Sendt med e-post: 14. februar 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sendt med e-post: 14. februar 2014 postmottak@nhd.dep.no, postmottak@nfd.dep.no"

Transkript

1 Nærings- og fiskeridepartementet (Nærings- og handelsdepartementet) Postboks 8014 Dep 0030 Oslo Sendt med e-post: 14. februar SVARBREV TIL HØRING: Endringer i patentloven og patentforskriften m.m. (tiltredelse til London-overenskomsten om anvendelsen av artikkel 65 i den europeiske patentkonvensjonen og nasjonale patenter på engelsk) Høring tilslutning til London-overenskomsten til Den europeiske patentkonvensjonen (EPC) om reduserte krav til oversettelse av patenter m.m. Styret i NIP har gjennomgått høringsbrev av fra Nærings- og handelsdepartementet og har utarbeidet kommentarer i forhold til de punktene vi mener er viktige i forhold til dagens situasjon og fremtidige virkninger av forslaget om tilslutning for norske foretak. 0. Innledning Bakgrunnen for forslaget om tiltredelse av London-overenskomsten er i følge høringsnotatet blant annet følgende: Tiltredelse av London-overenskomsten vil bedre rammevilkårene for nyskapende virksomheter i Norge ved at det vil bli rimeligere og enklere å gjøre europeiske patenter gjeldende her, noe som særlig vil være gunstig for små og mellomstore virksomheter og virksomheter som er i en oppstartsfase. Londonoverenskomsten har til formål å redusere patenthavernes kostnader knyttet til oversettelse av europeiske patenter. NIP har som ett av sine formål å arbeide for gode vilkår og god etikk i yrkesmessige anliggender samt å fremme synet til norske næringslivsinteresser innen immaterielle rettigheter. Det er derfor viktig for NIP å sikre at norsk næringsliv kan operere under betingelser tilsvarende det våre utenlandske konkurrenter har for å unngå en ugunstig og skjev konkurransesituasjon. Globaliseringen av markeder gjør at mange norske virksomheter har en stadig økende eksponering internasjonalt. Virksomhetenes konkurrenter er i dagens situasjon i mye større grad utenlandske bedrifter i forhold til tidligere. I et slikt landskap har ordninger som forenkler etableringen av industrielle 1

2 rettigheter både en strategisk og økonomisk verdi som kan påvirke konkurranseevnen til en norsk virksomhet. NIP har derfor som generelt synspunkt at norsk næringsliv bør ha vilkår som er sammenlignbare med handelspartnere og konkurrenter som det er naturlig å sammenligne oss med. I forhold til høringsbrevet har vi delt innholdet inn i hovedtemaene under som vi ønsker å kommentere: 1. Meddelelse av europeiske patenter Dersom det europeiske patentet er meddelt på engelsk, foreslås det at det bare skal være nødvendig å oversette patentkravene til norsk, det vil si den del av patentet som angir patentvernets omfang. Er det europeiske patentet meddelt på fransk eller tysk, bør det kreves at også beskrivelsen oversettes til engelsk eller norsk. Det vil dermed bli rimeligere for norske søkere å søke om europeisk patent som gjøres gjeldende i Norge. Samtidig vil det også bli rimeligere for utenlandske søkere å gjøre europeiske patenter gjeldende i Norge. Tiltredelse til London-overenskomsten kan dermed føre til at et økt antall europeiske patenter blir gjort gjeldende i Norge. Det teknologiske spillerommet på norske virksomheters hjemmemarked vil i så fall bli mindre. På den annen side vil patentering ofte dra med seg økte investeringer og økt aktivitet i markedene der patentbeskyttelse oppnås. Danmark, Finland, Island, Kroatia, Latvia, Litauen, Makedonia, Nederland, Slovenia, Sverige og Ungarn krever alltid at patentkravene må oversettes til det nasjonale språket for at et europeisk patent skal få virkning. Forenklingen ved å kutte kravet til oversettelse av beskrivelse og sammendrag til norsk for validering av europeiske patenter i Norge vil føre til besparelser for søkeren, enten søkeren er norsk eller utenlandsk. Vi er enige at patenter meddelt på andre språk enn engelsk eller norsk oversettes til ett av de sistnevnte. Påstanden om at ordningen vil være særlig gunstig for små og mellomstore virksomheter og virksomheter som er i en oppstartsfase, er vi ikke nødvendigvis fullstendig enig i. Det vil ofte være vel så viktig for en liten bedrift/bedrift i oppstartsfasen å utsette kostnadene ved etableringen av en IPportefølje så lenge som mulig. For å utsette de største kostnadene leveres derfor ofte den første patentsøknaden som en norsk prioritetssøknad (som nevnt i høringsbrevet), eller en «US provisional» søknad, i stedet for en dyrere prioritetssøknad ved EPO (European Patent Office). Søknadsgebyrene i EPO og de nasjonale valideringsgebyrene utsettes dermed med 12 måneder eller mer ettersom en slik søknad ikke prioriteres i saksbehandlingen hos EPP. Ytterligere utsettelse kan også oppnås ved å benytte PCT-(Patent Convention Treaty) ordningen etter prioritetssøknaden, slik at utpeking av land eller regioner (slik som europeisk patent) kan utsettes i ytterligere måneder. 2

3 Når det gjelder den mulige effekten av ytterligere begrensninger i spillerom eller handlefrihet på det norske markedet som følge av flere validerte europeiske patenter i Norge, vil dette som nevnt i høringsbrevet i liten grad påvirke de norske virksomheter som opererer på det internasjonale markedet. Disse virksomhetene må forholde seg til tilsvarende rettigheter i andre jurisdiksjoner uansett. Dette gjelder i stor grad mellomstore og store bedrifter i Norge. For mindre bedrifter som i større grad opererer lokalt og nasjonalt i Norge vil en eventuell økning av antall gjeldende patenter i Norge redusere handlefriheten og virke begrensende på aktiviteten, men det kan også øke innovasjonsevnen. Vi tror imidlertid at en eventuell økning i validerte europeiske patenter i Norge hovedsakelig vil være rettet mot virksomhetsområder som allerede konkurrerer internasjonalt. 2. Nasjonale patentsøknader Det åpnes for at nasjonale patentsøknader kan leveres og behandles på engelsk, samt at patenter på grunnlag av slike søknader skal meddeles på engelsk. Det er ganske vanlig at en virksomhet i første omgang søker patent på sitt hjemmemarked før den eventuelt går videre og søker patent i andre markeder. I dag godtas at også beskrivelsen, patentkravene og sammendraget i nasjonale søknader leveres på dansk, engelsk eller svensk. I slike tilfeller må det imidlertid leveres en oversettelse til norsk av alt sammen innen 16 måneder fra søknaden ble levert eller fra tidligste prioritetsdag. Patentstyret utfører i dag arbeid som internasjonal granskingsmyndighet etter patentsamarbeidskonvensjonen (PCT) og saksbehandlerne skriver da på engelsk. Flere av NIPs medlemsbedrifter benytter den eksisterende muligheten for å innlevere nye patentsøknader på engelsk til det norske Patentstyret, der det foretas nyhetsgranskning ut i fra engelske dokumenter og utstedes uttalelser på engelsk (i tillegg til norsk versjon). Bakgrunnen for å benytte engelsk er at dette er arbeidsspråket i en del bedrifter og at mange fagmiljøer foretrekker engelsk som fagspråk. Når prioritetsdokument foreligger på engelsk, reduseres videre risikoen for at enkelte land vil kreve oversettelse av prioritetsdokumentet med tilhørende kostnader. I tillegg begrenser man antall runder søknaden oversettes slik at risikoen for at innholdet dreies eller avviker fra originalteksten reduseres. Eksempelvis vil man kun oversette én gang: fra engelsk til lokalspråk, i stedet for to ganger: fra norsk til engelsk til lokalspråk (da oversettelse fra norsk til lokalspråk kan være vanskelig tilgjengelig og dyrt). Bruk av engelsk språk under saksbehandlingen gjør det også enklere for norske søkere å henvise til Patentstyrets behandling og begrunnelser i parallelle søknader i utlandet, noe som kan forenkle og korte 3

4 ned saksbehandlingen i andre jurisdiksjoner. Likeledes kan slike dokumenter enklere benyttes ved tvister og i transaksjoner i utlandet uten behov for oversettelser. Den foreslåtte ordningen om å åpne for behandling og meddelelse av nasjonale patenter på engelsk med kun oversettelse av kravene, vil redusere kostnadene for det norske patentet og vil totalt sett antagelig ha vel så stor betydning for norske søkere som frafallet av oversettelse for meddelte europeiske patenter. 3. Tilgjengelighet I forhold til betegnelser for grad av tilgjengelighet som det henvises til i lov og forskrift er det viktig at det blir foretatt en avklaring. Skal det ha noen betydning om et dokument eller kravsett foreligger offentlig på engelsk eller norsk? Nærmere bestemt bør det avklares hva som skal forstås med begrepene «allment tilgjengelig», «tilgjengelig for enhver» og «kjennskap til søknaden eller med rimelighet kunne skaffe seg det» når det åpnes for full behandling og meddelelse på engelsk, og om det er behov for å definere forskjellige grader av tilgjengelighet. Dette er spesielt aktuelt i forbindelse med vern på søknadsstadiet (provisorisk vern) og forbenyttelsesrett/ tvangslisens. Vi har derfor kommentert disse temaene på bakgrunn av slik vi oppfatter at det nåværende forslaget vil fungere. Det vil være et vilkår for vern på søknadsstadiet (provisorisk vern) at det er sendt inn en oversettelse av patentkravene i søknaden til norsk. Vern på søknadsstadiet/provisorisk vern: I forhold til å oppnå en midlertidig beskyttelse under søknadsbehandlingen har vi forståelse for at man tar utgangspunkt i en minimumsterskel for at nasjonale aktører (slik som små norske bedrifter) kan være føre-var, og at det derfor foreslås at provisorisk vern først oppnås ved oversettelse av patentkravene til norsk. Imidlertid mener vi at den eventuelle hindringen i å forstå omfanget av et vern, ved at et kravsett under behandling er skrevet på engelsk, vil være liten sammenlignet den utfordringen en uerfaren aktørs har med å forstå et patentkrav og verneomfanget derav uten hjelp fra en profesjonell part. Således ser vi heller ingen spesiell grunn til at det skal være behov for oversettelse av patentkravene til norsk ved publisering av en patentsøknad ved 18 måneder etter innlevering eller prioritet. Patentkrav under behandling er ikke endelige og det vil derfor uansett være usikkerhet om hva det endelige beskyttelsesomfanget blir. Dersom saksbehandlingen føres på engelsk, vil heller ikke Patentstyrets uttalelser i saken belyse det potensielle verneomfanget av de norske kravene på noen spesiell god måte. 4

5 Oversettelsen ved 18 måneder publisering vil derved etter vår mening hovedsakelig utgjøre en ekstrakostnad for søkeren. Vi mener at opprettelse av et provisorisk vern basert på engelskspråklige krav derimot vil være til fordel for søkeren ved å gi tidlig beskyttelse, og reduserte oversettelseskostnadene, noe som spesielt vil være gunstig for små og mellomstore norske virksomheter og virksomheter i en oppstartsfase. Forbenyttelsesrett/tvangslisens: På samme måte som for provisorisk vern, ser NIP det som uheldig dersom det vil være mulig å hevde forbenyttelsesrett frem til patentkravene i en norsk søknad foreligger på norsk. Dette spørsmålet vil være aktuelt dersom det ikke blir krav til oversettelse ved publisering etter 18 måneder (som nevnt over) eller dersom søker velger å publisere søknaden tidligere enn 18 måneder, f.eks. på innleveringsdatoen. En slik mulighet kan åpne for at en aktør bevisst utnytter innholdet i en engelsk patentsøknad og bevist opparbeider seg en forbenyttelsesrett i et så stort omfang som mulig inntil kravene oversettes til norsk, for deretter å oppnå en tvangslisens. Oppsummert mener vi at det bør tilstrebes at bestemmelsene og begrepene rundt tilgjengelighet gjøres klare og enkle, slik at det ikke skapes usikkerhet. Kriteriene for vern på søknadsstadiet/provisorisk vern og forbenyttelsesrett/tvangslisens kan ha mye å si for de økonomiske konsekvensene, slik som for erstatningssummer i tvistesaker og det vil derfor være fordelaktig at det ikke skapes tvil i slike tilfeller. Dette gjelder spesielt for paragrafene 22, 48 og 60 i Patentloven der NIP ser det som viktig at det gjøres presiseringer. 4. Uoverensstemmelser og tvister Ved uoverensstemmelser mellom oversettelsen og patentkravene på engelsk skal patentvernet bare gjelde så langt som det er samsvar mellom oversettelsen og teksten på engelsk. Ved tvister for domstolene og ved innsigelser og administrativ overprøving, foreslås det at patenthaveren skal kunne pålegges å legge frem en fullstendig oversettelse av patentet til norsk. NIP har ingen innvendinger mot ovennevnte forslag, selv om det i praksis kan vise seg særdeles vanskelig å tolke i hvilket omfang den norske og engelske versjonen av kravene samsvarer, spesielt på bakgrunn av forskjellene i nyanser og presisjonsnivå i språkene. Når det gjelder muligheten for å pålegge patenthaver å fremlegge fullstendig oversettelse av patentet til norsk finner vi dette rimelig og viktig for å kunne anke en tvist videre i det norske rettssystemet. 5

6 5. Valideringsfrist NIP er enig at det legges opp til en 3 måneders valideringsfrist. Dette bør være tilstrekkelig når det kun er kravene som skal oversettes. Eventuelt kunne man tenke seg en ordning der er mulig å søke om utsettelse ved spesielt lange kravsett, slik som innen Pharma- og Biotech-området. Det kunne f.eks. gis mulighet til å søke utsettelse for kravsett over et visst antall ord, men der alle selvstendige krav måtte oversettes innen den opprinnelige fristen slik at den vesentligste delen av vernet foreligger på norsk først. 6. Annet Det er vanskelig å si noe sikkert om hvilke effekter en tiltredelse vil ha for fullmektigbransjen. Tilgang til at saksbehandling foregår på engelsk vil øke konkurransen betraktelig for norske fullmektiger (utover at de mister oversettelsen) og åpner for at norske søkere i større grad kan bruke utenlandske agenter/fullmektiger for å oppnå vern i Norge. Dette kan være spesielt aktuelt innenfor visse bransjer, slik som i oljeindustrien der Norge er et spesielt aktuelt land å oppnå beskyttelse i og der mye ny teknologi testes og utvikles. For at norske fullmektiger skal kunne opprettholde konkurranseevnen under slike vilkår vil det bla. være viktig å få til en ordning med «vitnefritak og taushetsplikt» for norske IP-rådgivere (slik NIP tidligere har tatt opp med departementet). NIP ser det som viktig at man beholder kompetanse i Norge på IP feltet, men samtidig at leverandørene er konkurransedyktige både på kvalitet, kompetanse og pris. Det kan være behov for å legge enda mer vekt på engelskkunnskaper ved nyrekruttering, samt å sette i verk enkelte tiltak for å styrke engelskkompetansen til saksbehandlerne i Patentstyret ytterligere. Når søknaden er på engelsk, bør Patentstyret ha anledning til å kunne skrive henvendelser til søkeren og avgjørelser på engelsk. Dette bør imidlertid ikke være en plikt for Patentstyret, men opp til Patentstyret å avgjøre. NIPs medlemmer har, så vidt Styret er kjent med, ikke hatt noen spesielle negative erfaringer i forhold til engelskkompetansen i Patentstyret ved bruk av engelsk som søknadsspråk. Derimot har det vært noen tilfeller av uklarheter i forhold til bruk av det norske språk. Det er imidlertid viktig at saksbehandlere som håndterer søknader på engelsk har kompetanse og ønsker å utføre denne type saksbehandling. NIP ville foretrukket dersom søkere kunne bestille saksbehandling på engelsk (eller norsk), og at det ikke er opp til Patentstyret å vurdere om de skal etterkomme et ønske om behandling på engelsk. Dersom det er kapasitetsproblem som avgjør tilbudet om behandlingsspråk bør heller søkeren få valget mellom å 6

7 opprettholde bestillingen på ønsket språk mot at saksbehandlingen vil ta lenger tid, eller å velge det alternative språket slik at Patentstyret kan opprettholde leveringsfristene sine overfor søkeren. NIP vil gjerne bemerke at Patentstyret besitter høy teknologisk kompetanse, spesielt innfor visse spesialfelt som olje og gass, gir raske uttalelser, har godt tilgjengelige saksbehandlere, samt utviser en pragmatisk holdning under saksbehandlingen. Vi mener derfor at ved å styrke sitt saksbehandlingstilbud på engelsk har Patentstyret mulighet til å bli en attraktiv første instans for innlevering (first filinginstans), også for utenlandske søkere, noe som kan bidra til å opprettholde og utvikle kompetansen i Patentstyret. 7. Konklusjon På grunnlag av det ovennevnte mener NIP at det ikke foreligger noen overveiende negative konsekvenser ved at Norge tilslutter seg til London-overenskomsten. En tilslutning vil tillate en enklere validering av EP-patenter i Norge som medfører besparelser i oversettelseskostnader både for norske og utenlandske søkere. Eventuelle begrensninger i spillerom på det norske markedet som følge flere validerte EP-patenter i Norge, vil kun gjelde virksomheter som utelukkende betjener det lokale og nasjonale norske markedet. Vi tror imidlertid at en eventuell økning i validerte EP-patenter i Norge hovedsakelig vil være rettet mot virksomhetsområder som allerede konkurrerer internasjonalt. Forslaget om å innføre behandling og meddelelse av nasjonale patenter på engelsk er etterlengtet fra industriens side og vil medføre flere fordeler for norske søkere, også utover rene besparelser i oversettelseskostnader. NIP mener det ikke bør være noen forutsetning at kravene i en søknad foreligger på norsk for å få provisorisk vern. Videre bør det ikke være mulig å oppnå forbenyttelsesrett før krav oversatt til Norsk foreligger. Det bør være tilstrekkelig at kravene er publisert på engelsk (eller norsk) og at dette begrepet benyttes for å betegne at materialet er «tilgjengelig». NIP er derfor, med de forbehold som er gjengitt i dette svaret, prinsipielt positive til at Norge tiltrer London-overenskomsten. 14. januar 2014, Styret i NIP, Carsten Lous Turid Helene Tronbøl Axel Moulin André Berg Eivind Roverud Cato Nyberg 7

Forord. På oppdrag fra Patentstyret har Statskonsult vurdert og anbefalt fremtidig tilknytningsform for Patentstyret.

Forord. På oppdrag fra Patentstyret har Statskonsult vurdert og anbefalt fremtidig tilknytningsform for Patentstyret. Forord På oppdrag fra Patentstyret har Statskonsult vurdert og anbefalt fremtidig tilknytningsform for Patentstyret. Vi takker alle informantene i virksomheten, Nærings- og handelsdepartementet og Justisdepartementet

Detaljer

Praktisk guide til patentering

Praktisk guide til patentering Praktisk guide til patentering Spesielt for små og mellomstore bedrifter. Gjør ideer til verdier Introduksjon til patentering Hvem er Patentstyret, og hva gjør vi? Patentstyret er en statlig myndighet

Detaljer

Praktisk guide til patentering

Praktisk guide til patentering Praktisk guide til patentering Spesielt for små og mellomstore bedrifter. Gjør ideer til verdier Hvem er Patentstyret, og hva gjør vi? Patentstyret er en statlig myndighet og et nasjonalt senter for immaterielle

Detaljer

Praktisk guide til patentering

Praktisk guide til patentering Praktisk guide til patentering Spesielt for små og mellomstore bedrifter. Gjør ideer til verdier Hvem er Patentstyret, og hva gjør vi? Patentstyret er en statlig myndighet og et nasjonalt senter for immaterielle

Detaljer

Innst. 266 L. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 65 L (2012 2013)

Innst. 266 L. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 65 L (2012 2013) Innst. 266 L (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Prop. 65 L (2012 2013) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser

Detaljer

Oslo kommune Byrådet. B rådssak 21/12. Byrådet bemerker

Oslo kommune Byrådet. B rådssak 21/12. Byrådet bemerker Oslo kommune Byrådet B rådssak 21/12 HØRINGSUTTALELSE FRA OSLO KOMMUNE - FORSLAG TIL ENDRINGER I BYGGESAKSFORSKRIFTEN. NYTT KAP. 20 OM ADGANG TIL Å GI PÅLEGG OM UTBEDRING AV BEVARINGSVERDIGE BYGNINGER

Detaljer

Innst. 101 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 6 L (2009 2010)

Innst. 101 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 6 L (2009 2010) Innst. 101 L (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Prop. 6 L (2009 2010) Innstilling fra justiskomiteen om lov om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven) Til Stortinget 1. Sammendrag

Detaljer

UTREDNING OM SPESIALISTORDNING I NORGE

UTREDNING OM SPESIALISTORDNING I NORGE UTREDNING OM SPESIALISTORDNING I NORGE DISPOSISJON 1. Utvalget, bakgrunn og hjemmel for oppnevning, mandat, medlemmer. 2. Sammendrag av utredningens konklusjoner 3. Tidligere norske utredninger er situasjonen

Detaljer

Retningslinjer for revisjoner av konsesjonsvilkår Energi Norges uttalelse til høringsversjonen

Retningslinjer for revisjoner av konsesjonsvilkår Energi Norges uttalelse til høringsversjonen Deres referanse Vår referanse Dato NVE 200702230-7 kv/emb 26.03.2010 Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo Retningslinjer for revisjoner av konsesjonsvilkår Energi Norges

Detaljer

Patentstyrets hjemmesider. Virksomheten i grafer. Utskriftsvennlig versjon (PDF) Engelsk versjon

Patentstyrets hjemmesider. Virksomheten i grafer. Utskriftsvennlig versjon (PDF) Engelsk versjon Patentstyrets hjemmesider Direktørens innlegg Virksomheten i grafer Organisasjonskart Statsrådens innlegg Regnskap Ord & uttrykk Utskriftsvennlig versjon (PDF) Engelsk versjon Inn i Europa - Direktørens

Detaljer

Oppsummering av høringsuttalelser med Miljødirektoratets kommentarer

Oppsummering av høringsuttalelser med Miljødirektoratets kommentarer Forslag om endring av avfallsforskriften kapittel 11 Oppsummering av høringsuttalelser med Miljødirektoratets kommentarer Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Fjerning av innsamlerbegrepet / kravet

Detaljer

SVAR VEDRØRENDE HØRING FORSKRIFT OM UTTAK OG UTNYTTING AV GENETISK MATERIALE (BIOPROSPEKTERINGSFORSKRIFTEN)

SVAR VEDRØRENDE HØRING FORSKRIFT OM UTTAK OG UTNYTTING AV GENETISK MATERIALE (BIOPROSPEKTERINGSFORSKRIFTEN) Fiskeri og kystdepartementet Saksbehandler: Maja Kirkegaard Brix Boks 8118 Dep Telefon: 41691457 Seksjon: Reguleringsseksjonen 0032 OSLO Vår referanse: 13/93 Deres referanse: 11/847 Vår dato: 26.04.2013

Detaljer

Selskapers erverv av egne aksjer I lys av 2006/68/EF

Selskapers erverv av egne aksjer I lys av 2006/68/EF Selskapers erverv av egne aksjer I lys av 2006/68/EF Veileder: Tore Bråthen Antall ord: 13 267 Innleveringsfrist: 12.12.2011 1 INNLEDNING 4 1.1 PRESENTASJON AV OPPGAVENS TEMA 4 1.2 PRESISERINGER 5 1.3

Detaljer

Endring i LOA/FOA pga nye direktiver - høringsuttalelse til endringer i lov om offentlige anskaffelser og tilhørende anskaffelsesforskrift

Endring i LOA/FOA pga nye direktiver - høringsuttalelse til endringer i lov om offentlige anskaffelser og tilhørende anskaffelsesforskrift Nærings- og fiskeridepartementet postmottak@nfd.dep.no DATO 16.06.2015 REFERANSE DERES DATO 17.03.15 DERES REFERANSE 15/1514-1 SAKSBEHANDLER Yvonne Curtis Delphin VEDLEGG Kopi til: Endring i LOA/FOA pga

Detaljer

Utkast til høringssvar til HOD forslag til endringer i helseforetaksloven

Utkast til høringssvar til HOD forslag til endringer i helseforetaksloven Utkast til høringssvar til HOD forslag til endringer i helseforetaksloven 1. Innledning Det vises til høringsnotat av desember 2011, samt brev av 22. desember 2011, med høringsfrist til 20. mars 2012.

Detaljer

128 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FINANSIELL SIKKERHETSAVTALE FOR FJERNINGSFORPLIKTELSER BRUK AV MODELLKLAUSULER

128 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FINANSIELL SIKKERHETSAVTALE FOR FJERNINGSFORPLIKTELSER BRUK AV MODELLKLAUSULER 128 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FINANSIELL SIKKERHETSAVTALE FOR FJERNINGSFORPLIKTELSER BRUK AV MODELLKLAUSULER Original versjon Nr.: 128 Etablert: 23.08.10 Revisjon nr: Rev. dato: Side:

Detaljer

Høringsinnspill - forslag til endringer i forskrift om engangsavgift - innføring av en refusjonsordning for engangsavgift ved eksport av motorvogner

Høringsinnspill - forslag til endringer i forskrift om engangsavgift - innføring av en refusjonsordning for engangsavgift ved eksport av motorvogner Toll- og avgiftsdirektoratet Særavgiftsavdelingen, Postboks 8122 Dep, 0032 OSLO. Høringsinnspill - forslag til endringer i forskrift om engangsavgift - innføring av en refusjonsordning for engangsavgift

Detaljer

Gjennomføring av Solvens II - lovforslag. 1. Innledning

Gjennomføring av Solvens II - lovforslag. 1. Innledning Finansdepartementet Postboks 8008 Dep. 0030 OSLO 12.08.2011 SAKSBEHANDLER: Jan Hagen m.fl. VÅR REFERANSE: 11/8033 DERES REFERANSE: DIR.TLF: 22 93 98 62 ARKIVKODE: 540.11 Gjennomføring av Solvens II - lovforslag

Detaljer

Skulle det være spørsmål til forhold i vårt høringsbrev, ta kontakt. Vi bidrar gjerne med oppklarende eller utdypende kommentarer.

Skulle det være spørsmål til forhold i vårt høringsbrev, ta kontakt. Vi bidrar gjerne med oppklarende eller utdypende kommentarer. KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Deres ref Vår ref Majorstuen 28. oktober 2014 Høringssvar

Detaljer

KonkurranseNytt. Europakommisjonen forbyr SCA Mölnlyckes erverv av Metsä Tissue. Et nyhetsblad fra Konkurransetilsynet.

KonkurranseNytt. Europakommisjonen forbyr SCA Mölnlyckes erverv av Metsä Tissue. Et nyhetsblad fra Konkurransetilsynet. KonkurranseNytt Et nyhetsblad fra Konkurransetilsynet Europakommisjonen forbyr SCA Mölnlyckes erverv av Metsä Tissue Europakommisjonen vedtok 31. januar i år å forby SCA Mölnlyckes erverv av Metsä Tissue

Detaljer

DI Utlendingsdirektoratet

DI Utlendingsdirektoratet DI Utlendingsdirektoratet Arbeids- og inkluderingsdepartementet Arbeidsmarkedsavdelingen Postboks 8019 Dep 0030 OSLO ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEM MOTTATT 29 APR 2009 Deres ref: : 200900199 Vår ref:

Detaljer

Høring om norske domenenavn for privatpersoner

Høring om norske domenenavn for privatpersoner Høring om norske domenenavn for privatpersoner I dag er det bare bedrifter og andre organisasjoner som kan registrere domener direkte under.no. For privatpersoner er det opprettet et eget kategoridomene

Detaljer

Høring om forskriftsendringer - Inntak til videregående opplæring

Høring om forskriftsendringer - Inntak til videregående opplæring Side 1 av 28 Vår saksbehandler: Kjersti Botnan Larsen og Hilde Austad Vår dato: 31.01.2013 Deres dato: Vår referanse: 2012/4081 Deres referanse: Til høringsinstansene, jf. vedlagt liste Høring om forskriftsendringer

Detaljer

KONKURRANSEKLAUSULER

KONKURRANSEKLAUSULER Mastergradsoppgave JUS399 KONKURRANSEKLAUSULER En vurdering av forslaget om ny regulering av konkurranseklausuler i arbeidskontrakter. Kandidatnummer: 179096 Veileder: Vidar Riksfjord Antall ord: 14706

Detaljer

Viktige hendelser i 2014

Viktige hendelser i 2014 Årsrapport 2014 Viktige hendelser i 2014 Rekord i antall varemerkesøknader fra norske søkere Lengre «levetid» for norske patenter, i snitt to år lengre enn for fem år siden 20 % økning i bruk av Patentstyrets

Detaljer

Guide for underleveranseavtaler

Guide for underleveranseavtaler Guide for underleveranseavtaler 1 Guide for underleveranseavtaler "Guide for underleveranseavtaler" er utarbeidet av den interskandinaviske juristgruppen som bistår Norsk Industri med utviklingen av standardkontrakter

Detaljer

Høringsuttalelse - forslag til ny lov om klageorganer for forbrukersaker

Høringsuttalelse - forslag til ny lov om klageorganer for forbrukersaker Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Sendt pr. epost til: postmottak@bld.dep.no Deres ref. Vår ref. Dato: 14/2625 Sak nr: 14/1865-2 Saksbehandler: Morten Grandal 08.12.2014 Dir.tlf: 46 62

Detaljer

Skusler bort fremtiden Kina og USA stadig likere Europa

Skusler bort fremtiden Kina og USA stadig likere Europa Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Immatrielle eiendeler PATENT & VAREMERKE 5. UTGave -desember 2007 Har du usynlig eiendom? Søk profesjonell hjelp! side 13 Merkevarebygging: Bill. merket IPR

Detaljer

Innst. O. nr. 58. (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen

Innst. O. nr. 58. (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innst. O. nr. 58 (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Ot.prp. nr. 36 (2004-2005) Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om lov

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer