Kvalitetssystem for HiG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvalitetssystem for HiG"

Transkript

1 SYSTEMBESKRIVELSE SAKSNUMMER HIG: 03 / Kvalitetssystem for HiG Versjon 2, gjeldende fra Godkjent på vegne av styret ved høgskoledirektør

2 1 Forord Mål for kvalitetsarbeidet Hovedmål Delmål KS-rammer Årshjulet Dokumentasjonsbibliotek Kvalitetsindikatorer Evaluering Revisjon Organisering Organisasjonskart KS-roller Studentmedvirkning via KS Hovedprosess 1: Studentrekruttering og studentservice Hovedprosess 2: Faglige aktiviteter Studieprogram og emner Læringsaktiviteter Forskning og utviklingsarbeid Formidlingsarbeid Innovasjon Nettverksutvikling Eksternt finansierte prosjekt Hovedprosess 3: Økonomistyring og drift Styring Læringsmiljø Kvalitetsindikatorer Personalforvaltning Økonomiforvaltning Rapporteringer Avvikshåndtering Vedlegg Mal for prosessbeskrivelser Ramme for KS til web Kvalitetsindikatorer for HiG KS-vokabular Organisasjonskart Roller i KS-prosesser Informasjonsflyt mellom KS-roller Ramme for årlig KS-rapport KS-prosesser til KS på web...22

3 1 Forord Fra og med 2004 ble det krav om at alle akkrediterte høgre utdanningsinstitusjoner skulle ha interne systemer for kvalitetssikring av utdanningstilbudene Kvalitessikringssystemer. Institusjonenes kvalitetssikringssystemer skal omfatte alle forutsetninger og prosesser som har betydning for utdanningskvaliteten og skal kunne avdekke eventuell kvalitetssvikt i utdanningstilbudene. NOKUT har fått i oppdrag å jevnlig evaluere systemene for kvalitetssikring av utdanningen ved de akkrediterte høgre utdanningsinstitusjonene. Det skal ikke gå mer enn seks år mellom hver evaluering. Evalueringene utføres etter krav som er gitt i forskrift fra Kunnskapsdepartementet og i utfyllende kriterier som NOKUT selv har fastsatt. Ved Høgskolen i Gjøvik valgte en å organisere utviklingen av kvalitetssikringssystemet som et prosjekt. I prosjektet ble det utarbeidet en systembeskrivelse samt en kvalitetshåndbok. Kvalitetshåndboken er et webbasert støttesystem for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling som skal bidra til god samhandling om prosesser som har betydning for HiGs virksomhet innen utdanning, forskning og formidling. Arbeidet med versjon 1 ble avsluttet i 2004 og NOKUT evaluert og godkjent august På bakgrunn av anbefalinger fra NOKUT`s evaluering av system for kvalitetssikring ved Høgskolen i Gjøvik samt interne evalueringer ble det satt i gang arbeid med en revidering av versjon 1. I versjon 2 ble FOU og EVU implementert og både systembeskrivelsen og kvalitetshåndboken ble revidert. Gjøvik januar 2006 Gro Dæhlin Prosjekteier Nils Rui Prosjektleder Gjeldende fra Høgskoledirektøren HiG 3

4 2 Mål for kvalitetsarbeidet Kvalitetssystemet (KS) beskriver rammene for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling ved HiG. KS presenteres via et webbasert støttesystem som skal bidra til god flyt i prosesser som har betydning for HiGs virksomhet. KS skal bidra til å realisere høgskolens strategiske plan. 2.1 Hovedmål HiG vil utvikle et helhetlig læringsmiljø av høg kvalitet som er attraktivt for studenter, eksterne brukere, ansatte og samfunnet for øvrig. 2.2 Delmål 1) KS skal være forankret i strategisk plan. 2) KS skal utvikle gode prosesser for kontroll, utvikling, forbedring og rapportering 3) KS skal være enkelt, robust og brukervennlig og synliggjøre indikatorer for kvalitet. 4) KS-rutiner integreres i virksomheten, inkludert systemer for å håndtere avvik og forbedring. 5) KS definerer aktiviteter som skal kvalitetssikres, og innpasses i organisasjonsstrukturen. 6) KS bestemmer kvalitetsstandarder der avvik analyseres i samarbeid med involverte parter. 7) KS synliggjør systematiske beslutningsprosesser der det sikres medvirkning fra alle parter. 8) KS forutsetter åpenhet, trygghet og toleranse vedrørende metoder, resultater og konklusjoner. Referanse: NOKUT kriteriedokument om kriterier for evaluering av universiteters og høgskolers kvalitetssikringssystem for utdanningsvirksomheten. 3 KS-rammer KS er forankret i: Lov om universiteter og høgskoler. Forskrift om akkreditering, evaluering og godkjenning etter lov om universiteter og høgskoler. NOKUTs utdypende kriterier for institusjonens kvalitetssikringssystem for utdanningsvirksomheten. Strategisk plan for HiG nr 0832: (KD) Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik. KS skal utvikles til et verktøy som støtter samhandlingen om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling: Årshjulet med styringskalender som koordinerer KS-prosesser. Dokumentasjonsbibliotek for KS-prosesser. 1 Kvalitetsindikatorer Evalueringer KS beskriver ramme for presentasjonen av KS på web 2. Resultat av KS-prosesser, som studiehåndbok, strategisk plan, budsjett, studieportefølje, emnebeskrivelser med mer publiseres via andre kanaler enn KS på web. KS fokuserer på fire overordnede kvalitetsaspekter: 1 Vedlegg: Mal for prosessbeskrivelser 2 Vedlegg: Ramme for KS til web. KS-prosesser er gjengitt i Vedlegg 9 Gjeldende fra Høgskoledirektøren HiG 4

5 3.1 Årshjulet Programkvalitet studieprogrammets relevans, koordinering og progresjon av emner. Koordinering: Studienemnd. Studiekvalitet pedagogikk, personalets kompetanseutvikling og studentenes læringsstrategier. Koordinering: Studiekvalitetsutvalg og FoU-råd. Læringsmiljøkvalitet infrastruktur, læringsressurser og studentservice. Koordinering: Læringsmiljøutvalg. Styringskvalitet fagprofilering, ressursstyring, resultatvurdering, kvalitetsanalyse og forbedringstiltak. Koordinering: Ledermøtet. Årshjulet er styringskalender for KS, og er inndelt i: Hovedprosess 1: Studentrekruttering og studentservice ( kapittel 4) Markedsføring, opptak, mottak, service, støttesystemer, veiledning, IKT-støtte, bibliotektjenester, studentvelferd, mv. Hovedprosess 2: Faglige aktiviteter ( kapittel 5) Undervisning, fagkompetanse, pedagogikk, læringsaktiviteter, evaluering, FoU, studieprogram, emner, nyskaping, studiekultur, studenters læringsstrategier, læringsutbytte, mv. Hovedprosess 3: Økonomistyring og drift ( kapittel 6) Strategi- og budsjettprosesser, etablering kvalitetsindikatorer, mv. 3.2 Dokumentasjonsbibliotek KS dokumenterer de prosesser som anses som sentrale i forhold til kvalitetsutvikling av virksomheten og gjør disse tilgjengelig på web for alle ansatte og studenter. 3.3 Kvalitetsindikatorer 3 KS beskriver kvalitetsindikatorer som tallfestes i budsjettet på både HiG- og instituttnivå. Indikatorene skal forankres i strategisk plans hovedmål og følges opp gjennom rapportering og tiltak. 3.4 Evaluering KS beskriver et sett av evalueringer som skal gi grunnlag for analyser og tiltak for å utvikle kvalitet i utdanningen ved HiG. I Årlig rapport om kvalitetsutvikling ved HiG gis det rapport og analyse om foregående år, og forslag til tiltak for kommende budsjettperiode. 3.5 Definisjoner 4 KS gir definisjoner på høgskolens KS-vokabular. 3.6 Prosessgjennomføring Hver gang en prosess gjennomløpes, betraktes denne som et prosjekt med fire ulike faser. Prosessgjennomføring forutsetter at hver KS-prosess tilordnes en Prosesseier med ansvar for kvalitetsanalyse og -utvikling knyttet til definerte kvalitetsindikatorer. 3 Vedlegg: Kvalitetsindikatorer for HiG 4 Vedlegg: KS-vokabular Gjeldende fra Høgskoledirektøren HiG 5

6 3.7 Revisjon Prosessansvarlig med operativt ansvar for prosessgjennomføring. Revisjon av KS vurderes ved revisjon av høgskolens strategiske plan. Høgskoledirektøren vedtar revisjoner. Alle ansatte informeres om endringer elektronisk via KS på web. 4 Organisering KS skal beskrive: 4.1 Organisasjonskart HiG-strukturen via organisasjonskartet. 5 KS-roller for ledelses- og stabsstillinger i resultatenhetene. 6 Informasjonsflyt i KS-prosessene, herunder rapportering, resultatanalyse og oppfølging av kvalitetsindikatorene 7 Organisasjonskartet definerer den formelle ansvarsstruktur. 4.2 KS-roller Viktige praktiske oppgaver ved ved gjennomføring av kvalitetssikring og kvalitetsutviklig er samlet i et sett roller. KS beskriver ansvar tilknyttet den enkelte rolle i form av egne sjekklister, knyttet til årshjulets faser. Gjennom individuell ressursplan gjør ledelsen avtale med den enkelte om hvilke roller de skal ivareta. Høgskoledirektør vedlikeholder og utvikler KS i tråd med strategisk plan. Ansatte deltar i utvikling av læringsmiljøet. Studenter har ansvar for egen læring, og deltar dermed i høgskolens kunnskapsproduksjon. Det skjer ved representasjon i styrer, råd og utvalg, via tillitsvalgtapparat, ved deltakelse i studentevalueringer, fagutviklingsmøter og trivselsundersøkelser, og ikke minst i den løpende undervisning Faglig og administrativ ledelse, herunder instituttleder Drive kulturbygging for kvalitetsutvikling og KS-forbedring. Etablere forpliktende prosesser og kvalitetsmål. Analysere kvalitetsutviklingen innen eget ansvarsområde. Utvikle kvalitetskompetanse og allokere ressurser til kvalitetsutvikling Studieprogramansvarlig Sikre studieprogrammets progresjon og relevans. Fokusere på faglige mål og måltall for studieprogrammet. Gi innspill til instituttleder om ressursbehov for å gjennomføre programmet. Bidra til å utvikle et faglig nettverk rundt programmet. Bidra i saksbehandlingen av studentsaker vedrørende programmet. Gjennomføre møter med kullkoordinatorene i etterkant av fagutviklingsmøtene Kullkoordinator Samordne aktivitetene i de ulike emnene på et trinn. Gjennomføre fagutviklingsmøter. Kontrollere at oppfølgingspunkter håndteres som avtalt med studentrepresentantene. 5 Vedlegg: Organisasjonskart 6 Vedlegg: Roller i KS-prosesser 7 Vedlegg: Informasjonsflyt mellom KS-roller Gjeldende fra Høgskoledirektøren HiG 6

7 4.2.4 Emneansvarlig Lærer KS-koordinator Koordinere utføring av emnebeskrivelsen, evt. delta sammen med emnets lærergruppe. Besørge årlig revisjon av emnebeskrivelsen. Omsette emnebeskrivelsen i konkrete læringsaktiviteter. Delta i lærergruppen når evt. flere lærere samarbeider om gjennomføring av et emne. Tilby ekspertise ved oppbygging og drift av KS. Vedlikeholde det formelle KS og gi råd for anvendelse og utvikling av KS. Utforme Årlig rapport om kvalitetsarbeidet ved HiG FoU-sekretær i studiedirektørens stab Sekretær og saksforbereder for ledergruppe og FoU-råd. Plan- og rapporteringsarbeid vedrørende FoU (budsjettdokumenter for HiG og UFD). Vedlikehold av rutiner omkring rapportering for doktorstipendiater, paraplyprosjekter, mv. Innstille til ledergruppen om tildeling av sentrale midler til paraplyprosjekter og andre strategiske prioriteringer Være orientert om forskningsprogrammer, rutiner for søknadsskriving, rapportering, mv. Redigere sentrale websider om FoU. Sekretær for arrangementskomiteen for Forskningsdagene Leder av råd og utvalg Avholde møter i følge Årshjulet, Sørge for møterapporter med oppfølgingspunkter i tråd med organets mandat, Oppsummere organets virksomhet i årsrapport Prosjektansvarlig i eksternt finansiert virksomhet (EFV) Instituttleder vil normalt være prosjektansvarlig (PA), men rollen kan etter avtale ivaretas av EVU-leder. Høgskoledirektøren er PA i avtaler som gjelder flere institutter, men rollen kan avtales overdratt til EVU-leder Prosjektleder i EFV Instituttleder (eller høgskoledirektør) peker ut prosjektleder (PL) til hvert prosjekt. PL skal: Foreslå prosjektbeskrivelse, fremdriftsplan, budsjett og prosjektavtale (godkjennes av PA). Gjennomføre prosjektet etter avtalt faglig kvalitet og budsjetterte ressursrammer. Rapportere kvartalsvis til økonomiteamet om timebruk og indirekte kostnader. Sende utarbeidede fakturagrunnlag til økonomiteamet. Godkjenne innkjøp og utbetalinger i følge interne prosedyrer. Rapportere fremdrift og resultater til PA, styringsgruppe og eksterne oppdragsgivere. Foreslå tiltak for å rette opp evt. avvik. Avslutte prosjektet ved å kontrollere at alle inntekter og kostnader er medregnet, fordele resultatet internt, og stenge prosjektet. 4.3 Studentmedvirkning via KS Både høgskole og studenter ønsker medvirkningsmulighet via dialog på lavest mulig nivå : Student lærer. 8 Vedlegg: Ramme for årlig KS-rapport Gjeldende fra Høgskoledirektøren HiG 7

8 4.3.1 Evaluering Klassetillitsvalgt lærer. Instituttillitsvalgt instituttleder. Studentråd rektor og høgskoledirektør. Dialogpunkter er møter mellom studentrepresentanter og HiG med fokus på evaluering og kvalitetsutvikling. Vedlegg 7 i KS angir hvilke møter som skal dokumenteres i KS på web, og hvilken rolle som følger opp. Nivå Dialogpunkt Tilbakemelding Student studieprogramansvarlig Klassetillitsvalgt lærer (og evt. emneansvarlig) Klasse / kull kullkoordinator / studieprogramansvarlig Klassetillitsvalgte ved studieprogrammet studieprogramansvarlig Instituttillitsvalgte instituttleder og evt. andre fra instituttet Studentråd HiGs faglige og administrative ledelse Utdanningssamtaler med fokus på bevisstgjøring av studentens egen studiekultur og individuell utdanningsplan. Løpende møter vedrørende læringsaktiviteter når saker oppstår og behov melder seg. Spesielt utprøvingsprosjekt høsten Fagutviklingsmøter på klasse- eller kullnivå der emner og koordinering av læringsaktiviteter mellom trinnets emner står på dagsorden. Studieprogramutviklingsmøter om helhet i gjennomføringen av programmene. Kvalitetsseminar: Felles samling der studentrepresentanter og ansatte setter fokus på kvalitetsutvikling. Jevnlige møter der instituttillitsvalgte bringer opp aktuelle saker fra klassetillitsvalgte. Kaffemøte som månedlig fellesmøte der alle typer saker diskuteres. Studenters evaluering av lærers tilrettelegging av læringsaktiviteter og undervisning i emnet. Studentenes erfaringer fra eget studieprogram. Om markedsføring, rekruttering, mottak, service og studentenes opplevelse i møte med HiG Studentrepresentasjon i styre, råd og utvalg Linket til organisasjonskartet gir KS oversikt over mandat og sammensetning for samarbeidsorganene. Høgskolestyre IKT-utviklingsråd Klagenemnd Læringsmiljøutvalg Studiekvalitetsutvalg Studienemnd Tilsettingsutvalg for faglige stillinger Andre organ: o Kvalitetsseminar o Kaffemøte o Fagutviklingsmøte o Studieprogramutviklingsmøte o Styre for Studentsamskipnaden for Oppland 5 Hovedprosess 1: Studentrekruttering og studentservice De administrative støttesystemene for markedsføring, opptak, mottak og veiledning reguleres gjennom prosessbeskrivelser og milepæler i Årshjulet. Ut fra kontinuerlig dialog med tjenestebrukerne vil Gjeldende fra Høgskoledirektøren HiG 8

9 administrativ ledelse organisere oppgaver og legge til rette for kompetanseutvikling. Dermed løses både forvaltnings- og servicemessige oppgaver profesjonelt etter følgende inndeling: Studiedirektør Studentservice og studieveiledning. Vedlikehold av grunnlagsinformasjon om studenten. Eksamensoppmelding og eksamensavvikling. Vitnemål og studiedokumentasjon. Internasjonalisering. Fagadministrative tjenester. Instituttleder Infrastruktur som romdisponering, laboratorieutstyr, datapark, programvare, mv. Disponering av fagpersonell og timeplanlegging. Laboratorietjenester til undervisning, FoU og oppdrag. Kontorstøtte, administrative tjenester. Tilrettelegging for funksjonshemmede studenter. Biblioteksleder Samlingsoppbygging. Utlån lokalt og fjernlån. Læringsmiljø. Undervisning og FoU. IT-leder Brukeradministrasjon og brukerstøtte. Intern drift. Systemintegrasjon. Studentsamskipnadsleder Bokhandel Studentboliger Barnehage Kantiner Helsetjenester 6 Hovedprosess 2: Faglige aktiviteter 6.1 Studieprogram og emner Utvikling av program er en prosess som involverer fagmiljøene, studenter, tidligere studenter og samarbeidspartnere. Vedlegg 7 sammenfatter det sett av aktiviteter med det formål å utvikle det enkelte emne, sammenhengen mellom emner i et semester / på et årstrinn, og sammenheng, relevans med mer for studieprogrammet som helhet. Følgende deltakere bidrar i følge KS: Studienemnda Studienemnda er delegert (av styret) myndighet for kvalitetssikring av studie-/fagplaner med emnebeskrivelser. Studienemnda etablerer og vedlikeholder maler for studie- og emnebeskrivelser. Studienemnda lager retningslinjer for ekstern sensur. Gjeldende fra Høgskoledirektøren HiG 9

10 6.1.2 Gjennomføring av studieprogram Hver av høgskolens utdanninger, slik de framkommer av styrets vedtak om studieportefølje kalles studieprogram. Instituttleder skal sørge for at hvert studieprogram har en studieprogramansvarlig. Studieprogramansvarlig leder gjennomføring av studieprogrammet, herunder å følge opp Årshjulet og tilhørende prosessbeskrivelser. Kvalitetsutvikling baseres bl.a. på studentundersøkelsen Erfaringer med studieprogrammet (CEQ), gjennom dialogpunktene fagutviklingsmøte, studieprogramutviklingsmøte og årlig kvalitetsseminar Koordinering mellom emner i innen årskull Instituttleder sørger for at hvert trinn i studieprogrammet har kullkoordinator. Kullkoordinator samordner aktivitetene i de ulike emnene på et trinn, følger opp Årshjulet med tilhørende prosessbeskrivelser, og sørger for dialog med et utvalg studenter i fagutviklingsmøte. Kvalitetsutvikling gjennom fagutviklingsmøte Gjennomføring av enkeltemner Hver av de enhetene som er gjenstand for en vurdering som påføres studentens vitnemål/karakterutskrift betegnes som et emne. Instituttleder skal sørge for at hvert emne har en emneansvarlig. Emneansvarlig deltar i fagutviklingsmøter, og sørger for at emnebeskrivelsen oppdateres (SAFE) i henhold til Årshjulet. Kvalitetsutvikling ut fra fagutviklingsmøte og emneansvarliges erfaring med emnegjennomføringen. 6.2 Læringsaktiviteter Møtet mellom lærer og student i læringsaktivitetene er fundamentet i verdikjeden studieløp. Den enkelte lærer har ansvar for å omsette emnebeskrivelsen i konkrete læringsaktiviteter innen rammen av sin individuelle ressursplan. Kvalitetssikring/-utvikling gjennom dialog lærer/studentgruppe, gjennom feedback/undervisningsevaluering, og i fagutviklingsmøtene med utgangspunkt i de pedagogiske metoder, vurderingsformer og veiledningsformer som er beskrevet i emnebeskrivelsene og i studie-/fagplan Forskningsbasert undervisning Instituttleder skal sørge for individuelle ressursplaner der fagpersonalets avsatte tid til faglig oppdatering fremgår, herunder hvor mye som er forskningsbasert Vurdering av studentenes kunnskapsnivå: Rutiner for kvalitetssikring av eksamen framgår av Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik (se Lovdata). Emneansvarlig sørger for at vurderingsform dokumenteres i planleggingen av et emne. Instituttleder og studieprogramansvarlig kontrollerer hvordan fordelingen av karakterskalaen utvikler seg innenfor de enkelte emnene og for studieprogrammet som helhet over tid Utdanningssamtaler og individuell utdanningsplan Instituttleder og studieprogramansvarlig skal sørge for oppfølging av studentenes progresjon i utdanningsløpet og tilby studenter utdanningssamtale om individuell utdanningsplan. Den enkelte student har ansvaret for å gjøre avtaler om endringer i egen utdanningsplan. Gjeldende fra Høgskoledirektøren HiG 10

11 6.3 Forskning og utviklingsarbeid 6.4 Formidlingsarbeid 6.5 Innovasjon 6.6 Nettverksutvikling FoU-rådet er ledelsens ressursutvalg vedrørende høgskolens strategiske plan og handlingsplan for FoU. Rådet gir en årlig vurdering av FoU-innsatsen siste år i forbindelse med rapport til UFD pr. 1. mars. Fou-sekretær gjennomfører rutiner for oppfølging av stipendiater og paraplyprosjekter. KS gir oversikt over gjeldende insentivordninger som skal stimulere til formidlingsinnsats. Vitenskaplige publikasjonspoeng er en kvalitetsindikator som skal følges opp i instituttleders vurdering av måloppnåelse i forbindelse med budsjettprosessen. KS gir prosessbeskrivelser for hvordan høgskolen skal håndtere og utvikle innovasjonsprosjekter. KS gir prosessbeskrivelser for hvordan høgskolens kontaktnett skal pleies og videreutvikles. 6.7 Eksternt finansierte prosjekt Høgskolens interne reglement for eksternt finansiert virksomhet beskriver rammene for kvalitetssikring av kontraktsinngåelse, gjennomføring og rapportering. 7 Hovedprosess 3: Økonomistyring og drift 7.1 Styring Instrumenter for styring av økonomi- og personalforvaltning, prosesser for oppsett av kvalitetsindikatorer og oppfølgende avviksrapportering, er beskrevet i KS Høgskolestyret Styrets mandat og oppgaver er gitt gjennom sentralt lovverk. Styret har delegert deler av sin myndighet gjennom et delegeringsvedtak. Koordinering og utvikling sammen med høgskolens ledelse skjer gjennom styreseminar Ledelse De enkelte lederstillingers ansvar og funksjonsområde er gitt i KSs stillingsbeskrivelser. Koordinering og utvikling av høgskolens lederskap skjer i ledermøtet Intern styringsdialog I henhold til årshjulet gjennomfører rektor og direktør styringsdialog med instituttledere. 7.2 Læringsmiljø 7.3 Kvalitetsindikatorer Studentsamskipnaden (SOPP) er sentral i utviklingen av en god studentservice. KS beskriver arenaer for samarbeid om utvikling av læringsmiljø mellom studenter og HiG (Læringsmiljøutvalg og Kaffemøtet ). KS definerer læringsmiljøsjekken for gjennomgang og kontroll før semesterstart. Kvalitetsindikatorene forankres i strategisk plan og vil være sentrale element for alle resultatenheter: Som mål for virksomhet. I forhold til intern rapportering / styringsdialog og budsjettoppfølging. Vedlegg 3 viser kvalitetsindikatorer per desember 2005, slik de framgår av høgskolens budsjett. Gjeldende fra Høgskoledirektøren HiG 11

12 7.4 Personalforvaltning Området er i stor grad regulert av sentrale lover og regelverk, og gjennom avtaler med hovedsammenslutningene. I den grad det er behov for å supplere, skal personaldirektør sørge for at KS synliggjøre dette (for eksempel beredskapsplan, likestillingsplan, mottak av nyansatte). 7.5 Økonomiforvaltning Området er i stor grad regulert av sentrale lover og regelverk, og i stor grad underlagt ekstern kvalitetssikring gjennom Riksrevisjonen. I den grad det er behov for å supplere, skal økonomidirektør sørge for at KS synliggjøre dette (for eksempel økonomioppfølging for instituttledere). 7.6 Rapporteringer 7.7 Avvikshåndtering KS-koordinator utformer Årlig rapport om kvalitetsarbeidet ved HiG basert på innspill fra resultatenhetene. KS-koordinator sender på forhånd ut mal for slik rapportering. Instituttleder rapporterer kvalitetsindikatorer ved budsjettprosessen og gir vurdering i forhold til måloppnåelse. Ledere av råd og utvalg avgir årsrapport om virksomhet foregående år. Prosessansvarlig, prosjektleder eller EVU-leder gjennomfører avvikshåndtering. De samme personer gir forslag til revisjon av rutinebeskrivelser i KS. Gjeldende fra Høgskoledirektøren HiG 12

13 8 Vedlegg Gjeldende fra Høgskoledirektøren HiG 13

14 8.1 Mal for prosessbeskrivelser Skjemaet viser hvilken nøkkelinformasjon om prosessene som etableres. I KS PÅ WEB vil selve informasjonen få en annen utforming/ presentasjon, tilpasset systemets muligheter Kvalitetssystem HiG Prosessnavn Prosedyre navn: Individuell utdanningsplan Nr./No.: Xxxxx Prosessnivå 1: Løpende prosess, 2: Periodisk prosess, 3: Årlig prosess Inngår i Prosess Del av større / overordnet prosess Tilhørende delprosesser Henvisning til tilknyttede prosesser som denne prosessen avhenger av Formål/ Purpose: Overordnet mål Vilkår: Kvalifisert med mer. Omfang (Startprosess / sluttprosess) I prosedyren inngår: Hovedmomenter Definisjoner/ Betegnelser (referanse til definisjonsbibliotek) Kvalitetsindikator prosess: Beskrivelse (referanse til tabell over kvalitetsindikatorer) Kvalitetsindikator resultat: Beskrivelse (referanse til tabell over kvalitetsindikatorer) Referansedokument: Lover, forskrifter, interne dokument Prosesseier: Stillingskategori / rolle Rev: 0,1 ( KS PÅ WEB nr.) Prosessansvarlig: Stillingskategori / rolle Dato: Dato Side: AKTØR AV HVEM / NIVÅ* AKT. NR. AKTIVITET/BESKRIVELSE (BRUK STIKKORD, START MED VERB) HVA Ytterligere info i: HVORDAN Årshjulet NÅR RESULTAT PRODUKT * NIVÅ: 0. linje- selvbetjening, 1. linje servicetorg, 2. linje saksbehandling adm, 3. linje saksbehandling fag. 8.2 Ramme for KS til web Se også Vedlegg 9 I KS PÅ WEB vil hver prosessbeskrivelse i utgangpunktet være utformet over en standard mal: Prosesskart (en grafisk framstilling / et oversiktsbilde av prosessflyt). Nøkkelinformasjon om prosessen (se skjema) utskriftsversjon. Linker til eventuelle under- eller overordnede prosesser. Linker til aktuelle lover og forskrifter, håndbøker på intranett/internett, med mer. Lokale dokument (f. eks. LOKUT) som er viktig arbeidslitteratur for prosessen. Eventuelle standard skjema for rapportering om prosesser der det er viktig å ta vare på oppfølgingspunkter med mer (f.eks. fagutviklingsmøter). Eventuell veiledning til prosessansvarlig (for eksempel om gjennomføring av veiledersamtale - basisgruppeleder). Meldingsskjema om avvik som rutes direkte til prosessansvarling (utøvende). Kvalitetsparametere, hvordan de måles og hvordan resultatet brukes. Nærmere erfaring med KS PÅ WEB og utvikling av systemet vil påvirke mulighetene. Gjeldende fra Høgskoledirektøren HiG 14

15 8.3 Kvalitetsindikatorer for HiG Kvalitetsindikatorer knyttet til budsjett for HiG. Høgskolen i Gjøvik Resultater 0x Mål 0x Mål 0x+1 Søkning Studenter totalt (egenfinansierte personer) høstsemester Studenter totalt (eksternt finansiert personer) høstsemester Studiepoeng (60 sp Egenfinansiert) Studiepoeng (60 sp Eksternt finansiert) Antall fullført med bachelorutdanning Antall fullført med masterutdanning Utveksling inn Utveksling ut Vitenskaplige publikasjonspoeng 8.4 KS-vokabular Begrep Administrasjonssystem Alumnivirksomhet Avvikshåndtering Basisgruppeveileder DBH Delprosessansvarlig Dialogpunkt Ekstern sensur Elektronisk skjema Emne Emneansvarlig KS på web EVU-enhet EQS Fagkritikk Fagutviklingsmøte Individuell ressursplan Individuell utdanningsplan Definisjon IKT støttesystem som benyttes for å registrere data om virksomheten innen økonomi, personal, studie. (M-STAS, AGRESSO med mer). Samlebegrep på oppfølging av og tilrettelegging av tjenester for høgskolens uteksaminerte kandidater. Følge opp i de tilfeller der det er avvik av betydning i forhold til den praksis HiG har beskrevet i KS. Ansvar for avvikshåndtering ligger gjerne til rollen prosessansvarlig. En rolle: Veiledning og aktiviteter som støtter opp om å utvikle studiekultur for en gruppe studenter. Database for høgre utdanning. En rolle: Operativt ansvar for aktiviteter av et visst omfang som inngår i en prosess. Møte mellom studentrepresentanter og ansatte med faglige roller (eks. kullkoordinator) Ekstern kvalitetskontroll med høgskolens sensurering ved eksamener. Spesifikt tilrettelagte blanketter i KS PÅ WEB for elektronisk innsamling av data eller for å sende melding om avvik med mer. Enheter i et studieprogram som er gjenstand for en vurdering som påføres studentens vitnemål/karakterutskrift for studieprogrammet. En rolle med prosessansvar: Ansvar for å koordinere et sett aktiviteter som inngår i prosessen å utvikle et fag. Presentasjon av KS i et web-grensesnitt for ansatte og studenter. Extend Quality (EQS) benyttes som programvare plattform. Resultatenhet med ansvar for eksternt finansierte etter- og videreutdanninger. Software plattform for KS PÅ WEB Evaluering med sikte på å forbedre/utvikle et emne eller et studieprogram. Møte mellom klassetillitsvalgte og kullkoordinator, eventuelt også emneansvarlig. Koordinering av kullets emner /læringsaktiviteter står på dagsorden. Rammer gitt av studiekvalitetsutvalget. Ansattes avtale om oppgaver. Studentens avtale med HiG om hvordan studieprogrammet skal gjennomføres på bakgrunn av progresjon, innpasninger med mer. Gjeldende fra Høgskoledirektøren HiG 15

16 Begrep Kjernevirksomhet KS (KS) Kullkoordinator Kvalitet Kvalitetsindikatorer KS-koordinator Kvalitetsmål Kvalitetsmålinger Kvalitetspolitikk Kvalitetssikring Kvalitetssirkelen Kvalitetsutvikling Ledelsesinformasjon Læringsaktiviteter Læringsmiljø NOKUT Nøkkeltall Presentasjon til web Produksjon Produktperspektiv Programkvalitet Prosess Prosessansvarlig Prosessbeskrivelse Prosesskart Prosjektperspektiv Prosjektrapport Rolle Definisjon Høgskolens primære oppgaver. Beskrivelse av høgskolens plattform for samhandling om kvalitetsutvikling mellom menneskene som har sitt virke i HiG Koordinerer aktivitetene mellom emner på et trinn, gjennomfører fagutviklingsmøter med studentrepresentanter. Kvalitet er en relativ størrelse, en relasjon mellom høgskolens mål, innsatsen for å nå dem og det faktiske resultat. God (les riktig) kvalitet: Et godt samsvar mellom mål og resultat, er oppnådd ved en fornuftig ressursinnsats. KSs sjekkpunkter i forhold til kvalitetsmål for prosesser, innsats eller resultater En rolle: Ansvar for å holde KS oppdatert, støtte bruken av programvare knyttet til KS og aggregeringen av ledelsesinformasjon. Styrets/ ledelsens formuleringer om mål for/kvantifisering av samhandling, innsats og resultat for prosesser. Hvordan en samler inn / kvantifiserer kvalitetsparametere Handlingsrom for utviklingen av KS. Metodikk for å opprettholde et kvalitetsnivå Fasene: planlegging, gjennomføring, vurdering, forbedring planlegging Tiltak for å forbedre kvalitet. Samling av informasjon om kvalitetsparametere aggregert til studieprogram. Samlebegrep for øvinger, praksis, læringsaktiviteter som HiG tilrettelegger for. Samlebegrep for institusjonens rammer rundt læringsaktivitetene Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen. Spesifisert ledelsesinformasjon kvalitetsparametere som anses å være viktige uttrykk for kvalitet i studieprogrammene. Bibliotek over alle prosessbeskrivelser og rutiner i årshjulet er tilgjengelig via web som del av intranett for HiG. Samlebetegnelse på gjennomføring av aktiviteter som tilrettelegges for å skape verdiene i studieprogram (kandidater). Studieprogram er en ramme for verdiskapning som betraktes som et produkt: opptaks- og kandidatmål, enhet for markedsføring med mer. Samlebetegnelse på aktiviteter for å utvikle det enkelte studieprogram og det enkelte fag. Et sett aktiviteter som er gitt en egen beskrivelse i KS. En rolle: Samlebetegnelse på operativt ansvar for å koordinere et sett aktiviteter som inngår i en prosess som representant for prosesseier i linje: Fag: Instituttleder. Adm: Studiedirektør, økonomidirektør, bibliotekansvarlig mv. Skriftlig, skjemamessig fremstilling av aktiviteter som må gjennomføres for at prosessen skal ha god kvalitet i henhold til KSs normer. Gir en visuell framstilling av flyten i en prosess med tilhørende delprosesser. At gjennomføring av prosesser gjennomføres i tråd med kvalitetssirkelens faser. Prosessansvarligs rapport via elektronisk skjema om en prosess som dekker alle fasene i kvalitetssirkelen. Beskriver et definert arbeidsfelt knyttet til prosesser i KS. KS Gjeldende fra Høgskoledirektøren HiG 16

17 Begrep SAFE Studentevaluering Studiekultur Studiekvalitet Studieløpet Studieprogram Studieprogramansvarlig Studieprogramutviklingsmøtet UFD Utdanningssamtale Verdikjede Verdiskaping Virksomhetsidé Årshjulet Definisjon beskriver forventningene til rollen. Elektroniks verktøy for definering og publisering av emnebeskrivelser Systematisk innhenting og presentasjon av studenters synspunkter og holdninger. Studentenes læringsstrategier og hvordan de tar i bruk de fasiliteter, den infrastruktur med mer som høgskolen tilrettelegger for. Samlebegrep for institusjonens tilrettelegging for læringsaktiviteter Verdikjeden rekruttering læringsaktiviteter sertifisering - alumni Definert av styrets vedtak om studieportefølje. En rolle med prosessansvar: Ansvar for å koordinere et sett aktiviteter som inngår i prosessen å utvikle et studieprogram. Årlig møte (per studieprogram) der evaluering av det enkelte studieprogram settes på dagsorden. Utdannings- og forskningsdepartementet. Samlebegrep på veiledninger om studieløp / studiegjennomføring Et sett av prosesser som samlet skaper-/ inngår i det å skape verdien, produktet. For studieløpet: kandidaten. Det å gjennomføre læringsaktiviteter, FoU, service-/støttetjenester Virksomhetens grunnleggende hensikt. HiG: Kunnskapsproduksjon (undervisning, FoU) og formidling/innovasjon. Større prosesser og viktige milepæler plassert i tid. Gjeldende fra Høgskoledirektøren HiG 17

18 8.5 Organisasjonskart 8.6 Roller i KS-prosesser. For hver rolle utvikler KS en sjekkliste knyttet til årshjulets faser. Roller har en midlertidig karakter. Stillinger ved HiG har sine oppgaver definert av en stillingsbeskrivelse. Rollenavn Type Dekkes av stilling Funksjonsbeskrivelse Emneansvarlig Faglig Lærer, utpekt av instituttleder Kullkoordinator Faglig Lærer, utpekt av instituttleder Gjeldende fra Høgskoledirektøren HiG 18 Lede lærerteam om å oppdatere emnebeskrivelser i SAFE Ansvarlig for å koordinere mellom emner på et årstrinn/semester i et studieprogram. Gjennomføre fagutviklingsmøter Lærer Faglig Lærer Gjennomføring av utdanning, forskning og formidling i h t individuell ressursplan og omsetter emnebeskrivelsene til konkrete læringsaktiviteter Studieprogramansvarlig Faglig Lærer, utpekt av instituttleder Ansvarlig for tilhørende studieprogram med studieretninger. Herunder også pedagogisk

19 Rollenavn Type Dekkes av stilling Funksjonsbeskrivelse utviklingsarbeid og koordinering med - internasjonalisering - bibliotektjenester - it-tjenester Prosjektansvarlig Faglig Utpekt av instituttleder Prosjektleder Faglig Utpekt av instituttleder Utvalgsleder Avhengig av utvalg Utpekt av rektor eller direktør Forvalter eierskap for HiG til eksternt finansierte prosjekter (EFV) eller FoU-prosjekter Forvalter operativt ansvar for HiG til eksternt finansierte prosjekter (EFV) eller FoU-prosjekter. Ser til at utvalgets mandat følges, at utvalgets vedtak gjennomføres og at utvalgets arbeid oppsummeres i en årsrapport. Stillinger i høgskolens linjestruktur har egne stillingsbeskrivelser. Gjeldende fra Høgskoledirektøren HiG 19

20 8.7 Informasjonsflyt mellom KS-roller Gjeldende fra Høgskoledirektøren HiG 20

21 8.8 Ramme for årlig KS-rapport Rapporten er utarbeidet med utgangspunkt i rapportering om 2003 i forslag til statsbudsjett for Rapporten følger strukturen i Kvalitetssystem for HiG, og følger tematikken i styringskalenderen årshjulet for HiG. Prosesseiere har ansvar for å levere analysere av endring av kvalitet til rapporten. Rekruttering, opptak, mottak/studentservice Undervisning / faglige aktiviteter Budsjett- og strategiprosesser HiG følger en prosjekttilnærming for de prosessene som inngår i årshjulet, og bygger rapporten over en standard lest ( kvalitetssirkelen ) for rapportering i HiG. For hvert punkt ovenfor beskrives fasene Planlegging Gjennomføring Vurdering Forbedring Rapporten struktureres slik at den tjener to formål: Årsrapport om kvalitetsarbeid til styret Forslag til statsbudsjett for 2005 (Undervisning 3.2) Planleggingsfase Rapport om kvalitetsreformen for 2002 Gjennomføringsfase Rapport om kvalitetsreformen for 2003 Vurdering av resultat Rapport om kvalitetsreformen - måloppnåelse 2003 knyttet til kvalitetsindikatorer Forslag til forbedringstiltak Planer for 2004 og 2005 / mål for kvalitetsindikatorer 2004 / 2005 Gjeldende fra Høgskoledirektøren HiG 21

22 8.9 KS-prosesser til KS på web F: hovedsakelig faglig forankret prosess, A: hovedsakelig administrativt forankret prosess. Kolonnen KP (kvalitetsparameter) betegner de prosesser det utvikles kvalitetsparametere for (av typene prosess, innsats, resultat). Indeks Verdikjede Faser Hovedprosess Delprosess Fag/admtype KP Ansvarlig 1 KS F/A Faglig-/adm. ledelse 1.1 Systembeskrivelse A KS-koordinator 1.1 Rapporteringsrutiner / styringsinformasjon A X KS-koordinator 1.2 Kvalitetsrapport A KS-koordinator 1.3 Publisering av evalueringer F/A X Instituttleder/KS-koordinator 1.4 Årshjulet A KS-koordinator 2 Studieløp F Rektor 2.1 Rekruttering A Studiedirektør Markedsføring A/F X Studiedirektør Opptak A X Studiedirektør Mottak A/F X Instituttleder 2.2 Undervisning F Rektor Programutvikling F/A Instituttleder Fagutvikling F X Instituttleder / rollen kullkoordinator og emneansvarlig Studieprogramutvikling F X Instituttleder / rollen studieprogramansvarlig Nyskaping F/A X Studienemnd Studentevaluering F/ X Student / KS-koordinator FOU st.prog / fag F (A) X Instituttleder Ekstern kontakt (studieprogram) F/A Instituttleder Studieprogramevaluering A/F X Studienemnd Studiekulturutvikling F Instituttleder Individuell utdanningsplan F/A X Instituttleder / rollen studieprogramansvarlig Utvikle læringsstrategier F/A X Instituttleder / rollen studieprogramansvarlig Internasjonalisering F/A X Instituttleder / rollen Gjeldende fra Høgskoledirektøren HiG 22

23 Indeks Verdikjede Faser Hovedprosess Delprosess Fag/admtype KP Ansvarlig studieprogramansvarlig Førstesemesterstudenten F/A X Prorektor / høgskoledir Likestillingsutvalg F/A Likestillingsutvalgsleder Pedagogisk utvikling F Rektor Kompetanseutvikling F/A X Rektor/ personaldirektør Pedagogisk støttetjeneste F X Rektor Studiekvalitetsutvalg F Prorektor Serviceutvikling A X Høgskoledirektør Førstelinjetjeneste A Studiedirektør Læringsmiljø fysisk / psykisk A Instituttleder Timeplanlegging A Studiedirektør IKT-tjenester A IKT-leder Bibliotektjenester A/F Bibliotekleder Studentsystem forvaltning A Studiedirektør / FS ansvarlig Informasjonssystemer A Studiedirektør / Informasjonsleder Tilrettelegging av praksis A Praksiskoordinator Læringsmiljøutvalg A Studiedirektør 2.3 Sertifisering F/A Instituttleder/studiedirektør Eksamensavvikling A X Studiedirektør Sensoroppnevning F X Instituttleder Eksamensoppgaver F X Rollen Emneansvarlig Sensur F X Rollen Emneansvarlig Klagebehandling A X Studiedirektør 2.4 Kandidatoppfølging F/A Instituttleder/avd. dir Spørreundersøkelse A KS-koordinator 3 FOU-prosjekter F Rektor 4 EFV-prosjekter A/F EVU-leder 4.1 Avtalegrunnlag A X EVU-leder 4.2 Finansiering A X Instituttleder 4.3 Gjennomføring F X EVU-leder Gjeldende fra Høgskoledirektøren HiG 23

24 Indeks Verdikjede Faser Hovedprosess Delprosess Fag/admtype 5 Strategi / budsjett A/F Adm-/fagl. ledelse / økonomidir. 5.1 Budsjettfordeling int. A/F? Adm-/fagl. ledelse / økonomidir. KP Ansvarlig Nøkketall om HiG F/A? Fagl.-/adm. ledelse 5.2 Budsjettjustering int. A? Adm.-/instituttleder./økonomidir Individuell ressursplan F/A X Instituttleder / avdelingsdirektør 5.3 Budsjettforslag UFD F/A Fagl.-/adm. ledelse /økonomidir Egenevaluering (CAF) F/A X Fagl.-/adm. ledelse / KSkoordinator 5.4 Styringsdialog UFD F/A Rektor/høgskoledirektør 5.5 Styringsdialog intern F/A X Rektor/høgskoledirektør 5.6 Kvalitetsanalyse F/A X Rektor/høgskoledirektør 5.7 Strategisk plan F/A X Styret 5.8 Studentvelferd A X Styret / høgskoledirektør 6 Organisasjonen HiG A Høgskoledirektørens stab Gjeldende fra Høgskoledirektøren HiG 24

Kvalitetssystem for HiG

Kvalitetssystem for HiG SYSTEMBESKRIVELSE SAKSNUMMER HIG: 08 / 1640 Kvalitetssystem for HiG Versjon 4, gjeldende fra 01.03.10 Godkjent av høgskoledirektør etter delegasjon fra styret 1 MÅL, PLAN OG LEDELSESFORANKRING FOR KVALITETSARBEIDET...

Detaljer

KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN

KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN Vedtatt av NOKUTs styre 5. mai 2003, sist revidert 25.01.06. Innledning Lov om universiteter

Detaljer

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. Vedtatt av Styret 13. juni 2012

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. Vedtatt av Styret 13. juni 2012 NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning Vedtatt av Styret 13. juni 2012 Innhold 1. Om NTNUs kvalitetssystem... 1 2. Mål for NTNUs kvalitetssikringssystem og kvalitetsarbeid... 1 3. Organisatoriske

Detaljer

Læringsmål i studie- og fagplanutvikling Institusjonell normering

Læringsmål i studie- og fagplanutvikling Institusjonell normering Læringsmål i studie- og fagplanutvikling Institusjonell normering Prorektor Gro Kvanli Dæhlin Studiekvalitetsdagen HiST 15.09.09 Kort om HiG 2400 studenter og 260 ansatte 3 fagavdelinger (på samme campus)

Detaljer

Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene

Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene 1 Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene i Norge Bjørn Torger Stokke Dekan for sivilingeniørutdanningen NTNU 2 Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene i Norge Universitetsloven Nasjonalt organ

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR EVALUERING

RETNINGSLINJER FOR EVALUERING RETNINGSLINJER FOR EVALUERING Kvalitetssikringssystem: Kap. 1.3 Versjon: 6 Godkjent av høgskolestyret første gang 22.mai 2006. Ansvarlig for revisjon: Kvalitets- og læringsmiljøutvalget (KLMU). Revidert/justert

Detaljer

Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland

Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland Høgskolen i Bodø Saksnummer: Møtedato: Styret 103/10 16.12.2010 Arkivreferanse: 2010/2058/ Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland Behandling: Vedtak: 1. Styret for Høgskolen i Bodø vedtar

Detaljer

Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning

Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning Oversikt over kvalitetssikring av utdanningene i Høgskolen i Innlandet gjennom det første driftsåret 2017. 1.12.2016 Innhold

Detaljer

Kvalitetssystem (forslag til 1. utgave)

Kvalitetssystem (forslag til 1. utgave) Kvalitetssystem (forslag til 1. utgave) Høgskolen i Østfold September 2004 1 KVALITETSSYSTEMET... 4 1.1 BAKGRUNN OG KRAV... 4 1.2 KVALITETSSYSTEMETS FORMÅL OG GYLDIGHET... 5 1.3 KVALITETSSYSTEMETS STRUKTUR...

Detaljer

RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING VED IRS-FAKULTETET. (Sist oppdatert: av Hilde-Gunn Londal)

RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING VED IRS-FAKULTETET. (Sist oppdatert: av Hilde-Gunn Londal) 1 RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING VED IRS-FAKULTETET. (Sist oppdatert: 10.03.2017 av Hilde-Gunn Londal) Kort om bakgrunnen for undervisningsevaluering Evaluering av

Detaljer

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING Fastsatt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Detaljer

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling Studenten Studentene har rett til og ansvar for å engasjere seg i arbeidet med forbedring av utdanningen og undervisningen. -Har rett til og ansvar for å delta aktivt i emneevalueringer, studentundersøkelser,

Detaljer

RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING:

RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING: RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING: Kort om bakgrunnen for undervisningsevaluering Som et ledd i universitetets kvalitetssystem er Finnmarksfakultetet pålagt å ha rutiner

Detaljer

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr:

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr: SU-sak 15/2014 Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen Forslag til vedtak: Studieutvalget gir

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning Kvalitetsdimensjoner Roller, ansvar og oppgaver i kvalitetsarbeidet

Innholdsfortegnelse 1. Innledning Kvalitetsdimensjoner Roller, ansvar og oppgaver i kvalitetsarbeidet 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Kvalitetsdimensjoner... 4 3. Roller, ansvar og oppgaver i kvalitetsarbeidet... 6 4. Program- og emneevalueringer... 9 5. Årshjul for kvalitetsrapport og porteføljeutvikling...

Detaljer

Forum for forskningsdekaner. Kvalitetssystemet ved UiO

Forum for forskningsdekaner. Kvalitetssystemet ved UiO Forum for forskningsdekaner Kvalitetssystemet ved UiO Disposisjon Regelverk Veivalg Formål og ansvar Struktur Dilemmaer Regelverk: Uh-loven «Universiteter og høyskoler skal ha et tilfredsstillende internt

Detaljer

FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning

FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formål og virkeområde Forskriften gjelder tilsyn med studier som betegnes som høyere utdanning

Detaljer

Fakultetsadministrasjon Det helsevitenskapelige fakultet

Fakultetsadministrasjon Det helsevitenskapelige fakultet Fakultetsadministrasjon Det helsevitenskapelige fakultet Stillingsnr Underenhet Overordnet Stillingskategori Fagområde Pst Innplassert HV 1-0 Dekan Leder Fakultetsdirektør fakultetsadministrasjon 100 Arne

Detaljer

Fakultetsadministrasjon Handelshøgskolen ved UiS

Fakultetsadministrasjon Handelshøgskolen ved UiS Fakultetsadministrasjon Handelshøgskolen ved UiS StillingsnrUnderenhet Overordnet Stillingskategori Ansvarsområde Pst Innplassert HH 6-0 Dekan Leder Fakultetsdirektør fakultetsadministrasjon 100 Egil Kristensen

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen Dato: 12.01.04 Til: Høgskolestyret Arkiv: Fra: Høgskoledirektøren HS-sak: 005/2004 SAK ADM2003 BRUKERINNFLYTELSE Tidligere saker: Vedlegg: 1. Innledning

Detaljer

Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU

Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU SU-sak 16/2014 Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Katarina Klarén Forslag til vedtak: Studieutvalget

Detaljer

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften NOKUTs veiledninger til studietilsynsforskriften Kapittel 4 Institusjonenes systematiske kvalitetsarbeid Mai 2017 Tittel: til studietilsynsforskriften kapittel 4 Gyldig fra: 11.05.2017 Forord I februar

Detaljer

EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING

EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING Innhold NOKUTBESØK TRINN FOR TRINN... 1 NOKUTS EVALUERINGSKRITERIER... 2 FORBEREDELSE HVA SA NOKUT FORRIGE GANG... 3 FORBEREDELSE IDENTIFISERE SUKSESS

Detaljer

Til utdanningsinstitusjonene : NOKUTs evalueringer av systemer for kvalitetssikring av utdanningen ved universiteter og høyskoler

Til utdanningsinstitusjonene : NOKUTs evalueringer av systemer for kvalitetssikring av utdanningen ved universiteter og høyskoler H O K U T ^r Nasjonalt organ lor kvalitet i utdanningen Mars 2013 Til utdanningsinstitusjonene : NOKUTs evalueringer av systemer for kvalitetssikring av utdanningen ved universiteter og høyskoler Dette

Detaljer

Saksnummer: 39/2011 Studiekvalitetsrapport 2010 rapport fra arbeidsgruppe

Saksnummer: 39/2011 Studiekvalitetsrapport 2010 rapport fra arbeidsgruppe SN-SAK NR: 39/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 1302 1901 SAKSANSVARLIG: STUDIEDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): STUDIEDIREKTØREN ARKIVSAK NR: Saksnummer: 39/2011 Studiekvalitetsrapport 2010 rapport

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. 02. oktober 2013

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. 02. oktober 2013 NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning 02. oktober 2013 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning Innhold 1. Om NTNUs system for kvalitetssikring

Detaljer

Forslag. Det gjennomføres to typer selvevaluering ved HiST: evaluering av utvalgte studieprogram og evaluering av nye studier.

Forslag. Det gjennomføres to typer selvevaluering ved HiST: evaluering av utvalgte studieprogram og evaluering av nye studier. 1 av 5 Formål Formålet med rutinen er å beskrive hvordan regelmessige selvevalueringer av utvalgte studieprogram ved høgskolen skal gjennomføres. Hensikten med selve evalueringen er primært læring gjennom

Detaljer

Fakultetsadministrasjon Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Fakultetsadministrasjon Det samfunnsvitenskapelige fakultet Fakultetsadministrasjon Det samfunnsvitenskapelige fakultet StillingsnrUnderenhet Overordnet Stillingskategori Ansvarsområde Pst Innplassert SV 2-0 SV Dekan Leder Fakultetsdirektør fakultetsadministrasjon

Detaljer

Vedlegg 3 Sammenligning ny og gammel studietilsynsforskrift

Vedlegg 3 Sammenligning ny og gammel studietilsynsforskrift FORSLAG TIL NY studietilsynsforskrift Hjemmel: Fastsatt av NOKUT XX. XX 2016 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) 2-1 og 3-1 jf. forskrift

Detaljer

Systembeskrivelse kvalitetssystemet

Systembeskrivelse kvalitetssystemet 8. des 2009 Side 1 av 9 kvalitetssystemet 8. des 2009 Side 2 av 9 Innhold 1.0 Innledning s. 3 1.1 Bakgrunn for kvalitetssystemet. s. 3 1.2 Om kvalitet s. 3 1.3 Mål for kvalitetssystemet.. s. 4 1.4 Strukturen

Detaljer

Informasjonsmøte 22.08.13.

Informasjonsmøte 22.08.13. NOKUTs evaluering av UiOs kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten Informasjonsmøte 22.08.13. Monica Bakken, studiedirektør Disposisjon NOKUTs evalueringer: Formål og prosess. UiOs kvalitetssystem for

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2017 (vedtatt )

Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2017 (vedtatt ) Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2017 (vedtatt 07.04.2017) Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 (19.-20. Mai, Bergen) Fusjon til Nord universitet 1. Avklare og implementere

Detaljer

OPPDRAGSBESKERIVELSE:

OPPDRAGSBESKERIVELSE: OPPDRAGSBESKERIVELSE: 1. Bakgrunn: I forbindelse med nye bestemmelser og føringer i studiekvalitetsforskriften, studietilsynsforskriften, kvalitetsmeldingen og nye prosedyrer og retningslinjer for tilsyn,

Detaljer

Kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten ved Universitetet i Oslo

Kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten ved Universitetet i Oslo Kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten ved Universitetet i Oslo Felles systembeskrivelse 3. utgave - juni 2014 UiOs kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten ble første gang vedtatt i 2004. Det er

Detaljer

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Godkjent av rektor på fullmakt 30. januar 2004, med senere endringer godkjent av rektor på fullmakt 30. september 2005 og 18. mars 2011.

Detaljer

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH «Til barns beste» Strategisk plan Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning DMMH Foreliggende plan gjelder fram til 2025 Vedtatt i styremøte 2. mai 2012 Endret i styremøte 3. november 2014

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer

FREMTIDENS KVALITETSSYSTEM

FREMTIDENS KVALITETSSYSTEM FREMTIDENS KVALITETSSYSTEM Hva er utfordringene? ØKT KOMPLEKSITET Institusjon - større grad av autonomi Studenten - fra kollektiv til individuell Ansatt - fra individuell til kollektiv Teknologi - fra

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN - fakultetsstyret. Sakstittel: MNs studiekvalitetsplan for 2007

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN - fakultetsstyret. Sakstittel: MNs studiekvalitetsplan for 2007 UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE ULTET Til: MN - fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 27 Møtedato: 18.06.07 Notatdato: 06.06.07 Saksbehandler: Yvonne Halle, seniorkonsulent,

Detaljer

LMU-sak 18/2008 Revisjon av vedtekter for Læringsmiljøet ved Universitetet for miljø og biovitenskap

LMU-sak 18/2008 Revisjon av vedtekter for Læringsmiljøet ved Universitetet for miljø og biovitenskap 1302 1901 LMU-SAK NR: 18/2008 SAKSANSVARLIG: SIRI MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 18/2008 Revisjon av

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

NMBUs studiestrategi hva er god studiekvalitet?

NMBUs studiestrategi hva er god studiekvalitet? NMBUs studiestrategi hva er god studiekvalitet? AOS 234 Halvor Hektoen NMBUs studiestrategi Overordnete mål NMBUs kandidater har kompetanse på høyt faglig nivå, er etterspurte og bidrar til bærekraftig

Detaljer

kvalitetssystem for utdanning Vedtatt av styret 9. mars 2016 NTNU

kvalitetssystem for utdanning Vedtatt av styret 9. mars 2016 NTNU NTNUs kvalitetssystem for utdanning Vedtatt av styret 9. mars 2016 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 1 NTNUs kvalitetssystem for utdanning Innhold 1. Om kvalitetssystemet for utdanning...

Detaljer

Del 2 Akkreditering av institusjonsdeltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram

Del 2 Akkreditering av institusjonsdeltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram Styresak 39/14 Vedlegg 2 Søknad om akkreditering av institusjonsdeltakelse i stipendiatprogrammet Søknad om akkreditering som vitenskapelig høyskole Innholdsfortegnelse og korte sammendrag Lovgrunnlag

Detaljer

Overordnete prinsipper for sikring og utvikling av kvalitet i utdanningsvirksomheten

Overordnete prinsipper for sikring og utvikling av kvalitet i utdanningsvirksomheten Overordnete prinsipper for sikring og utvikling av kvalitet i utdanningsvirksomheten Kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten Høgskolen i Lillehammer 1 Versjonsnr. Forfattere Dato Kommentar 1.0 Micheline

Detaljer

Del 5: Prosedyre for evaluering og system for eksterne evalueringer

Del 5: Prosedyre for evaluering og system for eksterne evalueringer Del 5: 1. Formål Hensikten med å evaluere er å få fram sterke og svake sider ved studietilbudet. De sterke sidene i ett studium kan ha overføringsverdi til andre utdanninger mens svake danner grunnlag

Detaljer

Ny studietilsynsforskrift NRT og NFmR 18. november Seniorrådgiver Rachel Glasser

Ny studietilsynsforskrift NRT og NFmR 18. november Seniorrådgiver Rachel Glasser Ny studietilsynsforskrift NRT og NFmR 18. november 2016 Seniorrådgiver Rachel Glasser 2 21.12.2016 Føringer Strukturmeldingen Konsentrasjon for kvalitet o Skjerpede krav til kvalitet i lov og forskrift

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR Fastsatt av studienemnda ved Høgskolen i Gjøvik i møte 27.06.13 med hjemmel i Lov 1. april 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler 3-3, 3-5, 3-6, 3-8, 3-9, 3-10 og 5-3,

Detaljer

Retningslinjer for sikring og utvikling av studienes og læringsmiljøets kvalitet

Retningslinjer for sikring og utvikling av studienes og læringsmiljøets kvalitet Versjonsnr. Forfattere Dato Kommentar 1.0 Micheline Egge Grung 10.06. 2008 Grunnlagsdokument vedtatt av høgskolestyret 1.1 Micheline Egge Grung, Arve Thorsberg og Kjell Magne Enget 13.11.2008 Grunnlagsdokument

Detaljer

Del 5: Prosedyre for evaluering og system for eksterne evalueringer

Del 5: Prosedyre for evaluering og system for eksterne evalueringer Del 5: 1. Formål Hensikten med å evaluere er å få fram sterke og svake sider ved studietilbudet. De sterke sidene i ett studium kan ha overføringsverdi til andre utdanninger mens svake danner grunnlag

Detaljer

Handlingsplan for Utdanningsutvalget Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 (

Handlingsplan for Utdanningsutvalget Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 ( Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2016 2017 Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 (19.-20. Mai, Bergen) Forberedelser til besøk/informasjonsinnhenting (jamfør brev):

Detaljer

Strategisk plan. Høgskolen i Nord-Trøndelag Nærhet til kunnskap

Strategisk plan. Høgskolen i Nord-Trøndelag Nærhet til kunnskap Høgskolen i Nord-Trøndelag 2013 2016 Nærhet til kunnskap Vedtatt av styret i HiNT 7. juni 2012 2 (Foto: Simon Aldra) HiNTs rolle og egenart Høgskolen i Nord-Trøndelags samfunnsoppdrag er å utdanne kunnskapsrike

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret i sak FS-48/12, 3. september 2012. 1. Universitetets sentrale organisering 2014 2018 Styrets oppgaver

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Henvisning til HiSTs måltavle

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Henvisning til HiSTs måltavle Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 6.06.2011 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-024/11 Evaluering av Studie og kvalitetsutvalget Saksbehandler/-sted: Tidligere sak(er): Vedlegg:

Detaljer

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INSTRUKSENS FORHOLD TIL OVERORDNET ØKONOMIREGELVERK 3 2 ANSVARSFORHOLD 3 3 ØKONOMIFORVALTNING 4 4 PLAN OG BUDSJETT 6 5

Detaljer

LMU-sak 13/2008 Læringsmiljøutvalget sin rolle og funksjon Supperåd eller utvalg med reell handlekraft?

LMU-sak 13/2008 Læringsmiljøutvalget sin rolle og funksjon Supperåd eller utvalg med reell handlekraft? 1302 1901 LMU-SAK NR: 13/2006 SAKSANSVARLIG: SIRI MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 13/2008 Læringsmiljøutvalget

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR Fastsatt av studienemnda ved Høgskolen i Gjøvik i møte 04.11.08 med hjemmel i Lov 1. april 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler 3-3, 3-5, 3-6, 3-8, 3-9, 3-10 og 5-3,

Detaljer

LMUs rolle i kvalitetssikringen. LMU-forum, 21.09.2010 Wenche Froestad, seniorrådgiver i NOKUT

LMUs rolle i kvalitetssikringen. LMU-forum, 21.09.2010 Wenche Froestad, seniorrådgiver i NOKUT LMUs rolle i kvalitetssikringen LMU-forum, 21.09.2010 Wenche Froestad, seniorrådgiver i NOKUT Lovens krav til Læringsmiljø (3) Ved institusjonen skal det være et læringsmiljøutvalg som skal bidra til at

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2013-2016 «Nærhet til kunnskap» Justert strategisk plan 2013 2016 Vedtatt i styremøte 05.12.13 (Foto: Simon Aldra) HiNTs rolle og egenart s samfunnsoppdrag er å utdanne kunnskapsrike og

Detaljer

Sak: Revisjon av kvalitetssikringssystemet ved Høgskolen i Bodø

Sak: Revisjon av kvalitetssikringssystemet ved Høgskolen i Bodø Høgskolen i Bodø Saksnummer: Møtedato: Styret 28/08 23.04.2008 Arkivreferanse: 2007/1748/ Sak: Revisjon av kvalitetssikringssystemet ved Høgskolen i Bodø Behandling: Etter drøftinger i styret ble pkt.

Detaljer

Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften

Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2016 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven)

Detaljer

Kvalitetsrapport 2009

Kvalitetsrapport 2009 Høgskolen i Lillehammer Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap Kvalitetsrapport 2009 Innledning 2009 er første driftsår for Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap etter delingen av gamle

Detaljer

Styremøte nr. 2/ protokoll

Styremøte nr. 2/ protokoll Styremøte nr. 2/2011 - protokoll Tid: Torsdag 28. kl. 09 30 til 13 00 og fredag 29. april kl. 09 15 12 30 2011 Sted: Eidgenössische Technische Hochschule ETH, Zürich, Sveits. Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor,

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Karakterbruk i UH- UH sektoren: H va Hva bør være NOKUTs rolle?

Karakterbruk i UH- UH sektoren: H va Hva bør være NOKUTs rolle? Karakterbruk i UH-sektoren: Hva bør være NOKUTs rolle? UHR, Karaktersamling, 28. oktober 2010 Arbeidsgruppens råd til NOKUT Fra rapporten Karakterbruk i UH-sektoren 2009, kapittel 5 Anbefalinger: «NOKUTs

Detaljer

Forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning (fagskoletilsynsforskriften)

Forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning (fagskoletilsynsforskriften) Forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning (fagskoletilsynsforskriften) Fastsatt av NOKUT 12. desember 2013 med hjemmel i lov 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning (fagskoleloven) 2, jf.

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem)

Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem) Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem) Versjon 10. juni 2013 1 Bakgrunn Samarbeidstiltaket FS er et samarbeid mellom norske universiteter og høgskoler med ansvar for å videreutvikle

Detaljer

Utvalg og roller for utdanning ved MN-fakultetet

Utvalg og roller for utdanning ved MN-fakultetet Utvalg og roller for utdanning ved MN-fakultetet MN-fakultetet skal gi en utdanning som bidrar til at «våre kandidater lykkes faglig og profesjonelt». Et viktig element i dette er en velfungerende organisatorisk

Detaljer

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelse Endringsforslag 1-3.NOKUTs tilsynsvirksomhet Innenfor de rammer som er fastsatt i lov og forskrift, skal NOKUT

Detaljer

Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen

Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen 1. Forholdet til samarbeidspartnere styrke og videreutvikle samhandlingen med og være

Detaljer

NMBUs målstruktur

NMBUs målstruktur NMBUs målstruktur Oppbygging av en målstruktur Stortinget har fastsatt sektormål for U H-sektoren Hver institusjon har virksomhetsmål innenfor hver sektor. Virksomhetsmålene skal profilere institusjonene

Detaljer

KS Utdanning. Kvalitetssikring av utdanning. Konkretisering. Etter- og videreutdanning. Godkjent av PEU

KS Utdanning. Kvalitetssikring av utdanning. Konkretisering. Etter- og videreutdanning. Godkjent av PEU KS Utdanning Kvalitetssikring av utdanning Konkretisering Etter- og videreutdanning Godkjent av PEU 15.12.2016 Punkt 4.1. er godkjent av styret ved NHH 4. mai 2016 Revidert på fullmakt 310512, NHHE 1 1.

Detaljer

NOTAT. Fastsette mål- og resultatkrav innenfor rammen av disponible ressurser og forutsetninger gitt av overordnet myndighet.

NOTAT. Fastsette mål- og resultatkrav innenfor rammen av disponible ressurser og forutsetninger gitt av overordnet myndighet. NOTAT Til: Møtedato: 13.12.07 Universitetsstyret Arkivref.: 200706432-1 Risikostyring ved Universitetet i Tromsø Bakgrunn Som statlig forvaltningsorgan er Universitetet i Tromsø underlagt Økonomiregelverket

Detaljer

Utfyllende bestemmelser i kvalitetsarbeidet

Utfyllende bestemmelser i kvalitetsarbeidet Utfyllende bestemmelser i kvalitetsarbeidet Bachelor og masterutdanningene på heltid Vedtatt 25.01.2018 av prorektor for utdanning Hva gjør vi for å utvikle kvaliteten i studiene? Dette dokumentet konkretiserer

Detaljer

Kvalitetshåndbok for Treider Fagskoler AS

Kvalitetshåndbok for Treider Fagskoler AS Kvalitetshåndbok for Treider Fagskoler AS 2 1. INNLEDNING... 3 2. OM KVALITETSHÅNDBOKEN... 3 2.1 Innhold... 3 2.2 Læresteder... 3 2.3 Forutsetninger for at kvalitetsarbeidet skal fungere... 3 2.4 Kvalitetssystemets

Detaljer

NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet

NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet Krav i - forskrift om kvalitet i høyere utdanning - studietilsynsforskrift Tittel: Akkreditering som universitet Gyldig fra: 2013 ISSN-nr [ISSN-nr] Forord

Detaljer

Fakultetsadministrasjon Fakultet for utøvende kunstfag

Fakultetsadministrasjon Fakultet for utøvende kunstfag Fakultetsadministrasjon Fakultet for utøvende kunstfag Stillingsnr Underenhet Overordnet Stillingskategori Fagområde Pst Innplassert UK 5-0 Dekan Leder Fakultetsdirektør fakultetsadministrasjon 100 kunngjort

Detaljer

Strategisk plan 2010-2015

Strategisk plan 2010-2015 Strategisk plan 2010-2015 STRATEGISK PLAN 2010-2015 Vedtatt av Høgskolestyret 17.06.09 I Visjon Framtidsrettet profesjonsutdanning. II Virksomhetsidé gi forskningsbaserte fag- og profesjonsutdanninger

Detaljer

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF Forslag til handlingsplan med mål og tiltak

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF Forslag til handlingsplan med mål og tiltak Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF 2015-2020 Forslag til handlingsplan med mål og tiltak Mål: o Ledere på alle nivå skal til enhver tid ha oversikt over enhetens kompetanse

Detaljer

Kvalitetssystemet ved Høgskolen i Finnmark

Kvalitetssystemet ved Høgskolen i Finnmark Kvalitetssystemet ved Høgskolen i Finnmark Vedtatt 18.6.2003 Revidert 16.februar 2005 Revidert 15.juni 2011 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...3 1.1 Bakgrunn for revisjon av det interne kvalitetssystemet

Detaljer

Evaluering og tilsyn i NOKUT. Tilsynsdirektør Øystein Lund

Evaluering og tilsyn i NOKUT. Tilsynsdirektør Øystein Lund Evaluering og tilsyn i NOKUT Tilsynsdirektør Øystein Lund U-H-loven 2-1.NOKUTs oppgaver og myndighet (2) Formålet med NOKUTs virksomhet er å føre tilsyn med kvaliteten i høyere utdanning og fagskoleutdanning,

Detaljer

Kvalitetssikring av utdanning på MatNat i forkant av NOKUT-evalueringen

Kvalitetssikring av utdanning på MatNat i forkant av NOKUT-evalueringen Kvalitetssikring av utdanning på MatNat i forkant av NOKUT-evalueringen 15. mars 2013 Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Formål (fra NOKUTs hjemmeside): NOKUT er tilsynsorgan for utdanning ved

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

Gjennomføring av studentundersøkelser ved HiOA bakgrunn og hensikt

Gjennomføring av studentundersøkelser ved HiOA bakgrunn og hensikt 11.06.2015 Gjennomføring av studentundersøkelser ved HiOA bakgrunn og hensikt Kari Hoel og Merete Helle, seksjon for analyse og kvalitetsutvikling HiOAs kvalitetssikringssystem Fem kvalitetsdimensjoner

Detaljer

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret 1 FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret Fellesstyrets ledergruppe har bedt informasjonssjef Birgitte Bye (NVH) og kommunikasjonsdirektør Tonje Grave (UMB) om å utarbeide et forslag til kommunikasjonsstrategi

Detaljer

Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen

Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen Universitets- og fusjonsprosjektet: Organisering av nivå 1 Vurdering av organisasjonsmodell må ses i lys av den nye høgskolens visjoner og ambisjoner. Modellen

Detaljer

RAPPORTERING AV UTDANNINGSVIRKSOMHETEN FOR

RAPPORTERING AV UTDANNINGSVIRKSOMHETEN FOR Alle fakulteter Universitetsbiblioteket U-vett Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt Studentparlamentet Deres ref.: Vår ref.: 2009/6482 EST003/ Dato: 10.09.2009 RAPPORTERING AV UTDANNINGSVIRKSOMHETEN

Detaljer

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Mål- og strategiplan Mål- og strategiplan 2014-2017 Innhold Forord... 3 Strategisk retning 2014-2017... 4 Mål og fokusområder... 5 Hovedmål 1: Gi fagskoleutdanning med god kvalitet... 5 Hovedmål 2 Øke

Detaljer

Her finner du oversikt over aktivitetene i kvalitetssystemet for Det teologiske fakultet. Tid Aktivitet Ansvarlig Kommentar

Her finner du oversikt over aktivitetene i kvalitetssystemet for Det teologiske fakultet. Tid Aktivitet Ansvarlig Kommentar Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Fakultetsstyret Studiedekan Dato: 4. juni 2013 Vedlegg til sak XX møte 13. juni 2013 Forslag til nye studiekvalitetsrutiner for Det teologiske fakultet

Detaljer

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos NO EN Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos Framtidas helsevesen trenger dyktige vernepleiere som hjelper mennesker til å leve sine liv på egne premisser. Vernepleiere arbeider for at mennesker

Detaljer

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften Sak 2015/10807 Kommentarer - utkast til ny forskrift om studier ved NTNU 1. Bakgrunn Fra 01.01.2016 blir Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Høgskolen i Gjøvik (HiG) og Høgskolen i Ålesund (HiÅ) slått sammen

Detaljer

NOTAT. Høringsuttalelse administrativ organisering

NOTAT. Høringsuttalelse administrativ organisering NOTAT Til: prosjektledelsen SD/høgskoledirektører Fra: Seksjon FT-Utdanning v/viserektor utdanning og gruppeleder SD studieadministrasjon Dato: 8. april 2013 Kopi: Johnny Thorsen Saksnummer: 2012/996 Høringsuttalelse

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA

Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA KDs «gylne triangel» - Kunnskapstriangelet Utdanning Kvalitet Entreprenørskap I samarbeid med arbeidslivet Samfunnsrelevans FoU Innovasjon 3 Strategi 2020 Visjon: Ny

Detaljer

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan Avdeling for helse- og sosialfag Strategisk plan 2013-2016 Vedtatt i avdelingsstyret 16.01.2013 INNHOLD Innledning... 3 Høgskolen i Østfolds verdigrunnlag... 3 Studiested Fredrikstads visjon... 3 1 Utdanning...

Detaljer

Kurs i læringsmiljøarbeid

Kurs i læringsmiljøarbeid Kurs i læringsmiljøarbeid Systematisk utvikling av læringsmiljø Nasjonal konferanse om inkluderende læringsmiljø 2017 Bjørnar Kvernevik Førstekonsulent Universell Samfunnsøkonomi Tilknyttet Universell

Detaljer

Prorektor Ragnhild Hennum

Prorektor Ragnhild Hennum Kvalitet i høyere utdanning: Pedagogisk utvikling som et institusjonelt ansvar Et jubileumsseminar for Faglig enhet for universitetspedagogikk, Universitetet i Oslo. Prorektor Ragnhild Hennum Først og

Detaljer