Rammeprogram SLIC European Union Senior Labour Inspectors Committee

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rammeprogram SLIC European Union Senior Labour Inspectors Committee"

Transkript

1 Rammeprogram SLIC European Union Senior Labour Inspectors Committee Felleseuropeisk kampanje om risikovurdering i bruken av farlige stoffer på arbeidsplassen.

2 Innledning 1 - Målsetninger, organisasjon, oppgaver og tidsplan for kampanjen Målsetninger og organisasjon Tidsplan: når, hva og av hvem 2 - Informasjon til SMBer Vurdering av kjemiske farer på arbeidsplassen Samarbeid med sosiale partnere Formidling av informasjon til media Informasjonsmateriell Nettsiden Samarbeid med EUs arbeidsmiljøkontor 3. Arbeidsplassbefaring Opplæring av arbeidsinspektører Befaringsmateriell Forventninger om endringer på arbeidsplassen 4 - Evaluering av kampanjen Evalueringsmålsetninger Resultater (kvalitet og kvantitet) fra kampanjen Evalueringsseminar 5 - Andre nasjonale tiltak Andre tiltak iverksatt av medlemsstater

3 Innledning Med støtte fra EU-kommisjonen, har SLIC (European Union Senior Labour Inspectors Committee) satt i stand en kampanje for å bedre arbeidsforholdene under bruken av farlige kjemiske stoffer på arbeidsplassen. Dette dokumentet er utstedt av den europeiske koordinatoren for kampanjen, Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT den portugisiske arbeidstilsynsmyndigheten), og er ment å være til hjelp for de ulike europeiske arbeidstilsynsmyndighetene under utviklingen av kampanjen, og spesifikt hjelpe: Direktoratet for arbeidstilsynet til å: - Sette av ressurser til tilsyn i forbindelse med kampanjen - Sette av nok penger til informasjonsaktiviteter (oversetting og trykking av brosjyrer og plakater, samt oversetting av innholdet på nettsiden, e-læringsplattformen) Nasjonale prosjektledere til å: - Organisere og gjennomføre tilsyns- og kommunikasjonskampanjen om farene forbundet med bruken av farlige kjemikalier på arbeidsplassen. Pressekontaktene for de nasjonale arbeidstilsynsmyndighetene til å: - Organisere informasjonskampanjen i media og på internett i henhold til denne guiden.

4 1 - Målsetninger, organisasjon, oppgaver og tidsplan for kampanjen SLIC-kampanjen for å bedre arbeidsforholdene forbundet med bruken av farlige kjemikalier på arbeidsplassen i 2009/2010 springer ut fra tanken om at helse og sikkerhet på arbeidsplassen er sentralt i EU fordi slike tiltak sikrer et minimumsnivå av beskyttelse for arbeidere, samtidig som det bidrar til fri og rettferdig konkurranse på det indre markedet. Dette SLICtiltaket har som mål å innfri målsetningene nedsatt i Community Strategy on Health and Safety at Work. Denne kampanjen, som vil gå fra januar 2010 til mars 2011, støttes av EUkommisjonen og dekker følgende arbeidslivssektorer: møbelproduksjon, bilreparasjon og vedlikehold, rengjøringsindustrien (inkl. renserier og industrirengjøring) og bakeribransjen. Kampanjens retter seg inn mot arbeidsgivere, ansatte og ansattes representanter i svært små, små og mellomstore bedrifter, med hovedfokus på bedrifter med opp til 50 ansatte Målsetninger og organisasjon Kampanjens målsetninger Å bedre overholdelsen av minstekravene for bruk av farlige stoffer på arbeidsplassen og slik bidra til å redusere tilfellene av yrkesrelaterte sykdommer og arbeidsulykker i EU. Å styrke arbeidstilsynsmyndighetenes muligheter til å informere og gripe inn. Deltakere Medlemsstater i EU som har vist interesse for å delta i kampanjen, og EFTAland forventes å delta på europeisk nivå.

5 Som i tidligere kampanjer, vil SLIC fortsette sitt nære samarbeid med EUs arbeidsmiljøkontor (European Agency for Safety and Health at Work). Målgrupper Man finner farlige stoffer i mange ulike arbeidslivssektorer, men enkelte nøkkelsektorer ble plukket ut på grunn av disses internasjonale tilsnitt og betydning i medlemslandenes nasjonaløkonomi. Målgruppene for kampanjen er møbelindustrien, bilreparasjon, rengjøringsbransjen (inkludert renserier og industrirengjøring) og bakeribransjen. Organisering Kampanjen begynner med en informasjonsfase, hvor man tar opp farene forbundet med bruken av farlige stoffer på arbeidsplassen. I denne fasen bør man involvere sosiale partnere, media, parter som vil dra nytte av kampanjen og ulike eksperter på feltet. Tilsynsrunder på arbeidsplassene legges til kampanjens andre fase, og disse vil ha et todelt mål om å oppmuntre til forbedringer i arbeidsforholdene og å sjekke innføringen av forebyggende tiltak, slik at man lever opp til intensjonen i EU-direktivet 89/391/EØF. For å kunne gjennomføre dette prosjektet i hele EU, har man definert følgende oppgaver og produkter: - En tilsynskampanje som gjør bruk av ordinære retningslinjer for å redusere farene forbundet med bruken av farlige kjemikalier på arbeidsplassen

6 - Opplæring av arbeidsinspektører på nasjonalt nivå basert på felleseuropeisk materiell og felleseuropeiske metoder - Felles trykksaker (brosjyrer og plakater) for målsektorene - En informasjonskampanje som gjør bruk av internett og andre medier - En kampanjeevaluering, inkludert et avsluttende seminar - Innbaking av nasjonale tiltak i prosjektet, spesifikt de som retter seg mot sosiale partnere Enheter ansvarlige på europeisk nivå - SLIC: EU/SLIC Group: Utvikle retningslinjer og ta beslutninger angående gjennomføringen av kampanjen, sette sammen støtteprogrammer for informasjon, opplæring og tilsynsrunder. Europeisk kampanjekoordinator: ACT (Portugal): Utvikle og sende ut: - SLIC kampanjeguide og evalueringsskjemaer - Støtteverktøy for gjennomføringen av tilsynskampanjen - Støttemateriell for opplæring av arbeidsinspektører på nasjonalt nivå - Tekst og layout på trykksaker: brosjyrer og plakater på engelsk for alle sektorer. Disse kan så oversettes til medlemsstatenes språk. - Pressemeldinger med informasjon om kampanjen - Administrere kampanjens nettside - Hjelpe andre deltakere til å bidra til e-læringsnettstedet - Samordne kampanjeaktiviteter, oppmuntre til informasjonsutveksling og utveksling av beste praksis mellom arbeidstilsynsmyndighetene i de ulike medlemsstatene (særlig gjennom nettsiden) - Legge frem statusrapporter for kampanjen i SLIC fellesmøter og for den europeiske arbeidsgruppen

7 - Forberede den endelige evalueringsrapporten for kampanjen - Organisere kampanjens avsluttende seminar i mars Direktoratet for arbeidstilsynet: Innlemme kampanjen i det nasjonale arbeidstilsynets handlingsplan for Nasjonale prosjektledere: Informasjon - Utvikle informasjonskampanjen for 2010 på bakgrunn av SLICs kampanjeguide - Oversette kampanjedokumentene til landets språk og innhente informasjon på nasjonalt nivå for å inkludere dette i dokumentene - Returnere de oversatte dokumentene til prosjektkoordinatoren slik at informasjonsmateriellet kan tilpasses språket i hver medlemsstat - Trykke informasjonsmateriellet (brosjyrer og plakater) - Sende ut informasjonsmateriellet til målgruppene - Rapportere om kampanjens fremdrift, erfaringer fra hvert land og beste praksis - informasjonen vil bli lagt ut på kampanjens nettside - Evaluere gjennomføringen av kampanjen og materiellet fra SLIC på nasjonalt nivå. Nasjonale prosjektledere: Tilsyn - Utvikle kampanjen for 2010 på bakgrunn av SLICs kampanjeguide - Organisere opplæringen av arbeidsinspektører på nasjonalt nivå - Administrere kampanjen på nasjonalt nivå - lokale enheter vil samordne tiltak mellom ulike ledere - Rapportere om kampanjens fremdrift, erfaringene fra hvert land og beste praksis - Evaluere gjennomføringen av kampanjen på nasjonalt nivå.

8 Arbeidstilsynsmyndighetens pressekontakter: - Organisere kampanjen i nasjonale medier (trykte medier og på nettet) - Bidra til produksjonen av informasjonsmateriell. Arbeidstilsynsmyndighetens opplæringstjeneste: - Organisere opplæringen på nasjonalt nivå, basert på materiellet utviklet av SLIC. Arbeidsinspektører: - Skape oppmerksomhet rundt farene forbundet med farlige kjemikalier på arbeidsplassen - Gjennomføre tilsyn på arbeidsplasser - Sende inn de rapportene som trengs for evaluering av kampanjen og samle inn eksempler på beste praksis i de ulike sektorene som er besøkt Tidsplan: når, hva og av hvem Januar 2010: Lansering av kampanjen 19. januar: Første møte med fokusgrupper i Luxembourg 21. januar: Lansering i Lisboa på den internasjonale handelsmessen (FIL) 1.halvår 2010: Produksjon og utsending av produkter (5 plakater/4 brosjyrer, nettsted og elektronisk plattform) April 2010: Opplæring av IT/kontaktpunkter i Luxembourg Mai/juni 2010: Opplæring i medlemsstatene Juni 2010: Opplæring i Portugal 15. september - desember 2010: Gjennomføring Februar 2011: Endelig evaluering Mars 2011: Avsluttende seminar

9 2 - Informasjon til SMBer Informasjon er et nøkkelelement i enhver kampanje. I organisasjoner er informasjon en katalysator for handling og den støtter andre forebyggende tiltak. Siden de som nyter godt av dette tiltaket er arbeidere og ansatte i små bedrifter, er det helt avgjørende at informasjonen som tilbys er lettfattelig og at innholdet er overveiende praktisk innrettet Vurdering av kjemikalierelatert risiko på arbeidsplassen Fordi risikovurdering er en avgjørende faktor for vellykket forebygging av arbeidsrelaterte skader, og fordi man kjenner til problemene små og mellomstore bedrifter står overfor i sitt sikringsarbeid, må man utvikle grunnleggende verktøy som oppmuntrer først til å identifisere farene og så til å være svært oppmerksomme på farene forbundet med farlige kjemikalier. Materiellet som utvikles bør speile dette behovet. Et av produktene i denne kampanjen er et interaktivt verktøy for egenvurdering av risiko, slik at bedriftene selv kan følge med på sin egen situasjon. Dette har form av en sjekkliste for egenvurdering av farer på arbeidsplassen, som gjør at bedriftene selv kan identifisere hvilke farer de står overfor Samarbeid med sosiale partnere Representanter for sektorene kan spille en avgjørende rolle når det gjelder å bedre arbeidsforholdene. Siden de kjenner til de faktiske forholdene og drar direkte nytte av konkurransefortrinnene som kan følge av endringer i

10 arbeidsforholdene, kan de invitere til en bredere deltakelse av arbeidsgivere og ansatte. Man bør ønske dette velkommen. I hvert medlemsland, og i henhold til nasjonal lovgivning og kultur, bør man opprette partnerskap med det formål å støtte formidlingen av kampanjen og informasjonsmateriellet Formidling av informasjon til media Kampanjens effektivitet og gjennomslagskraft avhenger av kvaliteten på informasjonen, men også av evnen til å formidle den. Man bør bruke de riktige mediene til formidling. Resultatene man får vil også avhenge av måten man bruker ulike medier på til å spre informasjon. En visuell grafisk identitet har blitt utviklet for kampanjen, spesifikt en logo, et slagord og en maskot. Måten disse brukes på vil bli tilpasset hver målgruppe. Pressemeldinger vil bli skrevet, slik at de kan sendes ut på viktige tidspunkter og øke oppmerksomheten rundt kampanjen. Pressemeldinger forventes å bli brukt ved starten av kampanjen, ved slutten av første runde (når og hvis brosjyrene og plakatene er ferdige), ved slutten av andre runde (styrker kampanjens viktighet), når man starter tilsynsrundene og når kampanjen avsluttes Informasjonsmateriell Hvor vellykket denne delen av kampanjen er avhenger av hvorvidt informasjonen når de personene kampanjen er tenkt å hjelpe. Informasjonsmateriellet prøver å formidle noen enkle fakta om temaet på en enkel og lettfattelig måte. Man legger vekt på det visuelle og

11 assosiasjoner til spesifikke arbeidssituasjoner forbundet med fare, inkludert beste praksis. Internett er et effektivt medium som tillater rask og billig distribusjon på flere steder samtidig, samtidig som innholdet også kan oppdateres lett og raskt. Trykksaker gjør at man kommer nærmere dem kampanjen er ment å hjelpe og sikrer viktig kontinuitet i fremtiden. En brosjyre med informasjon om kampanjen og spesifikke brosjyrer og plakater for hver målgruppe med informasjon om farene og forebyggende tiltak vil bli trykket. Brosjyren vil inneholde generell informasjon om kampanjen, forebyggende tiltak og beste praksis for sektoren, i tillegg til informasjon som er spesifikk for hvert medlemsland. Vi anbefaler at brosjyrene distribueres på følgende måte: - På internett, i digitalt format - På seminarer om temaet - Av arbeidstilsynet til spesifikke interessenter - Av arbeidsinspektørene på tilsynsbesøk. Plakatene er tenkt å nå en gruppe mennesker som ikke alltid er "mottakelige" for skriftlig informasjon. Det visuelle materiellet, med bilder og korte beskjeder, kan bidra til å få budskapet ut blant arbeidere med varierende grad av skolegang. Plakatene benytter seg av språket i tegneseriestriper, og man håper at dette vil fange oppmerksomheten til målgruppene. Alt informasjonsmateriell utvikles på engelsk av ACT og må oversettes til språket i hvert medlemsland av de respektive arbeidstilsynsmyndighetene. ACT vil så organisere layouten av materialet og returnere de endelige

12 dokumentene til arbeidstilsynsmyndighetene i de ulike landene for trykking og publisering på nettsiden. Når det gjelder egentreningsbiten, vil imidlertid hvert lands arbeidstilsynsmyndighet ha ansvar for å administrere sitt nettsted ved å bruke den engelske dokumentasjonen fra ACT som sitt utgangspunkt Nettsiden For SLICs kampanje «Rett belastning» om manuell håndtering i , ble det utviklet en nettside for målrettet formidling av kampanjen. Dette tiltaket, som ble godt mottatt i alle EU-land, vil bli videreført i denne nye kampanjen. Nettstedet vil bli delt inn i tre brede temaområder: Informasjon, egenvurdering og opplæring. Det vil også bli et fjerde område, hvor man vil finne ulike artige aktiviteter. På informasjonstemaområdet vil man finne fakta om kampanjen og forebygging av yrkesrelaterte farer i hver sektor, samt elektroniske versjoner av de trykte brosjyrene og plakatene, slik at man kan skrive dem ut selv. Linker til annet innhold på nett vil også gjøres tilgjengelig. Det oppmuntres til å dele erfaringer og beste praksis, og temaområdet for egenvurdering vil inkludere et illustrert spørreskjema som kan hjelpe små bedrifter i de ulike sektorene å identifisere hvilke farer de utsetter seg for i det daglige under bruken av farlige stoffer. Opplæringsområdet vil tilby et kort e-læringskurs med grunnleggende informasjon om temaet, slik at ansatte, arbeidsgivere og spesielt arbeidsinspektører kan lære på egen hånd. De artige aktivitetene vil oppmuntre til læring gjennom kreative spill.

13 Nettstedet vil være tilgjengelig på alle språkene i hvert land som er med på kampanjen. Innholdet vil primært bli administrert av ACT i Portugal, men man forventer at deltakerlandene selv tar hånd om opplæringsområdet (på en Moodle-plattform). Hvert medlemsland er ansvarlig for oversetting av dokumenter og materiell. Hvert medlemsland oppfordres til å finne frem til beste praksis, hvorpå denne legges ut på nettsiden. Spesifikk informasjon fra hvert land kan legges til på siden: kontaktinformasjon, lovgivning og annen informasjon. Landsspesifikk informasjon kan legges til uten at man må bruke kampanjens grafiske profil. Nettstedet vil også inneholde: - En ordliste med viktig terminologi - Et dokument som inneholder de viktigste lovene om kjemiske produkter, ikke bare om hvordan de skal brukes i arbeidslivet, men også om klassifisering, emballasje og merking. Kampanjen skal til å begynne med promoteres på nettstedet til arbeidstilsynsmyndigheten i hvert medlemsland. Det vil bli laget et banner for kampanjen som sender besøkende til riktig nettsted hvis man klikker på det Samarbeid med EUs arbeidsmiljøkontor EUs arbeidsmiljøkontor har vært med på tidligere SLIC-kampanjer og har igjen vært med på dette prosjektet helt fra starten. Temaene "farlige stoffer" og "risikovurdering" ble tatt opp av Bilbaokontoret i forbindelse med initiativer om forebygging av risiko på

14 arbeidsplassen under europeisk uke i henholdsvis 2003 og Dette resulterte i et betydelig antall informasjonsskriv som man kan dra nytte av. Man forventer at deltakerne utveksler informasjon, og i hvert medlemsland skal man samarbeide med kontorets kontaktpunkter, og sammen med andre som også jobber for forebygging av risiko på arbeidsplassen vil dette føre til en sterkere formidling av kampanjen. 3. Arbeidsplasstilsyn Under tilsyn på ulike arbeidsplasser vil arbeidsinspektørene oppmuntre til at man finner løsninger som forebygger arbeidsulykker og yrkesrelaterte sykdommer, samtidig som man bidrar til bedriftens vekst og fremgang. En samkjøring av aktivitetene til de ulike arbeidstilsynene på europeisk nivå avhenger spesielt av opplæringen arbeidsinspektørene får og bruken av felles referansepunkter for arbeidslivsanalyse Opplæring av arbeidsinspektører I 2010 vil man gjennomføre et felles europeisk opplæringsprogram for medlemslandenes representanter. Dette programmet vil integrere felles retningslinjer, og følgende land vil være med på å utvikle innholdet: Portugal (trevare- og møbelindustrien), Storbritannia (bilreparasjon og vedlikehold), Irland (bakerisektoren) og Slovakia (renholdssektoren). Opplæringen vil ta én dag og vil finne sted i Luxembourg med støtte fra EUkommisjonen. Opplæringsprogrammet og tilhørende støttemateriell vil bli sendt ut på forhånd slik at deltakerne kan forberede seg.

15 Hver arbeidstilsynsmyndighet kan oppnevne en eller flere representanter til å være med på opplæringen, alt etter hvor mange sektorer man har valgt. EU-kommisjonen vil betale reiseutgiftene for én representant Tilsynsmateriell Sjekklister vil bli gjort tilgjengelig for arbeidsinspektørene til hjelp under tilsyn på arbeidsplassene. Bruken av disse sjekklistene er frivillig. Dokumenter med informasjon om produksjonsprosesser, identifisering av de mest vanlige farene og hvordan disse skal håndteres vil også bli gjort tilgjengelig. Tilsynsrundene må finne sted mellom september og november Forventninger om endringer på arbeidsplassen Vanskelighetene små og mellomstore bedrifter står overfor når det gjelder å innføre trygge arbeidsvaner er godt kjent i hele Europa. Grunnen til den vanskelige situasjonen er mangel på menneskelige ressurser med kunnskap om HMS og det faktum at arbeidshverdagen i disse bedriftene ofte er fjernt fra beskrivelsene brukt i ordinære informasjonsmetoder. Man håper at denne kampanjen vil gjøre det mulig å endre arbeidsforholdene og oppmuntre arbeidsgivere og arbeidere til å lære mer om temaet, slik at man blir opptatt av å ta forholdsregler for å eliminere eller redusere risikoen man utsetter seg for i arbeidslivet.

16 4 - Evaluering av kampanjen Evaluering av tidligere kampanjer har gjort at man kan gjøre det bedre ved neste mulighet, både i SLIC-kampanjer og ute i de respektive arbeidstilsynsmyndighetene Evalueringsmålsetninger Både SLIC og hver nasjonale arbeidstilsynsmyndighet har interesse av å evaluere jobben man har gjort. En evaluering gjør at man kan vurdere verdien av tiltakene man har satt inn, samtidig som man kan avdekke informasjon som kan være nyttig i gjennomførelsen av senere SLICkampanjer. Kampanjeevalueringen skal gjennomføres i hvert land i løpet av januar Evalueringsskjemaet må sendes inn i rett tid Resultater (kvalitet og kvantitet) fra kampanjen Retningslinjer for innsamling av resultater vil bli sendt ut til hvert lands kontaktpunkt i god tid før resultatene skal sendes inn til koordinator Evalueringsseminar ACT (Portugal), koordinator for kampanjen, vil holde et seminar i mars 2011 hvor man vil evaluere arbeidet med kampanjen. På dette seminaret vil man legge frem hva som er gjort i de ulike EUlandene, identifisere beste praksis og diskutere den fremtidige utviklingen av tilsyn på disse områdene.

17 5 - Andre nasjonale tiltak Andre tiltak iverksatt av medlemsstater Utviklingen av et felles sett med aktiviteter for alle nasjonale tilsynsmyndigheter forhindrer selvfølgelig ikke at man kan innføre andre nasjonale tiltak også. Basert på erfaringene fra tidligere kampanjer vil vi foreslå at kampanjen promoteres gjennom: - E-post til alle kampanjemottakere - Seminarer, workshops eller informasjonsmøter - Opprettelsen av partnerskap for fellesinitiativer, som for eksempel publikasjoner, seminarer eller møter, ikke bare med sosiale partnere i målgruppesektorene, men for eksempel også med teknologisentra innenfor disse sektorene.

forebygger stress Nominér kandidater Gode arbeidsplasser Den europeiske prisen for god praksis

forebygger stress Nominér kandidater Gode arbeidsplasser Den europeiske prisen for god praksis Arbeidsmiljøet angår alle. Bra for både deg og din bedrift. Gode arbeidsplasser #EUManageStress forebygger stress www.healthy-workplaces.eu Nominér kandidater Den europeiske prisen for god praksis Forebygging

Detaljer

Den europeiske prisen for god praksis. Samarbeid, ledelse og medvirkning. for et bedre arbeidsmiljø. www.healthy-workplaces.eu

Den europeiske prisen for god praksis. Samarbeid, ledelse og medvirkning. for et bedre arbeidsmiljø. www.healthy-workplaces.eu Arbeidsmiljøet angår alle. Bra for både deg og din bedrift. Et sikkert og godt arbeidsmiljø Samarbeid, ledelse og medvirkning www.healthy-workplaces.eu INVITASJON TIL Å NOMINERE KANDIDATER Den europeiske

Detaljer

Et sikkert og godt arbeidsmiljø Prisen for god praksis. Gode arbeidsplasser hele livet. Invitasjon til å nominere kandidater

Et sikkert og godt arbeidsmiljø Prisen for god praksis. Gode arbeidsplasser hele livet. Invitasjon til å nominere kandidater Arbeidsmiljøet angår alle. Bra for både deg og din bedrift Gode arbeidsplasser hele livet Å fremme et bærekraftig arbeidsliv #EUhealthyworkplaces www.healthy-workplaces.eu Et sikkert og godt arbeidsmiljø

Detaljer

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Kommunikasjonsstrategi Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 MÅL... 5 2.1 Økt kunnskap om prosessen og den nye kommunen... 5 2.2 Dialog og medvirkning...

Detaljer

Samarbeid, ledelse og medvirkning

Samarbeid, ledelse og medvirkning Arbeidsmiljøet angår alle. Bra for både deg og din bedrift. Et sikkert og godt arbeidsmiljø Samarbeid, ledelse og medvirkning www.healthy-workplaces.eu Det europeiske arbeidsmiljøorganet Et sikkert og

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 «Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale

Detaljer

http://keyconet.eun.org

http://keyconet.eun.org Et europeisk politisk nettverk for nøkkelkompetanser i skolen http://keyconet.eun.org it her Health & Consumers Santé & Consommateurs Om KeyCoNet-prosjektet KeyCoNet (2012-14) er et europeisk nettverk

Detaljer

Kriterier for Fairtrade-byer

Kriterier for Fairtrade-byer Kriterier for Fairtrade-byer Stiftelsen Max Havelaar Norge Storgata 11 0155 OSLO Tlf: 23 01 03 30 Faks: 23 01 03 31 E-post: maxhavelaar@maxhavelaar.no Hjemmeside: www.maxhavelaar.no Guide for Fairtrade-byer

Detaljer

Nordre Follo kommune. Plan for kommunikasjonstiltak i prosessen frem mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Plan for kommunikasjonstiltak i prosessen frem mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Plan for kommunikasjonstiltak i prosessen frem mot Nordre Follo kommune Interessentanalyse og kvalitative intervjuer Ref. Kommunikasjonsstrategi for veien frem mot Nordre Follo kommune

Detaljer

Europeisk lokaldemokratiuke

Europeisk lokaldemokratiuke Europeisk lokaldemokratiuke Hva er den europeiske lokaldemokratiuka? Den europeiske lokaldemokratiuka (ELDW) er et paneuropeisk arrangement som avholdes hvert år i oktober. Lokale og regionale myndigheter

Detaljer

REACH NYTT KJEMIKALIEREGELVERK I EU

REACH NYTT KJEMIKALIEREGELVERK I EU REACH NYTT KJEMIKALIEREGELVERK I EU 2265 2007 HVA ER REACH? REACH er EUs nye regelverk som skal sikre en styrket kjemikalieforvaltning i Europa. REACH vil erstatte deler av det norske kjemikalieregelverket.

Detaljer

Gro Tjore og Vigdis Berg

Gro Tjore og Vigdis Berg Gro Tjore og Vigdis Berg Vurderingsprosessen Søknaden blir bare kvalitetsvurdert i det landet som koordinator er fra To uavhengige sensorer vurderer søknadene Felles vurderingsskjema utarbeidet av Europakommisjonen

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0207.tona OJ L 72/2012, p. 28-31 COMMISSION REGULATION (EU) No 207/2012 of 9 March 2012 on electronic instructions for use of medical devices. (UOFFISIELL OVERSETTELSE) EUROPAKOMMISJONEN HAR KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

NTNU S-sak 50/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet N O T A T

NTNU S-sak 50/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet N O T A T NTNU S-sak 50/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 29.09.2011 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: HMS - organisering og ressurser Tilråding: Styret tar orienteringen om HMS organisering

Detaljer

EU-programmet Creative Europe Anne-Line Aaslund, Kommunikasjonsansvarlig / Europarådgiver 01.12.14 1

EU-programmet Creative Europe Anne-Line Aaslund, Kommunikasjonsansvarlig / Europarådgiver 01.12.14 1 EU-programmet Creative Europe Anne-Line Aaslund, Kommunikasjonsansvarlig / Europarådgiver 01.12.14 1 01.12.14 2 Stort potensiale for kulturell og kreativ sektor Økonomisk vekst og utvikling (4,5% av EUs

Detaljer

CHARTER FOR EN SKADEFRI BYGGE- OG ANLEGGSNÆRING VEILEDER LÆRING ETTER HENDELSE

CHARTER FOR EN SKADEFRI BYGGE- OG ANLEGGSNÆRING VEILEDER LÆRING ETTER HENDELSE CHARTER FOR EN SKADEFRI BYGGE- OG ANLEGGSNÆRING VEILEDER LÆRING ETTER HENDELSE Oktober 2016 FORORD Som en del av HMS-Charteret som forplikter bygge- og anleggsbransjen til tiltak for å hindre skader på

Detaljer

dumping FAFO Østforum Jeanette Iren Moen

dumping FAFO Østforum Jeanette Iren Moen Tjenestedirektivet og arbeidet mot sosial dumping FAFO Østforum 27.03.07 Jeanette Iren Moen Fellesforbundet kan leve med direktivet så lenge.. direktivet ikke er problematisk for gjennomføring av en sterk

Detaljer

God Vakt! Resultater og tiltak

God Vakt! Resultater og tiltak God Vakt! Resultater og tiltak Helse Midt-Norge 13. juni v/ prosjektleder Målene i God Vakt God Vakt skal føre til reduksjon i de belastninger som bidrar mest til arbeidsrelaterte skader og sykdommer i

Detaljer

Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall (NHP): Informasjonsplan (Arbeidsgruppe Informasjon og kunnskap)

Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall (NHP): Informasjonsplan (Arbeidsgruppe Informasjon og kunnskap) Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall (NHP): Informasjonsplan 2013-2016 (Arbeidsgruppe Informasjon og kunnskap) 1 Om planen Omfatter ikke arbeidsgruppens samlede aktiviteter, men kun de aktiviteter

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R1078.ame OJ L 320/12, p. 8-13 COMMISSION REGULATION (EU) No 1078/2012 of 16 November 2012 on a common safety method for monitoring to be applied by railway undertakings, infrastructure managers

Detaljer

REACH NYTT KJEMIKALIEREGELVERK I EØS 2417

REACH NYTT KJEMIKALIEREGELVERK I EØS 2417 REACH NYTT KJEMIKALIEREGELVERK I EØS 2417 2008 HVA ER REACH? REACH er EUs nye regelverk som skal sikre en styrket kjemikalieforvaltning i Europa. REACH vil erstatte deler av det norske kjemikalieregelverket.

Detaljer

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa EUs kulturprogram Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for Meløy kommune 2013-2016 VEDTATT I KOMMUNESTYRET SAK 55/13-20. JUNI 2013 INNHOLD 1. Forord s. 2 2. Visjon og mål s. 3 3. Prinsipper for kommunikasjon s. 4 4. Ansvar og organisering

Detaljer

Partnerskapssøknad: Leonardo da Vinci / Grundtvig. Ieva Serapinaite siu.no/leonardo 12. januar 2011 Oslo

Partnerskapssøknad: Leonardo da Vinci / Grundtvig. Ieva Serapinaite siu.no/leonardo 12. januar 2011 Oslo Partnerskapssøknad: Leonardo da Vinci / Grundtvig Ieva Serapinaite siu.no/leonardo 12. januar 2011 Oslo 2 Program Leonardo da Vinci og Grundtvig Introduksjon til søknadsprosedyrer Gjennomgang av søknadsskjema

Detaljer

UNG i Europa EUs program for ikke-formell læring

UNG i Europa EUs program for ikke-formell læring UNG i Europa EUs program for ikke-formell læring Hva kan DU bruke UNG i Europa til? 11.05.2006 1 Målsettinger for UNG i Europa Mobilitet og aktiv deltagelse for ALL UNGDOM. Ikke-formell læring gir verdifull

Detaljer

Selskapene oppfordres til å vurdere og følge opp følgende tiltak:

Selskapene oppfordres til å vurdere og følge opp følgende tiltak: Selskapene oppfordres til å vurdere og følge opp følgende tiltak: 1. Arbeidsplanlegging / arbeidsutførelse/ lederansvar 2. Kunnskap/ / lederansvar 3. Kunnskap/ 4. Kunnskap/ (M/O) 5. Styringssystemer 6.

Detaljer

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa EUs kulturprogram Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt

Detaljer

Identitetsprosjektet: kommunikasjonsstrategi og grafisk profil

Identitetsprosjektet: kommunikasjonsstrategi og grafisk profil Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 17.11.08 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-053/08 Identitetsprosjektet: kommunikasjonsstrategi og grafisk profil Saksbehandler/-sted: Christel

Detaljer

Suvra Kanti Das. INITIATIV FOR ETISK HANDEL (IEH) Ressurssenter for bærekraftige leverandørkjeder

Suvra Kanti Das. INITIATIV FOR ETISK HANDEL (IEH) Ressurssenter for bærekraftige leverandørkjeder Suvra Kanti Das INITIATIV FOR ETISK HANDEL (IEH) Ressurssenter for bærekraftige leverandørkjeder Bama Om IEH Initiativ for etisk handel (IEH) er Norges største nettverk av bedrifter, organisasjoner og

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste. «En nødvendighet eller en mulighet?

Bedriftshelsetjeneste. «En nødvendighet eller en mulighet? «En nødvendighet eller en mulighet? Hva bruker dere den til i dag? Aktiv Helse fakta Etablert i 2002 En del av FALCK konsernet pr. juli 2014 Kontor på Vennesla, Oslo, Arendal & Kristiansand 20 ansatte

Detaljer

Hva gjør Arbeidstilsynet?

Hva gjør Arbeidstilsynet? Hva gjør? Skadedyrdagene Senioringeniør Vigdis Tingelstad 13.Mars 1 Arbeidsmiljølovens formål Norsk arbeidsliv skal være inkluderende, helsefremmende og meningsfylt Arbeidstakere skal ha full trygghet

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer

Direktør Ingrid Finboe Svendsen. Direktoratet for arbeidstilsynet. Arbeidstilsynets Arbeidstilynets organisering

Direktør Ingrid Finboe Svendsen. Direktoratet for arbeidstilsynet. Arbeidstilsynets Arbeidstilynets organisering s Arbeidstilynets organisering Direktør Ingrid Finboe Svendsen Direktoratet for arbeidstilsynet Styring og Samordning Organisasjon Kommunikasjon Avd. Dokumentasjon og analyse Avd. Lov og regelverk s 7

Detaljer

Rammeverk seminarrekke

Rammeverk seminarrekke Rammeverk seminarrekke Rammeverk seminarrekke «Regelverk i praksis» Innhold i rammeverket: Hovedmål for seminarrekka Gjennomføring av seminarer Målgruppe Seminarrekka er delt inn i tre komponenter 1. Felle

Detaljer

II. Krav til byggevarer som er CE-merket

II. Krav til byggevarer som er CE-merket II. Krav til byggevarer som er CE-merket Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 27.10.2015 II. Krav til byggevarer som er CE-merket Innledning Kapittel II gjennomfører byggevareforordningen (forordning

Detaljer

INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD

INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD KJØREREGLER FOR HMS INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD 6. KARTLEGGING AV RISIKOFORHOLD 7. AVVIKSHÅNDTERING

Detaljer

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Velkommen som utstiller på hotell-, reise- og eventnæringens ledende møteplass, Møte- & Eventbørsen 28. januar på Oslo Plaza. Som utstiller får du

Detaljer

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15.

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. SLT HANDLINGSPLAN Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. 1. BAKGRUNN Visjon: Det er godt å vokse opp i Gjesdal. Barn og unge er satsingsområde i kommuneplanperioden 2011 2021. Den helhetlige oppvekstplanen

Detaljer

Digital formidlingsløsning for innovative anskaffelser

Digital formidlingsløsning for innovative anskaffelser Digital formidlingsløsning for innovative anskaffelser Anskaffelsen omfatter en digital formidlingsløsning for kommunikasjon om innovative anskaffelser. Budskapet omfatter formålet med, effekten av og

Detaljer

Kommunikasjonsplan for det svensk-norske elsertifikatmarkedet

Kommunikasjonsplan for det svensk-norske elsertifikatmarkedet Kommunikasjonsplanen ble vedtatt i komitéen for det svensk-norske elsertifikatmarkedet 11. desember 2012 Kommunikasjonsplan for det svensk-norske elsertifikatmarkedet Bakgrunn Sverige og Norge har fra

Detaljer

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet Om Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven,, Stoffkartotekforskriften er en statlig etat, underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Etatens oppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens

Detaljer

Presentasjon av prosjektet. August 2011

Presentasjon av prosjektet. August 2011 Presentasjon av prosjektet August 2011 1 2 Bakgrunn for prosjektet ( ) partene vil: Utvikle skoleringsopplegg som setter de ulike aktørene på virksomhetsnivå i stand til å skjøtte sine roller i IAarbeidet,

Detaljer

Bedre politikk, bedre resultater Fokus på sosial inkludering som gjennomgående målsetting. www.europemsi.org

Bedre politikk, bedre resultater Fokus på sosial inkludering som gjennomgående målsetting. www.europemsi.org Bedre politikk, bedre resultater Fokus på sosial inkludering som gjennomgående målsetting www.europemsi.org > I prosjektet "Mainstreaming Social Inclusion" undersøkes det hvordan sosial inkludering kan

Detaljer

Retningslinjer for mediehåndtering

Retningslinjer for mediehåndtering Retningslinjer for mediehåndtering Vedtak i administrasjonsutvalget 11. mars 2014 Innhold 1. Innledning... 3 2. Roller og ansvar... 4 3. Håndtering av pressehenvendelser på vegne av Rogaland fylkeskommune...

Detaljer

Velkommen! Kulturarrangement og festivalar

Velkommen! Kulturarrangement og festivalar Velkommen! Kulturarrangement og festivalar 10:15 11:00 Ide og konseptutvikling 11:00 11:30 Pause med kaffi & frukt Utsjekk av rom 11:30 12:30 Arrangementsteknikk, gjennomføring og evaluering Stikkord for

Detaljer

SLUTTRAPPORT GOD LYD I SKOLEN

SLUTTRAPPORT GOD LYD I SKOLEN SLUTTRAPPORT GOD LYD I SKOLEN Et prosjekt av HLF - Hørselshemmedes landsforbund 2009-2010 Husbankens referanse: 2009/782-3 1 Innledning Prosjektet God lyd i skolen ble gjennomført av HLF i løpet av 2009

Detaljer

Arbeidsplan 2014-2015

Arbeidsplan 2014-2015 Arbeidsplan 2014-2015 OVERORDNEDE MÅL FOR PERIODEN 1. Øke synligheten og kjennskapen til IOGT i befolkningen 2. Bli en viktigere premissleverandør i debatten om ruspolitikk og ruskultur RUSMIDDELPOLITIKK

Detaljer

Kommunikasjonsplan SSHF 2013-2014 00010702 I.7.INF-3

Kommunikasjonsplan SSHF 2013-2014 00010702 I.7.INF-3 Kommunikasjonsplan SSHF 2013-2014 00010702 I.7.INF-3 04.02.2013 Innledning Dette er en plan for kommunikasjonsarbeidet i Sørlandet sykehus HF i 2013 og 2014. Planen angir hovedmålene, hvilke overordnede

Detaljer

Arbeidstakers medvirkning i HMS-arbeidet

Arbeidstakers medvirkning i HMS-arbeidet Et sikkert og godt arbeidsmiljø Samarbeid, ledelse og medvirkning Arbeidstakers medvirkning i HMS-arbeidet EN PRAKTISK VEILEDNING Arbeidsmiljøet angår alle. Bra for både deg og din bedrift. Europe Direct

Detaljer

Forventninger til HMS-system og etterlevelse

Forventninger til HMS-system og etterlevelse Forventninger til HMS-system og etterlevelse Punktene som er listet i det følgende beskriver Statnetts forventninger til leverandørers HMS-system og etterlevelse av dette, i tilknytning til Statnetts prosjekter.

Detaljer

Nordisk Epilepsidag. - Et informasjonsprosjekt fra Norsk Epilepsiforbund

Nordisk Epilepsidag. - Et informasjonsprosjekt fra Norsk Epilepsiforbund Nordisk Epilepsidag 2015 - Et informasjonsprosjekt fra Norsk Epilepsiforbund Sammendrag: I dette prosjektet ville Norsk Epilepsiforbund arrangere en felles informasjonskampanje i alle lokalforeninger.

Detaljer

Notat STYRINGSRAPPORT - NOVEMBER 2008 P 1824

Notat STYRINGSRAPPORT - NOVEMBER 2008 P 1824 Notat Til : Helse- og sosialdirektøren Fra : Prosjektleder P 1824 Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/2010-30 233 A10 DRAMMEN 01.12.2008 STYRINGSRAPPORT - NOVEMBER 2008 P 1824 Mål Prosjektets hovedmål

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Praktisk HMS-oppfølging

Praktisk HMS-oppfølging Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør, BackeGruppen www.backe.no BackeGruppen 2 mrd. kroner i omsetning 750 ansatte 200 ingeniører og teknikere 500 håndverkere i armering, muring, tømmer

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R1077.ame OJ L 320/12, p. 3-7 COMMISSION REGULATION (EU) No 1077/2012 of 16 November 2012 on a common safety method for supervision by national safety authorities after issuing a safety certificate

Detaljer

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID HMS-system og HMSarbeid hånd i hånd. Holmen fjordhotell 18/10-2012 HMS: Håpløst Mye Stress eller noe å kunne leve med HMS er forkortelsen for Helse, Miljø og Sikkerhet. Alle faktorer som på alle mulige

Detaljer

Akupunkturforeningen gir med dette ut en veileder i internkontroll på området helse, miljø og sikkerhet

Akupunkturforeningen gir med dette ut en veileder i internkontroll på området helse, miljø og sikkerhet INTERNKONTROLL HMS INNHOLD 1 Innledning 4 2 Hva er internkontroll? 4 3 Hvorfor er det nødvendig med internkontroll av HMS? 4 4 Hvem er ansvarlig for arbeidet med internkontroll? 5 5 Hvor omfattende skal

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ARBEID I NEKs NORMKOMITEER

RETNINGSLINJER FOR ARBEID I NEKs NORMKOMITEER RETNINGSLINJER FOR ARBEID I NEKs NORMKOMITEER Disse retningslinjene ble fastsatt av styret i Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) 2011-10-21 og gjelder for normkomiteenes gjennomføring av normarbeidet i NEK.

Detaljer

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 Innledning BIBSYS Kommunikasjonsstrategi gir de overordnede føringene for hvordan forvaltningsorganet skal utøve sin kommunikasjonsvirksomhet. Målgruppen for BIBSYS

Detaljer

Informasjonsmøte Samarbeidsforum internkontroll

Informasjonsmøte Samarbeidsforum internkontroll Informasjonsmøte Samarbeidsforum internkontroll 10. oktober 2013 Direktoratet for økonomistyring Velkommen og introduksjon v/ingrid Buhaug Brænden Side 2 Program Side 3 Hvorfor bør alle statlige virksomheter

Detaljer

Regler for arbeid i standardiseringskomiteer i Standard Norge

Regler for arbeid i standardiseringskomiteer i Standard Norge Regler for arbeid i standardiseringskomiteer i Standard Norge Disse reglene er fastsatt av Standard Norges styre som gjeldende for administrasjonens og standardiseringskomiteenes gjennomføring av standardiseringsarbeidet

Detaljer

Revidering av veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Revidering av veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Revidering av veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Finn Martinsen, Avdeling lokalt folkehelsearbeid Forum for miljø og helse - årskonferansen 2012 1 Sentrale punkter i

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Kvalsund & Hammerfest kommune INFORMASJONSSTRATEGI NYE HAMMERFEST/KVALSUND KOMMUNE. Info strategi behandlet den 16. januar 2017

Kvalsund & Hammerfest kommune INFORMASJONSSTRATEGI NYE HAMMERFEST/KVALSUND KOMMUNE. Info strategi behandlet den 16. januar 2017 2017 Kvalsund & Hammerfest kommune INFORMASJONSSTRATEGI NYE HAMMERFEST/KVALSUND KOMMUNE strategi behandlet den 16. januar 2017 1. Innledning Veldig mange mennesker blir berørt av en kommunesammenslåing.

Detaljer

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Godkjent bedriftshelsetjeneste en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utarbeidet juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 4720,

Detaljer

Referat fra møte under EU-kommisjonen

Referat fra møte under EU-kommisjonen Referat fra møte under EU-kommisjonen 1. Møte/gruppe: Tredje møte i Working Group on Adaptation (WG6), Sted og dato: Brussel, 22 juni 2015 2. Rettsakter (nummer og navn): Ingen. Er knyttet opp mot "The

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt: Meld fra! Prosjektnummer: 2010/3/0401 Virksomhetsområde: Rehabilitering Søkerorganisasjon: Redd Barna

Sluttrapport. Prosjekt: Meld fra! Prosjektnummer: 2010/3/0401 Virksomhetsområde: Rehabilitering Søkerorganisasjon: Redd Barna Sluttrapport Prosjekt: Meld fra! Prosjektnummer: 2010/3/0401 Virksomhetsområde: Rehabilitering Søkerorganisasjon: Redd Barna Forord Denne sluttrapporten gir en gjennomgang og oppsummering av prosjektet

Detaljer

Møte i nasjonalt nettverk, implementering av samhandlingsreformen

Møte i nasjonalt nettverk, implementering av samhandlingsreformen Møte i nasjonalt nettverk, implementering av samhandlingsreformen Dato; 15. august 2011 Sted; Helsedirektoratet, 16. etg Tilstede; Se vedlagt liste over deltagere Fravær; Se vedlagt liste Referent; Tor

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utgitt juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim

Detaljer

SLUTTRAPPORT. ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering

SLUTTRAPPORT. ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering Virksomhetsområde: Forebygging Prosjekt nr: 2016/FB76711 Prosjektnavn: Mat og medisiner i barnehager Prosjektgruppe: Svein Magnus Gjønvik, Elin Høien

Detaljer

18.10.2011 Bergen. Jobb i Europa

18.10.2011 Bergen. Jobb i Europa 18.10.2011 Bergen Jobb i Europa NAVs tjenester Inntektssikring Kvalifiseringsstønad Dagpenger Arbeidsmarkedskunnskap Arbeidsgiverkontakt Formidling / rekruttering EURES Ytelser innenfor Familie og omsorg

Detaljer

17. Kommunikasjon og samarbeid Grunnleggende prosjektledelse

17. Kommunikasjon og samarbeid Grunnleggende prosjektledelse 17. Kommunikasjon og samarbeid Grunnleggende prosjektledelse Innledning Coming together is a beginning. Keeping together is progress. Working together is success. Henry Ford Et vellykket prosjekt møter

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Alstahaug kommune

KRAVSPESIFIKASJON. Alstahaug kommune KRAVSPESIFIKASJON Alstahaug kommune Åpen anbudskonkurranse om levering av bedriftshelsetjeneste til Alstahaug kommune Rammeavtale Avtaleperiode 01.01.11 31.12.2012 + opsjoner INNHOLDSLISTE 1.1 Generelt

Detaljer

Hovedstyrets handlingsplan 2015-2016

Hovedstyrets handlingsplan 2015-2016 Hovedstyrets handlingsplan 2015-2016 Vedtatt av hovedstyret i sak 58-14 Føringer: Strategisk mål for perioden 2014-2019 er 17 000 medlemmer, økt medlemsfokus og segmenterte medlemstilbud MÅL: MEDLEMSVEKST

Detaljer

DE 4 TRINN I PROSESSEN. Analyse Hvordan ønsker vi å fremstå? Visjonen Hva vil vi fortelle og hvorfor? Planlegging Hva skal gjøres og hvordan?

DE 4 TRINN I PROSESSEN. Analyse Hvordan ønsker vi å fremstå? Visjonen Hva vil vi fortelle og hvorfor? Planlegging Hva skal gjøres og hvordan? Vi profilerer vårt lokalsamfunn når vi forteller andre at vi har et godt bosted. Det kan resultere i at vi kan tiltrekke oss nye innbyggere, eller gjøre flere oppmerksomme på f.eks. områdets fine natur

Detaljer

Retningslinje 1. for. kvalitetssikring av pasientforløpsavtalen. mellom. Akershus universitetssykehus HF. kommunene og bydelene i opptaksområdet

Retningslinje 1. for. kvalitetssikring av pasientforløpsavtalen. mellom. Akershus universitetssykehus HF. kommunene og bydelene i opptaksområdet Retningslinje 1 for kvalitetssikring av pasientforløpsavtalen mellom Akershus universitetssykehus HF og kommunene og bydelene i opptaksområdet Behandlet og godkjent av Dato Merknad Samarbeidsforum Ahus

Detaljer

Informasjon om Norids kommunikasjonskampanje i forbindelse med lansering av private domenenavn under priv.no

Informasjon om Norids kommunikasjonskampanje i forbindelse med lansering av private domenenavn under priv.no Informasjon om Norids kommunikasjonskampanje i forbindelse med lansering av private domenenavn under priv.no 12. mai 2011 Målet med informasjonskampanjen Publikum skal kjenne til muligheten for å få et

Detaljer

Håndbok i kjøp av oversettingstjenester

Håndbok i kjøp av oversettingstjenester Håndbok i kjøp av oversettingstjenester Innhold Hvorfor oversette? 4 Hva er en god oversettelse? 5 Velge oversettingsbyrå 6 Tenk flerspråklig fra begynnelsen 8 Før du sender forespørselen 10 Når du kontakter

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Disposisjon 16.03.2011. Eva Haug, miljøgiftavdelingen

Sikkerhetsdatablad. Disposisjon 16.03.2011. Eva Haug, miljøgiftavdelingen Sikkerhetsdatablad HMS-forum 2011, Gardermoen 17. mars 2011 Eva Haug, miljøgiftavdelingen Disposisjon Krav til sikkerhetsdatablad Endringer i kravene til innhold i sikkerhetsdatablad Overgangsordninger

Detaljer

DEN FEMTE ARKTISKE PARLAMENTARISKE KONFERANSE. Tromsø, Norge, 11. - 13. August 2002. Uttalelse fra konferansen 13. August 2002

DEN FEMTE ARKTISKE PARLAMENTARISKE KONFERANSE. Tromsø, Norge, 11. - 13. August 2002. Uttalelse fra konferansen 13. August 2002 Oversettelse fra amerikansk DEN FEMTE ARKTISKE PARLAMENTARISKE KONFERANSE Tromsø, Norge, 11. - 13. August 2002 Uttalelse fra konferansen 13. August 2002 Vi, valgte representanter fra Canada, Danmark/Grønland,

Detaljer

Arbeidsmiljøopplæring - Arbeidstilsynet. Arbeidsmiljøopplæring Agder Arbeidsmiljø IKS. Arbeidstilsynet hvem er de og hva gjør de?

Arbeidsmiljøopplæring - Arbeidstilsynet. Arbeidsmiljøopplæring Agder Arbeidsmiljø IKS. Arbeidstilsynet hvem er de og hva gjør de? 1 Arbeidsmiljøopplæring - Arbeidstilsynet Arbeidsmiljøopplæring Agder Arbeidsmiljø IKS Arbeidstilsynet hvem er de og hva gjør de? 25.9.2013 Gunn-Elise Lyngtveit Ramlet Seniorinspektør Arbeidstilsynet Sør-Norge

Detaljer

Rundskriv Retningslinjer for behandling av klager hos forsikringsformidlere

Rundskriv Retningslinjer for behandling av klager hos forsikringsformidlere Rundskriv Retningslinjer for behandling av klager hos forsikringsformidlere RUNDSKRIV: 4/2014 DATO: 04.06.2014 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Forsikringsformidlere Filialer i Norge av utenlandske forsikringsformidlere

Detaljer

ABC i søknadsskriving kompetanseutvikling og prosjektsamarbeid. Ieva Serapinaite, SIU Tønsberg, 17.10.2012

ABC i søknadsskriving kompetanseutvikling og prosjektsamarbeid. Ieva Serapinaite, SIU Tønsberg, 17.10.2012 ABC i søknadsskriving kompetanseutvikling og prosjektsamarbeid Ieva Serapinaite, SIU Tønsberg, 17.10.2012 2 Hvordan komme i gang? Fem skritt for å komme i gang: 1 Undersøke muligheter som finnes Informasjon

Detaljer

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus HMS i praksis Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Østfold og Akershus Arbeidsdepartementet Overordnet enhet: Direktoratet for Organisert i 7 regioner Tilsynsmyndighet som fører tilsyn med at virksomhetene

Detaljer

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Lover og forskrifter Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften, 2 Innhold ARBEIDSTILSYNET... 3 LOV OM ARBEIDSMILJØ, ARBEIDSTID OG STILLINGSVERN MV. (ARBEIDSMILJØLOVEN)... 3 4-5. Særlig

Detaljer

Kurskatalog våren 2016

Kurskatalog våren 2016 NAV Arbeidslivssenter Troms Kurskatalog våren 2016 Velkommen til kurs om Inkluderende Arbeidsliv For å lykkes med IA-arbeidet er det viktig at alle ledere, tillitsvalgte og verneombud har nødvendig kompetanse

Detaljer

Hvordan utvikle et spørreskjema, gjennomføre undersøkelsen og bruke resultatene

Hvordan utvikle et spørreskjema, gjennomføre undersøkelsen og bruke resultatene Hvordan utvikle et spørreskjema, gjennomføre undersøkelsen og bruke resultatene Bjørn Lau, Dr. philos / organisasjonspsykolog Avdelingsdirektør, STAMI Professor II, NTNU & Cecilie Aagestad, Msc organisasjonspsykologi

Detaljer

Vern mot støy på arbeidsplassen

Vern mot støy på arbeidsplassen Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 398 Forskrift om Vern mot støy på arbeidsplassen Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 26. april 2006, nr. 456. Utgitt mai 2006

Detaljer

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 588 Veiledning om Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Utgitt februar 2007 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

Medvirkning i vannforskriftsarbeidet

Medvirkning i vannforskriftsarbeidet Komplisert samordning for helhetlig vannmiljøpolitikk Komplisert samordning for helhetlig vannmiljøpolitikk Tromsø 29.oktober 2013, Medvirkning i vannforskriftsarbeidet Gro Sandkjær Hanssen Foto: Jon Lasse

Detaljer

Samarbeidsavtale vedrørende Saltpartnerskapet med mål om reduksjon av saltinnholdet i matvarer og servert mat for bedre folkehelse.

Samarbeidsavtale vedrørende Saltpartnerskapet med mål om reduksjon av saltinnholdet i matvarer og servert mat for bedre folkehelse. Til partnerskapsmedlemmer Samarbeidsavtale vedrørende Saltpartnerskapet med mål om reduksjon av saltinnholdet i matvarer og servert mat for bedre folkehelse. Samarbeidsavtalen inngås mellom følgende parter:

Detaljer

Sosiale medier. Et verktøy for oppfølgning av frivillige?

Sosiale medier. Et verktøy for oppfølgning av frivillige? Sosiale medier. Et verktøy for oppfølgning av frivillige? Sosiale medier er en voksende kommunikasjonsform på internett hvor grunnlaget for kommunikasjon hviler på brukerne av de ulike nettsamfunnene.

Detaljer

Gjennomføring av presseturer i regi av Innovasjon Norge

Gjennomføring av presseturer i regi av Innovasjon Norge Gjennomføring av presseturer i regi av Innovasjon Norge Pressearbeid er en viktig del av Innovasjon Norgesmarkedsarbeid. Gode artikler og TV-programmer gir en fantastisk eksponering til en brøkdel av kostnadene

Detaljer

Fagforbundets informasjonsrutiner under tariffoppgjøret

Fagforbundets informasjonsrutiner under tariffoppgjøret Sentrum Røntgen 2008 Fagforbundets informasjonsrutiner under tariffoppgjøret Innhold Del 1: Forhandling og mekling 4 Del 2: Konfliktsituasjoner 8 Innledning I «Informasjonsrutiner under tariffoppgjør»

Detaljer

Nordisk truckaksjon 2001

Nordisk truckaksjon 2001 Nordisk truckaksjon 2001 Rapport Innhold side Sammendrag 3 Bakgrunn 4 Organisering 5 Mål for aksjonen 6 Gjennomføring av aksjonen 7 Resultater 9 Finland 9 Danmark 10 Sverige 10 Island 11 Norge 12 Samlet

Detaljer

HMS ved DMF. Orientering til Fakultetsstyret Ingvild Hammer, HMS-rådgiver. Kunnskap for en bedre verden

HMS ved DMF. Orientering til Fakultetsstyret Ingvild Hammer, HMS-rådgiver. Kunnskap for en bedre verden HMS ved DMF Orientering til Fakultetsstyret 27.08.2015 Ingvild Hammer, HMS-rådgiver Kunnskap for en bedre verden «HMS-startpakke» til studenter Lab- og verkstedhåndboka (alle) HMS-opplæring, obligatorisk

Detaljer

TIDLIG INTERVENSJON I FØRSKOLEALDER (TIF) HOVEDBUDSKAP FOR VIDERE ARBEID MED POLITIKKUTFORMING

TIDLIG INTERVENSJON I FØRSKOLEALDER (TIF) HOVEDBUDSKAP FOR VIDERE ARBEID MED POLITIKKUTFORMING TIDLIG INTERVENSJON I FØRSKOLEALDER (TIF) HOVEDBUDSKAP FOR VIDERE ARBEID MED POLITIKKUTFORMING Innledning Formålet med dette dokumentet er å gi en oversikt over hovedkonklusjonene og anbefalingene fra

Detaljer

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, / SIDE 1

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, / SIDE 1 ARBEIDSMILJØLOVEN HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, 1.3.2017 / SIDE 1 Målsetting med undervisningen : Gi en innføring og orientering om arbeidsmiljøloven Oversikt over roller,

Detaljer

Saksnr: 200802007-152 Saksbehandler: ALSC Delarkiv: SARK-0305 HMS STYRING I HJEMMESYKEPLEIEN: DEN ÅRLIGE ARBEIDSMILJØVURDERINGEN

Saksnr: 200802007-152 Saksbehandler: ALSC Delarkiv: SARK-0305 HMS STYRING I HJEMMESYKEPLEIEN: DEN ÅRLIGE ARBEIDSMILJØVURDERINGEN Saksnr: 200802007-152 Saksbehandler: ALSC Delarkiv: SARK-0305 HMS STYRING I HJEMMESYKEPLEIEN: DEN ÅRLIGE ARBEIDSMILJØVURDERINGEN Januar 2010 Hovedprinsippet i AML 3-1 og HMS-forskriften er at arbeidsgiver

Detaljer

SPAR TID OG PENGER. med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING.

SPAR TID OG PENGER. med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING. SPAR TID OG PENGER med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING 1 Jobb med meg skjema Leksjon 1 av 4 Første kontakt med potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar

Detaljer