Kvalitetssystem for HiG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvalitetssystem for HiG"

Transkript

1 SYSTEMBESKRIVELSE SAKSNUMMER HIG: 03 / Kvalitetssystem for HiG Versjon 2, gjeldende fra Godkjent på vegne av styret ved høgskoledirektør

2 1 Forord Mål for kvalitetsarbeidet Hovedmål Delmål KS-rammer Årshjulet Dokumentasjonsbibliotek Kvalitetsindikatorer Evaluering Revisjon Organisering Organisasjonskart KS-roller Studentmedvirkning via KS Hovedprosess 1: Studentrekruttering og studentservice Hovedprosess 2: Faglige aktiviteter Studieprogram og emner Læringsaktiviteter Forskning og utviklingsarbeid Formidlingsarbeid Innovasjon Nettverksutvikling Eksternt finansierte prosjekt Hovedprosess 3: Økonomistyring og drift Styring Læringsmiljø Kvalitetsindikatorer Personalforvaltning Økonomiforvaltning Rapporteringer Avvikshåndtering Vedlegg Mal for prosessbeskrivelser Ramme for KS til web Kvalitetsindikatorer for HiG KS-vokabular Organisasjonskart Roller i KS-prosesser Informasjonsflyt mellom KS-roller Ramme for årlig KS-rapport KS-prosesser til KS på web...22

3 1 Forord Fra og med 2004 ble det krav om at alle akkrediterte høgre utdanningsinstitusjoner skulle ha interne systemer for kvalitetssikring av utdanningstilbudene Kvalitessikringssystemer. Institusjonenes kvalitetssikringssystemer skal omfatte alle forutsetninger og prosesser som har betydning for utdanningskvaliteten og skal kunne avdekke eventuell kvalitetssvikt i utdanningstilbudene. NOKUT har fått i oppdrag å jevnlig evaluere systemene for kvalitetssikring av utdanningen ved de akkrediterte høgre utdanningsinstitusjonene. Det skal ikke gå mer enn seks år mellom hver evaluering. Evalueringene utføres etter krav som er gitt i forskrift fra Kunnskapsdepartementet og i utfyllende kriterier som NOKUT selv har fastsatt. Ved Høgskolen i Gjøvik valgte en å organisere utviklingen av kvalitetssikringssystemet som et prosjekt. I prosjektet ble det utarbeidet en systembeskrivelse samt en kvalitetshåndbok. Kvalitetshåndboken er et webbasert støttesystem for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling som skal bidra til god samhandling om prosesser som har betydning for HiGs virksomhet innen utdanning, forskning og formidling. Arbeidet med versjon 1 ble avsluttet i 2004 og NOKUT evaluert og godkjent august På bakgrunn av anbefalinger fra NOKUT`s evaluering av system for kvalitetssikring ved Høgskolen i Gjøvik samt interne evalueringer ble det satt i gang arbeid med en revidering av versjon 1. I versjon 2 ble FOU og EVU implementert og både systembeskrivelsen og kvalitetshåndboken ble revidert. Gjøvik januar 2006 Gro Dæhlin Prosjekteier Nils Rui Prosjektleder Gjeldende fra Høgskoledirektøren HiG 3

4 2 Mål for kvalitetsarbeidet Kvalitetssystemet (KS) beskriver rammene for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling ved HiG. KS presenteres via et webbasert støttesystem som skal bidra til god flyt i prosesser som har betydning for HiGs virksomhet. KS skal bidra til å realisere høgskolens strategiske plan. 2.1 Hovedmål HiG vil utvikle et helhetlig læringsmiljø av høg kvalitet som er attraktivt for studenter, eksterne brukere, ansatte og samfunnet for øvrig. 2.2 Delmål 1) KS skal være forankret i strategisk plan. 2) KS skal utvikle gode prosesser for kontroll, utvikling, forbedring og rapportering 3) KS skal være enkelt, robust og brukervennlig og synliggjøre indikatorer for kvalitet. 4) KS-rutiner integreres i virksomheten, inkludert systemer for å håndtere avvik og forbedring. 5) KS definerer aktiviteter som skal kvalitetssikres, og innpasses i organisasjonsstrukturen. 6) KS bestemmer kvalitetsstandarder der avvik analyseres i samarbeid med involverte parter. 7) KS synliggjør systematiske beslutningsprosesser der det sikres medvirkning fra alle parter. 8) KS forutsetter åpenhet, trygghet og toleranse vedrørende metoder, resultater og konklusjoner. Referanse: NOKUT kriteriedokument om kriterier for evaluering av universiteters og høgskolers kvalitetssikringssystem for utdanningsvirksomheten. 3 KS-rammer KS er forankret i: Lov om universiteter og høgskoler. Forskrift om akkreditering, evaluering og godkjenning etter lov om universiteter og høgskoler. NOKUTs utdypende kriterier for institusjonens kvalitetssikringssystem for utdanningsvirksomheten. Strategisk plan for HiG nr 0832: (KD) Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik. KS skal utvikles til et verktøy som støtter samhandlingen om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling: Årshjulet med styringskalender som koordinerer KS-prosesser. Dokumentasjonsbibliotek for KS-prosesser. 1 Kvalitetsindikatorer Evalueringer KS beskriver ramme for presentasjonen av KS på web 2. Resultat av KS-prosesser, som studiehåndbok, strategisk plan, budsjett, studieportefølje, emnebeskrivelser med mer publiseres via andre kanaler enn KS på web. KS fokuserer på fire overordnede kvalitetsaspekter: 1 Vedlegg: Mal for prosessbeskrivelser 2 Vedlegg: Ramme for KS til web. KS-prosesser er gjengitt i Vedlegg 9 Gjeldende fra Høgskoledirektøren HiG 4

5 3.1 Årshjulet Programkvalitet studieprogrammets relevans, koordinering og progresjon av emner. Koordinering: Studienemnd. Studiekvalitet pedagogikk, personalets kompetanseutvikling og studentenes læringsstrategier. Koordinering: Studiekvalitetsutvalg og FoU-råd. Læringsmiljøkvalitet infrastruktur, læringsressurser og studentservice. Koordinering: Læringsmiljøutvalg. Styringskvalitet fagprofilering, ressursstyring, resultatvurdering, kvalitetsanalyse og forbedringstiltak. Koordinering: Ledermøtet. Årshjulet er styringskalender for KS, og er inndelt i: Hovedprosess 1: Studentrekruttering og studentservice ( kapittel 4) Markedsføring, opptak, mottak, service, støttesystemer, veiledning, IKT-støtte, bibliotektjenester, studentvelferd, mv. Hovedprosess 2: Faglige aktiviteter ( kapittel 5) Undervisning, fagkompetanse, pedagogikk, læringsaktiviteter, evaluering, FoU, studieprogram, emner, nyskaping, studiekultur, studenters læringsstrategier, læringsutbytte, mv. Hovedprosess 3: Økonomistyring og drift ( kapittel 6) Strategi- og budsjettprosesser, etablering kvalitetsindikatorer, mv. 3.2 Dokumentasjonsbibliotek KS dokumenterer de prosesser som anses som sentrale i forhold til kvalitetsutvikling av virksomheten og gjør disse tilgjengelig på web for alle ansatte og studenter. 3.3 Kvalitetsindikatorer 3 KS beskriver kvalitetsindikatorer som tallfestes i budsjettet på både HiG- og instituttnivå. Indikatorene skal forankres i strategisk plans hovedmål og følges opp gjennom rapportering og tiltak. 3.4 Evaluering KS beskriver et sett av evalueringer som skal gi grunnlag for analyser og tiltak for å utvikle kvalitet i utdanningen ved HiG. I Årlig rapport om kvalitetsutvikling ved HiG gis det rapport og analyse om foregående år, og forslag til tiltak for kommende budsjettperiode. 3.5 Definisjoner 4 KS gir definisjoner på høgskolens KS-vokabular. 3.6 Prosessgjennomføring Hver gang en prosess gjennomløpes, betraktes denne som et prosjekt med fire ulike faser. Prosessgjennomføring forutsetter at hver KS-prosess tilordnes en Prosesseier med ansvar for kvalitetsanalyse og -utvikling knyttet til definerte kvalitetsindikatorer. 3 Vedlegg: Kvalitetsindikatorer for HiG 4 Vedlegg: KS-vokabular Gjeldende fra Høgskoledirektøren HiG 5

6 3.7 Revisjon Prosessansvarlig med operativt ansvar for prosessgjennomføring. Revisjon av KS vurderes ved revisjon av høgskolens strategiske plan. Høgskoledirektøren vedtar revisjoner. Alle ansatte informeres om endringer elektronisk via KS på web. 4 Organisering KS skal beskrive: 4.1 Organisasjonskart HiG-strukturen via organisasjonskartet. 5 KS-roller for ledelses- og stabsstillinger i resultatenhetene. 6 Informasjonsflyt i KS-prosessene, herunder rapportering, resultatanalyse og oppfølging av kvalitetsindikatorene 7 Organisasjonskartet definerer den formelle ansvarsstruktur. 4.2 KS-roller Viktige praktiske oppgaver ved ved gjennomføring av kvalitetssikring og kvalitetsutviklig er samlet i et sett roller. KS beskriver ansvar tilknyttet den enkelte rolle i form av egne sjekklister, knyttet til årshjulets faser. Gjennom individuell ressursplan gjør ledelsen avtale med den enkelte om hvilke roller de skal ivareta. Høgskoledirektør vedlikeholder og utvikler KS i tråd med strategisk plan. Ansatte deltar i utvikling av læringsmiljøet. Studenter har ansvar for egen læring, og deltar dermed i høgskolens kunnskapsproduksjon. Det skjer ved representasjon i styrer, råd og utvalg, via tillitsvalgtapparat, ved deltakelse i studentevalueringer, fagutviklingsmøter og trivselsundersøkelser, og ikke minst i den løpende undervisning Faglig og administrativ ledelse, herunder instituttleder Drive kulturbygging for kvalitetsutvikling og KS-forbedring. Etablere forpliktende prosesser og kvalitetsmål. Analysere kvalitetsutviklingen innen eget ansvarsområde. Utvikle kvalitetskompetanse og allokere ressurser til kvalitetsutvikling Studieprogramansvarlig Sikre studieprogrammets progresjon og relevans. Fokusere på faglige mål og måltall for studieprogrammet. Gi innspill til instituttleder om ressursbehov for å gjennomføre programmet. Bidra til å utvikle et faglig nettverk rundt programmet. Bidra i saksbehandlingen av studentsaker vedrørende programmet. Gjennomføre møter med kullkoordinatorene i etterkant av fagutviklingsmøtene Kullkoordinator Samordne aktivitetene i de ulike emnene på et trinn. Gjennomføre fagutviklingsmøter. Kontrollere at oppfølgingspunkter håndteres som avtalt med studentrepresentantene. 5 Vedlegg: Organisasjonskart 6 Vedlegg: Roller i KS-prosesser 7 Vedlegg: Informasjonsflyt mellom KS-roller Gjeldende fra Høgskoledirektøren HiG 6

7 4.2.4 Emneansvarlig Lærer KS-koordinator Koordinere utføring av emnebeskrivelsen, evt. delta sammen med emnets lærergruppe. Besørge årlig revisjon av emnebeskrivelsen. Omsette emnebeskrivelsen i konkrete læringsaktiviteter. Delta i lærergruppen når evt. flere lærere samarbeider om gjennomføring av et emne. Tilby ekspertise ved oppbygging og drift av KS. Vedlikeholde det formelle KS og gi råd for anvendelse og utvikling av KS. Utforme Årlig rapport om kvalitetsarbeidet ved HiG FoU-sekretær i studiedirektørens stab Sekretær og saksforbereder for ledergruppe og FoU-råd. Plan- og rapporteringsarbeid vedrørende FoU (budsjettdokumenter for HiG og UFD). Vedlikehold av rutiner omkring rapportering for doktorstipendiater, paraplyprosjekter, mv. Innstille til ledergruppen om tildeling av sentrale midler til paraplyprosjekter og andre strategiske prioriteringer Være orientert om forskningsprogrammer, rutiner for søknadsskriving, rapportering, mv. Redigere sentrale websider om FoU. Sekretær for arrangementskomiteen for Forskningsdagene Leder av råd og utvalg Avholde møter i følge Årshjulet, Sørge for møterapporter med oppfølgingspunkter i tråd med organets mandat, Oppsummere organets virksomhet i årsrapport Prosjektansvarlig i eksternt finansiert virksomhet (EFV) Instituttleder vil normalt være prosjektansvarlig (PA), men rollen kan etter avtale ivaretas av EVU-leder. Høgskoledirektøren er PA i avtaler som gjelder flere institutter, men rollen kan avtales overdratt til EVU-leder Prosjektleder i EFV Instituttleder (eller høgskoledirektør) peker ut prosjektleder (PL) til hvert prosjekt. PL skal: Foreslå prosjektbeskrivelse, fremdriftsplan, budsjett og prosjektavtale (godkjennes av PA). Gjennomføre prosjektet etter avtalt faglig kvalitet og budsjetterte ressursrammer. Rapportere kvartalsvis til økonomiteamet om timebruk og indirekte kostnader. Sende utarbeidede fakturagrunnlag til økonomiteamet. Godkjenne innkjøp og utbetalinger i følge interne prosedyrer. Rapportere fremdrift og resultater til PA, styringsgruppe og eksterne oppdragsgivere. Foreslå tiltak for å rette opp evt. avvik. Avslutte prosjektet ved å kontrollere at alle inntekter og kostnader er medregnet, fordele resultatet internt, og stenge prosjektet. 4.3 Studentmedvirkning via KS Både høgskole og studenter ønsker medvirkningsmulighet via dialog på lavest mulig nivå : Student lærer. 8 Vedlegg: Ramme for årlig KS-rapport Gjeldende fra Høgskoledirektøren HiG 7

8 4.3.1 Evaluering Klassetillitsvalgt lærer. Instituttillitsvalgt instituttleder. Studentråd rektor og høgskoledirektør. Dialogpunkter er møter mellom studentrepresentanter og HiG med fokus på evaluering og kvalitetsutvikling. Vedlegg 7 i KS angir hvilke møter som skal dokumenteres i KS på web, og hvilken rolle som følger opp. Nivå Dialogpunkt Tilbakemelding Student studieprogramansvarlig Klassetillitsvalgt lærer (og evt. emneansvarlig) Klasse / kull kullkoordinator / studieprogramansvarlig Klassetillitsvalgte ved studieprogrammet studieprogramansvarlig Instituttillitsvalgte instituttleder og evt. andre fra instituttet Studentråd HiGs faglige og administrative ledelse Utdanningssamtaler med fokus på bevisstgjøring av studentens egen studiekultur og individuell utdanningsplan. Løpende møter vedrørende læringsaktiviteter når saker oppstår og behov melder seg. Spesielt utprøvingsprosjekt høsten Fagutviklingsmøter på klasse- eller kullnivå der emner og koordinering av læringsaktiviteter mellom trinnets emner står på dagsorden. Studieprogramutviklingsmøter om helhet i gjennomføringen av programmene. Kvalitetsseminar: Felles samling der studentrepresentanter og ansatte setter fokus på kvalitetsutvikling. Jevnlige møter der instituttillitsvalgte bringer opp aktuelle saker fra klassetillitsvalgte. Kaffemøte som månedlig fellesmøte der alle typer saker diskuteres. Studenters evaluering av lærers tilrettelegging av læringsaktiviteter og undervisning i emnet. Studentenes erfaringer fra eget studieprogram. Om markedsføring, rekruttering, mottak, service og studentenes opplevelse i møte med HiG Studentrepresentasjon i styre, råd og utvalg Linket til organisasjonskartet gir KS oversikt over mandat og sammensetning for samarbeidsorganene. Høgskolestyre IKT-utviklingsråd Klagenemnd Læringsmiljøutvalg Studiekvalitetsutvalg Studienemnd Tilsettingsutvalg for faglige stillinger Andre organ: o Kvalitetsseminar o Kaffemøte o Fagutviklingsmøte o Studieprogramutviklingsmøte o Styre for Studentsamskipnaden for Oppland 5 Hovedprosess 1: Studentrekruttering og studentservice De administrative støttesystemene for markedsføring, opptak, mottak og veiledning reguleres gjennom prosessbeskrivelser og milepæler i Årshjulet. Ut fra kontinuerlig dialog med tjenestebrukerne vil Gjeldende fra Høgskoledirektøren HiG 8

9 administrativ ledelse organisere oppgaver og legge til rette for kompetanseutvikling. Dermed løses både forvaltnings- og servicemessige oppgaver profesjonelt etter følgende inndeling: Studiedirektør Studentservice og studieveiledning. Vedlikehold av grunnlagsinformasjon om studenten. Eksamensoppmelding og eksamensavvikling. Vitnemål og studiedokumentasjon. Internasjonalisering. Fagadministrative tjenester. Instituttleder Infrastruktur som romdisponering, laboratorieutstyr, datapark, programvare, mv. Disponering av fagpersonell og timeplanlegging. Laboratorietjenester til undervisning, FoU og oppdrag. Kontorstøtte, administrative tjenester. Tilrettelegging for funksjonshemmede studenter. Biblioteksleder Samlingsoppbygging. Utlån lokalt og fjernlån. Læringsmiljø. Undervisning og FoU. IT-leder Brukeradministrasjon og brukerstøtte. Intern drift. Systemintegrasjon. Studentsamskipnadsleder Bokhandel Studentboliger Barnehage Kantiner Helsetjenester 6 Hovedprosess 2: Faglige aktiviteter 6.1 Studieprogram og emner Utvikling av program er en prosess som involverer fagmiljøene, studenter, tidligere studenter og samarbeidspartnere. Vedlegg 7 sammenfatter det sett av aktiviteter med det formål å utvikle det enkelte emne, sammenhengen mellom emner i et semester / på et årstrinn, og sammenheng, relevans med mer for studieprogrammet som helhet. Følgende deltakere bidrar i følge KS: Studienemnda Studienemnda er delegert (av styret) myndighet for kvalitetssikring av studie-/fagplaner med emnebeskrivelser. Studienemnda etablerer og vedlikeholder maler for studie- og emnebeskrivelser. Studienemnda lager retningslinjer for ekstern sensur. Gjeldende fra Høgskoledirektøren HiG 9

10 6.1.2 Gjennomføring av studieprogram Hver av høgskolens utdanninger, slik de framkommer av styrets vedtak om studieportefølje kalles studieprogram. Instituttleder skal sørge for at hvert studieprogram har en studieprogramansvarlig. Studieprogramansvarlig leder gjennomføring av studieprogrammet, herunder å følge opp Årshjulet og tilhørende prosessbeskrivelser. Kvalitetsutvikling baseres bl.a. på studentundersøkelsen Erfaringer med studieprogrammet (CEQ), gjennom dialogpunktene fagutviklingsmøte, studieprogramutviklingsmøte og årlig kvalitetsseminar Koordinering mellom emner i innen årskull Instituttleder sørger for at hvert trinn i studieprogrammet har kullkoordinator. Kullkoordinator samordner aktivitetene i de ulike emnene på et trinn, følger opp Årshjulet med tilhørende prosessbeskrivelser, og sørger for dialog med et utvalg studenter i fagutviklingsmøte. Kvalitetsutvikling gjennom fagutviklingsmøte Gjennomføring av enkeltemner Hver av de enhetene som er gjenstand for en vurdering som påføres studentens vitnemål/karakterutskrift betegnes som et emne. Instituttleder skal sørge for at hvert emne har en emneansvarlig. Emneansvarlig deltar i fagutviklingsmøter, og sørger for at emnebeskrivelsen oppdateres (SAFE) i henhold til Årshjulet. Kvalitetsutvikling ut fra fagutviklingsmøte og emneansvarliges erfaring med emnegjennomføringen. 6.2 Læringsaktiviteter Møtet mellom lærer og student i læringsaktivitetene er fundamentet i verdikjeden studieløp. Den enkelte lærer har ansvar for å omsette emnebeskrivelsen i konkrete læringsaktiviteter innen rammen av sin individuelle ressursplan. Kvalitetssikring/-utvikling gjennom dialog lærer/studentgruppe, gjennom feedback/undervisningsevaluering, og i fagutviklingsmøtene med utgangspunkt i de pedagogiske metoder, vurderingsformer og veiledningsformer som er beskrevet i emnebeskrivelsene og i studie-/fagplan Forskningsbasert undervisning Instituttleder skal sørge for individuelle ressursplaner der fagpersonalets avsatte tid til faglig oppdatering fremgår, herunder hvor mye som er forskningsbasert Vurdering av studentenes kunnskapsnivå: Rutiner for kvalitetssikring av eksamen framgår av Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik (se Lovdata). Emneansvarlig sørger for at vurderingsform dokumenteres i planleggingen av et emne. Instituttleder og studieprogramansvarlig kontrollerer hvordan fordelingen av karakterskalaen utvikler seg innenfor de enkelte emnene og for studieprogrammet som helhet over tid Utdanningssamtaler og individuell utdanningsplan Instituttleder og studieprogramansvarlig skal sørge for oppfølging av studentenes progresjon i utdanningsløpet og tilby studenter utdanningssamtale om individuell utdanningsplan. Den enkelte student har ansvaret for å gjøre avtaler om endringer i egen utdanningsplan. Gjeldende fra Høgskoledirektøren HiG 10

11 6.3 Forskning og utviklingsarbeid 6.4 Formidlingsarbeid 6.5 Innovasjon 6.6 Nettverksutvikling FoU-rådet er ledelsens ressursutvalg vedrørende høgskolens strategiske plan og handlingsplan for FoU. Rådet gir en årlig vurdering av FoU-innsatsen siste år i forbindelse med rapport til UFD pr. 1. mars. Fou-sekretær gjennomfører rutiner for oppfølging av stipendiater og paraplyprosjekter. KS gir oversikt over gjeldende insentivordninger som skal stimulere til formidlingsinnsats. Vitenskaplige publikasjonspoeng er en kvalitetsindikator som skal følges opp i instituttleders vurdering av måloppnåelse i forbindelse med budsjettprosessen. KS gir prosessbeskrivelser for hvordan høgskolen skal håndtere og utvikle innovasjonsprosjekter. KS gir prosessbeskrivelser for hvordan høgskolens kontaktnett skal pleies og videreutvikles. 6.7 Eksternt finansierte prosjekt Høgskolens interne reglement for eksternt finansiert virksomhet beskriver rammene for kvalitetssikring av kontraktsinngåelse, gjennomføring og rapportering. 7 Hovedprosess 3: Økonomistyring og drift 7.1 Styring Instrumenter for styring av økonomi- og personalforvaltning, prosesser for oppsett av kvalitetsindikatorer og oppfølgende avviksrapportering, er beskrevet i KS Høgskolestyret Styrets mandat og oppgaver er gitt gjennom sentralt lovverk. Styret har delegert deler av sin myndighet gjennom et delegeringsvedtak. Koordinering og utvikling sammen med høgskolens ledelse skjer gjennom styreseminar Ledelse De enkelte lederstillingers ansvar og funksjonsområde er gitt i KSs stillingsbeskrivelser. Koordinering og utvikling av høgskolens lederskap skjer i ledermøtet Intern styringsdialog I henhold til årshjulet gjennomfører rektor og direktør styringsdialog med instituttledere. 7.2 Læringsmiljø 7.3 Kvalitetsindikatorer Studentsamskipnaden (SOPP) er sentral i utviklingen av en god studentservice. KS beskriver arenaer for samarbeid om utvikling av læringsmiljø mellom studenter og HiG (Læringsmiljøutvalg og Kaffemøtet ). KS definerer læringsmiljøsjekken for gjennomgang og kontroll før semesterstart. Kvalitetsindikatorene forankres i strategisk plan og vil være sentrale element for alle resultatenheter: Som mål for virksomhet. I forhold til intern rapportering / styringsdialog og budsjettoppfølging. Vedlegg 3 viser kvalitetsindikatorer per desember 2005, slik de framgår av høgskolens budsjett. Gjeldende fra Høgskoledirektøren HiG 11

12 7.4 Personalforvaltning Området er i stor grad regulert av sentrale lover og regelverk, og gjennom avtaler med hovedsammenslutningene. I den grad det er behov for å supplere, skal personaldirektør sørge for at KS synliggjøre dette (for eksempel beredskapsplan, likestillingsplan, mottak av nyansatte). 7.5 Økonomiforvaltning Området er i stor grad regulert av sentrale lover og regelverk, og i stor grad underlagt ekstern kvalitetssikring gjennom Riksrevisjonen. I den grad det er behov for å supplere, skal økonomidirektør sørge for at KS synliggjøre dette (for eksempel økonomioppfølging for instituttledere). 7.6 Rapporteringer 7.7 Avvikshåndtering KS-koordinator utformer Årlig rapport om kvalitetsarbeidet ved HiG basert på innspill fra resultatenhetene. KS-koordinator sender på forhånd ut mal for slik rapportering. Instituttleder rapporterer kvalitetsindikatorer ved budsjettprosessen og gir vurdering i forhold til måloppnåelse. Ledere av råd og utvalg avgir årsrapport om virksomhet foregående år. Prosessansvarlig, prosjektleder eller EVU-leder gjennomfører avvikshåndtering. De samme personer gir forslag til revisjon av rutinebeskrivelser i KS. Gjeldende fra Høgskoledirektøren HiG 12

13 8 Vedlegg Gjeldende fra Høgskoledirektøren HiG 13

14 8.1 Mal for prosessbeskrivelser Skjemaet viser hvilken nøkkelinformasjon om prosessene som etableres. I KS PÅ WEB vil selve informasjonen få en annen utforming/ presentasjon, tilpasset systemets muligheter Kvalitetssystem HiG Prosessnavn Prosedyre navn: Individuell utdanningsplan Nr./No.: Xxxxx Prosessnivå 1: Løpende prosess, 2: Periodisk prosess, 3: Årlig prosess Inngår i Prosess Del av større / overordnet prosess Tilhørende delprosesser Henvisning til tilknyttede prosesser som denne prosessen avhenger av Formål/ Purpose: Overordnet mål Vilkår: Kvalifisert med mer. Omfang (Startprosess / sluttprosess) I prosedyren inngår: Hovedmomenter Definisjoner/ Betegnelser (referanse til definisjonsbibliotek) Kvalitetsindikator prosess: Beskrivelse (referanse til tabell over kvalitetsindikatorer) Kvalitetsindikator resultat: Beskrivelse (referanse til tabell over kvalitetsindikatorer) Referansedokument: Lover, forskrifter, interne dokument Prosesseier: Stillingskategori / rolle Rev: 0,1 ( KS PÅ WEB nr.) Prosessansvarlig: Stillingskategori / rolle Dato: Dato Side: AKTØR AV HVEM / NIVÅ* AKT. NR. AKTIVITET/BESKRIVELSE (BRUK STIKKORD, START MED VERB) HVA Ytterligere info i: HVORDAN Årshjulet NÅR RESULTAT PRODUKT * NIVÅ: 0. linje- selvbetjening, 1. linje servicetorg, 2. linje saksbehandling adm, 3. linje saksbehandling fag. 8.2 Ramme for KS til web Se også Vedlegg 9 I KS PÅ WEB vil hver prosessbeskrivelse i utgangpunktet være utformet over en standard mal: Prosesskart (en grafisk framstilling / et oversiktsbilde av prosessflyt). Nøkkelinformasjon om prosessen (se skjema) utskriftsversjon. Linker til eventuelle under- eller overordnede prosesser. Linker til aktuelle lover og forskrifter, håndbøker på intranett/internett, med mer. Lokale dokument (f. eks. LOKUT) som er viktig arbeidslitteratur for prosessen. Eventuelle standard skjema for rapportering om prosesser der det er viktig å ta vare på oppfølgingspunkter med mer (f.eks. fagutviklingsmøter). Eventuell veiledning til prosessansvarlig (for eksempel om gjennomføring av veiledersamtale - basisgruppeleder). Meldingsskjema om avvik som rutes direkte til prosessansvarling (utøvende). Kvalitetsparametere, hvordan de måles og hvordan resultatet brukes. Nærmere erfaring med KS PÅ WEB og utvikling av systemet vil påvirke mulighetene. Gjeldende fra Høgskoledirektøren HiG 14

15 8.3 Kvalitetsindikatorer for HiG Kvalitetsindikatorer knyttet til budsjett for HiG. Høgskolen i Gjøvik Resultater 0x Mål 0x Mål 0x+1 Søkning Studenter totalt (egenfinansierte personer) høstsemester Studenter totalt (eksternt finansiert personer) høstsemester Studiepoeng (60 sp Egenfinansiert) Studiepoeng (60 sp Eksternt finansiert) Antall fullført med bachelorutdanning Antall fullført med masterutdanning Utveksling inn Utveksling ut Vitenskaplige publikasjonspoeng 8.4 KS-vokabular Begrep Administrasjonssystem Alumnivirksomhet Avvikshåndtering Basisgruppeveileder DBH Delprosessansvarlig Dialogpunkt Ekstern sensur Elektronisk skjema Emne Emneansvarlig KS på web EVU-enhet EQS Fagkritikk Fagutviklingsmøte Individuell ressursplan Individuell utdanningsplan Definisjon IKT støttesystem som benyttes for å registrere data om virksomheten innen økonomi, personal, studie. (M-STAS, AGRESSO med mer). Samlebegrep på oppfølging av og tilrettelegging av tjenester for høgskolens uteksaminerte kandidater. Følge opp i de tilfeller der det er avvik av betydning i forhold til den praksis HiG har beskrevet i KS. Ansvar for avvikshåndtering ligger gjerne til rollen prosessansvarlig. En rolle: Veiledning og aktiviteter som støtter opp om å utvikle studiekultur for en gruppe studenter. Database for høgre utdanning. En rolle: Operativt ansvar for aktiviteter av et visst omfang som inngår i en prosess. Møte mellom studentrepresentanter og ansatte med faglige roller (eks. kullkoordinator) Ekstern kvalitetskontroll med høgskolens sensurering ved eksamener. Spesifikt tilrettelagte blanketter i KS PÅ WEB for elektronisk innsamling av data eller for å sende melding om avvik med mer. Enheter i et studieprogram som er gjenstand for en vurdering som påføres studentens vitnemål/karakterutskrift for studieprogrammet. En rolle med prosessansvar: Ansvar for å koordinere et sett aktiviteter som inngår i prosessen å utvikle et fag. Presentasjon av KS i et web-grensesnitt for ansatte og studenter. Extend Quality (EQS) benyttes som programvare plattform. Resultatenhet med ansvar for eksternt finansierte etter- og videreutdanninger. Software plattform for KS PÅ WEB Evaluering med sikte på å forbedre/utvikle et emne eller et studieprogram. Møte mellom klassetillitsvalgte og kullkoordinator, eventuelt også emneansvarlig. Koordinering av kullets emner /læringsaktiviteter står på dagsorden. Rammer gitt av studiekvalitetsutvalget. Ansattes avtale om oppgaver. Studentens avtale med HiG om hvordan studieprogrammet skal gjennomføres på bakgrunn av progresjon, innpasninger med mer. Gjeldende fra Høgskoledirektøren HiG 15

16 Begrep Kjernevirksomhet KS (KS) Kullkoordinator Kvalitet Kvalitetsindikatorer KS-koordinator Kvalitetsmål Kvalitetsmålinger Kvalitetspolitikk Kvalitetssikring Kvalitetssirkelen Kvalitetsutvikling Ledelsesinformasjon Læringsaktiviteter Læringsmiljø NOKUT Nøkkeltall Presentasjon til web Produksjon Produktperspektiv Programkvalitet Prosess Prosessansvarlig Prosessbeskrivelse Prosesskart Prosjektperspektiv Prosjektrapport Rolle Definisjon Høgskolens primære oppgaver. Beskrivelse av høgskolens plattform for samhandling om kvalitetsutvikling mellom menneskene som har sitt virke i HiG Koordinerer aktivitetene mellom emner på et trinn, gjennomfører fagutviklingsmøter med studentrepresentanter. Kvalitet er en relativ størrelse, en relasjon mellom høgskolens mål, innsatsen for å nå dem og det faktiske resultat. God (les riktig) kvalitet: Et godt samsvar mellom mål og resultat, er oppnådd ved en fornuftig ressursinnsats. KSs sjekkpunkter i forhold til kvalitetsmål for prosesser, innsats eller resultater En rolle: Ansvar for å holde KS oppdatert, støtte bruken av programvare knyttet til KS og aggregeringen av ledelsesinformasjon. Styrets/ ledelsens formuleringer om mål for/kvantifisering av samhandling, innsats og resultat for prosesser. Hvordan en samler inn / kvantifiserer kvalitetsparametere Handlingsrom for utviklingen av KS. Metodikk for å opprettholde et kvalitetsnivå Fasene: planlegging, gjennomføring, vurdering, forbedring planlegging Tiltak for å forbedre kvalitet. Samling av informasjon om kvalitetsparametere aggregert til studieprogram. Samlebegrep for øvinger, praksis, læringsaktiviteter som HiG tilrettelegger for. Samlebegrep for institusjonens rammer rundt læringsaktivitetene Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen. Spesifisert ledelsesinformasjon kvalitetsparametere som anses å være viktige uttrykk for kvalitet i studieprogrammene. Bibliotek over alle prosessbeskrivelser og rutiner i årshjulet er tilgjengelig via web som del av intranett for HiG. Samlebetegnelse på gjennomføring av aktiviteter som tilrettelegges for å skape verdiene i studieprogram (kandidater). Studieprogram er en ramme for verdiskapning som betraktes som et produkt: opptaks- og kandidatmål, enhet for markedsføring med mer. Samlebetegnelse på aktiviteter for å utvikle det enkelte studieprogram og det enkelte fag. Et sett aktiviteter som er gitt en egen beskrivelse i KS. En rolle: Samlebetegnelse på operativt ansvar for å koordinere et sett aktiviteter som inngår i en prosess som representant for prosesseier i linje: Fag: Instituttleder. Adm: Studiedirektør, økonomidirektør, bibliotekansvarlig mv. Skriftlig, skjemamessig fremstilling av aktiviteter som må gjennomføres for at prosessen skal ha god kvalitet i henhold til KSs normer. Gir en visuell framstilling av flyten i en prosess med tilhørende delprosesser. At gjennomføring av prosesser gjennomføres i tråd med kvalitetssirkelens faser. Prosessansvarligs rapport via elektronisk skjema om en prosess som dekker alle fasene i kvalitetssirkelen. Beskriver et definert arbeidsfelt knyttet til prosesser i KS. KS Gjeldende fra Høgskoledirektøren HiG 16

17 Begrep SAFE Studentevaluering Studiekultur Studiekvalitet Studieløpet Studieprogram Studieprogramansvarlig Studieprogramutviklingsmøtet UFD Utdanningssamtale Verdikjede Verdiskaping Virksomhetsidé Årshjulet Definisjon beskriver forventningene til rollen. Elektroniks verktøy for definering og publisering av emnebeskrivelser Systematisk innhenting og presentasjon av studenters synspunkter og holdninger. Studentenes læringsstrategier og hvordan de tar i bruk de fasiliteter, den infrastruktur med mer som høgskolen tilrettelegger for. Samlebegrep for institusjonens tilrettelegging for læringsaktiviteter Verdikjeden rekruttering læringsaktiviteter sertifisering - alumni Definert av styrets vedtak om studieportefølje. En rolle med prosessansvar: Ansvar for å koordinere et sett aktiviteter som inngår i prosessen å utvikle et studieprogram. Årlig møte (per studieprogram) der evaluering av det enkelte studieprogram settes på dagsorden. Utdannings- og forskningsdepartementet. Samlebegrep på veiledninger om studieløp / studiegjennomføring Et sett av prosesser som samlet skaper-/ inngår i det å skape verdien, produktet. For studieløpet: kandidaten. Det å gjennomføre læringsaktiviteter, FoU, service-/støttetjenester Virksomhetens grunnleggende hensikt. HiG: Kunnskapsproduksjon (undervisning, FoU) og formidling/innovasjon. Større prosesser og viktige milepæler plassert i tid. Gjeldende fra Høgskoledirektøren HiG 17

18 8.5 Organisasjonskart 8.6 Roller i KS-prosesser. For hver rolle utvikler KS en sjekkliste knyttet til årshjulets faser. Roller har en midlertidig karakter. Stillinger ved HiG har sine oppgaver definert av en stillingsbeskrivelse. Rollenavn Type Dekkes av stilling Funksjonsbeskrivelse Emneansvarlig Faglig Lærer, utpekt av instituttleder Kullkoordinator Faglig Lærer, utpekt av instituttleder Gjeldende fra Høgskoledirektøren HiG 18 Lede lærerteam om å oppdatere emnebeskrivelser i SAFE Ansvarlig for å koordinere mellom emner på et årstrinn/semester i et studieprogram. Gjennomføre fagutviklingsmøter Lærer Faglig Lærer Gjennomføring av utdanning, forskning og formidling i h t individuell ressursplan og omsetter emnebeskrivelsene til konkrete læringsaktiviteter Studieprogramansvarlig Faglig Lærer, utpekt av instituttleder Ansvarlig for tilhørende studieprogram med studieretninger. Herunder også pedagogisk

19 Rollenavn Type Dekkes av stilling Funksjonsbeskrivelse utviklingsarbeid og koordinering med - internasjonalisering - bibliotektjenester - it-tjenester Prosjektansvarlig Faglig Utpekt av instituttleder Prosjektleder Faglig Utpekt av instituttleder Utvalgsleder Avhengig av utvalg Utpekt av rektor eller direktør Forvalter eierskap for HiG til eksternt finansierte prosjekter (EFV) eller FoU-prosjekter Forvalter operativt ansvar for HiG til eksternt finansierte prosjekter (EFV) eller FoU-prosjekter. Ser til at utvalgets mandat følges, at utvalgets vedtak gjennomføres og at utvalgets arbeid oppsummeres i en årsrapport. Stillinger i høgskolens linjestruktur har egne stillingsbeskrivelser. Gjeldende fra Høgskoledirektøren HiG 19

20 8.7 Informasjonsflyt mellom KS-roller Gjeldende fra Høgskoledirektøren HiG 20

21 8.8 Ramme for årlig KS-rapport Rapporten er utarbeidet med utgangspunkt i rapportering om 2003 i forslag til statsbudsjett for Rapporten følger strukturen i Kvalitetssystem for HiG, og følger tematikken i styringskalenderen årshjulet for HiG. Prosesseiere har ansvar for å levere analysere av endring av kvalitet til rapporten. Rekruttering, opptak, mottak/studentservice Undervisning / faglige aktiviteter Budsjett- og strategiprosesser HiG følger en prosjekttilnærming for de prosessene som inngår i årshjulet, og bygger rapporten over en standard lest ( kvalitetssirkelen ) for rapportering i HiG. For hvert punkt ovenfor beskrives fasene Planlegging Gjennomføring Vurdering Forbedring Rapporten struktureres slik at den tjener to formål: Årsrapport om kvalitetsarbeid til styret Forslag til statsbudsjett for 2005 (Undervisning 3.2) Planleggingsfase Rapport om kvalitetsreformen for 2002 Gjennomføringsfase Rapport om kvalitetsreformen for 2003 Vurdering av resultat Rapport om kvalitetsreformen - måloppnåelse 2003 knyttet til kvalitetsindikatorer Forslag til forbedringstiltak Planer for 2004 og 2005 / mål for kvalitetsindikatorer 2004 / 2005 Gjeldende fra Høgskoledirektøren HiG 21

22 8.9 KS-prosesser til KS på web F: hovedsakelig faglig forankret prosess, A: hovedsakelig administrativt forankret prosess. Kolonnen KP (kvalitetsparameter) betegner de prosesser det utvikles kvalitetsparametere for (av typene prosess, innsats, resultat). Indeks Verdikjede Faser Hovedprosess Delprosess Fag/admtype KP Ansvarlig 1 KS F/A Faglig-/adm. ledelse 1.1 Systembeskrivelse A KS-koordinator 1.1 Rapporteringsrutiner / styringsinformasjon A X KS-koordinator 1.2 Kvalitetsrapport A KS-koordinator 1.3 Publisering av evalueringer F/A X Instituttleder/KS-koordinator 1.4 Årshjulet A KS-koordinator 2 Studieløp F Rektor 2.1 Rekruttering A Studiedirektør Markedsføring A/F X Studiedirektør Opptak A X Studiedirektør Mottak A/F X Instituttleder 2.2 Undervisning F Rektor Programutvikling F/A Instituttleder Fagutvikling F X Instituttleder / rollen kullkoordinator og emneansvarlig Studieprogramutvikling F X Instituttleder / rollen studieprogramansvarlig Nyskaping F/A X Studienemnd Studentevaluering F/ X Student / KS-koordinator FOU st.prog / fag F (A) X Instituttleder Ekstern kontakt (studieprogram) F/A Instituttleder Studieprogramevaluering A/F X Studienemnd Studiekulturutvikling F Instituttleder Individuell utdanningsplan F/A X Instituttleder / rollen studieprogramansvarlig Utvikle læringsstrategier F/A X Instituttleder / rollen studieprogramansvarlig Internasjonalisering F/A X Instituttleder / rollen Gjeldende fra Høgskoledirektøren HiG 22

23 Indeks Verdikjede Faser Hovedprosess Delprosess Fag/admtype KP Ansvarlig studieprogramansvarlig Førstesemesterstudenten F/A X Prorektor / høgskoledir Likestillingsutvalg F/A Likestillingsutvalgsleder Pedagogisk utvikling F Rektor Kompetanseutvikling F/A X Rektor/ personaldirektør Pedagogisk støttetjeneste F X Rektor Studiekvalitetsutvalg F Prorektor Serviceutvikling A X Høgskoledirektør Førstelinjetjeneste A Studiedirektør Læringsmiljø fysisk / psykisk A Instituttleder Timeplanlegging A Studiedirektør IKT-tjenester A IKT-leder Bibliotektjenester A/F Bibliotekleder Studentsystem forvaltning A Studiedirektør / FS ansvarlig Informasjonssystemer A Studiedirektør / Informasjonsleder Tilrettelegging av praksis A Praksiskoordinator Læringsmiljøutvalg A Studiedirektør 2.3 Sertifisering F/A Instituttleder/studiedirektør Eksamensavvikling A X Studiedirektør Sensoroppnevning F X Instituttleder Eksamensoppgaver F X Rollen Emneansvarlig Sensur F X Rollen Emneansvarlig Klagebehandling A X Studiedirektør 2.4 Kandidatoppfølging F/A Instituttleder/avd. dir Spørreundersøkelse A KS-koordinator 3 FOU-prosjekter F Rektor 4 EFV-prosjekter A/F EVU-leder 4.1 Avtalegrunnlag A X EVU-leder 4.2 Finansiering A X Instituttleder 4.3 Gjennomføring F X EVU-leder Gjeldende fra Høgskoledirektøren HiG 23

24 Indeks Verdikjede Faser Hovedprosess Delprosess Fag/admtype 5 Strategi / budsjett A/F Adm-/fagl. ledelse / økonomidir. 5.1 Budsjettfordeling int. A/F? Adm-/fagl. ledelse / økonomidir. KP Ansvarlig Nøkketall om HiG F/A? Fagl.-/adm. ledelse 5.2 Budsjettjustering int. A? Adm.-/instituttleder./økonomidir Individuell ressursplan F/A X Instituttleder / avdelingsdirektør 5.3 Budsjettforslag UFD F/A Fagl.-/adm. ledelse /økonomidir Egenevaluering (CAF) F/A X Fagl.-/adm. ledelse / KSkoordinator 5.4 Styringsdialog UFD F/A Rektor/høgskoledirektør 5.5 Styringsdialog intern F/A X Rektor/høgskoledirektør 5.6 Kvalitetsanalyse F/A X Rektor/høgskoledirektør 5.7 Strategisk plan F/A X Styret 5.8 Studentvelferd A X Styret / høgskoledirektør 6 Organisasjonen HiG A Høgskoledirektørens stab Gjeldende fra Høgskoledirektøren HiG 24

Kvalitetssystem for HiG

Kvalitetssystem for HiG SYSTEMBESKRIVELSE SAKSNUMMER HIG: 08 / 1640 Kvalitetssystem for HiG Versjon 4, gjeldende fra 01.03.10 Godkjent av høgskoledirektør etter delegasjon fra styret 1 MÅL, PLAN OG LEDELSESFORANKRING FOR KVALITETSARBEIDET...

Detaljer

KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN

KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN Vedtatt av NOKUTs styre 5. mai 2003, sist revidert 25.01.06. Innledning Lov om universiteter

Detaljer

Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene

Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene 1 Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene i Norge Bjørn Torger Stokke Dekan for sivilingeniørutdanningen NTNU 2 Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene i Norge Universitetsloven Nasjonalt organ

Detaljer

Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland

Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland Høgskolen i Bodø Saksnummer: Møtedato: Styret 103/10 16.12.2010 Arkivreferanse: 2010/2058/ Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland Behandling: Vedtak: 1. Styret for Høgskolen i Bodø vedtar

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR EVALUERING

RETNINGSLINJER FOR EVALUERING RETNINGSLINJER FOR EVALUERING Kvalitetssikringssystem: Kap. 1.3 Versjon: 6 Godkjent av høgskolestyret første gang 22.mai 2006. Ansvarlig for revisjon: Kvalitets- og læringsmiljøutvalget (KLMU). Revidert/justert

Detaljer

Kvalitetssystem (forslag til 1. utgave)

Kvalitetssystem (forslag til 1. utgave) Kvalitetssystem (forslag til 1. utgave) Høgskolen i Østfold September 2004 1 KVALITETSSYSTEMET... 4 1.1 BAKGRUNN OG KRAV... 4 1.2 KVALITETSSYSTEMETS FORMÅL OG GYLDIGHET... 5 1.3 KVALITETSSYSTEMETS STRUKTUR...

Detaljer

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING Fastsatt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Detaljer

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr:

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr: SU-sak 15/2014 Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen Forslag til vedtak: Studieutvalget gir

Detaljer

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling Studenten Studentene har rett til og ansvar for å engasjere seg i arbeidet med forbedring av utdanningen og undervisningen. -Har rett til og ansvar for å delta aktivt i emneevalueringer, studentundersøkelser,

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING

EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING Innhold NOKUTBESØK TRINN FOR TRINN... 1 NOKUTS EVALUERINGSKRITERIER... 2 FORBEREDELSE HVA SA NOKUT FORRIGE GANG... 3 FORBEREDELSE IDENTIFISERE SUKSESS

Detaljer

Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU

Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU SU-sak 16/2014 Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Katarina Klarén Forslag til vedtak: Studieutvalget

Detaljer

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. 02. oktober 2013

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. 02. oktober 2013 NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning 02. oktober 2013 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning Innhold 1. Om NTNUs system for kvalitetssikring

Detaljer

Saksnummer: 39/2011 Studiekvalitetsrapport 2010 rapport fra arbeidsgruppe

Saksnummer: 39/2011 Studiekvalitetsrapport 2010 rapport fra arbeidsgruppe SN-SAK NR: 39/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 1302 1901 SAKSANSVARLIG: STUDIEDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): STUDIEDIREKTØREN ARKIVSAK NR: Saksnummer: 39/2011 Studiekvalitetsrapport 2010 rapport

Detaljer

Kvalitetsrapport 2009

Kvalitetsrapport 2009 Høgskolen i Lillehammer Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap Kvalitetsrapport 2009 Innledning 2009 er første driftsår for Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap etter delingen av gamle

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Informasjonsmøte 22.08.13.

Informasjonsmøte 22.08.13. NOKUTs evaluering av UiOs kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten Informasjonsmøte 22.08.13. Monica Bakken, studiedirektør Disposisjon NOKUTs evalueringer: Formål og prosess. UiOs kvalitetssystem for

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret i sak FS-48/12, 3. september 2012. 1. Universitetets sentrale organisering 2014 2018 Styrets oppgaver

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

LMUs rolle i kvalitetssikringen. LMU-forum, 21.09.2010 Wenche Froestad, seniorrådgiver i NOKUT

LMUs rolle i kvalitetssikringen. LMU-forum, 21.09.2010 Wenche Froestad, seniorrådgiver i NOKUT LMUs rolle i kvalitetssikringen LMU-forum, 21.09.2010 Wenche Froestad, seniorrådgiver i NOKUT Lovens krav til Læringsmiljø (3) Ved institusjonen skal det være et læringsmiljøutvalg som skal bidra til at

Detaljer

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Godkjent av rektor på fullmakt 30. januar 2004, med senere endringer godkjent av rektor på fullmakt 30. september 2005 og 18. mars 2011.

Detaljer

Systembeskrivelse kvalitetssystemet

Systembeskrivelse kvalitetssystemet 8. des 2009 Side 1 av 9 kvalitetssystemet 8. des 2009 Side 2 av 9 Innhold 1.0 Innledning s. 3 1.1 Bakgrunn for kvalitetssystemet. s. 3 1.2 Om kvalitet s. 3 1.3 Mål for kvalitetssystemet.. s. 4 1.4 Strukturen

Detaljer

Retningslinjer for sikring og utvikling av studienes og læringsmiljøets kvalitet

Retningslinjer for sikring og utvikling av studienes og læringsmiljøets kvalitet Versjonsnr. Forfattere Dato Kommentar 1.0 Micheline Egge Grung 10.06. 2008 Grunnlagsdokument vedtatt av høgskolestyret 1.1 Micheline Egge Grung, Arve Thorsberg og Kjell Magne Enget 13.11.2008 Grunnlagsdokument

Detaljer

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INSTRUKSENS FORHOLD TIL OVERORDNET ØKONOMIREGELVERK 3 2 ANSVARSFORHOLD 3 3 ØKONOMIFORVALTNING 4 4 PLAN OG BUDSJETT 6 5

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

Del 2 Akkreditering av institusjonsdeltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram

Del 2 Akkreditering av institusjonsdeltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram Styresak 39/14 Vedlegg 2 Søknad om akkreditering av institusjonsdeltakelse i stipendiatprogrammet Søknad om akkreditering som vitenskapelig høyskole Innholdsfortegnelse og korte sammendrag Lovgrunnlag

Detaljer

NOTAT. Fastsette mål- og resultatkrav innenfor rammen av disponible ressurser og forutsetninger gitt av overordnet myndighet.

NOTAT. Fastsette mål- og resultatkrav innenfor rammen av disponible ressurser og forutsetninger gitt av overordnet myndighet. NOTAT Til: Møtedato: 13.12.07 Universitetsstyret Arkivref.: 200706432-1 Risikostyring ved Universitetet i Tromsø Bakgrunn Som statlig forvaltningsorgan er Universitetet i Tromsø underlagt Økonomiregelverket

Detaljer

Sak: Revisjon av kvalitetssikringssystemet ved Høgskolen i Bodø

Sak: Revisjon av kvalitetssikringssystemet ved Høgskolen i Bodø Høgskolen i Bodø Saksnummer: Møtedato: Styret 28/08 23.04.2008 Arkivreferanse: 2007/1748/ Sak: Revisjon av kvalitetssikringssystemet ved Høgskolen i Bodø Behandling: Etter drøftinger i styret ble pkt.

Detaljer

Strategisk plan 2010-2015

Strategisk plan 2010-2015 Strategisk plan 2010-2015 STRATEGISK PLAN 2010-2015 Vedtatt av Høgskolestyret 17.06.09 I Visjon Framtidsrettet profesjonsutdanning. II Virksomhetsidé gi forskningsbaserte fag- og profesjonsutdanninger

Detaljer

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret 1 FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret Fellesstyrets ledergruppe har bedt informasjonssjef Birgitte Bye (NVH) og kommunikasjonsdirektør Tonje Grave (UMB) om å utarbeide et forslag til kommunikasjonsstrategi

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem)

Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem) Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem) Versjon 10. juni 2013 1 Bakgrunn Samarbeidstiltaket FS er et samarbeid mellom norske universiteter og høgskoler med ansvar for å videreutvikle

Detaljer

Kvalitetshåndbok for Treider Fagskoler AS

Kvalitetshåndbok for Treider Fagskoler AS Kvalitetshåndbok for Treider Fagskoler AS 2 1. INNLEDNING... 3 2. OM KVALITETSHÅNDBOKEN... 3 2.1 Innhold... 3 2.2 Læresteder... 3 2.3 Forutsetninger for at kvalitetsarbeidet skal fungere... 3 2.4 Kvalitetssystemets

Detaljer

Kvalitetssikring ved Høgskolen i Bodø Rapport fra revisjon av kvalitetssikringssystemet

Kvalitetssikring ved Høgskolen i Bodø Rapport fra revisjon av kvalitetssikringssystemet Kvalitetssikring ved Høgskolen i Bodø Rapport fra revisjon av kvalitetssikringssystemet Oppdraget fra Styret ved høgskolen i Bodø Både Studiekvalitetsutvalget (SKU) og Styret har i løpet av vårsemesteret

Detaljer

Kvalitetssystemet ved Høgskolen i Finnmark

Kvalitetssystemet ved Høgskolen i Finnmark Kvalitetssystemet ved Høgskolen i Finnmark Vedtatt 18.6.2003 Revidert 16.februar 2005 Revidert 15.juni 2011 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...3 1.1 Bakgrunn for revisjon av det interne kvalitetssystemet

Detaljer

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Mål- og strategiplan Mål- og strategiplan 2014-2017 Innhold Forord... 3 Strategisk retning 2014-2017... 4 Mål og fokusområder... 5 Hovedmål 1: Gi fagskoleutdanning med god kvalitet... 5 Hovedmål 2 Øke

Detaljer

Mål for Høgskolen i Narvik for 2006

Mål for Høgskolen i Narvik for 2006 SAK 08/06 DEL OG RESULTATMÅL FOR 2006 Nedenfor følger forslag til resultatmål knyttet til de enkelte hovedmål og delmål for høgskolen. Det vises til tildelingsbrevet som er vedlagt orienteringssak 02.6

Detaljer

NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet

NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet Krav i - forskrift om kvalitet i høyere utdanning - studietilsynsforskrift Tittel: Akkreditering som universitet Gyldig fra: 2013 ISSN-nr [ISSN-nr] Forord

Detaljer

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 HiHs rolle Høgskolen i Harstad skal være en lokal og regional vekstkraft. Høgskolen i Harstad skal, med forankring i nasjonal og

Detaljer

Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen

Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen 1. Forholdet til samarbeidspartnere styrke og videreutvikle samhandlingen med og være

Detaljer

KVALITETSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN VED HBV

KVALITETSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN VED HBV KVALITETSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN VED HBV Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Formål og prinsipper... 4 2 Kvalitetssystemets oppbygning... 5 2.1 Del 1 Systembeskrivelse/rammer for

Detaljer

Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen

Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen Universitets- og fusjonsprosjektet: Organisering av nivå 1 Vurdering av organisasjonsmodell må ses i lys av den nye høgskolens visjoner og ambisjoner. Modellen

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Visjon Strategisk plan 2013 2016 Kompetanse for et bærekraftig og trygt samfunn! Virksomhetsidé Høgskolen i Gjøvik (HiG) skal bidra til et bærekraftig og trygt samfunn gjennom utdanning, forskning og formidling

Detaljer

NOTAT. Høringsuttalelse administrativ organisering

NOTAT. Høringsuttalelse administrativ organisering NOTAT Til: prosjektledelsen SD/høgskoledirektører Fra: Seksjon FT-Utdanning v/viserektor utdanning og gruppeleder SD studieadministrasjon Dato: 8. april 2013 Kopi: Johnny Thorsen Saksnummer: 2012/996 Høringsuttalelse

Detaljer

Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017

Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017 Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017 1 Denne handlingsplanen er en videreføring av Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2010 2013. DEL 1 KAPITTEL 1. INNLEDNING

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

B. Med bakgrunn i Årsrapport om studiekvalitet 2009 tilrår Studienemnda oppfølging av følgende områder de nærmeste 1-3 år:

B. Med bakgrunn i Årsrapport om studiekvalitet 2009 tilrår Studienemnda oppfølging av følgende områder de nærmeste 1-3 år: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP SN-SAK NR: 47/2010 SAKSANSVARLIG: STUDIEDIREKTØR OLE-JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER: SENIORRÅDGIVER CECILIE MATHIESEN ARKIVSAK NR:2003/133 Saksnummer: 47/2010 Studiekvalitetsrapporten

Detaljer

Strategisk plan Ved Norsk høgskole for helhetsterapi 2010-2015

Strategisk plan Ved Norsk høgskole for helhetsterapi 2010-2015 Strategisk plan Ved Norsk høgskole for helhetsterapi 2010-2015 1 Hovedmål: 1. Faglig og pedagogisk utvikling, og styrke faglig og administrativ stab i takt med skolens vekst. 2. Fokus på læringsmiljø og

Detaljer

NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har siden oppstarten i 2003 vært

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Vedtatt i avdelingsstyret den dato, år. 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en anerkjent handelshøyskole med internasjonal akkreditering.

Detaljer

Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid

Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid 1-3 NOKUTs tilsynsvirksomhet skal lyde: Innenfor de rammer som er fastsatt i lover og forskrifter skal NOKUT føre

Detaljer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning A. Fastsettelse av virkeområde Reglementet er fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov

Detaljer

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Kvalitetssikringen ivaretas gjennom krav til undervisningspersonalet (fast tilsatte og timelærere), krav til sensur,

Detaljer

Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. Delegasjonsvedtak er vist i ramme.

Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. Delegasjonsvedtak er vist i ramme. Revidert 13.12.2004 sreglement for Høgskolen i Gjøvik Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. svedtak er vist i ramme. Saksdokumenter:

Detaljer

Kvalitetssystem for forskerutdannelsen

Kvalitetssystem for forskerutdannelsen Kvalitetssystem for forskerutdannelsen Det samfunnsvitenskapelige fakultet UiO Ph.d.-rådgiver Cecilie W. Lilleheil Strategi2020 UiO mot status som et internasjonalt toppuniversitet Hovedambisjon «å utvikle

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 ble vedtatt av høgskolestyret 15.03.2013. Planen er revidert og godkjent av rektor 05.02.2015. Endringene skyldes tilpasning til ny mal fra KD jf. Tildelingsbrev

Detaljer

Mandat for programråd/studieutvalg

Mandat for programråd/studieutvalg FS-58/203 Mandat for programråd/studieutvalg Møtedato: 29. november 203 Saksansvarlig: Jan Olav Aarflot Saksbehandler(e): Notat fra prorektor ved NVH, Halvor Hektoen Forslag til vedtak: Fellesstyret vedtar

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA

Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA KDs «gylne triangel» - Kunnskapstriangelet Utdanning Kvalitet Entreprenørskap I samarbeid med arbeidslivet Samfunnsrelevans FoU Innovasjon 3 Strategi 2020 Visjon: Ny

Detaljer

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016 Side 1 av 5 Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012- Innhold 1. Verdigrunnlag og visjon... 1 2. Formål... 1 3. Hovedmål for perioden... 2 4. Satsingsområder for perioden... 2 4.1 Utdanning...

Detaljer

Sentral handlingsplan 2013

Sentral handlingsplan 2013 Sentral handlingsplan 2013 per 07.11.12 Basert på vedtak og innspill i styremøte den 30.oktober 2012 og tidligere vedtatt strategisk plan Strategisk plan for HiL 2012 2015. (Basert på styrets behandling

Detaljer

I samråd med avdelingsledelsen, forventes det også at instituttleder gir faglig innspill til den samlede strategiske utviklingen av HH.

I samråd med avdelingsledelsen, forventes det også at instituttleder gir faglig innspill til den samlede strategiske utviklingen av HH. Kunngjøringstekst: 100 % stilling som instituttleder ved Institutt for samfunnsvitenskap ved Høgskolen i Hedmark, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, med tiltredelse fra 1.8.2013. Om Institutt

Detaljer

Mål og målgrupper for ny UiO-web

Mål og målgrupper for ny UiO-web Mål og målgrupper for ny UiO-web UiOs virksomhetsidé fra kommunikasjonsplattformen Universitetet i Oslo skal være et vitenskapelig kraftsenter på høyt internasjonalt nivå, som gjennom utvikling og deling

Detaljer

Politisk dokument Studiekvalitet

Politisk dokument Studiekvalitet Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Studiekvalitet «Vedtatt av NSOs landsstyre 31. mai 2015.» 20XX0000X Politisk dokument om studiekvalitet

Detaljer

Vedlegg 2 til styresak 24/2008 KVALITETSARBEID VED KUNSTHØGSKOLEN

Vedlegg 2 til styresak 24/2008 KVALITETSARBEID VED KUNSTHØGSKOLEN Vedlegg 2 til styresak 24/2008 KVALITETSARBEID VED KUNSTHØGSKOLEN 1. Om kvalitetsarbeidet ved Kunsthøgskolen Kunsthøgskolen har formulert strategier for virksomheten i Strategisk plan. Det sentrale i strategien

Detaljer

Kvalitetshåndbok Del 1 Systemhåndbok Versjon 2.0

Kvalitetshåndbok Del 1 Systemhåndbok Versjon 2.0 1 av 26 Del 1 Systemhåndbok Versjon 2.0 2 av 26 Innholdsfortegnelse 1 a... 4 2 Kvalitetsarbeidets forankring og mål... 4 2.1 Forankring... 4 2.2 Høgskolens styringsdokumenter... 5 2.3 Kvalitetsarbeidets

Detaljer

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Bakgrunn Idrettsaktiviteter har et stort omfang i det norske samfunnet og spiller en viktig rolle i mange menneskers liv. Så å si alle barn og unge

Detaljer

Hovedregler for økonomiforvaltningen ved AHO

Hovedregler for økonomiforvaltningen ved AHO KVALITETSHÅNDBOK Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 10 Økonomi Hovedregler for økonomiforvaltningen ved AHO Hovedreglene er fastsatt av styret ved Arkitekthøgskolen i Oslo i medhold av pkt. 2.2. i Hovedinstruks

Detaljer

ALL- OG STIFTELSESMØTE 07.04.14

ALL- OG STIFTELSESMØTE 07.04.14 ALL- OG STIFTELSESMØTE 07.04.14 Agenda Velge møteleder og referent Studentdemokrati - trenger vi det? Studentdemokratiet ved Psypro i dag Forslag til ny organisering Gjennomgang av vedtekter Universitetsloven

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015 Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen Verdier: Menneskeverd Likeverd Medvirkning Virksomhetsidé drive forskningsbasert

Detaljer

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr.

Detaljer

Kvalitetssikringssystem ved Høgskolen i Bodø ( kortversjon )

Kvalitetssikringssystem ved Høgskolen i Bodø ( kortversjon ) Vedlegg 1: Kvalitetssikringssystem ved Høgskolen i Bodø ( kortversjon ) Innstilling fra en arbeidsgruppe nedsatt av styret for Høgskolen i Bodø. Vedtatt av styret for HBO i juni 2003. Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009

Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009 Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009 I reglementet for UHRs fagstrategiske enheter, vedtatt av Universitets- og høgskolerådets styre den 17. oktober

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Kunsthøgskolen i Oslo. Januar 2009

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Kunsthøgskolen i Oslo. Januar 2009 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Kunsthøgskolen i Oslo Januar 2009 Forord Ifølge lov om universiteter og høgskoler skulle alle akkrediterte utdanningsinstitusjoner ha et system

Detaljer

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Reglement for styre, styringsorganer, råd og utvalg Versjon 2.2 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Virkeområde - Styringsorganer... 2 1. Virkeområde... 2 2. Sentrale styringsorganer...

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter NLA Høgskolen

NOKUTs tilsynsrapporter NLA Høgskolen NOKUTs tilsynsrapporter NLA Høgskolen Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen September 2014 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved institusjonene. Dette gjør vi blant

Detaljer

Avansert geriatrisk sykepleie (erfaringsbasert master)

Avansert geriatrisk sykepleie (erfaringsbasert master) Samlet programbeskrivelse Avansert geriatrisk sykepleie (erfaringsbasert master) Varighet: 3 år Studiepoeng: 120 Organisering: Deltidsstudium Ansvarlig fakultet: Det medisinske fakultet Programnavn: Avansert

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1962 Professor 1964 Førsteamanuensis 1952 Professor 1943 Professor (60%) b. Midlertidig ansatte/rekrutteringsstillinger

Detaljer

Innkalling til møte i Læringsmiljøutvalget torsdag 14. desember 2006, kl 12:00 13:45

Innkalling til møte i Læringsmiljøutvalget torsdag 14. desember 2006, kl 12:00 13:45 Til medlemmer av LMU: Ida Skjerve (leder) Jan Høiberg Brit Ørum Østmo Terje Grandahl Frode Fjeldseth Ellisiv Ulrikke Rasmussen Pedersen Fellestjenesten Postadresse: 1757 Halden E-post: postmottak@hiof.no

Detaljer

Årsrapport 2012 og handlingsplan 2013. Læringsmiljøutvalget. Høgskolen i Sør-Trøndelag

Årsrapport 2012 og handlingsplan 2013. Læringsmiljøutvalget. Høgskolen i Sør-Trøndelag Årsrapport 2012 og handlingsplan 2013 Læringsmiljøutvalget Høgskolen i Sør-Trøndelag Læringsmiljøutvalget Bakgrunn og etablering Lov om universiteter og høgskoler 4 3, første ledd, gir styret ved institusjonen

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Rudolf Steinerhøyskolen. Januar 2009

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Rudolf Steinerhøyskolen. Januar 2009 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Rudolf Steinerhøyskolen Januar 2009 Forord I følge lov om universiteter og høgskoler skulle alle akkrediterte utdanningsinstitusjoner ha et

Detaljer

Fagplan-/Studieplan Studieår 2010-2013. Data. Oppstart H2010, 1. kl.

Fagplan-/Studieplan Studieår 2010-2013. Data. Oppstart H2010, 1. kl. Side 1/6 Fagplan-/Studieplan Studieår 2010-2013 Data Oppstart H2010, 1. kl. Oslofjorden teknologiutdanning Endringshistorikk Mal versjon 1.0: 09.februar 2007 Mal versjon 2.0 19.februar 2007 studieplan

Detaljer

Konsekvensene er fastsatt i 2-3 (1) i Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning:

Konsekvensene er fastsatt i 2-3 (1) i Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning: Eval uer i ngavsyst em f or kval i t et ssi kr i ngavut danni ngenved Nor skgest al t i nst i t ut thøyskol e Apr i l2010 ( +r appor tf r adesember2008) Forord Ifølge Lov om universiteter og høgskoler

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012. Off. versjon. Styremedlemmer til stede: Ekstern representant Styreleder

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012. Off. versjon. Styremedlemmer til stede: Ekstern representant Styreleder MØTEBOK Off. versjon HØGSKOLESTYRET Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012 Styremedlemmer til stede: Åge Danielsen Ruben Jensen Merete Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Universitetet i Oslo Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Universitetet i Oslo Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Ephorte: Saksnr: 46/2015 Møtedato: 2. desember 2015 Notatdato: 17. november

Detaljer

STUDIEPLAN. Deltid anbefalt over 3 år

STUDIEPLAN. Deltid anbefalt over 3 år STUDIEPLAN egis Nettbasert års-studium i geografiske informasjons-systemer (07/08) (Netbased Further Course in Geographical Information Systems, GIS) 60 studiepoeng (ECTS) Deltid anbefalt over 3 år Studiet

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Ansgar Teologiske Høgskole

NOKUTs tilsynsrapporter Ansgar Teologiske Høgskole NOKUTs tilsynsrapporter Ansgar Teologiske Høgskole Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Januar 2015 SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING - EVALUERING NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling

Detaljer

Kvalitet i doktorgradsutdanningen erfaringer med grunnlag i NOKUTs tilsynsarbeid. Stein Erik Lid NOKUT - Avdeling for utredning og analyse

Kvalitet i doktorgradsutdanningen erfaringer med grunnlag i NOKUTs tilsynsarbeid. Stein Erik Lid NOKUT - Avdeling for utredning og analyse Kvalitet i doktorgradsutdanningen erfaringer med grunnlag i NOKUTs tilsynsarbeid Stein Erik Lid NOKUT - Avdeling for utredning og analyse NOKUTs rolle NOKUT er et faglig uavhengig forvaltningsorgan med

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ARKEOLOGI (IAS)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ARKEOLOGI (IAS) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ARKEOLOGI (IAS) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1946 Professor 1952 Professor 1960 Professor/Instituttleder 1947 Professor 1955 Professor 1970 Førsteamanuensis

Detaljer

Etablering av Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HiBV) fra 010114 Oppstartsmøte delprosjekt Sikker drift - 280912

Etablering av Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HiBV) fra 010114 Oppstartsmøte delprosjekt Sikker drift - 280912 Etablering av (HiBV) fra 010114 Oppstartsmøte delprosjekt Sikker drift - 280912 HiBV Ringerike VI skal. HiBV Bakkenteigen HiBV Drammen HiBV Kongsberg Etablering av (HiBV) fra 010114 Kortversjonen av Sikker

Detaljer

KVALITET I FJERNUNDERVISNING NOKUTS ROLLE I UTDANNINGS-NORGE KRITERIER OG KVALITETSKRAV I FLEKSIBEL UTDANNING

KVALITET I FJERNUNDERVISNING NOKUTS ROLLE I UTDANNINGS-NORGE KRITERIER OG KVALITETSKRAV I FLEKSIBEL UTDANNING KVALITET I FJERNUNDERVISNING NOKUTS ROLLE I UTDANNINGS-NORGE KRITERIER OG KVALITETSKRAV I FLEKSIBEL UTDANNING INNHOLD NOKUT Rollen i utdannings-norge Organiseringen Metoden Hva er fagskoleutdanning? Kriteriegrupper

Detaljer

Delegasjonsreglement for HiG

Delegasjonsreglement for HiG sreglement for HiG 1. GENERELT Dette delegasjonsreglementet er vedtatt i samsvar med 9-1 i Lov om universiteter og høgskoler. 9-1. (2) Alle beslutninger ved private universiteter og høyskoler truffet av

Detaljer

NOKUT og kvalitet i IKT-støttet høyere utdanning. Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, Avdeling for utredning og analyse, NOKUT

NOKUT og kvalitet i IKT-støttet høyere utdanning. Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, Avdeling for utredning og analyse, NOKUT NOKUT og kvalitet i IKT-støttet høyere utdanning Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, Avdeling for utredning og analyse, NOKUT Hva skal jeg snakke om? NOKUTs rolle i arbeidet med å sikre og utvikle kvalitet

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR AITEL 2011 2015

STRATEGISK PLAN FOR AITEL 2011 2015 STRATEGISK PLAN FOR AITEL 2011 2015 Vedtatt i avdelingsstyret 10. desember 2010 1 Misjon, visjon og satsingsområder AITeL skal tilby de beste kandidater innenfor IKT til privat og offentlig virksomhet.

Detaljer

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30 Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Faglig innhold Generell beskrivelse av studiet: Studiet

Detaljer