Kvalitetssystem for kommunane sine forvaltingsoppgåver i høve stadnamnlova

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvalitetssystem for kommunane sine forvaltingsoppgåver i høve stadnamnlova"

Transkript

1 Kvalitetssystem for kommunane sine forvaltingsoppgåver i høve stadnamnlova Innhald Forord s. 2 Dokument 1: Kommunane sine forvaltingsoppgåver s. 3 Dokument 2: Delegasjonar (frå kommunestyra) s. 4 Dokument 3: Prosedyreskildringar for dei ulike forvaltingsoppgåvene s. 6 Vedlegg til dokument 3: Malar mv. i tilknyting til forvaltingsoppgåvene s.26 Dokument 4: Subdelegasjonsmal (frå administrasjonssjefen) s. 32 Side 1 av 33

2 Kvalitetssystem for kommunane sine forvaltingsoppgåver i høve stadnamnlova Forord 18. mai 1990 fekk landet si første lov om stadnamn. I 2005 blei lova revidert. Ved revisjonen blei det ei sterkare presisering av kulturvernpliktene samfunnet har i høve stadnamna og av vidareføringa av denne lokale kulturarven til dagens og komande generasjonar. Den reviderte lova blei sett i kraft frå 1. august 2006; men dei tilhøyrande forskriftene og Kultur- og kyrkjedepartementet si rettleiing til lov og forskrifter kom først i juni Stadnamna er i sin natur lokale. Derfor har kommunane fått ei omfattande, men internt relativt lite kjend rolle i forvalting av lova. Dette har m.a. medført ei noko diffus forvalting og ein del kvalitetssvikt i den kommunale forvaltinga. For å retta på desse tilhøva utarbeidde det interkommunale samarbeidsorganet Nordhordland digitalt (ND) hausten 2007 ei systematisert oppstilling av kommunen sine oppgåver etter lova og eit utkast til korleis ansvaret for dei ulike oppgåvene bør delegerast for å få til ei god og effektiv forvalting av lova. Denne oppstillinga (dokument 1 med utfyllande forklaringar) og forslag til delegasjonsreglar blei så sendt den einskilde kommunen der saka om delegasjon blei fremja for kommunestyra. Prosessen her tok litt lang tid. Juni 2009 gjorde dei 2 siste kommunestyra sine delegasjonsvedtak, jf dokument 2. ND følgde så opp med å gjera ferdig dokument 3 og 4. I sitt møte den slutthandsama ND utkastet og sende det til Rådmannskollegiet i Regionrådet Nordhordland IKS (kommunane sine administrasjonssjefar) for godkjenning. Rådmannskollegiet godkjende ND sitt forslag til kvalitetssystem for forvalting av stadnamnlova i møte den Knarvik den, Kåre Wiik leiar Nordhordland digitalt Torbjørn Trageton fagsekretær Side 2 av 33

3 Kvalitetssystem for kommunane sine forvaltingsoppgåver i høve stadnamnlova Dokument 1 Kommunane sine forvaltingsoppgåver 1 Etter stadnamnlova er kommunane sine forvaltingsoppgåver følgjande: 1. Kommunen skal utøva kulturvern i høve dei lokale stadnamna (L. 1-3) 2. Kommunen gjer vedtak om val og skrivemåten av offisiell adresse, plannamn og namn på kommunale eigedomar m.v. (L. 5) 3. Kommunen vedtek endring av kommunalt vedtekne namn ( 7) 4. Kommunen kunngjer eigne namnevedtak for ålmenta og dei som har klagerett (L. 6, F. 9) 5. Kommunen melder eigne vedtak til sentralt stadnamnregister (L. 12) 6. Kommunen handsamar klage på kommunale vedtak som førsteinstans (L. 6, jf forvaltingslova.) 7. Reist sak om å få fastsett offisiell skrivemåte av eit stadnamn. Kven som kan reisa sak, er lista opp i 5. Kommunen er ansvarleg for kunngjering av alle reiste saker om fastsetting av offisiell skrivemåte av eksisterande stadnamn (L. 5 og merknadene til F. 8) 8. Kommunen har uttalerett i alle saker der andre offentlege instansar er tillagt vedtakskompetanse (L. 6) 9. Kommunen skal ta mot og kunngjera stadnamnvedtak gjort av andre instansar (F. 9) 10. Kommunen har klagerett på vedtak gjort av andre vedtaksorgan (L. 10) 11. Kommunen skal ta mot kopi av klager på stadnamnvedtak gjort av andre (F. 10) 12. Kommunen skal oppfylla lova sine krav til at stadnamn blir skrive rett i kommunale kart, skilt og saksdokument (L. 9) 13. Kommunen skal ta mot ønskje frå publikum som gjeld skrivemåte m.v. av stadnamn i kart og skilt så langt lova gjeld (L. 5 m.fl. alt etter innhald i ønskje/klage) 14. Kommunen skal varsle andre offentlege instansar om oppdaga feil namnebruk i skilt m.v. (L. 9) 15. Kommunen skal utøva opplysings- og rettleiingsteneste på saksområdet (Offentleglov og forvaltingslov) 16. Kommunen er høyringsinstans i høve regelverk m.v. på saksområdet 1 Paragraftilvisinga gjeld stadnamnlova og forskriftene til henne. Andre lover/forskrifter har og regelverk som gjeld for fleire av oppgåvene. Dette regelverket er nemnd i prosedyrane for dei einskilde oppgåvene. Side 3 av 33

4 Kvalitetssystem for kommunane sine forvaltingsoppgåver i høve stadnamnlova Dokument 2 Delegasjonar Dokumentet syner korleis kommunestyra i regionen har delegert dei ulike forvaltingsoppgåvene i vedlegg 1. For nokre få oppgåver er avvik delegasjonsvedtaket i nokre av kommunane frå hovudregelen. Der det er tilfelle er avvika nemnd. Oppgåve 1 Kulturvernet (L. 1-3) 2 Oppgåva skal utøvast i alle ledd i forvaltninga i høve til det dei er gitt kompetanse til. Oppgåve 2 Kommunale namnevedtak (L. 5) Normalt ingen delegasjon, men delegert til planutvalet 3 for plannamn som vert fastsett i samband med mindre vesentlege endringar av gjeldande reguleringsplan, valstyret for valkrinsnamn og rådmannen for grunnkrinsnamn (IDnamn på statistikkområde) Gulen: delegert fastsetting av adresse- og eigedomsnamn til hovudutval for plan og utvikling (HPU) Oppgåve 3 Endring av kommunalt vedtekne namn (L. 7) Tilfelle 1 (Endring p.g.a. vedtak om endra skrivemåte av primærnamnet): Delegert til rådmannen. Tilfelle 2 (Forvekslingsfare): Ingen delegasjon. Gulen: HPU Tilfelle 3 (Endring av dekkingsområdet for namnet): Delegert til rådmannen. Tilfelle 4 (Endra skrivemåte p.g.a. nye opplysingar): Delegert til formannskapet. Gulen: HPU Oppgåve 4 Kunngjering av kommunale namnevedtak (L. 6, F. 9) Delegert til rådmannen. Oppgåve 5 Melde kommunale namnevedtak til sentralt stadnamnregister (SSR) (L. 12) Delegert til rådmannen. Oppgåve 6 Klage på kommunale namnevedtak (L. 6, og forvaltingslova kap. VI) Følgjer regelverket i forvaltingslova kap. VI. Oppgåve 7 Kommunen reiser namnesak (L. 6) Delegert til rådmannen. Oppgåve 8 Kommunen som høyringsinstans (L. 6) Delegert til rådmannen. Radøy: formannskapet Oppgåve 9 Kunngjering av andre instansar sine namnevedtak (F. 9) Delegert til rådmannen. Oppgåve 10 Klage på andre sine namnevedtak (L. 10) Delegert til rådmannen. Lindås og Radøy: formannskapet Oppgåve 11 Ta mot kopi av klager på stadnamnvedtak gjort av andre (F. 10) Delegert til rådmannen. 2 Heimelsreferanse L=stadnamnlova, F=forskrift til stadnamnlova 3 Tidlegare lovbestemt planutval fall vekk frå 1. juli 2009; men kommunane har i medhald av kommunelova oppretta utval med tilsvarande funksjon som planutvalet hadde etter plan-og bygningslova før 1. juli Side 4 av 33

5 Oppgåve 12 Krav om at stadnamn blir skrive rett i kommunale kart, skilt og saksdokument (L. 9) Delegert til rådmannen. Oppgåve 13 Ta mot og sakshandsama ønskje/merknader frå publikum som gjeld skrivemåte m.v. av stadnamn i kart og skilt så langt lova gjeld (L. 5 m.fl. alt etter innhald i ønskje/merknad) Delegert til rådmannen. Oppgåve 14 Varsle andre offentlege instansar om oppdaga feil namnebruk i skilt m.v. (L. 9) Delegert til rådmannen. Oppgåve 15 Opplysings- og rettleiingsteneste på saksområdet (Offentleg-og forvaltingslov) Delegert til rådmannen. Oppgåve 16 Høyringsinstans i høve nasjonale tiltak Delegert til Regionrådet Nordhordland IKS. Men i særskilde saker kan det også vera aktuelt med uttale frå dei enkelte kommunane. Side 5 av 33

6 Kvalitetssystem for kommunane sine forvaltingsoppgåver i høve stadnamnlova Dokument 3 Prosedyreskildringar med tilhøyrande malar for dei ulike forvaltingsoppgåvene Dette dokumentet inneheld prosedyreskildringar og tilhøyrande fellesmalar for kommunane si utøving av dei 16 opplista forvaltingsoppgåvene i regionen og inngår som del av det felles styringssystemet som gjeld for kommunane sine forvaltingsoppgåver etter stadnamnlova. Prosedyredokumenta og tilhøyrande malar er hjelpemidlar som skal sikra tilfredsstillande kvalitet i forvaltingsarbeidet. Dette er rettleiande hjelpemiddel til bruk i sakshandsaminga i dei konkrete sakene. Oppgåve 1 Kulturvernet side 7 Oppgåve 2 Kommunale namnevedtak 8 Oppgåve 3 Endring av kommunalt vedtekne namn 11 Oppgåve 4 Kunngjering av kommunale namnevedtak 13 Oppgåve 5 Melde kommunale namnevedtak til sentralt stadnamnregister 14 Oppgåve 6 Klage på kommunale namnevedtak 15 Oppgåve 7 Reist namnesak 16 Oppgåve 8 Kommunen som høyringsinstans 17 Oppgåve 9 Kunngjering av andre instansar sine namnevedtak 18 Oppgåve 10 Klage på andre sine namnevedtak 19 Oppgåve 11 Ta mot kopi av klager på stadnamnvedtak gjort av andre 20 Oppgåve 12 Krav om at stadnamn blir skrive rett i kommunale kart, skilt og 20 saksdokument Oppgåve 13 Ta mot og sakshandsama ønskje/merknader frå publikum som gjeld 22 skrivemåte m.v. av stadnamn i kart og skilt Oppgåve 14 Varsle andre offentlege instansar om oppdaga feil namnebruk i skilt m.v. 22 Oppgåve 15 Opplysings- og rettleiingsteneste på saksområdet 23 Oppgåve 16 Høyringsinstans i høve nasjonale tiltak 24 Side 6 av 33

7 Oppgåve 1. Kommunen skal utøva kulturvern i høve dei lokale stadnamna ( 1 og 3) Lovreglane Nedanfor er sitert dei lovreglane som er aktuelle (stadnamnlova): 1. Formål og verkeområde Formålet med denne lova er å ta vare på stadnamn som kulturminne, gi dei ei skriftform som er praktisk og tenleg, og medverke til kjennskap til og aktiv bruk av namna.... Lova gjeld når organ for stat, fylkeskommune og kommune skal fastsetje stadnamn eller skrivemåten av dei, eller bruke dei i tenesta. Lova gjeld også bruk av stadnamn i selskap som det offentlege eig fullt ut og i læremiddel som skal brukast i skolen. Departementet kan i særskilte tilfelle gi forskrift om at lova skal gjelde når selskap som det offentlege ikkje eig fullt ut, skal bruke stadnamn Namnevern og namnsetjing Eit stadnamn kan som hovudregel ikkje takast i bruk på ein stad der det tradisjonelt ikkje høyrer heime, når det a) er i bruk som etternamn og er verna, eller b) på annan måte er eit særeige namn, eller c) av andre grunnar bør vernast Eit nedervd stadnamn kan ikkje bytast ut med eit namn utan tradisjon på staden dersom ikkje særlege grunnar talar for det. Kulturvernoppgåvene Dei kommunale oppgåvene er av to ulike slag: 1. Å få tak i data om eksisterande stadnamn, gjennomføra ei systematisert registrering av uregistrerte namn, supplera eksisterande namneregister med aktuelle data og legga tilrette rasjonell tilgang til opplysningane 2. Ivareta formålet med lova i kommunen sine forvaltingssaker som vedkjem stadnamn Normative reglar Oppgåve 1 femner om tiltak som er prosjektorganisert: fellesprosjekt mellom Regionrådet Bergensregionen, Regionrådet Nordhordland IKS, Hordaland fylkeskommune og Universitetet i Bergen (stadnamntenesta). Her gjeld prosedyrar godkjent av styret for prosjektet. Dette inneheld prosedyrar for primærregistrering, stadnamnbasen, allmenn presentasjon av registreringane gjennom regionane sine kartportalar og vedlikehalds- /forvaltingsprosedyrar for namnsamlingane. Desse inneheld også den nedervde lydlege uttalen av namna. Prosjektet blei etablert Etablering skjer kommunevis. Oppgåve 2 er ulike typar ordinære forvaltingsoppgåver. Dei normative reglane står i prosedyredokumenta for dei ulike sakstypane. Det blir vist til desse. Vedtaksmynde og ansvar 1. Kommunestyret vedtek delegasjonsreglement for kommunen sine gjeremål etter lova Side 7 av 33

8 2. Rådmannsgruppa i regionen vedtek prosedyrane for kommunen sine ordinære forvaltingsoppgåver etter lova og endrar prosedyredokumenta ved behov og etter tilråding frå styringsgruppa til Nordhordland digitalt 3. Ansvarleg utøvar i dei ulike stadnamnsakene skal ivareta kulturvernet pålagt i lova 4. Prosjektorganisasjonen ivaretek kulturvernet pålagt i lova i høve oppgåve 1 Prosedyrevedtak og revisjon Prosedyren er vedtatt: Prosedyren skal reviderast ved behov. Oppgåve 2. Kommunal namngjeving Andre ledd første setning i 5 i stadnamnlova gir kommunen kompetanse til å vedta skrivemåten av offisiell adresse og av namn på tettstader, grender, kommunale gater, vegar, torg, bydelar, bustadfelt, anlegg o.l. Oppgåve 2 gjeld nemnde type objekt som ikkje har fått tildelt namn av kommunen tidlegare. (Heimel for kommunen til å velje namn på einingane ligg i dei aktuelle lovene som etablerer einingane.) Det er laga eigne prosedyrar for 1. Adresseparsellnamn 2. Plannamn 3. Andre kommunalt vedtekne namn Formål Prosedyrane skal sikra rett framgangsmåte og tilfredsstillande kvalitet i arbeida. Prosedyre 1: Adressenamn Verkeområde Prosedyren gjeld for Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen og Radøy kommune og etter at etableringsfasen for adressesystemet er fullført for vedkomande kommune (Etableringsfasen er prosjektorganisert og her gjeld eige kvalitetsopplegg) Osterøy kommune har ikkje vedteke innføring av offisielle adresser. Osterøy vil bli eige adresseområde med eigen prosedyre for adresseforvaltinga. Prosedyre skal utarbeidast i samband med etablering av offisielle adresser i kommunen. Referansar 1. Stadnamnlova med forskrifter 2. Delings-/matrikkellova med forskrifter 3. 4 Retningsliner for val og skrivemåte av adressenamn (kommunane sine felles retningsliner i medhald av 4-1 i delingslova for utforming og synleggjering av adressesystemet i kommunen; lokal forskrift) 4. Adresseprosjektet og kommunale vedtak i samband med dette 5. Kommunen sine delegasjonsreglar for stadnamnlov og regelverk i referanse nr Gjeldande arbeidsdeling for saksområdet internt i kommunen Side 8 av 33

9 7. Kommunal handbok i adressetildeling del I (Kommunalforlaget 1986) og del II: Adresser og Stadnamn (Kommunalforlaget 1993) 8. Kommunen sin saksprosedyre for saker som blir avgjort av kommunestyret For Gulen kommune, saksprosedyre for saker som blir avgjort av hovudutval for plan, miljø og utvikling, jf. kommunen sitt delegasjonsreglement Ansvar Administrasjonssjefen fremjar saka for kommunestyret som gjer vedtak I Gulen kommune for hovudutvalet for plan, miljø og utvikling Sakshandsamar skal utføra sitt arbeid med tilfredsstillande kvalitet 1. Ansvarleg for adresseforvaltinga registrerar/vurderar behov for etablering av ny adresseparsell (ref. nr. 2, 3 og 4) 2. Der etablering av ny adresseparsell er ønskjeleg, skal sakshandsamar nytta retningslinene i ref. 1, 2, 3 og 7 for å koma fram til førebels utkast til namn (husk avklaring i høve utrykkingsetatar og namnekonsulent) 3. Utkast blir sendt dei andre kommunane i adresseområdet til uttale (ref. nr. 4) 4. Avklaring av mogeleg interessekonflikt med andre kommunar 5. Sakshandsamar innhentar turvande tilleggsopplysingar og skriv saksutgreiing (kommunen sin mal for kommunestyresaker, i Gulen kommunens mal for hovudutvalssaker) 6. Saka følgjer deretter prosedyren i ref. 8 Prosedyre 2: Plannamn Kommunestyret er vedtaksorgan for planar etter plan- og bygningslova, jf. kap. 11 og 12. Planar skal ha eit identitetsnamn i tillegg til eit identitetsnummer. Som identitetsnamn er det vanleg å nytta eksisterande eigedomsnummer eller eksisterande stadnamn som dekker planområde, del av dette eller namn som av andre årsaker er tenleg som plannamn. Den som utarbeider utkast til plan, kan foreslå identitetsnamnet til planen, men det er kommunen som fastset identitet til planar (namn og nummer). Identitetsnamn skal skrivast i samsvar med reglane i stadnamnlova. Der det i planframlegg òg er framlegg om namnsetting av objekt i planen f.eks. eit bustadfelt, vegar anlegg m.v., skal namna tilfredsstilla krava i stadnamnlova, jf. spesielt 3 og 4 i lova. Namna skal òg vera funksjonelle i høve til planobjektet. Vegar som er føresett eller kan bli adresseparsellar, skal ikkje gjevast namn i reguleringsplanar. For desse objekta skal nyttast prosedyre 1. (Plannamn kan og fastsettast og endrast i samband med mindre vesentleg endring av ein plan. I det høvet avgjer kommunen sitt planutvalet både namneval og skrivemåte.) Referansar 1. Plan- og bygningslova med forskrifter 2. Kommunen si vedtekt til 5 i plan- og bygningslova i lova som gjaldt før (gjeld til ) 3. Stadnamnlova med forskrifter 4. Kommunen sine delegasjonsreglar for referanse nr. 1, 2 og 3 5. Gjeldande arbeidsdeling for saksområdet internt i kommunen 6. Kommunen sin prosedyre for fastsetting av plan ID Side 9 av 33

10 7. Kommunen sin saksprosedyre for plansaker Ansvar Administrasjonssjefen fremjar saka for kommunestyret som gjer vedtak. (Einingsleiaren for saker som blir avgjort i planutvalet ) Sakshandsamar skal utføra sitt arbeid med tilfredsstillande kvalitet Nordhordland digitalt 1. Identitet til planen skal vera gitt av kommunen før det blir kunngjort oppstart av planarbeid (ref. nr. 6). (Dette er eit førebels vedtak. Endeleg vedtak skjer ved kommunestyret sitt vedtak av planen/ planutvalet sitt vedtak av mindre vesentlege endringar av vedteken plan) 2. Dersom det i planforslaget inngår nye stadnamn (namn på planobjekt), skal sakshandsamar først avklara om ønskt namnsetting skal vera integrert i planen eller handsamast som eiga namnesak. Dersom eiga sak, skal ein følgja prosedyre 1 for adressenamn og prosedyre 3 for andre namn 3. For namn som skal vera del av planen, skal sakshandsamar generelt rådføra seg internt i kommunen med dei som har andre oppgåver knytt til stadnamnlova og med statens namneteneste om kva namn og skrivemåte som bør nyttast for planobjekt(et/a). Saksgangen elles er som fastlagt i ref. nr. 7 Prosedyre 3: Andre kommunale namn Dette er ein sekkepost av namn som det kan vera tenleg å dela i 3 grupper når det gjeld sakshandsaminga: a) Kommunale eigedomar, anlegg o.l.. Generelt gjeld at dersom ein eigedom skal ha eit namn, er det eigaren som fastset dette, altså kommunen for kommunale eigedomar o.l.. For kommunen er det vanleg å gje eigedom/anlegg namn (identitet) i samband med etablering av objektet som eining i kommunen sitt budsjett/rekneskap. b) Administrative inndelingar. Det ligg til kommunen å fastsetta namn på administrative inndelingar innan kommunen: grunnkrinsar (grenser fastsett av SSB), valkrins, skulekrins/opptaksområde m.fl.. c) Namn på tettstader og grender (jf. 5 andre ledd i stadnamnlova) Referansar 1. Stadnamnlova med forskrifter 2. Kommunen sine delegasjonsreglar 3. Gjeldande etableringsreglar for objektet 4. Gjeldande arbeidsdeling for saksområdet internt i kommunen Saksgruppe a (kommunale eigedomar, anlegg o.l..) 1. I saka som etablerar namneobjektet, tilrår sakshandsamar identitetsnamn. I saksutgreiinga klargjer han/ho bakgrunnen for tilrådd namn og at dette tilfredsstiller krava i høve til 3 og 4 i stadnamnlova. Han/ho skal generelt rådføra seg internt i kommunen med dei som skal forvalta objektet, dei som har andre oppgåver knytt til stadnamnlova og med statens namneteneste om kva namn og skrivemåte som bør nyttast for objektet 2. Fastsetting av namnet er ein integrert del av etableringa av objektet og følgjer kommunen si prosedyre for dette Side 10 av 33

11 Saksgruppe b (administrative inndelingar) 1. I saka som etablerar namneobjektet, tilrår sakshandsamar identitetsnamn. I saksutgreiinga klargjer han/ho bakgrunnen for tilrådd namn og at dette tilfredsstiller krava i høve til 3 og 4 i stadnamnlova. Han/ho skal generelt rådføra seg internt i kommunen med dei som skal forvalta namneobjektet, dei som har andre oppgåver knytt til stadnamnlova og med statens namneteneste om kva namn og skrivemåte som bør nyttast for objektet 2. Kommunen si fastsetting av namnet er ein integrert del av saka og følgjer kommunen si prosedyre for denne. Saksgruppe c (grende- og tettstadnamn) 1. Nye grende- og tettstadnamn skal fastsettast som integrert del av kommuneplanen alternativt i kommunedelplan som femner om vedkomande grend/tettstad 2. I saksutgreiinga for dette punktet i kommuneplanen/kommunedelplanen (namnespørsmålet) skal det m.a. gå fram at forslaget tilfredsstiller krava i høve til 3 og 4 i stadnamnlova og at kommunen har rådført seg med Statens namneteneste, Vestlandet om namnet 3. Kommunen si fastsetting av namnet er ein integrert del av plansaka og følgjer kommunen si prosedyre for denne Prosedyrevedtak og revisjon Prosedyren er vedtatt: Prosedyren skal reviderast ved behov. Oppgåve 3. Endring m.v. av kommunalt vedteke stadnamn Fire typar endringar kan vera aktuelle: 1. Skrivemåten av eit primærnamn som er brukt i kommunal namngjeving, kommunale kart, skilt og register blir endra gjennom vedtak etter lova. Kommunen skal då følgja opp med rettingar som følgje av vedtaka. 2. Det oppstår forvekslingsfare/ulemper eller andre tilhøve som tilseier at eit vedteke namn bør endrast. (Andre tilhøve er: endra bruk for namneobjektet, endra krinsinndelingar, m.v.) 3. Eit vedteke namn bør gjerast gjeldande for endring av objektet det er knytt til, f.eks. at vegen som namnet er knytt til blir påbygd eller får delvis endra sin trasé. 4. Endringar i medhald av 7 i stadnamnlova (gjenopptaking) Formål Prosedyrane skal sikra rett framgangsmåte og tilfredsstillande kvalitet i arbeida. Verkeområde Prosedyrane for dei 4 sakstypane gjeld for kommunane i regionen så langt kommunen har sakstypen. Side 11 av 33

12 Prosedyre for sakstype 1 Samsvar mellom vedteke skriftform for stadnamn og synleggjering av namnet 4 i lova krev at Når same namnet er brukt om ulike namneobjekt på same staden, skal skrivemåten i primærfunksjonen som hovudregel vere retningsgivande for skrivemåten i dei andre funksjonane. Det tilligg Statens kartverk å fastsetta skrivemåten i primærfunksjonen (der dette ikkje ligg til høgre nivå ). Sakstypen gjeld skrivemåten av kommunalt vedteke stadnamn som ikkje er i samsvar med 4 i lova. Referanse 1. Melding om namnevedtak/registrert manglande samsvar mellom rett skriftform og synleggjeringa av namnet 2. Stadnamnlova med forskrift 3. Samarbeidsavtale med Statens kartverk, Bergen (SK) om at SK skal følgja opp med turvande oppdatering i felles kartbasar av utførde namnevedtak (samarbeidsavtalen om kart på nett) 4. Kommunen sine delegasjonsreglar for stadnamnlova 5. Gjeldande arbeidsdeling for saksområdet internt i kommunen 6. Meldingsmalar (vedlegg til prosedyren) Ansvar Administrasjonssjefen har det overordna ansvaret for oppgåva og at sakshandsamar får tilsendt utløysande dokument for arbeida (ref. nr. 1) Sakshandsamar har ansvar for at oppgåva blir utført med tilfredsstillande kvalitet 1. Sakshandsamar kontrollerar melding og registrerer manglande samsvar mellom vedteken skriftform for kommunalt vedtekne namn og kommunen si synleggjering av aktuelt namn og kommunalt avleidde namn av primærnamnet 2. Når klagefrist er ute (ved eventuell klage skal ein venta til klage er avgjort) gjer sakshandsamar turvande oppfølgingsvedtak for endring av skriftforma, gir melding om vedtaket til vedtaksorganet (mal 1) og syter for kunngjering av endringa (mal 2) 3. Sakshandsamar syter for at endringsvedtaka blir fylgt opp med rett skriftform for namna i matrikkel, aktuelle kommunale register og skilt 4. Sakshandsamar kvitterer for utføringa på dokument ref. nr. 1 og leverer dei til arkivering Prosedyren gjeld òg der kommunen på annan måte får kjennskap til manglande samsvar Prosedyre for sakstype 2 Endring av namn på grunn av at namnet er misvisande/utenleg Generelt gjeld at det organ som har vedteke eit namn også kan endre det. Når det blir konstatert at eit namn er utenleg for sitt formål, skal sak om endring fremjast. Prosedyren skal vera den same som ved fastsetting av vedkomande namnetype (oppgåve 2). Side 12 av 33

13 Prosedyre for sakstype 3 Endring av dekkingsområdet for vedteke stadnamn Oppgåva gjeld oppfølgjande arbeid der dekkingsområdet for namnet blir endra i høve til premissane i namnevedtaket. Ansvar og referansar Administrasjonssjefen (eller den han har delegert vedtaksmynde til) jf. delegasjonsreglementet, gjer vedtak i saka 1. Vedkomande forvaltingsansvarleg lagar saksutgreiing 2. Vanleg offentleg utlegging av tilrådinga før avgjerd 3. Etter utlegging, sluttføring av saka og vedtak. 4. Sakshandsamar syter så for: - Tilbakemelding til innkomne merknader - Kunngjering av vedtaket og klagerett 5. Etter klagefrist er ute; - Oppfølging med endringa av objektet sitt dekkingsområde i kommunen sin kartbase - Turvande endring i kommunal skilting av objektet - Turvande endringar i kommunale register 6. kvitterer på saksdokument for utført oppfølging Prosedyre for sakstype 4 Gjenopptaking av skriftform for vedteke namn (jf. 7 i lova) 7 i stadnamnlova er ny og heimlar høve til å ta oppatt avgjerd om skrivemåte av vedtatt namn dersom det kjem til nye opplysingar. For namn fastsett av kommunen, skal nyttast same prosedyre som for oppgåve nr. 2 så langt den høver. For namn fastsett av andre, skal nyttast same prosedyre som i oppgåve nr. 7. Prosedyrevedtak og revisjon Prosedyrane er vedtatt: Prosedyrane og vedlegg skal reviderast ved behov. Oppgåve 4. Kunngjering av kommunale stadnamnvedtak Kommunen skal kunngjera sine namnevedtak for dei som har klagerett etter 10 i stadnamnlova. Etter denne kan det klagast på kommunen si fastsetting av skrivemåten av vedteke namn. Det kan ikkje klagast på kommunen sitt val av namn. Formål Prosedyren skal sikra at kommunen si varslingsplikt av eigne namnevedtak blir utøvd med tilfredsstillande kvalitet. Side 13 av 33

14 Verkeområde Prosedyren gjeld for kommunane i regionen og for kommunalt vedtekne stadnamn avgjort i eiga sak. For namn som er fastsett som integrert del av ei sak, f.eks. ei plansak, skal kommunen ved kunngjering av vedtaket i saka, gjera merksam på klageretten for skrivemåten av vedtek(n)e namn Referansar 1. 9 i forskrifta til stadnamnlova 2. Sak som er grunnlaget for kunngjeringa 3. Interkommunale retningsliner og mal for kunngjering av stadnamnvedtak (vedlegg til prosedyren) 4. Kommunen sine delegasjonsreglar 5. Gjeldande arbeidsdeling for saksområdet i kommunen Ansvar Administrasjonssjefen har ansvaret for at kommunen utfører si kunngjeringsplikt på tilfredsstillande måte. Sakshandsamar for saka skal få melding om vedtaket. Han/ho gjennomfører kunngjering i samsvar med dei interkommunale retningslinene for kunngjering av kommunale namnevedtak gjort i eiga sak (jf. vedlegget). Prosedyrevedtak og revisjon Prosedyren er vedtatt: Prosedyren og vedlegg skal reviderast ved behov. Oppgåve 5. Melding til sentralt stadnamnregister (SSR) I følgje 12 i stadnamnlova skal det organ som fastset offisiell skrivemåte av stadnamn, melda frå til stadnamnregisteret nye vedtekne stadnamn Formål Prosedyren skal sikra at kommunen utfører si meldeplikt etter 12 i stadnamnlova. Verkeområde Prosedyren gjeld for kommunane i regionen inntil Statens kartverk har fastsett standardar og prosedyre for arbeida. Referansar 9. Stadnamnlova 12 og forskriftene Statens kartverk sine standardar og retningsliner (når dei kjem) 11. Kommunen sine delegasjonsreglar 12. Gjeldande arbeidsdeling for saksområdet internt i kommunen 13. Meldingsmal (vedlegg til prosedyren) Side 14 av 33

15 Ansvar Administrasjonssjefen har det overordna ansvaret for oppgåva og at sakshandsamar får tilsendt kommunen sine namnevedtak Utførande har ansvar for at kommunen si melding tilfredsstiller sette krav 1. Den som i følgje referansedokument nr. 4 skal melda kommunale namnevedtak til SSR, skal få tilsendt saksdokumenta straks vedtak er gjort. 2. Han/ho sender melding til Statens kartverk, Bergen. Meldinga skal ha dei opplysingane som er kravd i 15 i forskrifta. 3. Meldinga blir arkivert på saka. Prosedyrevedtak og revisjon Prosedyren er vedtatt: Prosedyren og vedlegg skal reviderast når SK har vedteke standardar m.v. for meldingstenesta og elles ved behov. Oppgåve 6. Klage på kommunalt namnevedtak Etter 10 i stadnamnlova kan dei som etter lova er tilkjend klagerett, klaga på vedteken skrivemåte av stadnamn. Formål Prosedyren skal sikra at kommunen som førsteinstans i klagehandsaminga utøvar si teneste med tilfredsstillande kvalitet. Verkeområde Prosedyren gjeld for kommunane i regionen. Referansar 1. Motteken klage i stadnamnlova og tilhøyrande i forskrift 3. Forvaltingslova kap. VI 4. Kommunen sine delegasjonsreglar 5. Gjeldande arbeidsdeling for saksområdet internt i kommunen Ansvar Vedtaksorganet har ansvaret som er lagt til førsteinstans i klagesaker etter forvaltingslova kap. VI Administrasjonssjefen har ansvaret for at sakshandsamar får tilsendt mottatt klage Utførande har ansvar for at sakshandsaminga tilfredsstiller lovkrava 1. Det blir avklart om klagar har klagerett. Dersom ikkje, blir klaga avvist og klagar får melding om dette, grunnen til avvisinga, at det kan klagast på avvisinga og opplysing om frist og framgangsmåte. 2. Har klagar klagerett, blir klagen realitetsvurdert. Der det er komme til opplysingar som tilseier eit anna vedtak i saka, blir ho fremja på nytt for vedtaksorganet (jf. 7 i lova og prosedyre nr. 4 i oppgåve 3) Side 15 av 33

16 3. Dersom sakshandsamar finn at dei formelle klagekrava er til stades, men at klagen ikkje bør takast til følgje, blir saka lagt fram for vedtaksorganet for endeleg tilråding. Meiner denne at klagen bør takast til følgje, blir vidare saksgang som i førre punkt (nr. 2). Klagar får melding om dette. I motsett fall: 4. Blir klaga send til klagenemnda og kopi til klagar Prosedyrevedtak og revisjon Prosedyren er vedtatt: Prosedyren skal reviderast ved behov Oppgåve 7. Reist namnesak I medhald av 5 kan kommunen og andre, jf. 5 i lova, reisa sak om fastsetting av offisiell skrivemåte av eksisterande stadnamn. Dette gjeld i hovudsak namn der Statens kartverk har fått kompetansen til å gjera vedtak. Etter merknadene til 8 i forskriftene til lova er vedkomande kommune pålagt offentleg kunngjering av alle reiste saker om fastsetting av offisiell skriftform av eit eksisterande stadnamn. Grunnane for at kommunen reiser slik sak, kan vera fleire. Vanlege årsaker er: 1. Kommunen ønskjer å nytta eit eksisterande stadnamn som namn på nytt namneobjekt f.eks. ein adresseparsell eller som primærnamn i anna kommunal namnsetting, og det er uklart/dissens om kva som er rett skrivemåte av primærnamnet. Det kan då vera rasjonelt å få avklart offisiell skrivemåte av dette før kommunen gjer sitt namnevedtak. 2. Publikum er usamd i skrivemåten av stadnamn på skilt eller i kart og ber om endring. (For mange eksisterande stadnamn i offentlege kart og skilt er det ikkje vedtak for korleis skriftforma for namnet skal vera.) Formål Prosedyren skal sikra rett framgangsmåte og tilfredsstillande kvalitet i arbeida. Verkeområde Prosedyren gjeld for kommunane i regionen. Referansar 14. Stadnamnlova med forskrifter 15. Kommunal bakgrunn for at sak blir reist (notat), tilsendt oppmoding frå publikum eller krav framsett av person/instans som kan reisa sak 16. Kommunen sine delegasjonsreglar 17. Gjeldande arbeidsdeling for saksområdet i kommunen 18. Gjeldande kunngjeringsreglar og malar (vedlegg til prosedyren) Ansvar Administrasjonssjefen har ansvar for at sak blir reist der kommunen tek initiativ og at kommunen utfører si kunngjeringsplikt av reiste saker på tilfredsstillande måte. Sakshandsamar skal utføra sitt arbeid med tilfredsstillande kvalitet 1. Den som i følgje referansedokument 4 skal vera sakshandsamar for oppgåvetypen, lagar/får tilsendt aktuelle dokument (ref. nr. 2) Side 16 av 33

17 2. Sakshandsamar drøfter saka internt, med Statens namneteneste, Vestlandet og andre som ein finn tenleg å ha førehandskontakt med. Deretter lagar han/ho høyringsdokument. I dette skal presiserast, med tilvising til 6 stadnamnlova, kven som har uttalerett. For mottatt ønske skal gjevast tilbakemelding om mottaket og kva som skjer vidare, jf. mal nr. 3 vedlagt denne prosedyren. 3. Sakshandsamar syter for kunngjering av saka (jf. ref. nr. 5) 4. Mottatt merknad som følgje av kunngjeringa går til sakshandsamar 5. Sakshandsamar sender saka med si saksutgreiing og tilråding til vedtaksorganet (normalt Statens kartverk, Bergen). I saksutgreiinga skal ein nemne årsaka til at kommunen reiser namnesak der det er tilfelle, skildra saksgangen i kommunen, omtala merknader og innspel som er kome i saka og gje kommunen si tilråding av skrivemåte av namnet. (Sakshandsamar avklarar tilrådinga internt også politisk der det måtte vera aktuelt). Der det hastar med avklaring, skal ein klart gje uttrykk for dette og be om prioritert og rask slutthandsaming. 6. Administrasjonssjefen underskriv saka og sender ho til avgjerdsorganet via Statens namneteneste, UiB for òg å få med deira tilråding i saka Prosedyrevedtak og revisjon Prosedyren er vedtatt: Prosedyren og vedlegg skal reviderast ved behov. Oppgåve 8. Kommunal uttale i saker der andre offentlege instansar er tillagt vedtakskompetanse Før fylkeskommune eller staten gjer vedtak om val og skrivemåten av stadnamn, skal kommunen ha hatt saka til uttale, jf. stadnamnlova 6 første ledd. Formål Prosedyren skal sikra at kommunen varetek sine interesser der andre offentlege instansar har vedtakskompetansen. Verkeområde Prosedyren gjeld for kommunane i regionen. Referansar 1. Stadnamnlova 2. Tilsende saksdokument for aktuell sak 3. Kommunen sine delegasjonsreglar 4. Gjeldande arbeidsdeling for saksområdet internt i kommunen Ansvar Administrasjonssjefen (Radøy: Formannskapet) har ansvaret for kommunen sin uttale, jf. delegasjonsreglementet Sakshandsamar har ansvaret for ei tilfredsstillande saksførebuing. 1. Den som i følgje referansedokument 4 skal vera sakshandsamar for oppgåvetypen, får tilsendt referansedokument 2 Side 17 av 33

18 2. Han/ho lagar ei skriftleg utgreiing som underbygging av vedlagt forslag til uttale, og sender saka til administrasjonssjefen 3. Administrasjonssjefen orienterer ordføraren eventuelt formannskapet om utkastet til høyringssvar (i Radøy blir saka lagt fram for formannskapet, som gjev uttale i saka) 4. Administrasjonssjefen signerer kommunen sitt høyringssvar og syter for at svaret blir ekspedert innan sett frist (normalt 2 månader) og saka sluttarkivert Prosedyrevedtak og revisjon Prosedyren er vedtatt: Prosedyren skal reviderast ved behov. Oppgåve 9. Kommunen skal ta mot og kunngjera stadnamnvedtak gjort av andre instansar Forskrifta til stadnamnlova pålegg kommunane også å kunngjera alle namnevedtak som blir gjort av andre kompetente vedtaksorgan (fylkeskommune og stat), jf. 9 i forskrifta. Formål Prosedyren skal sikra at kommunen si varslingsplikt av andre sine namnevedtak blir utøvd med tilfredsstillande kvalitet. Verkeområde Prosedyren gjeld for kommunane i regionen. Referansar 1. 9 i forskrifta til stadnamnlova 2. Melding om namnevedtak gjort av andre 3. Interkommunale retningsliner og mal for kunngjering av stadnamnvedtak, (vedlegg til denne prosedyren) 4. Kommunen sine delegasjonsreglar 5. Gjeldande arbeidsdeling for saksområdet internt i kommunen Ansvar Administrasjonssjefen har ansvaret for at kommunen utfører si kunngjeringsplikt på tilfredsstillande måte. Sakshandsamar skal utføra sitt arbeid med tilfredsstillande kvalitet 1. Den som i følgje referansedokument 5 er delegert å kunngjera namnvedtak gjort av andre, skal få vedtaksmeldinga og gjennomføra kunngjeringa i samsvar med retningslinene i vedlegget. 2. Gjeld vedtaket eit bruksnamn, eller eit gardsnamn som utgjer heile eller delar av eit bruksnamn, skal vedtaket vedlagt informasjon om klageretten (mal 3) òg sendast direkte til eigar/festar dersom eigar/festar ikkje er part saka (jf. 9 siste ledd i forskrifta) (Eigar/festar kan sjølv reisa sak og er då part i saka. Den som er part, får melding om vedtaket direkte frå vedtaksinstansen.) Side 18 av 33

19 Prosedyrevedtak og revisjon Prosedyren er vedtatt: Prosedyren og vedlegg skal reviderast ved behov. Oppgåve 10. Kommunal klage på vedtak gjort av andre vedtaksorgan Kommunen kan i medhald av 5 og 10 i stadnamnlova klage på namnevedtak gjort av fylkeskommunen og staten. Denne retten bør berre vera aktuell å bruka der namnevedtak ikkje er i samsvar med kommunen sin uttale i den aktuelle saka eller der kommunen har mottatt kopi av klage frå andre som tilfører saka moment som ikkje var vurdert i kommunen sitt høyringssvar. Formål Prosedyren skal sikra at klagen tilfredsstiller lovkrava. Verkeområde Prosedyren gjeld for kommunane i regionen. Referansar 1. Stadnamnlova 5 og 10 og tilhøyrande forskrifter 2. Melding om namnevedtak gjort av andre 3. Kommunen sin uttale i saka 4. Motteke kopi av klage på vedtak gjort av andre 5. Kommunen sine delegasjonsreglar Ansvar Administrasjonssjefen har ansvaret for kommunen sine klager på namnevedtak gjort av andre. (I Lindås og Radøy: Formannskapet, jf. vedteke delegasjonsreglement) Sakshandsamar skal utføra sitt arbeid med tilfredsstillande kvalitet 1. Sakshandsamar for kommunen sin uttale i saka får tilsendt meldinga om namnevedtak gjort av andre saman med kopi av kommunen sin uttale i saka og mottatt kopi av klage(r) frå andre 2. Sakshandsamar registrerar om det finst vedtak som kommunen bør klaga på. Dersom ikkje, blir dette notert på meldinga og saka sluttarkivert 3. Dersom sakshandsamar meiner kommunen bør klaga, får han avklart dette med administrasjonssjefen 4. Ved klage utformar sakshandsamar ei grunngjeven klage, jf. 10. I denne vil det vera naturleg å visa til det/dei punkt i kommunen sin uttale som ikkje er teke til følgje og gje ei utdjuping av argumenta. Det kan og vera aktuelt å ta med nye moment som vedtaksorganet/klagenemnda bør ha med i vurderinga 5. Administrasjonssjefen underskriv klagen som blir ekspedert til vedtaksinstansen via Statens namneteneste ved UiB innan klagefristen (normalt 3 veker). 6. For Lindås og Radøy: Administrasjonssjefen legg saka fram for formannskapet og ekspederer så saka som i pkt. 5. Dersom dette av praktiske grunnar ikkje kan skje innan klagefristen, søker han/ho om leng frist. Alternativt sender han/ho si tilråding Side 19 av 33

20 som førebels klagesvar og med opplysing om når saka kjem opp i formannskapet. Når dette har gjort sitt vedtak, blir dette ettersendt til vedtaksinstansen Prosedyrevedtak og revisjon Prosedyren er vedtatt: Prosedyren skal reviderast ved behov. Oppgåve 11. Kommunen skal ta mot kopi av klager på stadnamnvedtak gjort av andre Formål Prosedyren skal medverke til at kommunen får kunnskap til publikumsklager på namnevedtak gjort av andre og at kunnskapen skal kunna nyttast i kommunen si forvalting av lova. Verkeområde Prosedyren gjeld for kommunane i regionen. Referansar i Forskrifta til stadnamnlova 2. Kommunen sitt saks- og arkivsystem 3. Gjeldande arbeidsdeling for saker på lovområdet internt i kommunen Ansvar Ansvaret for mottak, distribusjon og arkivering er som for anna postmottak i kommunen Sakshandsamar av tilsvarande sak i oppgåve 8 (kommunal uttale i namnesak) har ansvar for å gjera seg kjend med dokumentet 1. Postmottak og arkiv gjennomfører sine oppgåver i saka i samsvar med kommunen sine prosedyrar 2. Sakshandsamar for kommunen sin høyringsuttale i saka vurderer om klagen gjev grunn for at kommunen òg klagar på vedtaket. Dersom det er tilfelle, blir det m.a. vist til dokumentet i kommunen si klage (sjå oppgåve 10). I motsett fall noterar sakshandsamar på dokumentet: Tatt til orientering og leverer dokumentet til sluttarkivering Prosedyrevedtak og revisjon Prosedyren er vedtatt: Prosedyren skal reviderast ved behov. Oppgåve 12. Kommunen skal oppfylla lova sine krav til at stadnamn blir skrive rett i kommunale kart, skilt og saksdokument Side 20 av 33

21 Formål Prosedyren skal medverke til at kommunen oppfyller sine plikter etter lova om at stadnamn i dokumenta til kommunen og kommunale verksemder blir skrivne i samsvar med rettskrivingsreglane i lova, jf. 9. Verkeområde Prosedyren gjeld for kommunane i regionen. Referansar 1. Stadnamnlova med tilhøyrande forskrifter og rettleiar. 2. Sentralt stadnamnregister (SSR) 3. Regionen sitt kart på nett og karttype: Stadnamn 4. Informasjonsskriv om rett skrivemåte av stadnamn og kommunen sin plikter i det høvet (vedlegg til prosedyren) 5. Kommunen sin organisasjon Ansvar Administrasjonssjefen er ansvarleg for at tenestetakarane er kjend med plikta dei har til å kontrollera at stadnamn i kommunale skilt, kart, saksdokument og informasjonsmateriell har rett skriftform og at feile skriftformer blir retta. Utførande ( jf. referanse nr. 5) har ansvar for at oppgåva blir løyst på tilfredsstillande måte. 1. Kontroll av rett skriftform av stadnamn i kommunale saks- og informasjonsdokument Den som nyttar stadnamn i saksdokument eller informasjonsdokument som vedkomande har ansvar for, skal sjå til at namna er skrivne i samsvar med krava i lova. (hjelpemidla i referanse 3 og 4) Den som har ansvar for at nye kommunalt vedtekne stadnamn blir synleggjort i kart, skilt og offentleg tilgjengelege stadnamnregister, skal kontrollera at skrivemåten er korrekt. 2. Retting av feile skriftformer i kommunale kart og skilt Slike feil kan vera reine trykkfeil, eller at namn har fått endra skriftform som følgje av vedtak etter lova. Kartansvarleg følgjer opp med melding til Statens kartverk, Bergen om aktuelle rettingar i kart og register og med purring dersom det går lang tid før retting blir gjort. Skiltansvarleg følgjer opp med aktuelle rettingar i kommunale informasjonsskilt. Prosedyrevedtak og revisjon Prosedyren er vedtatt: Prosedyren og vedlegg skal reviderast ved behov. Side 21 av 33

22 Oppgåve 13. Kommunen skal ta mot og følje opp ønskje/merknader frå publikum som gjeld skrivemåte m.v. av stadnamn i kart og skilt Dei fleste ønskje/klager frå publikum er integrert i spesifiserte oppgåver med lågare oppgåvenummer. Denne prosedyren gjeld dei resterande skriftleg mottekne ønskje/klager som krev skriftleg saksbehandling. Formål Prosedyren skal medverke til at oppgåvene i saka blir utført med tilfredsstillande kvalitet. Verkeområde Prosedyren gjeld for kommunane i regionen for skriftleg mottekne ønskje/-klage frå publikum som ikkje gjeld oppgåvene Referansar 1. Motteken klage/ønskje 2. Gjeldande regelverk for stadnamnforvaltinga og tilhøyrande kvalitetssystem 3. Forvaltingslova med forskrift 4. Offentleglova med forskrift 5. Gjeldande arbeidsdeling for saker på lovområdet internt i kommunen Ansvar Fagansvarleg skal sjå til at kommunen følgjer opp mottekne klager/ønskjer innan rimeleg tid. Utførande ( jf. organisasjonskartet referanse nr. 5) har ansvar for at oppgåva blir løyst på tilfredsstillande og etterviseleg måte. 1. Dersom det ikkje kan gjevast rask svar i høve problemstillingane i dokumentet, skal avsendar få kommunen sitt standardbrev om mottaket 2. For klage på mottatt informasjon/rettleiing (oppgåve 15) skal sakshandsaminga vera i samsvar med forvaltingslova sine reglar 3. For dei resterande sakene vel den utførande den måten som han/ho sjølv meiner er mest rasjonell og som oppfyller lovkrava og kravet til etterviseleg svar. Prosedyrevedtak og revisjon Prosedyren er vedtatt: Prosedyren skal reviderast ved behov. Oppgåve 14. Kommunen skal varsle andre offentlege instansar om oppdaga feil namnebruk i skilt m.v. Stadnamnlova 9 første ledd pålegg offentlege instansar å skriva stadnamn i samsvar med det som er vedteken skrivemåte. Ved samanlikning av kva som er vedteken skriftform av eit stadnamn og skriftform ein finn i offentlege kart/skilt som ikkje er kommunen sitt ansvar, bør kommunen gjera vedkomande ansvarleg instans merksam på tilhøvet og be om at instansen rettar feilen. (Tilsvarande feil i kommunale dokument er handsama i oppgåve 12.) Side 22 av 33

23 Formål Prosedyren skal medverke til at andre offentlege instansar har rett namnebruk og rettar feil. Verkeområde Prosedyren gjeld for kommunane i regionen. Referansar 1. Stadnamnlova 9 første ledd 2. Sentralt stadnamnregister (SSR) 3. Gjeldande arbeidsdeling for saker på lovområdet internt i kommunen 4. Standard meldingsbrev 5. Kommunen si arkivordning Ansvar Fagansvarleg skal sjå til at oppdaga feil skrivemåte av stadnamn i andre offentlege instansar sine kart og skilt blir meldt til vedkomande instans. Feil namnebruk kan gå på fleire tilhøve. To er vanlege: a) Feil skriftform av namnet b) Feil namn på aktuelt objekt Oppgåvetype a) 1. Når feil er konstatert, skal utførande av melding om feil (jf. referanse nr. 3), gjerast kjend med tilhøvet. (Oppdagar vedkomande feilen sjølv, fell punket vekk.) 2. Han/ho sender brev som e-post til vedkomande instans om oppdaga feil (jf. referanse 4). Oppgåvetype b) Den i kommunen som oppdagar eller får kjennskap til slike feil, bør gjera vedkomande instans merksam på feilen, helst i form av ei e-postmelding Vedlegg Standard meldingsbrev av feil skriftform av stadnamn i offentlege kart/skilt Prosedyrevedtak og revisjon Prosedyren er vedtatt: Prosedyren og vedlegg skal reviderast ved behov. Oppgåve 15. Kommunen skal utøva opplysings- og rettleiingsteneste på saksområdet Dette er ei generell oppgåve som gjeld alle forvaltingsoppgåvene til kommunen. Formål Dokumentet skal medverke til at kommunen har ei tilfredsstillande rettleiings- og opplysingsteneste i høve til stadnamnlova og kommunen sine oppgåver etter denne. Side 23 av 33

24 Verkeområde Dokumentet gjeld for dei plikter kommunane i regionen har etter forvaltings- og offentleglova til å yta opplysnings- og rettleiingsteneste i høve stadnamnlova. Referansar 1. Forvaltingslova medforskrifter (generelt). Og forskrifta til 11 (rettleiingsforskrifta) spesielt 2. Stadnamnlova med forskrifter 3. Kommunen sitt kvalitetssystem for forvalting av stadnamnlova 4. Offentleglova med forskrifter 5. Gjeldande arbeidsdeling for saksområdet i kommunen 6. Regionen sitt kart på nett Regionen sitt kart på nett/stadnamnkart Ansvar Administrasjonssjefen skal sjå til at den som er tildelt opplysings-/rettleiingstenester har turvande kunnskapar og hjelpemidlar til å utføra sine oppgåver på ein tilfredsstillande måte. Utførande har ansvar for at oppgåva blir løyst på tilfredsstillande måte, ta opp med fagansvarleg spørsmål kring mangelfulle hjelpemiddel/kunnskap og medverke til fjerning av slike tilhøve. Oppgåvene er svært mangearta. Den utførande vel den måten som vedkomande sjølv meiner er effektiv og som oppfyller lovkrava. Erfaringsutveksling For å sikra ei effektiv, god og lik tenesteyting i regionen, skal styringsgruppa i Nordhordland digitalt (ND) ved behov organisera samlingar for aktuelt personale for gjensidig informasjon og erfaringsutveksling. Prosedyrevedtak og revisjon Prosedyren er vedtatt: Prosedyren skal reviderast ved behov. Oppgåve 16. Høyringsinstans i høve nasjonale tiltak Oppgåva femner om NOU/lovutkast, utkast til forskrifter, rettleiarar, meldingsrutinar/skjema, informasjonsteneste og andre tiltak i høve stadnamnvernet. Formål Prosedyre skal sikra ein samordna og ressurseffektiv påverknad av nasjonale rammer for kommunane sine forvaltingsoppgåver etter lova. Verkeområde Prosedyren gjeld for produksjon og sakshandsaming av svar frå kommunane i regionen på nasjonale høyringsutkast. Referansar 1. Høyringsbrev og utkast frå sentral styresmakt Side 24 av 33

25 2. Delegasjonsreglementet for oppgåv16 3. Gjeldande nasjonalt og lokalt regelverk og utøvd praksis Nordhordland digitalt Ansvar Politiske høyringssvar: Styret i regionrådet Nordhordland IKS Faglege høyringssvar: Styringsgruppa Nordhordland digitalt (ND) Saksutgreiing: Fagsekretær for Nordhordland digitalt Ekspedering av høyringssvar: Dagleg leiar Regionrådet Nordhordland IKS (DL) Prosedyren: Styringsgruppa Nordhordland digitalt (ND) Saksgang 1. Normalt blir aktuelle saker sendt kommunane eller eit utval av kommunar på høyring og blir slik kjende for medlemer av ND. Eller dei/fagsekretær blir på annan måte kjend med at det er sendt ut høyringsutkast som gjeld stadnamnforvaltinga. 2. Saka blir teke opp i ND for vurdering om det bør utarbeidast høyringssvar. Av referat frå handsaminga skal det gå fram om det skal utarbeidast høyringssvar, om det og er aktuelt med politisk høyringssvar i saka og praktiske faktorar i samband med arbeidet. 3. Fagsekretær lagar utkast til høyringssvar. I det høvet tek han/ho turvande kontakt med aktuelle ressurspersonar for synspunkt/råd og legg utkast fram for ND. 4. ND vurderer utkast(et/a) og vedtek eventuelle endringar som handsaming av saka måtte medføra. 5. Der det berre skal gjevast fagleg høyringssvar, sender fagsekretær høyringssvaret til DL. Han/ho ekspederer vedteke høyringssvar til høyringsinstansen og legg dokumentet tilgjengeleg på regionrådet sin nettstad. 6. Der det og bør gjevast politisk høyringssvar, lagar fagsekretær i tillegg til dokumenta i pkt. 5, saksutgreiing til Regionrådt vedlagt utkast til høyringssvar frå rådet. Dokumenta blir lagt fram som sak i ND som gjev tilråding i saka. Fagsekretær ekspederer så saka vedlagt ND si tilråding og ND sitt høyringssvar til DL 7. DL legg saka fram for styret i Regionrådet Nordhordland IKS, ekspederer rådet sitt høyringssvar med vedlegg til høyringsinstansen og legg dokumenta ut på regionrådet sin nettstad. Alle saksdokument skal vera tilrettelagt og sendt som e-post. Prosedyrevedtak og revisjon Prosedyren er vedtatt: Prosedyren skal reviderast ved behov. Side 25 av 33

26 Vedlegg til dokument 3: Malar m.v. i tilknyting til forvaltingsoppgåvene Dokument 4 Oppgåve 3 Mal 1 Melding til kommunestyret Til kommunestyret Melding om administrativ endring av vedteke stadnamn 4 i lov om stadnamn seier m.a. at Når same namnet er brukt om ulike namneobjekt på same staden, skal skrivemåten i primærfunksjonen som hovudregel vere retningsgivande for skrivemåten i dei andre funksjonane. Kommune har xx.xx.2xxx fått melding om at Statens kartverk/klagenemnda* har fastsett<namn> som skriftform for primærfunksjonen til namnet. Klagefristen for vedtaket er ute.* Administrasjonssjefen har med bakgrunn i dette og delegert fullmakt den xx.xx.2xxx vedteke følgjande endring av kommunalt vedteke namn: <namn> skal heretter skrivast: Vedtak(et/a) er kunngjort i samsvar med regelverket. Administrasjonen følgjer opp med turvande rettingar i kommunale kart, register og skilt. (dato og underskrift) Mal 2. Kunngjering på kommunen si heimeside og i lokalavisene (jf. oppgåve nr. 4) Endra offisiell skrivemåte av namn(a)... (før endring) Med bakgrunn i at Staten har fastsett følgjande offisiell skriftform for stadnamn(et/a)..., har kommunen med tilvising til 4 i stadnamnlova vedteke at <namna i overskrifta> heretter skal skrivast:... Saksdokumenta er tilgjengeleg <stad>. På vedtak(et/a) er det klagerett. Klagefrist er: xx.xx.2xxx. Nærare informasjon er tilgjengeleg her (lenke til mal 3 oppgåve 4). For kunngjering i avis skal skrivast stad. Oppgåve 4 Interkommunale retningsliner og malar for kunngjering av kommunale stadnamnvedtak i eiga sak Forskrifta 9 pålegg kommunen å kunngjera sine vedtak for dei som har klagerett. Då kommunen vanskeleg kan ha fullt kjennskap til kven dette kan vera, må ein ty til offentleg kunngjering. Forskriftskrava til sjølve kunngjeringa er: Melding eller kunngjering om vedtak skal innehalde opplysningar om klagerett, klagefrist, framgangsmåte ved klage, vidare om rett til å sjå saksdokumenta og om høve til å søkje om utsett iverksetjing av vedtaket til klagefristen er ute eller klaga avgjord. Side 26 av 33

Lova skal sikre omsynet til samiske og kvenske stadnamn i samsvar med nasjonalt lovverk og internasjonale avtalar og konvensjonar.

Lova skal sikre omsynet til samiske og kvenske stadnamn i samsvar med nasjonalt lovverk og internasjonale avtalar og konvensjonar. Page 1 of 5 LOV 1990-05-18 nr 11: Lov om stadnamn. DATO: LOV-1990-05-18-11 DEPARTEMENT: KUD (Kulturdepartementet) PUBLISERT: ISBN 82-504-1503-5 IKRAFTTREDELSE: 1991-07-01 SIST-ENDRET: LOV-2005-06-17-90

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Arkivsaksnr: 2010/923 Klassering: 614/A20 Saksbehandler: Ellen Samuelsen NY SKOLE PÅ BYAFOSSEN - NAVN PÅ SKOLEN Trykte vedlegg:

Detaljer

Saksnr. Dok-ID Arkivkode Sakshandsamar Dato: 12/639 12/5927 L32 RIF Vedlagt følgjer Høyanger kommune sin uttale til høyringsframlegget.

Saksnr. Dok-ID Arkivkode Sakshandsamar Dato: 12/639 12/5927 L32 RIF Vedlagt følgjer Høyanger kommune sin uttale til høyringsframlegget. Høyanger kommune Politisk sekretariat Det Kongelige Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO Saksnr. Dok-ID Arkivkode Sakshandsamar Dato: 12/639 12/5927 L32 RIF 19.06.2012 Høyringsframlegg - endring

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 24. mai 2017 kl. 14.05 PDF-versjon 29. mai 2017 23.05.2017 nr. 638 Forskrift om stadnamn

Detaljer

Forskrift for namnsetting, adressering og adresseforvaltning i Åmli kommune. Vedteke i kommunestyret 29.10.2009, sak K 09/128

Forskrift for namnsetting, adressering og adresseforvaltning i Åmli kommune. Vedteke i kommunestyret 29.10.2009, sak K 09/128 Forskrift for namnsetting, adressering og adresseforvaltning i Åmli kommune Vedteke i kommunestyret 29.10.2009, sak K 09/128 Med heimel i lov av 23.juni 1978 nr. 70 om kartlegging, deling og registrering

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Drift 04.02.2015 004/15 JOH Sakshandsamar: Jørgen Hopland Arkiv: N-566 Arkivsaknr: 2015000173 FASTSETTING AV VEGNAMN I ETNE KOMMUNE - UTLEGGING

Detaljer

10/1363-46/K2-L32//AEM 27.05.2015

10/1363-46/K2-L32//AEM 27.05.2015 STRYN KOMMUNE Avdeling for kart og oppmåling NOTAT Dok. ref. Dato: 10/1363-46/K2-L32//AEM 27.05.2015 Adresseforskrift for Stryn kommune 1. Føremål og omfang Føremålet med forskrifta er å legge til rette

Detaljer

Lov om stadnamn iverksetting av lova og konsekvensar for det offentlege

Lov om stadnamn iverksetting av lova og konsekvensar for det offentlege Lov om stadnamn iverksetting av lova og konsekvensar for det offentlege Aud-Kirsti Pedersen, Stadnamnansvarleg for Nord-Noreg i Kartverket, Geovekstsamling for Troms 201721.11.2017 Dette skal handle om

Detaljer

Forskrift for namnsetjing, adressering og adresseforvaltning, Bremanger kommune, Sogn og Fjordane

Forskrift for namnsetjing, adressering og adresseforvaltning, Bremanger kommune, Sogn og Fjordane Forskrift for namnsetjing, adressering og adresseforvaltning, Bremanger kommune, Sogn og Fjordane Heimel: Fastsett av Bremanger kommunestyre 12.03.15, KST-sak 007/15, med heimel i lov 17. juni 2005 nr.

Detaljer

Forskrift for namnsetjing, adressering og adresseforvaltning. Førde kommune

Forskrift for namnsetjing, adressering og adresseforvaltning. Førde kommune Forskrift for namnsetjing, adressering og adresseforvaltning Førde kommune Heimel: Fastsett av Førde Bystyre dd. månad 20xx med heimel i lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova)

Detaljer

Adresseføresegner, Sund kommune

Adresseføresegner, Sund kommune Adresseføresegner, Sund kommune 1. Adressemynde 2. Namnemynde 3. Offisiell adresse 4. Nærare om arbeidet til adressemynde og namnemynde 5. Retningsliner for val og skrivemåte av adressenamn 6. Retningsliner

Detaljer

Forskrift for namnsetjing, adressering og adresseforvaltning i Sogndal kommune

Forskrift for namnsetjing, adressering og adresseforvaltning i Sogndal kommune Forskrift for namnsetjing, adressering og adresseforvaltning i Sogndal kommune Med heimel i lov av 17. juni 2005 om eigedomsregistrering (matrikkellova) og Plan- og bygningslov av 14. juni 1985 nr. 77

Detaljer

Forskrift om adressetildeling i Fitjar kommune.

Forskrift om adressetildeling i Fitjar kommune. Forskrift om adressetildeling i Fitjar kommune. Heimel: Denne forskrifta er fastsett av Fitjar kommunestyre 19\12 2012 med heimel i lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova) 21,

Detaljer

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT Vedteke i k-sak 24/05 den 14.6.05 Ref: ARH 04/01451-004 Løpenr: 002499/05 Arkivnr: 410 JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT I N N H A L D 1. OMFANG...1 1.1. Definisjon... 1 1.2. Tilhøve til lov, tariffavtale

Detaljer

Namning av vegar i Fræna Kommune

Namning av vegar i Fræna Kommune Namning av vegar i Fræna Kommune Mange bustadar i Fræna manglar adresse med vegnamn og husnummer. Etter innspel frå naudetatane, samt føringar frå sentrale styringsmakter, gjer at vi må sørgje for at alle

Detaljer

Forskrift om stadnamn

Forskrift om stadnamn Forskrift om stadnamn Dato 23.05.2017 nr. 638 Departement Kulturdepartementet Avd/dir Avd. for tro, livssyn og kulturvern Publisert Ikrafttredelse 23.05.2017 Endrer FOR-2007-06-01-592 Gjelder for Norge

Detaljer

Lokal forskrift for namnsetjing, adressering og adresseforvaltning i Aurland Kommune

Lokal forskrift for namnsetjing, adressering og adresseforvaltning i Aurland Kommune Lokal forskrift for namnsetjing, adressering og adresseforvaltning i Aurland Kommune Innhald Forskrift for namnsetting, adressering og adresseforvaltning, Aurland Kommune, Sogn og Fjordane. 1. Føremål

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE Servicetorget

VANYLVEN KOMMUNE Servicetorget VANYLVEN KOMMUNE Servicetorget Teknisk sektor for oppfylging Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref. Avd/Saksansvarleg Dato 2013/403 4418/2017 / L32 SER / KOLTER 26.06.2017 MELDING OM VEDTAK Vegadresser i Vanylven

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 30.09.2014 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 13.40 Tilstades: Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten gikk frå møte etter sak 28/14,

Detaljer

Fra Forskrift til Opplæringslova:

Fra Forskrift til Opplæringslova: Fra Forskrift til Opplæringslova: 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til fag- /sveineprøver og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering.

Detaljer

Forskrift for namnsetjing, adressering og adresseforvaltning i Vik Kommune

Forskrift for namnsetjing, adressering og adresseforvaltning i Vik Kommune Forskrift for namnsetjing, adressering og adresseforvaltning i Vik Kommune Innhald Forskrift for namnsetting, adressering og adresseforvaltning, Vik Kommune, Sogn og Fjordane. 1. Formål og omfang 2. Mynde

Detaljer

PRINSIPP FOR DELEGERING I SULA KOMMUNE

PRINSIPP FOR DELEGERING I SULA KOMMUNE Side 1 av 5 PRINSIPP FOR DELEGERING I SULA KOMMUNE 1. Delegasjon 1.1. Kva: Delegasjon inneber at nokon (A) med mynde gir ein annan (B) mynde av same art som ein sjølv (A) har. Ein delegasjon frå kommunestyret

Detaljer

Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE

Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE 1 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE 1. SAKSFØREBUING TIL KOMMUNESTYRET Administrasjonssjefen skal sjå til at dei saker

Detaljer

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09)

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) 1. Val og samansetjing (kommunelova 77 nr. 1,2 og 3) Medlemane i kontrollutvalet i Selje kommune

Detaljer

Melding om vedtak, sak 12/2014, Fauske kommune

Melding om vedtak, sak 12/2014, Fauske kommune Fauske kommune Postboks 93 8201 FAUSKE Deres ref.: Vår ref. Dato: Sak/dok.: 11/00071-30 26.11.2015 Ark.: 326.12 Melding om vedtak, sak 12/2014, Fauske kommune Kartverket har 24.11.2015 og 25.11.2015 gjort

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 17.03.2005 046/05 IVK Komite Natur 25.08.2005 098/05 OIV Kommunestyre 06.09.2005 049/05 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-086

Detaljer

Gnr: Bnr: Fnr: Snr: Gnr: Bnr: Fnr: Snr:

Gnr: Bnr: Fnr: Snr: Gnr: Bnr: Fnr: Snr: Meland kommune NNT Postboks 79 5906 Frekhaug Tlf. 56 17 10 00 Fax. 56 17 11 61 www.meland.kommune.no www.nordhordlandskart.no 1 Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkeleining (deling). Pbl

Detaljer

Fastsett av Kultur- og kyrkjedepartementet 1. juni 2007 med heimel i lov 18. mai 1990 nr.11 om stadnamn m.m. 13 første ledd.

Fastsett av Kultur- og kyrkjedepartementet 1. juni 2007 med heimel i lov 18. mai 1990 nr.11 om stadnamn m.m. 13 første ledd. Forskrift om skrivemåten av stadnamn Fastsett av Kultur- og kyrkjedepartementet 1. juni 2007 med heimel i lov 18. mai 1990 nr.11 om stadnamn m.m. 13 første ledd. 1 Generelle reglar om skrivemåten av stadnamn

Detaljer

Sakspapir. Saknr Utval Type Dato 027/2016 Formannskapet PS /2016 Kommunestyret PS

Sakspapir. Saknr Utval Type Dato 027/2016 Formannskapet PS /2016 Kommunestyret PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Svein Helge Hofslundsengen FE - 024, FE - 002 15/30 Saknr Utval Type Dato 027/2016 Formannskapet PS 16.02.2016 006/2016 Kommunestyret PS 24.02.2016 Val av høyringsform

Detaljer

Dykkar ref: Vår ref Sakshand: Arkivkode: Dato:

Dykkar ref: Vår ref Sakshand: Arkivkode: Dato: Vest-Telemark rådet Granliveien 1A, veksthuset 3850 KVITESEID MELDING OM VEDTAK Dykkar ref: Vår ref Sakshand: Arkivkode: Dato: 2011/262-3 Per Dehli,35065103 031 26.04.2011 per.dehli@seljord.kommune.no

Detaljer

'REGIONRÅDET NORDHORDLAND

'REGIONRÅDET NORDHORDLAND 'REGIONRÅDET NORDHORDLAND IKS JUSTISDEPARTEME Justisdepartementet, Lovavdelingen, Postboks 8005 Dep, 0030 OSLO 2 2 OKT 2007 SAKSNR,: VDncONUBEH: DOK.NR, 0 / 1 lh ARKM(ODE: Knarvik, 16. oktober 07. Høyring

Detaljer

EIGEDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR VESTNES KOMMUNE

EIGEDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR VESTNES KOMMUNE EIGEDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR VESTNES KOMMUNE Vedteke av Vestnes kommunestyre 07.04.2011 Revidert i kommunestyre 16.06.2011 Revidert i kommunestyre 29.03.2012 Revidert i kommunestyre 07.02.2013 KAP. I SAKKUNNIG

Detaljer

Oppstart av namnesak 2017/288 Blilie mfl. i Øystre Slidre kommune

Oppstart av namnesak 2017/288 Blilie mfl. i Øystre Slidre kommune Øystre Slidre kommune Bygdinvegen 1989 2940 HEGGENES Norge Dykkar ref.: Vår ref. Dato: Sak/dok.: 12/03384-31 03.10.2017 Ark.: 326.17 Oppstart av namnesak 2017/288 Blilie mfl. i Øystre Slidre kommune I

Detaljer

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL TIME KOMMUNE TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL SØKNAD OM BYGGJELØYVE 1. FORMÅL Behandla søknader om byggjeløyve ved å kontrollera om søknaden er i samsvar med krav i plan- og bygningslova og tilhøyrande

Detaljer

REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL

REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL Vedteke i Kommunestyret Dato : 18.2.2004 Sak : 04/2004 15.11.03 - Reglement for politiske utval 2003 2007 K-sak? - side 1 1. KOMMUNESTYRET OG ANDRE FOLKEVALDE ORGAN SIN RETT

Detaljer

KRAV OM LOVLEGHEITSKONTROLL AV K-SAK

KRAV OM LOVLEGHEITSKONTROLL AV K-SAK SKODJE KOMMUNE Tilleggsinnkalling Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.02.2015 Tid: 17:00 Eventuelt forfall kan meldast til telefon 70 24 40 00. Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Detaljer

Denne orienteringa vert berre sendt grunneigar, og de må sjølv orientera eventuelle leigetakarar.

Denne orienteringa vert berre sendt grunneigar, og de må sjølv orientera eventuelle leigetakarar. VINDAI JORD KOMMUNI HANSEN RUNE LEANDER 5568 VIKEBYGD Areal og forvaltning Saksh: Berit Hetland Tlf: 53 65 65 63 Dato : 31.03.2014 Vår ref: 14/4612 Dykkar ref: Arkiv: K1- Ikkje offentleg 13-Opplysningar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508 1 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508 Eirik N. Walaker, eigar av gnr. 176, bnr. 4, i Solvorn. Klage frå advokat Johannes Hauge over avslag på søknad om

Detaljer

KLAGENEMNDA FOR STADNAMNSAKER

KLAGENEMNDA FOR STADNAMNSAKER KLAGENEMNDA FOR STADNAMNSAKER Språkrådet Postboks 8107 Dep 0032 Oslo e-post: post@sprakradet.no MØTEPROTOKOLL FOR KLAGENEMNDA FOR STADNAMNSAKER ETTER LOV 18. MAI 1990 NR. 11 OM STADNAMN, 10 Klagesak: 2/2014

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE Servicetorget

VANYLVEN KOMMUNE Servicetorget VANYLVEN KOMMUNE Servicetorget Planleggar Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref. Avd/Saksansvarleg Dato 2012/24 1872/2014 / 141 SER / AARRAN 31.03.2014 MELDING OM VEDTAK Kommuneplan til 2020 - Arealdelen. Vurdering

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torbjørn Hasund Arkiv: 074 &00 Arkivsaksnr.: 09/2713-1

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torbjørn Hasund Arkiv: 074 &00 Arkivsaksnr.: 09/2713-1 Saksframlegg Sakshandsamar: Torbjørn Hasund Arkiv: 074 &00 Arkivsaksnr.: 09/2713-1 Organisering av planarbeidet i tråd med ny plan- og bygningslov 3-3 -Delegasjon- * TILRÅDING: 1. Nytt delegasjonsreglement

Detaljer

MØTEREGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVAL

MØTEREGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVAL Side 1 av 6 MØTEREGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVAL Innhald: 1. Val og samansetting 2. Mynde og oppgåver 3. Førebuing av saker 4. Innstillingsrett - møterett 5. Innkalling sakliste kunngjering 6. Forfall

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

Tiltak på gnr. 113 bnr. 6 - bustadhus m/garasje. Klage på vedtak om garasjeplassering i d-sak 427/24.

Tiltak på gnr. 113 bnr. 6 - bustadhus m/garasje. Klage på vedtak om garasjeplassering i d-sak 427/24. Rådmannen - plan Dagfinn Kjos, 6873 Marifjøra Kjetil Melheim, Ekrene, 6873 Marifjøra Arkivsak: 14/2819 Løpenr.: 15/11690 Sakshandsamar: Trygve Engesæter Tiltak på gnr. 113 bnr. 6 - bustadhus m/garasje.

Detaljer

ØRSTA KOMMUNE Byggesak

ØRSTA KOMMUNE Byggesak ØRSTA KOMMUNE Byggesak MELDING OM DELEGERT VEDTAK Sakshandsamar: Kåre Hjelle Arkivsak nr: 2013/762 Delegert sak nr: 20/15 Arkiv: 16/21 Vedtaksdato: 23.01.2015 ENKELTVEDTAK med klagerett i samsvar med forvaltningslova

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 024 G00 &01 Arkivsaksnr.: 11/808-2. Rammeavtale for samhandling mellom kommunane og Helse Førde

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 024 G00 &01 Arkivsaksnr.: 11/808-2. Rammeavtale for samhandling mellom kommunane og Helse Førde SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 024 G00 &01 Arkivsaksnr.: 11/808-2 Rammeavtale for samhandling mellom kommunane og Helse Førde TILRÅDING: Leikanger kommune har ikkje merknader til framlegget

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for veg og kai Straume Sør

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for veg og kai Straume Sør Fjell kommune Arkiv: 504 Saksmappe: 01/03051-14 Sakshandsamar: Einar Lunde Dato: 15.11.01 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 313/01 Hovudutval for teknikk, natur og miljø 04.12.01 106/01 Kommunestyret

Detaljer

5 LOVLEGHEITSKONTROLL Formannskapet skal ikkje handsama saker som er sendt departementet / fylkesmannen etter reglane i Koml. 59.

5 LOVLEGHEITSKONTROLL Formannskapet skal ikkje handsama saker som er sendt departementet / fylkesmannen etter reglane i Koml. 59. REGLEMENT FOR HANDSAMING AV KLAGESAKER I VINDAFJORD KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 23.05.17, sak 030/17. 1 RETTSGRUNNLAG Formannskapet er kommunen sitt klageorgan for forvaltningssaker, oppretta av kommunestyret

Detaljer

SKODJE KOMMUNE. Reglement for kontrollutvalet jf. Kommunelova kap. 12 med tilhøyrande forskrift og rettleiar

SKODJE KOMMUNE. Reglement for kontrollutvalet jf. Kommunelova kap. 12 med tilhøyrande forskrift og rettleiar SKODJE KOMMUNE Reglement for kontrollutvalet jf. Kommunelova kap. 12 med tilhøyrande forskrift og rettleiar Vedtatt i kommunestyret 24.05.2016 Innhald 1. Føremål... 2 2. Etikk... 2 3. Val og samansetjing...

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 028/17 Formannskapet PS Kommunestyret 023/17 Levekårsutvalet PS

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 028/17 Formannskapet PS Kommunestyret 023/17 Levekårsutvalet PS SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 028/17 Formannskapet PS 23.03.2017 Kommunestyret PS 023/17 Levekårsutvalet PS 21.03.2017 Saksbehandlar ArkivsakID Irene Wilhelmsen 16/1352 Godkjenning av "Kommunedelplan

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT. Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar Krav til sakshandsaming. Samnanger kommune

ENDELEG TILSYNSRAPPORT. Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar Krav til sakshandsaming. Samnanger kommune ENDELEG TILSYNSRAPPORT Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar Krav til sakshandsaming Samnanger kommune 1. Innleiing Rapporten er utarbeida etter tilsyn med Samnanger kommune. Rapporten

Detaljer

Innkalling for Kommunestyret i Radøy

Innkalling for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Innkalling for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 22.06.2017 Møtestad: Lindåshallen Møtetid: 12.00 Saksliste: Saksnr Tittel 035/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste 036/2017 Etablering

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

Høringsnotat - Oppfølging av Stortingets dokument nr. 8:58 ( ): Forslag til endring i lov om stadnamn

Høringsnotat - Oppfølging av Stortingets dokument nr. 8:58 ( ): Forslag til endring i lov om stadnamn Notat Høringsnotat - Oppfølging av Stortingets dokument nr. 8:58 (2007-2008): Forslag til endring i lov om stadnamn 1. INNLEDNING OG BAKGRUNN Kulturdepartementet legger med dette fram forslag til endring

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utval Møtedato 003/14 Styringsgruppe kommunedelplan helse /14 Kommunestyret

Sakspapir. Saksnr Utval Møtedato 003/14 Styringsgruppe kommunedelplan helse /14 Kommunestyret Vik kommune Sakspapir «Sgr_Beskrivelse» «Spg_Beskrivelse» Saksnr Utval Møtedato 003/14 Styringsgruppe kommunedelplan helse 08.12.2014 073/14 Kommunestyret 18.12.2014 Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Marit

Detaljer

Politisk reglement For Formannskapet. Vedteke av kommunestyret Sak 117/15

Politisk reglement For Formannskapet. Vedteke av kommunestyret Sak 117/15 Politisk reglement For Formannskapet Vedteke av kommunestyret Sak 117/15 1 Val og samansetjing a. Jølster formannskap skal ha 7 medlemmer med varamedlemmer, valde av kommunestyret i samsvar med reglane

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 26.06.2007 100/07 BJVI

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 26.06.2007 100/07 BJVI Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 26.06.2007 100/07 BJVI Avgjerd av: Saksh.: Bjørn Vik Arkiv: N-504 Objekt: Arkivsaknr 07/634 Oppstart

Detaljer

Nye kommunar i Møre og Romsdal

Nye kommunar i Møre og Romsdal Nye kommunar i Møre og Romsdal INFO-skriv nr. 2/2017 Innhald 1. Krav til felles kommunestyremøte 2. Unntak frå krav om felles kommunestyremøte 3. Saksbehandling fram til kongeleg resolusjon 4. Nærare om

Detaljer

EIGEDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR VESTNES KOMMUNE

EIGEDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR VESTNES KOMMUNE EIGEDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR VESTNES KOMMUNE Vedteke av Vestnes kommunestyre 07.04.2011 Revidert i kommunestyre 16.06.2011 Revidert i kommunestyre 29.03.2012 KAP. I SAKKUNNIG NEMND 1-1 I medhald av byskattelova

Detaljer

HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utval m.m. Møtedato Saksnr.: Saksbehandlar Utval for utvikling

HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utval m.m. Møtedato Saksnr.: Saksbehandlar Utval for utvikling HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utval m.m. Møtedato Saksnr.: Saksbehandlar Utval for utvikling 01.04.2004 026/04 SM Saksansvarleg: Sigurd Muldsvor Arkiv: K1-000 Objekt: Arkivsaknr.: 2004000120

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune. Møteinnkalling. Møtedato: Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl.

EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune. Møteinnkalling. Møtedato: Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl. EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune Møteinnkalling Møtedato: 16.04.2007 Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl. 09:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Vedtatt av Seljord formannskap i sak 20/12, 9.2.2012. Administrativt revidert 1.september 2014 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT Norddal kommune v. rådmann Postboks 144 6211 Valldal ENDELEG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Norddal kommune Eidsdal skule Innhald Samandrag... 3 1. Innleiing

Detaljer

VINDAFJORD KOMMUNE SAKSPAPIR

VINDAFJORD KOMMUNE SAKSPAPIR VINDAFJORD KOMMUNE SAKSPAPIR Saksnummer Utval Vedtaksdato 068/15 Utval for drift, utvikling og kultur 23.11.2015 Saksbehandlar: Lie, Kari Sak - journalpost: 13/151-2015015075 ADRESSERING - VEGNAMN - KOMMUNALE

Detaljer

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd Servicetorgsjefen Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet postmottak@bld.dep.no Dykkar ref. Vår ref. Saksh. tlf. Dato 2014/2792-2652/2015 Unni Rygg - 55097155 05.02.2015 Høyringsuttale - Tolking

Detaljer

Melding om vedtak i sak 3/2010, Harstad kommune

Melding om vedtak i sak 3/2010, Harstad kommune Harstad kommune Postmottak 9479 HARSTAD Norge Deres ref.: Vår ref. Dato: Sak/dok.: 06/01506-109 04.01.2017 Ark.: 326.12 Melding om vedtak i sak 3/2010, Harstad kommune Bakgrunn for saka Kartverket reiste

Detaljer

Bydelsutvala i Sandnes v/britt Sandven

Bydelsutvala i Sandnes v/britt Sandven Fra: Sandnes Mållag [sandnes.maallag@epost.no] Sendt: 13. mai 2008 10:05 Til: postmottak; Sandven, Britt I. Emne: Rett skriving av stadnamn Bydelsutvala i Sandnes v/britt Sandven Bydelsutvala er høyringsinstans

Detaljer

RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ

RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ 1.2.2012. 1. Kommunar som blir omfatta av ordninga Alle kommunane i Sogn og Fjordane blir omfatta av ordninga med kommunale næringsfond.

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT. Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar. Fitjar kommune

ENDELEG TILSYNSRAPPORT. Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar. Fitjar kommune ENDELEG TILSYNSRAPPORT Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar Fitjar kommune 1 1. Innleiing Rapporten er utarbeidd etter tilsyn med Fitjar kommune. Rapporten gir inga fullstendig tilstandsvurdering

Detaljer

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettleie og behandle søknader Rettleie og vurdere rettar Rettleie om retten til grunnskoleopplæring Kommunen skal oppfylle retten til grunnskoleopplæring

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

REGLEMENT FOR ADMINISTRASJONS- UTVALET

REGLEMENT FOR ADMINISTRASJONS- UTVALET HYLLESTAD KOMMUNE REGLEMENT FOR ADMINISTRASJONS- UTVALET Vedteke av Hyllestad kommunestyre 20.12.2011, sak 88/11. Gjeldande frå vedtaksdato. Revisjon av reglement vedteke 6.9.95, sak 73/95. 1 Heimel Administrasjonsutvalet

Detaljer

Plan for gjennomføring av selskapskontroll i Balestrand kommune 2012-2015

Plan for gjennomføring av selskapskontroll i Balestrand kommune 2012-2015 Plan for gjennomføring av selskapskontroll i Balestrand kommune 2012-2015 1. Verkeområde, omfang Selskapskontroll i medhald av kommunelova sin 77 nr. 5 og 80 skal utøvast i selskap m.m. der Balestrand

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Vedtak i sak som gjeld klage på manglande innsyn etter offentleglova

Vedtak i sak som gjeld klage på manglande innsyn etter offentleglova Sakshandsamar: Ove Midtbø Vår dato Vår referanse Telefon: 57643176 03.07.2012 2012/1917-326.1 E-post: fmsfomi@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Foreldrearbeidsutvalet Lærdalsøyri skule v/hadle

Detaljer

TYSNES KOMMUNE RETNINGSLINER FOR INTERN VARSLING AV KRITIKKVERDIGE TILHØVE

TYSNES KOMMUNE RETNINGSLINER FOR INTERN VARSLING AV KRITIKKVERDIGE TILHØVE TYSNES KOMMUNE RETNINGSLINER FOR INTERN VARSLING AV KRITIKKVERDIGE TILHØVE Vedteke i Tysnes kommunestyre 12. desember 2007 Revidert i Tysnes kommunestyre 16. desember 2010 UGGDAL, 03.01.2011 Saksnr. Dok.nr

Detaljer

Reglement for formannskapet

Reglement for formannskapet FJALER KOMMUNE Reglement for formannskapet Vedteke av Fjaler kommunestyre 17.12.2012, sak 117/12 1. Samansetjing Formannskapet er samansett av 7 medlemer med varamedlemer. Kommunestyret vel sjølv medlemer

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Deres ref.: Vår ref. Dato: Sak/dok.: 06/ Ark.:

Deres ref.: Vår ref. Dato: Sak/dok.: 06/ Ark.: Rana kommune Sametingets stedsnavntjeneste Deres ref.: Vår ref. Dato: Sak/dok.: 06/01446-59 21.09.2016 Ark.: 326.12 Oppstart av navnesak 9/2016, Rana kommune Bakgrunn for saka Den 7.4.2016 vedtok Utvalg

Detaljer

Elevpermisjonar. Retningsliner for søknad om permisjon frå grunnskuleopplæringa

Elevpermisjonar. Retningsliner for søknad om permisjon frå grunnskuleopplæringa Elevpermisjonar Retningsliner for søknad om permisjon frå grunnskuleopplæringa 14.11.2013 Reglar for skulefri for elevar utanom skuleferiar og fridagar i skuleruta For å læra er det viktig at elevane er

Detaljer

Grenseendringar etter inndelingslova. Volda, 25. august 2016

Grenseendringar etter inndelingslova. Volda, 25. august 2016 Grenseendringar etter inndelingslova Volda, 25. august 2016 Endring av kommunegrenser Tre måter å endre kommunegrenser på etter inndelingslova 1. Samanslåing 2. Deling 3. Grensejusteringar Alternativa

Detaljer

Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune

Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune I. INNLEIING Formål I Hordaland fylkeskommune er det ønskjeleg at tilsette seier frå dersom dei får kjennskap til kritikkverdige forhold i fylkeskommunen.

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet 3692 Sauland Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 17.01.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller er ugild

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522. Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522. Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522 Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne Rådmannen si tilråding: Formannskapet godkjenner konkurransegrunnlaget for kjøp

Detaljer

EIGEDOMSSKATTE- VEDTEKTER 01.01.2013

EIGEDOMSSKATTE- VEDTEKTER 01.01.2013 EIGEDOMSSKATTE- VEDTEKTER 01.01.2013 Vedteke i Kommunestyret Dato : 20.12.12 Sak : 65/2012 Dato : Dato: Innholdsfortegnelse KAP. I - SKATTETAKSTNEMNDER... 3 KAP. II FØREBUING AV TAKSERINGA... 4 KAP. III

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT. Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar. Bømlo kommune

ENDELEG TILSYNSRAPPORT. Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar. Bømlo kommune ENDELEG TILSYNSRAPPORT Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar Bømlo kommune 1. Innleiing Rapporten er utarbeida etter tilsyn med Bømlo kommune. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering

Detaljer

Varsel om tilsyn med Lærdal kommune. Lærdalsøyri skule sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø og pålegg om innsending av dokumentasjon

Varsel om tilsyn med Lærdal kommune. Lærdalsøyri skule sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø og pålegg om innsending av dokumentasjon Sakshandsamar: Lill Mona Solberg Vår dato Vår referanse Telefon: 57643105 24.06.2013 2013/2729 - E-post: fmsflms@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Lærdal kommune Postboks 83 6886 Lærdal Varsel

Detaljer

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009 Revisjon. 2009 LAGSNAMN Laget sitt fulle namn er Stord Idrettslag (Forkorta til S.I.L) 1 FØREMÅL LOVHEFTE FOR Laget er sjølveigande og firttståande med berre personlege medlemmer. Laget sitt føremål er

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 013/2017 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS 29.03.2017 012/2017 Kommunestyret i Radøy PS 30.03.2017 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Rolf

Detaljer

Austevoll kommune. Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref Stina Nordbak 13/

Austevoll kommune. Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref Stina Nordbak 13/ Austevoll kommune Kystverket Vest Pb. 1502 6025 ÅLESUND Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref. 12.01.2017 Stina Nordbak 13/1575-55 Melding om vedtak Gnr. 05 Bnr. 0047 Knivavikje, Kalvanes Reguleringsplan

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehager Krav til sakshandsaming Vaksdal kommune 1. Innleiing Rapporten er utarbeida etter tilsyn med Vaksdal kommune. Rapporten

Detaljer

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning Aukra kommune Arkivsak: 2012/32-39 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 14.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 7/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 8/15 Kommunestyret 12.02.2015 Privat

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer