Evje og Hornnes kommune Kommuneplan Samfunnsdel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Evje og Hornnes kommune Kommuneplan Samfunnsdel"

Transkript

1 Kommuneplan Samfunnsdel Evje og Hornnes kommune Kommuneplan Samfunnsdel Vedtatt i k-sak 82/10 - møtebok datert Oppdatert handlingsplan og økonomiplan (vedtatt i kommunestyret )

2 Kommuneplan Samfunnsdel

3 Kommuneplan Samfunnsdel Evje og Hornnes kommune - Hjerte i Agder Kommuneplanens samfunnsdel som du nå sitter med vil være et viktig redskap for utviklingen i Evje og Hornnes kommune de neste 10 årene. Vi har et ønske om at Evje og Hornnes kommune skal utvikle seg til å være en drivkraft og et pulserende senter for indre Agder. Skal dette målet nås må vi bygge opp om kommunene rundt oss, like mye som vi bygger opp vår egen kommune. Muligheten for å realisere visjonen vår krever dialog og samarbeid utover både fylkes- og kommunegrenser. Det har vært utfordrende å gjennomføre denne planprosessen da administrasjonen har valg en ny måte å skrive kommuneplan på. Man har valgt å bevege seg bort fra de tradisjonelle lange faktautredningene og fjernet seg fra sektor/ enhetstankegangen og heller konsentrert seg om fire temaområder. Områdene vi har valgt er: Levekår Kultur og fritid Næringsutvikling Regionsenter Evje Enhetsledergruppen og administrasjonen har gjennom arbeidet med denne nye kommuneplanen blitt mer rustet til å tenke på tvers av enhetene og har derfor en mer tverrfaglig forståelse for utfordringene i årene fremover. Jeg vil takke alle som har deltatt i prosessen og håper at alt arbeidet som er lagt ned vil bidra til at vi en gang i fremtiden når vår visjon om å være - Hjerte i Agder. Bjørn A. Ropstad Ordfører

4 Kommuneplan Samfunnsdel INNHOLD VÅR VISJON... 2 OVERORDNET MÅLSETNING... 3 KOMMUNEPLAN SOM STYRINGSVERKTØY... 4 LEVEKÅR... 5 KULTUR OG FRITID... 7 NÆRINGSUTVIKLING... 9 REGIONSENTER EVJE HANDLINGSDEL ØKONOMIPLAN Levekår Kultur og fritid Næringsutvikling Regionsenter Evje Vedlegg levekår Vedlegg kultur og fritid Vedlegg næringsliv Vedlegg regionsenter Evje ØKONOMIPLAN INNLEDNING ØKONOMIPLANENS TALLDEL ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT I ØKONOMIPLANPERIODEN UTVIKLING PR ENHET I ØKONOMIPLANPERIODEN OVERSIKT OVER INVESTERINGER MV PROGNOSE FOR GJELD, FINANSINNTEKTER, SKATT OG RAMMETILSKUDD, OG BRUK OG AVSETNING TIL FOND I ØKONOMIPLANPERIODEN... 35

5 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har vi vært til alle tider. Nå ønsker vi å utvikle oss til en drivkraft og et pulserende senter for indre Agder. Ikke bare ha en beliggenhet i hjertet av Agder, men bli selve hjertet i Agder! Skal vi klare det må vi bygge opp om kommunene rundt oss, like mye som vi bygger opp vår egen kommune. I det ligger å synliggjøre hva hver enkelt kommune er gode på, og skape vekst og utvikling i hele regionen. Muligheten for å realisere visjonen vår krever dialog og samarbeid utover både fylkes- og kommunegrenser. Vi må snakke sammen. Tørre å tenke høyt. Gi rom for nye tanker. Satse! Utviklingen i indre Agder har betydning for utviklingen i Agderbyen og omvendt. Kommunene i indre Agder må stå sammen som en enhet i forhold til Agderbyen slik at både muligheter og utfordringer vi representerer blir synliggjort. Indre Agder er mer enn fin natur. Vi tilbyr kompetanse, historie og opplevelser. Evje og Hornnes kommune Side 2

6 Overordnet målsetning: Utvikle Evje og Hornnes til et pulserende regionsenter i Agder. Evje og Hornnes fremstår som et naturlig regionsenter for Setesdal og indre Agder. Her finner man størst befolkningskonsentrasjon og den klart største andelen av handelsvirksomhet og annen offentlig og privat tjenesteyting i regionen. Kommunen er dessuten et trafikknutepunkt for veitransport langs aksen nord-sør og øst-vest. Hva er så et pulserende regionsenter? Et regionsenter bygger på verdier. Vi har valgt verdiene åpenhet, trygghet, engasjement og utvikling. Disse verdiene gir rom for store tanker og vyer! Et pulserende regionsenter betyr glød, engasjement og utvikling, det betyr aktiviteter og opplevelser. Det betyr dialog og samarbeid på tvers av grenser. Det krever bevissthet om rollen kommunen vår skal ha. Det krever en arbeidsdeling mellom kommunene rundt oss og sist, men ikke minst; et tettere samarbeid. Evje og Hornnes kommune Side 3

7 Dette vil vi satse på I kommuneplanen er det lagt vekt på å vise hvilken satsing som vil prege vår kommune de neste årene. Områdene vi har valgt er: Levekår Kultur og fritid Næringsutvikling Regionsenter Evje Evje og Hornnes ønsker gjennom disse satsingsområdene å være med på å skape et mangfold i samfunnet, økt bolyst i regionen, tilby gode opplevelser og møteplasser mellom mennesker, tilby et mangfold av aktiviteter og skape et sterkt regionsenter gjennom utvikling av Evje sentrum. Kommuneplan som styringsverktøy Kommuneplanen er et overordnet styringsverktøy som skal følges opp i mer detaljerte planer. Kommuneplanens arealdel er kommunens virkemiddel og hjemmelsdokument for å styre den langsiktige, fysiske samfunnsutviklingen. Gjennom kommuneplanen forteller politikerne hvilke utviklingslinjer de vil arbeide etter. Kommuneplanen skal synliggjøre kommunens langsiktige mål, vise utfordringer og muligheter vi har. Kommuneplanarbeid er en kontinuerlig prosess. En rekke av utfordringene som denne kommuneplanen omhandler er også felles for kommunene rundt oss. Evje og Hornnes kommune Side 4

8 LEVEKÅR Hva særpreger kommunen vår: I følge tall fra Statistisk sentralbyrå vil kommunen ha en svak positiv folketallsutvikling fram mot Innen pleie og omsorg har kommunen en svært godt utbygd hjemmetjeneste som gjør at vi kan tilby et tilnærmet like godt tjenestetilbud ute i hjemmene som det vi kan på institusjon. Mange innen helsesektoren har formell kompetanse, av disse har en stor andel av de ansatte høyere utdannelse. Kommunen har et barnehagetilbud bestående av private og kommunale barnehager. Grunnskolen har et markert høyere elevtall sett i forhold til de andre grunnskolene i regionen. Kommunen vår har et stort organisasjonsliv med mange personer som legger ned mangfoldige timer med dugnadsinnsats. Mange store arrangement er avholdt i kommunen der frivillige har stått sentralt i gjennomføringen. Frivillighet og dugnadsånd generelt står veldig sterkt i kommunen. Utfordringer framover: Legge til rette for et barnehagetilbud som gjør at foreldre får tilbud i den barnehagen de ønsker, og med det plasstilbudet de har behov for. Oppruste offentlige bygg i forhold til kapasitet og kvalitet. Få flere ungdommer til å ta høyere utdanning. Sikre fagkompetanse. Levere pleie og helsetjenester i henhold til lovverk. Større krav til kommunale tjenester. Samarbeid mellom enheter. Integrering i skolen, på alle skoler, uavhengig av målform. Rekruttering innen frivillighet Interkommunalt samarbeid Samhandlingsreformen Ha og videreutvikle en verdig eldreomsorg Evje og Hornnes kommune Side 5

9 Slik vil vi ha det: Mangfold gir muligheter! Slik gjør vi det: TIDLIG INNSATS Vi skal legge til rette for at alle skal føle trygghet og tilhørighet. God kvalitet på tilbudet som gis Fokus på å løse problemer ved å ta tak i dem tidlig Lytte til og involvere brukerne slik at de kan gjøre gode valg Få fremmedspråklige til å føle seg verdsatt og inkludert i samfunnet TILRETTELEGGING Vi skal sørge for at alle får hjelp til å mestre hverdagens utfordringer Samarbeid mellom fagområder som gir muligheter Skape økt tilgjengelighet slik at alle får like muligheter Skape gode møteplasser Arbeide aktivt for at mennesker med nedsatt arbeidsevne får utnyttet sitt potensial FRIVILLIGHET Vi skal ta vare på og styrke det frivillige arbeidet i kommunen Synliggjøre frivillige organisasjoner og foreninger for å bidra til rekruttering. Verdsette frivillig innsats Evje og Hornnes kommune Side 6

10 KULTUR OG FRITID Hva særpreger kommunen vår: Kommunen har en spesiell historie som bygger på gruvedrift, nikkelverk, jernbane og militær virksomhet. I senere år har tilbudet innen idrett blitt stort og benyttes også av kommuner rundt oss. Kommunen har et sterkt fokus på barn og unge, og tilbyr en unik og moderne øvingsarena knyttet til Furuly flerbrukshus. Evje er arena for flere store arrangementer, både regionale og nasjonale. Kommunen har et mangfoldig foreningsliv og innbyggerne besitter en stor dugnadsånd. Ufordringer framover: Synliggjøre historien vår Utvikle et tettere samarbeid mellom frivillige og kommunen, samt frivillige seg i mellom Samarbeide tettere med nabokommuner for å utvide og heve kvaliteten på tilbud innen idrett og kultur Ha et mangfold i tilbud som aktiviserer alle aldersgrupper Finne arrangement som trekker publikum i regionen Veivalg når det gjelder bruk og videreutvikling av eksisterende arenaer kontra behov for nye arenaer innen kultur og idrett Legge til rette for at alle skal føle tilhørighet uansett etnisk bakgrunn i aktiviteter knyttet til kultur og idrett Evje og Hornnes kommune Side 7

11 Slik vil vi ha det: Et godt og variert kultur- og fritidstilbud til ALLE! Slik gjør vi det: IDENTITET Skape bevissthet og stolthet over vår historie og kulturarv LOKALHISTORIE- OG KULTUR Synliggjøre lokalkulturen Styrke lokalkunnskapen FORUTSIGBARHET OG SAMARBEID Styrke samarbeidet mellom kommunen og frivillige organisasjoner Legge til rette for en langsiktig planlegging av tiltak for å gi forutsigbarhet Styrke de økonomiske betingelsene for frivillig arbeid MANGFOLD OG KVALITET Legge til rette for et mangfold av aktiviteter innen kultur og idrett Legge til rette for aktiviteter som er tilgjengelige for alle Finne arenaer som skaper aktivitet og tilhørighet for alle Lage et fritidstilbud som er helsefremmende og av høg kvalitet Sørge for at vi har kompetanse innen fagområdene BARN OG UNGE Barn og unge skal alltid prioriteres Evje og Hornnes kommune Side 8

12 NÆRINGSUTVIKLING Hva særpreger kommunen vår: Kommunen har store, sentrumsnære arealer regulert til næring etter nedleggelsen av Evjemoen militærleir. Kommunen vår har også stor omsetning innen handel. Vi har mange flere butikker og bredere vareutvalg enn kommuner med tilsvarende innbyggertall. Bygda har mange nyetablerere, flere store reiselivsbedrifter, og er store innen transportnæring. Det ligger en stor plastbåtbedrift i kommunen. Kommunen har valgt å organisere næringslivsarbeidet som et aksjeselskap. Utfordringer framover: Finne vår egen profil for Evje Gjennomgående høy kvalitet på tomtene som tilbys i kommunen Synliggjøre verdien av landbruket og reiselivet i regionen Legge til rette for et mangfold i arbeidsplasser Finne optimale løsninger på arbeids- og rollefordeling mellom kommunen og Evje Utvikling AS Evje og Hornnes kommune Side 9

13 Slik vil vi ha det: En kommune som legger til rette for tradisjonsrik og nyskapende næring! Slik gjør vi det: KOMPETANSE Legge til rette for et økt mangfold i arbeidsplasser Ha fokus på å finne tiltak som stimulerer til etablering av kompetanse-arbeidsplasser LANDBRUK Synliggjøre og legge til rette for mangfoldet innen landbruket og verdien landbruket har i kommunen Videreutvikle Landbrukets Dag der kommunene i regionen deltar aktivt REISELIV Styrke egen identitet Legge til rette for fasiliteter Tettere samarbeid om reiseliv i indre Agder Legge til rette for at kultur kan utvikles som næring UTBYGGING Legge til rette for en bærekraftig utnyttelse av arealer til boligbygging, fritidsbebyggelse og næring. Legge til rette for tomter med varierende størrelse, kvalitet og attraktivitet Ha spesielt fokus på næringstomter Evje og Hornnes kommune Side 10

14 REGIONSENTER EVJE Hva særpreger Evje: Vi ligger midt i Agder som et trafikknutepunkt mellom nord og sør, øst og vest. Kommunen fremstår som et naturlig regionsenter for indre Agder. Her finner man størst befolkningskonsentrasjon og den klart største andelen av handelsvirksomhet og annen offentlig og privat tjenesteyting i regionen. Utfordringer framover: Tenke region i stedet for kommune La regionstanken gjennomsyre alle strategier Erkjenne at Evje er et regionsenter Bedre vegstandarden i regionen Legge til rette for en utvikling som ikke skaper konkurranse mellom Evje sentrum og Evjemoen Tilfredsstillende befolkningsvekst Evje og Hornnes kommune Side 11

15 Slik vil vi ha det: Gjennom vekst og utvikling i regionen skaper vi et sterkt regionsenter! Slik gjør vi det: IDENTITET Bli bevisst at vi er et regionsenter og jobbe med å videreutvikle oss sammen med våre nabokommuner Våge å sette oss i førersetet for samarbeid i regionen KOMPETANSE- OG UTDANNINGSSENTER Utvide og utvikle et variert tilbud innen utdanning. NÆRINGSSENTER Lage klare retningslinjer for hvilken type næring man ønsker sentrumsnært og ikke. Tilby tjenester og kompetanse innen næringsutvikling til regionen Legge til rette for konsepter mellom kultur og næring OFFENTLIG TJENESTEYTING Beholde og jobbe for flere offentlige tjenester til regionsenteret som kan betjene hele regionen Få etterspurte spesialfunksjoner til regionsenteret KULTUR- OG OPPLEVELSESSENTER Tilby et mangfold av aktiviteter av høg kvalitet innen idrett til hele regionen Utvikle større, kulturelle arrangement som regionen etterspør Evje og Hornnes kommune Side 12

16 TRAFIKKALT KNUTEPUNKT Ha fokus på standardheving på vegene i regionen Sikre og øke det kollektive tilbudet REGIONEN SOM BOSTED Legge til rette for boligområder knyttet opp mot Evje sentrum Tettere samarbeid i regionen for å fronte regionen som det gode bostedet EVJE SOM TETTSTED Skape et attraktivt sentrum der både tilreisende og fastboende ønsker å tilbringe kvalitetstid. Skape en felles forståelse om utviklingen i Evje sentrum gjennom dialog og medvirkning Utvikle sentrum slik at man får flere butikker og mer variert handel. Utvikle sentrum til å bli et møtested for opplevelser. Evje og Hornnes kommune Side 13

17 Kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan Vedtatt i kommunestyret Vår visjon: Hjertet i Agder Overordnet målsetning: Utvikle Evje og Hornnes til et pulserende regionsenter i Agder Evje og Hornnes kommune Side 14

18 Kommuneplan Samfunnsdel Handlingsdel Handlingsdelen er en konkretisering av den overordnede samfunnsdelen. Denne delen av kommuneplanen peker på anbefalte utredninger og planer, prosjekter og enkelttiltak som skal jobbes med. Handlingsdelen er delt inn etter tema på samme måte som den langsiktige samfunnsdelen. For øvrig er den delt inn i tiltak som har en direkte økonomisk konsekvens og tiltak som går på prioritering/ressursbruk i kommunen. Handlingsdelen er 4-årig og skal revideres hvert år i forbindelse med behandling av økonomiplan og budsjett. Økonomiplan Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Planen skal være satt opp på en oversiktlig måte. Det skal være midler til å dekke utgifter og oppgaver som er satt opp i planen. Økonomiplanen er 4-årig og skal revideres hvert år. I Evje og Hornnes kommune vedtas den sammen med årsbudsjettet for kommende år.

19 Tiltak Levekår - Mangfold gir muligheter! Opprettholde og videreutvikle kvaliteten i tilbudet som gis. Overordnet plan for helse og omsorgstilbudet (rammeverk) vedtatt i 2013 utarbeides videre til arbeidsplaner for avdelingene Implementering av Samhandlingsreformen Barnehagebehovsplan Handlingsplan for trivsel, tryggleik og læring i grunnskulen Samarbeid Rusforebyggende team (Helse og familie) er iverksatt og videreføres. Tidlig innsats Drop-out Barn og unge Kartlegge status angående barnefattigdom i kommunen Oppfølging av utredning oppvekst og kultur Skisseprosjekt og utbygging skole og flerbrukshall Folkehelse Aktiviteter for alle Folkehelsekoordinator Frivillighet Markere frivillighetsdagen Rekruttere til frivillig innsats Evje og Hornnes kommune Side 16

20 Kultur og fritid Et godt og variert kultur- og fritidstilbud til ALLE! Lokalhistorie- og kultur Utvikle lokal kulturell skolesekk Registrere og tilrettelegge for bruk av kulturminner Vedlikeholde og videreutvikle turstier i nærområdet knytta til kulturhistoriske interesser. Møteplasser Utvikle møteplasser som er samlende og som setter Evje på kartet Utvikle biblioteket Utvikle Furuly Flerbrukshus og Furuly fritidspark Nærmiljøtiltak Plan for utvikling og drift av turløyper i nærområdet Brygge- og badeanlegg Midler til frivillig arbeid Øke potten til kulturmidler Informasjon Vurdere elektronisk infotavle på ulike lokasjoner i bygda Aktiviteter/arrangementer Utrede status/behov for nye aktiviteter for alle Evje og Hornnes kommune Side 17

21 Næringsutvikling En kommune som legger til rette for tradisjonsrik og nyskapende næring! Kompetansearbeidsplasser Legge til rette for at Evje Utvikling AS kan være en sterk pådriver og en god markedsfører for etableringer i regionen Landbruk Tilskudd til investeringer som sikrer et aktivt landbruk i kommunen Legge til rette for etablering av grundere innen nisjeprodukter Bidra til utvikling av kompetansesenter for landbruk i samarbeid med Naturligvis Landbruk, mat og opplevelser på Agder Styrke kommunens samarbeid med Landbrukets Dag for å videreutvikle arrangementet Fritidsnæring Bevisst planlegging av hytteområder for å sikre høg kvalitet i de ulike områdene Stimulere til aktiviteter knyttet til mineraler/gruvedrift Reiseliv Heve kvaliteten på våre fasiliteter ved å gi god informasjon Utveksle informasjon om reiseliv i regionen Evje og Hornnes kommune Side 18

22 Regionsenter Evje Gjennom vekst og utvikling i regionen skaper vi et sterkt regionsenter! Identitet Utarbeide veiledende retningslinjer for bruk av gruvehistorien i profileringen av kommunen, for eksempel ved opparbeidelse av møteplasser, lekeplasser, offentlige bygg, utsmykning i Evje sentrum (kunst, utemøbler, skilting) Tettstedsutvikling Evje sentrum Pendlerparkering, området Evje sentrum Verksmoen Tettstedsutvikling i sentrum Samferdsel Styrke samarbeidet med nabokommuner om opprusting av fylkesveg 42 Opprettholde godt samarbeid med regionrådet om riksveg 9 Være pådriver for bedre kollektiv transporttilbud til Arendal og Kristiansand Offentlige tjenester i regionsenteret Jobbe aktivt for å beholde og skape flere etableringer av offentlige tjenester som kan betjene regionen Regionsenteret som bosted Legge til rette for attraktive boligområder nært tilknyttet Evje sentrum Utdanning Sikre et tilbud om videregående skole på Setesdal Videregående skole, avd. Hornnes Øke valgmuligheter for elever gjennom flere utdanningsprogram Evje og Hornnes kommune Side 19

23 Til slutt i handlingsdelen følger en oversikt over hva det er satset på framover i planperioden. Dette er en tabell der det er satt opp hvilke år de forskjellige tiltakene er tenkt gjennomført. Det er deretter satt kryss for om det er bare administrative (arbeidsmessige) konsekvenser, eller om det også er økonomiske konsekvenser. Det er også satt opp hvem i organisasjonen som har ansvar for de forskjellige tiltakene. Ytterligere tallfesting av tiltakene følger i økonomiplanen. Evje og Hornnes kommune Side 20

24 Vedlegg levekår TILTAK ANSVAR ADM ØK Avsatt (inkl mva) Opprettholde og videreutvikle kvaliteten i tilbudet som gis Utarbeidelse av arbeidsplaner ut fra overordnet plan for helse- og omsorgstilbudet PLO/HF x x Videreføring prosjekt ikt i skolen Rådg. oppvekst X x Tiltak fra boligpolitisk handlingsplan Samlokalisering av boliger PLO/HF X x x x x - Omsorgsboliger PLO/HF X x x x x - Institusjonsplasser PLO x x x x x Samarbeid Tidlig innsats Rådg. oppvekst X x x x x Kompetanse Lederutvikling Finansieres via fond Barn og unge Kartlegge status ang. barnefattigdom i kommunen HF X x x Utredning oppvekst og kultur Utarbeide kostnadsoverslag flerbrukshall og rehabiltering av Evje-skolene, jfr kommunestyrevedtak k-sak 59/12 Rådg. oppvekst/ Drift/forv ,- x ADM = krever administrative ressurser ØK = økonomiske konsekvenser Evje og Hornnes kommune Side 21

25 Vedlegg kultur og fritid TILTAK ANSVAR ADM ØK Avsatt (inkl mva) Lokalhistorie- og kultur Registrere og tilrettelegge for bruk av kulturminner/ oppgradere turistbrosjyre: Drift/forv x x x Vedlikeholde/videreutvikle turstier i nærområdet knytta til kulturhistoriske interesser Mineralstien / Flåt gruveområde Drift/forv. Allmannavegen, oppgradere merking Drift/forv. x x x Evje natursti Drift/forv. Møteplasser Videreutvikling av Furuly - Skaterampe Furuly Kult/drift og forv. x x x - Opprusting av bygg, investeringer Kult/drift og forv. x x x Ved utbygging av Fennefossen: Utvikling av området langs Otra Drift/forv x x Videreutvikle samarbeidet med Otra Idrettslag Kultur x Midler til frivillig arbeid Øke potten til kulturmidler, pr år Kultur x x x x Informasjon Vurdere infotavle på ulike lokasjoner SERV x x x Aktiviteter/arrangementer Utrede status/behov for nye aktiviteter for alle KULTUR x x x ADM=krever administrative ressurser ØK = økonomiske konsekvenser Evje og Hornnes kommune Side 22

26 Vedlegg næringsliv TILTAK ANSVAR ADM ØK Avsatt (inkl mva Kompetansearbeidsplasser Legge til rette for Evje Utvikling AS som pådriver/markedsfører for etableringer i regionen Rådmann x x x x X ADM = krever administrative ressurser ØK = økonomiske konsekvenser Evje og Hornnes kommune Side 23

27 Vedlegg regionsenter Evje TILTAK ANSVAR ADM ØK Avsatt (inkl mva Identitet Se på muligheten for bruk av gruvehistorien Alle x i profileringen av kommunen Tettstedsutvikling Evje sentrum Pendlerparkering, området Evje sentrum Verksmoen. Sees på gjennom reguleringsplan Verksmoen Drift/forv. x x x Samferdsel Styrke samarbeidet med nabokommuner om opprusting av fylkesveg 42 Ordf. x x x x x Opprettholde godt samarbeid med regionrådet om riksveg 9 Ordf. x x x x x Være pådriver for bedre kollektivtransporttilbud til Arendal og Kristiansand Ordf. x x x x x Offentlige tjenester i regionsenteret Beholde og skape flere etableringer av offentlige tjenester som kan betjene regionen Rådm- x x x x Utdanning Sikre et tilbud om videregående skole på Setesdal vgs, avd. Hornnes ORDF x x x x x Øke valgmuligheter for elever gjennom flere utdanningsprogram ORDF x x x x x ADM = krever administrative ressurser ØK = økonomiske konsekvenser Evje og Hornnes kommune Side 24

28 Økonomiplan Innledning Økonomiplanen legges fram i balanse for perioden Det har vært en lang prosess der vi har gått gjennom alle enhetenes budsjetter for å skaffe et større handlingsrom. Det har ikke vært gjort noen smertefulle kutt, men vi har bl.a. gått ned mot minimum når det gjelder avdrag på lån. Med den utviklingen vi har sett de siste årene og også ser for oss framover vedr. bl.a. ressurskrevende brukere, sosialhjelp og barnevern og ikke minst pensjonsutgifter ser vi for oss at vi må fortsette en prosess med effektivisering hvert år framover. Det er derfor nødvendig at enhetene er forberedt på dette. Vi har ikke klart å øke avsetning til vedlikehold av vei framover, og heller ikke bygg, med unntak av at det er satt av noen ekstra midler i drift i forbindelse med oppgradering av Evje barneskole. Dette er viktig å være klar over. I tillegg til effektivisering av drifta er det helt nødvendig å se på den pengestrømmen som går ut av kommunen, til kommunale/interkommunale selskaper og samarbeid av ulike slag. Det er betydelige summer går ut av kommunen og inn i slike selskaper/samarbeid. Når det gjelder netto driftsresultat sies det at det bør være 3 % for å ha til nødvendige avsetninger/framtidige investeringer. Dette klarer vi ikke å oppfylle i økonomiplanperioden. Vi velger å vise netto driftsresultat også korrigert for bruk/avsetning til bundne fond, for her er utgifter/inntekter bundet opp til spesielle formål som f.eks. selvkostområdene. Utgiftene og inntektene ville vært annerledes på disse områdene dersom vi ikke hadde hatt fond. I økonomiplanperioden ser det slik ut (alle tall i hele 1000): Netto driftsresultat Netto driftsresultat i % -0,47-0,17-0,11-0,07 Generell avsetning til fritt fond (= netto driftsresultat korrigert for bundne fond Netto driftsresultat i % korrigert for bundne fond 0,02 0,52 0,28 0,23 (netto driftsresultat til pluss (røde tall) betyr negativt netto driftsresultat) Som vi ser ligger netto driftsresultat rundt 0 i hele økonomiplanperioden. Vi må ikke ta av frie fond for å finansiere drifta. Handlingsregel for gjeld gjør derimot at vi må ta av disposisjonsfondene for å holde oss innenfor. Handlingsregelen sier at vi skal ha 15 % egenkapital på nettoutgiften på prosjektene (etter at merverdiavgift og tilskudd er trukket fra). Gjelda skal ikke overstige 75 % av driftsinntektene, dvs at vi har et gjeldstak på i overkant av 190 mill i de kommende årene. Det faktum at vi har nedjustert avdragene gjør at vi nærmer oss taket raskere. Det er lagt opp til følgende låneopptak 2014: 7,500 mill Evje og Hornnes kommune Side 25

29 2015: 21,980 mill 2016: 11,049 mill 2017: 13,849 mill I 2014 er det ikke de store investeringene, kun mindre prosjekter. Det største prosjektet er VAR-anlegg på Evjemoen der det er satt av 6 mill. I 2015 ligger det inne bygging av flerbrukshall, og rehabilitering av Evje barneskole ligger inne i 2016 og I 2016 ligger også trinn 2 av rehabiliteringen ved Evjeheimen inne. Når det gjelder Evje ungdomsskole, er rehabiliteringen av denne forskjøvet til etter planperioden. Ordinær lånegjeld (utenom startlån) har en slik utvikling i økonomiplanperioden: Lån og gjeldsregel (alle tall i hele 1000) Samlet Inntekter Andre lån Avdrag andre lån Nye lån Gjeld Gjeld i % 62,56 68,37 69,56 71,89 Bruk disp.fond investering Avsetning disp.fond drift Netto reduksjon av fond Som vi ser av tabellen bruker vi nesten 18 mill av disposisjonsfondene i løpet av perioden. Dette er ikke økonomisk forsvarlig, og i 2014 må vi derfor legge opp til en prosess som den vi har kjørt i 2013 for å få driftskostnadene ned. Når det gjelder rammetilskudd/skatt, er det det lagt inn en svak realvekst i frie inntekter fra 2015 (0,5 %) ut fra tidligere års erfaringer. Dette utgjør kr ,- pr år. Det er ikke lagt opp til videre vekst i 2016 og Skjønn er videreført på samme nivå. (kr ) Samtidig er det lagt opp til at pensjonsutgiftene øker med 1,200 mill fra og med 2015 i forhold til 2014, dette med bakgrunn i bl.a. nedkortingstiden på amortisering av premieavviket. En siste ting som er viktig å nevne er utbyttet fra Agder Energi. I 2014 har vi lagt til grunn et overskudd på 800 mill av det får vi 1,528 % av de første 500 mill, deretter 1,528 % av 60 % av ovenskytende, ihht avtale inngått mellom eierne når det gjelder utbyttepolitikk. Vi har lagt til grunn et totalt overskudd på 900 mill i 15 og 16, og mill i Skulle utbyttet bli mindre framover så må drifta legges opp etter det. Evje og Hornnes kommune Side 26

30 Økonomiplanens talldel De følgende sidene inneholder økonomiplanens talldel. Tallene er holdt i 2014-kroner. Forklaringer: Inntekter er generelt satt opp med minus-fortegn, utgifter uten fortegn. Evje og Hornnes kommune Side 27

31 Økonomisk oversikt drift i økonomiplanperioden Ramme 2014 Ramme 2015 Ramme 2016 Ramme 2017 Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelser Rammetilskudd fra staten Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp som inngår i kommunal prod Kjøp som erstatter egen prod Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum eksterne finansinntekter Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter Avdragsutgifter Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finansieringstrans Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Avsetninger disposisjonsfond Avsetninger til budne fond Netto driftsres. korr for bundne fond Sum avsetninger Sum Netto driftsresultat i % -0,47-0,17-0,11-0,07 Netto driftsres i % korr for bundne fond 0,02 0,52 0,28 0,23 Evje og Hornnes kommune Side 28

32 Utvikling pr enhet i økonomiplanperioden Enhet Ramme 2014 Ramme 2015 Ramme 2016 Ramme Politiske styrings og kontrollorganer Sentraladministrasjonen Leirskolen Støttetiltak Kultur Hornnes skule Evje Barneskule Evje Ungdomsskule Enhet for barnehage Helse- og familie Pleie- og omsorg Samhandlingsreformen Interkommunal helseenhet Drift og forvaltning Finans Reservert for lønn/pensjon Som tabellen viser, er det noen justeringer i framtidige år. Her følger en gjennomgang av hovedtrekk i endringer som er lagt inn: Politiske styrings og kontrollorganer: - Utgifter fra valg varierer. Det er ikke valg i 2015, og da går utgiftene noe ned. - I 2014 er budsjettet for kontrollutvalget økt med ,- som en engangsutgift Sentraladministrasjonen: - Endringer vedr konsesjonskraft gir noe mindre inntekter framover. - I 2014 ligger det inne i forbindelse med betaling til Aust-Agder fylkeskommune for mobilutbygging. Denne utgiften bortfaller fra og med I 2014 er 30 % stilling på serviceavdelingen vakant for å få innsparing. Dette er ikke videreført i Det er variasjoner i læringetilskudd fra ks. - Det er variasjoner i kjøp av plasser til gjestebarn i barnehage i andre kommuner og inntekter på gjestebarn i vår kommune framover. - I 2014 er det lagt inn et engangsbeløp på kr ,- til Evje utvikling. - Andre mindre justeringer Evje og Hornnes kommune Side 29

33 Kultur: - I 2014 er siste året med tilskudd til utbygging Aust-Agder kulturhistoriske senter, og utgift (kr ,-) faller deretter bort.. - Ihht handlingsplanen er kulturmidlene økt med kr ,- fra og med Netto utgifter til gards- og ættesoge øker fra og med 2015, forfatter skal da skrive på fulltid. - Det ligger inne kr ,- til utredning vedr. aktiviteter for alle som en engangskostnad i kulturskoletime for 1-4. avvikles fra og med august 2014, og det blir derfor utgifter kun for vårhalvåret 14. Evje ungdomsskole: - Det er en ytterligere nedjustering (helårseffekt) på Evje ungdomsskole pga mindre deling. - Skolefrukt avvikles fra og med august 2014, og det blir derfor utgifter kun for vårhalvåret 14. Enhet for barnehage - Innsparing på ,- i 2014 får helårseffekt fra 2015, med kr ,-. Innsparingen kan bli delvis her og delvis i sentraladministrasjonen, da vi skal se på lokale regler for opptak og telling av barn, samt lokale retningslinjer for likeverdig behandling. Helse og familie: - Det er lagt til grunn mottak av flyktninger ihht plan framover, og dette vil gi økte integreringstilskudd i perioden. Mens flyktningeansvaret har en netto utgift på 0,449 mill i 2014, er det en netto inntekt på 0,179 mill i 15, 0,901 mill i 16 og det samme i 17. Dette nå gjennomgås på ny når budsjettet for 2015 skal vedtas. - Det er usikkerhet knyttet til ressurskrevende brukere framover. Pleie og omsorg. - Utgiftsøkning på 0,200 mill er knyttet til innfasing av nye årsverk i 2015 (ihht økonomiplan skulle det innfases 2 nye årsverk fra 2014, dette er utsatt, men det er i stedet satt av 1,000 mill ekstra til ressurskrevende brukere.) Fra 2015 er det lagt opp til at to nye årsverk innfases, men også her er det usikkerhet knyttet til ressurskrevende brukere. Drift og forvaltning: - Det er i 2014 lagt inn ,- + mva til reguleringsplan verksmoen. Dette er en engangssum. - Det ligger inne ,- vedr Kjersti park som også er en engangsum. Denne ligger inne i I 2016 pg 2017 er det lagt inn ,- + mva til utgifter i drift i forbindelse med oppgradering av Evje barneskole. Erfaringsmessig vet vi at det vil bli noe driftsutgifter Evje og Hornnes kommune Side 30

34 i forbindelse med oppgradering av gamle bygg, men det er svært vanskelig å anslå noen sum pr nå. Vi har valgt å ta høyde for noe. - En midlertidig vakans på forvaltningsavdelingen gir en innsparing på kr ,- som kun har effekt i Det er lagt inn en engangsbevilgning til vei på kr ,- i Selvkost - Gammelt underskudd på slam skal dekkes inn, det er grunnen til at det er en netto inntekt på dette området i 2014 og Reservert for lønn og pensjon - Det er tatt høyde for en økning i pensjonsutgiftene på nærmere 1,200 mill fra 2015 og utover i økonomiplanperioden. Finans: - Her varierer inntektene på rentekompensasjon. - Det er lagt opp til en stigende rente, og dette gir høyere renteutgifter, men også renteinntekter. - Utbyttet fra Agder Energi er kommentert tidligere, det er stigende i perioden. - Rammetilskudd og skatt har også oppgang fra 2015, dette er også kommentert tidligere. Evje og Hornnes kommune Side 31

35 Oversikt over investeringer mv 2014 er ikke et stort år når det gjelder investeringer, det er vann Evjemoen som er den største investeringen dette året. I 2015 er bygging av Flerbrukshall på Evje lagt inn. I 2016 er det lagt inn del 2 av utbygging på Evjeheimen. Oppgradering av Evje barneskole er lagt inn i 2016 og Oppgradering av Evje ungdomsskole er skjøvet til etter økonomiplanperioden. For økonomiplanen vil det komme endringer i tallene. Oversikt over investeringer og finansiering ser slik ut i økonomiplanperioden: Økonomisk oversikt investering Ramme 2014 Ramme 2015 Ramme 2016 Ramme 2017 Salg av fast eiendom Salg av driftsmidler og fast eiendom Refusjon fra staten Tilbakeført merverdiavgift Spillemidler til egne anlegg Refusjon fra andre (private) Overføringer med krav til motytelse Sum inntekter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon Mva, generell kompensasjonsordning Overføringer Sum utgifter Avdragsutgifter Utlån Kjøp av aksjer og andeler Finansieringsbehov Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Bruk av disposisjonsfond Sum finansiering Evje og Hornnes kommune Side 32

36 Investeringene fordeler seg på prosjekter som følger: Ramme 2014 Ramme 2015 Ramme 2016 Ramme 2017 Kjøp av datautstyr Mva, generell kompensasjonsordning Ikt i skolen Nybygg (boliger, skoler, barnehager, idrettshaller Mva, generell kompensasjonsordning Skolelokaler Ombygging svømmehall Konsulent, annen planlegging Mva, generell kompensasjonsordning Skisseprosjekt Flerbrukshall/skoleutbygging Nybygg (pakeringsplasser, parkanlegg, trafikklys, Mva, generell kompensasjonsordning Uteskole Oddelia Kjøp/fin. leasing av inventar og utstyr Mva, generell kompensasjonsordning Utstyr gym ungdomsskolen Nybygg (forretnings-, lager-, og adm.bygg, sykehje Mva, generell kompensasjonsordning Ombygging Evjeheimen Utlån startlån Startlån Avdragsutgifter på startlån Avdrag startlån Nybygg (boliger, skoler, barnehager, idrettshaller VA-anlegg Evjemoen Nybygg (boliger, skoler, barnehager, idrettshaller Nybygg (boliger, skoler, barnehager, idrettshaller ikke spes va i økonomiplanen Nybygg (boliger, skoler, barnehager, idrettshaller Mva, generell kompensasjonsordning Furuly utbygging (lager) Nybygg (pakeringsplasser, parkanlegg, trafikklys, Mva, generell kompensasjonsordning Skaterampe Furuly Nybygg (boliger, skoler, barnehager, idrettshaller Friidrettsanlegg Hornnes Nybygg (boliger, skoler, barnehager, idrettshaller Mva, generell kompensasjonsordning Framtidige investeringer (flerbrukshall, skolebygg) Nybygg (boliger, skoler, barnehager, idrettshaller Mva, generell kompensasjonsordning Gang/sykkelveg Hornåsen- Valhall Nybygg (forretnings-, lager-, og adm.bygg, sykehje Mva, generell kompensasjonsordning utbygging gnr 50, bnr 20,47, Evje og Hornnes kommune Side 33

37 Annet forbruksmateriell / råvarer og tjenester Mva, generell kompensasjonsordning Adressering Nybygg (boliger, skoler, barnehager, idrettshaller Nybygg (forretnings-, lager-, og adm.bygg, sykehje Mva, generell kompensasjonsordning Kjersti park utbygging Nybygg (pakeringsplasser, parkanlegg, trafikklys, Kjøp av tomt til forr.bygg, lagerbygg, adm.bygg, a Mva, generell kompensasjonsordning Tiltak i sentrum Kjøp av transportmidler Bruktbil Kjøp av aksjer og andeler i andre selskap Egenkapitalkrav KLP Sum Finansiering: Merverdiavgift fra investeringer Salg av fast eiendom (tomter) Spillemidler Tilskudd fra staten (utbygging) Tilskudd fra andre Mottatte avdrag startlån Bruk av startlån Bruk av lån Bruk av disposisjonsfond Sum Når det gjelder startlån, ligger det inne forslag om opptak av 10 mill i lån årlig i hele økonomiplanperioden Evje og Hornnes kommune Side 34

38 Prognose for gjeld, finansinntekter, skatt og rammetilskudd, og bruk og avsetning til fond i økonomiplanperioden Utvikling i langsiktig gjeld: (alle tall i hele 1000) Startlån Avdrag startlån Nytt startlån Startlån/formidlingslån Andre lån Avdrag andre lån Nye lån Ordinære lån Gjeld Tabellen viser gjeldsutvikling dersom lån tas opp som foreslått i økonomiplanen, og nedbetalingsplanen holdes. Lånerente på flytende lån er budsjettert med 2,3 % i 14, 2,8 % i 15, 3,3 % i 16 og 3,5 % i 17. Prognose finansinntekter (alle tall i hele 1000) Utbytte Agder Energi Ordinære renteinntekter Forsinkelserente Startlån Når det gjelder Agder Energi, har vi lagt inn et utbytte i drift ut fra 800 mill i 14. I 15 og 16 har vi gått ut fra 900 mill, og i mill. Lånerente er budsjettert med følgende anslag på rente både på utgifts- og inntektssida: 2,5 % i 13, 3 % i 14, 3,5 % i 15 og 4 % i 16. Det er tatt utgangspunkt i denne renta også for innskudd. Evje og Hornnes kommune Side 35

39 Utvikling i skatt og rammetilskudd: (alle tall i hele 1000) Skatt Rammetilskudd Eiendomsskatt Sum skatter og rammetilskudd KS sin modell er lagt til grunn når det gjelder skatt og rammetilskudd anslaget bygger på folketall pr For 2014 er det lagt inn en realvekst på 0,5 %, det er ikke lagt inn ytterligere realvekst videre. Skjønn er holdt på samme nivå som i Bruk av/avsetning til fond i (- = bruk av fond, ikke fortegn = avsetning til fond) Bruk av / avsetning til fond Investeringsregnskapet Disposisjonsfond, bruk Driftsregnskapet: Disposisjonsfond: Avsetning Avsetning til disposisjonsfond Total endring disposisjonsfond (reduksjon) Bundne driftsfond: Bruk: Konsesjonsavgiftsfond Voksenopplæring fremmedspråkl Vann Avløp Renovasjon Feiing Diverse mindre fond Sum bruk bundne fond Avsetning Konsesjonsavgiftsfond Diverse mindre fond Sum avsetning bundne fond Total endring bundne driftsfond reduksjon) Evje og Hornnes kommune Side 36

Overordnet målsetning: Utvikle Evje og Hornnes til et pulserende regionsenter i Agder

Overordnet målsetning: Utvikle Evje og Hornnes til et pulserende regionsenter i Agder Kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan 2014 2017 Vedtatt i kommunestyret 12.12.13 Vår visjon: Hjertet i Agder Overordnet målsetning: Utvikle Evje og Hornnes til et pulserende regionsenter i Agder INNHOLD

Detaljer

Overordnet målsetning: Utvikle Evje og Hornnes til et pulserende regionsenter i Agder

Overordnet målsetning: Utvikle Evje og Hornnes til et pulserende regionsenter i Agder Kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan 2015 2018 Vedtatt i kommunestyret 11.12.2014 Vår visjon: Hjertet i Agder Overordnet målsetning: Utvikle Evje og Hornnes til et pulserende regionsenter i Agder

Detaljer

Kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan 2012 2015

Kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan 2012 2015 Kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan 2012 2015 Vår visjon: Hjertet i Agder Overordnet målsetning: Utvikle Evje og Hornnes til et pulserende regionsenter i Agder Innhold Handlingsdelen... 3 Økonomiplanen...

Detaljer

Evje og Hornnes kommune Årsbudsjett 2010

Evje og Hornnes kommune Årsbudsjett 2010 Evje og Hornnes kommune Årsbudsjett 2010 Etter kommunestyrets vedtak 11.12.09 1 2 Innholdsfortegnelse Sidetall Saksframlegg 4-29 Budsjettskjemaer 30-34 Enhetenes rammer, uten korreksjoner 35 Økonomisk

Detaljer

Evje og Hornnes kommune. Årsberetning. Årsrapporter fra enhetene

Evje og Hornnes kommune. Årsberetning. Årsrapporter fra enhetene Evje og Hornnes kommune Årsberetning Årsrapporter fra enhetene 2012 Innhold Årsberetning og årsrapporter for 2012... 4 Årsberetning... 5 Økonomi nøkkeltall... 5 Utvikling i netto driftsresultat/resultatgrad...

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

ÅRSBUDSJETT. Evje og Hornnes kommune. 2015 Etter kommunestyrets vedtak 11.12.14

ÅRSBUDSJETT. Evje og Hornnes kommune. 2015 Etter kommunestyrets vedtak 11.12.14 ÅRSBUDSJETT Evje og Hornnes kommune 2015 Etter kommunestyrets vedtak 11.12.14 1 Innholdsfortegnelse Sidetall Saksframlegg Side 3 44 Budsjettskjemaer, drift og investering Side 35 49 Enhetenes rammer, uten

Detaljer

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4 INNHOLD Innledning 2 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4 2 Situasjonen i dag. 5 - Befolkning - Kommunens økonomiske situasjon og utvikling til 2012 3 Overordnede mål og strategier.... 7 4 Budsjettforutsetninger

Detaljer

Evje og Hornnes kommune. Årsberetning. Årsrapporter fra enhetene

Evje og Hornnes kommune. Årsberetning. Årsrapporter fra enhetene Evje og Hornnes kommune Årsberetning Årsrapporter fra enhetene 2014 Innhold Årsberetning og årsrapporter for 2014... 4 Årsberetning... 5 Økonomi nøkkeltall... 5 Utvikling i netto driftsresultat/resultatgrad...

Detaljer

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Lillesand kommune hadde i 2010 et meget høyt aktivitetsnivå - en konsekvens av antall nye lillesandere og styrking av tjenestetilbudet. I hele denne vekstperioden

Detaljer

Tinn kommune. Økonomiplan 2015 2018 Kommunestyrets vedtak. K-sak 55/14

Tinn kommune. Økonomiplan 2015 2018 Kommunestyrets vedtak. K-sak 55/14 Tinn kommune Økonomiplan 2015 2018 Kommunestyrets vedtak K-sak 55/14 Dette dokumentet inneholder kommunestyrets vedtak til økonomiplan 2015-2018. Økonomiplanen behandles på våren og danner grunnlaget for

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 Rådmannens forslag Til behandling i bystyret den 11. desember 2013 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2014 Budsjett

Detaljer

AREMARK KOMMUNE Økonomiplan 2016 2019 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 18.06.15, SAK 17/15

AREMARK KOMMUNE Økonomiplan 2016 2019 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 18.06.15, SAK 17/15 AREMARK KOMMUNE Økonomiplan 2016 2019 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 18.06.15, SAK 17/15 FORSIDE... 1 RÅDMANNENS FORORD... 4 ØKONOMISKE UTSIKTER 2016-2019... 6 Forventet utvikling i frie inntekter, netto finansutgifter

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 1 RÅDMANNENS FORORD Lillesand kommune er i vekst, noe som isolert sett er svært gledelig. Dog er det viktig å være oppmerksom

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015

Økonomiplan 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Økonomiplan 2012 2015 Budsjett 2012 INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 FORMANNSKAPETS VEDTAK TIL ENDRINGER I ØKONOMIPLANEN... 4 RÅDMANNENS INNLEDNING...

Detaljer

Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2013 2016

Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2013 2016 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2013 2016 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 20.11.2012 Administrasjonsutvalget 30.11.2012 Hovedtillitsvalgte 20.11.2012

Detaljer

LOPPA KOMMUNE. Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14. Foto: Aud Larsen

LOPPA KOMMUNE. Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14. Foto: Aud Larsen LOPPA KOMMUNE Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14 Foto: Aud Larsen til Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Side 2 Innhold 1. Forord... 3 2. Kommunens

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av Kulturmidler i Måsøy kommune Vedtatt av Oppvekstkomiteen i møte 18.04.1996 sak 19/96 Endret i møte 27.02.97 sak 2/97 siste gang endret i møte 25.10.01 sak 0036/01 1 Målet

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

1. Rådmannens innledning

1. Rådmannens innledning Års 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 Innhold 1. Rådmannens innledning... 4 2. Kommunestyrets vedtak... 9 3. Organisering... 16 4. Økonomiske rammer og forutsetninger... 19 Driftset... 21 Investeringset...

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE Kommuneplanens handlingsdel Økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjett 2014

LYNGEN KOMMUNE Kommuneplanens handlingsdel Økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjett 2014 LYNGEN KOMMUNE Kommuneplanens handlingsdel Økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjett 2014 Kommunestyrets vedtak 16. desember 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ØKONOMIPLAN 2014-2017... 3 1.1. Innledning... 3 1.2. Kommuneplanens

Detaljer

Rå dmånnens forslåg til. Budsjett og økonomiplån 2015-2018. Kommuneplånens håndlingsdel

Rå dmånnens forslåg til. Budsjett og økonomiplån 2015-2018. Kommuneplånens håndlingsdel Rå dmånnens forslåg til Budsjett og økonomiplån 2015-2018 Kommuneplånens håndlingsdel Budsjett og økonomiplan 2015-2018 Forsidefoto: Kvartskrystall og slipt kvarts fra Birkeland gard i Iveland. Budsjett

Detaljer

Handlingsprogram 2012 2015 Økonomiplan 2012 2015 Budsjett 2012

Handlingsprogram 2012 2015 Økonomiplan 2012 2015 Budsjett 2012 KLÆBU KOMMUNE Kommuneplan 2010 2021 Langsiktig del Vedtatt av kommunestyret 09.06.2011 Handlingsprogram 2012 2015 Økonomiplan 2012 2015 Budsjett 2012 Foto: Johnny Nilssen, Vedtatt av kommunestyret 15.

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018 Nes kommune Rådmannens forslag 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 2 Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens forord... 4 2 Kommunens

Detaljer

Måsøy kommune. Økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015

Måsøy kommune. Økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Måsøy kommune Økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Vedtatt av kommunestyret i møte 11.12.14 sak 66/14 Endring vedtatt i kommunestyret 19.03.15 sak 7/15 Innhold Økonomiplan 2015-2018

Detaljer

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123 Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning

Detaljer

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4. 2 Situasjonen i dag. 6 - Befolkning - Kommunens økonomiske situasjon og utvikling

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4. 2 Situasjonen i dag. 6 - Befolkning - Kommunens økonomiske situasjon og utvikling INNHOLD Innledning 2 Sidetall 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4 2 Situasjonen i dag. 6 - Befolkning - Kommunens økonomiske situasjon og utvikling 3 Overordnede mål og strategier.... 7 4 Budsjettforutsetninger

Detaljer

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Rennesøy kommune

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Rennesøy kommune Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Rennesøy kommune Vedtatt i kommunestyret 12. desember 2013 KO-sak 79/13 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 ØKONOMISKE OVERSIKTER... 10 KOSTRA NØKKELTALL 2012...

Detaljer

Ringerike kommune. Vekst og modernisering. Handlingsprogram 2015-2018 Budsjett 2015. Formannskapets høringsforslag

Ringerike kommune. Vekst og modernisering. Handlingsprogram 2015-2018 Budsjett 2015. Formannskapets høringsforslag Ringerike kommune Vekst og modernisering Handlingsprogram 2015-2018 Budsjett 2015 Formannskapets høringsforslag Handlingsprogram 2015-2018 Budsjett 2015 Leseveiledning til handlingsprogrammet Dette dokumentet

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer