gjennomført for Hvaler Hytteforening

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "gjennomført for Hvaler Hytteforening"

Transkript

1 Forfatter(e): Rapportnr.: ISBN: ISBN: Synnøve Rubach, Østfoldforskning og Mona Nilsen, Miljøkom AS OR Kartlegging av Hyttefolkets bidrag til Hvalersamfunnet Undersøkelse gjennomført for Hvaler Hytteforening

2

3 Rapportnr.: OR ISBN nr.: Rapporttype: ISBN nr.: Oppdragsrapport ISSN nr.: Rapporttittel: Kartlegging av Hyttefolkets bidrag til Hvalersamfunnet Forfattere: Synnøve Rubach, Østfoldforskning og Mona Nilsen, Miljøkom AS Prosjektnummer: 1485 Prosjekttittel: Hvaler Hytteforening Oppdragsgivere: Hvaler Hytteforening Oppdragsgivers referanse: Kartlegging av Hyttefolkets bidrag til Hvalersamfunnet Emneord: Tilgjengelighet: Antall sider inkl. bilag: Hvaler Hyttefolk Ringvirkninger av hytte Lokalsamfunnsutvikling Lukket 59 Godkjent: Dato: Synnøve Rubach Prosjektleder (Sign) Andreas Brekke Forskningsleder (Sign) Østfoldforskning

4

5 Innholdsfortegnelse Sammendrag Innledning Bakgrunnen for problemstillingene i prosjektet Prosjektmål Gjennomførere Prosjektgjennomføring Oppbyggingen av rapporten Kort innledning om Hvaler Næringslivet på Hvaler Litt om befolkningsutviklingsutviklingen og næringsutviklingen på Hvaler Hyttefolket og næringsutvikling Næringsaktører på Hvaler Handel Bygg og anlegg Reiseliv Maritim Intervju med et utvalg av næringsaktørene Oppsummering Hvaler Kommune Intervju med Hvaler Kommune Økonomiske data Renovasjon og VA-gebyrer Plan- og byggesaker: Saksgebyrer Hytteeiernes økonomiske bidrag til Hvaler kommune Oppsummering Resultat av spørreundersøkelse blant et utvalg av hyttefolket Innledning Hvem er vi? Om hytta Om bruken av hytta Om ringvirkning av bruken av hytta Hytteeiernes andre bidrag til lokalsamfunnet Oppsummering av spørreundersøkelsen Oppsummering av resultater Innspill til videre arbeid Referanser Vedlegg 1 Intervju guide Vedlegg 2 Spørreundersøkelse Østfoldforskning

6

7 Sammendrag Prosjektet Kartlegging av Hyttefolkets bidrag til Hvalersamfunnet, HTH, ble gjennomført til Det viktigste målet med prosjektet har vært å frembringe faktagrunnlag om hyttefolkets bidrag til verdiskaping på Hvaler, både sett fra næringslivets og hyttefolkets side. Østfoldforskning og Miljøkom AS har i samarbeid gjennomført undersøkelsen. Data kommer fra intervju med et utvalg av næringslivsaktører og et utvalg av personer/funksjoner i Hvaler Kommune. I tillegg har det blitt gjennomført en spørreundersøkelse blant de av Hvaler Hytteforenings medlemmer som har oppgitt sin e-postadresse til foreningen. Disse data er blitt supplert med offentlige data for et utvalg av næringsvirksomhetene og kommunale data. I tillegg har det blitt supplert med informasjon fra andre gjennomførte kartlegginger relatert til Hvaler. Resultatet av undersøkelsen viser at hyttefolket på Hvaler helt klart bidrar til fellesskapet på Hvaler, både ved å skape grunnlag for og opprettholde det lokale næringslivet og lokalsamfunnet som sådan. Næringslivsaktører stipulerer at % av omsetningen kan tillegges hyttefolket og ringvirkninger av hyttelivet i kommunen. Dette skaper arbeidsplasser innen varehandel, bygg og anlegg og kultur/turistnæringen. Næringslivet opplever imidlertid også utfordringer knyttet til at hyttefolket i større grad en tidligere antageligvis rømmer sydover når det er dårlig sommervær. Næringslivsaktørene skiller mellom hyttefolk og turister, hvor hyttefolk har et meget godt omdømme og regnes som fastboende. Det ble påpekt at det er turistene som blir sett negativt på, fordi de parkerer feil, bråker, forbindes med fyll etc. Det påpekes videre at kommunen må planlegge med hyttefolket som en livsviktig ressurs, og at kommunen må komme på banen med plan og tiltak for næringsutviklingen på Hvaler. Hvaler kommune er tydelig på at hyttefolket og hytteliv på Hvaler har positiv betydning for næringsvirksomhet på Hvaler. Hyttefolket legger igjen store verdier ved kjøp av materialer og tjenester fra lokale tilbydere i forbindelse med vedlikehold og oppgradering av hytter, og i kjøp av det som skal til for å ha et aktivt rekreasjons- og friluftsliv både til lands og på sjø. I tillegg yter de viktige bidrag i frivillig sektor. Hvaler kommune behandler hvert år et meget høyt antall byggesaker i forhold til kommunens faktiske størrelse og innbyggertall. Hyttelivet bidrar dermed også til arbeidsplasser i offentlig sektor. Kommunen får kritikk fra brukerne, særlig i forbindelse med tilgjengelighet, saksbehandlingstid og løpende tilbakemeldinger. Dette er noe kommunen jobber aktivt med å bli bedre på. Spørreundersøkelsen som ble besvart av 89 av hytteforeningens medlemmer viser at hyttelivet skaper viktige bidrag til det lokale næringslivet. 64 % av de som svarte har gjort utbedring på hytta i løpet av de siste tre årene, noe som utgjorde i gjennomsnitt kr betalt til lokale bedrifter. Gjennomsnittlig mente respondentene at de la igjen vel kr i dagligvarebutikkene i løpet av et år. Nest mest mente man å legge igjen i bygg/anleggs innkjøp med vel kr. Det minste bidraget gikk til benyttelse av taxi og buss på gjennomsnittlig 476 kr i løpet av et år. Hele 80 % av respondentene er godt fornøyd med de tilbudene som finnes på Hvaler i dag. Imidlertid savner hyttefolket bedre kommunale tilbud knyttet til blant annet gang- og sykkelvei, bedre parkering og kildesortering/bedre avfallssystem. Relatert til det lokale næringslivet savnes blant annet nærbutikker, kino, SPA/badeanlegg, flere restauranter/dans og båtplasser. Østfoldforskning 1

8 Både kommunen og næringslivet peker på hyttefolkets viktige rolle i å utvikle Hvaler som et bærekraftig bo-, fritids- og rekreasjonssted for fremtiden. En slik utvikling henger tett sammen med et godt og blomstrende næringsliv, og gode kommunale tjenestetilbud. Forhåpentligvis kan resultatene fra dette prosjektet være et lite bidrag i arbeidet fremover med å finne nye og forbedrede veier til vekst og utvikling. Resultatene er også tenkt benyttet som grunnlag for å søke om offentlige midler til et prosjekt omhandlende et innovativt og bærekraftig Hvaler. Østfoldforskning 2

9 1 Innledning I april 2012 utformet Hvaler Hytteforening sammen med Østfoldforskning AS og Miljøkom AS en søknad til Oslofjordfondet om støtte til et forprosjekt. Målet med forprosjektet var å frembringe faktagrunnlag for hyttefolkets bidrag til verdiskaping på Hvaler, og hvordan hyttefolket kan bidra til ny, bærekraftig vekst i Hvaler i årene fremover. Forprosjektet skulle benyttes som bakgrunn for en større prosjektsøknad. Hvaler Kommune sluttet opp under søknaden. I juli mottok man dessverre beskjed om at prosjektet ikke fikk finansiering fra Oslofjordfondet. Denne rapporten er basert på deler av innholdet i forprosjektsøknaden, men er et nedskalert og spisset arbeid som søkt å fange opp spesifikt det Hvaler Hytteforening har ønsket å få belyst og kommunisert. Arbeidet bak denne rapporten har vært finansiert av Hvaler Hytteforening. 1.1 Bakgrunnen for problemstillingene i prosjektet I 2011 hadde Hvaler kommune 4306 fritidsbygninger, 2051 bebodde og ubebodde boliger og 4160 innbyggere (Østfold Analyse, 2011). Dette gir en faktor på 1,04 fritidsbygninger per innbygger. Til sammenligning hadde Fredrikstad og Sarpsborg 0,06 hytter per innbygger i 2007 (www.agderforskning.no/hyttestatistikk ). Mange har hørt påstanden om at befolkningen på Hvaler øker til eller sågar mer i sommermånedene. Hva det faktisk tallet er vites ikke. Denne formidable befolkningsøkningen på sommerstid oppfattes både som positiv og negativ. De negative aspektene går på at hyttefolket er ikke bidrar til fellesskapet og er en ekstra belastning for Hvalers økonomi. På den positive siden kommer hyttefolkets rolle i utbygging av vei og tunnel, til å holde oppe det lokale næringslivet og bidrag til Hvalers kultur- og tjenestetilbud. Imidlertid er ofte den store andelen hyttebefolkning kommunisert ut som en kilde til forargelse og konflikter, og de positive sidene underkommunisert eller helt uteglemt. Hyttefolket på Hvaler bringer imidlertid med seg både kompetanse, nettverk og kjøpekraft. De bidrar til fellesskapet, men på hvilken måte og i hvilken grad? Dette er kjernespørsmålet som prosjektet Kartlegging av Hyttefolkets bidrag Til Hvalersamfunnet (heretter kalt HTH) har søkt å besvare Prosjektmål Gjennom HTH skal det frembringes faktagrunnlag om hyttefolkets bidrag til verdiskaping på Hvaler, både sett fra næringslivets og hyttefolkets side. Prosjektet skal lede frem til et større forskningsprosjekt med mulighet for finansiering fra Oslofjordfondet og/eller Demosregprogrammet. Gjennom HTH skal følgende delmål oppnås: 1. Kartlagt dagens status i forhold til hyttefolkets bidrag til Hvalers verdiskaping. 2. Kommunisert ut resultatene av forprosjektet i tråd med informasjonsplanen 3. Legge grunnlag for et hovedprosjekt. Forprosjektet inkluderer utarbeidelse av idegrunnlag og problemstillinger for et hovedprosjekt, samt utvikling av konkrete planer/budsjett for prosjektet. Østfoldforskning 3

10 I HTH vil forskningsinnholdet være knyttet til utvikling av lokalt økonomisk datagrunnlag som er basert på lokale aktiviteter og virksomhet. Prosjektet tar utgangspunkt i at resultater fra andre relevante forskningsprosjekter må suppleres med lokale data for å kunne benyttes til å si noe om den faktiske situasjonen på Hvaler Gjennomførere Prosjekteier har vært Hvaler Hytteforening v/styreleder Gunnar Dahl-Johansen. Prosjektleder har vært Østfoldforskning v/forskningsleder PhD Synnøve Rubach. Prosjektgruppen har bestått av Østfoldforskning som prosjektleder som i samarbeid med Miljøkom AS har gjennomført HTH. Litt om gjennomførerne: Østfoldforskning har siden det ble etablert arbeidet med regionale forsknings- og utviklingsprosjekter, og gjennom dette opparbeidet en solid kunnskap om de regionale forholdene i Østfold. Av pågående store prosjekter kan nevnes Et kunnskapsbasert Østfold og VRI Østfold. I disse prosjektene fremhentes faktagrunnlag for Østfolds næringsliv, fremtidsvisjoner etableres, det arbeides med næringsutvikling og nye samarbeidskonstellasjoner og former utvikles og benyttes. Disse prosjektene har vært viktig som grunnlag for arbeidet med HTH og til å benytte HTH til å etablere et fundament for et hovedprosjekt. Miljøkom AS er et kunnskapsbasert rådgivingsselskap som har lang erfaring med strategiarbeid og formidling, særlig innen bærekraftig utvikling og miljø- og samfunnsspørsmål. Forenkling og formidling av komplekse tema og statistikk vil være viktig for arbeidet med HTH Prosjektgjennomføring Prosjektet har vært gjennomført med følgende aktiviteter, knyttet til de tre overnevnte delmålene i prosjektet: I. Kartlegge dagens status i forhold til hyttefolkets bidrag til Hvalers verdiskaping a. Utarbeide en oversikt over næringsaktørene på Hvaler b. Gjennomføre kvantitativ undersøkelse av tilgjengelig offentlige økonomiske data c. Gjennomføre supplerende intervjuer med et utvalg sentrale næringsaktører for å få innsikt i inntekstvariasjoner over året d. Gjennomføre intervjuer med et utvalgt av hyttefolket, slik at deres egen oppfatning av hyttefolkets bidrag blir gitt en plass. e. Analysere og oppsummere resultatene II. Utvikle kommunikasjonsstrategi og informasjonsplan for formidling av resultatene av forprosjektet a. Gjennomføre brukerundersøkelser og kartlegge hvordan hytteeierne oppfattes i de ulike målgruppene (nå-situasjon) b. Formulere overordnede informasjons- og kommunikasjonsmål: Hvilket omdømme ønsker HTH å ha, generelt, og særlig hos de mest betydningsfulle interessentene? c. Utforme en kommunikasjonsstrategi med tiltak for å komme fram til ønsket situasjon Østfoldforskning 4

11 III. IV. Utvikle samarbeidsmodell, forskningsplan og budsjett for et større FoU-prosjekt a. Utarbeide idegrunnlag og problemstillinger for et hovedprosjekt b. Dokumentere kunnskapsbehovet med bakgrunn i tilgjengelig dokumentasjon og innsamlede data i HTH c. Utarbeide grunnlag for prosjektplan, budsjett og søknad om prosjektstøtte fra for eksempel Forskningsrådsprogrammer Prosjektledelse og prosjektorganisering a. Sette sammen et godt prosjektteam for gjennomføring av HTH b. Styre prosjektet innenfor økonomiske og tidsmessige rammer. Underveis i prosjektet har det i samråd med styret i Hvaler Hytteforening blitt gjort noen endringer i forhold til den opprinnelige prosjektplanen. Disse endringene omfatter: Del II b) og c) er blitt nedtonet og det er blitt brukt mer ressurser på del I enn opprinnelig planlagt. I del I er det innhentet økonomiske data på relevante næringsgrupper og det er blitt hentet frem data fra kommunen. I tillegg til å intervjue 15 næringslivsaktører har det blitt gjennomført fire intervjuer med Hvaler Kommune - dette med ordfører, rådmann, fire ansatte på teknisk etat (gruppeintervju) og virksomhetsleder for plan-og miljø avdelingen. Det er blitt gjennomført en spørreundersøkelse blant Hvaler Hytteforenings medlemmer som favner bredere enn intervju med utvalgte hytteeiere ville ha gjort. Del III er foreløpig ikke konkretisert sammen med styret i Hvaler Hytteforening, da styret ytret ønsket å bruke tid på å bearbeide resultatene og benyttelsen av disse før de eventuelt går videre med arbeidet. Imidlertid er det er blitt avholdt diskusjonsmøte med Visit Fredrikstad/Hvaler og Hvaler Kommune om prosjektmuligheter som tar opp i seg elementer og utfordringer fra denne kartleggingen. I tillegg har vi inkludert noen innspill til videre arbeid i kapittel 7. Det er blitt avholdt tre møter med styret i Hvaler Hytteforening. Oppstartsmøtet ble holdt den , hvor styret og gjennomførerne ble enige om omfanget og på hvilken måte arbeidet med undersøkelsen skulle gjennomføres. Den ble det avholdt et møte for å presentere foreløpige resultater og for å bli enige om veien videre. Det siste møtet ble avholdt den hvor de siste korrigeringer ble avstemt. 1.2 Oppbyggingen av rapporten Kapittel 2 tar for seg en kort innledning om hyttekommunen Hvaler basert på Åsmund Svendsens bok Hvaler en samtidshistorie Kapittel 3 tar for seg næringsaktørene på Hvaler kvantitativt og kvalitativt. Det er benyttet tall fra offentlige registre og informasjon som er fremkommet i prosjektet for å få en oversikt over hvilken næringsvirksomhet som er etablert på Hvaler. I tilegg vises resultatene av 15 intervjuer som har vært gjennomført med et utvalg av næringsaktører. Kapittel 4 tar for seg resultater fra gjennomført intervju med ordfører, rådmann, fire ansatte i teknisk etat og virksomhetsleder i plan- og miljøavdelingen i Hvaler Kommune. Noe data i forhold til offentlige gebyrer relatert til hyttene er også presentert. Østfoldforskning 5

12 Kapittel 5 tar for seg resultatene av en spørreundersøkelse som ble sendt ut til et utvalg av Hvaler Hytteforening sine medlemmer, spesifikt de som har oppgitt sin e-postadresse til foreningen. Kapittel 6 presenterer en oppsummering av resultater og litt diskusjon av disse. Kapittel 7 samler en del innspill til videre arbeid som er fremkommet i prosjektet. Østfoldforskning 6

13 2 Kort innledning om Hvaler I Åsmund Svendsens bok Hvaler en samtidshistorie finner vi et eget kapitel om fasene i hyttebyggingen på Hvaler. Hyttebyggingen kom for alvor i gang i 1950-årene. Til å begynne med var det folk fra Nedre Glomma som kom. Den aller første hyttebyggeren kom i en snekke fra Sarpsborg-området, og de neste årene kom det stadig flere tøffende i snekker og leide tomter. Små hytter med god utsikt og rett til båtplass ble reist. Neste fase begynte tidlig i 1960-årene. Med bilfergen kom Oslofolket. Kunnskap om hvilke grunneiere man kunne leie eller kjøpe tomter av ble spredt blant venner og naboer. Mange av hyttene lå rett innenfor 100-metersonen. Fra årene kom det regulerende lover, og lovverket ble styrket i 1970-årene. I 1976 ble det innført byggestopp for nye hytter, og nybyggingens tid var etter hvert over. På 2000-tallet startet en ny fase, oppussings- og utvidelsesfasen, og gamle hytter ble renovert. Mange la inn vann og kloakk, og mange hytter fikk en standard som var fjernt fra de opprinnelige hyttene på 1970-tallet. Hyttene lignet mer og mer på bolighus, bare at de var mindre, og eierne utvidet etter hvert brukstiden. Det var ikke lenger bare sommeren som trakk, sesongen ble utvidet fra tidlig vår til sen høst. I kapittel 5.4 kommer denne utvidede bruken av hytta frem. Svendsen skildrer videre historien om et samfunn der ute i havgapet der det etter hvert ble to grupperinger: de fastboende og sommergjestene. Han beskriver en kløft mellom gruppene, noe også ordet badegjest om sommergjestene viser. De fastboende skapte bilder av rike og overlegne badegjester, badegjestene laget bilder av det merkelige folket ute i havgapet. De fastboende hadde mange historier om badegjester som gjorde alle ting galt. Etter hvert ble kløftene mindre og færre, og det oppstod både vennskap og kjærlighet mellom menneskene i de ulike gruppene. Noen ganger ble det sågar barn av relasjonene. Svendsen skriver videre om at når det kom til politikken så var slett ikke hyttefolket på linje med Hvalersamfunnet, og det var uenighet og konflikter om reguleringsplaner, utbygging og friluftsinteresser. Hvaler hytteforening ble etablert i 1977, og sommergjestene aksjonerte og mobiliserte mot at de fastboende skulle betale mindre enn sommergjestene ved bommen på Stokken. Det var også uenighet i saken med byggeforbud når det gjaldt nye hytter mens næringslivsprosjekter fikk byggetillatelse. Konflikt på den ene siden, harmoni på den andre siden. Dette og mer til skal rapporten rette fokuset mot. Østfoldforskning 7

14 3 Næringslivet på Hvaler 3.1 Litt om befolkningsutviklingsutviklingen og næringsutviklingen på Hvaler Både hyttefolket og de fastboende på Hvaler er tjent med et godt og blomstrende bo- og næringsmiljø på Hvaler. Som et bakgrunnsbilde vil det her bli skissert opp litt statistikk med hensyn på dette for Hvaler. Det generelle bildet på Østlandet er at bykommunene blomstrer mens kommunene som grenser mot Sverige stagnerer selv om det selvsagt finnes viktige unntak. Det er bykommunene Fredrikstad og Sarpsborg som har det høyeste antall innbyggere både i 2000 og i 2010 i Østfold, men det ikke disse byene er som opplever den høyeste prosentvise befolkningsveksten. Den største prosentvise befolkningsøkningen finner vi i - nettopp - Hvaler. Imidlertid er trenden i Østfold er at de unge bor i kommunene nær Oslo, mens den eldste delen av befolkningen bor i grensekommunene 1 og på Hvaler. Det er også en klar sammenheng mellom flytteaktivitet og kommunens størrelse. Dersom man ser på nettoflytting for 2009 i forhold til innbyggertall i samme periode er Hvaler den nest beste kommunen i Østfold etter Rømskog til å holde på sine innbyggere. Hvaler er også nummer to av kommunene i Østfold der andel av befolkningen med høyere utdanning er størst (23,1 %). (Normann et. al, 2011) Hvaler er blant kommunene i landet med aller høyest netto utpendling. I 2010 var denne på 42,2% (Vareide & Storm, 2011). Det betyr at en stor andel av Hvalers befolkning som er sysselsatte må pendle ut av kommunen for å finne arbeid. Telemarksforskning har introdusert begrepet arbeidsmarkedsintegrasjon. Det er summen av innpendling som andel av arbeidsplasser og utpendling som andel av sysselsatte. Det kan tolkes som pendlingsmuligheter, og er av stor strategisk betydning for regional utvikling. Østfold er blant de regionene i Norge med aller høyest arbeidsmarkedsintegrasjon. Dette kommer av at regionen har et godt arbeidsmarked og kommunikasjonsmuligheter. Hvaler er her rangert som nummer 74 blant landets 430 kommuner i Det betyr at kommunen er ganske avhengig av næringsutvikling i egen kommune for å være et godt attraktivt bosted. (Vareide & Storm, 2011, s. 17). Lønnsomhetsindeksen for kommuner er satt sammen av tre indikatorer: Andel foretak med positivt resultat før skatt, bransjejustert andel lønnsomme foretak, og andel foretak med positiv egenkapital (Vareide & Storm, 2011, s. 33). Her kom Hvaler på 194 plass blant landets 430 kommuner i Dette var imidlertid bedre enn både Fredrikstad (229. plass), Moss (301. plass). Sarpsborg lå på 155. plass. Noe av dette blir forklart av Vareide & Storm (2011) med at jo større kommuner, jo flere bedrifter og dermed blir snittet raskt dratt ned. Hvaler ligger på en 375. plass av landets 430 kommuner i 2010 når det gjelder vekst i regionene. Vekstindeksen har også tre indikatorer: Andel foretak med omsetningsvekst høyere enn prisstigningen, bransjejustert andel vekstforetak og andel foretak med vekst i verdiskaping (Vareide & Storm, 2011, s. 35). Her kom Moss på 258. plass, Fredrikstad på 283. plass og Sarpsborg på 295. plass. 1 Grafisk fremstilling av dette kan finnes på Østfoldforskning 8

15 Næringstettheten på Hvaler er også lav. Dette måles med antall arbeidsplasser i privat næringsliv som prosent av antall innbyggere (Vareide & Storm, 2011, s. 36). Antall arbeidsplasser i næringslivet er bare på 17,6 % i Hvaler, som er 388.plass i 2010 av landets 430 kommuner. Tilsvarende prosenter for Moss var på 33,5 %, 30,7 % for Sarpsborg og 30,4 % for Fredrikstad. I prosjektet Et Kunnskapsbasert Østfold, Fase 1, ble det i 2011 gjennomført en intervjuundersøkelse med alle kommunene i fylket ved den ansvarlige for næringsutvikling i kommunene samt sekretærene for regionrådene. Undersøkelsen gikk på kommunens rolle og muligheter i næringsutviklingsarbeidet. Kommunene representerer førstelinjen i næringsutviklingsarbeidet og har som regel den operative kontakten med næringslivet knyttet til lokale/regionale forutsetninger og utviklingsplaner og må bidra til gode samarbeidsrelasjoner mellom ulike utviklingsaktører. Det som blant annet kom frem i undersøkelsen var at Hvaler kommunen sine konkurransemessige fordeler var nasjonalpark, attraktivitet og beliggenhet/natur. Vekstpotensialer for næringsutviklingen ble oppgitt til å være innen turisme og servicenæring. (Normann et.al., 2011). 3.2 Hyttefolket og næringsutvikling I dette bildet fremstår hyttefolket som særdeles viktig å spille på i forhold til å få opp næringsattraktiviteten og -virksomheten i kommunen. I prosjektet Hyttefolk = nyttefolk? som ble gjennomført i Tinn og Vinjar kommune fant Nordbø (2008) at hyttefolket var engasjerte og ressurssterke, som gjerne ønsket å være en ressurs for lokalbefolkningen og lokalsamfunnet. Dette i kontrast til det at hyttefolket ofte stigmatiseres som egosentriske og snobbete individualister som er mest opptatt av seg selv og opparbeidelse av egne goder. Tinn kommune hadde i 2007 over lang tid opplevd en nedgang i befolkningstallet. Men nye bedriftsetableringer var da sterkt økende, og det ble etablert 48 nye arbeidsplasser på kort tid. Dette var mye takket være de som hadde valgt å bygge hytte i kommunen, påpekte den gang næringssjef Audun Mogen. Et annet eksempel er prosjektet rural mobilitet 2 som Bygdeforskning har hatt i samarbeid med Agderforskning. I prosjektet har man sett på den utvidede mobiliteten i fritida som for store del av den norske befolkningen innebærer reiser på tvers av kommunegrenser. Dette bidrar til å utviske og utfordre symbolske grenser mellom by og bygd, mellom hjemsted og fritidsbolig. Et formål med prosjektet har vært å fremskaffe kunnskap om hvilke utfordringer og muligheter denne mobiliteten innebærer for perifere kommuner med tanke på offentlig tjenesteyting, arbeidsmarkeder og arealbruk. Videre har man vært interessert i lokale strategier for involvering og deltakelse av fritidsbefolkningen. Av sentral betydning for undersøkelsen er hvordan det kan utformes former for medvirkning som tar hensyn til den nye mobiliteten. Resultatene viser at hyttebeboerne bidrar til betydelig verdiskaping i kommunene gjennom skatteinntekter, de skaper sysselsetting og nye inntekter for det lokale næringslivet. De bidrar dessuten til utviklingen av lokal infrastruktur 3. Imidlertid følger det med en del kommunale utfordringer også 4. Det påpekes at kommuner som innfører eiendomsskatt kan oppleve et dilemma siden grunnprinsippet for skatt er at man ikke kan innføre skatt uten medvirkning fra de personene man krever skatt fra. Samtidig utfordres 2 dsidemal 3 ForskningsradetNorsk 4 Østfoldforskning 9

16 hyttekommunenes tjenesteytelse gjennom økte behov for pleie- og omsorgstjenester. Her påpekes det at kommunene har en lovpålagt plikt til å yte helsehjelp til alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen, også hyttefolket. Utfordringen ble ikke mindre med Samhandlingsreformen, som overfører en rekke kostnadskrevende helsetjenester til kommunen som også skal tilbys deltidsbefolkningen. Prosjektleder Ellingsen i Agderforskning påpeker at disse utfordringene krever nye arbeidsformer og ressurser. Dette kan relateres til Espen Evensen (2012) i NHO sitt utspill hvor han etterlyser større fokus fra ansvarlige politikere i Hvaler på nyetableringer. For hver virksomhet som avvikles på Hvaler blir det etablert 0,7. Evensen påpeker at privat sektor i Hvaler bare har arbeidsplasser til 17,6% av befolkningen, og at det er aktiviteten i privat sektor som til syvende og sist finansierer offentlig virksomhet.. Hvaler er dermed i ferd med å bli en av kommunene som er mest avhengig av offentlig sysselsetting eller utpendling. Som allerede nevnt, så hadde Hvaler den største prosentmessige befolkningsveksten i Østfold i perioden på nærmere 17 % (Normann et al., 2011). Men, det er i stor grad den eldste delen av befolkningen som bor på Hvaler. Evensen (2012) påpeker her at Hvaler vokser seg til en skjev demografisk sammensetting. En positiv tilflytting til Hvaler skjer av mennesker i slutten av sin yrkeskarriere ikke av de som utgjør arbeidskraften lenger frem i tid, eller som er morgendagens gründere eller entreprenører. Dermed trenger man i følge Evensen å etablere bredere forståelse for hvordan hele lokalsamfunnet trenger gründerånd, verdiskapning og et seriøst, privat arbeidsliv for å finansiere fellesgoder. Her kan entreprenørskap knyttet til hyttefolket bidra til at både næringsutvikling og tilflytting fra yngre aldergrupper. Samtidig vet man at hyttelivet er blitt sterkt endret (Bachke & Rye, 2011), hvor flere blant hyttefolket kan ta med seg arbeidet til fritidsboligene (Rye og Berg 2011, i Bachke & Rye, 2011). Det påpekes at hyttene har blant annet fått høyere standard (f.eks. innlagt strøm), og de er mer tilgjengelige, både materielt (f.eks. bedre veinett) og virtuelt (f.eks. bredbånd). Samtidig har store deler av arbeidsstokken, så som innen den nye kunnskapsøkonomien, arbeidsoppgaver som delvis kan utføres andre steder enn på den faste arbeidsplassen, ikke minst fordi den digitale infrastrukturen reduserer avstandsfriksjonen og åpner for samhandling uten samtidig fysisk tilstedeværelse (Bachke & Rye, 2011). 3.3 Næringsaktører på Hvaler Næringslivet på Hvaler er preget av mange små aktører, hvor det typisk er 1-20 ansatte. Basert på resultatet fra spørreundersøkelsen som er presentert i kapittel 5, er følgende næringskategorier plukket ut som viktige sett i relasjon til hyttefolket: handel, bygg og anlegg, reiseliv og maritim. Tall for disse kategoriene er vist i de etterfølgende grafene. Datamaterialet fra 2009 stammer fra prosjektet Et kunnskapsbasert Østfold (EKØ) hvor Menon Business Economics tok frem disse. Østfoldforskning har vært prosjektleder for EKØ, som har vært gjennomført i 2011/2012. Vi har fått tillatelse av Menon til å benytte datamaterialet for 2009 for Hvaler i HTH. Datamaterialet for 2011 er hentet frem fra nettstedet proff.no, 1881.no (bedrift) og Brønnøysundregisteret (brreg.no). I datagrunnlaget er det en «hovedkontorproblematikk». Det innebærer at en del lokale bedrifter som er en del av et konsern med hovedkontor i en annen kommune ikke kommer med i oversikten. Verdiskapingen i de gjeldende foretak blir dermed ikke tilført regionen der verdiskapinga reelt skjer, men til det stedet hvor hovedkontoret er lokalisert. Dette betyr videre at for disse virksomhetene er det kun de av de ansatte som bor på Hvaler som bidrar til den lokale verdiskapingen via skatteinntekter. Østfoldforskning 10

17 Når det gjelder antall ansatte i de ulike bedriftene, så vil det fremkomme av Figur 1-Figur 4 at dette varierer sterkt mellom 2009 og 2011 for noen av bedriftene. Dette kan indikere at antall ansatte som er registrert i de offentlige registrene er usikre. Eksempelvis er Sand Brygge registeret med 0 ansatte i 2011, mot 42 ansatte i Svært mange av bedriftene er oppført med 0 ansatte. Antageligvis er dette i mange tilfeller ikke riktig. Imidlertid er det de offentlig registrerte tallene som er tilgjengelig. Kvalitetssikring av disse tallene ville måtte ha bestått i en ringerunde til alle aktørene for å høre om tallene medfører riktighet. En slik kvalitetssikring har det ikke vært rom for i prosjektet Handel Figur 1 viser oversikt over næringen handel. Omsetning og antall ansatte for 2009 og 2011 er vist. Flertallet av disse aktørene har en omsetning under 20 millioner per år, og har under 10 ansatte. Av figuren fremkommer det at den største aktøren i forhold til omsetning er Fjordfisk. Fjordfisk AS er i følge deres egen hjemmeside Østlandet største mottak av fisk og skalldyr og leverer dagsferske produkter til dagligvareforretninger, fiskehandlere og grossister. I tillegg eksporteres det et betydelig kvantum til svenske kunder. Denne virksomheten er antagelig ikke sterkt avhengig av hyttefolket på Hvaler. De to etterfølgende bedriftene i høyest omsetning for 2011 er Kiwi Skjærhalden og SPAR Skjærhalden. Begge disse er sterkt påvirket av hyttefolkets benyttelse av deres tjenester. Herføl Marina driver marina, opplag og reparasjon av båter og motorer, salg av båter, motorer og utstyr. De viste bedriftene i Figur 1 hadde i 2011 til sammen 128 ansatte Næring: Handel Kilde: 2009 tall -Menon [Fra EK Østfold prosjektet] Kilde: 2011 tall - brreg.no/proff.no/1881.no NOK oms2009 oms2011 ans2009 ans2011 Figur 1 Oversikt over næringen handel Østfoldforskning 11

18 3.3.2 Bygg og anlegg Figur 2 viser oversikt over næringen bygg og anlegg. Omsetning og antall ansatte for 2009 og 2011 er vist. Her har flertallet av aktørene en omsetning i 2011 på under 10 millioner per år, og har under 10 ansatte. Av figuren fremkommer det at den største aktøren i forhold til omsetning i 2011 er Petter A Olsen AS. Selskapet driver med boring, sprengning, graving og annet grunnarbeide, reparasjon og vedlikehold av anleggsmaskiner og annet utstyr, samt andre produkter/tjenester som naturlig hører sammen med dette, herunder å delta i selskaper med lignende virksomhet. Denne virksomheten, i likhet med Bygger n Hvaler og Hvaler Rørleggerbedrift, som er nummer to og tre i forhold til høyest omsetning i 2011, er høyst sannsynlig påvirket av hyttefolkets benyttelse av deres tjenester. Spesielt viktig her er utbedring av hyttene i form av tilknytning til offentlig vann og avløp, og etablering av bad i hyttene. De viste bedriftene i Figur 2 hadde i 2011 til sammen 88 ansatte Næring: Bygg og anlegg Kilde: 2009 tall -Menon [Fra EK Østfold prosjektet] Kilde: 2011 tall - brreg.no/proff.no/1881.no NOK oms2009 oms2011 ans2009 ans Figur 2 Oversikt over næringen bygg og anlegg Reiseliv Figur 3 viser oversikt over næringen reiseliv. Omsetning og antall ansatte for 2009 og 2011 er vist. Her er det bare en av aktørene som har en omsetning i 2011 på over 10 millioner per år. Det er Hollungen AS, som driver rederivirksomhet, befordring av passasjerer og gods og hva som står i forbindelse med dette. De etterfølgende virksomhetene i forhold til høyest omsetning i 2011 er Hvaler Gjestgiveri, Vertshuset Skjærhalden, Sjøbua Hvaler og Restaurant Havkatten. Disse virksomhetene er nok helt avhengige av hyttefolket og deres gjester, i tillegg til andre besøkende på Hvaler. De viste bedriftene i Figur 3 hadde i 2011 til sammen 44 ansatte. Østfoldforskning 12

19 Næring: Reiseliv Kilde: 2009 tall -Menon [Fra EK Østfold prosjektet] Kilde: 2011 tall - brreg.no/proff.no/1881.no NOK oms2009 oms2011 ans2009 ans Figur 3 Oversikt over næringen reiseliv Maritim Den siste næringen vi har valg å ta med er maritim. Oversikt over denne næringen er gitt i Figur 4. Den maritime bedriften som i 2011 hadde høyest omsetning er Stokken Båt og Motor, og som hadde fem ansatte i 2011 (fire ansatte i henhold til proff.no). Denne bedriften var blant de tre nominerte Gasellebedriftene i Disse er vist i Dagens Næringsliv årlig «Gasellekonferanser» over hele landet. Gasellebedrifter vurderes etter disse kriteriene: levert godkjente regnskap, minst doblet omsetningen over fire år, omsetning på over en million kroner, positivt samlet driftsresultat og omsetningsvekst hvert år. Tabell 1 Gasellebedrifter tilhørende Hvaler 2012 Ansatte 2011 Omsetn Bransjetekst Stokken Båt & Motor as 5 25,1 Reparasjon og vedlikehold av skip og båter Lille Special as 6 6,8 Engrosh. med spes. utv. av nærings- og nytelsesmidler Hamek Personal as 18 10,3 Utleie av arbeidskraft Tett opp mot Stokken Båt og Motor i omsetning finner vi igjen Herføl Marina med sine seks ansatte. Herføl Marina er også vist i næringskategorien handel. Dette kommer av at bedriften er registeret med koder for både handel og maritim næring. Deretter følger Hollungen AS, med åtte ansatte, som også var å finne under reiseliv. Ut over disse tre bedriftene er det bare en bedrift som er oppgitt med ansatte, og det er Taxibåter AS som har en ansatt. De viste bedriftene i Figur 4 hadde i 2011 tilsammen 19 ansatte. Østfoldforskning 13

20 45000 Næring: Maritim Kilde: 2009 tall -Menon [Fra EK Østfold prosjektet] Kilde: 2011 tall - brreg.no/proff.no/1881.no NOK oms oms2011 ans ans Figur 4 Oversikt over næringen maritim 3.4 Intervju med et utvalg av næringsaktørene Data som omsetning og antall ansatte kan gi oss en pekepinn på hvordan næringslivet på Hvaler er, men for å få litt mer informasjon om sammenhengen mellom bedriftene, deres omsetning og hyttefolket på Hvaler er dialog med næringsaktørene nødvendig. Det er derfor gjennomført intervju med et utvalg av næringsaktørene i ulike bransjer. Gjennom å intervjue noen av næringsaktørene ønsket vi å finne ut: Hvor stor andel av årsomsetningen mener de kommer fra hyttefolket/tilreisende? Hvor viktig er dette for bedriften? Hvordan evaluerer de sin egen situasjon over året? Svingninger? Hvorfor? Utfordringer og fordeler med dette? Er det andre ting som er relevante i forhold til lokalbefolkning sett i forhold til hyttefolket? Totalt 15 intervjuer er blitt gjennomført fordelt på de følgende gruppene av næringsaktører: 2 marinaer 4 butikker 2 byggmester 2 reiselivsaktører 2 kultur 2 elektriker/rørlegger 1 transport/taxi Østfoldforskning 14

21 Resultatet og oppsummering fra intervjuene følger her. 1. Hvor stor andel av årsomsetningen mener bedriften kommer fra hyttefolket/tilreisende? Hvor viktig er hyttefolket for bedriften? Ut i fra intervjuene så er det helt entydig at hyttefolket er viktig for de utvalgte næringsaktørene. For varehandelen estimeres hyttefolket å stå for 50-60% av all handel, og hyttefolkets bruk av tilbudene på Hvaler er det som skaper overskudd og trygge arbeidsplasser. I tillegg så får de fastboende både arbeidsplasser og et vareutvalg de ellers aldri ville ha hatt. Et av intervjuobjektene gav tydelig uttrykk for at det er virksomheten på sommeren som gir det overskuddet som gjør at man kan drive forretningen hele året. Bygg- og anleggsvirksomhetene estimerte også at hyttefolket står for over 50% omsetningen og et betydelig antall årsverk. Hyttefolkets behov gir grunnlag for et mangfold av småbedrifter og tilleggsnæringer, så som virksomheter knyttet til vedlikehold, servering, handel, hytteservice og hyttetjenester. Her blomstrer kreativiteten med hensyn til tilbud av nye tjenester, og disse bedriftene hadde ikke eksistert uten hyttefolket. For noen av disse aktørene tillegges hyttefolket opp mot 90% av omsetningen. Eksempel som ble trukket frem er at i dag er det sånn at hyttehusstanden ofte har mer enn en båt. Dette medfører ytterligere behov for service og tjenester. Kultur- og reiselivsaktørene er også tydelige på at hyttefolket bidrag er på over 50%, og at det er gjennom disse man kan sikre arbeidsplasser og overskudd. Det ble understreket at det er viktig å skille mellom hyttefolk og mer tradisjonelle badegjester, og at hyttefolket aller helst vil være på hytta når de er på Hvaler. For å friste dem ut så må man ha et godt tilbud som inneholder det lille ekstra, det være seg både mat og underholdning. Andel omsetning og hyttefolkets betydning knyttet til de intervjuende næringsaktørene kan oppsummerer slik: I gjennomsnitt står hyttefolket for 50-60% av årsomsetningen, for noen aktører hele 90% Hyttefolkets bidrag til omsetningen skaper overskudd og gir trygge arbeidsplasser Det er sommeren som gir overskudd og livsgrunnlag for årlig drift De fastboende får et vareutvalg de ellers aldri ville ha fått Hyttefolket bidrar til et mangfold av liv gjennom småbedrifter og tilleggsnæringer. Dette er sammenstilt i Tabell 2. Tabell 2 Hyttefolkets prosentvis andel av omsetning. Data fra intervju med et utvalg av næringsaktører. Kategorier Hyttefolkets prosentvis andel av omsetning Varehandelen (matvarer/dagligvarer) 50-60% Bygg og anlegg Over 50% Marinaer Opp mot 90% Kultur og reiseliv Over 50% Østfoldforskning 15

22 2. Hvordan evaluerer virksomhetene sin egen situasjon over året? Svingninger? Hvorfor? Utfordringer og fordeler med dette?? Flere understreker at for å håndtere de store svingningene kreves både erfaring og planlegging. Sesongen er kort og intens. For flere av næringsaktørene så starter planleggingen allerede i mars. Dette krever også at man har ansatte som er villig til å jobbe mye og intenst i den korte sesongen. For noen av virksomhetene var det en regel som tilsier at de ansatte ikke tar ferie om sommeren, men venter til senhøsten eller vinteren. Det kom frem at det er et gjennomgående mål for alle næringsaktørene å slippe og permittere ansatte. For noen av virksomhetene var den største utfordringen å komme gjennom vintersesongen. Det ble også nevnt at det norske regelverket ikke er tilrettelagt for virksomheter som driver sesongbasert næring, og at arbeidstakere har ingen rettigheter med mindre virksomheten må ty til oppsigelser. For kjedeforretningene ble det pekt på at det er utfordrende å få særskilte avtaler både i forhold til leveranser og produkter. Fra en av dagligvarekjedene ble det pekt på at hyttefolket er et grillende folk. De griller når de er på hytta, og dette ønsker de å starte med når hyttesesongen starter rundt påsketider. Hva gjør en forretning da når leverandøren Gilde ikke har grillmat å levere før i mai? Det ble også understreket at de fastboende viser stor forståelse for den korte sesongen, og det har vært få eller ingen klager i forbindelse med nattleveranser av varer til butikkene med mer. De store variasjonene har medført kreativitet og utvikling av nye produkter og tjenester. Noen har startet nettbutikk med målgruppe hyttefolket og sørger gjennom aktiv kommunikasjon og bruk av sosiale medier å holde god kontakt med kundene. I den rolige tiden blir nyheter annonsert slik at kundene kan legge sine planer. Det skjer også en utvikling av nye servicetjenester slik som båthotell, tjenester for oppvarmede hytter, rengjøring av hytter, leveranser av mat med mer. Noen av intervjuobjektene var også opptatt av kommunens rolle og ansvar i et bilde med såpass store sesongvariasjoner. Det ble stilt spørsmål om hvorfor den kommunale barnehagen holder stengt i juli når intensiteten er størst. Noen vurderte også om de rett og slett måtte finne seg en annen jobb og flytte siden utfordringene med barnepass i høysesongen var såpass store. Været kan vi ikke gjøre noe med, var det et av intervjuobjektene som konstaterte. Den største utfordringen om sommeren er faktisk dårlig sommervær. Hvem kjører båt i skjærgården når vinden uler og regnet pøser ned? Hvem kjøper drivstoff til en båt som ligger landfast? Hvem går på utendørsteater eller konsert varmen og solen glimrer med sitt fravær? Flere sukket også over værtjenesten YR.NO. Folk flest sjekker YR.NO før de gjør noe, det være seg konsert eller båttur. Hva når YR.NO melder vind og regn, mens sola faktisk skinner på Hvaler? Vi kan ikke planlegge for været, sa et av intervjueobjektene. Vi må bare sørge for å ha et best mulig tilbud og levere best mulig hele tiden uavhengig av været. Flere av næringsaktørene var også opptatt av kommunens rolle, og at kommunen må planlegge med at hyttefolket er en livsviktig ressurs, og ikke minst komme på banen med plan og tiltak for næringsutviklingen på Hvaler. Det ble etterlyst en tydeligere og mer handlekraftig politikk knyttet til næringsutvikling på Hvaler. Tilbakemeldingene fra intervjuene kan oppsummeres slik: Sesongen er kort og intens, og det er store svingninger Planleggingen av sommeren starter i mars Det er utfordrende å komme igjennom vintersesongen uten å måtte permittere ansatte De ansatte er lojale og tar ikke ferie på sommeren Østfoldforskning 16

23 Det er utfordrende å få tak i bestemte varer fra kjede utenfor standardsesong, eksempelvis grillkjøtt fra Gilde De fastboende er tolerante, og de tolererer nattleveranser De store variasjonene har medført kreativitet og utvikling av nye produkter og tjenester Sommerværet er den største utfordringen Det er en utfordring at Hvaler kommune stenger den kommunale barnehagen i juli Plan og tiltak fra Hvaler Kommune for næringsutvikling etterlyses 3. Er det andre ting som er relevante i forhold til lokalbefolkning sett i forhold til hyttefolket? Det ble understreket at hyttefolket nærmest er å regne som fastboende. Mange av dem kom før vi etablerte oss her, var det en som sa. Hyttefolkets omdømme er meget godt, og det ble det understreket av flere at takket være hyttefolket så er det både vei og tunnel med fastlandsforbindelse til Hvaler samt en storstilt VA-utbygging. Det innebærer også at kulturliv og spisesteder som har vokst fram de siste årene. Uten hyttefolket hadde Hvaler vært dødt og stille, og uten næringsliv og arbeidsplasser. Hyttefolket ble trukket frem som gode ambassadører for Hvaler. Flere trakk fram parkeringsutfordringene og påpekte at det til tider har vært kaotiske tilstander. En av butikkeierne trakk fram at parkeringsforholdene ble bedret for dem da det ble betalt kundeparkering med maksimalt 1 times parkering. De som parkerer er også de som handler, og butikkens kunder får parkeringsplass. Det har vært mange situasjoner knyttet til parkeringsplasser og bruken av dem, men de fleste problemene må nok tillegges de kortidsbesøkende sommergjestene som ikke setter seg inn i parkeringsordningene. Før var det nok slik at mange hyttefolk parkerte bilen og lot den stå mens de parkerte ute på øyene. Dette har blitt mye bedre de siste årene. Verken fastboende eller hyttefolk ønsker å betale for parkering, men det må alle i sesongen. De siste somrene med dårlig vær har vært krevende for flere av næringsaktørene i følge dem selv. For eksempel så har det dårlige sommerværet medført at hyttefolket har brukt båtene sine lite, det har vært få besøkende båtturister, og nybåtsalget har stupt med 60-70%. Det dårlige været medfører også at hyttefolket tilbringer mindre tid på hyttene sine, og de stikker av til varmere strøk. Man kan ikke gjøre noe med dårlig sommervær, og at folk er opptatt av været i sin ferie. Folk er generelt mer opptatt av været enn tidligere, og den norske sommeren trenger et eget omdømmearbeid. Dette kan oppsummeres slik: Hyttefolket er å regne som fastboende, og hyttefolkets omdømme er meget godt Mange av dem har vært her lenger enn oss, de har rett til å være her Takket være hyttefolket har Hvaler et godt VA-nett, veiforbindelse og tunnel Uten hyttefolket hadde Hvaler vært dødt og stille, og uten næringsliv og arbeidsplasser Både fastboende og hyttefolket må leve med parkeringskaos og kø i butikkene, men hva er alternativet? Dårlig sommervær medfører at hyttefolket reiser til varmere strøk og at aktivitetene på sjøen og båtlivet reduseres. Østfoldforskning 17

24 3. Er det behov for noen satsninger eller tiltak fra det offentliges side? Felles for de intervjuede næringslivsaktørene var at de mente at Hvaler kommune er passiv. Det etterlyses et mer aktiv næringsforum. Det ble også trukket fram eksempler knyttet til bruk av reklame i markedsføring av virksomheten hvor den enkelte virksomhet må betale selv og markedsføre seg alene framfor sammen, under for eksempel Hvaler næringsforum og Visit Fredrikstad & Hvaler. Videre ble det reist spørsmål om kommunen har noen oversikt over alle næringsaktørene siden flere selv må være aktive og etterspørre relevant informasjon. En understreket at kommunen informerer lite eller ingenting, og at en og en virksomhet selv må sørge for å få tak i informasjonen. Som en virksomhetsleder sa det jeg ringer stadig vekk kommunen og spør er det noe jeg bør vite noe om som jeg ikke har fått vite? Flere påpekte også utfordringer knyttet til parkering og tilløp til kaos i høysesongen, og at dette er kommunens ansvar. Det ble også nevnt eksempler på utfordringen mange med båt har når de skal sette ut båtene sine på Hvaler. På Hvaler finnes det kun en offentlig utkjøringsrampe. Det sier seg selv at det blir kaos. Det ble også stilt spørsmål om hva de egentlige planene for Hvaler er. Hva tenker kommunen og hva drømmer politikerne om? Det ble påpekt at da næringslivsforumet ble etablert var det med brask og bram, og siden har det vært helt stille. Hva vil kommunen framover? Ønsker de et aktivt og blomstrende næringsliv? I så fall påpekes det at kommunen bør invitere aktørene til dialog. Flere pekte også på at kommunen kunne ha gjort mer med suksessen Hver gang vi møtes som ble innspilt på Hvaler Gjestgiveri. Hele Hvaler fikk masse reklame og god ordene flommet. Dessverre tok ikke Hvaler kommune vare på mulighetene som denne serien gav. Ved neste runde gikk serien til Moss som både viste vilje og handlekraft gjennom samarbeidet med Moss kommune og Visit Moss. Dette kan oppsummeres slik: Hvaler kommune er dessverre passive, og det mangler et aktivt næringsforum Kommunen bør skaffe seg en bedre oversikt over næringsaktørene og være i aktiv dialog Hvaler trenger mer enn en utkjøringsrampe for båt for å unngå kaos Hva ønsker kommunen av og med næringslivet? Hva vil kommunen foreta seg med parkeringskaoset? 3.5 Oppsummering Hvaler har et næringsliv som er preges av mange små, men viktige aktører. De står for mange sårt tiltrengte lokale arbeidsplasser i en kommune med stor utpendling. Anslagsvis står hyttefolket for vel 50% av omsetningen i de relevante bedriftene. Hyttefolkets bruk av tilbudene er det som skaper overskudd og trygge arbeidsplasser. De store svingningene gjennom året og en kort intens sesong, krever både erfaring og god planlegging. Det krever også at de ansatte er villig til å jobbe mye og intenst i den korte sesongen, og legge sin egen ferie utenom ordinær feriesesong. Her ble det også stilt spørsmål om hvorfor Hvaler kommune holder den kommunale barnehagen stengt i juli når trykket er som høyest. Flere av næringsaktørene etterlyste også en tydelig strategi og handlekraftig plan for næringslivet på Hvaler. Østfoldforskning 18

25 Dårlig sommervær får også konsekvenser for næringslivet i form av stille havner og lite aktivitet. For eksempel viste nybåtsalget en omsetningsreduksjon på over 70%. En ny trend som flere av næringsaktørene pekte på var at mange av hyttefolket mest sannsynlig rømmer til varmere strøk når sommerværet er for dårlig på Hvaler. Hyttefolket er å regne som fastboende, de har rett til å være på Hvaler, og omdømmet er meget godt. Østfoldforskning 19

26 4 Hvaler Kommune Utviklingen på Hvaler var fram mot 1970 av en slik karakter at flere følte behov for å stramme inn på hyttebyggingen, og i 1976 ble det innført byggestopp. I 1991 ble det innført boplikt samtidig hadde staten hadde ambisjoner om å føre en streng vernepolitikk. Kommunens bidrag er å sørge for trygge rammevilkår og likhet for loven. Videre skal kommunen sørge for god dialog med fylkesmannen og fylkeskommunen. Kommunen skal også stille til rådighet god plankapasitet og kompetanse. Hvaler kommune forvalter også Ytre Oslofjord nasjonalpark. 4.1 Intervju med Hvaler Kommune Det er blitt gjennomført intervju med ordfører, rådmann, fire ansatte i teknisk etat samt virksomhetsleder i plan- og miljøavdelingen. Spørsmålene knyttet til intervjuene var: Hvordan vurderer du hyttefolkets bidrag på Hvaler? Hvilke utfordringer sees og hvordan håndteres disse? Har bruksmønsteret endret seg og på hvilke måter? Hva har hyttefolket å si for kommunens inntekter? Oppsummering fra intervjuene følger nedenunder. 1. Hvordan vurderer du hyttefolkets bidrag? Hyttefolket med sin lange historie på Hvaler og de fastboende er to sider av samme sak, og mange av hyttefolket kom før oss og har vært her ute gjennom generasjoner. Det er også viktig å skille mellom hyttefolket og øvrige sommerturister. Kommunens politiske og administrative ledelse er samstemte i at uten hyttefolket ville Hvaler ha vært et dødt og tomt sted. Hyttefolket bringer med seg stor aktivitet. For det lokale næringslivet, og også for deler av næringslivet i Fredrikstad, er dette livsviktig. Lokalt næringsliv legger igjen skattepenger på Hvaler, og det er både nødvendig og bra for kommunekassa. Uten hyttefolkets kjøp av varer og tjenester ville det ikke ha vært mulig å opprettholde tilbudene som finnes innenfor dagligvarebutikker og håndverkertjenester. Mange av hytteeierne har også gjort en stor jobb ved vedlikehold og oppgradering av hyttebyggmassen, og denne ivaretakelsen er et gode for samfunnet på Hvaler. Hyttefolket har også stor betydning for handel og servicenæringen, og kulturlivet blomstrer i den korte, men intense sommersesongen. Hyttefolket må nesten sies å være mer innfødte enn mange av de fastboende. Mange av hyttefolket er viktige bidragsytere innenfor de frivillige organisasjonene. Uten hyttefolket hadde det neppe blitt fastlandsforbindelse, VA-utbygging i den skala man har hatt, fibernett eller tunnel. Selv om nettopp hyttefolket og det høye antallet av dem også medfører krav til utbedringer og oppgraderinger innenfor vann og avløp. Sommeren 2012 var det for eksempel nærmest vannkrise på Hvaler, og slike kriser framtvinger behovet for oppgraderinger. Hyttefolket er helt avgjørende hvis man ser på samfunnsøkonomien på Hvaler, og hyttefolket sørger for liv og næring. Hyttefolket på Hvaler er over gjennomsnittet ressurssterke. Østfoldforskning 20

Kartlegging av Hyttefolkets bidrag til Hvalersamfunnet Undersøkelse gjennomført for Hvaler Hytteforening

Kartlegging av Hyttefolkets bidrag til Hvalersamfunnet Undersøkelse gjennomført for Hvaler Hytteforening Forfatter(e): Rapportnr.: ISBN: ISBN: Synnøve Rubach, Østfoldforskning og Mona Nilsen, Miljøkom AS OR.32.12 Kartlegging av Hyttefolkets bidrag til Hvalersamfunnet Undersøkelse gjennomført for Hvaler Hytteforening

Detaljer

nytt HVALER Foreningens årsmøte avholdes lørdag 30. juni på Floren skole, Kirkøy. Vel møtt! FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 18. NR.

nytt HVALER Foreningens årsmøte avholdes lørdag 30. juni på Floren skole, Kirkøy. Vel møtt! FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 18. NR. nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 18. NR. 2/2012 Foreningens årsmøte avholdes lørdag 30. juni på Floren skole, Kirkøy. Vel møtt! HVALER-NYTT - NR. 2/2012 1 Minneord Frank Holstad Dødsbudskapet

Detaljer

nytt HVALER Vakkert på Hvaler om vinteren også! Sydengenbrygga med Løperen og Asmaløy i bakgrunnen FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 19. NR.

nytt HVALER Vakkert på Hvaler om vinteren også! Sydengenbrygga med Løperen og Asmaløy i bakgrunnen FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 19. NR. nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 19. NR. 1/2013 Vakkert på Hvaler om vinteren også! Sydengenbrygga med Løperen og Asmaløy i bakgrunnen HVALER-NYTT - NR. 1/2013 1 Vi står klare til å hjelpe deg

Detaljer

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal RAPPORT For egen maskin Samhandling og samspill i Hallingdal MENON-PUBLIKASJON NR 8/2015 Mars 2015 av Anne Espelien, Tori Haukland Løge, Arsene Frank Burakeye og Peter Aalen Innhold Forord... 4 Sammendrag...

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

KAPITTEL 1 - BAKGRUNN OG STATISTIKK

KAPITTEL 1 - BAKGRUNN OG STATISTIKK Vedlegg til Strategisk Næringsplan Plandel Bardu Kommune KAPITTEL 1 - BAKGRUNN OG STATISTIKK Plandel vedtatt i Formannskapet i saksnr 18/11 2. Mars 2011 og i Kommunestyre saksnr 9/11 23.3.2011. Virkemiddelplan

Detaljer

God påske! Hytte & Fritid. Medlemsblad nr. 1/2015

God påske! Hytte & Fritid. Medlemsblad nr. 1/2015 Hytte & Fritid Medlemsblad nr. 1/2015 www.hytteforbund.no Fra innholdet: Tomtefeste/innløsning s. 3 Forkjøpsrett til fast eiendom s. 4 Endringer i Plan- og bygningsloven s. 7 Hyttekommune vs. hytteeiere

Detaljer

PROSJEKT NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE. Som en del av omstillingsarbeidet i Nordkapp Kommune

PROSJEKT NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE. Som en del av omstillingsarbeidet i Nordkapp Kommune PROSJEKT NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE Som en del av omstillingsarbeidet i Nordkapp Kommune INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Målsetninger for forstudien... 4 1.3 Metode... 4 2. Resultater

Detaljer

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT RAPPORT Én region ett ansikt Økonomisk samhandling i Haugesundregionen MENON-PUBLIKASJON NR. 39/2014 November 2014 Av Anne Espelien, Christian Svane Mellbye, Marcus Gjems Theie, Tori Haukland Løge og Peter

Detaljer

Næringsmonitor for Øst- Telemark

Næringsmonitor for Øst- Telemark Næringsmonitor for Øst- Telemark HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 7/2013 Tittel: Næringsmonitor for Øst-Telemark Undertittel: TF-notat nr: 7/2013 Forfatter(e): Hanna Nyborg Storm Dato: 16.11.2012 ISBN:

Detaljer

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Kompetansesenter for distriktsutvikling Rapport Juni 2014 GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Rambøll Hoffsveien 4 Postboks 427 Skøyen

Detaljer

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT Én region ett ansikt Økonomisk samhandling i Haugesundregionen MENON-PUBLIKASJON NR. 39/214 November 214 Av Anne Espelien, Christian Svane Mellbye, Marcus Gjems Theie, Tori Haukland Løge og Peter Aalen

Detaljer

Handel i Målselv kommune

Handel i Målselv kommune Målselv kommune Handel i Målselv kommune Kartlegging og analyse av handelssituasjonen 2013-12-16 Error! Reference source not found. 2013-11-12 Side 2 av 34 Error! Reference source not found. Innhold 1

Detaljer

Et kunnskapsbasert Østfold

Et kunnskapsbasert Østfold MENON Business Economics Forfatter(e): Rapportnr.: Steinar Normann (Østfoldforskning), Anne Espelien (Menon), Erik W. Jakobsen (Menon), Synnøve Rubach (Østfoldforskning), Frode Ramstad Johansen (Østfoldforskning),

Detaljer

INKLUDERING AV ARBEIDSINNVANDRERE

INKLUDERING AV ARBEIDSINNVANDRERE INKLUDERING AV ARBEIDSINNVANDRERE Forprosjektrapport Bjørg Alvestad Innholdsfortegnelse FORORD... 3 1 SAMMENDRAG... 4 2 BAKGRUNN... 4 2.1 METODE OG UTVALG... 5 2.1.1 Innvandrere - definisjon... 5 2.1.2

Detaljer

Næringsanalyse Regionalpark Haldenkanalen

Næringsanalyse Regionalpark Haldenkanalen F O R E L Ø P I G R A P P O R T Næringsanalyse Regionalpark Haldenkanalen STIG S. MIRIAM S. HILDE KAREN GEZELIUS HAUGSBØ HELGESEN REFSGAARD Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... 1 Formål, bakgrunn, metode

Detaljer

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT RAPPORT Én region ett ansikt Økonomisk samhandling i Haugesundregionen MENON-PUBLIKASJON NR. 39/2014 November 2014 Av Anne Espelien, Christian Svane Mellbye, Marcus Gjems Theie, Tori Haukland Løge og Peter

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

SNF-rapport nr. 19/10

SNF-rapport nr. 19/10 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Flora av Rune Mjørlund SNF-prosjekt nr. 1181: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Flora Prosjektet er finansiert av Innovasjon Norge SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING

Detaljer

Næringsplan 2012-2015

Næringsplan 2012-2015 Næringsplan 2012-2015 Innhold 1 FORORD.... 3 2 INNLEDNING OG MANDAT... 4 2.1 Sammendrag... 4 2.2 Bakgrunn for utarbeidelse av en lokal næringsplan... 5 2.3 Prosess og medvirkning... 5 3 VERDEN ER I ENDRING...

Detaljer

Vanskeligstilte på boligmarkedet

Vanskeligstilte på boligmarkedet Notat 2009:1002 Vanskeligstilte på boligmarkedet Syn på egen situasjon og bistand fra kommunen Christen Ness Vigdis Nygaard Innholdsfortegnelse Innledning... 1 1 Noen årsaker til å bli vanskeligstilt

Detaljer

Rekruttering, stedsutvikling og bolyst i Finnmark

Rekruttering, stedsutvikling og bolyst i Finnmark Rapport 2010: Rekruttering, stedsutvikling og bolyst i Finnmark Vigdis Nygaard Trine Kvidal Tittel: Forfattere: Rekruttering, stedsutvikling og bolyst i Finnmark Vigdis Nygaard og Trine Kvidal Norut Alta-Áltá

Detaljer

Rapport om kompetansenæringer - en analyse av virksomheter i vekst

Rapport om kompetansenæringer - en analyse av virksomheter i vekst Team Bodø Utvikling Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.11.2012 64977/2012 2012/7795 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/28 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 12/26 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

Borgøy Fjord Konferanse AS

Borgøy Fjord Konferanse AS Borgøy Fjord Konferanse AS Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk-administrativ utdanning Av: Camilla Steinsvik kandidatnummer: 32 Tone Mong kandidatnummer: 1 Kjersti H. Markhus

Detaljer

EVALUERING AV FYLKESPLANLEGGINGEN I ØSTFOLD

EVALUERING AV FYLKESPLANLEGGINGEN I ØSTFOLD ØF-Rapport nr.: 22/2005 EVALUERING AV FYLKESPLANLEGGINGEN I ØSTFOLD Av Kjell Overvåg, Ulla Higdem og Ingrid Guldvik Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland, Hedmark

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART Av Bent Aslak Brandtzæg, Heidi Stavrum og Knut Vareide Arbeidsrapport nr. 3 2007 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2007 Arbeidsrapport nr. 3 ISSN 0802-3662

Detaljer

Kartlegging og mulighetsstudie for flersenterkommunen

Kartlegging og mulighetsstudie for flersenterkommunen Kartlegging og mulighetsstudie for flersenterkommunen Kortversjon Holmestrand Sande Hof Re Kommunereform utredning vår/sommer 2015 1 Kortversjon: Kartlegging og mulighetsstudie for flersenterkommunen.

Detaljer

Næringsutvikling i Kristiansundsregionen. Status og fremtidsmuligheter

Næringsutvikling i Kristiansundsregionen. Status og fremtidsmuligheter www.pwc.no Næringsutvikling i Kristiansundsregionen Status og fremtidsmuligheter Sluttrapport 10. juni 2013 Innhold Forord... 3 1. Kartlegging av næringsutviklingsaktørene på Nordmøre... 6 1.1 Aktørene...

Detaljer

Partnerskap for lyst og næring?

Partnerskap for lyst og næring? Frank Egil Holm og Egil Petter Stræte Partnerskap for lyst og næring? Evaluering av blilyst:-)programmet i Sør-Trøndelag Rapport 4/06 ISSN 1507-2035 Versjon 2006-05-31 2 FORORD Bygdeforskning fikk 16.02.06

Detaljer