nr 37/ NO årgang 97 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 37/07-2007.09.10 NO årgang 97 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 37/ NO årgang 97 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /07 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker...3 Internasjonale varemerkeregistreringer...35 Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Varemerkeregistreringer som ikke er fornyet Slettelser Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i navn og adresser i alle rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (526) Unntaksanmerkning (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig 2

3 registrerte varemerker /07 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf. varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FIGHTIN' DRAG Shimano Inc, 3-77, Oimatsu-cho, SAKAI-SHI, OSAKA, JP JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, NO 25 foreløpig klasse 28 Fiskeredskaper i form av fiskesneller, fiskestenger, snellefester, fiskesnører, fiskesnøreføringer, fiskekroker, sluker, kunstige fiskeagn, fiskekurver (fiskeutstyr), dupper, fiskevekter (i form av søkke), håv for fiskere, fiskevesker, fiskehansker; etuier for fiskestenger og oppbevaringsbokser til fiskeutstyr; hoftebeskyttere, spesielt utformet for fiske, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Olympus Corp, 43-2, Hatagaya 2-chome, Shibuya-ku TOKYO, JP Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO 9 Kameraer, digitale kameraer, deler og tilbehør hertil, utskiftbare linser, utvidelses- og konverteringslinser, linsefiltere, motlysblendere/solblendere, linselokk, linsestøtter/- stativer, elektroniske blitzer, blitzbraketter, batterier og elektriske celler, batteriladere, AC-adaptere, batteriholdere, fjernkontroller for kameraer, (måle)mattskiver, stativadaptere, øyemuslinger/øyeglass (eyecups), hetter for LCDkameraer, kameraetuier, kamerastropper, vannfaste beskyttere for kameraer, lagringskort, adaptere for lagringskort, programvare for å se på, behandling og redigering av bilder og lyd. 3

4 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Andrimne forlag og kommunikasjonshus AS, Postboks 14, Majorstua, 0330 OSLO, NO Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 9 Elektroniske publikasjoner. 16 Tidsskrifter, brosjyrer, aviser, flygeblader, bøker. 35 Annonsetjenester; reklamevirksomhet; annonse- og reklamevirksomhet via postordre; utarbeidelse av reklametekster; publisering av reklametekster; PR-virksomhet; organisering av messer for salg og markedsføring; organisering av handels- og reklameutstillinger; salgsfremmende tjenester (for tredjemann); statistisk informasjon; utleie av reklameplass; utsendelse av reklameannonser og reklamemateriell; demonstrasjoner av varer; utsendelse av vareprøver; markedsundersøkelser; meningsmålinger. 41 Utgivelse av tidsskrifter; utgivelse av bøker og aviser; utgivelse og publisering av elektroniske tidsskrifter, bøker og aviser on-line; utgivelse av tekster (andre enn reklametekster); forlagsvirksomhet; kulturelle aktiviteter. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Andrimne forlag og kommunikasjonshus AS, Postboks 14, Majorstua, 0330 OSLO, NO Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 9 Elektroniske publikasjoner. 16 Tidsskrifter, brosjyrer, aviser, flygeblader, bøker. 35 Annonsetjenester; reklamevirksomhet; annonse- og reklamevirksomhet via postordre; utarbeidelse av reklametekster; publisering av reklametekster; PR-virksomhet; organisering av messer for salg og markedsføring; organisering av handels- og reklameutstillinger; salgsfremmende tjenester (for tredjemann); statistisk informasjon; utleie av reklameplass; utsendelse av reklameannonser og reklamemateriell; demonstrasjoner av varer; utsendelse av vareprøver; markedsundersøkelser; meningsmålinger. 41 Utgivelse av tidsskrifter; utgivelse av bøker og aviser; utgivelse og publisering av elektroniske tidsskrifter, bøker og aviser on-line; utgivelse av tekster (andre enn reklametekster); forlagsvirksomhet; kulturelle aktiviteter. 4

5 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: OUTRAGEOUS ORIGINAL WM Wrigley Jr Co, 410 North Michigan Avenue, IL60611 CHICAGO, US Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO 30 Konfektyrer, nemlig tyggegummi, ballongtyggegummi, sukkertøy og peppermyntedrops. Nedenfor nevnte nasjonale registrering, er delvis transformert fra internasjonal registrering nr , i henhold til Madrid protokollen Art. 9 quinquies og varemerkeloven 57 første ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet GB (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Mona Thorkildsen Johansen, Magnusgate 4, 3722 SKIEN, NO Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 20 Møbler, herunder skap, senger, kommoder, bord, stoler. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Donvand Ltd trading as Gullivers Travel Associates, Gulliver's House, 27 Goswell Road, EC1M7GT LONDON, GB Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 39 Distribusjon av computer software relatert til reiser og ferier. 42 Design og utvikling av computer software relatert til reiser og ferier; computer software design relatert til ferier og reiser; utleie av computer software relatert til reiser og ferier; tilveiebringelse/forsyning av de forannevnte tjenester og dertil relatert informasjon fra en computer database eller internett; studier og undersøkelser relatert til reiser og ferier. Den internasjonale registreringen er tidligere kunngjort med innsigelsesperiode. Det løper ingen innsigelsesperiode fra denne kunngjøringen. 5

6 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Sprell levende AS, Arne Garborgsvei 37, 1472 FJELLHAMAR, NO 28 Spill, leker, gymnastikk- og sportsartikler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CONTACERA Pfizer Products Inc, Eastern Point Road, CT06340 GROTON, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 5 Veterinære preparater og stoffer. 41 Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet, sportslige aktiviteter. 44 Medisinske tjenester, - fysioterapivirksomhet/behandling. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PALVERA Pfizer Products Inc, Eastern Point Road, CT06340 GROTON, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 5 Veterinære preparater og stoffer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ASCENTRON Pfizer Products Inc, Eastern Point Road, CT06340 GROTON, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 5 Veterinære preparater og stoffer. 6

7 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/973,098 SONICANCHOR Stryker Corp, 2825 Airview Boulevard, MI49002 KALAMAZOO, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 10 Kirurgiske instrumenter og utstyr og deler dertil; kirurgiske implantater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/973,055 (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Andre Mlonyeni, Steenstrupsgt. 16B, 0554 OSLO, NO 9 Programvare som kobler sammen personer digitalt basert på at de befinner seg innenfor samme geografiske område. Programvare som kobler sammen personer og digitalt innhold basert på at personer og digitalt innhold befinner seg innenfor samme geografiske område. Med geografisk område kan menes et rom, en bygning, en uteplass, en bydel eller en by. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet. Tjenesten gjør det mulig for en person å tale med en eller flere andre, overføre meldinger mellom personer og sette personer i muntlig eller visuell forbindelse med hverandre. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. ARTHROSONICS Stryker Corp, 2825 Airview Boulevard, MI49002 KALAMAZOO, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 10 Kirurgiske instrumenter og utstyr og deler dertil; styreenheter for kirurgiske instrumenter og utstyr, kirurgiske implantater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke PepsiCo Inc, 700 Anderson Hill Road, NY PURCHASE, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 32 Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 7

8 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DACIA LOGAN Renault SAS, BOULOGNE BILLANCOURT, FR Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 12 Motorkjøretøy, motordrevne landkjøretøy, samt deler og tilbehør dertil. 28 Spill, leker, miniatyrbiler, uroer, brettspill, byggesett, apparater til elektroneske spill med unntak av for elektroneske spill som bare skal benyttes på TV, gymnastikk- og sportsartikler (med unntak av klær, matter og fottøy), lekeballonger, myke koseleker, lekepistoler. 37 Informasjon om reparasjon av kjøretøy, reparasjon og assistanse i forbindelse med maskinstans for kjøretøyer, vedlikehold av kjøretøy, reparasjon av kjøretøy, servicestasjoner for kjøretøy, vask og rens av kjøretøy, smøring av kjøretøy, polering av kjøretøy, anti-rust behandling av kjøretøy, regummiereng av dekk, vulkanisering av dekk. 39 Transport, sjåførtjenester, transportinformasjon, utleie av kjøretøy, booking av plasser (transport), lagring, transportagenttjenester, assistanse i forbindelse med maskinstans for kjøretøyer (tauing), veitransport, utleie av garasjer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MICROSOFT MEDIAROOM Microsoft Corp, One Microsoft Way, WA REDMOND, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 9 Dataprogramvare for levering av video og fjernsynsprogrammer i kringkastingskvalitet over bredbånd, kabel, satellitt og trådløse nettverk; dataprogramvare for tilveiebringelse av videobestillingstjenester (video-on-demandtjenester); nedlastbare filmer og fjernsynsprogrammer tilveiebrakt via videobestilling (video-on-demand); dataprogramvare for overføring av privat(e) fotografier, video og musikk over bredbånd, kabel, satellitt og trådløse nettverk; dataprogramvare for digitalt opptak av video; og dataprogramvare for tilveiebringelse av en programguide for visning av tilgjengelige video- og fjernsynssendinger og video- og fjernsynsnedlastinger. 38 Kringkastingstjenester, tilveiebringelse av video- og fjernsynsprogrammer over bredbånd, kabel, satellitt og trådløse nettverk; og videobestillingstjenester (video-on-demandtjenester) via bredbåndsnettverk. 41 Underholdningstjenester; tilveiebringelse av informasjon vedrørende fjernsyns- og videoprogrammer; tilveiebringelse av online brukerveiledninger inneholdende informasjon om fjernsyns- og videoprogrammer tilgjengelige over bredbånd, kabel, satellitt og trådløse nettverk og tilgjengelige via videobestillingstjenester (video-ondemand-tjenester); levering av ikke-nedlastbare filmer og fjernsynsprogrammer via en videobestillingstjeneste (video-on-demandtjeneste); og distribusjon av fjernsynsshow, filmer og videoer for andre. 8

9 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Rectus Tema AS, Branstadveien 20, 1550 HØLEN, NO Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, NO 6 Bygningsmaterialer av metall; små gjenstander av metall (isenkramvarer), festeklemmer for slanger, kabel eller rør; tromler av metall, ikke mekaniske, for slanger og fleksible rør, stålslanger. 7 Universalkoblinger og koblinger andre enn for landkjøretøyer; kuplinger og nipler; verktøy herunder luftverktøy; filtre (deler av maskiner eller motorer); tromler, mekaniske, for slanger og fleksible rør; maskiner herunder trykkluftutstyr. 8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 77/123,622 ANIÁN Reuters SA, 153 Route de Thonon, 1245 COLLONGE- BELLERIVE, CH Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 9 Forhåndsinnspilte audio CD'er med finansielle data; forhåndsinnspilte video disker med finansielle data; ROM CD'er med finansielle data; computer genererende programmer for bruk i handel med aksjer og obligasjoner; computer software for innsamling og distribusjon av data, utveksling av finansiell informasjon, elektronisk børsvirksomhet, aksjehandel, finansielle transaksjoner utført via Internet, telefon eller minibanker, computer software for nyhetsbyråer for innhenting og utsending av data for nyhetsbyråer; computer grensesnitt kretskort; computer grensesnittmoduler; teleprintere; fjernsynsapparater, nemlig fjernsynsskjermer; telekommunikasjonsapparater og instrumenter, nemlig computere; tastaturer for datamaskiner; computer periferiutstyr; computer software for levering av finansiell informasjon og nyheter og nedlastbare publikasjoner i form av nyhetsbrev og magasiner i elektronisk form levert online fra en database eller fra fasiliteter fremskaffet på Internett eller nettsteder på områdene finansiell informasjon og nyheter; nedlastbar computer software for bruk i finansielle applikasjoner for kontroll, oppdatering, overvåkning og tilgang til finansregnskaper; og telekommunikasjonsapparater, nemlig modemer for å aktivere forbindelse til databaser og Internet; computer software for å aktivere søking etter data. 16 Publikasjoner, nemlig bøker og trykte tidsskifter på området finans og handel med verdipapirer. 35 Fremskaffelse av forretningsinformasjon, nemlig markedsinformasjon; etterforskning for forretninger; økonomisk planlegging; bedriftsundersøkelser; fremskaffelse av statistisk informasjon for forretnings- eller kommersielle formål; fremskaffelse av det forannevnte online fra en computer database eller Internet; kompilering av annonser og reklame for bruk som websider på Internet. 36 Finansanalyser; finansrådgivning; konsulentbistand i skattespørsmål; børsnoteringer; elektroniske pengeoverføringer; finansiell- og børsmarkeds informasjon; informasjon om obligasjoner, garantiobligasjoner, børs og investeringsselskaper; skatteberegninger; informasjonstjenester relatert til finans og forsikring, fremskaffet online fra en computer database eller fra Internet. 41 Utdannelsesvirksomhet, nemlig opplæringsvirksomhet og undervisning i klasser på området finans, bruk og behandling av økonomisk, finansiell, monetær og børs informasjon; redigering av skrevet tekst, videobåndredigering, redigering av lyd, publisering av bøker, magasiner, journaler og tekster; nyhetsrapporteringstjenester og fremskaffelse av aktuelle nyheter online. 42 Dataprogrammering; utleie av datamaskiner; 9

10 registrerte varemerker /07 utarbeidelse av dataprogrammer; oppdatering av computer software; utleie av computer software; design og utvikling av computer hardware og software. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 77/123,626 (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Reuters SA, 153 Route de Thonon, 1245 COLLONGE- BELLERIVE, CH Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 9 Forhåndsinnspilte audio CD'er med finansielle data; forhåndsinnspilte video disker med finansielle data; ROM CD'er med finansielle data; computer genererende programmer for bruk i handel med aksjer og obligasjoner; computer software for innsamling og distribusjon av data, utveksling av finansiell informasjon, elektronisk børsvirksomhet, aksjehandel, finansielle transaksjoner utført via Internet, telefon eller minibanker, computer software for nyhetsbyråer for innhenting og utsending av data for nyhetsbyråer; computer grensesnitt kretskort; computer grensesnittmoduler; teleprintere; fjernsynsapparater, nemlig fjernsynsskjermer; telekommunikasjonsapparater og instrumenter, nemlig computere; tastaturer for datamaskiner; computer periferiutstyr; computer software for levering av finansiell informasjon og nyheter og nedlastbare publikasjoner i form av nyhetsbrev og magasiner i elektronisk form levert online fra en database eller fra fasiliteter fremskaffet på Internett eller nettsteder på områdene finansiell informasjon og nyheter; nedlastbar computer software for bruk i finansielle applikasjoner for kontroll, oppdatering, overvåkning og tilgang til finansregnskaper; og telekommunikasjonsapparater, nemlig modemer for å aktivere forbindelse til databaser og Internet; computer software for å aktivere søking etter data. 16 Publikasjoner, nemlig bøker og trykte tidsskifter på området finans og handel med verdipapirer. 35 Fremskaffelse av forretningsinformasjon, nemlig markedsinformasjon; etterforskning for forretninger; økonomisk planlegging; bedriftsundersøkelser; fremskaffelse av statistisk informasjon for forretnings- eller kommersielle formål; fremskaffelse av det forannevnte online fra en computer database eller Internet; kompilering av annonser og reklame for bruk som websider på 10

11 registrerte varemerker /07 Internet. 36 Finansanalyser; finansrådgivning; konsulentbistand i skattespørsmål; børsnoteringer; elektroniske pengeoverføringer; finansiell- og børsmarkeds informasjon; informasjon om obligasjoner, garantiobligasjoner, børs og investeringsselskaper; skatteberegninger; informasjonstjenester relatert til finans og forsikring, fremskaffet online fra en computer database eller fra Internet. 41 Utdannelsesvirksomhet, nemlig opplæringsvirksomhet og undervisning i klasser på området finans, bruk og behandling av økonomisk, finansiell, monetær og børs informasjon; redigering av skrevet tekst, videobåndredigering, redigering av lyd, publisering av bøker, magasiner, journaler og tekster; nyhetsrapporteringstjenester og fremskaffelse av aktuelle nyheter online. 42 Dataprogrammering; utleie av datamaskiner; utarbeidelse av dataprogrammer; oppdatering av computer software; utleie av computer software; design og utvikling av computer hardware og software. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: KEPLAT Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc, 408, Tashirodaikanmachi, TOSU-SHI, SAGA, JP Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: IDO FORM IMMUNO Ferrosan A/S, Sydmarken 5, 2860 SØBORG, DK Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 5 Proteinholdige diett- og kosttilskuddspreparater for helseformål, midler til regulering av tarmfloraen, herunder til hjelp ved løs og hard mage; vitamin- og mineralpreparater. 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; helsekost og kosttilskudd (ikke til medisinsk bruk) hovedsakelig bestående av uttrekk fra planter og/eller dyr, herunder skalldyr, urter og tang; urter herunder urteekstrakter til bruk som næringsmidler. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier; helsekost og kosttilskudd (ikke til medisinsk bruk og ikke opptatt i andre klasser) hovedsakelig bestående av tørkede krydderurter; is; fruktsauser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NEFROSAN Biosan AS, Bjørnengveien 8, 1662 ROLVSØY, NO Advokatfirmaet Kari Sofie Jacobsen, Nygaardsgaten 3, 1606 FREDRIKSTAD, NO 5 Naturlegemiddel. 29 Helsekost. 30 Helsekost. 11

12 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke MJM International AS, Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 92, 3044 DRAMMEN, NO Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter, bijouterivarer. 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder; kofferter og reisevesker, håndvesker; vesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. 25 Klær, fottøy, sko, hodeplagg; belter (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ALLERGUIDE Allergan Inc, 2525 Dupont Drive, CA92612 IRVINE, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 10 Doseringspumper, -anordninger og innretninger for korrekt administrasjon av oftalmiske, medisinske, veterinære og farmasøytiske preparater i overensstemmelse med doseringsinstruksjoner og reseptgitte anvisninger. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Allergan Inc, 2525 Dupont Drive, CA92612 IRVINE, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 10 Doseringspumper, -anordninger og innretninger for korrekt administrasjon av oftalmiske, medisinske, veterinære og farmasøytiske preparater i overensstemmelse med doseringsinstruksjoner og reseptgitte anvisninger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: WHISTLES Whistles Ltd, Stanton Harcourt Industrial Estate, Stanton Harcourt, OX295UT OXFORDSHIRE, GB Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 3 Parfymevarer, såper, eteriske oljer, kosmetikk, hårlotion. 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer; bager og håndvesker. 25 Klær, fottøy, hodeplagg og belter. 35 Detaljhandel i forbindelse med parfymevarer, såper, eteriske oljer, hårpleieprodukter, juvelervarer og bijouterivarer, klokker, solbriller, briller, lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, bager, håndvesker, klær, fottøy, hodeplagg, belter, håndklær, sengeklær, duker, puter og sengetepper 12

13 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Q-Rert Biosan AS, Bjørnengveien 8, 1662 ROLVSØY, NO Advokatfirmaet Kari Sofie Jacobsen, Nygaardsgaten 3, 1606 FREDRIKSTAD, NO 5 Naturlegemiddel. 29 Helsekost. 30 Helsekost. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Olympus Imaging Corp, 43-2, Hatagaya 2-chome, Shibuya-ku TOKYO, JP Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO 9 Kameraer, digitale kameraer, deler og tilbehør hertil, utskiftbare linser, utvidelses- og konverteringslinser, linsefiltere, motlysblendere/solblendere, linselokk, linsestøtter/- stativer, elektroniske blitzer, blitzbraketter, batterier og elektriske celler, batteriladere, AC-adaptere, batteriholdere, fjernkontroller for kameraer, (måle)mattskiver, stativadaptere, øyemuslinger/øyeglass (eyecups), hetter for LCDkameraer, kameraetuier, kamerastropper, vannfaste beskyttere for kameraer, lagringskort, adaptere for lagringskort, programvare for å se på, behandling og redigering av bilder og lyd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MODUTAB Glaxo Group Ltd, Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, UB60NN GREENFORD, MIDDLESEX, GB Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 5 Farmasøytiske preparater og substanser. 13

14 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Kraft Foods AS, Johan Throne Holsts plass 1, 0566 OSLO, NO Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 14 Ur og kronometriske instrumenter, klokker og lommeur. 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, marmelader, kompotter, egg, melk og melkeprodukter, yoghurt og frossen yoghurt; spiselige oljer og fett; tomatpure og tomat juice; snacksprodukter basert på poteter, grønnsaker og frukt; ristede, tørrede, salte, krydrede og smakstilsatte nøtter. 30 Kaffe, kaffeerstatning, te og kakao, herunder drikker laget derav, sukker og søtningsmidler; mel og næringsmidler av korn, frokostkorn, pasta og andre deigprodukter, pizza, bakverk etter russisk oppskrift, paier, brød, bakverk, konditorvarer og konfektyrer inkludert sjokolade og søtsaker; iskrem, yoghurtiskrem, frossen yoghurt og spiseis; salt, sennep, ketchup, eddik, sauser (krydderier), krydder, snacksprodukter i form av popcorn og sprø maisprodukter samt snacksprodukter basert på mais, ris, bygg, rug, bakverk eller konditorvarer. 32 Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SPECTRA OPTIA Gambro BCT Inc, West Collins Avenue, CO80215 LAKEWOOD, US JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, NO 10 Medisinske apparater for ekstrakorporeal blodbehandling i forbindelse med behandling av benmarg, aferese, blodseparasjon og filtrering, terapeutisk blodbehandling, samt utstyr og tilbehør herfor. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke American Car Club of Norway, Postboks 6006, 7003 Trondheim, NO Sigurd Jørgen Klomsæt, Grensen 12, 0159 Oslo, NO 16 Magasiner. 37 Reparasjon av kjøretøyer og reparasjonsinformasjon. 42 Juridisk bistand. 14

15 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HERBA VITAL Biosan AS, Bjørnengveien 8, 1662 ROLVSØY, NO Advokatfirmaet Kari Sofie Jacobsen, Nygaardsgaten 3, 1606 FREDRIKSTAD, NO 5 Naturlegemiddel. 29 Helsekost. 30 Helsekost. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Rel-X Biosan AS, Bjørnengveien 8, 1662 ROLVSØY, NO Advokatfirmaet Kari Sofie Jacobsen, Nygaardsgaten 3, 1606 FREDRIKSTAD, NO 5 Naturlegemiddel. 29 Helsekost. 30 Helsekost. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: KATHRYN Kohler Co, 444 Highland Drive, WI53044 KOHLER, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 6 Bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider; metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; malmer; badeavlukker av metall, metallrammer til dusjkabinett, metallkroker, metallknagger, runde dørhåndtak av metall, hengsler og beslag av metall, skuffhåndtak av metall, dørhåndtak av metall, møbelbeslag av metall, metallklinker og -slåer, metallhasper, metallben, metallrammer, metallrør, metalldører og dørinnramming av metall, rammer av metall, metallrekkverk, metallgelender, dørterskeler av metall, ende- og avslutningsstykker av metall, manuelt drevne metallventiler og metallfester, metallskruer, metallbolter, metallskiver, alle foregående varer hovedsakelig av metall, ventiler av metall (andre enn maskindeler). 11 Apparater og innretninger for belysning, dampproduksjon, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; badekar, badekar av metall, boble- og massasjebad, badinstallasjoner; dusjkabinett av metall; dusjer og dusjinstallasjoner; elektriske dusjer; elektriske varmtvannsberedere; dusjkabinetter; dusjkar; dusjhoder; dusjdører; vannavledere; dusjsprøytehoder; servanter; bidéter; vaskeservanter; toaletter; toalettskåler; toalettseter; berøringsfrie toaletter; berøringsfrie spyleapparater; vannklosetter; lys og lamper; berøringsfrie lys og lamper; taklys, taklamper; taklys og overlys for møbler; elektrisk belysning; lysarmaturer; avløp, kummer og vasker; søyler, sokler og pidestaller for servanter og vasker; kraner og blandebatterier; tappekraner; berøringsfrie tappekraner; vannfiltre; termostatisk, infrarødt, radar- og elektronisk styrte tappekraner; avløpssiler og -rister for bruk med servant-, bad- og dusjsluk; propper for bruk med servant-, bad- og dusjsluk; vannspringer; vannstyringsventiler for vanncisterner; vannstyringsventiler; vannstyringsventiler for vannkraner og blandebatterier; urinaler; vanncisterner; apparater og installasjoner for bløtgjøring eller mykning av vann; drikkefontener; saunaer; ikke-metalliske håndtak og hendler for cisterner; sanitærapparater og -installasjoner; apparater og innretninger for vanntilførsel og sanitærutstyr og sanitærporselen; metallkummer og metallkumenheter. 20 Møbler, speil, billedrammer; varer av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast; baderomsmøbler; møbler for hus og hjem; kontormøbler; skap og kabinetter; benkeplater og bordplater; senger; benker; bokreoler; lenestoler; stoler; kommoder; konsoller; pulter; anretningsbord, kjøkkenbenker; stativer og anretninger for matservering (møbler); avlastningsbord, skjenker, buffeter; stativer; pidestaller; krakker; reoler; bord; møbeldører av glass; møbeldører; bambusgardiner; møbler laget av rotting; madrasser; hyller; statuer av tre, voks, gips eller plast; toalettbord med inkorporert vaskeservant; metallhyller. 15

16 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: IRON WORKS Kohler Co, 444 Highland Drive, WI53044 KOHLER, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; badekar, boble- og massasjebad, badinstallasjoner; badekar av metall; dusjer og dusjinstallasjoner; dusjkabinetter av metall; elektriske dusjer; elektriske varmtvannsberedere; dusjkabinetter; dusjpanner; dusjhoder; dusjdører; vannavledere; dusjsprøytehoder; servanter; bidéter; vaskeservanter; toaletter; toalettskåler; toalettseter; berøringsfrie toaletter; berøringsfrie spyleapparater; vannklosetter; lys og lamper; berøringsfrie lys og lamper; taklys, taklamper; taklys og overlys for møbler; elektrisk belysning; lysarmaturer; avløp, kummer og vasker; søyler, sokler og pidestaller for servanter og vasker; kraner og blandebatterier; tappekraner; berøringsfrie tappekraner; vannfiltre; termostatisk, infrarødt, radar- og elektronisk styrte tappekraner; elektriske håndtørrere; avløpssiler og -rister for bruk med servant-, bad- og dusjsluk; berøringsfrie håndtørkeapparater; propper for bruk med servant-, bad- og dusjsluk; vannspringer; vannstyringsventiler for vanncisterner; vannstyringsventiler; vannstyringsventiler for vannkraner og blandebatterier; urinaler; vanncisterner; apparater og installasjoner for bløtgjøring eller mykning av vann; drikkefontener; saunaer; ikke-metalliske håndtak og hendler for cisterner; sanitærapparater og - installasjoner; apparater og innretninger for vanntilførsel og sanitærutstyr og sanitærporselen. 20 Møbler, speil, billedrammer; varer av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast; baderomsmøbler; møbler for hus og hjem; kontormøbler; skap og kabinetter; benkeplater og bordplater; senger; benker; bokreoler; lenestoler; stoler; kommoder; konsoller; pulter; anretningsbord, kjøkkenbenker; stativer og anretninger for matservering (møbler); avlastningsbord, skjenker, buffeter; stativer; pidestaller; krakker; reoler; bord; møbeldører av glass; møbeldører; bambusgardiner; møbler laget av rotting; madrasser; hyller; statuer av tre, voks, gips eller plast; toalettbord med inkorporert vaskeservant. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DEVONSHIRE Kohler Co, 444 Highland Drive, WI53044 KOHLER, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikkeelektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i ande klasser); malmer; badeavlukker av metall og metallrammer til dusjkabinett, metallkroker, metallknagger, runde dørhåndtak av metall, hengsler og beslag av metall, skuffhåndtak av metall, dørhåndtak av metall, møbelbeslag av metall, metallklinker og -slåer, metallhasper, metallben, metallrammer, metallrør, metalldører og dørinnramming av metall, rammer av metall, metallrekkverk, metallgelender, dørterskeler av metall, ende- og avslutningsstykker av metall, lagringsenheter av metall, manuelt drevne metallventiler og metallfester, metallskruer, metallbolter, metallskiver, små metallgjenstander, isenkramvarer, alle foregående varer hovedsakelig av metall, ventiler av metall (andre enn maskindeler). 11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; badekar, boble- og massasjebad, badinstallasjoner; badekar av metall; dusjer og dusjinstallasjoner; dusjkabinetter av metall; elektriske dusjer; elektriske varmtvannsberedere; dusjkabinetter; dusjpanner; dusjhoder; dusjdører; vannavledere; dusjsprøytehoder; servanter; bidéter; vaskeservanter; toaletter; toalettskåler; toalettseter; berøringsfrie toaletter; berøringsfrie spyleapparater; vannklosetter; lys og lamper; berøringsfrie lys og lamper; taklys, taklamper; taklys og overlys for møbler; elektrisk belysning; lysarmaturer; avløp, kummer og vasker; søyler, sokler og pidestaller for servanter og vasker; kraner og blandebatterier; tappekraner; berøringsfrie tappekraner; vannfiltre; termostatisk, infrarødt, radar- og elektronisk styrte tappekraner; elektriske håndtørrere; avløpssiler og -rister for bruk med servant-, bad- og dusjsluk; berøringsfrie håndtørkeapparater; propper for bruk med servant-, bad- og dusjsluk; vannspringer; vannstyringsventiler for vanncisterner; vannstyringsventiler; vannstyringsventiler for vannkraner og blandebatterier; urinaler; vanncisterner; apparater og installasjoner for bløtgjøring eller mykning av vann; drikkefontener; saunaer; ikke-metalliske håndtak og hendler for cisterner; sanitærapparater og - installasjoner; apparater og innretninger for vanntilførsel og sanitærutstyr og sanitærporselen; metallkummer og metallkumenheter. 20 Møbler, speil, billedrammer; varer av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast; baderomsmøbler; møbler for hus og hjem; kontormøbler; skap og kabinetter; benkeplater og bordplater; senger; benker; bokreoler; lenestoler; stoler; kommoder; konsoller; pulter; anretningsbord, kjøkkenbenker; stativer og anretninger for matservering 16

17 registrerte varemerker /07 (møbler); avlastningsbord, skjenker, buffeter; stativer; pidestaller; krakker; reoler; bord; møbeldører av glass; møbeldører; bambusgardiner; møbler laget av rotting; madrasser; hyller; statuer av tre, voks, gips eller plast; toalettbord med inkorporert vaskeservant; metallskap, metallhyller. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: RAZR Razor USA LLC, A Carmenita Road, CA90703 CERRITOS, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 9 Telefoner, mobiltelefoner, radiotelefoner, personsøkere, toveisradioer, radiosendere, radiomottakere, kombinerte radiosendere og - mottakere, elektroniske lommeplanleggere, og relatert tilbehør for de forannevnte varene, nemlig hodemikrotelefoner, mikrofoner, høyttalere, bærekasser, og beltespenner; dataprogrammer og programmer benyttet for sending eller gjengivelse eller mottakelse av lyd, bilder, video eller data over et telekommunikasjonsnettverk eller system mellom terminaler og for å forbedre og forenkle bruk og tilgang til computer nettverk og telefonnettverk; dataprogram til bruk i generell databasebehandling; e-handel datamaskinprogram for å tillate brukere å sikkert plassere ordre og gjennomføre betalinger i forbindelse med elektroniske handelstransaksjoner via et globalt nettverk eller telekommunikasjonsnettverk; computerprogram for trening og produktsupport for computere og mobiltelefoner i forbindelse med kommunikasjon; programvare til dataspill for mobile håndsett; dataprogram og program inneholdende musikk, film, animasjon, elektroniske bøker; dataprogram for distribusjon av informasjon og interaktivt multimedia innhold inneholdende tekst, bilder, video og lyd til brukere i forbindelse med kommunikasjon, dataprogram og program for administrasjon og operasjon av trådløse telekommunikasjonsinnretninger; dataprogram for aksesjon, søking, indeksering og gjenoppretting av informasjon og data fra globale computernettverk og globale kommunikasjonsnettverk, og for browsing og navigering gjennom websider på de nevnte nettverkene; dataprogram for sending og mottakelse av kortmeldinger og elektronisk post og for filtrering av ikke-tekst informasjon fra dataene; analoge og digitale kombinerte radiosendere og -mottakere eller mottakere av data; elektronisk dataspill for mobile håndsett; kameraer; system og apparater for elektroniske pengetransaksjoner, nemlig smartkort, smartkort lesere; kalkulatorer; kort for kommunikasjonsformål, nemlig datakort, modemkort og faksmodemkort for kommunikasjonsformål, alt til bruk med kommunikasjonsapparater; modem, globale posisjonsenheter, batteriers batteriladere, strømforlengere, og antenner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: iweb Inovex AS, c/o Revisorsgruppen Viken AS, Engebrektsvei 3, 0275 OSLO, NO 9 Databehandlingsutstyr og datamaskinprogrammer. 42 Design og utvikling av dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 77/000,989 AFFYMAX Affymax Inc, 4001 Miranda Avenue, CA94304 PALO ALTO, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 5 Farmasøytiske preparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: APRECIN CollaGenex Pharmaceuticals Inc, 41 University Drive, PA18940 NEWTOWN, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 5 Farmasøytiske, medisinske og veterinære preparater og stoffer. 38 Lyd, bilde og videokommunikasjon. 17

18 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DinSkog.no Prevista AS, Postboks 554, 3605 KONGSBERG, NO 35 Administrasjon av dataarkiver; datasøk i datafiler, for andre; innsamling av informasjon for bruk i databaser; systematisering av informasjon for bruk i databaser; utarbeidelse av statistikk; alle forannevnte tjenester relatert til nettside om skogbruk. 42 Opprettelse og vedlikehold av websider for andre; design og utvikling av dataprogrammer; utarbeidelse og kopiering av dataprogrammer; ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer; konvertering av dataprogrammer og data (ikke fysisk konvertering); alle forannevnte tjenester relatert til nettside om skogbruk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Helt Rent Rengjøringsbyrå AS, Bromstadv. 57, 7047 TRONDHEIM, NO Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, NO 37 Byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet, installasjonsvirksomhet, rengjøringsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Carant Norge AS, Ivar Lykkes vei 9, 7486 TRONDHEIM, NO Pretor Advokat AS, Postboks 1734 Sentrum, 7416 TRONDHEIM, NO 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Parma Plast as, Straume Næringspark, 5353 STRAUME, NO 12 Støtdempere for kjøretøy; støtfangere for kjøretøy; fendere for skip. 17 Støtdemperputer av gummi. 18

19 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HERADUR Tibotec Pharmaceuticals Ltd, Eastgate Village, Little Island COUNTY CORK, IE JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, NO 5 Farmasøytiske preparater og substanser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: LECTINECT Palm Research AS, Lungegårdsbakken 1, 5018 BERGEN, NO Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 5 Farmasøytiske produkter; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk; næringsmidler for spedbarn; naturlegemidler; kosttilskudd, helsekostprodukter og næringsmiddeltilsetninger for medisinske formål; vitamin- og mineralpreparater; medisinske og/eller styrkende urter; medisinsk te; urtete for medisinske formål. 29 Kosttilskudd, helsekostprodukter og næringsmiddeltilsetninger, i hovedsak bestående av animalske produkter/ingredienser. 30 Kaffe; te, herunder urtebasert te; kaffe-, te og urtetebaserte drikker, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is; kosttilskudd, helsekostprodukter og næringsmiddeltilsetninger, i hovedsak bestående av vegetabilske produkter/ingredienser. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Norges Golfforbund, Sognsveien 75L, Ullevål stadion, 0840 OSLO, NO 16 Instruksjons- og undervisningsmateriell. 41 Instruksjons, trenings- og utviklingsvirksomhet for golfspillere. 42 Design, utvikling og vedlikehold av web-sider og programvare. 19

20 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Palmerston Ltd, 2nd Floor, Sixty Circular Road DOUGLAS, ISLE OF MAN, GB Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 9 Elektriske, elektroniske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til signalering, kontroll og undervisning: fjernsynsapparater og instrumenter; telekommunikasjonsutstyr; elektronisk utstyr for å motta fjernsyns- og globale kommunikasjonsnettverksoverføringer og overføre dem til et fjernsyn eller annet skjermbildeutstyr samt dataprogrammer for bruk med disse; optiske diskettspillere og dataprogrammer for disse; magnetiske databærere, smartkort, kodede kort, datakort, opptaksdisketter; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd, bilder og data; regnemaskiner; telekommunikasjonsapparater og instrumenter; telefaks-, teleks-, telefon-, telegram- og datafangst installasjoner, apparater og instrumenter; dataprogrammer; computer software og programmer; computer software og telekommunikasjonsapparater (inkludert modemer) for å aktivere forbindelse til databaser og til Internett; operativsystemprogrammer; computer software og nettoppbyggings hardware for forenkling av interaktive multimediekommunikasjoner; computer software for bruk i oppretting, redigering og levering av tekstinformasjon og grafisk informasjon via computer kommunikasjonsnettverk; data-programmer for digital publisering, trykking, bilde-behandling, og elektronisk dokumentlagring, manipulering, overføring og gjenfinning; computere, håndholdte computere; dataprogrammer for ledelse av kommunikasjons- og datautveksling mellom håndholde computere og stasjonære datamaskiner; computer hardware og computer utmatingsenheter, printere og skjermfremvisere; digital trådløs telekommunikasjons hardware og software; nedlastbar data inkludert publikasjoner og software; computer software og publikasjoner i elektronisk form tilbudt online fra databaser eller fra systeminnretninger fremskaffet på Internett (inkludert nettsteder); elektroniske spill og dataspill, spillprogrammer, spillkassetter, underholdningskonsoller; underholdningskonsoller inneholdende computer hardware og software for å fremskaffe audio, video, og multimedia utdata; deler og komponenter til alle de forannevnte varer 16 Magasiner, trykksaker, trykte publikasjoner, bøker, tidsskrifter 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt 35 Assistanse ved ledelse av handels- eller industribedrifter; byråer for handels- eller industriinformasjon; annonse- og reklamevirksomhet samt markedsførings- og informasjonstjenester relatert til disse tjenestene, organisering av salgsfremmende aktiviteter gjennom audiovisuelle media, utleie av reklameplass; fjernsynsreklameinnslag; kompilering av annonser og reklamer for bruk som Web-sider på Internett; forberedelse og presentasjon av audiovisuelle displayer for reklameformål, utsendelse av reklameannonser, forretningsinformasjonstjenester; mottak, lagring og fremskaffelse av databehandlet forretningsinformasjonsdata; markedsundersøkelser; forretningsplanlegging, forretningsvurderinger, bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester, markedsførings og forretningsundersøkelser; kompilering av forretningsstatistikker og handelsinformasjon, auksjonssalg, detaljhandelstjenester av, varehustjenester av og oppstilling, for andre, av et utvalg av varer, nemlig toalettartikler, rensepreparater for personlig bruk, parfyme, kosmetikk, hudpleiepreparater, farmasøytiske og sanitære preparater, førstehjelpssett, tannpussemidler, helsepleiepreparater for personlig bruk, nøkkelringer, låser, barbermaskiner, elektriske barbermaskiner, barberhøvler, tannbørster, elektriske tannbørster, kammer, svamper, billedrammer, speil, husholdningsredskaper og beholdere, glasstøy, porselen, krystall og steintøy, spisebestikk og bordservice, askebeger, audio og/eller visuelt utstyr og periferiutstyr, kalkulatorer, datamaskiner, computer software, computer hardware, kameraer, negativer, databehandlingsutstyr, apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder, magnetiske databærere, videokassetter, kassetter, opptaksdisketter, forhåndsinnspilte kassetter og disketter, juvelervarer, ur og kronometriske instrumenter, papir, papp og varer laget av disse materialer, trykksaker, bøker, magasiner, posters, aviser, kontorrekvisita, skrivesaker, spillkort, lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, kofferter og reisevesker, ryggsekker, håndvesker, dokumentmapper, paraplyer, spaserstokker, sekker og bager, tekstilvarer, klær, hodeplagg, fottøy, spill og leketøy, gymnastikk- og sportsartikler, mat og drikkevarer, konservert mat, snacks, konfektyrer, alkoholholdige og/eller ikke-alkoholholdige drikkevarer, øl, tobakk, sigaretter, artikler for røkere, fyrstikker (unntatt transport av varene) slik at kunder på en hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe disse varene i varehus, eller i supermarkeder, eller i detaljsalgs elektroforretninger eller i detaljforretning som spesialiserer seg på telekommunikasjonsapparater og instrumenter eller apotek, eller fra en internett Web-side for generell handel, eller fra en Web-side som spesialiserer seg på elektriske telekommunikasjonsapparater og instrumenter, eller farmasøytiske varer; rådgivning og assistanse ved utvelgelse av varer og tjenester; konsultasjonstjenester, fremskaffelse av informasjon og rådgivning relatert til de forannevnte tjenester. 36 Sponsing av konkurranser. 38 Elektroniske og telekommunikasjons overføringstjenester; overføring av datadokumenter, beskjeder, bilder, lyder, stemmer, tekst, audio, video og elektronisk kommunikasjon og data og informasjon ved elektronisk, computer, kabel, radio, personsøking, teleprinter, teleletter, elektronisk post, faksmaskin, fjernsyn, mikrobølge, laserstråle, kommunikasjonssatellitt, mikrobølgelinker, bakkebundne hjelpemidler, kabel, trådløs eller trådlenket system eller andre kommunikasjonsmidler; fremskaffelse av multimedia informasjon og interaktive multimediatjenester; fremskaffelse og drift av søkemotorer; konsultasjonstjenester relatert til datakommunikasjon, overføring, fremskaffelse av og visning av informasjon for forretnings- eller hjemmeformål fra en computerlagret databank; elektroniske posttjenester; telekommunikasjonstjenester relatert til internett; telekommunikasjon av informasjon (inkludert Web- 20

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 39/07-2007.09.24 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 39/07-2007.09.24 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 39/07-2007.09.24 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 12/08-2008.03.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 32/06-2006.08.07 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 32/06-2006.08.07 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 32/06-2006.08.07 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 43/09-2009.10.19 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 46/06-2006.11.13 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/10-2010.11.22 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 47/10-2010.11.22 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 47/10-2010.11.22 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/06-2006.10.16 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 42/06-2006.10.16 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 42/06-2006.10.16 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 15/12-2012.04.10 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 15/12-2012.04.10 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 15/12-2012.04.10 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 01/07-2007.01.02 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 01/07-2007.01.02 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 01/07-2007.01.02 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/11-2011.04.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 15/11-2011.04.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 15/11-2011.04.11 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 19/10-2010.05.10 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 21/10-2010.05.25 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/05-2005.01.17 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 03/05-2005.01.17 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.17-03/05 nr 03/05-2005.01.17 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 49/05-2005.12.05 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 49/05-2005.12.05 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 49/05-2005.12.05 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 37/10-2010.09.13 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 37/10-2010.09.13 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 37/10-2010.09.13 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 42/09-2009.10.12 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 42/09-2009.10.12 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 42/09-2009.10.12 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/09-2009.03.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 10/09-2009.03.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 10/09-2009.03.02 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer