Ny vippe! Oppvekstplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ny vippe! Oppvekstplan - 05.10.2011"

Transkript

1

2 Ny vippe!

3 Trivselsleiar!

4 Sommaravslutning!

5 Barnehagar i Flora Ca 100 årsverk barn 14 barnehagar der 5 er samlokalisert med skule og der tre er private barnehagar: Dalvegen barnehage, 32 barn Eikefjord barnehage, 44 barn Havrenes barnehage, 74 barn Krokane barnehage, 85 barn Nepjarhaugen barnehage, 33 barn Nyheimvegen barnehage, 27 barn Storevatn barnehage, 75 barn Brandsøy, 18 barn (+ skule) Stavang, 14 barn (+ skule) Solheim, 8 barn (+ skule) Steinhovden, 18 barn (+ skule) Torvmyrane, 80 barn (+ skule) Furuhaugane, 65 barn (privat) Sørstrand, 83 barn (privat) Bergmovegen familiebarnehage, 4 barn (privat)

6 Skule 9 grunnskular (5 samlokalisert med barnehage) 1639 elevar ca 200 årsverk Brandsøy skule 67 elevar Eikefjord barne og ungdomsskule 152 elevar Flora ungdomsskule 482 elevar Florø barneskole 528 elevar Krokane skule 217 elevar Solheim skule 12 elevar Stavang skule 9 elevar Steinhovden skule 19 elevar Torvmyrane skule 153 elevar + Innvandrarsenteret VO ca 160 elevar 2 grunnskuleklassar

7 Barnevern PPT Helsestasjon Barn og unge

8 Kultur Kultur og fritid Kulturskulen Idrettstenester

9 Kommunedelplanen for oppvekstsektoren

10 Høyringsutkast vedtatt i KUOP

11 Kvifor ein oppvekstplan? Fordi: Flora kommune skal vere ein attraktiv kommune for barnefamiliar -å bu i og -å flytte til

12 og fordi vi ønskjer: God kvalitet i alle tenester i oppvekstsektor, Sjå på alle tenester i oppvekstområdet i ein heilskap Eit godt tverrfagleg arbeid på alle nivå

13 Utdrag frå nokre av barnehagane og skulane sine visjonar: -Alle barn er alles barn -Saman får vi det til -Jo fleire vi er desto betre er det, bare vi er venner så er det plass! -Krokane skule vil og kan -Positiv, inkluderande, motiverande! -Ein skule for livsglede og livsmot -Kulturbarnehagen-saman for læring -ein inkluderande stad der alle skal meistre og trivast -Saman er vi gode -Ein god stad å være - ein god stad å lære -Nepjarhaugen - ein tradisjonsrik og fleirkulturell barnehage -Hit eit steg og dit eit steg - saman på veg mot nye opplevingar og ny læring -Trygghet, trivsel og tillit

14 Organisering av planarbeidet Styringsgruppe: KUOP Referansegruppe 12 arbeidsgrupper Redaksjonsgruppe.eit stort dugnadsarbeid!

15 Tredelt plan Del 1: Kortversjon samandrag, mål, tiltak, økonomi Del 2: Utfyllande tekst til kvart av kapitla Del 3: Referansedel, vedlegg, m.m.

16 Innhald i planen Visjonar og målsettingar, 12 kapittel: 1. Kompetente barn og unge 2. Kompetente vaksne 3. Barnehagen som læringsarena 4. Elevmiljø - 9a 5. Tverrfagleg samarbeid 6. Integrering og fleirkulturelt arbeid 7. Skulefritidsordning 8. Kommunale kulturtilbod for barn og unge 9. Rett til barnehageplass 10. Ressursfordeling i barnehage 11. Ressursfordeling i skule 12. Kvalitetssystem

17 Avgrensingar!!!

18 Kap 1 Kompetente barn Tiltak: 1.Kompetanseplanar etter nasjonale og lokale satsingar 2.Fokus på nasjonal og internasjonal læringsforsking 3.Rett kompetanse på rett plass 4.Språkutvikling i barnehage kartlegging og oppfølgjing TRAS 5.Språkutvikling skule - kartlegging og oppfølgjing LUS 6.Materiell til dette vert prioritert 7.Prosjekt moderne bibliotek - skulebiblioteksatsing (m.a. gutar og lesing) 8.Digital kompetanse 9.Sunnfjordnett 10.Vurdering for læring 11.Overgangane, systematisk samarbeid m.a. om kartlegging og oppfølging av nasjonale prøver

19

20 Tiltak: Kap 2 Kompetente vaksne 1.Systematisk organisasjons- og kompetanseutvikling 2.Prioritere tiltak og midlar etter overordna planer 3.Systematisk leiaropplæring og leiarutdanning 4.Mentorordning for nytilsette 5.Rekruttering gjennom omdømmebygging Pedagogar / høgskuleutdanna Barne- og ungdomsarbeidarar Lærlingar Menn til barnehage Fleire med fleirkulturell bakgrunn 6.Samarbeid om høgskuleutdanning i Flora/Sunnfjord 7.Seniorpolitisk plan revidert vurdere redusert arbeidstid med full løn

21 Tiltak: Kap 3 Barnehagen som læringsarena 1.Samanheng i plansystemet - sektorplanar, årsplanar, temaplanar 2.Psykososialt miljø førebyggande arbeid, konflikthandtering 3.Fysisk miljø inne og ute opprustning av bygningsmasse og uteområde, tilstrekkeleg pedagogisk materiell 4.Sunt kosthald tilsette kjøkkenpersonale 5.Dokumentasjon av pedagogisk arbeid og utvikling TRAS, brukarundersøkingar 6.Foreldresamarbeid sikra gjennom aktive FUB (foreldreutval i barnehagane) og KFU (kommunalt forledreutval)

22 Kap 4 Elevmiljø 9a Tiltak: 1.Systematisk førebyggjande arbeid 2.Rutinar for tverrfagleg arbeid 3.Handlingsplikt etter 9a i opplæringslova vert følgt opp 4.God dokumentasjon på fysisk miljø i samsvar med faglege normer 5.Alle utval drøfter skulemiljø 6.Skulemiljø er tema for årlege politiske møte

23 Kap 5 Tverrfagleg samarbeid Tiltak 1.Helsestasjonen møter alle primær- og sekundærførebygging 2.Barnehagar og skular arbeider systematisk med førebyggjande miljøarbeid - primærførebygging 3.Barnehagar og skular har faste møtepunkt med B&U om barn som kan ha eller få psykososiale vanskar 4.Spesifikt samarbeid om barn med psykososiale vanskar 5.Vanskar vert kartlagt og tiltak utforma på det grunnlaget 6.Samtalar med barn og føresette 7.Flora kommune nyttar program for foreldrerettleiing 8.Tenestene har rutinar for innhenting av samtykke frå føresette 9.Tenestene har konkrete avtaler/prosedyrar om system. samarb 10.Alle tiltak og grunngjevingar er dokumenterte 11.Personalet oppfyller meldings- og opplysningsplikt til barnevernet

24 Kap 5 forts. Tiltak: 12. Felles opplæring for ulike faggrupper 13. Alle tenester har oversikt over I-planar, tiltaksplanar og individuelle opplæringsplanar 14. Felles forståing og praktisering av teieplikt ut frå gjeldande lov 15. Opplæring i evidensbaserte tiltak 16. Etablere eige apparat for tertiærførebyggande tiltak 17. Koordinerande eining for I-planarbeid 18. Utdanning og vedlikehald av kompetanse for terapeutisk intervensjon

25 Kap 6 Integrering og fleirkulturelt arbeid Tiltak: 1.Påverke foreldre til å søke barnehage frå 3 år 2.Tospråklege assistentar i barnehage 3.Auka overføringar til grunnskule 4.Felles pedagogisk plattform vurdere bruken av innføringsklasse på barnetrinnet 5.Vidareutdanning i migrasjonspedagogikk og fleirkulturell forståing 6.Rekruttere pedagogisk personale med minoritetsspråkleg bakgrunn 7.Språkpraksisplassar i barnehage og skule 8.KFI fagleg og økonomisk ressursinstans for skular og barnehagar forpliktande avtaler

26 Kap 7 Skulefritidsordning Tiltak: 1.Utarbeide nye vedtekter 2.Fysisk aktivitet utfordringar gjennom året, tilpassa elevane sitt mestringsnivå 3.Måltid faste fellesmåltid, sunn mat, frukt og grønt kvar dag 4.Kulturaktivitetar SFO ein del av eit multikulturelt samfunn, ulike kunstformer, ulike kulturelle ytringsformer 5.Samarbeid faste avtaler med: Kulturskulen Flora vid.g.sk. Idrettlinja Flora folkebibliotek Frivillege lag og organisasjoner Mellom ulike SFO fellesarr. Idrettsdag, turneringar, eigenproduserte framsyningar

27

28 Kap 8 Kommunale kulturtilbod for barn og unge Tiltak: 1.Kulturell sikringskost barnehage 2.Vidareutvikle Den kulturelle skulesekken (DKS) 3.Årlege lokale skulesekksamlingar 4.Kulturskulen sikre både breidde og høg kvalitet 5.Fortsatt prioritere Ungdommens kulturmønstring (UKM) 6.Auke samordninga av kommunale kulturtilbod i skule og fritid 7.Gode rammevilkår for eigenproduserte ungdomskulturuttrykk 8.Styrke samarbeidet folkebibliotek grunnskule 9.Mangfald av kulturarenaer

29 Kap 9 Rett til barnehageplass Tiltak: 1.Opprette og drifte så mange barnehageplassar at det dekker etterspørselen etter plassar for dei som har rett til plass 2.Leggje til rette for fleire barnehageplassar for å gje dei utan rett garanti om plass innan ei viss tid. (Eiga sak til bystyret hausten 2011)

30 Kap 10 Ressursfordeling barnehage Tiltak: 1.Likeverdig og kvalitativt godt tilbod, ressursar grunnbemanning 2.Fleksibilitet i drifta vert kompensert 3.Sikre driftsmidlar private barnehagar i samsvar med forskrift 4.Ressursfordeling basert på objektive kriteria 5.Tospråkleg assistent minimumsnorm 6.Tilrettelegging for barn med særskilde behov - ressursar 7.Bygg og uteleikeplassar vedlikehald og opprusting 8.All ny aktivitet i sektoren utløyser friske midlar 9.Endre bemanningsnorm til reduserte grupper 9/18

31 Kap 11 Ressursfordeling skule Tiltak: 1.Minimumsressurs årsverk pr 2011 vert vidareført til pedagog vidareført 3.Nasjonale føringar som krev fleire årsverk vert tilført ramma 4.Ny ressursfordelingsmodell lønsutgifter i drift frå Ny ressursfordelingsmodell andre utg. i drift frå

32 Kap 12 Kvalitetssystem Tiltak: 1.Overordna kvalitetssystem i tråd med nasjonale føringar 2.Sektorvise kvalitetssystem for barnehage, skule og barn og unge 3.Sektorvise system med vekt på samhandling 4.Skriftleg og elektronisk 5.All sakshandsaming på same sak/arkivplattform 6.Årshjul der kvalitetssikring og kvalitetsutvikling er sentralt 7.Arenaer for dialog og utvikling på alle nivå 8.Alle tilsette aktivt med gjennom dialogmøte 9.2 dialogmøte årleg i KUOP

33 Økonomi Årleg auka driftsutgifter i tusen kr: Investering i tusen kr: Kap Kap (+ 3 mill+/- senior) Kap (+ vedlikehald) + inv bygg + utepl + utstyr Kap 4 MOT + anna ekstern komp Kap Kap 6 redusere dekningsbidrag 2-3mill Kap 7 innanfor ramma Kap Kap 9 eiga sak til bystyret Kap 10 4,5 mill (auke pers.ress. tilsv.9/18) Kap 11 innanfor ramma i øk.plan Kap 12 auka personalressurs stab + inv IT

34 Høyringsutkast ligg på under Aktuelt no Høyringsfrist var 15. sept

35 Hjelpespørsmål til høyringa var : 1. Er målsettingane i planen og i kvart kapittel tilstrekkelege? 2. Er det desse målsettingane vi ønskjer for planen og kapitla? 3. Er tiltaka i samsvar med målsettinga? 4. Er det andre tiltak som vil være med på å oppfylle måla? 5. Er det noko som manglar som bør være med i dei ulike kapitla? 6. Andre kommentarar

36 19 uttaler tilsaman: Høyringsuttaler: SU/FAU (om lag halvparten) Barnehagar, skular, PPT, helsesøster, folkehelsekoordinator Fagforbundet og Utdanningsforbundet Interesseorg: FNF, kommunalt råd for funksjonshemma UB politisk måldokument

37 Frå visjonen: Vi set pris på gode resultat. Men framfor alt rosar vi heilhjarta innsats, vilje til å forbetre seg gjennom nye utfordringar

38 Barn og unge er framtida!

BUDSJETT OG HANDLINGSPROGRAM 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017

BUDSJETT OG HANDLINGSPROGRAM 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Flora kommune BUDSJETT OG HANDLINGSPROGRAM 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Ungdommane og Westcon er viktige ressursar for Flora i framtida. Flora bystyre sitt vedtak 12.12.2013. FORORD I løpet av 2013 fekk

Detaljer

Flora kommune ÅRSRAPPORT 2014

Flora kommune ÅRSRAPPORT 2014 Flora kommune ÅRSRAPPORT 2014 Florø 31.03.2015 FORORD 2014 vart eit år med omfattande aktivitet i Flora kommune. Tenestene sine rapportar fortel om målretta arbeid for å gjere kommunen vår til ein enda

Detaljer

Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013

Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013 SOGNDAL KOMMUNE Me byggjer framtida Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013 Vedteken av kommunestyret den 21.10.10. VISJON FOR GRUNNSKULEN I SOGNDAL KOMMUNE ME BYGGJER FRAMTIDA I SOGNDAL

Detaljer

Plan for utvikling av oppvekstavdelinga i Rennesøy

Plan for utvikling av oppvekstavdelinga i Rennesøy Rennesøy kommune STRATEGIPLAN Plan for utvikling av oppvekstavdelinga i Rennesøy 2009 2012 Strategiplan for oppvekstavdelinga 2009-2012 1 Innhald 1. OPPVEKSTAVDELINGA SINE LANGSIKTIGE MÅL...4 1.1 KOMMUNEPLANEN

Detaljer

Flora kommune. Skulehelseplan 2014 Revidert dokument av Skulehelseplan 2007.

Flora kommune. Skulehelseplan 2014 Revidert dokument av Skulehelseplan 2007. Flora kommune. Skulehelseplan 2014 Revidert dokument av Skulehelseplan 2007. Innhold 1. Om Skulehelseplanen. Bakgrunn og innleiing.... 2 DEL 1 - FELLESPLAN... 4 2. Føremål med skulehelseplanen... 4 2.1.Innsatsområder....

Detaljer

INNHALDSLISTE Innleiing s.3. Om planarbeidet s.4. Nasjonale mål og føringar

INNHALDSLISTE Innleiing s.3. Om planarbeidet s.4. Nasjonale mål og føringar 1 INNHALDSLISTE Innleiing s.3 Om planarbeidet s.4 Nasjonale mål og føringar s.5-6 Status og utfordringar i dei ulike områda innan oppvekst - Barnehage s.7 - Skule og SFO s.8-9 - PPT s.10 - Idrettsskulen

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell

Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell 2015 Innhald Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell... 3 1. Innleiing / samandrag... 3 2. Personale... 8 3. Læringsmiljø... 9 4. Analyse av samanhengar... 19

Detaljer

PLAN FOR INNHALD OG KVALITET I BARNEHAGANE LUSTER KOMMUNE 2011 2017

PLAN FOR INNHALD OG KVALITET I BARNEHAGANE LUSTER KOMMUNE 2011 2017 PLAN FOR INNHALD OG KVALITET I BARNEHAGANE LUSTER KOMMUNE 2011 2017 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Overordna styringsmål for barnehagane i Luster kommune... 4 3. Pedagogisk grunnsyn/mål... 7 4. Samarbeid...

Detaljer

Betre læring i Ål kommune eit strategidokument for oppvekstsektoren vedteke i kommunestyret 15. juni, 2011

Betre læring i Ål kommune eit strategidokument for oppvekstsektoren vedteke i kommunestyret 15. juni, 2011 Strategidokumentet Betre læring i Ål kommune 2011-2015 Vedteke av Ål kommunestyre 15. juni, 2011. Betre læring i Ål kommune eit strategidokument for oppvekstsektoren vedteke i kommunestyret 15. juni, 2011

Detaljer

Tilstandsrapport 2014. for oppvekstsektoren i Ål kommune

Tilstandsrapport 2014. for oppvekstsektoren i Ål kommune Tilstandsrapport 2014 for oppvekstsektoren i Ål kommune 1 2 Innhold 1. Innleiing... 5 2. Oversikt over avdelingane i oppvekstsektoren... 5 2.1 Barnehage... 5 2.1.1 Tilsyn... 6 2.2 Skule... 6 2.3 Andre

Detaljer

ÅRSMELDING Tjødnalio..skule 2014 Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid BRUKAR

ÅRSMELDING Tjødnalio..skule 2014 Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid BRUKAR ÅRSMELDING Tjødnalio..skule 2014 Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid BRUKAR Teikn på om me har lukkast Tilbakemelding om grad av måloppnåing Elevane opplever medverknad Medverknad

Detaljer

Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen

Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen - Nissedal kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 730006 2010 Telemark kommunerevisjon IKS ii Innhald Samandrag...v 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og ramme...1 1.2

Detaljer

Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen

Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen - Nissedal kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 730006 2010 Telemark kommunerevisjon IKS ii Innhald Samandrag...v 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og ramme...1 1.2

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet)

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Luster kommune Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Rådmannen sitt framlegg Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no

Detaljer

Grunnskulerapport 2013 - Utgangspunkt for utvikling og fornying

Grunnskulerapport 2013 - Utgangspunkt for utvikling og fornying SOGNDAL KOMMUNE Me byggjer framtida Grunnskulerapport 2013 - Utgangspunkt for utvikling og fornying I følgje opplæringslova 13-10 skal det utarbeidast ein årleg rapport om tilstanden i grunnskuleopplæringa

Detaljer

LEVEKÅRSPLAN 2010 2011 (Vedteke av kommunestyret 10.12.2009, sak 09/55)

LEVEKÅRSPLAN 2010 2011 (Vedteke av kommunestyret 10.12.2009, sak 09/55) ÅSERAL KOMMUNE. LEVEKÅRSPLAN 2010 2011 (Vedteke av kommunestyret 10.12.2009, sak 09/55) 1. Innleiing... 4 2. Plangruppe og planprosess... 4 3. Levekår og livskvalitet... 5 4. Visjon / hovudmålsetting for

Detaljer

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur Møtedato: 05.11.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 14:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping

Detaljer

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011 System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane Opplæringsdirektøren Februar 2011 Forord Hordaland fylkeskommune utarbeidd i 2009 eit system for korleis skolane sjølv kan

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 19.3.2015 Tid:18:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 19.3.2015 Tid:18:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 19.3.215 Tid:18: Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26.

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås Tilstandsrapport grunnskulen i Lindås Melding om kvalitet og tilstand 213214 Eidsvoll 1814 «Enig og tro til Dovre faller» «Broderlenka» på Eikanger skule Over heilelandet samla skuleelevar seg kl.12. den

Detaljer

PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID for Gol kommune Vedtatt i Gol kommunestyre: 27.03.2007 sak 9/07.

PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID for Gol kommune Vedtatt i Gol kommunestyre: 27.03.2007 sak 9/07. PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID for Gol kommune Vedtatt i Gol kommunestyre: 27.03.2007 sak 9/07. Den som aldrig Den som aldrig lever nu, lever aldrig. Hvad gjør du? Piet Hein INNHALD 1. Planarbeid... 3 2.

Detaljer

Leikanger kommune. Årsrapport og rekneskap 2012

Leikanger kommune. Årsrapport og rekneskap 2012 Leikanger kommune Årsrapport og rekneskap 2012 Innhald Rådmannen sin kommentar...1 Hovudtal frå rekneskapen...3 Interkommunalt samarbeid...6 Kommunen som verksemd...9 Driftsresultat i høve rammene... 13

Detaljer

Tilstandsrapport for:

Tilstandsrapport for: Vik kommune Oppvekst Tilstandsrapport for: Kulturskule Barnehage Grunnskule i Vik kommune driftsåret 2010-2011 Innhald 1. Innleiing... 4 2. Samandrag... 5 3. Barnehage... 6 3.1. Barn og tilsette... 6 3.1.1.

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Formannskapet 17.09.2013 067/13 KOMMUNEPLANEN SIN SAMFUNNSDEL 2013-2016 - HØYRING

Saksgang Møtedato Saksnr Formannskapet 17.09.2013 067/13 KOMMUNEPLANEN SIN SAMFUNNSDEL 2013-2016 - HØYRING FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Formannskapet 17.09.2013 067/13 Sakshandsamar: Anders Moen Arkiv: K1-140 Objekt: Arkivsaknr 13/247 KOMMUNEPLANEN SIN SAMFUNNSDEL 2013-2016 - HØYRING Kva saka gjeld:

Detaljer

Verksemdsplan 2014 for Vest-Telemark PP-teneste

Verksemdsplan 2014 for Vest-Telemark PP-teneste Verksemdsplan 2014 for Vest-Telemark PP-teneste PPT for Seljord, Kviteseid, Nissedal, Fyresdal, Tokke, Vinje og Telemark fylkeskommune Visjon: Ei tilpassa opplæring for alle Hovudmål : Vest-Telemark PP-teneste

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt

Detaljer

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Aukra kommune Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Vedteke i K-sak: 132/11 og 11/12 Dato: 15.12.2011 og 09.02.2012 Innhald: Side nr. : Rådmannen sine generelle kommentarar.. 2 Kommentarar frå kommunalsjefane..

Detaljer