Overspenningsvernsystemer Telekommunikasjonsteknikk, Datateknikk, MSR-teknikk, TV, video, satellitt og radio

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Overspenningsvernsystemer Telekommunikasjonsteknikk, Datateknikk, MSR-teknikk, TV, video, satellitt og radio"

Transkript

1 Data- og informasjonsteknologien omfatter i dag svært mange bruksområder. Så å si alle elektroniske systemer som behandler informasjon, har svært høy verdi. Stadig større mengder informasjon blir elektronisk lagret og må være tilgjengelig i løpet av sekunder, eller enda raskere. Da er det desto viktigere at disse systemene blir beskyttet mot farlige overspenninger. For å unngå svikt eller ødeleggelse av datautstyret må det innbefattes i overspenningsvernekonseptet. Også til dette områder leverer OBO et bredt sortiment av ytelsessterke verne. 98 TBS

2 Overspenningsvernsystemer Telekommunikasjonsteknikk,,, T, video, satellitt og radio Systemoversikt fra side 00 Grunnlag fra side 02 Kjøpehjelp telekommunikasjon fra side 08 Grensesnitt telekommunikasjon fra side 09 Kjøpehjelp MSR-anlegg fra side 0 Grensesnitt MSR-anlegg fra side Kjøpehjelp datateknikk fra side 2 Grensesnitt datateknikk fra side 3 Kjøpehjelp T, video, satellitt og radio fra side 4 Grensesnitt T, video, satellitt og radio fra side 5 Produkter fra side TBS 99

3 Overspenningsvernsystemer Systemoversikt data- og ern til data- og Beskyttelse for T/SAT fra s.24 Beskyttelses for koaksialt utstyr Finvern type 3 fra s.80 Beskyttelse for datanettverk fra s.9 Beskyttelse for telekommunikasjonssystemer fra s. 00 TBS

4 fra s.25 Overspenningsavleder Type 2+3 fra s.79 fra s.22 Finvern type 3 fra s.88 TBS 0

5 iktige grunnbegreper og grunnlag Nettverk Optimal sikkerhet for følsom elektronikk og verdi fulle data kan bare garanteres hvis en bygning er totalsikret mot overspenninger. OBO tilbyr et komplett sortiment av velprøvde, driftssikre og pålitelige systemer, apparater og komponenter for alle områder innen lyn- og overspenningsvern. For å gjøre det enklere å tilordne dataledningsvernene til de enkelte bruksområdene er apparatene delt inn i tre klasser. Apparatene er klart merket med farge koder og entydige produkt navn for grovvern (rødt), kombivern (blått) og finvern (grønt). Beskyttelsesprinsipp Et apparat er kun beskyttet mot transiente overspenninger hvis alle energi- og dataledninger som er forbundet med apparatet, er omfattet av potensialutligningen ved overgangene mellom lynvernsonene. Avlederne må velges etter datasignal og størrelsen på transientene. 0 A 0 B 2 3 Energiledninger Dataledninger * objekt som skal beskyttes Tegnforklaring til vern Grovvern 0 > 2 Sluttbokstav: B Farge: rød OBOs basisvern er lyn strøm - avledere i klasse, kate gori D og D2 i samsvar med DIN EN 43-2, som inneholder en ettrinns vernebryter med ytelsessterke gassavledere. Disse vern installeres der hvor kablene føres inn i bygningen. Kombivern 0 > 3 Sluttbokstav: C Farge: blå I OBOs kombivern begrenses transientene ved hjelp av gassavledere og transorbdioder, som utkoples ved hjelp av motstander. ern i klasse, 2 og 3, kategori D og C2 iht. standarden DIN EN ed bruk av kombi vern må det installeres i ekstra demping i ledningssystemet. ern installeres der hvor kab - lene føres inn i bygningen. Avstanden til utstyret som skal beskyttes, bør ikke overstige ti meter. Finvern > 3 Sluttbokstav: F Farge: grønn I OBOs finvern blir overspenningsimpulser begrenset ved hjelp av transorbdioder. Kraftige gassavledere sørger for jordingen av enhetene. Ut koplingen til grov- og fin vernet er sikret når kabellengden mellom grunn- og finvernet er minst fem meter. Finvern bør alltid installeres direkte på enheten som skal beskyttes. 02 TBS

6 Nettverkstopologier Buss-nettverk I buss-nettverk er alle deltakerne parallellkoblet. Bussen må avsluttes refleksjons fritt. Typiske applikasjoner er 0Base2, 0Base5 og maskin styr ing er som f. eks. PROFIBUS og tele kommunikasjonssystemer som ISDN. Telekommunikasjon 230 Server SS Antallet ledere varierer etter nettype SS < 5m SS Stjerne-nettverk I stjernenettverk går det en egen kabel fra et sentralt adgangspunkt (hub eller svitsj) til hver arbeidsstasjon. Typiske applika sjon er er 0BaseT og 00BaseT Antallet ledere varierer etter nettype Stjernekopling (bro) 230 Server Ring-nettverk I ringnettverk er alle arbeids stasjoner tilkoblet en enhet foran og en enhet bak i et ringformet nett. Hvis en enhet svikter, faller hele nettverket ut. Ringnettverk brukes i WLAN- og token ring-systemer. < 5m < 5m etasje. etasje 230 Server Antallet ledere varierer etter nettype Telefonsystemer Dagens telefonsystemer er ofte også grensesnitt for forskjellige data - tjenester som f. eks. Internett. Mange tekniske fin vern som muliggjør denne tilgangen, er direkte tilkoblet ledningene og må derfor omfattes av konseptet for overspenningsvern Fordi det nå finnes mange ulike systemer, må vernet av disse enhetene velges ut med omhu. Man kan skille mellom tre hoved syst emer: Standard analog tilkobling Standard analog tilkobling gir i motsetning til andre systemer ingen tilleggstjenester. En telefon eller flere kobles i stjerneformet oppsett og ringer samtidig ved inngående samtaler. Tilgangen til Internett opprettes ved hjelp av et separat modem. Fordi en analog til kobling uten teknisk tilbe hør bare gir en enkelt kanal, har man ingen Internett-tilgang mens man snakker i telefonen, og vise versa. ISDN (Integrated Services Digital Network System) I motsetning til en analog til kobling gir ISDN, via et spesielt buss-system (S 0 -buss), som stiller to kanaler til rådighet, mulighet for å føre to samtaler samtidig. Brukeren kan dermed også surfe på nettet mens han snakker i telefonen, og det med høyere overføringshastighet enn med en analog tilkobling (4 Kbit/s pr. kanal). ISDN gir også tilgang til andre tjenester, som samtale venter, ring tilbake osv. DSL-system (Digital Subscriber Line): Det systemet som nå er mest i bruk, er DSL. ia splitter skilles tale- og datakanalen, og datakanalen føres til et spesielt modem (NTBBA), som er koblet til PC-en via et nettverkskort. DSL gir høyere overføringshastighet enn både analog linje og ISDN. Dette gjør det mulig å laste ned musikk og filmer raskt fra Internett. Det finnes ulike varianter av DSL, som A-DSL, S-DSL, og derfor kalles generell DSL også for X-DSL. X- DSL gir mulighet for å bruke analoge telefoner uten ekstra maskinvare, og kan også kombineres med ISDN. TBS 03

7 Installasjonsveiledning FRD/FLD Lynbarrierene TKS-B, FRD, FLD, FRD 2 og FLD 2 beskytter elektroniske måle-, styre- og regulerings - anlegg mot overspenninger. Enheten TKS-B brukes som lyn - strømavleder ( 0 > 2) for alle typer data kabler der maksimal frekvens ikke overstiger 50 MHz. 3 R/L D F PE PE R/L 2 4 FRD / FLD Fig.: Koblingsskjema for lynbarrierene 3 R/L D F PE PE R/L D 2 4 FRD 2 / FLD 2 Lynbarrierene i typeseriene FRD og FLD er beregnet på såkalte jordfrie (asymmetriske, po ten sialfrie) parl - ledersystemer. Dette er systemer der signal kretsene ikke har felles referanse potensial med andre signalkretser, f. eks. 20 ma-strøm - sløyfer. Enhetene kan brukes universellt. Lynbarrierene i typeseriene FRD 2 og FLD 2 er vern til bruk jordtilkoblede (symmetriske, potensialrefererte) enledersystemer. Jordtilkoblede systemer er signalkretser som har felles referansepotensial med andre sig nal kretser. I til disse systemene kan i også jord og andre dataledninger beskyttes. alget mellom FRD (med ohmsk utkopling) eller FLD (med induktiv utkopling) er avhengig av systemet som skal beskyttes. R/L 3 Erde 2 R/L 4 Fig.: Lynbarrierer i målekretsen Bruk av lynbarrierer i målekretser ed bruk av lyn barrier er i målekretser bør man sjekke om det er tillatt med en øk ning av mot stand en. Avhengig av utkoplingen kan det ved bruk av FRD og FRD 2 oppstå motstands økninger i målekretsene. Dette kan føre til måle feil ved målinger med strøm sløyfer. Derfor bør man her bruke apparater av type FLD el. FLD 2. Også den maksimale drifts - strøm men bør kontrolleres, slik at utkoplingselementene ikke blir varmeskadet av effekttapet. ed avledere med integrerte induk - tiviteter for ut kopling oppstår det sjelden signaldemping ved høye overføringsfrekvenser. Derfor foretrekkes lynbarrierer med ohmske ut - koplings ele ment er ved bruk i målekretser med høye overføringsfrekvenser. Innskuddsdemping (insertion loss) Innskuddsdempingen beskriver dempingen av systemet fra inn gang til ut gang. Den viser systemets overførings funk sjon, og der kan man gjenfinne 3 db-punktet. (se fig. Grense fre kvens) Reflektert effekt (return loss) Denne parameteren angir i db hvor mye av inngangseffekten som reflekteres tilbake. I godt tilpassede systemer ligger disse verdiene rundt -20 db. Denne verdien er vesentlig i an tenne anlegg. 04 TBS

8 Grensefrekvens fg Grensefrekvensen fg beskriver den frekvensavhengige funksjonen til avlederne. Kapasitive el. induktive egenskaper ved komponentene sørger for demping av signalet mot høyere frekvenser. Det kritiske punktet i så henseende kalles grense - frekvens fg. ed dette punktet har signalet tapt 50 % (3 db) av inngangseffekten. Grensefrekvensen bestemmes etter bestemte måle - kriterier. Oftest, dersom ikke annet er oppgitt, i forhold til såkalte 50 Ω- systemer. Installasjonsveiledning Overspenningsvernet må kobles til så nær apparatet som skal beskyttes som mulig. Kabinettet/huset til enheten som skal beskyt tes, bør evt. defineres som lokalt jordings - punkt. Ta hensyn til korte PE-kabellengder fra overspen ningsvern til jord ings punkt (kabi nett) kabel lengde maks. 0,5 m. Potensialutjevning av dataledninger Alle ledende deler av metall må innbefattes lave impedante i potensialutligningen ved overgangene mellom lyn vernsonene. I tillegg til energi teknikkablene må også kablene for data- og informa sjons - teknikk og tilhørende skjerming jordes via egnede avledere. ed skjermede kabler må begge ender av skjermingen kobles med lynstrømkapasitet til potensial ut ligningen. Hvis direkte jording ikke er mulig i an legg med 50 Hz-utligningsstrømmer, kan en side av skjermingen jordes indirekte via et gnistgap (f. eks. TKS-B). lal 0,5 0 Fig.: Grensefrekvens ISDN 5 L PEN Riktig! L N PE Fig.: Installasjonsveiledning 0 3 RJ45 S-ATM/8-F Fig.: Potensialutligning av dataledninger Apparat som skal beskyttes 2 Direkte forbindelse (anbefales) 3 Gassutladingsavleder (alternativ til 2 - hvis en direkte forbindelse til tele kommunika sjonskabelen ikke er tillatt) 4 Gassutladingsavleder 5 Forbindelse til jordingsanlegget fg 3dB Feil! L N PE f RJ45 S-ATM/8-F Potensialutligningsskinne PUS 7 Telekommunikasjonskabel 8 Elektrisk energikabel (vernekrets iht. DIN DE ) 9 Overspenningsvern 0 Ledende skjerming av telekommunikasjonskabel, i den grad det er anvendbart TBS 05

9 Ord og uttrykk i forbindelse med PC-grensesnitt Grensesnitt Eksterne enheter som skrivere, skannere og styringssystemer som styres via serielle el. parallelle grensesnitt, må i tillegg tas med i overspenningsvernekonseptet. Det finnes en rekke grense snitt for diverse applika sjoner: fra buss led ninger for tele kommunikasjon og datautveksling til enkelt periferiutstyr som skrivere og skannere. Også her tilbyr OBO en rekke verneapparater tilpasset de ulike bruksområdene, som er så enkle å installere at selv mor kan klare det. RS-232 RS-232 er et svært vanlig grensesnitt. Det brukes fortsatt ofte for eksempel til modemer og andre peri feri enheter. Imidler tid er RS-232 i stor grad blitt erstattet av USBgrensesnittet. Til styre ledninger brukes likevel fortsatt RS-232-standarden ofte. RS-422 RS-422 er en seriell høy - hastighetsstandard som egner seg til kommu nikasjon mellom maks. ti deltakere og som settes opp i bussform. Systemet kan dimensjoneres for maks. åtte dataledninger, der alltid minst to brukes som sende- og mottaksledninger. RS-485 Industribuss-grensesnittet RS-485 skiller seg i liten grad fra RS-422. For skjellen ligger i at RS-485 tillater til kobling av flere sendere og mottakere (inntil 32 deltakere) ved hjelp av en protokoll. Maks-lengden på dette bussys tem et ligger ved bruk av Twisted-Pair-kabler på ca.,2 km ved overføringshastighet på Mbit/s (avhengig av de serielle styringsenhetene). TTY-system I motsetning til RS-232 og andre serielle grensesnitt er TTY-systemet ikke spennings styrt, men leverer en fast strøm (0/4-20 ma). Dermed kan man realisere kabel lengder på opptil flere hundre meter. -grensesnitt er det tyske navnet på RS-422. Den amerikanske betegnelsen er imidlertid mye vanlig ere. 24-grensesnitt 24 er det tyske navnet på RS-232. Den amerikanske betegnelsen er imidlertid mye vanlig ere. Dataledning 230 Ikke glem! Overspenningsvernet er bare sikret når både dataog energitilførselen er beskyttet! Monteringsveiledning SD-adapterapparatene plugges inn mellom datakabelen og enheten som skal beskyttes. ASP-adapterenheten monteres raskt og problemfritt direkte i ledningstrekket umiddelbart foran enheten som skal beskyttes. Med hver ASP-verne - komponent følger det en borre lås for mont ering som kan limes på. For å garantere best mulig overspenningsvern bør jord ledningen til ASPvernet kobles til metall huset til enheten som beskyt tes via kortest mulig vei. 0 TBS

10 Installasjonseksempler Fig.: Datakabelbeskyttelse Fig.: Beskyttelse av et ISDN-NTBA Fig.: Beskyttelse av MSR-kabler Fig.: Beskyttelse av et 0Base2-nettverk TBS 07

11 Kjøpehjelp Overspenningsvern for telekommunikasjonsanlegg Situasjon elg passende tilkoblingstype Installasjonssted Installasjonssted 2 bak TK-overføringspunktet/bygningsinngang på TK-sluttelement/modem/PC Grunnvern eller kombinasjonsvern Finvern Analogtilkobling inntil 2 par-ledere, f. eks. ved privattilkobling Eventuellt RJ-Tele/4-F foran analogt utstyr Art.nr , Side 7 TAE TK 2 SC-Tele/4-C-G Installasjon foran TK-anlegg Art.nr Side TKS-B foran TK-anlegg Art.nr Side 27 RJ-Tele/4-C foran analog telefon Art.nr Side 7 eller Finvern FC-TAE-D med inte grert overspenningsvern for telekominn gangen (TAE-plugg) for beskyttelse av ISDN S 0 - NTBA, DSL-splitter eller ana logt utstyr, inkl. adapterkabel. Art.nr Side 8 ISDN-tilkobling TAE NTBA 2 2 SC-Tele/4-C-G Installasjon foran NTBA Art.nr Side eller Art.nr Side 8 Eventuellt TKS-B foran ISDN-NTBA Art.nr Side 27 RJ45-ISDN/4-C-G Installasjon bak NTBA Art.nr Side 7 RJ45S-ISDN/4-C foran ISDN-telefon Art.nr Side 8 RJ45S-ISDN/4-F på ISDN/TK-utstyr Art.nr Side 8 RJ45S-ATM/8-F på PC-kortet Art.nr Side 8 eventuellt ISDN-multiplex TAE M LSA-B-MAG Grunnvern for 0 par-ledere Art.nr , Side 34 LSA-T-LEI Skillelist for 0 par-ledere Art.nr , Side 33 LSA-G-hus for skillelist Art.nr , side 35 Eventuellt som kombivern med lavere restspenning enn grunnvernet LSA-BF-80 for 80 Art.nr Side 34 LSA-E (jordingslist) Art.nr Side 34 Finvern FC-ISDN-D Finvern med integrert overspenningsvernemodul for beskyttelse av ISDN, sluttelementer, inkl. adapterkabel, A* Art.nr Side 8 DSL-tilkobling + analog telefon Modem M 2 TAE SP PC Splitter 2 Analog SC-Tele/4-C-G Installasjon foran DSL-splitter Art.nr Side Eventuellt TKS-B foran DSL-splitter Art.nr Side 27 RJ-Tele/4-F foran analogt utstyr Art.nr Side 7 RJ45S-ATM/8-F på PC-kortet Art.nr Side 8 DSL-tilkobling + ISDN TAE Splitter SP 08 TBS 2 NTBA PC 2 2 M 2 Modem SC-Tele/4-C-G Installasjon foran DSL-splitter Art.nr Side Eventuellt TKS-B foran DSL-splitter Art.nr Side 27 RJ45-ISDN/4-C-G bak NTBA Art.nr Side 7 RJ45S-ISDN/4-F på ISDN/TK-utstyr Art.nr Side 8 RJ45S-ATM/8-F på PC-kortet Art.nr Side 8

12 Grensesnitt Telekommunikasjonsanlegg Grovvern 0 2 Kombivern 0 3 Finvern 3. trinn elg grensesnitt 2. trinn Finn ut hvilken beskyttelsessone som er påkrevd og følg tabellraden bort til typebetegnelsen til det tilhørende OBO-vernet. Betegnelse Grensesnitt Typisk overføringshast. Signalnivå ern Type Tilkoblingsteknikk Isolerte ledere Montasje / MERK! Artikkelnr. Side Analog (faks, modem) < 5 Kbit/s 70 SC-Tele/4-C-G Snepp klemme 4 Isolert boks, IP RJ-Tele/4-F RJ / RJ45 4 Pluggbar enhet FC-TAE-D TAE og TAE-vern TKS-B Snepp klemme 2 Montering på 35 mm profilskinne > 2 DA LSA-B-Mag LSA-Plus 20 I forbindelse med LSA-A-list LSA-BF-80 LSA-Plus 2 I forbindelse med LSA-T-list og LSA-jordingslist ISDN U K0 (foran NTBA) 2 Mbit/s 70 SC-Tele/4-C-G Snepp klemme 4 Isolert boks, IP FC-TAE-D TAE og TAE-vern TKS-B Snepp klemme 2 Montering på 35 mm profilskinne > 2DA LSA-B-Mag LSA-Plus 20 I forbindelse med LSA-A-list LSA-BF-80 LSA-Plus 2 I forbindelse med LSA-T-list og LSA-jordingslist ISDN So/S2M 2 Mbit/s RJ45S-ISDN/4-C RJ/ RJ45 4 Pluggbar enhet (bak NTBA) RJ45-ISDN/4-C-G RJ/ RJ45 4 I hus av isoleringsstoff, IP RJ45S-ISDN/4-F RJ/ RJ45 4 Pluggbar enhet DSL, T-DSL, ADSL, HDSL 0 Mbit/s 70 SC-Tele/4-C-G Snepp klemme 4 Beskyttelse før splitter FC-ISDN-D RJ / RJ45 2 Beskyttelse før splitter (230 + U S0 ) RJ45S-ATM/8-F RJ / RJ45 8 Modem-/nettverkskortvern TKS-B Snepp klemme 2 Montering på 35 mm profilskinne > 2DA LSA-B-Mag LSA-Plus 20 I forbindelse med LSA-A-list LSA-BF-80 LSA-Plus 2 I forbindelse med LSA-T-list og LSA-jordingslist DATEX-P 4 Kbit/s 24 TKS-B Snepp klemme 2 Montering på 35 mm profilskinne FRD 24HF Snepp klemme 2 Montering på 35 mm profilskinne > 2DA LSA-B-Mag LSA-Plus 20 I forbindelse med LSA-A-list LSA-BF-24 LSA-Plus 2 I forbindelse med LSA-T-list og LSA-jordingslist Installasjoner foran nettoverleveringspunktet må avklares med telekom-leverandøren! TBS 09

13 Kjøpehjelp Overspenningsvern til MSR-anlegg Situasjon Installasjonssted A Installasjonssted B elg bruksområde foran styringen Strømtilførsel etter styreenheten og foran mottaker/sender Datakabel/målesensorledning Styring av varmeanlegg F 230-AC/DC for vekselstrømsystemer (AC) og likestrømsystemer (DC), 230 -versjon Art.nr Side 25 FLD 24 Installasjon kun foran styreenheten f. eks. målesensor 24 -versjon Art.nr Side 27 SPS-styring F 24-AC/DC for vekselstrømsystemer (AC) og likestrømsystemer (DC), 24 -versjon Art.nr Side 25 MDP-2/D-24-T 24 -versjon Art.nr Side ma strømsløyfe, PT 00 (målesensor), PT 000 (målesensor) F 230-AC/DC for vekselstrømsystemer (AC) og likestrømsystemer (DC), 230 -versjon Art.nr Side 25 MDP-4/D-24-T 24 -versjon Art.nr Side 32 EIB (European Installation Bus) F 230-AC/DC for vekselstrømsystemer (AC) og likestrømsystemer (DC), 230 -versjon Art.nr Side 25 TKS-B 24 -versjon, 00 MHz Art.nr Side 27 Buss-systemer OBO BUS, Interbus og Profibus F 230-AC/DC for vekselstrømsystemer (AC) og likestrømsystemer (DC), 230 -versjon Art.nr Side 25 TKS-B 24 -versjon, 00 MHz Art.nr Side 27 Overspenningsvernet er bare sikret når både dataog energitilførselen er beskyttet! Praktisk eksempel: Industribygninger Dataledning B B 230 A A B Målesensor B A 0 TBS Oppvarming

14 Grensesnitt MSR-anlegg Grovvern 0 2 Kombivern 0 3 Finvern 3. trinn elg grensesnitt 2. trinn Finn ut hvilken beskyttelsessone som er påkrevd og følg tabellraden bort til typebetegnelsen til det tilhørende OBO-vernet. Betegnelse Grensesnitt TTY, 0(4)-20mA strømsløyfe/ SPS(24) Typisk overføringshast. Signalnivå ern Type Tilkoblingsteknikk Isolerte ledere Montasje / MERK! Artikkelnr. Side 24 TKS-B Snepp klemme 2 35 mm DIN-skinne MDP-2/D-24-T Snepp klemme 2 35 mm DIN-skinne PT 00, PT 000 Målesensor LSA-B-Mag LSA-Plus 20 I forbindelse med LSA-A-list LSA-BF-24 LSA-Plus 2 I forbindelse med LSA-T-list og LSA-jordingslist MDP-2/D-24-T Snepp klemme 2 35 mm DIN-skinne TTL / SPS (2) 2 TKS-B Snepp klemme 2 35 mm DIN-skinne FRD 2 Snepp klemme 2 35 mm DIN-skinne LSA-B-Mag LSA-Plus 20 I forbindelse med LSA-A-list LSA-BF-24 LSA-Plus 2 I forbindelse med LSA-T-list og LSA-jordingslist SD25-24/25 Sub-D 25-pol. 25 Pluggbar enhet RS 422 (.) RS 485 < 20 Mbit/s 5 TKS-B Snepp klemme 2 35 mm DIN-skinne LSA-B-Mag LSA-Plus 20 I forbindelse med LSA-A-list LSA-BF-24 LSA-Plus 2 I forbindelse med LSA-T-list og LSA-jordingslist ASP-EI/4 Snepp klemme 4 Pluggbar enhet SD09-/9 Sub-D 9 Pluggbar enhet SD25-/25 Sub-D 25 Pluggbar enhet RJ45S-ATM/8-F RJ45 8 Pluggbar enhet BUS-systemer: EIB, OBO-BUS 24 TKS-B Snepp klemme 2 35 mm DIN-skinne Profibus, Interbus, CAN-BUS, feltbuss, IEC-BUS (RS485) FRD 24 HF Snepp klemme 2 35 mm DIN-skinne LSA-B-Mag LSA-Plus 20 I forbindelse med LSA-A-list LSA-BF-24 LSA-Plus 2 I forbindelse med LSA-T-list og LSA-jordingslist TBS

15 Handleguide Overspenningsvern for datateknikk Grovvern Kombivern Finvern Situasjon elg nettsystem Installasjonssted A på server med ekstern kommunikasjonskabel Installasjonssted B på hub/switch Installasjonssted C Installasjon foran sluttelementet (terminal/pc) Stjerne-topologi f. eks. 0BaseT, 00BaseT RJ45S-E00/4-B Art.nr Side 20 RJ45S-ATM/8-F Art.nr Side 20 RJ45S-ATM/8-F Art.nr Side 20 PC C B C B Hub B extern kommunikasionsledning B A Server B C Eventuellt som kombivern med lavere restspenning enn grovvernet RJ45S-E00/4-C Art.nr Side 20 SC-TELE/4-C-G Art.nr Side C A Buss-topologi f. eks. 0Base2, 0Base5 C C C Server extern kommunikasionsledning C Eventuellt som kombivern med lavere restspenning enn grovvernet KoaxB-E2/MF-C til 0Base2 Art.nr Side 9 KoaxN-E5/MF-C til 0Base5 Art.nr Side 9 SC-Tele/4-C-G Art.nr Side bortfaller KoaxB-E2/MF-F til 0Base2 Art.nr Side 9 Ring-topologi f. eks. Token Ring RJ45S-E00/4-B Art.nr Side 20 RJ45S-ATM/8-F Art.nr Side 20 C C C C C C Eventuellt som kombivern med lavere restspenning enn grovvernet RJ45S-E00/4-C Art.nr Side 20 bortfaller KoaxB-E2/MF-F til 0Base2 Art.nr Side 9 C C extern kommunikasionsledning C A Server C KoaxB-E2/MF-C Art.nr Side 9 KoaxN-E5/MF-C til 0Base5 Art.nr Side 9 2 TBS SC-Tele/4-C-G Art.nr Side

16 Grensesnitt Grovvern 0 2 Kombivern 0 3 Finvern 3. trinn elg grensesnitt 2. trinn Finn ut hvilken beskyttelsessone som er påkrevd og følg tabellraden bort til typebetegnelsen til det tilhørende OBO-vernet. Betegnelse Grensesnitt Ethernet 0/00 BaseT Cat5 Typisk over - føringshast. Signalnivå ern Type Tilkoblingsteknikk Isolerte ledere Montasje / MERK! Artikkelnr. Side < 00 Mbit/s < RJ45S-E00/4-B RJ45 4 Pluggbar enhet RJ45S-E00/4-C RJ45 4 Pluggbar enhet RJ45S-E00/4-F RJ45 4 Pluggbar enhet Ethernet Giganet/ATM G-AnyLAN Cat.5 Ethernet 0Base2 Cheapernet < 55 Mbit/s < RJ45S-ATM/8-F RJ45 8 Pluggbar enhet Mbit/s 5 KoaxB-E2/MF-C BNC Pluggbar enhet KoaxB-E2/MF-F BNC Pluggbar enhet KoaxN-E5/MF-C N Pluggbar enhet Token Ring 4//00 00 Mbit/s 5 TKS-B Snepp klemme 2 35 mm DIN-skinne RJ45S-ATM/8-F RJ45 8 Pluggbar enhet SD09-T Sub-D 9-pol. 9 Pluggbar enhet ASP-EI/4 Sub-D 4 Pluggbar enhet RS 232 (.24) 2 TKS-B Snepp klemme 2 35 mm DIN-skinne FRD 24 HF Snepp klemme 2 35 mm DIN-skinne LSA-B-Mag LSA-Plus 20 I forbindelse med LSA-A-list LSA-BF-24 LSA-Plus 2 I forbindelse med LSA-T-list og LSA-jordingslist SD09-24/9 Sub-D 9-pol. 9 Pluggbar enhet SD5-24/5 Sub-D 5-pol. 5 Pluggbar enhet SD25-24/25 Sub-D 25-pol. 25 Pluggbar enhet ASP-24T/4 Snepp klemme 4 35 mm DIN-skinne TBS 3

17 Handleguide Overspenningsvern til T, video, satellitt og radio Situasjon Installasjonssted A Installasjonssted B elg bruksområde Installasjon mellom BK-overføringspunkt og forsterker Installasjon foran hvert sluttelement (T/video/HiFi) Bredbånd (Kabel-T) DS-F hann/hunn Art.nr Side 24 DS-F hunn/hunn Art.nr Side 24 Finvern FC-T-D Finvern med innebygd overspenningsvern for T-tilførselen for beskyttelse av T-apparater og videospillere, inkl. adapterkabel. Art.nr , Side 80 Installasjon mellom LNB og mottaker/multiswitch, direkte på apparatet som skal beskyttes Installasjon foran hvert apparat (mottaker el. T/video/HiFi) SAT-mottaksanlegg med mottaker (f.eks. i eneboliger) DS-F hann/hunn Art.nr , Side 24 DS-F hunn/hunn Art.nr , Side 24 T 4+ Kompaktvern (4 x SAT, x bakke) Art.nr , Side 24 Finvern FC-SAT-D Finvern med innebygd overspenningsvern for T-/SAT-tilførsel for beskyttelse av T-/SAT-mottakere inkl. adapterkabel. Art.nr Side 8 SAT-mottaksanlegg med multiswitch med multi-lnb (f.eks. i rekkehus) DS-F hann/hunn Art.nr , Side 24 DS-F hunn/hunn Art.nr , Side 24 T 4+ Kompaktvern (4 x SAT, x bakke) Art.nr , Side 24 Finvern FC-SAT-D Finvern med innebygd overspenningsvern for T-/SAT-tilførsel for beskyttelse av T-/SAT-mottakere inkl. adapterkabel. Art.nr Side 8 Installasjon mellom antenne og forsterker Installasjon foran hvert apparat (T/video/HiFi) Bakkemottaksanlegg analog T DB-T DS-F hann/hunn Art.nr , Side 24 DS-F hunn/hunn Art.nr , Side 24 T 4+ Kompaktvern Art.nr , Side 24 Finvern FC-T-D Finvern med innebygd overspenningsvern for T-tilførselen for beskyttelse av T-apparater og videospillere, inkl. adapterkabel. Art.nr Side 80 Skjematisk framstilling av et BK-anlegg A Multisvitsj B T B T B T B T B T B T A Forsterker 4 TBS

18 Grensesnitt T, video, satellitt og radio Grovvern 0 2 Kombivern 0 3 Finvern 3. trinn elg grensesnitt 2. trinn Finn ut hvilken beskyttelsessone som er påkrevd og følg tabellraden bort til typebetegnelsen til det tilhørende OBO-vernet. Betegnelse Grensesnitt Typisk frekvensområde/ Båndbredde ern Type Signalnivå Tilkoblingsteknikk Isolerte ledere Sat-anlegg < GHz < 30 DS-F F hann/hunn hunn/hunn Montasje / MERK! Artikkelnr. Side FC-SAT-D SAT og T-vern T- og BK- anlegg < GHz < 30 FC-T-D T og T-vern UKW-radio < GHz < 30 S-UHF UHF Pluggbar enhet < GHz < 30 DS-N N Pluggbar enhet Radio/retningsradiosystem er/mobiltelefoni/umts Mobiltelefoni/UMTS 7/ < GHz < 30 DS-N N Pluggbar enhet MHz DS-7/ 7/ Pluggbar enhet ,8 GHz DS-7/ 7/ Pluggbar enhet WLAN < 30 DS-N N Pluggbar enhet ideo 300 MHz < 5 KoaxB-E2/MF-C BNC Pluggbar enhet KoaxB-E2/MF-F BNC Pluggbar enhet Satellittmottakeranlegget ligger i verneområdet til det ytre lynvernsystemet. A B B TBS 5

19 Data- og Datakabelvern for telekommunikasjonssystemer OBOs dataledningsvern til telekommunikasjonssystemer fåes som grunn-, kombi- og finvern. Grunnvernene er lynstrømavledere i kategori D + C2 + C3 iht. IEC De sørger for lynvernpotensialutjevning mellom PE / skjerm og dataledninger ved innføringspunktet i bygningen. Kombivern er lyn- og overspenningsvern i kategori D + C2 + C3 + B2 iht. IEC De sørger for lynvernpotensialutjevning mellom PE / skjerm og dataledninger. Dessuten reduserer de overspenningen til et ufarlig nivå. Finvern er overspenningsavledere i kategori C2 + C3. Beskyttelsesenhetene brukes direkte innkoblet i dataledningene og kan problemløst ettermonteres i eksisterende kommunikasjonssystemer. Overspenningsvern til telekommunikasjonssystemer Telekommunikasjon YEARS Type Utførelse SC-Tele/4-C-G Kombibeskytter Forp. Klemme 30, EL Beskyttelsesapparat for dataledninger i telekommunikasjonssystemer med hus av isoleringsstoff Universelt egnet for analoge-, ISDN- eller DSL-systemer Med beskyttelsesbryting i to nivåer Hus av isoleringsstoff IP 54 Med skrueløse klemmer for rask montering For 2 DA-systemer (4 sikrede årer) Bruksområde: Brukes direkte på innføringspunktet tilførselsledningen, foran NT-SO- eller splittergrensesnittet U maks. vekselstrøm Uc AC 22 U maks. likestrøm Uc DC 70 Impulsstrøm (0/350) Iimp ka 5 Nominell avledningsstrøm (8/20) In ka 5 Overføringsfrekvens f 00 MHz Innsettingsdemping a/db db 44 khz Seriemotstand R Ohm 3,3 Beskyttelsesnivå (sym.) ved In C2 300 Beskyttelsesnivå (asym.) ved In C2 500 Beskyttelsesnivå (asym.) ved k/µs C3 245 Beskyttelsesklasse IP 54 Klemme TBS

20 Telekommunikasjon Type Utførelse dataledningsbeskyttelsesapparat for analoge telekommunikasjonssystemer Data- og Overspenningsvern til telekommunikasjonssystemer RJ -Tele/4-C Kombibeskyttelse, 4 ledere RJ45 20, EL RJ -Tele/4-F Finbeskyttelse,4 ledere RJ45 20, EL 5872 RJ 45-Tele/4-C Kombibeskyttelse, 4 ledere RJ45 20, EL 5873 RJ 45-Tele/4-F Finbeskyttelse, 4 ledere RJ45 20, EL Forp. YEARS I aluminiumshus Med beskyttelsesbryting i to nivåer Enkelt montering inkl. 50 mm tilkoblingsledning med RJ- eller RJ 45-plugger Bruksområde: for analoge telekommunikasjonssystemer U maks. vekselstrøm Uc AC 22 U maks. likestrøm Uc DC 70 Impulsstrøm (0/350) Iimp ka,5 Nominell avledningsstrøm (8/20) In ka 7,5 Overføringsfrekvens f < 00 khz Innsettingsdemping a/db db 3 khz Seriemotstand R Ohm 8,2 Beskyttelsesnivå (sym.) ved In C2 300 Beskyttelsesnivå (asym.) ved In C2 500 Beskyttelsesnivå (asym.) ved k/µs C3 245 Beskyttelsesklasse IP 40 RJ ,5 / 0,5 < 00 khz 3 khz 2, IP 40 RJ ,5 7,5 < 00 khz 3kHz 8, IP 40 RJ ,5 / 0,5 < 00 khz 3 khz 2, IP 40 RJ Type Utførelse RJ 45-ISDN/4-C-G Kombibeskytter, 4 ledere RJ45 30, EL 5873 Beskyttelsesapparat for dataledninger i telekommunikasjonssystemer med hus av isoleringsstoff Forp. YEARS 94 Egnet for ISDN-systemer Med beskyttelsesbryting i to nivåer boks av isoleringsstoff IP 54 inkl. tilkoblingsledninge med RJ 45-plugger Godkjent av BAPT (Bundesamt für Post und Telekommunikation) Bruksområde: Bruk direkte på innføringspunktet tilførselsledninge, ( 0 -> 3), etter NT-SOgrensesnittet eller på sluttmaskinen U maks. vekselstrøm Uc AC 4,2 U maks. likestrøm Uc DC,2 Impulsstrøm (0/350) Iimp ka 2 Nominell avledningsstrøm (8/20) In ka 0 Overføringsfrekvens f < MHz Innsettingsdemping a/db db 44 khz Seriemotstand R Ohm 4,7 Beskyttelsesnivå (sym.) ved In C2 500 Beskyttelsesnivå (asym.) ved In C2 2 Beskyttelsesnivå (asym.) ved k/µs C3 8 Beskyttelsesklasse RJ45 TBS 7

21 Data- og Overspenningsvern til telekommunikasjonssystemer YEARS Type Utførelse Forp. RJ 45 S-ISDN/4-C Kombibeskyttelse, 4 ledere RJ45 2, EL RJ 45 S-ISDN/4-F Finbeskyttelse, 4 ledere RJ45 2, EL Dataledningsbeskyttelsesapparat for analoge telekommunikasjonssystemer I aluminiumshus Med beskyttelsesbryting i to nivåer Enkel montering ved hjelp av mellomplugg inkl. 50 mm tilkoblingsledning med RJ 45-plugger Bruksområde: for digitale telekommunikasjonssystemer U maks. vekselstrøm Uc AC 4,2 U maks. likestrøm Uc DC Impulsstrøm (0/350) Iimp ka,5 Nominell avledningsstrøm (8/20) In ka 7,5 Overføringsfrekvens f < MHz Innsettingsdemping a/db db 44 khz Seriemotstand R Ohm 4,7 Beskyttelsesnivå (sym.) ved In C2 2 Beskyttelsesnivå (asym.) ved In C2 500 Beskyttelsesnivå (asym.) ved k/µs C3 8 Beskyttelsesklasse IP 40 RJ ,2 3-7,5 / 0,5 < MHz 44 khz IP 40 RJ45 Telekommunikasjon YEARS Type Utførelse Forp. RJ45 S-ATM/8-F Finbeskyttelse RJ45 2, EL Universelt datalednings-beskyttelsesapparat for nettverksteknikk- og telekommunikasjonssystemer I aluminiumshus Beskyttet av 8 par Med beskyttelsesbryting i to nivåer Enkelt montering Med RJ 45-Westernkonnektor inkl. 50 mm tilkoblingsledning med RJ 45-plugger Cat 5 nettverksteknikk, 0BaseT, 00BaseT 5 års garanti Bruksområde: For analoge, isdn-, DSL-systemer, Ethernet Twisted Pair U maks. vekselstrøm Uc AC 4,2 U maks. likestrøm Uc DC 3 Nominell avledningsstrøm (8/20) In ka 5 / 0,25 Overføringsfrekvens f > 55 MHz Innsettingsdemping a/db db 44 khz Beskyttelsesnivå (sym.) ved In C2 2 Beskyttelsesnivå (asym.) ved In C2 800 Beskyttelsesnivå (asym.) ved k/µs C3 8 Beskyttelsesklasse IP 40 RJ45 8 TBS

22 Data- og Datakabelvern for nettverksteknikk OBOs dataledningsvern til nettverkteknikk fås som grunn-, kombi- og finvern. Grunnvernene er lynstrømavlederne i kategori D + C2 + C3 iht. IEC De sørger for lynvernpotensialutjevning mellom PE / skjerm og dataledninger ved innføringspunktet i bygningen. Kombivern er lyn- og overspenningsvern i kategori D + C2 + C3 + B2 iht. IEC De sørger for lynvernpotensialutjevning mellom PE / skjerm og dataledninger. Dessuten reduserer de overspenningen til et ufarlig nivå. Finvern er overspenningsavledere i kategori C2 + C3. Beskyttelsesenhetene brukes direkte innkoblet i dataledningene og kan problemløst ettermonteres i eksisterende systemer. Overspenningsvern til Ethernet-nettverk 0Base/0Base Type Utførelse Koax B-E2/MF-C Kombibeskytter Koax-Stecker 5, EL 5877 Koax B-E2/MF-F Finbeskyttelse Koax-Stecker 5, EL 5878 Forp. YEARS Ledningsbeskyttelsesapparat for koaksiale Ethernet-nettverk I aluminiumshus BNC-konnector for Cheapernet, 0BASE2 Enkel montering ved hjelp av mellomplugg Totrinn sikkerhetsbryter Egnet til beskyttelse av videosignaler, kameraer- og T-anlegg U maks. vekselstrøm Uc AC 4,2 4,2 U maks. likestrøm Uc DC,2,2 3 Impulsstrøm (0/350) Iimp ka - Nominell avledningsstrøm (8/20) In ka 5 0 / 0,5 Overføringsfrekvens f < 3 MHz < 200 MHz Innsettingsdemping a/db db 0 MHz 0 MHz Seriemotstand R Ohm 4,7 - Beskyttelsesnivå (sym.) ved In C2 2 2 Beskyttelsesnivå (asym.) ved In C Beskyttelsesnivå (asym.) ved k/µs C3 8 8 Beskyttelsesklasse IP 40 IP 40 Koax-Stecker Koax-Stecker Type Utførelse Koax N-E5/MF-C Kombibeskytter Forp. N-Connector 20, EL YEARS Ledningsbeskyttelsesapparat for koaksiale Ethernet-nettverk I aluminiumshus N-konnektor for Yellow-Cable, 0BASE5 Enkel montering ved hjelp av mellomplugg Totrinn sikkerhetsbryter U maks. vekselstrøm Uc AC 4,2 U maks. likestrøm Uc DC,2 Impulsstrøm (0/350) Iimp ka Nominell avledningsstrøm (8/20) In ka 5 Overføringsfrekvens f < 3 MHz Innsettingsdemping a/db db 0 MHz Seriemotstand R Ohm 4,7 Beskyttelsesnivå (sym.) ved In C2 2 Beskyttelsesnivå (asym.) ved In C2 500 Beskyttelsesnivå (asym.) ved k/µs C3 8 Beskyttelsesklasse IP 40 N-Connector TBS 9

23 Data- og Overspenningsvern Ethernet-netverk, Twisted Pair YEARS Type Utførelse Forp. RJ45 S-ATM/8-F Finbeskyttelse RJ45 2, EL Universelt datalednings-beskyttelsesapparat for nettverksteknikk- og telekommunikasjonssystemer I aluminiumshus Beskyttet av 8 par Med beskyttelsesbryting i to nivåer Enkelt montering Med RJ 45-Westernkonnektor inkl. 50 mm tilkoblingsledning med RJ 45-plugger Cat 5 nettverksteknikk, 0BaseT, 00BaseT 5 års garanti Bruksområde: For analoge, isdn-, DSL-systemer, Ethernet Twisted Pair U maks. vekselstrøm Uc AC 4,2 U maks. likestrøm Uc DC 3 Nominell avledningsstrøm (8/20) In ka 5 / 0,25 Overføringsfrekvens f > 55 MHz Innsettingsdemping a/db db 44 khz Beskyttelsesnivå (sym.) ved In C2 2 Beskyttelsesnivå (asym.) ved In C2 800 Beskyttelsesnivå (asym.) ved k/µs C3 8 Beskyttelsesklasse IP 40 RJ YEARS Type Utførelse Forp. RJ 45 S-E00/4-B Grunnbeskyttelse, 4 ledere RJ45 2, EL RJ 45 S-E00/4-C Kombibeskyttelse, 4 ledere RJ45 2, EL RJ 45 S-E00/4-F Finbeskyttelse, 4 ledere RJ45 2, EL Datalednings-beskyttelsesapparat for Ethernet, Twisted Pair, Cat 5-nettverksystemer I aluminiumshus RJ 45-konnektor inkl. 50 mm tilkoblingsledning med RJ 45-plugger Enkel montering ved hjelp av mellomplugg Totrinn sikkerhetsbryter U maks. vekselstrøm Uc AC 22 U maks. likestrøm Uc DC Impulsstrøm (0/350) Iimp ka,5 Nominell avledningsstrøm (8/20) In ka 7,5 Overføringsfrekvens f 55 MHz Innsettingsdemping a/db db 00 MHz Seriemotstand R Ohm - Beskyttelsesnivå (sym.) ved In C2 500 Beskyttelsesnivå (asym.) ved In C2 800 Beskyttelsesnivå (asym.) ved k/µs C3 500 Beskyttelsesklasse IP 40 RJ ,2,2 0 2,5 7,5 70 MHz 00 MHz 4, IP 40 RJ ,2,2-7,5 / 0,5 00 MHz 00 MHz IP 40 YEARS Type Utførelse Forp. RJ45S-24T/4-F Finbeskyttelse, 4 årer RJ45 2, EL 5858 RJ45S-24T/8-F Finbeskyttelse, 8 årer RJ45 2, EL Universelt datalednings-beskyttelsesapparat for nettverksteknikk- og telekommunikasjonssystemer I aluminiumshus Beskyttet av 8 årer Med beskyttelsesbryting i to nivåer Enkelt montering Med RJ 45-Westernkonnektor inkl. 50 mm tilkoblingsledning med RJ 45-plugger Cat 5 nettverksteknikk, 0BaseT, 00BaseT 5 års garanti Bruksområde: For analoge, isdn-, DSL-systemer, Ethernet Twisted Pair U maks. vekselstrøm Uc AC 0 U maks. likestrøm Uc DC 5 Nominell avledningsstrøm (8/20) In ka 7,5 / 0,25 Beskyttelsesnivå (sym.) ved In C2 30 Beskyttelsesnivå (asym.) ved In C2 800 Beskyttelsesnivå (asym.) ved k/µs C3 25 Beskyttelsesklasse IP 40 RJ ,5 / 0, IP 40 RJ45 20 TBS

24 Datalednings-beskyttelsesapparater for telekommunikasjons- og bussledninger bestykket med D- subpluggforbindelser. Data- og Dataledningsbeskyttelse for grensesnitt Type Høyeste Utførelse Forp. varige spenning SD09-24/9 8 SUB-D-9; 24 RS232, EL 589 SD5-24/5 8 SUB-D-5; 24 RS232 7, EL SD25-24/25 8 SUB-D-25; 24 RS232 8, EL 5874 SD09-/9 7,5 SUB-D-9; RS485, EL SD25-/25 7,5 SUB-D-25; RS485 8, EL SD09-T 8 SUB-D-9; Token Ring, EL YEARS Høyeste varige spenning UC 8 Nominell avledningsstrøm (8/20) In ka 0,34 Beskyttelsesnivå (sym.) ved In C2 50 Beskyttelsesnivå (asym.) ved In C2 50 Beskyttelsesnivå (asym.) ved k/µs C3 25 D-Sub 9-polet , D-Sub 5-polet , D-Sub 25-polet ,5 0, D-Sub 9-polet ,5 0, D-Sub 25-polet , D-Sub 9-polet 37.5 Type Høyeste varige spenning Utførelse ASP-24T/4 8 4-polet, 24 Klemme 7, EL 5843 ASP-EI/4 7,5 4-polet, Klemme 7, EL 5844 ASP: Datalednings-finbeskyttelsesapparat med skrueløse klemkobinger, for direkte minterings i ledningstrekket. Borrelåstape er vedlagt alle ASP-apparatene. Forp Høyeste varige spenning UC 8 Nominell avledningsstrøm (8/20) In ka 0,34 Beskyttelsesnivå (sym.) ved In C2 5 Beskyttelsesnivå (asym.) ved In C2 55 Beskyttelsesnivå (asym.) ved k/µs C3 25 Klemme ,5 0, Klemme Type Forp. DLS-BS 5, EL DLS-BS: Festesettet er beregnet for såvel veggmontering som profilskinne, og kan brukes for følgende dataledningsbeskyttelsesapparater: Twinax-AS4/.. Koax B-E2/... Koax N-E5/... RJ -Tele/4... RJ 45 S-... YEARS TBS 2

25 Data- og Koaksiale verneenheter De koaksiale verneenhetene type DS-... egner seg til avledning av høye impulsstrømmer og brukes som grunnvern av lynvernsone 0 til 2. Grunnet den lave innskuddsdempingen og en lavkapasitets oppbygning egner verneelementene seg til meget høye overføringsfrekvenser. ernene brukes i koaksiale systemer (bølgemotstand 50Ω,75Ω) og leveres med ulike plugger og plugginnganger. Koaksiale beskyttelsesapparater for HF-teknikk Sende- og mottaksteknikk YEARS Type Overføringsfrekvens Forp. f S-UHF w/w UHF-Connector 0-5 GHz, EL 587 S-UHF m/w UHF-Connector 0-5 GHz 7, EL Koaksiale beskyttelsesapparater for dataledninger Grunnbeskyttelse Høy impulsstrøm-belastningsevne 2 x ka (0/350µs) Enkel montering (mellomplugg), m = stikkontakt / w = sokkel Ulike pluggkombinasjoner Med UHF- konnector Optimale overføringsforhold U maks. vekselstrøm Uc AC U maks. likestrøm Uc DC Impulsstrøm (0/350) Iimp ka Nominell avledningsstrøm (8/20) In ka 0 0 Bølgemostand ZL Ω Overføringseffekt Pmax W Overføringsfrekvens f 0-5 GHz 0-5 GHz Innsettingsdemping a/db db 5 GHz 5 GHz Temperaturområde ϑ C UHF-Connector UHF-Connector YEARS Type Overføringsfrekvens Forp. f DS-BNC w/w BNC, 50 Ohm GHz, EL DS-BNC m/w BNC, 50 Ohm GHz, EL 5875 DS-BNC m/m BNC, 50 Ohm GHz 7, EL Koaksiale beskyttelsesapparater for dataledninger 2 20 Grunnbeskyttelse Høy impulsstrøm-belastningsevne 2 x ka (0/350) Enkel montering (mellomplugg), m = stikkontakt / w = sokkel Ulike pluggkombinasjoner Med BNC- konnector Optimale overføringsforhold U maks. vekselstrøm Uc AC 30 U maks. likestrøm Uc DC Impulsstrøm (0/350) Iimp ka 2 x Nominell avledningsstrøm (8/20) In ka 5 Bølgemostand ZL Ω 50 Overføringseffekt Pmax W 400 Overføringsfrekvens f GHz Innsettingsdemping a/db db GHz Temperaturområde ϑ C BNC, 50 Ohm x GHz GHz BNC, 50 Ohm x GHz GHz BNC, 50 Ohm 22 TBS

26 Sende- og mottaksteknikk Type Overføringsfrekvens Koaksiale beskyttelsesapparater for dataledninger Grunnbeskyttelse Høy impulsstrøm-belastningsevne 2 x ka (0/350µs) Enkel montering (mellomplugg), m = stikkontakt / w = sokkel Med N- konnector Optimale overføringsforhold Data- og Koaksiale beskyttelsesapparater for HF-teknikk f DS-N m/w N-Connector 0-5,3 GHz 2, EL DS-N w/w N-Connector Forp. YEARS U maks. vekselstrøm Uc AC 30 U maks. likestrøm Uc DC Impulsstrøm (0/350) Iimp ka 2 x Nominell avledningsstrøm (8/20) In ka 0 Bølgemostand ZL Ω 50 Overføringseffekt Pmax W 400 Overføringsfrekvens f 0-5,3 GHz Innsettingsdemping a/db db 5,3 GHz Temperaturområde ϑ C N-Connector ,3 GHz N-Connector Type Overføringsfrekvens f DS-TNC m/w Koax-Stecker 0 - GHz 9, EL 5857 Koaksiale beskyttelsesapparater for dataledninger Forp. YEARS Grunnbeskyttelse Høy impulsstrøm-belastningsevne 2 x ka (0/350) Enkel montering (mellomplugg), m = stikkontakt / w = sokkel Ulike pluggkombinasjoner Optimale overføringsforhold U maks. vekselstrøm Uc AC 30 U maks. likestrøm Uc DC Impulsstrøm (0/350) Iimp ka 2 x Nominell avledningsstrøm (8/20) In ka 0 Bølgemostand ZL Ω 50 Overføringseffekt Pmax W 400 Overføringsfrekvens f 0 - GHz Innsettingsdemping a/db db GHz Temperaturområde ϑ C Koax-Stecker Type f DS-7/ m/w 7/-Connector 0-4,25 GHz 35, Koaksial beskyttelsesenhet til dataledninger Grunnleggende beskyttelse Enkel montering (mellomplugg) Optimal overføring Tåler sterke pulsstrømmer Med 7/-konnektor Bruksområde: ern av mobiltelefonapplikasjoner. Overføringsfrekvens Forp U maks. vekselstrøm Uc AC 30 U maks. likestrøm Uc DC Impulsstrøm (0/350) Iimp ka Nominell avledningsstrøm (8/20) In ka 0 Bølgemostand ZL Ω 50 Overføringseffekt Pmax W 500 Overføringsfrekvens f 0-4,25 GHz Innsettingsdemping a/db db 4,25 GHz Temperaturområde ϑ C 7/-Connector TBS 23

27 Data- og T-mottakeranlegg Beskytt SAT- og antenneanlegg effektivt mot overspenninger Paraboler og antenneanlegg står i dag på nesten alle hus. Særlig eldre antenneanlegg opplever for tiden en renessanse med innføringen av det digitale bakkenettet. Med lynstrøm- og overspenningsavledere koplet mellom antenne og mottaker i koaksiale SAT-, T- og BK-anlegg oppnår man en fagmessig beskyttelse mot transiente overspenninger. Koaksiale vern til T, SAT, BK-teknikk Sende- og mottaksteknikk YEARS Type Overføringsfrekvens Forp. f DS-F w/w SAT-F 0-4 GHz 9, EL 585 DS-F m/w SAT-F 0-4 GHz 9, EL 5855 Koaksiale beskyttelsesapparater for dataledninger Grunnbeskyttelse Høy impulsstrøm-belastningsevne 2 x ka (0/350) Enkel montering (mellomplugg), m = stikkontakt / w = sokkel Ulike pluggkombinasjoner Med F- konnector Optimale overføringsforhold U maks. vekselstrøm Uc AC 30 U maks. likestrøm Uc DC Impulsstrøm (0/350) Iimp ka Nominell avledningsstrøm (8/20) In ka 0 Bølgemostand ZL Ω 75 Overføringseffekt Pmax W 400 Overføringsfrekvens f 0-4 GHz Innsettingsdemping a/db db 3,5 GHz Temperaturområde ϑ C SAT-F GHz 3,5 GHz SAT-F YEARS Type Overføringsfrekvens Forp. f T 4+ SAT-F 0,5-2,8 GHz 37, EL Koaksial dataledningsbeskyttelse for T-mottaksanlegg Beskytter inntil fire SAT-ledninger Beskytter en jordledning f.sks. DB-T. Enkel montering med skrue og holder Med F- konnector Optimale overføringsforhold med 75Ohm-teknikk. Bruksområde: Beskytter T- og SAT-anlegg, multisvitsjer, mottakere samt DB-T-mottaker Høyeste varige spenning Uc SAT-innganger UC 22 Beskyttelsesnivå SAT-innganger ved C2 (0,25kA 8/20) Up 45 3 Impulsstrøm Jordbasert inngang I imp ka Nominell avledningsstrøm SAT-innganger I n A 300 Bølgemostand ZL Ω 75 Overføringsfrekvens f 0,5-2,8 GHz Beskyttelsesnivå jordbasert inngang ved C2 (0,25kA 8/20) 500 Innsettingsdemping a/db db 2,8 GHz Temperaturområde ϑ C SAT-F 24 TBS

28 Data- og Nettfinvern til strømforsyningen Lynbarriere type F...-AC/DC er en overspenningsavleder/nettfinvern type 3 (klasse D) iht. DIN EN 43- til beskyttelse av apparater mot transiente overspenninger. Den innebygde beskyttelseskretsen består av gassavledere og varistorer, og overvåkes permanent av en temperatursikring. En funksjonsindikator melder om feil dersom vernekretsen faller ut. ersjon FS inneholder en fjernsignalisering med potensialfri vekselkontakt. erneenhetene brukes montert på profilskinner i nærheten av apparatene som skal beskyttes, og er beregnet på like- og vekselstrømsystemer. MSR-beskyttelse for strømtilførsel Type Utførelse U maks U maks vekselstrøm likestrøm F 2-AC/DC 2 -versjon 3,5 8 9, EL 58 F 24-AC/DC 24 -versjon , EL 5822 F 48-AC/DC 48 -versjon , EL 5823 F 0-AC/DC 0 -versjon , EL 5824 F 0-AC/DC 0 -versjon , EL 5825 F 230-AC/DC 230 versjon , EL 582 F...-AC/DC: Overspenningsvern nettvern type 3 (klasse 3) iht. DIN DE 075 del - for fordelerinnmontering Egnet for like- og vekselstrømsystemet Med visuell funksjonsindikator Med monteringsvennlig tilkoblingsklemme uten skruer I plassbesparende 7,5 mm Im platzsparenden 7,5 mm modulmål Y-bryting Bruksområde: Universelt bruk på 35 mm profilskinne i vanlige fordelerehus. Forp. YEARS U maks. vekselstrøm Uc 3,5 U maks. likestrøm Uc 8 Kravklasse i.h.t. EN 43- Type 3 Kravklasse i.h.t. IEC 43- klasse III Nominell avledningsstrøm (8/20) In ka 0,7 Maksimal avledningsstrøm Imax ka 2 Nominell strøm IL A 20 Reaksjonstid ta ns < 25 Temperaturområde ϑ C {Schutzpegel Ader/Ader} <0 {Schutzpegel Ader/Erde} <200 Delingsenhet DE (7,5 mm) Tilkoblingstverrsnitt stivt mm² Tilkoblingstverrsnitt flertrådet mm² Tilkoblingstverrsnitt fleksibelt mm² Type 3 klasse III 0, < 25 <30 < Type 3 klasse III 0, < 25 <220 < Type 3 klasse III 0, < 25 <280 < Type 3 klasse III 2,5 20 < 25 <500 < Type 3 klasse III 7 20 <25 <000 <400 TBS 25

29 Data- og MSR-beskyttelse for strømtilførsel med FS YEARS Type U maks U maks Forp. vekselstrøm likestrøm F 24-AC/DC-FS 34 4, EL 5837 F 230-AC-FS 255, F 230-AC/DC...: Overspenningsvern nettvern type 3 (klasse C) iht. DIN DE 075 del - for fordelerinnmontering med fjernsignalisering Med fjernsignalisering, potensialfri vekselkontakt, for funksjonsovervåkning Egnet for like- og vekselstrømsystemet Med visuell funksjonsindikator Med monteringsvennlig tilkoblingsklemme uten skruer I plassbesparende 7,5 mm Im platzsparenden 7,5 mm modulmål Y-bryting Bruksområde: Universelt bruk på 35 mm profilskinne i vanlige fordelerehus U maks. vekselstrøm Uc AC 34 U maks. likestrøm Uc DC 4 Kravklasse i.h.t. EN 43- Type 3 Kravklasse i.h.t. IEC 43- klasse III Nominell avledningsstrøm (8/20) In ka 0,7 Maksimal avledningsstrøm Imax ka 2 Nominell strøm IL A 20 Reaksjonstid ta ns < 25 Temperaturområde ϑ C {Schutzpegel Ader/Ader} <0 {Schutzpegel Ader/Erde} <200 Delingsenhet DE (7,5 mm) Tilkoblingstverrsnitt stivt mm² Tilkoblingstverrsnitt flertrådet mm² Tilkoblingstverrsnitt fleksibelt mm² MSR-beskyttelse med driftsstrømfri FS YEARS Type U maks U maks vekselstrøm likestrøm Forp Type 3 klasse III 7 20 < 25 <00 <400 F2-24-AC/DC-FS , F2-0-AC/DC-FS , F2-230-AC/DC-FS , F2 -AC/DC-FS: Overspenningsvern nettfinvern type 3 (klasse C) iht. EN 43- (DE 075 Teil -) for montering i fordelingen med fjernsignalisering Med driftsstrømfri fjernsignalisering og potensialfri åpnerkontakt for funksjonsovervåkning Egner seg til vekselspenningsystemer Med monteringsvennlige, skrueløse tilkoblingsklemmer Plassbesparende 7,5 mm rastermål Y-bryter Bruksområde: Universell bruk på 35 mm profilskinne i alle vanlige fordelingsskap U maks. vekselstrøm Uc AC 34 U maks. likestrøm Uc DC 4 Kravklasse i.h.t. EN 43- Type 3 Kravklasse i.h.t. IEC 43- klasse III Nominell avledningsstrøm (8/20) In ka Maksimal avledningsstrøm Imax ka 7 Nominell strøm IL A 20 Reaksjonstid ta ns <25 Temperaturområde ϑ C {Schutzpegel Ader/Ader} < 30 {Schutzpegel Ader/Erde} < 200 Delingsenhet DE (7,5 mm) Tilkoblingstverrsnitt stivt mm² Tilkoblingstverrsnitt flertrådet mm² Tilkoblingstverrsnitt fleksibelt mm² Type 3 klasse III 7 20 <25 < 220 < Type 3 klasse III 7 20 <25 < 000 < TBS

30 Data- og Lynbarriere Lynbarrierene TKS-B, FRD, FLD, FRD 2 og FLD 2 beskytter elektroniske måle-, styre- og reguleringsanlegg mot overspenninger. Avlederen TKS-B brukes som lynstrømavleder ( 0 -> 2) for dataledninger av alle slag (maks. 0, 2 MHz). Lynbarrierene i typene FRD og FLD er beregnet på jordingsfrie (asymmetriske, potensialfrie) dobbeltleder-systemer. ersjon FRD kan brukes i anlegg som tillater en motstandsøkning. Dersom motstandsøkning ikke er mulig, må versjon FLD brukes. Lynbbarrierene i serie FRD 2 og FLD 2 brukes i jordede (symmetriske, potensialrelaterte) enkeltleder-systemer. Også her kan man velge mellom lengdemotstand og lengdeinduktivitet. Dersom motstandsøkning er mulig, brukes versjon FRD 2, med et spenningsstyrt anlegg type FLD 2. Grunnbeskyttelse Type U maks U maks likestrøm vekselstrøm TKS-B , TKS-B: Overspenningsvern, for bruk i måle-, styre- og reguleringsteknikk, samt tlekommunikasjonssystemer Forp. Grunnbeskyttelse for lynsikrings-potensialutligning Høy impulsavdelerevne ka (0/350) Med monteringsvennlig tilkoblingsklemme uten skruer I plassbesparende 7,5 mm Im platzsparenden 7,5 mm modulmål EL Bruksområde: Universelt bruk på 35 mm profilskinne i vanlige fordelerehus Merkespenning UN 50 U maks. vekselstrøm Uc AC 20 U maks. likestrøm Uc DC Impulsstrøm (0/350) Iimp ka Nominell avledningsstrøm (8/20) In ka 20 Nominell strøm IL A 20 {Schutzpegel Ader/Ader} <500 {Schutzpegel Ader/Erde} <500 Reaksjonstid ta ns < 00 Temperaturområde ϑ C Beskyttelsesklasse Delingsenhet DE (7,5 mm) Tilkoblingstverrsnitt stivt mm²,4 - Tilkoblingstverrsnitt flertrådet mm²,4 - Tilkoblingstverrsnitt fleksibelt mm²,4 - YEARS TBS 27

TBS Katalog 2010/2011. Overspennings- og lynvernsystemer

TBS Katalog 2010/2011. Overspennings- og lynvernsystemer TBS Katalog 2010/2011 Overspennings- og lynvernsystemer elkoen til kundeservice Servicetelefon: 64802220 Telefaks for forespørsler: 64802249 Telefaks for ordrer: 64802249 E-post: bestilling@obo-bettermann.no

Detaljer

Lyn- og overspenningsvernsystemer Energiteknikk

Lyn- og overspenningsvernsystemer Energiteknikk OBOs lyn- og oversvern er inndelt i klassene type 1, type 2 og type 3 (tidligere B, C og D), som oppfyller ulike krav til brukssted, rest og kapasitet for støtstrømavledning. Dette selektive lyn- og oversvernet

Detaljer

Anlegget ditt trenger beskyttelse fra lyn og overspenning Vi har beskyttelsessystemer som er fremtidsrettet

Anlegget ditt trenger beskyttelse fra lyn og overspenning Vi har beskyttelsessystemer som er fremtidsrettet Anlegget ditt trenger beskyttelse fra lyn og overspenning Vi har beskyttelsessystemer som er fremtidsrettet IE C/EN 6164 3-1- 1: 2012 Nettbutikk: jfknudtzen.no E-post: firmapost@jfknudtzen.no eller bestilling@jfknudtzen.no

Detaljer

Vern for. Overspenning. Brosjyre. Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen.

Vern for. Overspenning. Brosjyre. Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen. Vern for Overspenning Brosjyre SIVILINGENIØR Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen.no Hva er overspenning? Overspenninger er svært raske spenningstopper

Detaljer

SVAKSTRØMSKATALOG. www.elko.no. ELKO AS Postboks 6598 Etterstad 0607 Etterstad. Besøksadresse: Sandstuveien 68, 0680 Oslo

SVAKSTRØMSKATALOG. www.elko.no. ELKO AS Postboks 6598 Etterstad 0607 Etterstad. Besøksadresse: Sandstuveien 68, 0680 Oslo SVAKSTRØMSKATALOG ELKO AS Postboks 6598 Etterstad 0607 Etterstad Besøksadresse: Sandstuveien 68, 0680 Oslo Tlf: 67 80 73 00 ccc@elko.no - www.elko.no www.elko.no Kapittel Innhold 1 2 3 Antennekontakter

Detaljer

Overspenningsbeskyttelse og strømforsyninger 2013 / 2014

Overspenningsbeskyttelse og strømforsyninger 2013 / 2014 Overspenningsbeskyttelse og strømforsyninger 2013 / 2014 6 Kretskorttilkoblingsteknikk og elektronikkhus Kretskortklemmer og -pluggforbindere Elektronikkhus Tilkoblingsteknikk for feltutstyr Pluggforbindere

Detaljer

Gira anropssystem 834 Plus. Planlegging, installasjon, igangkjøring og betjening. Systemhåndbok. N Gira anropssystem 834 Plus

Gira anropssystem 834 Plus. Planlegging, installasjon, igangkjøring og betjening. Systemhåndbok. N Gira anropssystem 834 Plus N Gira anropssystem 834 Plus Planlegging, installasjon, igangkjøring og betjening Gira anropssystem 834 Plus Systemhåndbok Innhold Innhold Innhold... 3 1. Innledning... 9 1.1 Generelle merknader... 9

Detaljer

Data og kommunikasjon

Data og kommunikasjon Data og kommunikasjon Vg1 elektrofag Oppgaver Elforlaget 1 1 Innledning 1.1 Gjennom praktiske øvinger i boka skal du lære å arbeide på ulike typer data- og kommunikasjonsanlegg. Etter at et anlegg er koblet

Detaljer

TBS Overspennings- og lynvernsystemer. Med omfattende planleggingsverktøy for sikker installasjon

TBS Overspennings- og lynvernsystemer. Med omfattende planleggingsverktøy for sikker installasjon TBS Overspennings- og lynvernsystemer Med omfattende planleggingsverktøy for sikker installasjon TBS Overspennings- og lynvernsystemer 2008 OBO. Slik jobber proffer. OBO vet hva proffene trenger: Perfekte

Detaljer

LexCom Home. Det mest fleksible hjemmenettverk med TV, tele og data i samme kabel

LexCom Home. Det mest fleksible hjemmenettverk med TV, tele og data i samme kabel . et mest fleksible hjemmenettverk med, tele og data i samme kabel TEKNISK KTLOG / PROSJEKTERING 2001:12 LEX22660 Et strukturert nettverk for private boliger er et fleksibelt og fremtidsrettet nettverk

Detaljer

Håndbok NEK400. Montørhåndbok. valg av vern og løsninger i hht. NEK 400:2010. Klart vi hjelper deg

Håndbok NEK400. Montørhåndbok. valg av vern og løsninger i hht. NEK 400:2010. Klart vi hjelper deg Håndbok NEK400 Montørhåndbok valg av vern og løsninger i hht. NEK 400:2010 Klart vi hjelper deg 904 Innledning Schneider Electric s Montørhåndbok er basert på installasjonsnormen NEK 400 og forskrifter

Detaljer

Anbefaling om intern infrastruktur i skolebygninger

Anbefaling om intern infrastruktur i skolebygninger anbefalinger Anbefaling om intern infrastruktur i skolebygninger Innhold 1. Hvorfor skal du lese dette heftet?... 5 1.1 Skolen i endring... 5 1.2 Bedre beslutningsgrunnlag... 5 1.3 Bedre økonomi... 6

Detaljer

ELIT AS. jord- og lynvernprodukter

ELIT AS. jord- og lynvernprodukter ELIT AS Når fagkunnskap og kompetanse teller jord- og lynvernprodukter Hellenvegen 9, 2022 gjerdrum telefon: 63 93 88 80 fax: 63 93 88 81 mail: firmapost@elit.no ELIT ELIT ELIT SCANDINAVIAN GROUP er totalleverandør

Detaljer

Intern infrastruktur i skolebygninger

Intern infrastruktur i skolebygninger Intern infrastruktur i skolebygninger Anbefaling Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen ble opprettet 1. januar 2010 og er underlagt Kunnskapsdepartementet. Senteret skal bidra til

Detaljer

STORE BLÅ HÅNDBOK. for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett

STORE BLÅ HÅNDBOK. for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett STORE BLÅ HÅNDBOK for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett 1 TIL MONTØREN Kjære bruker av Store Blå! Denne versjonen av Store Blå vil ta for seg hvilke

Detaljer

MASE MCSE. Tilbehør. Generelt Tilbehør. Side Paneler. Dører. Separasjons plate. Pakning. Bunn og tak plater. Sammen koblingssett.

MASE MCSE. Tilbehør. Generelt Tilbehør. Side Paneler. Dører. Separasjons plate. Pakning. Bunn og tak plater. Sammen koblingssett. 262 EMC SKAP MASE 266 IP 55, NEMA 12, IK 10 H: 400-1000 B: 400-800 D: 210-300 268 MCSE IP 54, NEMA 12, IK 10 H: 2000 B: 800 D: 600-800 Tilbehør Side Paneler Dører Separasjons plate Pakning Bunn og tak

Detaljer

Bewator Entro Installasjonsmanual

Bewator Entro Installasjonsmanual Bewator Entro Installasjonsmanual NO A Siemens Business Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering av Bewator Entro bruksanvisning er bare tillatt etter skriftlig avtale med Bewator. Bewator forbeholder

Detaljer

Datakommunikasjon og maskinvare

Datakommunikasjon og maskinvare Høgskolen i Telemark Jon Kvisli Datakommunikasjon og maskinvare Kompendium til emnet 6105 Windows Server og datanett Høgskolen i Telemark Januar 2015 Innhold 1. GRUNNPRINSIPPER I DATAKOMMUNIKASJON... 3

Detaljer

Innledning. Vi skal nå ta for oss noe av det et LAN kan bestå av. Et lokalnett består normalt av følgende deler:

Innledning. Vi skal nå ta for oss noe av det et LAN kan bestå av. Et lokalnett består normalt av følgende deler: Innledning "Et lokalnettverk er en fysisk sammenkobling av datamaskiner og -utstyr innenfor et begrenset område. Dette området kan være en bygning eller et begrenset antall bygninger. Et lokalnettverk

Detaljer

Innholdsoversikt. Muligheter som bare trådløst kan gi

Innholdsoversikt. Muligheter som bare trådløst kan gi xcomfort RF-abc Innholdsoversikt Muligheter som bare trådløst kan gi Med enkle midler kan det gamle huset bli som nytt. Energieffektivt, stilig og med moderne funksjonalitet. Kort sagt, smarte funksjoner

Detaljer

JORD- OG LYNVERNSPRODUKTER

JORD- OG LYNVERNSPRODUKTER ELIT AS NÅR FAGKUNNSKAP OG KOMPETANSE TELLER JORD- OG LYNVERNSPRODUKTER HELLENVEGEN 9, 2022 GJERDRUM TELEFON: 63 93 88 80 FAX: 63 93 88 81 MAIL: FIRMAPOST@ELIT.NO ELIT ELIT SCANDINAVIAN GROUP er totalleverandør

Detaljer

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Overspenningsvern og hvordan det skal monteres Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Vi har gjennom de siste utgavene av NEK 400 sett en utvikling fra at det skulle vurderes

Detaljer

Elektronikkatalog 2010/2011

Elektronikkatalog 2010/2011 Elektronikkatalog 2010/2011 Innhold 2x200 GLE I 19 Romtermostat 16A 35 Kapittel 1 300GLI/8A dim/br. RS 20 Gulvtermostat 16A 35 600GLE/I Plus/RS 20 Tregulvtermostat 16A 36 Teknisk info side 400 GLE/I Komfort

Detaljer

innholdsfortegnelse innholdsfortegnelse

innholdsfortegnelse innholdsfortegnelse Excellence in Electric PRODUKTKATALOG excellence in electric PRODUKTKATALOG innholdsfortegnelse innholdsfortegnelse side HVEM ER VI I SCANDINAVIAN ELECTRIC.. side 4 OVERSPENNINGSVERN HVEM VI I SCANDINAVIAN

Detaljer

Kundemagasinet fra Phoenix Contact Desember 2014. Den rette kjemien. Phoenix Contact er en pålitelig global partner for prosessindustrien

Kundemagasinet fra Phoenix Contact Desember 2014. Den rette kjemien. Phoenix Contact er en pålitelig global partner for prosessindustrien 4 14 Kundemagasinet fra Phoenix Contact Desember 2014 Den rette kjemien Phoenix Contact er en pålitelig global partner for prosessindustrien 02 Redaksjonelt UPDATE 3 14 Redaksjonelt 02 Henning Grorud Intervju

Detaljer

INFO. Halvleder relèer for spesielle applikasjoner. BBP-31 Merkemaskin Enkel å bruke og fullpakket med funksjoner

INFO. Halvleder relèer for spesielle applikasjoner. BBP-31 Merkemaskin Enkel å bruke og fullpakket med funksjoner JFK INFO Nr. 02 / 2011 JFK INFO Nr. 01 / 2011 Produktnytt Nr. 02 / 2011 JFK INFO INFO Halvleder relèer for spesielle applikasjoner Side 8 BBP-31 Merkemaskin Enkel å bruke og fullpakket med funksjoner Side

Detaljer

Peltor DECT-Com II. The Sound Solution. User s manual for DECT-Com II

Peltor DECT-Com II. The Sound Solution. User s manual for DECT-Com II Peltor DECT-Com II The Sound Solution User s manual for DECT-Com II DECT 1.8 GHz HURTIGGUIDE Peltor DECT-Com II Knapp Funksjon [M] [+] [ ] [M] & [+] [M] & [ ] Slå på/av DECT-Com II-enheten Velge funksjon

Detaljer

i en enebolig MÅL Praktisk oppgave Etter at du har arbeidet med dette kapitlet, skal du kunne

i en enebolig MÅL Praktisk oppgave Etter at du har arbeidet med dette kapitlet, skal du kunne TELEINSTALLASJON I EN ENEBOLIG 13 Tel elee- 2 installasjon i en enebolig MÅL Etter at du har arbeidet med dette kapitlet, skal du kunne foreta en vanlig teleinstallasjon i en enebolig velge riktig utstyr

Detaljer

Vern. Jordfeilvern. 116 Jordfeilautomater. 117 Gjeninnkobler. 117 Jordfeilblokker. 120 Jordfeilbrytere. 122 Jordfeilreleer.

Vern. Jordfeilvern. 116 Jordfeilautomater. 117 Gjeninnkobler. 117 Jordfeilblokker. 120 Jordfeilbrytere. 122 Jordfeilreleer. Vern Jordfeilvern 116 Jordfeilautomater 117 Gjeninnkobler 117 Jordfeilblokker 120 Jordfeilbrytere 122 Jordfeilreleer 128 Samleskinner 447 Teknisk dokumentasjon Modulærprodukter 105 Jordfeilautomat - med

Detaljer

Denne brukerhåndboken beskriver installering, igangsetting og vedlikehold av GSM-repeaterne GSM-305, GSM-505 og GSM-1205.

Denne brukerhåndboken beskriver installering, igangsetting og vedlikehold av GSM-repeaterne GSM-305, GSM-505 og GSM-1205. Forord Denne brukerhåndboken beskriver installering, igangsetting og vedlikehold av GSM-repeaterne GSM-305, GSM-505 og GSM-1205. Les denne brukerhåndboken nøye før du installerer og vedlikeholder repeatere.

Detaljer