Framstillingen i det følgende refererer til overskriftene i notatet og er ment som utdyping og tillegg til det opprinnelige dokumentet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Framstillingen i det følgende refererer til overskriftene i notatet og er ment som utdyping og tillegg til det opprinnelige dokumentet."

Transkript

1 Til eierkommunene v/ rådmannen IVAR IKS. FRAMTIDIG SELSKAPSFORM Vår Ref.: SOY/ /000/ august 2011 Vi viser til vår ekspedisjon av 23. juni 2011 og senere møte med kommunen i sakens anledning. Vi takker for god mottakelse og svært nyttige innspill. Bakgrunnen for saken er initiativet fra IVARs styre om å utrede en AS organisering av selskapet. Utredningen omfatter er rekke juridiske og økonomiske spørsmål og ble oppsummert i dokumentet: IVAR: Framtidig selskapsform - juni På bakgrunn av dette, og som et ledd i forberedelsene til den politiske behandlingen av saken i eierkommunene, har rådmennene v/ Regional eierskapsgruppe, utarbeidet et notat som oppsummerer aspekter en ønsker nærmere utredet / avklart. Framstillingen i det følgende refererer til overskriftene i notatet og er ment som utdyping og tillegg til det opprinnelige dokumentet. 1. Mandat fra representantskapet Representantskapet gjorde følgende vedtak: Representantskapet ber styret utforme en samlet saksframstilling for behandling i kommunene. Saksutredningen må bl.a. belyse: A. Fordeler og ulemper ved driften av IVAR som AS i forhold til IKS, herunder hvordan et fortsatt konkurransedyktig VAR-tjenestetilbud (selvkosttjenestene) kan ivaretas innenfor rammene av dagens IKSorganisering. B. Det ønskes også utredet en videreutvikling av IVAR med eventuelle nye tjenester og produkter organisert i et eget datterselskap (AS) utenfor rammen av selvkosttjenestene. C. Mulighetene for verdiskapning og videreutvikling ved IKS og AS. D. Eiernes innflytelse i et AS og IKS styringsorganer. E. Behovet for endringer i vedtekter og selskapsavtale. F. Eventuelle skattemessige forhold. G. Forholdet til innkjøpsregelverket. H. Forholdet mellom selvkostvirksomheten og øvrige aktiviteter.

2 Vedr. pkt A Fordeler og ulemper ved driften av IVAR som AS i forhold til IKS I rapporten under pkt. 6.2 er det redegjort for egenskaper ved IKS som selskapsform. I pkt 6.3 og 6.4 er det redegjort for aksjeselskapsformen og drift av IVAR i en slik modell. I pkt , siste avsnitt oppsummerer rapporten videre drift i IKS-formen slik: IVAR vil altså kunne videreutvikle deler av sin virksomhet som et interkommunalt selskap. Imidlertid vil IVAR være forhindret fra å kunne gjennomføre viktige investeringer sammen med andre selskaper/eiere. Dagens selskapsform vil derfor representere et hinder for å realisere styrevedtatt strategiplan. IVAR har drevet som et IKS frem til i dag og vil kunne fortsette med dette dersom virksomheten skal fortsette uten store endringer. Dersom IVAR framover fortsatt skal kunne innfri eiernes forventninger om konkurransedyktige VAR-tjenester må selskapet imidlertid gjennomføre forandringer for å: tilpasse seg nye krav fra lovgivende myndigheter, innfri økt etterspørsel etter VAR tjenester som følge av økt befolkning utnytte ny teknologi og kunnskap for å kunne ta vare på de muligheter som ligger i foredling av avfall. IVAR har i dag hånd om store avfallsmengder hvor det ligger store muligheter for foredling og videreutvikling til produkter som kan selges. IVAR ønsker å utnytte disse muligheter til økt verdiskapning. Dette vil fordre investeringskapital, samarbeid med andre og utvikling av ny kunnskap og kompetanse. IVAR er en viktig kompetansebedrift og må konkurrere om den beste kompetansen i et stramt arbeidsmarked. En utvikling av IVAR som redegjort for vil gjøre IVAR bedre i stand til å tiltrekke seg og beholde meget kompetente ansatte. IVAR mener at en slik utvikling vil være til det beste for kommunene fordi det sikrer og videreutvikler gode og konkurransedyktige VAR tjenester til innbyggere og næringsliv. IVAR mener at en naturlig videreutvikling av IVAR, som vist til ovenfor, ikke kan gjennomføres ved bruk av IKS formen. Den viktigste begrunnelsen for dette er forholdene rundt finansiering, garantier og samarbeidsmodeller som redegjort for i pkt og underpunkter. Vedr. pkt. B Videreutvikling av IVAR med nye tjenester i egne datterselskap IVARs selskapsstruktur ser pr slik ut: Denne illustrasjonen viser at IVAR allerede i dag har etablert datterselskap (som er aksjeselskap) og er medeier i andre selskaper. Felles for de fleste av disse selskapene er at den 5 sept 2011 fra BMH tilleggsutredning 1 fra IVAR.doc Side 2 av 10

3 kapitalen IVAR har investert er liten, bortsett fra for Energigjenvinningsselskapene, og at det er benyttet midler som er opparbeidet utenfor selvkostområdene. Ved innbetaling av aksjekapital til FE 2 AS (Forus Energigjenvinning 2 AS), i overkant av 50 mill. kr., fikk man belyst behovet for strukturelle endringer. Representantskapet gjorde vedtak om lånefinansiering av aksjekapitalen. I henhold til loven om IKS er dette ikke lovlig. Nødvendig kapital ble hentet fra frie midler inntjent ved næringsvirksomhet på Sele. Etter dette har IVAR IKS praktisk talt ikke ytterligere frie midler tilbake som kan benyttes i liknende situasjoner. Senere ble det behov for å stille byggherregaranti overfor hovedleverandør. Dette kunne IVAR som IKS ikke imøtekomme. I teorien kan IVAR opprette datterselskap for ulike typer virksomheter som naturlig bør drives som egne selskaper. I praksis er de allikevel forhindret fra dette fordi selskapene vil trenge kapital. Et datterselskap kan naturligvis oppta banklån men det vil trolig fordre at eier garanterer dersom egenkapitalen i datterselskapet er lav. Fordi IVAR ikke har midler som kan skytes inn som aksjekapital og heller ikke kan gi garantier vil dette i praksis sette en stopper for muligheten for IVAR som et IKS til å opprette/delta i selskaper med investeringsbehov. Dersom IVAR driver som et AS vil imidlertid disse begrensningene ikke gjelde. IVAR legger til grunn at det fremover ikke vil være mulig å gjøre investeringer lik Forus Energigjenvinning dersom en fortsatt skal drive som et IKS. Det er IKS lovens begrensninger vedr. lån og garantier som skaper begrensningene. Dette illustrerer hvordan IVAR møter praktiske vanskeligheter når det skal gjennomføre viktige investeringer i samarbeid med andre. Vedr pkt C Mulighetene for verdiskapning og videreutvikling ved IKS og AS. Det er i punktene ovenfor redegjort for disse forhold og de antas derfor tilstrekkelig belyst. Vedr pkt. D Eiernes innflytelse i et AS og IKS styringsorganer IKSet vil som eneaksjonær i aksjeselskapet alene kontrollere generalforsamlingens beslutninger. Gjennom generalforsamlingen velger eieren aksjeselskapets styre. På denne måten kan IKSet om ønskelig sikre at styret i aksjeselskapet får samme personsammensetning som styret i IKSet. I den utstrekning det finnes hensiktsmessig, kan IKSet gjennom aksjeselskapets generalforsamling - fastsette generelle og/eller konkrete rammer og instrukser for styrets virksomhet. Som utgangspunkt, er det IKSets styre som representerer selskapet utad, og som dermed utøver aksjonærrettighetene i generalforsamlingen på IKSets vegne. Det betyr ikke at det er styret som nødvendigvis bestemmer hvordan eierinnflytelsen skal utøves. Som på andre saksområder, vil styret måtte rette seg etter det som måtte bli besluttet av IKSets øverste organ ( representantskapet). IKSets eierstyring av aksjeselskapet kan tenkes organisert på ulike måter. Mest nærliggende vil det kanskje være å legge opp til at det forut for generalforsamlinger i aksjeselskapet alltid avholdes et representantskapsmøte i IKSet. Representantskapet kan så (i møtet) instruere styret, eller den som måtte bli utpekt som IKSets representant i aksjeselskapets generalforsamling, om å implementere og/eller stemme i tråd med det representantskapet har vedtatt. 5 sept 2011 fra BMH tilleggsutredning 1 fra IVAR.doc Side 3 av 10

4 Et alternativ til en slik ordning vil kunne være å avtalefeste at representantskapet selv skal være IKSets faste representant i aksjeselskapets generalforsamling. Når det gjelder voteringen i generalforsamlingen, er aksjelovens utgangspunkt at selv om en aksjonær møter med flere representanter, må det stemmes samlet for aksjonærens aksjeinnehav. Dette innebærer at det bare avgis én stemme som representerer samtlige aksjer, slik at det alternativet som flertallet i den representerende gruppe (f. eks. representantskapet) beslutter, anses enstemmig vedtatt i selskapets generalforsamling. Kontrakter som måtte bli inngått mellom IKSet og datterselskapet vil som utgangspunkt falle inn under bestemmelsene i aksjeloven 3-8, som foreskriver at avtaler mellom aksjeselskap og aksjonær må godkjennes av aksjeselskapets generalforsamling dersom aksjeselskapets ytelse har en virkelig verdi som utgjør over en tidel av aksjekapitalen. Selskapets styre må i slike tilfeller besørge utarbeidet en revisorbekreftet erklæring om at det er rimelig samsvar mellom verdien av de avtalte ytelser. Bestemmelsene gjør unntak for enkelte typer av transaksjoner; herunder for avtaler som inngås som ledd i selskapets vanlige virksomhet og inneholder pris og andre vilkår som er vanlige for slike avtaler. Vedr pkt. E: Behovet for endringer i vedtekter og selskapsavtale Eierstyringen av aksjeselskapet, kan IKSet utøve uten at det er nødvendig å endre eller supplere dagens selskapsavtale. Dersom deltakerne ønsker å avtalefeste (på generell og varig basis) bestemte styringsordninger, for eksempel at styresammensetningen i aksjeselskapet til enhver tid skal være den samme som i IKSet, eller at representantskapet i IKSet skal være IKSets faste representant i aksjeselskapets generalforsamling, vil dette eventuelt kunne gjøres i form av en tilføyelse til 12 i dagens selskapsavtale. Vedr pkt. F: Eventuelle skattemessige forhold Som omtalt i rapportens pkt 7.6 ble det gjort en henvendelse til Skatt Vest om en bindende forhåndsuttalelse for å avklare mulige usikkerheter rundt de skattemessige forhold. Skatt Vest har i brev datert 6. juli 2011 avgitt en slik uttalelse. Uttalelsen konkluderer med at virksomheten i IVAR IKS i tråd med ønsket modell kan overføres til et nystiftet aksjeselskap som tingsinnskudd uten at dette utløser beskatning for IVAR IKS. IVAR anser derved at de ikke lenger er knyttet noen usikkerhet til de skattemessige forhold ved den foreslåtte restruktureringen. Vedr pkt. G: Forholdet til innkjøpsregelverket Dette er omtalt i rapportens pkt. 7.8 Vedr pkt. H: Forholdet mellom selvkostvirksomheten og øvrige aktiviteter Dette forholdet er omtalt i rapportens pkt Konklusjonen er at den foreslåtte restrukturering ikke vil ha konsekvenser for praktisering av selvkostregelverket. 5 sept 2011 fra BMH tilleggsutredning 1 fra IVAR.doc Side 4 av 10

5 2. Styrende organer i IVAR /IVAR IKS AS habilitet Dette forholdet er utredet særskilt i eget notat fra advokatfirmaet Kluge. Notatet antas å ha interesse for kommunene generelt og vedlegges derfor denne ekspedisjonen. De viktigste konklusjonene er at endringene ikke har betydning for spørsmålet om hvorvidt dagens IKS organiseres gjennom etablering av et (datter) aksjeselskap. De har heller ikke konsekvenser for de som sitter i representantskapet i selskapet, eller er kommunens representant på generalforsamlingen. Endringen har derimot generell betydning for ordførere og andre folkevalgte, rådmenn og andre ansatte i kommunen som sitter i styret eller ledelsen for offentlig eid selskap. 3. Framtidige låneopptak Finansiering Som omtalt i rapporten pkt vil det ikke bli endringer i lånerenten på eksisterende lån fordi IVAR IKS fortsatt vil stå som låntaker. Som redegjort for vil IVAR IKS imidlertid viderelåne til IVAR AS. Dersom en ser begge selskaper under ett vil det derfor ikke bli noen økte rentekostnader på eksisterende lån. Når det gjelder framtidige låneopptak har IVAR to aktuelle finansieringsalternativer 1. IVAR AS kan ta opp lån 2. IVAR IKS kan ta opp lån og viderelåne til IVAR AS. Dersom eierne (kommunene) mener at de reelt sett har et ansvar for all gjeld innenfor IVARs kjernevirksomhet, og ikke er opptatt av muligheten for å begrense sitt ansvar, vil det kunne være svært aktuelt at IVAR fortsetter opplåningen i IVAR IKS (og viderelåner til IVAR AS) når de for eksempel skal investere i økt vannforsyningskapasitet. IVAR hadde pr benyttet ca 1 milliard av rammen på 1,5 milliard (jfr. Selskapsavtalen 15-1). Dersom denne rammen er for liten kan rammen økes. En slik økning fordrer flertallsvedtak i samtlige eierkommuner og endringer i selskapsavtalen. Dersom IVAR skal etablere et datterselskap (aksjeselskap) eller delta i et slikt selskap sammen med andre vil dette fordre investeringskapital og/eller garantier. Finansieringen av investeringskapitalen kan skje ved at IVAR AS tar opp banklån som benyttes til investering (aksjekapital eller lån) i det selskapet de skal investere i. IVAR vil naturligvis kun investere i et slikt selskap fordi de mener at investeringen vil gi god økonomisk avkastning, eller i samråd med eierne investerer på basis av miljøgevinster. IVAR mener at det ligger til rette for en svært fleksibel finansiering framover ved at en kan benytte IKS som låntaker for kjerneinvesteringer innen selvkostområdet mens en IVAR AS kan være låntaker for andre investeringer. IVAR AS vil måtte betale en høyere lånerente, men samtidig er eiernes økonomiske risiko begrenset. Eierregulering av lån Det reises spørsmål ved om det legges opp til at lånerammene skal være uregulerte fra eiers side i framtiden. 5 sept 2011 fra BMH tilleggsutredning 1 fra IVAR.doc Side 5 av 10

6 I et IKS er det naturlig at eierne må ha innflytelse på lånerammer fordi eierkommunene er direkte ansvarlig for den gjeld som selskapet har. Lånerammer må derfor fastsettes i selskapsavtalen og kan kun endres ved flertallsvedtak i samtlige eierkommuner. I et aksjeselskap er eiernes ansvar begrenset til innskutt kapital og det er normalt styret som beslutter låneopptak og investeringer. I utkastet til vedtekter (rapporten pkt 8) fremmes det forslag om at generalforsamlingen (som er ment å være representantskapet i IVAR IKS) skal gjøre vedtak om investeringer som er av vesentlig betydning ( 6.3) Dette gir eierne en større innflytelse på investeringer (og dermed låneopptak) enn det som er normalt i et aksjeselskap. IVAR IKS har praksis for, og har hjemlet i selskapsavtalen, at eierne (ved representantskapet) skal ha innflytelse ved større investeringer. Det er lagt til grunn at dette skal fortsette og det innebærer en sterkere eierstyring enn det som er normalt i aksjeselskaper. 4. Skille mellom selvkostvirksomhet og næringsvirksomhet Det er bedt om at IVAR redegjør for hvordan en kan sikre at det ikke forekommer kryssubsidiering innenfor foreslått selskapsstruktur. Innledningsvis er det viktig å presisere at den foreslåtte omorganisering, hvor virksomheten overføres til et nystiftet aksjeselskap, ikke har noen direkte konsekvenser for selvkostvirksomheten og forholdet til kryssubsidiering. Det betyr at de problemstillingene IVAR har i dag i forhold til dette vil fortsette uendret i IVAR AS. IVAR ønsker imidlertid å presisere at det i dag er etablert (jfr. pkt1.2 ovenfor) et selskap IVAR Næring AS som skal drive næringsvirksomhet som IVAR måtte engasjere seg i. For tiden har IVAR tilnærmet ingen næringsvirksomhet og spørsmålet om kryssubsidiering er derfor heller ikke et viktig tema i dag. Etablering av ny virksomhet vil naturlig skje i nyetablerte selskaper, i alle fall i de tilfeller en slik etablering skjer i samarbeid med andre (jfr. Forus Energigjenvinning). Et eksempel kan være etablering av foredlingsanlegg. I et slikt tilfelle vil alle parter være opptatt av at avtaler inngås på kommersielle vilkår. Både IVAR og VAR-bransjen har i de senere år hatt stor fokus på å sikre at næringsvirksomhet skilles fra selvkostvirksomhet. Dette var medvirkende til at IVAR opprettet IVAR Næring AS. Næringsvirksomhet er skattepliktig etter de alminnelige regler og IVAR Næring AS er derfor en skattepliktig virksomhet. IVAR anser det som utelukket at en i samme selskap kan drive både selvkostvirksomhet og næringsvirksomhet. Det er videre reist spørsmål om hvordan IVAR kan forhindre at eventuelle tap innenfor næringsvirksomhet får konsekvenser for selvkostvirksomheten. Framtidige investeringer kan være både innenfor og utenfor selvkostområdet selv om de etableres i egne selskaper. En vil måtte vurdere dette konkret i de enkelte tilfeller. Dersom IVAR, alene eller i samarbeid med andre, etablerer en gjødselfabrikk eller et foredlingsanlegg er formålet å skape verdier av ressurser som i dag kun representerer kostnader. Det er naturligvis forbundet med risiko å gjøre dette både fordi en kan risikere markedssvikt eller også støte på problemer i fremstillingen av slike produkter. Det er viktig å understreke at IVAR verken har 5 sept 2011 fra BMH tilleggsutredning 1 fra IVAR.doc Side 6 av 10

7 planer om eller tradisjon for å gå inn i prosjekter som har store usikkerheter. Men IVAR har et ansvar overfor eierne til å utnytte de muligheter som finnes for å utnytte verdier og muligheter slik at VAR-tjenestene kan forbli konkurransedyktige. Når slike investeringer skjer i egne selskaper er litt av formålet å sikre seg mot tap. IVARs tap vil være begrenset til innskutt kapital og eventuelle garantier dersom en slik investering mot formodning skulle ende med konkurs. IVAR vil da måtte ta et tap som i første omgang vil måtte dekkes av andre inntekter som er utenfor selvkostområdet. Skulle ikke det være tilstrekkelig vil IVAR måtte drøfte dette med sine eiere. 5. Aksjekapital/åpningsbalanse IVAR blir bedt om å gi en overordnet skisse til åpningsbalanse. IVAR har utarbeidet en slik skisse til åpningsbalanse basert på sist avlagte regnskap pr Balansen er utarbeidet under forutsetning om at alle eksterne lån i IVAR IKS beholdes og viderelånes til IVAR AS. Balansen i IVAR AS vil i all hovedsak bli lik den balansen i IVAR IKS har pr. samme dato, men med den forskjell at IVAR AS vil ha lån til IVAR IKS og ikke til eksterne banker. Illustrasjonen nedenfor viser først balansen til IVAR IKS pr Deretter illustreres balansen til IVAR IKS og IVAR AS dersom reorganiseringen hadde vært gjennomført sept 2011 fra BMH tilleggsutredning 1 fra IVAR.doc Side 7 av 10

8 IVAR IKS Etter overføring til IVAR AS Regnskap BALANSE IVAR IKS IVAR AS Vann, avløp og renovasjonsanlegg Andre anleggsmidler Sum driftsmidler Lån til ansatte/eierkommuner Lån til IVAR AS Aksjer i IVAR AS Aksjer og andeler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler Aksjekapital og annen innskutt kapital Selskapskapital Opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld til kredittinstitusjoner Gjeld til IVAR IKS Annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld sept 2011 fra BMH tilleggsutredning 1 fra IVAR.doc Side 8 av 10

9 6. Skille mellom eierskap/drift i konsernet Det stilles spørsmål om hvilke utgifter som skal føres på det enkelte selskap. Som balanse ovenfor illustrerer vil all virksomhet bli flyttet over i IVAR AS. Rent teknisk skjer dette ved at IVAR AS etableres ved at dets eier IVAR IKS skyter alle sine eiendeler og forpliktelser (inkl. pensjonsforpliktelser) inn i IVAR AS som et tingsinnskudd. Det er ikke meningen at IVAR IKS skal ha noen annen virksomhet enn kostnader til representantskap og styre som de vil måtte få dekket inn fra IVAR AS. 7. Hvorfor etablere et AS? Det interkommunale samarbeidet i IVAR har så langt vært en suksess. En har vært i stand til å gjennomføre store økonomiske løft innenfor en regional prioritering og kan i dag nyte godt av gode og konkurransedyktige basistjenester til befolkning og næringsliv. Gebyrene i regionen er blant de laveste i landet. De viktigste grunnene til at styret anbefaler å organisere den operative virksomheten i et AS kan oppsummeres som:: Gjennom 50 års virksomhet er IVAR videreutviklet fra en basisorganisering for å dekke de grunnleggende behovene i regionens vannforsyning, avløpshåndtering og avfallsdisponering til å bli et modere kompetansesenter, i stand til å møte dagens teknologiske og kompetansemessige krav. IVAR har potensial til å fungere som et regionalt kraftsenter innen utviklingen av tjenesteområdene: Ofte dreier dette seg om innovasjon og oppfølging av muligheter for verdiskaping på områder som tidligere er ansett som rene utgiftsposter. I dette arbeidet er møtet med regionens næringsliv og kompetansesentre for øvrig av største betydning. Motivasjonen er å tilrettelegge utnytting av dette potensialet og unngå stagnasjon og forvitring av kompetansemiljøet som er utviklet. Aksjeloven er gjennomprøvd og har en fullstendig rettspraksis. Den gir klare og forutsigbare rammebetingelser, spesielt med tanke på styring og kontroll av konsernpreget virksomhet. En organisering som AS vil gjøre det mulig for IVAR å følge opp hovedmålet om å bidra til regional utviking: o o IVAR AS vil ha mulighet til å bidra til etablering av selskap i samarbeid med andre offentlige eller private aktører. IVAR som IKS har ikke frie midler og kan sannsynligvis ikke lånefinansiere eventuell deltakelse. AS-organisering vil gjøre det enklere for IVARs kompetansemiljø å bidra aktivt til relevant næringsvirksomhet som trenger IVARs kompetanse og innovasjonspotensial. Risiko knyttet til forretningsmessig virksomhet begrenses til aksjekapitalen i det enkelte selskap. 5 sept 2011 fra BMH tilleggsutredning 1 fra IVAR.doc Side 9 av 10

10 Et AS som ikke kun driver selvkostvirksomhet kan på sikt opparbeide frie midler som kan utnyttes etter eiernes beslutning. IVAR IKS vil etter en slik organisering være eneste eier av IVAR AS og ha fullstendig kontroll over selskapet, m.a.o. eierne vil ha samme styrings- og kontrollmuligheter som før. Som nevnt innledningsvis er disse punktene fra vår side ment som en utdyping og tillegg til utredningen IVAR- framtidig selskapsform- juni Hvis det er behov for nærmere diskusjon, står vi til disposisjon. Vennlig hilsen Kjell Ø. Pedersen Adm. direktør Sven Olav Yndestad sjefingeniør Vedlegg: Kluge- Nye regler om inhabilitet i forvaltningsloven. 5 sept 2011 fra BMH tilleggsutredning 1 fra IVAR.doc Side 10 av 10

Finansiering av ROVAR

Finansiering av ROVAR Finansiering av ROVAR Rapport fra arbeidsgruppen Juni 2005 1. Bakgrunn og innledning Styringsgruppen nedsatte i møte den 27. april 2005 en arbeidsgruppe som skal utrede og fremme forslag til finansieringen

Detaljer

Omdanning av andelslag til aksjeselskap

Omdanning av andelslag til aksjeselskap Omdanning av andelslag til aksjeselskap Bindende forhåndsuttalelser Publisert: 14.12.2012 Avgitt: 28.08.2012 (ulovfestet rett) Skattedirektoratet la til grunn at andelshaverne hadde nødvendig eiendomsrett

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Høringsutkast (HU) Engasjement i selskaper regnskapsmessige problemstillinger

Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Høringsutkast (HU) Engasjement i selskaper regnskapsmessige problemstillinger Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Høringsutkast (HU) Høringsutkast fastsatt av styret i Foreningen GKRS 18.09.2015 regnskapsmessige problemstillinger 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 1. Kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Foreløpig standard (F) Engasjement i selskaper regnskapsmessige problemstillinger

Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Foreløpig standard (F) Engasjement i selskaper regnskapsmessige problemstillinger Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Foreløpig standard (F) Foreløpig standard fastsatt av styret i Foreningen GKRS 21.04.2016. Standarden trer i kraft fra regnskapsåret 2017. regnskapsmessige problemstillinger

Detaljer

Saksframlegg. IVAR IKS ETABLERING AV AKSJESELSKAP FOR LEVERING AV VAR TJENESTER K kode: 033

Saksframlegg. IVAR IKS ETABLERING AV AKSJESELSKAP FOR LEVERING AV VAR TJENESTER K kode: 033 Saksframlegg Arkivsak: 11/923 5 Sakstittel: Saken skal behandles av: Formannskapet Kommunestyret IVAR IKS ETABLERING AV AKSJESELSKAP FOR LEVERING AV VAR TJENESTER K kode: 033 Rådmannens tilråding til vedtak:

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 997 858 476 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: INVESTORGRUPPEN AS Forretningsadresse: Skuteviksboder

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 998 415 780 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FILAGO AS Forretningsadresse: Kjelsåsveien 160 0491 OSLO

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 994 080 563 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MARKEVEIEN 4A AS Forretningsadresse: Skuteviksbodene 22

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 958 373 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MEDIEHUSET NETTAVISEN AS Forretningsadresse: Grensen 17

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 974 526 441 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORDIC HALIBUT AS Forretningsadresse: Strandgaten 223

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 979 484 534 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: TV 2 AS Forretningsadresse: Nøstegaten 72 5011 BERGEN

Detaljer

Trond Kristoffersen. Organisasjonsformer. Organisasjonsformer. Finansregnskap. Egenkapitalen i selskap 4. Balansen. Egenkapital og gjeld.

Trond Kristoffersen. Organisasjonsformer. Organisasjonsformer. Finansregnskap. Egenkapitalen i selskap 4. Balansen. Egenkapital og gjeld. Trond Kristoffersen Finansregnskap en i selskaper Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd Balansen og

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 980 403 084 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI OSLO AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 992 709 952 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: REGINA FISK AS Forretningsadresse: 9450 HAMNVIK Regnskapsår

Detaljer

Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune

Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune 1. Motiv og mål med offentlig eierskap En eller flere av de fem kategoriene nedenfor blir lagt til grunn for utforming av mål og motiv for selskapene som

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 991 295 046 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MERSEY AS Forretningsadresse: Knudsmyr 19 4625 FLEKKERØY

Detaljer

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 Eierstrategi for Lindum AS Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 1 Innledning Drammen kommune eier 100 % av Lindum AS («Lindum»), et selskap med virksomhet i en rekke ulike områder innenfor avfallsbransjen.

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 990 034 036 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: SKARSJØ AS Forretningsadresse: Havna 9068 NORD-LENANGEN

Detaljer

Indre Østfold Renovasjon IKS

Indre Østfold Renovasjon IKS Indre Østfold Renovasjon IKS Selskapsavtale Representantskapet 24.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets hovedkontor...

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Orkdal kommune. administrativt utkast.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Orkdal kommune. administrativt utkast. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Orkdal kommune administrativt utkast. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m.

Detaljer

Konsekvenser av fylkesmannens vedtak i krav om lovlighetskontroll for budsjettårene 2010 og Kommentar til byrådets saksframstilling

Konsekvenser av fylkesmannens vedtak i krav om lovlighetskontroll for budsjettårene 2010 og Kommentar til byrådets saksframstilling Konsekvenser av fylkesmannens vedtak i krav om lovlighetskontroll for budsjettårene 2010 og 2011 Kommentar til byrådets saksframstilling 1. Hele BKKs frie egenkapital per 31.12.2008 ble utbetalt som utbytte

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 982 404 479 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: JETPAK NORGE AS Forretningsadresse: Fritjov Nansens vei

Detaljer

Her kom er overskrift. IVAR IKS skal sikre regionen markedets mest konkurransedyktige VAR-tjenester

Her kom er overskrift. IVAR IKS skal sikre regionen markedets mest konkurransedyktige VAR-tjenester Her kom er overskrift IVAR IKS skal sikre regionen markedets mest konkurransedyktige VAR-tjenester IVAR IKS med «skreddersøm» for sine eierkommuner. 1 v/ Adm. dir. Kjell Øyvind Pedersen Sirkulær økonomi

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2009 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

2013 Eierstrategi Verrut

2013 Eierstrategi Verrut 2013 Eierstrategi Verrut Samfunnsansvar Kommunalt eide selskaper er opprettet for å ivareta et samfunnsansvar og for å levere grunnleggende tjenester til innbyggerne. Eierstyring fra Verran kommunes side

Detaljer

Videre utvikling av Hias IKS. Regionrådets samrådsmøte

Videre utvikling av Hias IKS. Regionrådets samrådsmøte Videre utvikling av Hias IKS Regionrådets samrådsmøte 27.05.2014 Behov for ny eierstrategi i 2009 Sterkt fokus på eierstyring i kommune-norge Godt hjulpet av skandaler med vannverk, undervisningsbygg ++

Detaljer

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 48/11 SAK: AKSJONÆRAVTALE - PAPIRBREDDEN EIENDOM

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2012 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2012 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2012 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 997 858 476 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: INVESTORGRUPPEN AS Forretningsadresse: Skuteviksboder

Detaljer

INFORMASJON TIL AKSJONÆRENE I NORDIC SEAFARMS AS, ORG. NR. 974 523 441

INFORMASJON TIL AKSJONÆRENE I NORDIC SEAFARMS AS, ORG. NR. 974 523 441 INFORMASJON TIL AKSJONÆRENE I NORDIC SEAFARMS AS, ORG. NR. 974 523 441 Styrene i Nordic Seafarms AS og Nordic Halibut AS har den 23. april 2015 inngått en fusjonsplan, hvor Nordic Halibut AS som overdragende

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 363 795 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: RISØR FISKEMOTTAK AS Forretningsadresse: Holmen 4950 RISØR

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-614, TI-&30 10/939 14/7525 Stian Skjærvik 13.11.2014 Service-/næringsbygg - avklaring eierskapsløsning Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 18.11.2010 Sak: 145/10 Resultat: Behandlet Arkivsak: 10/42097 Tittel: PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG 2012 Behandling: Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 968 349 627 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN BETANIEN BERGEN Forretningsadresse: Vestlundveien

Detaljer

HITECVISION RAPPORT 1H

HITECVISION RAPPORT 1H HITECVISION RAPPORT 1H-2016 www.hitecvision.com HitecVision AS Første halvår 2016 HitecVision er Norges største private equity investor og Europas ledende, spesialiserte private equity investor innenfor

Detaljer

Selskapsavtale Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Til behandling i Representantskapet

Selskapsavtale Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Til behandling i Representantskapet Selskapsavtale Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Til behandling i Representantskapet 10.11.2014 Selskapsavtale for RfD Side 1 1.0 Selskapets firma Renovasjonsselskapet for Drammensregionen

Detaljer

Omorganisering av to indre selskap (Skatteloven 2-38 annet ledd, 5-2, første ledd, annet og tredje ledd, tredje ledd)

Omorganisering av to indre selskap (Skatteloven 2-38 annet ledd, 5-2, første ledd, annet og tredje ledd, tredje ledd) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 23/13. Avgitt 1.11.2013. Omorganisering av to indre selskap (Skatteloven 2-38 annet ledd, 5-2, 10-40 første ledd, 10-41 annet og tredje ledd, 10-44

Detaljer

Plan for selskapskontroll Administrativt utkast Hemne kommune

Plan for selskapskontroll Administrativt utkast Hemne kommune Plan for selskapskontroll 2017-2018 Administrativt utkast Hemne kommune 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. 1

Detaljer

l mine notater ble vist til flere vesentlige risikofaktorer forbundet med selskapsetableringen.

l mine notater ble vist til flere vesentlige risikofaktorer forbundet med selskapsetableringen. . _ DØNNÅ K I E! El 3:E;%J2% JSJ': Sentraladmigsntg Saksnr.: ' a» Wligigäa: Havn Da jeg ikke kan se at betenkninger fra Vefsn ved un kommuneadvokat Plunnecke er berørt i saksframlegget, må følgende tas

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Utlånet finansieres ved bruk av bykassens disposisjonsfond. Ved innfrielse av lånet tilbakeføres midlene til disposisjonsfondet.

Utlånet finansieres ved bruk av bykassens disposisjonsfond. Ved innfrielse av lånet tilbakeføres midlene til disposisjonsfondet. Byrådssak /13 Midlertidig finansering av Grieghallen IKS (under stiftelse) GOMI ESARK-14-201207175-46 Hva saken gjelder: Bystyret vedtok enstemmig i sak 91-13 den 24.4.13 å være deltaker i Grieghallen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 17.12.2015 Kommunestyre Arkivsaksnr: 2015/6573 Klassering: 026 Saksbehandler: Susanne Bratli FREMTIDIG EIERSKAP I NTE - INNSPILL Trykte vedlegg:

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR. IRS Miljø IKS

SELSKAPSAVTALE FOR. IRS Miljø IKS SELSKAPSAVTALE FOR IRS Miljø IKS Org.nr. 955 055 244 1 NAVN, HOVEDKONTOR, SELSKAPSFORM OG RETTSLIG GRUNNLAG Selskapets navn er IRS Miljø IKS, forkortet IRS, med kontoradresse Erikstemmen, 4400 Flekkefjord.

Detaljer

AA God kredittverdighet

AA God kredittverdighet Totalrapport BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS 998594782 16.jun.2014 Firmainformasjon BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS Orgnr.: 998594782 Juridisk adresse: D-U-N-S: 345043809 Besøksadresse: Telefon: 90603306 Postadresse:

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 925 350 605 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: KLASSEKAMPEN AS Forretningsadresse: Grønland 4 0188 OSLO

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

https://go.direktmedia.no/purehelpwebshop/report/default.asp... Kreditt-limit (1000): 70 Aktuell hendelse:

https://go.direktmedia.no/purehelpwebshop/report/default.asp... Kreditt-limit (1000): 70 Aktuell hendelse: D&B Totalrapport Organisasjonsnummer 990507570 Dunsnummer 566677626 Firmanavn NOVICON AS Gateadresse Gate Postnr - Poststed Postboksadresse Postboks Postnr - Poststed Reppevegen 90 D 7054 - Ranheim 7481

Detaljer

SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS

SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS VEDTATT I: Klepp kommune 13.03.01 Hå kommune 26.04.01 Sandnes kommune 14.03.01 Randaberg kommune 13.02.01 Stavanger kommune 26.03.01

Detaljer

HITECVISION RAPPORT 1H

HITECVISION RAPPORT 1H HITECVISION RAPPORT 1H-2017 www.hitecvision.com HitecVision AS Første halvår 2017 HitecVision er Norges største private equity investor og Europas ledende, spesialiserte private equity investor innenfor

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 979 647 611 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI BERGEN AS Forretningsadresse: Kokstadvegen

Detaljer

Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS

Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS Vedlegg 1. Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS 1. Selskapet Renovasjon i Grenland IKS (RiG) er et interkommunalt selskap dannet av kommunene Bamble, Porsgrunn, Siljan og Skien, med hjemmel

Detaljer

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 8 /12. Avgitt 27.03.2012 Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag (skatteloven 11-21 første ledd bokstav c

Detaljer

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Framtidig eierskap i NTE. Innspill fra Namdalseid kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Framtidig eierskap i NTE. Innspill fra Namdalseid kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommune Saksmappe: 2015/9527-2 Saksbehandler: Kjell Einvik Saksframlegg Framtidig eierskap i NTE. Innspill fra Namdalseid kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Rådmannens

Detaljer

Delbedømmelser Grunnfakta Eier/Juridisk Økonomi Betalingserfaring

Delbedømmelser Grunnfakta Eier/Juridisk Økonomi Betalingserfaring 02.08.2011 FIRMAINFORMASJON Organisasjonsnr 986540121 D U N S 730079964 Firma navn BYGG OG MALERMESTERTJENESTEN AS Juridisk adresse Kolbotnveien 5 Besøksadresse Kolbotnveien 5 Postadresse Postboks 79 Telefon

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Olav S. Platou, Senior legal counsel

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Olav S. Platou, Senior legal counsel Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Olav S. Platou, Senior legal counsel Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte Endringer i skatte- og arveavgiftsregler fra 1.1.2014 Eierstruktur

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Administrativt utkast.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Administrativt utkast. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Skaun kommune Administrativt utkast. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. 1

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 952 140 329 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: GÅSBAKK & SØNNER AS Forretningsadresse: Devika 7884 SØRLI

Detaljer

STORM REAL ESTATE AS. Åpningsbalanse ved omdanning til allmennaksjeselskap (ASA) per 31. mars 2010

STORM REAL ESTATE AS. Åpningsbalanse ved omdanning til allmennaksjeselskap (ASA) per 31. mars 2010 STORM REAL ESTATE AS Åpningsbalanse ved omdanning til allmennaksjeselskap (ASA) per 31. mars 2010 EIENDELER 000 USD Anleggsmidler Investering i datterselskap 5 Andre finansielle investeringer 16.296 Lån

Detaljer

S ELSKAPSAVTALE. Forslag til representantskapet 28.06.2012. Selskapsavtale for Øfas ANS. Forslag til representantskapsmøte 28.6.2011. 1. Vardø.

S ELSKAPSAVTALE. Forslag til representantskapet 28.06.2012. Selskapsavtale for Øfas ANS. Forslag til representantskapsmøte 28.6.2011. 1. Vardø. S ELSKAPSAVTALE Vardø Båtsfjord Vadsø Berlevåg Nesseby Tana Sør-Varanger Utsjok Forslag til representantskapet 28.06.2012 Selskapsavtale for Øfas ANS. Forslag til representantskapsmøte 28.6.2011. 1 Selskapsavtale

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Snillfjord kommune Vedtatt av kommunestyret 16.12.2016 sak 79/2016 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Selskapsavtale for Iris Salten IKS

Selskapsavtale for Iris Salten IKS Selskapsavtale for Iris Salten IKS organisasjonsnummer 967 518 190 Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser. 1 Navn og deltakere. Selskapet navn er Iris Salten ks. Selskapets devise er Folkestyrte tjenester

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 911 791 951 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: JETPAK BERGEN AS Forretningsadresse: Lønningsvegen 2 5258

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS

SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS Gjeldende fra 29.4.2013 1/6 SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS 1 Navn Selskapets navn er Tønsberg Renseanlegg IKS. 2 Selskapets deltakere Selskapets

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

BONUM UTVIKLING I N N B Y D E L S E BONUM INVEST BONUM INVEST. Bonum og Bonum Utvikling iviterer deg til eiendomsinvesteringer i selskapets prosjekter

BONUM UTVIKLING I N N B Y D E L S E BONUM INVEST BONUM INVEST. Bonum og Bonum Utvikling iviterer deg til eiendomsinvesteringer i selskapets prosjekter BONUM UTVIKLING I N N B Y D E L S E Bonum og Bonum Utvikling iviterer deg til eiendomsinvesteringer i selskapets prosjekter 1 BONUM 2 BONUM UTVIKLING B O N U M I N V E S T Vi er snart i gang med vårt første

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 960 496 760 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN KONTROLLRÅDET Forretningsadresse: Rådhusgata 4

Detaljer

Gran kommune Jevnaker kommune Lunner kommune. Forslag lagt fram for kommunestyret Arkiv: 10/1592-6

Gran kommune Jevnaker kommune Lunner kommune. Forslag lagt fram for kommunestyret Arkiv: 10/1592-6 Gran kommune Jevnaker kommune Lunner kommune EIERSTRATEGI Forslag lagt fram for kommunestyret 19.5.2011 Arkiv: 10/1592-6 Eierstrategi Hadeland Energi og Hadeland Kraft - 1 - Innhold 1. Innledning Bakgrunn

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport ATRIUM DESIGN & TRADE AS 995465450 19.jun.2012 GRUNNFAKTA Delbedømmelse: ETABLERT Grunnfakta Selskapsform AS - Privat aksjeselskap Etableringsår 2010 Stiftelsesdato 21-04-2010 Aksjekapital

Detaljer

Møteinnkalling. Ordfører- og rådmannsmøte. Dato: Tid: 09:00 10:00 Sted: Møterommet Mjøsa, fylkeshuset

Møteinnkalling. Ordfører- og rådmannsmøte. Dato: Tid: 09:00 10:00 Sted: Møterommet Mjøsa, fylkeshuset Ordfører- og rådmannsmøte Møteinnkalling Dato: 30.05.2016 Tid: 09:00 10:00 Sted: Møterommet Mjøsa, fylkeshuset Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Møtested: Fylkeshuset, møterom Mjøsa Tid: 30.5.2016,

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 960 496 760 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN KONTROLLRÅDET Forretningsadresse: Rådhusgata 4

Detaljer

Sentral stab Økonomiavdelingen Sentral økonomi. Vår referanse Deres referanse Arkiv Dato 15/ /JANMOR Oppgis ved henvendelse

Sentral stab Økonomiavdelingen Sentral økonomi. Vår referanse Deres referanse Arkiv Dato 15/ /JANMOR Oppgis ved henvendelse Sentral stab Økonomiavdelingen Sentral økonomi Notat Til: Styret for St. Olavs Hospital HF Fra: Jan Morten Søraker Saksbehandler: Morten Morken Dato: 29.10.2015 Att.: Vår referanse Deres referanse Arkiv

Detaljer

Jusfrokost: Aksjonæravtaler

Jusfrokost: Aksjonæravtaler Jusfrokost: Aksjonæravtaler Tore Holtan John Aksel Stav 2013 www.svw.no Simonsen Vogt Wiig Et av Norges største og fremste advokatfirma med 180 advokater. Det eneste advokatfirmaet i Norge som er reelt

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011 Bytteforholdet ved fusjon (aksjeloven 13-2, jf. skatteloven 11-2 flg. og 10-34) To selskap med identisk eiersits ønsket å gjennomføre

Detaljer

Fra krise til eierstyring

Fra krise til eierstyring Fra krise til eierstyring Praktiske eierstyringsgrep overfor de interkommunale vann- og avløpsselskapene på Nedre Romerike Dag Jørgensen, daglig leder NRV AS Side 2 Side 3 Side 4 Og sånn blir det fort

Detaljer

HELGELAND HAVN IKS. Orientering om Interkommunalt havnesamarbeid

HELGELAND HAVN IKS. Orientering om Interkommunalt havnesamarbeid HELGELAND HAVN IKS Orientering om Interkommunalt havnesamarbeid Planlagt samarbeid Helgeland Havn IKS Initiativ fra Helgeland Regionråd januar 2010 Samarbeidskommuner: - Alstahaug - Dønna - Herøy - Leirfjord

Detaljer

LOOMIS FOREIGN EXCHANGE AS

LOOMIS FOREIGN EXCHANGE AS Q3/2017 LOOMIS FOREIGN EXCHANGE AS KVARTALSRAPPORT, TREDJE KVARTAL 2017 Oslo, 15. November 2017 02 Loomis Foreign Exchange AS Oslo, 15. November 2017 Loomis Foreign Exchange AS Tredje kvartal inkluderer

Detaljer

3.3 ORIENTERING OM REGNSKAP 2002 OG 2003 FOR SPEIDER-SPORT A/L OG ØVRE VOLLGATE 9 A/S

3.3 ORIENTERING OM REGNSKAP 2002 OG 2003 FOR SPEIDER-SPORT A/L OG ØVRE VOLLGATE 9 A/S 3.3 ORIENTERING OM REGNSKAP 2002 OG 2003 FOR SPEIDER-SPORT A/L OG ØVRE VOLLGATE 9 A/S Det er naturlig at Speidertinget blir orientert om resultatet i forbundets selskaper Speider-Sport A/L og Øvre Vollgate

Detaljer

AA God kredittverdighet

AA God kredittverdighet Totalrapport BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS 998594782 24.jul.2015 Firmainformasjon BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS Orgnr.: 998594782 Juridisk adresse: D-U-N-S: 345043809 Besøksadresse: Telefon: 90603306 Postadresse:

Detaljer

Blom ASA Rapport 4. kvartal 2003

Blom ASA Rapport 4. kvartal 2003 Blom ASA Rapport 4. kvartal 2003 BLOM POSISJONERES FOR VIDERE VEKST Blom ASA fikk i desember nye hovedaksjonærer som uttrykte at de søkte å utøve et aktivt eierskap. Det ble derfor avholdt en ekstraordinær

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport BEDRE INNEKLIMA AS 990162689 04.apr.2014 Firmainformasjon BEDRE INNEKLIMA AS Overvåk firma Orgnr.: 990162689 D-U-N-S: 566533563 Telefon: 95041135 Juridisk adresse: Bekkeveien 3, 3236 Sandefjord

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud & Olav S. Platou

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud & Olav S. Platou Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Linda Hjelvik Amsrud & Olav S. Platou Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte og generasjonsskifte Eierskifter: Eierstruktur forut for

Detaljer

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FOSEN TRAFIKKLAG ASA

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FOSEN TRAFIKKLAG ASA PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FOSEN TRAFIKKLAG ASA Ekstraordinær generalforsamling i Fosen Trafikklag ASA ble avholdt tirsdag den 24. juni 2008 på Pirterminalen, Trondheim, fra kl 12.00.

Detaljer

Ot.prp. nr... ( ) Om lov om endring i kommuneloven og lov om interkommunale selskaper interkommunalt samarbeid

Ot.prp. nr... ( ) Om lov om endring i kommuneloven og lov om interkommunale selskaper interkommunalt samarbeid Kommunal- og regionaldepartementet Ot.prp. nr... (2002-2003) Om lov om endring i kommuneloven og lov om interkommunale selskaper interkommunalt samarbeid Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet...

Detaljer

SELSKAPSAVTALE 01.01.2015 IVAR IKS

SELSKAPSAVTALE 01.01.2015 IVAR IKS SELSKAPSAVTALE 01.01.2015 IVAR IKS (org.nr. 871 035 032) VEDTATT I: Stavanger kommune 26.03.01 Sandnes kommune 14.03.01 Sola kommune 16.11.00 Klepp kommune 13.03.01 Hå kommune 26.04.01 Time kommune 27.02.01

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2009 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Evertsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1142-1 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Evertsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1142-1 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Evertsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1142-1 Klageadgang: Nei VIDERE SAMARBEID OM INTERKOMMUNALT NÆRINGSARBEID Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte den

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte den PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Selbu kommune Utkast til kontrollutvalgets møte den 22.11.16. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer