PROTOKOLL EKSTRAORDINÆRT FAKULTETSSTYREMØTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL EKSTRAORDINÆRT FAKULTETSSTYREMØTE 18.8.2010"

Transkript

1 UNIVERSITETET I BERGEN DET PSYKOLOGISKE FAKULTET FAKULTETSSTYRET PROTOKOLL EKSTRAORDINÆRT FAKULTETSSTYREMØTE Møtet ble holdt på styrerommet, 5. etg. I Christiesgate 13. Til stede: Forfall: Fra adm.: Gerd Kvale, Jarle Eid, Gro M. Sandal, Rune J. Krumsvik, Svein Larsen, Gunn Elisabeth Søreide, Geir Scott Brunborg, Arild Mellesdal, Per Sjøberg, Trond H. Amundsen, Iris M. Steine og visedekan Norman Anderssen (observatør) Ragna Valen, Ove Borge, Anne Kristin Aanstad, Frode Randal og Nina Farahi (referent) SAK NR JNR./ SAK SAKSBESKRIVELSE 44/10 09/7476 Opptaksmodell for profesjonsstudiet i psykologi To alternative forslag ble fremmet under møtet. Det ble stemt over alle tre forslagene til vedtak. Første alternative forslag til vedtak fremmet av dekana i møtet: Fakultetsstyret gir sin tilslutning til å endre dagens opptaksordning til profesjonsutdanning i psykologi til direkte opptak gjennom Samordna opptak. Forslaget falt med 3 mot 8 stemmer. Forslag til vedtak i henhold til saksfremlegg: Fakultetsstyret gir sin tilslutning til å innføre en femårig prøveordning med endret opptaksmodell for profesjonsstudiet i psykologi i tråd med fremlagt forslag i saksfremlegg Forslag til vedtak falt med 2 mot 9 stemmer. Andre alternative forslag til vedtak fremmet i møte av styremedlem Svein Larsen: Vedtak Fakultetsstyret gir sin tilslutning til å videreføre dagens opptaksordning. Forslaget ble vedtatt med 8 mot 3 stemmer. INNKALLING, PROTOKOLLER OG SAKSFORELEGG ER OGSÅ TILGJENGELIG VIA FAKULTETSSTYRETS HJEMMESIDE PÅ INTERNETT: Gerd Kvale dekana Ragna Valen fakultetsdirektør P:\FAKSTYRE\2010\Protokoll ephorte 2010/5 1

2 DET PSYKOLOGISKE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN INNKALLING EKSTRAORDINÆRT FAKULTETSSTYREMØTE 18. august 2010 Det innkalles med dette til møte i fakultetsstyre onsdag 18. august, kl.11:00 på styrerommet i 5. etg., Christiesgate 13. Eventuelle forfall må meldes i god tid til fakultetssekretariatet, tlf Den som melder forfall etter utsending sørger selv for at vararepresentanten får saksdokumentene. SAKSLISTE: Styresak Saksnr. SAKSBESKRIVELSE 44/10 09/7476 Opptaksmodell for profesjonsstudiet i psykologi INNKALLING, PROTOKOLLER OG SAKSFORELEGG ER OGSÅ TILGJENGELIG VIA FAKULTETSSTYRETS HJEMMESIDE PÅ INTERNETT: Gerd Kvale Dekana Ragna Valen Fakultetsdirektør P:\FAKSTYRE\2010\Innkalling ephorte 2010/6 1

3 Fakultetsstyret Det psykologiske fakultet Universitetet i Bergen Arkivkode: Styresak: 44/10 Sak nr.: 09/7476/RAV Møte: Opptaksmodell for profesjonsstudiet i psykologi I Norge utdannes det årlig om lag 240 kandidater med Cand.psychol grad. Graden gir grunnlag for autorisasjon som psykolog, og kandidatene får etter endt utdanning selvstendig behandleransvar. Psykologers yrkesutøvelse reguleres blant annet av Lov om helsepersonell (Helsepersonelloven). I Norge er det krav om at enhver institusjon som gir tilbud til pasienter med psykiske lidelser skal ha ansatt en psykolog. I St. meld nr 47 ( ) Samhandlingsreformen, understrekes nye krav til helsepersonellets kompetanse i takt med nye prioriteringer og innretning av primærhelsetjenester og spesialisthelsetjenester. Enkelte psykologer har i dag rett til å sykemelde, og Helse- og omsorgsdepartmentet, HOD, vurderer om psykologer skal gis henvisningsadgang til spesialister. Utdanningen er 6-årig og fikk, sammen med medisin og veterinærmedisin, da Kvalitetsreformen ble innført dispensasjon fra det generelle kravet om at høyere utdanning skal ha en 3-årig bachelor og 2-årig masterstruktur. Begrunnelsen for dette var: Departementet finner at det er nødvendig å gjøre unntak for de kliniske studiene som i dag er lengre enn fem år. Slike studier krever både omfattende teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter i diagnostisering og behandling. Av hensyn til pasient-/klientbehandlingen må slike utdanninger holde et så høyt faglig nivå at uteksaminerte kandidater har høy funksjonsdyktighet. Studier som har et større omfang enn fem år, skal beholde nåværende gradsbetegnelse. (St.meld. nr. 11 ( ) Kvalitetsreformen. Om vurdering av enkelte unntak fra ny gradsstruktur i høyere utdanning. Som integrert studium er psykologi imidlertid i en særstilling sammenliknet med de to øvrige utdanningene som fikk dispensasjon. Opptak til psykologistudiet skjer på basis av ett års forstudier i psykologi, såkalt årsenhet i psykologi. Psykologutdanningen er dermed pr i dag den eneste profesjonsutdanningen i Norge som ikke tar opp studenter gjennom Samordna opptak, SO. 1

4 Universitetet i Oslo gikk over til opptak gjennom SO i Begrunnelsen var primært å sikre at studentene allerede fra studiestart sosialiseres inn i den kommende rollen som psykolog og begynne med tidlige praksiskomponenter. På denne måten har UiO besørget at de leverer en utdanning som er i tråd med det generelle grunnlaget som dispensasjonen fra Kvalitetsreformen ble gitt på. Cand.psychol-utdanningen ved UiB har siden opprettelse på slutten av 60-tallet tatt opp studenter på grunnlag av forstudier i psykologi, og i tillegg til de fire profesjonsuniversitetene er det for tiden to læresteder som tilbyr de forstudiene som gir grunnlag for opptak (Årsenheten i psykologi). Dette årsstudiet ved UiB utgjør nå, i tillegg til å være opptaksgrunnlag for profesjonsstudiet, det første året i fakultetets bachelorutdanning i Generell psykologi. Da årsenheten først og fremst skal fungere som første året i et seksårig utdanningsløp for psykologer, er den innholdsmessig relativt lik på tvers av lærestedene. Imidlertid er den samtidig såpass forskjellig at noen kandidater som tas opp på psykologutdanningen kan ha kunnskapshull, eks. i biologisk psykologi, mens andre gjennom profesjonsutdanningen vil få repetert områder som på deres lærested ble dekket i forstudiene. Dagens opptaksordning basert på årsstudiet får i så måte konsekvenser i termer av et mindre optimalisert utdanningsløp. En større gjennomgang av alle årsstudiene i Norge konkluderte i 2009: Gjennomgangen synliggjør at lærestedene varierer til dels betydelig både når det gjelder innhold og vurderingsformer i årsstudiet. Dette skaper utfordringer knyttet til at årsstudiet utgjør opptaksgrunnlag til profesjonsstudiet i psykologi. Utfordringene er primært knyttet til to faktorer; 1) likhet i konkurransevilkår for studenter fra de ulike lærestedene og 2) basis for nivå i oppfølging av basalemner i psykologi i undervisningen på profesjonsstudiet 1. Ettersom UiO har innført direkte opptak til Cand.psychol utdanningen er det nå nasjonalt om lag 1200 studenter som kan konkurrere om de 170 studieplassene som er tilgjengelig på profesjonsutdanningen i psykologi ved UiT, NTNU og UiB. En følge av den sterke konkurransen og karakterkravene for å komme inn på profesjonsutdanningen er at en betydelig antall studenter årlig velger å ta deler av årsenheten om igjen, og det er ikke uvanlig at enkelte studenter tar samme emne opp igjen flere ganger. Studiepoengene som genereres på denne måten teller ikke med i universitetets produksjon. For UiB utgjør gjentak av deler av årsenheten i psykologi fra 2500 til 3500 studiepoeng årlig. Det medgår ordinært ressursgrunnlag til å generere disse studiepoengene. For ca tusen studentene av de som årlig tas opp på årsenheten og som ikke går videre i profesjonsstudiet, vil årsenheten være en del av andre studieforløp, og det er ikke gitt at de fagmoduler som inngår i årsenheten vil være de mest optimale for deres videre utdanningsløp. Det vil kunne fremholdes at ordningen med opptak på basis av forstudier er nødvendig for å sikre at en får de beste og mest motiverte studentene. Erfaringene fra UiO indikerer imidlertid at det ikke er vesensforskjell på studentmassen som tas 1 G.S.Brunborg, O.Samdal & S.Pallesen. Rapport om årsstudiet i psykologi ved lærestedene i Norge. Det psykologiske fakultet. UiB

5 opp gjennom SO-opptak og de som rekrutteres via årsenheten når det gjelder kjønn, alder eller mangfold i bakgrunn, og at endring i opptaksordning heller ikke fører til større frafall fra profesjonsutdanningen (vedlegg 1). På bakgrunn av dette anbefalte Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning, NPP 2, (nedsatt av Universitets- og høgskolerådet) våren 2010 enstemmig de tre universitetene som ennå ikke har endret opptaksgrunnlag, om å gjøre dette. Hovedbegrunnelsen var å sikre at studentene allerede fra starten kommer inn i et studieløp som gjennom teori og praksis gir den nødvendige kompetansen for å fylle det betydelige ansvaret som en psykolog får ved endt utdanning. I tillegg anså NPP at årsenheten representerer en lite optimalisert ressursbruk, både for studentene som ikke kommer inn på profesjonsutdanningen, og for de mange som i flere år velger å bruke tid på å forbedre karakterer på denne (vedlegg 2). Sentralstyret i Norsk psykologforening vedtok i forbindelse med behandling av Norsk Psykologforenings utdanningspolitiske dokument å anbefale de tre lærestedene som ennå ikke har gjort det, om å avvikle årsenheten som opptaksgrunnlag for profesjonsstudiet. 3 Ved Det psykologiske fakultet ble saken behandlet våren 2009 i Programstyret for profesjonsutdanning samt i Kvalitetsutvalg for undervisning og evaluering, KUE, der en begge steder gikk inn for å endre opptaksgrunnlaget. Vedtakene var omstridte, og innvendinger fra Programstyret for årsstudiet og bachelorgraden i generell psykologi har blitt tatt til etterretning for å sikre en så god saksgang som mulig. Det foreligger nå høringsuttalelse i saken fra Programstyret for årsstudiet og bachelorgraden i generell psykologi (vedlegg 4) som konkluderer med at det er ønskelig å opprettholde dagens opptaksordning. Det foreligger også en høringsuttalelse fra Programstyret for profesjonsutdanningen (vedlegg 3). Et flertall i denne høringsgruppen bestående av tre tidligere dekaner ved fakultetet gikk inn for å endre opptaksgrunnlaget, mens et flertall i programstyret gikk inn for å beholde dagens ordning, og altså følge mindretallet i høringsuttalelsen. Ved Det psykologiske er det per dato altså et flertall i de underliggende organer som går inn for å beholde dagens opptaksordning. Det foreligger nå en økonomisk konsekvensanalyse av mulige endringer i opptaksordningen (vedlegg 1). Denne konkluderer med at endringer i opptaksordningen ikke synes å innebære negative økonomiske konsekvenser for fakultetet. Dersom opptaksordningen til profesjonsutdanningen endres, vil ikke årsenheten legges ned. Årsenheten består av emnene (Ex.phil, EXFAC, PSYK 100, 101, 102) der snittkarakter fra de tre siste er opptaksgrunnlag for profesjonsutdanningen (andre eksamener må være bestått). Det vil kunne legges opp til betydelig omfang av felles 2 Nasjonalt profesjonsråd er sammensatt av ledelsen for de fire profesjonsuniversitetene (UiO, UiB, NTNU og UiT) og studentrepresentanter. I tillegg deltar representanter fra fagmyndighet i Helsedepartement/Helsedirektorat, Kunnskapsdepartementet, Norges forskningsråd, UHR og faglig ledelse for Norsk Psykologforening. 3 Sentralstyrets vedtak: "Psykologforeningen mener at opptak etter gjennomført årsenhet, slik dagens praksis er ved enkelte universiteter, bør opphøre. Psykologforeningen vurderer et helhetlig og integrert studieløp på seks år som det beste. 3

6 undervisning av de deler av årsenheten som vil være overlappende mellom profesjonsutdanningen og BA-løpene, Generell psykologi samt Arbeids- og organisasjonspsykologi. Studenter som i dag henvises til å bruke årsenheten som en del av et ikke planlagt BA-løp, vil kunne velge emnekombinasjoner som i større utstrekning er tilpasset det studieløpet som de da planlegger. Dersom opptaksordningen skulle endres, og det skulle vise seg at det blir ledige studieplasser på Cand.psychol studiet, vil studenter som er inne i et BA-løp for generell psykologi relativt enkelt kunne innpasses i profesjonsstudiene. Det vil også være mulig for studenter som ønsker å avbryte profesjonsutdanningen å kunne innpasses i et relevant BA-løp. Da de deler av årsenheten som i dag utgjør opptaksgrunnlag til profesjonsutdanningen vil kunne opprettholdes som emner, vil det være mulig å etablere en prøveordning der en både anvender dagens opptaksordning og innfaser en modell der eks. 50 % av studentene tas opp gjennom SO. Studentene som tas opp gjennom SO vil da i løpet av det første studieåret tilbys obligatoriske praksisorienterte komponenter, få forelesninger i fagetikk mv. De øvrige 50 % av studentene vil tas opp på basis av ordinær årsenhet til det andre året. Begge grupper følger fra andre studieår den studieprogresjon som er planlagt i den nye studieplanen. Prøveordningen foreslås å evalueres etter fem år, og i tillegg til sammenlinkning mht demografiske opplysninger, karakterer mv., foreslås det å gjennomføre fokusgruppeintervjuer med vekt på å sammenlikne rolleidentitet, opplevelse av faglig tilhørighet, faglig engasjement osv. Evalueringen vil kunne gjennomføres av ekstern institusjon (eks NIFU STEP der kontrakt om oppdraget vil kunne etableres ved oppstart av en mulig endring). Fakultetsledelsens kommentar: Dersom opptaksgrunnlaget endres, vil det være mulig å implementere endringen samtidig som ny studieplan innføres. Utarbeidelse av overgangsordninger og plan for studentinformasjon vil ha høy prioritet. Første året UiB eventuelt starter med direkte opptak vil det være dobbeltopptak med ny og gammel modell slik at det blir fullt opptak av studenter også til andre året av profesjonsutdanningen. I tillegg vil halvdelen av studentopptaket gjennom SO være basert på tilleggspoeng (eksamener, alder, praksis med mer). Saken skal endelig behandles av Universitetsstyret. Fakultetsledelsen legger saken frem for Fakultetsstyret med følgende anbefaling: Som en 5-årig prøveordning foreslås det at 50 % av studentene til profesjonsutdanningen i psykologi tas opp gjennom Årsenheten som i dag 50 % av studentene til profesjonsutdanningen i psykologi tas opp gjennom SO Det tas sikte på at ordningen innføres samtidig med ny studieplan. Når endringen iverksettes planlegges det en ekstern evaluering 4

7 Fakultetsledelsen legger frem følgende forslag til Vedtak: Fakultetsstyret gir sin tilslutning til å innføre en femårig prøveordning med endret opptaksmodell for profesjonsstudiet i psykologi i tråd med fremlagt forslag i saksfremlegg Vedlegg: 1. Konsekvensanalyse knyttet til forslag om endringer i opptaksordning for profesjonsutdanning i psykologi v/ UiB. 2. Vedtak Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning, NPP, 27.04, sak 03/ Høringsuttalelse av fra Programstyret for profesjonsstudiet i psykologi 4. Høringsuttalelse av fra Programstyret for årsstudiet og bachelorgraden i generell psykolog 5. G.S.Brunborg, O.Samdal & S.Pallesen. Rapport om årsstudiet i psykologi ved lærestedene i Norge. UiB

8 Vedlegg 1 Konsekvensanalyse knyttet til forslag om endringer i opptaksordning for profesjonsutdanning i psykologi ved UiB Fra profesjonsstudiet ble opprettet ved UiB i på slutten av sekstitallet, har opptak skjedd på basis av forstudier i psykologi. Årsstudiet utgjør nå, i tillegg til å være opptaksgrunnlag for profesjonsstudiet, det første året i en av fakultetets bachelorutdanninger. Nasjonalt profesjonsråd for psykologutdanning i Universitets- og høgskolerådet, har i vedtak av , (sak 3/10) bedt de tre lærestedene som ennå ikke har innført opptak gjennom Samordna opptak, om å gjøre dette. Tilsvarende anbefaling er vedtatt av Sentralstyret i Norsk psykologforening. Profesjonsutdanningen i psykologi fikk dispensasjon fra Kvalitetsreformens omlegging av høyere utdanning til en BA + MA struktur med begrunnelse i at Departementet finner at det er nødvendig å gjøre unntak for de kliniske studiene som i dag er lengre enn fem år. Slike studier krever både omfattende teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter i diagnostisering og behandling. Av hensyn til pasient-/klientbehandlingen må slike utdanninger holde et så høyt faglig nivå at uteksaminerte kandidater har høy funksjonsdyktighet (St.meld. nr. 11 ( ) Kvalitetsreformen. Om vurdering av enkelte unntak fra ny gradsstruktur i høyere utdanning) og forslag til endring i opptaksordninger er i tråd med dette primært begrunnet i å skulle skape en profesjonsutdanning med bedre integrering av klinikk og ferdighetsopplæring, med en tidligere profesjonsretting og sosialisering til psykologrollen" (S. Gullestad, Feilaktig fokus på opptak, Tidsskrift for Norsk psykologisk forening, 47, 2010). Dersom UiB skal gå over til å ta opp til profesjonsutdanningen på basis av SO, vil det være viktig å ha overblikk over eventuelle økonomiske konsekvenser av en slik endring, og i det følgende vil de ulike ressursmessige sider av saken belyses. En har i tillegg til eget utredningsarbeid i sommer også engasjert tidligere fakultetsdirektør og seniorrådgiver i Utdanningsavdelingen, Asbjørn Bjørnset, til å foreta en del beregningsmodeller ved forskjellige alternativer. De senere års statistikk viser at av de ca 500 studentene som hvert år er registrert på årsstudiet ved fakultetet er det kun ca 40 studenter pr år som går videre på profesjonsstudiet i psykologi ved UiB. Fakultetet har de siste årene hatt mellom 40 og 60 % nye studenter på profesjonsstudiet, dvs. studenter som kommer inn på grunnlag av årsenhet avlagt ved et av de andre lærestedene, og som derfor ikke tidligere har vært registrert som studenter ved UiB. En kartlegging i 2005 (Hovland et al) viste at 45 % av våre årstudiestudenter opplyser at de ønsker å studere på profesjonsstudiet. Gitt at andelen ikke er mye endret vil årsstudiet, for godt over fire hundre av studentene på UiB, være en grunnutdanning eller inngå som del av andre studieforløp enn profesjonsstudiet. Nasjonalt er det ca 1200 studieplasser for 1

9 årsenhet i psykologi som kan kvalifisere til å søke opptak for ca 170 profesjonsstudieplasser der årsenheten er opptaksgrunnlag. Mange studenter tar opp igjen eksamener i forsøk på forbedring av karakter for å komme inn på profesjonsstudiet. For de siste fem år har gjenopptak variert mellom 12 og 28 % i den totale studiepoengproduksjonen pr emne i årsstudiet på UiB. Dette er studiepoeng som ikke gir resultatfinansiering for UiB og der UiB har vanlige undervisnings-, veilednings- og eksamenskostnader. Statens Lånekasse gir ikke studenter stipend/lån til ekstra studieår uten studieprogresjon eller til ekstra år i videregående skole for å forbedre karakterer. Fakultetet har i sine beregninger tatt utgangspunkt i bl a tall fra DBH opptakstall, SO og FS, gjenopptaksoversikter og har sett på erfaringene så langt fra UiO som hadde første kull med direkte opptak i Erfaringene fra UiO knyttet til profesjonsstudiet Det er så langt ingen holdepunkter for store endringer knyttet til kjønnssammensetning, studentmasse eller større frafall med direkte opptak på profesjonsstudiet. UiO har orientert om at det de første årene var enkeltstudenter som fikk anledning til å gå opp på høyere kull fordi de både hadde avlagt nødvendige eksamener og hadde praksis. Instituttet hadde ikke supplert tilsvarende fra ventelisten som en tidligere hadde praktisert ved egenadministrert opptak slik at det endelige antall studenter ble noe lavere for de to første kullene. UiO har jobbet videre med utvikling av sitt førsteår og har ellers stor grad av felles undervisning på årsenheten, bachelor- og profesjonsutdanning slik at de ikke har hatt store utgiftsøkninger knyttet til endringene i emneundervisning. Instituttleder Siri Gullestad, UiO oppsummerer erfaringene så langt: Etter omleggingen har profesjonsstudentene fra første dag særskilte seminaremner som forbereder dem på rollen som profesjonell behandler, i tillegg til egne seminar på samkjørte emner. Dette innebærer at profesjonsstudentene utvikler en spesifikk kullfølelse (Tidsskrift for Norsk psykologforening, 47, 2010). Gullestad skriver videre vedrørende kjønnssammensetning: Vi har nå data fra fem kull, som viser følgende: Kvinneandelen har de siste fem årene vært ganske jevn, om lag 75 til 80 % på hvert kull og ser ikke ut til å øke som følge av omleggingen til SO-opptak. Det er ingen holdepunkter for at ny opptaksordning resulterer i høyere frafall. Heller ikke er studentene blitt yngre. Snittalderen for studenter som begynner på profesjonsprogrammet har gått ned fra 25 til 24 år altså er de like gamle som de tidligere ville vært når de påbegynte årsstudiet. Hva med mangfoldet? Gjennom Samordna opptak tas ca halvparten av studentene opp på bakgrunn av tilleggspoeng for bl.a. praksis og alder. En rekke av studentene vi har tatt opp de siste fem kull har tidligere yrkeserfaring, som politi, sosionom og forfatter. Kort oppsummert: det ser ikke ut til at ny opptaksordning har betydd mye for sammensetningen av studentmassen på profesjonsstudiet. Til orientering har UiB med opptak fra årsstudiet de to siste år hatt 72 % og 79 % kvinneandel. Kvinneandelen har generelt økt jevnt for de fleste helseprofesjonsutdanninger senere år. Ved direkte opptak gjennom SO tas halvparten av studentene opp med tilleggspoeng fra annen yrkespraksis, andre emner etc., og UiO har hatt overgangsordning med en noe mindre andel opptak direkte fra videregående. Første år med direkte opptak 2

10 gjennom SO var det også opptak etter gammel modell til andre året av profesjonsstudiet. Det foreligger så langt en kjenner til ingen empiri for endring av sammensetning i forhold til sosiale variabler/bredde i studentmassen eller eventuell betydning for egnethet for profesjonsutdanning i psykologi. Endringer og erfaringer fra UiO knyttet til årsstudiet og bachelorstudiet Ved overgang til direkte opptak forventet UiO en et redusert antall søknader til årsenheten. UiO valgte å redusere sitt opptak fra 330 til 100 på årsenheten, og samtidig økte en antall studieplasser på bachelorstudiet fra 120 til 170. Pr i dag har vi ved UiB noe over tusen søknader hvert år til 500 studieplasser på årsenheten, og en må forvente en reduksjon i søkermassen hvis UiB velger å gå over til direkte opptak til profesjonsstudiet. I rapporten Handlingsrom for kvalitet (2010) som ble utarbeidet av arbeidsgruppe nedsatt av Kunnskapsdepartementet og der rektor Sigmund Grønmo var medlem, er en av anbefalingene at en vurderer hvordan en kan gjenopprette balansen mellom fullfinansierte studieplasser i grunnbevilgningen og det faktiske studentantallet på institusjonene. I forbindelse med årets opptak ble det presisert at en ønsket ikke å ha flere nye studenter ved studiestart enn antall studieplasser en hadde ved hvert fakultet. Tilbud om opptak for fakultetene har vært bestemt sentralt ut fra dette. For SO-opptaket i 2010 ble det gitt anledning til å sende ut tilbud til 790 søkere til de 500 studieplasser på årsenheten og 65 tilbud til hver av de fire bachelorprogrammene som har 40 studieplasser hver. Det har sentralt fra ikke vært gitt anledning ved andre opptaksrunde til å fylle opp manglende plasser for bachelorstudiene på fakultetet. Studieplassene inneværende høst vil derfor ikke kunne fylles opp med 40 nye studenter på bachelorprogrammene (forebyggende helse og pedagogikk). På årsenheten har UiB pr 26. juli mottatt 588 ja-svar hvorav ca 180 allerede har UiB mailadresse og hvor en stor del er gjenopptaksstudenter. Alternativer modeller og budsjettmessige konsekvenser En må kunne anta at ved eventuell endring til direkte opptak vil søknadstallet på årsstudiet synke, da tidligere kartlegginger har vist at nær halvparten av studentene oppgir at de tar årsstudiet som grunnlag for å søke profesjonsstudiet. Hvis UiB velger å gå over til direkte opptak og med en utvikling av en tilpasset førsteårsenhet for profesjonsutdanningen, vil UiB få resultatfinansiering i kategori B for 82 kandidater i seks år i profesjonsstudium i stedet for de siste fem år. Hvis en velger direkte opptak vil UiB ikke få basisfinansiering (kategori B) for første året med opptak og studiepoengproduksjon, kun endring av resultatmiddelkategori fra F til B. Dette er i tråd med endringene ved UiO. Kostnader knyttet til undervisning av profesjonsstudenter er høyere enn for bachelorutdanning/masterutdanning. Kostnadsfaktor er beregnet ut fra gjennomsnittskostnader gjennom hele studieforløpet. Finansieringskategori B for profesjonsstudiet i psykologi er tre ganger faktor F som er kategori for årsstudiet i psykologi og bachelorutdanning. Dvs. at en resultatuttelling til UiB for studiepoengproduksjon for 82 profesjonsstudenter første år vil tilsvare studiepoengproduksjon og resultatfinansiering fra 246 studenter på årsstudiet gitt samme produksjon av studiepoeng pr student. Da profesjonsstudentene pr i dag i 3

11 snitt produserer en god del flere nye studiepoeng pr student enn registrerte studenter på årsstudiet vil resultatfinansiering i realiteten med dagens tall tilsvare ca 385 årsenhetsstudenter. I tillegg forventes det at en får redusert gjenopptak av eksamener med studiepoeng som ikke gir resultatmidler, samt større reduksjon av kostnader knyttet til undervisning, gruppeveiledning, eksamen og administrasjon av gjenopptaksemner. UiO har hatt budsjettmessig økning knyttet til sine endringer i opptaksordning og samtidig endring av fordeling av studieplasser. Ved eventuell reduksjon fra 500 til 250 årsenhetsstudenter ved UiB vil behovet for dublering av forelesninger i alle årsenhetsemnene (50 stp) bortfalle. Dette representerer en meget betydelig undervisningsmengde og en markert reduksjon i behov for timelærerressurser og i undervisningsregnskap. I tillegg vil kostnader knyttet til eksamen, gruppeveiledning med mer reduseres tilsvarende ca 0,6 mill kr pr år for 250 studenter. Evalueringsprosjekt Det er i saksfremlegget foreslått å etablere et langsiktig evalueringsprosjekt for å kunne få en bedre basis for en faglig vurdering av hvilke opptaksordninger som vil kunne fungere best. Det foreslås å etablere en kontrollert prosjektmodell over fem år der UiB tar opp halvparten av studentene gjennom direkte opptak (SO) til første år, og den andre halvparten tas opp til 2. studieår som tidligere basert på konkurranse fra årsenhetsutdanning. Hvis en velger en reduksjon av f eks 250 årsenhetsstudenter kan det være ønskelig å sikre flere studenter gode studieløp ved UiB ved å øke opptaket på de to bachelorprogrammene fakultetet har i psykologi. Disse to bachelorprogrammene er blant de fire mest etterspurte bachelorutdanninger på hele UiB med henholdsvis 222 og 215 primærsøkere hver til 40 studieplasser i 2010 (de to andre er journalistikk og film/medie). En har pr i dag ikke utredet budsjettkonsekvenser for et økt antall bachelorstudenter. Fakultetet har i sitt arbeid med saken så langt vært opptatt av de faglige hensyn i profesjonsutdanningen, men har også sett det som ønskelig å få oversikt over eventuelle budsjettmessige konsekvenser ved forskjellige alternativer. Vi har derfor fått foretatt noen analyser bla på resultatdata og alternativer med regneeksempler med en eventuell reduksjon til 250 årsenhetsstudenter og med en eventuell evalueringsmodell (i notat vedlagt). Overgangsordninger og studentopptak Første året UiB eventuelt startet med direkte opptak vil det være dobbeltopptak med ny og gammel modell slik at det blir fullt opptak av studenter til andre året av profesjonsutdanningen. I tillegg foreslås det i evalueringsmodellen å fortsatt ta opp en halvdel av studentene gjennom gammel opptaksordning. I tillegg vil halvdelen av studentopptaket gjennom SO være basert på tilleggspoeng (eksamener, alder, praksis mm) slik at det er flere søknadsmuligheter i mange år for nåværende studenter på årsenheten. Ved eventuelt vedtak om direkte opptak er det spesielt viktig i samarbeid med studentrepresentanter å utarbeide tidsplan for orienteringer til studenter og kommende studenter. 4

12 Vedlegg notat fra Asbjørn Bjørnset, Konsekvensar av direkte opptak til profesjonsstudiet i psykologi I dette notatet blir det presentert nokre rekneeksempel på kva konsekvensar direkte opptak til profesjonsstudiet i psykologi vil få på studenttal, avlagde studiepoeng og resultatbudsjett i profesjonsstudiet og årstudiet i psykologi. Universitetet i Oslo gjennomførte direkte opptak til profesjonsstudiet frå og med hausten Ordninga ved UiO er ikkje evaluert, men data frå DBH 1 indikerer tendensar som også kan vere gjeldande for UiB. Nokre av desse blir kommenterte i teksten nedanfor. 1. Studenttalet 1.1 Føresetnader Studenttalet i profesjonsstudiet har vore stabilt på litt over 10 opptakskull. Det blir lagt til grunn at stabiliteten vil halde fram også med ny ordning. 2 Ved direkte opptak til profesjonsstudiet hausten 2011 av alle studentane (41 per kull) vil studieplasstalet auke med 41 i profesjonsstudiet frå og med H2011 og ytterlegare med 41 V 2012, det vil seie med totalt 82 plassar.i tillegg kjem effekten av auka opptak på 5 frå og med H2009 slik at samla studenttal i profesjonsstudiet vil bli om lag 500 i Ved direkte opptak til halvparten av studieplassane (40 per år) vil samla studenttal i profesjonsstudiet bli om lag 460 i Studenttalet i årsstudiet vil vere avhengig av om studieplasstalet blir redusert for å balansere auken i profesjonsstudiet og av søkinga til studiet. Talet på søkjarar til årsstudiet ved UiO gjekk sterkt ned etter at direkte opptak til profesjonsstudiet var innført, og vi må rekne med tilsvarande effekt ved UiB. Ein studieplass i profesjonsstudiet er i budsjettmodellen kostnadsrekna til tre plassar i årsstudiet. Ut frå dette kan det vere aktuelt å redusere studieplasstalet tilsvarande, og det vil bli rekna på to modellar: 1) reduksjon med 246 plassar ved direkte opptak av alle studentane (82 x 3 = 246) og 2) med 120 plassar ved direkte opptak av halvparten av studentane (40 x 3 = 120). Dersom studieplasstalet i årsstudiet blir uendra på 500, vil søkinga avgjere studenttalet. Det er vanskeleg å lage sikre anslag i høve til det, men det blir også gjort berekningar av effekten på avlagde studiepoeng og resultatbudsjett av dette alternativet. Det blir også laga ei berekning av kva studenttal i årsstudiet som minst må til for å gje ein studiepoengproduksjon som opprettheld dagens resultatbudsjett. 1.2 Framskriving av studenttalet I tabell 1 og 2 nedanfor er studenttalet framskrive ut frå føresetnadene ovanfor. Studenttalet i profesjonsstudiet, dagens ordning og ny ordning, er framskrive ved å rekne med at fulltalige kull begynner og fullfører kvart semester. Her kan det bli mindre avvik, og ut frå erfaringstal kunne ein setje studenttalet litt høgare. Anslaga er såleis forsiktige. 1 Database for statistikk om høgare utdanning. 2 Talet på registrerte studentar (DBH-tal) ved UiO indikerer ikkje fråfall i profesjonsstudiet etter ny ordning. 5

13 Studenttalet i årsstudiet har dei siste åra vore litt høgare enn opptakstalet, med relativt stor skilnad mellom haust og vårsemester. Hausten 2009 var studenttalet høgt (651). Ved opptaket for komande studieår er det etter sentrale føringar gitt færre tilbod, og talet på JA-svar vil gje litt over 500 nye studentar dersom andelen studentar som møter opp, blir som tidlegare. Studenttalet for V 2010 (554) og erfaringstal for frammøte og studentutvikling frå semester til semester gir eit gjennomsnittstal i 2010 på 542 studentar. Frå og med hausten 2011 er det stipulert at studenttalet vil vere like studieplasstalet (254 i tabell 1 og 380 i tabell 2). I 2011 blir gjennomsnittleg studenttal høgare enn opptakstalet sidan det er høgare studenttal i vårsemesteret. Tabell 1. Direkte opptak av alle studentar til profesjonsstudiet. 254 studieplassar i årsstudiet. Gjennomsnitt per år Profesjonsstudiet (dagens ordn) Profesjonsstudiet (ny ordn) Sum profesjonsstudiet Årsstudiet (254 studieplassar) Sum Tabell 2. Direkte opptak av halvparten av studentane til profesjonsstudiet. 380 studieplassar i årsstudiet. Gjennomsnitt per år Profesjonsstudiet (dagens ordn) Profesjonsstudiet (ny ordn) Sum profesjonsstudiet Årsstudiet (380 studieplassar) Sum Alternativet med 500 studieplassar i årsstudiet er ikkje tatt med i tabellane ovanfor. Det blir innarbeidd i avlagde studiepoeng og resultatbudsjettet. 2. Avlagde studiepoeng og studiepoeng per student Dataene om studiepoeng er henta frå DBH. Det er tatt utgangspunkt i fordeling av studiepoeng på program der studenten er aktiv på eksamenstidspunktet 3. Dette gir den beste samanhengen mellom studenttal og avlagde studiepoeng på eit program. Dataene omfattar ikkje eventuelle privatistar, og eksamenar som er tekne om igjen er ikkje medrekna sidan desse ikkje tel i resultatbudsjettet. Omfanget av gjentak er kommentert nedanfor. 3 Studiepoeng på eit program blir viste på to måtar i DBH: 1) som studiepoengproduksjon fordelt på studieprogram der studenten er aktiv på eksamenstidspunktet og 2) som studiepoengproduksjon fordelt på program som emnene primært tilhører. Ved å nytte den første tabellen er det berre dei studiepoenga studentane på årsstudiet har tatt som blir rekna med. I resultatbudsjettet blir imidlertid fakultetet også kreditert studiepoeng i emne i årsstudiet som studentar på andre program har tatt. Desse er ikkje rekna med i denne samanhengen. 6

14 Forholdet mellom studentar og avlagde studiepoeng har vore fylgjande i profesjonsstudiet og årsstudiet dei siste åra: Tabell 3. Studiepoeng, studentar og studiepoeng per student studiepoeng studentar stp/stud Profesjonsstudiet 352,4 346,8 353, ,5 57,0 58,2 Årsstudiet 244,0 237,0 283, ,2 28,2 30,8 Det er ein del variasjonar frå år til år, og det store skilnader mellom studiepoeng per student i profesjonsstudiet og årsstudiet. Det er fleire årsaker til skilnadene, som ikkje blir kommentert i denne samanhengen, men eit moment som har stor statistisk betydning er at årstudiet også omfattar examen philosophicum 4, som er på 10 studiepoeng. Normen for årsstudentane er dermed på 50 studiepoeng i emne innan psykologi, og det betyr at årsstudentane i 2009 i gjennomsnitt avla studipoeng som tilsvara 61,4 % av normen. I framskrivingane av avlagde studiepoeng ved direkte opptak til profesjonsstudiet og ulike studenttal i årsstudiet er det lagt til grunn fylgjande: I profesjonsstudiet etter dagens ordning er det rekna med at studiepoeng per student i gjennomsnitt vil vere som gjennomsnittet for = 57,2 studiepoeng per student per år. I årsstudiet har det vore auke i avlagde studiepoeng per student dei siste semestra. Det blir her tatt utgangspunkt i studiepoeng per student i 2009 = 30,8 studiepoeng per student per år. Ved direkte opptak til profesjonsstudiet vil ex. phil inngå i det første året. Normen blir dermed 50 studiepoeng per student i psykologiemne det første året og 350 studiepoeng for heile studiet på 6 år. Vi må også rekne med at det dei første åra er ein del studentar som har tatt emne i årsstudiet før opptak og at desse emna ikkje blir rekna med. Skjønsmessig blir studiepoengproduksjonen i dei fire første semestra (H2011 V2013) stipulert til 75 % av normen. Etter den tid er studiepoeng per student stipulert til det same som i profesjonsstudiet etter dagens ordning, dvs 57, 2 studiepoeng i per år. Korrigert for ex. phil vil det bli 55,6 studiepoeng per student per år over heile studiet (47,7 studiepoeng i psykologiemne det første året i studiet). Ut frå desse desse føresetnadene er avlagde studiepoeng berekna fram til og med 2015 for dei ulike alternativa i tabell 4 og 5 nedanfor. Tabell 4. Avlagde studiepoeng ved direkte opptak til profesjonsstudiet. 254 og 500 studentar i årsstudiet Profesjonsstudiet 353,1 357,5 367,0 356,5 287,9 217,4 139,2 Profesjonsstudiet (ny ordn) 10,3 66,8 147,5 240,5 318,5 Sum profesjonsstudiet 353,1 357,5 377,3 423,3 435,4 457,9 457,7 Årsstudiet (254 studentar) 283,6 278,2 174,0 130,4 130,4 130,4 130,4 Årsstudiet (500 studentar) 283,6 278,2 256,7 256,7 256,7 256,7 256,7 Sum 1 636,7 635,7 551,4 553,7 565,8 588,2 588,1 Sum 2 636,7 635,7 634,0 680,0 692,1 714,5 714,4 4 Studiepoenga innan ex. phil er ikkje krediterte noko fakultet sidan dette programmet har ei særskilt løyving. 7

15 Tabell 5. Avlagde studiepoeng ved direkte opptak av halvparten av studentane i profesjonsstudiet. 380 og 500 studentar i årsstudiet Profesjonsstudiet 353,1 357,5 367,0 366,1 338,4 307,0 268,8 Profesjonsstudiet (ny ordn) 5 32,5 72,9 119,3 157,3 Sum profesjonsstudiet 353,1 357,5 372,0 398,6 411,3 426,3 426,1 Årsstudiet (380 studentar) 283,6 278,2 206,9 195,1 195,1 195,1 195,1 Årsstudiet (500 studentar) 283,6 278,2 256,7 256,7 256,7 256,7 256,7 Sum 1 636,7 635,7 578,9 593,6 606,4 621,3 621,2 Sum 2 636,7 635,7 628,7 655,2 668,0 682,9 682,8 Totalt blir avlagde studiepoeng ein del høgare i sum 1 etter alternativet i tabell 5 enn i tabell 4, men avlagde studiepoeng i profesjonsstudiet er vesentleg høgare i tabell 4. Dette har stor betydning for resultatbudsjettet. Når talet på årsstudentar er uendra (500), vil alternativet i tabell 4 gje flest studiepoeng. Gjentak av eksamenar Ved rapporteringa til DBH og i budsjettmodellen tel ikkje det eksamenane som er tekne på nytt. Ein kan ta ut eigne rapportar frå FS som viser kor mange eksamenar som er tekne på nytt. I tabellen nedanfor er det vist gjentak i 2008 og 2009 ved fakultetet totalt og i dei emna som er opptaksgrunnlag til profesjonsstudiet: Tabell 6. Gjentak Total Gjentak 2008 Kand Møtt Bestått Kand Møtt Bestått Alle eksamenar ved PS-fak (3,8 %) 261 (3,6%) 250 (3,6 %) Opptaksgrunnlag (13,8 %) 202 (16,7 %) 196 (19, 3 %) 2009 Alle eksamenar ved PS-fak (3,5 %) 259 (3,3 %) 243 (3,3 %) Opptaksgrunnlag (12,8 %) 199 (14,5 %) 187 (15,0 % Totalt var det om lag 260 studentar som møter til ny eksamen i 2008 og 2009, om lag 200 av desse er i dei tre emna som utgjer opptaksgrunnlaget til profesjonsstudiet. Dersom ein hadde hatt same gjentak i desse emna som for resten av emna ved fakultetet, ville gjentaket blitt under 1 %, og det ville vore færre eksamenskandidatar i dei aktuelle emna. 8

16 3. Konsekvensar for resultatbudsjettet Resultatbudsjettet blir berekna i høve til endringar i studiepoeng frå eitt år til eit anna, og utteljinga kjem 2 år etter avlagt eksamen. Endringar i resultatbudsjettet for 2011 blir såleis berekna ut frå avlagde studiepoeng i 2009 samanlikna med Resultatdelen av budsjettet er rekna til 40 % av samla studieplasskostnader. Studia er plasserte i ulike finansieringskategoriar med relativt store skilnader. Profesjonsstudiet i psykologi er plassert i kategori B, der resultatdelen i 2010 er på per 60- studiepoengseining. Årsstudiet er plassert i kategori F, der resultatdelen er Satsane blir regulerte i takt med den generelle pris- og lønsjusteringa. På same måte som ved UiO kan ein rekne med at studieplassane ved utviding av profesjonsstudiet vil bli plasserte i kategori B. Ved UiB har fakulteta tidlegare fått 50 % av endringane i resultatbudsjettet. Ved fordelinga av budsjettet for 2010 vart fakultetsdelen auka, og det er føresett at den skal bli på 75 % frå og med Resultatbudsjettet for profesjonsstudiet er tre gonger (3,03) så stort som for årsstudiet. Som vi har sett i tabell 3 er avlagde studiepoeng per student mykje høgare i profesjonsstudiet enn i årsstudiet. Ein profesjonsstudent tel meir enn 4 gonger så mykje som ein årsstudent i resultatbudsjettsamanheng. Rekna nøyaktig er forholdet 4,69 5. Det inneber at dersom ein går over til direkte opptak av alle studentar til profesjonsstudiet, 82 per år, vil resultatbudsjettet frå desse 82 studentane kunne tilsvare resultatbudsjettet for 385 årsstudentar (82 x 4,69). Ein kunne eigentleg teke utgangspunkt i dette enkle reknestykket når ein skal vurdere konsekvensane for resultatbudsjettet, men det blir ein del overgangsfasar og variasjonar frå år til år. Difor er resultatbudsjettet rekna ut meir nøyaktig for kvart år fram til og med I berekningane av resultatbudsjettet er det tatt utgangspunkt i avlagde studiepoeng i tabell 4 og 5, og vi viser både totalt resultatbudsjett for UiB og fakultetet sin andel. Det er satsane for 2010 som er nytta. Det er ikkje korrigert for auken i studenttalet frå og med H Tabell 7. Utvikling i resultatbudsjettet ved direkte opptak til profesjonsstudiet og 254 studentar i årsstudiet Sum Profesjonsstudiet Årsstudiet Sum UiB Fakultetets andel Forholdet mellom resultatbudsjetta er 3,03. Studiepoeng per student er berekna til 30,8 i årsstudiet og 47,7 i profesjonsstudiet det første studieåret (korrigert for ex. phil i første år). Nøyaktig relasjon blir dermed 3,03*47,7/30,8 = 4,69. 6 Auken i studieplasstalet med 5 studentar frå og med H2009 gir ein auke på 50 studentar etter 5 år. Dette gir auke i resultatbudsjettet frå og med 2011, totalt om lag 3,2 millionar for fakultetet. Denne auken vil komme uavhengig av om det blir gjort endringar i opptaksordninga. 9

17 Tabell 8. Utvikling i resultatbudsjettet ved direkte opptak av halvparten av studentane til profesjonsstudiet og 380 studentar i årsstudiet Sum Profesjonsstudiet Årsstudiet Sum UiB Fakultetets andel Tabell 9. Utvikling i resultatbudsjettet ved direkte opptak til profesjonsstudiet og 500 studentar i årsstudiet Sum Profesjonsstudiet Årsstudiet Sum UiB Fakultetets andel Tabell 10. Utvikling i resultatbudsjettet ved direkte opptak av halvparten av studentane til profesjonsstudiet og 500 studentar i årsstudiet Sum Profesjonsstudiet Årsstudiet Sum UiB Fakultetets andel Tabell 7 og 8 viser at det blir ein auke i resultatbudsjettet for fakultetet over 6-års perioden på 3,84/3,09 millionar ved direkte opptak til profesjonsstudiet av 82/40 studentar per år og med ein reduksjon av studieplasstalet i årsstudiet på 3 studentar per profesjonsstudent. I gjennomsnitt per år blir auken / Om lag 3,2 millionar av auken i resultatbudsjettet kjem av auken i studieplassar i profesjonsstudiet på 5 per semester frå og med H2009. Dersom ein opprettheld studieplasstalet i årsstudiet (500 plassar) vil auken bli 2,9/1,5 millionar større. Det er imidlertid eit spørsmål om dette er realistiske alternativ sidan ein må forvente at talet på søkjarar til årsstudiet vil gå vesentleg ned ved overgang til direkte opptak til profesjonsstudiet. Det gjeld særleg dersom direkte opptak blir gjennomført for alle studentane. I 5. avsnitt ovanfor vart gjort eit enkelt anslag som viste at resultatbudsjettet for 82 nye studentar i profesjonsstudiet kunne tilsvare 385 årsstudentar. Ved oppstarten av ny ordning er det rekna med ein del overgangseffektar slik at avlagde studiepoeng i profesjonsstudiet blir lågare. Ei detaljert utrekning ut frå føresetnadene om studenttal og studiepoeng per student i årsstudiet og det første året i profesjonsstudiet etter ny ordning vil gje fylgjande tal. Tabell 11. Minimum studenttal i årsstudiet for å oppretthalde resultatbudsjettet på 2010-nivå ved direkte opptak til profesjonsstudiet (82, alternativt 40 studentar) 10

18 Alt 1 (82 stud) Alt 2 (40 stud) I dei to første åra blir det liten budsjetteffekt av utvidinga av profesjonsstudiet på grunn av halvårseffekt og overgangsordningar, og ein ville måtte ha mange studentar i årsstudiet for å oppretthalde resultatbudsjettet. Frå og med 2014 blir det full effekt, og utvidinga av profesjonsstudiet vil gje eit resultatbudsjett som tilsvarar 385 årsstudentar. For å oppretthalde 2010-nivået er det då behov for 157 studentar ( ). 4 Oppsummering Det er sjølsagt ein del usikkerheit kring berekningane, men anslaga om studiepoeng per student i årsstudiet er forsiktige. Det er såleis ikkje lagt inn i føresetnandene at studiepoeng per student i årsstudiet vil auke dersom studenttalet går vesentleg ned. Føresetnadene om studiepoeng per student i profesjonsstudiet er at gjennomsnittstalet for blir oppretthalde på eit relativt høgt nivå (95,3 % i høve til normen). Anslaga om overgangseffektar dei to første åra med ny opptaksordning er usikre, men avvik her vil ha relativt lita betydning totalt sett.. Med dei føresetnadene som er lagt til grunn, viser bereknignane at: Fakultetet sitt resultatbudsjett vil auke ved direkte opptak til profesjonsstudiet og ein tilsvarande reduksjon av studieplasstalet i årsstudiet. Nettoauken blir ikkje særleg stor når ein korrigerer for auken i studieplasstalet i profesjonsstudiet frå og med hausten Når det er blitt full effekt av utvidinga av profesjonsstudiet (82, alternativ 40 studentar), vil det vere behov for 157, alternativt 355 studentar i årsstudiet for å oppretthalde tilsvarande resultatbudsjett som i AB 11

19 Sak 03/2010 Opptaksregler for profesjonsstudiene status og utfordringer I profesjonsrådsmøtet 13. oktober 2009 vedtok rådet at alle universitetene med profesjonsutdanning skulle vurdere innføring av et seksårig integrert studieløp for cand. psychol.-graden hvor opptak til studiet baseres på Samordna opptak og ikke på karakterer fra årsenheten i psykologi. Instituttleder Magne Flaten fra UiT innledet saken med å orientere om status for Psykologisk institutt, Universitetet i Tromsø. Deretter redegjorde dekan Gerd Kvale fra UiB og instituttleder Leif Edward Ottesen Kennair fra NTNU om status der. Orienteringene og diskusjonen bar preg av at de lokale diskusjonene ved UiB og UiT har fokusert på prinsippene for opptak til profesjonsprogrammet (resultater fra årsenheten i psykologi vs. opptaksreglene i Samordna opptak), og i mindre grad på innholdet i studieprogrammene (1+ 5-årig vs et seksårig integrert utdanningsløp). Seksårig integrert utdanningsløp var hovedfokuset da UiO reformerte sitt studieprogram. Opptak basert på Samordna opptak var en konsekvens av omleggingen, ikke en reform i seg selv. Det hersket også usikkerhet om omlegginger av studieløpet fører til reduserte inntekter fra Kunnskapsdepartementet. UiO kunne opplyse om at dette ikke har skjedd. Omleggingen har snarere ført til en inntektsøkning. Observatøren fra UHR kunne informere om at psykologutdanningen nå er den eneste profesjonsutdanningen som ikke bygger på samordna opptak, og stilte seg undrende til om det faglig-og ressursmessig er tjenlig at det årlig avlegges svært mange årsenheter i psykologi som innholdsmessig primært er skreddersydd for opptak til et begrenset antall studieplasser på profesjonsutdanningene, fremfor å gi dem et innhold som kan være tilpasset ulike BA løp. Det ble også vist til at det ikke kan ansees å være god ressursforvaltning å stimulere til at studenter tar årsenheten mange ganger for å forbedre karakteren for øke mulighetene for opptak til profesjonsutdanningen. NPF, som også er observatør i møtet, orienterte om at foreningen i sitt prinsipp-program allerede har vedtatt at de anbefaler lærestedene å avvikle årsenheten som opptaksgrunnlag. Et samlet profesjonsråd var tydelig på at omlegging til samordna opptak vil styrke den seksårige integrerte profesjonsutdanningen faglig og bringe den i samsvar med forutsetningene som ble gitt ved innføring av Kvalitetsreformen. Studentrepresentantene uttalte seg også klart for omleggingen. Vedtak: Profesjonsrådet anbefaler alle universiteter med profesjonsutdanning i psykologi å iverksette seksårige helhetlig integrerte studieløp for graden cand. psychol. De enkelte læresteder er selv ansvarlig for utforming av nødvendige overgangsordninger/ eventuelle prøveordninger for iverksetting av vedtaket.

20 UNIVERSITETET I BERGEN Programstyret for profesjonsstudiet i psyko logi Bergen den 13. april 2010 Det psykologiske fakultet Universitetet i Bergen HØRINGSUTTALELSE VEDR KONSEKVENSENE AV DIREKTE OPPTAK TIL PROFESJONSSTUDIET FRA VIDEREGÅENDE SKOLE Vi viser til fakultetsstyrevedtak av I vedtaket blir Programsstyret for profesjonsstudiet invitert å uttale seg om hvilke konsekvenser direkteopptak vil ha for 1) årsstudiet i psykologi og 2) profesjonsstudiet i psykologi. Programstyret vedtok å oppnevene undertegnede å formulere forslag til høringsuttalelse. Vurderingen av ny opptaksordning til profesjonsstudiet i psykologi er forankret i flere forhold. Et av forholdene er at UiO startet med direkte opptak til profesjonsstudiet i psykologi høsten Et annet viktig forhold er dispensasjonen psykologsprogrammet fikk sammen med medisin og veterinærmedisin fra 3+2 årige bachelor/masterløp, da disse er seksårige integrerte kliniske utdanninger. Vesentlig er også at Nasjonalt profesjonsråd i psykologi behandlet spørsmålet om opptak i oktober 2009 og konkluderte med at opptaksordningen ved UiO ga mulighet for en bedre faglig integrert utdanningsmodell med en bedre mulighet til integrering av klinisk praksis fra første året. Konsekvensene av den nye inntaksordningen ved UiO er imidlertid ikke evaluert ennå og denne konklusjonen må som sådan derfor fortsatt regnes som åpen Vi vil i det følgende først liste konsekvensene vi ser av direkte opptak for profesjonsstudiet, deretter konsekvensene vi ser at direkte opptak vil ha for årsstudiet i psykologi. Konsekvenser for profesjonsstudiet Styrke av profesjonaliseringen: Direkte opptak fra videregående skole vil gi en mulighet til å styrke profesjonsrettingen av utdannelsen ved at denne kan starte allerede første året i et fullverdig integrert 6-årig løp. Flertallet i høringsgruppen trekker frem som en fordel at profesjonaliseringen av studentene vil styrkes ved større integrasjon av førsteåret i profesjonsutdanningen: En kan begynne tidligere med sosialisering til psykologrollen, og på sikt kan man bruke dette året ikke bare som en innføring i deltemaer fra psykologifaget, men bygge det inn som større grad av fordypning på områder i psykologstudiet som har behov for dette - slik som hovedoppgave og ekstern praksis. Ut fra tanken om føre var mener flertallet i høringsgruppen det er en strategisk fordel for psykologutdanningen å realisere muligheten for et fullstendig integrert 6-årig utdanningsløp. Selv om unntaket fra 3+2 års løpet som psykologstudiet fikk i 2002 er permanent, må man likevel ikke glemme at det de siste 15 årene har vært to seriøse politiske forslag om å redusere psykologutdanning til 5 år, og disse forslagene ble reversert eller stanset etter stor innsats. Dersom direkte opptak skal gi et reelt forbedringspotensiale forutsettes det at førsteåret faktisk integreres, dvs.- at det ikke forblir et 1+5 års løp som nå. Postadresse: Christiesgt. 12, 5015 Bergen - Telefon: Telefax: Postal address: Christiesgt. 12, N-5015 Bergen, Norway - Telephone: Telefax

Spesialemnene i masterstudiet i rettsvitenskap UiB

Spesialemnene i masterstudiet i rettsvitenskap UiB Spesialemnene i masterstudiet i rettsvitenskap UiB Innstilling høsten 2006 Asbjørn Strandbakken Johanne Spjelkavik Hilde Ruus 1. Arbeidsgruppens sammensetning og mandat... 4 2. Sammendrag og forslag...

Detaljer

Studiekvalitetsrapport

Studiekvalitetsrapport HANDELSHØGSKOLEN I BODØ HHB Studiekvalitetsrapport Studieåret høst 2013 vår 2014 Innhold Fakultetets utdanningsvirksomhet... 3 Fakultetets utdanningsprofil... 3 Samfunnets og regionens behov... 4 Internasjonalisering...

Detaljer

Forkurs, realfagskurs og TRESS

Forkurs, realfagskurs og TRESS 1 Forkurs, realfagskurs og TRESS - alternative veier til ingeniør- og sivilingeniørutdanning Forslag til tilpassing etter ny rammeplan Alternative opptaksveier er avgjørende for tilstrekkelig rekruttering

Detaljer

DET JURIDISKE FAKULTET

DET JURIDISKE FAKULTET DET JURIDISKE FAKULTET Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Saksnr: 3 Sakstype: Diskusjonssak J.nr: Møtenr: 3/2010 Møtedato: 10.6.2010 Notatdato: 2010 05 27 Saksbehandler: Privatistordningen i

Detaljer

Studiefrafall og studiestabilitet

Studiefrafall og studiestabilitet Evaluering av Kvalitetsreformen DELRAPPORT 3 Studiefrafall og studiestabilitet Elisabeth Hovdhaugen og Per Olaf Aamodt Evaluering av Kvalitetsreformen Delrapport 3 Studiefrafall og studiestabilitet Elisabeth

Detaljer

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC.

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC. Dato: 19. november 2013 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet A 319, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 28.11.2013 Tidspunkt: 10:30 16.30 Før styremøtet settes, vil det

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. nr 776 44 601. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

MØTEINNKALLING. Side1. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. nr 776 44 601. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Dato: 29.4.2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet, MH-bygget Møtedato: 06.05.2015 Tidspunkt: 10:30-15:30 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Frafall og gjennomføring i lavere grads studier før og etter Kvalitetsreformen. En sammenlikning mellom begynnerkullene fra 1999, 2003 og 2005

Frafall og gjennomføring i lavere grads studier før og etter Kvalitetsreformen. En sammenlikning mellom begynnerkullene fra 1999, 2003 og 2005 Frafall og gjennomføring i lavere grads studier før og etter Kvalitetsreformen En sammenlikning mellom begynnerkullene fra 1999, 2003 og 2005 Per Olaf Aamodt Elisabeth Hovdhaugen Rapport 38/2011 Frafall

Detaljer

Evaluering av videreutdanning i psykisk helsearbeid

Evaluering av videreutdanning i psykisk helsearbeid SINTEF A2954 RAPPORT Evaluering av videreutdanning i psykisk helsearbeid Marian Ådnanes og Trond Harsvik SINTEF Helse Oktober2007 Forord Sosial og helsedirektoratet ga i januar 2007 SINTEF Helse oppdraget

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218 Innkalling Innkalling til styremøte 15. november 2012 Vår ref.: 2012/218 Til: Ingrid S. Dahl, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Anne Husebekk rektor. Lasse Lønnum universitetsdirektør

MØTEINNKALLING. Side1. Anne Husebekk rektor. Lasse Lønnum universitetsdirektør Dato: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 11.12.2014 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall til styremøte må meldes snarest til Hege Skogvang,

Detaljer

Arbeidsnotat 13/2014. Prosjektnr. 12820474. Postboks 8119 Dep, 0032 Oslo. ISBN 978-82-327-0034-9 1894-8200 (online) www.nifu.no

Arbeidsnotat 13/2014. Prosjektnr. 12820474. Postboks 8119 Dep, 0032 Oslo. ISBN 978-82-327-0034-9 1894-8200 (online) www.nifu.no Arbeidsnotat 13/2014 Utgitt av Adresse Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning PB 5183 Majorstuen, NO-0302 Oslo. Besøksadresse: Wergelandsveien 7, 0167 Oslo Prosjektnr. 12820474

Detaljer

Studieporteføljestyring Bakgrunnsnotat

Studieporteføljestyring Bakgrunnsnotat Studieporteføljestyring Bakgrunnsnotat 09.10.2013 Innhold 1.0 Sammendrag... 4 2.0 Innledning... 4 3.0 Rammebetingelser... 8 3.1 Føringer fra Kunnskapsdepartementet... 8 3.2 Føringer fra HiOA-styret...

Detaljer

Y-vei i ingeniørutdanning

Y-vei i ingeniørutdanning 1 Y-vei i ingeniørutdanning - forslag til tilpassing etter ny rammeplan Den alternative ingeniørutdanningen Y-vei ble startet opp som forsøksordning i 2002 og godkjent som et permanent studium i 2007.

Detaljer

Finansieringssystemet i høyere utdanning

Finansieringssystemet i høyere utdanning Finansieringssystemet i høyere utdanning hvordan påvirker det kvaliteten i sektoren? Temanotat 4/2014 Temanotat 4/2014 Finansieringssystemet i høyere utdanning hvordan påvirker det kvaliteten i sektoren?

Detaljer

Kompetanse til energibedrifter

Kompetanse til energibedrifter RAPPORT 24/2010 Kompetanse til energibedrifter En undersøkelse av ingeniørutdanning i elkraft Per Olaf Aamodt, Elisabeth Hovdhaugen, Clara Åse Arnesen og Erica Waagene Ni NIFU STEP Norsk institutt for

Detaljer

Bør rettsstudiet i Bergen deles i et treå rig båchelorprogråm og et toå rig måsterprogråm? Delinnstilling I: Beslutningsgrunnlaget

Bør rettsstudiet i Bergen deles i et treå rig båchelorprogråm og et toå rig måsterprogråm? Delinnstilling I: Beslutningsgrunnlaget Bør rettsstudiet i Bergen deles i et treå rig båchelorprogråm og et toå rig måsterprogråm? Delinnstilling I: Beslutningsgrunnlaget En utredning til Fakultetsstyret, overlevert 11. februar 2015 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Rapport om utdanning av radiografer. Februar 2015

Rapport om utdanning av radiografer. Februar 2015 Rapport om utdanning av radiografer Februar 0 INNHOLDSFORTEGNELSE Bakgrunn.... Mandat arbeidsgruppe.... Sammensetting av arbeidsgruppen... Metode og resultater.... Radiografutdanningens opptakskrav, innhold

Detaljer

Endringer i studietilbud og fastsetting av opptaksrammer

Endringer i studietilbud og fastsetting av opptaksrammer UNIVERSITETSSTYRET Universitetet i Bergen Arkivkode: ) Styresak: 82/13 Sak nr.: ; / Møte: 11.12.13 Endringer i studietilbud og fastsetting av opptaksrammer Bakgrunn Universitetsstyret vedtar årlig endringer

Detaljer

Evaluering av samarbeidsmidler i helse- og sosialfagutdanningene

Evaluering av samarbeidsmidler i helse- og sosialfagutdanningene Evaluering av samarbeidsmidler i helse- og sosialfagutdanningene Joakim Caspersen Rapport 29/2011 Evaluering av samarbeidsmidler i helse- og sosialfagutdanningene Joakim Caspersen Rapport 29/2011 Rapport

Detaljer

Oppsummering og avslutning av nasjonal prosess for gjennomgang og «Revisjon av farmasiutdanningene i Norge» - oppfølging av Meld St 13 (2011-2013)

Oppsummering og avslutning av nasjonal prosess for gjennomgang og «Revisjon av farmasiutdanningene i Norge» - oppfølging av Meld St 13 (2011-2013) Oppsummering og avslutning av nasjonal prosess for gjennomgang og «Revisjon av farmasiutdanningene i Norge» - oppfølging av Meld St 13 (2011-2013) Innledning UHRs fagstrategiske organ Nasjonalt profesjonsråd

Detaljer

Rapport fra karakterpanel A:

Rapport fra karakterpanel A: UHRs karakterundersøkelse 2013: Rapport fra karakterpanel A: De 5- og 6-årige profesjonsstudiene i Medisin Ernæring Odontologi Psykologi Desember 2013 Universitets- og høyskolerådets karakterundersøkelse

Detaljer

Rapport for 2006 Plan for 2007. Høgskolen i Harstad Havnegt. 5 9480 Harstad

Rapport for 2006 Plan for 2007. Høgskolen i Harstad Havnegt. 5 9480 Harstad Rapport for 2006 Plan for 2007 Høgskolen i Harstad Havnegt. 5 9480 Harstad Telefon: 77 05 81 00 Telefax: 77 05 81 01 Vedtatt i høgskolestyret E-post: postmottak@hih.no 27.02.2007/ HS sak 02/07 1 Innledning...

Detaljer

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV FS SV 03/14 SØKNAD OM UTREDNINGSTILLATELSE FOR MASTER I HELSESØSTERFAGET ephortesak: 14/3534 Saksansvarlig: Einar Marnburg Møtedag: 14.1.2014 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1

MØTEINNKALLING. Side1 Dato: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Møterommet, Campus Breivika, Arktisk biologi Møtedato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30 15:30 Eventuelt forfall må meldes snarest til Inger-Torill Bakke

Detaljer

KR 23/15 Oslo, 11.-12. juni 2015

KR 23/15 Oslo, 11.-12. juni 2015 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd KR 23/15 Oslo, 11.-12. juni 2015 Referanser: KM 11/08, KM 11/10 Organisering av praktisk teologisk-utdanning høring Sammendrag Kirkerådet

Detaljer

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø...

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø... Innhold 1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING... 2 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2009... 13 2.1 UTDANNING... 13 Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13 Masterprogrammene... 17 PhD... 23 Etter og videreutdanning...26

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 09.12.2014 kl. 9:00 Sted: Terningen arena klasserom 4 Arkivsak: 14/02000 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun

Detaljer

28.04.2014 NOTAT. Finansieringssystemet for universiteter og høyskoler

28.04.2014 NOTAT. Finansieringssystemet for universiteter og høyskoler 28.04.2014 NOTAT Finansieringssystemet for universiteter og høyskoler 2 NOTAT DAMVAD.COM DAMVAD Grensen 13 N-0159 Oslo Tel. +47 970 43 859 E-post: info@damvad.com damvad.no NOTAT DAMVAD.COM 3 Innhold 1

Detaljer

Rapport om studentrekruttering. September 2014

Rapport om studentrekruttering. September 2014 Rapport om studentrekruttering September 2014 1 Innhold Innhold... 2 1. Introduksjon... 4 2. Kommunikasjonsplattform for studentrekruttering... 5 Innledning... 5 Strategiske mål... 5 Innhold og varighet...

Detaljer