TEKNISKE BESTEMMELSER KLASSE B VAREGRUPPE 2 BETONGTAKSTEIN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TEKNISKE BESTEMMELSER KLASSE B VAREGRUPPE 2 BETONGTAKSTEIN"

Transkript

1 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR KLASSE B VAREGRUPPE 2 BETONGTAKSTEIN DESEMBER 1996 Revidert mars 2000 (revisjon 1) Postadresse Postboks 441 Sentrum 0103 OSLO Kontoradresse Rådhusgaten 4 Telefon Telefaks E-post: Hjemmeside: Organisasjonsnr MVA

2 Side 2 av 14 Innholdsfortegnelse 0. Generelt Produktspekter Kvalitetssystem Gjeldende tekniske spesifikasjoner Organisasjon Utstyr Delmaterialer Resepter Fremstilling Egenkontroll Registrering og oppbevaring av data Statistiske teknikker Uttak for ekstern prøving Dispensasjoner...14 Oversikt over tabeller Tabell 1 - Utmålingsutstyrets nøyaktighet...7 Tabell 2 - Nøyaktighet ved dosering av delmaterialer...7 Tabell 3 - Kontroll av utstyr...8 Tabell 4 - Kontroll av delmaterialenes egenskaper...10 Tabell 5 - Hyppighet ved fremstillingskontroll...13 Tabell 6 - Tilleggsprøving...13 Vedlegg Vedlegg 1: Oversikt over tekniske spesifikasjoner

3 Side 3 av Generelt Foreliggende tekniske bestemmelser er basert på revisjon av Kontrollrådets "Bestemmelser for klasse B - September 1989". Bestemmelsene er utarbeidet med grunnlag i produktstandarden NS-EN 490. Etterfølgende tekniske bestemmelser må forøvrig benyttes sammen med Kontrollrådets "Administrative bestemmelser for sertifiseringsvirksomheten". De administrative bestemmelsene regulerer forhold omkring søknad, saksbehandlingsprosedyrer, anke- og klagemuligheter, bruk av K-merket samt avgifter innenfor sertifiseringsvirksomheten. Under revisjonsarbeidet har man så langt som mulig også forsøkt å ta hensyn til nye krav som forventes å bli stilt gjennom følgende dokumenter : NS-ENV 206 med nasjonalt forord (tilsvarer NS 3420 kapittel L) NS-EN ISO 9000-serien Teknisk Forskrift Produktspekter Foreliggende tekniske bestemmelser gjelder produksjon av alle typer betongtakstein og tilbehørstein som omfattes av NS-EN Kvalitetssystem 2.1 Generelt Produsenten skal utarbeide og følge en kvalitetshåndbok som dekker kravene i disse bestemmelsene. Kvalitetshåndboken skal som et minimum inneholde eller referere til følgende; a) produsentens kvalitetspolitikk og mål b) ansvar, myndighet og samarbeidsforhold iht. pkt. 4.2 c) kvalitetssystemets prosedyrer og instrukser iht. pkt. 2.2 d) vedlikehold av produsentens kvalitetssystem iht. pkt. 2.3 Det skal fremgå på hvilken måte og av hvem dokumentene i kvalitetssystemet er godkjent. 2.2 Prosedyrer, rutiner og instrukser Produsenten skal utarbeide og iverksette skriftlige prosedyrer, rutiner og instrukser i overensstemmelse med krav i disse bestemmelsene.

4 Side 4 av Vedlikehold av kvalitetssystemet Ledelsens gjennomgang Produsentens toppledelse har ansvaret for å påse at systemet til enhver tid er hensiktsmessig og effektivt mht. å tilfredsstille kravene i disse bestemmelser og produsentens kvalitetspolitikk og mål. Ledelsens gjennomgang skal være beskrevet og utføres minimum én gang pr. år. Resultatene fra slike gjennomganger skal registreres Interne revisjoner Produsenten skal regelmessig foreta en gjennomgang av sitt kvalitetssystem for å påse at dette virker etter sin hensikt og er effektivt mht. å sikre foreskreven kvalitet. Slike interne revisjoner skal foregå etter en oppsatt plan og selve gjennomføringen skal være beskrevet. Interne revisjoner skal dog utføres minimum en gang pr. år. Resultatene fra slike interne revisjoner skal registreres Dokumentstyring Produsenten skal utarbeide, beskrive og iverksette et system som sikrer at de til enhver tid gjeldende dokumenter iht. disse bestemmelsene er tilgjengelig på alle steder der det er nødvendig for at kvalitetssystemet skal fungere effektivt. 2.4 Avviksbehandling og korrigerende tiltak Det skal foreligge prosedyrer for å iverksette tiltak når et avvik er konstatert. Prosedyren skal omfatte avviksbehandling og korrigerende tiltak samt varsling av kunde dersom det er levert produkt med avvik fra spesifikasjon. Slik varsling skal registreres. Avviksbegrepet omfatter i denne sammenheng også reklamasjonsbehandling. Avvik skal registreres. 3. Gjeldende tekniske spesifikasjoner De bestemmelser og spesifikasjoner som minimum gjelder, er angitt i Vedlegg 1 til disse bestemmelsene. Produsenten skal ha de til enhver tid gjeldende bestemmelser og spesifikasjoner som vedrører produksjonen. Disse dokumentene skal være angitt i et eget register som skal holdes oppdatert.

5 Side 5 av Organisasjon 4.1 Generelt Produsenten skal klarlegge behovene for personale og skaffe til veie tilstrekkelige ressurser. Dette innbefatter utpeking av kompetent personell til å lede, utføre og kontrollere aktiviteter som vil eller kan påvirke kvalitet. 4.2 Ansvar og myndighet Ansvar, myndighet og samarbeidsforhold skal fastlegges skriftlig gjennom en organisasjonsplan og stillingsbeskrivelser for alt personell som har en ledende funksjon mht. utførelse og kontroll av arbeid som innvirker på kvalitet. Som et minimum skal dette omfatte personell hvor det er satt spesifikke krav til kompetanse i disse bestemmelsene. 4.3 Teknisk personell Generelt I det etterfølgende er det stillet en del krav til kompetanse i form av ulike typer kurs. Kurstypene har betegnelsene A-FI, A-FII og A-FIII og er tilpasset de ulike kategorier teknisk personell angitt i det etterfølgende. Kursene er utarbeidet av Betongindustriens Opplæringskontor (BETO) og det kreves at personell hvor det er stilt krav om ovennevnte kurstyper, har gjennomgått disse eller tilsvarende kurs. Personell med fagbrev som betongindustriarbeider vil tilfredsstille kravene til kompetanse tilsvarende kurstype A-FI og A-FII. I det etterfølgende er det angitt krav til kompetanse for en rekke stillingsfunksjoner Produksjonsansvarlig Produksjonsansvarlig skal lede og føre et overordnet tilsyn med alle ledd i produksjonsprosessen. Produksjonsansvarlig skal ha minst 3 års relevant erfaring og kunnskap om fremstilling av betongprodukter. Av formell kompetanse kreves gjennomgått og bestått kurs type A-FI, A-FII og A-FIII. Når produksjonsansvarlig ikke er tilstede, skal produksjonen ledes av en stedfortreder med minst to års erfaring med fremstilling av takstein samt gjennomgått og bestått kurs type A-FI og A-FII Produksjonspersonell Personell ansvarlig for følgende funksjoner ; a) blanding av betong b) produksjon c) laboratoriearbeid skal ha formell kompetanse minst tilsvarende kurs type A-FI og A-FII. De skal videre være gitt nødvendig opplæring før de arbeider selvstendig.

6 Side 6 av Annet personell Annet personell ansvarlig for funksjoner som mottak av delmaterialer, bestillinger, vedlikehold og lager skal være gitt opplæring i de arbeidsoppgaver de skal utføre. I nødvendig grad skal det være utarbeidet prosedyrer eller arbeidsinstrukser for de oppgaver som utføres. 4.4 Opplæring Produsenten skal klarlegge opplæringsbehov og sørge for opplæring av alt personell. Hensiktsmessig registrering fra opplæring skal foretas. 5. Utstyr 5.1 Blandeanlegg Lokaler Betongblanderiet skal være innebygget, isolert og oppvarmet slik at temperaturen til enhver tid holdes over null grader Lagring av betongens delmaterialer Materialbeholdningen skal være tilstrekkelig stor til å sikre at den planlagte produksjon kan opprettholdes. Forskjellige materialer skal lagres slik at sammenblanding, forurensning eller forringelse av egenskapene unngås. Ved bakkelagring av tilslag skal det være fast underlag. Om nødvendig skal det være fysiske skillevegger mellom de ulike fraksjoner. Lagersiloer/tanker/fat for tilsetningsstoffer og tilsetningsmaterialer skal være tydelig merket slik at det ikke kan oppstå forveksling. Forøvrig skal lagring og bruk foregå i samsvar med leverandørens spesifikasjoner. Ved bruk av tilsetninger i slurryform skal det være installert en tilfredsstillende form for omrøring i lagertank for å sikre et jevnt tørrstoffinnhold. Anlegget skal være utstyrt med siloer for sement og tilslag Blandemaskin Betongen skal blandes i en stasjonær satsblander som er velegnet for blanding av den type betong fabrikken benytter i sin produksjon.

7 Side 7 av Utmålingsutstyr Nøyaktigheten til utmålingsutstyret skal tilfredsstille verdiene i tabell 1 : Tabell 1 - Utmålingsutstyrets nøyaktighet MÅLEOMRÅDE ved installering Tilsetningsmaterialer og tilsetningsstoffer Sement, vann og tilslag NØYAKTIGHET ved senere kontroller Tilsetningsmaterialer og tilsetningsstoffer Sement, vann og tilslag 0 til ¼ full skala eller ±0,5 % ±1,0 % ±1,0 % ±1,5 % visningsområde av ¼ skala eller ¼ områdeverdi ¼ til full skala eller ±0,5 % ±1,0 % ±1,0 % ±1,5 % visningsområde av avlest verdi Utmålingsutstyret med tilhørende innretninger skal virke slik at det under praktiske driftsforhold oppnås den doseringsnøyaktighet som er angitt i tabell 2 : Tabell 2 - Nøyaktighet ved dosering av delmaterialer DELMATERIAL Sement Vann Tilslag, sand/grus hhv. pukk/singel For innveiing av mengder < 200 kg/m 3 Tilsetningsmaterialer Tilsetningsstoffer NØYAKTIGHET ± 2,0 % av tilsiktet mengde ± 2,0 % av tilsiktet mengde ± 2,0 % av tilsiktet mengde ± 5,0 % av tilsiktet mengde ± 5,0 % av tilsiktet mengde ± 5,0 % av tilsiktet mengde Sement, tilslag og tilsetningsmaterialer i pulverform skal utmåles etter masse. Vann og flytende delmaterialer kan utmåles etter masse eller volum Oppvarmingsanlegg Oppvarmingsanlegget for delmaterialer skal være dimensjonert for det betongvolum som medgår under produksjonen av takstein. 5.2 Produksjonsanlegg Lokaler Fremstilling av takstein skal foregå i ryddige og egnede lokaler. Lokalene skal være oppvarmet når det foregår produksjon i den kalde årstid. Ingen støpeplass skal ha lavere temperatur enn +5 C Utstyr Utstyr som benyttes i produksjonen skal være tilpasset formålet og holdes i god stand.

8 Side 8 av Laboratorium og utstyr Lokaler Produsenten skal ha avdelt et eget laboratorium som er innredet og drevet slik at prøving kan foregå i samsvar med norsk standard og beskrevne prøvingsmetoder. Laboratoriet skal til enhver tid holdes ryddig. Det skal ikke benyttes til andre formål enn prøving og forsøksvirksomhet Prøveutstyr Prøveutstyret skal tilfredsstille kravene i aktuell prøvingsstandard eller prøvingsmetode. Det skal finnes prøveutstyr for all prøving som kreves utført i samsvar med disse bestemmelser. Ved prøving av tilslag og takstein ved et sentralt laboratorium, skal det som et minimum alltid finnes utstyr for dimensjons- og vektkontroll av taksteinen ved det enkelte produksjonssted. Ved slik sentral prøving skal denne i tilfelle foregå etter skriftlig prosedyre. 5.4 Utstyr for intern transport Utstyr for løfting og intern transport av takstein skal være utformet slik at taksteinene ikke skades. 5.5 Kontroll og vedlikehold av utstyr Det skal foreligge skriftlige prosedyrer for systematisk kontroll og vedlikehold av prosess-, prøvings- og kontrollutstyr. Kontroll av utstyret skal gjennomføres i samsvar med kravene i tabell 3. Der det i tabellen ikke er stilt spesifikke krav til hyppighet, må produsenten selv ta stilling til denne. Hyppighet og gjennomføring skal være angitt i de skriftlige prosedyrene. Alle resultater fra kontroll av utstyr skal registreres. Tabell 3 - Kontroll av utstyr UTSTYR KONTROLL/PRØVING HENSIKT MINSTE HYPPIGHET Utmålingsutstyr Prøving av nøyaktighet Kontrollere at nøyaktigheten er i samsvar med tabell 1 Utstyr for kontinuerlig kontroll av vanninnhold i sand Utmålingsutstyr med tilhørende innretninger (doseringsanlegg) Prøvings- og kontrollutstyr Sammenligning av faktisk mengde og verdi angitt av måleinstrument Sammenligning av faktisk mengde av delmaterialer med den tilsiktede massen ved egnet metode avhengig av doseringsanlegg Prøving etter standard eller nærmere spesifisert prøvemetode Kontrollere nøyaktighet Kontrollere at doseringsnøyaktigheten er i samsvar med tabell 2 Kontrollere samsvar Ved installering Hvert halvår Ved installering Deretter månedlig eller etter leverandørens anvisning Ved installering Månedlig Jevnlig, avhengig av type utstyr og bruksomfang, men minst hvert år

9 Side 9 av 14 Ved kontroll av blandeanleggets vekter skal disse kontrolleres for minst 5 lasttrinn fra 0 til maks. last ifølge blandetabell. Vektkontrollen skal gjennomføres iht. skriftlig prosedyre. Ved bruk av kontrollodd skal disse være merket med vekt og ha en vektnøyaktighet på ±0,25 %. Kontrollodd skal lagres på en slik måte at de ikke tar skade. Kontrollodd av betong skal kontrolleres mht. vektnøyaktighet hvert andre år og kontrollodd av stål kontrolleres minst hvert 10. år. Kontrollen skal gjennomføres iht. skriftlig prosedyre. 6. Delmaterialer 6.1 Generelt Etterfølgende krav er basert på at delmaterialene oppfyller krav i norske standarder og de dokumenter disse henviser til. Produsenten skal ha etablert et register over sine delmaterialleverandører. Dersom det benyttes delmaterialleverandører som ikke er underlagt uavhengig tredjepartskontroll, skal produsenten selv etablere et system for å sikre at delmaterialene tilfredsstiller angitte krav. I den grad et slikt system er beskrevet i en eksisterende produktstandard, anses det for tilfredsstillende at et slikt beskrevet system følges. I motsatt fall må produsenten selv beskrive et system for oppfølging i form av skriftlige prosedyrer for de aktuelle delmaterialer, med unntak av tilslag hvor hyppighet og omfang er angitt i tabell 4. Resultatene fra utført kontroll skal registreres.

10 Side 10 av Kontroll av delmaterialer Kontroll av delmaterialer skal utføres med hyppighet og omfang som angitt i etterfølgende tabell 4 : Tabell 4 - Kontroll av delmaterialenes egenskaper MATERIALER KONTROLL/PRØVING HENSIKT MINSTE HYPPIGHET Sement Kontroll av følgeseddel Kontrollere at leveransen er Hver levering som bestilt Tilslag Kontroll av leveranse og følgeseddel Kontrollere at leveransen er som bestilt og av riktig forekomst. Sammenligne med vanlig utseende mht. gradering, Hver levering Tilsetningsstoffer Prøving ved sikteanalyse NS 427A Del 2 Blad 2.6 Prøving mht. humus og slam. NS 427A Del 2, Blad 2.4/2.5 Petrografisk analyse med tynnslip Kontroll av leveranse og følgeseddel form og urenheter. Kontrollere samsvar med avtalt gradering Kontrollere forekomst av og evt. mengde urenheter Kontrollere bergartssammensetning og innhold av potensielt skadelige bergarter Kontrollere at partiet er som bestilt og riktig merket. Sammenligne ved vanlig utseende. Tilsetningsmaterialer Kontroll av følgeseddel Kontrollere at leveransen er som bestilt Vann Prøving av prøvelegemer av betong eller mørtel etter ISO 2736 Kontrollere størkning og fasthet mot prøvelegemer fremstilt av vann med kjente egenskaper Ved godkjent tilslag : SAND : En prøve pr. fraksjon pr. mnd. STEIN : Halve hyppigheten av sand Ikke godkjent tilslag : SAND: 2 prøver pr. fraksjon pr. produksjonsuke. STEIN : Halve hyppigheten av sand Krav som for sikteanalyse Ved godkjent tilslag : Ingen krav til prøving hos produsenten Ikke godkjent tilslag : Ifølge krav i tekniske bestemmelser klasse P Hver leveranse Hver leveranse Hvis vann ikke tas fra offentlig forsyning : før vannet tas i bruk videre etter avtale

11 Side 11 av Resepter 7.1 Reseptdata Betongen skal alltid settes sammen etter godkjente resepter, jfr. pkt Reseptene skal inneholde følgende grunnlagsdata: a) tilsiktet masseforhold b) sement - type og leverandør - mengde c) tilsetningsmaterialer - type og leverandør - mengder d) tilsetningsstoffer - type og leverandør - mengder e) tilslag - type, fraksjon og leverandør - mengder f) total vannmengde Reseptene skal settes opp for de aktuelle satsstørrelser som benyttes i produksjonen, med unntak for anlegg hvor reseptene er lagt inn og delmaterialmengdene justeres automatisk ut fra bestilt satsstørrelse. 7.2 Tilleggsdata Dersom det er stilt spesielle krav til betongens egenskaper, skal disse også fremgå av resepten. 7.3 Reseptutvikling, - styring og -justering Produsenten skal ha skriftlig prosedyre for utvikling av nye resepter. Prosedyren skal angi hvem som har ansvar for å forestå utvikling av reseptene, arbeidsmetodikk og hvem som har ansvar for å godkjenne reseptene for produksjon. Reseptstyring og reseptjustering skal videre foregå etter innarbeidet prosedyre. Nyutviklede resepter må ikke tas i bruk før de er dokumentert å gi takstein med de krevde egenskaper. 8. Fremstilling 8.1 Betongfremstilling Betongen skal blandes etter godkjente resepter. Betongen skal blandes til den er homogen og alle tilsetninger har oppnådd ønsket effekt, dog i minst 60 sekunder etter at alle delmaterialer er kommet i satsen. Kortere blandetid enn angitt må være dokumentert å gi en homogen og tilfredsstillende betong.

12 Side 12 av Produktfremstilling Fremstilling Maskiner og formutstyr skal være bygget, vedlikeholdt og rengjort slik at det ferdige produkt tilfredsstiller de spesifiserte krav. I nødvendig grad skal det foreligge oppstart- og stopprosedyre for anlegget. Bestilling og leveranse av betong til produksjonsmaskiner skal foregå etter et system som sikrer riktig betong til maskinen Herding og lagring Taksteinenes herding skal foregå slik at betongen beskyttes mot skadelige påvirkninger før, under og i den første tiden etter støping. Herdetiltak skal være beskrevet i egen prosedyre. Intern transport, lagring og opplasting skal skje slik at taksteinene ikke skades. Lagerplassen for taksteinene skal være jevn, plan, ha nødvendig bæreevne og være tilstrekkelig stor slik at de forskjellige typer kan lagres hver for seg og uten å ta skade. Det skal i nødvendig grad være utarbeidet prosedyrer for intern transport, lagring og opplasting Merking Takstein skal være tydelig merket. Merkingen skal utføres så tidlig som mulig og senest når taksteinene settes til lagring. Merkingen skal utføres som følger: Produkt Minst hver 50. takstein skal være merket med produsentens identifikasjonsmerke eller registreringsnummer i Kontrollrådet samt produksjonsdato, måned og år. Merkingen skal være bestandig Emballasje Hver pall med takstein skal være merket direkte på emballasje eller ved innlegg av merkelapp. Merkingen skal være værbestandig og gi følgende opplysninger: a) K-merket, Kontrollrådets registrerte varemerke b) produsentens navn, evt reg.nr. i Kontrollrådet c) referanse til standarden NS-EN 490 d) betegnelse i overensstemmelse med standarden e) produksjonsdato/måned/år 9. Egenkontroll 9.1 Generelt Produsentens egenkontroll skal tilrettelegges og gjennomføres slik at det gis en reell mulighet for styring av alle ledd i produksjonen. De etterfølgende krav til egenkontroll er et minimum alle produsenter skal overholde og forutsetter en dokumentert styring av kvaliteten i alle ledd. Under andre forhold enn forutsatt, må egenkontrollen økes inntil stabile forhold igjen er etablert og dokumentert.

13 Side 13 av 14 Alle resultater fra egenkontroll skal registreres. Registreringene skal foretas på en slik måte at de til sammen gir en god oversikt over hva som er produsert, hvilke kontroller som er utført og resultatene fra kontrollene vurdert mot de krav som er stilt til de aktuelle produkter. 9.2 Typeprøving Ved produksjonsstart etter lengre stans, vesentlige endringer i produksjonsutstyr, vesentlige endringer i delmaterialer eller igangkjøring av nye typer takstein skal det gjennomføres typeprøving av taksteinen i samsvar med NS-EN 490 pkt , tabell 2 og Fortløpende prøving Under normale driftsforhold kan produsenten følge den minimumshyppighet som er angitt i etterfølgende tabell 5. Hyppigheten gjelder for hver type takstein : Tabell 5 - Hyppighet ved fremstillingskontroll PRØVING AV ANTALL PRODUSERTE TAKSTEIN PR: DAG HYPPIGHET < til til > Hengelengde En gang/uke Dekkbredde En gang/uke Planhet En gang/uke Masse Daglig Bøyestyrke Daglig Tetthet Det uttas en stein pr. produksjonsdag. Prøves når antall stein = 5 Dersom produsenten ved prøving iht. ovenstående tabell finner stein som ikke tilfredsstiller kravene til en eller flere av egenskapene angitt i NS-EN 490, skal det tas ut stein for ytterligere prøving av denne/disse egenskaper iht. etterfølgende tabell 6. Inntil resultatene fra denne tilleggsprøvingen foreligger, må det aktuelle produksjonspartiet sperres for leveranse. Tabell 6 - Tilleggsprøving PARTISTØRRELSE ANTALL PRØVESTEIN GODKJENNING (største antall feil) < > Dersom antall stein med utilfredsstillende egenskaper i den aktuelle prøveserien ikke overstiger godkjenningstallet i tabellen, kan partiet godkjennes og hyppigheten i tabell 5 fortsatt følges for fremstillingskontrollen. I motsatt fall skal det iverksettes avviksbehandling samt korrigerende og forebyggende tiltak som angitt i bestemmelsenes pkt Før hyppigheten i tabell 5 igjen kan følges, må det kunne dokumenteres at de iverksatte korrigerende tiltak er effektive mht. å etablere et stabilt og tilfredsstillende kvalitetsnivå.

14 Side 14 av Registrering og oppbevaring av data Produsenten skal etablere og holde vedlike prosedyrer for identifikasjon, innsamling, nummerering, tilgang til, arkivering, lagring, vedlikehold og disponering av registreringer. Registreringene skal oppbevares for å påvise overensstemmelse med spesifiserte krav og at kvalitetssystemet virker effektivt. Aktuelle registreringer fra underleverandører skal utgjøre en del av disse data. Som et minimum skal data mht. grunnresepter, resultater fra egenkontroll, interne kvalitetsrevisjoner, ledelsens gjennomgang, avviksbehandling, korrigerende og forebyggende tiltak inngå i registreringssystemet. Oppbevaringstid for registreringer skal fastlegges og nedtegnes. For grunnresepter og resultater fra egenkontrollen skal oppbevaringstiden være minimum ti år. 11. Statistiske teknikker Produsenten skal avklare om det er behov for å bruke statistiske teknikker for å styre prosessens evne til å frembringe produkter av tilfredsstillende kvalitet. Dersom det finnes et behov for å benytte slike statistiske teknikker, skal det utarbeides skriftlige prosedyrer for å styre bruken av disse. Slike statistiske teknikker kan også anvendes i forbindelse med systematisk (forebyggende) vedlikehold, analyse av feilårsaker, kartlegging av kvalitetsvariasjoner, prosesskontroll etc. 12. Uttak for ekstern prøving Kontrollrådet kan ved sine besøk ta ut prøver av benyttede delmaterialer og takstein for prøving ved bedriften eller et ekstern laboratorium. Produsenten skal være behjelpelig med prøveuttaket og foreta forsendelse i rett tid til det aktuelle prøvelaboratoriet som angis dersom ekstern prøving velges. 13. Dispensasjoner Kontrollrådet kan gi dispensasjon fra disse bestemmelser. Dispensasjon vil kun bli gitt dersom produsenten kan dokumentere at han med dispensasjon vil kunne produsere takstein med tilfredsstillende kvalitet under betryggende kontroll. Søknad om dispensasjon skal sendes skriftlig til Kontrollrådet. Den skal være begrunnet og som bilag skal vedlegges dokumentasjon iht. ovenstående. En gitt dispensasjon kan tilbakekalles med øyeblikkelig virkning dersom det viser seg at den er gitt på uriktig grunnlag eller at den misligholdes.

15 Side 1 av 1 Vedlegg 1 VEDLEGG 1: OVERSIKT OVER TEKNISKE SPESIFIKASJONER STANDARDER NS-EN 490 Takstein og tilbehørstein av betong. Produktkrav NS-EN 491 Takstein og tilbehørstein av betong. Prøvingsmetoder NS 427A Del 2. Prøvingsregler (tilslag) NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg, installasjoner. Del L - Betong NS 3045 Silikastøv til betong NS 3086 Sement ANDRE REFERERTE DOKUMENTER Kontrollrådet Administrative bestemmelser for sertifiseringsvirksomheten Kontrollrådet Tekniske bestemmelser klasse P - Betongtilslag

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 6 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering Kontrollrådet tilbyr i dag sertifisering av produksjonskontrollsystem (PK-system) innen områder hvor sertifiseringen er frivillig.

Detaljer

Tilslag - Veiledning til tillegg om produksjonskontroll

Tilslag - Veiledning til tillegg om produksjonskontroll Side 1 av 5 Tilslag - Veiledning til tillegg om produksjonskontroll Orientering Hensikten med dette dokumentet er å utfylle de normative tilleggene vedrørende krav til produksjonskontroll gitt i standardene

Detaljer

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid Norsk akkreditering Dok.id.: VII.1.14 Guideline/Veiledning Utarbeidet av: Godkjent av: Versjon: Gjelder fra: Sidenr: SBE ICL 5.00 14.06.2014 Side 1 av 10 NA Dok. nr. 30 Akkreditering av prøvetaking og

Detaljer

Kvalitetshåndbok for Vik Ørsta AS

Kvalitetshåndbok for Vik Ørsta AS Kvalitetshåndbok for Vik Ørsta AS www.vikorsta.no Vik Ørsta AS Ørsta: N-6150 Ørsta Vik: N-6893 Vik i Sogn Tel: +47 70 04 70 00 Tel: +47 57 69 86 50 Fax: +47 70 04 70 04 www.vikorsta.no Fax: +47 57 69 86

Detaljer

FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER Sertifisering av foretak FG-910:2

FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER Sertifisering av foretak FG-910:2 FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER Sertifisering av foretak FG-910:2 Utgave 1, gyldig fra 1.7.2011 Utgave 2, gyldig fra 29.3.2012 Innhold 1 Innledning og definisjoner... 4 1.1 Innledning... 4 1.2

Detaljer

Norsk Sertifisering AS

Norsk Sertifisering AS Skrevet av: gfg Gjelder fra: 12.11.2007 Godkjent av: tli 1 av 6 Innhold 1. om kvalitetssystemet 2. Juridisk status og kort beskrivelse av virksomheten 3. Oversikt over kontrollomfang 4. Uavhengighet, upartiskhet

Detaljer

FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer

FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer Sertifisering og FG-godkjenning av foretak FG-201:1 Utgave 1, gyldig fra 1.1.2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Forord... 4 1.2

Detaljer

EGENKONTROLL- VEILEDER

EGENKONTROLL- VEILEDER FISKERIDIREKTORATET KONTORET FOR KVALITET OG MILJØ EGENKONTROLL- VEILEDER TIL BRUK I VIRKSOMHETER SOM PRODUSERER FISK OG FISKEVARER Bergen, juni 1999 1 INNLEDNING... 3 1.1 Historikk... 3 1.2 Målsetning

Detaljer

Norsk akkreditering. NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår

Norsk akkreditering. NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår Norsk akkreditering NA Dok. 25/31: Akkrediteringsvilkår Utarbeidet av: Saeed Behdad Godkjent av: GSA Versjon: 3.00 Standard Gjelder fra: 18.04.2013 Sidenr: 1 av 20 NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår Dokument

Detaljer

Norsk Sertifisering AS

Norsk Sertifisering AS Skrevet av: gfg Gjelder fra: 12.11.2007 Godkjent av: tli 1 av 6 Innhold 1. 2. Juridisk status 3. Oversikt over godkjenningsomfang 4. Uavhengighet, upartiskhet og integritet 5. Definisjoner på aktuelle

Detaljer

SGS Samarbeidsgruppen av sertifiseringsorgan

SGS Samarbeidsgruppen av sertifiseringsorgan SGS Samarbeidsgruppen av sertifiseringsorgan SGS NORM FOR OPPLÆRINGSVIRKSOMHET Virksomhet som skal drive sertifisert sikkerhetsopplæring i henhold til forskrift AT best.nr. 703 10-3, skal være sertifisert

Detaljer

Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter. Vegdrift 2007. Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland

Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter. Vegdrift 2007. Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter Vegdrift 2007 Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland Mer fokus på kvalitet Riksrevisjonen: Tidligere krav i våre

Detaljer

Notater. Randi Johannessen. Kvalitetssikring av korttidsstatistikk. 1999/60 Notater 1999

Notater. Randi Johannessen. Kvalitetssikring av korttidsstatistikk. 1999/60 Notater 1999 1999/60 Notater 1999 Randi Johannessen Notater Kvalitetssikring av korttidsstatistikk Avdeling for økonomisk statistikk/seksjon for økonomiske indikatorer Innholdsfortegnelse 1. Innledning...4 2. Hovedtrekk

Detaljer

INNLEDNING Velkommen til vår bedriftshåndbok!

INNLEDNING Velkommen til vår bedriftshåndbok! INNLEDNING Velkommen til vår bedriftshåndbok! Vår intensjon med denne er å gi våre kunder, eiere, leverandører og øvrige forbindelser et innblikk i hvordan vi kontinuerlig tenker og arbeider med kvalitetsstyring

Detaljer

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Vann og avløp. Ski kommune. 15. mars 2010 RAPPORT 2/10

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Vann og avløp. Ski kommune. 15. mars 2010 RAPPORT 2/10 Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Ski kommune 15. mars 2010 RAPPORT 2/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Ski kommune

Detaljer

Kvalitetshåndbok for Treider Fagskoler AS

Kvalitetshåndbok for Treider Fagskoler AS Kvalitetshåndbok for Treider Fagskoler AS 2 1. INNLEDNING... 3 2. OM KVALITETSHÅNDBOKEN... 3 2.1 Innhold... 3 2.2 Læresteder... 3 2.3 Forutsetninger for at kvalitetsarbeidet skal fungere... 3 2.4 Kvalitetssystemets

Detaljer

GODKJENNING AV FORETAK FOR ANSVARSRETT. Veiledning. til forskrift om. godkjenning. av foretak for. ansvarsrett. Forskriften er gitt av Kommunal-

GODKJENNING AV FORETAK FOR ANSVARSRETT. Veiledning. til forskrift om. godkjenning. av foretak for. ansvarsrett. Forskriften er gitt av Kommunal- Veiledning til forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett Forskriften er gitt av Kommunal- og arbeidsdepartementet 22. januar 1997 nr. 35 og endret senest 29. august 2001. belogo Statens bygningstekniske

Detaljer

NA Dok. 9 Veiledning til akkrediteringsvilkår for laboratorier og prøvetakingsorganisasjoner

NA Dok. 9 Veiledning til akkrediteringsvilkår for laboratorier og prøvetakingsorganisasjoner Norsk akkreditering NA Dok. 9: Veiledning til akkrediteringsvilkår Utarbeidet av: Saeed Behdad Godkjent av: RKN Versjon: 6.01 Guideline/Veiledning Gjelder fra: 01.04.2011 Sidenr: 1 av 12 NA Dok. 9 Veiledning

Detaljer

Kapittel 10. Krav til foretakenes system

Kapittel 10. Krav til foretakenes system Kapittel 10. Krav til foretakenes system Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 10.07.2015 Kapittel 10. Krav til foretakenes system Innledning Alle foretak som søker om godkjenning for ansvarsrett

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON IDENTITETSKORT FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN.

KRAVSPESIFIKASJON IDENTITETSKORT FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN. KRAVSPESIFIKASJON IDENTITETSKORT FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN. Id-kort_Vedlegg1_spesifikasjon.doc Side 1 av 34 Id-kort_Vedlegg1_spesifikasjon.doc Side 2 av 34 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...6 2 spesifikasjonens

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G Innhold ÅRSBERETNING 2003 Info om meddelelsen «Godkjente og sertifiserte virksomheter»... 2 Virksomheten 2003... 3 Årsberetning... 9 Regnskap... 10 Noter til regnskapet... 12 Revisjonsberetning... 13 Organisasjon...

Detaljer

Kvalitetshåndbok for videregående opplæring Sør-Trøndelag fylkeskommune

Kvalitetshåndbok for videregående opplæring Sør-Trøndelag fylkeskommune Kvalitetshåndbok for videregående opplæring Sør-Trøndelag fylkeskommune Godkjent av fylkesrådmannen 11.11.2008 Forord Vi har høye mål og ambisjoner for videregående opplæring i STFK, og opplæringsloven

Detaljer

NA Dok. 53 Retningslinjer for sertifisering av miljøstyringssystemer i skogforvaltning

NA Dok. 53 Retningslinjer for sertifisering av miljøstyringssystemer i skogforvaltning Norsk akkreditering NA Dok. 53: Retningslinjer for sertifisering av Utarbeidet av: SBE Godkjent av: ICL Versjon: 3.01 Mandatory/Krav Gjelder fra: 22.05.2013 Sidenr: 1 av 16 NA Dok. 53 Retningslinjer for

Detaljer

Kvalitetshåndbok Sikkerhetsopplæring og Sakkyndig kontroll. Kapitel 0 - Innhold. Dato. Dok. ID Dokumenttittel

Kvalitetshåndbok Sikkerhetsopplæring og Sakkyndig kontroll. Kapitel 0 - Innhold. Dato. Dok. ID Dokumenttittel Kvalitetshåndbok Sikkerhetsopplæring og Sakkyndig kontroll Kapitel 0 - Innhold Utgave nr. 1 Opprettet dato 01.01.14 Skrevet av JEE /KN Gjelder fra 01.01.14 Godkjent av JEE Side 1 av 4 Dok. ID Dokumenttittel

Detaljer

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.07.2015 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

Detaljer

Veiledning i etterlevelse av IKT-forskriften for mindre foretak

Veiledning i etterlevelse av IKT-forskriften for mindre foretak Veiledning i etterlevelse av IKT-forskriften for mindre foretak Kredittilsynet v1.0 01.10.2006 Side 1 av 19 INNLEDNING Med bakgrunn i finansforetakenes økte bruk og avhengighet av IKT, utarbeidet Kredittilsynet

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406, pkt 2)... 3 1.2 Underentreprenør og underleverandør... 3 2 Kontraktsdokumenter

Detaljer

PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN

PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN AVTALE OM PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN MELLOM Arbeids- og inkluderingsdepartementet ( Oppdragsgiver ) xxxxxxxx ( Leverandør ) Side 2 av 16 AVTALEDOKUMENT

Detaljer

NOR/310R1169.em OJ L 327/10, p. 13-25

NOR/310R1169.em OJ L 327/10, p. 13-25 NOR/310R1169.em OJ L 327/10, p. 13-25 COMMISSION REGULATION (EU) No 1169/2010 of 10 December 2010 on a common safety method for assessing conformity with the requirements for obtaining a railway safety

Detaljer