SNO. Behandling av krigsfanger og erobrede dokumenter ...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SNO. Behandling av krigsfanger og erobrede dokumenter ..."

Transkript

1 disiplip'-i samfunnet sl~r inn over forlegningene, og ev muldvarparbeide, liberaliseljngstiltak osv pulveriserer disiplin og normer - overlates en hel del til korporaler og sersjanter. Mens - motsatt,- kapteiner skal være med p~ ~ ta hftnd om daghavendetjenesten. Inflasjon, eller behov - ettersom man nl har fltt sivile lørdagsgrupper S0111 driver rundt med flaske for munnen og' ølrescrve i plastposer, Og som nlr de er, i det lunet, sjikanerer befal. Slik troppsbefp.let foruts~, - Hva sier avholdsfolk. og foreldre? Hvorfor skal man ikke snart kunne fortelle, at ikke alle soldater oppfører firt' seg likt, at noen kaster kniv i veggen, andre ikke bytter sengetø)' om kontrollen ikke er skarp og at mange menn i dette landet sover i undertøyet? _ Mens troppsbefalet neglisjeres er soldatene en slags hellig klan, Det verste er dog politikere som forsøker å fiske stemmer. Eller kanskje det Cl' materiellrekvisisjoner som kommer i retur hver tredje måned? Mon tro om det ikke snart er på tide å leve litt mer for dette landet. _ Slik kan en troppsoffiser undre seg, Hva er riktig, hva er galt, hvor meget feil tar han Hærmann.,1;>r Råd.slagning og samordning i NATO... I tidsskriftet International Organization nr 4 for 1969 er det tatt inn en kritisk a.rtikkel av John W. Holmes om NATO's fremtid: Vi' t)1~ i. dag diskutere NATO's struktur, størrelse og målsetning, ja, endog NATO'steksistensberettigelse. Organisasjonen virker irrelevant for de unge som cr mc;r. opptatt av «vertikale» enn av «horisontale» problemer, Det er for tidlig å gi slipp..på den stabilitet NATO har medført, ikke minst innen alliansen sel v, men NATO's mål bør være å gjøre seg overflødig, I den siste - og kanskje lengste.-;- fase må ho\'edvekten legges på avspenningsbestrebelser snarere enn kriseberedskap. Rådslagninger blir viktigere enn samordning, fordi samlet opptreden,ikke nødvendigvis gir de beste resultater, En bivirkning av denne prosess er at medlemslandene enda mindre enn før kan betra.ktes som satelitter a\' USA. 'J Skal NATO fortsatt bestå, må organisasjonen reduseres til sin opprinnelige for~,?g størrelse: en militær allianse, Manglende permanens er ikke ensbetydende medliasko.det atlantiske samfunn - den varige, politiske overbygning - er enbab~traksjon. De som ivrer etter logiske, regionale blokker, overser det nettverkt_av levedyktige, funksjonelle sammenslutninger som hvert land deltar i, Integrasionsaktivistene må slutte å klage over manglende samordnina oa svm-,*rl:l, " " ) metr! lj?h~n NATO, $ymmetriidealet fremsto med troen på et forenet Europa, likestilt med USA. I dag er det mer fruktbart å betrakte USA som midtpunkt for fleft,,konsentriske alliansesirkler, Følgelig kan full militær og politisk samordning,innen NATO hverken gjennomføres eller godtas, 196 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, ~: ;..,;"",. -',..~ :,.'. ' Behandling av krigsfanger og erobrede dokumenter kv' obmt john A. Hemphil!. Næn'ærende arrilkkei er hentet fra Military RivicU' nr 11/69. Vi har ment at artik.kelen belyser et problem hvor vi neppe står særlig sterkt og derfor kanskje kunne vekke til noe deba.ot, Oberstløytn'an.t O. l, Ark har oversatt og kommentert anikkelen.for Off~sersblader. plasser er så h11l'grr fra di,v,isjonens kommandophssat brigadene i virkelig Problemet: Hva sik,al man gjøre med krigsfanger? - har vær t en v'mlskel~g heten gjennomfører s,ine operasjoner $Ia;k for de militære sjefer hek fra hisltoriens begynnelse. Geng is Khan d['epte selvstendlge. Brigadenos underlagte ba~aljoner - sine fanger, men's Alexand er dro S1:ore ofre langt fra hverandre - leder selv og Ha;n,n,ibal >tv>a.ng krigsfan gene ti.j å de o?erasjoner som tar sikte på il tjenestegjøre i deres armeer. Men det f~nne er også skrevet beretninger som forteller 'at krigshngenes skjebne ble da opprørsstyrkene. Når en opprør~sty!1kea v en v iss størrels'e Cl' bhtt lokalisert, bygger brigaden og dens veri, fangehull og sult. I moderne tid er det blitt tatt skritt bataljoner opp imkmft og fører koord,tnerte opera.sjoner mot oprørem e, Men fo>1' å elim~nere brutalirteten og &tandardisere behandl~ngen a v krigsfaa1ge di'sse operasjon<erledes normal{ av brigaden og i'kke,av divi~jonen eller høyere enhet 'slik det er v'anl1g under en ne, P å ett område har det imidlertid ikke vært forandring ned gjennom tidene: Krigsfangene tortsetter å være ikonvenlsjonell krig, Brigade- og bataljonsjefer som skal en verdifull opplysningskilde og et lede operasjoner på en dlytende» slagmark har behov for ferske opplys viktig ledd i produ'k~jonen av etterrct1l1nger. For den moderne amerikanske hær ninger for å 'kunne holde tritt med det raske tempoet i opcrasjolhcne. er slilke operasjoner som de i Viemam en Krigsfanger og dokummtersom nylig er erobret, er like vikuige opplys ny erfaring, I motsetning til de -to verdenskriger og Korea-krigen finnes ningskilder i dcag som under tidligere der ingen frontlinje, ingen nabodivisjoner og ingen bakre områder med kriger. Men sjefene må ha kapasitet i sin organislasjon for il få ta,k i disse opplysningene fø'[ de er blitt for gamle fremskutte ledd fra hoyere staber. Istedenfor finnes det en «flytende» og har mistet ~n a.ktual~tet. Den amerikanske hærs doktril1c burde gi III 1I slagmark med en flyktig fiende. Kommando- og kontrollmønstret har også iitihctcr for en slik bp~\itet. iorandret seg. Brigadens kommando- 297

2 - Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Hva med doktrinen? En do'ktt!\ine,knesetter -de foodament;1lle pi1mlsipper SOm gir retn ingslin jer for mi'li-tære hal1denger. Disse pri11- sipper %Irr grun1l'l:a.get for den organisasjon og utrlj'sltn~ng rom be~temmer kapa~ket og opera.tiv prosedyre, Den amerik-ans<ke hærs doktl'ine for behand Ling a v tkrigsfanger og erobrede dokumenter hle 'Ucvikolet for å dekike behovet,under koo.v'ensjon.el1 'krig. Er dokt1'in'e11 god nok fo,r pasif.i$erin~opemsjoner? I,sOO1'Ikrig og heg,renls'et krig skaper de mi,litæ.re ~tyrker s i'ct eget opemoive miljø. Begge pa1iter ha:r eoablert frooltnbjer og brak're admi:noistro~ive omdder... Fremgang berr ma.rkert ved at Vliktig kmde bl,jrr erobret. Deore relsulterer V'a11'ligvis,j taoktisk nederlag for dier' ødeleggel'5'e av forsva.reren. B'rigadie- og beca.ljo!1s5jefene baserer sine operasjoner på mål i lendet og eorerrettiinger Om den fiendtlige forsvarer. Hvis fienden friv,j,j.!,ig girr fra '5'eg v~kloig lehde 'uren kamp, hetmktts det som et ''''Pluss» og medfører.i. alm,jnneo1ighett it g;,ennomfør1ngen!;ly opera ISjonen låmelererer. Men de ik.a.raikreri.sti.9ke'{~rekk ved pa&ifi~irnogooperasjoner eran:nerledes: Under paosifireringsopernsjoner finnes der ængen ok!lljrt!;lvgroorede frontl,jnjer og hatkre områder. Alle områder er 'aktuell eller poten5lieh sl,agma.'rk. Målene,joer opprøremes ~t}'lrker, hans ood:erjo1"diske rom og t'i.i11.ndler, hans forsynnn.gssysoom og den lstøone han får fra Si'VHbefoIk,n,ingen. Fra brigadens og ba'o;ljljonen-es synspunkot er den fremrtrederude forekjell fm konvensjonell krig ~ den" at lsi.a.gm.a.rken er fl yrende, og det, er vrarnsikelig å lokalusere oppml'ssiyrkene. I det <SItore og hde 'er opprøreren 298 van'ligv,i,s den militært underlegne, Han,klJ.o iikke ti,ll,ate seg å utkjempe et avgjørende slag med p'asifiseringsstyrhme før han er overlegen i styrke, Opprøreren må bruke bevegelighet, hemmelige oppholdssteder og lende som gll'r ham fordeler for å motvi'rkepasifiseringsstyrkoen~ str'idstekniske overlegenhet, Hans krig er en krig ~ v sammenhengende bevegelse diktert a v len,dets og befolkningens evne,~il å beskyctte hans oppholdssted. For å unngå ø-deleggelse må opprøreren 6ihe seg muligheten, for åkun:ne slå til og 6å <!)rekke seg ti,lbake før han har mistet in,it,ta.tivet eller før pasi,f,isering'sstyrkene kan sette,in'n sin ov'erlegne ~J.dkraft mot ham. Et annet problem, Sjefene for pasi.fi,se1"ingsstyrkene har 'et 'annet problem, De må f,inne opprøreren og beholde kontakt med ham,j,nn<til deres overlegne il dkrajtkan bli org:anrrsert og anvendt, I en kj.1i.g med f.rdnttlinjer er f1'endens rilbake,orøknmg bare ()pprøreren~ måte å flytte kon'f1~ktområdet,til et ann'et sted hvor forddeoie vil være på hans side, I p~if~eringsopero.sj011er oppnår,rkke brigade- og bataljonssjefene suk sess ved å ta et mål i lendet eller ved å tvinge mot'%alll-d'eren otil retrett, Suk SC% oppnås bare ved en fullstendig ødeleggeisle av opprørsstyrken, For å ødelegge f,i'enden må det holdes kon,oakt ved en effek,oiv.forfølgelse, Opprøreren har,imidlercid en serie av valgmuligheter nh det gjelder å gjennomføre en tilbaketrekn,ing, For å kunne gjøre mottrekk trenger sjefen for pa:sifi'seringsstyrken 'raskt aktuelle og «varm e» eotcrrctninger om fiendens planer og styrkeforhold, Brignde- og ~ ~ I i Forsvarssentret på Huseby er ett av de mest betydningsfulle tiltak som er gjennomført innen Forsvaret ~EGA ~.. E.GA leverte og monterte alle elektriske installasjoner for lys, varme og ventilasjonsanlegg, Vart firma prosjekterer og leverer forøvrig alt fra store industrianlegg og kraftstasjoner til AEG husholdningsapparater. ELEKTRO-GENERATOR AKSJESELSKAP Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand 5, Skien. Hamar, Tromso, Bada. Alesund ~

3 Ledig stilling 'L:.: "6itWl,t r. ;er:..ai.l ~.:.~ '~. -'. Teknisk personell NEBB er en ledende elektroteknisk bedrift. Vi søker personell med teknisk bakgrunn, fortrinsvis elektro/sterkstrøm eller elektronikk til konstruksjon og andre interessante oppgaver. Skriftlig henvendelse til vår Personalavdeling, postboks 429, Sentrum, Oslo 1. En ledende elektronisk bedrift NEBB AKTIESELSKAPET NORSK ELEKTRISK 8.. BROWN BOVERI o SLO bauljonssjefene kan ikke vente så lenge som det kreves for en høyere stab.~ produsere etterretninger for deres neste operasjonsfasc. Etterretningene trenges øyeblikkelig hvis de, skal v:ere mulig å initiere en hensynsløs foriølgelse uten å nøle for lenge. EvakliC1'ing av kildene. Tilfa'ngetatte opprørere, fly'ktninger og avhoppere - er like etter at de er kommet i egne styrkers hender - «Førstehånds observatører» av motstandererus operasjoner og planer. I ti,llegg,kommer dokumenter og private brev som er verddfulle kilder for fersike opplysn'inger. Erobring erimidler,tid ikke nok, Brigade- og bata,ljon~sjefene må ha for håndenenterretningsorganer som sn'ares etter erobringen kan sortere, avhøre, oversette og evakuere,d:'5se kildene for å oppnå ferske opplysninger. En times forsin!kelse - særlig under operasjoner,i v\l.11ske'!ig lende eller i mørke - er ofte,ti d nok for opprøreren til å unnslippe. I Viewam er det ikke VJJ11'Eg for en avdeling under operasjoner å bruke over 90 prosent av -tiden til å lete etter fien den og mindre enn 10 prosent a;vtlid'en til å bekjempe ham. Som oftest avbryter opprørerne kontakten med egne styrker under dekke av mør1ket. Krigsfanger og dokumenter erimidlertidav begrenset verd.j for bataljorrssjefen som hverken har organer innen bacajjonens organ,isasjon eller atca~jert som kan foreta avhør og oversettelse. Den amerikanske hærs doktrine g1r retn~ngslinjer for den sttiasreknrr'kk en sjef ska:lanvende og gir rammen for hans oppgaver i strid, Dette ånneb:erer ikke at sjefen er forhirldret fra å bruke tnh'l'atlv og oppfinllsoonhet, men do ;" trinen seher en grense for disse dyder. For å v:ere effekti\" :-nå doktrinen ti! passe seg og foral,8re seg l11ed,1(>t Oper:ttive miljo. Den amerikans;';e h:ers dl1:,t:-ine l11ed hensyn til krigsll11gcr er basert på Ccnevekonvensjonell for bc'h:tndlillg :t\. krigsfanger av 12 :tllgllst 1949 (h~r for,kortet GP\'V) som foreskri\'er en mellnes:kelig behandling av fangene. Formå! og prinsippet. Det formål og prinsipper SOI11 gjelden,d'e amerih.:n~k'e krigshngedoktrine legger til grunn, har til hensikt.'i støtte egne operasjoner innenfor f::tmmen av 'krigens lover - inklusive GPW. Disse form:)l og pri11'sipper fas,tlegger mål og utgangsverdicr for behandling og,avhør av krigsfanger og er veiledende for li tv iklingen a v doktrinen. Di sse formål er: 1. Å oppnå maks,il11um av etterretninger innenfor de restriksjoner som er gitt i internasjonale lo\ er. 2. Å hindre at krigsfanger rømmer eller bli,r gjenerobret :w [iendells styrker, 3. A fremme - ved å v::t:rc eksempel _ en skikkelig behandling av det amerikanske perso!l'ell som blir t'att til fange 'a y fi'enden, 4, A svel<!ke fiendc11s vilje til.1 linng~ å bli ta-tt til fange. Disse.prinsipper er: 1. Menneskelig behandling. 2. Rask,evakuering fra forrc:;te linje. 3. A gi muligheter for ;l\"hor :tv f:tngene. 4. A instruere egne styrker i de bestemmelser som ~r nedl.lgt i internas}on'ale 10\"er og traktater med hensyn,ril behandlil1g :t\' krigsf.:mger og sivile internerte. 299

4 s.~ Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, , Å,iruregrerepro.gedyren for eva'kueril!1lg, IkonJt roll og -a dminlistralsjon av få de nødvendige opplysninger i tide. avhørspersonell, v,il ikompanirsjefen ikke k'11lrgsfan;ger og!sivile intternoertei det øvrige forsy,ruin'gs5y'5tem, Med 'llnnrtja,k I~JV fom1å-lene rom -ang.1'r bruk ll.v k,rigsfanger,som arbeids KQmpan isjefen er.ik ke tildelt E-per Et tcrretni ngss tø t te. kraft, gjelder rahe,formålprinlsipper s'on'ell ~ :kompan,iets KOP, men b'j.;raljanen hat det i form av E-offiseren og f!1a bni!g;aod'eniva og ll1 edover. For hri ~gadoo og' bataljon;en under pats>ifisering'soperws joner er pr,in's>ipp nr 2 og 3 for dente 'Personell er a hjelpe batal E-sersjanten. Den primære funksjon,i strid.med hvemrud.re. Prinsippet om jonssjefen og 'ham underlagte sjefer å goi muliglherer for a.vhør ra v kritgsfanger tar primært sikte på divisjon d'en og 'Ptodu~ere etrerreroinger, men med å inn~amle opplysninger om fie>n og høyere renhet. Men det er liikevel,ingen av dem fomtseores å være i stand av berydtnting fgr evakuering og ikontrol:l'av,:krigsfanger 'Pa talle nirva. I al rtil å lavhøre Ikrig sfl<1jnger og oversette Idokumenlter. Til dette.k,revesspes:elle miu1iil.elighet er disse form~l og pni,ns~pper 'I!lHfonxl~ti11ende for nonna,l krig oversettere - som,ikke linngar i ba kvalif,ikasjoner -avhørere og toltker/.fønlltrgf... men,ikke alle dder -av gjeldende amerikanske doktrine for krigs 'vekt på 11. cv.akuere 'kriogsfanger og docaljonen,s KOP. Det hlir derfor lagt IfMl'getjeneste er formahtj.en'lrig pa hrig<lid1en;ivå og l'avere un,der pasifisel'ling'sgade og divisjon for respekttve avhør lkumen,rer s :\,ra9kt,som mul.ig til briopera-s joo:er. og oversettelrse. Korlrgsf anger,tas V'an.ligvis,uil frange Detvi<ktigste taktiske,avhør av av ba,ttdjoner d fo.rreste llin'je. De,ret krigsfa.nger og den første ev.aluening :l1jrn-gslilnjer som gis,i doktrinen.fo.r ay av dokumenter finner Med på divisjonlsn ivå.,dehirrlger rom ta.!.f.a'l'l'ger, er føj:'50t 11.,~wvæpne dem og derpå gjennomføre 'Den mil i tære etterretningsbataj jon de fem 'S'-er: Search (ransake), silenec ved armekdmmantdoen - el'ler på cilsval'en d'e Ill ivå -,tildeler hver divi~jon (,tja,twhet), 6'egreg<lJte (sol'tere/segreger),,safegu at:d (beskytte) og sewre (sikre). en etterretningsavdeling. Denne E-a~' I løp.!:s a v ransakingsfasen blir krigsfajnogene og dokumentene meru-et med ddring har som oppga\'e å yte spesialistfunksjoner.i etterretnings- og siken mertk:e1tajpp som gji'!' relevra.n:te opplysn:i!1jger med rhenlsyn,til erobrjrn.:gen. ver spesi,ehe ikv.alifikasjoner i bruk av 'kerhet5:tjel1'es,te -.fun'ksjoner som kre Doikuffi'ootene bld'r semitt til ootæljonenos fremmede språk. ecoterrel!lll1'irnrg.soffioser (S-2), og fa"ngene A vdeli:ngen omfatter et avhørslag hlir føtt <tahake til baooaljonrens samleplass for, kr.igshnrger. som ba de,kan avhøre higsfanger og oversette dokumenter. Selv om d ivisjonen er det taktiske brenn punkt for Disse.dokJtr,~nære retnlingsl~rnjer er gode og enkle a eorerleve. Vekt blir l,agt avhør av krigsfanger, er åen normale på å hin1d:re,fll\lk,t og å evakuere [an- prosed)"re å aotasjere avhørshg til briga:der i fremste linje. Dette gi-r briga 1gene tjt4.;<et \Sted 150m er mlth{1.re,farl ig under' \l.. vhøret. Men pa grunn a v den dens k'omma.ndophss mueg~i."er for å I1a9ke -ti'lbnkdøringen og av 'fwanrgel.p~ foreta profesjonelt ",vhør ogr'askt gjen- 300 ';...-' _ motorleverandør til viktige norske produsenter En lang rekke produsenter av gravemaskiner, lastemaskiner, gaffeltrucker, v~ghøvler, kompressorer, snøfresere, aggregater o. I. satser på VOLVO PENTA Industnmotorer. HVORFOR? Jo, på grunn av VOLVO PENTA's gode kvalitet, driftssikkerhet og gode økonomi~ Hertil kommer et utbygget servicenett som gir enhver bruker av VOLVO PENTA mo torer trygghet i form av rask ekspedering og service. En av de mange oppgaver for VOLVO PENTA INDUSTRIMOTORER: Mobi,e dieseldrevne generatoraggregater for anlegg - sikker og okonomisk strømkilde. BOLINDERS NORSKE AlS Lørenvangen 41, Økern. Oslo 5.. Sentralb e :t._

5 -.., A BFAS ~ PLAST KORTHOLDSPATRON MM. ~;~ ~'" : BFAS plast kortholdspatroner er beregnet for presisjonsskyting over kortere avstander. Patronen gir derfor stor frihet i valg av øvelseslende eller skyteplass. BFAS plast kortholdspatroner gir militært personell. jegere og andre skyteinteresserte mulighet for realistisk trening til en rimelig pris. Ved hjelp av rekylforsterker fungerer patronen utmerket også I rekyldrevne automatvåpen. BFAS leverer også plast kortholdsammunisjon kal. 12,7 mm for skyting på avstand 100 m. ~,PRESISJDN ~~ BAKELITTFABRIKKEN A/S, Ti skudd på 25 m. avstand DRAMMENSV OSLO 2 - TLF PRODUSENT AV PLAST L0SAMMUNISJON OG KORTHOLDSAMMUNISJON,100.:1'." nom lese dokumenter for å trek ke ut takciskeoppl ysnlnger. A \ hengig rav antall o\'ersettere!tolker består a.vho~slage: vanlig\'is av fra fire til åtte pe~soner, Antall personell begrenser a\'horslragets muligheter for å trekke ut og bestemme nøy.a'ktig den sanne etterretningsmessige verdi av hver 1<rigsfange og hvert dokument. En grundiganaly5e må ofre overlates til høyere kommandon ivå og derved tapes tid i transporr. bearbeidel5e og fordeling a v de innhentede etterretn,inger. Når disse etterreon,inger når f rem,ti" hrigade- og oomljonsplanet, er de bl itt til historie og er ;w liten verdi. Spesielle operasjoner. Den amerikanoske hærs doktrine til Ia:ter at avhørspersonejl artasjeres under brigadenoivå ved gjennomføring av spesielle opemsjoner. Men dente anhefa 1 es ikke. Dessuten kan b.a;ta" joo6 jef en be om a.t b.rigadens avhørslrag kommer frem for å avhøre spesielle krigsfanger før de evajkueres fra bataljonen. Dette har den fordel at brigadens avhør lærer å kjen'l1e dctaljeri bataljonen6 taktiske bilde, og det medfører at opplysninger fra krigsfangene kan ut1j1yttes mens de er «varme,,_ Hvis bataljonen ikke får avhørsstø-: te, foresk!'i vcr dok trinen bataljon-ss jeien og underlagte sjefer å nytte det tildelte personell som ;,kke er avhørsspesialister, men som sna kker 6pråket, og som har en viss erfar.illg -i å foreta avhør. Det er imidlertid ikke sannsynlig at det i en feltbataljon finnes personell som både behersker 'språket og kan foreta avhør. Når det er nødvendig, vil bataljonen og la vere ledd derfor bli tlldelt c:, :-olk. Dette synes ~ være en tilfredsstillende løsning, men mye avhenger av ddnighete'1 61 den enkel te tolk. l\' o;-m a;: vii \"el de best o\-ede og dyktigste tolkene bli?ia.ssert i høyere stillinge:- C:1:1,'ed c:\ feltbataljon. Avhør av krigsfanger og oversct.9ielltreningi ~ stille 6porsm~l "il en fange samt vurdere det han 6 ier. For å være mest mulig effektiv burde avhøreta v en 'krigsf.;cn-ge begyj1ne 6å snatit som mul.ig 'etter at han er tan til fan-geo Det å bli 1:att 1:'i1 fange - selv om det er f.rivil lig - er en oppr.i vende opplevelse. På det ti.dspunkcet k:1!1 det ven'ces a.t k.rigsfa,ngen vål sn,akke fri'ere, og han vil mangle evnen,ril å huske hest.emmelsene i,s1 kkerhecstjoojesten. For å kunne urn-yne denne svakhet burde avhørsoffiseren begynne sitt avhør med minst mulig fo!1s inkelse. Avhør av krigsfanger og aversettdse.av dokumenter umiddelbai1t etter -at de er erobret v'il øke brigadens og bmaljon'flns mu.ligheter for å seore i gang en rask forfølgelse - og eventuelt an,dre operasjoner - med min s t mulig nøl.ing. For å el iminere forsinkelsen i å oppnå slike opplysninger om fienden, trenger bataljons- og bri'g0. desjefene en.adekvatavhørskapasi.tet som vil,tilfnld:s'srille de krav 50m forlanges under p'bifiscringsopcrasjoner. P:-insippen'e i Den amerikanske hærs kri~fangedoktrifle om øyeblikkelig evakuering fra fronten - slår fmt: «Prisoners Df warshall be evacuated,,as soon as possiblc after their capture, to c;1mpss,itu:hed in an area f1r enough from the combar zone forrhem to be out of d a-nger,. Prisoners of war sh'all not be unncccssarily cxposcd to d"nger whilc ':lw:litii1gc\"acuarioi1 frol11 :l 301

6 fightii1,g zone.» Hvil!'k~ som helst sted :i pasif,iser ~ngsområdet kran utwttes for angrep fra opproreme - 1nkludert samleplasser for ikri~sf,anger, høyere kommandophsser og kl'igsfangeleirer. Prinsippene i GPW må følges, men børrdkes under,hen~yn eil hv,i'l'ken 'type kon:f1ikt det gjelder. GPW rnedlegger ikke forbud mot,~ holdre tilb(l,ke krigsfanger ved ko-mmandopla's'sen for brigade, batj.'ljon dl,er,lavere enrhet for a'vhør - medmindl"e krigsfangen v,a bli utsatt for farre fpapågående strid eher stnid som en!kan re~ne med vil rkomme. Med mi,rudre det er :kontinurerlig stl'id, er det 'undrer' pa'5'ifri~e[)irl1gsoperarsjoner V'arnl9ke I,i,g å rfomtge hvor de f1arrlige ommder er. Brj,ga,den og hart'<lljonene bør dog ikke holde på farnger og dokumenter over en lengre tid. De bør tilharkeføres,oil høyere,enhet,så snai"t egen enlhets behov for rtaktji~ke etterreoning-er fra drisse" k.ader 'er,t-i,l.f,redssoillet. Un-d,er en revul'derirng,av gjeldende dokjtrio.1e må det leg.ges 'VeM på eoterretnin~behovenle både un,der konvensjoneh krig og und.er pasrifiseringsoper,a,sj6:ner. Nøkkelen ti! surk.~ss for brigaden og baoaljonen under pasifl\gerirngsop.era.sjoner, er dri~s.e enheters evne rtil å ødelegge opprøl"eme. Denne evne Ylille biri betydel'ig styl"ket ved en dork.rtl"i'll'e,for!krigsfan,getjenislte og erobrede dokumenter $Om rt'ilgod'eser både Ik011voo~joneH!krig så vel som pasifi- 1,If'A senngsoprealsjoner. I "'rr 'f Oversetterens kommentarer: Obefut Hemph1'1ls arrtikkel erintteres9anrtog rtanjkevekikende, men det han skr,iv~~om ka,n rlitkevel,ikke si'es å være s~rlig1> ovlerrasrkende. Allerede under Den: Thinren verdenskrig fikk man på 302 a.jj.jert Seide mer enl1 en gang høste den bitre erfa,ring at tak-tisk'e etterretninger fra krigsfanger og dokumenter 'kom for sent frem til de :lvdelinger som,kunn'e ha utnyttet dem. De etrerrerningsproblemer 50:11 l denne forbindelse gjor seg gjeldende un,dcr pasifi,ser,ingsoperasjoner i Vietnam er imidlert'id spesielle n~r det gjelder dm 1l1~te fienden opptrer på: Han er alle steder og ingen steder, og han er st:tdig i bevegelse, Dette 'Cf et :ldferdsmønster wm er normalt for gerilja - og,a:noigeriljaoperasjoner, og det kan være nyttig for oss å rta oss de a.merikanske erfarirnger 'adnota.m. Nå,r det gjelder ~ bring~ avhor5- spesialister og etterremingsspes,ial,ister ned på bataljons- ogkompaninivå, tror jeg at behovet er aktuelt ogs~ under en moderne konven'sjon'ell krig, Med den bevegelighet og hurtighet som stormaktenes armeer i 'dag tilstreber, vil våre erfæring'er på det'te felt - som på andre fei-ter - fra ti,dligere konvensjondle kriger neppe strekke reil. Og undet en eve!1'tuell,kjernefysisk krig vrill sannrsynj,igv.i s behovet for ({varme", f.erske e~terretninger om fienden øke ytterligere - og tidslliktorene \'11 være end'a mer domrirn erende, Spørsmålet her da: Er,det prackti5k mueg for en,h-ren hær,som den norske, å utv'ikle en slik avhørs- og tolkeka pasri-ret art alle behov.kan dekkes? Sværet er: Neppe, men vi kan kanskje klare å øke vår ka'pasitet i forhold til i dag. Behandling og av,hør av krigsfanger byr på et kompleks av problemer - som dessverre bare krigserfaring kan gi fomuhige svar på. (For lesere som er spes'ielt in:teressert i emnet vi9cr jeg til min artikkel i NMT, nr 10, 1969: "Krigshnger»,) To av våre produkter for Forsvaret Vi står alltid til disposisjon for å løse nye oppgaver innen plastsektoren GRUBERNES SPRÆNGSTOFFABRIKER A S DIVISJD~ PLASTPRDDUKTER - FOSSVEIEN 20 - OSLO 5 - TELEFON

7 \f ortra~: vo~., ~r:. /,/. It ken k~ynntc, 30 unzulbgnglich ist er nicht. - l - ;, ~"-

8 Die dbcgliehkcit l~icl'fjvl' :Lst"i:J.t SC!l:)n aul' dem D:)dvn des L,usClmm,~nl~b:::ns dcrjc:nigen, die unter der zu bå::ndlg, hln ECrr3Ch&ft vereinigt sind, bestcht s:ls:) mit dccll "irken Clr.r regulierenden Kraefte, die in di~.scm ]';jenschenkr eisjrs~)rjng uno. l:a.chrgrund helbcn, in der eingeb:)rencn 0~",.r;u'1,.: des r{.:;rrschoftsverbcmd::.s, in sc>iner Inn e nverfassung. L,U preisen 1st der Sti...cit, dessen i!,.- r'::;,ct, li l'l".sc;::... ldc vvie....ri' rrsch te, dur ch eine Geiste sha lt ung gele it et wcr-: dvn, de:.:' die.h.ehtung v:)r LV1enschenwert uno. LvJcnsehenwucrde allzeit selbstverstaendlich ist. D~~n d:)rt hat der ~inzc:.lne ussehrc:.itungen der i1.crrsehaft nicht zu fucrehtcn, selbst wenn die :)berste Gcwalt b~i e i n ~ l' Instanz licgt. D:)ch hi cviele 3t&sten verfuegen u ber ein s:llch.::s gcschightliche :trbe einer Gl2.gc,ucinen zllgclnden lteisteshejltung? Denn:)eh kann:.s gut be,hen,,.cnn nur di:::. :)berstcn l,ntschcidod,q,en die rcehten LvJensehen sind. Deidc l'sgcn be;- dcuten reehtlich ~lueeksfscllc. Der gute LcJuf der Dinge ist l' c e h t l i c h zufslli 6 S t s s t s reehtlich ist der,leg zur Tyrcmnis frei.,lill oder kann,uan sieh ols:) nicht auf die dcnschen vcrlassen,s:) muss msn versuchen, die.l~errseæft Dlcehsnisch zu baendig::n; indcm man eus dem ~~:)rmal-.. icnschlichcn l;ut Z'.;n zic ht. AU} [{Juss die :)berstc EntsehcidungS()18eht unt er Glchrcr :: ncrrsehaftstracgcr aufteilcn, die auf vcrschicden::r G:::'..<ndlage gesellscha ftlieher l'/1acht stehen um. sic h nun 8US balaneieren l sei es in II 1\ usster und v,illi:;er und s::jmi t,:,cl'tc seho ffende l' -,rb:..i ts t,~ilung l sei es in eif cl'suchtigcm Uebcrv;8ei1cn der.. Gegner Ol, im,jerte vernicht cndcr Arbci ts,,:: zcrtcilung: der nucrger v.ird der l&chende Dritt:.. ::lder Vicrte ::lder Fuenfte

9 ",ic:,i.d si'~ s ~1bst v'iie-dar gesicherti Vi:)! ist die',. tj.c dl,ser Garantic? i;n.'l.r::schsftsverband gi'ut::.. Gr::J3scn?rozess v,ic in 2pacteren Irozes3en hjntjcv,icsen \"crde-n. i:"cin:: ~ogik gren'!'e wcgdi sputiercll. :2s ist gut, dass ein!j1et1 eine ;~;.-'.isj s:cung - '/'1 cnn 8e. ch c rs t bei S.0 bc tere l' ei-..:. '~Gcr:llci t. C:,j c - se:';', "zc cl::;,:; t a ats rgchtech en cufgczcigt heit, i 'ie britischc hegi.:.re.ng [-"s.t sieh das Verdienst etvv::hocn: ~_h~ sch,,fts _ und ':):JziaL."åtes der. Gi~', l,.)rd DJ.;c~st::Jne, L;gte im Juni 1947 cincn 'snt, urf fuer Gin" lnt,crr18tiollaj. :=3iJ.l,Jf :i-iucl18n nights vor und 1"ies do.rt i.l 0,er :; ~:r1ac-utcru.r.{j fuer den i;r1ass einer s::jlchcn dill hin; Es is t i~o ennc t,;hent ccm be gi ven a gra.:, ter CiU thorj ty thcin Eln _,ct of Pa 1'1 ic:iillent, cind onc ~,ct of :t'8r].. C. ~cnt cad rcpeal any othcr het cf Parliament. ~hlrefor c, ~hc legal f..'o,'.i.siods v.hich s':li'cgua:..'cl hl'.j,l11 rights can only r..ave 8S their special safe!;uc."r:l the s::jlemn intcrns.tional obligations undr;l'tex:~,;l.~"1 thisbi11, togehtcr v,ith the firm foundation VJhic:" the~c p~in(;ip1:~s llc;vc in the ~1"pest convic;ti,'ils of.t'orllament [lnd the pcop1e. so. 1;';'11 :::lan c ill" r c c h t 1 i c 11 e.. ;a nut ie dafuej.', dass die in der Inn,::.nvcrfassung des nerrscr.afts verbandcs gegcb~nc Garantie gq;c;n 1:i11kucr nlcht versagt, so mugs man sic j enseits des }L:;rrschCiftsverbandcs, :_n einem vvciteren 'uusamm,enhchl;; des,nensch1ichcn L.;UsC:dl:.ucnlcb'::'ils such0n, nacmlich im..; rcich d.::.r l-hlu der Juristen ka:m diesc L:::oiStUr:~3- Zl'- s sen verfassung dc.::-; licrrschaftsverbandes, im Dcreich der vrdnung, die irill mit anderen s01- chen Verbaenden zus8ffiillengefuegt. Der huf unser-er L,;.. lt nach - 3 -

10 \ v o e l k ~ r r c c h t l i c her ist schon durum vcrstc.:mdlich: De Cln im grocsstcn '.C il dl,.n:::::chhcit h2bcn.ldcologien und DZ1ktl'inen, fuben }i'", a-:;:u; mus und.l n t)ler8nz eine sjlchc baendigendc 511gc.:nel nc 'Jr:" stcshc.ltuq3 unmocgiich ;C.fl21cht, "'lie sic Lx'd Duk::.,stonc 7.I.I~.l Erbteil der Englaendcr zachl t, uno. ",ie vie le V. rf82sun~c\1 kuer' åclfbringcn, dss doch eben mocfjlich \iocre? co von 1945 geht nun in uns:ret Fruge u:ber den Govcnont von hi112us. oie nennt von f,r.bcginn an disse b,::.idcn ~iclc: d~~r iicnschcnr:cchtc; :1erL\1t sic als o. i ngucn "clt_3t&&tcnvcrbånd s, lj'nd sctzt sic in in,1crc _;J',c,~n- gigkci t voneimndcr 2).,Dieser L:,;eilclsl1g im 'C::inklang crscheint in der :1"01[;::. Z.b, in dem r\ coionalabkocamen d':s L-c(tes V;Jn n:cj.csscl vom 17."i~~rz holle in den Untersuchungen, 1::,::' J nd er spielt die bche::re'ljn::.ndc rtcrun,scn und VcrhsLdlungcn der schon gcffillntcn Ko,ll':.::.ssioll fuc..r ivie nschenrccht3, O.L, den Erlass einer v'lr.lterklacrung der l.".:.nschenrgchte und ei.n "eltabkomm::.n zum Gchutz dic;scr ~echtc vorbcrcitet Il3.t. I,~,.~c:;: v,iedgr hoeren Vvir: keinc i:lichcrung (Lr l.' 11 enschcnrechtc ohnc T'~'idc, des Voclkcrrcchts in unseren ri',_'~,n zu sprcchcn und also cinen BGitrag zu g,:obcn zu c.incm ungeheucr v,citr::ichcndcn und in seiner D c.c~tung nicht zu u0b~rsch8.ctzgnicn T"c.ma. Ich glaube: li..ric gs vcrhue tung uro u': berstaatlichcn dei. ut z d,er.il.::mschcn- rcchte in ihr er inneren L.>U sa.nmcngchocrigkcit zum ~_us gangs- ich fassc die J!'ragc. an der 'iiurzcl, v,c.nn ich ueb::rstnatlichc punkt neh01c

11 IL '.V~.' i8"- in un,-,crcijl 'j:'t '.. ;. unter V>clk",rrceht verstoncicrl? Der :l;orgr v,ird untcr V.L.crrc.eht zunaeehst einfaeh C;~ c vrdnung z',iser.cn den hgutigcn Sta5.ten v~rstchcn d.h. di,::; Jrdnung z\.iscocn denj GDlgcn poli tisehe n V ~bacnden) '~1ie auf der Staatcnlis te. der... uss:onæ.inistericn oder dss G-,>.r:...lsekrctaers dcr U~'~ aufmarsehicren. O,; ;"i~ unt er gcsellseh8fts~ wisscnsgdbftlichen ;::der rcehtsv;issensoh5.ftliohcn G'oic~tspunkt en ein urii derscibed.. rt sind, is t d2.bei g12iohguelti;. Gleichgueltig ist auch, ob unter solch3n Gesichtspunktc:n diese Ordnun[z, c i nes '[tips ist. \;e-.:-,dlung'cn d3r Jrdnung Z\<\;ischen den S~autcn der heutigcn Sv.o\t:.il.listc sind ebcn '"a11dlungen des Voelkcrrechts. vnd so \,aere es Gine ';~c; t!lung des Voelkerrcchts oder - nach G-cschmaGk - cin~ Fortcnty,ioklung desvoelkerrcchts, wcnn sich dicsc Si:.ao.ten zu 3inem -'l l',o_[ld ;ilit eig.ner Gcsetzgcbung, eig'.:.ncr V~L,Clltun; und cigciler J~stiz zusamm.cnsehlic3s~n, uebcr sich also cin::; l-icrrs-::l1åft 8ufriclltcten. D l' jl.'ljr f um die Souv::..raenitaet, d.h. UJl die Eigcnsohaft, nach geitender vrdnung ausv,acrtigsr E,t,.'c. cidung nie ht unt en;or fen zu scj.n, v,ue rde sich l-fll.. V.)c lkerreeht abspielen. G:::oi::..gt ho."ttcn d5.nn, v,enn die Souvcracnituct abgeschc:fft v~uc:rdc, die ".-- 1 ;)uvellcs tendances du droit inte-rela- ticmal";, V.Jn dcncn naeh dem crsten 'ki.l:l'icg Z.D. J.~ic.)12 3) Politis so beredt gesprochcn hat. U:t'C:CI' V.-:.-.ll;::.rrccht kgnn aber Ciuch c t\,as andgrcs vcrstanden sein, um geradc j::;ncr huf unserer Tage nach ucb(,rstaatliehcm bchutz gcgcn ~ : lcrungen, die den F~i.den gafaehrdcn, gcgen "c. :-.icrungc.n, die ~:ililschcn treten und zcrtrctgn, meint dicscs ånderc. I!"c; 'Ii.)r L V'xl"crrceht kann il8cmlioh das b;;i,,-~tt s:...in fuer GlnG L..wischen_S)u.vcracnitbet.:n-Ul'unung. :z,l!~ scllehe. vrdnung ist dort gcgcbcn, vio die j GVKils ZUSLillffienalso praktisch die gesamtg E::'(;.:.Jl:,ohnerschaft, 1;,ir.clich die 5 -

12 untlrstcht, sondern nur in Gcu~.; ~n clurch dig h:::rrschaftlicnc "j'u,;odc dgr ;.il.cnslenkung gelcitct v,ird. L'r:,CilEn wir diese V..;_stcllung hint~r dec:1 '\,-J:L"" V:.Ll: 1'- T::,cLt in unserem 'l'lj.;wc., so ist es fraglich, ob alles, '. os \lvir v::jrhin als hcutigcs V:JJ.l..,,-crrecht be:6eichncten und y,ovjn die v,jlr'u,iccr..cr des VJcl.:.:crrcchts sprechc n, alle s das alsj, was ht-ute zur v:::",""lu~, zwisohen den St. '."': t n der St, )t.. L!liste gt;hjgrt, Buch v,irklich V:Jc:L,crrccht, Z'.i..,c:':';:;n-Solv,~r2enitacten r c c h t is t. 'J :1~.:-..JJ.J.'-' sicocr vlucrdc die vjr hin anggnjm :lene Zu. samir)ens c hli G S 8lU1g dg r h::: u ti gen St:,,1 L,<: z u c i nem...,.:.. -.-n',l 1' ::;c;,c.ft... -V:'.''C': ',c.. c;ine ;i' 1~.LV.,'''- des V),;L..:.rrGchts sein und kcine F.)':." L:::'~. ici\,lun d...;s V-J:L,.rr,c;-.1.,,,, 3')i!d"Tn der Absc!liGd V02 Vo~lkerrccht. Dd0 iin~.n um die ~ouv_i'acnit~t dr viclcn bis :cvinriohtung wagre dann dgr :':~,j,i:'f des VJelkerrcchts. um TOG odcr \1,:" i terlcben Das ist kein,streit um ;,ortc. Das organisatorisohc i~crn~ probl:m der '!velt in unscrer L,eit,nuss aus den L.wiclicht heraus in dcis cs durch die mchrdc...utigg VGrvvcndung des l,i:jrtcs 'vo..:.lkcrrccht gc.kodlllen ist. ~(as habcn doch die Diskussionen ijl,.elt Staatenvcrband von venf, im Voclkerbund, unter dics':-!ll L,\~ielicr,t geli tten Der Fehlcr lie gt frcilich nahg. Dc..nn die hcut ig,:; vrdnung z'nisohcn den Staatc.n des politischen ~ lmo.nachs g:;ht auf das sogenannte Voelkc.rrecht der ohristlichgn europaeischen ;.ytes t,:n z ur ueck, und das v,ar ohne 2.\~cif el dem 'Ty pus nach eine L.VV is che n-sou veracni tactcn- 0 rdnung. 60 v. ar es gsmeint, blutig ernst g:jlcint und crkacrnpft. Doch hat es eb:n dem 'l'ypus nic rein cntsprochen, \"ic schon ein J:31ick auf den Vorrang der Gros.3macchtc oder auf die Inter ventionen aus Glaubcns- cder "'"6nschlichkeitsgrucndcn zcigti und GS lllit - 6 -

13 sieh scit rund 1900 ill.me~' '",eiter vom 'l'ypus entfernt.,solehe 2,v,is ehe n-sou vcra,::.ni tas tcn-urdnung ist in (1.'-1' Gesehiehtc wicderholt aufgetrcten. Jnd Z\J2r 113eufig, v,~,nr, nieht rcgel,uacss ig im,teens cl mit l-iccrse! b f ts :Jrdnung;.,n fuer die; j evicilige If,tel t". Voclkerreeht als L,vvisehen-30uvcra:nitacten-Urdnung cntstcht, vvcnn ein Lnperium zcrfaellt, VY:Jbei ieh hier den ~,usdruek imperium im Sinn der antiken Lehre von der transla tio imperii vcrviende. Jnd V:Je lkcrrccht als 2"dsehen_S:Juveraenitacten- 0 rdnung vergeht, wenn es zu einer neuen licsamthgrrsehaft k:jcjl.tlt, S:J loekei' si::. auch sein 'U23,. o:jlehe,cr:jzcsse mocgen leieht laengcre 2,cit dauern, und in den t.jebcrgangszci ten gehoer;.,n manehe :i',;inrichtungcn D:Jeh dem alten urdnungsgefucgc an, waehrcnd das neue sieh in anderen In8titut ionen ankuendigt. Die rechtliehen ErocrtcrWlgen kocnnen dann nicht unbcschen unter der cincn cinvcrstaendliehen, iffimer glgie0ln und gal' ni eh t nehr diskutier ten V:Jrau S8C tzung entweder der Zwisehen_Souveraenitaeten-urdnung ~~~~ der nerrsehdfts:jrdnung angestcllt 'M:.rden. S:Jnd"rn je nach dcg1 6tand der Entwieklung mus3 mgn hier die eine, d:jrt die undere V:Jr I.msset?"lmg nchrnen, und der Striit der Juristen g,~ht dsnn zunacehst darum, welehe PrGemissc ieu Einzelfall'Jbesscr gereehtfertigt ist. Ersehwert v,ird die s dadureh, dnss bei111.6erfall eines imperiums die G-ebilde, di" Eluf dem ',;eg Zelr S:Juv~racnit8.ct sind, sieh gcrn vorzc,itig, vic,llcieht v:jrcilig souveraen n enn e n die souvcoraenitocts-sclbsttituleltur als.'-ampfmittcl verv,cnden, um den "jeg zu besehleunigcn, 'iielehrend bei der Bildung c,i n"r ne uen VCS8 :nthe rrsehaft dic Verboende, die ihre Souveracnitaet verli"rcn, sieh G;,rn [lueh naehtrueglieh noeh souvcraen nenncn, die Souvcracnitaets-Selbsttitulatur also ols Kampfmi ttcl gcbrauehen, um den.l:'rozess der Entmaehtung zu bremaen. Dcrucc n wir full' den ers ten Fall an die - 7 -

14 Diskussionen um dominion-sovcrcignty im Bri tischen ~.icltreich id de-n l.etzten J8hrzc~ten, fuer den zvieitsn Fall on die de u tschen Staats rechts-stre itigk.:: ite n um die hec'hts neltur der deutsclrn nundesstaatcn ill.uisma~'ck-rcich. re chtlichen hrgwugn ta ti:)den mue sscn die a l.s p:)li tischc s Kampfmittcl gebrauchten Souveracnitaets-Titeleicn beiseite ble ibcn. u nd be iseit e blei ben sollte endlie h eirunal auch dies illlitier v,ieder v:)rgebraehtc, hrgument: eine ucbc:rgco rd - nctc Ent scheidungs instanz sei dcshalb mit der Sou vcl'aenitact der zur ~ef01sung der ~ntscheidung vcrpflichtcten "staaten" vercinber, v,eil die lnstsnz in husfuehrung eines LJN ischen-so U veraeni tae ts-vertrags aufger ic h.t et Vvurde. Auuh wer frci\~illig Soldat \~ird, v;ird eben Soldat und untcrsteht nunmehr e inem Komro.endo... uch Kuendigungs rceht aendert daran nichts. Inhalt und '"esen einer urdnung 1St das eine, itu'e Ent stchungsgru ni lage das and ere. neute geht es delrum, und das bewcgt uns alle: Bei \'iird die t1enschhe it eahin kommen, im Ganzen :)der im Rahmen cinigcr vvehiger :Kie sengruppen, die Zwischen-So!ilveracnita,.ts-0rdnung sl.s 'l'ypus voellig oufzugeben? Das ist dns Ringen um die Souvcrocnit3ct der viclen ols Einrichtung. In die ser Lage der Unent s chic denheit si ni die voe lkerrechtlichen Eroerterungcn gcrode in den letzten Fro gen wortwoertlich zwiespaeltig. Die VerYvorrenheit 1st daherbegreiflicherweise noch groesser, als sic je in voelkcrrcchtlichcn Diskussionen Viar. Ill. Die se Zmiespa cl tigkcit begegncte UDS schon in der 'rhgorie und 4'rnxis des Voelkerbund:.s. Ich erinnere nur an die "Souveraeni taots"-streigigkgi ten im Bere ich dos Schut ZGS der - 8 -

15 nationalen,jlindcrh~iten, dcr sogcnsnnten ~~010ni2l:fl2ndElt::" in der FrElgc ljgnzig, Ln nceht Uill die r'roblc:ne der HcutrCilitl>,t und SElnkti::)Dcn. oie bcgcgn~,-s uns j,tz.t in d,," 'l'hcorie uno. J.'rcl);,is del' Vereinigt"n 'sti::)d,cn, sic bcgcgnct uns in dem Le.byrinth juristisehcr G'}~ngc ung. Irrgdngc jn ljucrnb,_rg ung. Uill l'~uc rnb~rg hcruill ooer bci "cn unt rsuehunt:;cn ul:bcr den voc lkcrrcehtlichcn ut:<nd d:::,s jc tzigcn vcutse,: - Lnd. Die Voelkcrreettsjuristen sind 'JiLmdercr '"eltcn ge',:::jrden. zv.isehcn zvv,~i Los darf :n~n z.~. nieht vcrgessen, venn ~2n dc~ in der gcjflz"n '"clt u,rdtrittcr:_n Judizicrcn v:::jn 1,UC rnbere; g,:reeht werd:;n vill, Es geb und gibt dc, Gb.::n '",egen der 6vvicspaeltics kcit der zw is eh:. nstu: tli ehen 0rdnur~ sle ge,nenehe :B'ragen, die ~inc vcrsehicdcnc nnt~ort finten, jg neleh dem, ob man von der oouvc~qcnitc:::t der StQat~n oder v:::jn der Jberhohcit del:' Stcctcnge,.l,cinseh8 ft eus g.::ht. leh 1\:8nn hie r nur Duf cinige Fregcn him\eiscn, "n de-nen der Gcgcnsatz bcs:::jnders klor hervortritt. f..unseehst: In l'~ucrnbcrg s.::.tztc und s"tzt ~Df:n els F,eehtsgrundlnge fu er jcnc Verf8,bre n, mi t d:,-,nen ni.::eh eller Gesehichtc ni3mejld rcehnen konntc, c:incn A'lftrag der St8ateng~JleinsehDft vor2us, den.nuftr,c:.g, die Sts8tsme,:;nn'r, militcerisehcn,,jirtschsftliehen uno. geistig.:.n li'uehrcr cincs de,::; Angriffs besehuldigten St8c:tes vor,::i n intern" tion',les Strsfgerieht zu zi:::hcn. Das is t wclt steo tsrceh tlieh gcdr:eht. Kei ne Z\': is ehcn-sou ve ro.::: n:\ t2ctcn- v rdnung :'st m;).::glieh, vvenn ger~;dc die letztc.n Entschci6ungcn, di~ ~xistcnzentseheidungen der Hcrrseh8ft intcrnotion81er Strcfkontr:::Jl1e untcrst~,llt v,crd'-n. le11 komme safor t dercuf zur ueek, '.cnn ieh vom l'jkt v;)n l:'cris zu spreehen hgbe. lrelege ntl ieh 2b'.:.'r b.::::;cgnc t uns in l':\.k. rn berg - und dos muss :::.uf 811c, die g12:ubig Oelf J..uernberg 33hc.n, '",ic ein - <;3 -

16 Schlc ~'; viir1cn - ststt d~s Z\ccr..~.sdiencrs dcr St2:::tcng~.;1~inder 6v,ischcn-3Ju vers ~ni te::.: tcn-0 ro.nung, :,lsj SJu'lcr:::en~r.lcrrsch'~:ftsverbC::1d 8(;in 8Jll :)de1' nicht, i::l:"-1'st_n.rc:ll, Jb sofjrt verr,;t,~ nn der. _.'..;;orcj.nung. l.i::;r KcllJgg-:5~.i -r,-?.::kt v,urdc 1928 Jhne eine Degriffsbcstimmung feler,.n.gri:ff Jdc1' 'J~rtcidigung fjrlilulicrt, trjtz der.r-jrderung der frc:nzjcsisclj.0n RegLrung, :8inig1\:.. i t daruc b::r: c1.crvcrt.idigungskrl.g ist Cl ls cin"unvcr- 3.cus8crlicts hccht jedcs ::;V.1CJ.tes erl2.ubt; Jhnc di~scs gibt es kci:1g S:::lUvcracnitoct; und zvvsr ist...ji;der St9.at der Hccht.s1.LJ,nir{c ~<ichtcr d2ru~bcr, ::lb Cl' :.:.inen Vc1'tcidigun?"skri~ fuehrt..i~::;in St2cCt der,c.lt ist do,aels bereit gei~,~sen, eine frc.,mde GEcri chlj soc:1rkc it ue. ber 0.ic F:"'ugG en zundlmen, ob seine ~ntschluesse in der lctzten ~xistenzfrnge bcrechtigt ~3rcn oder nicht, etv'jo, ob ~r \irklich cir..::n ~:cuevcntionskri~g gcfuchrt het ::lder nicht. Dcr :,,,,'::(:.8n;;.e GIl emnc strc.frechtlichc Verfolgung von 3tL.Clts,!l.S: nne 1':1, Gcncrt;c.lvn, liir tsc~l.:.,ftsl-c::'.pite\c;nc;n vor intern::. tiono1.en \;r~1'ictt.::n gnr :n2t bl-i dieser Lege der JCllsch2uungcn :::ller Stuten uebc;rhc.upt nicht in die -,,'Gvh0 t~cr KGll::>gg crk1d ~:::,tc c:.m 25.Juni n "lle neun Vcrhsndlungs s te'.n ten: 'l'he right of sclf-defcnsc. is inhc1'ent in cvery s::>vcreign stst c; end is ijlplici t in cvcry tr'~~3ty. ~v0ry.nation olone igkjomp,c;tcnt to decide v,hcthe1' circllustances rg~uire rcc::>~r3c to ~2r in self-defcns:. - lo. -

17 Des Vvor fo 1ger ichtig z'l~i ser.:::n-s::ju v:::r 8eni tcet :::n -reehtlie;l gedc-.eht. ~:1 l';\':"::: rnberg sbcr wurdc der P2.~t v::jn 22ris O.L ~k.u'ptstue tzc:. der finklege geg..:.n J::inzelne v,egen ;ngriffsluieg.1 le: " rcel"ttlich. ;:)cgr:::iflieh, nur zu sehr begr"iflich unt~r d..:r \\Ueht der fur ehtb:::ren Erfeh:r:-ungcn der Jens ehhc"-t. bbel' re ei t- lieh nieht heltbsl', 'i,enn men dss F,eeht envvcndc:n v,ollt:::, o.es 1939 in der ',ielt gcgolten h8t. Di:::sc.n nceht g:::ho:::rtc '.. ueh dcr l'dlct von :;'~c.ris '1n, und Cl' gchocrt..:. ihm S::J "-'.'1, v,ic Cl' bgesehl::Jsscn '."Jrden ',,:::1'; Cl' Vier nieht ctvv=' inzwisehen dureh Gcwohnhcitsrecr.t vcr:cc.ndc.:rt \,ordc.r.., Cl' Vv2.r viclnchr ucberh:-.upt nicht engcv;'.:.ndt ",orden in den Fc:::llcn, cuf d.ie cl' ggpcsst h2cettc."enige Ijoehcn ne'eh 6.cm urtcil els Intcrno.tiom,leD ;vlili t,::crg:::riehts hofes in 1,u..:.rnb",rg segte L::Jrd Justiee LCVirence, dc l' nll.:: reie i ts v, cgc:1 S ein~r.il' ') zes slei tung (.:1 C rkenntc cnglie:. el1c "iehtc~r, es. l' den I/::Jrsitz im 'l.'ribuncl geh"'bt h"ttc, in SCLKffi V::Jrtrsg ueber den Duernbcrger Er::Jzess: 0::J f"r 8S the eh.'"'rgc ::Jf pl:nning f.ggrcssivc VI:.1r 1N,;S e::jncerncd, ther::: Vv2S no d.::fendent wh::j ""L'S eondoffidcd to GL~th :>1' even to jmpris::jnmcnt for t is erime,:,lonc, "nd if the rl'ribmr-l VJf,S wrong in its int.crpretd.tion ::Jf the Xell::Jgg-Jricnd-Pset C'.nd ::;ggressivc 1:',".1' i3 not ~n internpi::jn"l erimc f::jr whieh thosc rcsp::jnsible Arc punish~blc, it is 0PCD t::j the eivilizcd States of the lnorld, ::Jr S::Jilr ::Jf th",m, t::j dr,el::c~)th~t they dcny the, v[,lidi ty ::Jf my sueh pr::jposi tion. Und n::jeh elnes: Dss Verbot des 'I'u Cju::JCjuc-EinVi8.ndes, des in ijucrnberg die Verteidigung so st:hk besehr:' enkt het, vvurdc in cincm Fpll V:X,l Intcrn[lti::JnGl~n )jilitc.crg,crieht nicht durehgghalten, n<:'.emlieh iill l:ll dc:.s deutsehcn u. Do::Jt-~'-ricgcs. Untcr deffi Gewieht der :6cugc.n-ErklElcrung des Ehilcriksnisehcn Ad,uir21s l, ictui tz dclc ht c meld zvvis chen-so u verd eni to-c ten-r ceh t- lieh: in ciner LVJisehcn-S::Juvcrcenitaeten- 0 rdnung 1st der Gcsie~spunkt der uneingesehracnkten G-~Gnscitigkcit das A und 0, 00nst aber ",urdc dus Verb::Jt durehgehalten.. le.n deehtc

18 wc1tst(lut"nrceht1ieh: die C.iVJ.t2S Æ:,Xi::12 ergrfcift den G6sctzC':>vcrLtzer, den sic ger2dc gefasst L'2t. Jb n:::je~ :::nc1e:rc die~:~8ctz::. v0r1ctzt ho,ben, 11et leinen :Ginfluss suf dc,; Vcrf::hr::.n. De;:] '11::'8 bcscgt:'.. i.l' :nucsscn heute 3ufpc.sscn bci jeder v8elkcrreehtlichcn Lr8crterung, V0n Yvcleter Grundp8si. ti8n cw,:;gcgangcn v'lird. D2s gilt 2ueh f l1(..r d::s 'I'hC.'ll2 mober den V8elk::.rrcehl:ssænd DcutsehlJnccs, zu dcm gcstcrn Brieh Kauf,nann gcsproa-l::.n IT't. ljs ist klar: illen h:2nn cuch di",sc Frcg r :; ZV'; i8 c fs n-::j8u V':.- re, eni t 'JC ten -r e c h ti i eh dur ehden -,c n und dnnn Ciic 8ccup~-:'Ci:::J bellie2 :::Jhm; :::J1er mit Jme.logien, die dcbellatio, ~~ie GUbjll:],QtJ0 ols ;,OS(,i'z n5b.:'jcn, :'':;.;~''----''': Aber,{le,n kc:nn cluch enders sinnvolj dur eld ClL:C n. 'Gnd ieh gestehe, doss.mil' die.uocsung. di;:, Irich Kc-,uL,WIln begruendct hg t, (:,cr ~2.. :-_".~lcr zu l\::::j"l['~::'ll sehcint, ',~ cnn iel:;t aueh al~sdruecklich untcrstrc.leh;:" dciss beide D 'CraehtLL'16 Gn :,loce;lieh sind. l,,:~,lllieh 80: ;/:"n iell r:.:eht selle, sind hier alle dsrin einig, dsss einc.f,nnexion Dc.ut:::ehlanc.s dureh die 3icger einfeeh dcsh21b nir:ht v:::jrli:gt, ',.eil die SicgGr erkla6rt li.cbcn: 1j"ir Yio11en nie ht annekticren. 1'1..:. r: y,aru.'ll soll nun der "ill:nsentschluss der Siegcr nur insowcit beaehtct ~8rden? Diesel' Entsehluss, etwas B;:,stim~tes n i e h t zu tun, wsr j~ Dur die,.crli'seitc dev:::jn, dass sic l~tztlieh ety,i8s anderes D:Jtimmtes tun \'"ollt:.:.n. Sic V1;olltcn - denn so sehen sic dem Fall Reutsehlend, ihn im \;lt.::.ssehehen isolierend, - den linruhcherd, 0,ie Geg:':' i1q der linmcnschliehkcit, der :2ricdcnsbcdr:::Jhung bcsgitigen. die 1,olltcn das dvutsehe V,.,lk d2hin fuchrcn, dass cs ein br8uehb:.lrcs Glied der Voelkcrgeffieins chaft '.~erde. Violltc.n ",'3 fu,:r di.::scn '-' ek hcil;:,n odcr crzi'~l1gn, Jilln nenne Sic es so oder anders. JcdGnfalls.ist dicses dcutsehe Valk fuer sic nicht CIlehr l\.i'icgsgcgner - das ;,flere jc auch eine zu grobe -12-

19 j<'iktion-, sondcrn P_lcgcb(;fohl~n~r. J,-,~.cnialls soll dics:s dcutschc Vjlk zur F...Jililic gchocren, und ',,_nn deis - -,.;i;:; in ~+ 1. "''-' (das ist 00cl1, gcnau gcno,n.ncn, eincasus nullius gencris, tung Zll, 'NLnn man (;rv~aegt l d6 SS ds.s G.'.. ~:~cht gcn privatc J>ngclegcnhcit o.er.:::>i<cger ist, son0.0rn eine aus cinc s,02.usdvleltvicitgn 0;:Jrgcn uno. Gruendcn V'icltwcit gcde.cht c uno. sicher vieltv'ic.it I"irkende",:;e.ssnahme, die uebrigen.s vorbildlich sein \,;8;[ c~i:'rf nicht vi:.rg,-.sscn, dass 1~'u0rnberg 813 eines der Si",i!;Gr treten auf als Trsubscnder - ich v i.. s nicht, ',"ie :n&n es bes::;cr ncnnen , als.0_auftregte der StD.atens _: ncin - scheft..ij::;.s hat ucbrig~ns nicht nur Bedcutung fuer die F'ragG des.3csa~;:..ungsrechtes, sondcrn 8uch fuer die Frage des F:-icdensschluss es. Geht es denn ucberhaupt noch darun, einen Frieden,zwischcn }l'onden zu for:nuliergn'? ',,~~' :;,llu ein Glicd der }l'l.lilie, in unse'rer bcutigen politiscben uno. viirtschaftlichcn, ja kul turellgn Gestalt von den Hc.-uptcrn der Famili-:.. geformt. 'lir vvgrdcn bgtrcut. Es kann sich nur darum bandeln, d8ss die Tr.J.h3endGr oder ibre.huftraggcber 0in0s Tag",s crklacren: J.. te-t seid ihr D u-:;l:: '.:Jl,.1u.,-,lCLig. Viellsicbt Jilit ",iner oder m'chrgrcn L.,vJischcnstufen. 8ich also belfen zu ",ollen n8ch den LGhr buechgrn des VOGlkerrechts mit der Sta tis tgnroll e de s B",- sicgtcn bci der 8chaffung <...incs Fricdcnsstatuts durch den Sic:.- gcr, cr-schcint mir cinfe. ch un_sach-g2-macss, \'i enn.nan als Ansatz der rechtlichen Erwacgungen die Licht-AnnGxio n uno. Tutcla-.t1.bSi cht der BcsatzUngsmaechte nimmt

20 Aber c s k~~jlt c ben al L s suf di" Pra (Of': is sean. Und ich YviU nun z:_ig::n, de'ss und Y:2rUfl ouch hcut;: n:jch die Vermutung dafuc r sp richt, dass z\',ischcn-souve:c'elcni tae: tcnrechtlich zu denken is t. IV. Stossen wir glei ch in d::,s i...entruill des Problems J Die OeffentlichkGit ist vor dicse drei Fragen gcstcllt \vordcn: L.or i cht V001kc:rrecht LandGsrccht? dh: verhindcrt Voclkcrrecht cinfech durch seine Existcnz die =ntstc:hung dngs 'l'iiderstrcitenden L3ndesrccht s? und: vernichteot Voclkcrrccht cinfecn durch seine Entst"hung bishgr bestcocndcs um nun \',idgrstrcit~nd.cs Lcndcsrecht"? 2. 1st ein stsatlicher FunktionBcr oder cuch ein ~ichti'unktionaer voelkcrrechtlich borechtigt oder gar vorpflichtot, die.3ef;:hlc seiner St2c:;t~tuchrung auf ihrc Voclkorrcchts ge!il3essheit zu prue fen und j c nsch dem Ergebnis di eser I'rue fung den Gchor S3m zu vcrweigern'? 3. 1st Gin ilj~crgcr voclkerrechtl..ich berechtigt oder ger vcrpflichtet, sich v,ic ein Landesvcrractcr zu v~rh:!lten, um zu verhindcrn, dass sich s,~ine voelkcrrcchtsv,idrig vcrhaelt? StcEltsfuehrung -,ler vom Voo1kerrecht 8.1s L.wischcn- Souvcrcenitcctcn-Jrdnung 8usg eht, kann in diesen Fr2.gen u~. bcrh2upt nicht R c c h t s - fragen schon: sondcrn nur - 311criHngs sehr 'r:ichtigc und schiucrzende _ Fr') gen der heligi:::m und der Sit t1ichl\:ei t. Denn wcnn dds wirk1ich rtccljtsfrsgcn sein solicn, ",lso ein Je:! als Ant-wort ueberhcupt dcnkb::r sein soll, dclnn is t die l'achtsouveracnitc\ct der 3taet.:;n v:)reusgc.sctzt. l,u' \, _nn :.1cn o",cltst['c,tonrochtlich dcnkt, so v; is in.::juernbgrg ggscl1e'h und gcschieht, denn sind des und zv,ar g8nz sich6r [':uch rtccht:jfrsg cn

21 3::Juvcr Cc cdlt2,c-t im Sinne-. o.c.r 1\icht-1 T nt ::,1:\'I::lr fenhei t "inc s HCl'rc;ch[ftsbc:nd~s untr 2US'ili.,crtigs bntschcidung b6gre~_1!'; no.gmlich F::Jlgendes in sich: Fucr die der L-Lerrs\Jh2ft Untervv::lrfcncn ist Einso.tzpurlkt i der rcchtlic hen En\i2.egung eine {Ic-rm dloscs ihr es Verbpnd Cf'. Dos ist dss erste Gcb::lt des Ge-.h::lrse.ms, der Loyelitect im gensuen oinn dicses \;;:)l'tes. Der herrschr ftsvcrb'c,nd bcstimlllt nun, ::lb nur sein je tziges oder :',uch s:~in frue he res necht oder soger fr,>nics j c,tziges oder fru\~h, r"s h~cht und so e.uch VJ::,U::errecht i:n gegebencn Fe,ll [~nzuw,- nden is t: Er i st i-ierr de s J:te~m,enclun8srccht es. Er b"stimmt v-i:~iter, v,i::, ::,tv.~-,i::;c -\Iidcrspru~chc unter de,n sone"ch [',nzuv"cnd e-.nen 1,::lr me:n cwfzul:::>e su;n sind: :ir Lit l-lcrr dgs!011isio1lsrechtes. Er bcstim"lt schliesslich, Jb er schlchtv~eg ::ldcr unt",r bestillliiltcn V::lrc_ussctzungcn,-,llen Jder nur gewi s sen FunktiJ ne,er en od er eu ch l~icht -F'unldi Jl1C<~ren die Ne: chprug fung der licrrscir- ftsoktc :-,uf ihre st22tsrechtliche-. oder voclkerrechtlich:: oder sittlichc VerbincLlichkcit in der 'feise frcigeben oder g~r 2ufgebcn will~ d~ss der Einzclnc gegebcnenfslls den Ci-ehJr S2m unbedingt oder bcdingt vervv~igcrn dr,rf Jde:, muss: f;r ist herr cl rue ber, Jb und Vlic seine rechtskrenken Befchlc kuriert wcrdcn sollen. Der souver~:0nc Hcrrsch~:ftsvcrb::nd l1::",t dc.s erste und letzt \;ort.:>ichcr k"nn er sich;:mdgren solchen Verb2cndcn gegcnueb;:r vcrpflichtcn, seine Entscheidungen \J0 ber Rechts cnv\gnd ung, Kollisi ons :::uflocsung und lbchprue fb,rk0it s '~i ne r b",fehlc in bes timrjltcr -\/eis c zu treffcn oder nicht zu treffen.nbcr mit sjlchcn VJc1kcrrcchtsbin'=l dungen gcht es nicht ::nc.crs c.ls sonst mit de,il Voclkcrrccht. Fucr seine Leut::, nuss sic d:::,r.11errsclr:ftsvcrb,~.nd Grst umgicssen, in sein L-'ccht ::ufnch.:ucn, im EinzGlf'll oder kre_ft.cines

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g H v a k a n e n m in d re k o m m u n e ta m e d s e g? Iv a r S o lv i B enc hm a rk ing Wa ter S olutions E t s p ø rs m å l s o m m a

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter.

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter. Innhold Kapittel 1 For br u ker k jøps lo vens omr åde 1.1 Innledning...15 1.2 For bru ker kjøps lo vens vir ke om rå de. Hva lo ven gjel der for el ler re gu le rer...17 1.2.0 Litt om begrepet «kjøp»

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

Eksamen 19.11.2013. FSP5119/PSP5067 Tysk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 19.11.2013. FSP5119/PSP5067 Tysk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. Nynorsk/Bokmål Eksamen 19.11.2013 FSP5119/PSP5067 Tysk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Die Grimm-Märchen - mehr als 200 Jahre alt, in 160 Sprachen übersetzt und noch heute weltweit

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

LEKTION 12. Frohes Fest. 1 Weihnachtskarte. 2 Dezember in Deutschland. Oma und Opa. geht s? Hier bei uns haben wir viel.

LEKTION 12. Frohes Fest. 1 Weihnachtskarte. 2 Dezember in Deutschland. Oma und Opa. geht s? Hier bei uns haben wir viel. LEKTION 12 Frohes Fest 1 Weihnachtskarte I dette julekortet mangler det noen ord. Kan du finne ut hvilke ord som skal stå hvor? Weihnachten, liebe, Schnee, wie, ich, Weihnachtsmann Oma und Opa. geht s?

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

LEKTION 7. Österreich. 1 Les dialogen sammen to og to. 2 Spørsmål om Østerrike GLOSER. Nedenfor er en del spørsmål om Østerrike.

LEKTION 7. Österreich. 1 Les dialogen sammen to og to. 2 Spørsmål om Østerrike GLOSER. Nedenfor er en del spørsmål om Østerrike. LEKTION 7 Österreich 1 Les dialogen sammen to og to. Hallo, Martha! Deine Stadt ist wirklich schön. Ja, das finde ich auch. Wien ist die Hauptstadt von Österreich und hat etwa 2 Millionen Einwohner. Findest

Detaljer

VEDLEGG EGENOPPGAVE Slgr/ir:,J air^ 0< K^ l,rn narrr' 5,/rzi{ rr? cnn, BNR l-, fl KoMMNR S*lrr/^ I Posnr: f Å,f0 Ko na^ l Grunnmur, fundamn og sokkl: L I Kjnnr du

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

Kommunikasjonsperm. Overvåking og undersøkelser side 1. Smerter side 2. Naturlige funksjoner, eliminasjon side 3. Sengeleie og stell side 4

Kommunikasjonsperm. Overvåking og undersøkelser side 1. Smerter side 2. Naturlige funksjoner, eliminasjon side 3. Sengeleie og stell side 4 Kommunikasjonsperm Tysk Overvåking og undersøkelser side 1 Smerter side 2 Naturlige funksjoner, eliminasjon side 3 Sengeleie og stell side 4 Mat, drikke kvalme side 5 Bevegelse, syn, temperatur side 6

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

Die Auswertung Evaluering

Die Auswertung Evaluering November 2010 Die Auswertung Evaluering vorgelegt von neues handeln GmbH Köln/Berlin framlagt av neues handeln GmbH Köln/Berlin 1 Zielsetzung der Präsentation Alle 91 Teilnehmer/innen des Deutsch-Norwegischen

Detaljer

http://eksamensarkiv.net/

http://eksamensarkiv.net/ Film Oppgåve 1 Was ist Ihr Lieblingsfilm? Warum finden Sie diesen Film so gut? Skriv ein kort, samanhengande tekst på 2 4 setningar om favorittfilmen din. Du skal skrive på tysk. Oppgåve 2 Les teksten

Detaljer

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36 Innhold Kapittel 1 Innledning.............................................................. 15 Karl Ja cob sen og Bir git Svend sen Kapittel 2 Kunnskap om oppmerksomhet og emosjonsregulering 25 Karl Jacobsen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

Unterrichtsphase Das Quartett eignet sich sowohl zur Einübung als auch zur Wiederholung der Ordnungszahlen.

Unterrichtsphase Das Quartett eignet sich sowohl zur Einübung als auch zur Wiederholung der Ordnungszahlen. Quartett Berømte nordmenn Lernziel Einübung der Ordnungszahlen Wiederholung Satzstellung Vorbereitungen Sie benötigen einen Satz Spielkarten für 4 Spieler bei Gruppen von 3 Spielern werden nur 24 Karten

Detaljer

Diese Anleitung bezieht sich auf FixFoto, V 3.30. In älteren oder neueren Versionen könnte die Arbeitsweise anders sein.

Diese Anleitung bezieht sich auf FixFoto, V 3.30. In älteren oder neueren Versionen könnte die Arbeitsweise anders sein. Beispiele für Seitenlayouts Stand: Februar 2012 Diese Anleitung bezieht sich auf FixFoto, V 3.30. In älteren oder neueren Versionen könnte die Arbeitsweise anders sein. Inhalt Ordner A4... 1 Ordner Collagen...

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

LEKTION 1. a Se på bildene og lær hvordan du hilser og sier «ha det» på tysk. Guten Tag!

LEKTION 1. a Se på bildene og lær hvordan du hilser og sier «ha det» på tysk. Guten Tag! LEKTION 1 Wer bist du? 1 Hallo! Guten Tag! a Se på bildene og lær hvordan du hilser og sier «ha det» på tysk. Hallo! Guten Tag! Guten Morgen! Morgen! Tschüss! Wir sehen uns. Auf Wiedersehen! Bis später.

Detaljer

Veiledning i bruk av Excel-fila Kalkulator. et verktøy for å beregne gjennomsnittlige gruppestørrelser.

Veiledning i bruk av Excel-fila Kalkulator. et verktøy for å beregne gjennomsnittlige gruppestørrelser. Veiledning i bruk av Excel-fila Kalkulator et verktøy for å beregne gjennomsnittlige gruppestørrelser www.utdanningsforbundet.no Veiledning i bruk av Excel-fila Kalkulator et verktøy for å beregne gjennomsnittlige

Detaljer

LEKTION 7. das Gebäude bygningen die Kirche kyrkja das Riesenrad pariserhjulet

LEKTION 7. das Gebäude bygningen die Kirche kyrkja das Riesenrad pariserhjulet LEKTION 7 Österreich 1 Les dialogen saman to og to. Hallo, Martha! Deine Stadt ist wirklich schön. Ja, das finde ich auch. Wien ist die Hauptstadt von Österreich und hat etwa 2 Millionen Einwohner. Findest

Detaljer

Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk Henriette Sinding Aasen og Nanna Kildal

Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk Henriette Sinding Aasen og Nanna Kildal Innhold Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk... 13 og Nanna Kildal Kapittel 2 Sentrale begreper, utviklingslinjer og teoretiske perspektiver... 17 Utviklingslinje

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA blilyst :-) i samarbeid med: Husbanken Norsk Form NAL Med støtte fra: Kommunaldepartementet Vinnerprosjekt KNEKKE KODEN MODERNE BOLØSNINGER

Detaljer

Langenscheidt Praktisches Lehrbuch Norwegisch

Langenscheidt Praktisches Lehrbuch Norwegisch Langenscheidt Praktisches Lehrbuch Norwegisch Der Standardkurs für Selbstlerner orientiert sich an B1 Inhaltsverzeichnis Wegweiser....................................................... 3 Abkürzungen.....................................................

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

Auch WIR arbeiten in Europa! Spørjeskjema Livshistorie

Auch WIR arbeiten in Europa! Spørjeskjema Livshistorie Auch WIR arbeiten in Europa! Spørjeskjema Livshistorie Kven er du? Namn:J Alder:49 Personlege eigenskaper: Er du sjølvbevisst? Ja, og greier meg sjølv. Ja und ich bin selbständig Liker du reglar? Nei Kva

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

Forfatterens forord til den norske utgaven

Forfatterens forord til den norske utgaven Forfatterens forord til den norske utgaven 6 Klart lederskap J eg er svært glad for at denne boken nå utgis på norsk. Norge er et land med sterke tradisjoner for samarbeid innen ledelse og organisasjon.

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. februar 2017 kl. 14.50 PDF-versjon 10. februar 2017 03.02.2017 nr. 118 Forskrift om

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Lokalitet: LM Sandstadsundet 0- prøve Tilstand 1

Lokalitet: LM Sandstadsundet 0- prøve Tilstand 1 HAVBRUKSTJENESTEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN Lokalitet: LM Sandstadsundet 0- prøve Tilstand Dato: 2.. Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger C Produksjonsdata

Detaljer

Für zwischen und eingestellte Kräfte: Anhang H TVÖD (inkl. 2,00% Leistungsentgelt)

Für zwischen und eingestellte Kräfte: Anhang H TVÖD (inkl. 2,00% Leistungsentgelt) Für zwischen 01.01.2007 und 31.12.2008 eingestellte Kräfte: Anhang H TVÖD (inkl. 2,00% Leistungsentgelt) nach 1 Jahr nach 3 Jahren nach 6 Jahren nach 10 Jahren nach 15 Jahren 15 65.880,88 72.657,71 75.180,62

Detaljer

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18 Innhold Innledning...16 Kapitlene... 17 Ano ny mi tet... 18 Del I Innledning til mentoring KapIttel 1 Introduksjon til mentoring...20 Bak grunn...20 Be gre pe ne...22 Sponsorship og ut vik len de mentoring...23

Detaljer

Auch WIR arbeiten in Europa! Spørjeskjema Livshistorie

Auch WIR arbeiten in Europa! Spørjeskjema Livshistorie Auch WIR arbeiten in Europa! Spørjeskjema Livshistorie Kven er du? Namn: O Alder: 52 Personlege eigenskaper: Er du sjølvbevisst? Ja, eg er kanskje det. Ja, das bin ich! Liker du reglar? Nei, det er eg

Detaljer

LEKTION 12. Frohes Fest. 1 Weihnachtskarte. 2 Dezember in Deutschland. Oma und Opa. geht s? Hier bei uns haben wir viel.

LEKTION 12. Frohes Fest. 1 Weihnachtskarte. 2 Dezember in Deutschland. Oma und Opa. geht s? Hier bei uns haben wir viel. LEKTION 12 Frohes Fest 1 Weihnachtskarte I dette julekortet manglar det nokre ord. Kan du finne ut kva for ord som skal stå kvar? Weihnachten, liebe, Schnee, wie, ich, Weihnachtsmann Oma und Opa. geht

Detaljer

Ut ford rin ger sett fra nord Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le

Ut ford rin ger sett fra nord Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le Innhold Ut ford rin ger sett fra nord... 15 Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le D en nye nord om r å de p o li t ik ken... 18 Stat lig sat sing før og nå... 20 De sentrale arenaene...

Detaljer

VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER

VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER Ved inngåelse av leieavtale skal det alltid utleveres husordensregler, vedlagt i denne permen. Samtlige leietakere og de leietakerne gir adgang til boligen er underlagt

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240126 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C07D 211/62 (06.01) A61K 31/16 (06.01) A61K 31/44 (06.01) A61K 31/0 (06.01) A61K 31/06 (06.01) C07D 7/277 (06.01)

Detaljer

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013 Sangere Kantate or mannskor, guttesoraner og klaver Komonert til erdal mannskor sitt 100-årsubileum i 201 Musikk: Asgeir Skrove Tekst: Arnul Haga Musikk: Asgeir Skrove Kantate or mannskor, guttesoraner

Detaljer

Nelly Sachs Dikt i utvalg. gjendiktet av Astrid Nordang

Nelly Sachs Dikt i utvalg. gjendiktet av Astrid Nordang Nelly Sachs Dikt i utvalg gjendiktet av Astrid Nordang Om forfatteren: Nelly Sachs (1881 1970) var en tysk-jødisk poet og dramatiker som i sitt svenske eksil fra nazistenes Tyskland studerte kabbalaen

Detaljer

úø ø úø ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø ú øî ø ø ú ø ø ú ø Î Î ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø nø øl ø J ú úl ø Kom, tro, og kom, glæde

úø ø úø ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø ú øî ø ø ú ø ø ú ø Î Î ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø nø øl ø J ú úl ø Kom, tro, og kom, glæde Kom, tro, kom, glæde Engelsk Christmas Carol Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 4 4 w 5 w n L j J L J F 1) Kom, 3) Kom, F 1) Kom, 3) Kom, F 1) Kom, 3) Kom, 9 { Kom, tro, kom, glæde

Detaljer

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse REGJERINGENS MINERALSTRATEGI Næringsminister Trond Giske TEMA FOR FOREDRAGET Tradisjonell gruvedrift

Detaljer

DNSZ Såkornmidler 2016

DNSZ Såkornmidler 2016 DNSZ Såkornmidler 2016 Det tysk- norske studiesenteret i Kiel (DNSZ) lyser med dette ut DNSZ Såkornmidler for våren og sommeren 2016. Såkornmidlene er en incentivordning som skal fremme samarbeid mellom

Detaljer

Kommer tid, kommer rεd

Kommer tid, kommer rεd olist (evt mannsgruppe) c Mel: Iver Kleive elst: Erik e rr: Nils raftεs Det oprano lt c enor ass c Piano/gitar Percussion - gitar c c P isper el c P - - - - ol (gr) ren- ner i et tom - fat i u-cum-ca -

Detaljer

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005 240.001 Levanger og Frosta, PPT Klienter A F ca. 1964 ca. 1984 404.6.6 362 240.002 Levanger og Frosta, PPT Klienter G K ca. 1965 ca. 1985 404.6.6 363 240.003 Levanger og Frosta, PPT Klienter L R ca. 1966

Detaljer

NORSK TELEGRAMBYRÅ AS POSTBOKS 6817, ST.OLAVS PLASS

NORSK TELEGRAMBYRÅ AS POSTBOKS 6817, ST.OLAVS PLASS NORSK TELEGRAMBYRÅ AS POSTBOKS 6817, ST.OLAVS PLASS 0130 OSLO Telefon.: Fax.: E-post: Foretaksreg: Bankgiro: Swiftcode: IBAN: 22 00 32 00 22 03 45 24 salg@ntb.no NO914797497MVA 1644 14 74397 DNBANOKKXXX

Detaljer

NO/EP2212249. P a t e n t k r a v

NO/EP2212249. P a t e n t k r a v (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2212249 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. C01B 33/037 (2006.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 201.0.11 (80) Date

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24012 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B2C 1/00 (2006.01) B2C 1/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.12.22 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten.

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten. 1 Kanonball-kluss Nå har jeg deg! Frank Har dy brå snud de. En ball kom flygen de mot ham. Han duk ket i sis te li ten. Du bommet! svarte han. Så bøy de han seg og tok opp en an nen ball fra bak ken. De

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

Hjertet Banker & # œ œ œ œ Hjer - tet ban - ker, hjer - tet ban - ker, liv. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó gjør oss lev -en-

Hjertet Banker & # œ œ œ œ Hjer - tet ban - ker, hjer - tet ban - ker, liv. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó gjør oss lev -en- Hjtet ank Tore Thomass 4 Refrg Hj tet ban k, hj tet ban k, liv et syn g, alt skje. Vs ro Hjtet bank, hjtet bank, 1.Hj 2.Hj tet bank hel tet går i skol Hjtet ljug Hjtet går'ke ik rett hj tet ban k plaging,

Detaljer

Innhold. Del I Selbukollektivets historie sett fra leders perspektiv Fakta Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?...

Innhold. Del I Selbukollektivets historie sett fra leders perspektiv Fakta Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?... Innhold Fakta...15 Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?...17 Inger Granby Unge rusmiddelavhengige bærere av en sammensatt problematikk...17 Rus re for men av 2004 et skritt fram el ler to til ba

Detaljer

Kan du Løveloven...?

Kan du Løveloven...? yvind Skeie Intro # 4 Kan du Løveloven...? 7 7 sbørn rntsen œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ # Kan S du du lø ve lo en som pla œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ven? ges? Jeg et skal 7 være ik ke meg! bra! Œ Og l gi le œ œ œ œ plass

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2616307 B1 (19) NO NORWAY (51) Int Cl. B61L 29/28 (2006.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 2016.03.07 (80)

Detaljer

M iljø b il G re n la n d A S M iljø In n o v a s jo n A S

M iljø b il G re n la n d A S M iljø In n o v a s jo n A S M iljø b il G re n la n d A S M iljø In n o v a s jo n A S G a s s E n e rg i k o n fe ra n s e, 1 0. J u n i 2 0 0 9 E v a S o ls k jæ r B o x a s p e n In n h o ld O m M iljø In n o v a s jo n C O 2

Detaljer

TY Tysk språk 1

TY Tysk språk 1 TY-125 1 Tysk språk 1 Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 TY-125 15/12-2015 Flervalg Automatisk poengsum 2 TY-125 15/12-15 Aufgabe 1: Satzanalyse Skriveoppgave Manuell poengsum 3 TY-125 15/12-2015 Aufgabe

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden.

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden. LIVSSTIL HVEM: Line Evensen BOR: I en sveit ser vil la fra 1875 på Nesodden utenfor Oslo. FAMILIE: De tre bar na Agaton Sofus (7), Oliam Cornelius (10) og Emil (26), kjæ res ten Bosse og hans to barn,

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114970 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07F 9/58 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) A61P 1/00 (2006.01) A61P 11/06 (2006.01) A61P 19/02 (2006.01) A61P

Detaljer

Forskningsrådets bruk av bibliometri

Forskningsrådets bruk av bibliometri Forskningsrådets bruk av bibliometri NARMAs vårkonferanse 14.04.2014 Stig Slipersæter Forskningsrådets arbeid med bibliometri Finansierer datainnkjøp, kvalitetssikring og analyser ved NIFU Del av Forskningsrådets

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for samfunnsfag og fremmedspråk Merkantile fagspråk og filologiske studier

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for samfunnsfag og fremmedspråk Merkantile fagspråk og filologiske studier HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for samfunnsfag og fremmedspråk Merkantile fagspråk og filologiske studier TYSK GRUNNFAG Språk, tekst og situasjon skriftlig eksamen (fonetikk, grammatikk I og skriftlig språkferdighet

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

TIG Schweißbrenner AUT-WIG 20 G 200 W / 400 W luft- bzw. flüssiggekühlt

TIG Schweißbrenner AUT-WIG 20 G 200 W / 400 W luft- bzw. flüssiggekühlt TIG Schweißbrenner AUT-WIG 20 G 200 W / 400 W luft- bzw. flüssiggekühlt Z E R T I F I Z I E R T E S DIN EN ISO 9001 Q M - S Y T S E M BINZEL. Für jede Aufgabe den richtigen Schweißbrenner. BINZEL-Schweißbrenner

Detaljer

FOLKETS PIMPER PØLSA!

FOLKETS PIMPER PØLSA! DET FINNES EN PØLSE MED 80% KJØTT, OG DET FINNES EN HEL VERDEN AV TILBEHØR. FOLKETS PIMPER PØLSA! Vi yn pøln frtjnr å få dn trni rin hburrn tcn. Drfr lnrr vi ått frh ppriftr til inpirjn! FOLKETS WIENER

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310382 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/4412 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 403/12 (2006.01)

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2750905 B1 (19) NO NORWAY (51) Int Cl. B60F 5/02 (2006.01) B64C 3/56 (2006.01) B64C 37/00 (2006.01) Norwegian Industrial Property Office (21)

Detaljer

INNHALD STADBASERT LÆ RING... 19 FORTELJINGA OM AURLANDSMODELLEN

INNHALD STADBASERT LÆ RING... 19 FORTELJINGA OM AURLANDSMODELLEN INNHALD KAPITTEL 1 INNLEIING... 13 Læ ring og berekraftig sam funns ut vik ling... 13 Miljødimensjonen og den generelle læreplanen... 14 Struk tur og innhald i boka... 15 DEL 1 STADBASERT LÆ RING... 19

Detaljer

Begrep Forklaring Eksempel

Begrep Forklaring Eksempel Adjektiv Adverb Akkusativ Ord som beskriver et substantiv (navn på ting, dyr, personer). Ord som beskriver et verb (det noen gjør eller det som hender). Adverbet sier noe mer om handlingen. Som på norsk

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2805325 B1 (19) NO NORWAY (51) Int Cl. G10L 19/005 (2013.01) G10L 19/09 (2013.01) G10L 19/10 (2013.01) G10L 19/12 (2013.01) G10L 19/22 (2013.01)

Detaljer

Grammatisk ordliste Los geht s!

Grammatisk ordliste Los geht s! Grammatisk ordliste Los geht s! Omegrep Forklaring Døme Adjektiv Adverb Akkusativ Analyse Artikkel Dativ Direkte objekt (DO) Eigennamn Eigedomsord Ord som skildrar eit substantiv (namn på ting, dyr, personar).

Detaljer