde og distriktsguvernør Sigmund Kjos. Fra administrasjonen: Generalsekretær Heidi Lill Mollestad Oppegaard. (GS) Forfall var meldt fra distriktsguvernør Jan Olav Hagen. IP GRL Christian H. Johansen var med på sak 5.02 om vedtekter for LAN samt sak 7.12 om NSR sin fremtid. Møtet ble avholdt på Lionskontoret Protokoll Innkalling og saksliste ble godkjent. Innledningsvis redegjorde GRL for sitt ønske om at man på GRM i fremtiden kun behandler avviket i DGs og fagsjefenes rapporter. Administrasjonen skal rapportere tallene. Skovly ønsker videre at medlemmene av AU skal være saksordførere i saker. Det ble presisert at AU representanter ikke har varamenn. Det vurderes om det første AU møtet neste Lionsår bør flyttes i tid nærmere GRM. 2 GRM Protokoll/HLMO/

6 Følgende saker ble behandlet og besluttet av GRAU: Sak Beslutning 4.17 AU foreslår for GR at strategiplan vurderes etter vedtak på Riksmøtet Komiteer og Utvalg. AU diskuterte forslag på personer til de ulike komiteene og utvalgene. AU foreslår at det opprettes en PR og Info komite med følgende mandat: «PR- og informasjonskomiteen skal på vegne av Guvernørrådet arbeide med informasjons- og PR-spørsmål for Lions Norge. Gjennom dette skal de søke å bygge den best mulige informasjonsstrategien for Lions Norge, og i samråd med informasjonsansvarlig i Lions Norge sørge for at denne strategien følges. Komiteen skal videre i samarbeid med informasjonsansvarlig i Lions Norge være behjelpelig med å gjennomføre de planer som ligger i langtidsplanen og handlingsplanene for MD 104, og eventuelle andre vedtak gjort av Riksmøte eller Guvernørrådet. Komiteen i samarbeid med informasjonsansvarlig også ha ansvaret for at informasjonsog presentasjonsmateriell er ajourført og oppdatert. Forslag fra komiteen som innebærer vesentlige endringer i Lions Norges informasjonsstrategi eller medfører ekstra kostnader skal behandles av Arbeidsutvalg og evt. guvernørråd etter gjeldende regelverk.» AU foreslår at de får fullmakt til å utnevne medlemmer av PR og Informasjonskomiteen. Funksjonstid for medlemmer av komiteen er mer enn et år. Når det gjelder produktutviklingskomiteen vedtok AU at den i sin nåværende form avvikles. Videreutvikling av Lionsprodukter er viktig og skal ivaretas av det naturlige fagområdet GR skal behandle AU sitt forslag til endring i arbeidsreglement for AU om at IPGRL blir medlem av AU. IPGRL redegjorde for forslaget til nye vedtekter for LAN i møtet. AU støtter revidert forslag. AU vedtok videre at styret for AIM avvikles. MD-YCEC etablerer en styringsgruppe 3 GRM Protokoll/HLMO/

7 7.05 AU er enige om at vi har fått en tilfredsstillende søkermasse til utlyst stilling som prosjektleder for LRF AU har nedsatt et ansettelsesutvalg bestående av Sigmund Kjos, Jan Olav Hagen og Heidi Lill M. Oppegaard. Arbeidet med å komme frem til den beste kandidaten er igangsatt Lions 2014 oppfølging Riksmøtevedtak GRL orienterte om at distrikts strukturen fortsetter. DG ene har tatt initiativ sammen med sine distriktsråd og kommer med forslag til fremtidig opplegg. Dette er i tråd med vedtak på Riksmøtet. GRL forventer at antall distrikter blir redusert til 6 eller 7, muligens færre AU foreslår for GR at anken fra distrikt A avvises. GR vil se på fordelingen mellom distriktene for kommende år som en konsekvens av vedtak vedr. distriktsinndeling på RM i Guvernørrådet pålegger guvernørrådsleder å fremme forslag om at CC gruppen for Norden nedsetter et utvalg for å utarbeide et forslag til nytt innhold og nye samarbeidsformer for det nordiske samarbeidet innenfor Lions. I dette arbeidet skal tidligere arbeid og utredninger om NSR sin virksomhet inngå Administrasjonen arbeider videre med en trygg plassering av pengegave Lions Norge fikk av Arne Thorvaldsen Det nedsettes en arbeidsgruppe på to personer som får i oppdrag å utarbeide forslag til norske titler og betegnelser til bruk for Lions i Norge. Lions tillitsvalgte vil bruke de internasjonale titlene i kontakt med LCI. Gruppen består av Tore Hovde og Vibeke Aasland. Eventuelt Stillingen som utenlandssjef i Lions Norge er utlyst. Det vil bli foreslått for GR at matrikkelen f.o.m i år ikke utgis i papirutgave. Begrunnelsen er at nåværende medlemsregister til enhver tid gir korrekte og fullstendige kontaktpunkter av medlemmer i Lions. Reisefordelingskomiteen har kommet med et forslag til GR som vil bli behandlet på neste GR. AU støtter forslaget om i korte trekk innebærer at dersom reisefordelingskomiteen ønsker å være tilstede under RM, skal en repr. fra komiteen få 4 GRM Protokoll/HLMO/

8 dekket sine reise- og oppholdsutgifter som del av det totale beløp som fordelingsordningen omfatter. Ved fremtidige søknader vedrørende hvor Lions Norge sine Riksmøter skal avholdes skal det legges ved et budsjett. Dette skal inngå som en viktig del av Riksmøtets beslutningsgrunnlag. Heidi Lill M. Oppegaard Generalsekretær/Referent Protokollen fra AU møtet ble tatt til orientering. 3. Rapporter 3.02 Årsrapport lederutvikling 3.03 Årsrapport medlemsutvikling 3.04 Årsrapport ungdomsutveksling 3.05 Årsrapport forebyggende ungdomsarbeid 3.06 Årsrapport IR 3.07 Årsrapport PR Rapportene 3.02 til og med 3.07 ble besluttet Årsrapport lovkomiteen utgikk 3.09 Halvårsrapport Lions Aid Norway kommer i nest møte 3.10 Halvårsrapport Stiftelsen Det er Mitt Valg kommer i neste møte 3.11 Rapport Lions Mint 1. halvår Rapport reisefordelingskomiteen 3.13 Statusrapport Haiti 3.14 Statusrapport fra valgkomiteen 3.15 Statusrapport fra Kontrollkomiteen 3.16 Årsrapport Vanskeligstilte barn og unge 5 GRM Protokoll/HLMO/

9 Rapportene 3.11 til og med 3.16 ble tatt til orientering. 4. Handlingsplaner Handlingsplaner distriktene A-K 4.02 Handlingsplan GLT 4.03 Handlingsplan YCEC 4.04 Handlingsplan NAC 4.05 Handlingsplan IRC 4.06 Handlingsplan GMT 4.07 Handlingsplan MD 104 Handlingsplanene ble tatt til orientering. 5. Organisasjon og administrasjon 5.01 Komiteer, styrer og utvalg. Vedtak: Dokumentet revideres i tråd med guvernørrådets ønsker og spres Forslag til nye vedtekter for LAN Vedtak: Forslag til vedtekter med nødvendige tilpasninger vedtas Møte- og aktivitetskalender Vedtak: Møtedatoene for Lionsåret 2013/2014 tas til orientering 5.04 Krise og ulykkesplan for Lions Norge Vedtak: Krise og ulykkesplan for Lions Norge vedtas Matrikkel for inneværende Lionsår Vedtak: Lionskontoret forespør medlemmene om de fortsatt ønsker papirmatrikkel. Er det under 400 bestillinger den 1.10 då foreslås matrikkelen i papirform avviklet Forslag om endringer av øk. vilkår for reisefordelingskomiteen 6 GRM Protokoll/HLMO/

10 Vedtak: Forslaget fra Reisefordelingskomiteen ble ikke tatt til følge Forslag til endring i arbeidsreglement for AU Vedtak: Reglement for guvernørrådets arbeidsutvalg endres ved at følgende tilføyelse blir gjort etter paragraf 2 pkt 1 første avsnitt: I tillegg innkalles IPGRL med taleog forslagsrett. 6. Økonomi 6.01 Foreløpig regnskap Guvernørrådsleder orienterte om det foreløpige regnskapet for Katastrofeberedskapen Guvernørrådsleder gjennomgikk statusrapporten for katastrofeberedskap Tulipanfondet bevilgninger i 2012/2013 Guvernørrådsleder orienterte om bevilgninger i forrige Lionsår. Hroar Thorsen la til at det er flere klubber som ikke har sendt inn kvitteringer og som av den grunn ikke har fått utbetalt innvilgede summer Halvårsregnskap LAN Halvårsregnskapet fra LAN ble tatt til orientering. 7. Andre saker Evaluering Riksmøte 2013 Guvernørrådet takker for en god evaluering av forrige års Riksmøtet. Forslag til forbedringer tas med i forberedelsene av neste års RM Evaluering Convention i Hamburg Guvernørrådet evaluerte muntlig siste års Convention i Hamburg IP Prestons besøk i Norge høsten GRM Protokoll/HLMO/

11 Guvernørrådsleder orienterte guvernørrådet om at IP Preston ankommer Norge i oktober Ansettelse prosjektleder for LRF DG i G Sigmund Kjos orienterte om ansettelsesprosessen Innspill fra ungdomsansvarlig- Ungdomsutveksling/ungdomsleire MD YCEC orienterte om innholdet i sin rapport for ungdomsutveksling Lions 2014 oppfølging Riksmøtevedtak Guvernørrådsleder orienterte om at det er dialog mellom distriktene, Dialogen vil bli fulgt opp at arbeidsutvalget Fond fadderbarn oppfølging Riksmøtevedtak Guvernørrådsleder orienterte om at det vil bli opprettet en hurtigarbeidende gruppe for å øke antall fadderbarn samt å utvikle konseptet Nytt leirsted oppfølging Riksmøtevedtak MD YCEC vil kontakte LC Fjaler og Røde Kors for å få fremdrift i saken Anke på vedtak GRM i mai 2013 fra IPDG og DG i distrikt A Vedtak: Anken avvises. GR vil se på fordelingen mellom distriktene for kommende år, som en konsekvens av vedtak vedr distriktsinndeling på RM i Oppfølging protokoll CC møte i Hamburg Guvernørrådsleder orienterte om de oppgavene som CC gruppen står overfor Ansettelse utenlandssjef Guvernørrådsleder orienterte om mange interessenter til den utlyste stillingen NSR sin fremtid Vedtak: Guvernørrådet pålegger GRL å fremme forslag om at CC-gruppa for Norden nedsetter et utvalg for å utarbeide et forslag til nytt innhold og nye samarbeidsformer for det nordiske samarbeidet innenfor Lions. I dette arbeidet skal tidligere arbeid og utredninger om NSR sin virksomhet inngå Innspill GRL norske titler i Norge 8 GRM Protokoll/HLMO/

12 Vedtak: Det nedsettes en arbeidsgruppe på to personer som får i oppdrag å utarbeide forslag til norske titler og betegnelser til bruk for Lions i Norge. Lions tillitsvalgte vil bruke de internasjonale titlene i kontakt med LCI. Gruppen består av Tore Hovde og Vibeke Aasland Daglig leders rapport Rapporten ble tatt til orientering GLT-funksjonen. Endring som følge av valg av internasjonal direktør Vedtak: Guvernørrådet vil med bakgrunn i den situasjon som er oppstått si ja til at det opprettes en midlertidig funksjon for fiskalåret 2013/2014 som assisterende MD-GLT. MD-GLT får fullmakt til å utnevne en person i denne posisjonen, og fastsette oppgaver og ansvar for denne funksjonen. 8. Eventuelt Gjennomføring av DMV kurs i 2013 behov for kapital Vedtak: Tulipanfondet får fullmakt til å bevilge inntil Kr ,- til gjennomføring av DMV kurs i DMV anmodes om å søke Tulipanfondet iht vanlig prosedyre. Norsk deltagelse på Europaforum MD 104 sender to representanter som skal være med på ungdomsutvekslingsbørsen. I tillegg drar GRL som leder av CC gruppa. Fagopplæring dette Lionsåret Guvernørrådsleder fortalte at av hensyn til ønsket om økt kompetanseoverføring ut i klubbene er målet regional fagsjefopplæring dette Lionsåret. Tore G. Hovde leste avslutningsvis Lions mål. Referent Heidi Lill M. Oppegaard Generalsekretær, Lions Norge 9 GRM Protokoll/HLMO/

13 Lions Clubs International MD 104 Norge GRAU møte Protokoll Til stede: Guvernørrådsleder Bjørn Kristian Skovly, assisterende Guvernørrådsleder Tore G. Hovde, distriktsguvernør Sigmund Kjos (DG-G) og distriktsguvernør Jan Olav Hagen (DG-K). IP GRL Christian H. Johansen var tilstede i møtet fra og med saksnummer Fra administrasjonen: Generalsekretær Heidi Lill Mollestad Oppegaard. (GS) Leder for LRF 2015 Lise Gulbransen presenterte seg og sine saker for AU. Møtet ble avholdt på Lionskontoret Statusmøte med styreleder i DMV, Rune Johansen. Det er gjennomført ca. 180 kurs av alle kategorier. Utsiktene for 2014 ser bra ut med kursvirksomhet på samme nivå. Nye nettsider er på plass. Det er ønskelig med bedre og tettere kommunikasjon mellom DMV og Lions. Ekstra bevilgning på kr. 200 bli gitt etter initiativ fra klubber i Asker og DG i distriktet. Ledelsen i DMV var ikke orientert. Eksempel på at tettere kommunikasjon er nødvendig og ønskelig mellom partene. Langsiktige avtaler med kommunene er ønskelig. Kommunene bør betale noe for kursvirksomheten. Trondheim kommune er mulig samarbeidspartner på konseptet om seksuell trakassering av barn. Det er viktig at reklamematerialet til DMV har synlig sammenheng med Lions. Statusmøte med styreleder i Lions Førerhundskole og Mobilitetssenter. Ingolf Bekkelund Aktivitetene er stort sett i rute. Leverer hunder før jul. Ca. 10% av økonomien kommer fra Lionsklubbene. NAV betaler pr. hund. Ønsker selvstendig regnskapsførsel. Skeptisk til nærmere integrering i Lions. Partene tenker nærmere på dette. Lokal markedsføring er viktig, bl.a. for gjøre klubbene mer delaktig i levering av hunder i klubbenes lokalmiljø. Hvor finner vi leverte førerhunder i dag? Liste utarbeides for å knytte Lionsklubbene og Førerhundskolen tettere sammen. Protokoll Innkalling og saksliste ble godkjent. Lions Clubs International MD 104 Norge. E-post: lions.no. Hjemmeside: Ensjøveien 18, 0661 OSLO. Telefon: Telefax:

14 Følgende saker ble behandlet og besluttet av GRAU. Sak Beslutning 3.10 Under behandlingen av statusrapporten fra Valgkomiteen ble AU enige om at å fremme en ny sak for GR på førstkommende møte som gjelder GMT og GLT. Ny sak skal inneholde forslag om at GMT og GLT utpekes av påtroppende Guvernørrådsleder. Valgkomiteen står fritt til å fremme kandidater Rapport fra LRF leder til kommende GRM skal inneholde et konkret forslag om dato for når LRF aksjonen i 2015 skal finne sted Tilbudet om undersøkelsesverktøyet SurveyXakt avgjøres av administrasjonen innenfor de vedtatte økonomiske rammer Oppnevnelse av ny YEPC tas til informasjon AIM. AU besluttet at man ønsker å bruke betegnelsen AIM komite og ikke et styre AU vedtok forslaget om finansreglement for Lions Norge knyttet til pengegaven på 10 millioner kroner. Saken legges frem for GR til orientering og administrasjonen bes om å innhente priser på forvaltning og ta saken videre Administrasjonen oversender Lions Club Hitra et svar på en henvendelse som innebærer at Lions Norge avskriver fordringen på klubben for å sikre klubbens eksistens. AU mener at denne løsningen kan forsvares da LC Hitra har vært utsatt for svært uheldige omstendigheter LAN sitt regnskap mm. AU ber om at budsjett ut året for LAN fremlegges på GRM. Når det gjelder de andre sakene som var oppe til behandling kom AU med sine innstillinger til behandlingen i Guvernørrådet den 9. november 2013 i Trondheim. Eventuelt MD IRC/ daglig leder i LAN hadde i forkant av møtet sendt AU en del spørsmål som han ønsket at AU skulle behandle. GRL skal svare skriftlig på spørsmålene til ham. Heidi Lill M. Oppegaard Generalsekretær/ Referent 2 GRM Protokoll/ HLMO/

15 Styremøte den 12. september 2013 Til stede: Styreleder Rune Johansen Styremedlem Terje Rasmussen Styremedlem Hans Otto Glomsås Styremedlem Hilde Straumsheim Styremedlem Tove Helen Tronstad (ansatte-repr.) MD-NAC Hroar Thorsen Referent: Ivar Tollefsrud 1. Godkjenning av innkalling og agenda. Godkjent 2. Gjennomgang og godkjenning av rapport fra styremøte 6/ Godkjent 3. Halvårsrapport og regnskap pr Rapporten viser at vi nok vil klare overskudd for 2013, men det kan se ut som om personalkostnadene er vesentlig høyere enn budsjettert. Styret bestemte at dette må gjennomgås og ny komplett regnskapsrapport skal lages pr Den vil bli distribuert til styrets medlemmer når den er ferdig. (Vedlegges dette referatet) 4. Regnskapsrapport pr Denne var ikke klar til styremøtet (se punkt 3). Det er ønskelig å få regnskapsførselen for DMV tilbake til «eget hus» (føres av Lions økonomimedarbeider). Avtale om kostnader må avklares med Lions før neste styremøte (19/11-13) Ansvar: Styreleder og daglig leder. 5. Kurssituasjonen i dag og fremover Tulipanfondet har åpnet for at DMV kan ta ut kr ,- ekstra da kurspågangen i oktober, november er stor. Det settes strek mht. å få arrangert kurs når tilskuddet fra TF passerer kr ,-. (I skrivende stund er det registrert 174 kurs totalt, og et estimert uttak fra TF er på kr ,- for 2013.) Ensjøveien 18, 0661 Oslo Tlf.: Fax: Org.nr.: E-post: Web:

16 6. Organisasjon status instruktører Lions Røde Fjær 2015 der innsamlede midler skal gå til Lions prosjektet Det er mitt valg, vil det bli behov for flere instruktører. Styret er av den oppfatning at visnarest må finne en ny instruktør med base på Østlandet. Daglig leder vil gå igjennom tidligere søknader og se om noen derfra vil kunne velges ut for opplæring. Gjennom denne opplæringen vil vår fast ansatte instruktør Trond Rekstad få utdannelsen «Senior trainer», som betyr at vi kan utdanne instruktører i Norge uten hjelp fra utlandet. 7. Kommunikasjonsplattform DMV Nye nettsider Ivar presenterer Ny hjemmesidedesign ble presentert. Dette blir en hjemmeside basert på en åpen webløsning. Avtalen med Idium (løsningsleverandør for nåværende hjemmeside) blir sagt opp så snart en fullverdig ny hjemmeside er på plass i september/oktober. Ny hjemmeside blir tilpasset bruk for mobil og databrettløsninger. Det ble fra styret kommentert at Lions logo ikke er synlig på toppen av siden. Daglig leder vil sammen med Ludens se på en løsning der Lions også fremkommer på toppen av hjemmesiden. 8. Søke til drift fra stiftelser/organisasjoner status andre sponsorer Tilskudd fra H-dir. søkes også for Vi søker dessuten «nok en gang» Gjensidigestiftelsen om tilskudd til markedsføring/innføring av vårt undervisningsopplegg «Vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom». Daglig leder fikk dessuten ansvar for å rette en henvendelse til Kavli fondet for der å undersøke muligheten for tilskudd til vold og overgrep-programmet. MD-NAC bes om rapport så snart som mulig over aktiviteter lionsklubber i Norge gjør av forebyggende ungdomsarbeid utover DMV. Dette vil bli brukt i søknaden til H-direktoratet. 9. Status piloter Info fra MD-NAC MD-NAC har sendt info til pilotene. (Sendes i egen e-post sammen med uts.av dette ref.) Han planlegger dessuten en samling med pilotene ca medio februar MD-NAC planlegger også seminar med landets NAC er i oktober. Samlingen skal kunne sette disse (NAC og Piloter) i stand til bl.a. å gi god og relevant opplæring til klubber om innhold og hvordan DMV gjennomføres i barnehager, skoler og andre arenaer. 10. Status Vold og overgrep mot barn daglig leder informerer Arbeidet med å arbeide fram en modell i Trondheim kommune, sammen med SMISO-ST (Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep, Sør-Trøndelag) er kommet godt i gang (se vedlagte rapporter). Vi er gjort kjent med at 41 barneskoler skal være med på dette. Kursene skal holdes for 2. 5 og 8. trinn. 3 nye kurs i Nittedal er planlagt til den 4., 5. og 6 november Daglig leder vil i samarbeid med soneleder for lionsklubbene i Trondheim finne dato der alle klubbene kan møtes og få grundig informasjon om hva som kan forventes i forhold til kostnader og synlighet når prosjektet «tar av». Deltakere fra DMV på dette møtet vil være styremedlem Terje Rasmussen og daglig leder. 11. Lions Quest Europamøte i Norge januar 2014 Det vil på instruktørmøtet den 7. november, i samarbeid med «senior trainer» Marianne Jansson utarbeidet et endelig forslag til program for seniortrenere og trenere. Arbeid fra fellessesjoner i Sofia 2013 vil bli tatt opp til videre behandling.

17 Økonomien skal håndteres av DMV (Styreleder Rune Johansen). Det ble på møtet nedsatt en komite bestående av styreleder Rune Johansen, styremedlem Hans Otto Glomsås, MD-NAC Hroar Thorsen og daglig leder i DMV Ivar Tollefsrud, som skal ha ansvar for den praktiske gjennomføringen (påmelding, betaling, ramme for møter, måltider, underholdning etc) av LQ-EM møtet på Hurdal syn- og mestringssenter. 12. Europaforum i Istanbul 2013 norsk opplegg Det ser ut til at LQ kan delta med innlegg i flere sesjoner både under sesjoner om ungdom, aktiviteter og medlemsvekst. Norge vil trolig få anledning til å få 2stk 20 minutters sesjoner der vi vil fortelle om viktigheten ved å få Lions og LQ til å arbeide tett sammen for å kunne skape økonomiske muligheter til å nå ut til så mange barn og ungdom som overhode mulig med vårt program. Vi vil dessuten i sesjoner der ungdom/aktiviteter er temaer kunne få innlegg på mellom 5 og 10 minutter (ferdigskrevet innlegg som de norske deltakerne leser seg opp på i forkant av konferansen). Deltakere fra Norge blir Ivar Tollefsrud, Hroar Thorsen og styreleder Rune Johansen (Trond Rekstad har måttet melde avbud p.g.a. eksamener) 13. Analyseverktøy Elevator status videre fremdrift En aller første test på hvordan dette verktøyet virker, vil vi få ved at våre instruktører + noen andre utvalgte, svarer på spørsmålene tilpasset norske forhold. Deretter vil så Elevator i Sverige bearbeide og vise oss resultatene i en grafisk form (spørsmålene er når dette skrives sendt ut). Skoler i to kommuner har sagt seg interessert, (Trøgstad og Gausdal) i å prøve ut dette opplegget, og de vil i forkant bli invitert til orienteringsmøte om dette evalueringsverktøyet. Vi ønsker dessuten å få med en eller to nye DMV-skoler. 14. Eventuelt - Styreleder er innkalt til statusmøte med Guvernørrådets Arbeidsutvalg den 30. oktober. - Instruktør Trond Rekstad, med innspill fra daglig leder har for en tid siden sendt en artikkel til vår internasjonale utgave av «Lion» om hvordan Lions og DMV samarbeider med/sponser elitefotball-laget Sandnes Ulf. Denne artikkelen sto på trykk i internasjonal utgave i september. Det er fra Oak Brook gitt beskjed om at denne artikkelen skal med i alle verdens utgaver av «Lion» så snart som mulig. Nors utgave av «Lion» har den med i nr. 2/ Dato for neste møte: 19. november, kl Oslo, 2. oktober 2013 Rune Johansen Terje Rasmussen Hans O. Glomsås Styreleder Hilde Straumsheim Tove Helen Tronstad

18 Stiftelsen Det er mitt valg RESULTATREGNSKAP for DRIFT PR [ADM - DRIFT - INST] Regnskap Regnskap Budsjett Differanse 2013 hele 2012 hele budsj/regnsk Inntekter Kurs Bidrag fra Lions Norge (Tulipanfondet) Andre inntekter Salg andre bøker/materiell Kurs høgskolene Sum inntekter Driftskostnader Personalkostnader Reiser/møter Honorarer selvstendig næringsdrivende Egne ansatte's arbeid mot prosjekt Egenandel mot prosjekt Lokalkostnader Revisjon og regnskap Avskrivninger Royalty Adm.og kontorkostnader Lagerkost, utsendelse Varekost bøker til kurs Varekost solgte bøker Avs. tap på krav Sum driftskostnader Driftsresultat Finansresultat Resultat før netto prosjekter Avsatt inntekter pr Andre inntekter - oppfølgning fra HSD , ,00 Avsatt kostnader pr Royalty , ,00

19 Handlingsplan for Lionsåret Fagområde: MD GLT. Fagsjef: Svein Berntsen Status handlingsplan pr Nr mål Mål Handling Status GLT er et tre årig prosjekt initiert av LCI, og vil bli gjennomført etter de retningslinjer gitt av LCI, tilpasset norske forhold. Det innebærer blant annet samarbeid og møter med GMT, samt GLT i de andre Nordiske landene. Siste prosjektår er Bruno Ahlqvist er utpekt som Nordisk GLT koordinator. Rapportering skal jevnlig skje til ham. Planen vil bli rullert hvert år. Det tas det forbehold om justeringer etter fremdrift, nye ønsker og behov fra distriktenes fagsjefer, samarbeidet med MD GMT og signaler fra LCI og GR..1 Fortsatt utvikling av gjennomgående struktur for lederopplæring i tre nivå. 1. Nasjonalt 2. Distrikt 3. Klubb A, Rullering av ramme plan. GR behandling feb B, Videreutvikling av web basert tilgang og funksjonalitet vedr. klubb/ sone opplæringstilbud. Innen 1. mars C. Tilbud om trykking av kvalitetssikret klubbhåndbok etter behov. 1.febr D Utvikle et diskusjonskonsept for klubbene mht IR ( ref RM og strategiarbeidet) Skriftlig prinsipp plan for alle nivå av opplæring i MD 104. Ad. B. Opplæringssidene på web er oppdatert med hensyn til struktur og innhold. Dette er gjennomført etter å ha vært diskutert på GLT fagsjefsamling Rev

20 Handlingsplan for Lionsåret Fagområde: MD GLT. Fagsjef: Svein Berntsen.2 Gjennomføre VDG opplæring ved videreføring av tidligere mal, med den eventuelle fornying som ny plan ( pkt 1 tilsier Tre samlinger som vedtatt GLT leder tar et hovedansvar for undervisningen, men trekker inn AGRL og kompetanse ved lionskontoret etter nærmere plan. Første samling gjennomført iht. plan Nr Distriktets mål Mål Handling Status.3 Gjennomføre 3 4 Regionalt leadershipseminar. Utdanne flere instruktører Starte skolering av VDG2 pluss soneledere Gjennomføre seminarene etter opptrukket mal og program, med justering og fornying i tråd med ny hovedplan for MD, samt eventuelle nye føringer fra LCI..4 Etablere samarbeid med GMT Formalisere samarbeid mellom GLT og GLT med tanke på å få frem nye gode ledere, vitalisere klubbene og etablere nye klubber. Lederutvikling.5 Delta i Nordisk GLT gruppe Møte i alle Nordiske GMT møter 2 Leadership seminarer gjennomført med god tilbakemelding (eksempelvis: Kurset var hyggelig, interessant og ble meget profesjonelt gjennomført. ) En svakhet at alt for få soneledere blir påmeldt disse seminarene! 1 seminar vil bli gjennomført i distrikt B i desember. Reidar Elnan påmeldt Faculty for å kunne gå inn i instruktørpoolen GLT fagsjefsamling gjennomført i september der noen sesjoner ble holdt felles med GMT fagsjefene. Klart ønske fra deltagerne om at dette ønskes videreført. En svakhet at mange ikke følger opp aktiviteter det som er avtalt. Etablert mappe for Klubbfornyelser under Opplæring på web-sidene. Denne mappen tar GMT ansvar for. Se separat statusrapport Rev

21 Status Lederutvikling Status pr Kategori Mål og tiltak Frist Ansvarlig Status VDG2 opplæring 3 samlinger som vedtatt S Berntsen Første samling gjennomført iht. plan Sonelederopplæring Sonelederopplæring i alle distrikter Alle soneledere deltar på Regional Lions Leadership kurs DG er De fleste distriktene har er opplegg og materiell forefinnes på web-sidene. Men det mottas fortsatt tilbakemeldinger fra soneledere om mat opplæring ikke er gitt DG er Ikke alle distrikter har implementert krav om dette kurset for soneledere. Dette bør bli et generelt krav. Presidentopplæring Det er under utarbeidelse et forkortet Lions Leadership kurs over 2 dager med presidenter og visepresidenter som målgruppe (nivå 1). Dette skal gjennomføres distriktsvis med instruktører fra MD Presidentopplæring i alle Y Lindegaard- Berntsen Pilot i 2 distrikter i januar DG De fleste distriktene har opplegg for dette. distrikter Presidentkurs på web R Norgren Det utarbeides er kursopplegg på web, som kan benyttes som kurs eller til selvstudie Styreopplæring/ funksjonsopplæring Instruktørutdannelse Kurs og opplæringsmateriell på web Tilstrekkelig antall Facultygodkjente instruktører R Norgren Meget er fullført. Selvstudiemateriell for kasserer ute på høring S Berntsen Behovet p.t. er dekket med 6 utdannet. Ytterligere behov vil bli vurdert etter erfaringer med det forkortede kurset for presidenter (nivå 1) Rolf Norgren Ass MD GLT

22 Statusrapport for MD- GMT Fagsjef GMT: Ole Fjeldtvedt Mål Handling Virkemidler Status Utgave dato: oktober 2013 GMT er et medlemsprosjekt initiert av LCI, og som i hovedsak gjennomføres og rapporteres etter retningslinjer gitt fra LCI. Prosjektet tilpasses norske og lokale forhold. Medlemsarbeidet i et nært samarbeid med GLT på alle nivåer. GMT arbeidet i Norge er en del av et nordisk team under ledelse av Jørn Andersen fra Danmark. Dette innebærer blant annet samarbeid og møter med GMT og GLT i de andre Nordiske landene. 00. Overordnet målsetting: Overordnet målsetting er å fortsette arbeidet fra i fjor, å snu trenden av den sterke medlemsnedgangen. Hovedfokus dette året vil være følgende: 1. Redusere frafallet av medlemmer i eksisterende klubber. 2. Redusere antall klubbnedleggelser 3. Fortsette arbeidet for flere kvinner i Lions, øke kvinneandelen > 20% 4. Stifte nye klubber 5. Skaffe flere Venner av Lions 6. Verve flere medlemmer til eksisterende klubber Øke erkjennelsen av at en stadig reduksjon i medlemsmassen skaper uønskede langtidsvirkninger i alle klubber. På MD nivå er det etablert tre underutvalg som skal bistå og støtte distrikter og soner: Medlemspleie/klubbutvikling Kvinner i Lions Klubbetablering Medlemspleie og klubbutvikling leder Terje Fodstad Klubbutvikling - Helge Sagvaag Kvinner i Lions leder Solbjørg Kolsrud Klubbetablering leder Atle Lerøy

23 Statusrapport for MD- GMT Fagsjef GMT: Ole Fjeldtvedt Mål Handling Virkemidler Status Hovedfokusområder: 1. Redusere frafallet av medlemmer i eksisterende klubber. Redusere antall klubbnedleggelser Jobbe for verving av medlemmer til eksisterende klubber. 2. Fortsette det sterke arbeidet for flere kvinner i Lions, og derigjennom øke kvinneandelen > 20% 3. Stifte flere klubber 4. Skaffe flere Venner av Lions Jobber for at interesse og forståelse blant medlemmer/klubber om kontinuerlig jobbing med klubbens indre liv klubbmiljøtiltak, ledelse og drift, slik at flere finner Lions som et meningsfylt, innovativt og vennligt sted å være, og dermed at stadig færre ønsker å forlate Lions. Jobbe nært sammen med GLT på alle nivåer MD-GMT er ansvarlig for opplæring og inspirasjon til alle distriktenes GMT-ledere. MD-GMT arrangerer fagsamling for opplæring og inspirasjon. spesielt viktig for nye GMT-ledere i distriktene. Målet er at Nordisk koordinator deltar mhp. nyheter og målsettinger fra LCI. Temaer vil være: GMT-arbeidet lokalt Hvordan nå egne målsettinger? Handlings- og tidsplanarbeid Klubbanalyseverktøy Kvinner i Lions Klubbinterne endrings- og utviklingsprosesser Klubbetablering i praksis Venner av Lions Hvordan samarbeide med GLT? Suksesshistorier Utført Ole Terje Solbjørg Helge Sagvåg Jørn Andersen Atle Ole. Terje/Rolf Helge Sagvåg

24 Statusrapport for MD- GMT Fagsjef GMT: Ole Fjeldtvedt 1.1 Mål Handling Virkemidler Status Medlems- og klubbutvikling. Distriktenes måltall for er en netto medlemsøkning på 110. Det vil kreve mye fra distriktene å få redusert frafallet så langt ned, og nødvendige handlingsplaner på distriktsnivå forutsettes utarbeidet av DG og GMT i fellesskap Redusere frafallet i klubbene. Det er et betydelig potensiale til å øke medlemstallet ved å redusere frafallet. Synliggjøre klubbenes reelle behov for å gjøre noe med klubbens indre liv. Prioritere arbeid med klubbenes indre liv. D-GMT, SL og Pres. Bruke klubbprofiler som et salgsverktøy. (MD-GMT bistår i å lage slike) D-GMT, SL, Terje F. Distriktene prioriterer dette nå, i ulik grad Vel benyttet i H, mindre utover Nye medlemmer i eksiterende klubber Distriktene må utarbeide handlingsplaner for reduksjon av frafallet, og implementere disse i daglig arbeid Distriktenes GMT-team må fremskaffe kandidater som CEP-veiledere. Distriktenes medlemsprognoser må revideres basert på tall fra de siste årene. Tilsvarende må handlingsplanene justeres. Lage planer for nye medlemmer hva vil vi med dem? Pres. CEP kan være et godt verktøy gangsette Opplæring. Vi må tilby opplæring og oppfriskning av CEP veiledere Distr. er bevisst på medl. utfordringene. Ingen tilbakemld. om klubbplaner for nye medlemmer.

25 Statusrapport for MD- GMT Fagsjef GMT: Ole Fjeldtvedt Mål Handling Virkemidler Status Kvinner i Lions Målsettingen er en sterk økning av antall kvinner i Lions, og også en sterk økning av kvinneandelen. Kvinneandelen må på litt sikt passere 30%, og på lang sikt må den være 50%. Eget forum Kvinner i Lions Flere mixede klubber Det er etablert eget kvinneforum i alle distriktene. Disse må gis tilstrekkelig armslag og støtte i arbeidet. Arrangerer konferanse for Kvinner i Lions, i Ålesund høsten Invitasjon til alle distrikter. Guðrún Björt Yngvadóttir var der. Er repr. i alle distrikt unntatt E+H, men noe ulikt vektet Gjennomført meget vellykket. Nye planlegges 2014 i A, F og J Nye klubber bør primært være mix-klubber. DG og SL må inspirere til å få flere herreklubber omgjort til mix-klubber. Flere og flere klubber mixes Nye klubber Distriktenes målsettinger er 5 ny klubber Identifisere aktuelle områder. Skaffe Guiding Lion Fadderklubb Definere klubbens lokale målsettinger Medlemsverving Distriktene og sonene er nærmest til å identifisere aktuelle områder. MD-GMT en ressurs i arbeidet. Opplæring, støtte til Guiding Lion Ingen nye klubber stiftet Klubber nedlagt: A 1 stk C 1 stk E 1 stk (fra 31.12) F 2 stk

26 Statusrapport for MD- GMT Fagsjef GMT: Ole Fjeldtvedt Mål Handling Virkemidler Status Venner av Lions Å skaffe >100 nye Venner av Lions (Min 10 pr. distrikt) Oppfordre og inspirere distriktene til å aktivt tilby Venner av Lions som et alternativ til personer som sympatiserer med hva Lions står for, men som ikke p.t. ser seg i stand til å delta aktivt. Det kan være personer som av ulike grunner vil melde seg ut, til personer som føler seg for opptatt til å engasjere seg, etc. Benytte GMT-samlingen til å promotere Venner av Lions Informere om VaL i alle møter med klubbene Informere på alle distriktsvise opplæringssamlinger Tatt opp på GMTsamlingen, brosjyrer utdelt, ellers ingen spesielle aktiviteter knyttet til dette.

27 Statusrapport for MD- GMT Fagsjef GMT: Ole Fjeldtvedt GMT Area Leader District Norway PID Jørn Andersen Status Clubs Members Hereof women % women New Clubs DG Membership Goals Form for GMT New Members in existing clubs Charter Members Dropped Members Net Member Growth 104 A ,7 % B ,8 % C ,2 % D ,5 % E ,8 % F ,6 % G ,1 % H ,4 % J ,8 % K ,9 % Total Goals ,0 %

28 Statusrapport for MD- GMT Fagsjef GMT: Ole Fjeldtvedt GMT Area Leader District Norway PID Jørn Andersen Status Clubs Members Hereof women % women New Clubs DG Membership Goals Form for GMT New Members in existing clubs Charter Members Dropped Members Net Member Growth 104 A ,7 % 0 (0) 11 (17) 0 (0) 4 (9) B ,8 % 2 (0) 29 (19) 40 (0) 10 (29) C ,2 % 1 (0) 20 (13) 20 (0) 10 (24) D ,5 % 0 (0) 18 (29) 0 (0) 10 (33) E ,8 % 0 (0) 60 (15) 0 (0) 50 (27) F ,6 % 1 (0) 40 (10) 20 (0) 23 (28) G ,1 % 0 (0) 44 (17) 0 (0) 40 (23) H ,4 % 0 (0) 50 (9) 0 (0) 48 (20) J ,8 % 1 (0) 150 (7) 20 (0) 125 (19) K ,9 % 0 (0) 78 (8) 0 (0) 68 (16) 10-8 Total Goals ,8 % (144) 100 (0) Konklusjon: Alle distrikt, unntatt A, har en negativ medlemsutvikling i perioden. Medlemsutviklingen over en 12 mnd. periode er for flere av distriktene allikevel positiv. Det er bekymringsfullt at kvinneandelen har hatt en negativ utvikling siste periode, om enn ikke dramatisk. Fjorårets medlemsutvikling viste oss at kontinuerlig og hard arbeid kan gi gode resultater.

29 Handlingsplan/ Statusrapport for MD NAC 104 Fagsjef: Hroar Thorsen Statusrapportering til GR novem ber 2013,febr uar 2014og m ai 2014 Nr Mål Status Dat o Lions Tulipanaksjon målet med tulipaner skal bli en realitet. Lions Tulipanaksjon utvides til aksjonsuke. Tulipanaksjonen «deltar» i sentrumsløpet i Oslo Salg mot bedr ifter, undersøkelser igangsatt. Ideen om aksjonsuke er sådd og blir fulgt opp Eget opplegg for sentr umsløpet er igangsatt. Ting går etter plan 5.2 Alle Lions klubber har et forhold til DMV, salget av kurs opprettholdes som i dag. Fokus rettes mot LRF Tegnekonkurransen, en døråpner for Lions i skolene Andre arenaer diskuteres med DMV Pilotsamling planlegges i februar. Ting går etter plan Ting går etter plan, Mulig ny fr emgangsmåte neste år. 5.4 LRF 2015 den beste noen sinne Samling med NAC er utsatt til pilotsamling etter jul, samarbeid med nyansatt LRF koordinator innledet. 5.5 Støtte opp rundt klubbenes forebyggende arbeid, motivere klubber til å søke støtte i Lions Tulipanfond. Heve viktigheten av det generelle forebyggende arbeidet Lions gjør, forklare rutinene i tulipanfondet for klubbene. Følges opp kontinuerlig. Etablere samarbeid med to til tre eksterne partnere i løpet av perioden./satt på vent Lions Club International MD104 Norge. E-post: lions.no. Hjemmeside: Ensjøveien 18, 0661 OSLO. Telefon: Fax:

30 10 Måltall Virkelig 2012/2013 Mål 2013/2014 Status pr. 1. aug Antall medlemmer 10.2 Antall klubber 10.3 Antall klubbfilialer 10.4 Antall Studentklubber 10.5 Studenter ut 10.6 Leo klubber 10.7 Innbetaling til Ungdomsarbeide 10.8 Innbetaling til AIM 10.9 Innbetaling til Beito leiren Innbetaling til HSU Tana-Nesseby Bestilling av tulipaner sentralt Bestilling av tulipaner lokalt Antall DMV kurser 2-dagers kurser 1-dag oppfølging Innbetaling til LCIF Innbetaling til katastrofeberedskapen Innbetaling til felles NSR prosjekt Innbetaling til fadderbarn i Uganda Innbetaling til Haiti Generell bistandsarbeid 10 to dagers 150 en dags 40 oppfølging Status pr. nov 2013 Status pr. feb 2014 Status pr. mai Tittel på dokument/ Versjonsnummer/ Initialer/ Dato

31 Rapport fra MD-IRC Ole Romslo Traasdahl Til Guvernørrådet Rapport fra perioden og frem til dags dato: Fadderbarn: Perry Ulla håndterer dette, og tegninger og brev fra fadderbarna er utsendt til fadderne i Norge. Det er ryddet opp i listene som hadde avvik, og barn over 19 år har enten fått sponsorer eller de blir betalt av fondet vårt. Lions Norge jobber nå med å få på plass et nytt regnskapssystem. Her vil da fadderne bli fakturert igjennom, som eget prosjekt i programmet. Dette vil gjøre det mye lettere å få oversikt. Vi har nå fått tildelt en kvote på 30 nye fadderbarn, og vi har faktisk faddere på venteliste til å ta hånd om noen av disse. Vi har planer om å utvide vår fadderbarnordning betraktelig, og GRL vil sette ned en komité som skal ta dette videre. Brønner: 5 nye brønner skal åpnes i november. Dette blir øst i Uganda. I Zambia har vi fått midler til 7 nye brønner. Disse planlegges åpnet i Totalt har vi nå 39 brønner på blokka, (hvis alle holder det de har lovet) til en vedi av 2,2 mill kroner totalt. Av disse er 29 åpnet. LAN Uganda: Vårt kontor i Kampala jobber nå med avslutningen av vår tilstedeværelse i landet. De siste investeringene oppe i nord er gjort, og stort sett bare den formelle avslutningen av vårt kontor og virke gjenstår. David og Helen (2 av våre 3 ansatte) har startet opp et eget NGO-registrert selskap med tanke på fortsatt å kunne bistå distrikter, klubber eller enkeltpersoner som ønsker å jobbe i Uganda. Dette blir da et privat samarbeid, som ligger utenfor det som LAN organiserer og kan ta ansvar for. Malawi: Det arbeides nå med å finne prosjektleder og entreprenør til å bygge vår poliklinikk i Mzimba, med oppstart i januar Vi har også skaffet til veie medisinsk utstyr til vårt sykehus i Zomba. Det jobbes parallelt med å utdanne helsearbeidere. Zambia: Dette er vårt hovedsatningsområde i årene fremover. Vi har på plass en dyktig stab, og vi er tungt inne i planleggingen av øyehelse på alle plan. Forberedelser til å starte planleggingen av vårt nye sykehus i Central Province har så vidt startet. Vi jobber med å skaffe tilveie diagnoserings- og operasjonsutstyr til 3 distrikter i Western Province. Vi har nå fått kontakt med en brønnentreprenør som vil ta ansvaret for brønnprosjektene våre i landet. Det har allerede meldt seg på givere av 7 brønner til landet. Rent vann forebygger også øyesykdommen Trakom. Vi har nettopp ferdigstilt 3 lærerboliger i Chongwe, og MD-IRC Ole Romslo Traasdahl. E-post: Hjemmeside: Vestsideveien, 2665 Lesja. Mobil:

32 planleggingen av skolebygget er i gang. Oppstart av dette i Dette fra Lc Jevnaker, og Jevnaker Menighet. Vi holder også på med skolebygging i Western Province, sponset av Distrikt J. Vår program ansvarlige i Zambia, Mathew, har sagt opp fra Vi har søkt etter en ny person for å fylle stillingen. Midlertidig har en av våre ansatte i Mongu tatt på seg å gjøre deler av jobben, inntil ny medarbeider er på plass. Vi har også fått en mulig rettssak i fanget i forbindelse med problemene vi hadde med vår entreprenør som holdt på å gå konkurs, på slutten av byggingen av vårt øyesykehus i Mongu. Vi følger saken tett, og kommer til å engasjere en dyktig advokat for å ta saken vår. AU/LAN er løpende orientert om dette. AIM: I år var det nedover 3 studenter fra Studentklubb Trondheim for å finne frem til prosjekter å arbeide videre med i Uganda. Flere prosjekter ble besøkt, og studentene har allerede blinket ut prosjekter de kan jobbe videre med frem mot neste år. Klubben er nå chartret, med stor fest i Trondheim. Også studentklubben i Bergen var i Uganda med 8 personer på div. prosjekter. Jeg tror det er viktig å plukke ut riktige deltagere til slike turer, og bruke god tid til dette. Det må presiseres at AIM er noe studentklubber kan søke om midler ifra, til reise, opphold og prosjekter i Afrika. AIM finansieres av midler fra klubbene. Økonomi: Vår nye regnskapsmedarbeider på kontoret, Øystein, har tatt over regnskapet fra Pga mye arbeid er ikke dette kommet skikkelig i gang ennå, og Otto har inntil videre ført regnskapet på gamlemåten for at vi skal kunne følge med på tallene. Vi har sjekket tall opp imot budsjettet, og alle land har gitt tilbakemelding om at budsjettene holder. På inntektssiden får vi i denne perioden ( ) 7 mill fra Norad hvert år, mot at vi stiller med 10 % selv. Det er derfor veldig viktig at Guvernørene prioriterer å minne klubbene om den vedtatte 200-lappen til øyehelse, dette for å klare denne 10 prosenten. Følg opp dette. Bruk gjerne filmen som ble vist på RM på klubb og sonebesøk. Utenlandsmedarbeider: Det var over 50 søkere til stillingen. Vi har nå hatt inne 7 kandidater til intervju. Alle 7 hadde gode kvalifikasjoner til jobben. 4 av disse har vært inne til 2. gangs intervju. Vi jobber nå med en 3. test på en av disse. Vi satser på å få en avklaring med det første. Generellt: Har i perioden brukt en del tid på daglig drift av LAN, med en del korrespondanse med våre utenlandskontor, samt daglige telefoner og mailer fra klubber og distrikter. Rapportering til NORAD har tatt en del av tiden min. De krever nøyaktig rapportering og vil ha svar ned på detaljnivå. Har også gjennomført en VDG-opplæring vedr vårt utenlandsarbeid. Lesja Ole R Traasdahl MD-IRC Lions Aid Norway 2 Tittel på dokument/versjonsnummer/initialer/dato

33 3 Tittel på dokument/versjonsnummer/initialer/dato

34 Referat fra møte i kommunikasjonsgruppa Tilstede: Kjell, Lill, Gaute, Lise (30 min) og Vibeke. 1 Det var det første møtet og vi brukte litt tid på å bli kjent med hverandre. Vi valgte ut noen av punktene, resten tar vi opp på neste møte. Ingen rollefordeling foreløpig, Vibeke innkaller, leder møtene og skriver referat. Møtet varte fra kl Gruppa ønsker å holde fremtidige møter etter klokken Lions Røde Fjær blir viktig for hele Lions, også denne gruppa. Medlemmene i gruppa stiller seg til rådighet hvis Lise trenger hjelp. Viktig å dra nytte av oppmerksomheten, kommunikasjonsgruppa skal også fokusere på medlemsverving parallelt med innsamlingskampanjen. 3: Kommunikasjonsstrategi Viktig at den har både overordnet og en operativ plan for å bli brukt Målgrupper. Strategi for flere kvinner er viktig. Et ungdommelig inntrykk og tilstedeværelse på arenaer der vi treffer kvinner Gaute fokuserer spesielt for sosiale medier Kjell får innspill fra resten av gruppen og utarbeider en ny skisse. Workshop på guvernørrådsmøtet? Vibeke undersøker. 4 neste møte (komm.strategi) 5 neste møte 6: gruppen får daglige O-pointrapporter + kvartalsrapporter. 7: Kjell og gruppen får se tilbudet fra 07 for trykk og prepress av LION. 8. neste møte 9. Gaute lager tabs Bli medlem og Bli venn av Lions for facebook. Vibeke lager landingssidene på hjemmesiden. 10. De 10 punktene fra Kristoffer er lest og vi er allerede i gang med å bytte ut med mer positive bilder med personer av begge kjønn og alle aldre. 11 Nettbutikken skal selge produkter for Lions Norge i første omgang. 12. jmp pkt 3. Vi trenger ikke egen kvinnebrosjyre (12) men komm.strategi må være tydelig på hvordan få flere kvinner. 13,14,15: Disse brosjyrene venter vi med. 16 Kalender Lions Norge venter vi med. Lar det være et distriktsprosjekt først og lodde responsen. Mange klubber har dessuten store inntekter fra lokale kalendere.

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 24. august 2013 - Protokoll

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 24. august 2013 - Protokoll Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 24. august 2013 - Protokoll Møtet ble avholdt på Radisson Blu Hotel, Bodø. Til stede: Guvernørrådsleder Bjørn Kristian Skovly, assisterende guvernørrådsleder

Detaljer

Statusrapport for MD- GMT Fagsjef GMT: Ole Fjeldtvedt

Statusrapport for MD- GMT Fagsjef GMT: Ole Fjeldtvedt Mål Handling Virkemidler Status Utgave dato: januar 2014 GMT er et medlemsprosjekt initiert av LCI, og som i hovedsak gjennomføres og rapporteres etter retningslinjer gitt fra LCI. Prosjektet tilpasses

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 23. august 2014 - Protokoll

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 23. august 2014 - Protokoll Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 23. august 2014 - Protokoll Møtet ble avholdt på Best Western Oslo Airport Hotell. Til stede: Guvernørrådsleder Tore G. Hovde, distriktsguvernørene:

Detaljer

Guvernørrådsmøte. Sak: Handlingsplan MD GLT for 2014-2015 Møtedato: 23.08.2014 Saksnr: Saksbehandler: Sakstype B

Guvernørrådsmøte. Sak: Handlingsplan MD GLT for 2014-2015 Møtedato: 23.08.2014 Saksnr: Saksbehandler: Sakstype B Guvernørrådsmøte Sak: Handlingsplan MD GLT for 2014-2015 Møtedato: 23.08.2014 Saksnr: Saksbehandler: Sakstype B VEDLEGG: Handlingsplan, oversikt opplæring VDG 1 og 2 VEDTAK: Arbeidsutvalgets forslag til

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 09.11.2013

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 09.11.2013 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 09.11.2013 Lions Norge GR møte den 9.11 2013 Sakstyper: O til orientering. Saker det har vært gjort beslutning på. Saken er kun til orientering I til informasjon.

Detaljer

Distrikt 104 A 2015-2016 Distrikts guvernør Rolf Helge Stave

Distrikt 104 A 2015-2016 Distrikts guvernør Rolf Helge Stave Handlingsplan 2015/2016 for distrikt 104 A Dato: 11.03.2015 Statusoppdatering: 15.aug. 2015, 15. oktober 2015, 15. januar 2016 og 15. mai 2016. 1. Distriktets mål: planarbeid, klubbene Mål Handling Virkemidler,

Detaljer

Guvernørrådsmøte. Sak: IK system Lions Norge Møtedato: Saksnr: 5.06 Saksbehandler: Rolf Norgren / HT Sakstype B

Guvernørrådsmøte. Sak: IK system Lions Norge Møtedato: Saksnr: 5.06 Saksbehandler: Rolf Norgren / HT Sakstype B Guvernørrådsmøte Sak: IK system Møtedato: 27.08.2016 Saksnr: 5.06 Saksbehandler: Rolf Norgren / HT Sakstype B VEDLEGG: diverse presentasjoner og eksempler VEDTAK: Arbeidsutvalgets forslag til vedtak: SAMMENDRAG

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 30.mai Protokoll

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 30.mai Protokoll Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 30.mai 2014 - Protokoll Møtet ble avholdt på Radisson Blu Plaza i Oslo. Til stede: Guvernørrådsleder Bjørn Kristian Skovly, assisterende guvernørrådsleder

Detaljer

Handlingsplan for Lionsåret Distrikt 104 H VDG Ketil Stuan

Handlingsplan for Lionsåret Distrikt 104 H VDG Ketil Stuan Føringer: Langtidsplan MD 104 2015-2020 Handlingsplan MD 104 2015-2016 Statusrapportering: 20. september 2016, 20. november 2016, 20. januar 2017 og 20. mars 2017 Utgave dato: 18.02.2016 Område Mål Aktivitet

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge. Guvernørrådsmøte 15. februar 2014 - Protokoll

Lions Clubs International MD 104 Norge. Guvernørrådsmøte 15. februar 2014 - Protokoll Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 15. februar 2014 - Protokoll Møtet ble avholdt på Quality Airport Hotel Gardermoen Til stede: Guvernørrådsleder Bjørn Kristian Skovly, assisterende

Detaljer

Til tjeneste. Arbeids ordning. for Lions distrikt 104 F

Til tjeneste. Arbeids ordning. for Lions distrikt 104 F Til tjeneste Arbeids ordning for Lions distrikt 104 F Dato Endring iht. DM vedtak Side Kapittel 17/4 DM Skien 2004 4 6-3 og 6-4 23/4 DM Notodden 2005 5 10 29/4 DM Kristiansand (Birkenes) 2006 (se protokoll

Detaljer

Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014

Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014 Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014 Referat fra styremøte nr. 1. Dato: 15. august 2013 Kl.: 18.30 Sted: Åkerøveien 20C, 0586 Oslo Tilstede: DG Randi Mathisen, VDG1

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 29.mai 2015

Lions Clubs International MD 104 Norge Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 29.mai 2015 Lions Clubs International MD 104 Norge Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 29.mai 2015 Møtet ble avholdt på Thon Hotel i Kirkenes. Til stede: Guvernørrådsleder Kay Arne Sørensen, distriktsguvernørene: Halvdan

Detaljer

Prisen på tulipaner 2015

Prisen på tulipaner 2015 Prisen på tulipaner 2015 Prisen pr tulipan solgt fra Lions Norge til klubbene i forbindelse med Lions Tulipanaksjon, fastsettes av guvernørrådet i forbindelse med deres møte i november. Slik som beskrevet

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 30.05.2014

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 30.05.2014 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 30.05.2014 LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 Guvernørrådsmøte den 30. mai 2014 Hotel Radisson Blu i Oslo Sakstyper: O - Orientering. Saker som det har vært gjort

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 22. november 2014 - Protokoll

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 22. november 2014 - Protokoll Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 22. november 2014 - Protokoll Møtet ble avholdt på Quality Airport Hotel Gardermoen Til stede: Guvernørrådsleder Tore G. Hovde, Ass. Guvernørrådsleder

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 30.05.2014

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 30.05.2014 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 30.05.2014 LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 Guvernørrådsmøte den 30. mai 2014 Hotel Radisson Blu i Oslo Sakstyper: O - Orientering. Saker som det har vært gjort

Detaljer

Rapport MD- GMT april 2012-2013 Fagsjef GMT: Ole Fjeldtvedt

Rapport MD- GMT april 2012-2013 Fagsjef GMT: Ole Fjeldtvedt GMT er et prosjekt initiert av LCI, og som vil bli gjennomført etter retningslinjer fra LCI, dog tilpasset norske forhold. Videre også basert på erfaringer og lærdom tilegnet gjennom prosjektet 2014 vekst.

Detaljer

3.8 REGLEMENT FOR LEDER FOR UNGDOMSARBEID (MD-YCEC)

3.8 REGLEMENT FOR LEDER FOR UNGDOMSARBEID (MD-YCEC) 3.8 REGLEMENT FOR LEDER FOR UNGDOMSARBEID (MD-YCEC) Endret av Guvernørrådet i februar 2013 1 Hjemmel I henhold til «Lov for MD 104», kapittel IX, 17, punkt 4 e), skal det velges en leder for ungdomsarbeid

Detaljer

Lions Clubs Internasjonal MD 104 LTP Lang tids plan for

Lions Clubs Internasjonal MD 104 LTP Lang tids plan for Lions Clubs Internasjonal MD 104 LTP Lang tids plan for 2017-2022 Generelle forutsetninger: Lions etiske norm Lions mål Multippeldistriktets policydokument. Langtidsplan for MD104, 2016 2021. Planene viser

Detaljer

Tom Thoresen Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum

Tom Thoresen Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum Tom Thoresen Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum Referat fra sonemøte 2 i sone 3 Dato: 17. april 2013 Kl.: 19.00 Sted: Prinsdal eldresenter, Nedre Prinsdalsvei 59A, Oslo Tilstede: Soneleder

Detaljer

Handlingsplan for GLT og GMT 104H, 2014-2015 GLT/GMT: Rolf Norgren

Handlingsplan for GLT og GMT 104H, 2014-2015 GLT/GMT: Rolf Norgren Opplæring og Medlemsutvikling For å sørge for optimal fokus på opplæring, leder- og medlemsutvikling og at dette drives som et langsiktig arbeide, har LCI etablert prosjektene GLT (Global Leadership Team)

Detaljer

ORGANISASJON, RAPPORTERING OG KONTAKTPERSONER

ORGANISASJON, RAPPORTERING OG KONTAKTPERSONER MD-IRC. NORGE Nils W. Ørum ORGANISASJON, RAPPORTERING OG KONTAKTPERSONER Ajour per nov 2015 1. Hensikt med oversikten. Oversikten er laget for å hjelpe klubber, enkeltmedlemmer, soner og distrikter, for

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 15.02.2014 Sak- og dok.nr 1 Åpning og konstituering 2 Protokoller og referater 2.06 Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 9. 11 2013 i Trondheim B 2.07 Protokoll

Detaljer

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING 2. DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B 2014 / 2015 STED/VENUE: Bakeriet hotell, Trondheim M.NR./M.NO: DATO/DATE: SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: Søndag 07.09.2014 kl. 09:00 til 15:00 Øistein N. Juul Deltagere/Participants:

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.05.2013

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.05.2013 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 24.05.2013 LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 Guvernørrådsmøte den 24. mai 2013 Hotel Aleksandra Sakstyper: O - Orientering. Saker som det har vært gjort beslutning

Detaljer

Fra administrasjonen møtte regnskapsmedarbeider Øystein Berg-Nilsen, og generalsekretær Heidi Lill M. Oppegaard

Fra administrasjonen møtte regnskapsmedarbeider Øystein Berg-Nilsen, og generalsekretær Heidi Lill M. Oppegaard Lions Clubs International MD 104 Norge Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 22.november 2015 Møtet ble avholdt på Quality Airport Hotell Gardermoen. Til stede: Guvernørrådsleder Kay Arne Sørensen, ass. guvernørrådsleder

Detaljer

Protokoll fra Guvernørrådsmøte

Protokoll fra Guvernørrådsmøte Protokoll fra Guvernørrådsmøte 13.02.2016 Møtet ble avholdt på Quality Airport Hotell Gardermoen fra klokken 0900 til klokken 1700 Til stede var: Guvernørråd: Kay Arne Sørensen (Guvernørrådsleder), Lill

Detaljer

B Arbeidsordning for Distrikt 104 D

B Arbeidsordning for Distrikt 104 D Innholdsfortegnelse B Arbeidsordning for Distrikt 104 D Kapittel I Distriktsråds og distriktsstyremøter Kapittel II Distriktsguvernørens rettigheter og plikter Kapittel III DG-elects rettigheter og plikter

Detaljer

Forslag til Arbeidsordning for Lions International Distrikt 104 E6 Gjeldende fra

Forslag til Arbeidsordning for Lions International Distrikt 104 E6 Gjeldende fra Forslag til Arbeidsordning for Lions International Distrikt 104 E6 Gjeldende fra 1.7.2016 Innholdsfortegnelse Kapittel I Kapittel II Kapittel III Kapittel IV Kapittel V Distriktsråds og distriktsstyremøter

Detaljer

Protokoll fra Guvernørrådsmøte

Protokoll fra Guvernørrådsmøte Protokoll fra Guvernørrådsmøte 27.08.2016 Møtet ble avholdt på Clarion Hotel Admiral Til stede: Evy Einarsen Distriktsguvernør 104 A1( DG), Per Olav Bjerkesmoen Distriktsguvernør 104 B2, Ole Bjørn Hasli

Detaljer

Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A. Quality Hotel Tromsø

Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A. Quality Hotel Tromsø The international association of Lions Clubs District 104 A, Norway Distriktsguvernør Roald Nilssen LC Nordkapp VÅR INNSATS LIONS FRAMTID Saksliste / referat Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A Quality

Detaljer

Vi har en tydelig visjon og ved å si «best», har vi fokus på fokus på kvalitet. «Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon.

Vi har en tydelig visjon og ved å si «best», har vi fokus på fokus på kvalitet. «Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon. 1 Forsiden Kjære Lions og venner av Lions Jeg heter Vibeke Aasland og noen av dere kjenner meg nok som redaktør av Lionsbladet. Nå skal jeg presentere LIONS NORGE RUNDT, et prosjekt som skal sette fokus

Detaljer

Bakgrunn. Mandatet har følgende tekst

Bakgrunn. Mandatet har følgende tekst Bakgrunn Riksmøtet i Lions 2013 påla guvernørrådet å følge opp arbeidet med en endring av organiseringen av arbeidet i Lions Norge. Dette er bakgrunnen for det arbeidet som guvernørene har utført etter

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.08.2013

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.08.2013 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 24.08.2013 Lions Norge Saksliste GRM 24.8. 2013 Sakstyper: O til orientering. Saker det har vært gjort beslutning på. Saken er kun til orientering I til informasjon.

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 29.05.2015

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 29.05.2015 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 29.05.2015 Sak- og dok.nr 1 Åpning og konstituering 2 Protokoller og referater 2.11 Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 14.02.2015 B 2.12 Protokoll fra ekstraordinært

Detaljer

Distriktsmøte 104H Oslo og Bærum. Lørdag 18. april 2015

Distriktsmøte 104H Oslo og Bærum. Lørdag 18. april 2015 2 Distriktsmøte 104H Oslo og Bærum LC Haslum har gleden av å invitere til Distriktsmøte på Sandvika Videregående Skole Sandvika Videregående Skole, Elias Smiths vei 15, 1337 Sandvika. Lørdag 18. april

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 14. februar 2015

Lions Clubs International MD 104 Norge Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 14. februar 2015 Lions Clubs International MD 104 Norge Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 14. februar 2015 Møtet ble avholdt på Best Western Oslo Airport Hotell. Til stede: Guvernørrådsleder Kay Arne Sørensen, distriktsguvernørene:

Detaljer

Gode venner som hjelper andre

Gode venner som hjelper andre Gode venner som hjelper andre Kort om LIONS ORGANISASJON Lionsklubben Lionsklubben er grunnelementet i organisasjonen. Man blir medlem av Lions ved å bli medlem av en klubb. Det er ingen frittstående medlemmer

Detaljer

L I O N S - D i s t r i k t s s t y r e 1 0 4 B - 2 0 1 2 / 2 0 1 3

L I O N S - D i s t r i k t s s t y r e 1 0 4 B - 2 0 1 2 / 2 0 1 3 L I O N S - D i s t r i k t s s t y r e 1 0 4 B - 2 0 1 2 / 2 0 1 3 R E F E R A T Side 1 / 5 REFERAT FRA STED: Styremøte for Distriktsstyre 104 B Trondheim DATO: Mandag 20. august 2012 REFERENT: TILSTEDE:

Detaljer

Referat fra Distriktsrådsmøte på Rica Hotell Harstad 31. januar 2015. Møtestart kl 1100.

Referat fra Distriktsrådsmøte på Rica Hotell Harstad 31. januar 2015. Møtestart kl 1100. The International Association of Lions Clubs District 104 A, Norway Distriktsguvernør Rokstad LC Sørreisa Motto: LIONS hjelper med stolthet og glede Referat fra Distriktsrådsmøte på Rica Hotell Harstad

Detaljer

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B STED/VENUE: Orkanger, Bårdshaug Herregård M.NR./M.NO: DATO/DATE: SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: Fredag 24.04.2015 Øistein N. Juul Deltagere/Participants: IPDG1 Svein Fandal,

Detaljer

REFERAT FRA DISTRIKTSSTYREMØTET I DISTRIKT 104 A 1

REFERAT FRA DISTRIKTSSTYREMØTET I DISTRIKT 104 A 1 The International Association of Lions Clubs District 104 A1, Norway Distriktsguvernør Rolf Helge Stave LC Andenes REFERAT FRA DISTRIKTSSTYREMØTET I DISTRIKT 104 A 1 Distriktsstyremøtet ble holdt i Tromsø

Detaljer

Gode venner som hjelper andre

Gode venner som hjelper andre Gode venner som hjelper andre Sonelederopplæring MD104 Utarbeidet av MD GLT 04-06-2012 2 Soneleders rolle Utdrag fra Den Internasjonale Arbeidsordningen Artikkel X, seksjon 2 e) Sonelederen er underlagt

Detaljer

LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104

LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 GUVERNØRRÅDSMØTE 26. MAI 2017 PROTOKOLL. Møtested: Sundvollen hotell. Varighet: Fredag 26. mai kl. 09.00 11.00 Tilstede: Forfall: Lill Alver Guvernørrådsleder Arve Lund

Detaljer

DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015

DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015 DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A Lakselv, 18. april 2015 LØRDAG 18.april 2015 o Arrangement: Distriktsmøte i distrikt 104A o Møtested: Lakselv Hotell o Møtestart: Kl. 0900 Sak 1.0 Konstituering

Detaljer

HANDLINGSPLAN MEDLEMS- OG KLUBBUTVIKLING LIONSÅRET

HANDLINGSPLAN MEDLEMS- OG KLUBBUTVIKLING LIONSÅRET [Velg dato] LIONS NORGE HANDLINGSPLAN MEDLEMS- OG KLUBBUTVIKLING LIONSÅRET 2014-2015 MD-GMT 2014-2017 Christian H. Johansen 0 GMTs hovedtema Fra LCI Ask One: Every Lion should invite at least one new member

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.08.2013

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.08.2013 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 24.08.2013 Lions Norge Saksliste GRM 24.8. 2013 Sakstyper: O til orientering. Saker det har vært gjort beslutning på. Saken er kun til orientering I til informasjon.

Detaljer

Gode venner som hjelper andre

Gode venner som hjelper andre Gode venner som hjelper andre Klubbpresident Ansvar, rolle og oppgaver utarbeidet av MD GLT Versjon: 2014-01-31 2 Hensikt Hensikten med denne opplæringspakken er gjennom selvstudium å gjøre alle potensielle

Detaljer

Tore G. Hovde Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum

Tore G. Hovde Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum Tore G. Hovde Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2012-2013 Bærum, 20.01.13 Månedsbrev for februar. Kjære Lionsvenner! Dette brevet vil kun handle om «Prosjekt 2014» I månedsbrevet for januar

Detaljer

Tore Lynau Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2015-2016

Tore Lynau Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2015-2016 Tore Lynau Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2015-2016 Referat fra sonemøte 2 i sone 3-2015/2016 Dato: 18. november 2015 Kl.: 18.00 Sted: Nordstrand Kirke Ekebergveien 236/238, 1166 Oslo Tilstede:

Detaljer

PROTOKOLL FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015

PROTOKOLL FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015 PROTOKOLL FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A Lakselv, 18. april 2015 LØRDAG 18.april 2015 Arrangement: Distriktsmøte i distrikt 104A Møtested: Lakselv Hotell Møtestart: Kl. 0900 Sak 1.0 Konstituering

Detaljer

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 20. april 2013 Sted: Sjøskogen skole, Vinterbromyra 4, 1407 Vinterbro

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 20. april 2013 Sted: Sjøskogen skole, Vinterbromyra 4, 1407 Vinterbro Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 20. april 2013 Sted: Sjøskogen skole, Vinterbromyra 4, 1407 Vinterbro Av Distriktssekretær Jorun S. Waaden ÅPNINGSSEREMONI - Velkomsttale fra presidenten i LC Ås/Nordby,

Detaljer

Lions Tulipanaksjon 2016

Lions Tulipanaksjon 2016 Lions Tulipanaksjon 2016 Informasjonsbrev oktober 2015 Lions Tulipanaksjon arrangeres lørdag 30. april 2016! Til klubbene i Lions Norge Det er på tide å begynne planleggingen av Lions Tulipanaksjon 2016.

Detaljer

Sonelederrapporter. til. Distriktsmøtet i Orkdal. 25. april 2015

Sonelederrapporter. til. Distriktsmøtet i Orkdal. 25. april 2015 Sonelederrapporter til Distriktsmøtet i Orkdal 25. april 2015 Distriktsmøtet 25. april 2015 Distrikt 104 B Distriktsguvernør Alf E. Olsen Arrangør: Lions Club Orkdal og Lions Club Orkla Rapport fra Sone

Detaljer

Arbeidsordning for Distrikt 104 D4 Gjeldende fra

Arbeidsordning for Distrikt 104 D4 Gjeldende fra Arbeidsordning for Distrikt 104 D4 Gjeldende fra 1.7.2016 1. utgave vedtatt på konstituerende Distriktsmøtet i Kirkenes 29. mai 2015 2. utgave vedtatt på Distriktsmøtet i Tjøme 23. april 2016 Innholdsfortegnelse

Detaljer

B. ARBEIDSORDNING FOR DISTRIKTENE I MD-104

B. ARBEIDSORDNING FOR DISTRIKTENE I MD-104 Arbeidsordning for Lions distrikt MD-104 A1 (Gjeldene fra 1.7.2015) Siste endring er gjort av Distriktsmøtet 2016 1 INNHOLD B. ARBEIDSORDNING FOR DISTRIKTENE I MD-104 Kapittel I Distriktsstyre og distriktsrådmøter

Detaljer

STATUS RAPPORT Lions International 100 år 2017

STATUS RAPPORT Lions International 100 år 2017 1 STATUS RAPPORT Lions International 100 år 2017 DATO: 15. Mai 2017 Prosjektgruppa Lions International 100 år i 2017 består av: Steinar Mikalsen A1, Kjell Gylland B2, Odd Audun Rage E6, Tove Annexstad

Detaljer

GUVERNØRRÅDET. Sak: KOMITEER, STYRER OG UTVALG I 2014/2015 Møtedato: Saksnr: 5.01 Saksbehandler: HLMO Sakstype B

GUVERNØRRÅDET. Sak: KOMITEER, STYRER OG UTVALG I 2014/2015 Møtedato: Saksnr: 5.01 Saksbehandler: HLMO Sakstype B GUVERNØRRÅDET Sak: KOMITEER, STYRER OG UTVALG I 2014/2015 Møtedato: 23.08 2014 Saksnr: 5.01 Saksbehandler: HLMO Sakstype B VEDLEGG: Se oversikten nedenfor AU s vedtak: Forslaget vedtas. SAMMENDRAG (saken

Detaljer

KOMITEER, UTVALG OG KONTAKTPERSONER valgt eller oppnevnt for Oppdatert

KOMITEER, UTVALG OG KONTAKTPERSONER valgt eller oppnevnt for Oppdatert KOMITEER, UTVALG OG KONTAKTPERSONER valgt eller oppnevnt for 2014-2015. Oppdatert 16.02.2015 Der det er praktisk mulig, skal alle komiteer og utvalg avholde sine møter via nett eller som telefonmøter.

Detaljer

Soneleder i Lions Norge

Soneleder i Lions Norge Soneleder i Soneleder i Soneleder skal ha gjennomgått følgende opplæring: Selvstudiekurs modul 1 (se sonelederopplæring) Sonelederkurs i regi av distriktets GLT Lions lederkurs 1 (tidligere RLLI) Tema

Detaljer

Arbeidsordning. for distrikt 104 C3. (Gjeldene fra )

Arbeidsordning. for distrikt 104 C3. (Gjeldene fra ) Arbeidsordning for distrikt 104 C3 (Gjeldene fra 1.7.2015) Vedtatt med endring i Rådsmøte 19.9.2015 Vedtatt endring på distriktsmøtet i Lunner 21. 23. april 2017 Side 1 av 7 INNHOLD Kapittel I Distriktsstyre

Detaljer

(Gjeldene fra )

(Gjeldene fra ) Forslag til arbeidsordning for distriktene i MD-104 (Gjeldene fra 1.7.2015) INNHOLD Kapittel I Distriktsstyre og distriktsrådmøter s. 3 Kapittel II Distriktsguvernørens rettigheter og plikter s. 3 Kapittel

Detaljer

Gode venner som hjelper andre

Gode venner som hjelper andre Gode venner som hjelper andre Kort om LIONS ORGANISASJON Lionsklubben Lionsklubben er grunnelementet i organisasjonen. Man blir medlem av Lions ved å bli medlem av en klubb. Det er ingen frittstående medlemmer

Detaljer

PROTOKOLL DISTRIKTSMØTE 2017

PROTOKOLL DISTRIKTSMØTE 2017 The International Association of Lions Clubs District 104 A1, Norway Distriktsguvernør Evy Einarsen PROTOKOLL DISTRIKTSMØTE 2017 LØRDAG 22. APRIL 2017 Arrangement: Distriktsmøte i Distrikt 104 A1 Møtestart:

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

Terje Fodstad Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2014-2015

Terje Fodstad Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2014-2015 Terje Fodstad Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2014-2015 Referat fra sonemøte 2 i sone 3-2014-2015 Dato: 19. november 2014 Kl.: 19.00 Sted: Ortopediteknikk på Ryen, Ryensvingen 6, Tilstede:

Detaljer

NHF Region Øst-Norge Referat nr.2 fra REGIONSTYRE-MØTE

NHF Region Øst-Norge Referat nr.2 fra REGIONSTYRE-MØTE Strømmen 12.06.2004. NHF Region Øst-Norge Referat nr.2 fra REGIONSTYRE-MØTE Tidspunkt : 09.08.04 Møtetid: 17.00-21.00 Sted: Idrettens Hus Strømmen Referent: Karin Hansen Kopi til: Ansatte i Øst-Norge Vararepresentantene

Detaljer

Gode venner som hjelper andre

Gode venner som hjelper andre Gode venner som hjelper andre Klubbkasserer Rolle, ansvar og oppgaver utarbeidet av MD GLT 2 Hensikt Hensikten med denne opplæringspakken er gjennom selvstudium å gjøre alle nye kasserer i stand til å

Detaljer

LOV FOR Distrikt 104 C3

LOV FOR Distrikt 104 C3 LOV FOR Distrikt 104 C3 Vedtatt på distriktsmøtet på Rena 18. april 2015 Innholdsfortegnelse Kap. I NAVN - HENVISNINGER... 3 1 Denne organisasjonen skal betegnes som... 3 2 Denne lov er gitt i medhold

Detaljer

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 5. april 2014 Sted: Støtvig Hotel, Larkollvn. 801, 1560 Larkollen

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 5. april 2014 Sted: Støtvig Hotel, Larkollvn. 801, 1560 Larkollen Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 5. april 2014 Sted: Støtvig Hotel, Larkollvn. 801, 1560 Larkollen Av Distriktssekretær Jorun S. Waaden ÅPNINGSSEREMONI - Åpning med Kor uten grenser - Velkommen til

Detaljer

Guvernørrådsmøte. Sak: Tildelinger fra Lions Tulipanfond Møtedato: Saksnr: 6.12 Saksbehandler: Bjørn Zarbell Sakstype B VEDLEGG: VEDTAK:

Guvernørrådsmøte. Sak: Tildelinger fra Lions Tulipanfond Møtedato: Saksnr: 6.12 Saksbehandler: Bjørn Zarbell Sakstype B VEDLEGG: VEDTAK: Guvernørrådsmøte Sak: Tildelinger fra Lions Tulipanfond Møtedato: 22.11.2015 Saksnr: 6.12 Saksbehandler: Bjørn Zarbell Sakstype B VEDLEGG: VEDTAK: Arbeidsutvalgets forslag til vedtak: SAMMENDRAG (saken

Detaljer

Til tjeneste PROTOKOLL FRA DET 59. RIKSMØTE 2011 I ÅLESUND. Gode venner som hjelper andre

Til tjeneste PROTOKOLL FRA DET 59. RIKSMØTE 2011 I ÅLESUND. Gode venner som hjelper andre Til tjeneste PROTOKOLL FRA DET 59. RIKSMØTE 2011 I ÅLESUND Gode venner som hjelper andre Protokoll fra Riksmøtet 2011 i Ålesund DAGSORDEN 1 Åpning 1.1 Møtet ble åpnet kl. 15.30 av guvernørrådsleder (GRL)

Detaljer

LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104

LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 GUVERNØRRÅDSMØTE 18. november 2017 PROTOKOLL. Møtested: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport Varighet: Lørdag 18. november kl. 10.00 17.00 Tilstede: Arve Lund Guvernørrådsleder

Detaljer

LIONS NORGE MD104 ÅRSBERETNING 2012/2013

LIONS NORGE MD104 ÅRSBERETNING 2012/2013 LIONS NORGE MD104 ÅRSBERETNING 2012/2013 Virksomheten og administrasjon Lions Club International (LCI) er en verdensomspennende organisasjon som består av 46 000 klubber og 1,35 millioner medlemmer. Lions

Detaljer

Irmas apell om generasjoner i Lions

Irmas apell om generasjoner i Lions Protokoll fra Guvernørrådsmøte 12.11.2016 Møtet ble avholdt på Quality Airport Hotel Gardermoen Til stede: Evy Einarsen Distriktsguvernør 104 A1(DG), Per Olav Bjerkesmoen Distriktsguvernør 104 B2, Ole

Detaljer

Protokoll Distriktsmøte, LC Tjølling, Distrikt 104F Stavern 20. 22. april 07

Protokoll Distriktsmøte, LC Tjølling, Distrikt 104F Stavern 20. 22. april 07 Protokoll Distriktsmøte, LC Tjølling, Distrikt 104F Stavern 20. 22. april 07 1. ÅPNING AV DISTRIKTSMØTET, DM 07 Åpning v/hovedkomitéens leder, PDG Ulf Walle, LC Tjølling Velkommen v/president Terje Røberg,

Detaljer

Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker. Lions Norge Hva er Lions? 24.09.2013. Til tjeneste

Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker. Lions Norge Hva er Lions? 24.09.2013. Til tjeneste Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker The International Association of Lions C lubs ble stiftet i C hicago, USA, 7. juni 1917 av forretningsmannen Melvin Jones. Lions har 45.000

Detaljer

Protokoll. Distriktsmøte distrikt 104 F Akkerhaugen 17. april 2010

Protokoll. Distriktsmøte distrikt 104 F Akkerhaugen 17. april 2010 Protokoll. Distriktsmøte distrikt 104 F Akkerhaugen 17. april 2010 1 ÅPNING AV DISTRIKTSMØTE Velkommen til Distriktsmøte på vegne av arrangørklubben ved president Bjørn Holta. Ordfører Hans Sundsvalen

Detaljer

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING 2. DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B STED/VENUE: Clarion Hotel & Congress Trondheim M.NR./M.NO: DATO/DATE: SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: 07-08 september 2013 Øistein N. Juul Deltagere/Participants DG Svein

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt)

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt) 1 MØTEPROTOKOLL UTVALG MØTESTED Representantskap for TKØ Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune DATO 18. oktober 2013 TID Kl 10-13 TILSTEDE: Inger-Christin Torp (leder) Ola Selvaag Beate Børja

Detaljer

Gode venner som hjelper andre

Gode venner som hjelper andre Gode venner som hjelper andre Kort om LIONS AKTIVITETER Prinsipp for våre aktiviteter Når vi samler inn penger til humanitære formål har vi et ufravikelig prinsipp. Alle innsamlede midler skal gå uavkortet

Detaljer

6.3 RETNINGSLINJER VED SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE FRA MULTIPPELDISTRIKTETS AKTIVITETSKONTI

6.3 RETNINGSLINJER VED SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE FRA MULTIPPELDISTRIKTETS AKTIVITETSKONTI 6.3 RETNINGSLINJER VED SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE FRA MULTIPPELDISTRIKTETS AKTIVITETSKONTI Godkjent av Guvernørrådet i november 2013 Multippeldistriktet har noen aktivitetskonti, der klubber kan søke om

Detaljer

Årsrapport 2009-2010.

Årsrapport 2009-2010. Årsrapport 2009-2010. Styret i L.C. Haugesund/Tonjer har bestått av følgende: President Visepresident Past president Kasserer Sekretær Klubbmester Aktivitetsleder Harald Ø Tønnes T Øystein H Arne N Thorbjørn

Detaljer

Fra 2005 ønsker vi å ha egen avdeling for dommere i regnskapet.

Fra 2005 ønsker vi å ha egen avdeling for dommere i regnskapet. Protokoll STYREMØTE I JJ-FORBUNDET NR. 01 2004/2006 STED: Oslo Ullevål DATO: 11-12 august 2004 TID: Lørdag kl. 10:00-17:00 TIL STEDE: Solveig Engbakk Leder Lasse Hammersland Nestleder Anne-Sofie Skaufel

Detaljer

Tilstede. Line Orlund, Aud Perly Undheim, Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen.

Tilstede. Line Orlund, Aud Perly Undheim, Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen. Styremøte 09.05.2012 Tilstede. Line Orlund, Aud Perly Undheim, Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen. Faste poster: A) Godkjenning av saksliste Følgende saker tilføyes den fremlagte sakslisten: Endring

Detaljer

Gode venner som hjelper andre

Gode venner som hjelper andre Gode venner som hjelper andre 1 Fremtiden Fortiden er forbi. Fremtiden har vi ennå ikke fått. Den skal vi konsentrere oss om! 2 Vår situasjon Innledning. D agen i dag. 3 Vår situasjon 13 000 medlemmer

Detaljer

1.6 REGLEMENT FOR LIONSKONTORET

1.6 REGLEMENT FOR LIONSKONTORET 1.6 REGLEMENT FOR LIONSKONTORET Reglementet fra 01.10.2003, endret sist av Guvernørrådet 22. november 2015 med ikrafttreden samme dato Innholdsfortegnelse 1. Ansvar og myndighet 2. Reglement for Lionskontoret

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

04.06.2015. Til tjeneste

04.06.2015. Til tjeneste 04.06.2015 Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker The International Association of Lions C lubs ble stiftet i C hicago, USA, 7. juni 1917 av forretningsmannen Melvin Jones.

Detaljer

FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB

FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB 1 DEFINISJONER Færder RK er tilknyttet Rotary International distrikt 2290, og er underlagt RI s lover og vedtekter. Klubbens inntaksområde er sammenfallende

Detaljer

Protokoll fra ordinært styremøte

Protokoll fra ordinært styremøte Protokoll fra ordinært styremøte Sted: Fotball/budbilkontoret Dag/dato: Onsdag 19.oktober 2016 Varighet: 17.30 21.00 Tilstede styret: Fra administrasjonen: Forfall: Espen A. Johansen (EJ), Hanne Dahl Molden

Detaljer

Gode venner som hjelper andre

Gode venner som hjelper andre Gode venner som hjelper andre ÅRSRAPPORT 2014 LIONS FØRERHUNDSKOLE OG MOBILITETSENTER Sverre Norgren LC Eiksmarka-Hosle Lions Norge Årsrapport 2014 03.06.2015 SN 2 Styret i Stiftelsen Lions Førerhundskole

Detaljer

Referat fra distriktsrådsmøte i Distrikt 104 J, 29. november 2014

Referat fra distriktsrådsmøte i Distrikt 104 J, 29. november 2014 Referat fra distriktsrådsmøte i Distrikt 104 J, 29. november 2014 Sted: Tingvold, Elvestadveien 1958, Hobøl Til stede: Lill A. Alver DG LC Nedre Romerike Christer Hedenskog DK LC Skiptvet Jorun S. Waaden

Detaljer

Gode venner som hjelper andre

Gode venner som hjelper andre Gode venner som hjelper andre Klubbsekretær Rolle, ansvar og oppgaver utarbeidet av MD GLT 2 Hensikt Hensikten med denne opplæringspakken er gjennom selvstudium å gjøre alle nye sekretærer i stand til

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. februar 2014

Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. februar 2014 Møtedato: 26. februar 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/298-12/012 Karin Paulke, 75 51 29 36 Bodø, 14.2.2014 Styresak 12-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. februar 2014 Det vises

Detaljer

NHF Region Øst. Referat fra regionstyremøte nr.11

NHF Region Øst. Referat fra regionstyremøte nr.11 NHF Region Øst Referat fra regionstyremøte nr.11 Tidspunkt: Tirsdag 27. August 2013 Møtetid: 14.00 21.00 Sted: Referent: Helsfyr hotell Karin Hansen Navn Tilstede Forfall Merknad Odd Granerud Leder X Anne

Detaljer

NHF Region Øst. Referat fra styremøte nr.10. Tidspunkt: Onsdag 5. Juni 2013 Møtetid: Sted: Rica Oslo Hotel Referent: Karin Hansen

NHF Region Øst. Referat fra styremøte nr.10. Tidspunkt: Onsdag 5. Juni 2013 Møtetid: Sted: Rica Oslo Hotel Referent: Karin Hansen NHF Region Øst Referat fra styremøte nr.10 Tidspunkt: Onsdag 5. Juni 2013 Møtetid: 16.00 18.00 Sted: Rica Oslo Hotel Referent: Karin Hansen Navn Tilstede Forfall Merknad Odd Granerud Leder X Anne Berit

Detaljer