Kvalitetssystem for HiG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvalitetssystem for HiG"

Transkript

1 SYSTEMBESKRIVELSE SAKSNUMMER HIG: 03 / Kvalitetssystem for HiG Versjon 2, gjeldende fra Godkjent på vegne av styret ved høgskoledirektør

2 1 Forord Mål for kvalitetsarbeidet Hovedmål Delmål KS-rammer Årshjulet Dokumentasjonsbibliotek Kvalitetsindikatorer Evaluering Revisjon Organisering Organisasjonskart KS-roller Studentmedvirkning via KS Hovedprosess 1: Studentrekruttering og studentservice Hovedprosess 2: Faglige aktiviteter Studieprogram og emner Læringsaktiviteter Forskning og utviklingsarbeid Formidlingsarbeid Innovasjon Nettverksutvikling Eksternt finansierte prosjekt Hovedprosess 3: Økonomistyring og drift Styring Læringsmiljø Kvalitetsindikatorer Personalforvaltning Økonomiforvaltning Rapporteringer Avvikshåndtering Vedlegg Mal for prosessbeskrivelser Ramme for KS til web Kvalitetsindikatorer for HiG KS-vokabular Organisasjonskart Roller i KS-prosesser Informasjonsflyt mellom KS-roller Ramme for årlig KS-rapport KS-prosesser til KS på web...22

3 1 Forord Fra og med 2004 ble det krav om at alle akkrediterte høgre utdanningsinstitusjoner skulle ha interne systemer for kvalitetssikring av utdanningstilbudene Kvalitessikringssystemer. Institusjonenes kvalitetssikringssystemer skal omfatte alle forutsetninger og prosesser som har betydning for utdanningskvaliteten og skal kunne avdekke eventuell kvalitetssvikt i utdanningstilbudene. NOKUT har fått i oppdrag å jevnlig evaluere systemene for kvalitetssikring av utdanningen ved de akkrediterte høgre utdanningsinstitusjonene. Det skal ikke gå mer enn seks år mellom hver evaluering. Evalueringene utføres etter krav som er gitt i forskrift fra Kunnskapsdepartementet og i utfyllende kriterier som NOKUT selv har fastsatt. Ved Høgskolen i Gjøvik valgte en å organisere utviklingen av kvalitetssikringssystemet som et prosjekt. I prosjektet ble det utarbeidet en systembeskrivelse samt en kvalitetshåndbok. Kvalitetshåndboken er et webbasert støttesystem for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling som skal bidra til god samhandling om prosesser som har betydning for HiGs virksomhet innen utdanning, forskning og formidling. Arbeidet med versjon 1 ble avsluttet i 2004 og NOKUT evaluert og godkjent august På bakgrunn av anbefalinger fra NOKUT`s evaluering av system for kvalitetssikring ved Høgskolen i Gjøvik samt interne evalueringer ble det satt i gang arbeid med en revidering av versjon 1. I versjon 2 ble FOU og EVU implementert og både systembeskrivelsen og kvalitetshåndboken ble revidert. Gjøvik januar 2006 Gro Dæhlin Prosjekteier Nils Rui Prosjektleder Gjeldende fra Høgskoledirektøren HiG 3

4 2 Mål for kvalitetsarbeidet Kvalitetssystemet (KS) beskriver rammene for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling ved HiG. KS presenteres via et webbasert støttesystem som skal bidra til god flyt i prosesser som har betydning for HiGs virksomhet. KS skal bidra til å realisere høgskolens strategiske plan. 2.1 Hovedmål HiG vil utvikle et helhetlig læringsmiljø av høg kvalitet som er attraktivt for studenter, eksterne brukere, ansatte og samfunnet for øvrig. 2.2 Delmål 1) KS skal være forankret i strategisk plan. 2) KS skal utvikle gode prosesser for kontroll, utvikling, forbedring og rapportering 3) KS skal være enkelt, robust og brukervennlig og synliggjøre indikatorer for kvalitet. 4) KS-rutiner integreres i virksomheten, inkludert systemer for å håndtere avvik og forbedring. 5) KS definerer aktiviteter som skal kvalitetssikres, og innpasses i organisasjonsstrukturen. 6) KS bestemmer kvalitetsstandarder der avvik analyseres i samarbeid med involverte parter. 7) KS synliggjør systematiske beslutningsprosesser der det sikres medvirkning fra alle parter. 8) KS forutsetter åpenhet, trygghet og toleranse vedrørende metoder, resultater og konklusjoner. Referanse: NOKUT kriteriedokument om kriterier for evaluering av universiteters og høgskolers kvalitetssikringssystem for utdanningsvirksomheten. 3 KS-rammer KS er forankret i: Lov om universiteter og høgskoler. Forskrift om akkreditering, evaluering og godkjenning etter lov om universiteter og høgskoler. NOKUTs utdypende kriterier for institusjonens kvalitetssikringssystem for utdanningsvirksomheten. Strategisk plan for HiG nr 0832: (KD) Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik. KS skal utvikles til et verktøy som støtter samhandlingen om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling: Årshjulet med styringskalender som koordinerer KS-prosesser. Dokumentasjonsbibliotek for KS-prosesser. 1 Kvalitetsindikatorer Evalueringer KS beskriver ramme for presentasjonen av KS på web 2. Resultat av KS-prosesser, som studiehåndbok, strategisk plan, budsjett, studieportefølje, emnebeskrivelser med mer publiseres via andre kanaler enn KS på web. KS fokuserer på fire overordnede kvalitetsaspekter: 1 Vedlegg: Mal for prosessbeskrivelser 2 Vedlegg: Ramme for KS til web. KS-prosesser er gjengitt i Vedlegg 9 Gjeldende fra Høgskoledirektøren HiG 4

5 3.1 Årshjulet Programkvalitet studieprogrammets relevans, koordinering og progresjon av emner. Koordinering: Studienemnd. Studiekvalitet pedagogikk, personalets kompetanseutvikling og studentenes læringsstrategier. Koordinering: Studiekvalitetsutvalg og FoU-råd. Læringsmiljøkvalitet infrastruktur, læringsressurser og studentservice. Koordinering: Læringsmiljøutvalg. Styringskvalitet fagprofilering, ressursstyring, resultatvurdering, kvalitetsanalyse og forbedringstiltak. Koordinering: Ledermøtet. Årshjulet er styringskalender for KS, og er inndelt i: Hovedprosess 1: Studentrekruttering og studentservice ( kapittel 4) Markedsføring, opptak, mottak, service, støttesystemer, veiledning, IKT-støtte, bibliotektjenester, studentvelferd, mv. Hovedprosess 2: Faglige aktiviteter ( kapittel 5) Undervisning, fagkompetanse, pedagogikk, læringsaktiviteter, evaluering, FoU, studieprogram, emner, nyskaping, studiekultur, studenters læringsstrategier, læringsutbytte, mv. Hovedprosess 3: Økonomistyring og drift ( kapittel 6) Strategi- og budsjettprosesser, etablering kvalitetsindikatorer, mv. 3.2 Dokumentasjonsbibliotek KS dokumenterer de prosesser som anses som sentrale i forhold til kvalitetsutvikling av virksomheten og gjør disse tilgjengelig på web for alle ansatte og studenter. 3.3 Kvalitetsindikatorer 3 KS beskriver kvalitetsindikatorer som tallfestes i budsjettet på både HiG- og instituttnivå. Indikatorene skal forankres i strategisk plans hovedmål og følges opp gjennom rapportering og tiltak. 3.4 Evaluering KS beskriver et sett av evalueringer som skal gi grunnlag for analyser og tiltak for å utvikle kvalitet i utdanningen ved HiG. I Årlig rapport om kvalitetsutvikling ved HiG gis det rapport og analyse om foregående år, og forslag til tiltak for kommende budsjettperiode. 3.5 Definisjoner 4 KS gir definisjoner på høgskolens KS-vokabular. 3.6 Prosessgjennomføring Hver gang en prosess gjennomløpes, betraktes denne som et prosjekt med fire ulike faser. Prosessgjennomføring forutsetter at hver KS-prosess tilordnes en Prosesseier med ansvar for kvalitetsanalyse og -utvikling knyttet til definerte kvalitetsindikatorer. 3 Vedlegg: Kvalitetsindikatorer for HiG 4 Vedlegg: KS-vokabular Gjeldende fra Høgskoledirektøren HiG 5

6 3.7 Revisjon Prosessansvarlig med operativt ansvar for prosessgjennomføring. Revisjon av KS vurderes ved revisjon av høgskolens strategiske plan. Høgskoledirektøren vedtar revisjoner. Alle ansatte informeres om endringer elektronisk via KS på web. 4 Organisering KS skal beskrive: 4.1 Organisasjonskart HiG-strukturen via organisasjonskartet. 5 KS-roller for ledelses- og stabsstillinger i resultatenhetene. 6 Informasjonsflyt i KS-prosessene, herunder rapportering, resultatanalyse og oppfølging av kvalitetsindikatorene 7 Organisasjonskartet definerer den formelle ansvarsstruktur. 4.2 KS-roller Viktige praktiske oppgaver ved ved gjennomføring av kvalitetssikring og kvalitetsutviklig er samlet i et sett roller. KS beskriver ansvar tilknyttet den enkelte rolle i form av egne sjekklister, knyttet til årshjulets faser. Gjennom individuell ressursplan gjør ledelsen avtale med den enkelte om hvilke roller de skal ivareta. Høgskoledirektør vedlikeholder og utvikler KS i tråd med strategisk plan. Ansatte deltar i utvikling av læringsmiljøet. Studenter har ansvar for egen læring, og deltar dermed i høgskolens kunnskapsproduksjon. Det skjer ved representasjon i styrer, råd og utvalg, via tillitsvalgtapparat, ved deltakelse i studentevalueringer, fagutviklingsmøter og trivselsundersøkelser, og ikke minst i den løpende undervisning Faglig og administrativ ledelse, herunder instituttleder Drive kulturbygging for kvalitetsutvikling og KS-forbedring. Etablere forpliktende prosesser og kvalitetsmål. Analysere kvalitetsutviklingen innen eget ansvarsområde. Utvikle kvalitetskompetanse og allokere ressurser til kvalitetsutvikling Studieprogramansvarlig Sikre studieprogrammets progresjon og relevans. Fokusere på faglige mål og måltall for studieprogrammet. Gi innspill til instituttleder om ressursbehov for å gjennomføre programmet. Bidra til å utvikle et faglig nettverk rundt programmet. Bidra i saksbehandlingen av studentsaker vedrørende programmet. Gjennomføre møter med kullkoordinatorene i etterkant av fagutviklingsmøtene Kullkoordinator Samordne aktivitetene i de ulike emnene på et trinn. Gjennomføre fagutviklingsmøter. Kontrollere at oppfølgingspunkter håndteres som avtalt med studentrepresentantene. 5 Vedlegg: Organisasjonskart 6 Vedlegg: Roller i KS-prosesser 7 Vedlegg: Informasjonsflyt mellom KS-roller Gjeldende fra Høgskoledirektøren HiG 6

7 4.2.4 Emneansvarlig Lærer KS-koordinator Koordinere utføring av emnebeskrivelsen, evt. delta sammen med emnets lærergruppe. Besørge årlig revisjon av emnebeskrivelsen. Omsette emnebeskrivelsen i konkrete læringsaktiviteter. Delta i lærergruppen når evt. flere lærere samarbeider om gjennomføring av et emne. Tilby ekspertise ved oppbygging og drift av KS. Vedlikeholde det formelle KS og gi råd for anvendelse og utvikling av KS. Utforme Årlig rapport om kvalitetsarbeidet ved HiG FoU-sekretær i studiedirektørens stab Sekretær og saksforbereder for ledergruppe og FoU-råd. Plan- og rapporteringsarbeid vedrørende FoU (budsjettdokumenter for HiG og UFD). Vedlikehold av rutiner omkring rapportering for doktorstipendiater, paraplyprosjekter, mv. Innstille til ledergruppen om tildeling av sentrale midler til paraplyprosjekter og andre strategiske prioriteringer Være orientert om forskningsprogrammer, rutiner for søknadsskriving, rapportering, mv. Redigere sentrale websider om FoU. Sekretær for arrangementskomiteen for Forskningsdagene Leder av råd og utvalg Avholde møter i følge Årshjulet, Sørge for møterapporter med oppfølgingspunkter i tråd med organets mandat, Oppsummere organets virksomhet i årsrapport Prosjektansvarlig i eksternt finansiert virksomhet (EFV) Instituttleder vil normalt være prosjektansvarlig (PA), men rollen kan etter avtale ivaretas av EVU-leder. Høgskoledirektøren er PA i avtaler som gjelder flere institutter, men rollen kan avtales overdratt til EVU-leder Prosjektleder i EFV Instituttleder (eller høgskoledirektør) peker ut prosjektleder (PL) til hvert prosjekt. PL skal: Foreslå prosjektbeskrivelse, fremdriftsplan, budsjett og prosjektavtale (godkjennes av PA). Gjennomføre prosjektet etter avtalt faglig kvalitet og budsjetterte ressursrammer. Rapportere kvartalsvis til økonomiteamet om timebruk og indirekte kostnader. Sende utarbeidede fakturagrunnlag til økonomiteamet. Godkjenne innkjøp og utbetalinger i følge interne prosedyrer. Rapportere fremdrift og resultater til PA, styringsgruppe og eksterne oppdragsgivere. Foreslå tiltak for å rette opp evt. avvik. Avslutte prosjektet ved å kontrollere at alle inntekter og kostnader er medregnet, fordele resultatet internt, og stenge prosjektet. 4.3 Studentmedvirkning via KS Både høgskole og studenter ønsker medvirkningsmulighet via dialog på lavest mulig nivå : Student lærer. 8 Vedlegg: Ramme for årlig KS-rapport Gjeldende fra Høgskoledirektøren HiG 7

8 4.3.1 Evaluering Klassetillitsvalgt lærer. Instituttillitsvalgt instituttleder. Studentråd rektor og høgskoledirektør. Dialogpunkter er møter mellom studentrepresentanter og HiG med fokus på evaluering og kvalitetsutvikling. Vedlegg 7 i KS angir hvilke møter som skal dokumenteres i KS på web, og hvilken rolle som følger opp. Nivå Dialogpunkt Tilbakemelding Student studieprogramansvarlig Klassetillitsvalgt lærer (og evt. emneansvarlig) Klasse / kull kullkoordinator / studieprogramansvarlig Klassetillitsvalgte ved studieprogrammet studieprogramansvarlig Instituttillitsvalgte instituttleder og evt. andre fra instituttet Studentråd HiGs faglige og administrative ledelse Utdanningssamtaler med fokus på bevisstgjøring av studentens egen studiekultur og individuell utdanningsplan. Løpende møter vedrørende læringsaktiviteter når saker oppstår og behov melder seg. Spesielt utprøvingsprosjekt høsten Fagutviklingsmøter på klasse- eller kullnivå der emner og koordinering av læringsaktiviteter mellom trinnets emner står på dagsorden. Studieprogramutviklingsmøter om helhet i gjennomføringen av programmene. Kvalitetsseminar: Felles samling der studentrepresentanter og ansatte setter fokus på kvalitetsutvikling. Jevnlige møter der instituttillitsvalgte bringer opp aktuelle saker fra klassetillitsvalgte. Kaffemøte som månedlig fellesmøte der alle typer saker diskuteres. Studenters evaluering av lærers tilrettelegging av læringsaktiviteter og undervisning i emnet. Studentenes erfaringer fra eget studieprogram. Om markedsføring, rekruttering, mottak, service og studentenes opplevelse i møte med HiG Studentrepresentasjon i styre, råd og utvalg Linket til organisasjonskartet gir KS oversikt over mandat og sammensetning for samarbeidsorganene. Høgskolestyre IKT-utviklingsråd Klagenemnd Læringsmiljøutvalg Studiekvalitetsutvalg Studienemnd Tilsettingsutvalg for faglige stillinger Andre organ: o Kvalitetsseminar o Kaffemøte o Fagutviklingsmøte o Studieprogramutviklingsmøte o Styre for Studentsamskipnaden for Oppland 5 Hovedprosess 1: Studentrekruttering og studentservice De administrative støttesystemene for markedsføring, opptak, mottak og veiledning reguleres gjennom prosessbeskrivelser og milepæler i Årshjulet. Ut fra kontinuerlig dialog med tjenestebrukerne vil Gjeldende fra Høgskoledirektøren HiG 8

9 administrativ ledelse organisere oppgaver og legge til rette for kompetanseutvikling. Dermed løses både forvaltnings- og servicemessige oppgaver profesjonelt etter følgende inndeling: Studiedirektør Studentservice og studieveiledning. Vedlikehold av grunnlagsinformasjon om studenten. Eksamensoppmelding og eksamensavvikling. Vitnemål og studiedokumentasjon. Internasjonalisering. Fagadministrative tjenester. Instituttleder Infrastruktur som romdisponering, laboratorieutstyr, datapark, programvare, mv. Disponering av fagpersonell og timeplanlegging. Laboratorietjenester til undervisning, FoU og oppdrag. Kontorstøtte, administrative tjenester. Tilrettelegging for funksjonshemmede studenter. Biblioteksleder Samlingsoppbygging. Utlån lokalt og fjernlån. Læringsmiljø. Undervisning og FoU. IT-leder Brukeradministrasjon og brukerstøtte. Intern drift. Systemintegrasjon. Studentsamskipnadsleder Bokhandel Studentboliger Barnehage Kantiner Helsetjenester 6 Hovedprosess 2: Faglige aktiviteter 6.1 Studieprogram og emner Utvikling av program er en prosess som involverer fagmiljøene, studenter, tidligere studenter og samarbeidspartnere. Vedlegg 7 sammenfatter det sett av aktiviteter med det formål å utvikle det enkelte emne, sammenhengen mellom emner i et semester / på et årstrinn, og sammenheng, relevans med mer for studieprogrammet som helhet. Følgende deltakere bidrar i følge KS: Studienemnda Studienemnda er delegert (av styret) myndighet for kvalitetssikring av studie-/fagplaner med emnebeskrivelser. Studienemnda etablerer og vedlikeholder maler for studie- og emnebeskrivelser. Studienemnda lager retningslinjer for ekstern sensur. Gjeldende fra Høgskoledirektøren HiG 9

10 6.1.2 Gjennomføring av studieprogram Hver av høgskolens utdanninger, slik de framkommer av styrets vedtak om studieportefølje kalles studieprogram. Instituttleder skal sørge for at hvert studieprogram har en studieprogramansvarlig. Studieprogramansvarlig leder gjennomføring av studieprogrammet, herunder å følge opp Årshjulet og tilhørende prosessbeskrivelser. Kvalitetsutvikling baseres bl.a. på studentundersøkelsen Erfaringer med studieprogrammet (CEQ), gjennom dialogpunktene fagutviklingsmøte, studieprogramutviklingsmøte og årlig kvalitetsseminar Koordinering mellom emner i innen årskull Instituttleder sørger for at hvert trinn i studieprogrammet har kullkoordinator. Kullkoordinator samordner aktivitetene i de ulike emnene på et trinn, følger opp Årshjulet med tilhørende prosessbeskrivelser, og sørger for dialog med et utvalg studenter i fagutviklingsmøte. Kvalitetsutvikling gjennom fagutviklingsmøte Gjennomføring av enkeltemner Hver av de enhetene som er gjenstand for en vurdering som påføres studentens vitnemål/karakterutskrift betegnes som et emne. Instituttleder skal sørge for at hvert emne har en emneansvarlig. Emneansvarlig deltar i fagutviklingsmøter, og sørger for at emnebeskrivelsen oppdateres (SAFE) i henhold til Årshjulet. Kvalitetsutvikling ut fra fagutviklingsmøte og emneansvarliges erfaring med emnegjennomføringen. 6.2 Læringsaktiviteter Møtet mellom lærer og student i læringsaktivitetene er fundamentet i verdikjeden studieløp. Den enkelte lærer har ansvar for å omsette emnebeskrivelsen i konkrete læringsaktiviteter innen rammen av sin individuelle ressursplan. Kvalitetssikring/-utvikling gjennom dialog lærer/studentgruppe, gjennom feedback/undervisningsevaluering, og i fagutviklingsmøtene med utgangspunkt i de pedagogiske metoder, vurderingsformer og veiledningsformer som er beskrevet i emnebeskrivelsene og i studie-/fagplan Forskningsbasert undervisning Instituttleder skal sørge for individuelle ressursplaner der fagpersonalets avsatte tid til faglig oppdatering fremgår, herunder hvor mye som er forskningsbasert Vurdering av studentenes kunnskapsnivå: Rutiner for kvalitetssikring av eksamen framgår av Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik (se Lovdata). Emneansvarlig sørger for at vurderingsform dokumenteres i planleggingen av et emne. Instituttleder og studieprogramansvarlig kontrollerer hvordan fordelingen av karakterskalaen utvikler seg innenfor de enkelte emnene og for studieprogrammet som helhet over tid Utdanningssamtaler og individuell utdanningsplan Instituttleder og studieprogramansvarlig skal sørge for oppfølging av studentenes progresjon i utdanningsløpet og tilby studenter utdanningssamtale om individuell utdanningsplan. Den enkelte student har ansvaret for å gjøre avtaler om endringer i egen utdanningsplan. Gjeldende fra Høgskoledirektøren HiG 10

11 6.3 Forskning og utviklingsarbeid 6.4 Formidlingsarbeid 6.5 Innovasjon 6.6 Nettverksutvikling FoU-rådet er ledelsens ressursutvalg vedrørende høgskolens strategiske plan og handlingsplan for FoU. Rådet gir en årlig vurdering av FoU-innsatsen siste år i forbindelse med rapport til UFD pr. 1. mars. Fou-sekretær gjennomfører rutiner for oppfølging av stipendiater og paraplyprosjekter. KS gir oversikt over gjeldende insentivordninger som skal stimulere til formidlingsinnsats. Vitenskaplige publikasjonspoeng er en kvalitetsindikator som skal følges opp i instituttleders vurdering av måloppnåelse i forbindelse med budsjettprosessen. KS gir prosessbeskrivelser for hvordan høgskolen skal håndtere og utvikle innovasjonsprosjekter. KS gir prosessbeskrivelser for hvordan høgskolens kontaktnett skal pleies og videreutvikles. 6.7 Eksternt finansierte prosjekt Høgskolens interne reglement for eksternt finansiert virksomhet beskriver rammene for kvalitetssikring av kontraktsinngåelse, gjennomføring og rapportering. 7 Hovedprosess 3: Økonomistyring og drift 7.1 Styring Instrumenter for styring av økonomi- og personalforvaltning, prosesser for oppsett av kvalitetsindikatorer og oppfølgende avviksrapportering, er beskrevet i KS Høgskolestyret Styrets mandat og oppgaver er gitt gjennom sentralt lovverk. Styret har delegert deler av sin myndighet gjennom et delegeringsvedtak. Koordinering og utvikling sammen med høgskolens ledelse skjer gjennom styreseminar Ledelse De enkelte lederstillingers ansvar og funksjonsområde er gitt i KSs stillingsbeskrivelser. Koordinering og utvikling av høgskolens lederskap skjer i ledermøtet Intern styringsdialog I henhold til årshjulet gjennomfører rektor og direktør styringsdialog med instituttledere. 7.2 Læringsmiljø 7.3 Kvalitetsindikatorer Studentsamskipnaden (SOPP) er sentral i utviklingen av en god studentservice. KS beskriver arenaer for samarbeid om utvikling av læringsmiljø mellom studenter og HiG (Læringsmiljøutvalg og Kaffemøtet ). KS definerer læringsmiljøsjekken for gjennomgang og kontroll før semesterstart. Kvalitetsindikatorene forankres i strategisk plan og vil være sentrale element for alle resultatenheter: Som mål for virksomhet. I forhold til intern rapportering / styringsdialog og budsjettoppfølging. Vedlegg 3 viser kvalitetsindikatorer per desember 2005, slik de framgår av høgskolens budsjett. Gjeldende fra Høgskoledirektøren HiG 11

12 7.4 Personalforvaltning Området er i stor grad regulert av sentrale lover og regelverk, og gjennom avtaler med hovedsammenslutningene. I den grad det er behov for å supplere, skal personaldirektør sørge for at KS synliggjøre dette (for eksempel beredskapsplan, likestillingsplan, mottak av nyansatte). 7.5 Økonomiforvaltning Området er i stor grad regulert av sentrale lover og regelverk, og i stor grad underlagt ekstern kvalitetssikring gjennom Riksrevisjonen. I den grad det er behov for å supplere, skal økonomidirektør sørge for at KS synliggjøre dette (for eksempel økonomioppfølging for instituttledere). 7.6 Rapporteringer 7.7 Avvikshåndtering KS-koordinator utformer Årlig rapport om kvalitetsarbeidet ved HiG basert på innspill fra resultatenhetene. KS-koordinator sender på forhånd ut mal for slik rapportering. Instituttleder rapporterer kvalitetsindikatorer ved budsjettprosessen og gir vurdering i forhold til måloppnåelse. Ledere av råd og utvalg avgir årsrapport om virksomhet foregående år. Prosessansvarlig, prosjektleder eller EVU-leder gjennomfører avvikshåndtering. De samme personer gir forslag til revisjon av rutinebeskrivelser i KS. Gjeldende fra Høgskoledirektøren HiG 12

13 8 Vedlegg Gjeldende fra Høgskoledirektøren HiG 13

14 8.1 Mal for prosessbeskrivelser Skjemaet viser hvilken nøkkelinformasjon om prosessene som etableres. I KS PÅ WEB vil selve informasjonen få en annen utforming/ presentasjon, tilpasset systemets muligheter Kvalitetssystem HiG Prosessnavn Prosedyre navn: Individuell utdanningsplan Nr./No.: Xxxxx Prosessnivå 1: Løpende prosess, 2: Periodisk prosess, 3: Årlig prosess Inngår i Prosess Del av større / overordnet prosess Tilhørende delprosesser Henvisning til tilknyttede prosesser som denne prosessen avhenger av Formål/ Purpose: Overordnet mål Vilkår: Kvalifisert med mer. Omfang (Startprosess / sluttprosess) I prosedyren inngår: Hovedmomenter Definisjoner/ Betegnelser (referanse til definisjonsbibliotek) Kvalitetsindikator prosess: Beskrivelse (referanse til tabell over kvalitetsindikatorer) Kvalitetsindikator resultat: Beskrivelse (referanse til tabell over kvalitetsindikatorer) Referansedokument: Lover, forskrifter, interne dokument Prosesseier: Stillingskategori / rolle Rev: 0,1 ( KS PÅ WEB nr.) Prosessansvarlig: Stillingskategori / rolle Dato: Dato Side: AKTØR AV HVEM / NIVÅ* AKT. NR. AKTIVITET/BESKRIVELSE (BRUK STIKKORD, START MED VERB) HVA Ytterligere info i: HVORDAN Årshjulet NÅR RESULTAT PRODUKT * NIVÅ: 0. linje- selvbetjening, 1. linje servicetorg, 2. linje saksbehandling adm, 3. linje saksbehandling fag. 8.2 Ramme for KS til web Se også Vedlegg 9 I KS PÅ WEB vil hver prosessbeskrivelse i utgangpunktet være utformet over en standard mal: Prosesskart (en grafisk framstilling / et oversiktsbilde av prosessflyt). Nøkkelinformasjon om prosessen (se skjema) utskriftsversjon. Linker til eventuelle under- eller overordnede prosesser. Linker til aktuelle lover og forskrifter, håndbøker på intranett/internett, med mer. Lokale dokument (f. eks. LOKUT) som er viktig arbeidslitteratur for prosessen. Eventuelle standard skjema for rapportering om prosesser der det er viktig å ta vare på oppfølgingspunkter med mer (f.eks. fagutviklingsmøter). Eventuell veiledning til prosessansvarlig (for eksempel om gjennomføring av veiledersamtale - basisgruppeleder). Meldingsskjema om avvik som rutes direkte til prosessansvarling (utøvende). Kvalitetsparametere, hvordan de måles og hvordan resultatet brukes. Nærmere erfaring med KS PÅ WEB og utvikling av systemet vil påvirke mulighetene. Gjeldende fra Høgskoledirektøren HiG 14

15 8.3 Kvalitetsindikatorer for HiG Kvalitetsindikatorer knyttet til budsjett for HiG. Høgskolen i Gjøvik Resultater 0x Mål 0x Mål 0x+1 Søkning Studenter totalt (egenfinansierte personer) høstsemester Studenter totalt (eksternt finansiert personer) høstsemester Studiepoeng (60 sp Egenfinansiert) Studiepoeng (60 sp Eksternt finansiert) Antall fullført med bachelorutdanning Antall fullført med masterutdanning Utveksling inn Utveksling ut Vitenskaplige publikasjonspoeng 8.4 KS-vokabular Begrep Administrasjonssystem Alumnivirksomhet Avvikshåndtering Basisgruppeveileder DBH Delprosessansvarlig Dialogpunkt Ekstern sensur Elektronisk skjema Emne Emneansvarlig KS på web EVU-enhet EQS Fagkritikk Fagutviklingsmøte Individuell ressursplan Individuell utdanningsplan Definisjon IKT støttesystem som benyttes for å registrere data om virksomheten innen økonomi, personal, studie. (M-STAS, AGRESSO med mer). Samlebegrep på oppfølging av og tilrettelegging av tjenester for høgskolens uteksaminerte kandidater. Følge opp i de tilfeller der det er avvik av betydning i forhold til den praksis HiG har beskrevet i KS. Ansvar for avvikshåndtering ligger gjerne til rollen prosessansvarlig. En rolle: Veiledning og aktiviteter som støtter opp om å utvikle studiekultur for en gruppe studenter. Database for høgre utdanning. En rolle: Operativt ansvar for aktiviteter av et visst omfang som inngår i en prosess. Møte mellom studentrepresentanter og ansatte med faglige roller (eks. kullkoordinator) Ekstern kvalitetskontroll med høgskolens sensurering ved eksamener. Spesifikt tilrettelagte blanketter i KS PÅ WEB for elektronisk innsamling av data eller for å sende melding om avvik med mer. Enheter i et studieprogram som er gjenstand for en vurdering som påføres studentens vitnemål/karakterutskrift for studieprogrammet. En rolle med prosessansvar: Ansvar for å koordinere et sett aktiviteter som inngår i prosessen å utvikle et fag. Presentasjon av KS i et web-grensesnitt for ansatte og studenter. Extend Quality (EQS) benyttes som programvare plattform. Resultatenhet med ansvar for eksternt finansierte etter- og videreutdanninger. Software plattform for KS PÅ WEB Evaluering med sikte på å forbedre/utvikle et emne eller et studieprogram. Møte mellom klassetillitsvalgte og kullkoordinator, eventuelt også emneansvarlig. Koordinering av kullets emner /læringsaktiviteter står på dagsorden. Rammer gitt av studiekvalitetsutvalget. Ansattes avtale om oppgaver. Studentens avtale med HiG om hvordan studieprogrammet skal gjennomføres på bakgrunn av progresjon, innpasninger med mer. Gjeldende fra Høgskoledirektøren HiG 15

16 Begrep Kjernevirksomhet KS (KS) Kullkoordinator Kvalitet Kvalitetsindikatorer KS-koordinator Kvalitetsmål Kvalitetsmålinger Kvalitetspolitikk Kvalitetssikring Kvalitetssirkelen Kvalitetsutvikling Ledelsesinformasjon Læringsaktiviteter Læringsmiljø NOKUT Nøkkeltall Presentasjon til web Produksjon Produktperspektiv Programkvalitet Prosess Prosessansvarlig Prosessbeskrivelse Prosesskart Prosjektperspektiv Prosjektrapport Rolle Definisjon Høgskolens primære oppgaver. Beskrivelse av høgskolens plattform for samhandling om kvalitetsutvikling mellom menneskene som har sitt virke i HiG Koordinerer aktivitetene mellom emner på et trinn, gjennomfører fagutviklingsmøter med studentrepresentanter. Kvalitet er en relativ størrelse, en relasjon mellom høgskolens mål, innsatsen for å nå dem og det faktiske resultat. God (les riktig) kvalitet: Et godt samsvar mellom mål og resultat, er oppnådd ved en fornuftig ressursinnsats. KSs sjekkpunkter i forhold til kvalitetsmål for prosesser, innsats eller resultater En rolle: Ansvar for å holde KS oppdatert, støtte bruken av programvare knyttet til KS og aggregeringen av ledelsesinformasjon. Styrets/ ledelsens formuleringer om mål for/kvantifisering av samhandling, innsats og resultat for prosesser. Hvordan en samler inn / kvantifiserer kvalitetsparametere Handlingsrom for utviklingen av KS. Metodikk for å opprettholde et kvalitetsnivå Fasene: planlegging, gjennomføring, vurdering, forbedring planlegging Tiltak for å forbedre kvalitet. Samling av informasjon om kvalitetsparametere aggregert til studieprogram. Samlebegrep for øvinger, praksis, læringsaktiviteter som HiG tilrettelegger for. Samlebegrep for institusjonens rammer rundt læringsaktivitetene Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen. Spesifisert ledelsesinformasjon kvalitetsparametere som anses å være viktige uttrykk for kvalitet i studieprogrammene. Bibliotek over alle prosessbeskrivelser og rutiner i årshjulet er tilgjengelig via web som del av intranett for HiG. Samlebetegnelse på gjennomføring av aktiviteter som tilrettelegges for å skape verdiene i studieprogram (kandidater). Studieprogram er en ramme for verdiskapning som betraktes som et produkt: opptaks- og kandidatmål, enhet for markedsføring med mer. Samlebetegnelse på aktiviteter for å utvikle det enkelte studieprogram og det enkelte fag. Et sett aktiviteter som er gitt en egen beskrivelse i KS. En rolle: Samlebetegnelse på operativt ansvar for å koordinere et sett aktiviteter som inngår i en prosess som representant for prosesseier i linje: Fag: Instituttleder. Adm: Studiedirektør, økonomidirektør, bibliotekansvarlig mv. Skriftlig, skjemamessig fremstilling av aktiviteter som må gjennomføres for at prosessen skal ha god kvalitet i henhold til KSs normer. Gir en visuell framstilling av flyten i en prosess med tilhørende delprosesser. At gjennomføring av prosesser gjennomføres i tråd med kvalitetssirkelens faser. Prosessansvarligs rapport via elektronisk skjema om en prosess som dekker alle fasene i kvalitetssirkelen. Beskriver et definert arbeidsfelt knyttet til prosesser i KS. KS Gjeldende fra Høgskoledirektøren HiG 16

17 Begrep SAFE Studentevaluering Studiekultur Studiekvalitet Studieløpet Studieprogram Studieprogramansvarlig Studieprogramutviklingsmøtet UFD Utdanningssamtale Verdikjede Verdiskaping Virksomhetsidé Årshjulet Definisjon beskriver forventningene til rollen. Elektroniks verktøy for definering og publisering av emnebeskrivelser Systematisk innhenting og presentasjon av studenters synspunkter og holdninger. Studentenes læringsstrategier og hvordan de tar i bruk de fasiliteter, den infrastruktur med mer som høgskolen tilrettelegger for. Samlebegrep for institusjonens tilrettelegging for læringsaktiviteter Verdikjeden rekruttering læringsaktiviteter sertifisering - alumni Definert av styrets vedtak om studieportefølje. En rolle med prosessansvar: Ansvar for å koordinere et sett aktiviteter som inngår i prosessen å utvikle et studieprogram. Årlig møte (per studieprogram) der evaluering av det enkelte studieprogram settes på dagsorden. Utdannings- og forskningsdepartementet. Samlebegrep på veiledninger om studieløp / studiegjennomføring Et sett av prosesser som samlet skaper-/ inngår i det å skape verdien, produktet. For studieløpet: kandidaten. Det å gjennomføre læringsaktiviteter, FoU, service-/støttetjenester Virksomhetens grunnleggende hensikt. HiG: Kunnskapsproduksjon (undervisning, FoU) og formidling/innovasjon. Større prosesser og viktige milepæler plassert i tid. Gjeldende fra Høgskoledirektøren HiG 17

18 8.5 Organisasjonskart 8.6 Roller i KS-prosesser. For hver rolle utvikler KS en sjekkliste knyttet til årshjulets faser. Roller har en midlertidig karakter. Stillinger ved HiG har sine oppgaver definert av en stillingsbeskrivelse. Rollenavn Type Dekkes av stilling Funksjonsbeskrivelse Emneansvarlig Faglig Lærer, utpekt av instituttleder Kullkoordinator Faglig Lærer, utpekt av instituttleder Gjeldende fra Høgskoledirektøren HiG 18 Lede lærerteam om å oppdatere emnebeskrivelser i SAFE Ansvarlig for å koordinere mellom emner på et årstrinn/semester i et studieprogram. Gjennomføre fagutviklingsmøter Lærer Faglig Lærer Gjennomføring av utdanning, forskning og formidling i h t individuell ressursplan og omsetter emnebeskrivelsene til konkrete læringsaktiviteter Studieprogramansvarlig Faglig Lærer, utpekt av instituttleder Ansvarlig for tilhørende studieprogram med studieretninger. Herunder også pedagogisk

19 Rollenavn Type Dekkes av stilling Funksjonsbeskrivelse utviklingsarbeid og koordinering med - internasjonalisering - bibliotektjenester - it-tjenester Prosjektansvarlig Faglig Utpekt av instituttleder Prosjektleder Faglig Utpekt av instituttleder Utvalgsleder Avhengig av utvalg Utpekt av rektor eller direktør Forvalter eierskap for HiG til eksternt finansierte prosjekter (EFV) eller FoU-prosjekter Forvalter operativt ansvar for HiG til eksternt finansierte prosjekter (EFV) eller FoU-prosjekter. Ser til at utvalgets mandat følges, at utvalgets vedtak gjennomføres og at utvalgets arbeid oppsummeres i en årsrapport. Stillinger i høgskolens linjestruktur har egne stillingsbeskrivelser. Gjeldende fra Høgskoledirektøren HiG 19

20 8.7 Informasjonsflyt mellom KS-roller Gjeldende fra Høgskoledirektøren HiG 20

21 8.8 Ramme for årlig KS-rapport Rapporten er utarbeidet med utgangspunkt i rapportering om 2003 i forslag til statsbudsjett for Rapporten følger strukturen i Kvalitetssystem for HiG, og følger tematikken i styringskalenderen årshjulet for HiG. Prosesseiere har ansvar for å levere analysere av endring av kvalitet til rapporten. Rekruttering, opptak, mottak/studentservice Undervisning / faglige aktiviteter Budsjett- og strategiprosesser HiG følger en prosjekttilnærming for de prosessene som inngår i årshjulet, og bygger rapporten over en standard lest ( kvalitetssirkelen ) for rapportering i HiG. For hvert punkt ovenfor beskrives fasene Planlegging Gjennomføring Vurdering Forbedring Rapporten struktureres slik at den tjener to formål: Årsrapport om kvalitetsarbeid til styret Forslag til statsbudsjett for 2005 (Undervisning 3.2) Planleggingsfase Rapport om kvalitetsreformen for 2002 Gjennomføringsfase Rapport om kvalitetsreformen for 2003 Vurdering av resultat Rapport om kvalitetsreformen - måloppnåelse 2003 knyttet til kvalitetsindikatorer Forslag til forbedringstiltak Planer for 2004 og 2005 / mål for kvalitetsindikatorer 2004 / 2005 Gjeldende fra Høgskoledirektøren HiG 21

22 8.9 KS-prosesser til KS på web F: hovedsakelig faglig forankret prosess, A: hovedsakelig administrativt forankret prosess. Kolonnen KP (kvalitetsparameter) betegner de prosesser det utvikles kvalitetsparametere for (av typene prosess, innsats, resultat). Indeks Verdikjede Faser Hovedprosess Delprosess Fag/admtype KP Ansvarlig 1 KS F/A Faglig-/adm. ledelse 1.1 Systembeskrivelse A KS-koordinator 1.1 Rapporteringsrutiner / styringsinformasjon A X KS-koordinator 1.2 Kvalitetsrapport A KS-koordinator 1.3 Publisering av evalueringer F/A X Instituttleder/KS-koordinator 1.4 Årshjulet A KS-koordinator 2 Studieløp F Rektor 2.1 Rekruttering A Studiedirektør Markedsføring A/F X Studiedirektør Opptak A X Studiedirektør Mottak A/F X Instituttleder 2.2 Undervisning F Rektor Programutvikling F/A Instituttleder Fagutvikling F X Instituttleder / rollen kullkoordinator og emneansvarlig Studieprogramutvikling F X Instituttleder / rollen studieprogramansvarlig Nyskaping F/A X Studienemnd Studentevaluering F/ X Student / KS-koordinator FOU st.prog / fag F (A) X Instituttleder Ekstern kontakt (studieprogram) F/A Instituttleder Studieprogramevaluering A/F X Studienemnd Studiekulturutvikling F Instituttleder Individuell utdanningsplan F/A X Instituttleder / rollen studieprogramansvarlig Utvikle læringsstrategier F/A X Instituttleder / rollen studieprogramansvarlig Internasjonalisering F/A X Instituttleder / rollen Gjeldende fra Høgskoledirektøren HiG 22

23 Indeks Verdikjede Faser Hovedprosess Delprosess Fag/admtype KP Ansvarlig studieprogramansvarlig Førstesemesterstudenten F/A X Prorektor / høgskoledir Likestillingsutvalg F/A Likestillingsutvalgsleder Pedagogisk utvikling F Rektor Kompetanseutvikling F/A X Rektor/ personaldirektør Pedagogisk støttetjeneste F X Rektor Studiekvalitetsutvalg F Prorektor Serviceutvikling A X Høgskoledirektør Førstelinjetjeneste A Studiedirektør Læringsmiljø fysisk / psykisk A Instituttleder Timeplanlegging A Studiedirektør IKT-tjenester A IKT-leder Bibliotektjenester A/F Bibliotekleder Studentsystem forvaltning A Studiedirektør / FS ansvarlig Informasjonssystemer A Studiedirektør / Informasjonsleder Tilrettelegging av praksis A Praksiskoordinator Læringsmiljøutvalg A Studiedirektør 2.3 Sertifisering F/A Instituttleder/studiedirektør Eksamensavvikling A X Studiedirektør Sensoroppnevning F X Instituttleder Eksamensoppgaver F X Rollen Emneansvarlig Sensur F X Rollen Emneansvarlig Klagebehandling A X Studiedirektør 2.4 Kandidatoppfølging F/A Instituttleder/avd. dir Spørreundersøkelse A KS-koordinator 3 FOU-prosjekter F Rektor 4 EFV-prosjekter A/F EVU-leder 4.1 Avtalegrunnlag A X EVU-leder 4.2 Finansiering A X Instituttleder 4.3 Gjennomføring F X EVU-leder Gjeldende fra Høgskoledirektøren HiG 23

24 Indeks Verdikjede Faser Hovedprosess Delprosess Fag/admtype 5 Strategi / budsjett A/F Adm-/fagl. ledelse / økonomidir. 5.1 Budsjettfordeling int. A/F? Adm-/fagl. ledelse / økonomidir. KP Ansvarlig Nøkketall om HiG F/A? Fagl.-/adm. ledelse 5.2 Budsjettjustering int. A? Adm.-/instituttleder./økonomidir Individuell ressursplan F/A X Instituttleder / avdelingsdirektør 5.3 Budsjettforslag UFD F/A Fagl.-/adm. ledelse /økonomidir Egenevaluering (CAF) F/A X Fagl.-/adm. ledelse / KSkoordinator 5.4 Styringsdialog UFD F/A Rektor/høgskoledirektør 5.5 Styringsdialog intern F/A X Rektor/høgskoledirektør 5.6 Kvalitetsanalyse F/A X Rektor/høgskoledirektør 5.7 Strategisk plan F/A X Styret 5.8 Studentvelferd A X Styret / høgskoledirektør 6 Organisasjonen HiG A Høgskoledirektørens stab Gjeldende fra Høgskoledirektøren HiG 24

Kvalitetssystem for HiG

Kvalitetssystem for HiG SYSTEMBESKRIVELSE SAKSNUMMER HIG: 08 / 1640 Kvalitetssystem for HiG Versjon 4, gjeldende fra 01.03.10 Godkjent av høgskoledirektør etter delegasjon fra styret 1 MÅL, PLAN OG LEDELSESFORANKRING FOR KVALITETSARBEIDET...

Detaljer

Kvalitetshåndbok for utdanningsvirksomheten

Kvalitetshåndbok for utdanningsvirksomheten Kvalitetshåndbok for utdanningsvirksomheten ved Høgskolen i Telemark Versjon: 1.3 Erstatter: versjon 1.2 av 23.06.06 Skrevet av: Cecilia B. Guddal Godkjent av høgskoledirektøren:10.03.09 side 1 av 84 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 20.04.09 Jens Rasmussen, sign (leder) Helga Marie Johannesen, sign Marius

Detaljer

Beskrivelse av kvalitetssikringssystemet ved Høyskolen Campus Kristiania

Beskrivelse av kvalitetssikringssystemet ved Høyskolen Campus Kristiania Beskrivelse av kvalitetssikringssystemet ved Høyskolen Campus Kristiania Oktober 2013 Godkjent av styret for HCK i møte 25.10.2013 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning...3 2.0 Rammer for kvalitetsarbeidet...4

Detaljer

KVALITETSHÅNDBOK Beskrivelse av kvalitetssikringssystemet ved Høyskolen Campus Kristiania

KVALITETSHÅNDBOK Beskrivelse av kvalitetssikringssystemet ved Høyskolen Campus Kristiania KVALITETSHÅNDBOK Beskrivelse av kvalitetssikringssystemet ved Høyskolen Campus Kristiania Mars 2015 Godkjent av styret for CK 16.03.2015 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning...3 2.0 Rammer for kvalitetsarbeidet...4

Detaljer

KS Utdanning. Rammeverk for. kvalitetssikring av utdanningen ved NHH

KS Utdanning. Rammeverk for. kvalitetssikring av utdanningen ved NHH KS Utdanning Rammeverk for kvalitetssikring av utdanningen ved NHH Vedtatt av Styret ved NHH 24.april 2012 Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 3 2. KS Utdanning... 4 3. Organisering - KS Utdanning...

Detaljer

KVALITETSHÅNDBOK Beskrivelse av kvalitetssikringssystemet ved Høyskolen Campus Kristiania

KVALITETSHÅNDBOK Beskrivelse av kvalitetssikringssystemet ved Høyskolen Campus Kristiania KVALITETSHÅNDBOK Beskrivelse av kvalitetssikringssystemet ved Høyskolen Campus Kristiania Mars 2015 Godkjent av styret for CK 16.03.2015 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning...3 2.0 Rammer for kvalitetsarbeidet...4

Detaljer

HÅNDBOK FOR KVALITETSSIKRINGSSYSTEMET VED NORGES IDRETTSHØGSKOLE

HÅNDBOK FOR KVALITETSSIKRINGSSYSTEMET VED NORGES IDRETTSHØGSKOLE HÅNDBOK FOR KVALITETSSIKRINGSSYSTEMET VED NORGES IDRETTSHØGSKOLE ALLTID OPPDATERT VERSJON I FRONTER 1 DEL I: SYSTEMHÅNDBOK DEL I: INNHOLD 1. OPPBYGGING OG GYLDIGHETSOMRÅDE 4 1.1 OPPBYGGING 4 1.2 GYLDIGHETSOMRÅDE

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Høgskolen Stord/Haugesund

NOKUTs tilsynsrapporter Høgskolen Stord/Haugesund NOKUTs tilsynsrapporter Høgskolen Stord/Haugesund Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Juni 2015 SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING - EVALUERING NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling

Detaljer

Kvalitetshåndbok for Treider Fagskoler AS

Kvalitetshåndbok for Treider Fagskoler AS Kvalitetshåndbok for Treider Fagskoler AS 2 1. INNLEDNING... 3 2. OM KVALITETSHÅNDBOKEN... 3 2.1 Innhold... 3 2.2 Læresteder... 3 2.3 Forutsetninger for at kvalitetsarbeidet skal fungere... 3 2.4 Kvalitetssystemets

Detaljer

Hå ndbok for kvålitetsutvikling Del 1

Hå ndbok for kvålitetsutvikling Del 1 1 av 20 Hå ndbok for kvålitetsutvikling Del 1 Revidert utgave vedtatt av høgskolestyret 04.09.2014 2 av 20 1. Håndbok for kvalitetsutvikling Håndbok for kvalitetsutvikling for Høgskolen i Ålesund består

Detaljer

Bjørknes Høyskole. Kvalitetshåndbok. Overordnet beskrivelse av kvalitetssikringssystemet

Bjørknes Høyskole. Kvalitetshåndbok. Overordnet beskrivelse av kvalitetssikringssystemet Bjørknes Høyskole Kvalitetshåndbok Overordnet beskrivelse av kvalitetssikringssystemet Sist revidert mars 2013 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 Innledning 4 Kvalitetssikringssystemet 4 Verktøy

Detaljer

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Norges Handelshøyskole Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Institusjon: [Institusjon] Dato for vedtak: 28.02.2013 Sakkyndige: Airi Rovio-Johansson Håkon Stødle Bjørn Jan

Detaljer

Sak: Revisjon av kvalitetssikringssystemet ved Høgskolen i Bodø

Sak: Revisjon av kvalitetssikringssystemet ved Høgskolen i Bodø Høgskolen i Bodø Saksnummer: Møtedato: Styret 28/08 23.04.2008 Arkivreferanse: 2007/1748/ Sak: Revisjon av kvalitetssikringssystemet ved Høgskolen i Bodø Behandling: Etter drøftinger i styret ble pkt.

Detaljer

Høgskolen i Finnmark. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen April 2012

Høgskolen i Finnmark. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen April 2012 Høgskolen i Finnmark Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen April 2012 Institusjon: Høgskolen i Finnmark Dato for vedtak: 24.04.12 Sakkyndige: Helga Marie Johannsen Roger Säljö Karl Elling

Detaljer

Norges musikkhøgskoles kvalitetssystem. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

Norges musikkhøgskoles kvalitetssystem. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Norges musikkhøgskoles kvalitetssystem System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold Innledning... 3 Beskrivelse av systemet... 4 Ansvar og roller i arbeidet med utdanningskvalitet... 4

Detaljer

Kvalitetsutviklingshåndbok

Kvalitetsutviklingshåndbok Kvalitetsutviklingshåndbok Håndboken inneholder kvalitetssikrings- og utviklingssystemet for utdanning av fengselsbetjenter på KRUS Å utvikle god studiekvalitet er et felles anliggende for alle ansatte

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 7. mai 2009 Berit Askling, leder Kjetil Solvik Kari Fasting Hallvard Lavoll-Nylenna

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Norges Handelshøyskole. April 2006

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Norges Handelshøyskole. April 2006 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Norges Handelshøyskole April 2006 Forord Ifølge lov om universiteter og høgskoler skal alle akkrediterte høgre utdanningsinstitusjoner ha et

Detaljer

Strategi for kvalitetssikring og organisasjonslæring ved HLT

Strategi for kvalitetssikring og organisasjonslæring ved HLT Strategi for kvalitetssikring og organisasjonslæring ved HLT Revidert utgave 19. november 2014 Innholdsfortegnelse Innledning 1 Bakgrunn 1 Visjon og formål som mål for kvalitetsarbeid 1 HLT s verdier som

Detaljer

Søkerhåndbok for akkreditering av studier i tredje syklus

Søkerhåndbok for akkreditering av studier i tredje syklus Søkerhåndbok for akkreditering av studier i tredje syklus Doktorgradsstudier/ph.d.-grader Institusjonsbasert stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid 15. februar 2011 1 Del 1 Akkreditering... 3

Detaljer

Styremøte HiG mandag 12.12.05 kl 12.00 15.30. Vi starter med lunsj kl 11.00. Styremøte HiG og HiL mandag 12.12.05 kl 16.00 19.00

Styremøte HiG mandag 12.12.05 kl 12.00 15.30. Vi starter med lunsj kl 11.00. Styremøte HiG og HiL mandag 12.12.05 kl 16.00 19.00 Styremøte nr. 7/2005 Tid: Styremøte HiG mandag 12.12.05 kl 12.00 15.30. Vi starter med lunsj kl 11.00. Styremøte HiG og HiL mandag 12.12.05 kl 16.00 19.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, nytt møterom på toppen

Detaljer

System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole

System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole INNLEDNING Mål Norges musikkhøgskoles visjon er å være internasjonalt toneangivende (Strategisk plan 2008-2013). Som internasjonalt

Detaljer

Systembeskrivelse kvalitetssystemet

Systembeskrivelse kvalitetssystemet 8. des 2009 Side 1 av 9 kvalitetssystemet 8. des 2009 Side 2 av 9 Innhold 1.0 Innledning s. 3 1.1 Bakgrunn for kvalitetssystemet. s. 3 1.2 Om kvalitet s. 3 1.3 Mål for kvalitetssystemet.. s. 4 1.4 Strukturen

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole. Februar 2014

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole. Februar 2014 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole Februar 2014 Institusjon: Forsvarets ingeniørhøgskole Dato for vedtak: 13.02.2014 Sakkyndige: Gunn Haraldseid, Sven-Erik

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Høyskolen Campus Kristiania

NOKUTs tilsynsrapporter Høyskolen Campus Kristiania NOKUTs tilsynsrapporter Høyskolen Campus Kristiania Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Oktober 2014 System for kvalitetssikring evaluering NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling

Detaljer

Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen September 2012

Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen September 2012 Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen September 2012 Institusjon: Høgskolen i Molde Dato for vedtak: 13.9.2012 Sakkyndige: Berit

Detaljer

Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus www.hioa.no

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring

Evaluering av system for kvalitetssikring NOKUTs tilsynsrapporter Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved NTNU April 2014 og april 2013 System for kvalitetssikring evaluering NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Diakonhjemmet Høgskole Desember 2009

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Diakonhjemmet Høgskole Desember 2009 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Diakonhjemmet Høgskole Desember 2009 Forord I følge Lov om universiteter og høyskoler skal alle institusjoner som tilbyr høyere utdanning ha

Detaljer