Rammeprogram SLIC European Union Senior Labour Inspectors Committee

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rammeprogram SLIC European Union Senior Labour Inspectors Committee"

Transkript

1 Rammeprogram SLIC European Union Senior Labour Inspectors Committee Felleseuropeisk kampanje om risikovurdering i bruken av farlige stoffer på arbeidsplassen.

2 Innledning 1 - Målsetninger, organisasjon, oppgaver og tidsplan for kampanjen Målsetninger og organisasjon Tidsplan: når, hva og av hvem 2 - Informasjon til SMBer Vurdering av kjemiske farer på arbeidsplassen Samarbeid med sosiale partnere Formidling av informasjon til media Informasjonsmateriell Nettsiden Samarbeid med EUs arbeidsmiljøkontor 3. Arbeidsplassbefaring Opplæring av arbeidsinspektører Befaringsmateriell Forventninger om endringer på arbeidsplassen 4 - Evaluering av kampanjen Evalueringsmålsetninger Resultater (kvalitet og kvantitet) fra kampanjen Evalueringsseminar 5 - Andre nasjonale tiltak Andre tiltak iverksatt av medlemsstater

3 Innledning Med støtte fra EU-kommisjonen, har SLIC (European Union Senior Labour Inspectors Committee) satt i stand en kampanje for å bedre arbeidsforholdene under bruken av farlige kjemiske stoffer på arbeidsplassen. Dette dokumentet er utstedt av den europeiske koordinatoren for kampanjen, Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT den portugisiske arbeidstilsynsmyndigheten), og er ment å være til hjelp for de ulike europeiske arbeidstilsynsmyndighetene under utviklingen av kampanjen, og spesifikt hjelpe: Direktoratet for arbeidstilsynet til å: - Sette av ressurser til tilsyn i forbindelse med kampanjen - Sette av nok penger til informasjonsaktiviteter (oversetting og trykking av brosjyrer og plakater, samt oversetting av innholdet på nettsiden, e-læringsplattformen) Nasjonale prosjektledere til å: - Organisere og gjennomføre tilsyns- og kommunikasjonskampanjen om farene forbundet med bruken av farlige kjemikalier på arbeidsplassen. Pressekontaktene for de nasjonale arbeidstilsynsmyndighetene til å: - Organisere informasjonskampanjen i media og på internett i henhold til denne guiden.

4 1 - Målsetninger, organisasjon, oppgaver og tidsplan for kampanjen SLIC-kampanjen for å bedre arbeidsforholdene forbundet med bruken av farlige kjemikalier på arbeidsplassen i 2009/2010 springer ut fra tanken om at helse og sikkerhet på arbeidsplassen er sentralt i EU fordi slike tiltak sikrer et minimumsnivå av beskyttelse for arbeidere, samtidig som det bidrar til fri og rettferdig konkurranse på det indre markedet. Dette SLICtiltaket har som mål å innfri målsetningene nedsatt i Community Strategy on Health and Safety at Work. Denne kampanjen, som vil gå fra januar 2010 til mars 2011, støttes av EUkommisjonen og dekker følgende arbeidslivssektorer: møbelproduksjon, bilreparasjon og vedlikehold, rengjøringsindustrien (inkl. renserier og industrirengjøring) og bakeribransjen. Kampanjens retter seg inn mot arbeidsgivere, ansatte og ansattes representanter i svært små, små og mellomstore bedrifter, med hovedfokus på bedrifter med opp til 50 ansatte Målsetninger og organisasjon Kampanjens målsetninger Å bedre overholdelsen av minstekravene for bruk av farlige stoffer på arbeidsplassen og slik bidra til å redusere tilfellene av yrkesrelaterte sykdommer og arbeidsulykker i EU. Å styrke arbeidstilsynsmyndighetenes muligheter til å informere og gripe inn. Deltakere Medlemsstater i EU som har vist interesse for å delta i kampanjen, og EFTAland forventes å delta på europeisk nivå.

5 Som i tidligere kampanjer, vil SLIC fortsette sitt nære samarbeid med EUs arbeidsmiljøkontor (European Agency for Safety and Health at Work). Målgrupper Man finner farlige stoffer i mange ulike arbeidslivssektorer, men enkelte nøkkelsektorer ble plukket ut på grunn av disses internasjonale tilsnitt og betydning i medlemslandenes nasjonaløkonomi. Målgruppene for kampanjen er møbelindustrien, bilreparasjon, rengjøringsbransjen (inkludert renserier og industrirengjøring) og bakeribransjen. Organisering Kampanjen begynner med en informasjonsfase, hvor man tar opp farene forbundet med bruken av farlige stoffer på arbeidsplassen. I denne fasen bør man involvere sosiale partnere, media, parter som vil dra nytte av kampanjen og ulike eksperter på feltet. Tilsynsrunder på arbeidsplassene legges til kampanjens andre fase, og disse vil ha et todelt mål om å oppmuntre til forbedringer i arbeidsforholdene og å sjekke innføringen av forebyggende tiltak, slik at man lever opp til intensjonen i EU-direktivet 89/391/EØF. For å kunne gjennomføre dette prosjektet i hele EU, har man definert følgende oppgaver og produkter: - En tilsynskampanje som gjør bruk av ordinære retningslinjer for å redusere farene forbundet med bruken av farlige kjemikalier på arbeidsplassen

6 - Opplæring av arbeidsinspektører på nasjonalt nivå basert på felleseuropeisk materiell og felleseuropeiske metoder - Felles trykksaker (brosjyrer og plakater) for målsektorene - En informasjonskampanje som gjør bruk av internett og andre medier - En kampanjeevaluering, inkludert et avsluttende seminar - Innbaking av nasjonale tiltak i prosjektet, spesifikt de som retter seg mot sosiale partnere Enheter ansvarlige på europeisk nivå - SLIC: EU/SLIC Group: Utvikle retningslinjer og ta beslutninger angående gjennomføringen av kampanjen, sette sammen støtteprogrammer for informasjon, opplæring og tilsynsrunder. Europeisk kampanjekoordinator: ACT (Portugal): Utvikle og sende ut: - SLIC kampanjeguide og evalueringsskjemaer - Støtteverktøy for gjennomføringen av tilsynskampanjen - Støttemateriell for opplæring av arbeidsinspektører på nasjonalt nivå - Tekst og layout på trykksaker: brosjyrer og plakater på engelsk for alle sektorer. Disse kan så oversettes til medlemsstatenes språk. - Pressemeldinger med informasjon om kampanjen - Administrere kampanjens nettside - Hjelpe andre deltakere til å bidra til e-læringsnettstedet - Samordne kampanjeaktiviteter, oppmuntre til informasjonsutveksling og utveksling av beste praksis mellom arbeidstilsynsmyndighetene i de ulike medlemsstatene (særlig gjennom nettsiden) - Legge frem statusrapporter for kampanjen i SLIC fellesmøter og for den europeiske arbeidsgruppen

7 - Forberede den endelige evalueringsrapporten for kampanjen - Organisere kampanjens avsluttende seminar i mars Direktoratet for arbeidstilsynet: Innlemme kampanjen i det nasjonale arbeidstilsynets handlingsplan for Nasjonale prosjektledere: Informasjon - Utvikle informasjonskampanjen for 2010 på bakgrunn av SLICs kampanjeguide - Oversette kampanjedokumentene til landets språk og innhente informasjon på nasjonalt nivå for å inkludere dette i dokumentene - Returnere de oversatte dokumentene til prosjektkoordinatoren slik at informasjonsmateriellet kan tilpasses språket i hver medlemsstat - Trykke informasjonsmateriellet (brosjyrer og plakater) - Sende ut informasjonsmateriellet til målgruppene - Rapportere om kampanjens fremdrift, erfaringer fra hvert land og beste praksis - informasjonen vil bli lagt ut på kampanjens nettside - Evaluere gjennomføringen av kampanjen og materiellet fra SLIC på nasjonalt nivå. Nasjonale prosjektledere: Tilsyn - Utvikle kampanjen for 2010 på bakgrunn av SLICs kampanjeguide - Organisere opplæringen av arbeidsinspektører på nasjonalt nivå - Administrere kampanjen på nasjonalt nivå - lokale enheter vil samordne tiltak mellom ulike ledere - Rapportere om kampanjens fremdrift, erfaringene fra hvert land og beste praksis - Evaluere gjennomføringen av kampanjen på nasjonalt nivå.

8 Arbeidstilsynsmyndighetens pressekontakter: - Organisere kampanjen i nasjonale medier (trykte medier og på nettet) - Bidra til produksjonen av informasjonsmateriell. Arbeidstilsynsmyndighetens opplæringstjeneste: - Organisere opplæringen på nasjonalt nivå, basert på materiellet utviklet av SLIC. Arbeidsinspektører: - Skape oppmerksomhet rundt farene forbundet med farlige kjemikalier på arbeidsplassen - Gjennomføre tilsyn på arbeidsplasser - Sende inn de rapportene som trengs for evaluering av kampanjen og samle inn eksempler på beste praksis i de ulike sektorene som er besøkt Tidsplan: når, hva og av hvem Januar 2010: Lansering av kampanjen 19. januar: Første møte med fokusgrupper i Luxembourg 21. januar: Lansering i Lisboa på den internasjonale handelsmessen (FIL) 1.halvår 2010: Produksjon og utsending av produkter (5 plakater/4 brosjyrer, nettsted og elektronisk plattform) April 2010: Opplæring av IT/kontaktpunkter i Luxembourg Mai/juni 2010: Opplæring i medlemsstatene Juni 2010: Opplæring i Portugal 15. september - desember 2010: Gjennomføring Februar 2011: Endelig evaluering Mars 2011: Avsluttende seminar

9 2 - Informasjon til SMBer Informasjon er et nøkkelelement i enhver kampanje. I organisasjoner er informasjon en katalysator for handling og den støtter andre forebyggende tiltak. Siden de som nyter godt av dette tiltaket er arbeidere og ansatte i små bedrifter, er det helt avgjørende at informasjonen som tilbys er lettfattelig og at innholdet er overveiende praktisk innrettet Vurdering av kjemikalierelatert risiko på arbeidsplassen Fordi risikovurdering er en avgjørende faktor for vellykket forebygging av arbeidsrelaterte skader, og fordi man kjenner til problemene små og mellomstore bedrifter står overfor i sitt sikringsarbeid, må man utvikle grunnleggende verktøy som oppmuntrer først til å identifisere farene og så til å være svært oppmerksomme på farene forbundet med farlige kjemikalier. Materiellet som utvikles bør speile dette behovet. Et av produktene i denne kampanjen er et interaktivt verktøy for egenvurdering av risiko, slik at bedriftene selv kan følge med på sin egen situasjon. Dette har form av en sjekkliste for egenvurdering av farer på arbeidsplassen, som gjør at bedriftene selv kan identifisere hvilke farer de står overfor Samarbeid med sosiale partnere Representanter for sektorene kan spille en avgjørende rolle når det gjelder å bedre arbeidsforholdene. Siden de kjenner til de faktiske forholdene og drar direkte nytte av konkurransefortrinnene som kan følge av endringer i

10 arbeidsforholdene, kan de invitere til en bredere deltakelse av arbeidsgivere og ansatte. Man bør ønske dette velkommen. I hvert medlemsland, og i henhold til nasjonal lovgivning og kultur, bør man opprette partnerskap med det formål å støtte formidlingen av kampanjen og informasjonsmateriellet Formidling av informasjon til media Kampanjens effektivitet og gjennomslagskraft avhenger av kvaliteten på informasjonen, men også av evnen til å formidle den. Man bør bruke de riktige mediene til formidling. Resultatene man får vil også avhenge av måten man bruker ulike medier på til å spre informasjon. En visuell grafisk identitet har blitt utviklet for kampanjen, spesifikt en logo, et slagord og en maskot. Måten disse brukes på vil bli tilpasset hver målgruppe. Pressemeldinger vil bli skrevet, slik at de kan sendes ut på viktige tidspunkter og øke oppmerksomheten rundt kampanjen. Pressemeldinger forventes å bli brukt ved starten av kampanjen, ved slutten av første runde (når og hvis brosjyrene og plakatene er ferdige), ved slutten av andre runde (styrker kampanjens viktighet), når man starter tilsynsrundene og når kampanjen avsluttes Informasjonsmateriell Hvor vellykket denne delen av kampanjen er avhenger av hvorvidt informasjonen når de personene kampanjen er tenkt å hjelpe. Informasjonsmateriellet prøver å formidle noen enkle fakta om temaet på en enkel og lettfattelig måte. Man legger vekt på det visuelle og

11 assosiasjoner til spesifikke arbeidssituasjoner forbundet med fare, inkludert beste praksis. Internett er et effektivt medium som tillater rask og billig distribusjon på flere steder samtidig, samtidig som innholdet også kan oppdateres lett og raskt. Trykksaker gjør at man kommer nærmere dem kampanjen er ment å hjelpe og sikrer viktig kontinuitet i fremtiden. En brosjyre med informasjon om kampanjen og spesifikke brosjyrer og plakater for hver målgruppe med informasjon om farene og forebyggende tiltak vil bli trykket. Brosjyren vil inneholde generell informasjon om kampanjen, forebyggende tiltak og beste praksis for sektoren, i tillegg til informasjon som er spesifikk for hvert medlemsland. Vi anbefaler at brosjyrene distribueres på følgende måte: - På internett, i digitalt format - På seminarer om temaet - Av arbeidstilsynet til spesifikke interessenter - Av arbeidsinspektørene på tilsynsbesøk. Plakatene er tenkt å nå en gruppe mennesker som ikke alltid er "mottakelige" for skriftlig informasjon. Det visuelle materiellet, med bilder og korte beskjeder, kan bidra til å få budskapet ut blant arbeidere med varierende grad av skolegang. Plakatene benytter seg av språket i tegneseriestriper, og man håper at dette vil fange oppmerksomheten til målgruppene. Alt informasjonsmateriell utvikles på engelsk av ACT og må oversettes til språket i hvert medlemsland av de respektive arbeidstilsynsmyndighetene. ACT vil så organisere layouten av materialet og returnere de endelige

12 dokumentene til arbeidstilsynsmyndighetene i de ulike landene for trykking og publisering på nettsiden. Når det gjelder egentreningsbiten, vil imidlertid hvert lands arbeidstilsynsmyndighet ha ansvar for å administrere sitt nettsted ved å bruke den engelske dokumentasjonen fra ACT som sitt utgangspunkt Nettsiden For SLICs kampanje «Rett belastning» om manuell håndtering i , ble det utviklet en nettside for målrettet formidling av kampanjen. Dette tiltaket, som ble godt mottatt i alle EU-land, vil bli videreført i denne nye kampanjen. Nettstedet vil bli delt inn i tre brede temaområder: Informasjon, egenvurdering og opplæring. Det vil også bli et fjerde område, hvor man vil finne ulike artige aktiviteter. På informasjonstemaområdet vil man finne fakta om kampanjen og forebygging av yrkesrelaterte farer i hver sektor, samt elektroniske versjoner av de trykte brosjyrene og plakatene, slik at man kan skrive dem ut selv. Linker til annet innhold på nett vil også gjøres tilgjengelig. Det oppmuntres til å dele erfaringer og beste praksis, og temaområdet for egenvurdering vil inkludere et illustrert spørreskjema som kan hjelpe små bedrifter i de ulike sektorene å identifisere hvilke farer de utsetter seg for i det daglige under bruken av farlige stoffer. Opplæringsområdet vil tilby et kort e-læringskurs med grunnleggende informasjon om temaet, slik at ansatte, arbeidsgivere og spesielt arbeidsinspektører kan lære på egen hånd. De artige aktivitetene vil oppmuntre til læring gjennom kreative spill.

13 Nettstedet vil være tilgjengelig på alle språkene i hvert land som er med på kampanjen. Innholdet vil primært bli administrert av ACT i Portugal, men man forventer at deltakerlandene selv tar hånd om opplæringsområdet (på en Moodle-plattform). Hvert medlemsland er ansvarlig for oversetting av dokumenter og materiell. Hvert medlemsland oppfordres til å finne frem til beste praksis, hvorpå denne legges ut på nettsiden. Spesifikk informasjon fra hvert land kan legges til på siden: kontaktinformasjon, lovgivning og annen informasjon. Landsspesifikk informasjon kan legges til uten at man må bruke kampanjens grafiske profil. Nettstedet vil også inneholde: - En ordliste med viktig terminologi - Et dokument som inneholder de viktigste lovene om kjemiske produkter, ikke bare om hvordan de skal brukes i arbeidslivet, men også om klassifisering, emballasje og merking. Kampanjen skal til å begynne med promoteres på nettstedet til arbeidstilsynsmyndigheten i hvert medlemsland. Det vil bli laget et banner for kampanjen som sender besøkende til riktig nettsted hvis man klikker på det Samarbeid med EUs arbeidsmiljøkontor EUs arbeidsmiljøkontor har vært med på tidligere SLIC-kampanjer og har igjen vært med på dette prosjektet helt fra starten. Temaene "farlige stoffer" og "risikovurdering" ble tatt opp av Bilbaokontoret i forbindelse med initiativer om forebygging av risiko på

14 arbeidsplassen under europeisk uke i henholdsvis 2003 og Dette resulterte i et betydelig antall informasjonsskriv som man kan dra nytte av. Man forventer at deltakerne utveksler informasjon, og i hvert medlemsland skal man samarbeide med kontorets kontaktpunkter, og sammen med andre som også jobber for forebygging av risiko på arbeidsplassen vil dette føre til en sterkere formidling av kampanjen. 3. Arbeidsplasstilsyn Under tilsyn på ulike arbeidsplasser vil arbeidsinspektørene oppmuntre til at man finner løsninger som forebygger arbeidsulykker og yrkesrelaterte sykdommer, samtidig som man bidrar til bedriftens vekst og fremgang. En samkjøring av aktivitetene til de ulike arbeidstilsynene på europeisk nivå avhenger spesielt av opplæringen arbeidsinspektørene får og bruken av felles referansepunkter for arbeidslivsanalyse Opplæring av arbeidsinspektører I 2010 vil man gjennomføre et felles europeisk opplæringsprogram for medlemslandenes representanter. Dette programmet vil integrere felles retningslinjer, og følgende land vil være med på å utvikle innholdet: Portugal (trevare- og møbelindustrien), Storbritannia (bilreparasjon og vedlikehold), Irland (bakerisektoren) og Slovakia (renholdssektoren). Opplæringen vil ta én dag og vil finne sted i Luxembourg med støtte fra EUkommisjonen. Opplæringsprogrammet og tilhørende støttemateriell vil bli sendt ut på forhånd slik at deltakerne kan forberede seg.

15 Hver arbeidstilsynsmyndighet kan oppnevne en eller flere representanter til å være med på opplæringen, alt etter hvor mange sektorer man har valgt. EU-kommisjonen vil betale reiseutgiftene for én representant Tilsynsmateriell Sjekklister vil bli gjort tilgjengelig for arbeidsinspektørene til hjelp under tilsyn på arbeidsplassene. Bruken av disse sjekklistene er frivillig. Dokumenter med informasjon om produksjonsprosesser, identifisering av de mest vanlige farene og hvordan disse skal håndteres vil også bli gjort tilgjengelig. Tilsynsrundene må finne sted mellom september og november Forventninger om endringer på arbeidsplassen Vanskelighetene små og mellomstore bedrifter står overfor når det gjelder å innføre trygge arbeidsvaner er godt kjent i hele Europa. Grunnen til den vanskelige situasjonen er mangel på menneskelige ressurser med kunnskap om HMS og det faktum at arbeidshverdagen i disse bedriftene ofte er fjernt fra beskrivelsene brukt i ordinære informasjonsmetoder. Man håper at denne kampanjen vil gjøre det mulig å endre arbeidsforholdene og oppmuntre arbeidsgivere og arbeidere til å lære mer om temaet, slik at man blir opptatt av å ta forholdsregler for å eliminere eller redusere risikoen man utsetter seg for i arbeidslivet.

16 4 - Evaluering av kampanjen Evaluering av tidligere kampanjer har gjort at man kan gjøre det bedre ved neste mulighet, både i SLIC-kampanjer og ute i de respektive arbeidstilsynsmyndighetene Evalueringsmålsetninger Både SLIC og hver nasjonale arbeidstilsynsmyndighet har interesse av å evaluere jobben man har gjort. En evaluering gjør at man kan vurdere verdien av tiltakene man har satt inn, samtidig som man kan avdekke informasjon som kan være nyttig i gjennomførelsen av senere SLICkampanjer. Kampanjeevalueringen skal gjennomføres i hvert land i løpet av januar Evalueringsskjemaet må sendes inn i rett tid Resultater (kvalitet og kvantitet) fra kampanjen Retningslinjer for innsamling av resultater vil bli sendt ut til hvert lands kontaktpunkt i god tid før resultatene skal sendes inn til koordinator Evalueringsseminar ACT (Portugal), koordinator for kampanjen, vil holde et seminar i mars 2011 hvor man vil evaluere arbeidet med kampanjen. På dette seminaret vil man legge frem hva som er gjort i de ulike EUlandene, identifisere beste praksis og diskutere den fremtidige utviklingen av tilsyn på disse områdene.

17 5 - Andre nasjonale tiltak Andre tiltak iverksatt av medlemsstater Utviklingen av et felles sett med aktiviteter for alle nasjonale tilsynsmyndigheter forhindrer selvfølgelig ikke at man kan innføre andre nasjonale tiltak også. Basert på erfaringene fra tidligere kampanjer vil vi foreslå at kampanjen promoteres gjennom: - E-post til alle kampanjemottakere - Seminarer, workshops eller informasjonsmøter - Opprettelsen av partnerskap for fellesinitiativer, som for eksempel publikasjoner, seminarer eller møter, ikke bare med sosiale partnere i målgruppesektorene, men for eksempel også med teknologisentra innenfor disse sektorene.

Unge stemmer. Hvordan imøtekomme mangfoldet i opplæringen. European Agency for Development in Special Needs Education

Unge stemmer. Hvordan imøtekomme mangfoldet i opplæringen. European Agency for Development in Special Needs Education Unge stemmer Hvordan imøtekomme mangfoldet i opplæringen European Agency for Development in Special Needs Education Denne rapporten er et sammendrag av presentasjonene og resultatene fra den europeiske

Detaljer

TIDLIG INTERVENSJON I FØRSKOLEALDER. Fremgang og utvikling 2005 2010

TIDLIG INTERVENSJON I FØRSKOLEALDER. Fremgang og utvikling 2005 2010 TIDLIG INTERVENSJON I FØRSKOLEALDER Fremgang og utvikling 2005 2010 TIDLIG INTERVENSJON I FØRSKOLEALDER FREMGANG OG UTVIKLING 2005 2010 Europeisk senter for utvikling av tilpasset opplæring Europeisk

Detaljer

Retningslinjer for samfunnsansvarsrapportering

Retningslinjer for samfunnsansvarsrapportering RG Retningslinjer for samfunnsansvarsrapportering 2000-2011 GRI Versjon 3.1 2000-2011 GRI Versjon 3.1 Retningslinjer for samfunnsansvarsrapportering RG Innholdsfortegnelse Forord Bærekraftig utvikling

Detaljer

forebygger stress Kampanjeveiledning Forebygging av stress og psykososial risiko på arbeidsplassen Gode arbeidsplasser www.healthy-workplaces.

forebygger stress Kampanjeveiledning Forebygging av stress og psykososial risiko på arbeidsplassen Gode arbeidsplasser www.healthy-workplaces. Arbeidsmiljøet angår alle. Bra for både deg og din bedrift. Gode arbeidsplasser #EUManageStress forebygger stress www.healthy-workplaces.eu Kampanjeveiledning Forebygging av stress og psykososial risiko

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Utvikling av et sett med indikatorer

Utvikling av et sett med indikatorer Utvikling av et sett med indikatorer for inkluderende opplæring i Europa Europeisk senter for utvikling av tilpasset opplæring Rapporten er resultatet av et prosjekt som mottok støtte fra EUs Program for

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Økt fokus på fallforebygging: En guide for å gjennomføre kampanjer www.your_organisation_website.com

Økt fokus på fallforebygging: En guide for å gjennomføre kampanjer www.your_organisation_website.com Økt fokus på fallforebygging: En guide for å gjennomføre kampanjer 1 ProFouND: The Prevention of Falls Network for Dissemination (ProFouND) er et initiativ finansiert av EC, dedikert til å spre og implementere

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 Forord Offentlige forvaltninger over hele Europa blir i større grad enn noensinne utfordret av samfunnet på å dokumentere og forbedre

Detaljer

Fra idé til virkelighet

Fra idé til virkelighet Fra idé til virkelighet Prosjektet Denne guiden skal gi litt mer informasjon og tips til dere som planlegger et ungdomsinitiativ gjennom UNG i Europa. Her forklarer vi hva ungdomsinitiativ og nettverksprosjekter

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

InterAct-håndboken. Del 1 InterAct-modellen. Del 2 Prosjektet. Del 3 Scriptene. Del 4 Artikler og presentasjoner. Del 1 -InterAct-modellen.

InterAct-håndboken. Del 1 InterAct-modellen. Del 2 Prosjektet. Del 3 Scriptene. Del 4 Artikler og presentasjoner. Del 1 -InterAct-modellen. InterAct-håndboken startside Del 1 InterAct-modellen Bakgrunn Et motivasjonsverktøy Hvordan fungerer det InterAct i et nøtteskall Beskrivelse av trinnene Hvordan tilpasse det til dine egne forhold Utviklingen

Detaljer

Individuelle planer støtter overgangen fra opplæring til arbeidsliv

Individuelle planer støtter overgangen fra opplæring til arbeidsliv Individuelle planer støtter overgangen fra opplæring til arbeidsliv European Agency for Development in Special Needs Education Denne rapporten og den vedlagte interaktive CD-en er laget og publisert av

Detaljer

2. distrikt, 7. distrikt, 8. distrikt og TeVeBu

2. distrikt, 7. distrikt, 8. distrikt og TeVeBu Et samarbeidsprosjekt mellom 2. distrikt, 7. distrikt, 8. distrikt og TeVeBu 2004 1 Forord Denne rapporten er et resultat av samarbeidsprosjektet Arbeidsmiljøloven i et fargerikt arbeidsliv (AIFA) som

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli. Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar. Krafttak for norskopplæring delrapport 2

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli. Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar. Krafttak for norskopplæring delrapport 2 Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli Krafttak for norskopplæring et første inntrykk Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar Krafttak for norskopplæring delrapport 2 Anne Britt

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

FEM HOVEDBUDSKAP OM INKLUDERENDE OPPLÆRING

FEM HOVEDBUDSKAP OM INKLUDERENDE OPPLÆRING FEM HOVEDBUDSKAP OM INKLUDERENDE OPPLÆRING Fra teori til praksis European Agency for Special Needs and Inclusive Education European Agency for Special Needs and Inclusive Education (EA, tidligere kjent

Detaljer

1. HVA ER EN EVALUERINGSSTRATEGI?...2 2. HENSIKTEN MED FOKUS EVALUERINGSSTRATEGI...2 3. NORMER OG VERDIER...2 4. NOEN DEFINISJONER OG AVKLARINGER...

1. HVA ER EN EVALUERINGSSTRATEGI?...2 2. HENSIKTEN MED FOKUS EVALUERINGSSTRATEGI...2 3. NORMER OG VERDIER...2 4. NOEN DEFINISJONER OG AVKLARINGER... EVALUERINGSSTRATEGI FOR FOKUS Oslo 2013 Innhold: 1. HVA ER EN EVALUERINGSSTRATEGI?...2 2. HENSIKTEN MED FOKUS EVALUERINGSSTRATEGI...2 3. NORMER OG VERDIER...2 4. NOEN DEFINISJONER OG AVKLARINGER...3 5.

Detaljer

Håndbok i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del I Kursmodul

Håndbok i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del I Kursmodul Håndbok i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del I Kursmodul Seminar om bevisstgjøring om antidiskriminering og likeverd rettet mot frivillige organisasjoner - VT/2010/007 - Łukasz

Detaljer

ETISK REGELVERK FORORD

ETISK REGELVERK FORORD ETISK REGELVERK FORORD Saipem-gruppen 1 er en industrigruppe engasjert i internasjonale aktiviteter, som i kraft av sin størrelse og graden av viktighet knyttet til selskapets aktiviteter spiller en betydelig

Detaljer

Handlingsplan mot spillproblemer

Handlingsplan mot spillproblemer Handlingsplan Handlingsplan mot spillproblemer (2009-2011) Handlingsplan Handlingsplan mot spillproblemer (2009-2011) 2 Forord Tilbudet og tilgjengeligheten av spill og pengespill har endret seg. Tidligere

Detaljer

Håndbok i omdømmeog merkevarebygging

Håndbok i omdømmeog merkevarebygging Håndbok i omdømmeog merkevarebygging 2 Håndbok i omdømme- og merkevarebygging Side 4 Side 6 Side 10 Side 14 Side 16 Side 24 Side 35 Innledning 1. Hva betyr omdømme- og merkevarebygging for din bedrift?

Detaljer

Sosiale medier i forvaltningen. Difi-rapport 2012:2 ISSN:1890-6583

Sosiale medier i forvaltningen. Difi-rapport 2012:2 ISSN:1890-6583 Sosiale medier i forvaltningen Difi-rapport 2012:2 ISSN:1890-6583 Forord Hva kjennetegner forvaltningens bruk av sosiale medier? Hvilke muligheter og utfordringer møter forvaltningen når den tar i bruk

Detaljer

EU - Lifelong Learning Programme Side 1 LEONARDO DA VINCI A TRANSFER OF INNOVATION PROJECT HOT TRAIN: PROJECT NUMBER - 2012-1-NO1-LEO05-04863

EU - Lifelong Learning Programme Side 1 LEONARDO DA VINCI A TRANSFER OF INNOVATION PROJECT HOT TRAIN: PROJECT NUMBER - 2012-1-NO1-LEO05-04863 EU - Lifelong Learning Programme Side 1 LEONARDO DA VINCI A TRANSFER OF INNOVATION PROJECT HOT TRAIN: PROJECT NUMBER - 2012-1-NO1-LEO05-04863 HOT TRAIN Et prosjekt med fokus på utvikling av en metodikk

Detaljer

i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del I Kursmodul

i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del I Kursmodul i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del I Kursmodul Et initiativ støttet av EUs program for sysselsetting og sosial solidaritet PROGRESS (2007-2013) Antirasistisk Senter og JURK -

Detaljer