NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING. Universitets- og høgskolerådet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING. Universitets- og høgskolerådet"

Transkript

1 NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING Universitets- og høgskolerådet 2010

2 Nasjonalt råd for lærerutdanning (NRLU) er ett av fire nasjonale råd under Universitets- og høgskolerådet (UHR). NRLU er et sektorovergripende organ som har som oppgave å samordne og styrke norsk lærerutdanning og forskning innenfor sine fagområder, å gi råd i overordnede faglige og fagpolitiske spørsmål etter anmodning fra medlemsinstitusjonene eller fra Universitets- og høgskolerådets organer. I rådet sitter representanter fra alle statlige utdanningsinstitusjoner, samt de to private høgskolene, som gir én eller flere av de syv hovedtypene lærerutdanning; førskolelærerutdanning, grunnskolelærerutdanning 1-7, grunnskolelærerutdanning 5-10, faglærerutdanning, yrkesfaglærerutdanning, femårig integrert lærerutdanning og praktisk-pedagogisk utdanning. I tillegg er NRLU satt sammen av studentrepresentanter, eksterne representanter og observatører, til sammen i overkant av 40 personer. Rådet møtes tre ganger i året. Ut fra reglementet skal NRLU blant annet: a) Vurdere behovene for og ta initiativ til nasjonal samordning og utvikling av forskning og undervisning i eksisterende og nye studier for å sikre et felles og tilstrekkelig høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innen sine fagområder. b) Drøfte og uttale seg om saker av felles interesse, særlig forskerutdanning, studenttallsutvikling, faglig utvikling, kvalitet og kvalitetssikring o.l. c) Bidra til å styrke det internasjonale samarbeidet og internasjonalisering innenfor fagområdet d) Samarbeide med Forskningsrådets faglige organer om saker av felles interesse, og bidra til å koordinere institusjonenes medvirkning i slike organer. e) Ha god kontakt med brukersektoren og arbeids- og næringslivet. f) Samarbeide med andre relevante råd eller utvalg under Universitets- og høgskolerådet i saker av felles interesse. g) Følge opp utviklingen i bruk av nasjonal karakterskala slik at den blir i samsvar med departementets føringer. h) Følge opp arbeidet med vitenskapelig og kunstnerisk publisering og formidling. Nasjonalt råd for lærerutdanning har bestemt hvilke oppgaver de ønsker å arbeide med gjennom sin arbeidsplan for perioden Arbeidsplanen oppdateres en gang i året, og kan leses på nettsiden: Hovedområder for NRLUs arbeid i perioden er i henhold til arbeidsplanen: Utdanningspolitikk Forum for faglig samarbeid og arbeidsdeling samt faglige utfordringer for lærerutdanningene Forsknings- og utviklingsarbeid

3 Nasjonalt råd for lærerutdanning i 2010 Evaluering av førskolelærerutdanningen, implementering av de nye grunnskolelærerutdanningene, utvikling av samarbeidet i de seks regionene landet er delt inn i på bakgrunn av storingsmelding 11, varig system for videreutdanning av lærere og GNISTsamarbeidet, har blant annet preget arbeidet i Aktivitetsnivået har vært høyt, både mht saker som er lagt fram for arbeidsutvalg og råd, representasjon i ulike prosjekter, tiltak og arrangement. Medlemmer i Nasjonalt råd for lærerutdanning I henhold til UHRs reglement for fagstrategiske enheter, som NRLU er ett av, har følgende rett til representasjon i de nasjonale rådene: a) Universitets- og høgskolerådets medlemsinstitusjoner som gir utdanning innenfor det enkelte nasjonale råds område. Disse institusjonene har rett til én representant hver. Representasjonen skal være på avdelingsledelsesnivå med mindre spesielle forhold tilsier annen representasjon. For hver representant utpeker institusjonen en vararepresentant. Styret i Universitets- og høgskolerådet kan supplere representasjonen fra en institusjon etter søknad og samlet vurdering av det aktuelle nasjonale råd slik at de forskjellige utdanninger som naturlig hører inn under de enkelte nasjonale råd, er tilfredsstillende representert. b) Studentenes Landsforbund og Norsk studentunion skal ha minimum 2, maksimum 4 representanter til sammen. Studentrepresentantene skal komme fra det gjeldende rådets utdanningsområde. c) Det kan oppnevnes eksterne representanter med vararepresentanter. Universitets- og høgskolerådets styre godkjenner ekstern representasjon etter forslag fra det enkelte nasjonale råd. På de siste sidene i årsrapporten finnes en komplett oversikt over hvem som er medlemmer i NRLU ved utgangen av 2010 og hvilke institusjoner disse representerer. Rådsmøtene i 2010 Nasjonalt råd for lærerutdanning (NRLU) hadde tre møter i Til grunn for arbeidet i rådet ligger vedtatt arbeidsplan for , revidert høsten Planen er lagt ut på dette nettstedet: NRLU 1/ februar: Rådsmøte med Dronning Maud Minne Høgskolen som vertskap NRLU 2/ april : Rådsmøte med Høgskolen Stord/Haugesund som vertskap NRLU 3/ september: Rådsmøte med Høgskolen i Buskerud som vertskap

4 Årsrapporten videre nevner noen sentrale saker og tema under de enkelte møtene. Godkjente referater fra alle rådsmøtene ligger på UHRs nettsider og kan leses her: Rådsmøte 01/10 med Dronning Maud Minne Høgskolen som vertskap Kvalitet i barnehagen og evaluering av førskolelærerutdanningen NRLU diskuterte kvalitet i barnehagen (jf St.meld nr 41: ) og i førskolelærerutdanningen også på sitt forrige rådsmøte i Vestfold. På rådsmøtet i Trondheim innledet ansatte fra DMMH med noen aktuelle problemstillinger rundt førskolelærerutdanningen, etterfulgt av saksordfører for behandling av meldingen i Stortinget, Arild Stokkan Grande, og leder for NOKUT-evalueringen, Gunhild Hagesæter. Forskningssatsinger på lærerutdanningene Forskningsrådet orienterte om sin organisasjon og virksomhet generelt, og også om satsingene som nå gjøres på utdanningsforskning, gjennom programmene PraksisFoU og Utdanning Peder Haug orienterte og innledet til debatt om høgskolenes arbeid med å organisere, støtte og ta i bruk forskning. En helhetlig strategi for lærerutdanningene? NRLU har som første punkt på sin arbeidsplan at vi vil bidra til et mer helhetlig fokus på lærerutdanningene. Vi er opptatt av kvalitet i alle lærerutdanningene og vi er opptatt av at det når det vurderes endringer i en lærerutdanning også vurderes hvilke konsekvenser dette vil kunne få/hvilke endringer som også må gjennomføres - for de andre lærerutdanningene. Arbeidsutvalget la frem forslag for rådet om å nedsette en arbeidsgruppe som fikk i mandat å utrede en mer helhetlig tilnærming til lærerutdanningene. Rådet ga sin tilslutning til dette. De nye grunnskolelærerutdanningene Kunnskapsdepartementet orienterte om høringsuttalelsene til forskriften for de nye grunnskolelærerutdanningene. Rådsleder ga informasjon om sammensetning og mandat for følgegruppen som er oppnevnt for å følge implementeringen av reformen. Rådsmøte 02/10 med Høgskolen Stord/Haugesund som vertskap Internasjonalisering NRLU har flere ganger hatt internasjonalisering oppe som tema. På rådsmøtet på Stord/Haugesund sto også dette sentralt, med spesielt vekt på Internationalisation at Home. Kunnskapsdepartementet informerte om St.meld. nr. 14 ( ) Internasjonalisering av utdanning: html?id= og varslet at de ønsket søknader fra lærerutdanningene til piloter som skal prøve ut ulike måter å organisere internasjonalt samarbeid på. Det Europeiske Wergelandssenteret (EWC) orienterte om sitt arbeid. EWC er et internasjonalt ressurssenter som skal arbeide med utdanning innenfor menneskerettigheter og interkulturell forståelse. Hovedoppgavene til Wergelandssenteret er å drive forsking, og videre- og

5 etterutdanningskurs for lærere og lærerutdannere, innenfor utdanning i menneskerettigheter, demokratisk medborgerskap og interkulturell dialog. Senteret skal drive informasjonsspredning, og det skal være et knutepunkt for relevante aktører på området, både nasjonalt og internasjonalt. Søknadstall til lærerutdanningene i 2010 og konsekvenser av disse Departementet orienterte om søkertallene til lærerutdanningene Det er en økt søkning til alle lærerutdanninger, unntatt førskolelærerutdanningen. Øvingslæreravtalen Blant annet på bakgrunn av at vi får to nye lærerutdanninger, som nå ikke er nevnt i øvingslæreravtalen, må avtalen revideres. NRLU diskuterte i den forbindelse også hvilke erfaringer vi har med avtalen så langt, og hvilke tilbakemeldinger som kommer fra praksisfeltet som kan gjøre det utfordrende å legge opp praksis slik lærerutdanningen selv ønsker det. Faglærerutdanningene Rådsmedlemmene diskuterte hvilken plass faglærerutdanningen har i lærerutdanningstilbudet i den enkelte region og i arbeidet med å bidra til å dekke et helhetlig kompetansebehov for skolene. Tilbakemeldingen fra disse diskusjonene bringes inn i arbeidet med utredningen om en mer helhetlig tilnærming til lærerutdanningene. Erfaringer med noen sentrale satsinger så langt Det ble diskutert hvilke samarbeidsrelasjoner NRLU går inn i og hva vi oppnår gjennom dette og hva det koster oss, for eksempel i tilfeller der noen av medlemsinstitusjonene våre er kritiske til selve satsingen. Det ble orientert om Kompetanse for kvalitet videreutdanning 2010 fra Utdanningsdirektoratet og om et regionalt skolefaglig samarbeid mellom kommunene i Nord- Rogaland, Høgskolen Stord/Haugesund og Universitetet i Stavanger. Utdanningsforbundet gjorde rede for sitt syn på det varige systemet som skal innføres for (etter- og) videreutdanning for lærere og prosjektet Veiledning av nytilsatte. Det ble konkludert med at NRLU følger prosessene videre og tar dem opp til ny diskusjon når vi har vunnet litt mer erfaring med satsingene. Rådsmøte 03/10 med Høgskolen i Buskerud som vertskap NOKUTs evaluering av førskolelærerutdanningen Lederen for evalueringsarbeidet, professor Gunhild Hagesæther, orienterte om rapporten og de viktigste funnene. Rådet diskuterte hvordan vi kan bidra til å følge opp evalueringen. Det ble besluttet å sette ned en gruppe av kompetente personer som fikk i oppgave å gi innspill til rådet v/arbeidsutvalget om hvordan vi kan jobbe strategisk med oppfølging av evalueringen generelt, og gi innspill til rammeplansarbeidet spesielt. Implementeringen av grunnskolelærerutdanningene Leder for følgegruppen for implementeringen av grunnskolelærerutdanningene, Elaine Munthe, informerte NRLU om arbeidet så langt. Følgegruppen har en funksjonsperiode på fem år og vil besøke alle grunnskolelærerutdanningene.

6 NOU 2010:7 Mangfold og mestring. Flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet Leder for utvalget som leverer NOU-en, rektor Sissel Østberg, orienterte rådet. NRLU har avgitt høringsuttalelse til rapporten. Frafall fra videregående opplæring Det er varslet at det kommer en ny stortingsmelding rettet mot ungdomstrinnet i KD v/avdelingsdirektør Borghild Lindhjem-Godal informerte om arbeidet med meldinga og oppfordret rådets medlemmer til å komme med innspill i arbeidet. Videre informerte utdanningsdirektør Tore Isaksen, assisterende rektor Kristina Samsing og faglærer Anja Stidahl om arbeidet de gjør for å forhindre frafall fra videregående opplæring. Forskning. PraksisFoU, Praksisrettet utdanningsforskning og NAFOL Avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet, Bente Lie, orienterte rådet om satsingene KD har gjort på utdanningsforskning de senere årene. Forskingsprogrammet Praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning avsluttes i De siste prosjektene avsluttes i 2011, men de fleste prosjektene i programmet rapporterer i disse dager inn til Forskningsrådet. Det er varslet en ny programsatsing, Praksisrettet utdanningsforskning, som skal gå fra 2010 til Programstyrelederen for dette programmet, professor Bente Aamotsbakken fra Høgskolen i Vestfold orienterte rådet om arbeidet med den kommende programplanen. Nestleder i NRLU, Per Ramberg, orienterte om arbeidet med NAFOL. Arbeidsutvalget for Nasjonalt råd for lærerutdanning i 2010 Nasjonalt råd for lærerutdanning skal selv velge sin leder og nestleder blant de faglige representantene (faglige ledere/dekaner). Rådet velger videre et arbeidsutvalg blant medlemmene i rådet. Arbeidsutvalget skal ha 5-7 medlemmer. Det skal søkes en sammensetning av arbeidsutvalget som gjenspeiler de utdanningstyper det aktuelle rådet omfatter. Arbeidsutvalget til Nasjonalt råd for lærerutdanning har hatt følgende sammensetning i 2010: Leder: Knut Patrick Hanevik Høgskolen i Oslo Nestleder: Per Ramberg Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet Medlem: Ann Gøril Hugaas Høgskolen i Bodø Medlem: Signe Kalsnes Norges musikkhøgskole Medlem: Bjørg Kristin Selvik Høgskolen i Bergen Medlem: Rasmus Stokke Høgskolen i Sogn og Fjordane Emilie Bjerke Melbye Høgskolen i Oslo Studentrepresentanter: (vår) Catrine Lie (høst) Høgskolen i Oslo Sekretariat: Ellen Birgitte Levy Kjærstin Åstveit Universitets- og høgskolerådet

7 Nasjonalt råd for lærerutdannings arbeidsutvalg (NRLU-AU) hadde åtte møter og behandlet 80 saker i Arbeidsutvalget har ansvar for å legge frem saker for rådet og har brukt mye tid på å planlegge rådsmøtene. Andre saker som har vært sentrale i 2010 var oppfølging av stortingsmelding 11 om lærerollen og lærerutdanningen, utvikling av rammeplan for de nye grunnskolelærer-utdanningene, et varig system for videreutdanning, utvikling av det regionale samarbeidet rundt grunnskolelærerutdanningene, arbeidet i GNIST, oppfølging av stortingsmelding 41 Kvalitet i barnehagen, evaluering av førskolelærerutdanningen og FoU i lærerutdanningene. Viktige saker for Nasjonalt råd for lærerutdanning i 2010 Utdanningspolitikk En helhetlig strategi for norsk lærerutdanning Bidra til at lærerutdanning behandles og vurderes mer som et helhetlig felt for å motvirke de tendensene vi i dag ser til en uheldig fragmentering mellom utdanningene. NRLU har avgitt flere høringsuttalelser til sentrale dokumenter der helhetsperspektivet på lærerutdanningsfeltet etterlyses. Vi har satt ned en arbeidsgruppe som utreder en mer helhetlig tilnærming til lærerutdanningene. Gruppen består av: Leder: Knut Patrick Hanevik (NRLUs leder) Medlemmer: Kari Carlsen (Høgskolen i Telemark) Tine Arntzen Hestbæk (NTNU) Hilde Hiim (Høgskolen i Akershus) Arne Jakobsen (Universitetet i Stavanger) Jakob Melting (Høgskolen i Bergen) Jorunn Dahl Nordgård (Utdanningsforbundet) Jorun Sandsmark (KS) Betty Steinsvik (Universitetet i Tromsø) Studentene har oppnevnt følgende representanter til utredningsgruppen: Stine Christensen Holtet Helge Hovland Arbeidsgruppen leverer sin innstilling våren Regionaliseringsarbeidet NRLU har bidratt i arbeidet med å styrke lærerutdanningsregionene i arbeidet de skal gjøre i implementeringen av de nye grunnskolelærerutdanningene. Kunnskapsdepartementet varslet i 2010 en videreutvikling av det regionale samarbeidet om lærerutdanning til også å omfatte etter- og videreutdanning. Det ble foreslått at en institusjon skulle gis et koordinerende ansvar innenfor hver region. Utdanningsdirektoratet beskriver de koordinerende institusjonenes oppgaver som samordning av arbeid med etter- og videreutdanning på institusjonene i egen region, samt kontakt med nasjonale utdanningsmyndigheter og med koordinatorer i andre

8 regioner. Det er også tiltenkt å tildele regionene midler til å utvikle samarbeidet. NRLU har tatt kontakt med Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet og diskutert i hvor stor grad og hvordan regionaliseringen er tenkt utviklet, og ulike problemstillinger i denne forbindelsen. GNIST-partnerskapet GNIST- det femårige samarbeidet mellom Kunnskapsdepartementet, Utdanningsforbundet, Nasjonalt råd for lærerutdanning, Skolenes landsforbund, KS, NHO, LO, Pedagogstudentene, Norsk Studentorganisasjon, Elevorganisasjonen, Norsk Lektorlag og Norsk Skolelederforbund er en bred satsing for å styrke kvaliteten på lærerutdanningen og videreutvikle lærerprofesjonen. Partnerskapet jobber for å øke statusen til lærerne og rekruttere flere gode lærere for fremtiden. Hovedpunktene i samarbeidet er en omfattende rekrutteringskampanje, forbedring av lærerutdanningen og kompetanseheving for lærere og skoleledere. NRLU deltar med rådsleder i arbeidsutvalget, og i partnerskapsmøtene med rådsleder og sekretær. Vi har videre deltatt aktivt i arbeidet med rekrutteringskampanjen og utviklingen av utvikling av indikatorprosjektet Studentenes, lærerutdannernes og øvingslærernes oppfatning av kvalitet i lærerutdanningene og Studentenes læringsutbytte. Et varig system for videreutdanning av lærere NRLU er en av forpliktende partnere i utviklingen av et varig system for videreutdanning av lærere. Rådsleder deltok i referansegruppen. Rådet har flere ganger diskutert implementeringen av systemet med Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet og gitt råd om hvordan vi mener systemet bør videreutvikles. På rådsmøtet på Stord/Haugesund ble denne saken særlig løftet frem til diskusjon. Nye lærerutdanninger for grunnskolen NRLUs leder deltok i rammeplanutvalget og rådet har vært aktiv i implementeringen av de nye lærerutdanningene, både hva angår lengde, nivådeling, større grad av fordypning og spesialisering. NRLU har bidradd til arbeidsprosesser og møteplasser for regionale nettverk. De nye grunnskolelærerutdanningene har vært tema på flere rådsmøter og rådet har bidratt til å dele informasjon om implementeringen av utdanningene. På siste rådsmøtet i 2010 orienterte lederen av følgegruppen for implementeringen av reformen om arbeidet deres. Barnehage og førskolelærerutdanning NRLU fulgte opp behandling av stortingsmelding 41 ( ) Kvalitet i barnehagen, blant annet gjennom å invitere saksordfører for meldingen, Arild Stokkan Grande til rådsmøtet i Trondheim i februar Vi rettet særlig oppmerksomhet mot behov for økt kompetanse med tanke på nye arbeidsoppgaver for og forventninger til barnehagene. Videre fikk NRLU presentert og diskutert NOKUTs evaluering av førskolelærerutdanningen sammen med lederen for evalueringen, Gunhild Hagesæther, på to rådsmøter i Departementet varslet en ny rammeplan for førskolelærerutdanningen som en oppfølging av evalueringen. NRLU satt ned en arbeidsgruppe som skulle komme med innspill til rådet om hvordan vi mener fremtidens førskolelærerutdanning/barnehagelærerutdanning bør se ut. Denne gruppen besto av: Dekan Ivar Selmer-Olsen, Dronning Maud Minne Høgskolen Studieleder Aud Marie Stundal, Høgskulen i Sogn og Fjordane

9 Studieleder Anne Karin Vikstøl Olsen, Universitetet i Agder Høgskolelektor Turi Pålerud, Høgskolen i Oslo Studentrepresentant Simen Øien (Oppnevnt fra Norsk Studentunion) Innspillene fra arbeidsgruppen skal opp til diskusjon på første rådsmøte i NRLU i 2011 KDs rapport om fireårig faglærerutdanning og de praktisk- estetiske fagene. Ett medlem av NRLUs arbeidsutvalg deltok i departementets arbeidsgruppe for den fireårige faglærerutdanningen i praktisk- estetiske fag. Rapporten er avlevert KD som oppdragsgiver, og for videre oppfølging. Finansieringssystemet NRLU arbeider for å styrke finansieringen av norsk lærerutdanning, basert på utvikling av finansieringssystemet for høyere utdanning og dokumentasjon av den finansielle situasjonen for lærerutdanningene. Rambøll Management gjennomførte høsten 2007, etter initiativ fra NRLU og på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, en kartlegging av praksisopplæring i førskolelærerutdanning, allmennlærerutdanning og PPU. Både Rambøll og en etterfølgende arbeidsgruppe, oppnevnt av NRLU, dokumenterte at praksis er underfinansiert i lærerutdanningene. Vi er derfor tilfreds med at grunnskolelærerutdanningene ble løftet til kategori D finansieringsmodellen i Allmennlærerutdanningen har ligget i kategori E. Øvingslæreravtalen Med bakgrunn i at vi fra høsten 2010 fikk to nye grunnskolelærerutdanninger, anbefalte NLRU at partene som har inngått øvingslæreravtalen nå reviderer den. NRLU er ikke selv part i forhandlingene, men sendte en henvendelse til Kunnskapsdepartementet om det vi ser som problematisk i dagens avtale, som er forhandlet frem for dagens allmennlærerutdanning, ikke for fremtidens grunnskolelærerutdanninger. Kunnskapsdepartementet satt ned et utvalg, under ledelse av Torunn Klemp, Høgskolen i Sør-Trøndelag, som diskuterte forutsetninger og utgangspunkt for eventuelle forhandlinger om ny øvingslæreravtale. NRLUs leder deltok i arbeidsgruppen. Kunnskapsløftet Arbeidsutvalget er representert i Utdanningsdirektoratets referansegruppe for evalueringen av Kunnskapsløftet. Forum for faglig samarbeid og arbeidsdeling, samt faglige utfordringer for lærerutdanningene Implementering av Kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning NRLU har hatt kvalifikasjonsrammeverket oppe som tema på flere rådsmøter. Dette er innarbeidet for de nye grunnskolelærerutdanningene og skal innarbeides i alle utdanninger innen Internasjonalisering Arbeidsutvalget til NRLU dro på studietur til Boston og New York i 2010 og møtte sentrale fagpersoner fra Boston College, Harvard og Hunter College. Blant temaene som ble diskutert var blant annet ulik organisering av lærerutdanningene, kontakt mellom teori og praksisfeltet

10 og trender i utviklingen av lærerutdanningene. Denne studieturen ble også gjort for å kartlegge om hele rådet har nytte av å dra på studietur til USA i Konklusjonen var at studiebesøkene var såpass interessante at arbeidsutvalget anbefaler en studietur for hele rådet. Mye tid har gått med til å planlegge programmet for denne studieturen. Det nordiske nettverket med NRLUs søsterorganisasjoner ble etablert i 2009 og har allerede vist seg å være en svært nyttig møteplass for gjensidig diskusjon og erfaringsutveksling om lærerutdanning. Nettverket møtes en gang i semesteret, neste gang på Island. Blant temaene som har vært tatt opp i 2010 har muligheter for et nordisk samarbeid om lærerutdanning på mastergradsnivå og rekruttering til lærerutdanning stått sentralt. På bakgrunn av informasjon fra Kunnskapsdepartementet på rådsmøtet på Stord/Haugesund, oppfordret NRLU miljøene til å søke om midler for å igangsette en internasjonaliseringspilot for lærerutdanningene. NRLU hadde i ettertid møte med KD om denne saken. I utgangspunktet skulle det startes opp ett pilotforsøk for lærerutdanningene, men det kom såpass mange gode søknader fra lærerutdanningene, at det ble igangsatt to. Informasjonsutveksling Sekretariatet bidrar til å sende ut informasjon om aktuelle konferanser, møter, rapporter og annen oppdatert informasjon fra sentrale aktører som KD, Utdanningsdirektoratet, UHR, m.fl. Etablering av veiledningsordning for nytilsatte nyutdannede lærere NRLU har deltatt i to arbeidsgrupper i regi av Utdanningsdirektoratet i arbeidet med å etablere en veilederordning for nyutdannede nytilsatte lærere. Én arbeidsgruppe har utarbeidet utkast til faglig innhold for en veiledningsordning, mens den andre har utarbeidet forslag til organisering av selve veilederordningen. Høringsuttalelser Høringsuttalelser utarbeides av arbeidsutvalget og sendes rådet til orientering i de tilfeller der det ikke er mulig å få til rådsbehandling av sakene. Høringsuttalelsene legges også ut på NRLUs nettsider. I 2010 uttalte rådet seg om følgende saker: Forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven. Kompetansekrav for undervisning m.m. Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning ved Samisk høgskole Rekruttering til samisk høyere utdanning (samarbeid med UHRs utdanningsutvalg) NOU 2010:7 Mangfold og mestring. Flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet (Østbergutvalgets innstilling) Alle høringsuttalelsene legges ut på NRLU sine nettsider etter hvert som de blir godkjente. Utredning av skikkethetsarbeid i UH-institusjonene Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning og Nasjonalt råd for lærerutdanning i UHR opprettet i samarbeid en arbeidsgruppe som skulle utrede skikkethetsarbeidet ved de av våre utdanninger som er underlagt slik vurdering, herunder lærerutdanningene.

11 Følgende ble oppnevnt: Geir Gundersen, Norsk studentorganisasjon (NSO) Cecilie Hammersland, Norsk studentorganisasjon (NSO) Arve Hepsø, Nasjonalt råd for lærerutdanning, UHR Anne Grethe Naustdal, Nettverket av skikkethetsansvarlige Britt Ingjerd Nesheim, Dekanmøtet i medisin Frøydis Oma Ohnstad, Nasjonalt råd for lærerutdanning (leder av gruppen) Marit Rustad, Nasjonalt råd for helse- og sosialfag, UHR Elisabeth Moen Rørvik, Profesjonsråd for farmasiutdanning Solveig Osland Sandvik, Nasjonalt råd for helse- og sosialfag, UHR Sissel Ettre Solbakken, UHR Anne Kari Torgalsbøen, Profesjonsråd for psykologiutdanning Mandat: Arbeidsgruppen bes om å utrede problemstillinger forbundet med de høyere utdanningsinstitusjonenes arbeid med skikkethetsvurderinger, og skissere mulige løsninger på disse. Arbeidsgruppen bes selv om å vurdere hvilke opplysninger som bør innhentes for å foreta disse vurderingene/foreslå løsninger. UHRs sekretariat vil så langt som mulig være behjelpelig med innhenting av disse opplysningene. Rapport fra gruppen vil bli sendt UHRs styre og også diskutert i NRLU. Undersøkelse om bruk av bokstavkarakterer I henhold til opplegget utarbeidet av analysegruppen nedsatt av UHRs utdanningsutvalg, nedsatte NRLU/AU en sensorkommisjon som skulle resensurere karakterer for pedagogikk i faglærerutdanningen. Medlemmer i kommisjonen var: Lisbet Rønningsbakk, Universitetet i Tromsø Reidar Säfvenbom, Norges Idrettshøyskole Heidi Marian Haraldsen, Kunsthøyskolen i Oslo Denne karakterrapporten skal innarbeides i UHRs sentrale karakterrapport, og vil dermed inngå i et totalbilde for hele sektoren. Orientering om opplegget finnes her: Forsknings- og utviklingsarbeid Nasjonal forskerskole i lærerutdanning NAFOL Arbeidsgruppen NRLU nedsatte for å utrede muligheten for en forskerskole innenfor lærerutdanningene leverte sin innstilling senhøstes Forskerskolen, NAFOL, ble opprettet i 2009, med NTNU som vertskap. Rådet orienteres jevnlig om utviklingen av forskerskolen, senest ved NRLUs nestleder på rådsmøtet i Drammen i september Forskningsprogrammer

12 Forskningsprogrammet Praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning (PraksisFoU) ble avsluttet i 2010 og skal avløses av den nye forskningssatsingen Praksisrettet utdanningsforskning (Prakut). Det ble orientert om disse satsingene, sammen med det pågående forskningsprogrammet Utdanning 2020 og etableringen av et kunnskapssenter for utdanning, på rådsmøter i Regionale forskningskonferanser NRLU har samarbeidet med Forskningsrådet v/praksisfou-programmet og andre sentrale aktører om regionale konferanser. Hensikten er å bidra til spredning av forskningsresultater, inspirere til FOU i lærerutdanningene og til regionalt samarbeid. Den siste konferansen ble avholdt høsten Publisering Publiseringsutvalget i UHR ønsker at de fagstrategiske organene hvert år vurderer nivåinndelingen av publiseringskanaler på sitt eller sine fagfelt. NRLU/AU har nedsatt en arbeidsgruppe for perioden frem til 2010 som består av følgende medlemmer: Professor Geir Afdal, HiØ Professor Eyvind Elstad, UiO (medlem i UHRs sentrale publiseringsutvalg) Førsteamanuensis dr.art. Marit Holm Hopperstad, DMMH Professor Gustav E. Karlsen, HiST Førsteamanuensis Elaine Munthe, UiS Professor Anne Lise Høstmark Tarrou, HiAk Arbeidsgruppen har levert sin innstilling, og det vil bli oppnevnt nytt utvalg fra og med Møter, konferanser og seminarer i 2010 Møter i 2010 NRLU har jevnlige møter med politisk ledelse og ansatte i Kunnskapsdepartementet både i samarbeidet rundt GNIST og i andre møter rundt lærerutdanning, for eksempel den kommende satsingen på lærerutdanning for trinnene Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet inviteres til arbeidsutvalgets møter i saker der vi har felles interesser eller behov for å diskutere. Verv ivaretatt av rådsmedlemmer fra NRLU i 2010 Nasjonalt råd for lærerutdanning har hatt eller oppnevnt følgende personer til verv i 2010: Til departementets partnerskap GNIST: Knut Patrick Hanevik og Birgitte Levy. Hanevik er også oppnevnt medlem til arbeidsutvalget Til referansegruppen for Kompetanse for kvalitet - varig strategi for videreutdanning: Knut Patrick Hanevik Vara Signe Kalsnes?

13 Til det nordiske nettverkssamarbeidet: Knut Patrick Hanevik, Per Ramberg og én av NRLUs sekretærer deltar på møtene. Kunnskapsdepartementets Barnehageforum: Knut Patrick Hanevik Til Utdanningsdirektoratets Reformforum: Signe Kalsnes Til Utdanningsdirektoratets referansegruppe for evalueringen av Kunnskapsløftet: Rasmus Stokke (Vara: Kjærstin Åstveit) Til referansegruppen for evaluering av førskolelærerutdanningen: Ann Gøril Hugaas Arbeidsutvalgets egenvurdering Arbeidsutvalget har i 2010 vært særlig opptatt av premisser for lærerutdanningene i fremtiden. Dette har blant annet resultert i en utredning om fremtidens førskolelærerutdanning. Videre har en bredt sammensatt arbeidsgruppe startet utredning av en mer helhetlig tilnærming til lærerutdanningene. Vi har også vært aktive bidragsytere i GNIST-partnerskapet og i diskusjoner om økt regionstenkning. Arbeidsutvalgets medlemmer, og i særlig grad leder, har deltatt i en rekke utvalg og andre møteplasser på vegne av NRLU. Arbeidsutvalget er av den oppfatning at NRLU har utviklet seg videre som en fagpolitisk aktør. Vi opplever at vi har et godt samarbeid med UHRs styre, med Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet og andre sentrale aktører, og at innspillene vi kommer med både blir lyttet til, og tatt til følge.

14 Vedlegg Viktige bakgrunnsdokumenter for Nasjonalt råd for lærerutdanning: Universitets- og høgskolerådet Strategi Reglement for UHRs fagstrategiske råd NRLUs arbeidsplan for

Nasjonalt råd for lærerutdannings arbeidsplan for perioden :

Nasjonalt råd for lærerutdannings arbeidsplan for perioden : Nasjonalt råd for lærerutdannings arbeidsplan for perioden 2009-2011: Hovedområder Tiltak og handlinger 2009-2011 Status og rapport pr september 2009 1) UTDANNINGSPOLITIKK En helhetlig strategi for norsk

Detaljer

Referat fra rådsmøte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 21. og 22. september 2010 med Høgskolen i Buskerud som vertskap

Referat fra rådsmøte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 21. og 22. september 2010 med Høgskolen i Buskerud som vertskap Referat fra rådsmøte i 21. og 22. september 2010 med Høgskolen i Buskerud som vertskap NRLU-sak 20/10 Godkjenning av innkalling og saksliste Saksdokument: Ingen Forslag til saksliste: NRLU-sak 21/10 NRLU-sak

Detaljer

Godkjenning av innkalling og saksliste. Det ble meldt to saker under eventuelt: Rapporten om en helhetlig tilnærming til lærerutdanningene

Godkjenning av innkalling og saksliste. Det ble meldt to saker under eventuelt: Rapporten om en helhetlig tilnærming til lærerutdanningene REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING 29. august 2011 Tilstede: Dekan Knut Patrick Hanevik (HiO) (leder NRLU) Fagdekan Ann Gøril Hugaas (HBO) Studiekoordinator, PPU Signe

Detaljer

Avdelingsdirektør Grethe Sofie Bratlie (KD) deltok under sak 40 og 41/10

Avdelingsdirektør Grethe Sofie Bratlie (KD) deltok under sak 40 og 41/10 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING 25.juni 2010 Tilstede: Leder dekan Knut Patrick Hanevik (HiO) Fagdekan Ann Gøril Hugaas (HBO) Studiekoordinator, PPU Signe Kalsnes

Detaljer

Helse- og sosialfagutdanning Lærerutdanning Teknologisk utdanning Økonomisk administrativ utdanning

Helse- og sosialfagutdanning Lærerutdanning Teknologisk utdanning Økonomisk administrativ utdanning Fagstrategiske enheter: Mandat og retningslinjer Vedtatt av Universitets- og høgskolerådets styre 17. oktober 2005 Endring vedtatt i møte 31. mai 2006 ( 5, Nasjonale råd) Revidert versjon vedtatt av UHRs

Detaljer

Profesjonsråd for designutdanning. Reglement

Profesjonsråd for designutdanning. Reglement Profesjonsråd for designutdanning Reglement revidert 7. april 2011, oppdatert 28. november 2012 og 14. april 2015 UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET REGLEMENT FOR PROFESJONSRÅD FOR DESIGNUTDANNING Fastsatt

Detaljer

Helse- og sosialfagutdanning Lærerutdanning Teknologisk utdanning Økonomisk administrativ utd.

Helse- og sosialfagutdanning Lærerutdanning Teknologisk utdanning Økonomisk administrativ utd. Fagstrategiske enheter: Nasjonale fakultetsmøter Nasjonale råd Nasjonale profesjonsråd Historisk filosofisk Realfag Samfunnsvitenskapelig Jus Odontologi Dekanmøtet i medisin Helse- og sosialfagutdanning

Detaljer

Fagstrategiske enheter: Mandat og retningslinjer

Fagstrategiske enheter: Mandat og retningslinjer Fagstrategiske enheter: Mandat og retningslinjer Vedtatt av Universitets- og høgskolerådets styre 17. oktober 2005 Endring vedtatt i møte 31. mai 2006 ( 5, Nasjonale råd) Revidert versjon vedtatt av UHRs

Detaljer

Profesjonsråd for designutdanning

Profesjonsråd for designutdanning Profesjonsråd for designutdanning Reglement revidert 7. april 2011, oppdatert 28. november 2012 UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET Reglement for PROFESJONSRÅD FOR DESIGNUTDANNING PÅ UNIVERSITETS- OG HØGSKOLENIVÅ

Detaljer

UNIVERSITETS OG HØGSKOLERÅDET. Årsrapport 2009. Nasjonalt råd for lærerutdanning

UNIVERSITETS OG HØGSKOLERÅDET. Årsrapport 2009. Nasjonalt råd for lærerutdanning UNIVERSITETS OG HØGSKOLERÅDET Årsrapport 2009 Nasjonalt råd for lærerutdanning 09.02.2010 1 Innledning Nasjonalt råd for lærerutdanning (NRLU) er ett av fire nasjonale råd under Universitets- og høgskolerådet

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING, 26. januar 2010

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING, 26. januar 2010 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING, 26. januar 2010 Tilstede: Dekan Knut Patrick Hanevik, leder NRLU (HiO) Studiekoordinator, PPU Signe Kalsnes (NMH) Leder PLU, Per

Detaljer

Godkjenning av innkalling og saksliste. Arbeidsutvalget for NRLU godkjenner innkalling og saksliste.

Godkjenning av innkalling og saksliste. Arbeidsutvalget for NRLU godkjenner innkalling og saksliste. REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING 10. juni 2011 Tilstede: Dekan Knut Patrick Hanevik (HiO) (leder NRLU) Fagdekan Ann Gøril Hugaas (HBO) Studiekoordinator, PPU Signe

Detaljer

Handlingsplan for NFE samisk

Handlingsplan for NFE samisk Handlingsplan for NFE samisk 2015- NFE-samisk ble konstituert 19. mars 2015, og det ble på møtet besluttet at leder, nestleder og sekretær legger fram et utkast til handlingsplan på neste møte. Planen

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING, 19. MARS 2010. Saker: Godkjenning av innkalling og saksliste

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING, 19. MARS 2010. Saker: Godkjenning av innkalling og saksliste NRLUs arbeidsutvalg Leder dekan Knut Patrick Hanevik (HiO) Fagdekan Ann Gøril Hugaas (HBO) Studiekoordinator, PPU Signe Kalsnes (NMH) Leder PLU, Per Ramberg (NTNU) Dekan Bjørg Kristin Selvik (HiB) Studentrepresentant

Detaljer

Arbeidsplan for NRLU for

Arbeidsplan for NRLU for Arbeidsplan for NRLU for 2012-2015 Nasjonalt råd for lærerutdanning (NRLU) sin arbeidsplan bygger på forventninger i reglementet for UHRs fagstrategiske enheter og UHRs strategi for 2011-2014: http://www.uhr.no/ressurser/uhrs_vedtekter_og_strategi/uhrs_strategi_2011-2015

Detaljer

Faglig organisering og samarbeid

Faglig organisering og samarbeid Faglig organisering og samarbeid Sissel Ravnsborg Nestleder i NRT (Dekan ved Avd. for teknologi, HiST) Faglig organisering og samarbeiding Disposisjon: - Om UHR og NRT - Bokstavkarakterer - Navn på studieprogram/studieretninger

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009

Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009 Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009 I reglementet for UHRs fagstrategiske enheter, vedtatt av Universitets- og høgskolerådets styre den 17. oktober

Detaljer

Arbeidsplan for NRLU for

Arbeidsplan for NRLU for Arbeidsplan for NRLU for 2012-2015 Oppdatert januar 2013 Nasjonalt råd for lærerutdanning (NRLU) sin arbeidsplan bygger på forventninger i reglementet for UHRs fagstrategiske enheter og UHRs strategi for

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING 21. november 2011, kl 10.00-15.00 i UHRs lokaler Tilstede: Leder dekan Knut Patrick Hanevik (HiOA) Instituttleder Sonni Olsen (UiT)

Detaljer

HØRING Forskrift om rammeplan for samiske grunnskolelærerutdanninger ved Samisk høgskole

HØRING Forskrift om rammeplan for samiske grunnskolelærerutdanninger ved Samisk høgskole I hht. liste Deres ref Vår ref Dato 200902348-/aag 10.12.2009 HØRING Forskrift om rammeplan for samiske grunnskolelærerutdanninger ved Samisk høgskole På grunnlag av Stortingets behandling av St.meld.

Detaljer

Referat fra møte 6 i Rammeplanutvalg for femårige, integrerte grunnskolelærerutdanninger på masternivå tirsdag 29.9. - onsdag 30.9.

Referat fra møte 6 i Rammeplanutvalg for femårige, integrerte grunnskolelærerutdanninger på masternivå tirsdag 29.9. - onsdag 30.9. Referat fra møte 6 i Rammeplanutvalg for femårige, integrerte grunnskolelærerutdanninger på masternivå tirsdag 29.9. - onsdag 30.9. 2015 Vår ref.: 15/00803 Til stede: Lise Iversen Kulbrandstad (leder),

Detaljer

HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 7. oktober 2014, Kjeller

HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 7. oktober 2014, Kjeller Organ Møtested Møtedato og tid Profesjonsrådet for designutdanning Høgskolen i Oslo og Akershus, Kjeller 7.oktober 2014 10 15 HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 7. oktober 2014, Kjeller

Detaljer

22. og 23. september 2011 med Samisk høgskole som vertskap

22. og 23. september 2011 med Samisk høgskole som vertskap Referat fra rådsmøte i 22. og 23. september 2011 med Samisk høgskole som vertskap Leder av, Knut Patrick Hanevik, ønsket velkommen til rådsmøtet. Rektor ved Samisk høgskole, Jelena Porsanger, ønsket velkommen

Detaljer

Referat fra rådsmøte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 29. og 30. februar 2010 med Høgskolen Stord/Haugesund som vertskap

Referat fra rådsmøte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 29. og 30. februar 2010 med Høgskolen Stord/Haugesund som vertskap Referat fra rådsmøte i 29. og 30. februar 2010 med Høgskolen Stord/Haugesund som vertskap NRLUs leder, Knut Patrick Hanevik ønsket velkommen til rådsmøtet. Dekan for lærerutdanningen ved Høgskolen Stord/Haugesund,

Detaljer

Lærerutdanning for 8-13 Krevende praksisnær forskende lærerutdanning

Lærerutdanning for 8-13 Krevende praksisnær forskende lærerutdanning Lærerutdanning for 8-13 Krevende praksisnær forskende lærerutdanning Ved rådgiver Øyvind Johnson Felles rammeplanmøte 13/04-11 Radisson BLU Scandinavia Hotel Bakgrunn ny grunnskolelærerutdanning Hvilke

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen for trinn og trinn

Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen for trinn og trinn Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen for 1.-7. trinn og 5.-10. trinn SØKERSEMINAR FOR NY GLU-MASTER OSLO, 16.JUNI 2016 Kristin Barstad, nestleder i NRLU Jacob Melting, leder av programgruppen,

Detaljer

Norsk mal: Startside med positiv KD logo. Lærerløftet. Ved statssekretær Bjørn Haugstad. NRLU rådsmøte fredag den 13. februar 2015

Norsk mal: Startside med positiv KD logo. Lærerløftet. Ved statssekretær Bjørn Haugstad. NRLU rådsmøte fredag den 13. februar 2015 Norsk mal: Startside med positiv KD logo Lærerløftet Ved statssekretær Bjørn Haugstad NRLU rådsmøte fredag den 13. februar 2015 Norsk mal: Startside med negativ KD logo Bakgrunnen for arbeidet Faglig

Detaljer

Referat fra rådsmøte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 7. og 8. februar 2011 med Universitetet i Tromsø som vertskap

Referat fra rådsmøte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 7. og 8. februar 2011 med Universitetet i Tromsø som vertskap Referat fra rådsmøte i 7. og 8. februar 2011 med Universitetet i Tromsø som vertskap Leder av NRLU, Knut Patrick Hanevik ønsket velkommen til møtet og rektor Jarle Aarbakke ønsket velkommen til Universitetet

Detaljer

- Med god gli og på riktig spor

- Med god gli og på riktig spor - Med god gli og på riktig spor I forbindelse med offentliggjøringen av Følgegruppens første rapport til Kunnskapsdepartementet ble det avholdt en konferanse på Oslo Kongressenter 15. mars 2011. I en tale

Detaljer

Arbeidsplan for Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning

Arbeidsplan for Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning Arbeidsplan for 2008 2009 I henhold til reglementet for de nasjonale rådene som ble vedtatt av Universitets- og høgskolerådets styre den 17. oktober 2005 (sist justert i styremøte 05.04.06) skal de nasjonale

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsutvalget i Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning

Referat fra møte i arbeidsutvalget i Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning Referat fra møte i arbeidsutvalget i Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning 28.10.2011 Tilstede: Kristin Ravnanger (leder) Ketil Jarl Halse (nestleder) Borgunn Ytterhus Heidi Kapstad Elise Kleppe

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVA

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVA TILSTEDE Leder dekan Knut Patrick Hanevik (HiOA) Instituttleder Sonni Olsen (UiT) Leder PLU, Per Ramberg (NTNU) Dekan Birte Simonsen (UiA) Dekan Rasmus Stokke (HiSF) Studentrepresentant Simen Øien (NSO)

Detaljer

Universitets- og høgskolerådet Nasjonalt råd for lærerutdanning REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING

Universitets- og høgskolerådet Nasjonalt råd for lærerutdanning REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING Referatet godkjent 18.05.2006 Til stede: Dekan Bjørn Berg Dekan Knut Patrick Hanevik Seksjonsleder Hans Erik Lefdal Dekan Anne Øie

Detaljer

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Møtedato: 28.08.2015 Møtetid: 10.15-15.30 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2, Oslo Tilstede: Medlemmer: Dekan Arnfinn Sundsfjord (leder) Universitetet i Tromsø Norges

Detaljer

Sekretariatet: Anne Marit Vesteraas Danbolt (leder), Ragnhild Narum, Thor André Skrefsrud

Sekretariatet: Anne Marit Vesteraas Danbolt (leder), Ragnhild Narum, Thor André Skrefsrud Referat fra møte 3 i Rammeplanutvalg for femårige, integrerte grunnskolelærerutdanninger på masternivå tirsdag 16. juni 2015 kl. 1000-1715 og onsdag 17. juni 2015 kl. 0830-1430 Vår ref.: 15/00803 Til stede:

Detaljer

Programstyret for PraksisFoU

Programstyret for PraksisFoU Programstyret for PraksisFoU Dato: 19. mars 2009 Sted: Sola Strand hotell Til stede: Marit Dahl, Gunnhild Hagesæther, Bente Lie, Svein Lorentzen, Elaine Munthe, Lars Møllerud, Jørgen Nicolaysen, Sven-Eirik

Detaljer

Rådsmøte i NRLU Kautokeino, 22.-23. sept 2011

Rådsmøte i NRLU Kautokeino, 22.-23. sept 2011 Rådsmøte i NRLU Kautokeino, 22.-23. sept 2011 Orientering fra Utdanningsdirektoratet v/ Anne-Ma Grønlie og Jørgen Nicolaysen Avdeling for skoleutvikling Kompetanse for kvalitet t Rektorutdanningen Lederutdanning

Detaljer

Nasjonalt råd for lærerutdanning. Utkast til referat fra Nasjonalt råd for lærerutdanning 4/2016

Nasjonalt råd for lærerutdanning. Utkast til referat fra Nasjonalt råd for lærerutdanning 4/2016 Nasjonalt råd for lærerutdanning Utkast til referat fra Nasjonalt råd for lærerutdanning 4/2016 Tid: Torsdag 27. oktober kl. 10 til fredag 28. oktober kl. 14 Sted: Høgskolen i Bergen, Krohnstad, Inndalsveien

Detaljer

Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 08/ REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING

Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 08/ REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING Til NRLU/AU Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 08/425 09.03.2009 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING Fredag 6. mars 2009 Sted: Universitets- og høgskolerådets

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING 3/2012

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING 3/2012 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING 3/2012 13. april 2012, kl 10.00-14.30 i UHRs lokaler i Pilestredet 46 6. etasje, Oslo Tilstede: Leder dekan Knut Patrick Hanevik

Detaljer

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2012

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2012 Det er følgende føringer for arbeidet i utvalget: Arbeidsplan for forskningsutvalg 2012 Universitets- og høgskolerådet Strategi 2011-15, vedtatt av styre 2. februar 2011 Mandat og reglement for faste utvalg,

Detaljer

Referat fra møte 4 i rammeplanutvalget 23. mai 2011 kl Vår ref.: 2011/201

Referat fra møte 4 i rammeplanutvalget 23. mai 2011 kl Vår ref.: 2011/201 Referat fra møte 4 i rammeplanutvalget 23. mai 2011 kl 10-18 Vår ref.: 2011/201 Til stede: Gunnar Stave (leder), Mette Tollefsrud (nestleder), Vibeke Grøver Aukrust, Britt Børke, Pia Katarina Halvorsen,

Detaljer

UH-pedagogikk: arbeidsgruppe Ja takk, begge deler Tromsø november 2012, Rica Ishavshotel Tromsø Rachel Glasser

UH-pedagogikk: arbeidsgruppe Ja takk, begge deler Tromsø november 2012, Rica Ishavshotel Tromsø Rachel Glasser UH-pedagogikk: arbeidsgruppe Ja takk, begge deler Tromsø 5.- 6. november 2012, Rica Ishavshotel Tromsø Rachel Glasser Hvorfor en UH-ped gruppe? økt kvalitet på læring og undervisning i UH-sektoren en ressursgruppe

Detaljer

Universitets- og høgskolerådets rolle som pådriver og fasilitator i institusjonenes arbeid med pedagogisk utvikling

Universitets- og høgskolerådets rolle som pådriver og fasilitator i institusjonenes arbeid med pedagogisk utvikling Universitets- og høgskolerådets rolle som pådriver og fasilitator i institusjonenes arbeid med pedagogisk utvikling Rektor Vidar L. Haanes, styreleder Universitets- og høgskolerådet FUPs jubileumsseminar

Detaljer

Integrert, profesjonsrettet, forskningsbasert, attraktiv, innovativ, krevende, høy kvalitet

Integrert, profesjonsrettet, forskningsbasert, attraktiv, innovativ, krevende, høy kvalitet Integrert, profesjonsrettet, forskningsbasert, attraktiv, innovativ, krevende, høy kvalitet Lærerutdanning for trinn 8-13 Hans-Kristian Hernes Rammeplanarbeidet Prosess initiert av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg

Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg Vedtatt av UHRs 17. oktober 2005 Justert 14. oktober 2008 Endret ved vedtak 3. februar 2011 Administrasjonsutvalg Bibliotekutvalg Forskningsutvalg Museumsutvalg

Detaljer

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 I DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200902852-/MHT 26. 06.2009 Endelig tillegg til tilskudds- og tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger

Detaljer

Referat fra møte 4 i Rammeplanutvalg for femårige, integrerte grunnskolelærerutdanninger på masternivå onsdag 19.8.2015 kl.

Referat fra møte 4 i Rammeplanutvalg for femårige, integrerte grunnskolelærerutdanninger på masternivå onsdag 19.8.2015 kl. Referat fra møte 4 i Rammeplanutvalg for femårige, integrerte grunnskolelærerutdanninger på masternivå onsdag 19.8.2015 kl. 0800-1600 Vår ref.: 15/00803 Til stede: Lise Iversen Kulbrandstad (leder), Hilde

Detaljer

Nasjonal rapport for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Nasjonal rapport for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Nasjonal rapport for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Organisasjonen Pedagogstudentene består i dag av ca. 100 aktive tillitsvalgte på alle nivå, og har rundt 12 000 medlemmer. I løpet av perioden

Detaljer

Dekan Nina Waaler orienterte om bakgrunnen for etablering av profesjonsrådene. Se vedlegg 2.

Dekan Nina Waaler orienterte om bakgrunnen for etablering av profesjonsrådene. Se vedlegg 2. Nasjonalt profesjonsråd for sykepleie 12. juni 2014 etableringsmøte Representanter til stede: se vedlegg 1. Møtet ble holdt uten at det var studentrepresentanter til stede, da de ikke er oppnevnt ennå

Detaljer

Fagstrategisk enhet for samisk høyere utdanning og forskning. (NFE-samisk)

Fagstrategisk enhet for samisk høyere utdanning og forskning. (NFE-samisk) Fagstrategisk enhet for samisk høyere utdanning og forskning (NFE-samisk) Medlemmer: Instituttleder Else Grete Broderstad, UiT, leder Rektor Gunvor Guttorm, Samisk høgskole, nestleder Dekan Sonni Olsen,

Detaljer

Nasjonalt råd for lærerutdanning

Nasjonalt råd for lærerutdanning Nasjonalt råd for lærerutdanning Referat fra Nasjonalt råd for lærerutdanning 1/2017 Tid: Torsdag 16. februar og fredag 17. februar 2017 Sted: Nord universitet, Campus Levanger Tilstede: Leder Elaine Munthe

Detaljer

UNIVERSITETS-OG HØGSKOLERÅDET

UNIVERSITETS-OG HØGSKOLERÅDET UNIVERSITETS-OG HØGSKOLERÅDET The Norwegian Association of Higher Education Institutions Kunnskapsdepartementet Deres referanse: Vår referanse: Vårdato 12/100-3 16.09.2013 Oppfølging av nasjonale retningslinjer

Detaljer

Strategi for fagfornyelsen

Strategi for fagfornyelsen Kunnskapsdepartementet Strategi Strategi for fagfornyelsen av Kunnskapsløftet og Kunnskapsløftet samisk Innhold Innledning 5 Faser i fagfornyelsen 7 Utvikling av ny generell del (2014 2017) 8 Fase 1 av

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013

Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013 Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013 UHR har vedtatt en strategi for 2011 2014 med følgende tre mål: Mål 1: UHR skal bli en enda

Detaljer

UHRs dekanskole

UHRs dekanskole UHRs dekanskole 3.11.10 Visjon 208-2011 UHR skal bidra til utviklingen av Norge som kunnskapsnasjon på høyt internasjonalt nivå Rolle - UHR skal skape politisk og samfunnsmessig forståelse for høyere utdanning

Detaljer

Årsrapport 2009. Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Årsrapport 2009. Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Årsrapport 2009 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Innholdsfortegnelse 1 NRTs funksjon... 3 2 NRTs medlemmer... 3 3 NRTs arbeidsutvalg og sekretariat... 3 4 Møtevirksomhet... 4 5 Studietur... 4 6

Detaljer

DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR HUMANISTISKE FAG. REFERAT NASJONALT FAKULTETSMØTE 7. mai 2014

DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR HUMANISTISKE FAG. REFERAT NASJONALT FAKULTETSMØTE 7. mai 2014 DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR HUMANISTISKE FAG REFERAT NASJONALT FAKULTETSMØTE 7. mai 2014 Sted: Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo. Medlemmer: Vår dato: 05.06.2014 - Dekan Margareth Hagen,

Detaljer

Godkjent referat for styret

Godkjent referat for styret Godkjent referat for styret Møtedato: 28.01.2014 Møtested: UHRs lokaler/høgskolen i Oslo og Akershus Møtetid: 10:00-16:00 Medlemmer Rektor Ole Petter Ottersen (leder), Universitetet i Oslo Rektor Lise

Detaljer

Til høyere utdanningsinstitusjoner som tilbyr lærerutdanning. Nr. Vår ref Dato F /

Til høyere utdanningsinstitusjoner som tilbyr lærerutdanning. Nr. Vår ref Dato F / Rundskriv Til høyere utdanningsinstitusjoner som tilbyr lærerutdanning Nr. Vår ref Dato F-02-17 16/6804 10.03.2017 FORSKRIFT OM RAMMEPLAN FOR PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING. RUNDSKRIV MED MERKNADER. Departementet

Detaljer

RAPPORT. Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen

RAPPORT. Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen RAPPORT Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen Studiet skal kvalifisere lærere til å utøve veiledningsoppgaver for nytilsatte nyutdannende lærere i barnehage,

Detaljer

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2011

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2011 Det er følgende føringer for arbeidet i utvalget: Arbeidsplan for forskningsutvalg 2011 Universitets- og høgskolerådet Strategi 2011-15, vedtatt av styre 2. februar Mandat og reglement for faste utvalg,

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen for 1-7 trinn og 5-10 trinn. Ved Jacob Melting Leder av programgruppen NRLU

Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen for 1-7 trinn og 5-10 trinn. Ved Jacob Melting Leder av programgruppen NRLU Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen for 1-7 trinn og 5-10 trinn Ved Jacob Melting Leder av programgruppen NRLU Hvorfor er vi her? Formålet med konferansen er å skape diskusjon rundt

Detaljer

Handlingsplan for utdanning 2012 2014

Handlingsplan for utdanning 2012 2014 Handlingsplan for utdanning 2012 2014 UHRs utdanningsutvalg I tråd med UHRs vedtekter ønsker Utdanningsutvalget å: bidra til å utvikle og fremme høyere utdanning fremme koordinering og arbeidsdeling skape

Detaljer

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13.

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13. Til: Kunnskapsdepartementet Fra: Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Deres ref. 12/3854 Oslo: 29.11.2012 Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING 3/2012. Godkjenning av innkalling og saksliste

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING 3/2012. Godkjenning av innkalling og saksliste REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING 3/2012 4. juni 2012, kl 10.30-14.30 i UHRs lokaler i Pilestredet 46 6. etasje, Oslo Tilstede: Leder dekan Knut Patrick Hanevik (HiOA)

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA for Vedtatt av NRØA 6. juni 2016, ajourført , justert

Arbeidsplan for NRØA for Vedtatt av NRØA 6. juni 2016, ajourført , justert Arbeidsplan for NRØA for 2016-2020 Vedtatt av NRØA 6. juni 2016, ajourført 21.09.16, justert 18.10.16 Universitets- og høgskolerådet vedtok 21. januar 2015 en ny strategi for UHR for 2015-2019 med følgene

Detaljer

Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg

Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg FS Brukerforum 2012 Tromsø 30. oktober Rachel Glasser Hvorfor felles mal? Kvalitet Vitnemålet skal være: gjenkjennelig som et gyldig norsk dokument forståelig:

Detaljer

Referat fra FU møte Saksliste

Referat fra FU møte Saksliste Referat fra FU møte 23. 11. 2010 Rektor Torbjørn Digernes, NTNU (leder) Rektor Aslaug Mikkelsen Prorektor Curt Rice, Universitetet i Tromsø Forskningsdirektør Bjørn Haugstad, UiO Rektor Sigmund Loland

Detaljer

Enheter, funksjonsfordeling, roller og oppgaver i den nye organiseringen av det helse- og sosialfaglige området i UHR

Enheter, funksjonsfordeling, roller og oppgaver i den nye organiseringen av det helse- og sosialfaglige området i UHR Enheter, funksjonsfordeling, roller og oppgaver i den nye organiseringen av det helse- og sosialfaglige området i UHR Hensikten med dette notatet er å gi medlemmene og observatørene, samt andre relevante

Detaljer

NRLUs arbeid med nasjonale retningslinjer for lærerutdanningene

NRLUs arbeid med nasjonale retningslinjer for lærerutdanningene NRLUs arbeid med nasjonale retningslinjer for lærerutdanningene Status for arbeidet per februar 2016 Kort om oppdraget Fra 2014 overlot Kunnskapsdepartementet (KD) til Nasjonalt råd for lærerutdanning

Detaljer

Saksliste/Agenda 09/20.10.2009 Godkjenning av saksliste for møte i dag og referat fra møte 29.04.2009 (Vedlegg: Referat fra 29.04.

Saksliste/Agenda 09/20.10.2009 Godkjenning av saksliste for møte i dag og referat fra møte 29.04.2009 (Vedlegg: Referat fra 29.04. PROTOKOLL FOR MØTE I PROFESJONSRÅD FOR ARKITEKTUR- OG LANDSKAPSARKITEKTURUTDANNING DATO 20.10.2009 STED AHO, ADRESSE: Maridalsveien 29, 0175 Oslo MØT I RESEPSJONEN FÅR NÆRMERE BESKJED OM STED MØTESTART

Detaljer

Årsrapport 2010. Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Årsrapport 2010. Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Årsrapport 2010 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Innholdsfortegnelse 1 NRTs funksjon... 3 2 NRTs medlemmer... 3 3 NRTs arbeidsutvalg og sekretariat... 3 4 Møtevirksomhet... 4 5 Studietur... 4 6

Detaljer

Godkjent referat. Styret

Godkjent referat. Styret Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Nestleder Ørjan Arntzen, Norsk studentorganisasjon Rektor Sigmund Grønmo, Universitetet

Detaljer

Videreutvikling av Universitets- og høgskolerådet

Videreutvikling av Universitets- og høgskolerådet Videreutvikling av Universitets- og høgskolerådet NFE - HS 4. mai 2017 Generalsekretær Alf Rasmussen Hvorfor videreutvikling av UHR? Ny struktur i UH-sektoren med færre og større institusjoner Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Læreren rollen og utdanningen. Hanna Marit Jahr

Læreren rollen og utdanningen. Hanna Marit Jahr Læreren rollen og utdanningen Hanna Marit Jahr Hovedgrep En ny lærerutdanning som er tilpasset skolen og samfunnets behov. Spesialisering: To likeverdige grunnskoleutdanninger, en for 1.-7. trinn og en

Detaljer

Videreutvikling av UHR

Videreutvikling av UHR Videreutvikling av UHR Det nasjonale fakultetsmøtet for samfunnsvitenskapelige fag 28. april 2017 Vidar Røeggen Seniorrådgiver UHR Hvorfor videreutvikling av UHR? Ny struktur i UH-sektoren med færre og

Detaljer

Veiledning av nyutdannede lærere Utlysing av midler for 2009 Kapittel 226, 281 og 231

Veiledning av nyutdannede lærere Utlysing av midler for 2009 Kapittel 226, 281 og 231 Vår saksbehandler: Kari Skjølsvik Direkte tlf: 23 30 27 95 E-post: kari.skjolsvik@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 30.01.2009 Deres dato: Vår referanse: 2009/308 Deres referanse: Institusjoner som gir

Detaljer

- Strategi for ungdomstrinnet

- Strategi for ungdomstrinnet - Strategi for ungdomstrinnet Aktuelle tiltak/milepæler i strategien NY GIV 6. skoleringsdag 26. november 2012 v/prosjektleder i GNIST Kirsti E. Grinaker tlf:61266233 GNIST ble etablert i 2009 som et partnerskap

Detaljer

NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i

NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i 2014 NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i barnehagen (KOMPASS) MARIT GJERVAN Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i barnehagen 2013-2014 Bakgrunn for kompetansetiltaket

Detaljer

Tiltaksplan for rekruttering av førskolelærere til barnehagene 2009

Tiltaksplan for rekruttering av førskolelærere til barnehagene 2009 Tiltaksplan for rekruttering av førskolelærere til barnehagene 2009 I tiltaksplanen presenteres statlig initierte tiltak for å bedre rekrutteringen av førskolelærere til barnehagene. Planen bygger på Strategi

Detaljer

6 Rolf Is sen (e.i. avdelin sdirektør Margrete Gundersen seniorrådgiver

6 Rolf Is sen (e.i. avdelin sdirektør Margrete Gundersen seniorrådgiver DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Til adressater i henhold til vedlagte liste Deres ref Vår ref 200904854 Dato 06.07.11 Invitasjon til møte i referansegruppen for lærerutdanning 8-13 Vi viser til vårt

Detaljer

Styret Referat Møtedato: Møtetid: Møtested: Saksnr.: SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel

Styret Referat Møtedato: Møtetid: Møtested: Saksnr.: SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Direktør Rune Jørgensen, Høgskolen Stord/Haugesund Rektor Lise Iversen Kulbrandstad, Høgskolen

Detaljer

Referat fra møte 6 i rammeplanutvalget 25. august 2011 kl Vår ref.: 2011/201

Referat fra møte 6 i rammeplanutvalget 25. august 2011 kl Vår ref.: 2011/201 Referat fra møte 6 i rammeplanutvalget 25. august 2011 kl 10-18 Vår ref.: 2011/201 Til stede: Gunnar Stave (leder), Mette Tollefsrud (nestleder), Vibeke Grøver Aukrust (til kl. 16), Britt Børke, Pia Katarina

Detaljer

Referat fra møte 1 i rammeplanutvalget februar Vår ref.: 2011/201

Referat fra møte 1 i rammeplanutvalget februar Vår ref.: 2011/201 Referat fra møte 1 i rammeplanutvalget 3.-4. februar 2011 Vår ref.: 2011/201 Til stede: Gunnar Stave (leder), Mette Tollefsrud (nestleder), Vibeke Grøver Aukrust, Britt Børke, Pia Katarina Halvorsen, Guri

Detaljer

ÅRSRAPPORT NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING (NRLU)

ÅRSRAPPORT NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING (NRLU) ÅRSRAPPORT NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING (NRLU) Universitets- og høgskolerådet 2011 Godkjent i møte i NRLUs arbeidsutvalg 13.04.2012 Innhold Generelt... 3 Nasjonalt råd for lærerutdanning i 2011...

Detaljer

DELTAKERLISTE UHR-/NRLU-SEMINAR OM BARNEHAGELÆRERUTDANNING 16. desember 2013

DELTAKERLISTE UHR-/NRLU-SEMINAR OM BARNEHAGELÆRERUTDANNING 16. desember 2013 DELTAKERLISTE UHR-/NRLU-SEMINAR OM BARNEHAGELÆRERUTDANNING 16. desember 2013 Tittel Navn Institusjon/organisasjon Høgskolelektor/seksjonsleder pedagogikk Ranveig Sofie Lorentzen Dronning Mauds Minne høgsk.for

Detaljer

3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag

3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag 14. februar 2012 Inger-Åshild By Faglærerutdanning i formgiving, kunst og håndverk Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag Faglærerutdanning

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA for Vedtatt av NRØA 6. juni 2016, ajourført

Arbeidsplan for NRØA for Vedtatt av NRØA 6. juni 2016, ajourført Arbeidsplan for NRØA for 2016-2020 Vedtatt av NRØA 6. juni 2016, ajourført 21.09.16 Universitets- og høgskolerådet vedtok 21. januar 2015 en ny strategi for UHR for 2015-2019 med følgene fire mål med tilhørende

Detaljer

Godkjent referat for Representantskapet

Godkjent referat for Representantskapet Godkjent referat for Representantskapet Møtedato: 18.11.2015 Møtested: Handelshøyskolen BI Møtetid: 13.00-17.00 Saksliste Saksnr Tittel 15/009 Godkjenning av innkalling og saksliste 15/010 Referat fra

Detaljer

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W: Mandat Faglige og politiske komiteer 2016/2017

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W:  Mandat Faglige og politiske komiteer 2016/2017 Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Mandat Faglige og politiske komiteer 2016/2017 Vedtatt av sentralstyret 4. juni 2016 2015002479 Mandat for faglige og politiske

Detaljer

Referat NRHS-AU. Saksliste

Referat NRHS-AU. Saksliste NRHS-AU Medlemmer: Kristin Ravnanger, leder Ketil Jarl Halse, nestleder Nina Waaler Borgunn Ytterhus Heidi Kapstad Anne Beate Båtnes Eirik Aldrin Fra UHRs sekretariat: Tor Rynning Torp Trine Grønn Forfall:

Detaljer

Møte mellom Utdanningsutvalget og Arbeidsgruppe for UH-pedagogikk

Møte mellom Utdanningsutvalget og Arbeidsgruppe for UH-pedagogikk Møte mellom Utdanningsutvalget og Arbeidsgruppe for UH-pedagogikk Sted: UHRs lokaler Dato: fredag 28. juni 2013 kl. 1300 1500 Tilstede: Leder av Utdanningsutvalget Olgunn Ransedokken, seniorrådgiver Kjærstin

Detaljer

UNIVERSITETS-OG HØGSKOLERÅDET

UNIVERSITETS-OG HØGSKOLERÅDET UNIVERSITETS-OG HØGSKOLERÅDET The Norwegian Association of Higher Education Institutions Kunnskapsdepartementet Deres referanse: Vår referanse: Var dato: 13/75-29 30.05.2013 Styrking av matematikkfaget

Detaljer

Tillegg til karakterrapport for 2008 fra UHRs analysegruppe 1 : Karakterfordeling på masterarbeider (21. september 2009)

Tillegg til karakterrapport for 2008 fra UHRs analysegruppe 1 : Karakterfordeling på masterarbeider (21. september 2009) Tillegg til karakterrapport for 2008 fra UHRs analysegruppe 1 : Karakterfordeling på masterarbeider (21. september 2009) I kap 3.5 i karakterrapporten for 2008 ble det varslet at det ville bli utarbeidet

Detaljer

7 Økonomiske og administrative konsekvenser

7 Økonomiske og administrative konsekvenser Innhold 7 ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER 1 7.1 Generelt om samfunnsøkonomiske konsekvenser av utdanning 2 7.2 Revisjon av læreplaner for fag 2 7.2.1 Videreutvikling og endringer i læreplaner

Detaljer

Til Kunnskapsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo

Til Kunnskapsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Utdanningsforbundet er landets største fagforening for pedagogisk personale med sine ca. 149 000 medlemmer. Utdanningsforbundet vedtok i 2001 å opprette en egen nasjonal avdeling for å ivareta de spesifikke

Detaljer

Styrking av de praktiske og estetiske fagene i lærerutdanningene

Styrking av de praktiske og estetiske fagene i lærerutdanningene Styrking av de praktiske og estetiske fagene i lærerutdanningene Arbeidsgruppe nedsatt av NRLU: Geir S. Salvesen () Eli Kristin Aadland (Høgskolen på Vestlandet) Jorunn Spord Borgen (Norges idrettshøgskole)

Detaljer