Saksframlegg. Offentlig ettersyn av detaljregulering for deler av Lunde sentrum - GB 71/182, 71/183 m.fl.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksframlegg. Offentlig ettersyn av detaljregulering for deler av Lunde sentrum - GB 71/182, 71/183 m.fl."

Transkript

1 Søgne kommune Arkiv: L13 Saksmappe: 2012/ /2013 Saksbehandler: Daniel Holm Dato: Saksframlegg Offentlig ettersyn av detaljregulering for deler av Lunde sentrum - GB 71/182, 71/183 m.fl. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 68/13 Plan- og miljøutvalget Rådmannens forslag til vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningsloven legges forslag til detaljregulering for deler av Lunde sentrum ut på offentlig ettersyn i 6 uker (vedlegg 1-11). Følgende tilleggspunkt legges inn i bestemmelser før utleggelse: 4 Før det kan gis igangsettingstillatelse skal 200-års flom være kartlagt og dokumentert for Lundeelva. 200-års flomberegning skal legges til grunn ved prosjektering og søknad om byggetillatelse. Bakgrunn for saken: Sørbuss AS har iht. plan- og bygningslovens bestemmelser fremmet privat forslag til detaljregulering på Lunde. Konsulent og oppdragsansvarlig for planarbeidet er Arkade arkitektkontor AS. Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende infrastruktur. Forslaget fremmes med bakgrunn i plankrav for område i gjeldende reguleringsplan for Lunde, vedtatt Etter pbl 12-1 tredje ledd kreves også reguleringsplan for gjennomføring av større bygge- og anleggstiltak. Plan- og miljøutvalget besluttet i møte av at saken skulle utsettes. Videre ble det besluttet at tiltakshaver skulle vurdere mulighet for næring, utvidet uteoppholdsareal, flere parkeringsplasser, takutforming og høyde på byggene opp mot gjeldende reguleringsplan. Forslagsstiller har nå fremmet et revidert forslag. Saksutredning: Administrasjonen viser til vedlagte saksutredning fra møtet (vedlegg 19). Administrasjonen vil kommentere de endringer man ser fra tidligere innsendt forslag.

2 Illustrasjonsskisser: Det nye forslaget opp mot opprinnelig forslag som ble fremmet til møte den Vei og parkering I revidert forslag er «ringveien» i gjeldende plan tatt ut. Dette gir noe mer uteoppholdsareal og anses som positivt dersom område kun skal betjene boliger. Intensjonen med ringveien var

3 blant annet å betjene publikumsrettet virksomhet i første etasje av bebyggelsen. Når dette ikke er aktuelt ser administrasjonen heller ikke nødvendigheten av opprettholdelse av et slikt veisystem. Vei på alle kanter av boligbebyggelse anses som lite gunstig. Forslaget medfører også endring i nedkjøring til parkeringskjeller. I opprinnelig forslag var nedkjøring til parkeringskjeller lagt på adkomstveien inn med bedehuset. Forslaget er også oppjustert med hensyn til parkeringskravene med 1,5 plasser + 0,25 gjesteparkering. Forslaget samsvarer derfor nå med gjeldende kommuneplans krav til parkeringsdekning. Ellers kan det nevnes at det er lagt inn mer bakkeparkering helt i nord (13 plasser) og at det interne gangveisystemet er omstrukturert. Uteoppholdsarealer Forslagsstiller har «oppjustert» forslaget med minste uteoppholdsareal per boenhet. Administrasjonen vil presisere at det i realiteten ikke er noe store endringer fra tidligere. De endringer som er gjort er først og fremst at noe veiareal omreguleres til uteoppholdsareal. Tilsvarende legges det inn mer veiareal med innkjøring til parkeringskjeller slik at totalt sett er det ikke store endringer fysisk i kartet. Endringen som er gjort går først og fremst på bestemmelsene til reguleringsplanforslaget der det i opprinnelig plan sto minste uteoppholdsareal på 50m 2. Nå har man valgt å sette 60m 2. Bestemmelsene er således bare oppjustert slik at de samsvarer med hva som faktisk er mulig å oppnå innenfor planområde. Administrasjonen har tidligere påpekt at areal avsatt til lek muligens er lite. Dette er drøftet i saksutredningen av og det nye forslaget innebærer ingen reelle endringer i forhold til størrelser på lekeareal. Uteoppholdsareal per boenhet (inkl. lekeareal og park) er 61m 2 i følge forslagsstiller. Av dette utgjør 5m 2 lekeareal. Forslaget er således fortsatt i strid med bestemmelsen om krav til 25m 2 per boenhet avsatt til lek, tilsvarende som «bankbygg» reguleringsplanforslaget. Det vises for øvrig til drøftinger rundt dette i saksutredningen av og at dette generelt er et vanskelig tema. Bebyggelsesstruktur Det er gjort mindre justeringer på plassering av bygninger. Konklusjon: Administrasjonen kan ikke se at det gjort noen særlige endringer utover overnevnte. Det vesentligste er omlegging av veisystemet som fremstår som en bedre løsning totalt sett. Administrasjonen opprettholder tidligere innstilling i saken. Rådmannens merknader: Det vises til saksutredningen av Vedlegg 1 revidert forslag reguleringsplankart 2 revidert bestemmelser 3 revidert planbeskrivelse 4 revidert illustrasjonsplan 5 3D skisser 6 innkommende innspill 7 støyvurdering 8 ROS-analyse

4 9 vurdering av byggegrunn 10 kart over skoler barnehager 11 vann- og avløps plan 12 bestemmelser gjeldende reguleringsplan 13 bestemmelser KP arealdel 14 forskrift om konsekvensutredninger 15 opprinnelig forslag til illustrasjonsplaner og snitt 16 opprinnelig forslag til reguleringsplankart 17 opprinnelig forslag bestemmelser 18 opprinnelig forslag planbeskrivelse 19 saksutredning til møte

5

6 DetaljreguleringsplanfordelavLunde, GB71/182,71/183m.fl. Søgnekommune Planid: Reguleringsbestemmelser Plandatert Bebyggelseoganlegg.(PBL 125nr.1) 1.1 Bebyggelsestype. Innenforreguleringsområdetskaldetoppføresleiligheteriblokk,utvendigsøppelbodog transformatorstasjon. Kjellerplan,medparkering/boder/sykkelparkeringkangåutenforbyggegrenseogskalvære heltunderbakkenivå.dettekanbareskjeinnenforformålsogeiendomsgrense,etter godkjentutomhusplan. 1.2 Byggegrenser. Byggegrenserfremgåravplankart. 1.3 Universellutforming. 100%avalleblokkleiligheterskaltilretteleggessomtilgjengeligeboenheter,med hovedfunksjonerpåinngangsplanet.medhovedfunksjonermenesoppholdsrominklusiv kjøkken,soveromogbadmedtoalett. 1.4 Uteoppholdsareal. Forhverbruksenhetskaldetavsettes60m2uteoppholdsareal,inkl.balkonger,terrasserog takterrasser.svalganger,oginnglassedearealerskalikkeinngåuteoppholdsarealet. 1.5 Utnyttelse/høyder. IBRAermedregnetsvalganger,innglassedebalkongerogbalkongerettergjeldenderegler. Takutstikk,arealforparkeringogboderpåkjellerplanerikkemediBRAoppstillingen. ByggeområdeBB1,tillatesmaks.3700m2BRA,ogmaks.26bruksenheter. ByggeområdeBB2,tillatesmaks.2300m2BRA,ogmaks.14bruksenheter. ByggeområdeBB3,tillatesmaks.2600m2BRA,ogmaks.17bruksenheter. Bebyggelsenskalhaflatetak.Høydepågulv1.etasjeoggesimshøydefremgåravplankartet. BebyggelsenpåBB1skalha4etasjermedtilbaketrukket5.etasje. BebyggelsenpåBB2skalha2etasjermedtilbaketrukket3.etasje. BebyggelsenpåBB3skalha3etasjermedtilbaketrukket4.etasje.

7 1.6 Tekniskeinstallasjoner. Nødvendigetekniskeinstallasjonerkanikkeværehøyereenn0,5movermaks.gesimshøyde. 1.7 Støy. DetskalværeinnglassingavallebalkongeriblokkBB2,samt2stkbalkongiblokkBB3.For øvrighenvisestiltrafikkstøyvurderingutførtavsinusasdatert Innenforområderavmerketmedfaresonerstøyskalavbøtendetiltakistøyrapport R01av leggestilgrunnvedprosjektering,søknadombyggetillatelseogutførelse. Vedsøknadombyggetillatelseskalbebyggelsensstørrelse,plasseringogutformingværei samsvarmedrapporten.dersomdetervesentligeavvikskaldetfremleggesnystøyrapport somendelavsøknadombyggetillatelse Parkering. Detskalvære1,5parkeringsplasserpr.boenhet.Itilleggskaldetvære0,25 gjesteparkeringsplasserforhverboenhet.minimum5%avdettotaleantallparkeringsplasser skalværehcplasser. Sykkelparkering. Detavsettes1,0oppstillingsplassforsykkelpr.boenhet Avkjørsel. Kjørevegeroginnogutkjørslerutføresogdimensjoneresiht.vegnormalenforSøgne. Avkjørslerervistmedpilerpåplankartet. 2. Samferdselsanleggogtekniskinfrastruktur(PLB 125nr.2) Detskalutarbeidestekniskplanforallearealerregulerttilsamferdselsanleggogteknisk infrastruktur.tekniskeplanerforvannogavløpskalomfatteheleplanområdetmed nødvendigtilknytningertileksisterendenett.o_veg12skalanleggesmedfastdekkeog belysning.samferdselsanleggogtekniskinfrastrukturskalanleggessomvistpåplanogi samsvarmedgjeldendekommunalenormaler Uteopphold(PLB 125nr.1) Detskalutarbeidesenfellesutomhusplanforalleutomhusarealer.Planenskalgodkjennes avsøgnekommune. Utomhusplanenskalvise: Terrengbearbeidingogovergangmottilstøtendeområder. Utformingogmøbleringavlekeplass. Utformingogmøbleringavoffentligfriområde/parklangsLundeveien. Terrengmurer,nybeplantningogavskjerming. Rasogfallsikring. Rekkefølgebestemmelser. Førbyggesøknadskaldetforeliggeenfullverdiggeotekniskundersøkelsesomoppfyllerkrav ipbl. 281jfr.kap.7TEK10,samtNVEsveileder Vurderingavområdestabilitetved utbyggingpåkvikkleireogandrejordartermedsprøbruddegenskaper.

8 Førdetkangisbyggetillatelsetilnyeboligenheterogfritidsboligeenheter,næringsbyggeller byggforoffentligellerprivattjenesteytingiområdetlundetrysfjorden,mådetvære etablertnyttkrysstile39påkjellandmedtilhørendeveganlegg.gjennomutbyggingsavtaler somsikreroppfyllelseavrekkefølgekaravetkankommunentillateatnyetiltaketableresi områdetførfulltferdigkrysspåe39medtilførselsveiererferdigbygd. FørdetkangisbrukstillatelseinnenforBB13skalfølgendeværeopparbeidetisamsvarmed reguleringskartogbestemmelser:o_veg12,o_fortau1,g1,o_parkering1og2,f_lekeplass, ogp13. Fellesutomhusplanforgrøntareal(jf.pkt.3)ogfellestekniskplan(jf.pkt.2)skalvære godkjentavkommunenførutbyggingigangsettesiområdet. Støydempendetiltakskalværegjennomførtførdetgisferdigattest. Kjørevegermedtilhørendefortau,ogparkeringsanleggskalværeutførtførdetgis brukstillatelsefordeenkeltebruksenheter.

9 DetaljreguleringsplanfordelavLunde, GB71/182,71/183m.fl. Søgnekommune Planid: Planbeskrivelse. Plandatert BAKGRUNN. Hensiktmedplanen. Regulantønskerennydetaljreguleringsplan,datert ,innenforplanavgrensningen,til erstatningforgjeldendeoverordnetplanforlunde,vedtatt dennyeplanenforutsetter atdetblirboligbebyggelsepåhelearealetiformavblokkbebyggelsemedtilhørendeinfrastruktur. Deterikkeønskeligmednæringsarealeri1.etasje(publikumsrettetvirksomhet). Forslagsstiller,plankonsulent,eierforhold. Reguleringsområdetgjeldergnr.71ogbruksnr.126,127,182,183og428. RegulanterSørbussAS. ReguleringsarkitekterArkadeArkitektkontorAS. Kravomkonsekvensutredning. Konsekvensutredningerikkenødvendigfordennedetaljreguleringsplanen.Bruksarealetvilvære mindreenn15000m2oginvesteringskostnadenvilværeunder500mill.kroner. Planprosess Oppstartmeldingblesendt Annonseidagspressensto Oppstartmøtebleavholdt Notatfraoppstartmøteblesendttilnaboer/aktuelleetater Innkomnemerknadertiloppstartmelding: FraFylkesmanneniVestAgder,datert Bemerkeroverordnetplan,vedtatt ,barnogungesinteresser,tilgjengelighetforalle, støyfralundeveien,kulturminnerogkulturmiljø,samtrisikoogsårbarhet. FraVestAgderfylkeskommune,datert DesammemomentersomfraFylkesmanneniVestAgder. FraStatensvegvesen,datert BemerkeratplanområdetmågjeldeheleBF1,ioverordnetplan. ViharavtaltmedSøgnekommuneatvikanbeholdedenreguleringsavgrensningensomerforeslått.

10 ViderebemerkesatmiljøprioritertgjennomkjøringpåLundemåfølges,ogatviderearbeidmå vektleggeavkjørslerogbyggegrenser. FraSMSdatert KommentereratdetaljreguleringenmåomfatteheleBF1.Visertilsvarovenfor.SMShar kommentarerpåutnyttelseogvegbredde. Dettevurderesvidereiplanprosessen. FraSøgnemenighetshusforeningdatert Kommentereravkjørsel,ogønskerflyttingavreguleringsgrense. Kfr.svarovenfor. FraNorgesvassdragsogenergidirektorat(NVE)datert Kommentererevt.vanskeligegrunnforhold,flomforholdogfareforsteinsprang. Dettevurderesvidereiplanarbeidet. FraAgderEnergiNettASdatert Bemerkeratdetikkemåværebebyggelseinærhetenaveksist.jordkabel.Kabelenliggeri Lundeveienlangsreguleringsområdet. Ellerserderetlavspentnettiområdet,sommåbyggesom. Medvirkning. Detvilbliholdtmøtemednaboer/velforeningetterførstegangsbehandlingiplanutvalget. PLANSTATUSOGRAMMEBETINGELSER. Ikommuneplanen,datert ,errekkefølgekravomnyttkrysstilE39påKjellandblirbygget førutbyggingkanfinnestedfralundetrysfjorden.dettekanendresvedutbyggingsavtalersom sikreroppfyllelseavrekkefølgekravet. RegulantforutsetteratarealetkanbyggesututenatnyttkrysstilE39påKjellandblirbygget. Ikommuneplanensbestemmelserstårdetat førsteetasjeforbeholdespublikumsrettetvirksomhet derboligerikkeertillatt. Regulantmener,ihenholdtilforslagomnydetaljreguleringsplan,atdetikkeerbehovflere butikker/kontorer(publikumsrettetvirksomhet)pålunde,mendeterstortbehovforboligerpå Lunde. Viderestårdetkommuneplanensbestemmelserat minimumuteoppholdsarealpr.boenhet80m2. Avdetteskalminst25m2værelekeareal. Regulantforutsetteratdetertilstrekkeligmedensandlekeplassinnenforreguleringsområdet.Krav omkvartalslekeplasshenvisestillundeskole.kravomuteoppholdsarealpå80m2børkunnefravikes innenfordettesentrumsområdet.

11 IoverordnetplanforLunde,vedtattikommunestyret erdetbestemmelsersomhar relevansfordettereguleringsområdet.detgjelder 30Bolig/forretning/kontor(BF1BF5), 12 Miljøprioritertgjennomføring, 20Kultureltbevaringsområdeog 19Områdemedflomfare. BESKRIVELSEAVPLANOMRÅDET,EKSISTERENDEFORHOLD. Beliggenhet PlanområdeterendelavområdeBF1,somerendelavoverordnetplanforLunde.Arealetliggerpå nordsidenavlundeveien(fv.114),vestfor71/254,somnåerutbygdmeddagligvarebutikki1.etasje ogboligerietasjeneover.planområdeterca.500møstforlundeskole,ogerendelavlunde sentrum. Idagbenyttesområdettillager,bensinstasjon,bedehusogbolig.Områdetvirkeruryddig,planløstog utensammenhengmedeksisterendebebyggelseilundesentrum. Støy. Lundeveieneridagendeltrafikkert,ogstøysonerertegnetinnpåplankartet. Flom. Grensefor100årsflomertegnetinnpåplankartet. Bevaring. Vestredelavreguleringsområdet,Lundeveien128 GB71/428,eravsatttilspesialområdebevaring. Jordvern. Dererikkedyrkbarjordinnenforreguleringsområdet. Bekk. Ivestredelavplanområdetgårdetenbekklangseksisterendeatkomstveimotnord.Bekkenliggeri daghovedsakligirør.planeneratbekkenisinhelhetvilgåirørnedtillundeelva. BEKRIVELSEAVPLANFORSLAGET. Samletarealinnenforreguleringsgrensenerca.8424m2. Dettefordelespå: Tomtegrunn ca.4881m2 Offentligveggrunn ca.939m2 Fortau ca.492m2 Annenveggrunn ca.619m2 Uteoppholdsareal ca.297m2 Privategangveier ca.368m2 Felleskjøreveg ca.70m2 Fellesatkomstveg ca.220m2 Lekeplass ca.239m2 Park ca.168m2 Parkeringsplasser ca.324m2

12 Energianlegg(trafo) ca.13m2 Rea1(utv.søppelbod) ca.21m2 Bebyggelsen. Bevaring. RegulantønskeråriveeksisterendebebyggelsepåLundeveien128,GB71/428,selvomdenne bebyggelsenigjeldendereguleringsplanerregulerttil spesialområdebevaring. MenighetshusetpåLunde,GB71/102,harfåtttillatelsetilårivebebyggelsenpådenneeiendom,selv omdenneogsåerregulerttil spesialområdebevaring. Rivingavdennenabobebyggelseblevedtatt iplanogmiljøutvalget DessutenvildetoppnåsvesentligbedresiktikryssetmotLundeveien,jfr.vegvesenetskravtil siktlinjer,dersomeksisterendebebyggelsepå71/428blirfjernet.eksisterendebebyggelsepå71/428 vilidetvesentligeværeinnenforsiktogbyggegrensermotlundeveien. Dennærmestenyebebyggelsenpåeiendommenvilværeenlavblokki3etasjer,oggårheltfrifra gjeldendesiktlinjerogbyggegrensemotlundeveien(fv.114). DeneksisterendebebyggelsenpåGB71/428liggersålavtatdenblirliggendeinnenforgrensenfor 100årsflom.(200årsflomblirnoehøyereenn100årsflom). Iogmedatnabobygget,GB71/102ertillattrevet,blireksisterendebebyggelsepåGB71/428 ståendesværtisolert,utensammenhangmeddenøvrigebevaringsverdigebebyggelsen. Høyde. HøydenpåbebyggelsenpåBB1får16mhøydeoveromliggendeterreng,høydepåBB2får10m høydeogbb3får13mhøyde.dervedblirdetenvariasjonihøydenpåbebyggelsen,derdenhøyeste bygningenblirliggendeinnerstpåbyggeområdet,motnord,meddenlavestebebyggelsenmot Lundeveien.Gjennomsnittshøydenblir13m,somermaksimumshøydenigjeldendeplan. Regulantønskerflatetakpåallnybebyggelsepåeiendommen,dvs.atbebyggelsenpåBB1får4 etasjermedtilbaketrukket5.etasje,bb2får2etasjermedtilbaketrukket3.etasje,bb3får3etasjer medtilbaketrukket4.etasje. Bebyggelse.Utnyttelse. Regulantforutsetterårivealleksisterendebebyggelseinnenforplanområdet,foråkunnebyggenye lavblokker. Utnyttelsenav1.etasjeblirogsåtilboligformål,imotsetningdetgjeldendeplanuttaler.Regulant vurdererdetslikatdetpålundeikkeerbehovforflerebutikker/kontorer.disseformålbørhenvises tiltangvallsentrum. Materialvalg. Utvendigmaterialvalgvilværenaturmaterialeriformavtegl,treognaturstein.

13 Offentligfriområde/park. MotLundeveienerdetavsattetoffentligfriområde/parksomogsåkanfungeresomparkforandre beboereilunde. Offentligfriområde/parkskalutformessomendelavutomhusplanenforområdet,ogskal godkjennesavsøgnekommune. Trafikkforhold. Lundeveien(fv.114)dannerhovedatkomstentilreguleringsområdet.Deterénavkjørselfra Lundeveiensomdanneratkomsttilbebyggelseninnenforplanområdet.Videreerdetinntegnet privatkjøreatkomstoggangvegersomogsådanneratkomsttilhovedinngangeroglekeplass.enav disseerkjørbare,medstørrebredde(3m,4m),forflyttingogbrannsykebil. Planforslagettarhensyntilvegvesenetsplanommiljøgatelangsplanområdet.Denneerinnarbeideti planforslaget.dererogsåvistbusslommerivegvesenetsplan. PlanforslagetharinnarbeidetvegvesenetskravtilsiktlinjerveddetoavkjørslerfraLundeveien. Parkering. Detforutsettesatderopparbeides1,5parkeringsplasser,ogdisseskalværepåkjellerplan. Nedkjørselervistpåplanforslagetogillustrasjonsplan.Itilleggskaldetvære0,25 gjesteparkeringsplasserpr.boenhet.tilsammen1,75parkeringsplasser,somerisamsvarmedkravet igjeldendereguleringsplanforlunde. Minimum5%avparkeringsplasseneskalværeHCplasser. Barnogungesforhold. Dereravskjermet,privatlekeplassinnenforplanområdet.Lekeplassenerfellesforallebeboere innenforplanområdet.lekeplassenerpåca.239m2,ellerca.4,2m2pr.boenhet. Barnehage/barneskole/ungdomsskolevisespåvedlagteoversiktskart. TilLundebarneskoleerdetca.500m.Dererfortau/gangogsykkelveglangsLundeveien.Barnakan gåellersykletilbarneskolen. TilTinntjønnungdomsskoleerdetca.1300mfrareguleringsområdet.Deterfortau/gang sykkelveg tilungdomsskolen.barnakangåellersykletilungdomsskolen. TilTomtebobarnehageeravstandenca.700m.Barnamåfølges/kjøres.Ellerserdetvistflere barnehageriomegnen. Søppelhåndtering. Detertradisjonellesøppeldunkersomvilblibruktinnenforplanområdet.Sentraltiområdeterdet avsattplassforsøppelbodrea1.dessutenvilderværeplassforsøppelpåkjellerplan. Utearealer. Samletarealavutearealer,inkl.balkonger,takterrasser,ogparkvilværeca.3600m2.Dvs.ca.63,0 m2forhverboenhet.privatlekeplassermedregnet.dessutenerdetstorefriluftsområdernordfor reguleringsområdet. Terrengsomerbrattereenn1:3erikkemedregnet.

14 Tilgjengelighet. Alleboenheter,lekeplassogutearealerviltilfredsstillekravenetiluniversellutforming. Flomforhold. Deterinntegnet100årsflomiplankartet.NVEholderpåmednyberegningfor200årsflom,og dengrensenblirklariløpetavvinteren/våren årsflomiforholdtil100årsflomutgjørat flomhøydenmåheves3050cm(opplystavnveang.søgneelva). Viforutsetteråfylleoppterrengettilkote3,54,5ivestredelavplanområdet.1.etasjeibyggetpå BB2,blirliggendepåkote+4,5,deandrebyggeneiplanenblirliggendehøyere.Dettebetyratdet ikkeskulleværefareforflomfornoenavbyggene.kjellerenbyggesvanntett,evt.medpumpekum underkjellergulv. STØYFORHOLD. DetvisestilstøyutredningutførtavSinusASdatert LangsLundeveien(innenforbyggegrensenlangsLundeveien)erdetrødsone.Denøvrigedelav tomtafalleriutgangspunktetinnenforgulsone.balkongersomliggermotlundeveienskal innglasses(blokkaogb).soverombørliggepå stillesiden avbyggene.detvurderesskjermvegger (trapperom)påøstsidenavblokka,foråoppnå stilleside. Lekeplassavskjermesihenholdtiltrafikkstøyvurderingen. Deterikkeønskeligmedtettstøyskjerm(tettgjerde)motLundeveien.Detteerstattesmedglass, natursteinsmurer,jordvollogbeplantning. RISIKOOGSÅRBARHET Deterønskeligatdenvestredelavområdetfårethøyerenivåenndagenssituasjon.Dvs.atdenne delenavområdetbliroppfyltmellom1og2m.davilderikkeværeflomfarepådennedelenav området. Detvisestilrapportnr fraNGUdatert Denkonkluderermedatdetikkevil værefareforskred/utglidningidetundersøkteområdet. Kjellerenblirliggendepåca.kote+1,0til+1,5.Denmåbyggesvanntettpga.evt.flomfare. Ang.flomfare,visestilavsnittetovenfor. Detikkefareforsteinspranginnenforplanområdet. Radonbeskyttelsefinnerstedihvertenkeltbyggeprosjekt. Dererbensinstasjonidaginnenforplanområdet.Denneforutsettesfjernet,oggrunnenundersøkes forfarligeogforurensendestoffer.disseblirkjørttildeponi. Grunnforholdvurderesavgeolog/geotekniker.Detkandetbliaktueltåpeletilfjellunderny bebyggelse,evt.brukavkalkpeler.

15 Detvisesogsåtilvurderingavgrunnforholdogbyggbarhetdatert utførtavALTiBygg& AnleggAS. Forøvrighenvisestilvedlagteutfylteskjema/sjekkliste. Vedlegg: Plankart,datert Reguleringsbestemmelser Illustrasjonsplan,m.1:500 Illustrasjonavbebyggelsen,m.1:500 3Danimasjonavbebyggelsen. Innkomnekommentarertilvarslingomoppstart. TrafikkstøyvurderingutførtavSinusASdatert Vannogavløpvurdering,utførtavRivCoASdatert

16

17 Sør-Buss AS Lu a.ser- -g- 4d-essa Detaljreguleringsplan for del ev Lunde 8s 4:-8 Vedlegg- = kr,{9, :' I S0 V"., rr 01' r+1. `.1 A r-c P.eaç no Dato ,1 kr1.-,c1 flr.v Perspektiv fra sydvest,ve Illustrasfon 3D-animasjon Prosjektnr

18 0,T8OLLVEGG ARITKTKI I UDIO A8 Sør-Buss AS Lokalisering: Adressa Postnr. Sted Cynr: 715/Bny 16, hay 182,188, 428 Detaljreguleringsplan Vedleggfor del av Lunde onsg8rd AII8 59,4681 Kr8h8m8nd - Orq nr MVA - no - SIG8 Type tegning F8se Målestokk Dato 1: FrIn, :1,510,[1.05rkr I P. Prosjektnr.: legningsny: Tegn on roll. Rev Perspektiv fra Inustrasion 3D-animasjon Prosiektnr. A72-1o3

19 I rf VEST-AGDER FYLKESICOMMUNE -1111, attiotfrealt fax. Attii~y. PLAN OG MILJØ Saksbehandler: Lars Berg Holtan Vår dato / Deres dato 1 av 2 Vår referanse 12/ : Sogne kommune gnr 71 Deres referanse Arkade Arkitektkontor AS Kongsgård allø KRISTIANSAND S Søgne kommune - Uttalelse til detaljregulering for del av Lunde, gnr. 71/182, 71/183 m.fl. Viser til oversendelse og Det meldes oppstart av detaljregulering for gnr. 71/182, 71/183 m.fl., Lunde sentrum. Formålet opplyses å være boligformål, parkering og lekeplass. Området er i dag regulert til kombinert formål bolig/forretning/kontor i reguleringsplan for Lunde, vedtatt av kommunestyret Vestre del av planområdet er regulert til spesialområde bevaring. Vi har ingen spesielle merknader til at det igangsettes reguleringsplanarbeicl som opplyst i planmeldingen. Generelt opplyses at fylkeskommunens interesser i dette planarbeidet i hovedsak vil være knyttet til følgende forhold: Barn og unges interesser, jf. RPR for å styrke barn og unges interesser i planleggingen. Det vises her til rundskriv T-2/08 med bilag. "Tilgjengelighet for alle", jf. Miljøvemdepartementets rundskriv T-5/99B Trafikksikkerhet Forholdet til kulturminner og kulturmiljø Vi har på dette stadiet følgende konkrete merknader og innspill til planarbeidet: Trafikksikkerhet: Det må legges til rette for sikre avkjørsler og krysningspunkter, samt frisiktsoner. Videre må det påses at planarbeidet ikke kommer i konflikt med kommunedelplan for sykkel for Søgne. Forholdet til kulturminner o I gjeldende reguleringsplan er deler av området regulert til spesialområde bevaring med utfyllende og omfattende bestemmelser, jfr. 20 i gjeldende planbestemmelser. Det forutsettes at planarbeidet ikke legger opp til tiltak i strid med bevaringsformålet og bestemmelsene. Med ven lig hilsen Lars I3erg Holtan Rådgiver Folkestyre - kompetanse samarbeid Postadresse: Sentral E-postadresse: Telefon sentralbord: Postboks 517 Lund, 4605 KRISTIANSAND S Telefon intern: Besøksadresse: internettadresse: Telefaks: Tordenskjoldsgate 65 Foretaksregisteret:

20 Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Torfinn Vollan Tlf.: Deres ref.: Vår dato: Vår ref.: 2012/5148 Arkivkode: Arkade arkitektkontor AS Kongsgård alle KR1STIANSAND S Lunde sentrum - uttalelse til melding om igangsetting av detaljregulering for del av Lunde Det vises til ekspedisjon av Formålet med reguleringen er utnyttelse av arealet til boligformål, parkering og lekeplass. Eiendommene innenfor den foreslåtte planavgrensning er omfattet av reguleringsplan for Lunde (plan nr ), vedtatt den Arealet ligger innenfor område BF1, som i planen er utlagt til kombinert formål bolig/fonetning/kontor, samt område T3, som er utlagt til turveg/park. Deler av arealer omfatter også areal utlagt til offentlige trafikkområder. Det vises til planens tilharende bestemmelser knyttet til disse formål ( 7 12, 15 og 30). Vi bemerker at reguleringsarbeidet bar skje i samsvar med arealutnyttelsen vist i overordnet plan. Dersom planforslaget avviker vesentlig fra overordnet plan, må forslagsstiller utrede hvilke konsekvenser avvikene medfører, jf. pbl. 4-2 annet ledd. Planforslaget må beskrive virkningene av planen, jf. pb første ledd. Planbeskrivelsen må vise hva planen vil medføre for de interesser og hensyn som gjør seg gjeldende i området. Miljøvirkningen av en utbygging må vurderes grundig, fremtidsrettet og i en helhetlig sammenheng. Mangler ved planbeskrivelsen vil kunne være en saksbehandlingsfeil. Det minnes om de vurderinger som skal følge planen etter pbl. med hensyn til konsekvenser for barn og unge og tfigjengelighet for alle, jf. Miljøvemdepartementets rundskriv T-2108 om barn i planleggingen og rundskriv T-5/99B om tilgjengelighet for alle Funksjonshemmedes interesser må ivaretas i planleggingen, herunder behovet for universell utforming. TrafikksikIcerhet må vurderes i tilknytning til skolevei, barnehage og med hensyn på lekearealer. Hensynet barn og unges behov for gode og aktivitetsfrernmende utearealer må tillegges stor vekt ved avveiningen a ulike interesser i planleggingen. Områdets nærhet til vei innebærer at det må tas hensyn til støy til i planleggingen. Staysonekart viser at planområdet delvis inngår i et område innenfor rød og gul sone, som har en beregnet støybelastning på henholdsvis db og opptil 55 db. Det er utarbeidet retningslinjer for støy, jf T-1442(2012) Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, som skal legges til grunn ved planleggingsarbeider. Graving, dumping av masse og håndtering av evt. forurenset masse skal skje i henhold til gjeldendc forskrift og komnmnens krav. Det er en fordel om dette løses gjennom planprosessen. Besøksadr. Tordenskjoldsgate 65 E-post postmottaktufmva.no Postadr. Postboks 513 Lundsiden, 4605 Kristiansand Hjemmeside va Telefon Telefaks Org.nr. N

21 Side 2 av 2 Ved utarbeidelse av planer for utbygging foreligger et generelt krav om gjennomføring av risiko- og sårharhetsanalyse for planområdet, jf. pb Risiko- og sårbarhet kan knytte seg til naturgitte forhold ved arealet, f. eks at det er utsatt for flom, skred eller radonstråling. Det kan også were virksomhetsbaserte risikoforhold i området eller forhold som følge av arealbruken, f eks ved måten viktige anlegg plasseres i forhold til hverandre. Analysen er et viktig grunnlag for planarbeidet. De arealer det knytter seg fare, risiko eller sårbarhet til avmerkcs i planen som hensynssone med bestemmelser, jf pb og Hvis det kommer frem at det må gjennomføres geotekniske undersøkelser før utbygging, skal dette gjøres i forbindelse med planleggingsprosessen. Manglende geotekniske undersøkelser er normalt gjenstand for innsigelse ved offentlig ettersyn. Vi minner om at det tidligst mulig i planprosessen skal tas hensyn til naturrnangfoldet. Naturmangfoldloven har i 8 til 12 stilt opp prinsipper som kommunene må ivareta i arealplanleggingen. 1 henhold til 7 i loven skal vurderingene gå fram av plandokumentet. Med hilsen Ma s Thomassen (e.f.) plankoordinator kj GjfivL ria To finn Vollan seniorrådgiver Kopi til: Søgne kommune Postboks Søgne Vest-Agder fylkeskommune, her

22 Statens vegvesen Arkade Arkitektkontor AS Kongsgård Alle KRISTIANSAND S Behandlende enhet. Reginn ser Saksbehandlernrinvalgsnr Steinar Anesland Vår referanse. Deres referanse: Vår dato: Uttalelse til melding om oppstart av detaljreguleringsplan for Lunde, gnr. 71, bnr. 182 m.fl. i Søgne kommune Vi viscr til brev fra dere av Det meldes om oppstart av detaljreguleringsplan for Lunde, gar. 71, bnr. 182 m.fl. i Søgne kommune. Formålet med reguleringen er tilrettelegging for boliger, parkering mv. Statens vegvesen mener planområdet må utvides til å gjelde for hele BF1, jf. bestemmelsene til gjeldende reguleringsplan for Lunde. Plan for miljøprioritert gjennomkjøring på Lunde må følges. I det videre arbeidet vil vi bl.a. vektlegge avkjørsler fra og byggegrense mot fv Vegavdeling Vest-Agder - seksjon for plan og forvaltning Med hilsen [Jolk Anne Grete Tofte seksjonsleder ( Steinar Ånesland Kopi: Søgne kommune, Pb. 1051, 4682 Søgne Postadresse Telefon: Kontoradresse Fakturaadresse Statens vegvesen Telefaks: Rigedalen 5 Statens vegvesen Reglion ser 4626 KRISTIANSAND 5 Regnskap Postboks 723 Stoa Båtsff ordveien Arendal Org.nr: VADSØ Telefon: Telefaks:

23 - sivilarkitemer mnal npa v.strandgt 42 n-4612 kristiansand smsesms-as.no tlf ARKADE ARKITEKTKONTOR AS Kongsgård alle Kristiansand Kristiansand, den MERKNAD TIL VARSLING OPPSTART DETALJREGULERING FOR DEL AV LUNDE - SØGNE KOMMUNE Vi viser til varsling om oppstart detaljregulering for del av Lunde i Søgne og har følgende kommentar på vegne av Forbrukersamvirke Sør SA som er grunneier for forretningsseksjonen på gnr./bnr. 71/ (Doktorgården): Gjeldende plan "Reguleringsplan for Lunde" ble vedtatt og bestemmelser ble sist revidert og vedtatt Varslet detaljregulering omfatter i det vesentlige del av kombinert byggeområde BF1 for bolig/forretning/kontor. Forbrukersamvirkes tomter omfatter også BF1 men er ikke med i planområdet. I bestemmelser 30 er det bla. krav om at - Det skal utarbeides en samlet detaljplan for området før tiltak etter pbi 93 igangsettes - Utnyttelsesgraden er satt til BYA på 50% Vi tolker dette som at planområdet bør utvides til å omfatte hele byggeområdet BF1 med veiføring etc. i området. Gjeldende plan har som formål å styrke Lunde som et sentrumsområde for nærområdet med næring i 1.etg.. Regulert vei rundt området er tenkt som matevei for parkering og varetransport. Etter vårt syn har gjeldende plan følgende svakheter som bør revurderes i detaljplan: Veibredde på vei rundt/i området BF1 er underdimensjonert for større kjøretøy. Planen viser 88 parkeringsplasser som ikke står i forhold til utnyttelsesgraden BYA=50% for området. Som et sentrumsområde bør det tillates høyere utnyttelse Forbrukersamvirke har vært i dialog med Søgne kommune og Statens Vegvesen for flytting av avkjørsel øst for innregulert vei rundt/i området BF1 i gjeldende plan. Avkjørsel ønskes flyttet vestover inntil tomtegrense for gnr/bnr iht. vedlagte kart basert på forslag for ny veiføring fra Statens Vegvesen. Forbrukersamvirke driver dagligvareforretning på 71/259 med parkering hovedsakelig på og ønsker å frigjøre mest mulig av sitt tomteareal for parkering og eventuell senere utbygging over parkeringsplass. Veiføring i gjeldene plan er tratikkfarlig da kunder må krysse denne fra forretning til parkering. På vegne av Forbrukers mvirke Sør Sa. Ame L.E. Stramrud Siv.ark.MNAL SMS Arkitekter AS Vedlegg: Situasjonsplan Doktorgården dat Kopi: Søgne kommune Arealenheten / Statens Vegvesen A.Agder / Forbrukersamvirke

24 71/l ee \ \ \,{ z I i z z z I z z,,,... I z I DOKTORGARDEN FORSLAG NY ARRONDERING ADKOMST+VARELEVERING SMS ARKITEKTER AS M ST LEIL. ULIG DRIFTSVEI TIL 71/141 INNISpRING I \ \ ST 4 P LH \ I INNIOØRING I -13 KUNCIE# mur flyttes 14. Ifs; gugg

25 Arild Lauvland Fra: Sendt: Til: Emne: Jerstad Svein Arne no] 14. september :41 VS: Innspill til melding om oppstart av planarbeid - Del av Lunde - Søgne kommune c legæ c r tjernct cc Pet er sehdl n.l Le Uec ripseri Arne. Jerged D:striLisineePie. '-;:preyes nr!hreptc're\ epost: eller difekte lelefon: / Web: Fra: Jerstad Svein Arne Sendt: 13. september :03 Til: Emne: Innspill til melding om oppstart av planarbeid - Del av Lunde - Søgne kommune Til: Arkade Arkitektkontor AS Vår ref: Deres ref: Innspill til melding om oppstart av pianarbeid - Del av Lunde - Søgne kommune Viser til deres melding om oppstart av planarbeid for del av Lunde. Planområdet ligger under marin grense og det kan være mulig med marine avsetninger som kan ha betydning for grunnforhold og områdestabilitet. NG11 rapport , Geofysiske målinger for losmassekartlegging i Søgne kommuine i Rapporten konkluderer med at det ikke er fare for større skred, men at det ved utbygging i områder nært elver og bekker bør gjøres oppfølgende vurderinger og eventuelt geotekniske undersøkelser. Rapporten vedlegges. Eventuell fare for steinsprang må også vurderes. Om flom i Lundeelva legger føringer på det aktuelle arealet må avklares i planarbeidet. Eventuelt flomutsatte områder vises som hensynssone i plankartet, med tilhørende bestemmelser for å ivareta krav i TEK Temaene som er nevnt må utredes i ROS.

26 Svein Arne lerstad senioringeniør Skred- og vassdragsavdelingen Region Sør Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Telefon: eller direkte: E-post:. eller cfirekte: 2

27 Arild Lauvland Fra: Lohne, Gunnar Sendt: 12. september :34 Til: Emne: SV: Varsel om igangsetting av detaljregulering for del av Lunde. Søgne kommune. Agder Energi Nett AS (AEN)har 2 nettstasjoner i nærhet til det regulerte området ( LINDE oe LUNDEVEIEN 108). Disse er forsynt med 22 kv jordkabel (røde stiplede streker i kartet) Det er ikke tillatt å oppføre hus eller andre innretninger nærmere jordkabelens senterlinje enn 2 m målt horisontalt. Dette gjelder også lekeplass og andre parkanlegg. Angående elektromagnetiske felt, se: htt ://www.nr a.no/dav/701db8c148e. df Ellers er det etablert noe lavspent 230V blandet nett i området. (jordkabel og luftnett vist som blå streker i kartet) Noe av dette må muligens flyttes/bygges om. Kapasitet på eksisterende anlegg er begrenset, forsterkninger må påregnes Avhengig av ønsket effektuttak. Dette til orientering., (>14 4 I ku tcevetet.; t t8 - i I I VIE r...- \ el ", &A fre Elf---- 3:. I, E.4IEN p...c" / _-_,/,:..._ "-- 1 \., _,<\1. I e.-' L-t4,rf.t.E.EEt Jt<.fffift - \ \ // J... t/i \ 1DEÆtE!: 124 iriet rigiri.:,elen 2t. N 2E i ' Ær_il.1 litidew s ILL T-- I JECE.FIENtif.,,, ite.en 11, p I.. c_ ; ",:at" : -a, ri \,,, 4..,-..., i: ;.;---:- -,..,.,..siirld.-. Jj Lf.Eykt. FIE ri.unde - ItUt L±_j E, ) 121.I -I-p,IIMEtPL--.U'OF : L 56-LUNDEYEiEN 10 14, I.1,{IIC>EvE/

28 I.74 dit / j *-. \ ' t _1. ;:inii 11 N 74,(183 Tr53 ' I... i i / 1,1,4t81,..., i / ' - L ainpf /1. I L i, /,, n. I / N i fk I/; 71/ "Erse LUNDEVEEN WIS Med vennlig hilsen Gunnar Lohne Agder Enert Nett AS - Sen cringeniør Nettutbygging 13ewilsS3~;,;(t. Yr isn.-nshan:'. Dsi tr. E,oss annar InluenTP 1-1 o flaliew~ issmayslou

29 Søgne Menighetshusforening co: Jan Olav Brufjell Eikeveien Søgne Arkade arkitektkontor as Kongsgård alle Kristiansand Vedr. Deres varsel om detauregulering for del av Lunde 1 Søgne Vi er blitt kjent med at dere har varselet oppstart av regulaingsarbeid for del av Lunde og for bl a arealer som grenser inntil menighetshusets eiendom et varsel vi ikke kan se å ha mottatt som nabo. Søgne menighetshusforrening vil som eier av gnr71 bnr102 og gnr71 bnr150 anmode om at det ifm reguleringsarbeidet blir vurderer ny avkjørsel fra området til Lundeveien, da en avkjørsel sentralt plassert vil kunne være mer gunstig mht trafikksikkerhet/traffikkavikling, samt lettere la seg realisere mht siktkrav mv. Vi vil derfor anmode om at planavgrensnig justeres ihht vedlagt kartutsnitt til også innbefatte regulert veiareal, da regulert atkomst i dag vanskelig vil kunne la seg realisere mht sikt og bygningsvem. Vi vil som eier av 71/102 og 71/150 be om å bli holdt spesielt orientert runclt deres vurderinger av atkomst til området og trafikkbelastning over vår eiendom. Vennligst benytte undertegnedes adresse ifn3 senere korrespondanse. Søgne Med vennlig hilsen for Søgne Meni sforening Jan Olav Brufi 1

30 tilb/liint weonmsyn - naransicnn Side 1 av 1 Segne kommune Måtestokk: 1:1 000 Dato m

31 Søgne Menighetshusforening v/jan Olav Brufjell Eikeveien Søgne Arena Eiendom Lunde as v/pål Dag Pettersen Linnegrøvan Søgme Sør Buss as v/jan Erik Hadland Kilen 4646 Finsland Vedr. utkast til detaljregulering for del av Lunde gor/bnr 71/182 m.11. Vi er fra Søgne kommunen blitt gjort kjent med planforslaget som dere har fremmet overfor kommunen, og der nødvendig atkomst bl a er planlagt på menighetshusets eiendom. Dere varsles med dette om at vi vil iverksette planarbeid på våres eiendommer planarbeid som vil påvirke den atkomst dere har lagt til grunn i deres planforslag. Vi vil derfor vennligst be dere sørge for at den videre planbehandling avventes i påvente av oppstart av reguleringsarbeid på Menighetshusforeningens eiendommer - slik at en får samordnet prosjekteringsarbeidene i området på en planmessig god måte for de involverte parter og ihht intensjonene i pb1. For øvrig vil vi minne om våres merknader i brev av i frn deres varsel om planoppstart. Vi minner også om at deres foreliggende planer ikke synes å være realiserbare uten privatrettslige avtaler med oss. Søgne Med vennlig hilsen for Styret i Søgne Menighetshusforening ( Brufje Kopi: Søgne kommune v/dag Arntsen Søgne kommune v/tom Isken

32 RAPPORT : R01 Revisjon : 0 Dato : Antall sider : 6 Antall vedlegg : 4 (5 sider) LUNDE GNR./BNR. 71/183, SØGNE INNLEDENDE TRAFIKKSTØYSVURDERING Oppdragsgiver : Arkade Arkitektkontor AS v/ Ar ld Lauvland SAMMENDRAG Det er planlagt oppførelse av nye boliger i Lunde Gnr./Bnr. 71/183, Søgne. Det er i den forbindelse foretatt en trafikkstøyvurdering av eiendommene. Det er beregnet støysonekart i 4 meters høyde. Beregningene viser at rød støysone strekker seg 15 m inn på tomta fra senter av veien. Resten av tomta ligger i gul støysone ihht. T-1442:2012. Gul støysone er en vurderingssone, hvor bebyggelse med støyfølsom bruksformål kan oppføres dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. Støydempende tiltak må gjøres for vinduer og yttervegg. Det må benyttes balansert ventilasjon i boligene. Følgende støydempende tiltak må gjøres på uteplassene: 3 etasjes bygg: Uteplassene i I. 2. etasje må innglasses og toppleiligheten må ha tett rekkverk i 0,9 meters høyde. 4 etasjes bvgg.: Uteplassene nærmest Lundeveien må innglasses og det må benyttes tett rekkverk i de andre leilighetene og i toppetasjen. Rekkverkene må være mellom 0,9 1,5 meter høye. 5 etasjes bygg: Uteplassene i I. 2. etasje har ikke behov for støyskjerming. Enkelte uteplasser i 3. etasje har behov for skjerming. 4. og 5. etasje må ha tett rekkverk mellom 0,9 1,2 meters høyde for å få tilfredsstillende lydforhold. i 0 lt li en E. B. Je (utfort av) eiv Holg r Hott (kontmlleri av) SINUS AS Avd. Kristiansand: Havedkontor: Rådgivende Ingeniører - MRW Adr: Kongsgard alld Kristiansand Adr: Lagårdsv. 78, 4010 Stavanger Akustikk - Støy - Vibrasjoner TIL/Fax.: / T1L/Far: / Foretaksreg.: NO MVA E-post: kristiansandeusinusas.no E-post:

33 INNLEDNING Det er planlagt oppførelse av nye boliger på tomt Gnr./Bnr. 71/183 i Lunde, Søgne. I forbindelse med dette er det foretatt en trafikkstøyvurdering hvor det er heregnet støy fra trafikk på ornkringliggende veier, blant andre Fv 114. E39 og to mindre lokal veier. I denne rapporten presenteres beregnet støysonekart for det aktuelle området samt nødvendig skjerming av uteplasser. GRENSEVERDIER/FORSKRIFTSKRAV Utendørs støyforhold Miljøverndepartementets retningslinjer Utendørs støyforhold er regulert av Miljøverndepartementets retningslinjer, T-1442:2012. T-1442 definerer to støysoner, en rød og en gul sone. I den røde sonen er hovedregelen at støyfølsom bebyggelse skal unngås, mens den gule sonen er en vurderingssone hvor ny bebyggelse kan oppføres dersom det kan dokumenteres at avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhoid. T-1442 angir følgende grenseverdier fra vegtraf kk til boliger. Tabell 1 - Grenseverdier for d o rod sone etter T Alle tall i db. GUL SONE RØD SONE Støynivå på uteplass og Støykilde utenfor rom med støyfølsom bruk Støynivå utenfor soverom, natt kl Støynivå på uteplass og utenfor rom med støyfølsom bruk Støynivå utenfor soverom, natt kl Vei 55 Ldcn AF L5AF Alle støygrenser gjelder i såkalt fritt felt, dvs, uten refleksjon fra egen fasade. Det angis en døgnmiddelverdi Lden (den = "Day-Evening-Night"). Dette er et ekvivalentnivå hvor nivået vektes hhv. 5 og 10 db strengere om kveld og natt enn om dagen. Stille side T sier også: "Det skal legges vekt på at alle boenheter får en stille side, og tilgang til egnet uteholdsareal med tilfredsstillende stoyforhold". Stille side er hvor støynivået er lavere enn Lden = 55 db. Kommentar Støysonene benyttes både for ny bebyggelse som oppføres langs eksisterende vei og ved anleggelse av ny vei ved eksisterende bebyggelse. Rapport : Side 2 av 6

34 FORUTSETNINGER Trafikk Alle trafikktall er hentet fra Statens Vegvesen (Nasjonal Vegdatabank). Tellingene er utført i år Det er benyttet normal døgnfordeling for riksvei (75/15/10 %). Det er regnet med en årlig trafikkøkning på 2,5 frem til år Tabellen under viser trafikktallene som er lagt til grunn for trafikkstøyberegningene: Tahell 2 - Dimens'onerende trafikktall for år 2022 Dimensjonerende trafikk år 2022 Beregningene er utført etter Nordisk beregningsmetode for Vegtrafikkstøy med programvaren Cadna/A versjon 4.3. Det er laget en tredimensjonal terrengmode11 basert på mottatt digitalt kart og tegninger for området. Beregningsmodellen tar hensyn til terrengform, skjerming, marktype og refleksjonsforhold både på bakken og fra eksisterende bebyggelse. Det er benyttet "hard mark" i beregningene for området. I følge T-I442 skal støynivået på uteplasser beregnes i en høyde på 1,5 meter. Kotehøyder Kotehøyder er satt til (takkant): I modellen er det ikke endret på terrenghøyden rundt de nye byggene. Rapport ROI Side 3 av 6

35 RESULTATER OG VURDERINGER Støysonekart Det er beregnet støysonekart i 4 meters høyde for tomten før utbygging. Kartet viser at rød støysone strekker seg 15 meter inn på tomta fra senter av Lundeveien. Resten av tomta ligger i gul støysone (se vedlegg 1). I vedlegg 2 er det vist støysonekart i 4 meters høyde inklusiv de nye byggene. Kartet viser at de to nærmeste byggene ligger på kanten av rød støysone. Foruten nordfasadene ligger resten av bygningene i gul støysone. Det tredje bygget er skjermet og ligger utenfor støysonene i 4 meters høyde. Fasadeberegningene viser dog at de to øverste etasjene ligger i gul støysone. Se nedenstående kapitell. Fasadenivå I vedlegg 3 er det vist fasadenivåer for alle fasadene. Det er det høyeste beregnede fasadenivået som er vist. B med 3 etas'er Dette bygget ligger nærmest veien og ligger på kanten av rød støysone. De høyeste beregnede fasadenivåer er Lden = db. Byggets nordlige fasade har stille side med fasadenivå Lder, < 55 db. med 4 etas'er Dette bygget har tre fasader liggende i gul støysone. Bygget ligger vinkelrett på veien, hvilket betyr at ikke alle boligene har noen stille sone. Fasadenivåene er beregnet til Lder, = db. B med 5 etas'er Dette bygget ligger delvist skjermet bak de to andre byggene. De to øverste etasjene ligger i gul støysone og det er beregnet fasadenivåer Lder, = db. B yggets nordlige fasade ligger i stille sone. Fasadetiltak Det må foretas beregner for dimensjonering av fasadetiltak når plan- og fasadetegninger er fastlagt. Dette gjelder spesielt for de to byggene nærmest Lundeveien. Stille side To av tre bygninger har stille side, hvor soverom kan plasseres. Det siste bygget (med 4 etasjer), ligger vinkelrett på veien og har dermed ingen stille side for de fleste boligene. En løsning kunne være å vri bygningen litt mot klokkeretningen og samtidig plassere utvendige trappetårn i delen mot veien som vist i vedlegg 3A. Rapport : ROI Side 4 av 6

36 Uteplasser I vediegg 4 er det angitt høyder på rekkverk og hvilke uteplasser som må innglasses for å få tilfredsstillende lydforhold. Tiltak for takterrasser beskrives for seg selv. B med 3 etas'er Dette bygget har alle uteplasser plassert mot Lundeveien. Det er beregnet et støynivå på Lden = 64 db på uteplassene i I. og 2. etasje. 13. etasje er bygningskroppen trukket tilbake og det er beregnet et støynivå mellom Lden = db. Uteplassene i 1. og 2. etasje må ha innglassede balkonger for å få tilfredsstillende lydforhold. Evt. tak over uteplassene i 3. etasje bør ha absorberende himling. B med 4 etas'er Dette bygget har uteplassene plassert på vestlig side. Det er beregnet støynivå lik Lden = db for uteplassene i etasje. 14. etasje er bygningskroppen trukket tilbake og det er beregnet støynivå lik Lden = db. Hjørneleilighetene nærmest veien må ha innglasset uteplass for å få tilfredsstillende lydnivå. Neste rekke med leiligheter må ha tett rekkverk med høyde 1,3 m. De to neste leilighetsrekkene må ha tett rekkverk med høyde 1,2 m. Leilighetene lengst nord trenger ikke tett rekkverk for skjerming av støy. 8med 5 etas'er I dette bygget ligger uteplassene delvist skjermet av 3 etasjers bygget nærmere veien. Det er beregnet et støynivå på Lden < 55 db i I. og 2. etasje. De fire vestligste leilighetene i 3. etasje har et beregnet støynivå på Lden < 55 db. De to østligste uteplassene har støynivå lik Lde = db og må ha et tett rekkverk med høyde 1,2 m for å få tilfredsstillendelydforhold. Uteplassene i 4. etasje har støynivå lik Lj 1,2 m for å få tilfredsstillende lydforhold. = db og må ha et tett rekkverk med høyde Uteplassene i 5. etasje har støynivå lik Lden = 0,9 m på det tette rekkverket db. Her er det tilstrekkelig med høyde Takterresser Alle byggene har én stor leilighet i øverste etasje. Disse har store takterrasser rundt hele bygget. Mengden av skjerming mot støy avhenger av hvor langt inn byggningskroppen på øverste del av bygget plasseres. Bygget med 3 etasjer må ha et tett rekkverk for å ha tilfredsstillende lydforhold. Med skjermhøyde 0,9 m oppnås tilfredsstillende støynivå ca. 7 rn inn fra bygningskanten mot veien. Bygget med 4 etasjer behøver ikke skjerming mot støy, da bakerste del har tilfredsstillende lydforhold. Bygget med 5 etasjer vil kun ha et veldig lite ornråde med tilfredsstillende lydforhold uten skjerming og det anbefales å montere støyskjerm. Rapport : (01 Side 5 av 6

37 Det skal uansett monteres rekkverk for uteplassene i øverste etasje på minimum 1 m og det anbefales å montere et tett rekkverk fra gulv og opp til minimum 0,9 m (høyde brukt i beregninger i vedlegg 4). Dette vil gi store brukbare uteplasser med tilfredsstillende lydforhold. For å få tilfredsstillende støynivå på hele uteplassen må det monteres høyere tett rekkverk. Lekeareal Mellom de tre byggene er det anlagt et lekeareal. Lekearealet ligger delvist skjermet av en fellesbygning. Arealet må skjermes i det sørøstlige hjørne med en 2 meter høy støyskjerm for å få tilfredsstillende lydforhold på hele arealet (se vedlegg 4). Rappon : ROI Side 6 av 6

38 ao A CD co Ny Bygg Vedlegg 1 lunde. Sogne Stoysonekart Lden, h = 4 ni Uten nye bygg Lundeveien 55 db 55 <=. 65 di3 65 c.=. da lload Onto Buildinq Ground Absorpaon Contour Line 04 Aecifiver Calculat on Aren Opodragsgiver Arkade Arklektkontor AS vianirl I 6uvland lharbeidet av: M.1 Konaorlert av: HH

39 co, Vedlegg 2 Cv 0 0 Lunde, Sogne Stoysonekart Lden, h = 4 rn Med nye bygg Lundeveien < 55 cift 55crn. < 65 df3 MI 65 del Road 8rnaling n-- Har er Ground Absorption Dato Contour line Calculation Area Oppdragsgarer Arkade Arkaektionlor AS v/arild Lauvland Ularbealet ato MJ Kontrollert av HH

40 / CD /48 4:7 \ / ,5, sti se R so so so sa ; , , ss , ( F,80 ti EID Vedlegg 3 Lunde, Sogne Høyeste beregnet fasadenlvåer. rti 55 db 55 c. c6sdb c= db - Road rrr Building Ground Atisruplion Conlour Line Daio Building Evalualion Calculalion Area Oppdragsgiver Arkade ArkiteMkontor AS v/arild Lauvland Illarbeide1 av MJ Kontrollert av: HH /

41 ? 53 7 "-t : a t Trappelarn' Vedlegg 3A Lunde, Søgne Hoyeste beregnet fasedenivåer med ny plassering av 4. etasjers bygg 0 CO Co Lundeveien. < 55 del 55 <=. < 65 del 65 <=. db Dato: Road Building Ground Abserption Conlour Line Building Evaluation Calculation Area Opperagsciver: Arkade Arkitektkontor AS v/arild Lauvland Utarbeidet av: MJ Hontrollen av: HI

42 ,9 m 0,9 m ISKermer 1,2 m' Lekeareal 1,2 m' F2,0 Frit 1-1-9' ST1 0,9 m Vedlegg 4 Lunde, Segne Steysonekart Lden, h = 2 m Lekeareal og skerming av uteplasser finegiassingi Innglassing 55 db 1 55 <= < 65 db 65 <= db Road MM Building Ba Ground Absorption Contour Line Dato: Receiver Calculallon Area Oppdragsgiver: Arkade Arkiteklkontor AS v/arild Lauvland Ularbeidet av: MJ Kontrollert av: HH

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2013/2061-12 Arkiv: 023723900 Saksbehandler: Geir Sunde Levang Dato: 04.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø

Detaljer

Saksframlegg. Merknadsbehandling - Områderegulering - Utvidelse av Lunde skole - GB 71/2 m.fl.

Saksframlegg. Merknadsbehandling - Områderegulering - Utvidelse av Lunde skole - GB 71/2 m.fl. Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2010/693-28462/2012 Saksbehandler: Stig Erik Ørum Dato: 11.09.2012 Saksframlegg Merknadsbehandling - Områderegulering - Utvidelse av Lunde skole - GB 71/2 m.fl. Utv.saksnr

Detaljer

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Søgne kommune Arkiv: 143 Saksmappe: 2011/836-31277/2012 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 04.10.2012 Saksframlegg Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Utv.saksnr

Detaljer

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05.

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05. FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Petter Rappe Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/122 Arkiv: L12, 68/99 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA

Detaljer

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING SØGNE KOMMUNE Del av Konvalldalen DETALJREGULERING PLANBESKRIVELSE UTBYGGER: Hellvik Hus Søgne Eiendomsutvikling AS UTARBEIDET AV: DATO: 11.05.2015 PLANTITTEL: TILTAKSHAVER: REGULERINGSPLAN: SKISSEPROSJEKT:

Detaljer

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE %%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 272 Arkivsaksnr.: 11/4461-8 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget OMRÅDEPLAN

Detaljer

REGULERINGSPLAN 430R FOR LANDSTADS GATE 14-20

REGULERINGSPLAN 430R FOR LANDSTADS GATE 14-20 REGULERINGSPLAN 430R FOR LANDSTADS GATE 14-20 DETALJREGULERING jfr. pbl 12-3 KONGSBERG KOMMUNE, GNR. 8540 BNR. 24 m.fl Fv 87 Landstads gate PLANBESKRIVELSE 03.06.2013 Forslagsstiller Kongsberg kommunale

Detaljer

Tilleggssaksliste. Møteinnkalling. Formannskapet 19.05.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg 10.00. 87/15 13/2789 Klage, Mosløkkja

Tilleggssaksliste. Møteinnkalling. Formannskapet 19.05.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg 10.00. 87/15 13/2789 Klage, Mosløkkja Møteinnkalling Formannskapet 19.05.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg 10.00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Kikutgrenda, Geilo felt 2

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Kikutgrenda, Geilo felt 2 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 04.07.14 Reguleringsplan for Kikutgrenda, Geilo felt 2 Hol KOMMUNE Gnr. 66, bnr. 635, 649, m.fl. Kikutgrenda felt 2, Detaljguleringsplan, planid.: 062004187 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 17.09.2013 Sak: 177/13 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn Resultat: Behandlet

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE 14. APRIL 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Detaljregulering Fjellprydveien 1 Dokument: Planbeskrivelse Oppdragsnummer:

Detaljer

KROKSTAD SENTEROMRÅDE Reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning Forslagsstillers beskrivelse

KROKSTAD SENTEROMRÅDE Reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning Forslagsstillers beskrivelse KROKSTAD SENTEROMRÅDE Reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning Forslagsstillers beskrivelse Forslagsstiller: SK Buskerud AS og SK Krokstad AS v/ Steen& Strøm Norge AS Konsulenter: NCM Donaldsons

Detaljer

Forslag til reguleringsendring for Hovdejordet, felt B3 og B4

Forslag til reguleringsendring for Hovdejordet, felt B3 og B4 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.02.2009 11853/2009 2007/5289 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/12 Komite for plan, næring og miljø 19.03.2009 09/33 Planutvalget 24.03.2009

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 557/15

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 557/15 . Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 557/15 Vår saksbehandler Synøve Tangerud -19 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Osloveien 132, detaljregulering

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET. PLANID - Eigersund kommune.

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET. PLANID - Eigersund kommune. PLANBESKRIVELSE Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET PLANID - Eigersund kommune Side 1 av 31 19.01.2015 Planforslag RKT Rev. Dato: Beskrivelse Utarb. Kontroll Side 2

Detaljer

RAPPORT FORTAU LANGS HØGÅSVEGEN PARSELL FV.42 - ÅSBROTET SIRDAL KOMMUNE. Regulering Høgåsvegen PLANBESKRIVELSE PLAN ID: 2014007.

RAPPORT FORTAU LANGS HØGÅSVEGEN PARSELL FV.42 - ÅSBROTET SIRDAL KOMMUNE. Regulering Høgåsvegen PLANBESKRIVELSE PLAN ID: 2014007. Regulering Høgåsvegen OPPDRAGSNUMMER 10714001 FORTAU LANGS HØGÅSVEGEN PARSELL FV.42 - ÅSBROTET SIRDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE SWECO NORGE AS OSL PLAN OG PROSESS for STATNETT SF VER. DATO UTARB. AV KONTR.

Detaljer

Lier kommune. Planforslag til sluttbehandling

Lier kommune. Planforslag til sluttbehandling Lier kommune Forslagsstillers planbeskrivelse Reguleringsplan for Kjellstadkrysset Øst, del av gnr/bnr.23/1, 23/2 og gnr/bnr.24/19, mfl. Plan ID: 504-901-46 Planforslag til sluttbehandling UTARBEIDET AV

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN 63 65 1/18 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Mosseveien 63 65 Fredrikstad kommune

PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN 63 65 1/18 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Mosseveien 63 65 Fredrikstad kommune PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN 63 65 1/18 1.0 Bakgrunn PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for Mosseveien 63 65 Fredrikstad kommune Planforslaget er utarbeidet av arkitektene as på vegne av grunneier, Seut

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. DETALJREGULERINGSPLAN FOR Hovslia, nytt sentrumsområde i Gran. Revidert: 27.05.2013. Forslagstiller: MøllerGruppen Eiendom AS

PLANBESKRIVELSE. DETALJREGULERINGSPLAN FOR Hovslia, nytt sentrumsområde i Gran. Revidert: 27.05.2013. Forslagstiller: MøllerGruppen Eiendom AS DETALJREGULERINGSPLAN FOR Hovslia, nytt sentrumsområde i Gran. Revidert: 27.05.2013 PLANBESKRIVELSE Forslagstiller: MøllerGruppen Eiendom AS Forslag utarbeidet av: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE BAKGRUNN... 3 BESKRIVELSE

Detaljer

Planbeskrivelse. Planområdet sett fra øst mot vest. Planområdet sett fra sør mot nord. Side 1 av 30

Planbeskrivelse. Planområdet sett fra øst mot vest. Planområdet sett fra sør mot nord. Side 1 av 30 Planbeskrivelse Planens navn: Detaljreguleringsplan for Breidablikk FUS barnehage, del av gnr. 16 bnr. 4 Planens ID: 200420110001 Dato for siste revisjon: 09.08.11 Dato for vedtak i kommunestyret: Planområdet

Detaljer

Planbeskrivelse. Planens navn Detaljplan for Tømmerveien boligfelt og nærbutikk Arkivsak 10/3760 Planid 20100006 Vedtatt Forslag ved

Planbeskrivelse. Planens navn Detaljplan for Tømmerveien boligfelt og nærbutikk Arkivsak 10/3760 Planid 20100006 Vedtatt Forslag ved Planbeskrivelse Planens navn Detaljplan for Tømmerveien boligfelt og nærbutikk Arkivsak 10/3760 Planid 20100006 Vedtatt Forslag ved Arbeidsutkast Offentlig ettersyn Sluttbehandling, datert 08.10.12 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Forslagstiller: HOLMSBU EIENDOM AS. Forslaget utarbeidet av:

PLANBESKRIVELSE. Forslagstiller: HOLMSBU EIENDOM AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR HOLMSBU HAGE Gnr/Bnr 24/9 HURUM kommune. Dato: 13.12.2011, rev. 08.10.12, rev. 30.05.13 PLANBESKRIVELSE Forslagstiller: HOLMSBU EIENDOM AS Forslaget utarbeidet av: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

DETALJREGULERING FOR LIMOEN SKYTEBANE

DETALJREGULERING FOR LIMOEN SKYTEBANE Side 1 av 16 NOTODDEN KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Saksnr. Utvalg Møtedato 8/12 Teknisk utvalg 29.02.2012 21/12 Teknisk utvalg 30.05.2012 54/12 Kommunestyret 14.06.2012 Saksbehandler: Marte Berdahl

Detaljer

Svelvik Næringspark AS

Svelvik Næringspark AS 1 Svelvik Næringspark AS Forslag til detaljregulering for Svelvik Næringspark Planbeskrivelse og konsekvensutredning 4. mai 2012 Prosjektnummer: 8280 2 INNHOLD 1 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn 1.2 Konsekvensutredning

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering 512.1 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering Området foreslås regulert til bebyggelse og anlegg - bolig/ forretning/ annen offentlig eller

Detaljer

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 23.02.2015 Tid: 18:00 Evt.

Detaljer