Kursdagene NTNU 3. januar 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kursdagene NTNU 3. januar 2008"

Transkript

1 Kursdagene NTNU 3. januar 2008 Roller og ansvar i offentlig forvaltning Beslutningstakere I den offentlige forvaltningen opplever vi både politiske og administrative beslutninger. Den lovpålagte eller myndighetsutøvende virksomheten vil i stor grad foregå etter administrative beslutninger, med unntak av prinsipielle saker hvor beslutningen er lagt til dette forvaltningsnivå. De fleste driftsrelaterte oppgaver vil være underlagt administrative beslutninger. Beslutningsfullmakter vil variere med organiseringen av eiendomsforvaltningen. Der manglende rolle- og ansvarsavklaring preger hverdagen, vil også beslutningsstrukturen ofte være preget av manglende avklaringer. I privat sektor vil det tilsvarende være virksomhetens styre og administrasjonen/ledelsen som fatter beslutningene.

2 Beslutningsprosesser kommune/f.k Kommunestyre/ Fylkesting Formannskap/ Fylkesutvalg Uforutsigbare, innfallsmetoden, Populistiske Skolesjef Helsesjef Kultursjef Teknisk sjef Skoler Helseinstitusjoner Kirker Tekniske bygg Rektor -Forutsigbare, strukturerte Vaktmester Kundene Kundebegrepet er ikke alminnelig innarbeidet i offentlig forvaltning pr. i dag. Ikke desto mindre skaper de nye organisasjonsformene tydeligere skille mellom bestiller og utfører, og derved tydeliggjør kunden i forholdet. En typisk utvikling knyttet til organisatoriske endringer, er at kundene blir mer kvalitetsbevisste og kravstore overfor leverandøren av tjenestene. Dette gjør seg særlig gjeldende når det innføres en eller annen form for kostnadssynliggjøring eller betaling av tjenestene. I mange organisatoriske modeller i det offentlige byggforvaltnings- Norge i dag, har ikke kundene reell valgfrihet mht leverandør, men er bundet av en tidsbegrenset eller varig binding til egen kommunal tjenesteproduksjon. I en del tilfeller dreier dette seg om tidsbegrenset binding.

3 Offentlig eiendomsforvaltning, noen særpregs Offentlig eiendomsforvaltning har i hovedsak til formål å forvalte og utvikle verdier for eier, der eiendommene benyttes til eget formål. Eiendommen blir en innsatsfaktor for egen kjernevirksomhet. Offentlig eiendomsforvaltning er underlagt en del lover og forskrifter som privat eiendomsforvaltning er helt eller delvis er unntatt fra, som Offentlighetsloven, Lov om offentlige anskaffelser etc. Offentlig virksomhet har ofte mindre fokus på areal- og kostnadseffektivitet enn privat virksomhet. Organiseringen av offentlig eiendomsforvaltning er ofte basert på såkalt desentralisert modell med uklare roller og ansvarsplasseringer I offentlig virksomhet der eiendomsforvaltning er løftet frem som eget resultatområde, er profesjonaliteten og kompetansen ofte svært høy. Bestiller utfører Utfordringer Mangel på bestillerkompetanse hos kunden problematisk, kan utlede tillitssvikt. Risiko for utvikling av parallell kompetanse hos bestiller og utfører

4 De tre nivåer Strategisk nivå Asset management (AM) Konsepter Finansiering Eierskap Eiendomsutvikling Styre/daglig ledelse Politikere/rådmann Taktisk nivå Facilities management (FM) Arealutnyttelse Benchmarking Planarbeide Styring og kontroll Eiendomssjef Forvalter Operativt nivå Facilities services (FS) etc Drift og vedlikehold Renhold Vakthold Uteanlegg Kantine Resepsjon Kilde: Multiconsult AS/H. Kleiven Post etc Produksjon Brukerkontakt Leverandør Driftspersonell Ulike nivåer for egenregi/kjøp av tjenester (hva blir igjen) Outtasking Outsourcing S T Fokus på kjernevirksomhet Fleksibilitet Ingen personalansvar Stor fleksibilitet Lite personalansvar Markedspris Beholder taktisk kompetanse Større styringsmulighet Mister kompetanse om kjernevirksomhet Mister egenkompetanse Begrenset angremulighet Mindre eierfølelse Mindre påvirkningskraft Sårbar, 1 til 1 forhold Mer ressurskrevende kontraktsadm. Krever egenkompetanse Leverandøravhengig Egen stab O Eierfølelse operativt personell Full styringsrett Personalansvar Mer resurskrevende Mindre fleksibilitet mhp. org./personell Fordeler Ulemper

5 Roller i eiendomsforvaltningen Roller i eiendomsforvaltningen Kilde: NOU 2004:22

6 Roller i eiendomsforvaltningen Eiendomsmassens størrelse og kompleksitet har som oftest stor betydning for hvordan disse rollene fordeler seg. En person som eier og forvalter sin egen bopel utøver således alle tre rollene alene. Det samme finner vi også igjen hos den tradisjonelle middelstore norske bedriften som utøver sin virksomhet i eget bygg. I Norge har vi hatt tradisjon for å besitte egen eiendom som ramme rundt den virksomhet vi bedriver. Dette har medført at det kun i liten grad har vært stilt klare krav til ansvars- og rollefordeling innenfor eiendoms for valt ningen, ettersom virksomheten selv har fylt alle rollene. Skal en eiendomsforvaltningsorganisasjon drive effektivt er den helt avhengig av en klar og entydig definering av hvilke roller de ulike aktørene har, og hvilke oppgaver og ansvar som tillegges utøverne innen de ulike rollene. Avhengig av hvordan man definerer fordeling av ansvar og oppgaver kan ulike aktører inneha rollene som eier, forvalter og bruker. Hvorvidt byggherrefunksjonen skal inngå i eiendomsforvaltningen er det flere syn på. Gjennomføring av et større byggeprosjekt er i seg selv et eget, krevende fagområde. Samtidig kan hevdes at prosjektets gjennomføring og resultat har så betydelige konsekvenser for eier og bruker i et livsløpsperspektiv, at det tilsier en tydelig organisatorisk forankring i strategisk og taktisk nivå i organisasjonen. Roller i eiendomsforvaltningen Eierrollen: Den som har eiendomsrett / er hjemmelsinnehaver til et nærmere spesifisert objekt (grunn med tilhørende bygning(er)). Eier har også det formelle og overordnede ansvaret for bygningene. En viktig del av eierrollen er det juridiske ansvaret, herunder ansvar for at gjeldende lover og forskrifter følges. Eier i kommunal sektor vil være kommunestyret.

7 Eiendomsretten og eieransvaret For fast eiendom kan eieren i utgangspunktet for eksempel bestemme hva eiendommen skal brukes til bestemme oppføring, endring, ombygging og riving av bygninger han eier ha retten til de økonomiske fordelene som disponering av eiendommene kan gi ha ansvaret for de økonomiske og rettslige forpliktelsene som følger eiendommen pantsette eiendommen avhende eiendommen, det vil si overføre eiendomsretten til en annen eier Utarbeide en overordnet strategi for vedlikehold og utvikling av eiendomsmassen Utarbeide en overordnet strategi for energi- og miljøforvaltning av bygningsmassen Kilde: NOU 2004:22 Velholdte bygninger gir mer til alle Roller i eiendomsforvaltningen Forvalterrollen: Virksomhet eller person som ivaretar eiers interesser og ansvar i forbindelse med FDVU-aktiviteter innenfor en eiendom. Det vil være naturlig at kommunen som eier delegerer sitt forvaltningsansvar til en eller flere forvaltnings enhet(er). Dette kan være en sentralisert forvaltningsorganisasjon, virksomhetene eller eksterne leverandører av FDVUS-tjenester. På samme måte ser vi egne eiendomsselskaper som forvalter eiers eiendommer i forhold til brukeren som utøver eiers kjernevirksomhet. Forvalteren utøver de oppgaver som tilligger eieren og de oppgavene som i henhold til leiekontrakten ikke ivaretas av brukeren. Leiekontrakten inngås mellom forvalteren (på vegne av eieren) og bruker. Forvalteren kan også levere driftstjenester til brukeren, da enten som en del av husleieavtalen eller etter en egen avtale. NB! Forvalterrollen må ikke blandes med begrepet Forvaltning ( F i FDVUS). En forvalter kan i prinsippet tilby/ivareta fra noen få til alle oppgaver innen FDVUS.

8 Forvalterrollen Innen taktiske, administrative funksjoner finner vi bl.a.: Organisering og overordnet ledelse av den løpende daglige eiendomsforvaltningen Planlegging, operasjonelle mål og kriterier av strategiske beslutninger Budsjettering og overordnet økonomistyring Organisering og ledelse av kontakten med brukerne og deres forhold til bygningene Planlegging, organisering og overordnet ledelse av drift og vedlikehold Utøvende byggherrefunksjon i byggeprosjekter når det ivaretas inhouse. Rådgivning innen bygg- og eiendomsforvaltning til strategisk nivå/eiernivå. Roller i eiendomsforvaltningen Brukerrollen: Bruker er i denne sammenhengen definert som de kommunale virksomheter og eventuelle private leietagere som bruker bygningene. Bruker utøver sin kjernevirksomhet, f.eks. undervisning, helsetjenester, kultur tilbud, industrivirksomhet o.l. I dette inngår også ansvar for virksomhetens lovlighet. Å være bruker av en bygning er ofte ensbetydende med å være leietaker. Brukers ansvar i forbindelse med bygg- og eiendomsforvaltning kan sammenlignes med leietakers plikter og rettigheter.

9 Brukerrollen I tillegg til å utøve kjernevirksomhetene, vil operative funksjoner gjerne omfatte bl.a.: Utførelse av drift og vedlikehold fastsatt på taktisk nivå/forvalternivå Utføre oppgaver som ivaretar bygningens tekniske og funksjonelle kvalitet som oppfyller brukervirksomhetens behov. Facility Management - FM Moderne eiendomsforvaltning omtales gjerne som Facility Management FM. Samtidig som FM-begrepet knyttes til profesjonalisering av eiendomsforvaltningen, omfatter det også ytterligere støttefunksjoner for kjernevirksomheten, som post, sentralbord, kantine, budtjeneste, møblering, ITtjenester, vakttjenester etc. Dette er ikke veldig utbredt i offentlig eiendomsforvaltning i Norge i dag.

10 Eiendomsforvaltningens omfang og funksjoner Eiendomsforvaltningen omfatter i prinsippet alle faser i livssyklusen, fra ervervelse gjennom kjøp, ekspropriasjon og bygging forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) avhending ved salg, bortfeste, gave eller overførsel av eiendom på spesielle vilkår riving, gjenbruk og deponering Kilde: NOU 2004:22 Velholdte bygninger gir mer til alle Facilities Management Virksomhetens kjernevirksomhet (Core business) Virksomhetens supportfunksjoner (FM) Primær produksjon Sekundær produksjon Kilde: Per Anker Jensen DFM

11 Facility Management Vedlikehold Drift Kjernevirksomhet Forvaltning Utvikling Service Facilities Management Medarbeidere FM Virksomhetens mål Arbeidsplassens faciliteter Kilde: DFM-netværk DFM

12 Facilities Management FM-leveranse lokaler Virksomhetens kjernevirksomhet (Core business) FM-funksjon FM-leveranse IKT Primær produksjon Sekundær produksjon FM-leveranse Interne services Kilde: Andreas van Wagenberg CFM Netherlands Facilities Management FM-funksjonens samarbeidspartnere Brukere Leverandører Leietakere Rådgivere FM-funksjon Eiere/ utleiere Håndverkere Myndigheter Eiendomsforvaltere/ driftspersonale Kilde: Henrik Carlsen DFM-netværk

13 Facilities Management og virksomheten IKT Faciliteter Bygninger Resepsjon Kontorservice Kantine Virksomhetens kjernefunksjoner (Core Business) Prosjekter Drift Vedlikehold Renhold Flytting Kilde: Henrik Carlsen DFM-netværk Facilities Management Faktorer som stimulerer FM IKT Global konkurranse Økende kostnader for arealer Kostnader ved feil FM Eiendomsadministrasjon Medarbeiderforventninger Kilde: Becker, 1990

14 Facilities Management FM-utgiftenes andel i en typisk Personalkostnader Avskrivninger Intern services Annet kontorbedrift Marketing Arealkostnader IKT 5 % 7 % 5 % 20 % 50 % 8 % 5 % Kilde: DFM-netværk 1995 Kontoplan NS 3454 STANDARDPOSTER BYGG- OGEIENDOMSFORVALTNING FM- Facilities Management FDVU TILLEGGSPOSTER 1 Kapital- kostnader 2 Forvaltningskostnader 3 Drifts- kostnader 4 Vedlikeholdskostnader 5 Utviklings- kostnader 6Ledig 7 Service/Støttekostnad til kjernevirksomheten 8 Potensiale i eiendom 9Ledig 10 (Ledig) 20 (Ledig) 30 (Ledig) 40 (Ledig) 50 (Ledig) (Ledig) 80 (Ledig) Prosjektkostnader 21 Skatter og avgifter 31 Løpende drift 41 Planlagt vedlikehold 51Løpende ombygging Adm. og kontorledelse 81Ombygging Restkostnad 22 Forsikringer 32 Renhold 42 Utskiftinger 52Offentlige krav og pålegg Sentralbord/resepsjonstjeneste 82Påbygg/Tilbygg Administrasjon 33 Energi 43 53Oppgradering Kantine/Catering tjeneste Vann og avløp Møbler og inventar Avfallshåndtering Flytting/rokkering arbeidsplasser Vakt og sikring Tele- og IT-tjenester Utendørs 47 Utendørs 57Utendørs Post- og budtjeneste 87Utendørs Rekvisita- og kopieringstjeneste Diverse 29 Diverse 39 Diverse 49 Diverse 59Diverse Diverse 89Diverse 99

15 FM - suksessfaktorer Kunnskap om oppdragsgivers kjernevirksomhet, og kjernevirksomhetens arbeidsprosesser og grunnleggende produksjonsbetingelser Faglig kompetanse til å levere støttefunksjoner og dekke servicebehov som er tilpasset produksjonsbehovene SLA (ServiceLeveranseAvtale) Rett balanse mellom interne og eksterne leveranser Nære relasjoner til eier/leietaker for riktig management og tilpassede tjenester. KundeTilfredshetsIndeks. IKT som avgjørende verktøy Kilde: Olav Egil Sæbøe Celexa Eiendomsforvaltning AS NOU 2004:22 Velholdte bygninger gir mer til alle Kriterier for god eiendomsforvaltning: Kriterier for god eiendomsforvaltning: 1. Det foreligger overordnede politisk bestemte mål for eiendomsforvaltningen 2. Det foreligger et rasjonelt system for planlegging og styring av eiendomsforvaltningen 3. Generelle kriterier: 1. Tilfredsstille prioriterte brukerbehov 2. Effektiv arealutnyttelse 3. Godt, verdibevarende vedlikehold 4. Kostnadseffektiv eiendomsforvaltning 5. Målrettet utvikling av eiendommens kvaliteter 6. En hensiktsmessig organisering av eiendomsforvaltningen 7. Riktige økonomiske rammebetingelser tilpasset eiendomsforvaltningens langsiktige karakter 4. Lovpålagte krav overfor eier og bruker blir ivaretatt

16 NOU 2004:22 Velholdte bygninger gir mer til alle Eiendomsforvaltningen bør sikres en viss selvstendighet i forhold til den øvrige kommunale forvaltningen, slik at det legges til rette for å se vedlikeholdet og de andre sidene ved eiendomsforvaltningen i et samlet, langsiktig perspektiv. Dette tilsier som et minimum at eiendomsforvaltningen bør ivaretas gjennom egne organisatoriske enheter. Som et minimum bør kommunens eiendomsfaglige kompetanse og styring av eiendomsforvaltningen være samlet på ett sted. Alternativ privat organisasjonsmodell Norsk Hydro ASA Olje & Energi Aluminium Andre virksomheter Hydro Polumers Hydro IS Partners Hydro Production Partner Industri og Næringsparker Adm. produkter 700 ansatte 1,4 mrd omsetning (2005) Herøya Industripark Høyanger Industripark Karmøy Industripark Rjukan Industripark Sunndal Industripark Årdal Industripark

17 Alternative offentlige organisasjonsmodeller Desentralisert modell Arbeidsgiveransvaret sektorvis Sektorene ansv. for drift og utvikling Liten grad av overordnet styring Få stordriftsfordeler, svake innkjøpsrutiner Små faglige miljøer Kommune Fellesstaber Adm. funksjoner Undervisning Helse og sosial Kultur/fritid Teknisk Komtekvurdering: En desentralisert modell gir normalt en ineffektiv og kostnadskrevende drift gjennom manglende stordrift, svak kompetanse og lite optimal utnyttelse av arealer og øvrige ressurser. Lite faglig miljø og få utviklingsmuligheter er lite stimulerende for driftspersonellet. Liten økonomisk oversikt og manglende synliggjøring av det totale kostnadsbildet. Ingen mulighet for kapitalfrigjøring. Stor grad av frihet for sektorledere/institusjonsledere og stor grad av eierfølelse. Ingen skatt og avgiftsmessige konsekvenser. Drift av teknisk avanserte anlegg krever spesialkompetanse på flere områder. Alternative offentlige organisasjonsmodeller Sektorene har arb.giveransvaret Sentral utvikling av eiendommene Sentral faglig rådgivning Koordinert innkjøp Delvis sentralisert modell Kommune Fellesstaber Adm. funksjoner Bygg og eiendom Undervisning Helse og sosial Kultur/fritid Teknisk Komtekvurdering: En delvis desentralisert modell gir få stordriftsfordeler i den løpende drift av eiendommene, mens det for rehabilitering og utbygging vil være mulig å koordinere aktivitetene. Det er begrensede utviklings- og spesialiseringsmuligheter for driftspersonellet. Fordeling av ansvar mellom fagsektorene (bruker) og bygg- og eiendomsavdelingen må presiseres. vanskelig å oppnå optimal utnyttelse av arealressursene grunnet manglende oversikt og koordinering. Ingen mulighet for kapitalfrigjøring. Ingen skatt eller avgiftsmessige konsekvenser.

18 Alternative offentlige organisasjonsmodeller Drift, vedlikehold og utvikling av eiendommene samlet i en sentral sektor. Sentral sektor har arbeidsgiveransvaret for operativt personell Fagsektorene leier byggene inkl. DV Sektormodellen Kommune Fellesstaber Adm. funksjoner Undervisning Helse og sosial Kultur/fritid Teknisk Bygg- og eiendom Komteks vurdering: Sektormodellen gir mulighet for en enhetlig og samlet eiendomsvirksomhet med grunnlag for stordriftsfordeler og bedre driftsøkonomi. Organisasjonen gir muligheter for faglig utvikling og spesialisering av personell. Innføring av internleie vil kunne medføre nøktern arealbruk. Fordelt forvalter- og brukerrolle krever definerte spilleregler mellom partene. For øvrig ingen skatt og avgiftsmessige konsekvenser, og ingen mulighet for frigjøring av kapital. Ved innføring av sektormodellen er det risiko for at tradisjonelle svakheter ved det kommunale systemet overføres eller påvirker en ellers tilfredsstillende modell. Alternative offentlige organisasjonsmodeller Kommunal bedrift/foretaksmodell Kommune Kommunal eiendomsbedrift Fellesstaber Adm. funksjoner Undervisning Helse og sosial Kultur/fritid Personellansvar for DVpersonell Bedriften frikoblet fra kommunalt økonomisystem Fagsektorene leier av bedriften Politiske styringsorganer Teknisk Komteks vurdering: Komteks vurdering: En kommunal bedrift/foretak er en selvstendig drifts- eiendomsenhet innenfor det kommunale system. Grad av selvstendighet for bedriften er imidlertid helt avhengig av de retningslinjer og rammer for driften som defineres. Dersom det ikke er politisk eller administrativ vilje til å gi større grad av selvstendighet kan sektormodellen like gjerne etableres (enklere adm. apparat). En kommunal bedrift innebærer en strukturert virksomhet med klare organisasjonsmessige og driftsmessige fordeler hva gjelder økonomisk styring, driftsøkonomi og kompetanseutvikling. Eiendomsvirksomheten blir fokusert og ansvars- og myndighetsforhold definert. For øvrig kan en kommunal bedrift være en første fase ved en eventuell senere omdanning til aksjeselskap.

19 Alternative offentlige organisasjonsmodeller Aksjeselskapsmodell Fellesstaber Adm. funksjoner Kommune Undervisning Helse og sosial Eiendom & Drift A/S Selskapet har arb.giveransvar Selskapet kan frigjøre seg fra kommunale ansettelsesbetingelser Selskapets vedtekter, styre og retningslinjer legges opp av formannskap/bystyre. 100% kommunalt eierskap Klar rollefordeling Kultur/fritid Teknisk Komteks vurdering: Etablering av et aksjeselskap gir mulighet for en spesialisert eiendomsvirksomhet med mulighet for å tiltrekke seg og utvikle kompetanse. Aksjeselskapet er en selvstendig enhet som klart definerer myndighet og ansvar samt partenes rettigheter og forpliktelser. Grunnlag for god driftsøkonomi og fullverdig økonomisk rapportering. Aksjeselskapsmodellen gir mulighet for kapitalfrigjøring og finansiell fleksibilitet og kan kombineres med ønske om kommunalpolitisk kontroll. Alternative offentlige organisasjonsmodeller Bestiller - utførermodellen Kommune Kommunalt selskap Fellesstaber Adm. funksjoner Undervisning Helse og sosial Kultur/fritid Teknisk Ekstern Eiendomsforvalter Kommunen kan spesialisere sin eiendomsavdeling til en ren bestiller- og kontrollavdeling. Arbeidsgiveransvaret overtas av leverandør. Politisk styring gjennom fastlegging av omfang og prinsipper for kjøp av eksterne tjenester. Modellen kan benyttes både med og uten innføring av internleie. Komteks vurdering: Komteks vurdering: Bestiller - utførermodellen er en enkel og fleksibel driftsmodell som gir kommunen stor frihet og mulighet for god driftsøkonomi samt alternative finansielle løsninger. Modellen gir kommunen redusert administrativ og operativ organisasjon, med større fokus på kommunens primæroppgaver. Kommunen må imidlertid profesjonalisere sin bestiller og oppfølgingsrolle.

20 Alternative offentlige organisasjonsmodeller Interkommunalt selskap (IKS) Styre Eibygg eiendom IKS Kommune A Kommune B Kommune C Organiseres og drives etter lov om interkommunale selskaper. Bidrar til å samle de enkelte fagmiljøer i en samlet enhet. Bør oppnå stordriftsfordeler. IKS-et er en selvstendig juridisk enhet med eget styre. ESA har reist spørsmål om lovligheten ved å definere IKS-ets tjenester som egen-regi i forhold til lov om offentlige anskaffelser, eller om kommunene må utlyse tjenestekjøp i åpen konkurranse. Eksempler Oslo kommune Oslo kommune Boligbygg Oslo KF Kommunalt foretak som eier og forvalter boliger på vegne av Oslo kommune, inklusive drift, vedlikehold og utvikling. Omfatter ca boliger. Kultur- og kontorbygg Oslo KF Kommunalt foretak som forvalter, drifter og vedlikeholder kommunale eiendommer innenfor næring og kultur. Tilbyr i tillegg tjenester innen inn- og utleie, byggherre, drift og vaktmester, renhold og innemiljø/hms. Undervisningsbygg Oslo KF Kommunalt foretak som forvalter, drifter og utvikler skolebygg i Oslo. Eiendomsportefølje 1,2 mill m2, årlig investering i byggeprosjekter 1 mrd kroner Eiendoms- og byfornyelsesetaten Etaten forvalter kommunens grunneiendommer, og er kommunens verktøy vedrørende byutvikling inklusive boligbygging.

21 Eksempler Stavanger kommune Stavanger eiendom Kommunens eiendomsforvalter av kommunale bygg og eiendommer. Stavanger Byggdrift KF Stavanger byggdrift KF ble etablert i januar 2001 og er et kommunalt foretak som har ansvar for drift, vedlikehold og renhold av flere typer kommunale spesialbygg. Tilsammen holder vi i stand ca kvm bygningsmasse, fordelt på leiligheter og 130 kommunale institusjoner (skoler, barnehager, sykehjem og administrasjonsbygg). Omsetningen i 2002 var på 128 mill kr. Foretaket består av en driftsavdeling (Driftservice) med 65 medarbeidere og en renholdsavdeling (Miljøservice) med 386. Foretaket påtar seg drifts-, vedlikeholds- og renholdsoppgaver for offentlige og private kunder. Eksempler Lillehammer kommune Organisering LK sentraladm Bruker Eiendom Byggservice

22 Eksempler Drammen kommune Drammen Eiendom KB Drammen Eiendoms oppgave er å forvalte kommunens eiendomsmasse på en mest mulig effektiv måte. Eiendomsmassen består av omkring eiendommer, mer enn 300 av dem er bebygd. Drammen Eiendom leier ut de fleste eiendommene til resten av kommunen Drammen Drift KF Drammen Drift tilbyr blant annet vaktmestertjenester, vedlikehold og opparbeiding av grøntområder, renhold og budtjenester. Entreprenørvirksomhet innenfor vei, vann og kloakk utgjør en viktig del av bedriften. Drammen Drift ble etablert 1. januar 1997, og er et kommunalt foretak eiet av Drammen kommune. Drammen Drift KF har ca 220 ansatte og omsetter for ca 100 millioner pr år. Hvem er våre kunder? 1. Drammen kommunes ulike virksomheter 2. Andre offentlige kunder NSB Statens vegvesen Nabokommuner 3. Byens næringsliv 4. Private kunder Eksempler Røyken Eiendom AS ble etablert i forbindelse med utfisjonering av eiendomsmassen fra Røyken Energiverk AS. Fisjonen ble gjennomført med regnskaps- og skattemessig kontinuitet fra Røyken Eiendoms AS er heleid av Røyken kommune. REAS får også ansvaret for utvikling og bygging av alle investeringsprosjekter for Røyken kommune. Ansvaret omfatter også all utleie til den enkelte bruker, samt innleie til kommunale formål. Følgende funksjoner er lagt til REAS: Utvikling av eiendomsmassen, Utbygging av nye eiendommer, Forvaltning, Kjøp og salg av eiendommer, Ekstern utleie Fra januar 2007 splittet i to selskaper; Røyken Eiendom AS og Røyken Drift AS. Røyken Eiendom skal forvalte og leie ut eiendom hovedsakelig til Røyken kommune, men også til annen næringsvirksomhet. Fortsatt har vi ansvaret forfor drift og vedlikehold av egne bygg og noen andre som vi forvalter for kommunen. Selskapet skal i tillegg drive utvikling av næringseiendom i kommunen og fortsatt ha byggherreansvar for nybygg til Røyken kommune. Røyken Drift AS skal etter avtale og på bestilling utføre driftsoppgaver for eiendomsvirksomheter og tjenester for brukerne i byggene. Selskapets tjenester omfatter både kommunal og privat eiendomsvirksomhet. Røyken Drift AS tilbyr vaktmester- og renholdstjenester, samt drift og vedlikehold av bygninger og grøntanlegg. Røyken Eiendom og kommunen vil være Røyken Drifts største kunder, men selskapet utfører gjerne oppdrag både privat og for annen virksomhet.

23 Eksempler Gjøvik kommune Organisering GK sentraladm bruker VO Eiendom renholdere driftspers Eksempler Telemark fylkeskommune Telemark fylkeskommunale Eiendom FKF Fylkeskommunens eiendomsselskap, som forvalter fylkeskommunens eiendommer på vegne av eieren. Styret i selskapet rapporterer direkte til fylkestinget.

24 Eksempler Entra eiendom Stikkord om Entra Eiendom AS Etablert Eid av staten v/nærings- og handelsdepartementet Opererer i konkurranse med private aktører på markedsmessige betingelser Er ett av landets største eiendomsselskaper med en eiendomsmasse på ca m2 Porteføljen består av ca. 120 eiendommer over hele landet, med 75 prosent av verdiene i Oslo-området Fokus på kontoreiendommer Ca. 135 ansatte Hjemmel for alternative offentlige organisasjonsmodeller 27-samarbeide Interkommunalt samarbeid kan organiseres i en egen enhet innenfor kommuneloven. Kommunestyrene for deltakerne i samarbeidet oppretter et eget styre og gi styret myndighet gjennom vedtekter til å beslutte drift og organisering av samarbeidet. Samarbeidet er ikke organisert som et eget rettssubjekt. De deltakende kommunene kan si opp samarbeidet med ett års varsel. De øvrige deltakerne kan bringe en oppsigelse inn for departementet. Det er vanlig at personellet som inngår i samarbeidet, ansettes i den kommunen som er vertskap for samarbeidet. Interkommunalt selskap (IKS) Interkommunalt selskap er et eget rettsubjekt regulert av lov om interkommunale selskaper. Deltakerne kan være kommuner, fylkeskommuner og andre interkommunale selskaper. Den enkelte deltaker hefter ubegrenset for en prosent- eller brøkdel av selskapets forpliktelser. Forpliktelsene svarer til deltakerens eierandel i selskapet med mindre annet fremgår av selskapsavtalen. Det opprettes en skriftlig selskapsavtale. For de enkelte deltakere skal kommunestyret eller fylkestinget selv vedta avtalen. Selskapet skal ha et representantskap hvor samtlige deltakere er representert med minst én representant. Vedkommende kommunestyre eller fylkesting oppnevner selv sine representanter. Representantskapet er selskapets øverste myndighet. Det velger styrets medlemmer og behandler selskapets regnskap, budsjett og økonomiplan mm. Styret ansetter normalt daglig leder. De ansatte er ansatt i det interkommunale selskapet.

Vi gjør noe med det! Mulige løsninger og verktøy. Håkon Kleiven Oppland fylkeskommune

Vi gjør noe med det! Mulige løsninger og verktøy. Håkon Kleiven Oppland fylkeskommune Vi gjør noe med det! Mulige løsninger og verktøy Håkon Kleiven Oppland fylkeskommune Overordnet strategi NOU 22-2004 Vedlikeholdte bygninger gir mer til alle Det foreligger overordnede politisk bestemte

Detaljer

FM-FUNKSJONENFUNKSJONEN HVORDAN SIKRE TILSTREKKELIG KOMPETANSE I SMÅ

FM-FUNKSJONENFUNKSJONEN HVORDAN SIKRE TILSTREKKELIG KOMPETANSE I SMÅ FM-FUNKSJONENFUNKSJONEN HVORDAN SIKRE TILSTREKKELIG KOMPETANSE I SMÅ FORVALTNINGSMILJØ PRODUKT/TJENESTER HVA GJØR DERE? Arbeids ledelse Arbeids prosesser Innkjøp FM ansvarlig Produkt/Tjenester VIKTIG Å

Detaljer

VELHOLDTE BYGNINGER GIR MER TIL ALLE

VELHOLDTE BYGNINGER GIR MER TIL ALLE EIENDOMSFORVALTNINGSUTVALGET VELHOLDTE BYGNINGER GIR MER TIL ALLE Om eiendomsforvaltningen i kommunesektoren Tilstanden for kommunenes bygninger og kirkene Andel som har svart tilfredsstillende eller bedre

Detaljer

KF for klare ansvarsforhold,

KF for klare ansvarsforhold, 1: KF for klare ansvarsforhold, profesjonalitet og langsiktighet Jon Carlsen Adm. direktør Boligbygg Oslo KF : Eiendomsreformen i Oslo kommune Utgangspunkt i 1998: Bygningsmasse på 3,6 mill. m gulvareal

Detaljer

1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført)

1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført) Eiendomsprosjektet 1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført) 3. Tilstandsgrad på eiendomsmassen (utført) 4. Identifisere vedlikeholdsetterslep

Detaljer

Organisering av driften

Organisering av driften Organisering av driften bjorn.fredrik.kristiansen@multiconsult.no 1 Innhold God eiendomsforvaltning Forvalterens rolle fokus på teknisk forvaltning Utfordringene Hvordan skal vi organisere oss for å møte

Detaljer

Ringerike kommune. Driftsformer. Kort gjennomgang av ulike driftsformer og aspekter knyttet til endring og etablering

Ringerike kommune. Driftsformer. Kort gjennomgang av ulike driftsformer og aspekter knyttet til endring og etablering Driftsformer Kort gjennomgang av ulike driftsformer og aspekter knyttet til endring og etablering Karl Erik Steinbakk 21.Mars 2013 Disposisjon 4-delt gjennomgang av listen fra komiteens formålsbeskrivelse

Detaljer

ROLLER OG ANSVAR I EIENDOMSFORVALTNINGEN

ROLLER OG ANSVAR I EIENDOMSFORVALTNINGEN ROLLER OG ANSVAR I EIENDOMSFORVALTNINGEN Eiendomssjef Nils Kr Nordlien Kursdagene NTNU 3-4-jan 07 Eiendom www.lillehammer.kommune.no EIENDOMSMASSEN 168000 M2 Eies av LK, LKE AS og LKB Eiendomssjef daglig

Detaljer

Eierstrategi for Drammen Eiendom KF. 21. oktober 2014

Eierstrategi for Drammen Eiendom KF. 21. oktober 2014 1 21. oktober 2014 2 Innhold 1. Bakgrunn... 3 1.1 Eiendomsporteføljen... 3 1.2 Foretakets rolle i Drammen Kommune... 3 2. Formålet med foretaket... 4 3. Eiers forventninger... 4 3.1 Formuesforvaltning...

Detaljer

Drammen Eiendom KF. Drammen 66.000 innbyggere Regionhovedstad for 150.000

Drammen Eiendom KF. Drammen 66.000 innbyggere Regionhovedstad for 150.000 Drammen 66.000 innbyggere Regionhovedstad for 150.000 Rammebetingelser i Endring Tema : Insentiver for effektive og verdiskapende arealer Case Drammen Eiendom KF Kostnadsdekkende husleie og strategisk

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF FDVUS Rutiner for oppfølging, organisering, kompetanse, verktøy, rapportering sett fra et Helseforetak.

Oslo universitetssykehus HF FDVUS Rutiner for oppfølging, organisering, kompetanse, verktøy, rapportering sett fra et Helseforetak. Oslo universitetssykehus HF FDVUS Rutiner for oppfølging, organisering, kompetanse, verktøy, rapportering sett fra et Helseforetak FSTL 2010 16 Juni av Elin S. Berggren Organisasjon Regjering HSØ RHF OUS

Detaljer

Organisering av driften

Organisering av driften Organisering av driften bjorn.fredrik.kristiansen@multiconsult.no 1 Multiconsults kjernevirksomhet er rådgivning og prosjektering Multiconsult skal være multifaglige tilby multifaglige produkter i regionene

Detaljer

1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført)

1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført) Eiendomsprosjektet 1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført) 3. Tilstandsgrad på eiendomsmassen (utført) 4. Identifisere vedlikeholdsetterslep

Detaljer

Mål og strategier for 2009-2012

Mål og strategier for 2009-2012 Eiendom TROMSØ KOMMUNE Tromsø kommunens visjon: Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø Eiendoms ansvar: Forvaltningsansvar for kommunale parker, grøntanlegg, lekeplasser og turstier mm. Forvaltning,

Detaljer

God kommunikasjon. Gustav Pillgram Larsen assisterende direktør Statens bygningstekniske etat

God kommunikasjon. Gustav Pillgram Larsen assisterende direktør Statens bygningstekniske etat God kommunikasjon nøkkelen til godt eierskap Gustav Pillgram Larsen assisterende direktør Statens bygningstekniske etat 25-11-2009 KoBE Eierkonferanse 2009 1 Temaet for konferansen er kommunikasjon -hvorfor?

Detaljer

Aktører i markedet. Bedriftsrådgiver Helge Rohn, Semco. NBEF-seminar 24 november 2004; Konkurranseutsetting innen Bygg- og Eiendomsforvaltning

Aktører i markedet. Bedriftsrådgiver Helge Rohn, Semco. NBEF-seminar 24 november 2004; Konkurranseutsetting innen Bygg- og Eiendomsforvaltning Aktører i markedet Bedriftsrådgiver Helge Rohn, Semco NBEF-seminar 24 november 2004; Konkurranseutsetting innen Bygg- og Eiendomsforvaltning Innhold noen hovedtall hva omfatter Facility Management og Facility

Detaljer

Målsetting med undersøkelsen

Målsetting med undersøkelsen Norsk kommunalteknisk forening (NKF) Forum for offentlige bygg og Eiendommer (FOBE) På vegne av Statens bygningstekniske etat (KoBE) Rapport: HUSLEIEORDNINGER. 1 Målsetting med undersøkelsen Kartlegge

Detaljer

Profesjonell eiendomsdrift verdibevarende eiendomsforvaltning

Profesjonell eiendomsdrift verdibevarende eiendomsforvaltning Profesjonell eiendomsdrift verdibevarende eiendomsforvaltning 16.03.2016 Christian Listerud og Margrethe Foss Rådgivere - Eiendomsledelse Dagens agenda Hvorfor er vi her? God eiendomsledelse LCC som underlag

Detaljer

Kursdagene 07. Anne Kathrine Slungård Markedsdirektør i Entra Eiendom

Kursdagene 07. Anne Kathrine Slungård Markedsdirektør i Entra Eiendom Kursdagene 07 Anne Kathrine Slungård Markedsdirektør i Entra Eiendom Mitt tema: Hvordan påvirke strategisk nivå Kommunikasjon mellom taktisk/operativt og strategisk nivå - Arealportefølje - Samarbeid -

Detaljer

PRESENTASJON AV BFK EIENDOM FKF

PRESENTASJON AV BFK EIENDOM FKF PRESENTASJON AV BFK EIENDOM FKF POLITIKERDAGENE 3. OG 4 NOVEMBER 2015 29.10.2015 Gjermund Riise Brekke Agenda 1. Kort hvem er BFK Eiendom. 2. Hovedoppgavene til BFK Eiendom 3. Hva ligger i foretaksmodell

Detaljer

Levanger kommune Utførerens rammebetingelser

Levanger kommune Utførerens rammebetingelser Levanger kommune Utførerens rammebetingelser BAKGRUNN Gjennomføring av BUM-modellen fra 1.1.2004 innebærer ny oppgave- og ansvardeling internt i Levanger kommune. Bestilleren får etter modellen bl.a. ansvar

Detaljer

://www.fkok.no/ Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune 2012. Helen Knutsen Prosjektansvarlig. Undervisningsbygg Oslo KF. Undervisningsbygg Oslo KF

://www.fkok.no/ Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune 2012. Helen Knutsen Prosjektansvarlig. Undervisningsbygg Oslo KF. Undervisningsbygg Oslo KF Felles kravspesifikasjon for 2012 Helen Knutsen Prosjektansvarlig Om oss Kommunale eiendomsforetakene (UBF, BBY, OBY), eier/drifter/forvalter 90 prosent av s bygningsmasse Bøkene omfatter formålsbygg:

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF. Nasjonalt topplederprogram

Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF. Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF Nasjonalt topplederprogram Bjørn Bech-Hanssen Helgeland 2014 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Administrerende direktør

Detaljer

Drifts- og renholdslederkonferansen 2011

Drifts- og renholdslederkonferansen 2011 Oslo kommune Drifts- og renholdslederkonferansen 2011 Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune Steinar W. A. Jarlsbo & Øystein E. Johansen 29.09.2011 Agenda Kort om OEC Consulting AS og foredragsholderne

Detaljer

MØTEINNKALLING 2 Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur

MØTEINNKALLING 2 Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur MØTEINNKALLING 2 Møtetid: 21.10.2014 kl. 16:30 Møtested: Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges til gjennomsyn

Detaljer

Revidering av politisk og administrativt delegeringsreglement i forbindelse med tilbakeføring av Bodø kommunale eiendommer KF til Rådmannen

Revidering av politisk og administrativt delegeringsreglement i forbindelse med tilbakeføring av Bodø kommunale eiendommer KF til Rådmannen Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.11.2016 82399/2016 2016/7305 Saksnummer Utvalg Møtedato Organisasjonsutvalget 22.11.2016 Bystyret 08.12.2016 Revidering av politisk og administrativt

Detaljer

Prosjektet KoBE. Per T. Eikeland. Kursdagene 3. - 4. januar 2007. professor II ved Institutt for bygg, anlegg og transport, NTNU

Prosjektet KoBE. Per T. Eikeland. Kursdagene 3. - 4. januar 2007. professor II ved Institutt for bygg, anlegg og transport, NTNU Prosjektet Per T. Eikeland professor II ved Institutt for bygg, anlegg og transport, NTNU prosjektleder for, Statens bygningstekniske etat (BE) Kursdagene 3. - 4. januar 2007 disposisjon bakgrunn formål

Detaljer

Hvilken organisasjonsform skal vi velge?

Hvilken organisasjonsform skal vi velge? Hvilken organisasjonsform skal vi velge? 7. januar 2010 Kjetil Gill Østvold, Manager E-post: kjetil.gill.ostvold@no.pwc.com Tlf: 95 26 05 52 PwC Agenda 1. PwCs erfaring og kompetanse 2. Lovverk og rammebetingelser

Detaljer

LUNNER KOMMUNES DELTAKELSE I UTBYGGING AV NÆRINGSTOMTER OG ERVERV AV NÆRINGSAREALER PÅ HARESTUA

LUNNER KOMMUNES DELTAKELSE I UTBYGGING AV NÆRINGSTOMTER OG ERVERV AV NÆRINGSAREALER PÅ HARESTUA Arkivsaksnr.: 12/1832-3 Arkivnr.: Saksbehandler: Prosjektleder, Dæhlen Ole LUNNER KOMMUNES DELTAKELSE I UTBYGGING AV NÆRINGSTOMTER OG ERVERV AV NÆRINGSAREALER PÅ HARESTUA Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL TINN KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL TINN KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL TINN KOMMUNE 2010 2011 Innhold Bakgrunn...1 Innholdet i selskapskontrollen...1 Formålet med selskapskontrollen...2 Gjennomføring og rapportering av kontrollen...2 Prioriteringer

Detaljer

Saksframlegg. NY SAMMENSLÅING AV TRONDHEIM EIENDOM OG TRONDHEIM BYGGSERVICE Arkivsaksnr.: 07/28891

Saksframlegg. NY SAMMENSLÅING AV TRONDHEIM EIENDOM OG TRONDHEIM BYGGSERVICE Arkivsaksnr.: 07/28891 Saksframlegg NY SAMMENSLÅING AV TRONDHEIM EIENDOM OG TRONDHEIM BYGGSERVICE Arkivsaksnr.: 07/28891 Forslag til innstilling: 1. Bystyret tar revisjonens merknader til sammenslåingsprosessen til etterretning.

Detaljer

JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF)

JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF) JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF) I. INNLEDNING - PROBLEMSTILLINGER Hvordan organisere

Detaljer

Foretaket er fullt ut eid av Drammen kommune, jf kommuneloven 61. Foretaket skal ha ansvar for daglig drift og utvikling av de kommunale barnehagene.

Foretaket er fullt ut eid av Drammen kommune, jf kommuneloven 61. Foretaket skal ha ansvar for daglig drift og utvikling av de kommunale barnehagene. Vedtekter for Drammen Barnehager KF 1 Om foretaket Foretakets navn er Drammen Barnehager KF. Foretaket er et kommunalt foretak opprettet i henhold til vedtak i Drammen bystyre 26/4-05, sak nr. 0049/05

Detaljer

Et skritt frem og to tilbake?

Et skritt frem og to tilbake? Et skritt frem og to tilbake? Organisering av eiendomsforvaltning i kommunene Trondheim 3.1.07 Dagfinn Øvrebotten Historisk utvikling Eiendom var lite påaktet som verdi inntil for ca. 20 år siden. Kommunene

Detaljer

HUSLEIE SOM KOMMUNIKASJONSMIDDEL MELLOM EIER- FORVALTER OG BRUKER

HUSLEIE SOM KOMMUNIKASJONSMIDDEL MELLOM EIER- FORVALTER OG BRUKER HUSLEIE SOM KOMMUNIKASJONSMIDDEL MELLOM EIER- FORVALTER OG BRUKER Eiendomssjef Nils Kr. Nordlien Lillehammer kommune Eiendom Eierkonferansen 25-26 nov 2009 www.lillehammer.kommune.no EIENDOMSMASSEN Totalt:

Detaljer

Eiendomsforvaltning i Vestfold fylkeskommune

Eiendomsforvaltning i Vestfold fylkeskommune Arkivsak 201001165-4 Arkivnr. E: 610 Saksbehandler Helen Rany Olsen Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 10.03.2011 06/11 Fylkestinget 15.03.2011 12/11 Eiendomsforvaltning i Vestfold fylkeskommune

Detaljer

Fra fylkeskommunal enhet til foretak. Økonomiforum Kirkenes 11. juni 2014

Fra fylkeskommunal enhet til foretak. Økonomiforum Kirkenes 11. juni 2014 Fra fylkeskommunal enhet til foretak Økonomiforum Kirkenes 11. juni 2014 AFK Eiendom FKF noen fakta Oppstart: 01.01.2011 Bygningsmasse: ca. 450 000 m2, 268 bygg Bygningsverdi (balanseført): 5 491 mill.

Detaljer

VEDTEKTER for Setesdal IKT. Setesdal IKT er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Iveland og Valle.

VEDTEKTER for Setesdal IKT. Setesdal IKT er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Iveland og Valle. VEDTEKTER for Setesdal IKT gitt med hjemmel i kommuneloven 27 og vedtatt av kommunene Bygland 08.12.10, Bykle 28.10.10, Evje og Hornnes 15.10.10 og Valle 15.12.10. Iveland kommune inn som ny deltaker driftsåret

Detaljer

Outsourcing - kompetansepotensial hos eiere, brukere, forvaltere og eksterne leverandører

Outsourcing - kompetansepotensial hos eiere, brukere, forvaltere og eksterne leverandører Outsourcing - kompetansepotensial hos eiere, brukere, forvaltere og eksterne leverandører - Kostnadskutt versus verdiskapning - Kan erfaringene brukes til forbedring av tjenester i egen regi? Margrethe

Detaljer

Vedtekter for interkommunalt IKT samarbeid i Østre Agder (heretter referert til som IKT Agder)

Vedtekter for interkommunalt IKT samarbeid i Østre Agder (heretter referert til som IKT Agder) Rådmennenes forslag til: Vedtekter for interkommunalt IKT samarbeid i Østre Agder (heretter referert til som IKT Agder) 1 Parter og hjemmel Disse vedtekter er fastsatt i medhold av kommuneloven 27. IKT

Detaljer

Lovfestede modeller for. Interkommunalt samarbeid

Lovfestede modeller for. Interkommunalt samarbeid Lovfestede modeller for Interkommunalt samarbeid Elen Schmedling Gimnæs Stavanger 29.05.13 Innhold 1. Innledning 2. Kommunal organisasjonsfrihet, rettslig skranker mv. 3. 27 samarbeid, IKS og AS 4. Vertskommunemodellen

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 18.11.2010 Sak: 145/10 Resultat: Behandlet Arkivsak: 10/42097 Tittel: PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG 2012 Behandling: Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Detaljer

VELHOLDTE BYGNINGER GIR MER TIL ALLE

VELHOLDTE BYGNINGER GIR MER TIL ALLE NOU 2004: 22 VELHOLDTE BYGNINGER GIR MER TIL ALLE Om eiendomsforvaltningen i kommunesektoren Utvalgets mandat kartlegge og evaluere eiendomsforvaltningen i kommunesektoren vurdere betydningen av planmessig

Detaljer

Tønsberg kommune. Forvaltningsrevisjon

Tønsberg kommune. Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Forvaltningsrevisjon Forvaltning av eksisterende bygningsmasse styring og kontroll med vedlikehold og investeringer April 2009 Kontrollutvalget i Tønsberg kommune Rapport: Forvaltning

Detaljer

KOMMUNALE BYGG- INTERNHUSLEIE

KOMMUNALE BYGG- INTERNHUSLEIE KOMMUNALE BYGG- INTERNHUSLEIE Arkivsaksnr.: 13/4171 Arkiv: 614 &52 Saksnr.: Utvalg Møtedato 134/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 02.12.2013 169/13 Formannskapet 03.12.2013 142/13 Kommunestyret

Detaljer

Møte med eier Sted : rådhuset Tilstede : Fra Kommunen: Trond Julin og Roar Paulsen Fra DEKF : Anita Winsnes og Paul Røland

Møte med eier Sted : rådhuset Tilstede : Fra Kommunen: Trond Julin og Roar Paulsen Fra DEKF : Anita Winsnes og Paul Røland Møte med eier 23.11.2015 Sted : rådhuset Tilstede : Fra Kommunen: Trond Julin og Roar Paulsen Fra DEKF : Anita Winsnes og Paul Røland Temaer for møtet: DEKF s status for 2015 Foretakets utfordringer i

Detaljer

Vedlikeholdsplan mai 2013 Liv Røssland

Vedlikeholdsplan mai 2013 Liv Røssland Vedlikeholdsplan 2014 2017 13. mai 2013 Liv Røssland Vedlikeholdsplanen 2014-2017 Sak vedtatt av byrådet (2. mai 2013). Behandles av bystyret (29. mai 2013). Vedlikeholdsplanens viktigste siktemål: Samlet

Detaljer

HUSLEIEORDNINGER I OFF. FORVALTNING

HUSLEIEORDNINGER I OFF. FORVALTNING HUSLEIEORDNINGER I OFF. FORVALTNING Eiendomssjef Nils Kr. Nordlien Lillehammer kommune Teknisk vinteruke 2007 Eiendom www.lillehammer.kommune.no Trender i kommunal organisering Hierarkiske, regelbaserte

Detaljer

Organisering av driften

Organisering av driften Organisering av driften NBEF og TFS Oslo 26. november 2014 Bjørn Fredrik Kristiansen 995 15 445 bfk@multiconsult.no 1 Multiconsults kjernevirksomhet er rådgivning og prosjektering Multiconsult skal være

Detaljer

Austevoll kommune. Vår ref. Arkivkode Dykkar ref. Dato 14/ / /

Austevoll kommune. Vår ref. Arkivkode Dykkar ref. Dato 14/ / / Austevoll kommune Marin IT Ikkje offentleg Forbod mot forskjellsbehandling Vår ref. Arkivkode Dykkar ref. Dato 14/1789-2015002447/2701 14/1789 26.02.2015 IT2015 Viser til spørsmål frå Marin IT. Oppklaring:

Detaljer

Vedtekter for Helse Stavanger HF Fastsatt i stiftelsesmøte 5. desember 2001

Vedtekter for Helse Stavanger HF Fastsatt i stiftelsesmøte 5. desember 2001 Vedtekter for Helse Stavanger HF Fastsatt i stiftelsesmøte 5. desember 2001 1 Navn Helseforetakets navn er Helse Stavanger HF 2 Eier Helse Stavanger HF eies fullt ut av Helse Vest RHF. 3 Hovedkontor Helse

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse

Invitasjon til dialogkonferanse Invitasjon til dialogkonferanse System for sentral driftsovervåking i Kulturog idrettsbygg Oslo KF Tid: 03.11.15, kl 12.30 Sted: Olav Vs gate 4 Påmelding innen 29. oktober BAKGRUNN Kultur- og idrettsbygg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2014/4668 Klassering: Saksbehandler: Harald Magelssen Køvjan STEINKJERBYGG AS - FRAMTIDIG ORGANISERING II Trykte

Detaljer

Eierrollen - fundamentet for god eiendomsforvaltning

Eierrollen - fundamentet for god eiendomsforvaltning Eierrollen - fundamentet for god eiendomsforvaltning En utfordring for forvalterne Per T. Eikeland Prosjektleder for, Statens bygningstekniske etat www.be.no side 1 side 2 Kompetanse for Bedre Eiendomsforvaltning

Detaljer

Prosess ved realisering av nye skolebygg Fra bestiller og utførers ståsted

Prosess ved realisering av nye skolebygg Fra bestiller og utførers ståsted Prosess ved realisering av nye skolebygg Fra bestiller og utførers ståsted Merete Bogen, seksjonsleder, Seksjon for strategi og utredning Byrådsavdeling for barnehage og skole («bestiller») Tor Corneliussen,

Detaljer

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF Vedtektene godkjent av Meløy kommunestyre den 26.09.13, sak 74. 1 1 Foretakets navn Foretakets navn er Meløy Eiendom KF. 2 Organisasjon og kontorkommune Meløy Eiendom KF

Detaljer

Bransjedagen 2014 Høgskolen i Oslo og Akershus

Bransjedagen 2014 Høgskolen i Oslo og Akershus Fasilitetstjenester Vet vi nok om behovene til å bestemme rett kvalitet og rett leverandør? En hovedutfordring i både privat og offentlig sektor? Fasiliteter Strategier Mål FM Brukere Bransjedagen 2014

Detaljer

Saksbehandler: Arne Hvidsten Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: * ETABLERING AV FELLES IKT-TJENESTE FOR DRAMMEN, RØYKEN, SANDE OG SVELVIK

Saksbehandler: Arne Hvidsten Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: * ETABLERING AV FELLES IKT-TJENESTE FOR DRAMMEN, RØYKEN, SANDE OG SVELVIK SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arne Hvidsten Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 05/02314-004 Dato: * ETABLERING AV FELLES IKT-TJENESTE FOR DRAMMEN, RØYKEN, SANDE OG SVELVIK INNSTILLING TIL: Formannskapet/Bystyret Administrasjonens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/523 610 Hege Fåsen

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/523 610 Hege Fåsen SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/523 610 Hege Fåsen FREMTIDIG ORGANISERING INNENFOR BOLIG RÅDMANNENS FORSLAG: Dagens organisering innenfor bolig videreføres. Vedlegg: Utrykt

Detaljer

Lovfestede modeller for interkommunalt samarbeid

Lovfestede modeller for interkommunalt samarbeid Lovfestede modeller for interkommunalt samarbeid Seniorrådgiver Oddny Ruud Nordvik 29. August 2011 Innhold Forelesningen er inndelt i følgende tema: o I Innledning o II Organisasjonsfrihet o III 27 samarbeid,

Detaljer

Kommunale tjenester - ulike tilknytningsformer til kommunen

Kommunale tjenester - ulike tilknytningsformer til kommunen Kommunale tjenester - ulike tilknytningsformer til Alle kommunale oppgaver og tjenester har opphav i s basisorganisasjon men kan utføres gjennom ulike utskilte selskapsformer, som har forskjellig tilknytning

Detaljer

Organiseringavdriften

Organiseringavdriften Organiseringavdriften NBEF ogtfs Oslo 22 november 2012 Bjørn Fredrik Kristiansen 995 15 445 bfk@multiconsult.no 1 Multiconsults kjernevirksomhet er rådgivning og prosjektering Multiconsult skal være multifaglige

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Rødøy kommune Plan for selskapskontroll 2016-2019 YHK 11.11.2016 Innhold 1 Innledning... 2 2 Innholdet i selskapskontrollen... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Retningslinjer... 3 2.3

Detaljer

Eierskap for bedre vedlikehold

Eierskap for bedre vedlikehold FOBE Eierskap for bedre vedlikehold Arnold Askeland Styreleder FOBE Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer Eiendomssjef i Molde kommune Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer Ett av fem faglige fora

Detaljer

NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff

NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff Drammen kommune, ulike roller Drammen kommune skal være en profesjonell forvalter og bestiller Drammen kommune skal være en profesjonell utfører

Detaljer

Forelesningen starter med en kort repetisjon av hva som er gjeldende praksis i eiendomsforvaltningsorganisasjoner

Forelesningen starter med en kort repetisjon av hva som er gjeldende praksis i eiendomsforvaltningsorganisasjoner Effektiv drift og vedlikehold COMPANYTFORDRINGER I NY ORGANISASJON00 Håkon Kvåle Gissinger Rambøll Norge AS 09.01.09 EFFEKTIV DRIFT OG VEDLIKEHOLD I går var det mye snakk om forhold som er tettes tt knyttet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2014/4668 Klassering: Saksbehandler: Harald Magelsen Kløvjan STIFTING AV STEINKJERBYGG KF - FASTSETTING AV VEDTEKTER

Detaljer

Ot.prp. nr... ( ) Om lov om endring i kommuneloven og lov om interkommunale selskaper interkommunalt samarbeid

Ot.prp. nr... ( ) Om lov om endring i kommuneloven og lov om interkommunale selskaper interkommunalt samarbeid Kommunal- og regionaldepartementet Ot.prp. nr... (2002-2003) Om lov om endring i kommuneloven og lov om interkommunale selskaper interkommunalt samarbeid Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet...

Detaljer

Memo. Oppsummering - organisering av Hardangerbadet. Kvam Herad. Rådmann Arild Steine

Memo. Oppsummering - organisering av Hardangerbadet. Kvam Herad. Rådmann Arild Steine Memo Til: Kvam Herad Att: Rådmann Arild Steine Fra: Advokat Trine Lise Fromreide, advokat Morten Fotland og advokat Vidar Kleppe Saksansvarlig advokat: Advokat Vidar Kleppe Dato: 10. mars 2015 Oppsummering

Detaljer

«Bystyret ber byrådet legge frem hvordan tjenestene som i dag tilbys av Bergen hjemmetjenester KF kan tenkes organisert»

«Bystyret ber byrådet legge frem hvordan tjenestene som i dag tilbys av Bergen hjemmetjenester KF kan tenkes organisert» Dato: 11. oktober 2013 27/13 BHKF fremtidige organisering AFOE BHJT-0299-201331205-107 Hva saken gjelder: «Bystyret ber byrådet legge frem hvordan tjenestene som i dag tilbys av Bergen hjemmetjenester

Detaljer

Livssykluskostnader og virksomhetskostnader

Livssykluskostnader og virksomhetskostnader Livssykluskostnader og virksomhetskostnader Bergen, 19. september 2012 Atle Sverre Hansen 100990 1.1 Undervisningsbygg Oslo KF Prosjekterer, bygger, drifter og forvalter skolebygg i Oslo Forvalter 1,4

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Komité for rehabilitering, helse og omsorg

Saksnr Utval Møtedato Komité for rehabilitering, helse og omsorg Arkivref: 2009/1871-12264/2010 Saksh.: Ikke fordelt til saksbehandler Saksframlegg Saksnr Utval Møtedato Komité for rehabilitering, helse og omsorg Kommunestyret ORGANISERING AV KRISESENTERDRIFT Framlegg

Detaljer

Eiendomsstrategi

Eiendomsstrategi Eiendomsstrategi 2017 2027 Vedtatt februar 2017 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Utfordringer... 4 2.1 Økonomi vedlikeholdsetterslep... 4 2.2 Effektiv arealbruk... 4 2.3 Eie vs leie... 5 3. Roller og ansvar

Detaljer

Etterslepet - hva snakker vi om?

Etterslepet - hva snakker vi om? NBEF - Storefjell, 14. april 2008 Etterslepet - hva snakker vi om? Vedlikeholdsstatus for offentlige bygg Per T. Eikeland prosjektleder for Statens bygningstekniske etat side 1 disposisjon Tilstanden for

Detaljer

Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning

Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Innledning Teknisk vinteruke mars 2007 Svein Bjørberg FoU-leder Multiconsult AS, professor II NTNU Kurset Støttes økonomisk av KoBE-programmet Ansatte i kommuner

Detaljer

Fagseminar 12.11.10 - Thon Hotell Oslofjord. Plan og byggesak Plantema fortetting Rekkefølgebestemmelser, utbyggingsplaner og anleggsfond i praksis

Fagseminar 12.11.10 - Thon Hotell Oslofjord. Plan og byggesak Plantema fortetting Rekkefølgebestemmelser, utbyggingsplaner og anleggsfond i praksis Fagseminar 12.11.10 - Thon Hotell Oslofjord Plan og byggesak Plantema fortetting Rekkefølgebestemmelser, utbyggingsplaner og anleggsfond i praksis v/adv. Olav Todnem, Kluge advokatfirma DA 1 Utgangspunktet

Detaljer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning A. Fastsettelse av virkeområde Reglementet er fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov

Detaljer

www.pwc.com Ny eierstrategi, Drammen Parkering KF Orientering i formannskapet 8. desember 2015

www.pwc.com Ny eierstrategi, Drammen Parkering KF Orientering i formannskapet 8. desember 2015 www.pwc.com Ny eierstrategi, Drammen Parkering KF Orientering i formannskapet Innhold Bakgrunn Litt om arbeidet som er gjort og som pågår Økonomisk og ikke økonomisk parkeringsaktivitet Ny parkeringsforskrift

Detaljer

RINGERIKE 2020 UNDERPROSJEKT: OMORGANISERING TEKNISKE OMRÅDER

RINGERIKE 2020 UNDERPROSJEKT: OMORGANISERING TEKNISKE OMRÅDER RINGERIKE 2020 UNDERPROSJEKT: OMORGANISERING TEKNISKE OMRÅDER Arkivsaksnr.: 14/2833 Arkiv: 031 &40 Saksnr.: Utvalg Møtedato 152/14 Formannskapet 16.09.2014 / Kommunestyret Forslag til vedtak: Kommunestyret

Detaljer

Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF

Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF LONGYEARBYEN LOKALSTYRE Saksnr./dok.nr.: 2011/316 Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF Vedtatt av lokalstyret 27.10.2008, sak PS 064/08 Endret av lokalstyret 17.11.2009, sak PS 56/09 Endret

Detaljer

Plan for selskapskontroll for Trysil kommune

Plan for selskapskontroll for Trysil kommune Plan for selskapskontroll for Trysil kommune 1. BAKGRUNN... 2. KRAVET TIL SELSKAPSKONTROLL... 3. FORMER FOR SELSKAPSKONTROLL... a) Obligatorisk eierskapskontroll... b) Valgfri forvaltningsrevisjon... 4.

Detaljer

Vedtekter for Helse Nord-Trøndelag HF

Vedtekter for Helse Nord-Trøndelag HF Vedtekter for Helse Nord-Trøndelag HF Fastsatt ved stiftelse av foretaket 13.12.2001. Revidert 25.6.2003, 30.6.2004, 21.6.2006, 12.2.2012, 14.2.2013, 19.6.2013 og 13.2.2014 1 Navn Helseforetakets navn

Detaljer

Fra utleier til serviceleverandør

Fra utleier til serviceleverandør Fra utleier til serviceleverandør Atle Sundøy Hva skjer i mange norske virksomheter? Gode tider og mangel på ressurser 1. Konsentrasjon om kjernevirksomhet 2. Krav til effektivisering og kostnadsreduksjoner

Detaljer

Delstrategi for oppgradering og verdibevarende vedlikehold

Delstrategi for oppgradering og verdibevarende vedlikehold Delstrategi for oppgradering og verdibevarende vedlikehold Formannskapet 08.03.2016 Eiendomsdirektør Kristine Hjellup Horne Enhetssjef Eiendomsforvaltning Bjørn Fredrik Kristiansen Bakgrunn Eiendomsstrategi

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Verdal Boligselskap AS - Vurdering av muligheter for bruk av selskapet til utvikling av Verdal kommunes eiendomsmasse Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no

Detaljer

Kommunalt innkjøpssamarbeid løsning for å sikre kompetanse i B/A anskaffelser! Thore Amundsen Innkjøpssjef Felles innkjøpsfunksjon i Gjøvikregionen

Kommunalt innkjøpssamarbeid løsning for å sikre kompetanse i B/A anskaffelser! Thore Amundsen Innkjøpssjef Felles innkjøpsfunksjon i Gjøvikregionen Kommunalt innkjøpssamarbeid løsning for å sikre kompetanse i B/A anskaffelser! Thore Amundsen Innkjøpssjef Felles innkjøpsfunksjon i Gjøvikregionen Gjøvikregionen, ca 70 000 innbyggere, korte fakta Ca

Detaljer

Vi vil i dette notatet gi en oppsummering av de rettslige spørsmålene som har betydning for valget av organiseringsform i NDLA.

Vi vil i dette notatet gi en oppsummering av de rettslige spørsmålene som har betydning for valget av organiseringsform i NDLA. NOTAT Advokatfirma DLA Piper Norway DA Torgallmenningen 3 B P.O.Box 1150 Sentrum N-5811 Bergen Tel: +47 5530 1000 Fax: +47 5530 1001 Web: www.dlapiper.com NO 982 216 060 MVA Til: NDLA v/ Øivind Høines

Detaljer

Vedtekter for Sykehusapotekene HF

Vedtekter for Sykehusapotekene HF Vedtekter for Sykehusapotekene HF (Vedtatt i foretaksmøte 10. juni 2009, sist endret i foretaksmøte 17. juni 2015.) 1 Navn Helseforetakets navn er Sykehusapotekene HF. 2 Eier Sykehusapotekene HF eies fullt

Detaljer

Dette er Entra. Fredrik Selmersvei 4, Oslo

Dette er Entra. Fredrik Selmersvei 4, Oslo Entra med staten som eier i et krevende marked. Hva er Entras miljøprofil? Fredrik Selmersvei 4, Oslo Dette er Entra Eiendomsselskap med prosjektutvikling, utleie og drift Eid av Nærings og Handelsdepartementet

Detaljer

Fra krise til eierstyring

Fra krise til eierstyring Fra krise til eierstyring Praktiske eierstyringsgrep overfor de interkommunale vann- og avløpsselskapene på Nedre Romerike Dag Jørgensen, daglig leder NRV AS Side 2 Side 3 Side 4 Og sånn blir det fort

Detaljer

Dato: 16. desember Organisatorisk endring i Bergen kommunale bygg (BKB) - etablering to Etater; Etat for utbygging og Etat for eiendom

Dato: 16. desember Organisatorisk endring i Bergen kommunale bygg (BKB) - etablering to Etater; Etat for utbygging og Etat for eiendom Dato: 16. desember 2011 Byrådssak 1002/12 Byrådet Organisatorisk endring i Bergen kommunale bygg (BKB) - etablering to Etater; Etat for utbygging og Etat for eiendom BSO SARK-0311-200812588-68 Hva saken

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR. IRS Miljø IKS

SELSKAPSAVTALE FOR. IRS Miljø IKS SELSKAPSAVTALE FOR IRS Miljø IKS Org.nr. 955 055 244 1 NAVN, HOVEDKONTOR, SELSKAPSFORM OG RETTSLIG GRUNNLAG Selskapets navn er IRS Miljø IKS, forkortet IRS, med kontoradresse Erikstemmen, 4400 Flekkefjord.

Detaljer

Grønne leieavtaler - nøkkelen til eie/leie-barrieren

Grønne leieavtaler - nøkkelen til eie/leie-barrieren Grønne leieavtaler - nøkkelen til eie/leie-barrieren Bransjeforening for ledende eiendomsaktører MEDLEMMENE MANDATET "Norsk Eiendom arbeider for forutsigbare rammer og handlingsrom som legger til rette

Detaljer

REGLEMENT FOR BYGGE- OG EIENDOMSVIRKSOMHETEN FOR HELSE MIDT-NORGE rev. 08.03.2012

REGLEMENT FOR BYGGE- OG EIENDOMSVIRKSOMHETEN FOR HELSE MIDT-NORGE rev. 08.03.2012 REGLEMENT FOR BYGGE- OG EIENDOMSVIRKSOMHETEN FOR HELSE MIDT-NORGE rev. 08.03.2012 1. GENERELT 1.1 Hjemmel Til grunn for dette reglementet ligger Lov om helseforetak av 15. juni 2001 og vedtekter for og

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009

Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 sak NR 010-2008 VIDERE ARBEID MED EIENDOMSOMSRÅDET I HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: 1. En bedre styring av eiendomsområdet

Detaljer

VEDTEKTER. for Drammensregionens interkommunale krisesenter gitt med hjemmel i kommuneloven 27 og etter vedtak fra kommunene

VEDTEKTER. for Drammensregionens interkommunale krisesenter gitt med hjemmel i kommuneloven 27 og etter vedtak fra kommunene VEDTEKTER for Drammensregionens interkommunale krisesenter gitt med hjemmel i kommuneloven 27 og etter vedtak fra kommunene Drammen, bystyrets vedtak av Hurum, kommunestyrets vedtak av Nedre Eiker, kommunestyrets

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS

SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS Gjeldende fra 29.4.2013 1/6 SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS 1 Navn Selskapets navn er Tønsberg Renseanlegg IKS. 2 Selskapets deltakere Selskapets

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 14. februar 2013 Saksbehandler: Direktør Oslo sykehusservice Vedlegg:. SAK 10/2013 INNGÅELSE AV PRINSIPPAVTALE MED OSLO KOMMUNE OM SAMARBEID, UTLEIE OG TJENESTEYTELSER

Detaljer

HELGELAND HAVN IKS. Orientering om Interkommunalt havnesamarbeid

HELGELAND HAVN IKS. Orientering om Interkommunalt havnesamarbeid HELGELAND HAVN IKS Orientering om Interkommunalt havnesamarbeid Planlagt samarbeid Helgeland Havn IKS Initiativ fra Helgeland Regionråd januar 2010 Samarbeidskommuner: - Alstahaug - Dønna - Herøy - Leirfjord

Detaljer

Plan for selskapskontroll Administrativt utkast Hemne kommune

Plan for selskapskontroll Administrativt utkast Hemne kommune Plan for selskapskontroll 2017-2018 Administrativt utkast Hemne kommune 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. 1

Detaljer