Norsk oversettelse av vedlegg IV til forordning 1272/2008 oppdatert til og med 4. ATP

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk oversettelse av vedlegg IV til forordning 1272/2008 oppdatert til og med 4. ATP"

Transkript

1 Nosk ovesettelse av vedlegg IV til foodning 1272/2008 oppdatet til og med 4. ATP Kategoi Sikkehetssetninge - geneelt P101 If medical advice is needed, have poduct containe o label at hand. Sikkehetssetninge - foebyggin g Nosk Desom det e nødvendig med legehjelp, ha poduktets beholde elle etikett fo hånden. P102 Keep out of each of childen. Oppbevaes utilgjengelig fo ban. P103 Read label befoe use. Les etiketten fø buk. P201 Obtain special instuctions befoe use. Innhent sæskilt instuks fø buk. P202 P210 P211 P220 P221 Do not handle until all safety pecautions have been ead and undestood. Keep away fom heat, hot sufaces, spaks, open flames and othe ignition souces. No smoking. Do not spay on an open flame o othe ignition souce. Keep/Stoe away fom clothing/ /combustible mateials. Take any pecaution to avoid mixing with combustibles/ Skal ikke håndtees fø alle advasle e lest og oppfattet. Holdes vekk fa vame, vame oveflate, gniste, åpen ild og ande antenningskilde. Røyking fobudt. Ikke spay mot åpen flamme elle annen tennkilde. Må ikke bukes/oppbevaes i næheten av tøy / / bennbae mateiale. Må ikke blandes med bennbae stoffe. P222 Do not allow contact with ai. Unngå kontakt med luft. P223 Do not allow contact with wate. Unngå kontakt med vann. P230 Keep wetted with Holdes fuktet med P231 Handle unde inet gas. Håndtees unde inetgass. P232 Potect fom moistue. Beskyttes mot fuktighet. P233 Keep containe tightly closed. Hold beholdeen tett lukket. P234 Keep only in oiginal containe. Oppbevaes bae i oiginalbeholde.

2 Kategoi Nosk P235 Keep cool. Oppbevaes kjølig. P240 P241 Gound/bond containe and eceiving equipment. Use explosion-poof electical/ventilating/lighting/ /equipmen t. Beholde og mottaksutsty jodes/potensialutlignes. Buk elektisk mateiell /ventilasjonsmateiell/belysningsmateiell som e eksplosjonssikket. P242 Use only non-spaking tools. Buk bae vektøy som ikke avgi gniste. P243 Take pecautionay measues against static dischage. Teff tiltak mot statisk elektisitet. P244 Keep valves and fittings fee fom oil and Ventile og tilbehø skal holdes fi fo fett og olje. gease. P250 Do not subject to Må ikke utsettes fo sliping/støt/ /fiksjon. ginding/shock/ /fiction. P251 Do not piece o bun, even afte use. Må ikke punktees elle bennes, selv ikke ette buk. P260 P261 Do not beathe dust/fume/gas/mist/vapous/spay. Avoid beathing dust/fume/gas/mist/vapous/spay. Ikke innånd støv/øyk/gass/tåke/damp/aeosole. Unngå innånding av støv/øyk/gass/tåke/damp/aeosole. P262 Do not get in eyes, on skin, o on clothing. Må ikke komme i kontakt med øyne, huden elle klæ. P263 Avoid contact duing pegnancy/while Unngå kontakt unde gaviditet/amming. nusing. P264 Wash thooughly afte handling. Vask gundig ette buk. P270 P271 Do not eat, dink o smoke when using this poduct. Use only outdoos o in a well-ventilated aea. Ikke spis, dikk elle øyk ved buk av poduktet. Bukes bae utendøs elle i et godt ventilet omåde.

3 Kategoi P272 Contaminated wok clothing should not be allowed out of the wokplace. Nosk Tilsølte abeidsklæ må ikke fjenes fa abeidsplassen. P273 Avoid elease to the envionment. Unngå utslipp til miljøet. P280 Wea potective gloves/potective clothing/eye potection/face potection. Benytt venehanske /veneklæ/venebille/ansiktsskjem. P282 P283 P284 Wea cold insulating gloves/face shield/eye potection. Wea fie/flame esistant/etadant clothing. [In case of inadequate ventilation] wea espiatoy potection. Buk kuldeisoleende hanske /visi/øyeven. Benytt bannbestandige/flammehemmende klæ. Åndedettsven skal benyttes [ved utilstekkelig ventilasjon]. P231 + P232 P235 + P410 Handle unde inet gas. Potect fom moistue. Keep cool. Potect fom sunlight. Sikkehetssetninge - tiltak P301 IF SWALLOWED: VED SVELGING: Håndtees unde inetgass. Beskyttes mot fuktighet. Oppbevaes kjølig. Beskyttes mot sollys. P302 IF ON SKIN: VED HUDKONTAKT: P303 IF ON SKIN (o hai): VED HUDKONTAKT (elle hået): P304 IF INHALED: VED INNÅNDING: P305 IF IN EYES: VED KONTAKT MED ØYNENE P306 IF ON CLOTHING: VED KONTAKT MED KLÆR: P308 IF exposed o concened: Ved eksponeing elle mistanke om eksponeing:

4 Kategoi Nosk P310 Immediately call a POISON CENTER/ docto/ Kontakt umiddelbat et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/... P311 Call a POISON CENTER/docto/ Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/... P312 Call a POISON CENTER/docto/ / if you feel unwell. P313 Get medical advice/attention. Søk legehjelp. Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/enlege/ / ved ubehag. P314 Get medical advice/attention if you feel Søk legehjelp ved ubehag. unwell. P315 Get immediate medical advice/attention. Søk legehjelp umiddelbat. P320 Specific teatment is ugent (see on this label). Sælig behandling keves umiddelbat (se på etiketten). P321 Specific teatment (see on this label). Sælig behandling (se på etiketten). P330 Rinse mouth. Skyll munnen. P331 Do NOT induce vomiting. IKKE famkall bekning. P332 If skin iitation occus: Ved hudiitasjon: P333 If skin iitation o ash occus: Ved hudiitasjon elle utslett: P334 Immese in cool wate/wap in wet Skyll i kaldt vann / anvend våt kompess. bandages. P335 Bush off loose paticles fom skin. Bøst bot løse patikle fa huden. P336 Thaw fosted pats with lukewam wate. Do not ub affected aea. Vam opp fostskadede legemsdele med lunkent vann. Ikke gni på det skadede omådet. P337 If eye iitation pesists: Ved vedvaende øyeiitasjon: P338 Remove contact lenses, if pesent and easy to do. Continue insing. Fjen eventuelle kontaktlinse desom dette enkelt la seg gjøe. Fotsett skyllingen.

5 Kategoi P340 Remove peson to fesh ai and keep comfotable fo beathing. Nosk Flytt pesonen til fisk luft og søg fo at vedkommende ha en stilling som lette åndedettet. P342 If expeiencing espiatoy symptoms: Ved symptome i luftveiene: P351 Rinse cautiously with wate fo seveal Skyll fosiktig med vann i flee minutte. minutes. P352 Wash with plenty of wate/ Vask med mye vann/ P353 Rinse skin with wate/showe. Skyll/dusj huden med vann. P360 P361 Rinse immediately contaminated clothing and skin with plenty of wate befoe emoving clothes. Take off immediately all contaminated clothing. Skyll umiddelbat tilsølte klæ og hud med mye vann fø klæne fjenes. Tilsølte klæ må fjenes staks. P362 Take off contaminated clothing. Tilsølte klæ må fjenes. P363 Wash contaminated clothing befoe euse. Tilsølte klæ må vaskes fø de bukes på nytt. P364 And wash it befoe euse. Og vaskes fø buk. P370 In case of fie: Ved bann: P371 In case of majo fie and lage quantities: Ved støe bann og stoe mengde: P372 Explosion isk in case of fie. Eksplosjonsfae ved bann. P373 P374 DO NOT fight fie when fie eaches explosives. Fight fie with nomal pecautions fom a easonable distance. IKKE bekjemp bannen nå den nå eksplosive vae. Bekjemp bannen med nomal fosiktighet på behøig avstand.

6 Kategoi P375 Fight fie emotely due to the isk of explosion. Nosk Bekjemp bannen på avstand på gunn av eksplosjonsfae. P376 Stop leak if safe to do so. Stopp lekkasje desom dette kan gjøes på en sikke måte. P377 Leaking gas fie: Do not extinguish, unless leak can be stopped safely. Bann ved gasslekkasje: Ikke slukk med minde lekkasjen kan stanses på en sikke måte. P378 Use to extinguish. Buk som slokkemiddel. P380 Evacuate aea. Evakue omådet. P381 Eliminate all ignition souces if safe to do so. Fjen alle tennkilde desom dette kan gjøes på en sikke måte. P390 Absob spillage to pevent mateial Absobe spill fo å hinde mateiell skade. damage. P391 Collect spillage. Samle opp spill. P301 + P310 P301 + P312 P301 + P330 + P331 IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER/docto/ IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER/ docto/ / if you feel unwell. IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting. VED SVELGING: Kontakt umiddelbat et GIFTINFORMASJONSSENTER/ enlege/. VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/lege/ / ved ubehag. VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE famkall bekning. P302 + P334 IF ON SKIN: Immese in cool wate/wap in wet bandages. VED HUDKONTAKT: Skyll i kaldt vann / anvend våt kompess. P302 + P352 IF ON SKIN: Wash with plenty of wate/... VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann/...

7 Kategoi P303 + P361 + P353 IF ON SKIN (o hai): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with wate/showe. Nosk VED HUDKONTAKT (elle hået): Tilsølte klæ må fjenes staks. Skyll/dusj huden med vann. P304 + P340 IF INHALED: Remove peson to fesh ai and keep comfotable fo beathing. VED INNÅNDING: Flytt pesonen til fisk luft og søg fo at vedkommende ha en stilling som lette åndedettet. P305 + P351 + P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with wate fo seveal minutes. Remove contact lenses, if pesent and easy to do. Continue insing. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll fosiktig med vann i flee minutte. Fjen eventuelle kontaktlinse desom dette enkelt la seg gjøe. Fotsett skyllingen. P306 + P360 IF ON CLOTHING: Rinse immediately contaminated clothing and skin with plenty of wate befoe emoving clothes. VED KONTAKT MED KLÆR: Skyll umiddelbat tilsølte klæ og hud med mye vann fø klæne fjenes. P308 + P311 IF exposed o concened: Call a POISON CENTER/docto// Ved eksponeing elle mistanke om eksponeing: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/... P308 + P313 IF exposed o concened: Get medical advice/attention. Ved eksponeing elle mistanke om eksponeing: Søk legehjelp. P332 + P313 If skin iitation occus: Get medical advice/attention. Ved hudiitasjon: Søk legehjelp. P333 + P313 If skin iitation o ash occus: Get medical advice/ attention. Ved hudiitasjon elle utslett: Søk legehjelp.

8 Kategoi P335 + P334 P337 + P313 Bush off loose paticles fom skin. Immese in cool wate/wap in wet bandages. If eye iitation pesists: Get medical advice/attention. Nosk Bøst bot løse patikle fa huden. Skyll i kaldt vann / anvend våt kompess. Ved vedvaende øyeiitasjon: Søk legehjelp. P342 + P311 If expeiencing espiatoy symptoms: Call a POISON CENTER/docto/... Ved symptome i luftveiene: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/ lege/... P361 + P364 Take off immediately all contaminated clothing and wash it befoe euse. Tilsølte klæ må fjenes staks og vaskes fø buk. P362 + P364 Take off contaminated clothing and wash it befoe euse. Tilsølte klæ må fjenes og vaskes fø buk. P370 + P376 In case of fie: Stop leak if safe to do so. Ved bann: Stopp lekkasje desom dette kan gjøes på en sikke måte. P370 + P378 In case of fie: Use fto extinguish. Ved bann: Buk som slokkemiddel. P370 + P380 In case of fie: Evacuate aea. Ved bann: Evakue omådet. P370 + P380 + P375 In case of fie: Evacuate aea. Fight fie emotely due to the isk of explosion. Ved bann: Evakue omådet. Bekjemp bannen på avstand på gunn av eksplosjonsfae. P371 + P380 + P375 In case of majo fie and lage quantities: Evacuate aea. Fight fie emotely due to the isk of explosion. Ved støe bann og stoe mengde: Evakue omådet. Bekjemp bannen på avstand på gunn av eksplosjonsfae. Sikkehetssetninge - oppbevain g P401 Stoe Oppbevaes P402 Stoe in a dy place. Oppbevaes tøt. P403 Stoe in a well-ventilated place. Oppbevaes på et godt ventilet sted.

9 Kategoi Nosk P404 Stoe in a closed containe. Oppbevaes i lukket beholde. P405 Stoe locked up. Oppbevaes innelåst. P406 Stoe in coosive esistant/ containe with a esistant inne line. Oppbevaes i koosjonsbestandig/ beholde med koosjonsbestandig inde belegg. P407 Maintain ai gap between stacks/pallets. Se til at det e luft mellom stable/palle. P410 Potect fom sunlight. Beskyttes mot sollys. P411 P412 P413 Stoe at tempeatues not exceeding oc/ of. Do not expose to tempeatues exceeding 50 oc/122 of. Stoe bulk masses geate than kg/ lbs at tempeatues not exceeding oc/ of. Oppbevaes ved en tempeatu som ikke e høyee enn... C /... F. Må ikke utsettes fo tempeatue høyee enn 50 C /122 F. Bulkmengde på ove...kg/...lbs oppbevaes ved en tempeatu som ikke e høyee enn... C /... F. P420 Stoe away fom othe mateials. Må oppbevaes adskilt fa ande mateiale. P422 Stoe contents unde Oppbeva innholdet unde P402 + P404 P403 + P233 P403 + P235 P410 + P403 P410 + P412 P411 + P235 Stoe in a dy place. Stoe in a closed containe. Stoe in a well-ventilated place. Keep containe tightly closed. Stoe in a well-ventilated place. Keep cool. Potect fom sunlight. Stoe in a wellventilated place. Potect fom sunlight. Do not expose to tempeatues exceeding 50 oc/122of. Stoe at tempeatues not exceeding oc/ of. Keep cool. Oppbevaes tøt. Oppbevaes i lukket beholde. Oppbevaes på et godt ventilet sted. Hold beholdeen tett lukket. Oppbevaes på et godt ventilet sted. Oppbevaes kjølig. Beskyttes mot sollys. Oppbevaes på et godt ventilet sted. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes fo tempeatue høyee enn 50 C /122 F. Oppbevaes ved en tempeatu som ikke e høyee enn... C /... F. Oppbevaes kjølig.

10 Kategoi Nosk Sikkehetssetninge disponeing P501 Dispose of contents/containe to Innhold/beholde levees til P502 Refe to manufactue/supplie fo infomation on ecovey/ecycling. Henvend deg til famstille/leveandø fo infomasjon om gjenvinning.

Brukerhåndbok & Bruksanvisningen

Brukerhåndbok & Bruksanvisningen Brukerhåndbok & Bruksanvisningen Modell Nrs. PT-70-SS-EU-A / PT-125-OFR-EU-A FORBRUKER: LES OG TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJON GENERELL ADVARSEL: Følg anvisningene og advarslene som følger med ovnen. Hvis

Detaljer

VQ1220PF/1250W / 20L WET/DRY VACUUM VÅT -/TØRRSTØVSUGERE IP24 02-16 17-32. Operator s manual. Bruksanvisning

VQ1220PF/1250W / 20L WET/DRY VACUUM VÅT -/TØRRSTØVSUGERE IP24 02-16 17-32. Operator s manual. Bruksanvisning VQ1220PF/1250W / 20L WET/DRY VACUUM 02-16 VÅT -/TØRRSTØVSUGERE 17-32 Operator s manual Bruksanvisning IP24 TABLE OF CONTENTS SECTION Page Warranty........... 2 Safety Instructions and Warnings...........

Detaljer

Instruksjonsark for sikker bruk¹

Instruksjonsark for sikker bruk¹ AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn: STONEWOOL High alumina, low silica wool² 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet

Detaljer

For Outdoor Use Only EXECUTIVE #1440-652

For Outdoor Use Only EXECUTIVE #1440-652 For Outdoor Use Only EXECUTIVE #1440-652 Welcome Contents Congratulations on your purchase of Mosquito Magnet. Now you can begin to enjoy your outdoor living space again. Mosquito Magnet is the #1 mosquito

Detaljer

: METFORMIN IMPURITY F CRS

: METFORMIN IMPURITY F CRS Utgivelsesdato: 28/11/2013 Redigert: 07/07/2015 Erstatter: 01/06/2015 Versjon: 1.2 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Detaljer

Norsk oversettelse av vedlegg III til forordning 1272/2008 oppdatert til og med 4. ATP Sist endret februar 2014

Norsk oversettelse av vedlegg III til forordning 1272/2008 oppdatert til og med 4. ATP Sist endret februar 2014 Norsk oversettelse av vedlegg III til forordning 1272/2008 oppdatert til og med 4. ATP Sist endret februar 2014 Nummer Engelsk Norsk H200 Unstable explosives. Ustabile eksplosive varer. H201 Explosive;

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD EPX UNCURED EPOXY CLEANER - BULK

SIKKERHETSDATABLAD EPX UNCURED EPOXY CLEANER - BULK Endret 28/08/2013 Erstatter dato 25/07/2013 1 / 8 SIKKERHETSDATABLAD EPX UNCURED EPOXY CLEANER - BULK I henhold til forordning (EF) No 1907/2006 PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

Detaljer

Trådløs Optisk Røykvarsler EO 118 Wireless Optical Smoke Alarm

Trådløs Optisk Røykvarsler EO 118 Wireless Optical Smoke Alarm Trådløs Optisk Røykvarsler EO 118 Wireless Optical Smoke Alarm NORSK / ENGLISH Monterings- og vedlikeholdsanvisning Installation and maintenance instructions IMA 000 080 R1B NORSK Elotec trådløs optisk

Detaljer

Bergen. NO Brukerveiledning 2 GB User manual 9. Product no: SA-BERG0-000 RRF no: 40 10 2244 Last updated: 27.05.10

Bergen. NO Brukerveiledning 2 GB User manual 9. Product no: SA-BERG0-000 RRF no: 40 10 2244 Last updated: 27.05.10 Bergen NO Brukerveiledning 2 GB User manual 9 Product no: SA-BERG0-000 RRF no: 40 10 2244 Last updated: 27.05.10 INNHOLD 1. Før du installerer nytt ildsted 2 Installasjon og kontroll før bruk 2 Pipetrekk

Detaljer

Orion NO GB. Brukerveiledning 2 User manual 9

Orion NO GB. Brukerveiledning 2 User manual 9 Orion NO GB Brukerveiledning 2 User manual 9 Produkt nr: SN-00000-000 Sintef nr: 045-047 Sist oppdatert: 23.11..2009 INNHOLD 1. Før du installerer nytt ildsted 2 Installasjon og kontroll før bruk 2 Pipetrekk

Detaljer

SAVOIE. Model : 174 08 02 Y. Technical manual. to be saved. by the user. for future reference. Oil burning stove (EN1) Description of the appliance

SAVOIE. Model : 174 08 02 Y. Technical manual. to be saved. by the user. for future reference. Oil burning stove (EN1) Description of the appliance SAVOIE Oil burning stove Document n 038- ~ 4/0/00 English Norsk Model : 74 08 0 Y (EN) Technical manual to be saved by the user for future reference Description of the appliance Installation instructions

Detaljer

Instruction booklet IDL 6049 DISHWASHER. Contents E N. Installation, 2-3. Description of the appliance, 4. Loading the racks, 5. Start-up and use, 6

Instruction booklet IDL 6049 DISHWASHER. Contents E N. Installation, 2-3. Description of the appliance, 4. Loading the racks, 5. Start-up and use, 6 Instruction booklet DISHWASHER E N English,1 DA Dansk, 34 NO Norsk, 12 FI Suomi, 45 SV Svenka, 23 Contents Installation, 2-3 Positioning and levelling Connecting the water and electricity supplies Technical

Detaljer

: Mildew Stain Remover

: Mildew Stain Remover Utgivelsesdato: 31-07-2014 Redigert: 31-07-2014 Erstatter: 18-11-2013 Versjon: 4.1 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktkode

Detaljer

Pavia Poison Centre - IRCCS Maugeri Foundation, Italy (24/24 h, 7/7 d) 0039 0382 24444

Pavia Poison Centre - IRCCS Maugeri Foundation, Italy (24/24 h, 7/7 d) 0039 0382 24444 DEL 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. PRODUKTIDENTIFIKATOR IDENTIFISERING AV PREPARATET: HANDELSNAVN: Handelskode: 1442 Registreringsnummer N/A 1.2. RELEVANT IDENTIFISERT

Detaljer

Ronda 160 med innsats / with insert

Ronda 160 med innsats / with insert NO Brukerveiledning 2 GB User manual 10 SE Monteringsanvisning 17 Ronda 160 med innsats / with insert Art.no: CC-RON00-1X0/ CC-RON01-1X0/ CC-RON02-1X0 Last updated: 03.07.2012 RRF: 29 09 2201. Innhold

Detaljer

Sikkerhetsdatablad NAU108 Gloss Enamel Grey Versjon nr. 4 Siste revisjonsdato 27/01/14

Sikkerhetsdatablad NAU108 Gloss Enamel Grey Versjon nr. 4 Siste revisjonsdato 27/01/14 Page 1 of 10 Sikkerhetsdatablad NAU108 Gloss Enamel Grey Versjon nr. 4 Siste revisjonsdato 27/01/14 Overensstemmer med kravene i EF-forskrift nr.1907/2006 (REACH), vedlegg II. AVSNITT 1: Identifikasjon

Detaljer

{ ÉL. 8 : Etsende stoff. 6.1 : Giftig stoff. MÁM» Postboks 13 Grefsen N-0409 Oslo Norway

{ ÉL. 8 : Etsende stoff. 6.1 : Giftig stoff. MÁM» Postboks 13 Grefsen N-0409 Oslo Norway Side : 1 { ÉL 8 : Etsende stoff. 6.1 : Giftig stoff. Fare MÁM» 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket Produktidentifikator Handelsnavn Sikkerhetsdatablad nr Kjemisk navn

Detaljer

X-25F. NO Brukerveiledning 2 GB User manual 9 SE Installationsanvisning 15

X-25F. NO Brukerveiledning 2 GB User manual 9 SE Installationsanvisning 15 X-25F NO Brukerveiledning 2 GB User manual 9 SE Installationsanvisning 15 Product no: IN-0X25F-100 Sintef no: 10204435B RRF no: 40 13 3328 Last updated: 071013 Innhold 1. Før du installerer nytt ildsted

Detaljer

204300 /07.09.2007 KMB/AT. Villavent VV-835/K. Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning. Installation, user and maintenance instructions

204300 /07.09.2007 KMB/AT. Villavent VV-835/K. Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning. Installation, user and maintenance instructions 204300 /07.09.2007 KMB/AT Villavent VV-835/K Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning Installation, user and maintenance instructions FORORD Systemair har produsert avtrekksvifter siden 1970 årene. Viftene

Detaljer

Sikkerhetsdatablad NAU105 Gloss Enamel Green Versjon nr. 4 Siste revisjonsdato 27/01/14

Sikkerhetsdatablad NAU105 Gloss Enamel Green Versjon nr. 4 Siste revisjonsdato 27/01/14 Page 1 of 11 Sikkerhetsdatablad NAU105 Gloss Enamel Green Versjon nr. 4 Siste revisjonsdato 27/01/14 Overensstemmer med kravene i EF-forskrift nr.1907/2006 (REACH), vedlegg II. AVSNITT 1: Identifikasjon

Detaljer

Important product information

Important product information Important product information Regulatory information Sony hereby declares that this product, whether or not it includes a wireless kit including a wireless keyboard and/or a wireless mouse and/or a wireless

Detaljer

Mester Lateks 7. Tak og vegg. Tekniske data. BRUKSANVISNING Forbehandling: Bruk:

Mester Lateks 7. Tak og vegg. Tekniske data. BRUKSANVISNING Forbehandling: Bruk: Tak og vegg Mester Lateks 7 BRUKSANVISNING Forbehandling Flatene må være rene, tørre og frie for løse partikler. Smittende flater må først avbindes med Nordsjö Binder. Tidligere malte flater vaskes med

Detaljer

B890 LTE Wireless Gateway User Guide

B890 LTE Wireless Gateway User Guide B890 LTE Wireless Gateway User Guide English/Norwegian/Swedish/German English 1 Getting to know your device... 1 Appearance... 1 Handset screen icons... 4 2 Installation... 5 Installing the USIM card...

Detaljer

Viktig informasjon 2015

Viktig informasjon 2015 2015 Viktig informasjon Web-område for Sony-brukere På www.sonymobile.com/support finner du en kundestøttedel der du raskt får tilgang til hjelp og tips. Her finner du de siste programoppdateringene og

Detaljer

29.04.2008 RD/KMB. Villavent CA-3. Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning. Installation, user and maintenance instructions

29.04.2008 RD/KMB. Villavent CA-3. Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning. Installation, user and maintenance instructions 29.04.2008 RD/KMB Villavent CA-3 Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning Installation, user and maintenance instructions FORORD Villavent har produsert og levert utstyr for boligventilasjon i en årrekke.

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktnavn : Aerosolbeholdere TL4 Utarbeidet dato : 05.01.15 Version : 2.0 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Aerosolbeholdere TL4 1.2. Identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD HIGH TEMPERATURE ALUMINIUM PAINT

SIKKERHETSDATABLAD HIGH TEMPERATURE ALUMINIUM PAINT Endret APRIL 2013 Revisjon 7 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. PAM, EPAM400, ZE 1.2. Relevante

Detaljer

Ready 40. Dør og list. Tekniske data

Ready 40. Dør og list. Tekniske data Dør og list Ready 40 READY 40 er en halvblank tiksotrop alkydmaling til bruk inne og ute. READY 40 brukes på listverk, dører, vinduer, skap, bygningsplater, jern samt gammel tørr puss. BRUKSANVISNING Forbehandling

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Byggmax Fogskum

SIKKERHETSDATABLAD Byggmax Fogskum SIKKERHETSDATABLAD Byggmax Fogskum 1 Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnamn: Byggmax Fogskum 1.2 Identifiserte relevante bruksområder for

Detaljer

o óm 2.3 : Giftig gass. 2.1 : Brannfarlig gass. Postboks 13 Grefsen N-0409 Oslo Norway

o óm 2.3 : Giftig gass. 2.1 : Brannfarlig gass. Postboks 13 Grefsen N-0409 Oslo Norway Side : 1 o óm 2.3 : Giftig gass. 2.1 : Brannfarlig gass. Fare MÁM M M«1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket Produktidentifikator Handelsnavn Sikkerhetsdatablad nr Kjemisk

Detaljer