PROTOKOLL EKSTRAORDINÆRT FAKULTETSSTYREMØTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL EKSTRAORDINÆRT FAKULTETSSTYREMØTE 18.8.2010"

Transkript

1 UNIVERSITETET I BERGEN DET PSYKOLOGISKE FAKULTET FAKULTETSSTYRET PROTOKOLL EKSTRAORDINÆRT FAKULTETSSTYREMØTE Møtet ble holdt på styrerommet, 5. etg. I Christiesgate 13. Til stede: Forfall: Fra adm.: Gerd Kvale, Jarle Eid, Gro M. Sandal, Rune J. Krumsvik, Svein Larsen, Gunn Elisabeth Søreide, Geir Scott Brunborg, Arild Mellesdal, Per Sjøberg, Trond H. Amundsen, Iris M. Steine og visedekan Norman Anderssen (observatør) Ragna Valen, Ove Borge, Anne Kristin Aanstad, Frode Randal og Nina Farahi (referent) SAK NR JNR./ SAK SAKSBESKRIVELSE 44/10 09/7476 Opptaksmodell for profesjonsstudiet i psykologi To alternative forslag ble fremmet under møtet. Det ble stemt over alle tre forslagene til vedtak. Første alternative forslag til vedtak fremmet av dekana i møtet: Fakultetsstyret gir sin tilslutning til å endre dagens opptaksordning til profesjonsutdanning i psykologi til direkte opptak gjennom Samordna opptak. Forslaget falt med 3 mot 8 stemmer. Forslag til vedtak i henhold til saksfremlegg: Fakultetsstyret gir sin tilslutning til å innføre en femårig prøveordning med endret opptaksmodell for profesjonsstudiet i psykologi i tråd med fremlagt forslag i saksfremlegg Forslag til vedtak falt med 2 mot 9 stemmer. Andre alternative forslag til vedtak fremmet i møte av styremedlem Svein Larsen: Vedtak Fakultetsstyret gir sin tilslutning til å videreføre dagens opptaksordning. Forslaget ble vedtatt med 8 mot 3 stemmer. INNKALLING, PROTOKOLLER OG SAKSFORELEGG ER OGSÅ TILGJENGELIG VIA FAKULTETSSTYRETS HJEMMESIDE PÅ INTERNETT: Gerd Kvale dekana Ragna Valen fakultetsdirektør P:\FAKSTYRE\2010\Protokoll ephorte 2010/5 1

2 DET PSYKOLOGISKE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN INNKALLING EKSTRAORDINÆRT FAKULTETSSTYREMØTE 18. august 2010 Det innkalles med dette til møte i fakultetsstyre onsdag 18. august, kl.11:00 på styrerommet i 5. etg., Christiesgate 13. Eventuelle forfall må meldes i god tid til fakultetssekretariatet, tlf Den som melder forfall etter utsending sørger selv for at vararepresentanten får saksdokumentene. SAKSLISTE: Styresak Saksnr. SAKSBESKRIVELSE 44/10 09/7476 Opptaksmodell for profesjonsstudiet i psykologi INNKALLING, PROTOKOLLER OG SAKSFORELEGG ER OGSÅ TILGJENGELIG VIA FAKULTETSSTYRETS HJEMMESIDE PÅ INTERNETT: Gerd Kvale Dekana Ragna Valen Fakultetsdirektør P:\FAKSTYRE\2010\Innkalling ephorte 2010/6 1

3 Fakultetsstyret Det psykologiske fakultet Universitetet i Bergen Arkivkode: Styresak: 44/10 Sak nr.: 09/7476/RAV Møte: Opptaksmodell for profesjonsstudiet i psykologi I Norge utdannes det årlig om lag 240 kandidater med Cand.psychol grad. Graden gir grunnlag for autorisasjon som psykolog, og kandidatene får etter endt utdanning selvstendig behandleransvar. Psykologers yrkesutøvelse reguleres blant annet av Lov om helsepersonell (Helsepersonelloven). I Norge er det krav om at enhver institusjon som gir tilbud til pasienter med psykiske lidelser skal ha ansatt en psykolog. I St. meld nr 47 ( ) Samhandlingsreformen, understrekes nye krav til helsepersonellets kompetanse i takt med nye prioriteringer og innretning av primærhelsetjenester og spesialisthelsetjenester. Enkelte psykologer har i dag rett til å sykemelde, og Helse- og omsorgsdepartmentet, HOD, vurderer om psykologer skal gis henvisningsadgang til spesialister. Utdanningen er 6-årig og fikk, sammen med medisin og veterinærmedisin, da Kvalitetsreformen ble innført dispensasjon fra det generelle kravet om at høyere utdanning skal ha en 3-årig bachelor og 2-årig masterstruktur. Begrunnelsen for dette var: Departementet finner at det er nødvendig å gjøre unntak for de kliniske studiene som i dag er lengre enn fem år. Slike studier krever både omfattende teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter i diagnostisering og behandling. Av hensyn til pasient-/klientbehandlingen må slike utdanninger holde et så høyt faglig nivå at uteksaminerte kandidater har høy funksjonsdyktighet. Studier som har et større omfang enn fem år, skal beholde nåværende gradsbetegnelse. (St.meld. nr. 11 ( ) Kvalitetsreformen. Om vurdering av enkelte unntak fra ny gradsstruktur i høyere utdanning. Som integrert studium er psykologi imidlertid i en særstilling sammenliknet med de to øvrige utdanningene som fikk dispensasjon. Opptak til psykologistudiet skjer på basis av ett års forstudier i psykologi, såkalt årsenhet i psykologi. Psykologutdanningen er dermed pr i dag den eneste profesjonsutdanningen i Norge som ikke tar opp studenter gjennom Samordna opptak, SO. 1

4 Universitetet i Oslo gikk over til opptak gjennom SO i Begrunnelsen var primært å sikre at studentene allerede fra studiestart sosialiseres inn i den kommende rollen som psykolog og begynne med tidlige praksiskomponenter. På denne måten har UiO besørget at de leverer en utdanning som er i tråd med det generelle grunnlaget som dispensasjonen fra Kvalitetsreformen ble gitt på. Cand.psychol-utdanningen ved UiB har siden opprettelse på slutten av 60-tallet tatt opp studenter på grunnlag av forstudier i psykologi, og i tillegg til de fire profesjonsuniversitetene er det for tiden to læresteder som tilbyr de forstudiene som gir grunnlag for opptak (Årsenheten i psykologi). Dette årsstudiet ved UiB utgjør nå, i tillegg til å være opptaksgrunnlag for profesjonsstudiet, det første året i fakultetets bachelorutdanning i Generell psykologi. Da årsenheten først og fremst skal fungere som første året i et seksårig utdanningsløp for psykologer, er den innholdsmessig relativt lik på tvers av lærestedene. Imidlertid er den samtidig såpass forskjellig at noen kandidater som tas opp på psykologutdanningen kan ha kunnskapshull, eks. i biologisk psykologi, mens andre gjennom profesjonsutdanningen vil få repetert områder som på deres lærested ble dekket i forstudiene. Dagens opptaksordning basert på årsstudiet får i så måte konsekvenser i termer av et mindre optimalisert utdanningsløp. En større gjennomgang av alle årsstudiene i Norge konkluderte i 2009: Gjennomgangen synliggjør at lærestedene varierer til dels betydelig både når det gjelder innhold og vurderingsformer i årsstudiet. Dette skaper utfordringer knyttet til at årsstudiet utgjør opptaksgrunnlag til profesjonsstudiet i psykologi. Utfordringene er primært knyttet til to faktorer; 1) likhet i konkurransevilkår for studenter fra de ulike lærestedene og 2) basis for nivå i oppfølging av basalemner i psykologi i undervisningen på profesjonsstudiet 1. Ettersom UiO har innført direkte opptak til Cand.psychol utdanningen er det nå nasjonalt om lag 1200 studenter som kan konkurrere om de 170 studieplassene som er tilgjengelig på profesjonsutdanningen i psykologi ved UiT, NTNU og UiB. En følge av den sterke konkurransen og karakterkravene for å komme inn på profesjonsutdanningen er at en betydelig antall studenter årlig velger å ta deler av årsenheten om igjen, og det er ikke uvanlig at enkelte studenter tar samme emne opp igjen flere ganger. Studiepoengene som genereres på denne måten teller ikke med i universitetets produksjon. For UiB utgjør gjentak av deler av årsenheten i psykologi fra 2500 til 3500 studiepoeng årlig. Det medgår ordinært ressursgrunnlag til å generere disse studiepoengene. For ca tusen studentene av de som årlig tas opp på årsenheten og som ikke går videre i profesjonsstudiet, vil årsenheten være en del av andre studieforløp, og det er ikke gitt at de fagmoduler som inngår i årsenheten vil være de mest optimale for deres videre utdanningsløp. Det vil kunne fremholdes at ordningen med opptak på basis av forstudier er nødvendig for å sikre at en får de beste og mest motiverte studentene. Erfaringene fra UiO indikerer imidlertid at det ikke er vesensforskjell på studentmassen som tas 1 G.S.Brunborg, O.Samdal & S.Pallesen. Rapport om årsstudiet i psykologi ved lærestedene i Norge. Det psykologiske fakultet. UiB

5 opp gjennom SO-opptak og de som rekrutteres via årsenheten når det gjelder kjønn, alder eller mangfold i bakgrunn, og at endring i opptaksordning heller ikke fører til større frafall fra profesjonsutdanningen (vedlegg 1). På bakgrunn av dette anbefalte Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning, NPP 2, (nedsatt av Universitets- og høgskolerådet) våren 2010 enstemmig de tre universitetene som ennå ikke har endret opptaksgrunnlag, om å gjøre dette. Hovedbegrunnelsen var å sikre at studentene allerede fra starten kommer inn i et studieløp som gjennom teori og praksis gir den nødvendige kompetansen for å fylle det betydelige ansvaret som en psykolog får ved endt utdanning. I tillegg anså NPP at årsenheten representerer en lite optimalisert ressursbruk, både for studentene som ikke kommer inn på profesjonsutdanningen, og for de mange som i flere år velger å bruke tid på å forbedre karakterer på denne (vedlegg 2). Sentralstyret i Norsk psykologforening vedtok i forbindelse med behandling av Norsk Psykologforenings utdanningspolitiske dokument å anbefale de tre lærestedene som ennå ikke har gjort det, om å avvikle årsenheten som opptaksgrunnlag for profesjonsstudiet. 3 Ved Det psykologiske fakultet ble saken behandlet våren 2009 i Programstyret for profesjonsutdanning samt i Kvalitetsutvalg for undervisning og evaluering, KUE, der en begge steder gikk inn for å endre opptaksgrunnlaget. Vedtakene var omstridte, og innvendinger fra Programstyret for årsstudiet og bachelorgraden i generell psykologi har blitt tatt til etterretning for å sikre en så god saksgang som mulig. Det foreligger nå høringsuttalelse i saken fra Programstyret for årsstudiet og bachelorgraden i generell psykologi (vedlegg 4) som konkluderer med at det er ønskelig å opprettholde dagens opptaksordning. Det foreligger også en høringsuttalelse fra Programstyret for profesjonsutdanningen (vedlegg 3). Et flertall i denne høringsgruppen bestående av tre tidligere dekaner ved fakultetet gikk inn for å endre opptaksgrunnlaget, mens et flertall i programstyret gikk inn for å beholde dagens ordning, og altså følge mindretallet i høringsuttalelsen. Ved Det psykologiske er det per dato altså et flertall i de underliggende organer som går inn for å beholde dagens opptaksordning. Det foreligger nå en økonomisk konsekvensanalyse av mulige endringer i opptaksordningen (vedlegg 1). Denne konkluderer med at endringer i opptaksordningen ikke synes å innebære negative økonomiske konsekvenser for fakultetet. Dersom opptaksordningen til profesjonsutdanningen endres, vil ikke årsenheten legges ned. Årsenheten består av emnene (Ex.phil, EXFAC, PSYK 100, 101, 102) der snittkarakter fra de tre siste er opptaksgrunnlag for profesjonsutdanningen (andre eksamener må være bestått). Det vil kunne legges opp til betydelig omfang av felles 2 Nasjonalt profesjonsråd er sammensatt av ledelsen for de fire profesjonsuniversitetene (UiO, UiB, NTNU og UiT) og studentrepresentanter. I tillegg deltar representanter fra fagmyndighet i Helsedepartement/Helsedirektorat, Kunnskapsdepartementet, Norges forskningsråd, UHR og faglig ledelse for Norsk Psykologforening. 3 Sentralstyrets vedtak: "Psykologforeningen mener at opptak etter gjennomført årsenhet, slik dagens praksis er ved enkelte universiteter, bør opphøre. Psykologforeningen vurderer et helhetlig og integrert studieløp på seks år som det beste. 3

6 undervisning av de deler av årsenheten som vil være overlappende mellom profesjonsutdanningen og BA-løpene, Generell psykologi samt Arbeids- og organisasjonspsykologi. Studenter som i dag henvises til å bruke årsenheten som en del av et ikke planlagt BA-løp, vil kunne velge emnekombinasjoner som i større utstrekning er tilpasset det studieløpet som de da planlegger. Dersom opptaksordningen skulle endres, og det skulle vise seg at det blir ledige studieplasser på Cand.psychol studiet, vil studenter som er inne i et BA-løp for generell psykologi relativt enkelt kunne innpasses i profesjonsstudiene. Det vil også være mulig for studenter som ønsker å avbryte profesjonsutdanningen å kunne innpasses i et relevant BA-løp. Da de deler av årsenheten som i dag utgjør opptaksgrunnlag til profesjonsutdanningen vil kunne opprettholdes som emner, vil det være mulig å etablere en prøveordning der en både anvender dagens opptaksordning og innfaser en modell der eks. 50 % av studentene tas opp gjennom SO. Studentene som tas opp gjennom SO vil da i løpet av det første studieåret tilbys obligatoriske praksisorienterte komponenter, få forelesninger i fagetikk mv. De øvrige 50 % av studentene vil tas opp på basis av ordinær årsenhet til det andre året. Begge grupper følger fra andre studieår den studieprogresjon som er planlagt i den nye studieplanen. Prøveordningen foreslås å evalueres etter fem år, og i tillegg til sammenlinkning mht demografiske opplysninger, karakterer mv., foreslås det å gjennomføre fokusgruppeintervjuer med vekt på å sammenlikne rolleidentitet, opplevelse av faglig tilhørighet, faglig engasjement osv. Evalueringen vil kunne gjennomføres av ekstern institusjon (eks NIFU STEP der kontrakt om oppdraget vil kunne etableres ved oppstart av en mulig endring). Fakultetsledelsens kommentar: Dersom opptaksgrunnlaget endres, vil det være mulig å implementere endringen samtidig som ny studieplan innføres. Utarbeidelse av overgangsordninger og plan for studentinformasjon vil ha høy prioritet. Første året UiB eventuelt starter med direkte opptak vil det være dobbeltopptak med ny og gammel modell slik at det blir fullt opptak av studenter også til andre året av profesjonsutdanningen. I tillegg vil halvdelen av studentopptaket gjennom SO være basert på tilleggspoeng (eksamener, alder, praksis med mer). Saken skal endelig behandles av Universitetsstyret. Fakultetsledelsen legger saken frem for Fakultetsstyret med følgende anbefaling: Som en 5-årig prøveordning foreslås det at 50 % av studentene til profesjonsutdanningen i psykologi tas opp gjennom Årsenheten som i dag 50 % av studentene til profesjonsutdanningen i psykologi tas opp gjennom SO Det tas sikte på at ordningen innføres samtidig med ny studieplan. Når endringen iverksettes planlegges det en ekstern evaluering 4

7 Fakultetsledelsen legger frem følgende forslag til Vedtak: Fakultetsstyret gir sin tilslutning til å innføre en femårig prøveordning med endret opptaksmodell for profesjonsstudiet i psykologi i tråd med fremlagt forslag i saksfremlegg Vedlegg: 1. Konsekvensanalyse knyttet til forslag om endringer i opptaksordning for profesjonsutdanning i psykologi v/ UiB. 2. Vedtak Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning, NPP, 27.04, sak 03/ Høringsuttalelse av fra Programstyret for profesjonsstudiet i psykologi 4. Høringsuttalelse av fra Programstyret for årsstudiet og bachelorgraden i generell psykolog 5. G.S.Brunborg, O.Samdal & S.Pallesen. Rapport om årsstudiet i psykologi ved lærestedene i Norge. UiB

8 Vedlegg 1 Konsekvensanalyse knyttet til forslag om endringer i opptaksordning for profesjonsutdanning i psykologi ved UiB Fra profesjonsstudiet ble opprettet ved UiB i på slutten av sekstitallet, har opptak skjedd på basis av forstudier i psykologi. Årsstudiet utgjør nå, i tillegg til å være opptaksgrunnlag for profesjonsstudiet, det første året i en av fakultetets bachelorutdanninger. Nasjonalt profesjonsråd for psykologutdanning i Universitets- og høgskolerådet, har i vedtak av , (sak 3/10) bedt de tre lærestedene som ennå ikke har innført opptak gjennom Samordna opptak, om å gjøre dette. Tilsvarende anbefaling er vedtatt av Sentralstyret i Norsk psykologforening. Profesjonsutdanningen i psykologi fikk dispensasjon fra Kvalitetsreformens omlegging av høyere utdanning til en BA + MA struktur med begrunnelse i at Departementet finner at det er nødvendig å gjøre unntak for de kliniske studiene som i dag er lengre enn fem år. Slike studier krever både omfattende teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter i diagnostisering og behandling. Av hensyn til pasient-/klientbehandlingen må slike utdanninger holde et så høyt faglig nivå at uteksaminerte kandidater har høy funksjonsdyktighet (St.meld. nr. 11 ( ) Kvalitetsreformen. Om vurdering av enkelte unntak fra ny gradsstruktur i høyere utdanning) og forslag til endring i opptaksordninger er i tråd med dette primært begrunnet i å skulle skape en profesjonsutdanning med bedre integrering av klinikk og ferdighetsopplæring, med en tidligere profesjonsretting og sosialisering til psykologrollen" (S. Gullestad, Feilaktig fokus på opptak, Tidsskrift for Norsk psykologisk forening, 47, 2010). Dersom UiB skal gå over til å ta opp til profesjonsutdanningen på basis av SO, vil det være viktig å ha overblikk over eventuelle økonomiske konsekvenser av en slik endring, og i det følgende vil de ulike ressursmessige sider av saken belyses. En har i tillegg til eget utredningsarbeid i sommer også engasjert tidligere fakultetsdirektør og seniorrådgiver i Utdanningsavdelingen, Asbjørn Bjørnset, til å foreta en del beregningsmodeller ved forskjellige alternativer. De senere års statistikk viser at av de ca 500 studentene som hvert år er registrert på årsstudiet ved fakultetet er det kun ca 40 studenter pr år som går videre på profesjonsstudiet i psykologi ved UiB. Fakultetet har de siste årene hatt mellom 40 og 60 % nye studenter på profesjonsstudiet, dvs. studenter som kommer inn på grunnlag av årsenhet avlagt ved et av de andre lærestedene, og som derfor ikke tidligere har vært registrert som studenter ved UiB. En kartlegging i 2005 (Hovland et al) viste at 45 % av våre årstudiestudenter opplyser at de ønsker å studere på profesjonsstudiet. Gitt at andelen ikke er mye endret vil årsstudiet, for godt over fire hundre av studentene på UiB, være en grunnutdanning eller inngå som del av andre studieforløp enn profesjonsstudiet. Nasjonalt er det ca 1200 studieplasser for 1

9 årsenhet i psykologi som kan kvalifisere til å søke opptak for ca 170 profesjonsstudieplasser der årsenheten er opptaksgrunnlag. Mange studenter tar opp igjen eksamener i forsøk på forbedring av karakter for å komme inn på profesjonsstudiet. For de siste fem år har gjenopptak variert mellom 12 og 28 % i den totale studiepoengproduksjonen pr emne i årsstudiet på UiB. Dette er studiepoeng som ikke gir resultatfinansiering for UiB og der UiB har vanlige undervisnings-, veilednings- og eksamenskostnader. Statens Lånekasse gir ikke studenter stipend/lån til ekstra studieår uten studieprogresjon eller til ekstra år i videregående skole for å forbedre karakterer. Fakultetet har i sine beregninger tatt utgangspunkt i bl a tall fra DBH opptakstall, SO og FS, gjenopptaksoversikter og har sett på erfaringene så langt fra UiO som hadde første kull med direkte opptak i Erfaringene fra UiO knyttet til profesjonsstudiet Det er så langt ingen holdepunkter for store endringer knyttet til kjønnssammensetning, studentmasse eller større frafall med direkte opptak på profesjonsstudiet. UiO har orientert om at det de første årene var enkeltstudenter som fikk anledning til å gå opp på høyere kull fordi de både hadde avlagt nødvendige eksamener og hadde praksis. Instituttet hadde ikke supplert tilsvarende fra ventelisten som en tidligere hadde praktisert ved egenadministrert opptak slik at det endelige antall studenter ble noe lavere for de to første kullene. UiO har jobbet videre med utvikling av sitt førsteår og har ellers stor grad av felles undervisning på årsenheten, bachelor- og profesjonsutdanning slik at de ikke har hatt store utgiftsøkninger knyttet til endringene i emneundervisning. Instituttleder Siri Gullestad, UiO oppsummerer erfaringene så langt: Etter omleggingen har profesjonsstudentene fra første dag særskilte seminaremner som forbereder dem på rollen som profesjonell behandler, i tillegg til egne seminar på samkjørte emner. Dette innebærer at profesjonsstudentene utvikler en spesifikk kullfølelse (Tidsskrift for Norsk psykologforening, 47, 2010). Gullestad skriver videre vedrørende kjønnssammensetning: Vi har nå data fra fem kull, som viser følgende: Kvinneandelen har de siste fem årene vært ganske jevn, om lag 75 til 80 % på hvert kull og ser ikke ut til å øke som følge av omleggingen til SO-opptak. Det er ingen holdepunkter for at ny opptaksordning resulterer i høyere frafall. Heller ikke er studentene blitt yngre. Snittalderen for studenter som begynner på profesjonsprogrammet har gått ned fra 25 til 24 år altså er de like gamle som de tidligere ville vært når de påbegynte årsstudiet. Hva med mangfoldet? Gjennom Samordna opptak tas ca halvparten av studentene opp på bakgrunn av tilleggspoeng for bl.a. praksis og alder. En rekke av studentene vi har tatt opp de siste fem kull har tidligere yrkeserfaring, som politi, sosionom og forfatter. Kort oppsummert: det ser ikke ut til at ny opptaksordning har betydd mye for sammensetningen av studentmassen på profesjonsstudiet. Til orientering har UiB med opptak fra årsstudiet de to siste år hatt 72 % og 79 % kvinneandel. Kvinneandelen har generelt økt jevnt for de fleste helseprofesjonsutdanninger senere år. Ved direkte opptak gjennom SO tas halvparten av studentene opp med tilleggspoeng fra annen yrkespraksis, andre emner etc., og UiO har hatt overgangsordning med en noe mindre andel opptak direkte fra videregående. Første år med direkte opptak 2

10 gjennom SO var det også opptak etter gammel modell til andre året av profesjonsstudiet. Det foreligger så langt en kjenner til ingen empiri for endring av sammensetning i forhold til sosiale variabler/bredde i studentmassen eller eventuell betydning for egnethet for profesjonsutdanning i psykologi. Endringer og erfaringer fra UiO knyttet til årsstudiet og bachelorstudiet Ved overgang til direkte opptak forventet UiO en et redusert antall søknader til årsenheten. UiO valgte å redusere sitt opptak fra 330 til 100 på årsenheten, og samtidig økte en antall studieplasser på bachelorstudiet fra 120 til 170. Pr i dag har vi ved UiB noe over tusen søknader hvert år til 500 studieplasser på årsenheten, og en må forvente en reduksjon i søkermassen hvis UiB velger å gå over til direkte opptak til profesjonsstudiet. I rapporten Handlingsrom for kvalitet (2010) som ble utarbeidet av arbeidsgruppe nedsatt av Kunnskapsdepartementet og der rektor Sigmund Grønmo var medlem, er en av anbefalingene at en vurderer hvordan en kan gjenopprette balansen mellom fullfinansierte studieplasser i grunnbevilgningen og det faktiske studentantallet på institusjonene. I forbindelse med årets opptak ble det presisert at en ønsket ikke å ha flere nye studenter ved studiestart enn antall studieplasser en hadde ved hvert fakultet. Tilbud om opptak for fakultetene har vært bestemt sentralt ut fra dette. For SO-opptaket i 2010 ble det gitt anledning til å sende ut tilbud til 790 søkere til de 500 studieplasser på årsenheten og 65 tilbud til hver av de fire bachelorprogrammene som har 40 studieplasser hver. Det har sentralt fra ikke vært gitt anledning ved andre opptaksrunde til å fylle opp manglende plasser for bachelorstudiene på fakultetet. Studieplassene inneværende høst vil derfor ikke kunne fylles opp med 40 nye studenter på bachelorprogrammene (forebyggende helse og pedagogikk). På årsenheten har UiB pr 26. juli mottatt 588 ja-svar hvorav ca 180 allerede har UiB mailadresse og hvor en stor del er gjenopptaksstudenter. Alternativer modeller og budsjettmessige konsekvenser En må kunne anta at ved eventuell endring til direkte opptak vil søknadstallet på årsstudiet synke, da tidligere kartlegginger har vist at nær halvparten av studentene oppgir at de tar årsstudiet som grunnlag for å søke profesjonsstudiet. Hvis UiB velger å gå over til direkte opptak og med en utvikling av en tilpasset førsteårsenhet for profesjonsutdanningen, vil UiB få resultatfinansiering i kategori B for 82 kandidater i seks år i profesjonsstudium i stedet for de siste fem år. Hvis en velger direkte opptak vil UiB ikke få basisfinansiering (kategori B) for første året med opptak og studiepoengproduksjon, kun endring av resultatmiddelkategori fra F til B. Dette er i tråd med endringene ved UiO. Kostnader knyttet til undervisning av profesjonsstudenter er høyere enn for bachelorutdanning/masterutdanning. Kostnadsfaktor er beregnet ut fra gjennomsnittskostnader gjennom hele studieforløpet. Finansieringskategori B for profesjonsstudiet i psykologi er tre ganger faktor F som er kategori for årsstudiet i psykologi og bachelorutdanning. Dvs. at en resultatuttelling til UiB for studiepoengproduksjon for 82 profesjonsstudenter første år vil tilsvare studiepoengproduksjon og resultatfinansiering fra 246 studenter på årsstudiet gitt samme produksjon av studiepoeng pr student. Da profesjonsstudentene pr i dag i 3

11 snitt produserer en god del flere nye studiepoeng pr student enn registrerte studenter på årsstudiet vil resultatfinansiering i realiteten med dagens tall tilsvare ca 385 årsenhetsstudenter. I tillegg forventes det at en får redusert gjenopptak av eksamener med studiepoeng som ikke gir resultatmidler, samt større reduksjon av kostnader knyttet til undervisning, gruppeveiledning, eksamen og administrasjon av gjenopptaksemner. UiO har hatt budsjettmessig økning knyttet til sine endringer i opptaksordning og samtidig endring av fordeling av studieplasser. Ved eventuell reduksjon fra 500 til 250 årsenhetsstudenter ved UiB vil behovet for dublering av forelesninger i alle årsenhetsemnene (50 stp) bortfalle. Dette representerer en meget betydelig undervisningsmengde og en markert reduksjon i behov for timelærerressurser og i undervisningsregnskap. I tillegg vil kostnader knyttet til eksamen, gruppeveiledning med mer reduseres tilsvarende ca 0,6 mill kr pr år for 250 studenter. Evalueringsprosjekt Det er i saksfremlegget foreslått å etablere et langsiktig evalueringsprosjekt for å kunne få en bedre basis for en faglig vurdering av hvilke opptaksordninger som vil kunne fungere best. Det foreslås å etablere en kontrollert prosjektmodell over fem år der UiB tar opp halvparten av studentene gjennom direkte opptak (SO) til første år, og den andre halvparten tas opp til 2. studieår som tidligere basert på konkurranse fra årsenhetsutdanning. Hvis en velger en reduksjon av f eks 250 årsenhetsstudenter kan det være ønskelig å sikre flere studenter gode studieløp ved UiB ved å øke opptaket på de to bachelorprogrammene fakultetet har i psykologi. Disse to bachelorprogrammene er blant de fire mest etterspurte bachelorutdanninger på hele UiB med henholdsvis 222 og 215 primærsøkere hver til 40 studieplasser i 2010 (de to andre er journalistikk og film/medie). En har pr i dag ikke utredet budsjettkonsekvenser for et økt antall bachelorstudenter. Fakultetet har i sitt arbeid med saken så langt vært opptatt av de faglige hensyn i profesjonsutdanningen, men har også sett det som ønskelig å få oversikt over eventuelle budsjettmessige konsekvenser ved forskjellige alternativer. Vi har derfor fått foretatt noen analyser bla på resultatdata og alternativer med regneeksempler med en eventuell reduksjon til 250 årsenhetsstudenter og med en eventuell evalueringsmodell (i notat vedlagt). Overgangsordninger og studentopptak Første året UiB eventuelt startet med direkte opptak vil det være dobbeltopptak med ny og gammel modell slik at det blir fullt opptak av studenter til andre året av profesjonsutdanningen. I tillegg foreslås det i evalueringsmodellen å fortsatt ta opp en halvdel av studentene gjennom gammel opptaksordning. I tillegg vil halvdelen av studentopptaket gjennom SO være basert på tilleggspoeng (eksamener, alder, praksis mm) slik at det er flere søknadsmuligheter i mange år for nåværende studenter på årsenheten. Ved eventuelt vedtak om direkte opptak er det spesielt viktig i samarbeid med studentrepresentanter å utarbeide tidsplan for orienteringer til studenter og kommende studenter. 4

12 Vedlegg notat fra Asbjørn Bjørnset, Konsekvensar av direkte opptak til profesjonsstudiet i psykologi I dette notatet blir det presentert nokre rekneeksempel på kva konsekvensar direkte opptak til profesjonsstudiet i psykologi vil få på studenttal, avlagde studiepoeng og resultatbudsjett i profesjonsstudiet og årstudiet i psykologi. Universitetet i Oslo gjennomførte direkte opptak til profesjonsstudiet frå og med hausten Ordninga ved UiO er ikkje evaluert, men data frå DBH 1 indikerer tendensar som også kan vere gjeldande for UiB. Nokre av desse blir kommenterte i teksten nedanfor. 1. Studenttalet 1.1 Føresetnader Studenttalet i profesjonsstudiet har vore stabilt på litt over 10 opptakskull. Det blir lagt til grunn at stabiliteten vil halde fram også med ny ordning. 2 Ved direkte opptak til profesjonsstudiet hausten 2011 av alle studentane (41 per kull) vil studieplasstalet auke med 41 i profesjonsstudiet frå og med H2011 og ytterlegare med 41 V 2012, det vil seie med totalt 82 plassar.i tillegg kjem effekten av auka opptak på 5 frå og med H2009 slik at samla studenttal i profesjonsstudiet vil bli om lag 500 i Ved direkte opptak til halvparten av studieplassane (40 per år) vil samla studenttal i profesjonsstudiet bli om lag 460 i Studenttalet i årsstudiet vil vere avhengig av om studieplasstalet blir redusert for å balansere auken i profesjonsstudiet og av søkinga til studiet. Talet på søkjarar til årsstudiet ved UiO gjekk sterkt ned etter at direkte opptak til profesjonsstudiet var innført, og vi må rekne med tilsvarande effekt ved UiB. Ein studieplass i profesjonsstudiet er i budsjettmodellen kostnadsrekna til tre plassar i årsstudiet. Ut frå dette kan det vere aktuelt å redusere studieplasstalet tilsvarande, og det vil bli rekna på to modellar: 1) reduksjon med 246 plassar ved direkte opptak av alle studentane (82 x 3 = 246) og 2) med 120 plassar ved direkte opptak av halvparten av studentane (40 x 3 = 120). Dersom studieplasstalet i årsstudiet blir uendra på 500, vil søkinga avgjere studenttalet. Det er vanskeleg å lage sikre anslag i høve til det, men det blir også gjort berekningar av effekten på avlagde studiepoeng og resultatbudsjett av dette alternativet. Det blir også laga ei berekning av kva studenttal i årsstudiet som minst må til for å gje ein studiepoengproduksjon som opprettheld dagens resultatbudsjett. 1.2 Framskriving av studenttalet I tabell 1 og 2 nedanfor er studenttalet framskrive ut frå føresetnadene ovanfor. Studenttalet i profesjonsstudiet, dagens ordning og ny ordning, er framskrive ved å rekne med at fulltalige kull begynner og fullfører kvart semester. Her kan det bli mindre avvik, og ut frå erfaringstal kunne ein setje studenttalet litt høgare. Anslaga er såleis forsiktige. 1 Database for statistikk om høgare utdanning. 2 Talet på registrerte studentar (DBH-tal) ved UiO indikerer ikkje fråfall i profesjonsstudiet etter ny ordning. 5

13 Studenttalet i årsstudiet har dei siste åra vore litt høgare enn opptakstalet, med relativt stor skilnad mellom haust og vårsemester. Hausten 2009 var studenttalet høgt (651). Ved opptaket for komande studieår er det etter sentrale føringar gitt færre tilbod, og talet på JA-svar vil gje litt over 500 nye studentar dersom andelen studentar som møter opp, blir som tidlegare. Studenttalet for V 2010 (554) og erfaringstal for frammøte og studentutvikling frå semester til semester gir eit gjennomsnittstal i 2010 på 542 studentar. Frå og med hausten 2011 er det stipulert at studenttalet vil vere like studieplasstalet (254 i tabell 1 og 380 i tabell 2). I 2011 blir gjennomsnittleg studenttal høgare enn opptakstalet sidan det er høgare studenttal i vårsemesteret. Tabell 1. Direkte opptak av alle studentar til profesjonsstudiet. 254 studieplassar i årsstudiet. Gjennomsnitt per år Profesjonsstudiet (dagens ordn) Profesjonsstudiet (ny ordn) Sum profesjonsstudiet Årsstudiet (254 studieplassar) Sum Tabell 2. Direkte opptak av halvparten av studentane til profesjonsstudiet. 380 studieplassar i årsstudiet. Gjennomsnitt per år Profesjonsstudiet (dagens ordn) Profesjonsstudiet (ny ordn) Sum profesjonsstudiet Årsstudiet (380 studieplassar) Sum Alternativet med 500 studieplassar i årsstudiet er ikkje tatt med i tabellane ovanfor. Det blir innarbeidd i avlagde studiepoeng og resultatbudsjettet. 2. Avlagde studiepoeng og studiepoeng per student Dataene om studiepoeng er henta frå DBH. Det er tatt utgangspunkt i fordeling av studiepoeng på program der studenten er aktiv på eksamenstidspunktet 3. Dette gir den beste samanhengen mellom studenttal og avlagde studiepoeng på eit program. Dataene omfattar ikkje eventuelle privatistar, og eksamenar som er tekne om igjen er ikkje medrekna sidan desse ikkje tel i resultatbudsjettet. Omfanget av gjentak er kommentert nedanfor. 3 Studiepoeng på eit program blir viste på to måtar i DBH: 1) som studiepoengproduksjon fordelt på studieprogram der studenten er aktiv på eksamenstidspunktet og 2) som studiepoengproduksjon fordelt på program som emnene primært tilhører. Ved å nytte den første tabellen er det berre dei studiepoenga studentane på årsstudiet har tatt som blir rekna med. I resultatbudsjettet blir imidlertid fakultetet også kreditert studiepoeng i emne i årsstudiet som studentar på andre program har tatt. Desse er ikkje rekna med i denne samanhengen. 6

14 Forholdet mellom studentar og avlagde studiepoeng har vore fylgjande i profesjonsstudiet og årsstudiet dei siste åra: Tabell 3. Studiepoeng, studentar og studiepoeng per student studiepoeng studentar stp/stud Profesjonsstudiet 352,4 346,8 353, ,5 57,0 58,2 Årsstudiet 244,0 237,0 283, ,2 28,2 30,8 Det er ein del variasjonar frå år til år, og det store skilnader mellom studiepoeng per student i profesjonsstudiet og årsstudiet. Det er fleire årsaker til skilnadene, som ikkje blir kommentert i denne samanhengen, men eit moment som har stor statistisk betydning er at årstudiet også omfattar examen philosophicum 4, som er på 10 studiepoeng. Normen for årsstudentane er dermed på 50 studiepoeng i emne innan psykologi, og det betyr at årsstudentane i 2009 i gjennomsnitt avla studipoeng som tilsvara 61,4 % av normen. I framskrivingane av avlagde studiepoeng ved direkte opptak til profesjonsstudiet og ulike studenttal i årsstudiet er det lagt til grunn fylgjande: I profesjonsstudiet etter dagens ordning er det rekna med at studiepoeng per student i gjennomsnitt vil vere som gjennomsnittet for = 57,2 studiepoeng per student per år. I årsstudiet har det vore auke i avlagde studiepoeng per student dei siste semestra. Det blir her tatt utgangspunkt i studiepoeng per student i 2009 = 30,8 studiepoeng per student per år. Ved direkte opptak til profesjonsstudiet vil ex. phil inngå i det første året. Normen blir dermed 50 studiepoeng per student i psykologiemne det første året og 350 studiepoeng for heile studiet på 6 år. Vi må også rekne med at det dei første åra er ein del studentar som har tatt emne i årsstudiet før opptak og at desse emna ikkje blir rekna med. Skjønsmessig blir studiepoengproduksjonen i dei fire første semestra (H2011 V2013) stipulert til 75 % av normen. Etter den tid er studiepoeng per student stipulert til det same som i profesjonsstudiet etter dagens ordning, dvs 57, 2 studiepoeng i per år. Korrigert for ex. phil vil det bli 55,6 studiepoeng per student per år over heile studiet (47,7 studiepoeng i psykologiemne det første året i studiet). Ut frå desse desse føresetnadene er avlagde studiepoeng berekna fram til og med 2015 for dei ulike alternativa i tabell 4 og 5 nedanfor. Tabell 4. Avlagde studiepoeng ved direkte opptak til profesjonsstudiet. 254 og 500 studentar i årsstudiet Profesjonsstudiet 353,1 357,5 367,0 356,5 287,9 217,4 139,2 Profesjonsstudiet (ny ordn) 10,3 66,8 147,5 240,5 318,5 Sum profesjonsstudiet 353,1 357,5 377,3 423,3 435,4 457,9 457,7 Årsstudiet (254 studentar) 283,6 278,2 174,0 130,4 130,4 130,4 130,4 Årsstudiet (500 studentar) 283,6 278,2 256,7 256,7 256,7 256,7 256,7 Sum 1 636,7 635,7 551,4 553,7 565,8 588,2 588,1 Sum 2 636,7 635,7 634,0 680,0 692,1 714,5 714,4 4 Studiepoenga innan ex. phil er ikkje krediterte noko fakultet sidan dette programmet har ei særskilt løyving. 7

15 Tabell 5. Avlagde studiepoeng ved direkte opptak av halvparten av studentane i profesjonsstudiet. 380 og 500 studentar i årsstudiet Profesjonsstudiet 353,1 357,5 367,0 366,1 338,4 307,0 268,8 Profesjonsstudiet (ny ordn) 5 32,5 72,9 119,3 157,3 Sum profesjonsstudiet 353,1 357,5 372,0 398,6 411,3 426,3 426,1 Årsstudiet (380 studentar) 283,6 278,2 206,9 195,1 195,1 195,1 195,1 Årsstudiet (500 studentar) 283,6 278,2 256,7 256,7 256,7 256,7 256,7 Sum 1 636,7 635,7 578,9 593,6 606,4 621,3 621,2 Sum 2 636,7 635,7 628,7 655,2 668,0 682,9 682,8 Totalt blir avlagde studiepoeng ein del høgare i sum 1 etter alternativet i tabell 5 enn i tabell 4, men avlagde studiepoeng i profesjonsstudiet er vesentleg høgare i tabell 4. Dette har stor betydning for resultatbudsjettet. Når talet på årsstudentar er uendra (500), vil alternativet i tabell 4 gje flest studiepoeng. Gjentak av eksamenar Ved rapporteringa til DBH og i budsjettmodellen tel ikkje det eksamenane som er tekne på nytt. Ein kan ta ut eigne rapportar frå FS som viser kor mange eksamenar som er tekne på nytt. I tabellen nedanfor er det vist gjentak i 2008 og 2009 ved fakultetet totalt og i dei emna som er opptaksgrunnlag til profesjonsstudiet: Tabell 6. Gjentak Total Gjentak 2008 Kand Møtt Bestått Kand Møtt Bestått Alle eksamenar ved PS-fak (3,8 %) 261 (3,6%) 250 (3,6 %) Opptaksgrunnlag (13,8 %) 202 (16,7 %) 196 (19, 3 %) 2009 Alle eksamenar ved PS-fak (3,5 %) 259 (3,3 %) 243 (3,3 %) Opptaksgrunnlag (12,8 %) 199 (14,5 %) 187 (15,0 % Totalt var det om lag 260 studentar som møter til ny eksamen i 2008 og 2009, om lag 200 av desse er i dei tre emna som utgjer opptaksgrunnlaget til profesjonsstudiet. Dersom ein hadde hatt same gjentak i desse emna som for resten av emna ved fakultetet, ville gjentaket blitt under 1 %, og det ville vore færre eksamenskandidatar i dei aktuelle emna. 8

16 3. Konsekvensar for resultatbudsjettet Resultatbudsjettet blir berekna i høve til endringar i studiepoeng frå eitt år til eit anna, og utteljinga kjem 2 år etter avlagt eksamen. Endringar i resultatbudsjettet for 2011 blir såleis berekna ut frå avlagde studiepoeng i 2009 samanlikna med Resultatdelen av budsjettet er rekna til 40 % av samla studieplasskostnader. Studia er plasserte i ulike finansieringskategoriar med relativt store skilnader. Profesjonsstudiet i psykologi er plassert i kategori B, der resultatdelen i 2010 er på per 60- studiepoengseining. Årsstudiet er plassert i kategori F, der resultatdelen er Satsane blir regulerte i takt med den generelle pris- og lønsjusteringa. På same måte som ved UiO kan ein rekne med at studieplassane ved utviding av profesjonsstudiet vil bli plasserte i kategori B. Ved UiB har fakulteta tidlegare fått 50 % av endringane i resultatbudsjettet. Ved fordelinga av budsjettet for 2010 vart fakultetsdelen auka, og det er føresett at den skal bli på 75 % frå og med Resultatbudsjettet for profesjonsstudiet er tre gonger (3,03) så stort som for årsstudiet. Som vi har sett i tabell 3 er avlagde studiepoeng per student mykje høgare i profesjonsstudiet enn i årsstudiet. Ein profesjonsstudent tel meir enn 4 gonger så mykje som ein årsstudent i resultatbudsjettsamanheng. Rekna nøyaktig er forholdet 4,69 5. Det inneber at dersom ein går over til direkte opptak av alle studentar til profesjonsstudiet, 82 per år, vil resultatbudsjettet frå desse 82 studentane kunne tilsvare resultatbudsjettet for 385 årsstudentar (82 x 4,69). Ein kunne eigentleg teke utgangspunkt i dette enkle reknestykket når ein skal vurdere konsekvensane for resultatbudsjettet, men det blir ein del overgangsfasar og variasjonar frå år til år. Difor er resultatbudsjettet rekna ut meir nøyaktig for kvart år fram til og med I berekningane av resultatbudsjettet er det tatt utgangspunkt i avlagde studiepoeng i tabell 4 og 5, og vi viser både totalt resultatbudsjett for UiB og fakultetet sin andel. Det er satsane for 2010 som er nytta. Det er ikkje korrigert for auken i studenttalet frå og med H Tabell 7. Utvikling i resultatbudsjettet ved direkte opptak til profesjonsstudiet og 254 studentar i årsstudiet Sum Profesjonsstudiet Årsstudiet Sum UiB Fakultetets andel Forholdet mellom resultatbudsjetta er 3,03. Studiepoeng per student er berekna til 30,8 i årsstudiet og 47,7 i profesjonsstudiet det første studieåret (korrigert for ex. phil i første år). Nøyaktig relasjon blir dermed 3,03*47,7/30,8 = 4,69. 6 Auken i studieplasstalet med 5 studentar frå og med H2009 gir ein auke på 50 studentar etter 5 år. Dette gir auke i resultatbudsjettet frå og med 2011, totalt om lag 3,2 millionar for fakultetet. Denne auken vil komme uavhengig av om det blir gjort endringar i opptaksordninga. 9

17 Tabell 8. Utvikling i resultatbudsjettet ved direkte opptak av halvparten av studentane til profesjonsstudiet og 380 studentar i årsstudiet Sum Profesjonsstudiet Årsstudiet Sum UiB Fakultetets andel Tabell 9. Utvikling i resultatbudsjettet ved direkte opptak til profesjonsstudiet og 500 studentar i årsstudiet Sum Profesjonsstudiet Årsstudiet Sum UiB Fakultetets andel Tabell 10. Utvikling i resultatbudsjettet ved direkte opptak av halvparten av studentane til profesjonsstudiet og 500 studentar i årsstudiet Sum Profesjonsstudiet Årsstudiet Sum UiB Fakultetets andel Tabell 7 og 8 viser at det blir ein auke i resultatbudsjettet for fakultetet over 6-års perioden på 3,84/3,09 millionar ved direkte opptak til profesjonsstudiet av 82/40 studentar per år og med ein reduksjon av studieplasstalet i årsstudiet på 3 studentar per profesjonsstudent. I gjennomsnitt per år blir auken / Om lag 3,2 millionar av auken i resultatbudsjettet kjem av auken i studieplassar i profesjonsstudiet på 5 per semester frå og med H2009. Dersom ein opprettheld studieplasstalet i årsstudiet (500 plassar) vil auken bli 2,9/1,5 millionar større. Det er imidlertid eit spørsmål om dette er realistiske alternativ sidan ein må forvente at talet på søkjarar til årsstudiet vil gå vesentleg ned ved overgang til direkte opptak til profesjonsstudiet. Det gjeld særleg dersom direkte opptak blir gjennomført for alle studentane. I 5. avsnitt ovanfor vart gjort eit enkelt anslag som viste at resultatbudsjettet for 82 nye studentar i profesjonsstudiet kunne tilsvare 385 årsstudentar. Ved oppstarten av ny ordning er det rekna med ein del overgangseffektar slik at avlagde studiepoeng i profesjonsstudiet blir lågare. Ei detaljert utrekning ut frå føresetnadene om studenttal og studiepoeng per student i årsstudiet og det første året i profesjonsstudiet etter ny ordning vil gje fylgjande tal. Tabell 11. Minimum studenttal i årsstudiet for å oppretthalde resultatbudsjettet på 2010-nivå ved direkte opptak til profesjonsstudiet (82, alternativt 40 studentar) 10

18 Alt 1 (82 stud) Alt 2 (40 stud) I dei to første åra blir det liten budsjetteffekt av utvidinga av profesjonsstudiet på grunn av halvårseffekt og overgangsordningar, og ein ville måtte ha mange studentar i årsstudiet for å oppretthalde resultatbudsjettet. Frå og med 2014 blir det full effekt, og utvidinga av profesjonsstudiet vil gje eit resultatbudsjett som tilsvarar 385 årsstudentar. For å oppretthalde 2010-nivået er det då behov for 157 studentar ( ). 4 Oppsummering Det er sjølsagt ein del usikkerheit kring berekningane, men anslaga om studiepoeng per student i årsstudiet er forsiktige. Det er såleis ikkje lagt inn i føresetnandene at studiepoeng per student i årsstudiet vil auke dersom studenttalet går vesentleg ned. Føresetnadene om studiepoeng per student i profesjonsstudiet er at gjennomsnittstalet for blir oppretthalde på eit relativt høgt nivå (95,3 % i høve til normen). Anslaga om overgangseffektar dei to første åra med ny opptaksordning er usikre, men avvik her vil ha relativt lita betydning totalt sett.. Med dei føresetnadene som er lagt til grunn, viser bereknignane at: Fakultetet sitt resultatbudsjett vil auke ved direkte opptak til profesjonsstudiet og ein tilsvarande reduksjon av studieplasstalet i årsstudiet. Nettoauken blir ikkje særleg stor når ein korrigerer for auken i studieplasstalet i profesjonsstudiet frå og med hausten Når det er blitt full effekt av utvidinga av profesjonsstudiet (82, alternativ 40 studentar), vil det vere behov for 157, alternativt 355 studentar i årsstudiet for å oppretthalde tilsvarande resultatbudsjett som i AB 11

19 Sak 03/2010 Opptaksregler for profesjonsstudiene status og utfordringer I profesjonsrådsmøtet 13. oktober 2009 vedtok rådet at alle universitetene med profesjonsutdanning skulle vurdere innføring av et seksårig integrert studieløp for cand. psychol.-graden hvor opptak til studiet baseres på Samordna opptak og ikke på karakterer fra årsenheten i psykologi. Instituttleder Magne Flaten fra UiT innledet saken med å orientere om status for Psykologisk institutt, Universitetet i Tromsø. Deretter redegjorde dekan Gerd Kvale fra UiB og instituttleder Leif Edward Ottesen Kennair fra NTNU om status der. Orienteringene og diskusjonen bar preg av at de lokale diskusjonene ved UiB og UiT har fokusert på prinsippene for opptak til profesjonsprogrammet (resultater fra årsenheten i psykologi vs. opptaksreglene i Samordna opptak), og i mindre grad på innholdet i studieprogrammene (1+ 5-årig vs et seksårig integrert utdanningsløp). Seksårig integrert utdanningsløp var hovedfokuset da UiO reformerte sitt studieprogram. Opptak basert på Samordna opptak var en konsekvens av omleggingen, ikke en reform i seg selv. Det hersket også usikkerhet om omlegginger av studieløpet fører til reduserte inntekter fra Kunnskapsdepartementet. UiO kunne opplyse om at dette ikke har skjedd. Omleggingen har snarere ført til en inntektsøkning. Observatøren fra UHR kunne informere om at psykologutdanningen nå er den eneste profesjonsutdanningen som ikke bygger på samordna opptak, og stilte seg undrende til om det faglig-og ressursmessig er tjenlig at det årlig avlegges svært mange årsenheter i psykologi som innholdsmessig primært er skreddersydd for opptak til et begrenset antall studieplasser på profesjonsutdanningene, fremfor å gi dem et innhold som kan være tilpasset ulike BA løp. Det ble også vist til at det ikke kan ansees å være god ressursforvaltning å stimulere til at studenter tar årsenheten mange ganger for å forbedre karakteren for øke mulighetene for opptak til profesjonsutdanningen. NPF, som også er observatør i møtet, orienterte om at foreningen i sitt prinsipp-program allerede har vedtatt at de anbefaler lærestedene å avvikle årsenheten som opptaksgrunnlag. Et samlet profesjonsråd var tydelig på at omlegging til samordna opptak vil styrke den seksårige integrerte profesjonsutdanningen faglig og bringe den i samsvar med forutsetningene som ble gitt ved innføring av Kvalitetsreformen. Studentrepresentantene uttalte seg også klart for omleggingen. Vedtak: Profesjonsrådet anbefaler alle universiteter med profesjonsutdanning i psykologi å iverksette seksårige helhetlig integrerte studieløp for graden cand. psychol. De enkelte læresteder er selv ansvarlig for utforming av nødvendige overgangsordninger/ eventuelle prøveordninger for iverksetting av vedtaket.

20 UNIVERSITETET I BERGEN Programstyret for profesjonsstudiet i psyko logi Bergen den 13. april 2010 Det psykologiske fakultet Universitetet i Bergen HØRINGSUTTALELSE VEDR KONSEKVENSENE AV DIREKTE OPPTAK TIL PROFESJONSSTUDIET FRA VIDEREGÅENDE SKOLE Vi viser til fakultetsstyrevedtak av I vedtaket blir Programsstyret for profesjonsstudiet invitert å uttale seg om hvilke konsekvenser direkteopptak vil ha for 1) årsstudiet i psykologi og 2) profesjonsstudiet i psykologi. Programstyret vedtok å oppnevene undertegnede å formulere forslag til høringsuttalelse. Vurderingen av ny opptaksordning til profesjonsstudiet i psykologi er forankret i flere forhold. Et av forholdene er at UiO startet med direkte opptak til profesjonsstudiet i psykologi høsten Et annet viktig forhold er dispensasjonen psykologsprogrammet fikk sammen med medisin og veterinærmedisin fra 3+2 årige bachelor/masterløp, da disse er seksårige integrerte kliniske utdanninger. Vesentlig er også at Nasjonalt profesjonsråd i psykologi behandlet spørsmålet om opptak i oktober 2009 og konkluderte med at opptaksordningen ved UiO ga mulighet for en bedre faglig integrert utdanningsmodell med en bedre mulighet til integrering av klinisk praksis fra første året. Konsekvensene av den nye inntaksordningen ved UiO er imidlertid ikke evaluert ennå og denne konklusjonen må som sådan derfor fortsatt regnes som åpen Vi vil i det følgende først liste konsekvensene vi ser av direkte opptak for profesjonsstudiet, deretter konsekvensene vi ser at direkte opptak vil ha for årsstudiet i psykologi. Konsekvenser for profesjonsstudiet Styrke av profesjonaliseringen: Direkte opptak fra videregående skole vil gi en mulighet til å styrke profesjonsrettingen av utdannelsen ved at denne kan starte allerede første året i et fullverdig integrert 6-årig løp. Flertallet i høringsgruppen trekker frem som en fordel at profesjonaliseringen av studentene vil styrkes ved større integrasjon av førsteåret i profesjonsutdanningen: En kan begynne tidligere med sosialisering til psykologrollen, og på sikt kan man bruke dette året ikke bare som en innføring i deltemaer fra psykologifaget, men bygge det inn som større grad av fordypning på områder i psykologstudiet som har behov for dette - slik som hovedoppgave og ekstern praksis. Ut fra tanken om føre var mener flertallet i høringsgruppen det er en strategisk fordel for psykologutdanningen å realisere muligheten for et fullstendig integrert 6-årig utdanningsløp. Selv om unntaket fra 3+2 års løpet som psykologstudiet fikk i 2002 er permanent, må man likevel ikke glemme at det de siste 15 årene har vært to seriøse politiske forslag om å redusere psykologutdanning til 5 år, og disse forslagene ble reversert eller stanset etter stor innsats. Dersom direkte opptak skal gi et reelt forbedringspotensiale forutsettes det at førsteåret faktisk integreres, dvs.- at det ikke forblir et 1+5 års løp som nå. Postadresse: Christiesgt. 12, 5015 Bergen - Telefon: Telefax: Postal address: Christiesgt. 12, N-5015 Bergen, Norway - Telephone: Telefax

INNKALLING EKSTRAORDINÆRT FAKULTETSSTYREMØTE 18. august 2010

INNKALLING EKSTRAORDINÆRT FAKULTETSSTYREMØTE 18. august 2010 DET PSYKOLOGISKE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN INNKALLING EKSTRAORDINÆRT FAKULTETSSTYREMØTE 18. august 2010 Det innkalles med dette til møte i fakultetsstyre onsdag 18. august, kl.11:00 på styrerommet

Detaljer

I samsvar med møteplan holdes det møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 09.04.2013, kl. 12:00-16:00 i Christiesgt. 13.

I samsvar med møteplan holdes det møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 09.04.2013, kl. 12:00-16:00 i Christiesgt. 13. UNIVERSITETET I BERGEN Møteinnkalling I samsvar med møteplan holdes det møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 09.04.2013, kl. 12:00-16:00 i Christiesgt. 13. Innkalling er sendt til: Jarle

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 08.10.2014. Møtet ble holdt i Christies gate 13 og varte fra kl. 12:00-16:00. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 15.6.2011. Møtet ble holdt i Christiesgate 13, 5.etg. og varte fra kl. 08:30-14:00. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

Styresak Saker til behandling U.off. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte

Styresak Saker til behandling U.off. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det 07.12.2011. Møtet ble holdt i Christiesgate 13, 5.etg. og varte fra kl. 08:30-14:00. Til stede fra Fakultetsstyret ved Det : Jarle Eid,

Detaljer

Referat fra møtet i Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning 04.-05. oktober 2012

Referat fra møtet i Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning 04.-05. oktober 2012 Kjetil Sundet, Birgitte Bøgh-Olsen, Anne Inger Helmen Borge, Jarle Eid, Ragna Valen, Inger Hilde Nordhus, Odin Hjemdal, Lars Kristian Fossum, Jørgen Edvin Westgren, Maren Falch Skaret, Catharina Wang,

Detaljer

FORSLAG OM INNFØRING AV INTEGRERT SEKSÅRIG PROFESJONSSTUDIUM I PSYKOLOGI VED INSTITUTT FOR PSYKOLOGI, UNIVERSITETET I TROMSØ

FORSLAG OM INNFØRING AV INTEGRERT SEKSÅRIG PROFESJONSSTUDIUM I PSYKOLOGI VED INSTITUTT FOR PSYKOLOGI, UNIVERSITETET I TROMSØ FORSLAG OM INNFØRING AV INTEGRERT SEKSÅRIG PROFESJONSSTUDIUM I PSYKOLOGI VED INSTITUTT FOR PSYKOLOGI, UNIVERSITETET I TROMSØ Ved innføring av Kvalitetsreforma (St.meld. nr. 11 (2001-2002) Kvalitetsreformen:

Detaljer

Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010

Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010 Universitetet i Bergen Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet Fak.sak: 26/2010 Sak nr.: 2010/7830 Møte: 14.09.10 Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010 Denne

Detaljer

NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T

NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Automatisk utstedelse av vitnemål for bachelorgraden Tilråding:

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 13.09.2012. Møtet ble holdt på Solstrand Hotel og varte fra kl. 09:00-13:30. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

PROFESJONSSTUDIET I PSYKOLOGI - STUDIEPLAN FOR FEMÅRIG LØP MED OPPTAK FRA INTRODUKSJONSSTUDIET I PSYKOLOGI

PROFESJONSSTUDIET I PSYKOLOGI - STUDIEPLAN FOR FEMÅRIG LØP MED OPPTAK FRA INTRODUKSJONSSTUDIET I PSYKOLOGI SIDE 470 PROFESJONSSTUDIET I PSYKOLOGI - FEMÅRIG PROFESJONSSTUDIET I PSYKOLOGI - STUDIEPLAN FOR FEMÅRIG LØP MED OPPTAK FRA INTRODUKSJONSSTUDIET I PSYKOLOGI GENERELT Profesjonsstudiet i psykologi har en

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 52 / 13 10.09.2013 Dato: 02.09.2013 Arkivsaksnr: 2013/9096-BGR Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Det femårige masterstudiet i klinisk ernæring flytting av studiestart fra vårsemesteret til høstsemesteret

Det femårige masterstudiet i klinisk ernæring flytting av studiestart fra vårsemesteret til høstsemesteret Det femårige masterstudiet i klinisk ernæring flytting av studiestart fra vårsemesteret til høstsemesteret Til: Det medisinske fakultet ved studiedekan Kristin Heggen Fra: Avdeling for ernæringsvitenskap

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 13.02.2013. Møtet ble holdt på Hotel Norge og varte fra kl. 13:00-17:00. Til stede fra Fakultetsstyret ved Det

Detaljer

UHR: innspill til Regjeringens arbeid med ny forskningsmelding

UHR: innspill til Regjeringens arbeid med ny forskningsmelding Kjetil Søren Sundet, Birgitte Bøgh-Olsen, UiB: Jørund Støre Bergrem, Jarle Eid, Inger Hilde Nordhus, Ove C. Borge, NTNU: Leif Edward Kennair, Lars Kristian Fossum, Odin Hjemdal, Ute Gabriel, UHR: Tor Rynning

Detaljer

PROFESJONSSTUDIET I PSYKOLOGI, SEKSÅRIG LØP MED OPPTAK FRA VIDEREGÅENDE SKOLE

PROFESJONSSTUDIET I PSYKOLOGI, SEKSÅRIG LØP MED OPPTAK FRA VIDEREGÅENDE SKOLE SDE 464 PROFESJONSSTUDET PSYKOLOG - SEKSÅRG PROFESJONSSTUDET PSYKOLOG, SEKSÅRG LØP MED OPPTAK FRA VDEREGÅENDE SKOLE GENERELT Profesjonsstudiet i har en varighet på 6 år og leder frem til graden Cand. Psychol,

Detaljer

Ny studieplan i medisin makroplan og organisering

Ny studieplan i medisin makroplan og organisering UNIVERSITETET I BERGEN Det medisinsk-odontologiske fakultet Styresak: 15/14 Sak nr.: 2011/2047 Møte: 05.03.14 Ny studieplan i medisin makroplan og organisering Fakultetsstyret ble sist informert om status

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 12.09.2013. Møtet ble holdt på Bjørnefjorden Gjestetun og varte fra kl. 09:00-14:00. Til stede

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 05.12.2012. Møtet ble holdt på Grand Hotel Terminus og varte fra kl. 09:00-16:30. Til stede fra

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I FILOSOFI (IFF)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I FILOSOFI (IFF) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I FILOSOFI (IFF) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1961 Instituttleder 1945 Professor 1954 Førsteamanuensis 1973 Førsteamanuensis* 1947 Universitetslektor

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem Anne

Detaljer

Profesjonsstudiet i psykologi. Ingunn Skre Førsteamanuensis Universitetet i Tromsø

Profesjonsstudiet i psykologi. Ingunn Skre Førsteamanuensis Universitetet i Tromsø Profesjonsstudiet i psykologi Ingunn Skre Førsteamanuensis Universitetet i Tromsø Programevalueringskomiteen Per Kristen Mydske, professor i statsvitenskap, SVfakultetet, UiO (leder). Anne Asheim, psykolog,

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: Medlemmer av programrådet for profesjonsstudiet i psykologi Dato: 30.05.2014 Deres ref.: Vår ref.: BHJU/UMB Referat fra møte i programrådet

Detaljer

Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng

Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng Høgskolen i Bergen Bachelorstudium: Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng Innleiing Barnehagelærarutdanning er ei treårig forskningsbasert, profesjonsretta og

Detaljer

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 1: Allment om gradene Det teologiske Menighetsfakultet tildeler gradene bachelor,

Detaljer

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1 FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1. OMFANG Denne forskrifta gjeld for dei studieprogramma som institusjonen vedtek å opprette. 2. DEFINISJONAR 2.1.

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Fakultetsstyret Dekanen Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-sak 1 Møtenr.2/2013 Møtedato:14.04.2013 Notatdato:15.03.2013 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

St.meld. nr. 11 (2001-2002)

St.meld. nr. 11 (2001-2002) St.meld. nr. 11 (2001-2002) Kvalitetsreformen Om vurdering av enkelte unntak fra ny gradsstruktur i høyere utdanning Tilråding fra Utdannings- og forskningsdepartementet av 8. mars 2002, godkjent i statsråd

Detaljer

INNKALLING, PROTOKOLLER OG SAKSFORELEGG ER OGSÅ TILGJENGELIG VIA FAKULTETSSTYRETS HJEMMESIDE PÅ INTERNETT:

INNKALLING, PROTOKOLLER OG SAKSFORELEGG ER OGSÅ TILGJENGELIG VIA FAKULTETSSTYRETS HJEMMESIDE PÅ INTERNETT: DET PSYKOLOGISKE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN INNKALLING FAKULTETSSTYREMØTE 28.8.08 Det innkalles med dette til møte i Fakultetsstyret på torsdag 28.8.08, kl. 8:30 på Fjordslottet Hotell og Bad. Eventuelle

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.02.2014 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.02.2014 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.02.2014 Tidspunkt: 09:15-12.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Sluttrapport fra prosjektet MATRISE. MAtematikkfaget: Tiltak for Reduksjon I Studiefrafallet. Rekruttering og frafall

Sluttrapport fra prosjektet MATRISE. MAtematikkfaget: Tiltak for Reduksjon I Studiefrafallet. Rekruttering og frafall Renatesenteret Realfagbygget 7491 Trondheim Deres ref Vår ref Dato 2008/9203 2008/8644 1.10.2009 Sluttrapport fra prosjektet MATRISE MAtematikkfaget: Tiltak for Reduksjon I Studiefrafallet Rekruttering

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE VEDRØRENDE INNSTILLING TIL ENDRINGER AV PROFESJONSSTUDIET I PSYKOLOGI VED INSTITUTT FOR PSYKOLOGI, UIT- NAU.

HØRINGSUTTALELSE VEDRØRENDE INNSTILLING TIL ENDRINGER AV PROFESJONSSTUDIET I PSYKOLOGI VED INSTITUTT FOR PSYKOLOGI, UIT- NAU. HØRINGSUTTALELSE VEDRØRENDE INNSTILLING TIL ENDRINGER AV PROFESJONSSTUDIET I PSYKOLOGI VED INSTITUTT FOR PSYKOLOGI, UIT- NAU. Studentpolitisk utvalg (SPU) i Norsk psykologforening (NPF) takker for å ha

Detaljer

2012/1337-KJEHØ 09.03.2012

2012/1337-KJEHØ 09.03.2012 U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for økonomi Det samfunnsvitenskapelige fakultet Referanse Dato 2012/1337-KJEHØ 09.03.2012 Utdanningsmelding Institutt for økonomi 1. Generell omtale av

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Styresak: 49/ 2014 Møtedato: 09.09.14 Dato: 02.09.2014 Arkivsaksnr: 2014/8254-BGR Orientering om opptak

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Dato: 26.09.2014 Saksnr..: 2013/12113 CHRISSK Unntatt offentlighet: offl 13 jf fvl 13 Dekanvedtak- opptaksrammer for studieåret 2015/2016 Dekan Hans Petter

Detaljer

Revisjon av opptaksreglementet for utdanningene ved Musikkonservatoriet

Revisjon av opptaksreglementet for utdanningene ved Musikkonservatoriet DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET KF - 12-13 Til: Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Møtedato: 12.04.2013 Arkivref.: 2010/516 Revisjon av opptaksreglementet for utdanningene ved Musikkonservatoriet

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016 www.hivolda.no/glu 1 2 Innhald Tid til studiar og undervising... 4 Frammøte... 4 Arbeidskrav, eksamen og progresjon

Detaljer

Hva slags psykologikompetanse trenger samfunnet og hvem skal tilby den? Gerd Kvale

Hva slags psykologikompetanse trenger samfunnet og hvem skal tilby den? Gerd Kvale Hva slags psykologikompetanse trenger samfunnet og hvem skal tilby den? Gerd Kvale Drivkrefter i etterspørselsveksten perspektiv 2050 Eldre-bølge andel i yrkesaktiv alder 15-64 år faller med 10 % 1/3

Detaljer

DATO: 20.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Hilde Christiansen/Bjørn Ivar Bø Tiltak for å auke utdanningskapasiteten for sjukepleiarar i regionen

DATO: 20.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Hilde Christiansen/Bjørn Ivar Bø Tiltak for å auke utdanningskapasiteten for sjukepleiarar i regionen STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 20.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Hilde Christiansen/Bjørn Ivar Bø SAKA GJELD: Tiltak for å auke utdanningskapasiteten for sjukepleiarar i regionen

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 49/15 Studieportefølje ved UiS, opptaksrammer og dimensjonering av studier 2016 Saksnr: 15/02525-1 Saksansvarlig: Bjarte Hoem, fung. utdanningsdirektør

Detaljer

Tittel: Studieplan for nytt studieprogram Lektorutdanning med master i historie eller religionsvitenskap

Tittel: Studieplan for nytt studieprogram Lektorutdanning med master i historie eller religionsvitenskap Styre: Studiestyret ved Det humanistiske fakultet Sak: 14/15 Møte: 25.09. 2015 Tittel: Studieplan for nytt studieprogram Lektorutdanning med master i historie eller religionsvitenskap Dokumenter i saken

Detaljer

Sted: Lysebu konferansesenter, Oslo Tid: mandag 1. november kl 1700 til tirsdag 2. november kl 1600.

Sted: Lysebu konferansesenter, Oslo Tid: mandag 1. november kl 1700 til tirsdag 2. november kl 1600. Sted: Lysebu konferansesenter, Oslo Tid: mandag 1. november kl 1700 til tirsdag 2. november kl 1600. Fra medlemsinstitusjonene: Leif Kennair, Kolbjørn Ballo, Terje Johansen (NTNU), Jarle Eid, Ragna Valen

Detaljer

SAKER FRA PROFESJONSRÅDENE

SAKER FRA PROFESJONSRÅDENE SAKER FRA PROFESJONSRÅDENE Oppdatert per 8. august 2015 Barnevern 24. april 2015 Sak 6/2015. Kort diskusjon om en eller to-tre sosialarbeiderutdanninger. Forslag om uttalelse/notat om rapport fra UHR-prosjektet

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Studier Saksnr: O-sak 3 Møtedato: 12. desember 2013 Notatdato: 5. desember 2013 Saksbehandler:

Detaljer

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 31.10.14 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Helle Hegna 2014/739 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014 Saken i korte trekk Tilråding Jeg tilrår

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 124/15 26.11.2015 Dato: 16.11.2015 Arkivsaksnr: 2015/12488 Studiepoengproduksjon, kandidatproduksjon og frafall oppfølging av etatsstyringsmøtet

Detaljer

Vedlegg. Forkortelser. Formål med saken. Bakgrunn for saken. Vedtak: Studenttinget ønsker å avvise saken. Saksbehandler: Nemanja Trecakov

Vedlegg. Forkortelser. Formål med saken. Bakgrunn for saken. Vedtak: Studenttinget ønsker å avvise saken. Saksbehandler: Nemanja Trecakov Studenttingssak 21/10 Utsatt eksamen Vedtak: Studenttinget ønsker å avvise saken Møtedato: 15.04.10 Saksbehandler: Nemanja Trecakov STi-sak 21/10 Utsatt eksamen Vedlegg Paragraf 28.1 i Studiehåndbok_Teknologistudier_2009

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Sak 61/15 Opptaksrammer 2016

Sak 61/15 Opptaksrammer 2016 UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETETS UTDANNINGSUTVALG Ephorte: Sak 61/15 Opptaksrammer 2016 Vedtakssak Notat fra Studieadministrativ avdeling Notat Til: Universitetets utdanningsutvalg Fra: Studieadministrativ

Detaljer

NTNU S-sak 29/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 14.05.2008 SA/AMS Arkiv: 8/1094 N O T A T

NTNU S-sak 29/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 14.05.2008 SA/AMS Arkiv: 8/1094 N O T A T NTNU S-sak 29/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 14.05.2008 SA/AMS Arkiv: 8/1094 Til: Styret Fra: Rektor Om: Gjentak av bestått eksamen N O T A T Tilråding: Styret vedtar endring i Forskrift

Detaljer

Årlig programrapport 2007/2008: Bachelor- og masterprogrammet Digitale medier (DIG)

Årlig programrapport 2007/2008: Bachelor- og masterprogrammet Digitale medier (DIG) Årlig programrapport 2007/2008: Bachelor- og masterprogrammet Digitale medier (DIG) 1 Kommentarer til studieinformasjon Studieinformasjonen for programmet på web (http://www.uio.no/studier/program/dig/

Detaljer

Politisk dokument Frafall i høyere utdanning

Politisk dokument Frafall i høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Frafall i høyere utdanning «NSO krever generell bedring av studentøkonomien for å redusere

Detaljer

SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG

SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG SPANSK 307 SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG Kort om tilbudet i spansk Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til mer enn 400 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis

Detaljer

Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk

Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Gjelder fra og med 01.01.11. Revidert

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige 1 Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Regler for opptak og rangering til enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet fastsatt av dekan 09.10.2015

Detaljer

Forskrift for siviløkonomstudiet og siviløkonomeksamen

Forskrift for siviløkonomstudiet og siviløkonomeksamen Forskrift for siviløkonomstudiet og siviløkonomeksamen Fastsatt av Kollegiet ved Norges Handelshøyskole 19. mars 1996 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 22 om universitet og høgskoler 37, 46 og 50.

Detaljer

OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999

OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999 48 OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999 Vedtatt av Kollegiet 27. april 1999, med endring av 29. mars 2000 og 28.

Detaljer

A 23/11 Studietilbud for 3 GLU og 4 ALU 2012/13

A 23/11 Studietilbud for 3 GLU og 4 ALU 2012/13 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Camilla Nereid Dato: 23.11.2011 A 23/11 Studietilbud for 3 GLU og 4 ALU 2012/13 I studieåret 2012/13 skal siste kull med ALU-studenter gå ut fra ALT. Samtidig

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Medlem STA

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 01.11.2011 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK Spansk 295 SPANSK Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til rundt 500 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis i Latin-Amerika, Spania og store deler av USA. Det fungerer

Detaljer

Vidareutdanning ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen

Vidareutdanning ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen Vidareutdanning ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen Årsstudium Det humanistiske fakultet (HF) tilbyr årsstudium i engelsk fransk tysk spansk språk og latinamerikastudium nordisk norsk

Detaljer

Omfang, innhold, opptakskrav. Studieprogrammets mål og struktur

Omfang, innhold, opptakskrav. Studieprogrammets mål og struktur Grunnstudier / Årsstudium i kristendom, religion og livssyn (KRL) Grunnstudier / Årstudium i kristendom, religion og livssyn gir en bred og grundig innføring i kristendom, religion og livssyn. Studiet

Detaljer

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2013

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2013 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 24.1.13 S-sak 81/13 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim /674 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN Saken i korte trekk Saken omhandler utviklingen

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Institutt for psykologi Arkivref: 2013/6115 TDA006 Dato: 11.12.2014 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Møtedato: 25.11.14 Til stede: Forfall: Instituttstyret ved Institutt for psykologi

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Anne Løvland Kristin Dale

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Mål for studiet: Bachelorprogrammet

Detaljer

Referat fra møte i Nasjonalt Fagråd for Helsevitenskap

Referat fra møte i Nasjonalt Fagråd for Helsevitenskap Referat fra møte i Nasjonalt Fagråd for Helsevitenskap Dato: 19. november 2009 Møtested: Møterom i ISH, Gydasvei 8, Oslo Tilstede: Nina Vøllestad (UiO) møteleder, Målfrid Råheim (UiB), Ida Torunn Bjørk

Detaljer

Saksbehandler: seksjonssjef Jens Andreas Wold og rådgiver Randi Gerd Øverland

Saksbehandler: seksjonssjef Jens Andreas Wold og rådgiver Randi Gerd Øverland Universitetet i Oslo Det medisinske fakultet NOTAT Til: Dekanmøtet 30. 31. mai 2007 Fra: Nasjonalt utdanningsmøte i medisin 29.03.07 Saksbehandler: seksjonssjef Jens Andreas Wold og rådgiver Randi Gerd

Detaljer

KR 15/03 Kvalifikasjonskrav for diakoner

KR 15/03 Kvalifikasjonskrav for diakoner KR 15/03 Kvalifikasjonskrav for diakoner Råd, nemnder m.v. Kirkerådet Møtested Oslo Møtedato 2.-4. mars 2003 Saksbehandler: Øyvind Meling Saksdokumenter: Kvalifikasjonskrav og tjenesteordning for diakoner

Detaljer

Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017

Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017 Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017 1 Denne handlingsplanen er en videreføring av Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2010 2013. DEL 1 KAPITTEL 1. INNLEDNING

Detaljer

Rettsvitenskap - bachelorstudium

Rettsvitenskap - bachelorstudium Studieprogram B-RETVIT, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:31 Rettsvitenskap - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALDE

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALDE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201208607-8 Arkivnr. 025 Saksh. Jon Rune Smørdal Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 25.09.2013-26.09.2013 15.10.2013-16.10.2013 NY PENSJONSORDNING

Detaljer

Observatører: Psykologforeningen: Andreas Høstmælingen Ansgarskolen: Helge Slotten Psykologiforbundet: Vibeke Sending

Observatører: Psykologforeningen: Andreas Høstmælingen Ansgarskolen: Helge Slotten Psykologiforbundet: Vibeke Sending REFERAT FRA MØTE I NASJONALT PROFESJONSRÅD FOR PSYKOLOGIUTDANNING 17. APRIL 2015 GARDERMOEN, HOTELL SAS PARK INN Tilstede: Fra medlemsinstitusjonene: UiO: Kjetil Sundet, Anne Inger Helmen Borge, Birgitte

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Introduksjon: Bachelorprogrammet gir

Detaljer

REVISJON AV STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I PSYKOMOTORISK FYSIOTERAPI (PMF) - 60 STUDIEPOENG

REVISJON AV STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I PSYKOMOTORISK FYSIOTERAPI (PMF) - 60 STUDIEPOENG Til fakultetsstyret Dato: 13.10.2011 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF11/2011 Journalnr.: 2006/1242 Saksbehandler: Hege Nedberg REVISJON AV STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I PSYKOMOTORISK FYSIOTERAPI (PMF) - 60

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Inger Johanne Håland Knutson

Detaljer

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK Spansk 285 SPANSK Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til rundt 500 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis i Latin-Amerika, Spania og store deler av USA. Det fungerer

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA. Cecilie Boberg Medlem STA. Inger Johanne Rydland Cecilie Boberg STA

Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA. Cecilie Boberg Medlem STA. Inger Johanne Rydland Cecilie Boberg STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.06.2012 Tidspunkt: 09:15-11:30 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Anne Løvland

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

Bakgrunn N O T A T. Til: Styret Fra: Rektor Om: Jentepoeng ved opptak til sivilingeniørstudiene. Tilråding:

Bakgrunn N O T A T. Til: Styret Fra: Rektor Om: Jentepoeng ved opptak til sivilingeniørstudiene. Tilråding: NTNU S-sak 5/15 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 03.03.2015 RE/AMS Arkiv: 2015/1542 Saksansvarlig: Berit Kjeldstad Saksbehandler: Anne Marie Snekvik N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om:

Detaljer

REGLAR FOR BACHELOR- OG MASTEROPPGÅVA DET TEKNISK-NATURVITSKAPLEGE FAKULTET

REGLAR FOR BACHELOR- OG MASTEROPPGÅVA DET TEKNISK-NATURVITSKAPLEGE FAKULTET REGLAR FOR BACHELOR- OG MASTEROPPGÅVA DET TEKNISK-NATURVITSKAPLEGE FAKULTET INNLEIING Dette skrivet gir reglane for utføring av bachelor- og masteroppgåva. Reglane er fastsette av fakultetet og gir rammene

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA. Isabelle-Louise Aabel Medlem STA. Anna Louise Nes Axelsen Isabelle-Louise Aabel STA

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA. Isabelle-Louise Aabel Medlem STA. Anna Louise Nes Axelsen Isabelle-Louise Aabel STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 12.12.2011 Tidspunkt: 09:15-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidas bustadbehov blir i hovudsak påverka av størrelsen på folketalet og alderssamansettinga i befolkninga. Aldersforskyvingar i befolkninga forårsakar

Detaljer

Nasjonalt fagråd for nordisk språk og litteratur Referat frå årsmøtet 2010

Nasjonalt fagråd for nordisk språk og litteratur Referat frå årsmøtet 2010 Nasjonalt fagråd for nordisk språk og litteratur Referat frå årsmøtet 2010 Tid: Fredag 7. mai 2010, kl. 10.15 15.30 Stad: Universitetet i Oslo, Georg Sverdrups hus, Undervisningsrom 2 Deltakarar: Svein

Detaljer

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Tittel: Bokmål: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Nynorsk: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier

Detaljer

NTNU S-sak 66/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T

NTNU S-sak 66/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T NTNU S-sak 66/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 26.11.13 Saksansvarlig: Berit J. Kjelstad Saksbehandler: Ken Stebergløkken Arkiv: 2013/11627 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Opptaksrammer

Detaljer

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON Nye studenter høsten 2014: Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon Bachelorstudiet i regnskap og revisjon Årsstudiet i økonomi og ledelse Fakultet for samfunnsfag

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste

MØTEINNKALLING. Saksliste Arkivref: 2013/588 GTU000 MØTEINNKALLING Møtetid: 12.11.13 kl. 12.30 Møtested: Møterom J-100 Saksliste Saksnr Arkivref. Tittel/beskrivelse. IIS-S 42-13 2013/588 Referatsaker IIS-S 43-13 2011/3126 Endring

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Akkrediterte mastergrader i 10 år noen fakta og funderinger om popularitet og prestisje

Akkrediterte mastergrader i 10 år noen fakta og funderinger om popularitet og prestisje Akkrediterte mastergrader i 10 år noen fakta og funderinger om popularitet og prestisje Det er ti år siden Kvalitetsreformen i høgre utdanning ble innført. Like lenge har statlige og private høgskoler

Detaljer

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012 Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 63838/2010/A49 Jane Anita Aspen,71 25 87 75 21.12.2010 - Informasjon

Detaljer

Juridisk studentutvalg Det juridiske fakultet

Juridisk studentutvalg Det juridiske fakultet Juridisk studentutvalg Det juridiske fakultet Referat frå møte i Juridisk studentutvalg JSU-kontoret 23.april 2012 klokken 1815 Valg av referent Ørjan Nordheim Skår valt Godkjenning av referat Godkjenning

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 12.10.2015 SAKSHANDSAMAR: Erik Sverrbo SAKA GJELD: Variasjon i ventetider og fristbrot ARKIVSAK: 2015/2228 STYRESAK: 107/15 STYREMØTE: 10.11.

Detaljer

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Gjelder fra og med høsten 2009 Tittel Bokmål: Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Nynorsk: Bachelorgradsprogram

Detaljer

STYRESAK. Styremøte 30.09.2014. Saksnr.:29/14. Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg. Fra: Direktør. Dato: xx.xx.

STYRESAK. Styremøte 30.09.2014. Saksnr.:29/14. Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg. Fra: Direktør. Dato: xx.xx. STYRESAK Styremøte 30.09.2014 Saksnr.:29/14 Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg Adresse Fossveien 24 0551 Oslo Norge Telefon (+47) 22 99 55 00 Post Postboks 6583 St. Olavs plass N-0130

Detaljer

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag 2.9 ÅRSSTUDIER 2.9 ÅRSSTUDIER SIDE 143 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektronikk Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag Fakultet for naturvitenskap

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ UiT

UNIVERSITETET I TROMSØ UiT UNIVERSITETET I TROMSØ UiT 1. Jr- )C :t ir i i Til: Fakultetsstyret Møtedato: 6.6.201 I Arkivref.: 2011/2310 INJO24/ Vurdering av regional opptakskvote ("Nord-Norgekvoten") ved Det juridiske fakultet Flere

Detaljer