Internkontroll. Nissedal kommune 2014 ::

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Internkontroll. Nissedal kommune 2014 :: 730 007"

Transkript

1 Internkontroll Nissedal kommune 2014 ::

2 Innhald Samandrag... iii 1 Innleiing Bestillinga frå kontrollutvalet Problemstillingar og revisjonskriterium Avgrensing Metode og kvalitetssikring Organisering, ansvar og roller Risikovurdering av internkontrollpliktige område Risikovurdering rutinar og gjennomføring Oppfølging av kartlagd risiko Reglement og rutinar Oppdagande kontrollaktivitetar Avvikshandtering System for å melde og handsame avvik Kultur for å melde avvik Vurderingar Konklusjonar og tilrådingar Konklusjonar Tilrådingar Litteratur og kjeldereferansar Tabelloversikt Figuroversikt Vedlegg Vedlegg 1: Høyringsuttale frå rådmannen Vedlegg 2: Revisjonskriterium Vedlegg 3: Metode og kvalitetssikring Foto framside: ii

3 Samandrag Forvaltningsrevisjonen internkontroll og kvalitetssystem blei bestilt av kontrollutvalet i Nissedal kommune i sak 18/13 med seinare godkjenning av prosjektskisse i sak 3/14. Bakgrunnen for forvaltningsrevisjonen er overordna analyse og plan for forvaltningsrevisjon Vi har innretta forvaltningsrevisjonen på eit overordna, sektorovergripande nivå. Vidare har vi fokusert på utvalde støtteprosessar, som personalforvaltning, datatryggleik og anskaffingar. Følgjande problemstillingar vert tekne opp i rapporten: 1. Korleis har kommunen organisert verksemda? Skildring av ansvar og roller 2. Har kommunen rutinar for vurdering av risiko på tverrgåande internkontrollpliktige område, og er risikovurderingar gjennomført? 3. I kva grad arbeider kommunen systematisk med oppfølging av kartlagd risiko? Har kommunen grunnleggande reglement og rutinar? Gjennomfører kommunen oppdagande kontrollaktivitetar? 4. Har kommunen system og kultur for avvikshandtering? Revisjonskriteria 1 i denne forvaltningsrevisjonen er henta frå lovverk, internasjonalt rammeverk for internkontroll, rettleiarar frå KS og andre offentlige dokumenter. Konklusjonar Kommunen har rutinar for risikovurderingar på HMS, gjennom rutinane for vernerundar. Risikovurderingane er gjennomført, men ikkje samanfatta for heile kommunen. Kommunen har ikkje rutinar for risikovurdering av informasjonstryggleiken. Kommunen har kartlagt omfanget av personopplysningar, men gjer det for sjeldan. Mange einingar har gjort risikovurderingar på område som gjeld informasjonstryggleik. 1 Revisjonskriterium er dei reglar og normer som gjeld innanfor det området vi skal undersøke. Revisjonskriteria er grunnlaget for de analysar og vurderingar som revisjonen gjer og dei konklusjonane vi får. Revisjonskriteria er eit viktig grunnlag for å kunne dokumentere samsvar, avvik eller svakheiter. iii

4 Risikovurderingane er fragmentert. Kommunen har ikkje oppdatert risikovurdering for informasjonstryggleiken for heile kommunen. Kommunen har rutinar og reglement for dei fleste områda. Rutinane for informasjonstryggleik manglar heilskap. Rutinane for offentlege innkjøp manglar enkelte sentrale praktiske verkemiddel for god etterleving av regelverket. Kommunen har system for å melde og handsame avvik på HMS. Avviksystemet kan også nyttast på informasjonstryggleik. Det blir ikkje meldt mange avvik, men avvika som er meldt inn er relevante. Det er sannsynleg at mange problem som ville blitt meldt som avvik i større organisasjonar, blir meldt munnleg og løyst utanfor systemet i ein liten organisasjon som Nissedal kommune. Tilrådingar Kommunen bør treffe tiltak for å sikre at risikovurderingane dekker heile kommunen og alle relevante tema, treffe tiltak for å sikre regelmessig kartlegging av personopplysningar, og vurdere verkemiddel for å sikre god etterleving av innkjøpsregelverket. iv

5 1 Innleiing 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet Forvaltningsrevisjonen internkontroll og kvalitetssystem blei bestilt av kontrollutvalet i Nissedal kommune i sak 18/13 med seinare godkjenning av prosjektskisse i sak 3/14. Bakgrunnen for forvaltningsrevisjonen er overordna analyse og plan for forvaltningsrevisjon Vi har innretta forvaltningsrevisjonen på eit overordna, sektorovergripande nivå. Vidare har vi fokusert på utvalde støtteprosessar, som personalforvaltning, datatryggleik og anskaffingar. Rapporten er utarbeidet av forvaltningsrevisorane Dag Oftung og Gerd Smedsrud Mikelborg, oppdragsansvarleg forvaltningsrevisor er Kirsti Torbjørnson. 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium Følgjande problemstillingar vert tekne opp i rapporten: 5. Korleis har kommunen organisert verksemda? Skildring av ansvar og roller 6. Har kommunen rutinar for vurdering av risiko på tverrgåande internkontrollpliktige område, og er risikovurderingar gjennomført? 7. I kva grad arbeider kommunen systematisk med oppfølging av kartlagd risiko? Har kommunen grunnleggande reglement og rutinar? Gjennomfører kommunen oppdagande kontrollaktivitetar? 8. Har kommunen system og kultur for avvikshandtering? Revisjonskriteria 2 i denne forvaltningsrevisjonen er henta frå lovverk, internasjonalt rammeverk for internkontroll, rettleiarar frå KS og andre offentlige dokumenter. Kriteria går fram under kvar problemstilling nedanfor, og er nærmare omtala i vedlegg 2 til rapporten. 2 Revisjonskriterium er dei reglar og normer som gjeld innanfor det området vi skal undersøke. Revisjonskriteria er grunnlaget for de analysar og vurderingar som revisjonen gjer og dei konklusjonane vi får. Revisjonskriteria er eit viktig grunnlag for å kunne dokumentere samsvar, avvik eller svakheiter. 1

6 1.3 Avgrensing Data er samla inn og analysert i tidsrommet april august 2014, og rapporten speglar dei funn som låg føre innafor dette tidsrommet. Vi har ikkje sett på utvikling over tid. Denne forvaltningsrevisjonen har ei overordna vinkling og har ikkje undersøkt kontrollkrav knytt til tenestespesifikke områder som til dømes opplæring, mattryggleik, helse, omsorg eller tekniske tenester. Kommune har avvikssystem som gjeld innanfor dei enkelte fagområda, omsorg, helse og habilitering, skule og barnehage. Dei har vi ikkje undersøkt i denne rapporten. Vi har avgrensa mot NAV, sidan dei NAV-tilsette i Nissedal er statleg tilsette. NAV har mange eigne rutinar og system. Vi avgrensar også mot andre interkommunale samarbeidsordningar som ikkje ligg til kommuneadministrasjonen i Nissedal Plankontoret er eit samarbeid mellom kommunane Nissedal og Kviteseid. Alle medarbeidarane er tilsette i Nissedal kommune, og jobbar med oppgåver innan arealplanlegging, kartfesting, oppmåling og byggesaksbehandling frå begge kommunane. Sidan plankontoret ligg i Nissedal kommune, er det en del av rapporten. 1.4 Metode og kvalitetssikring Heimel for forvaltningsrevisjon er gitt i kommunelova 77 nr. 4, jamfør forskrift om kontrollutval kapittel 5 og forskrift om revisjon kapittel 3. I forvaltningsrevisjonen har vi henta data gjennom intervju, dokumentgjennomgang og spørjeundersøking. Vi har intervjua rådmann, kommunalsjef for økonomi, kommunalsjef for personal og utvikling, IKT-/rekneskapssjef samt alle einingsleiarar i kommunen. Vi har nytta delvis strukturert intervjuguide for å sikre at intervjua skjer på ein mest mogleg lik måte. Det er skrive referat frå intervjua, og referata er godkjende av intervjuobjekta. Spørjeundersøkinga er gjennomført blant dei tilsette med e-postadresse hjå kommunen. Ca 50 % av dei spurde svara på undersøkinga. Ikkje alle einingar er like godt representert i svarmaterialet, men vi meiner at det sikrar eit representativt resultat. Gjennomføringa av spørjeundersøkinga er nærare omtalt i vedlegg 3. Utvalet i spørjeundersøkinga er lite, og subjektive tolkingar av spørsmål kan slå ut i eit lite utval. Dette kan til dømes gjelde for spørsmål om kjennskap til reglement. Vi 2

7 meiner at resultatet at undersøkinga likevel gir eit bilde av tilstanden i organisasjonen som kan gi administrasjonen eit utgangspunkt for å jobbe vidare med internkontrollen. 2 Organisering, ansvar og roller Nissedal kommune har om lag 260 tilsette fordelt på 173,02 årsverk og har følgjande organisasjonsstruktur: Rådmann Stab Plankontor Fellestenester NAV Eining for omsorg Eining for barnehage Eining for kultur Eining for skule Eining for helse og habilitering Eining for teknisk drift Figur 1 Oversikt over Nissedal kommune si organisering (sist oppdatert ) I rådmannsgruppa sit rådmannen, kommunalsjef økonomi og kommunalsjef personal/utvikling. Kommunalsjef for økonomi har mellom anna ansvar for budsjett, finans og innkjøp. Kommunalsjef for personal og utvikling har mellom anna ansvar for personalpolitikken i kommunen. Rådmannen har vidare ei leiargruppe som kallast leiarforum, med dei seks einingsleiarane, leiar for NAV, plankontoret og rekneskap/ikt-leiar. Leiarforum har møte annankvar veke. Det er stor forskjell på korleis einingane i kommunen er organisert og kor mange tilsette dei har. 3

8 3 Risikovurdering av internkontrollpliktige område 3.1 Risikovurdering rutinar og gjennomføring Har kommunen rutinar for vurdering av risiko på tverrgåande internkontrollpliktige område og er risikovurderingar gjennomført? Revisjonskriterium Kommunen skal ha rutinar for å gjere risikovurdering av informasjonstryggleiken og HMS Kommunen skal ha oversikt over kva personopplysningar dei handsamar Kommunen skal ha gjennomført dokumenterte risikovurderingar av informasjonstryggleiken og HMS Dei tverrgåande internkontrollpliktige områda er HMS (helse, miljø og sikkerhet) og informasjonstryggleik Rutinar for risikovurdering Kommunen har ikkje felles rutinar for å vurdere risiko. HMS Kommunen har rutinar for vernerundar kvart år. På intranett ligg ei sjekkliste over ulike risikoområder som blir vurderert på vernerunda. Basert på dei funna administrasjonen gjer under vernerunda, skal dei utarbeide ein handlingsplan. Ein mal for handlingsplan ligg saman med rutinane for vernerunda. Kommunen har tre forskjellige malar for risikovurderingar. I tillegg har dei ein mal for risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). Kommunen har også mal for handlingsplanar basert på risikoanalysane. Informasjonstryggleik Kommunen har ikkje rutinar for å vurdere risiko for informasjonstryggleik. Kommunen har deltatt i prosjektet «IKT-strategi for Vest-Telemark» saman med kommunane Fyresdal, Kviteseid, Seljord, Tokke og Vinje. Vest-Telemarkrådet vedtok IKT-strategien i sak 42/12, kommunestyret i Nissedal vedtok strategien i sak 73/12. I 4

9 dette arbeidet meldte alle kommunane at informasjonstryggleik var ei utfordring. Informasjonstryggleik blei det likevel ikkje arbeidd vidare med i prosjektet Gjennomføring av risikovurderingar Einingane for barnehage, helse og habilitering, omsorg og teknisk, har gjennomført dokumenterte risikovurderingar i samband med kommunens beredskapsarbeid. Her er det også vurdert hendingar som gjeld HMS og informasjonstryggleik. HMS Kommunen har gjennomført årlige vernerundar. Ved vernerundane skal einingane også vurdere andre risikofaktorar i tilgrensande områder. Risikoanalysane og handlingsplanar ligg i arkivmappa for vernerundane under kvar eining. Administrasjonen meiner risikoanalysane og handlingsplanane kunne vore samla og vurdert samla. AMU har handsama handlingsplanane frå vernerundane i sak 19/14. Resultatet av årets vernerundar har blitt rapportert til kommunestyret i 1.tertialrapport i sak 42/13. Fleire einingar opplyser at dei gjer risikovurderingar, men at ikkje alle dokumenterer vurderingane. Dei fleste einingane har gjennomført risikoanalyser i ein eller annen form ved hjelp av malane på HMS. Kommunen har inngått avtale med bedriftshelsetenesta om at dei skal gjennomføre ei undersøking om «eigenrapportert yrkeshelse», der dei tilsette også skal uttale seg om arbeidsmiljø. Dette er førebels ikkje gjennomført. Grunnen til at det ikkje er gjennomført er at administrasjonen ikkje har avgjort korleis dei tilsette skal bli gruppert slik at leiinga kan få nyttige rapporter utan at dei inneheld personopplysningar Informasjonstryggleik I 2006 blei det gjennomført ei kartlegging av personopplysningar i Nissedal. Kommunen opplyser at dei kartla all behandling av personopplysningar, og har prøvd å kartlegge all anna sensitiv informasjon (alt som er unntatt offentligheit, men ikkje er personopplysningar). Dei kartla også papirformatet. Mykje var i papirformat og mykje er no skanna. Siste gong kommunen kartla personopplysningar var i Kartlegginga i 2006 blei følgt opp av risikoanalyser for kvar eining, som blei samanfatta i eit felles dokument. Kommunen har ikkje gjort tilsvarande risikoanalyse seinare, og 5

10 har ikkje eit oppdatert dokument med skriftlege risikovurderingar av informasjonstryggleiken for heile kommunen Vurderingar Kommunen har ikkje særskilt rutine for risikovurdering av HMS. Kommunen har gode rutinar for vernerundar. Så lenge kommunen inkluderer fleire relevante tema inni vernerundane, fungerer dei som risikovurderingar på HMS for kommunen. Administrasjonen har sjølv sett at dei bør samle dokumenta for vernerundane. Dette kan gi leiinga ei betre oversikt over situasjonen i kommunen. Kommunen har ikkje rutine for risikovurdering av informasjonstryggleiken. Kommunen har kartlagd personopplysningar. Vi meiner kommunen har gjort kartlegginga for sjeldan. For ein liten kommune er det ein god ide å legge risikovurderingane av informasjonstryggleiken som ein del av andre risikovurderingar, men dei risikovurderingane som er gjort som ein del av beredskapsarbeidet, er ikkje fullstendige. 6

11 4 Oppfølging av kartlagd risiko 4.1 Reglement og rutinar Har kommunen etablert grunnleggande reglement og rutinar? Kommunen skal ha eit samla delegasjonsreglement. etiske retningsliner retningsliner og rutinar for å sikre eit godt arbeidsmiljø reglement for økonomi og finansforvaltning rutinar for datatryggleik og personvern rutinar for innkjøp Reglement og rutinar bør vere tilgjengeleg for tilsette i kommunen Nissedal kommune har eit intranett som nær alle tilsette har tilgang til. Tilgang til intranettet er beskytta med brukarnamn og passord. Alle rutinar og reglement kommunen har, ligg på intranettet. Administrasjonen opplyser at intranett hovudsakleg er eit støtteverktøy for dei som har personal- og økonomiansvar. Rådmannen meiner at særleg leiarar med personalansvar bør kjenne rutinane for HMS. Vi har spurt om kor ofte tilsette nyttar kommunen sine intranettsider. 80% 70% 74% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 10% 11% 40% 24% 23% 16% 4% 0% 0% Dagleg Kvar veke Kvar månad Sjeldan Aldri vore på intranettet Andre tilsette Leiarar Figur 2: Kor ofte nyttar du kommunen sine intranettsider? Tabellen syner at 100 % av leiarane brukar intranettet kvar månad eller oftare, og 85 % kvar veke eller oftare. For andre tilsette er fordelinga noko annleis. Her er det om lag 7

12 75 % som brukar intranettet kvar månad eller oftare, og om lag 50 % kvar veke eller oftare. Det er om lag 25 % som sjeldan eller aldri nyttar intranettsidene. Administrasjonen har utvikla eit introduksjonsprogram for nytilsette, både for å ta godt i mot dei nytilsette og for at dei skal bli kjende med alle rutinar og reglement Delegasjonsreglement Det politiske delegasjonsreglementet blei vedtatt av kommunestyret i sak 26/13. Delegeringsreglementet delegerer mynde til politiske utval og til rådmann. Ny plan- og bygningslov tredde i kraft og Mynde etter ny lov blei delegert kommunestyresak 66/09. Ved ei forgløyming blei ikkje endringane etter ny plan- og bygningslov tatt med i delegeringsreglementet i 2013, og administrasjonen arbeider etter delegeringsvedtak 66/09. Det administrative delegeringsreglementet er fastsett av rådmannen Her er gjort greie for delegering av mynde og ansvar frå rådmann til einingsleiarar. Både under fana økonomi og fana personal/personalhåndbok på intranettet finn vi det administrative delegeringsreglementet. Einingsleiarane opplyser i intervju at dei kjenner delegeringsreglementet. Vurdering Kommunen har både politisk og administrativt reglement for delegering Retningsliner for etisk standard Nissedal kommune har etiske retningsliner. Dei ligg tilgjengeleg under fana personal/personalhåndbok på intranett. Retningslinene er handsama i AMU i sak 4/08 og vedteke av kommunestyret i sak 26/08. Siste oppdatering er frå Retningslinene gjeld for både administrasjonen og dei folkevalde. Administrasjonen har jobba med å oppdatere retningslinene i perioden vi har gjennomført revisjon. 3 Grunnen til oppdateringa er at det er seks år sidan kommunestyret vedtok dei. Administrasjonen meiner retningslinene er gode og berre treng mindre endringar. 3 Etiske retningsliner blei lagt fram for kommunestyret i oktober 2014, sak 66/14. 8

13 I retningslinene er det vist til eige reglement for registrering i styrevervregisteret vedtatt av kommunestyret i sak 13/07. Dette reglementet er ikkje lagt ut på intranettet. Rutinar og retningsliner skal vere kjende i organisasjonen. Vi har spurt i kva grad dei tilsette kjenner dei etiske retningslinene. 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 8% 0% 1 I svært liten/ingen grad 12% 11% 28% 29% 5% 21% 16% 47% 7% 16% I svært stor grad Andre tilsette Leiarar Figur 3: I kva grad kjenner du kommunen sine etiske retningsliner? Av leiarar med personalansvar har 84 % svart at dei kjenner dei etiske retningslinene godt (grad 4, 5 og 6). 11 % av leiarane har svart grad 2, som betyr at dei opplev at dei har lite kjennskap til dei etiske retningslinene. Av dei andre tilsette har 57 % svart grad 3 og 4, som er midt på treet. Alle einingsleiarane og rådmannsgruppa opplyste i intervju at dei kjenner dei etiske retningslinene. Dei etiske retningslinene er i bruk ved behov, og leiarane opplever dei som nyttige. Vurdering Kommunen har etiske retningsliner som gjeld både for politikarar og tilsette. Retningslinene er vedtekne av kommunestyret. Retningslinene er tilgjengeleg for alle tilsette gjennom intranettet, og er godt kjende blant dei fleste leiarar og andre tilsette. 9

14 4.1.3 Retningsliner om personalforvaltning og arbeidsgivarområdet På intranett inneheld fana personal fleire relevante reglement og oversikter. Her ligg HMS-handbok med mellom anna: styringsdel med definisjonar, organisering og ansvar rutinar for verneombod rutinar for arbeidsmiljøutvalet oppfølging av sjukmeldte linkar til lovverk diverse skjema HMS-rutinane er i utarbeida av Vest-Telemark kommunane i fellesskap. I 2012 hadde administrasjonen ein prosess i kommunane i Vest-Telemark for å gå gjennom kva som er bra og kva som treng oppdatering. Dei har oppdatert teksten i samsvar med regelverket. Administrasjonen har ikkje gått gjennom teksten med mål om å vurdere om rutinane er i samsvar med gjeldande mål og verdiar for Nissedal kommune. Personalsjefen meiner det er ein større prosess som må inkludere tillitsvalde og leiarar. Styringsdelen til HMS-systemet er ikkje vedtatt politisk eller administrativt. Administrasjonen meiner det burde vore administrativt vedtatt t.d. av AMU. Kommunen har rutine for vernerundar kvart år. Rutinen gjer greie for når vernerunda skal vere gjennomført, kven som skal delta, kven som skal fylgje opp vernerundane. Kommunen har ein sjekkliste for kva som skal vurderast under vernerunda. Rutinen for vernerundar er godkjent i AMU Under fana personal ligg også Personalhandboka med desse underpunkta: 10

15 Når HMS-rutinane skal endrast, er det ofte personalsjefen som er ansvarleg for å gjere den administrative jobben. Ho opplyser at ho som regel involverer fleire relevante personar i administrasjonen. Slik blir mange kjend med nye rutinar medan dei er under arbeid. Når rådmannen spør einingsleiarar om innspel, forventar han at dei ved behov har diskutert saka med medarbeidarane sine. Administrasjonen opplyser at ofte kan det vere enkelthendingar som fører til at rutinane blir endra, fordi ein ser at rutinane ikkje er gode nok, eller gir utslag som ikkje er meininga. 11

16 Alle einingsleiarane opplyser i intervju at dei kjenner HMS-reglane og personalhandboka. Frå spørjeundersøkinga har vi følgande svar: 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 6% 1 I svært liten/ingen grad 13% 0% 0% 33% 16% 28% 26% 19% 47% 1% 11% I svært stor grad Andre tilsette Leiarar Figur 4: I kva grad kjenner du kommunen sine HMS-rutinar? Av leiarar med personalansvar har 84 % svart 4 eller betre. Ingen leiarar har svart at dei kjenner HMS-rutinane så lite som grad 1 og 2. Blant dei andre tilsette er det ein jamn fordeling av kjennskap til HMS-rutinane, med ei overvekt på midten. 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 14% 1 I svært liten/ingen grad 11% 0% 0% 25% 5% 24% 42% 20% 26% 26% I svært stor grad 5% Andre tilsette Leiarar Figur 5: I kva grad kjenner du personalhandboka til kommunen? 12

17 Av leiarane med personalansvar svarar dei fleste at dei i stor grad kjenne personalhandboka. Blant dei andre tilsette er det relativt jamt fordelt kor godt dei kjenner personalhandboka. Vurdering Kommuneadministrasjonen har sentrale rutinar for HMS og personal. Dei er godt kjend, men også her er det nokre få leiarar som bør ha betre kjennskap til rutinane Rutinar for datatryggleik og personvern Kommunen har ikkje samla rutinar for informasjonstryggleik. Nissedal kommune har elektronisk arkiv for sensitive personopplysningar om tilsette, elevar og barn i barnehagar. Rekneskapsprogram med lønn og skatt inneheld også personopplysningar. I tillegg har kommunen eigne fagsystem for einingane helse og habilitering og omsorg. Kommunen har ikkje sensitive personopplysingar i papirarkiv. Kommunen har rutinar for kven som skal ha tilgang til ulik informasjon, men det kan vere utfordrande teknisk. IKT og rekneskapssjefen opplyser at administrasjonen har forsøkt å bygge organisasjonen slik at dette problemet skal vere minst mogleg. Under fane arkiv post ligger rutine for elektroniske elevarkiv, personalarkiv og retningslinjer for elektroniske saker som gjeld barn i barnehagar. Desse rutinane er utarbeida av IKA Kongsberg. Einingsleiarane er kjende med rutinane for handsaming av elektronisk arkiv. Kommunen har rutinar for at tilsette underskriv erklæring om teieplikt. Fleire av einingane har eigne rutinar og vurderingar av kva slags informasjon dei kan gi og til kven. Nissedal kommune har ikkje skriftlege rutinar for å sende melding til Datatilsynet. Kommunen sende melding til Datatilsynet i 2010 om handsaming av personopplysningar, men har ikkje sendt melding til Datatilsynet i Nissedal kommune kjøper IKT-tenester frå IT-selskapet Aspit AS. Kommunen kjøpte tenesta saman med kommunane Fyresdal og Seljord i Kommunen og Aspit AS har ein driftsavtale «om kjøp av driftstjenester knytt til maskinvare, infrastruktur og programvare». Avtalen er basert på statens standardavtalar for IT-anskaffelsar. Dagleg 13

18 leiar i Aspit AS og IKT-/rekneskapssjefen i Nissedal kommune har skrive under på avtalen. I tillegg har kommunen ein databehandlaravtale med Aspit AS. Databehandlaravtalen regulerer informasjonstryggleiken og handsaming av personopplysningar. Databehandlaravtalen er ikkje underskriven. Vurdering Kommunen har fleire rutinar som skal vere med på å sikre informasjonstryggleiken, men rutinane er fragmenterte og manglar heilskap. Administrasjonen har likevel løysingar for å trygge dei sensitive personopplysningane i elektroniske arkiv og fagsystem. Kommunen har databehandlaravtale, men den er ikkje dokumentert som forpliktande Reglement for økonomi og finansforvaltning Kommunen har Økonomireglement Reglement for finansforvaltning Rutine for finansforvaltning Økonomireglementet inneheld rutinar for lønn rutinar for fakturering rutinar for innkrevjing rutinar for attestasjon og tilvising rutinar for bestilling av varer og tenester retningsliner for føring i investeringsregnskapet Alle tema i økonomireglementet tar utgangspunkt i delegeringsreglementet. Økonomireglementet har vore til uttale hos i Økonomireglementet vart vedtatt av kommunestyret i sak 4/13. 14

19 Reglement og rutinar for finansforvaltning er vedtatt av kommunestyret i sak 78/11. Dei er kvalitetssikra av i to brev datert Revisjonen vurderte at reglementet og rutinane er i samsvar med kommuneloven og forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning. I spørjeundersøkinga har vi spurt om kjennskap til økonomireglementet. 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 6% 35% 0% 0% 0% 1 I svært liten/ingen grad 18% 11% 11% 8% 24% 25% 15% 50% 32% 32% 3% 17% 16% I svært stor grad Attestantar Tilviserar Leiarar Figur 6: I kva grad kjenner du til kommunen sitt økonomireglement? Her har vi skild mellom leiarar med personalansvar, dei som kan attestere fakturaer, og dei som kan tilvise fakturaer. Dei fleste leiarar med personalansvar har også mynde til å tilvise. Dette er likevel ikkje heilt same gruppe. Å attestere ein faktura vil seie å kontrollere at fakturaen er i samsvar med levert vare/teneste, fakturert kvantum er i samsvar med levert kvantum, pris er i samsvar med avtalt pris, kreditt-tid er i samsvar med avtalt lengde, og at fakturaen ikkje er betalt tidligare. Blant dei som har mynde til å tilvise, har dei fleste svart at dei har god kjennskap til økonomireglementet. Blant leiarar med personalansvar er det nokre som meiner at dei kjenner økonomireglementet mindre godt. Blant dei som har mynde til å attestere har heile 41 % svart at dei kjenner økonomireglementet i mindre grad (grad 1 og 2). 4 Jamfør forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning 8 skal en uavhengig instans med kunnskap om finansforvaltning vurderer rutinene. 15

20 Vurderingar Kommunen har reglement for økonomi og finansforvaltning. Det er for låg kjennskap til økonomireglementet blant dei som har mynde til å attestere fakturaer Rutinar for offentlege anskaffingar Eit kapittel i økonomireglementet for Nissedal kommune handlar om offentlege anskaffingar. I kapittelet om «kjøp og sal av varer og tenester, tilvising og fakturering» minner kommunen om at kjøp skal vere i samsvar med kommunen sine innkjøpsavtalar og lov om offentlige anskaffelser. I økonomireglementet er kapittelet om offentlege anskaffingar er inndelt i føremål, ansvar, målsetjing, innkjøpsmetodar og merknader til prosessen. Under avsnittet om innkjøpsmetodar blir desse spørsmåla stilt: Har kommunen avtale for denne vara/tenesta? Er anskaffinga av ein slik storleik at det skal gjennomførast anbodsprosess eventuelt minikonkurranse mellom leverandørar det er inngått parallelle avtaler med? Er anskaffinga av ein slik storleik at det skal gjennomførast anbodskonkurranse med m.a. utlysing i Doffin, nasjonal utlysing? Er anskaffinga av ein slik storleik at det skal utlysast full anbodskonkurranse gjennom Doffin i heile EØS-området? Kommunen har ikkje link til reglane om offentlege anskaffingar eller andre innkjøpsverktøy frå intranett. Kommunen har ein link til gjeldande innkjøpsavtalar/rammeavtalar på intranettet. Rutinane gir ikkje sentral praktisk informasjon, som oversikt over gjeldane terskelverdiar, mal for protokoll eller sjekkpunkt for innhenting av skatteattest eller HMS-erklæring. I spørjeundersøkinga har vi spurt tilsette om dei har gjort innkjøp på vegne av kommunen. Dei som har gjort innkjøp, anten etter rammeavtale, i anbodsprosess, eller andre mindre innkjøp, har fått spørsmål om dei kjenner regelverket og innkjøpsrutinane i kommunen. Nesten alle leiarane og om lag halvparten av endre tilsette har gjort innkjøp for kommunen. 16

21 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 12% 26% 0% I svært liten/ingen grad 1 31% 28% 26% 23% 9% 9% 12% 9% 46% 46% 23% 12% 0% 0% 0% I svært stor grad 6 Innkjøp etter rammeavtaler Mindre innkjøp Anbud Figur 7: I kva grad kjenner du til lov og forskrift om offentlege anskaffingar? Ingen opplever at dei kjenner lov og forskrift om offentlege anskaffingar svært godt. Av dei som har gjennomført anbodsprosessar svarte 91 % at dei kjende lov og forskrift om offentlege anskaffingar godt (grad 4 eller 5). Blant dei som gjer innkjøp i samsvar med rammeavtalar og andre mindre innkjøp, svarte fleire at dei kjenner regelverket i mindre grad. Teknisk eining er ansvarleg for dei fleste større investeringane i kommunen. Einingsleiar for teknisk opplyser at dei har god kompetanse på offentleg anskaffingar og brukar konsulentar ved behov. 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 19% 4% 4% 0% I svært liten/ingen grad 1 21% 23% 19% 9% 9% 27% 21% 18% 35% 14% 46% 8% 7% 18% I svært stor grad 6 Innkjøp etter rammeavtalar Mindre innkjøp Anbud Figur 8: I kva grad kjenner du til kommunes innkjøpsrutinar? Av dei som har gjennomført anbodsprosessar svarte 82 % at dei kjenner kommunens innkjøpsrutinar godt eller svært godt (grad 4, 5 og 6). For dei som har gjort innkjøp 17

22 etter rammeavtaler har også flest svart at dei kjenner rutinane godt. Blant dei som gjer mindre innkjøp har 59 % svart at dei i mindre grad kjenner rutinane (grad 1, 2 og 3). 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 8% 8% I svært liten/ingen grad 1 38% 15% Figur 9: I kva grad kjenner du til kommunens rammeavtalar? Her har viser vi svar berre frå dei som har gjort innkjøp etter rammeavtalar. Vi meiner det ikkje er relevant om dei er leiarar eller ei. Det er mogleg at dei som har svart berre gjer innkjøp frå nokre få rammeavtalar, og har svart på om dei kjenner alle rammeavtalane til kommunen. 31% I svært stor grad 6 0% Vurdering Nissedal kommune har rutinar for innkjøp i økonomireglementet. Etter vår vurdering manglar rutinane enkelte element som kan vere gode praktiske hjelpemiddel for å sikre betre etterleving og betre innkjøp. Dette gjeld til dømes mal for protokoll og rutinar for å hente inn skatteattest og HMS-erklæring. Protokoll er den viktigaste dokumentasjonen på at innkjøpet er gjort i samsvar med regelverket, og kan også fungere som ei sjekkliste for at reglane er følgt. Derfor er det eit godt risikoreduserande tiltak om mal for protokoll er lett tilgjengeleg og kjent for alle deler av organisasjonen, og at rutinane oppmodar til bruk av protokoll. 4.2 Oppdagande kontrollaktivitetar Kommunen har som vist i kapittel 4.1 rutinar og reglement på dei fleste områda vi har undersøkt. Mange av rutinane krev at det blir utført kontrollaktivitetar. Fleire av einingsleiarane opplyser at dei opplever at kommunen har mange rutinar, og dei fleste områda og behova er dekt. Døme på kontrollaktivitetar er vernerundar og sjekklister for oppfølging av sjukmelde. 18

23 Kommunen har også kontrollaktivitetar som ikkje går fram av dei skriftlege rutinane. Til dømes ein fakturakontroll, der IKT- og rekneskapssjefen går gjennom alle fakturaer til kommunen som har blitt lagt inn i rekneskapssystemet. I denne gjennomgangen kontrollerer han både mva, innkjøp, osb. Fleire av einingsleiarane har opplevd at dei har fått beskjed frå økonomi om at dei har kjøpt noko utanfor rammeavtalene. 19

24 5 Avvikshandtering Har kommunen system og kultur for avvikshandtering på HMS-området? 5.1 System for å melde og handsame avvik Revisjonskriterier: Kommunen skal ha system for å melde avvik Kommunen skal ha system for å handsame avvik Administrasjonen har eit system for å melde og handtere avvik knytt til HMS. Avviksskjema er utforma generelt, og kan også bli brukt på avvik som ikkje gjeld HMS, til dømes informasjonstryggleik. Avviksskjema ligg tilgjengeleg på intranett. Nokre einingar har også skrive ut skjema, slik at det ligg tilgjengeleg på papir for dei tilsette. Avvikssystemet blei innført i 2011 etter at Arbeidstilsynet peika på manglar ved dette i eit tilsyn. Då avvikssystemet blei innført, sendte personalsjefen ut e-post til alle tilsette med informasjon. I tillegg oppmoda personalsjefen alle einingsleiarar å informere om avvikssystemet i sine einingar. Avvika skal leverast leiar, og bli skanna og lagt inn i kommunen sitt sakshandsamingssystem. HMS-avvik blir handsama av AMU. Rådmannen opplyser at det er sjeldan det blir registrert avvik. Leiarforum har ein fast post i møta der leiarar skal ta opp dei avvika dei har fått inn til seg. I spørjeundersøkinga har vi spurt i kva grad dei tilsette kjenner rutinane for avvikhandtering på HMS i kommunen. 20

25 35% 32% 32% 30% 25% 24% 23% 20% 15% 12% 16% 19% 14% 16% 10% 5% 0% 5% 1 I svært liten/ingen grad 0% I svært stor grad 7% Andre tilsette Ledere med personalansvar Figur 10 I kva grad kjenner du rutinane for avvikshandtering i kommunen? Leiarar med personalansvar har i gjennomsnitt svart 4,3, mens tilsette har i gjennomsnitt svart 3,1. For andre tilsette er det 41 % som har svart 4 eller betre. For leiarar med personalansvar 80 % svart 4 eller betre. 5.2 Kultur for å melde avvik Revisjonskriterium: Avvikssystemet skal vere kjent og ha tillit blant dei tilsette Først vil vi vise ein oversikt over avvik som er registrert i kommunens sakshandsamingssystem dei siste tre åra Eining for helse og habilitering 5 5 Eining for omsorg Eining for teknisk drift 5 Eining for skule 7 4 Fleirbrukshuset 1 Fellestenester 1 Avvik totalt for året: Tabell 1 Avvik 21

26 Vi har spurd dei tilsette i ei spørjeundersøking kor mange som har meldt avvik knytt til HMS dei siste tre åra 5 : 60,0% 56% 50,0% 40,0% 30,0% 29% 20,0% 15% 10,0% 0,0% Ja, skrifteleg Ja, munnleg Nei, aldri Figur 11 Har du meldt avvik knytt til HMS på arbeidsplassen dei siste tre årene? Dei fleste einingane og avdelingane følgjer omtrent denne fordelinga. På planavdelinga har ingen meldt HMS-avvik dei siste tre åra. På eining for omsorg har 31% svart at dei ikkje har meldt avvik på HMS. Vi har ikkje funne nokon samanheng mellom svara frå kor godt dei tilsette kjenner rutinane for å melde avvik på HMS og svara frå om dei tilsette har meldt avvik. Dei tilsette som ikkje har meldt avvik, har fått spørsmål om kvifor dei ikkje har meldt avvik. Ingen har svart at dei ikkje har meldt avvik fordi dei ikkje veit korleis dei skal melde avvik. Dei fleste vi har intervjua opplyser at det er vanskeleg å finne ei god avgrensing på kva som er eit avvik. Noko er for lite og noko er stort. Vi har spurt dei som har meldt avvik kva for type hendingar som blei meldt, og har fått svar: støy på arbeidsplassen skade på tilsette utagerande åtferd frå brukarar/publikum 5 Figuren er ikkje inndelt i leiarar med personalansvar og andre tilsette, fordi det er så små tal at det går utover anonymiteten til tilsette. 22

27 dårleg inneklima utforming av arbeidsplass rutineavvik store problem med IT Administrasjonen opplever at avvikssystemet er lite i bruk. Personalsjefen trur at det kan henge saman med at Nissedal er ein liten kommune, der det er lav terskel for å snakke direkte til leiar eller verneombod. Personalsjefen kan høyre at medarbeidarar snakkar om hendingar og ordningar dei er misnøgde med, utan at medarbeidarane rapporterer om det i avvikssystemet. Vi har spurt dei som har meldt avvik om dei opplever at melde avvik blir følgt opp. 60% 50% 40% 42% 36% 36% 50% 30% 24% 20% 10% 0% 8% 3% 0% 1 Aldri 2 Sjeldan 3 Ofte 4 Alltid Andre tilsette Leiarar med personalansvar Figur 12 Opplev du at melde avvik blir følgt opp? Til saman 40 % av dei som har meldt avvik, har svart at avvika sjeldan eller aldri blir følgt opp. I grafen viser at 42 % av leiarar med personalansvar som har meldt avvik opplever at avvika sjeldan blir følgt opp. Administrasjonen opplyser at avvik som gjeld bygg (til dømes ventilasjon og solskjerming) kan krevje budsjettvedtak, og det kan derfor ta tid å løyse problemet. 23

28 60% 57% 50% 40% 42% 43% 30% 26% 20% 10% 0% 18% 10% 4% 0% 0% 0% 0% 0% Andre tilsette Leiarar med personalansvar Figur 13 Kvifor ha du ikkje meldt avvik? Leiarar med personalansvar som ikkje har meldt avvik, har berre svart at dei ikkje har opplevd avvik som var stort nok til å melde. Av dei som har svart «anna» har nokre kommentert at dei var fleire som fann avviket og at andre melde avviket eller at dei har sagt frå til leiar. 10 % av tilsette har ikkje meldt avvik fordi dei ikkje trur avviket ville bli følgt opp av leiar. Rådmannsgruppa opplever at det har vore for få avviksmeldingar til at rutinane for å handsame avvik har vore godt utprøvd. 5.3 Vurderingar Kommunen har system for å melde og handsame avvik. Dei avvika som blir meldt er relevante. Vi meiner det er litt for dårleg kjennskap til rutinane for avvikshandtering, særleg blant leiarar med personalansvar. Samstundes kan det henge saman med at dei er lite i bruk, og at mange dermed ikkje opplever at dei kjenner dei godt. 24

29 Når 40 % av alle som har meldt avvik, opplever at avvika sjeldan eller aldri blir følgt opp, er det for mange. Av dei som ikkje har meldt avvik er det 10 % som svarar at årsaken er at dei ikkje trur avviket blir følgt opp. Dette kan indikere at tilliten til avvikssystemet ikkje er så god som ein kunne ønske. Ein årsak til dette kan vere at leiinga ikkje informerer godt nok tilbake til han eller ho som melde avviket. I ei organisasjon med omtrent 260 tilsette, er det ikkje sikkert ein kan forvente fleire avvik på HMS. 25

30 6 Konklusjonar og tilrådingar 6.1 Konklusjonar Kommunen har rutinar for risikovurderingar på HMS, gjennom rutinane for vernerundar. Risikovurderingane er gjennomført, men ikkje samanfatta for heile kommunen. Kommunen har ikkje rutinar for risikovurdering av informasjonstryggleiken. Kommunen har kartlagt omfanget av personopplysningar, men gjer det for sjeldan. Mange einingar har gjort risikovurderingar på område som gjeld informasjonstryggleik. Risikovurderingane er fragmentert. Kommunen har ikkje oppdatert risikovurdering for informasjonstryggleiken for heile kommunen. Kommunen har rutinar og reglement for dei fleste områda. Rutinane for informasjonstryggleik manglar heilskap. Rutinane for offentlege innkjøp manglar enkelte sentrale praktiske verkemiddel for god etterleving av regelverket. Kommunen har system for å melde og handsame avvik på HMS. Avviksystemet kan også nyttast på informasjonstryggleik. Det blir ikkje meldt mange avvik, men avvika som er meldt inn er relevante. Det er sannsynleg at mange problem som ville blitt meldt som avvik i større organisasjonar, blir meldt munnleg og løyst utanfor systemet i ein liten organisasjon som Nissedal kommune. 6.2 Tilrådingar Kommunen bør treffe tiltak for å sikre at risikovurderingane dekker heile kommunen og alle relevante tema, treffe tiltak for å sikre regelmessig kartlegging av personopplysningar, og vurdere verkemiddel for å sikre god etterleving av innkjøpsregelverket. 26

31 Litteratur og kjeldereferansar Lover og forskrifter: Lov 25. september 1992 nr. 107 om kommunar og fylkeskommunar (kommuneloven). Forskrift 15. juni 2004 nr. 905 om revisjon i kommunar og fylkeskommunar mv. Forskrift 9. juni 2009 nr. 635 om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning Lov 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) Forskrift 15. desember 2000 nr om behandling av personopplysninger (personopplysningsforskriften) Lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) Forskrift 6. desember 1992 nr om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) Lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser [anskaffelsesloven] Forskrift 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser Rettleiarar: «Rådmannens internkontroll. Hvordan få orden i eget hus?» (2013) KS «KS prosessveileder i arbeidet med etikk samfunnsansvar og antikorrupsjonsarbeid i kommunen. Hvordan forankre og sikre gode, etiske holdninger og handlinger?» (2006) KS «85 anbefalingar om styrkt eigenkontroll i kommunane» (2009) Kommunal- og regionaldepartementet 27

32 Tabelloversikt Tabell 1 Avvik Figuroversikt Figur 1 Oversikt over Nissedal kommune si organisering (sist oppdatert )... 3 Figur 2: Kor ofte nyttar du kommunen sine intranettsider?... 7 Figur 3: I kva grad kjenner du kommunen sine etiske retningsliner?... 9 Figur 4: I kva grad kjenner du kommunen sine HMS-rutinar? Figur 5: I kva grad kjenner du personalhandboka til kommunen? Figur 6: I kva grad kjenner du til kommunen sitt økonomireglement? Figur 7: I kva grad kjenner du til lov og forskrift om offentlege anskaffingar? Figur 8: I kva grad kjenner du til kommunes innkjøpsrutinar? Figur 9: I kva grad kjenner du til kommunens rammeavtalar? Figur 10 I kva grad kjenner du rutinane for avvikshandtering i kommunen? Figur 11 Har du meldt avvik knytt til HMS på arbeidsplassen dei siste tre årene? Figur 12 Opplev du at melde avvik blir følgt opp? Figur 13 Kvifor ha du ikkje meldt avvik? Vedlegg Vedlegg 1: Høyringsuttale frå administrasjonssjefen/rådmann Vedlegg 2: Revisjonskriterium Vedlegg 3: Metode og kvalitetssikring 28

33 Vedlegg 1: Høyringsuttale frå rådmannen 29

34 Vedlegg 2: Revisjonskriterium Kommuneloven 23-2 seier at administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll. I forarbeida til loven står det at selv om administrasjonssjefen etter kommuneloven i dag ikke eksplisitt er pålagt å etablere internkontroll, må ansvaret for slik kontroll regnes som en nødvendig del av administrasjonssjefens ledelsesansvar. Det er i tråd med allment aksepterte ledelsesprinsipper at en leder av en virksomhet etablerer rutiner og systemer som bl.a. skal bidra til å sikre at organisasjonen når de mål som er satt, og at formuesforvaltningen er ordnet på forsvarlig måte. Heftet Rådmannens internkontroll - Hvordan få orden i eget hus? blei utgitt av Kommunenes Sentralforbund (KS) i Den byggjer på resultata av eit samarbeid mellom KS og Kommunal- og regionaldepartementet gjennom prosjektet «styrket kommunal internkontroll». Heftet kjem med ei rekke tilrådingar for god internkontroll. Hovudbodskapet er først og fremst å gjere internkontrollen meir risikobasert (treffsikker) og meir formalisert gjennom dokumentasjon og klargjering av ansvar. Ifølge KS er grunnleggande føresetnader for intern kontroll at kontrollen bygger på risikovurderingar, at den er formalisert og at det blir gjort kontrollaktivitetar. KS har gjort eit utval av reglement og retningsliner som dei meiner at kommunen bør ha på plass. KS meiner at det å ha reglement «på plass» inneberer både å utarbeide, oppdatere, å gjere kjent i organisasjonen og å sikre at det blir følgde. Har kommunen rutinar for vurdering av risiko på tverrgåande internkontrollpliktige område og er risikovurderingar gjennomført? Det er eit hovudelement i internkontrolltenking at tiltak og rutinar skal vere tilpassa den risiko som ligg føre ved verksemda. Kartlegging og vurdering av risiko er såleis eit sentralt element i internkontrollarbeidet. På enkelte internkontrollpliktige område er det eit lovkrav at risikovurderingar skal gjennomførast og dokumenterast. Det følgjer av arbeidsmiljølova 3-1, (2), c) og internkontrollforskriften 5 andre ledd at skal kommunen kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risikoforholdene i virksomheten, utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere 30

35 risikoen. Kommunen må dokumentere risikovurderingane skriftleg. Kor detaljert kartlegginga skal vere, kjem an på art, størrelse og risikoforhold på verksemda. I følgje personopplysningslova 13 skal den behandlingsansvarlege etablere og halde ved like tiltak som trengst for å sikre informasjonstryggleik. Internkontrollen for informasjonstryggleik er regulert i 14, og skal vere fundert på risikovurderingar, jamfør personopplysningsforskrifta 2-4. Verksemda skal sjølv fastlegge kriterier for akseptabel risiko knytt til handsaminga av personopplysningar. Resultatet av risikovurderinga skal dokumenterast, jf. personopplysningsforskrifta 2-4. Eit viktig ledd risikovurderinga er at det blir ført oversikt over kva slags personopplysningar som verksemda handsamar, jf. personopplysningsforskrifta 2-4. Basert på dette har vi utleidd følgjande revisjonskriterium: Kommunen skal ha rutinar for å gjere risikovurdering av informasjonstryggleiken og HMS Kommunen skal ha oversikt over kva personopplysningar dei handsamar Kommunen skal ha gjennomført dokumenterte risikovurderingar av informasjonstryggleiken og HMS I kva grad arbeider kommunen systematisk med oppfølging av kartlagd risiko? Har kommunen grunnleggande reglement og rutinar? Gjennomfører kommunen oppdagande kontrollaktivitetar? I kva grad har kommunen etablert grunnleggande reglement og rutinar? Når kommunen har vurdert risikoen på ulike områder, bør kommunen følgje opp vurderingane med førebyggande tiltak. Førebyggjande tiltak er alt kommunen har gjort for å unngå at det skal gå galt. Til dømes rutinar, sjekklistar, saksbehandlingsreglar og arbeidsdeling. Dei førebyggjande tiltaka skal redusere risikoen for uønskte hendingar. 6 6 Rådmannens internkontroll s

36 Delegeringsreglement Etter kommunelova 6 er kommunestyret det øvste organet i kommunen. Kommunestyret gjer vedtak på vegne av kommunen dersom ikkje anna følgjer av lov eller delegeringsvedtak. Kommunelova gir kommunestyret og andre folkevalde organ høve til å delegere mynde i vid utstrekning, både til andre politiske organ og til administrasjonssjefen, avgrensa til enkeltsaker og saker som ikkje er av prinsipiell interesse. Den omfattande saksmengda kommunane har, og dei mange avgjerdene ein kommune må ta, tilseier at mykje mynde må delegerast. Mynde kan delegerast både i form av eit generelt reglement og i enkeltsaker. Etter kommunelova 39 nr. 2 pliktar kommunestyret å vedta eit samla delegeringsreglement for kvar valperiode innan utgangen av første år etter valåret. 7 I følgje idéheftet om rådmannens internkontroll «Rådmannens internkontroll. Hvordan få orden i eget hus?» skal kommunen ha på plass eit delegasjonsreglement. Delegasjonsreglementet bør omfatte delegering frå kommunestyret til rådmannen og administrative fullmakter frå rådmannen ut i organisasjonen. Dei administrative fullmaktene bør dessutan innehalde krav om skriftleg vidaredelegering, krav til etablering av internkontrolltiltak og rapportering på disse, samt rapportering generelt. Retningslinjer for etisk standard Eit av formåla med kommunelova er å legge til rette for ei tillitsskapande forvaltning som bygger på ein høg etisk standard. 8 KS og Transparency International Norge (TI) har saman gitt ut handboka «Beskytt kommunen». Dei tilrår at kommunar har etiske retningsliner for tilsette og folkevalde, og at kommunestyret handsamar retningslinene. Også i idéheftet frå KS, «Rådmannens internkontroll. Hvordan få orden i eget hus?», har KS trekt fram etiske retningsliner som eit av reglementa kommunen bør ha på plass. 7 Vedtatt ved lov 25 mai 2012 nr. 28, i kraft 1. juli Kommuneloven 1, andre punkt. 32

37 Retningsliner om personalforvaltning og arbeidsgivarområdet Arbeidsmiljølova stiller krav om systematiske tiltak for å sikre helse- miljø og tryggleik på arbeidsplassen. 9 Internkontrollforskriften er heimla i arbeidsmiljølova og gjer nærare greie for kravet om systematiske tiltak (internkontroll). 10 Eit av krava er at verksemda skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Rutinane må dokumenterast skriftleg. Reglement for økonomi og finansforvaltning Kommunestyret skal gi reglar for finansforvaltninga til kommunen. 11 Ein uavhengig instans skal kvalitetssikre finansreglementet før kommunestyret vedtar reglementet. 12 Kommunestyret skal vedta reglane om finansforvaltninga i kvar kommunestyreperiode. Bortsett frå reglane om finansreglement, stiller ikkje kommunelova konkrete krav om at kommunane skal ha bestemte reglement når det gjeld økonomi, men det følgjer likevel av kommuneloven 23 nr. 2 om alminnelig internkontroll at kommunen bør visse formaliserte retningslinjer. I følgje idéheftet om rådmannens internkontroll «Rådmannens internkontroll. Hvordan få orden i eget hus?» bør kommunen ha eit økonomireglement. Økonomireglementet bør minimum innehalde: 13 rutinar for lønnskøyring rutinar for fakturering rutinar for innkrevjing rutinar for mva.-handtering rutinar for attestasjon og tilvising rutinar for bestilling av varer og tenester kan ha retningsliner for føring i investeringsrekneskapen og eventuell rebudsjettering av investeringsbudsjett 9 Jf. lov 17. juni 2005 nr 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv (aml) Jf. forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) 5 11 Forskrift om kommuners finansforvaltning 2 12 Forskrift om kommuners finansforvaltning 5 13 Rådmannens internkontroll s

38 Rutinar for datatryggleik og personvern Føremålet med personopplysningslova er å beskytte den einskilde mot at personvernet blir krenka gjennom handsaming av personopplysningar. Vidare skal lova bidra til at personopplysningar blir handsama i samsvar med grunnleggjande personvernomsyn, som omfattar behovet for personleg integritet, privatlivets fred og tilstrekkeleg kvalitet på personopplysningar. Kommunen ved rådmannen er behandlingsansvarlig for dei personopplysningane som kommunen handsamar. I følgje personopplysningslova 13 og 14 skal kommunen gjennom planlagde og systematiske tiltak sørge for tilfredsstillande informasjonstryggleik og at krav i lova vert oppfylt. Kommunen skal dokumentere tiltaka. Dokumentasjonen skal vere tilgjengeleg for dei tilsette i kommunen. Personopplysningslova 31 set krav om at kommunen skal melde frå til Datatilsynet om handsaming av personopplysningar i elektroniske system. Kommunen skal sende ny melding kvart tredje år. Når kommunen gir andre tilgang til å handsame personopplysningar på vegne av kommunen, skal kommunen inngå ein databehandlaravtale, som skal sikre at databehandlaren set i verk tiltak for å sikre personopplysningane, jf. personopplysningsforskrift Reglane for offentlege anskaffingar om offentlege anskaffelsar inneheld ikkje særskilte krav om internkontroll. For kommunen følgjer internkontrollplikten av av kommunelova 23-2, som seier at «Administrasjonsskefenskal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll». I følgje forarbeida til kommunelova vert dette rekna som eit alminneleg krav om å etablere rutinar og system som skal bidra til å sikre at organisasjonen når dei måla som er sett. Kommunen skal føre protokoll for anskaffingar som overstig kroner utan mva. Protokollen skal beskrive alle vesentlege forhold og viktige val gjennom heile prosessen Anskaffelsesforskriften

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

Innleiing. Obligatoriske planar

Innleiing. Obligatoriske planar Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 2016-2019 Innleiing Kontrollutvalet er kommunestyret sin reiskap for kontrollarbeid med heile den kommunale verksemda. Utvalet sine oppgåver kan forenkla

Detaljer

Naustdal kommune Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll

Naustdal kommune Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Naustdal kommune Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Vedteken av kommunestyret i sak 69/16 den 14.12.16 Innleiing Kontrollutvalet er kommunestyret sin reiskap for kontrollarbeid med heile

Detaljer

Hyllestad kommune. Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Vedteke i kommunestyresak 64/16 den

Hyllestad kommune. Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Vedteke i kommunestyresak 64/16 den Hyllestad kommune Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Vedteke i kommunestyresak 64/16 den 30.6.16 Innleiing Kontrollutvalet er kommunestyret sin reiskap for kontrollarbeid med heile den kommunale

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll

Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Vedteke av kommunestyret i sak 61/16 den 29.9.16 Innleiing Kontrollutvalet er kommunestyret sin reiskap for kontrollarbeid med heile den kommunale verksemda.

Detaljer

Aurland kommune Rådmannen

Aurland kommune Rådmannen Aurland kommune Rådmannen Kontrollutvalet i Aurland kommune v/ sekretriatet Aurland, 07.10.2013 Vår ref. Dykkar ref. Sakshandsamar Arkiv 13/510-3 Steinar Søgaard, K1-007, K1-210, K3- &58 Kommentar og innspel

Detaljer

Handbok i informasjonstryggleik. Presentasjon 13.05.08 Geir Håvard Ellingseter, dokumentsenteret

Handbok i informasjonstryggleik. Presentasjon 13.05.08 Geir Håvard Ellingseter, dokumentsenteret Handbok i informasjonstryggleik Presentasjon 13.05.08 Geir Håvard Ellingseter, dokumentsenteret Kva med MR fylke? Ingen har noko å tjene på datainnbrot hos oss. Hærverk, sabotasje Vi har aldri hatt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset : 21.03.2013 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE

Detaljer

Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune

Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune I. INNLEIING Formål I Hordaland fylkeskommune er det ønskjeleg at tilsette seier frå dersom dei får kjennskap til kritikkverdige forhold i fylkeskommunen.

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09)

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) 1. Val og samansetjing (kommunelova 77 nr. 1,2 og 3) Medlemane i kontrollutvalet i Selje kommune

Detaljer

Nissedal kommune Kontrollutvalet

Nissedal kommune Kontrollutvalet Vår ref. 11/125-2 033 /BERO Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.02.2011 Nissedal kommune - kontrollutvalget Det blir med dette innkalla til møte i Nissedal kontrollutval. Dato: torsdag 17.02.2011 Tid: kl

Detaljer

SKODJE KOMMUNE. Reglement for kontrollutvalet jf. Kommunelova kap. 12 med tilhøyrande forskrift og rettleiar

SKODJE KOMMUNE. Reglement for kontrollutvalet jf. Kommunelova kap. 12 med tilhøyrande forskrift og rettleiar SKODJE KOMMUNE Reglement for kontrollutvalet jf. Kommunelova kap. 12 med tilhøyrande forskrift og rettleiar Vedtatt i kommunestyret 24.05.2016 Innhald 1. Føremål... 2 2. Etikk... 2 3. Val og samansetjing...

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for forvaltningsrevisjon Plan for forvaltningsrevisjon 2009-2012 Øygarden kommune Member of Deloitte Touche Tohmatsu Medlemmer av Den Norske Revisorforening org.nr: 980 211 282 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Plan for forvaltningsrevisjon

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland. Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma.

Fylkesmannen i Oppland. Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma. Fylkesmannen i Oppland Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma i Skjåk kommune Samandrag Denne rapporten gjer greie for dei avvika og merknadene

Detaljer

Seljord kommune. kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 13.05.2015. Seljord kommune - kontrollutvalget

Seljord kommune. kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 13.05.2015. Seljord kommune - kontrollutvalget Vår ref. 15/555-2 033 /BOSL Medlemmar og varamedlemmar Dato 13.05.2015 Seljord kommune - kontrollutvalget Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 01.06.2015 Tid: 09:00-12:00 Stad: Kommunehuset, møterommet

Detaljer

TYSNES KOMMUNE RETNINGSLINER FOR INTERN VARSLING AV KRITIKKVERDIGE TILHØVE

TYSNES KOMMUNE RETNINGSLINER FOR INTERN VARSLING AV KRITIKKVERDIGE TILHØVE TYSNES KOMMUNE RETNINGSLINER FOR INTERN VARSLING AV KRITIKKVERDIGE TILHØVE Vedteke i Tysnes kommunestyre 12. desember 2007 Revidert i Tysnes kommunestyre 16. desember 2010 UGGDAL, 03.01.2011 Saksnr. Dok.nr

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

Saksutgreiing Frå forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy kommune heiter det:

Saksutgreiing Frå forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy kommune heiter det: 1 Dato: 01.12.2016 Arkiv: 217 Kontrollutvalet i Vågsøy SAK 43/16 RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER DRIFT Vedlegg Forvaltningsrevisjonsprosjekt Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy

Detaljer

Forvaltningsrevisjon av Nasjonal digital læringsarena (NDLA) Del II - Revisjonsrapport

Forvaltningsrevisjon av Nasjonal digital læringsarena (NDLA) Del II - Revisjonsrapport Kontrollutvalet Arkivnr: 2015/2073-134 Saksbehandlar: Roald Breistein Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kontrollutvalet Fylkestinget Forvaltningsrevisjon av Nasjonal digital læringsarena (NDLA)

Detaljer

Partsbrev - Forvaltningsrevisjon av NDLA - Revisjonsrapport

Partsbrev - Forvaltningsrevisjon av NDLA - Revisjonsrapport Sekretariat for kontrollutvalet Kontrollutval i fylkeskommunar som er eigarar i NDLA Dato: 19.02.2016 Vår ref.: 2015/2073-45 Dykkar ref.: Partsbrev - Forvaltningsrevisjon av NDLA - Revisjonsrapport Vedlagt

Detaljer

Generelle retningsliner for konflikthandtering i Flora kommune

Generelle retningsliner for konflikthandtering i Flora kommune Generelle retningsliner for konflikthandtering i Flora kommune FLORA KOMMUNE Vedteke i administrasjonsutvalet, sak 009/15, dato 27.10.2015 Skrevet av: Personalsjef Trond Ramstad Olsen RETNINGSLINER FOR

Detaljer

Tyssevegen 217, 5650 Tysse Tidsrom for tilsynet: 13. og 15. oktober 2015 Kontaktperson i verksemda: Tone Ramsli, rådmann

Tyssevegen 217, 5650 Tysse Tidsrom for tilsynet: 13. og 15. oktober 2015 Kontaktperson i verksemda: Tone Ramsli, rådmann Sakshandsamar, innvalstelefon Hilde Ordemann, 55 57 22 12 Vår dato Dykkar dato Vår referanse 2015/9798 622 Dykkar referanse Rapport frå tilsyn med Nav Samnanger kommune Adressa til verksemda: Tyssevegen

Detaljer

Kvalitetsplan mot mobbing

Kvalitetsplan mot mobbing Kvalitetsplan mot mobbing Bryne ungdomsskule Januar 2016 Kvalitetsplan for Bryne ungdomsskule 1 Introduksjon av verksemda Bryne ungdomsskule ligg i Bryne sentrum i Time kommune. Me har om lag 450 elevar

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

Arbeidsbok (mal for eigenprodusert HMS-dokumentasjon)

Arbeidsbok (mal for eigenprodusert HMS-dokumentasjon) Arbeidsbok (mal for eigenprodusert -dokumentasjon) Lovar, forskrifter, standardar kap 6 Kartlegging Handlingsplan Rapportering kap 3 kap 4 kap 5 Mål kap 1 Organisasjon Ansvar Opplæring Revisjon kap 2 kap

Detaljer

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging Side 1 av 5 1.0 Mål Målet med denne retningslinja er å kvalitetssikre korleis den enkelte skole skal førebygge og handtere vald og trusselhandlingar som elevar utøvar mot tilsette på skolane. 2.0 Omfang

Detaljer

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Kviteseid kommune Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Vedteke i Hovudutval for Oppvekst og Omsorg (HOO), den 28.01.2015 1. Eigartilhøve Kviteseid kommune eig, driv og fører tilsyn med desse

Detaljer

Forsand kommune Personalkontoret

Forsand kommune Personalkontoret Forsand kommune Personalkontoret Saksbeh Ref. Arkivkode Dato: Siw Kristin Sundheim 10/750-10 /K1-401 18.05.2011 RUTINE FOR ROS-ANALYSE VED OMSTILLING I FORSAND KOMMUNE ROS-analyse ulike typar risiko 1

Detaljer

Omstrukturering av HMS-dokumentasjonen for avdelingane i sentraladministrasjonen innleiande drøfting

Omstrukturering av HMS-dokumentasjonen for avdelingane i sentraladministrasjonen innleiande drøfting Omstrukturering av HMS-dokumentasjonen for avdelingane i sentraladministrasjonen innleiande drøfting Bakgrunn Frå ulikt hald har vi fått signal om at det er ønskjeleg med ei omstrukturering av HMSdokumentasjonen

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 30.09.2014 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 13.40 Tilstades: Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten gikk frå møte etter sak 28/14,

Detaljer

Meld forfall snarast råd til sekretær for utvalet Line Bosnes Hegna på mobil 90 65 64 26 eller epost: line.bosnes@temark.no.

Meld forfall snarast råd til sekretær for utvalet Line Bosnes Hegna på mobil 90 65 64 26 eller epost: line.bosnes@temark.no. Møteinnkalling Seljord kontrollutval Dato: 09.09.2015 kl. 09:00 Møtestad: Kommunehuset Arkivsak: 15/09764 Arkivkode: 033 Meld forfall snarast råd til sekretær for utvalet Line Bosnes Hegna på mobil 90

Detaljer

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for Gol kommune Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato 400 04/00137-001 - AKV 16.01.04 ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM for GOL KOMMUNE 2000 2003, vedteke i Kommunestyret, sak 0051/00, 24.10.00 2004 2007, vedteke

Detaljer

Stryn kommune. Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Vedteken i kommunestyresak 56/16 den

Stryn kommune. Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Vedteken i kommunestyresak 56/16 den Stryn kommune Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Vedteken i kommunestyresak 56/16 den 23.6.16 Innleiing Kontrollutvalet er kommunestyret sin reiskap for kontrollarbeid med heile den kommunale

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest ARKIVSAK: 2015/1600 STYRESAK: 047/15 STYREMØTE: 06.05. 2015

Detaljer

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR F E L L E S I K T - S T R A T E G I FOR K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, N I S S E D A L, S E L J O R D, T O K K E O G V I N J E 2012-2015 30.03. 2012 - INNHALD - 1 SAMANDRAG 3 1.1

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

Tysnes kommune Plan for forvaltningsrevisjon

Tysnes kommune Plan for forvaltningsrevisjon Tysnes kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016 2020 Januar 2017 Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited Innhald 1 Innleiing 5 1.1 Krav til forvaltningsrevisjon 5 1.2 Plan for forvaltningsrevisjon

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Bokn kommune Plan for forvaltningsrevisjon

Bokn kommune Plan for forvaltningsrevisjon Bokn kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016 2020 September 2016 Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited Innhald 1 Innleiing 5 1.1 Krav til forvaltningsrevisjon 5 1.2 Plan for forvaltningsrevisjon

Detaljer

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg.

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg. Interkontrollhandbok Side: 1 av 5 1. FORMÅL Føremålet med dette kapitlet er å kvalitetssikra oppfølginga av tilsette som vert sjukmelde. Kapitlet gjev derfor oversikt over kva rutinar som skal følgjast

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll

Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Vedteken i bystyresak 93/16 den 8.11.16 Innleiing Kontrollutvalet er bystyret sin reiskap for kontrollarbeid med heile den kommunale verksemda. Utvalet

Detaljer

Innspelsundersøking. Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL

Innspelsundersøking. Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL Innspelsundersøking Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Status og mål... 3 1.2 Vurderingar av mål knytt til kommunesamanslåing... 4 1.3 Haldningar

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Overordna analyse for Balestrand kommune

Overordna analyse for Balestrand kommune KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskrift del I Overordna analyse for Balestrand kommune Utkast til konkurransegrunnlag For levering til sekretariat for kontrollutvalet Innhald 1

Detaljer

EIGENKONTROLL OPPFØLGING

EIGENKONTROLL OPPFØLGING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga Arkivsak 201106894-9 SAKNR. Arkivnr. 09 DATO 22. mars 2012 Saksh. Bjørgo, Vigdis Delegasjonsmyndighet Fylkesrådmannen Delegasjonsreglement pkt. 2.9. EIGENKONTROLL

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet Luster kommune Avtale Mellom PricewaterhouseCoopers AS og Luster kommune Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet INNHALD 1 Generell informasjon...3 2 Omfang og varigheit...3 3 Oppgåver og plikter

Detaljer

Øygarden kommune Plan for forvaltningsrevisjon

Øygarden kommune Plan for forvaltningsrevisjon Øygarden kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016 2020 Oktober 2016 Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited Innhald 1 Innleiing 5 1.1 Krav til forvaltningsrevisjon 5 1.2 Plan for forvaltningsrevisjon

Detaljer

Forvaltningsrevisjon av Nasjonal digital læringsarena (NDLA) - Del II - Revisjonsrapport

Forvaltningsrevisjon av Nasjonal digital læringsarena (NDLA) - Del II - Revisjonsrapport Kontrollutvalet Arkivnr: 2015/2073-154 Saksbehandlar: Roald Breistein Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kontrollutvalet Fylkestinget Forvaltningsrevisjon av Nasjonal digital læringsarena (NDLA)

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

TYSNES KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINER

TYSNES KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINER TYSNES KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINER Revidert av kommunestyret 22.06.09 Saksnr. Dok.nr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref. 08/1437 9554/09 000 FSK/PER/STDA 1 OM RETNINGSLINENE...3 1.0 KVA ER ETIKK 3 1.1

Detaljer

Risikovurdering og internkontroll

Risikovurdering og internkontroll Risikovurdering og internkontroll - Fyresdal kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 731010 2012 Innhald Samandrag... iii 1 Innleiing... 1 1.1 Bakgrunn og ramme... 1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Sogn og Fjordane fylkeskommune

Plan for forvaltningsrevisjon Sogn og Fjordane fylkeskommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016 2020 Sogn og Fjordane fylkeskommune Vedteken av fylkestinget 18. oktober 2016 i FT-sak 41/16 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Plan for forvaltningsrevisjon 3 1.2 Risiko-

Detaljer

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.09.12 Kl.: 09.30 14.00 Stad: Møterom Samfunnskroken Saknr.: 28/12 35/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Sigmund

Detaljer

Vedlegg 1 til sak, handlingsplan for Internkontroll. Handlingsplan for styrking av kvalitet og internkontroll. Helse Bergen

Vedlegg 1 til sak, handlingsplan for Internkontroll. Handlingsplan for styrking av kvalitet og internkontroll. Helse Bergen Handlingsplan for styrking av kvalitet og internkontroll Helse Bergen 2015 Innhald 1 Organisatorisk forankring... 2 2 Lovkrav... 2 3 Føremål... 3 4 Tiltak... 3 5 Referansar:... 6 1 Organisatorisk forankring

Detaljer

Etiske retningslinjer. for. folkevalde og tilsette. i Voss kommune

Etiske retningslinjer. for. folkevalde og tilsette. i Voss kommune Etiske retningslinjer for folkevalde og tilsette i Voss kommune Side 1 av 5 Etiske retningslinjer for folkevalde og tilsette i Voss kommune Versjon : 1.0 godkjend i Kommunestyret 23.06.2005 Dato : 25.

Detaljer

Rektorvedtak. Aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16. Innhald aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16

Rektorvedtak. Aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16. Innhald aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16 Vår sakshandsamar Liv Synnøve Bøyum, tlf. +7 7 67 6 vedtak av Aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 0-6 (vedtak.06., basert på AMU sak 0/0) Innhald aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 0-6. Innleiing.

Detaljer

Styresak. Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen/Anne. M. Reksten Status avvik Helse Miljø og tryggleik (HMT) og sjukefråvær

Styresak. Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen/Anne. M. Reksten Status avvik Helse Miljø og tryggleik (HMT) og sjukefråvær Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 16.09.2010 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen/Anne. M. Reksten Status avvik

Detaljer

Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark

Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark Kommunestrukturen i Vest-Telemark Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark Oppdatert 21. oktober 2015. Innhald 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 3 2. Omfang og avgrensing...

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll frå møte 4.7.2007

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll frå møte 4.7.2007 MØTEINNKALLING Utval: KONTROLLUTVALET Møtestad: Balestrand rådhus Møtedato: 20.09.2007 Tid: 0930 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE VEDTAK I AMU 2/13 13/240 ÅRSRAPPORT FRÅ BEDRIFTSHELSETENESTA

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE VEDTAK I AMU 2/13 13/240 ÅRSRAPPORT FRÅ BEDRIFTSHELSETENESTA MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Saksframlegg. Forvaltningsrevisjon - Nasjonal digital læringsarena - NDLA SAKSFRAMSTILLING. 1. Bakgrunn for saka

Saksframlegg. Forvaltningsrevisjon - Nasjonal digital læringsarena - NDLA SAKSFRAMSTILLING. 1. Bakgrunn for saka Side 1 av 5 Saksframlegg Saksbehandlar: Einar Ulla, Sekretariat for kontrollutvala Sak nr.: 16/3140-1 Forvaltningsrevisjon - Nasjonal digital læringsarena - NDLA Kontrollsjefen rår kontrollutvalet til

Detaljer

Skjema for HMS-GJENNOMGANG I BALESTRAND KOMMUNE Godkjent av: Arbeidsmiljøutvalet i møte XXXXX, sak XXXX. UTKAST AV 08.10.2013

Skjema for HMS-GJENNOMGANG I BALESTRAND KOMMUNE Godkjent av: Arbeidsmiljøutvalet i møte XXXXX, sak XXXX. UTKAST AV 08.10.2013 Skjema for HMS-GJENNOMGANG I BALESTRAND KOMMUNE Godkjent av: Arbeidsmiljøutvalet i møte XXXXX, sak XXXX. UTKAST AV 08.10.2013 Vernerunde er den mest kjende metoden for generell kartlegging av arbeidsmiljøet.

Detaljer

Eigenkontroll i Førde kommune

Eigenkontroll i Førde kommune Eigenkontroll i Førde kommune Økonominettverket 21. november 2012 Korleis praktiserer ein eigenkontroll i Førde kommune? Bakgrunn Kommunelova 23 nr. 2 andre setning lyder; Administrasjonssjefen skal sørge

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for forvaltningsrevisjon Time Kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2015 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedteke av kommunestyret 6. november 2012 INNHALD INNHALD... 2 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON TIME KOMMUNE...

Detaljer

Offentlege innkjøp. - Hjartdal kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 727 010

Offentlege innkjøp. - Hjartdal kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 727 010 Offentlege innkjøp - Hjartdal kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 727 010 2013 Innhald Samandrag... ii 1 Innleiing... 1 1.1 Bakgrunn og rammer... 1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...

Detaljer

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriv rammene for administrerande direktør sitt arbeid og omhandlar ansvar, oppgåver, plikter

Detaljer

Rapport frå tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap i Hå kommune 17. april 2015

Rapport frå tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap i Hå kommune 17. april 2015 Rapport frå tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap i Hå kommune 17. april 2015 Tidsrom for tilsynet: 2015 Kommunen si adresse: Hå kommune, postboks 24, 4368 Varhaug Kontaktperson i kommunen: Kaare Waatevik

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 15/194 Periodevis

Detaljer

MERKNADER TIL REGLEMENTA FOR HOVUDUTVALA I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE

MERKNADER TIL REGLEMENTA FOR HOVUDUTVALA I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE MERKNADER TIL REGLEMENTA FOR HOVUDUTVALA I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE Justert som følgje av vedtak i fylkestinget i sak T-88/02 og T-8/03. INNLEIING Etter vedtak i fylkestinget i sak T-38/90 har fylkeskommunen

Detaljer

Svar på partsbrev - Handlingsplan- Forvaltningsrevisjonen av NDLA 1

Svar på partsbrev - Handlingsplan- Forvaltningsrevisjonen av NDLA 1 NDLA - Oppl avd Administrasjon - NDLA Notat Dato: 19.01.2017 Arkivsak: 2015/2073-112 Saksbehandlar: annhoge Unnateke offentleggjering OFFL 14 Til: Frå: Sekretariatet for kontrollutvalget v/roald Breistein

Detaljer

RETNINGSLINJE FOR HANDTERING AV KONFLIKT

RETNINGSLINJE FOR HANDTERING AV KONFLIKT RETNINGSLINJE FOR HANDTERING AV KONFLIKT Innhold 1. Innleiing og bakgrunn... 1 2. Heimel for konflikthandtering... 2 3. Definisjonar... 2 4. Roller og ansvar... 3 5. Kva skal du som medarbeidar gjere når

Detaljer

Bokn kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Vedtatt av kommunestyret i Bokn , sak xx/12

Bokn kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Vedtatt av kommunestyret i Bokn , sak xx/12 Bokn kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2016 Vedtatt av kommunestyret i Bokn 18.12.12, sak xx/12 1 Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS 30.11.2012 INNHOLDSLISTE Innhald 1. INNLEIING... 3 2.

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bokn kommune Plan, byggesak og eigedom

Forvaltningsrevisjon Bokn kommune Plan, byggesak og eigedom Forvaltningsrevisjon Bokn kommune Plan, byggesak og eigedom Oktober 2017 «Forvaltningsrevisjon av plan, byggesak og eigedom» Oktober 2017 Rapporten er utarbeidd for Bokn kommune av Deloitte AS. Deloitte

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Å aktivere ein leverandør krev i det minste tre steg, og aller helst fire: 1. Kontakt med leverandør, s. 1 2. Oppdatere informasjon i Visma, s. 2

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for forvaltningsrevisjon Plan for forvaltningsrevisjon 2008-2012 Stord kommune Revidert 2010 Member of Deloitte Touche Tohmatsu Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Plan for forvaltningsrevisjon 3 1.2 Risiko- og vesentleganalyse 3 2.

Detaljer

Dokumentdato Vår referanse 13/407

Dokumentdato Vår referanse 13/407 Rapport Tilsyn Fyresdal kommune 25.september 2013 Bakgrunn for tilsynet Føremålet med tilsynet var å kontrollere at kommunen oppfyller føresegnene om kommunal beredskapsplikt. Tilsynet vart gjennomført

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland gjennomførte 15. og 17. september 2015 tilsyn med Nav Austrheim kommune.

Fylkesmannen i Hordaland gjennomførte 15. og 17. september 2015 tilsyn med Nav Austrheim kommune. Sakshandsamar, innvalstelefon Vibeke Herskedal, 55 57 22 44 Vår dato 23.9.2015 Dykkar dato Vår referanse 2015/10742 Dykkar referanse Rapport frå tilsyn med Nav Austrheim kommune Adressa til verksemda:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT Vedteke i k-sak 24/05 den 14.6.05 Ref: ARH 04/01451-004 Løpenr: 002499/05 Arkivnr: 410 JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT I N N H A L D 1. OMFANG...1 1.1. Definisjon... 1 1.2. Tilhøve til lov, tariffavtale

Detaljer

Dykkar ref: Vår ref Sakshand: Arkivkode: Dato:

Dykkar ref: Vår ref Sakshand: Arkivkode: Dato: Vest-Telemark rådet Granliveien 1A, veksthuset 3850 KVITESEID MELDING OM VEDTAK Dykkar ref: Vår ref Sakshand: Arkivkode: Dato: 2011/262-3 Per Dehli,35065103 031 26.04.2011 per.dehli@seljord.kommune.no

Detaljer

Mål for arbeidet denne kvelden

Mål for arbeidet denne kvelden Mål for arbeidet denne kvelden Synleggjera dei folkevalde si rolle som forvaltningsorgan med offentleg mynde, og ansvarleg styringsorgan for kommunen som organisasjon. Orientera om spelereglar og gje eit

Detaljer

PRINSIPP FOR DELEGERING I SULA KOMMUNE

PRINSIPP FOR DELEGERING I SULA KOMMUNE Side 1 av 5 PRINSIPP FOR DELEGERING I SULA KOMMUNE 1. Delegasjon 1.1. Kva: Delegasjon inneber at nokon (A) med mynde gir ein annan (B) mynde av same art som ein sjølv (A) har. Ein delegasjon frå kommunestyret

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Forsand Kommune Plan for selskapskontroll 2012-2016 Vedteke av kommunestyret 28. november 2012 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innhaldsliste 1 Innleiing... 3 1.1 Avgrensing organisasjonsformer som

Detaljer

SOGNDAL KOMMUNE. Retningsliner for intern varsling

SOGNDAL KOMMUNE. Retningsliner for intern varsling SOGNDAL KOMMUNE Retningsliner for intern varsling Vedteke i administrasjonsutvalet den 24.09.08 Revidert i administrasjonsutvalet den 21.12.12, sak 2/12. 1 Rutinar for intern varsling i Sogndal kommune

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE 2016-2019 INNLEIING Organisatorisk plattform er vedteken av Unge Venstres landsmøte 2015 og gjeld for perioden 2016-2019. Det er berre landsmøte som i perioden

Detaljer

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 1 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Rapport frå tilsyn med sosiale tenester til personar mellom 17 og 23 år i Eid kommune Adressa til verksemda: Rådhusvegen 11, 6771 Nordfjordeid Tidsrom for tilsynet: 21.01.2016

Detaljer

Internrevisjon Helse Vest RHF. Innkjøpsfunksjonar i Helse Fonna HF

Internrevisjon Helse Vest RHF. Innkjøpsfunksjonar i Helse Fonna HF Internrevisjon Helse Vest RHF Innkjøpsfunksjonar i Helse Fonna HF Innhald 0. Samandrag... 4 1. Innleiing... 5 2. Føremål og problemstillingar... 5 3. Metode... 5 3.1 Intervju... 5 3.2 Dokumentanalyse...

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Styresak. Styresak 51/05 B Styremøte 27.05. 2005. I føretaksmøtet 17. januar 2005 er det stilt følgjande krav til internkontroll i Helse Vest RHF:

Styresak. Styresak 51/05 B Styremøte 27.05. 2005. I føretaksmøtet 17. januar 2005 er det stilt følgjande krav til internkontroll i Helse Vest RHF: Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 11.05.2005 Sakshandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Internkontroll i Helse Vest Styresak 51/05 B Styremøte 27.05. 2005 Bakgrunn I føretaksmøtet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 140/11 KOMMUNESTYRE Steinar Hole. Arkiv: FE-030

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 140/11 KOMMUNESTYRE Steinar Hole. Arkiv: FE-030 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 140/11 KOMMUNESTYRE 08.11.2011 Steinar Hole Arkivsaknr. 11/313 Arkiv: FE-030 Rapport etter forvaltningsrevisjon vedk. internkontroll i Austevoll kommune

Detaljer