Evje og Hornnes kommune Kommuneplan Samfunnsdel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Evje og Hornnes kommune Kommuneplan Samfunnsdel"

Transkript

1 Kommuneplan Samfunnsdel Evje og Hornnes kommune Kommuneplan Samfunnsdel Vedtatt i k-sak 82/10 - møtebok datert Oppdatert handlingsplan og økonomiplan (vedtatt i kommunestyret )

2 Kommuneplan Samfunnsdel

3 Kommuneplan Samfunnsdel Evje og Hornnes kommune - Hjerte i Agder Kommuneplanens samfunnsdel som du nå sitter med vil være et viktig redskap for utviklingen i Evje og Hornnes kommune de neste 10 årene. Vi har et ønske om at Evje og Hornnes kommune skal utvikle seg til å være en drivkraft og et pulserende senter for indre Agder. Skal dette målet nås må vi bygge opp om kommunene rundt oss, like mye som vi bygger opp vår egen kommune. Muligheten for å realisere visjonen vår krever dialog og samarbeid utover både fylkes- og kommunegrenser. Det har vært utfordrende å gjennomføre denne planprosessen da administrasjonen har valg en ny måte å skrive kommuneplan på. Man har valgt å bevege seg bort fra de tradisjonelle lange faktautredningene og fjernet seg fra sektor/ enhetstankegangen og heller konsentrert seg om fire temaområder. Områdene vi har valgt er: Levekår Kultur og fritid Næringsutvikling Regionsenter Evje Enhetsledergruppen og administrasjonen har gjennom arbeidet med denne nye kommuneplanen blitt mer rustet til å tenke på tvers av enhetene og har derfor en mer tverrfaglig forståelse for utfordringene i årene fremover. Jeg vil takke alle som har deltatt i prosessen og håper at alt arbeidet som er lagt ned vil bidra til at vi en gang i fremtiden når vår visjon om å være - Hjerte i Agder. Bjørn A. Ropstad Ordfører

4 Kommuneplan Samfunnsdel INNHOLD VÅR VISJON... 2 OVERORDNET MÅLSETNING... 3 KOMMUNEPLAN SOM STYRINGSVERKTØY... 4 LEVEKÅR... 5 KULTUR OG FRITID... 7 NÆRINGSUTVIKLING... 9 REGIONSENTER EVJE HANDLINGSDEL ØKONOMIPLAN Levekår Kultur og fritid Næringsutvikling Regionsenter Evje Vedlegg levekår Vedlegg kultur og fritid Vedlegg næringsliv Vedlegg regionsenter Evje ØKONOMIPLAN INNLEDNING ØKONOMIPLANENS TALLDEL ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT I ØKONOMIPLANPERIODEN UTVIKLING PR ENHET I ØKONOMIPLANPERIODEN OVERSIKT OVER INVESTERINGER MV PROGNOSE FOR GJELD, FINANSINNTEKTER, SKATT OG RAMMETILSKUDD, OG BRUK OG AVSETNING TIL FOND I ØKONOMIPLANPERIODEN... 35

5 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har vi vært til alle tider. Nå ønsker vi å utvikle oss til en drivkraft og et pulserende senter for indre Agder. Ikke bare ha en beliggenhet i hjertet av Agder, men bli selve hjertet i Agder! Skal vi klare det må vi bygge opp om kommunene rundt oss, like mye som vi bygger opp vår egen kommune. I det ligger å synliggjøre hva hver enkelt kommune er gode på, og skape vekst og utvikling i hele regionen. Muligheten for å realisere visjonen vår krever dialog og samarbeid utover både fylkes- og kommunegrenser. Vi må snakke sammen. Tørre å tenke høyt. Gi rom for nye tanker. Satse! Utviklingen i indre Agder har betydning for utviklingen i Agderbyen og omvendt. Kommunene i indre Agder må stå sammen som en enhet i forhold til Agderbyen slik at både muligheter og utfordringer vi representerer blir synliggjort. Indre Agder er mer enn fin natur. Vi tilbyr kompetanse, historie og opplevelser. Evje og Hornnes kommune Side 2

6 Overordnet målsetning: Utvikle Evje og Hornnes til et pulserende regionsenter i Agder. Evje og Hornnes fremstår som et naturlig regionsenter for Setesdal og indre Agder. Her finner man størst befolkningskonsentrasjon og den klart største andelen av handelsvirksomhet og annen offentlig og privat tjenesteyting i regionen. Kommunen er dessuten et trafikknutepunkt for veitransport langs aksen nord-sør og øst-vest. Hva er så et pulserende regionsenter? Et regionsenter bygger på verdier. Vi har valgt verdiene åpenhet, trygghet, engasjement og utvikling. Disse verdiene gir rom for store tanker og vyer! Et pulserende regionsenter betyr glød, engasjement og utvikling, det betyr aktiviteter og opplevelser. Det betyr dialog og samarbeid på tvers av grenser. Det krever bevissthet om rollen kommunen vår skal ha. Det krever en arbeidsdeling mellom kommunene rundt oss og sist, men ikke minst; et tettere samarbeid. Evje og Hornnes kommune Side 3

7 Dette vil vi satse på I kommuneplanen er det lagt vekt på å vise hvilken satsing som vil prege vår kommune de neste årene. Områdene vi har valgt er: Levekår Kultur og fritid Næringsutvikling Regionsenter Evje Evje og Hornnes ønsker gjennom disse satsingsområdene å være med på å skape et mangfold i samfunnet, økt bolyst i regionen, tilby gode opplevelser og møteplasser mellom mennesker, tilby et mangfold av aktiviteter og skape et sterkt regionsenter gjennom utvikling av Evje sentrum. Kommuneplan som styringsverktøy Kommuneplanen er et overordnet styringsverktøy som skal følges opp i mer detaljerte planer. Kommuneplanens arealdel er kommunens virkemiddel og hjemmelsdokument for å styre den langsiktige, fysiske samfunnsutviklingen. Gjennom kommuneplanen forteller politikerne hvilke utviklingslinjer de vil arbeide etter. Kommuneplanen skal synliggjøre kommunens langsiktige mål, vise utfordringer og muligheter vi har. Kommuneplanarbeid er en kontinuerlig prosess. En rekke av utfordringene som denne kommuneplanen omhandler er også felles for kommunene rundt oss. Evje og Hornnes kommune Side 4

8 LEVEKÅR Hva særpreger kommunen vår: I følge tall fra Statistisk sentralbyrå vil kommunen ha en svak positiv folketallsutvikling fram mot Innen pleie og omsorg har kommunen en svært godt utbygd hjemmetjeneste som gjør at vi kan tilby et tilnærmet like godt tjenestetilbud ute i hjemmene som det vi kan på institusjon. Mange innen helsesektoren har formell kompetanse, av disse har en stor andel av de ansatte høyere utdannelse. Kommunen har et barnehagetilbud bestående av private og kommunale barnehager. Grunnskolen har et markert høyere elevtall sett i forhold til de andre grunnskolene i regionen. Kommunen vår har et stort organisasjonsliv med mange personer som legger ned mangfoldige timer med dugnadsinnsats. Mange store arrangement er avholdt i kommunen der frivillige har stått sentralt i gjennomføringen. Frivillighet og dugnadsånd generelt står veldig sterkt i kommunen. Utfordringer framover: Legge til rette for et barnehagetilbud som gjør at foreldre får tilbud i den barnehagen de ønsker, og med det plasstilbudet de har behov for. Oppruste offentlige bygg i forhold til kapasitet og kvalitet. Få flere ungdommer til å ta høyere utdanning. Sikre fagkompetanse. Levere pleie og helsetjenester i henhold til lovverk. Større krav til kommunale tjenester. Samarbeid mellom enheter. Integrering i skolen, på alle skoler, uavhengig av målform. Rekruttering innen frivillighet Interkommunalt samarbeid Samhandlingsreformen Ha og videreutvikle en verdig eldreomsorg Evje og Hornnes kommune Side 5

9 Slik vil vi ha det: Mangfold gir muligheter! Slik gjør vi det: TIDLIG INNSATS Vi skal legge til rette for at alle skal føle trygghet og tilhørighet. God kvalitet på tilbudet som gis Fokus på å løse problemer ved å ta tak i dem tidlig Lytte til og involvere brukerne slik at de kan gjøre gode valg Få fremmedspråklige til å føle seg verdsatt og inkludert i samfunnet TILRETTELEGGING Vi skal sørge for at alle får hjelp til å mestre hverdagens utfordringer Samarbeid mellom fagområder som gir muligheter Skape økt tilgjengelighet slik at alle får like muligheter Skape gode møteplasser Arbeide aktivt for at mennesker med nedsatt arbeidsevne får utnyttet sitt potensial FRIVILLIGHET Vi skal ta vare på og styrke det frivillige arbeidet i kommunen Synliggjøre frivillige organisasjoner og foreninger for å bidra til rekruttering. Verdsette frivillig innsats Evje og Hornnes kommune Side 6

10 KULTUR OG FRITID Hva særpreger kommunen vår: Kommunen har en spesiell historie som bygger på gruvedrift, nikkelverk, jernbane og militær virksomhet. I senere år har tilbudet innen idrett blitt stort og benyttes også av kommuner rundt oss. Kommunen har et sterkt fokus på barn og unge, og tilbyr en unik og moderne øvingsarena knyttet til Furuly flerbrukshus. Evje er arena for flere store arrangementer, både regionale og nasjonale. Kommunen har et mangfoldig foreningsliv og innbyggerne besitter en stor dugnadsånd. Ufordringer framover: Synliggjøre historien vår Utvikle et tettere samarbeid mellom frivillige og kommunen, samt frivillige seg i mellom Samarbeide tettere med nabokommuner for å utvide og heve kvaliteten på tilbud innen idrett og kultur Ha et mangfold i tilbud som aktiviserer alle aldersgrupper Finne arrangement som trekker publikum i regionen Veivalg når det gjelder bruk og videreutvikling av eksisterende arenaer kontra behov for nye arenaer innen kultur og idrett Legge til rette for at alle skal føle tilhørighet uansett etnisk bakgrunn i aktiviteter knyttet til kultur og idrett Evje og Hornnes kommune Side 7

11 Slik vil vi ha det: Et godt og variert kultur- og fritidstilbud til ALLE! Slik gjør vi det: IDENTITET Skape bevissthet og stolthet over vår historie og kulturarv LOKALHISTORIE- OG KULTUR Synliggjøre lokalkulturen Styrke lokalkunnskapen FORUTSIGBARHET OG SAMARBEID Styrke samarbeidet mellom kommunen og frivillige organisasjoner Legge til rette for en langsiktig planlegging av tiltak for å gi forutsigbarhet Styrke de økonomiske betingelsene for frivillig arbeid MANGFOLD OG KVALITET Legge til rette for et mangfold av aktiviteter innen kultur og idrett Legge til rette for aktiviteter som er tilgjengelige for alle Finne arenaer som skaper aktivitet og tilhørighet for alle Lage et fritidstilbud som er helsefremmende og av høg kvalitet Sørge for at vi har kompetanse innen fagområdene BARN OG UNGE Barn og unge skal alltid prioriteres Evje og Hornnes kommune Side 8

12 NÆRINGSUTVIKLING Hva særpreger kommunen vår: Kommunen har store, sentrumsnære arealer regulert til næring etter nedleggelsen av Evjemoen militærleir. Kommunen vår har også stor omsetning innen handel. Vi har mange flere butikker og bredere vareutvalg enn kommuner med tilsvarende innbyggertall. Bygda har mange nyetablerere, flere store reiselivsbedrifter, og er store innen transportnæring. Det ligger en stor plastbåtbedrift i kommunen. Kommunen har valgt å organisere næringslivsarbeidet som et aksjeselskap. Utfordringer framover: Finne vår egen profil for Evje Gjennomgående høy kvalitet på tomtene som tilbys i kommunen Synliggjøre verdien av landbruket og reiselivet i regionen Legge til rette for et mangfold i arbeidsplasser Finne optimale løsninger på arbeids- og rollefordeling mellom kommunen og Evje Utvikling AS Evje og Hornnes kommune Side 9

13 Slik vil vi ha det: En kommune som legger til rette for tradisjonsrik og nyskapende næring! Slik gjør vi det: KOMPETANSE Legge til rette for et økt mangfold i arbeidsplasser Ha fokus på å finne tiltak som stimulerer til etablering av kompetanse-arbeidsplasser LANDBRUK Synliggjøre og legge til rette for mangfoldet innen landbruket og verdien landbruket har i kommunen Videreutvikle Landbrukets Dag der kommunene i regionen deltar aktivt REISELIV Styrke egen identitet Legge til rette for fasiliteter Tettere samarbeid om reiseliv i indre Agder Legge til rette for at kultur kan utvikles som næring UTBYGGING Legge til rette for en bærekraftig utnyttelse av arealer til boligbygging, fritidsbebyggelse og næring. Legge til rette for tomter med varierende størrelse, kvalitet og attraktivitet Ha spesielt fokus på næringstomter Evje og Hornnes kommune Side 10

14 REGIONSENTER EVJE Hva særpreger Evje: Vi ligger midt i Agder som et trafikknutepunkt mellom nord og sør, øst og vest. Kommunen fremstår som et naturlig regionsenter for indre Agder. Her finner man størst befolkningskonsentrasjon og den klart største andelen av handelsvirksomhet og annen offentlig og privat tjenesteyting i regionen. Utfordringer framover: Tenke region i stedet for kommune La regionstanken gjennomsyre alle strategier Erkjenne at Evje er et regionsenter Bedre vegstandarden i regionen Legge til rette for en utvikling som ikke skaper konkurranse mellom Evje sentrum og Evjemoen Tilfredsstillende befolkningsvekst Evje og Hornnes kommune Side 11

15 Slik vil vi ha det: Gjennom vekst og utvikling i regionen skaper vi et sterkt regionsenter! Slik gjør vi det: IDENTITET Bli bevisst at vi er et regionsenter og jobbe med å videreutvikle oss sammen med våre nabokommuner Våge å sette oss i førersetet for samarbeid i regionen KOMPETANSE- OG UTDANNINGSSENTER Utvide og utvikle et variert tilbud innen utdanning. NÆRINGSSENTER Lage klare retningslinjer for hvilken type næring man ønsker sentrumsnært og ikke. Tilby tjenester og kompetanse innen næringsutvikling til regionen Legge til rette for konsepter mellom kultur og næring OFFENTLIG TJENESTEYTING Beholde og jobbe for flere offentlige tjenester til regionsenteret som kan betjene hele regionen Få etterspurte spesialfunksjoner til regionsenteret KULTUR- OG OPPLEVELSESSENTER Tilby et mangfold av aktiviteter av høg kvalitet innen idrett til hele regionen Utvikle større, kulturelle arrangement som regionen etterspør Evje og Hornnes kommune Side 12

16 TRAFIKKALT KNUTEPUNKT Ha fokus på standardheving på vegene i regionen Sikre og øke det kollektive tilbudet REGIONEN SOM BOSTED Legge til rette for boligområder knyttet opp mot Evje sentrum Tettere samarbeid i regionen for å fronte regionen som det gode bostedet EVJE SOM TETTSTED Skape et attraktivt sentrum der både tilreisende og fastboende ønsker å tilbringe kvalitetstid. Skape en felles forståelse om utviklingen i Evje sentrum gjennom dialog og medvirkning Utvikle sentrum slik at man får flere butikker og mer variert handel. Utvikle sentrum til å bli et møtested for opplevelser. Evje og Hornnes kommune Side 13

17 Kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan Vedtatt i kommunestyret Vår visjon: Hjertet i Agder Overordnet målsetning: Utvikle Evje og Hornnes til et pulserende regionsenter i Agder Evje og Hornnes kommune Side 14

18 Kommuneplan Samfunnsdel Handlingsdel Handlingsdelen er en konkretisering av den overordnede samfunnsdelen. Denne delen av kommuneplanen peker på anbefalte utredninger og planer, prosjekter og enkelttiltak som skal jobbes med. Handlingsdelen er delt inn etter tema på samme måte som den langsiktige samfunnsdelen. For øvrig er den delt inn i tiltak som har en direkte økonomisk konsekvens og tiltak som går på prioritering/ressursbruk i kommunen. Handlingsdelen er 4-årig og skal revideres hvert år i forbindelse med behandling av økonomiplan og budsjett. Økonomiplan Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Planen skal være satt opp på en oversiktlig måte. Det skal være midler til å dekke utgifter og oppgaver som er satt opp i planen. Økonomiplanen er 4-årig og skal revideres hvert år. I Evje og Hornnes kommune vedtas den sammen med årsbudsjettet for kommende år.

19 Tiltak Levekår - Mangfold gir muligheter! Opprettholde og videreutvikle kvaliteten i tilbudet som gis. Overordnet plan for helse og omsorgstilbudet (rammeverk) vedtatt i 2013 utarbeides videre til arbeidsplaner for avdelingene Implementering av Samhandlingsreformen Barnehagebehovsplan Handlingsplan for trivsel, tryggleik og læring i grunnskulen Samarbeid Rusforebyggende team (Helse og familie) er iverksatt og videreføres. Tidlig innsats Drop-out Barn og unge Kartlegge status angående barnefattigdom i kommunen Oppfølging av utredning oppvekst og kultur Skisseprosjekt og utbygging skole og flerbrukshall Folkehelse Aktiviteter for alle Folkehelsekoordinator Frivillighet Markere frivillighetsdagen Rekruttere til frivillig innsats Evje og Hornnes kommune Side 16

20 Kultur og fritid Et godt og variert kultur- og fritidstilbud til ALLE! Lokalhistorie- og kultur Utvikle lokal kulturell skolesekk Registrere og tilrettelegge for bruk av kulturminner Vedlikeholde og videreutvikle turstier i nærområdet knytta til kulturhistoriske interesser. Møteplasser Utvikle møteplasser som er samlende og som setter Evje på kartet Utvikle biblioteket Utvikle Furuly Flerbrukshus og Furuly fritidspark Nærmiljøtiltak Plan for utvikling og drift av turløyper i nærområdet Brygge- og badeanlegg Midler til frivillig arbeid Øke potten til kulturmidler Informasjon Vurdere elektronisk infotavle på ulike lokasjoner i bygda Aktiviteter/arrangementer Utrede status/behov for nye aktiviteter for alle Evje og Hornnes kommune Side 17

21 Næringsutvikling En kommune som legger til rette for tradisjonsrik og nyskapende næring! Kompetansearbeidsplasser Legge til rette for at Evje Utvikling AS kan være en sterk pådriver og en god markedsfører for etableringer i regionen Landbruk Tilskudd til investeringer som sikrer et aktivt landbruk i kommunen Legge til rette for etablering av grundere innen nisjeprodukter Bidra til utvikling av kompetansesenter for landbruk i samarbeid med Naturligvis Landbruk, mat og opplevelser på Agder Styrke kommunens samarbeid med Landbrukets Dag for å videreutvikle arrangementet Fritidsnæring Bevisst planlegging av hytteområder for å sikre høg kvalitet i de ulike områdene Stimulere til aktiviteter knyttet til mineraler/gruvedrift Reiseliv Heve kvaliteten på våre fasiliteter ved å gi god informasjon Utveksle informasjon om reiseliv i regionen Evje og Hornnes kommune Side 18

22 Regionsenter Evje Gjennom vekst og utvikling i regionen skaper vi et sterkt regionsenter! Identitet Utarbeide veiledende retningslinjer for bruk av gruvehistorien i profileringen av kommunen, for eksempel ved opparbeidelse av møteplasser, lekeplasser, offentlige bygg, utsmykning i Evje sentrum (kunst, utemøbler, skilting) Tettstedsutvikling Evje sentrum Pendlerparkering, området Evje sentrum Verksmoen Tettstedsutvikling i sentrum Samferdsel Styrke samarbeidet med nabokommuner om opprusting av fylkesveg 42 Opprettholde godt samarbeid med regionrådet om riksveg 9 Være pådriver for bedre kollektiv transporttilbud til Arendal og Kristiansand Offentlige tjenester i regionsenteret Jobbe aktivt for å beholde og skape flere etableringer av offentlige tjenester som kan betjene regionen Regionsenteret som bosted Legge til rette for attraktive boligområder nært tilknyttet Evje sentrum Utdanning Sikre et tilbud om videregående skole på Setesdal Videregående skole, avd. Hornnes Øke valgmuligheter for elever gjennom flere utdanningsprogram Evje og Hornnes kommune Side 19

23 Til slutt i handlingsdelen følger en oversikt over hva det er satset på framover i planperioden. Dette er en tabell der det er satt opp hvilke år de forskjellige tiltakene er tenkt gjennomført. Det er deretter satt kryss for om det er bare administrative (arbeidsmessige) konsekvenser, eller om det også er økonomiske konsekvenser. Det er også satt opp hvem i organisasjonen som har ansvar for de forskjellige tiltakene. Ytterligere tallfesting av tiltakene følger i økonomiplanen. Evje og Hornnes kommune Side 20

24 Vedlegg levekår TILTAK ANSVAR ADM ØK Avsatt (inkl mva) Opprettholde og videreutvikle kvaliteten i tilbudet som gis Utarbeidelse av arbeidsplaner ut fra overordnet plan for helse- og omsorgstilbudet PLO/HF x x Videreføring prosjekt ikt i skolen Rådg. oppvekst X x Tiltak fra boligpolitisk handlingsplan Samlokalisering av boliger PLO/HF X x x x x - Omsorgsboliger PLO/HF X x x x x - Institusjonsplasser PLO x x x x x Samarbeid Tidlig innsats Rådg. oppvekst X x x x x Kompetanse Lederutvikling Finansieres via fond Barn og unge Kartlegge status ang. barnefattigdom i kommunen HF X x x Utredning oppvekst og kultur Utarbeide kostnadsoverslag flerbrukshall og rehabiltering av Evje-skolene, jfr kommunestyrevedtak k-sak 59/12 Rådg. oppvekst/ Drift/forv ,- x ADM = krever administrative ressurser ØK = økonomiske konsekvenser Evje og Hornnes kommune Side 21

25 Vedlegg kultur og fritid TILTAK ANSVAR ADM ØK Avsatt (inkl mva) Lokalhistorie- og kultur Registrere og tilrettelegge for bruk av kulturminner/ oppgradere turistbrosjyre: Drift/forv x x x Vedlikeholde/videreutvikle turstier i nærområdet knytta til kulturhistoriske interesser Mineralstien / Flåt gruveområde Drift/forv. Allmannavegen, oppgradere merking Drift/forv. x x x Evje natursti Drift/forv. Møteplasser Videreutvikling av Furuly - Skaterampe Furuly Kult/drift og forv. x x x - Opprusting av bygg, investeringer Kult/drift og forv. x x x Ved utbygging av Fennefossen: Utvikling av området langs Otra Drift/forv x x Videreutvikle samarbeidet med Otra Idrettslag Kultur x Midler til frivillig arbeid Øke potten til kulturmidler, pr år Kultur x x x x Informasjon Vurdere infotavle på ulike lokasjoner SERV x x x Aktiviteter/arrangementer Utrede status/behov for nye aktiviteter for alle KULTUR x x x ADM=krever administrative ressurser ØK = økonomiske konsekvenser Evje og Hornnes kommune Side 22

26 Vedlegg næringsliv TILTAK ANSVAR ADM ØK Avsatt (inkl mva Kompetansearbeidsplasser Legge til rette for Evje Utvikling AS som pådriver/markedsfører for etableringer i regionen Rådmann x x x x X ADM = krever administrative ressurser ØK = økonomiske konsekvenser Evje og Hornnes kommune Side 23

27 Vedlegg regionsenter Evje TILTAK ANSVAR ADM ØK Avsatt (inkl mva Identitet Se på muligheten for bruk av gruvehistorien Alle x i profileringen av kommunen Tettstedsutvikling Evje sentrum Pendlerparkering, området Evje sentrum Verksmoen. Sees på gjennom reguleringsplan Verksmoen Drift/forv. x x x Samferdsel Styrke samarbeidet med nabokommuner om opprusting av fylkesveg 42 Ordf. x x x x x Opprettholde godt samarbeid med regionrådet om riksveg 9 Ordf. x x x x x Være pådriver for bedre kollektivtransporttilbud til Arendal og Kristiansand Ordf. x x x x x Offentlige tjenester i regionsenteret Beholde og skape flere etableringer av offentlige tjenester som kan betjene regionen Rådm- x x x x Utdanning Sikre et tilbud om videregående skole på Setesdal vgs, avd. Hornnes ORDF x x x x x Øke valgmuligheter for elever gjennom flere utdanningsprogram ORDF x x x x x ADM = krever administrative ressurser ØK = økonomiske konsekvenser Evje og Hornnes kommune Side 24

28 Økonomiplan Innledning Økonomiplanen legges fram i balanse for perioden Det har vært en lang prosess der vi har gått gjennom alle enhetenes budsjetter for å skaffe et større handlingsrom. Det har ikke vært gjort noen smertefulle kutt, men vi har bl.a. gått ned mot minimum når det gjelder avdrag på lån. Med den utviklingen vi har sett de siste årene og også ser for oss framover vedr. bl.a. ressurskrevende brukere, sosialhjelp og barnevern og ikke minst pensjonsutgifter ser vi for oss at vi må fortsette en prosess med effektivisering hvert år framover. Det er derfor nødvendig at enhetene er forberedt på dette. Vi har ikke klart å øke avsetning til vedlikehold av vei framover, og heller ikke bygg, med unntak av at det er satt av noen ekstra midler i drift i forbindelse med oppgradering av Evje barneskole. Dette er viktig å være klar over. I tillegg til effektivisering av drifta er det helt nødvendig å se på den pengestrømmen som går ut av kommunen, til kommunale/interkommunale selskaper og samarbeid av ulike slag. Det er betydelige summer går ut av kommunen og inn i slike selskaper/samarbeid. Når det gjelder netto driftsresultat sies det at det bør være 3 % for å ha til nødvendige avsetninger/framtidige investeringer. Dette klarer vi ikke å oppfylle i økonomiplanperioden. Vi velger å vise netto driftsresultat også korrigert for bruk/avsetning til bundne fond, for her er utgifter/inntekter bundet opp til spesielle formål som f.eks. selvkostområdene. Utgiftene og inntektene ville vært annerledes på disse områdene dersom vi ikke hadde hatt fond. I økonomiplanperioden ser det slik ut (alle tall i hele 1000): Netto driftsresultat Netto driftsresultat i % -0,47-0,17-0,11-0,07 Generell avsetning til fritt fond (= netto driftsresultat korrigert for bundne fond Netto driftsresultat i % korrigert for bundne fond 0,02 0,52 0,28 0,23 (netto driftsresultat til pluss (røde tall) betyr negativt netto driftsresultat) Som vi ser ligger netto driftsresultat rundt 0 i hele økonomiplanperioden. Vi må ikke ta av frie fond for å finansiere drifta. Handlingsregel for gjeld gjør derimot at vi må ta av disposisjonsfondene for å holde oss innenfor. Handlingsregelen sier at vi skal ha 15 % egenkapital på nettoutgiften på prosjektene (etter at merverdiavgift og tilskudd er trukket fra). Gjelda skal ikke overstige 75 % av driftsinntektene, dvs at vi har et gjeldstak på i overkant av 190 mill i de kommende årene. Det faktum at vi har nedjustert avdragene gjør at vi nærmer oss taket raskere. Det er lagt opp til følgende låneopptak 2014: 7,500 mill Evje og Hornnes kommune Side 25

29 2015: 21,980 mill 2016: 11,049 mill 2017: 13,849 mill I 2014 er det ikke de store investeringene, kun mindre prosjekter. Det største prosjektet er VAR-anlegg på Evjemoen der det er satt av 6 mill. I 2015 ligger det inne bygging av flerbrukshall, og rehabilitering av Evje barneskole ligger inne i 2016 og I 2016 ligger også trinn 2 av rehabiliteringen ved Evjeheimen inne. Når det gjelder Evje ungdomsskole, er rehabiliteringen av denne forskjøvet til etter planperioden. Ordinær lånegjeld (utenom startlån) har en slik utvikling i økonomiplanperioden: Lån og gjeldsregel (alle tall i hele 1000) Samlet Inntekter Andre lån Avdrag andre lån Nye lån Gjeld Gjeld i % 62,56 68,37 69,56 71,89 Bruk disp.fond investering Avsetning disp.fond drift Netto reduksjon av fond Som vi ser av tabellen bruker vi nesten 18 mill av disposisjonsfondene i løpet av perioden. Dette er ikke økonomisk forsvarlig, og i 2014 må vi derfor legge opp til en prosess som den vi har kjørt i 2013 for å få driftskostnadene ned. Når det gjelder rammetilskudd/skatt, er det det lagt inn en svak realvekst i frie inntekter fra 2015 (0,5 %) ut fra tidligere års erfaringer. Dette utgjør kr ,- pr år. Det er ikke lagt opp til videre vekst i 2016 og Skjønn er videreført på samme nivå. (kr ) Samtidig er det lagt opp til at pensjonsutgiftene øker med 1,200 mill fra og med 2015 i forhold til 2014, dette med bakgrunn i bl.a. nedkortingstiden på amortisering av premieavviket. En siste ting som er viktig å nevne er utbyttet fra Agder Energi. I 2014 har vi lagt til grunn et overskudd på 800 mill av det får vi 1,528 % av de første 500 mill, deretter 1,528 % av 60 % av ovenskytende, ihht avtale inngått mellom eierne når det gjelder utbyttepolitikk. Vi har lagt til grunn et totalt overskudd på 900 mill i 15 og 16, og mill i Skulle utbyttet bli mindre framover så må drifta legges opp etter det. Evje og Hornnes kommune Side 26

30 Økonomiplanens talldel De følgende sidene inneholder økonomiplanens talldel. Tallene er holdt i 2014-kroner. Forklaringer: Inntekter er generelt satt opp med minus-fortegn, utgifter uten fortegn. Evje og Hornnes kommune Side 27

31 Økonomisk oversikt drift i økonomiplanperioden Ramme 2014 Ramme 2015 Ramme 2016 Ramme 2017 Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelser Rammetilskudd fra staten Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp som inngår i kommunal prod Kjøp som erstatter egen prod Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum eksterne finansinntekter Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter Avdragsutgifter Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finansieringstrans Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Avsetninger disposisjonsfond Avsetninger til budne fond Netto driftsres. korr for bundne fond Sum avsetninger Sum Netto driftsresultat i % -0,47-0,17-0,11-0,07 Netto driftsres i % korr for bundne fond 0,02 0,52 0,28 0,23 Evje og Hornnes kommune Side 28

32 Utvikling pr enhet i økonomiplanperioden Enhet Ramme 2014 Ramme 2015 Ramme 2016 Ramme Politiske styrings og kontrollorganer Sentraladministrasjonen Leirskolen Støttetiltak Kultur Hornnes skule Evje Barneskule Evje Ungdomsskule Enhet for barnehage Helse- og familie Pleie- og omsorg Samhandlingsreformen Interkommunal helseenhet Drift og forvaltning Finans Reservert for lønn/pensjon Som tabellen viser, er det noen justeringer i framtidige år. Her følger en gjennomgang av hovedtrekk i endringer som er lagt inn: Politiske styrings og kontrollorganer: - Utgifter fra valg varierer. Det er ikke valg i 2015, og da går utgiftene noe ned. - I 2014 er budsjettet for kontrollutvalget økt med ,- som en engangsutgift Sentraladministrasjonen: - Endringer vedr konsesjonskraft gir noe mindre inntekter framover. - I 2014 ligger det inne i forbindelse med betaling til Aust-Agder fylkeskommune for mobilutbygging. Denne utgiften bortfaller fra og med I 2014 er 30 % stilling på serviceavdelingen vakant for å få innsparing. Dette er ikke videreført i Det er variasjoner i læringetilskudd fra ks. - Det er variasjoner i kjøp av plasser til gjestebarn i barnehage i andre kommuner og inntekter på gjestebarn i vår kommune framover. - I 2014 er det lagt inn et engangsbeløp på kr ,- til Evje utvikling. - Andre mindre justeringer Evje og Hornnes kommune Side 29

33 Kultur: - I 2014 er siste året med tilskudd til utbygging Aust-Agder kulturhistoriske senter, og utgift (kr ,-) faller deretter bort.. - Ihht handlingsplanen er kulturmidlene økt med kr ,- fra og med Netto utgifter til gards- og ættesoge øker fra og med 2015, forfatter skal da skrive på fulltid. - Det ligger inne kr ,- til utredning vedr. aktiviteter for alle som en engangskostnad i kulturskoletime for 1-4. avvikles fra og med august 2014, og det blir derfor utgifter kun for vårhalvåret 14. Evje ungdomsskole: - Det er en ytterligere nedjustering (helårseffekt) på Evje ungdomsskole pga mindre deling. - Skolefrukt avvikles fra og med august 2014, og det blir derfor utgifter kun for vårhalvåret 14. Enhet for barnehage - Innsparing på ,- i 2014 får helårseffekt fra 2015, med kr ,-. Innsparingen kan bli delvis her og delvis i sentraladministrasjonen, da vi skal se på lokale regler for opptak og telling av barn, samt lokale retningslinjer for likeverdig behandling. Helse og familie: - Det er lagt til grunn mottak av flyktninger ihht plan framover, og dette vil gi økte integreringstilskudd i perioden. Mens flyktningeansvaret har en netto utgift på 0,449 mill i 2014, er det en netto inntekt på 0,179 mill i 15, 0,901 mill i 16 og det samme i 17. Dette nå gjennomgås på ny når budsjettet for 2015 skal vedtas. - Det er usikkerhet knyttet til ressurskrevende brukere framover. Pleie og omsorg. - Utgiftsøkning på 0,200 mill er knyttet til innfasing av nye årsverk i 2015 (ihht økonomiplan skulle det innfases 2 nye årsverk fra 2014, dette er utsatt, men det er i stedet satt av 1,000 mill ekstra til ressurskrevende brukere.) Fra 2015 er det lagt opp til at to nye årsverk innfases, men også her er det usikkerhet knyttet til ressurskrevende brukere. Drift og forvaltning: - Det er i 2014 lagt inn ,- + mva til reguleringsplan verksmoen. Dette er en engangssum. - Det ligger inne ,- vedr Kjersti park som også er en engangsum. Denne ligger inne i I 2016 pg 2017 er det lagt inn ,- + mva til utgifter i drift i forbindelse med oppgradering av Evje barneskole. Erfaringsmessig vet vi at det vil bli noe driftsutgifter Evje og Hornnes kommune Side 30

34 i forbindelse med oppgradering av gamle bygg, men det er svært vanskelig å anslå noen sum pr nå. Vi har valgt å ta høyde for noe. - En midlertidig vakans på forvaltningsavdelingen gir en innsparing på kr ,- som kun har effekt i Det er lagt inn en engangsbevilgning til vei på kr ,- i Selvkost - Gammelt underskudd på slam skal dekkes inn, det er grunnen til at det er en netto inntekt på dette området i 2014 og Reservert for lønn og pensjon - Det er tatt høyde for en økning i pensjonsutgiftene på nærmere 1,200 mill fra 2015 og utover i økonomiplanperioden. Finans: - Her varierer inntektene på rentekompensasjon. - Det er lagt opp til en stigende rente, og dette gir høyere renteutgifter, men også renteinntekter. - Utbyttet fra Agder Energi er kommentert tidligere, det er stigende i perioden. - Rammetilskudd og skatt har også oppgang fra 2015, dette er også kommentert tidligere. Evje og Hornnes kommune Side 31

35 Oversikt over investeringer mv 2014 er ikke et stort år når det gjelder investeringer, det er vann Evjemoen som er den største investeringen dette året. I 2015 er bygging av Flerbrukshall på Evje lagt inn. I 2016 er det lagt inn del 2 av utbygging på Evjeheimen. Oppgradering av Evje barneskole er lagt inn i 2016 og Oppgradering av Evje ungdomsskole er skjøvet til etter økonomiplanperioden. For økonomiplanen vil det komme endringer i tallene. Oversikt over investeringer og finansiering ser slik ut i økonomiplanperioden: Økonomisk oversikt investering Ramme 2014 Ramme 2015 Ramme 2016 Ramme 2017 Salg av fast eiendom Salg av driftsmidler og fast eiendom Refusjon fra staten Tilbakeført merverdiavgift Spillemidler til egne anlegg Refusjon fra andre (private) Overføringer med krav til motytelse Sum inntekter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon Mva, generell kompensasjonsordning Overføringer Sum utgifter Avdragsutgifter Utlån Kjøp av aksjer og andeler Finansieringsbehov Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Bruk av disposisjonsfond Sum finansiering Evje og Hornnes kommune Side 32

36 Investeringene fordeler seg på prosjekter som følger: Ramme 2014 Ramme 2015 Ramme 2016 Ramme 2017 Kjøp av datautstyr Mva, generell kompensasjonsordning Ikt i skolen Nybygg (boliger, skoler, barnehager, idrettshaller Mva, generell kompensasjonsordning Skolelokaler Ombygging svømmehall Konsulent, annen planlegging Mva, generell kompensasjonsordning Skisseprosjekt Flerbrukshall/skoleutbygging Nybygg (pakeringsplasser, parkanlegg, trafikklys, Mva, generell kompensasjonsordning Uteskole Oddelia Kjøp/fin. leasing av inventar og utstyr Mva, generell kompensasjonsordning Utstyr gym ungdomsskolen Nybygg (forretnings-, lager-, og adm.bygg, sykehje Mva, generell kompensasjonsordning Ombygging Evjeheimen Utlån startlån Startlån Avdragsutgifter på startlån Avdrag startlån Nybygg (boliger, skoler, barnehager, idrettshaller VA-anlegg Evjemoen Nybygg (boliger, skoler, barnehager, idrettshaller Nybygg (boliger, skoler, barnehager, idrettshaller ikke spes va i økonomiplanen Nybygg (boliger, skoler, barnehager, idrettshaller Mva, generell kompensasjonsordning Furuly utbygging (lager) Nybygg (pakeringsplasser, parkanlegg, trafikklys, Mva, generell kompensasjonsordning Skaterampe Furuly Nybygg (boliger, skoler, barnehager, idrettshaller Friidrettsanlegg Hornnes Nybygg (boliger, skoler, barnehager, idrettshaller Mva, generell kompensasjonsordning Framtidige investeringer (flerbrukshall, skolebygg) Nybygg (boliger, skoler, barnehager, idrettshaller Mva, generell kompensasjonsordning Gang/sykkelveg Hornåsen- Valhall Nybygg (forretnings-, lager-, og adm.bygg, sykehje Mva, generell kompensasjonsordning utbygging gnr 50, bnr 20,47, Evje og Hornnes kommune Side 33

37 Annet forbruksmateriell / råvarer og tjenester Mva, generell kompensasjonsordning Adressering Nybygg (boliger, skoler, barnehager, idrettshaller Nybygg (forretnings-, lager-, og adm.bygg, sykehje Mva, generell kompensasjonsordning Kjersti park utbygging Nybygg (pakeringsplasser, parkanlegg, trafikklys, Kjøp av tomt til forr.bygg, lagerbygg, adm.bygg, a Mva, generell kompensasjonsordning Tiltak i sentrum Kjøp av transportmidler Bruktbil Kjøp av aksjer og andeler i andre selskap Egenkapitalkrav KLP Sum Finansiering: Merverdiavgift fra investeringer Salg av fast eiendom (tomter) Spillemidler Tilskudd fra staten (utbygging) Tilskudd fra andre Mottatte avdrag startlån Bruk av startlån Bruk av lån Bruk av disposisjonsfond Sum Når det gjelder startlån, ligger det inne forslag om opptak av 10 mill i lån årlig i hele økonomiplanperioden Evje og Hornnes kommune Side 34

38 Prognose for gjeld, finansinntekter, skatt og rammetilskudd, og bruk og avsetning til fond i økonomiplanperioden Utvikling i langsiktig gjeld: (alle tall i hele 1000) Startlån Avdrag startlån Nytt startlån Startlån/formidlingslån Andre lån Avdrag andre lån Nye lån Ordinære lån Gjeld Tabellen viser gjeldsutvikling dersom lån tas opp som foreslått i økonomiplanen, og nedbetalingsplanen holdes. Lånerente på flytende lån er budsjettert med 2,3 % i 14, 2,8 % i 15, 3,3 % i 16 og 3,5 % i 17. Prognose finansinntekter (alle tall i hele 1000) Utbytte Agder Energi Ordinære renteinntekter Forsinkelserente Startlån Når det gjelder Agder Energi, har vi lagt inn et utbytte i drift ut fra 800 mill i 14. I 15 og 16 har vi gått ut fra 900 mill, og i mill. Lånerente er budsjettert med følgende anslag på rente både på utgifts- og inntektssida: 2,5 % i 13, 3 % i 14, 3,5 % i 15 og 4 % i 16. Det er tatt utgangspunkt i denne renta også for innskudd. Evje og Hornnes kommune Side 35

39 Utvikling i skatt og rammetilskudd: (alle tall i hele 1000) Skatt Rammetilskudd Eiendomsskatt Sum skatter og rammetilskudd KS sin modell er lagt til grunn når det gjelder skatt og rammetilskudd anslaget bygger på folketall pr For 2014 er det lagt inn en realvekst på 0,5 %, det er ikke lagt inn ytterligere realvekst videre. Skjønn er holdt på samme nivå som i Bruk av/avsetning til fond i (- = bruk av fond, ikke fortegn = avsetning til fond) Bruk av / avsetning til fond Investeringsregnskapet Disposisjonsfond, bruk Driftsregnskapet: Disposisjonsfond: Avsetning Avsetning til disposisjonsfond Total endring disposisjonsfond (reduksjon) Bundne driftsfond: Bruk: Konsesjonsavgiftsfond Voksenopplæring fremmedspråkl Vann Avløp Renovasjon Feiing Diverse mindre fond Sum bruk bundne fond Avsetning Konsesjonsavgiftsfond Diverse mindre fond Sum avsetning bundne fond Total endring bundne driftsfond reduksjon) Evje og Hornnes kommune Side 36

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

Evje og Hornnes kommune Kommuneplan Samfunnsdel

Evje og Hornnes kommune Kommuneplan Samfunnsdel Evje og Hornnes kommune Kommuneplan 2010 2021 Vedtatt i k-sak 82/10 - møtebok datert 10.12.2010 Oppdatert handlingsplan og økonomiplan 2017-2020 ligger som eget dokument. Evje og Hornnes kommune - Hjerte

Detaljer

Overordnet målsetning: Utvikle Evje og Hornnes til et pulserende regionsenter i Agder

Overordnet målsetning: Utvikle Evje og Hornnes til et pulserende regionsenter i Agder Kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan 2014 2017 Vedtatt i kommunestyret 12.12.13 Vår visjon: Hjertet i Agder Overordnet målsetning: Utvikle Evje og Hornnes til et pulserende regionsenter i Agder INNHOLD

Detaljer

Overordnet målsetning: Utvikle Evje og Hornnes til et pulserende regionsenter i Agder

Overordnet målsetning: Utvikle Evje og Hornnes til et pulserende regionsenter i Agder Kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan 2015 2018 Vedtatt i kommunestyret 11.12.2014 Vår visjon: Hjertet i Agder Overordnet målsetning: Utvikle Evje og Hornnes til et pulserende regionsenter i Agder

Detaljer

Overordnet målsetning: Utvikle Evje og Hornnes til et pulserende regionsenter i Agder

Overordnet målsetning: Utvikle Evje og Hornnes til et pulserende regionsenter i Agder Kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan 2016 2016 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2015 Vår visjon: Hjertet i Agder Overordnet målsetning: Utvikle Evje og Hornnes til et pulserende regionsenter i Agder

Detaljer

Overordnet målsetning: Utvikle Evje og Hornnes til et pulserende regionsenter i Agder.

Overordnet målsetning: Utvikle Evje og Hornnes til et pulserende regionsenter i Agder. Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2011-2021 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2011-2014 Vår visjon: Hjertet i Agder Overordnet målsetning: Utvikle Evje og Hornnes til et pulserende regionsenter

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/63-15 Saksbehandler: ASH Dato: 17.11.2014 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 47/14 Formannskapet 25.11.2014 Kommunestyret

Detaljer

Overordnet målsetning: Utvikle Evje og Hornnes til et pulserende regionsenter i Agder

Overordnet målsetning: Utvikle Evje og Hornnes til et pulserende regionsenter i Agder Kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan 2017 2020 Rådmannens forslag Vår visjon: Hjertet i Agder Overordnet målsetning: Utvikle Evje og Hornnes til et pulserende regionsenter i Agder INNHOLD HANDLINGSDEL...2

Detaljer

Kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan 2012 2015

Kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan 2012 2015 Kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan 2012 2015 Vår visjon: Hjertet i Agder Overordnet målsetning: Utvikle Evje og Hornnes til et pulserende regionsenter i Agder Innhold Handlingsdelen... 3 Økonomiplanen...

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Obligatoriske budsjettskjemaer

Obligatoriske budsjettskjemaer Obligatoriske budsjettskjemaer Budsjettskjema 1A - drift - felles inntekter og felles utg. Form.sk. Justert Opprinn. Regnskap 2018 budsjett 2017 budsj. 2017 2016 i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Rådmannens budsjettforslag Mandal, Lindesnes og Marnardal

Rådmannens budsjettforslag Mandal, Lindesnes og Marnardal Rådmannens budsjettforslag 2018-2021 Mandal, Lindesnes og Marnardal Sunn kommuneøkonomi, nasjonale føringer Netto driftsresultat i % av driftsinntekter = minst 1,75 % Disposisjonsfond i % av driftsinntekter

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Premieavvik «Det nye driftslånet» 3. mai 2013 Spesialrådgiver analyseenheten - Dag Sagafos

Premieavvik «Det nye driftslånet» 3. mai 2013 Spesialrådgiver analyseenheten - Dag Sagafos Premieavvik «Det nye driftslånet» 3. mai 2013 Spesialrådgiver analyseenheten - Dag Sagafos DS analyse Skien kommune - mai 2013 1 Driftsregnskapet KOSTRA Skien kommune DRIFTSREGNSKAPET Tall i hele 1000

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 140 Saksmappe: :2008/373-40 Saksbehandler: :ASH Dato: 16.11.2010 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 39/10 Formannskapet 23.11.2010 Kommunestyret

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Hvaler kommune Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens presentasjon 23. nov 2011 1 Tema for gjennomgangen Bakgrunn for møtet i dag Budsjett og økonomiplanprosessen Frie inntekter og disponible midler

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Ambisiøst investeringsnivå Krevende, men forsvarlig driftssituasjon Hovedtrekk Opprettholder et ambisiøst investeringsnivå. Totalt investerer Vfk for 1142mill kroner

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument Strategidokument 2017-2020 14.11.2016 1 Utgangspunktet er politisk vedtatt Må legge til grunn at gjeldende økonomiplan er en ferdig politisk prioritert plan, både hva gjelder mål, tiltak og økonomi. Det

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Utvidet formannskap 23.09.2015 23.09.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Vedtak KST 07.09.2015 Framskrevet og konsekvensjustert budsjett Investeringsnivået

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Budsjett- og økonomiplan Formannskapet 18. november 2015

Budsjett- og økonomiplan Formannskapet 18. november 2015 Budsjett- og økonomiplan 2016-2019 Formannskapet Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Kommunestyrets vedtak 18/6 2015 Nr. Aktivitet Ansvarlig

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Økonomisk grunnlag Kvinesdal og Hægebostad

Økonomisk grunnlag Kvinesdal og Hægebostad Innhold Økonomisk grunnlag... 2 Langsiktig gjeld... 2 Pensjon... 2 Anleggsmidler... 3 Investeringene er fordelt på sektorer i perioden 2016-2020... 3 Aksjer i Agder Energi... 4 Fondsmidler... 4 Oversikt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Gaute Endal Arkiv: 146 Arkivsaksnr.: 17/2298 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Rådmannens innstilling 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT 2016-2019 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

Konsekvensjustert årsbudsjett NORDKAPP KOMMUNE

Konsekvensjustert årsbudsjett NORDKAPP KOMMUNE Konsekvensjustert årsbudsjett 2007 NORDKAPP KOMMUNE Konsekvensjustert budsjett. Med dette legger rådmannen frem konsekvensjustert årsbudsjett 2007. Budsjettet tar sikte på å vise hva det koster å videreføre

Detaljer

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT 2015-2018 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014 2014 2014 2015 2016 2017 2018 oppr. 2014

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer