SOSI standard - Norsk profil av ISO Metadata - versjon Metadata. Norsk profil av. ISO Metadata. versjon 1.1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SOSI standard - Norsk profil av ISO 19115 Metadata - versjon 1.1 1. Metadata. Norsk profil av. ISO 19115 Metadata. versjon 1.1"

Transkript

1 SOSI standard - Norsk profil av ISO etadata - versjon etadata Norsk profil av ISO etadata versjon 1.1 1

2 SOSI standard - Norsk profil av ISO etadata - versjon INNHOLD ETADATA NORSK ROFIL AV ISO ETADATA VERSJON Forord Historikk Endringslogg Introduksjon Formål Konformitet Referanser Definisjoner Introduksjon Sammenheng mellom UL- begreper og "folkelige" begreper Grafisk notasjon Definisjoner Grafisk notasjon etadatakrav Krav Inndeling etadatakjernen etadata UL-modeller (tillegg A) etadata komponentene (tillegg B) B.2 Oversikt over metadata seksjonenene - (etadata package data dictionaries) B.2.1 Informasjon om metadataklassene (objektklassene) - (etadata entity set information) B.2.2 Informasjon om identifikasjon av data og tjenester (IdentifikasjonInfo) - (Identification information (includes data and service identification) B.2.3 Informasjon om restriksjoner (Constraint information (includes legal and security)) B.2.4 Informasjon om dataenes kvalitet (Data quality information) B.2.5 Informasjon om vedlikehold - (aintenance information) B.2.6 Informasjon om romlig representasjon (Spatial representation information (includes grid and vector representation)) B.2.7 Informasjon om referansesystemer (Reference system information (includes temporal, coordinate and geographic identifiers)) B.2.8 Informasjon om objektkatalog og rasterbeskrivelser - (Content information (includes Feature catalogue and Coverage descriptions)) B.2.9 resentasjonsregler (ortrayal catalogue information) B.2.10 Informasjon om distribusjon (Distribution information) B.2.11 Informasjon om metadatautvidelser - (etadata extension information) B.2.12 Informasjon om applikasjonsskjema (Application schema information)

3 SOSI standard - Norsk profil av ISO etadata - versjon B.3 Informasjon om Data typer - (Data type information)...98 B.3.1 Informasjon om datasettets/tjenestens utstrekning/omfang - (Extent information)...98 B.3.2 Referanseinformasjon og informasjon om aktører (Citation and responsible party information) B.4 Åpne og lukkede kodelister (CodeLists and enumeration) B.4.2 CI_DatoTypeKode >>Kodeliste>> - CI_DateTypeCode <<CodeList>> B.4.3 CI_OnLineFunctionCode <<CodeList>> B.4.4 CI_resentasjonFormKode - CI_resentationFormCode <<CodeList>> B.4.5 CI_RolleKode - CI_RoleCode <<CodeList>> B.4.6 DQ_EvalueringetodeTypeKode - DQ_EvaluationethodTypeCode<<CodeList>> B.4.7 DS_AssosiasjonTypeKode DS_AssociationTypeCode <<Codelist>> B.4.8 DS_InitiativTypeKode - DS_InitiativeTypeCode <<CodeList>> B.4.9 D_CelleGeomeriKode - D_CellGeometryCode <<CodeList>> B.4.10 D_TegnsettKode - D_CharacterSetCode <<CodeList>> B.4.11 D_GraderingKode - D_ClassificationCode <<CodeList>> B.4.12 D_InnholdTypeKode - D_CoverageContentTypeCode <<CodeList>> B.4.13 D_DataTypeKode - D_DatatypeCode <<CodeList>> B.4.14 D_DimensionNameTypeCode <<CodeList>> B.4.15 D_GeometriskObjektKode - D_GeometricObjectTypeCode <<CodeList>> B.4.16 D_BildeKvalitetKode - D_ImagingConditionCode <<CodeList>> B.4.17 D_NøkkelordTypeKode - D_KeywordTypeCode <<CodeList>> B.4.18 D_VedlikeholdFrekvensKode - D_aintenanceFrequencyCode <CodeList>> B.4.19 D_ediumFormatKode - D_ediumFormatCode <<CodeList>> B.4.20 D_ediumNavnKode - D_ediumNameCode <<CodeList>> B.4.21 D_ForpliktelseKode - D_ObligationCode <<enumeration>> B.4.22 D_ikselGeorefereringKode - D_ixelOrientationCode <<Enumeration>> B.4.23 D_StatusKode - D_rogressCode <<CodeList>> B.4.24 D_RestriksjonKode - D_RestrictionCode <<CodeList>> B.4.25 D_NivaaKode - D_ScopeCode <<CodeList>> B.4.26 D_RomligRepresentasjonTypeKode - D_SpatialRepresentationTypeCode <<CodeList>> B.4.27 D_TematiskHovedKategori - D_TopicCategoryCode <<CodeList>> B.4.28 D_TopologiNivaaKode - D_TopologyLevelCode <<CodeList>> Implementasjon Utvidelser (metodikk) (tillegg C) Utvidelser i norsk profil Lokale utvidelser utenfor norsk profil Hierarkisk nivå Eksempler XL-eksempel fra Katalogtjenesten (N50 Kartdata) Abstrakt test sett (tillegg D) Abstrakt test sett... Feil! Bokmerke er ikke definert etadata test sett... Feil! Bokmerke er ikke definert erdefinerte utvidelser... Feil! Bokmerke er ikke definert. 18 Samlediagram (TilleggE)

4 SOSI standard - Norsk profil av ISO etadata - versjon Forord å et SOSI arbeidsgruppe 1. -møte den 23 november 2000 ble det vedtatt å opprette en metadataprosjektgruppe under ledelse av er Ryghaug NGU, som hadde deltatt i utformingen av ISO-metadata standarden fra starten av. Det ble gitt et mandat om best mulig å samordne nåværende aktiviteter på området, og innen 1. juni 2001 produsere første versjon av en norsk metadataprofil av ISO Geografisk informasjon metadata. En bred invitasjon om deltagelse ble sendt med e- post og brevpost, og en bredt sammensatt gruppe ble etablert. å sin SOSI-webside ble det opprettet en egen side for metadataprosjektet, hvor det var mulig å følge med i arbeidet og få innsyn i arbeidsdokumenter. En diskusjonsgruppe ble også opprettet på web-siden. Gruppen hadde sitt innledende møte den 1. og 2. februar 2001, og har siden i den korte prosjektperioden hatt 5 to-dagers arbeidsmøter i tillegg til et avsluttningsmøte den 28. mai. Status for arbeidet har to ganger vært forelagt SOSIarbeidsgruppe 1. til orientering og kommentarer. å et møte i arbeidsgruppe 1. den 30. mai 2001, ble forslaget til standard gjennomgått og noen mindre endringer ble foretatt. I og med at dette er en oversettelse av en internasjonal standard som har vært ute til høring i det norske miljøet flere ganger, så ikke SOSI arbeidsgruppe 1. noe behov for å sende denne på høring. Det måtte i så fall være med tanke på selve oversettelsen, som sikkert kan gjøres bedre. en dette vil vi kunne modifiseres i senere versjoner, basert på praktisk erfaring. Det er viktig å sende ut denne standarden til det norske fagmiljøet så raskt som mulig, og det forventes at det vil fremkomme ønsker om å gjøre norske utvidelser fordi man ikke finner en ISO metadatakomponent som dekker eget behov. Versjon 1.0 ble oversendt SOSI-sekretariatet 1. juni I profilen ligger en fullstendig oversettelse av UL-modeller (tillegg A) og data dictionary (tillegg B) fra den engelskspråklige ISO-standarden. Alle metadata objektklasser og egenskaper er tatt med og det ble ikke gjort endringer eller gjort utvidelser til ISO standarden. Den tekstlige delen av ISO standarden, og de øvrige tillegg er ikke oversatt fullstendig, men dokumentet gir en norsk forståelse av innholdet og forklarer de viktigste normative delene i ISOstandarden. Selv om man under arbeidet har konsultert en rekke spesialister, for å få innspill på deres spesialfelter, må det understrekes at denne første versjonen vil ha godt av å bli distribuert bredt slik at man får testet ut om den dekker alle behov og for å avdekke feil og mangler. ange av de engelske definisjonene er for generelle og upresise, og dette gjorde den norske oversettelsen vanskelig. Tabellene i kapittel 12 (tillegg B) i denne versjon inneholder derfor både engelske og norske metadata objektklassenavn, egenskapsnavn og definisjoner, slik at man kan få tilbakemeldinger om oversettelsen og forståelsen er den riktige. Selve UL-modellen av standarden er utarbeidet i programvaren "Rational Rose". odellen er 'sydd' sammen med den komplette modellen for ISO 191xx serien, og vil ikke gjøres allment tilgjengelig. Det gjøres oppmerksom på at denne versjon 1.0 av den norske profilen er basert på en ISO-standard som ennå ikke er blitt en offisiell ISO-standard. I henhold til ISO/TC 211 sitt arbeidsprogram vil metadatastandarden nå et FDIS-nivå (Final Draft International Standard) i november 2001 og vil foreligge som en IS (International Standard) i januar Selv om man ikke forventer store tekniske endringer i ISO standarden i de siste fasene, har det norske arbeidet avdekket at det fortsatt er feil og mangler ved standarden som bør rettes opp. Neste versjon av den norske profilen bør derfor ikke foreligge før en offisiell internasjonal standard (IS) foreligger. Denne bør trolig inneholde en mer fullstendig oversettelse av hele ISO standarden. Den behandling dokumentet nå forutsettes å få i det norske geodatamiljøet forventes å bidra til store forbedringer av denne versjon 1.0. og vil gjøre det mulig å utarbeide flere eksempler på bruk. Kommentarer og forslag til endringer bør sendes SOSI-sekretariatet I denne versjonen kan metadataegenskaper ha karakterene æ, å og å, men disse er ikke benyttet i klassenavn. Dette grunnet en tilpasning mot internasjonal programvare hvor dette kan være et problem. I UL diagrammene ligger i noen tilfeller en blanding av engelsk og norsk. Ofte er dette knyttet til selve notasjonen som er på engelsk, men det finnes også navn som ikke er oversett, f.eks. figur 11. I stedet for å lage en dårlig oversettelse er det engelske ordet beholdt i denne versjonen. Betingelser er oversett med unntak av der det er benyttet OCL (Object Constraint Language) for å sette opp betingelsen. Gruppens leder vil takke deltagerne i gruppen for meget god og entusiastisk innsats i forbindelse med dette arbeidet (Kent Jonsrud, Trond Ulvolden og Rolf Dybdal fra SK/NGIS, Stig Vadseth fra Sysdeco apill AS, Hans Rønning fra SK/iljøenheten, Vilhelm Børnes fra Sintef Bygg og iljø, Evy Berg fra Riksantikvaren, Olav Kavli fra Geodata AS, Bobo Nordahl fra NGU, Torfinn Sørensen fra DN og sist men ikke minst deltagerne fra SOSI-sekretariatet; Gerd ardal, Thorolf Trolsrud og orten Borrebæk) og til deres firma/institusjoner for finansieringen av arbeidet. 4

5 SOSI standard - Norsk profil av ISO etadata - versjon Gruppen blir opprettholdt slik at forslag til forbedringer kunne behandles og innarbeides i neste versjon. Gruppen hadde i perioden januar-april 2002 i alt 4 møter. Ny UL-modell er utarbeidet i samsvar med endringer av overordnet harmonisert modell. Erfaringer i forbindelse med bruk innen NGIS katalogtjeneste og ESRI s anvendelse av ISO-standarden i ArcGIS/ArcCatalog er demonstrert. ESRI har bl.a. sett nødvendigheten av å legge til en del metadataelementer. Tilbakemeldinger fra fagmiljøet ellers har ikke vært mange. ererfaringer og eventuelle behov for utvidelser er derfor utsatt til senere versjon. Implementering av standarden er, sammenlignet med dagens SOSI-standard, komplisert og arbeidskrevende. Det er derfor viktig i fortsettelsen å finne fram til hvilke deler som er viktigst i tillegg til kjernemetadataene. Spesielt er det komplisert og omstendig å få tatt i bruk enkle kvalitetsparametre tilsvarende dagens SOSI. Det forventes det at noen feilrettinger og mindre endringer vil skje i ISO/DIS før den tar steget videre mot en ISO/FDIS. I alt 256 nasjonale kommentarer er innkommet. Blant disse er flere av teknisk art som trolig ikke kan tas tilfølge uten å forsinke prosessen med å ferdigstille standarden vesentlig. Uansett vil ikke endringene kunne gjøres gjeldende for den norske profilen før ved neste revisjon (juni 2003). etadatagruppen opprettholder innbyrdes kontakt, og kan bli aktivert igjen i forbindelse med det pågående arbeidet med samordingen av kvalitet. Det er fortsatt aktuelt å få tilbakemeldinger fra brukere om feil og mangler ved standarden. Alle henvendelser gjøres til SOSI-sekretariatet. Trondheim er Ryghaug NGU 5

6 SOSI standard - Norsk profil av ISO etadata - versjon Historikk Arbeidet med standarden ISO Geografisk informasjon - etadata har pågått siden 1995, med deltagelse fra en rekke land. Denne og de fleste andre ISO-standardene har nå nådd et DIS-nivå, og er da stabile nok til å kunne starte opp arbeider med nasjonale tilpasninger. Det er utarbeidet en strategi for hvordan SOSI-standarden skal konvergere mot de kommende internasjonale standardene, og et dokument "Regler for navning/modellering av geografisk informasjon for det videre arbeidet med SOSI-objektkatalogen samt produktspesifikasjoner" er utarbeidet. Begge dokumenter finnes på SOSInettsidene. Samtidig har det vært en økende fokusering på etadata i det norske geodatamiljøet etter hvert som store datamengder søkes gjort tilgjengelig gjennom nasjonale og internasjonale søkemotorer (kartkatalogtjenester). Den foreliggende versjon 1.0 av en norsk profil av ISO-standarden er et forsøk på å få samordnet de norske arbeider på dette området og fremskaffe en felles plattform å bygge slike tjenester på, tjenester som vil være interoperable med internasjonale tjenester. Dokumentet er oversendt SOSI-sekretariatet 1. juni 2001 for å inngå i neste utsending av CD en Standarder 2002 Geografisk informasjon. Gjennom denne publisering ønsker man å få tilbakemelding fra brukermiljøet på feil og mangler i dokumentet. Denne versjonen av den norske profilen av metadata baserer seg på enkelte klasser som er definert i andre ISO-standarder. Flere av disse klassene er ennå ikke oversatt til norsk; noe som medfører at standarden har enkelte løse ender. Dette vil utbedres i senere versjoner. Versjon Dato Utført av Grunnlag for endringen 1 versjon SOSI AG1.1- er Ryghaug, metadata prosjektgruppe Versjon legges på CD'en standarder 2002 og sendes ut i geodatamiljøet for kommentar, implementering og testing. 2 - versjon SOSI AG1.1 v/ metadata prosjektgruppe indre endringer og tilføyelser, bl.a som følge av at ISO-standarden ennå ikke har nådd sitt endelige innhold. Versjon 1.1 legges inn på CD en Standarder Kontakt: Norges Geologiske Undersøkelse v/ er Ryghaug Tlf og SOSI-sekretariatet Statens Kartverk IT-tjenesten Tlf Endringslogg Dette er første revisjon av standarden, versjon 1.1. Revisjonen har i hovedsak bestått i å foreta nødvendige feirettinger og justering i den norske profilen slik at den samsvarte med det som til sist ble den endelige versjonen av ISO/DIS Videre er Tillegg D Abstrakte test rutiner oversatt. 6

7 SOSI standard - Norsk profil av ISO etadata - versjon etadataene som i dag ligger i SOSI er ennå ikke omarbeidet som følge av tilpassingen til den internasjonale standarden. Et norsk samordningsarbeide av ulike beskrivelser av kvalitet er igangsatt. Det har vært for tidlig å avdekke hvilke konsekvenser endringene får for dagens metadata i SOSI del 1, og hvilke behov man har hatt for utvidelser i den foreliggende standard for å tilfredsstille norske behov. 4 Introduksjon Geografisk informasjon er i ferd med å bli tatt i bruk i langt større grad enn det som var tilfellet for få år siden. Stadig nye brukergrupper ser geografisk informasjon som en nødvendig del av sin beslutningsstøtte, som igjen gir andre krav til dataprodusentene enn det som er nødvendig for å produsere analoge kart basert på digitale databaser. En av de viktigste faktorene for å medvirke til økt bruk av geografiske data, er de ulike brukeres adgang til metadata. Gjennom metadata vil brukerne kunne vurdere om de data som er tilgjengelige er egnet til sitt bruk og sitt formål. Geografiske data er alltid et forsøk på å modellere og beskrive den virkelige verden. Enhver beskrivelse av virkeligheten er imidlertid en avbildning, aldri fullstendig, og alltid en av mange avbildninger. Avbildningen er aldri en eksakt beskrivelse, enkelte dele er forenklet, andre ignorert. I og med at geografiske data stort sett er produsert av en leverandør, men benyttet av mange brukere, er det en nødvendighet å gjengi avbildningen på en så fullstendig måte som mulig for å unngå å bruke data til formål de ikke er egnet til. Figur 1. viser hvor viktig det er at både produsent og bruker har den samme avbildning av den virkelige verden Den virkelige verden En modell av den virkelige verden (A) En modell av den virkelige verden En modell av den virkelige verden (B) DATA- RODUSENT Kvalitet (ikke målbar) Anvendelse A DATA BRUKER rodukt Behov A Behov B Anvendelse B Kvalitet (målbar) Egnethet (vurderes) etadata DATASETT Figur 1 ISO/TC 211 har siden 1995 arbeidet med en standard for metadata, ISO etadata. Dette er nå blitt en omfattende foreløpig standard med ca 400 definerte metadata objektklasser og egenskaper, og som skal dekke behovet for metadata i en global kontekst. ed utgangspunkt i at selv ikke denne dekker alle behov for alle miljøer, har standarden et eget kapittel om hvordan en skal lage utvidelser. Det er her også beskrevet hvordan en kan lage nasjonale profiler. Dette er helt i samsvar med stortingsproposisjon nr 1, som stadfester at det er viktig å utvikle gode standarder for geodata, tilpasset internasjonalt samarbeid, nasjonale behov og lokale tilpasninger. Behovet for en samordning av arbeider rundt norske metadata kataloger og aktiviteter ble etter hvert åpenbar. Det legges fortiden ned store ressurser innen kartverket, geovekstmiljøet og andre geodataprodusenter og tjenesteytere på å opprette 7

8 SOSI standard - Norsk profil av ISO etadata - versjon nasjonale og lokale katalogtjenester basert på metadata. ågangen om å gjøre metadata for geografisk informasjon tilgjengelig for internasjonale søkemoter er også økende. Tiden var derfor inne for en felles innsats for å lage en Norsk metadatastandard som var tilpasset ISO-standarden. Denne første versjon av standarden er en profil av ISO/DIS 19115, konform i henhold til innholdet og reglene i ISO standarden, og vil ved implementasjon medvirke til: 1. å gi dataprodusenter mekanismer for å beskrive/karakterisere deres data på en mest mulig fullstendig måte 2. en felles nasjonal metadatastruktur på ulike datakatalogtjenester, og sammenkobling av disse i et nasjonalt nettverk av tjenester 3. å bistå generelt til organisering og vedlikehold av metadata for geografiske data 4. at brukere anvender geografisk informasjon på en mest mulig effektiv måte ved å ha kjennskap til deres metadata 5. å legge til rette for tilgang til metadata, tilgang til data, samt gjenbruk av data ofte utviklet for et spesielt formål 6. å gjøre brukere i stand til å vurdere om dataene er egnet til det formål de har/hadde med dataene 5 Formål Denne norske standarden definerer, i likhet med den internasjonale standarden, de nødvendige metadata skjema som beskriver geografisk informasjon og tilhørende tjenester. Den gir informasjon om hvordan man skal kunne identifisere, avgrense, kvalitetsbeskrivelse, referere til referansesystem, beskrive romlige og temporære skjema og distribuere digital geografisk informasjon. Standarden er tilpasset: katalogisering av datasett, katalogtjenester og fullstendig beskrivelse av datasett anvendelse på geografiske datasett, datasett serier og individuelle geografiske objekter og deres tjenester Standarden definerer: påkrevde og betingede metadataseksjoner, metadataklasser og metadataegenskaper det minimum av metadata som er nødvendig for en opprette metadatatjenester (katalogtjenester, kvalitet, datatilgang, dataoverføring, og bruk av data) valgfrie metadataegenskaper, som muliggjør en utvidet standardisert beskrivelse av geografisk informasjon. en metode for å lage egne metadata klasser og -egenskaper Selv om denne standarden først og fremst er beregnet på digitale data, vil prinsippene og deler av innholdet kunne anvendes også for andre former for stedfestede geografiske data slik som kart, bilder, diagrammer, tekstdokumenter så vel som for ikke stedfestede data. 8

9 SOSI standard - Norsk profil av ISO etadata - versjon Konformitet Alle implementasjoner som ønsker å være i overensstemmelse med den norske ISO-profilen, må sørge for å ha metadata spesifisert i henhold til denne standarden. En konform implementasjon av en katalogtjeneste skal inneholde minimum det som i standarden er definert som metadatakjernen. ere kan definere egne metadata, men disse må da være definert og framstilt som spesifisert i kapittel 14. En vil ikke ha lov til å gi samme metadataegenskap en annen betydning, eller definere nye som dekker noe som allerede er definert i standarden. Neste versjon av standarden vil trolig inneholde beskrivelse av konformitetstester som kreves utført og bestått for å garantere at datasett mv. og tjenester inneholder de påkrevde, betingede eller opsjonene (valgfrie) metadataobjekter og - egenskaper i henhold til standarden. 7 Referanser ISO etadata er en del av en hel familie av ISO 191**-standarder, og flere av dem henger nært sammen. Flere av disse bør på sikt få en norsk versjon. Inntil da må man slå opp i de internasjonale standardene direkte dersom det er nødvendig for å forstå begreper i større detalj enn det som er beskrevet i den norske ISO-metadataprofilen. Disse er per juni 2002: ISO/DIS Geographic information - etadata ISO TS Geographic information - Conceptual Schema Language ISO/CD Geographic information Terminology (N816) ISO IS Conformance and testing ISO/DIS Geographic information - Spatial Schema ISO/DIS Geographic information - Temporal schema ISO/DIS Geographic information - Rules for application schema ISO/DIS Geographic information - Feature cataloguing methodology ISO/DIS Geographic information - Spatial by coordinates ISO/DIS Geographic information - Spatial by geographic identifiers ISO/DIS Geographic information - Quality principles ISO/DIS Geographic information - Quality evaluation procedures ISO/DIS Geographic information - ortrayal Det understrekes at de fleste av de refererte standarder ikke er vedtatte (endelige) ISO-standarder, men DIS (Draft International Standard) som er ute til behandling i ISO medlemslandene. Alle som er involvert i avtaler knyttet til denne standarden oppfordres til å undersøke og anvende siste versjon av normative dokumenter. For nærmere informasjon kontakt, SOSI-sekretariatet. 9

10 SOSI standard - Norsk profil av ISO etadata - versjon Definisjoner 8.1 Introduksjon Når denne versjon 1.0 av norsk profil av ISOI metadata nå gis ut, er ingen av de øvrige ISO-standardene omarbeidet til norsk. En omforent norsk terminologi på dette området er således ikke etablert. Samordning av teminologiarbeidet i ISO er på det nåværende tidspunkt heller ikke ferdig. Denne versjonen av den norske metadata standarden tar derfor ikke sikte på å gi noen norsk definisjon av faguttrykk og begreper brukt i ISO-standarden utover de definisjoner som alt ligger i metadata-tabellen i kapittel 12 (tillegg B). Dokumentet inneholder derfor kun oversetting av noen få engelske termer som er definert i ISO/DIS 19115, slik at man bedre forstår bakrunnen for oversettelsene. Det henvises ellers til siste versjon av ISO-standarden for terminologi (ISO/CD Geographic information Terminology (N816)). Dataset - Datasett samling av data Det er i ISO standarden en NOTE: Et dataset kan også representere mindre grupperinger av data innen et datasett. Teoretisk kan datasettet være så lite som et enkelt objekt eller objektets egenskaper. Et papirkart eller et diagram kan også defineres som et datasett. Dataset series - datasett serie en samling av datasett som er en del av samme produktspesifikasjon. Grid - er i standarden oversatt med raster. etadata - metadata data om data (informasjon om data) etadata element - er i standarden oversatt med metadata egenskap, den enkelte utskilte enhet av metadata og som er unik innen standarden. Ordet element er imidlertid også brukt på norsk, spesielt i tabellene. etadata entity - er i standarden oversatt med metadataklasse, et sett av metadataegenskaper som beskriver de samme aspekter av data. NOTE: den kan også inneholde en eller flere metadataklasser. metadata section metadataseksjon er en samling av beslektede metadataklasser og deres egenskaper resource er I standarden oversatt med datasett og tjenester fordi ressurs er et ord man i Norge ikke forbinder med datasett NOTE: termen er i denne sammenheng også ment å omfatte dokumenter, personer og organisasjoner. 8.2 Sammenheng mellom UL- begreper og "folkelige" begreper I standarden benyttes en rekke begreper fra UL (Unified odeling Language) og mer "folkelige" begreper om hverandre. Tabellen under er et forsøk på å bygge en bro mellom disse begrepene som er benyttet i standarden. For nærmere forklaring til UL henvises til generell litteratur. UL-begrep UL-pakke UL-klasse UL-klasse egenskap "Folkelig" begrep etadataseksjon etadataklasse. Ofte kalt objektklasse eller metadataobjekter der denne utgjør et metadata etadataegenskap. Ofte kalt metadataelement UL-begrepene er ofte benyttet uten prefixet UL. 10

11 SOSI standard - Norsk profil av ISO etadata - versjon Grafisk notasjon 9.1 Definisjoner Følgende forkortelser og akronymer er brukt i standarden DTD Document Type Definition OCL Object Constraint Language UL Unified odelling Language XL Extensible arkup Language 9.2 Grafisk notasjon Alle modeller som fremkommer i denne standarden er presentert ved hjelp av henholdsvis Unified odelling Language (UL) samt OCL (Object Contraint Language) som konseptuelt skjemaspråk. En enkel forklaring på skjemaspråket UL er beskrevet nedenfor. Figurene samt den tekstlige beskrivelsen av de enkelte element i en modell gir forøvrig ingen fullstendig beskrivelse. For nærmere informasjon, se ISO Conceptual Schema Language, eller bøker om UL. Figuren nedenfor forklarer hvordan UL-klassediagram er bygget opp og forstås. Eksempel på noen av de viktigste hovedelementene i et UL objektklasse-diagram. Objekttyper: Interresseområdet kan deles inn i objekttyper som har samme egenskaper, relasjoner og oppførsel. Forening, erson, Bil, Tog, Hjul... Forening formål[1..3] : String fastøtedag : Ukedag 0..* <<Abstract>> Kjøretøy passasjerer : Integer fabrikat : rodusent Start() Egenskaper: En Forening kan ha minst en, og intil tre (av egenskapen) formål. Foreningen har en fast møtedag, som er tatt ifra en lukket liste. En erson kan ha en angitt egenskapsverdi for sin vekt. Et Kjøretøy kan ta et antall passasjerer. Et kjøretøy kan ha et fabrikat, med verdi tatt ifra en åpen liste. 2..* medlem erson +eier vekt : Real 1..* NOTE: å være oppført i kjøretøy-registeret. Eier > +eiendel 0..* Bil 3..* Hjul Tog Åpen aggregering: En Forening består av medlemmer som er ersoner. Foreninger må ha minst to medlemmer. (2..*) En erson kan være medlem av flere Foreninger. Vanlig relasjon: ersoner Eier> Biler. Eierskapet kan ha en note om en beskrankning. Null eller flere Biler (0..*) kan ha rollen som eiendel til en erson. En Bil må ha minst en erson. (1..*) som eier. Komposisjon: En Bil har (som eide komponenter) minimum tre Hjul. <<Enumeration>> Ukedag mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag <<CodeLis... rodusent Volkswagen Ford Fiat Renault Subtyping: Bil er en subtype av Kjøretøy. (Arver egenskaper, relasjoner og operasjoner.) Kjøretøy er supertype til Bil og Tog. Abstrakte supertyper instansieres ikke. Oppførsel: Et Kjøretøy kan utføre en opereasjon Start(). Lukket liste - Enumeration Ukedag en lukket liste hvor ingen nye verdier kan legges inn. Åpen liste - CodeList rodusent er ei liste over kjente produsenter, åpen for nye produsenter. Objekttyper kan ha relasjoner til andre objekttyper. De angis med en strek mellom de to impliserte objekttypene. En relasjon kan ha et navn som skal stå midt på forbindels-streken. en viktigst er relasjonens "rolle-navn", dette står på siden mot den andre objekttypen og angi hva dette andre objektet betyr for seg. Ei pil i den ene enden angir at navigering kun er mulig i pilas retning. En fylt "diamant" angir at objekter av objekttypen på "diamant-siden" består av, eller eier objekter av objekttypen på "strek-siden". Det går ingen relasjoner ut ifra de eide objektene, og deres eksistens følger eier-objektets eksistens. En åpen "diamant" angir en åpen aggregering, hvor objekttypen på "diamant-siden eksister er i kraft av sine "medlemmer". Objekter kan likeledes være medlemmer av flere slike åpne aggregeringer samtidig. 1..* Ved enden av relasjoner og aggregeringer, og etter egenskaper, kan en angi hvor mange instanser som er lovlige. Det kan benyttes en verdi, et sett verdier skilt med komma, eller et spenn skilt med to prikker imellom. Stjerne betyr "mange". Figur 2 - forklaring til UL-klasse diagrammer 11

12 SOSI standard - Norsk profil av ISO etadata - versjon etadatakrav Dette kapitlet inneholder et kort sammendrag av kapittel 6 i ISO 19115, som tar for seg hvilke krav som må settes til metadata for geografisk informasjon Krav etadatakravene som er presentert i denne standarden må følges når det gjelder datasett. t i forbindelse med datasett serier, geometriske objekter og tilhørende egenskaper er standarden kun veiledende, og antyder kun hva du bør legge vekt på. Figur 3 viser et UL-klassediagram (foreløpig ikke oversatt) som definerer klassene til geografisk informasjon som har metadataene. Den viser at et datasett (DS_Dataset) må ha en eller flere relaterte metadataklasser (D_etadata). etadataklassene kan valgfritt relateres til objekter, objektenes egenskaper osv. så vel som aggregater av metadata. Aggregater av datasett kan være spesifisert (subklassifisert) som en generell assosiasjon (DS_OtherAggregate), datasett serie (DS_Series) eller en spesiell aktivitet (DS_Initiative, ikke behandlet i denne standarden)). <<etaclass>> GF_FeatureType ( Gen Feature) <<Interface>> +featuretype FE_FeatureAttribute ( Features) +feature 0..* +featureattribute 0..* 0..* <<Type>> FE_Feature ( Features) <<etaclass>> GF_ropertyType ( Gen Feature) +featuretypeetadata 0..* +propertytypeetadata 0..* +propertytype 0..* ultipleaggregation +superset 0..* +subset 0..* +featureattributeetadata 0..* +featureetadata 0..* D_etadata ( etadata entity set information) +series 0..* +seriesetadata 1..* <<Abstract>> DS_Aggregate +partof 0..* +has 1..* +composedof 1..* +describes 0..* DS_DataSet DS_OtherAggregate + associationtype : DS_AssociationTypeCode DS_Series DS_Initiative + initiativetype : DS_InitiativeTypeCode DS_Stereoate DS_latform DS_Sensor DS_roductionSeries <<CodeList>> DS_AssociationTypeCode + crossreference + largerworkcitation + partofseamlessdatabase + source + stereoate <<CodeList>> DS_InitiativeTypeCode + campaign + collection + exercise + experiment + investigation + mission + nonimagesensor + operation + platform + process + program + project + study + task + trial Figur 3. etadata applikasjonen. 12

13 SOSI standard - Norsk profil av ISO etadata - versjon Inndeling etadataene er gruppert i forskjellige metadataseksjoner (eller UL-pakker) som igjen inneholder en eller flere metadataklasser, vist i figur 4. Hver seksjon blir spesifisert (i subtyper) eller generalisert (i supertyper). UL-klassene inneholder egenskaper som identifiserer særskilte enheter av metadata. etadataobjekter kan igjen være relatert til en eller flere UL-klasser. Klassene kan være aggregert og kan gjentas flere ganger for å møte obligatoriske krav satt i standarden eller utvidede brukerbehov. etadataene i hver pakke/seksjon er spesifisert i UL modeller (kapittel 11, tillegg A) og i tabellform (kapittel 12, tillegg B). Dersom det skulle oppstå uoverensstemmelse mellom disse to kapitlene, er det kapittel 11 (UL-modellene) som er den som har autoritet. NOTE: Noen klasser (som f.eks. Restriksjonsinformasjon) kan benyttes i flere aggregerte klasser. Nummereringen av seksjonene i tabellene (kapittel 12) kan derfor virke usystematiske. <<Leaf >> Restriksjonsinf ormasjon <<Leaf >> resentasjonsregler <<Leaf >> Innholdsinf ormasjon <<Leaf >> Ref eranseinf ormasjon <<Leaf >> Vedlikeholdsinf ormasjon <<Leaf >> Distribusjonsinf ormasjon <<Leaf >> etadatainformasjon <<Leaf >> Applikasjonsskjemainf ormasjon <<Leaf >> Utv idelsesinf ormasjon <<Leaf >> Kv alitetsinf ormasjon <<Leaf >> Identif ikasjonsinf ormasjon <<Leaf >> Ref eransesy steminf ormasjon <<Leaf >> Geometrisk representasjon <<Leaf >> Units of easure (f rom Deriv ed) <<Leaf >> Utstrekningsinformasjon Figur 4. etadatapakker. 13

14 SOSI standard - Norsk profil av ISO etadata - versjon akker/seksjoner Foran navnet på en seksjon/pakke står et to-bokstav prefiks med underline (f.eks. D_ ), og som er brukt til å angi hvilken ISO-standard denne er nærmere omhandlet i (eller en metadata-datatype f. eks. DS_Dataset). En liste over disse prefiksene (med tilhørende ISO standard) er gitt nedenfor. CI Citation (ISO 19115) DQ Data quality (ISO 19115) DS Dataset (ISO 19115) EX Extent (ISO 19115) GF General Feature (ISO 19109) G Geometry (ISO 19107) LI Lineage (ISO 19115) D etadata (ISO 19115) RS Reference System (ISO 19115) SC Spatial Coordinates (ISO 19111) SI Spatial Identification (ISO 19112) T Temporal (ISO 19108) NOTE: Det hersker tvil om nødvendigheten av å beholde prefikset i den norske profilen. Vi har imidlertid valgt å beholde det foreløpig i påvente av fremtidig oversettelse av de øvrige ISO-standardene og utviklingen av den totale og harmonisterte UL-modellen. Det overordnede metadatabjektet (hele settet av metadata) har fått navnet D_etadata og denne er påkrevd. Objektklassen D_etadata inneholder både påkrevde og opsjonale metadataegenskaper. D_etadata (B.2.1) består av følgende metadataseksjoner: D_IdentifikasjonInfo - Informasjon om identifikasjon av data og tjenester (B.2.2) D_RestriksjonInfo - Informasjon om restriksjoner (B.2.3) DQ_DataKvalitetInfo - Informasjon om dataenes kvalitet (B.2.4) D_VedlikeholdInfo - Informasjon om vedlikehold (B.2.5) D_RomligRepresentasjonInfo - Informasjon om romlig representasjon (B.2.6) D_ReferanseSystemInfo - Informasjon om referansesystemer (B.2.7) D_DatasettInnhold - Informasjon om objektkatalog og rasterbeskrivelser (B.2.8) D_resentasjonKatalogInfo - resentasjonsregler (B.2.9) D_DistribusjonInfo - Informasjon om distribusjon (B.2.10) D_etadataUtvidelseInfo - Informasjon om metadatautvidelser (B.2.11) D_ApplikasjonSkjemaInfo - Informasjon om applikasjonsskjema (B.2.12) D_IdentifikasjonInfo - Informasjon om identifikasjon av data og tjenester (B.2.2) D_IdentifikasjonInfo er påkrevd. Her finnes objektklasser og tilhørende egenskaper som på en unik måte identifiserer dataene. D_IdentifikasjonInfo kan deles inn i to undertyper (subtyper), hvor D_DatasettIdentifikasjon er brukt når en skal identifisere data, og D_TjenesteIdentifikasjon anvendes når en tjeneste skal identifiseres. Seksjonen D_IdentifikasjonInfo er et aggregat av: D_IllustrasjonInfo - Informasjon vedrørende grafiske illustrasjoner (B.2.2.1) D_Nøkkelordinfo - Informasjon om nøkkelord (B.2.2.2) D_stokkRelatertOppdeling Informasjon om målestokk (B.2.2.3) D_DataOpplosningInfo Informasjon om posisjonsnøyaktighet (B.2.2.4) D_OmraadeInfo - Informasjon om bruksområder (B.2.2.5) D_FormatInfo - Informasjon om formater (B ) D_RestriksjonInfo - Informasjon om restriksjoner (B.2.3) D_VedlikeholdInfo - Informasjon om vedlikehold (B.2.5) 14

15 SOSI standard - Norsk profil av ISO etadata - versjon De øvrige metadataseksjonene (UL-pakkene) under D_etadata er opsjonale og er bygd opp på samme måte. en dersom de benyttes kan de utløse en rekke andre påkrevde objektklasser og tilhørende metadataegenskaper. Disse er nærmere omtalt i kapittel 12 etadata komponenter Data typer Den generelle stereotypen Datatype for objektklassene er omtalt i kapittel 12. (B.1.6). etadatastandarden inneholder også noen spesielle datatyper som kan benyttes mange ganger av flere av objektklassene: EX_UtstrekningInfo - Informasjon om datasettets/tjenestens utstrekning/omfang (B.3.1) CI_ReferanseInfo - Referanseinformasjon (B.3.2) CI_AnsvarligAktorInfo - Informasjon om aktører (B.3.2) 10.3 etadatakjernen Standarden definerer et eksklusivt sett av metadataegenskaper som kalles metadatakjernen. Dette er det minimum antall metadataegenskaper som er nødvendig for er datasett, og som må være tilstede (er påkrevd) dersom man skal hevde at datasettet eller tjenesten er konform med ISO metadata. Disse egenskapene er spesielt tilpasset katalogtjenester og besvarer spørsmål av typen: eksisterer et datasett av denne kategori ( Hva )? for et spesielt område ( Hvor )? for en spesiell periode ( Når )? hvis du kontakter ( Hvem )? I tillegg består kjernen av enkelte metadataegenskaper som er spesielt anbefalt å ta med for å kunne øke mulighetene for interoperabilitet (samhandling) av data, og gir brukeren større klarhet i hvilke geografiske data og tilhørende metadata som tilbys. Disse er imidlertid opsjonale. Nedenfor er det gitt en oversikt over 37 metadataegenskaper i kjernen. an ser hvilke som er er påkrevd (), de som har betingelser (B) knyttet til seg, og de som er opsjonale (O). Dersom man kan bekrefte med et "ja" på betingelsen, må denne egenskapen benyttes (dvs. den blir påkrevd) og en eller flere nye egenskaper tilhørende denne eller underliggende klasser må benyttes. Det kan derfor hende at antall egenskaper i kjernen kan bli flere enn angitt i tabellen nedenfor. Objektklassene til de metadataegenskapene som er med i kjernen, er ikke ført opp ettersom egenskapsnavnet er unikt i den norske standarden, og fordi metadataegenskapen kan være knyttet til flere objektklasser. Nummeret i venstre kollonne er en peker til det linjenummeret denne egenskapen har i metadatatabellen i kapittel 12. Nr Navn Kortnav n Definisjon 2 metadataidentifikator mdfileid Unik identifikator på en metadata-fil som bl.a. beskriver datasett/tjenester og instanser av objektklasser. åkrevd /opsjon 3 metadataspråk mdlang Språket metadataene er beskrevet i. B 4 metadatategnsett mdchar Denne egenskapen angir hvilken tegnrepresentasjon som er benyttet på metadata-fila. (Dvs. hvilke 8(7)-bits B koder tegnene har). Dette kommer spesielt til anvendelse ved tolkning av ÆØÅ, samt valg av tegnsett som støtter samiske tegn. 6 metadatanivå mdhrlv Angir koden for hvilket nivå metadata er angitt på, (f. eks 002, kode for B egenskaper). 8 metadataansvarlig mdcontact Navn på organisasjon eller andre som er ansvarlig for metadataene. O 15

16 SOSI standard - Norsk profil av ISO etadata - versjon metadataetableringdato mddatest Datoen da metadataene ble laget (etablert). 10 metadatastandardnavn mdstanna Navn på metadatastandarden (eller me metadataprofilen) som ble anvendt for O å utarbeide metadataene. 11 metadatastandardversjon mdstanver Versjoneringsangivelse av metadatastandarden (eller profilen) som O er brukt. 24 referanse idcitation Referansedata for et eller flere datasett/ tjenester. 25 sammendrag idabs Kortfattet sammendrag av innholdet i et datasett eller en tjeneste. 362 /394 datareferansedato/ resrefdate/ Dato som refererer deg til det refererte referansedato refdate datasett eller tjeneste. uliggjør bruk av flere ulike datoer. 395 referansedatotype refdatetyp Hendelsen datoen refererer seg til. e 29 kontaktpunkt idoc Kontaktperson og eller firma, samt rollen O knyttet til datasettet/tjenesten. 38 datasettoppløsning datascale En faktor som gir en generell forståelse O av oppløsningen (detaljeringsgraden) på de romlige dataene I datasettet. 39 datasettspråk datalang Språk brukt i datasettet. 40 datasetttegnsett datachar Fullstendig navn på tegnsett som er benytta i datasettet. B / ISO ikke brukt? 41 temakategori tpcat Hovedtema for datasettet. 42 geografiskområdeboks geobox inimum rektangel som avgenser datasettet geografisk. Utløser egenskapene fra objektklassen EX_GeografiskAvrensingBoks 344 vestligstekoordinat westbl Vestligste koordinat som avgrenser datasettet. Uttrykt i lengdegrad med 1 desimal (positiv mot øst). B / metadatanivå er lik "datasett" og geografiskområ debeskrivelse ikke dokumentert? østligstekoordinat sørligstekoordinat nordligstekoordinat eastbl Østligste koordinat som avgrenser datasettet. Uttrykt i lengdegrad med 1 desimal (positiv mot øst). southbl Sydligste koordinat som avgrenser datasettet. Uttrykt i breddegrad med 1 desimal (positiv mot nord). northbl Nordligste koordinat som avgrenser datasettet. Uttrykt i breddegrad med 1 desimal (positiv mot nord). 43 geografiskområdebeskrivelse geodesc Tekstlig beskrivelse av datasettets geografiske avgrensning. Utløser egenskapen 348 fra objektklassen EX_GeografiskBeskrivelse 348 geografiskindentifikator geoid Identifikator som brukes til å representere et geografisk område. 45 datasettutstrekning dataext Supplerende avgrensningsinformasjon. Inkluderer avgrensningspolygon samt høydeutstrekning og gyldighetsperiode. 83 prosesshistorie statement Dataprodusentens generelle kunnskap om opprinnelsen og prosesshistorien til et datasett. 187 referansesystemident refsysid Navn som identifiserer et referansesystem. B / metadatanivå er lik "datasett" og geografiskområ deboks ikke dokumentert? O B / (kvalitetnivå = datasett eller dataserie ) og trinnvisrosess HistorieInfo prosesskildeinf o er ikke brukt? B / projeksjon, 16

17 SOSI standard - Norsk profil av ISO etadata - versjon ellipsoide eller datum ikke dokumentert? 285 formatnavn formatnam Navn på overføringsformat (ene). e 286 formatversjon formatver Versjon av formatet. 335 utstrekningbeskrivelse exdesc Beskrivelse av hvilken romlige utstrekning datasettet eller tjenesten har. Dersom denne ikke benyttes utløser den andre egenskaper til objektklassen EX_UtstrekningInfo B / geografiskelem ent, tidsavgrensetel ement og vertikaltelement ikke dokumentert? 360 referansenavn restitle Navn på datakilde/-tjenester. 375 personnavn rpindname Navn på ansvarlig. Etternavn, Fornavn, Tittel. Separert med skilletegn. B / organisasjonnav n og funksjonnavn ikke dokumentert? 376 organisasjonnavn rporgname Navn på ansvarlig organisasjon. B / personnavn og funksjonnavn ikke dokumentert? 377 funksjonnavn rposname Funksjon for ansvarlig person. B / organisasjonnav n og personnavn ikke dokumentert? 379 organisasjonrolle role Funksjon for ansvarlig organisasjon. 398 urladresse linkage Adresse for direktekobling når en benytter "Uniform Resourse Locator" (URL) adresse eller lignende adressesystem. F. eks 17

18 SOSI standard - Norsk profil av ISO etadata - versjon etadata UL-modeller (tillegg A) Dette kapitlet inneholder en rekke abstrakte objektmodeller utarbeidet i UL (Unified odelling Language). Dette er de samme UL-modeller som ligger i ISO 19115, tillegg A, men med norske navn, roller og egenskapsnavn. Eventuelle utvidelser kan tenkes i den norske standarden, men dette fremkommer foreløpig ikke av standarden. Når det gjelder forståelsen av den grafiske notasjonen henvises det til kapittel 9, mens definisjonene til metadata objektklasser og egenskaper i modellene ligger i tabellene i kapittel 12. odellene er utarbeidet i verktøyet Rational Rose, hvor metadatamodellene ligger harmonisert med modellene fra de øvrige standardene i ISO 191** familien. Rational Rose-versjonen av metadatastandarden er også publisert sammen med dette dokumentet. Figurene i dette kapittelet viser de forskjellige metadataseksjonene (-pakker), deres objektklasser, egenskaper med påkrevd/opsjon samt tilhørende datatyper og kodelister. Beslektede seksjoner/pakker, som kan relateres til pakken, er vist i komprimert form uten egenskaper og datatyper, og med henvisning til navnet på den seksjonen/pakken i parentes. Beslektede seksjoner er pakket ut på samme måte i egne figurer/modeller, og samlet utgjør de hele metadatamodellen. Figur 5 D_etadataInfo - Informasjon om metadataene selv (B.2.1) <<Abstract>> D_RomligRepresentasjonInfo ( Geometrisk representasjon) +romligrepresentasjoninfo 0..n D_ReferenseSystemInfo ( Referansesysteminformasjon) 0..n +referansesysteminfo D_etadataUtvidelseInfo ( Utvidelsesinformasjon) DQ_DataKvalitetInfo ( Kvalitetsinformasjon) +metadatautvidelseinfo 0..n +overordnetkvalitetinfo 0..n D_DistribusjonInfo 0..1 ( Distribusjonsinformasjon) +distribusjoninfo +innholdsfortegnelseinfo 0..n D_DatasettInnhold ( Innholdsinformasjon) H + metadataidentifikator [0..1] : CharacterString + metadataspråk [0..1] : CharacterString + metadatategnsett [0..1] : D_TegnsettKode = "utf8" + metdataopphav [0..1] : CharacterString + metadatanivå [0..*] : D_NivaaKode = "dataset" + metadataomfang [0..*] : CharacterString + metadataansvarlig : CI_AnsvarligAktorInfo + metadataetableringdato : Date + metadatastandardnavn [0..1] : CharacterString + metadatastandardversjon [0..1] : CharacterString +metadatavedlikeholdinfo +identifikasjoninfo 1..n 0..1 D_VedlikeholdInfo ( Vedlikeholdsinformasjon) 0..n +ajourholdinfo <<Abstract>> D_IdentifikasjonInfo ( Identifikasjonsinformasjon) +brukerbegrensningerinfo 0..n +resourceconstraints +presentasjonreglerinfo 0..n D_resentasjonKatalogInfo ( resentasjonsregler) 0..n +appl ikasjonskj em ainfo Betingelser språk: dokumenteres dersom denne ikke er definert i kodingsstandarden Tegnsett: dokumenteres dersom annet tengsett enn ISO er benyttet, eller ikke definert i kodingsstandar n D_RestriksjonInfo ( Restriksjonsinformasjon) D_Appl ikasjonskj em ainfo ( Applikasjonsskjemainformasjon) 18

19 SOSI standard - Norsk profil av ISO etadata - versjon Figur 6 D_IdentifikasjonInfo - Informasjon om identifikasjon av data og tjenester (B.2.2) D_Omraade + bruk : CharacterString + førstedato [0..1] : DateTime + brukerbegrensninger [0..1] : CharacterString + brukerkontakt [1..*] : CI_AnsvarligAktorInfo +bruksområdeinfo 0..n 0..n D_lllustrasjonInfo + illustrasjonfilnavn : CharacterString +grafiskillustrasjoninfo + illustrasjonbeskrivelse [0..1] : CharacterString + illustrasjonfiltype [0..1] : CharacterString 0..n D_etadataInfo ( etadatainformasj... +identifikasjoninfo 1..n <<Abstract>> D_IdentifikasjonInfo + referanse : CI_ReferanseInfo + sammendrag : CharacterString + formål [0..1] : CharacterString + bidragyter [0..*] : CharacterString + status [0..*] : D_StatusKode + kontaktpunkt [0..*] : CI_AnsvarligAktorInfo D_RestriksjonInfo ( Restriksjonsinformasj... +restriksjonerinfo 0..n <<CodeList>> D_TematiskHovedKategori + landbruk + biologiskangfold + administrativegrenser + klimaeteorologiatmosfære + økonomi + høydedata + miljødata + geovitenskapliginfo + helse + basisdata + militæredata + innsjøvassdrag + posisjonbestemmendedata + kystsjø + planeiendom + samfunn + kontruksjoner + transport + ledninginformasjon D_FormatInfo ( Distribusjonsinformasj... <<CodeList>> D_NokkelordTypeKode + fagområde + sted + lagdeling + tidsavgrensning + tema +formatinfo D_DatasettIdentifikasjon <<Union>> D_DataOpplosningInfo + målestokk : D_stokkRelatertOppdelingInfo + distanse : Distance characterset: documented if ISO is not used {D_etadata.hierarchyLevelCode = "dataset" implies count (geographicbox) + count (geographicdescription) >=1} + representasjonform [0..*] : D_RomligRepresentasjonTypeKode + datasettoppløsning [0..*] : D_DataOpplosningInfo + datasettspråk [1..*] : CharacterString + datasetttegnsett [0..1] : D_TegnsettKode = "utf8" + temakategori [1..*] : D_TematiskHovedKategori + geografiskområdeboks [0..*] : EX_GeografiskAvgrensingBoks + geografiskområdebeskrivelse [0..*] : EX_GeografiskBeskrivelse + datailjøbeskrivelse [0..1] : CharacterString + datasettutstrekning [0..*] : EX_UtstrekningInfo + supplerendebeskrivelse [0..1] : CharacterString <<CodeList>> D_TegnsettKode + ucs2 + ucs4 + utf8 + utf16 + isoiec8859oneto15 + jis + shiftjis + eucj D_TjenesteIdentifikasjon <<CodeList>> D_StatusKode + ferdig + historiskarkiv + foreldet + kontinuerligoppdatering + planlagt + behovoppdatering + underroduksjon 0..n +ajourholdinfo 0..n D_VedlikeholdInfo ( Vedlikeholdsinformasj... Scale ( Units of easu... /Scale <<DataType>> D_stokkRelatertOppdelingInfo /+ målestokktall : Integer +nokkelordinfo D_NøkkelordInfo + nøkkelord [1..*] : CharacterString + nøkkelordtype [0..1] : D_NokkelordTypeKode + thesaurusnavn [0..1] : CI_ReferanseInfo <<CodeList>> D_RomligRepresentasjonTypeKode + vektor + rasterbilde + teksttabell + tin + stereomodell + video Where D_RepresentativeFraction.deno minator = 1/Scale.measure And Scale.targetUnits = Scale.sourceUnits 19

20 SOSI standard - Norsk profil av ISO etadata - versjon Figur 7 D_RestriksjonInfo - Informasjon om restriksjoner (B.2.3) <<Abstract>> D_IdentifikasjonInfo ( Identifikasjonsinformasjon) D_etadataInfo ( etadatainformasjon) ) +restriksjonerinfo 0..n 0..n +brukerbegrensningerinfo D_RestriksjonInfo + brukbegrensning [0..*] : CharacterString <<CodeList>> D_GraderingKode + ugradert + begrenset + konfidensielt + hemmelig + strengthemmelig D_Rettigheter + tilgangrestriksjoner [0..*] : D_RestriksjonKode + brukerrestriksjoner [0..*] : D_RestriksjonKode + andrerestriksjoner [0..*] : CharacterString D_SikkerhetOrdninger + sikkerhetnivå : D_GraderingKode + sikkerhetbeskrivelse [0..1] : CharacterString + sikkerhetklassifikasjonsystem [0..1] : CharacterString + prispolitikk [0..1] : CharacterString <<CodeList>> D_RestriksjonKode + kopibeskyttet + patentert + påventeavatent + vareerke + lisens + åndsverk + beskyttet + andrerestriksjoner betingelser: andre restriksjoner dokumenteres dersom tilgangrestriksjoner eller brukerrestriksjoner er "andrerestriksjoner". 20

21 SOSI standard - Norsk profil av ISO etadata - versjon Figur 8 DQ_DataKvalitetInfo - Informasjon om dataenes kvalitet (B.2.4) D_etadataInfo ( etadatainformasjon) 0..n +overordnetkvalitetinfo DQ_DataKvalitetInfo + datakvalitetomfang : DQ_KvalitetOmfangInfo prosesshistorieinfo "report" and "lineage" roles are mandatory if scope.dq_scope.level = 'dataset') LI_rosessHistorieInfo <<CodeList>> DQ_EvalueringetodeTypeKode + direkteinternt + direkteeksternt + indirekte <<DataType>> DQ_KvalitetOmfangInfo + kvalitetnivå [1..*] : D_NivaaKode + kvalitetområde [0..1] : EX_UtstrekningInfo + kvalitetnivåbeskrivelse [0..*] : D_NivaaBeskrivelse "leveldescription" is mandatory if "level" notequal 'dataset' or 'series' 0..n +kvantiativkvalitetrapportinfo <<Abstract>> DQ_DataKvalitetElementInfo + kontrollålemetodenavn [0..*] : CharacterString + kontrollålemetodekode [0..1] : D_IdentifkatorInfo + målemetode [0..1] : CharacterString + kvalitetevalueringetode [0..1] : DQ_EvalueringetodeTypeKode + kvalitetevalueringetodebeskr [0..1] : CharacterString + kvalitetevalueringrosedyre [0..1] : CI_ReferanseInfo + kvalitetevalueringdato [0..1] : DateTime + kvalitetevalueringresultat [1..2] : DQ_ResultatInfo <<DataType>> DQ_ResultatInfo DQ_GodkjennelseResultat + produktspesifikasjon : CI_ReferanseInfo + resultatforklaring : CharacterString + godkjent : Boolean DQ_KvantitativResultat + kvantitativverditype [0..1] : RecordType + kvantitativverdienhet [0..1] : easure + kvantitativstatistisketode [0..1] : CharacterString + kvantitativverdi [1..*] : Record DQ_DataKvalitetInfo + datakvalitetomfang : DQ_KvalitetOmfangInfo LI_rosessHistorieInfo n +prosesshistorieinfo +kvantiativkvalitetrapportinfo <<Abstract>> DQ_DataKvalitetElementInfo <<Abstract>> DQ_Fullstendighet <<Abstract>> DQ_LogiskKonsistens <<Abstract>> DQ_StedfestingNøyaktighet DQ_FullstendighetOverskytende DQ_KonseptuellKonsistens DQ_AbsoluttStedfestNøyaktighet DQ_FullstendighetanglendeObj DQ_DomeneKonsistens DQ_RasterStedfestNøyaktighet DQ_FormellKonsistens DQ_NaboNøyaktighet DQ_TopologiskKonsistens <<Abstract>> DQ_EgenskapNøyaktighet <<Abstract>> DQ_TidfestingNøyaktighet DQ_EgenskapKlassifiserRiktighet DQ_TidålingNøyaktighet DQ_IkkeKvantitativEgenskRiktigh DQ_TidKonsistens DQ_KvantitativEgenskNøyaktighet DQ_TidGyldighet 21

SOSI standard - versjon 4.0 1 Del 1: Metadata. Metadata. Norsk profil av. ISO 19115 Metadata. versjon 1.2

SOSI standard - versjon 4.0 1 Del 1: Metadata. Metadata. Norsk profil av. ISO 19115 Metadata. versjon 1.2 SOSI standard - versjon 4.0 1 etadata Norsk profil av ISO 19115 etadata versjon 1.2 SOSI standard - versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE etadata...1 1 Forord......6 2 Historikk......7 3 Endringslogg......8

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Del 1: Retningslinjer for modellering i UML. SOSI Del 1: Retningslinjer for modellering i UML

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Del 1: Retningslinjer for modellering i UML. SOSI Del 1: Retningslinjer for modellering i UML SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 SOSI Del 1: Retningslinjer for modellering i UML SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SOSI 1 Introduksjon......4 1.1

Detaljer

SOSI standard Del 1 versjon 3.2 1 DEL 1 GENERELL DEL

SOSI standard Del 1 versjon 3.2 1 DEL 1 GENERELL DEL SOSI standard Del 1 versjon 3.2 1 DEL 1 GENERELL DEL SOSI standard - versjon 3.2 2 DEL 1 GENERELL DEL - INNLEDNING 1 INNLEDNING I utgangspunktet er det formelle formatet som brukes i SOSI-standarden ikke

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 1-1 DEL 1 GENERELL DEL

SOSI standard - versjon 3.0 1-1 DEL 1 GENERELL DEL SOSI standard - versjon 3.0 1-1 DEL 1 GENERELL DEL SOSI standard - versjon 3.0 1-2 DEL 1 GENERELL DEL - INNLEDNING Denne side er blank 1-2 SOSI standard - versjon 3.0 1-3 DEL 1 GENERELL DEL - INNLEDNING

Detaljer

Rammeverksdokument. Rammeverk og infrastruktur for stedfestet informasjon i Norge

Rammeverksdokument. Rammeverk og infrastruktur for stedfestet informasjon i Norge Rammeverk og infrastruktur for stedfestet informasjon i Norge Tittel: Rammeverksdokument Norge digitalt Utarbeidet av: Rammeverksgruppa (Teknologiforum) Søkeord: Rammeverk, NSDI, SDI, Infrastruktur for

Detaljer

Veileder for Geography Markup Language (GML)

Veileder for Geography Markup Language (GML) Tittel: Veileder for Geography Markup Language (GML) Utarbeidet av: Norge digitalt Søkeord: Veileder, Geography Markup Language, GML, Web Feature Service, WFS, NSDI, SDI, Infrastruktur for stedfestet informasjon,

Detaljer

Veiledningstjeneste:

Veiledningstjeneste: Veiledningstjeneste: Lett tilgjengelig faginformasjon for webtjenester Svein Skøien, Mette Ljosland og Knut Bjørkelo NIJOS dokument 21/05 Veiledningstjeneste: Lett tilgjengelig faginformasjon for webtjenester

Detaljer

Standard for utveksling av journalopplysninger

Standard for utveksling av journalopplysninger Standard for utveksling av journalopplysninger Populær presentasjon av CEN ENV 13606 KITH Rapport 17/99 KITH-rapport Tittel Standard for utveksling av journalopplysninger Populær presentasjon av CEN ENV

Detaljer

Emnekart basert på standarder

Emnekart basert på standarder Marit Brodshaug Emnekart basert på standarder Trondheim, Februar 2006 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for Informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk

Detaljer

Ny nasjonal geoportal

Ny nasjonal geoportal Designdokument Ny nasjonal geoportal En dør til all relevant informasjon om Norge digitalt infrastrukturen Prosjekt for analyse, design og implementering av ny nasjonal geoportal med tilhørende teknologier

Detaljer

SOSI standard - versjon 4.0 1 Del 1: Regler for navning av geografiske elementer. DEL 1: Regler for navning av geografiske elementer

SOSI standard - versjon 4.0 1 Del 1: Regler for navning av geografiske elementer. DEL 1: Regler for navning av geografiske elementer SOSI standard - versjon 4.0 1 DEL 1: Regler for navning av geografiske elementer SOSI standard - versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: Regler for navning av geografiske elementer 1 0 Orientering og

Detaljer

Utkast til nasjonal metadatastrategi

Utkast til nasjonal metadatastrategi Utkast til nasjonal metadatastrategi Oppsummering Dette notatet presenterer et utkast til en nasjonal metadatastrategi. Strategien gir en overordnet beskrivelse av dagens situasjon, hvilke samfunnsmessige

Detaljer

FRBR i bibliotekkataloger. Trond Aalberg, Ole Husby, Frank Berg Haugen, Christian-Emil Ore

FRBR i bibliotekkataloger. Trond Aalberg, Ole Husby, Frank Berg Haugen, Christian-Emil Ore FRBR i bibliotekkataloger Trond Aalberg, Ole Husby, Frank Berg Haugen, Christian-Emil Ore BIBSYS 2005 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 Målsettinger... 1 Prosjektorganisering... 2 Prosjektgjennomføring...

Detaljer

URI-er for begreper og data i norsk offentlig sektor

URI-er for begreper og data i norsk offentlig sektor URI-er for begreper og data i norsk offentlig sektor Semicolon rapport Status: under arbeid. Versjon 1.0 November 2011 Endringskontroll Versjon Dato Forfatter Kommentar 0.1 31.09.2011 Jens K. Mjelva (ed.)

Detaljer

Redigerbare dokumentformater Anbefaling om sammensetning

Redigerbare dokumentformater Anbefaling om sammensetning Redigerbare dokumentformater Anbefaling om sammensetning Lars Marius Garshol, Bouvet ASA Dato: $Date: 2010/04/30 08:58:51 $ Versjon: 0.9 ($Revision: 1.18 $) Innhold Side 1 Sammendrag av rapporten... 5

Detaljer

Infrastruktur for elektronisk handel. Krav til beskrivelsesteknikker for harmonisering av samhandlingsprosesser

Infrastruktur for elektronisk handel. Krav til beskrivelsesteknikker for harmonisering av samhandlingsprosesser Prosjekt i regi av Norsk EDIPRO Krav til beskrivelsesteknikker for harmonisering av samhandlingsprosesser Versjon 1.0 17 desember, 2001 Utarbeidet av Norsk Regnesentral Norsk EDIPRO Tel. 22 12 83 90 Postboks

Detaljer

[1] BACHELOROPPGAVE: BOLIGHANDEL 1 FORFATTERE: THOMAS A. ALMENNINGEN LARS ERIK STRAND AMUND SØRUMSHAGEN. Dato:

[1] BACHELOROPPGAVE: BOLIGHANDEL 1 FORFATTERE: THOMAS A. ALMENNINGEN LARS ERIK STRAND AMUND SØRUMSHAGEN. Dato: [1] BACHELOROPPGAVE: BOLIGHANDEL 1 FORFATTERE: THOMAS A. ALMENNINGEN LARS ERIK STRAND AMUND SØRUMSHAGEN Dato: 23.05.2012 [2] SAMMENDRAG Tittel: BoligHandel1 Dato : 23.05.12 Deltaker(e)/ Thomas A. Almenningen

Detaljer

Marte Brekke. Fellessøk er museene klare? Katalogisering av gjenstander ved norske kulturhistoriske museer

Marte Brekke. Fellessøk er museene klare? Katalogisering av gjenstander ved norske kulturhistoriske museer Marte Brekke Fellessøk er museene klare? Katalogisering av gjenstander ved norske kulturhistoriske museer Masteroppgave Avdeling for journalistikk, bibliotek og informasjonsfag Sammendrag Norske museer

Detaljer

Standarder Geografisk Informasjon - Geosynkronisering Versjon 1.0. Standarder Geografisk Informasjon. Geosynkronisering. Versjon 1 juli 2013

Standarder Geografisk Informasjon - Geosynkronisering Versjon 1.0. Standarder Geografisk Informasjon. Geosynkronisering. Versjon 1 juli 2013 Standarder Geografisk Informasjon - Geosynkronisering Standarder Geografisk Informasjon Geosynkronisering Versjon 1 juli 2013 Statens kartverk juli 2013 Standarder Geografisk Informasjon - Geosynkronisering

Detaljer

Publikasjonsserie. fra. Norsk EDIPRO. Hefte 1. Versjon 3.0

Publikasjonsserie. fra. Norsk EDIPRO. Hefte 1. Versjon 3.0 Veiledning i bruk av EDIFACT i ELEKTRONISK SAMHANDLING Publikasjonsserie fra Norsk EDIPRO Hefte 1 En innføring i grunnleggende begreper og teknologier Versjon 3.0 Juni 1999 Forord Norsk veiledning i bruk

Detaljer

GEODATAPLAN 2014-2017

GEODATAPLAN 2014-2017 GEODATAPLAN 2014-2017 SAMMENDRAG Sentral geodataforvaltning for Kystverket ble vedtatt på ledermøte 03/2009. Geodataplanen er et detaljert plan- og styringsdokument for Kystverkets geodataforvaltning og

Detaljer

PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM

PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM RAPPORT MODELLERINGSCASE, MAI 2013 Linda Byström Student#110203 Innleveringsdato: 27.05.2013 SAMMENDRAG Rapporten inneholder to hovedtemaer som dels belyser prosessens betydelse

Detaljer

1. Objektorientert systemutvikling

1. Objektorientert systemutvikling Tore Berg Hansen 26.10.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi se på hvordan man kan arbeide

Detaljer

Retningslinjer for samfunnsansvarsrapportering

Retningslinjer for samfunnsansvarsrapportering RG Retningslinjer for samfunnsansvarsrapportering 2000-2011 GRI Versjon 3.1 2000-2011 GRI Versjon 3.1 Retningslinjer for samfunnsansvarsrapportering RG Innholdsfortegnelse Forord Bærekraftig utvikling

Detaljer

SOSI standard - versjon 4.0 1 Del 1: Realisering i SOSI-format og GML. SOSI Del 1: Realisering i SOSI-format og GML

SOSI standard - versjon 4.0 1 Del 1: Realisering i SOSI-format og GML. SOSI Del 1: Realisering i SOSI-format og GML SOSI standard - versjon 4.0 1 SOSI Del 1: Realisering i SOSI-format og GML SOSI standard - versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SOSI 1 0 Orientering og introduksjon......7 1 Historikk og status......8 1.1

Detaljer

NVI Norsk vitenskapsindeks

NVI Norsk vitenskapsindeks NVI Norsk vitenskapsindeks Rapport fra arbeidsgruppe for helhetlig kravspesifikasjon 23. februar 2010 Rapporten ble behandlet i styringsgruppen 9. mars 2010. Se referat fra 5. møte i styringsgruppa under

Detaljer

Utredning av standarder for styring av informasjonssikkerhet Versjon 1.0 11.03.2011

Utredning av standarder for styring av informasjonssikkerhet Versjon 1.0 11.03.2011 Utredning av standarder for styring av informasjonssikkerhet Versjon 1.0 11.03.2011 Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 6 2.1 Bakgrunn... 6 2.2 Formål... 7 2.3 Mandatet... 7 2.4 Arbeidsmetodikk...

Detaljer

Hovedoppgave. Anvendelse av UML til dokumentering av generiske systemer. Morten Østbø. UML / UML verktøy. Visualisere Felles. Spesifisere.

Hovedoppgave. Anvendelse av UML til dokumentering av generiske systemer. Morten Østbø. UML / UML verktøy. Visualisere Felles. Spesifisere. Hovedoppgave Anvendelse av UML til dokumentering av generiske systemer Morten Østbø UML / UML verktøy Visualisere Felles Spesifisere Programvare utvikler Dokumentere Konstruere System A System B STAVANGER

Detaljer

Nasjonal pådriver for tilgjengelighet i høyere utdanning

Nasjonal pådriver for tilgjengelighet i høyere utdanning Nasjonal pådriver for tilgjengelighet i høyere utdanning Prosjektrapport Universell utforming og tilgjengeliggjøring av studielitteratur 2008 Innhold Sammendrag... 4 1 Innledning... 6 2 Om prosjektet...

Detaljer

Standard for begrepskoordinering

Standard for begrepskoordinering Standard for begrepskoordinering Versjon/dato: 1.0 / 2013-02-13 Denne versjonen: Siste versjon er tilgjengelig fra: Spørsmål og kommentarer rettes til: standard@difi.no Om dokumentet Standard for begrepskoordinering

Detaljer