TEKNISKE BESTEMMELSER KLASSE B VAREGRUPPE 2 BETONGTAKSTEIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TEKNISKE BESTEMMELSER KLASSE B VAREGRUPPE 2 BETONGTAKSTEIN"

Transkript

1 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR KLASSE B VAREGRUPPE 2 BETONGTAKSTEIN DESEMBER 1996 Revidert mars 2000 (revisjon 1) Postadresse Postboks 441 Sentrum 0103 OSLO Kontoradresse Rådhusgaten 4 Telefon Telefaks E-post: Hjemmeside: Organisasjonsnr MVA

2 Side 2 av 14 Innholdsfortegnelse 0. Generelt Produktspekter Kvalitetssystem Gjeldende tekniske spesifikasjoner Organisasjon Utstyr Delmaterialer Resepter Fremstilling Egenkontroll Registrering og oppbevaring av data Statistiske teknikker Uttak for ekstern prøving Dispensasjoner...14 Oversikt over tabeller Tabell 1 - Utmålingsutstyrets nøyaktighet...7 Tabell 2 - Nøyaktighet ved dosering av delmaterialer...7 Tabell 3 - Kontroll av utstyr...8 Tabell 4 - Kontroll av delmaterialenes egenskaper...10 Tabell 5 - Hyppighet ved fremstillingskontroll...13 Tabell 6 - Tilleggsprøving...13 Vedlegg Vedlegg 1: Oversikt over tekniske spesifikasjoner

3 Side 3 av Generelt Foreliggende tekniske bestemmelser er basert på revisjon av Kontrollrådets "Bestemmelser for klasse B - September 1989". Bestemmelsene er utarbeidet med grunnlag i produktstandarden NS-EN 490. Etterfølgende tekniske bestemmelser må forøvrig benyttes sammen med Kontrollrådets "Administrative bestemmelser for sertifiseringsvirksomheten". De administrative bestemmelsene regulerer forhold omkring søknad, saksbehandlingsprosedyrer, anke- og klagemuligheter, bruk av K-merket samt avgifter innenfor sertifiseringsvirksomheten. Under revisjonsarbeidet har man så langt som mulig også forsøkt å ta hensyn til nye krav som forventes å bli stilt gjennom følgende dokumenter : NS-ENV 206 med nasjonalt forord (tilsvarer NS 3420 kapittel L) NS-EN ISO 9000-serien Teknisk Forskrift Produktspekter Foreliggende tekniske bestemmelser gjelder produksjon av alle typer betongtakstein og tilbehørstein som omfattes av NS-EN Kvalitetssystem 2.1 Generelt Produsenten skal utarbeide og følge en kvalitetshåndbok som dekker kravene i disse bestemmelsene. Kvalitetshåndboken skal som et minimum inneholde eller referere til følgende; a) produsentens kvalitetspolitikk og mål b) ansvar, myndighet og samarbeidsforhold iht. pkt. 4.2 c) kvalitetssystemets prosedyrer og instrukser iht. pkt. 2.2 d) vedlikehold av produsentens kvalitetssystem iht. pkt. 2.3 Det skal fremgå på hvilken måte og av hvem dokumentene i kvalitetssystemet er godkjent. 2.2 Prosedyrer, rutiner og instrukser Produsenten skal utarbeide og iverksette skriftlige prosedyrer, rutiner og instrukser i overensstemmelse med krav i disse bestemmelsene.

4 Side 4 av Vedlikehold av kvalitetssystemet Ledelsens gjennomgang Produsentens toppledelse har ansvaret for å påse at systemet til enhver tid er hensiktsmessig og effektivt mht. å tilfredsstille kravene i disse bestemmelser og produsentens kvalitetspolitikk og mål. Ledelsens gjennomgang skal være beskrevet og utføres minimum én gang pr. år. Resultatene fra slike gjennomganger skal registreres Interne revisjoner Produsenten skal regelmessig foreta en gjennomgang av sitt kvalitetssystem for å påse at dette virker etter sin hensikt og er effektivt mht. å sikre foreskreven kvalitet. Slike interne revisjoner skal foregå etter en oppsatt plan og selve gjennomføringen skal være beskrevet. Interne revisjoner skal dog utføres minimum en gang pr. år. Resultatene fra slike interne revisjoner skal registreres Dokumentstyring Produsenten skal utarbeide, beskrive og iverksette et system som sikrer at de til enhver tid gjeldende dokumenter iht. disse bestemmelsene er tilgjengelig på alle steder der det er nødvendig for at kvalitetssystemet skal fungere effektivt. 2.4 Avviksbehandling og korrigerende tiltak Det skal foreligge prosedyrer for å iverksette tiltak når et avvik er konstatert. Prosedyren skal omfatte avviksbehandling og korrigerende tiltak samt varsling av kunde dersom det er levert produkt med avvik fra spesifikasjon. Slik varsling skal registreres. Avviksbegrepet omfatter i denne sammenheng også reklamasjonsbehandling. Avvik skal registreres. 3. Gjeldende tekniske spesifikasjoner De bestemmelser og spesifikasjoner som minimum gjelder, er angitt i Vedlegg 1 til disse bestemmelsene. Produsenten skal ha de til enhver tid gjeldende bestemmelser og spesifikasjoner som vedrører produksjonen. Disse dokumentene skal være angitt i et eget register som skal holdes oppdatert.

5 Side 5 av Organisasjon 4.1 Generelt Produsenten skal klarlegge behovene for personale og skaffe til veie tilstrekkelige ressurser. Dette innbefatter utpeking av kompetent personell til å lede, utføre og kontrollere aktiviteter som vil eller kan påvirke kvalitet. 4.2 Ansvar og myndighet Ansvar, myndighet og samarbeidsforhold skal fastlegges skriftlig gjennom en organisasjonsplan og stillingsbeskrivelser for alt personell som har en ledende funksjon mht. utførelse og kontroll av arbeid som innvirker på kvalitet. Som et minimum skal dette omfatte personell hvor det er satt spesifikke krav til kompetanse i disse bestemmelsene. 4.3 Teknisk personell Generelt I det etterfølgende er det stillet en del krav til kompetanse i form av ulike typer kurs. Kurstypene har betegnelsene A-FI, A-FII og A-FIII og er tilpasset de ulike kategorier teknisk personell angitt i det etterfølgende. Kursene er utarbeidet av Betongindustriens Opplæringskontor (BETO) og det kreves at personell hvor det er stilt krav om ovennevnte kurstyper, har gjennomgått disse eller tilsvarende kurs. Personell med fagbrev som betongindustriarbeider vil tilfredsstille kravene til kompetanse tilsvarende kurstype A-FI og A-FII. I det etterfølgende er det angitt krav til kompetanse for en rekke stillingsfunksjoner Produksjonsansvarlig Produksjonsansvarlig skal lede og føre et overordnet tilsyn med alle ledd i produksjonsprosessen. Produksjonsansvarlig skal ha minst 3 års relevant erfaring og kunnskap om fremstilling av betongprodukter. Av formell kompetanse kreves gjennomgått og bestått kurs type A-FI, A-FII og A-FIII. Når produksjonsansvarlig ikke er tilstede, skal produksjonen ledes av en stedfortreder med minst to års erfaring med fremstilling av takstein samt gjennomgått og bestått kurs type A-FI og A-FII Produksjonspersonell Personell ansvarlig for følgende funksjoner ; a) blanding av betong b) produksjon c) laboratoriearbeid skal ha formell kompetanse minst tilsvarende kurs type A-FI og A-FII. De skal videre være gitt nødvendig opplæring før de arbeider selvstendig.

6 Side 6 av Annet personell Annet personell ansvarlig for funksjoner som mottak av delmaterialer, bestillinger, vedlikehold og lager skal være gitt opplæring i de arbeidsoppgaver de skal utføre. I nødvendig grad skal det være utarbeidet prosedyrer eller arbeidsinstrukser for de oppgaver som utføres. 4.4 Opplæring Produsenten skal klarlegge opplæringsbehov og sørge for opplæring av alt personell. Hensiktsmessig registrering fra opplæring skal foretas. 5. Utstyr 5.1 Blandeanlegg Lokaler Betongblanderiet skal være innebygget, isolert og oppvarmet slik at temperaturen til enhver tid holdes over null grader Lagring av betongens delmaterialer Materialbeholdningen skal være tilstrekkelig stor til å sikre at den planlagte produksjon kan opprettholdes. Forskjellige materialer skal lagres slik at sammenblanding, forurensning eller forringelse av egenskapene unngås. Ved bakkelagring av tilslag skal det være fast underlag. Om nødvendig skal det være fysiske skillevegger mellom de ulike fraksjoner. Lagersiloer/tanker/fat for tilsetningsstoffer og tilsetningsmaterialer skal være tydelig merket slik at det ikke kan oppstå forveksling. Forøvrig skal lagring og bruk foregå i samsvar med leverandørens spesifikasjoner. Ved bruk av tilsetninger i slurryform skal det være installert en tilfredsstillende form for omrøring i lagertank for å sikre et jevnt tørrstoffinnhold. Anlegget skal være utstyrt med siloer for sement og tilslag Blandemaskin Betongen skal blandes i en stasjonær satsblander som er velegnet for blanding av den type betong fabrikken benytter i sin produksjon.

7 Side 7 av Utmålingsutstyr Nøyaktigheten til utmålingsutstyret skal tilfredsstille verdiene i tabell 1 : Tabell 1 - Utmålingsutstyrets nøyaktighet MÅLEOMRÅDE ved installering Tilsetningsmaterialer og tilsetningsstoffer Sement, vann og tilslag NØYAKTIGHET ved senere kontroller Tilsetningsmaterialer og tilsetningsstoffer Sement, vann og tilslag 0 til ¼ full skala eller ±0,5 % ±1,0 % ±1,0 % ±1,5 % visningsområde av ¼ skala eller ¼ områdeverdi ¼ til full skala eller ±0,5 % ±1,0 % ±1,0 % ±1,5 % visningsområde av avlest verdi Utmålingsutstyret med tilhørende innretninger skal virke slik at det under praktiske driftsforhold oppnås den doseringsnøyaktighet som er angitt i tabell 2 : Tabell 2 - Nøyaktighet ved dosering av delmaterialer DELMATERIAL Sement Vann Tilslag, sand/grus hhv. pukk/singel For innveiing av mengder < 200 kg/m 3 Tilsetningsmaterialer Tilsetningsstoffer NØYAKTIGHET ± 2,0 % av tilsiktet mengde ± 2,0 % av tilsiktet mengde ± 2,0 % av tilsiktet mengde ± 5,0 % av tilsiktet mengde ± 5,0 % av tilsiktet mengde ± 5,0 % av tilsiktet mengde Sement, tilslag og tilsetningsmaterialer i pulverform skal utmåles etter masse. Vann og flytende delmaterialer kan utmåles etter masse eller volum Oppvarmingsanlegg Oppvarmingsanlegget for delmaterialer skal være dimensjonert for det betongvolum som medgår under produksjonen av takstein. 5.2 Produksjonsanlegg Lokaler Fremstilling av takstein skal foregå i ryddige og egnede lokaler. Lokalene skal være oppvarmet når det foregår produksjon i den kalde årstid. Ingen støpeplass skal ha lavere temperatur enn +5 C Utstyr Utstyr som benyttes i produksjonen skal være tilpasset formålet og holdes i god stand.

8 Side 8 av Laboratorium og utstyr Lokaler Produsenten skal ha avdelt et eget laboratorium som er innredet og drevet slik at prøving kan foregå i samsvar med norsk standard og beskrevne prøvingsmetoder. Laboratoriet skal til enhver tid holdes ryddig. Det skal ikke benyttes til andre formål enn prøving og forsøksvirksomhet Prøveutstyr Prøveutstyret skal tilfredsstille kravene i aktuell prøvingsstandard eller prøvingsmetode. Det skal finnes prøveutstyr for all prøving som kreves utført i samsvar med disse bestemmelser. Ved prøving av tilslag og takstein ved et sentralt laboratorium, skal det som et minimum alltid finnes utstyr for dimensjons- og vektkontroll av taksteinen ved det enkelte produksjonssted. Ved slik sentral prøving skal denne i tilfelle foregå etter skriftlig prosedyre. 5.4 Utstyr for intern transport Utstyr for løfting og intern transport av takstein skal være utformet slik at taksteinene ikke skades. 5.5 Kontroll og vedlikehold av utstyr Det skal foreligge skriftlige prosedyrer for systematisk kontroll og vedlikehold av prosess-, prøvings- og kontrollutstyr. Kontroll av utstyret skal gjennomføres i samsvar med kravene i tabell 3. Der det i tabellen ikke er stilt spesifikke krav til hyppighet, må produsenten selv ta stilling til denne. Hyppighet og gjennomføring skal være angitt i de skriftlige prosedyrene. Alle resultater fra kontroll av utstyr skal registreres. Tabell 3 - Kontroll av utstyr UTSTYR KONTROLL/PRØVING HENSIKT MINSTE HYPPIGHET Utmålingsutstyr Prøving av nøyaktighet Kontrollere at nøyaktigheten er i samsvar med tabell 1 Utstyr for kontinuerlig kontroll av vanninnhold i sand Utmålingsutstyr med tilhørende innretninger (doseringsanlegg) Prøvings- og kontrollutstyr Sammenligning av faktisk mengde og verdi angitt av måleinstrument Sammenligning av faktisk mengde av delmaterialer med den tilsiktede massen ved egnet metode avhengig av doseringsanlegg Prøving etter standard eller nærmere spesifisert prøvemetode Kontrollere nøyaktighet Kontrollere at doseringsnøyaktigheten er i samsvar med tabell 2 Kontrollere samsvar Ved installering Hvert halvår Ved installering Deretter månedlig eller etter leverandørens anvisning Ved installering Månedlig Jevnlig, avhengig av type utstyr og bruksomfang, men minst hvert år

9 Side 9 av 14 Ved kontroll av blandeanleggets vekter skal disse kontrolleres for minst 5 lasttrinn fra 0 til maks. last ifølge blandetabell. Vektkontrollen skal gjennomføres iht. skriftlig prosedyre. Ved bruk av kontrollodd skal disse være merket med vekt og ha en vektnøyaktighet på ±0,25 %. Kontrollodd skal lagres på en slik måte at de ikke tar skade. Kontrollodd av betong skal kontrolleres mht. vektnøyaktighet hvert andre år og kontrollodd av stål kontrolleres minst hvert 10. år. Kontrollen skal gjennomføres iht. skriftlig prosedyre. 6. Delmaterialer 6.1 Generelt Etterfølgende krav er basert på at delmaterialene oppfyller krav i norske standarder og de dokumenter disse henviser til. Produsenten skal ha etablert et register over sine delmaterialleverandører. Dersom det benyttes delmaterialleverandører som ikke er underlagt uavhengig tredjepartskontroll, skal produsenten selv etablere et system for å sikre at delmaterialene tilfredsstiller angitte krav. I den grad et slikt system er beskrevet i en eksisterende produktstandard, anses det for tilfredsstillende at et slikt beskrevet system følges. I motsatt fall må produsenten selv beskrive et system for oppfølging i form av skriftlige prosedyrer for de aktuelle delmaterialer, med unntak av tilslag hvor hyppighet og omfang er angitt i tabell 4. Resultatene fra utført kontroll skal registreres.

10 Side 10 av Kontroll av delmaterialer Kontroll av delmaterialer skal utføres med hyppighet og omfang som angitt i etterfølgende tabell 4 : Tabell 4 - Kontroll av delmaterialenes egenskaper MATERIALER KONTROLL/PRØVING HENSIKT MINSTE HYPPIGHET Sement Kontroll av følgeseddel Kontrollere at leveransen er Hver levering som bestilt Tilslag Kontroll av leveranse og følgeseddel Kontrollere at leveransen er som bestilt og av riktig forekomst. Sammenligne med vanlig utseende mht. gradering, Hver levering Tilsetningsstoffer Prøving ved sikteanalyse NS 427A Del 2 Blad 2.6 Prøving mht. humus og slam. NS 427A Del 2, Blad 2.4/2.5 Petrografisk analyse med tynnslip Kontroll av leveranse og følgeseddel form og urenheter. Kontrollere samsvar med avtalt gradering Kontrollere forekomst av og evt. mengde urenheter Kontrollere bergartssammensetning og innhold av potensielt skadelige bergarter Kontrollere at partiet er som bestilt og riktig merket. Sammenligne ved vanlig utseende. Tilsetningsmaterialer Kontroll av følgeseddel Kontrollere at leveransen er som bestilt Vann Prøving av prøvelegemer av betong eller mørtel etter ISO 2736 Kontrollere størkning og fasthet mot prøvelegemer fremstilt av vann med kjente egenskaper Ved godkjent tilslag : SAND : En prøve pr. fraksjon pr. mnd. STEIN : Halve hyppigheten av sand Ikke godkjent tilslag : SAND: 2 prøver pr. fraksjon pr. produksjonsuke. STEIN : Halve hyppigheten av sand Krav som for sikteanalyse Ved godkjent tilslag : Ingen krav til prøving hos produsenten Ikke godkjent tilslag : Ifølge krav i tekniske bestemmelser klasse P Hver leveranse Hver leveranse Hvis vann ikke tas fra offentlig forsyning : før vannet tas i bruk videre etter avtale

11 Side 11 av Resepter 7.1 Reseptdata Betongen skal alltid settes sammen etter godkjente resepter, jfr. pkt Reseptene skal inneholde følgende grunnlagsdata: a) tilsiktet masseforhold b) sement - type og leverandør - mengde c) tilsetningsmaterialer - type og leverandør - mengder d) tilsetningsstoffer - type og leverandør - mengder e) tilslag - type, fraksjon og leverandør - mengder f) total vannmengde Reseptene skal settes opp for de aktuelle satsstørrelser som benyttes i produksjonen, med unntak for anlegg hvor reseptene er lagt inn og delmaterialmengdene justeres automatisk ut fra bestilt satsstørrelse. 7.2 Tilleggsdata Dersom det er stilt spesielle krav til betongens egenskaper, skal disse også fremgå av resepten. 7.3 Reseptutvikling, - styring og -justering Produsenten skal ha skriftlig prosedyre for utvikling av nye resepter. Prosedyren skal angi hvem som har ansvar for å forestå utvikling av reseptene, arbeidsmetodikk og hvem som har ansvar for å godkjenne reseptene for produksjon. Reseptstyring og reseptjustering skal videre foregå etter innarbeidet prosedyre. Nyutviklede resepter må ikke tas i bruk før de er dokumentert å gi takstein med de krevde egenskaper. 8. Fremstilling 8.1 Betongfremstilling Betongen skal blandes etter godkjente resepter. Betongen skal blandes til den er homogen og alle tilsetninger har oppnådd ønsket effekt, dog i minst 60 sekunder etter at alle delmaterialer er kommet i satsen. Kortere blandetid enn angitt må være dokumentert å gi en homogen og tilfredsstillende betong.

12 Side 12 av Produktfremstilling Fremstilling Maskiner og formutstyr skal være bygget, vedlikeholdt og rengjort slik at det ferdige produkt tilfredsstiller de spesifiserte krav. I nødvendig grad skal det foreligge oppstart- og stopprosedyre for anlegget. Bestilling og leveranse av betong til produksjonsmaskiner skal foregå etter et system som sikrer riktig betong til maskinen Herding og lagring Taksteinenes herding skal foregå slik at betongen beskyttes mot skadelige påvirkninger før, under og i den første tiden etter støping. Herdetiltak skal være beskrevet i egen prosedyre. Intern transport, lagring og opplasting skal skje slik at taksteinene ikke skades. Lagerplassen for taksteinene skal være jevn, plan, ha nødvendig bæreevne og være tilstrekkelig stor slik at de forskjellige typer kan lagres hver for seg og uten å ta skade. Det skal i nødvendig grad være utarbeidet prosedyrer for intern transport, lagring og opplasting Merking Takstein skal være tydelig merket. Merkingen skal utføres så tidlig som mulig og senest når taksteinene settes til lagring. Merkingen skal utføres som følger: Produkt Minst hver 50. takstein skal være merket med produsentens identifikasjonsmerke eller registreringsnummer i Kontrollrådet samt produksjonsdato, måned og år. Merkingen skal være bestandig Emballasje Hver pall med takstein skal være merket direkte på emballasje eller ved innlegg av merkelapp. Merkingen skal være værbestandig og gi følgende opplysninger: a) K-merket, Kontrollrådets registrerte varemerke b) produsentens navn, evt reg.nr. i Kontrollrådet c) referanse til standarden NS-EN 490 d) betegnelse i overensstemmelse med standarden e) produksjonsdato/måned/år 9. Egenkontroll 9.1 Generelt Produsentens egenkontroll skal tilrettelegges og gjennomføres slik at det gis en reell mulighet for styring av alle ledd i produksjonen. De etterfølgende krav til egenkontroll er et minimum alle produsenter skal overholde og forutsetter en dokumentert styring av kvaliteten i alle ledd. Under andre forhold enn forutsatt, må egenkontrollen økes inntil stabile forhold igjen er etablert og dokumentert.

13 Side 13 av 14 Alle resultater fra egenkontroll skal registreres. Registreringene skal foretas på en slik måte at de til sammen gir en god oversikt over hva som er produsert, hvilke kontroller som er utført og resultatene fra kontrollene vurdert mot de krav som er stilt til de aktuelle produkter. 9.2 Typeprøving Ved produksjonsstart etter lengre stans, vesentlige endringer i produksjonsutstyr, vesentlige endringer i delmaterialer eller igangkjøring av nye typer takstein skal det gjennomføres typeprøving av taksteinen i samsvar med NS-EN 490 pkt , tabell 2 og Fortløpende prøving Under normale driftsforhold kan produsenten følge den minimumshyppighet som er angitt i etterfølgende tabell 5. Hyppigheten gjelder for hver type takstein : Tabell 5 - Hyppighet ved fremstillingskontroll PRØVING AV ANTALL PRODUSERTE TAKSTEIN PR: DAG HYPPIGHET < til til > Hengelengde En gang/uke Dekkbredde En gang/uke Planhet En gang/uke Masse Daglig Bøyestyrke Daglig Tetthet Det uttas en stein pr. produksjonsdag. Prøves når antall stein = 5 Dersom produsenten ved prøving iht. ovenstående tabell finner stein som ikke tilfredsstiller kravene til en eller flere av egenskapene angitt i NS-EN 490, skal det tas ut stein for ytterligere prøving av denne/disse egenskaper iht. etterfølgende tabell 6. Inntil resultatene fra denne tilleggsprøvingen foreligger, må det aktuelle produksjonspartiet sperres for leveranse. Tabell 6 - Tilleggsprøving PARTISTØRRELSE ANTALL PRØVESTEIN GODKJENNING (største antall feil) < > Dersom antall stein med utilfredsstillende egenskaper i den aktuelle prøveserien ikke overstiger godkjenningstallet i tabellen, kan partiet godkjennes og hyppigheten i tabell 5 fortsatt følges for fremstillingskontrollen. I motsatt fall skal det iverksettes avviksbehandling samt korrigerende og forebyggende tiltak som angitt i bestemmelsenes pkt Før hyppigheten i tabell 5 igjen kan følges, må det kunne dokumenteres at de iverksatte korrigerende tiltak er effektive mht. å etablere et stabilt og tilfredsstillende kvalitetsnivå.

14 Side 14 av Registrering og oppbevaring av data Produsenten skal etablere og holde vedlike prosedyrer for identifikasjon, innsamling, nummerering, tilgang til, arkivering, lagring, vedlikehold og disponering av registreringer. Registreringene skal oppbevares for å påvise overensstemmelse med spesifiserte krav og at kvalitetssystemet virker effektivt. Aktuelle registreringer fra underleverandører skal utgjøre en del av disse data. Som et minimum skal data mht. grunnresepter, resultater fra egenkontroll, interne kvalitetsrevisjoner, ledelsens gjennomgang, avviksbehandling, korrigerende og forebyggende tiltak inngå i registreringssystemet. Oppbevaringstid for registreringer skal fastlegges og nedtegnes. For grunnresepter og resultater fra egenkontrollen skal oppbevaringstiden være minimum ti år. 11. Statistiske teknikker Produsenten skal avklare om det er behov for å bruke statistiske teknikker for å styre prosessens evne til å frembringe produkter av tilfredsstillende kvalitet. Dersom det finnes et behov for å benytte slike statistiske teknikker, skal det utarbeides skriftlige prosedyrer for å styre bruken av disse. Slike statistiske teknikker kan også anvendes i forbindelse med systematisk (forebyggende) vedlikehold, analyse av feilårsaker, kartlegging av kvalitetsvariasjoner, prosesskontroll etc. 12. Uttak for ekstern prøving Kontrollrådet kan ved sine besøk ta ut prøver av benyttede delmaterialer og takstein for prøving ved bedriften eller et ekstern laboratorium. Produsenten skal være behjelpelig med prøveuttaket og foreta forsendelse i rett tid til det aktuelle prøvelaboratoriet som angis dersom ekstern prøving velges. 13. Dispensasjoner Kontrollrådet kan gi dispensasjon fra disse bestemmelser. Dispensasjon vil kun bli gitt dersom produsenten kan dokumentere at han med dispensasjon vil kunne produsere takstein med tilfredsstillende kvalitet under betryggende kontroll. Søknad om dispensasjon skal sendes skriftlig til Kontrollrådet. Den skal være begrunnet og som bilag skal vedlegges dokumentasjon iht. ovenstående. En gitt dispensasjon kan tilbakekalles med øyeblikkelig virkning dersom det viser seg at den er gitt på uriktig grunnlag eller at den misligholdes.

15 Side 1 av 1 Vedlegg 1 VEDLEGG 1: OVERSIKT OVER TEKNISKE SPESIFIKASJONER STANDARDER NS-EN 490 Takstein og tilbehørstein av betong. Produktkrav NS-EN 491 Takstein og tilbehørstein av betong. Prøvingsmetoder NS 427A Del 2. Prøvingsregler (tilslag) NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg, installasjoner. Del L - Betong NS 3045 Silikastøv til betong NS 3086 Sement ANDRE REFERERTE DOKUMENTER Kontrollrådet Administrative bestemmelser for sertifiseringsvirksomheten Kontrollrådet Tekniske bestemmelser klasse P - Betongtilslag

Søknadsskjema for klasse D og E- Betongelementer

Søknadsskjema for klasse D og E- Betongelementer Doknr 52R01DE Rev: 090106 for klasse D og E- Betongelementer Søknaden gjelder: Klasse D Klasse E Bedriftens navn Foretaksnr Firmaattest vedlegges søknaden Besøksadresse (Produksjonsenhet) Gate / vei Postnr

Detaljer

TEKNISKE BESTEMMELSER KLASSE D OG E BETONGELEMENTER

TEKNISKE BESTEMMELSER KLASSE D OG E BETONGELEMENTER TEKNISKE BESTEMMELSER FOR KLASSE D OG E BETONGELEMENTER APRIL 1997 Revidert mars 2000 (revisjon 1) Postadresse Postboks 441 Sentrum 0103 OSLO Kontoradresse Rådhusgaten 4 Telefon 46 44 60 98 Telefaks 22

Detaljer

TEKNISKE BESTEMMELSER KLASSE H LABORATORIER

TEKNISKE BESTEMMELSER KLASSE H LABORATORIER TEKNISKE BESTEMMELSER FOR KLASSE H LABORATORIER MARS 2000 Revidert juni 2010 (revisjon 4) Postadresse Postboks 441 Sentrum 0103 OSLO Kontoradresse Rådhusgaten 4 Telefon 46 44 60 98 Telefaks 22 42 44 64

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 6 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering Kontrollrådet tilbyr i dag sertifisering av produksjonskontrollsystem (PK-system) innen områder hvor sertifiseringen er frivillig.

Detaljer

Tilslag - Veiledning til tillegg om produksjonskontroll

Tilslag - Veiledning til tillegg om produksjonskontroll Side 1 av 5 Tilslag - Veiledning til tillegg om produksjonskontroll Orientering Hensikten med dette dokumentet er å utfylle de normative tilleggene vedrørende krav til produksjonskontroll gitt i standardene

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 9 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering I påvente av at det utkommer harmoniserte europeiske standarder på armeringsområdet, har Kontrollrådet sett det som nødvendig

Detaljer

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER SERTIFISERINGSVIRKSOMHETEN

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER SERTIFISERINGSVIRKSOMHETEN ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER FOR SERTIFISERINGSVIRKSOMHETEN JUNI 1996 Revidert desember 2006 (revisjon 5) Postadresse Postboks 441 Sentrum 0103 OSLO Kontoradresse Rådhusgaten 4 Telefon 46 44 60 98 Telefaks

Detaljer

TEKNISKE BESTEMMELSER KLASSE K ARMERINGSPRODUKTER

TEKNISKE BESTEMMELSER KLASSE K ARMERINGSPRODUKTER TEKNISKE BESTEMMELSER FOR KLASSE K ARMERINGSPRODUKTER JANUAR 2002 Postadresse Postboks 441 Sentrum 0103 OSLO Kontoradresse Rådhusgaten 4 Telefon 46 44 60 98 Telefaks 22 42 44 64 E-post: post@kontrollbetong.no

Detaljer

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER SERTIFISERINGSVIRKSOMHETEN

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER SERTIFISERINGSVIRKSOMHETEN ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER FOR SERTIFISERINGSVIRKSOMHETEN APRIL 2015 Postadresse Postboks 441 Sentrum 0103 OSLO Kontoradresse Rådhusgaten 4 Telefon 46 44 60 98 Telefaks 22 42 44 64 E-post: post@kontrollbetong.no

Detaljer

Krav til dokumentasjon av egenkontroll

Krav til dokumentasjon av egenkontroll NCS P-101 2. utgave mai 2006 (Erst. 1. utg. april 2000) Krav til dokumentasjon av egenkontroll - Ved produktsertifisering Nemko AS Gaustadalléen 30, P.O. Box 73 Blindern, 0314 Oslo, Norway TEL +47 22 96

Detaljer

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER SERTIFISERINGSVIRKSOMHETEN

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER SERTIFISERINGSVIRKSOMHETEN ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER FOR SERTIFISERINGSVIRKSOMHETEN MAI 2008 Postadresse Postboks 441 Sentrum 0103 OSLO Kontoradresse Rådhusgaten 4 Telefon 46 44 60 98 Telefaks 22 42 44 64 E-post: post@kontrollbetong.no

Detaljer

SBC NO 015 2. utgave av april 2012 Erstatter 1. utgave april 2000

SBC NO 015 2. utgave av april 2012 Erstatter 1. utgave april 2000 SBC NO 015 2. utgave av april 2012 Erstatter 1. utgave april 2000 Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS1545 Petroleumstanker av glassfiberarmert, umettet polyester

Detaljer

PUKK SOM BYGGERÅSTOFF

PUKK SOM BYGGERÅSTOFF PUKK SOM BYGGERÅSTOFF Sertifiseringstjenester og kvalitet av tilslagsmaterialer Jan Karlsen Kontrollrådet www.kontrollbetong.no 1968 2015 : Kvalitetssikring gjennom mer enn 40 år HVEM ER KONTROLLRÅDET?

Detaljer

Prøvingsrapport. Plastbøtte mottatt den 28. april 2015 inneholdende ca 20 kg tilslag.

Prøvingsrapport. Plastbøtte mottatt den 28. april 2015 inneholdende ca 20 kg tilslag. s Oppdragsgiver(e) Toverud Pukk og Deponi AS Oppdragsgivers referanse Bjørn Terje Laingen Oppdragets art Tilslagsprøving iht. NS - EN standarder Prøvematerialet 0-4 mm fra Toverud Løsmassetak Rapportnummer

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS-EN 124 Sluktopper og kumtopper for kjøre- og fotgjengerområder

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS-EN 124 Sluktopper og kumtopper for kjøre- og fotgjengerområder SBC NO 069 3. utgave mai 2011 (Erstatter 2. utgave av juni 2007) Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS-EN 124 Sluktopper og kumtopper for kjøre- og fotgjengerområder

Detaljer

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem 2014-10-17

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem 2014-10-17 Statens vegvesen D2-K - 1 D2-K Kvalitetssystem Kvalitetssystem Ref: kap. C2 pkt. 8, kap. C3 pkt. 7 og kap. C3 pkt. 8.1. Sjekklistepunktene her ligger til grunn for samhandlingsperiodens gjennomgang og

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Taktekking Brannteknisk klassifisering

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Taktekking Brannteknisk klassifisering SBC NO 042 2. utgave juni 2005 (Erstatter 1. utgave april 2000) Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Taktekking Brannteknisk klassifisering Nemko AS Gaustadalléen

Detaljer

Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter. Vegdrift 2007. Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland

Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter. Vegdrift 2007. Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter Vegdrift 2007 Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland Mer fokus på kvalitet Riksrevisjonen: Tidligere krav i våre

Detaljer

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid Norsk akkreditering Dok.id.: VII.1.14 Guideline/Veiledning Utarbeidet av: Godkjent av: Versjon: Gjelder fra: Sidenr: SBE ICL 5.00 14.06.2014 Side 1 av 10 NA Dok. nr. 30 Akkreditering av prøvetaking og

Detaljer

K V A L I T E T S H Å N D B O K (Kapitelinndelingen viser til prosedyrehåndbokas oppbygging)

K V A L I T E T S H Å N D B O K (Kapitelinndelingen viser til prosedyrehåndbokas oppbygging) Del A: RINGSAKER INDUSTRISERVICE TOTAL Prosedyre: KVALITETSHÅNDBOK Nr.: A02 Side 1 av 7 Rev. Nr.: 2 Dato: Des 09 K V A L I T E T S H Å N D B O K (Kapitelinndelingen viser til prosedyrehåndbokas oppbygging)

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3065 Drensrør og drensrørdeler av plast

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3065 Drensrør og drensrørdeler av plast SBC NO 020 1. utgave april 2008 (Erstatter Nemko Certification dokument SBC NO 020 2. utg. 1994) Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3065 Drensrør og drensrørdeler

Detaljer

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem 2014-05-01

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem 2014-05-01 Statens vegvesen D2-K - 1 D2-K Kvalitetssystem Kvalitetssystem Ref: kap. C2 pkt. 8, kap. C3 pkt. 7 og kap. C3 pkt. 8.1. Sjekklistepunktene her ligger til grunn for samhandlingsperiodens gjennomgang og

Detaljer

SBC NO 038 2. utgave juni 2005 (Erstatter 1. utg. 2000)

SBC NO 038 2. utgave juni 2005 (Erstatter 1. utg. 2000) SBC NO 038 2. utgave juni 2005 (Erstatter 1. utg. 2000) Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Søyler og bjelker av stål Brannteknisk klassifisering av

Detaljer

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Generelt om kvalitetsstyringssystemet ved IMB Maskiner...3 1.2 Om IMB Maskiner...3 1.3 Definisjoner av sentrale begrep

Detaljer

SBC NO 071 2. utgave mai 2007 (Erstatter 1. utgave juni 2000) www.nemko.com

SBC NO 071 2. utgave mai 2007 (Erstatter 1. utgave juni 2000) www.nemko.com SBC NO 071 2. utgave mai 2007 (Erstatter 1. utgave juni 2000) www.nemko.com Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard - NS-INSTA 142 Visuelt sortert trelast - NS-EN

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med NS-EN 1253 Sluk i bygninger

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med NS-EN 1253 Sluk i bygninger SBC NO 093 1. utgave april 2005 2. opplag januar 2007 Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med NS-EN 1253 Sluk i bygninger Nemko AS Gaustadalléen 30, P.O. Box 73 Blindern, 0314

Detaljer

Sjekkliste. ISO 9001:2000 vs. ISO 9001/94. Kopiering er tillatt for bruk i egen virksomhet. Eurokompetanse a.s

Sjekkliste. ISO 9001:2000 vs. ISO 9001/94. Kopiering er tillatt for bruk i egen virksomhet. Eurokompetanse a.s Sjekkliste ISO vs. ISO 9001/94 Kopiering er tillatt for bruk i egen virksomhet www.eurokompetanse.no Eurokompetanse a.s Øvre Linneslia 10 3400 LIER T.32840643 F.32842450 E-post: plb@eurokompetanse.no Revisjon

Detaljer

Norsk Sertifisering AS

Norsk Sertifisering AS Skrevet av: gfg Gjelder fra: 12.11.2007 Godkjent av: tli 1 av 6 Innhold 1. om kvalitetssystemet 2. Juridisk status og kort beskrivelse av virksomheten 3. Oversikt over kontrollomfang 4. Uavhengighet, upartiskhet

Detaljer

Side 1 av 9 Utarbeidet av: /hbo KSM-håndbok nivå I Overordnet Kvalitet- KONTROLL, MÅLING, ANALYSE OG FORBEDRING

Side 1 av 9 Utarbeidet av: /hbo KSM-håndbok nivå I Overordnet Kvalitet- KONTROLL, MÅLING, ANALYSE OG FORBEDRING Side 1 av 9 6.1 KONTROLL Kontroll med overvåkings- og måleutstyr Overvåkings- og måleutstyr finnes i forbindelse med FoU-avdeling -hovedlaboratoriet, fabrikklaboratoriene og i selve produksjonsprosessen.

Detaljer

Jan Karlsen/Kontrollrådet

Jan Karlsen/Kontrollrådet NTNU KURSDAGENE 2011 Ny norsk standard NS-EN 13670 - Utførelse av betongkonstruksjoner (3) Sertifisering av varer og komponenter som inngår i bygget Jan Karlsen/Kontrollrådet www.kontrollbetong.no Kvalitetssikring

Detaljer

SBC NO 070 2. utgave mars 2014 (Erstatter1. utgave juni 2000 2. opplag januar 2007)

SBC NO 070 2. utgave mars 2014 (Erstatter1. utgave juni 2000 2. opplag januar 2007) SBC NO 070 2. utgave mars 2014 (Erstatter1. utgave juni 2000 2. opplag januar 2007) Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS-EN 351, del 1 og del 2 Tre og trebaserte

Detaljer

Kvalitetshåndbok for Vik Ørsta AS

Kvalitetshåndbok for Vik Ørsta AS Kvalitetshåndbok for Vik Ørsta AS www.vikorsta.no Vik Ørsta AS Ørsta: N-6150 Ørsta Vik: N-6893 Vik i Sogn Tel: +47 70 04 70 00 Tel: +47 57 69 86 50 Fax: +47 70 04 70 04 www.vikorsta.no Fax: +47 57 69 86

Detaljer

Side 1 av 7 Utarbeidet av: /hbo KSM-håndbok nivå I REALISERING AV PRODUKT

Side 1 av 7 Utarbeidet av: /hbo KSM-håndbok nivå I REALISERING AV PRODUKT Side 1 av 7 5.1 Planlegging Weber skal planlegge og utvikle de prosessene som er nødvendig for realiseringen av produkt, herunder: - Kvalitet-, miljømål og produktkrav - Ressurser / aktiviteter som kreves

Detaljer

Samordningsrådet Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner

Samordningsrådet Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner Samordningsrådet Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner Essendropsgt.3 Postboks 5485 Majorstua 0305 OSLO Telefon: 23 08 75 31 / 23 08 75 33 Telefaks: 23 08 75 30 E-post: samordningsradet@ebanett.no UTDYPENDE

Detaljer

K V A L I T E T S H Å N D B O K (Kapitelinndelingen viser til prosedyrehåndbokas oppbygging)

K V A L I T E T S H Å N D B O K (Kapitelinndelingen viser til prosedyrehåndbokas oppbygging) Del A: RINGSAKER INDUSTRISERVICE AS, TOTAL Prosedyre: KVALITETSHÅNDBOK Nr.: A02 Side 1 av 7 Rev. Nr.: 3 Dato: Sep 11 K V A L I T E T S H Å N D B O K (Kapitelinndelingen viser til prosedyrehåndbokas oppbygging)

Detaljer

Realitet. Vi ble anmeldt for forurensning

Realitet. Vi ble anmeldt for forurensning Vi ble anmeldt for forurensning Saken ble henlagt. Men det var en vekker for oss. Vi bestemte oss for å gi miljøspørsmål enda høyere prioritet. Realitet DET GÅR RYKTER NOEN SIER VI FORURENSER VI GJØR NOE

Detaljer

3. Produktkategorier som skal dekkes av sertifisering

3. Produktkategorier som skal dekkes av sertifisering Sertifisering -merking Side 1 av 6 Kapittel : PCE 001 Gyldig fra: 2008-05-16 Utarbeidet av: FGE Godkjent av: JBB 1. Innledning Følgende retningslinjer gjelder for sertifiseringsarbeid vedr. (Treteknisk):

Detaljer

NY EUROPEISK BETONGSTANDARD

NY EUROPEISK BETONGSTANDARD NY EUROPEISK BETONGSTANDARD 2 Innledning 3 Hva er nytt? Egenskapsdefinert betong / foreskreven betong Hvordan skal betongen spesifiseres? Trykkfasthetsklasser 4 Eksponeringsklasser 6 Bestandighetsklasser

Detaljer

Krav til materialer etter NS-EN 1090

Krav til materialer etter NS-EN 1090 Krav til materialer etter NS-EN 1090 Hva skal/bør spesifiseres ved bestilling? Hva skal kontrolleres ved mottak? Bruk av materialer uten CE-merking Bestanddeler og komponenter Bestanddeler er: - materialer

Detaljer

(A1) Grunnkurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder. Kurs nr. 1011301

(A1) Grunnkurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder. Kurs nr. 1011301 (A1) Grunnkurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder Kurs nr. 1011301 Quality Grand Hotel, Gjøvik, 25. 29. januar 2010 Kurs nr. 1011301 Tid: 25. 29. januar

Detaljer

Vedlegg 1.9 NS 3473 PROSJEKTERING AV BETONGKOPNSTRUKSJOENR

Vedlegg 1.9 NS 3473 PROSJEKTERING AV BETONGKOPNSTRUKSJOENR Vedlegg 1.9 NS 3473 PROSJEKTERING AV BETONGKOPNSTRUKSJOENR Beregnings- og konstruksjonsregler Siri Fause Høgskolen i Østfold 1 NS 3473 Prosjektering av betongkonstruksjoner 6.utgave september 2003 Revisjonen

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med prns 2967 - Kabelrør av plast med glatt rørvegg

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med prns 2967 - Kabelrør av plast med glatt rørvegg SBC NO 085 3. utgave februar 2012,rev.1 (Erstatter 2. utgave april 2005) Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med prns 2967 - Kabelrør av plast med glatt rørvegg Nemko AS Gaustadalléen

Detaljer

Norsk Sertifisering AS

Norsk Sertifisering AS Skrevet av: gfg Gjelder fra: 12.11.2007 Godkjent av: tli 1 av 6 Innhold 1. 2. Juridisk status 3. Oversikt over godkjenningsomfang 4. Uavhengighet, upartiskhet og integritet 5. Definisjoner på aktuelle

Detaljer

1 Avfallstyper og avfallsmengder

1 Avfallstyper og avfallsmengder 4 VILKÅR FOR UTSLIPPSTILLATELSE OG TILLATELSE TIL ETABLERING OG DRIFT AV SORTERINGSANLEGG FOR AVFALL Bedrift: Stig Dyrvik AS, Gitt dato: 01.09.2004 Postboks 127, 7261 Sistranda Anlegg: Sorteringsanlegg

Detaljer

INFORMASJON OM JUSTERVESENETS REGELVERK OG PRAKSIS VED PRODUKSJON AV FERDIGPAKNINGER

INFORMASJON OM JUSTERVESENETS REGELVERK OG PRAKSIS VED PRODUKSJON AV FERDIGPAKNINGER INFORMASJON OM JUSTERVESENETS REGELVERK OG PRAKSIS VED PRODUKSJON AV FERDIGPAKNINGER Hvordan søke om e-merking av ferdigpakninger og hvordan søke om stikkprøvebasert egenkontroll av ferdigpakninger? Innhold

Detaljer

(A2)Videregående kurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder

(A2)Videregående kurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder (A2)Videregående kurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder MANDAG 1100 (1) Åpning - innledning - Velkommen - Registrering (m/kaffe) - Kursets form, hensikt

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med prns 2970 - Kabelrør av plast med glatt rørvegg for innstøping

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med prns 2970 - Kabelrør av plast med glatt rørvegg for innstøping SBC NO 094 1. utgave juni 2009 Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med prns 2970 - Kabelrør av plast med glatt rørvegg for innstøping Nemko AS Gaustadalléen 30, P.O. Box 73 Blindern,

Detaljer

21.01.2015 Presentasjon Tjervåg AS. www.tjervag.no

21.01.2015 Presentasjon Tjervåg AS. www.tjervag.no 1 www.tjervag.no CE-merking til nytte, glede og ergrelse Analyser og produksjonskontroll 2 Vidar Tjervåg Kontrollingeniør for Franzefoss Pukk fra 1999-2004 Laboratorieansvarlig for Aaltvedt Betong fra

Detaljer

GITTER. Forsikringsselskapenes bestemmelser vedrørende prøving og godkjennelse. Revidert juli 2001

GITTER. Forsikringsselskapenes bestemmelser vedrørende prøving og godkjennelse. Revidert juli 2001 GITTER Forsikringsselskapenes bestemmelser vedrørende prøving og godkjennelse. 1 9 8 6 Revidert juli 2001 I N N H O L D: 1. Generelt. 2. Utstyr. 3. Prøvemetode. 4. Krav. 5. Tidtaking. 6. Godkjennelse.

Detaljer

Akkreditering av prøvetaking på renseanlegg

Akkreditering av prøvetaking på renseanlegg Akkreditering av prøvetaking på renseanlegg Nytt avløpsregelverk to år etter Utbygging og drift av renseanlegg Kursdagene på NTNU 8. 9. januar 2009 Siv.ing Ragnar Storhaug, Aquateam AS www.aquateam.no

Detaljer

(A2)Videregående kurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder. Kurs nr. 84352110

(A2)Videregående kurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder. Kurs nr. 84352110 (A2)Videregående kurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder Kurs nr. 84352110 Quality Grand Hotel, Gjøvik, 6. 10. oktober 2008 Kurs nr. 84352110 Tid: 6.

Detaljer

Norsk olje og gass Vedlegg 6 - Samsvarsmatrise

Norsk olje og gass Vedlegg 6 - Samsvarsmatrise Norsk olje og gass Vedlegg 6 - Samsvarsmatrise Vedlegg 6. Samsvarsmatrise Gjeldende fra: 01.10.2011 Revisjon nr: 01 Rev. dato: 10.10.2012 Side: 2 Denne samsvarsmatrisen skal fylles ut ved søknad om Norsk

Detaljer

Dato: 22.10.2014. Saksnr.: 2014/6628. Gjelder til: 31.12.2019. Opphever: Referanse til:

Dato: 22.10.2014. Saksnr.: 2014/6628. Gjelder til: 31.12.2019. Opphever: Referanse til: Rundskriv - Serie V Mottakere av rundskrivet: (sett kryss) Nr.: RSV 12-2014 Sdir : A: U: P: OFF: Hov: Andre: Sjøfartsdirektoratet 16 spesielt bemyndigete arbeidskontorer Utvalgte utenriksstasjoner Produsenter

Detaljer

Driftskonferansen 2011.

Driftskonferansen 2011. Driftskonferansen 2011. Drift og vedlikehold av brannsikringsanlegg. Dokumenter som styrer behov for tiltak. TEK 10 Brann og eksplosjonsvernloven Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning

Detaljer

(P1) Kurs i tilslagskontroll. Kurs nr. 1411560

(P1) Kurs i tilslagskontroll. Kurs nr. 1411560 (P1) Kurs i tilslagskontroll Kurs nr. 1411560 Vic Hotel, Porsgrunn, 17. 21. november 2014 (P1) Kurs i tilslagskontroll Kurset er et opplæringsprogram for teknisk personell i tilslagsindustrien, i henhold

Detaljer

(A1) Grunnkurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder. Kurs nr. 1411301

(A1) Grunnkurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder. Kurs nr. 1411301 (A1) Grunnkurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder Kurs nr. 1411301 Quality Hotel Strand, Gjøvik, 13. 17. januar 2014 Kurs nr. 1411301 Tid: 13. 17. januar

Detaljer

TEKNISK SPESIFIKASJON

TEKNISK SPESIFIKASJON JERNBANEVERKET TEKNISK SPESIFIKASJON Elkraft, Kontaktledningsanlegg 003 Innføring/endring av diverse krav 16.02.07 ALR FJ JCS Versjon Versjonen gjelder: Dato Utarb. Kontroll Godkj. Dato 16.02.2007 Utarb.

Detaljer

Pakke- og merkeveiledning. Pakke- og merkeveiledning for vareleveranser til Statoil ASA og Statoil Petroleum AS

Pakke- og merkeveiledning. Pakke- og merkeveiledning for vareleveranser til Statoil ASA og Statoil Petroleum AS Pakke- og merkeveiledning Pakke- og merkeveiledning for vareleveranser til Statoil ASA og Statoil Petroleum AS Versjon nr. 01 April 2013 Pakking og merking av varer er viktig! Statoil mottar store mengder

Detaljer

AVTALE OM SERTIFISERING - ØKOLOGI

AVTALE OM SERTIFISERING - ØKOLOGI AVTALE OM SERTIFISERING - ØKOLOGI Tiltak og dokumentasjon fra bedriften skal til enhver tid være i samsvar med denne avtalen og med kravene i forskrift 4.oktober 2005 nr. 1103 om økologisk produksjon og

Detaljer

DRIFTSBESKRIVELSE FOR DEBIOS KONTROLLORDNING

DRIFTSBESKRIVELSE FOR DEBIOS KONTROLLORDNING Tiltak og dokumentasjon fra bedriften skal til enhver tid være i samsvar med denne driftsbeskrivelsen og med kravene i Debios regler for foredling, import og omsetning, samt eventuelle tilleggsbestemmelser.

Detaljer

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001?

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Skal du etablere et styringssystem for ytre miljø, men ikke vet hvor du skal starte? Forslaget nedenfor er forslag til hvordan du

Detaljer

Tjenestebeskrivelse for sertifisering i henhold til ISO 10667

Tjenestebeskrivelse for sertifisering i henhold til ISO 10667 Tjenestebeskrivelse for sertifisering i henhold til ISO 10667 Victoria Ward Siv Inderdal Eklo 2013-07-23 1 of 6 INNHOLD 1 BAKGRUNN OG FORMÅL MED SERTIFISERINGSORDNINGEN... 3 2 DEFINISJONER... 3 3 RUTINER

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Vinduer Brannteknisk klassifisering

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Vinduer Brannteknisk klassifisering SBC NO 037 2. utgave juni 2005 (Erstatter 1. utg. oktober 2000) Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Vinduer Brannteknisk klassifisering Nemko AS Gaustadalléen

Detaljer

SØKNADSSKJEMA EF-TYPEPRØVING SERTIFISERINGSAVTALE

SØKNADSSKJEMA EF-TYPEPRØVING SERTIFISERINGSAVTALE Notified Body number 0572 Side 1 av 5 Rev.nr 03 Dato 27.03.2014 Firmanavn: SØKNADSSKJEMA EF-TYPEPRØVING SERTIFISERINGSAVTALE Postadresse: Firmaets representant/ ansvarlig: Stilling i firmaet: Merk at alle

Detaljer

(A2)Videregående kurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder Kurs nr. 1011352

(A2)Videregående kurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder Kurs nr. 1011352 (A2)Videregående kurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder Kurs nr. 1011352 Quality Grand Hotel, Gjøvik, 4. 8. oktober 2010 (A2) Videregående kurs i betongteknologi

Detaljer

Overordnede krav til sluttdokumentasjon

Overordnede krav til sluttdokumentasjon E07 08.11.12 For implementering GMWEE GMRTV GMFAG A06 24.10.12 For høring GMWEE GMRTV GMFAG E05 11.03.11 For implementering GMWEE GMRTV GMFAG E04 29.10.10 Mindre justeringer GMRTV GMWEE GMFAG E03 26.02.10

Detaljer

Betongarbeid i kaldt klima.

Betongarbeid i kaldt klima. Betongarbeid i kaldt klima. hva er viktig sett i fra prosjekterende ingeniør og hva er viktig for byggherre? byggherres ønske om best mulig resultat er viktigst og dette SKAL prosjekterende ingeniør ivareta

Detaljer

AVTALE OM JURIDISK BISTAND

AVTALE OM JURIDISK BISTAND AVTALE OM JURIDISK BISTAND mellom. (heretter kalt Advokaten) (Org. nr.) og Universitetet i Oslo Org. nr. 971 035 854 (heretter kalt Oppdragsgiver) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 BAKGRUNN... 3 2 RAMMEAVTALEN...

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3170 Dører - Innbruddssikkerhet Klassifisering, krav og prøving

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3170 Dører - Innbruddssikkerhet Klassifisering, krav og prøving SBC NO 012 1. utgave april 2000 2. opplag januar 2007 Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3170 Dører - Innbruddssikkerhet Klassifisering, krav og prøving

Detaljer

NS-EN (7) 2011 13670: - 6. 7. 2011 - AF

NS-EN (7) 2011 13670: - 6. 7. 2011 - AF (7) Elementmontasje Kursdagene 2011 Ny norsk standard NS-EN 13670: Utførelse av betongkonstruksjoner - konsekvenser og bruk av nytt regelverk 6. 7. januar 2011 Pål Jacob Gjerp - AF Gruppen Norge AS 1 Referanse

Detaljer

Forventninger til industriens utslippskontroll

Forventninger til industriens utslippskontroll Forventninger til industriens utslippskontroll 2748 2010 Det er svært viktig med god kvalitet på utslippsdata fra industrien. Dataene brukes blant annet av myndighetene til å følge opp at bedriftene overholder

Detaljer

Ny norsk standard NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjoner - konsekvenser og bruk av nytt regelverk

Ny norsk standard NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjoner - konsekvenser og bruk av nytt regelverk Kursdagene NTNU 2011: 6. og 7. januar Ny norsk standard NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjoner - konsekvenser og bruk av nytt regelverk (3) Sertifisering av varer og komponenter som inngår i bygget

Detaljer

Skattedirektoratet. i. v1..9^. [v0. Endring av bokføringsforskriften - formidling av varer

Skattedirektoratet. i. v1..9^. [v0. Endring av bokføringsforskriften - formidling av varer Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Inger Helene Iversen 31.08.2006 Telefon Deres referanse Vår referanse 22077337 Espen Knudsen 2006/410820 /RR-RE/IHI / 812.1 Finansdepartementet Finansmarkedsavdelingen

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3240 Vinduer. Lydisolasjon Klassifisering

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3240 Vinduer. Lydisolasjon Klassifisering SBC NO 014 2. utgave mai 2008 (Erstatter 1. utgave april 2000 2. opplag januar 2007) Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3240 Vinduer. Lydisolasjon Klassifisering

Detaljer

Unicon i Norge. Bjørvika-prosjektet, - produksjon og fersk betongegenskaper. 4 regioner Stor-Oslo = Oslo + Akershus. Ca.

Unicon i Norge. Bjørvika-prosjektet, - produksjon og fersk betongegenskaper. 4 regioner Stor-Oslo = Oslo + Akershus. Ca. Bjørvika-prosjektet, - produksjon og fersk betongegenskaper Erfaringer fra betongleverandøren Øyvind Sæter og Berit G. Petersen 27. april 2010 2 Unicon i Norge 4 regioner Stor-Oslo = Oslo + Akershus Ca.

Detaljer

(P1) Kurs i tilslagskontroll. Kurs nr. 1011360

(P1) Kurs i tilslagskontroll. Kurs nr. 1011360 (P1) Kurs i tilslagskontroll Kurs nr. 1011360 Quality Grand Hotel, Gjøvik, 29. nov. 3. des. 2010 Kurs nr. 1011360 Tid: 29. november 3. desember 2010 Sted: Quality Grand Hotel, Gjøvik Komité og forelesere:,

Detaljer

(A2)Videregående kurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder Kurs nr. 1211302

(A2)Videregående kurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder Kurs nr. 1211302 (A2)Videregående kurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder Kurs nr. 1211302 Comfort Hotel Grand, Gjøvik, 6. 10. februar 2012 Kurs nr. 1211302 Tid: 6. 10.

Detaljer

Revisjonen ble gjennomført i henhold til tidligere avtalt gjennomføringsplan.

Revisjonen ble gjennomført i henhold til tidligere avtalt gjennomføringsplan. REVISJONSRAPPORT Virksomhet: Revisjonslag: Revisjonsleder: Fagekspert: Systemrevisor: Anders Q. Nyrud Sertifiseringsrevisjon i henhold til PEFC sporbarhetssertifisering Sammendrag og konklusjon: Revisjonen

Detaljer

Gjennomføringsskjema for opplæring i bedrift Produksjonsteknikk (PT)

Gjennomføringsskjema for opplæring i bedrift Produksjonsteknikk (PT) Gjennomføringsskjema for opplæring i bedrift Produksjonsteknikk (PT) Navn: Bedrift: Læretid: Hovedområde: Produksjon Hovedområde: Vedlikehold Hovedområde: Dokumentasjon og kvalitet Kompetansemål Side Kompetansemål

Detaljer

Miljøstyringssystem for Holtålen kommune

Miljøstyringssystem for Holtålen kommune Miljøstyringssystem for Holtålen kommune Kravene til miljøstyringssystem etter ISO 14001 4.1 Generelle krav Organisasjonen skal etablere, dokumentere, iverksette, vedlikeholde og kontinuerlig forbedre

Detaljer

Teknisk kontrollorgan. SINTEF IKT, Senter for jernbanesertifisering TILSYNSRAPPORT

Teknisk kontrollorgan. SINTEF IKT, Senter for jernbanesertifisering TILSYNSRAPPORT statens jernbanetilsyn ;ernoa', : :;,3,1,-,Æ,,E; Teknisk kontrollorgan SINTEF IKT, Senter for jernbanesertifisering TILSYNSRAPPORT Rapport nr. 2012-30 Teknisk kontrollorgan SINTEF IKT, Senter for jernbanesertifisering

Detaljer

Retningslinjer for SINTEF Teknisk Godkjenning

Retningslinjer for SINTEF Teknisk Godkjenning Side 1 av 6 Utstedt: 04.11.1999 Revidert: 04.04.2016 Prosjektleder: Marius Kvalvik Retningslinjer for SINTEF Teknisk Godkjenning Radonmembraner 1. Generell orientering om SINTEF Teknisk Godkjenning Generell

Detaljer

Akkreditert prøvetaking av avløpsvann

Akkreditert prøvetaking av avløpsvann Akkreditert prøvetaking av avløpsvann Arbeidsseminar i vann- og miljøanalyser 26. og 27. mars 2009 Rica Hell Hotell Prosessingeniør Cecilie Larsen, Trondheim Bydrift Vann og Avløp Avløpsrenseanlegg i Trondheim

Detaljer

Det handler om vår identitet

Det handler om vår identitet Det handler om vår identitet Det handler om vår identitet Jernværket ble grunnlagt 1657, og er i dag en av Norges eldste og mest tradisjonsrike bedrifter. Gategods ble en del av produksjonen i 1952, og

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3150 Dører. Lydisolasjon. Klassifisering

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3150 Dører. Lydisolasjon. Klassifisering SBC NO 007 4. utgave februar 2015 erstatter 3. utgave av 2008 Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3150 Dører. Lydisolasjon. Klassifisering Nemko AS Gaustadalléen

Detaljer

Kompetanse for foretak og personell Del 4: kontroll av elektriske anlegg og elektrisk utstyr- Krav til foretak

Kompetanse for foretak og personell Del 4: kontroll av elektriske anlegg og elektrisk utstyr- Krav til foretak 1 NEK 405-4:2010 NEK NEK 405-4: 2010 Utkast Forslag til 1. utgave Norsk elektroteknisk norm Kompetanse for foretak og personell Del 4: kontroll av elektriske anlegg og elektrisk utstyr- Krav til foretak

Detaljer

Versjon datert 7. desember, 2015.

Versjon datert 7. desember, 2015. Versjon datert 7. desember, 2015. Endringer fra forrige versjon (3. desember, 2015) er markert med sort margstrek og gjelder presisering av Kartverkets plikt til å holde informasjon om søkers virksomhet

Detaljer

Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 30.01.2016

Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 30.01.2016 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 30.01.2016 Tilsyn Vedlegg 3.4. Begrepsordliste Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 30.01.2016 2 Begrep Forklaring Kilde Forkortelser fdv pbl. SAK10

Detaljer

SPESIELLE KONTRAKTSVILKÅR

SPESIELLE KONTRAKTSVILKÅR VEDLEGG C SPESIELLE KONTRAKTSVILKÅR Lokale skolebilruter kommune Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse 1 KONTRAKTSPRINSIPPER... 3 2 GODTGJØRELSE FOR OPPDRAGET... 3 2.1 ÅRSGODTGJØRELSE... 3 2.2 JUSTERING AV ÅRSGODTGJØRELSEN...

Detaljer

OV 001 Veileder til overordnet instruks for HMS revisjon i Bergen kommune. Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7

OV 001 Veileder til overordnet instruks for HMS revisjon i Bergen kommune. Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7 Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7 Innholdsfortegnelse 1. Hensikt... 2 2. Målgruppe og Bakgrunn for veileder... 2 3. Definisjoner... 3 4. Gjennomføring... 3 4.1 Grunnlag (input)... 3 4.2 Beskrivelse...

Detaljer

ISO 14001:2004. Side 1 av 7 Utarbeidet av: /hbo KSM-håndbok nivå I Overordnet Kvalitet- SYSTEM FOR KVALITET-, SIKKERHET-, YTRE MILJØ OG ARBEIDSMILJØ

ISO 14001:2004. Side 1 av 7 Utarbeidet av: /hbo KSM-håndbok nivå I Overordnet Kvalitet- SYSTEM FOR KVALITET-, SIKKERHET-, YTRE MILJØ OG ARBEIDSMILJØ Side 1 av 7 2.1 OMFANG Hensikt Denne Kvalitet- Sikkerhet- og Miljøstyringshåndbok () tjener som overordnet ledelsessystem på områdene kvalitet, ytre miljø og arbeidsmiljø for selskapet Weber. Dokumentasjonsomfanget

Detaljer

Forventninger til HMS-system og etterlevelse

Forventninger til HMS-system og etterlevelse Forventninger til HMS-system og etterlevelse Punktene som er listet i det følgende beskriver Statnetts forventninger til leverandørers HMS-system og etterlevelse av dette, i tilknytning til Statnetts prosjekter.

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Baga Easy minirenseanlegg med biomoduler 5-50 p.e.

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Baga Easy minirenseanlegg med biomoduler 5-50 p.e. SINTEF Certification Nr. 20111 Utstedt: 20.09.2011 Revidert: Gyldig til: 20.09.2016 Side: 1 av 2 SINTEF Byggforsk bekrefter at Baga Easy minirenseanlegg med biomoduler 5-50 p.e. tilfredsstiller krav til

Detaljer

Typiske feil og mangler ved ISO 14001 revisjon

Typiske feil og mangler ved ISO 14001 revisjon Typiske feil og mangler ved ISO 14001 revisjon Eksempler på funn ved DNV revisjoner Referanse til krav i ISO 14001:2004 Miljøpolitikk (4.2) Eksempler på funn som er avdekket gjennom DNV revisjon Manglende

Detaljer

Håper dette sammen med tidligere sendt inn, er nok for og ta søknaden om mellomlagring videre.

Håper dette sammen med tidligere sendt inn, er nok for og ta søknaden om mellomlagring videre. Haualand, Einar Fra: Haualand, Einar Sendt: 10. februar 2015 09:54 Til: Haualand, Einar Emne: VS: SV: Soltin AS - Søknad om tillatelse til mottak og mellomlagring av farlig avfall (stykkgods) Vedlegg:

Detaljer

Kapittel 10. Krav til foretakenes system

Kapittel 10. Krav til foretakenes system Kapittel 10. Krav til foretakenes system Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 10.07.2015 Kapittel 10. Krav til foretakenes system Innledning Alle foretak som søker om godkjenning for ansvarsrett

Detaljer

Vegteknologi 2012. Kvalitetssikring av asfaltarbeider Geir Lange Veidekke Industri AS

Vegteknologi 2012. Kvalitetssikring av asfaltarbeider Geir Lange Veidekke Industri AS Vegteknologi 2012 Kvalitetssikring av asfaltarbeider Geir Lange Veidekke Industri AS Tema Produksjon av asfalt NS-EN13108-21 Produsert kvalitet kvalitet på veg Entreprenørens dokumentasjon Byggherrens

Detaljer

Krav til styringssystem

Krav til styringssystem Elementer i et styringssystem Tromsø februar 009 Tor Hegle Styremedlem NKF Byggesak 1 Krav til styringssystem Krav til foretak Foretak som søker (sentral) godkjenning, må dokumentere faglig ledelseskompetanse,

Detaljer

(A1) Grunnkurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder. Kurs nr.: 1411351

(A1) Grunnkurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder. Kurs nr.: 1411351 (A1) Grunnkurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder Kurs nr.: 1411351 Quality Hotel Fredrikstad, 15. 19. september 2014 Kurs nr.: 1411351 Tid: 15. 19.

Detaljer

SamarbeidsGruppen av Sertifiseringsorganer. KTFs årsmøte på Kiel fergen 23. april 2009

SamarbeidsGruppen av Sertifiseringsorganer. KTFs årsmøte på Kiel fergen 23. april 2009 SamarbeidsGruppen av Sertifiseringsorganer KTFs årsmøte på Kiel fergen 23. april 2009 Foreleser: Gunnar Flø Guttulsrød Daglig leder Norsk Sertifisering AS Begynnelsen Forskrift 555 av 26.06.1998 22 / 30

Detaljer