Saksframlegg. Offentlig ettersyn av detaljregulering for deler av Lunde sentrum - GB 71/182, 71/183 m.fl.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksframlegg. Offentlig ettersyn av detaljregulering for deler av Lunde sentrum - GB 71/182, 71/183 m.fl."

Transkript

1 Søgne kommune Arkiv: L13 Saksmappe: 2012/ /2013 Saksbehandler: Daniel Holm Dato: Saksframlegg Offentlig ettersyn av detaljregulering for deler av Lunde sentrum - GB 71/182, 71/183 m.fl. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 68/13 Plan- og miljøutvalget Rådmannens forslag til vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningsloven legges forslag til detaljregulering for deler av Lunde sentrum ut på offentlig ettersyn i 6 uker (vedlegg 1-11). Følgende tilleggspunkt legges inn i bestemmelser før utleggelse: 4 Før det kan gis igangsettingstillatelse skal 200-års flom være kartlagt og dokumentert for Lundeelva. 200-års flomberegning skal legges til grunn ved prosjektering og søknad om byggetillatelse. Bakgrunn for saken: Sørbuss AS har iht. plan- og bygningslovens bestemmelser fremmet privat forslag til detaljregulering på Lunde. Konsulent og oppdragsansvarlig for planarbeidet er Arkade arkitektkontor AS. Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende infrastruktur. Forslaget fremmes med bakgrunn i plankrav for område i gjeldende reguleringsplan for Lunde, vedtatt Etter pbl 12-1 tredje ledd kreves også reguleringsplan for gjennomføring av større bygge- og anleggstiltak. Plan- og miljøutvalget besluttet i møte av at saken skulle utsettes. Videre ble det besluttet at tiltakshaver skulle vurdere mulighet for næring, utvidet uteoppholdsareal, flere parkeringsplasser, takutforming og høyde på byggene opp mot gjeldende reguleringsplan. Forslagsstiller har nå fremmet et revidert forslag. Saksutredning: Administrasjonen viser til vedlagte saksutredning fra møtet (vedlegg 19). Administrasjonen vil kommentere de endringer man ser fra tidligere innsendt forslag.

2 Illustrasjonsskisser: Det nye forslaget opp mot opprinnelig forslag som ble fremmet til møte den Vei og parkering I revidert forslag er «ringveien» i gjeldende plan tatt ut. Dette gir noe mer uteoppholdsareal og anses som positivt dersom område kun skal betjene boliger. Intensjonen med ringveien var

3 blant annet å betjene publikumsrettet virksomhet i første etasje av bebyggelsen. Når dette ikke er aktuelt ser administrasjonen heller ikke nødvendigheten av opprettholdelse av et slikt veisystem. Vei på alle kanter av boligbebyggelse anses som lite gunstig. Forslaget medfører også endring i nedkjøring til parkeringskjeller. I opprinnelig forslag var nedkjøring til parkeringskjeller lagt på adkomstveien inn med bedehuset. Forslaget er også oppjustert med hensyn til parkeringskravene med 1,5 plasser + 0,25 gjesteparkering. Forslaget samsvarer derfor nå med gjeldende kommuneplans krav til parkeringsdekning. Ellers kan det nevnes at det er lagt inn mer bakkeparkering helt i nord (13 plasser) og at det interne gangveisystemet er omstrukturert. Uteoppholdsarealer Forslagsstiller har «oppjustert» forslaget med minste uteoppholdsareal per boenhet. Administrasjonen vil presisere at det i realiteten ikke er noe store endringer fra tidligere. De endringer som er gjort er først og fremst at noe veiareal omreguleres til uteoppholdsareal. Tilsvarende legges det inn mer veiareal med innkjøring til parkeringskjeller slik at totalt sett er det ikke store endringer fysisk i kartet. Endringen som er gjort går først og fremst på bestemmelsene til reguleringsplanforslaget der det i opprinnelig plan sto minste uteoppholdsareal på 50m 2. Nå har man valgt å sette 60m 2. Bestemmelsene er således bare oppjustert slik at de samsvarer med hva som faktisk er mulig å oppnå innenfor planområde. Administrasjonen har tidligere påpekt at areal avsatt til lek muligens er lite. Dette er drøftet i saksutredningen av og det nye forslaget innebærer ingen reelle endringer i forhold til størrelser på lekeareal. Uteoppholdsareal per boenhet (inkl. lekeareal og park) er 61m 2 i følge forslagsstiller. Av dette utgjør 5m 2 lekeareal. Forslaget er således fortsatt i strid med bestemmelsen om krav til 25m 2 per boenhet avsatt til lek, tilsvarende som «bankbygg» reguleringsplanforslaget. Det vises for øvrig til drøftinger rundt dette i saksutredningen av og at dette generelt er et vanskelig tema. Bebyggelsesstruktur Det er gjort mindre justeringer på plassering av bygninger. Konklusjon: Administrasjonen kan ikke se at det gjort noen særlige endringer utover overnevnte. Det vesentligste er omlegging av veisystemet som fremstår som en bedre løsning totalt sett. Administrasjonen opprettholder tidligere innstilling i saken. Rådmannens merknader: Det vises til saksutredningen av Vedlegg 1 revidert forslag reguleringsplankart 2 revidert bestemmelser 3 revidert planbeskrivelse 4 revidert illustrasjonsplan 5 3D skisser 6 innkommende innspill 7 støyvurdering 8 ROS-analyse

4 9 vurdering av byggegrunn 10 kart over skoler barnehager 11 vann- og avløps plan 12 bestemmelser gjeldende reguleringsplan 13 bestemmelser KP arealdel 14 forskrift om konsekvensutredninger 15 opprinnelig forslag til illustrasjonsplaner og snitt 16 opprinnelig forslag til reguleringsplankart 17 opprinnelig forslag bestemmelser 18 opprinnelig forslag planbeskrivelse 19 saksutredning til møte

5

6 DetaljreguleringsplanfordelavLunde, GB71/182,71/183m.fl. Søgnekommune Planid: Reguleringsbestemmelser Plandatert Bebyggelseoganlegg.(PBL 125nr.1) 1.1 Bebyggelsestype. Innenforreguleringsområdetskaldetoppføresleiligheteriblokk,utvendigsøppelbodog transformatorstasjon. Kjellerplan,medparkering/boder/sykkelparkeringkangåutenforbyggegrenseogskalvære heltunderbakkenivå.dettekanbareskjeinnenforformålsogeiendomsgrense,etter godkjentutomhusplan. 1.2 Byggegrenser. Byggegrenserfremgåravplankart. 1.3 Universellutforming. 100%avalleblokkleiligheterskaltilretteleggessomtilgjengeligeboenheter,med hovedfunksjonerpåinngangsplanet.medhovedfunksjonermenesoppholdsrominklusiv kjøkken,soveromogbadmedtoalett. 1.4 Uteoppholdsareal. Forhverbruksenhetskaldetavsettes60m2uteoppholdsareal,inkl.balkonger,terrasserog takterrasser.svalganger,oginnglassedearealerskalikkeinngåuteoppholdsarealet. 1.5 Utnyttelse/høyder. IBRAermedregnetsvalganger,innglassedebalkongerogbalkongerettergjeldenderegler. Takutstikk,arealforparkeringogboderpåkjellerplanerikkemediBRAoppstillingen. ByggeområdeBB1,tillatesmaks.3700m2BRA,ogmaks.26bruksenheter. ByggeområdeBB2,tillatesmaks.2300m2BRA,ogmaks.14bruksenheter. ByggeområdeBB3,tillatesmaks.2600m2BRA,ogmaks.17bruksenheter. Bebyggelsenskalhaflatetak.Høydepågulv1.etasjeoggesimshøydefremgåravplankartet. BebyggelsenpåBB1skalha4etasjermedtilbaketrukket5.etasje. BebyggelsenpåBB2skalha2etasjermedtilbaketrukket3.etasje. BebyggelsenpåBB3skalha3etasjermedtilbaketrukket4.etasje.

7 1.6 Tekniskeinstallasjoner. Nødvendigetekniskeinstallasjonerkanikkeværehøyereenn0,5movermaks.gesimshøyde. 1.7 Støy. DetskalværeinnglassingavallebalkongeriblokkBB2,samt2stkbalkongiblokkBB3.For øvrighenvisestiltrafikkstøyvurderingutførtavsinusasdatert Innenforområderavmerketmedfaresonerstøyskalavbøtendetiltakistøyrapport R01av leggestilgrunnvedprosjektering,søknadombyggetillatelseogutførelse. Vedsøknadombyggetillatelseskalbebyggelsensstørrelse,plasseringogutformingværei samsvarmedrapporten.dersomdetervesentligeavvikskaldetfremleggesnystøyrapport somendelavsøknadombyggetillatelse Parkering. Detskalvære1,5parkeringsplasserpr.boenhet.Itilleggskaldetvære0,25 gjesteparkeringsplasserforhverboenhet.minimum5%avdettotaleantallparkeringsplasser skalværehcplasser. Sykkelparkering. Detavsettes1,0oppstillingsplassforsykkelpr.boenhet Avkjørsel. Kjørevegeroginnogutkjørslerutføresogdimensjoneresiht.vegnormalenforSøgne. Avkjørslerervistmedpilerpåplankartet. 2. Samferdselsanleggogtekniskinfrastruktur(PLB 125nr.2) Detskalutarbeidestekniskplanforallearealerregulerttilsamferdselsanleggogteknisk infrastruktur.tekniskeplanerforvannogavløpskalomfatteheleplanområdetmed nødvendigtilknytningertileksisterendenett.o_veg12skalanleggesmedfastdekkeog belysning.samferdselsanleggogtekniskinfrastrukturskalanleggessomvistpåplanogi samsvarmedgjeldendekommunalenormaler Uteopphold(PLB 125nr.1) Detskalutarbeidesenfellesutomhusplanforalleutomhusarealer.Planenskalgodkjennes avsøgnekommune. Utomhusplanenskalvise: Terrengbearbeidingogovergangmottilstøtendeområder. Utformingogmøbleringavlekeplass. Utformingogmøbleringavoffentligfriområde/parklangsLundeveien. Terrengmurer,nybeplantningogavskjerming. Rasogfallsikring. Rekkefølgebestemmelser. Førbyggesøknadskaldetforeliggeenfullverdiggeotekniskundersøkelsesomoppfyllerkrav ipbl. 281jfr.kap.7TEK10,samtNVEsveileder Vurderingavområdestabilitetved utbyggingpåkvikkleireogandrejordartermedsprøbruddegenskaper.

8 Førdetkangisbyggetillatelsetilnyeboligenheterogfritidsboligeenheter,næringsbyggeller byggforoffentligellerprivattjenesteytingiområdetlundetrysfjorden,mådetvære etablertnyttkrysstile39påkjellandmedtilhørendeveganlegg.gjennomutbyggingsavtaler somsikreroppfyllelseavrekkefølgekaravetkankommunentillateatnyetiltaketableresi områdetførfulltferdigkrysspåe39medtilførselsveiererferdigbygd. FørdetkangisbrukstillatelseinnenforBB13skalfølgendeværeopparbeidetisamsvarmed reguleringskartogbestemmelser:o_veg12,o_fortau1,g1,o_parkering1og2,f_lekeplass, ogp13. Fellesutomhusplanforgrøntareal(jf.pkt.3)ogfellestekniskplan(jf.pkt.2)skalvære godkjentavkommunenførutbyggingigangsettesiområdet. Støydempendetiltakskalværegjennomførtførdetgisferdigattest. Kjørevegermedtilhørendefortau,ogparkeringsanleggskalværeutførtførdetgis brukstillatelsefordeenkeltebruksenheter.

9 DetaljreguleringsplanfordelavLunde, GB71/182,71/183m.fl. Søgnekommune Planid: Planbeskrivelse. Plandatert BAKGRUNN. Hensiktmedplanen. Regulantønskerennydetaljreguleringsplan,datert ,innenforplanavgrensningen,til erstatningforgjeldendeoverordnetplanforlunde,vedtatt dennyeplanenforutsetter atdetblirboligbebyggelsepåhelearealetiformavblokkbebyggelsemedtilhørendeinfrastruktur. Deterikkeønskeligmednæringsarealeri1.etasje(publikumsrettetvirksomhet). Forslagsstiller,plankonsulent,eierforhold. Reguleringsområdetgjeldergnr.71ogbruksnr.126,127,182,183og428. RegulanterSørbussAS. ReguleringsarkitekterArkadeArkitektkontorAS. Kravomkonsekvensutredning. Konsekvensutredningerikkenødvendigfordennedetaljreguleringsplanen.Bruksarealetvilvære mindreenn15000m2oginvesteringskostnadenvilværeunder500mill.kroner. Planprosess Oppstartmeldingblesendt Annonseidagspressensto Oppstartmøtebleavholdt Notatfraoppstartmøteblesendttilnaboer/aktuelleetater Innkomnemerknadertiloppstartmelding: FraFylkesmanneniVestAgder,datert Bemerkeroverordnetplan,vedtatt ,barnogungesinteresser,tilgjengelighetforalle, støyfralundeveien,kulturminnerogkulturmiljø,samtrisikoogsårbarhet. FraVestAgderfylkeskommune,datert DesammemomentersomfraFylkesmanneniVestAgder. FraStatensvegvesen,datert BemerkeratplanområdetmågjeldeheleBF1,ioverordnetplan. ViharavtaltmedSøgnekommuneatvikanbeholdedenreguleringsavgrensningensomerforeslått.

10 ViderebemerkesatmiljøprioritertgjennomkjøringpåLundemåfølges,ogatviderearbeidmå vektleggeavkjørslerogbyggegrenser. FraSMSdatert KommentereratdetaljreguleringenmåomfatteheleBF1.Visertilsvarovenfor.SMShar kommentarerpåutnyttelseogvegbredde. Dettevurderesvidereiplanprosessen. FraSøgnemenighetshusforeningdatert Kommentereravkjørsel,ogønskerflyttingavreguleringsgrense. Kfr.svarovenfor. FraNorgesvassdragsogenergidirektorat(NVE)datert Kommentererevt.vanskeligegrunnforhold,flomforholdogfareforsteinsprang. Dettevurderesvidereiplanarbeidet. FraAgderEnergiNettASdatert Bemerkeratdetikkemåværebebyggelseinærhetenaveksist.jordkabel.Kabelenliggeri Lundeveienlangsreguleringsområdet. Ellerserderetlavspentnettiområdet,sommåbyggesom. Medvirkning. Detvilbliholdtmøtemednaboer/velforeningetterførstegangsbehandlingiplanutvalget. PLANSTATUSOGRAMMEBETINGELSER. Ikommuneplanen,datert ,errekkefølgekravomnyttkrysstilE39påKjellandblirbygget førutbyggingkanfinnestedfralundetrysfjorden.dettekanendresvedutbyggingsavtalersom sikreroppfyllelseavrekkefølgekravet. RegulantforutsetteratarealetkanbyggesututenatnyttkrysstilE39påKjellandblirbygget. Ikommuneplanensbestemmelserstårdetat førsteetasjeforbeholdespublikumsrettetvirksomhet derboligerikkeertillatt. Regulantmener,ihenholdtilforslagomnydetaljreguleringsplan,atdetikkeerbehovflere butikker/kontorer(publikumsrettetvirksomhet)pålunde,mendeterstortbehovforboligerpå Lunde. Viderestårdetkommuneplanensbestemmelserat minimumuteoppholdsarealpr.boenhet80m2. Avdetteskalminst25m2værelekeareal. Regulantforutsetteratdetertilstrekkeligmedensandlekeplassinnenforreguleringsområdet.Krav omkvartalslekeplasshenvisestillundeskole.kravomuteoppholdsarealpå80m2børkunnefravikes innenfordettesentrumsområdet.

11 IoverordnetplanforLunde,vedtattikommunestyret erdetbestemmelsersomhar relevansfordettereguleringsområdet.detgjelder 30Bolig/forretning/kontor(BF1BF5), 12 Miljøprioritertgjennomføring, 20Kultureltbevaringsområdeog 19Områdemedflomfare. BESKRIVELSEAVPLANOMRÅDET,EKSISTERENDEFORHOLD. Beliggenhet PlanområdeterendelavområdeBF1,somerendelavoverordnetplanforLunde.Arealetliggerpå nordsidenavlundeveien(fv.114),vestfor71/254,somnåerutbygdmeddagligvarebutikki1.etasje ogboligerietasjeneover.planområdeterca.500møstforlundeskole,ogerendelavlunde sentrum. Idagbenyttesområdettillager,bensinstasjon,bedehusogbolig.Områdetvirkeruryddig,planløstog utensammenhengmedeksisterendebebyggelseilundesentrum. Støy. Lundeveieneridagendeltrafikkert,ogstøysonerertegnetinnpåplankartet. Flom. Grensefor100årsflomertegnetinnpåplankartet. Bevaring. Vestredelavreguleringsområdet,Lundeveien128 GB71/428,eravsatttilspesialområdebevaring. Jordvern. Dererikkedyrkbarjordinnenforreguleringsområdet. Bekk. Ivestredelavplanområdetgårdetenbekklangseksisterendeatkomstveimotnord.Bekkenliggeri daghovedsakligirør.planeneratbekkenisinhelhetvilgåirørnedtillundeelva. BEKRIVELSEAVPLANFORSLAGET. Samletarealinnenforreguleringsgrensenerca.8424m2. Dettefordelespå: Tomtegrunn ca.4881m2 Offentligveggrunn ca.939m2 Fortau ca.492m2 Annenveggrunn ca.619m2 Uteoppholdsareal ca.297m2 Privategangveier ca.368m2 Felleskjøreveg ca.70m2 Fellesatkomstveg ca.220m2 Lekeplass ca.239m2 Park ca.168m2 Parkeringsplasser ca.324m2

12 Energianlegg(trafo) ca.13m2 Rea1(utv.søppelbod) ca.21m2 Bebyggelsen. Bevaring. RegulantønskeråriveeksisterendebebyggelsepåLundeveien128,GB71/428,selvomdenne bebyggelsenigjeldendereguleringsplanerregulerttil spesialområdebevaring. MenighetshusetpåLunde,GB71/102,harfåtttillatelsetilårivebebyggelsenpådenneeiendom,selv omdenneogsåerregulerttil spesialområdebevaring. Rivingavdennenabobebyggelseblevedtatt iplanogmiljøutvalget DessutenvildetoppnåsvesentligbedresiktikryssetmotLundeveien,jfr.vegvesenetskravtil siktlinjer,dersomeksisterendebebyggelsepå71/428blirfjernet.eksisterendebebyggelsepå71/428 vilidetvesentligeværeinnenforsiktogbyggegrensermotlundeveien. Dennærmestenyebebyggelsenpåeiendommenvilværeenlavblokki3etasjer,oggårheltfrifra gjeldendesiktlinjerogbyggegrensemotlundeveien(fv.114). DeneksisterendebebyggelsenpåGB71/428liggersålavtatdenblirliggendeinnenforgrensenfor 100årsflom.(200årsflomblirnoehøyereenn100årsflom). Iogmedatnabobygget,GB71/102ertillattrevet,blireksisterendebebyggelsepåGB71/428 ståendesværtisolert,utensammenhangmeddenøvrigebevaringsverdigebebyggelsen. Høyde. HøydenpåbebyggelsenpåBB1får16mhøydeoveromliggendeterreng,høydepåBB2får10m høydeogbb3får13mhøyde.dervedblirdetenvariasjonihøydenpåbebyggelsen,derdenhøyeste bygningenblirliggendeinnerstpåbyggeområdet,motnord,meddenlavestebebyggelsenmot Lundeveien.Gjennomsnittshøydenblir13m,somermaksimumshøydenigjeldendeplan. Regulantønskerflatetakpåallnybebyggelsepåeiendommen,dvs.atbebyggelsenpåBB1får4 etasjermedtilbaketrukket5.etasje,bb2får2etasjermedtilbaketrukket3.etasje,bb3får3etasjer medtilbaketrukket4.etasje. Bebyggelse.Utnyttelse. Regulantforutsetterårivealleksisterendebebyggelseinnenforplanområdet,foråkunnebyggenye lavblokker. Utnyttelsenav1.etasjeblirogsåtilboligformål,imotsetningdetgjeldendeplanuttaler.Regulant vurdererdetslikatdetpålundeikkeerbehovforflerebutikker/kontorer.disseformålbørhenvises tiltangvallsentrum. Materialvalg. Utvendigmaterialvalgvilværenaturmaterialeriformavtegl,treognaturstein.

13 Offentligfriområde/park. MotLundeveienerdetavsattetoffentligfriområde/parksomogsåkanfungeresomparkforandre beboereilunde. Offentligfriområde/parkskalutformessomendelavutomhusplanenforområdet,ogskal godkjennesavsøgnekommune. Trafikkforhold. Lundeveien(fv.114)dannerhovedatkomstentilreguleringsområdet.Deterénavkjørselfra Lundeveiensomdanneratkomsttilbebyggelseninnenforplanområdet.Videreerdetinntegnet privatkjøreatkomstoggangvegersomogsådanneratkomsttilhovedinngangeroglekeplass.enav disseerkjørbare,medstørrebredde(3m,4m),forflyttingogbrannsykebil. Planforslagettarhensyntilvegvesenetsplanommiljøgatelangsplanområdet.Denneerinnarbeideti planforslaget.dererogsåvistbusslommerivegvesenetsplan. PlanforslagetharinnarbeidetvegvesenetskravtilsiktlinjerveddetoavkjørslerfraLundeveien. Parkering. Detforutsettesatderopparbeides1,5parkeringsplasser,ogdisseskalværepåkjellerplan. Nedkjørselervistpåplanforslagetogillustrasjonsplan.Itilleggskaldetvære0,25 gjesteparkeringsplasserpr.boenhet.tilsammen1,75parkeringsplasser,somerisamsvarmedkravet igjeldendereguleringsplanforlunde. Minimum5%avparkeringsplasseneskalværeHCplasser. Barnogungesforhold. Dereravskjermet,privatlekeplassinnenforplanområdet.Lekeplassenerfellesforallebeboere innenforplanområdet.lekeplassenerpåca.239m2,ellerca.4,2m2pr.boenhet. Barnehage/barneskole/ungdomsskolevisespåvedlagteoversiktskart. TilLundebarneskoleerdetca.500m.Dererfortau/gangogsykkelveglangsLundeveien.Barnakan gåellersykletilbarneskolen. TilTinntjønnungdomsskoleerdetca.1300mfrareguleringsområdet.Deterfortau/gang sykkelveg tilungdomsskolen.barnakangåellersykletilungdomsskolen. TilTomtebobarnehageeravstandenca.700m.Barnamåfølges/kjøres.Ellerserdetvistflere barnehageriomegnen. Søppelhåndtering. Detertradisjonellesøppeldunkersomvilblibruktinnenforplanområdet.Sentraltiområdeterdet avsattplassforsøppelbodrea1.dessutenvilderværeplassforsøppelpåkjellerplan. Utearealer. Samletarealavutearealer,inkl.balkonger,takterrasser,ogparkvilværeca.3600m2.Dvs.ca.63,0 m2forhverboenhet.privatlekeplassermedregnet.dessutenerdetstorefriluftsområdernordfor reguleringsområdet. Terrengsomerbrattereenn1:3erikkemedregnet.

14 Tilgjengelighet. Alleboenheter,lekeplassogutearealerviltilfredsstillekravenetiluniversellutforming. Flomforhold. Deterinntegnet100årsflomiplankartet.NVEholderpåmednyberegningfor200årsflom,og dengrensenblirklariløpetavvinteren/våren årsflomiforholdtil100årsflomutgjørat flomhøydenmåheves3050cm(opplystavnveang.søgneelva). Viforutsetteråfylleoppterrengettilkote3,54,5ivestredelavplanområdet.1.etasjeibyggetpå BB2,blirliggendepåkote+4,5,deandrebyggeneiplanenblirliggendehøyere.Dettebetyratdet ikkeskulleværefareforflomfornoenavbyggene.kjellerenbyggesvanntett,evt.medpumpekum underkjellergulv. STØYFORHOLD. DetvisestilstøyutredningutførtavSinusASdatert LangsLundeveien(innenforbyggegrensenlangsLundeveien)erdetrødsone.Denøvrigedelav tomtafalleriutgangspunktetinnenforgulsone.balkongersomliggermotlundeveienskal innglasses(blokkaogb).soverombørliggepå stillesiden avbyggene.detvurderesskjermvegger (trapperom)påøstsidenavblokka,foråoppnå stilleside. Lekeplassavskjermesihenholdtiltrafikkstøyvurderingen. Deterikkeønskeligmedtettstøyskjerm(tettgjerde)motLundeveien.Detteerstattesmedglass, natursteinsmurer,jordvollogbeplantning. RISIKOOGSÅRBARHET Deterønskeligatdenvestredelavområdetfårethøyerenivåenndagenssituasjon.Dvs.atdenne delenavområdetbliroppfyltmellom1og2m.davilderikkeværeflomfarepådennedelenav området. Detvisestilrapportnr fraNGUdatert Denkonkluderermedatdetikkevil værefareforskred/utglidningidetundersøkteområdet. Kjellerenblirliggendepåca.kote+1,0til+1,5.Denmåbyggesvanntettpga.evt.flomfare. Ang.flomfare,visestilavsnittetovenfor. Detikkefareforsteinspranginnenforplanområdet. Radonbeskyttelsefinnerstedihvertenkeltbyggeprosjekt. Dererbensinstasjonidaginnenforplanområdet.Denneforutsettesfjernet,oggrunnenundersøkes forfarligeogforurensendestoffer.disseblirkjørttildeponi. Grunnforholdvurderesavgeolog/geotekniker.Detkandetbliaktueltåpeletilfjellunderny bebyggelse,evt.brukavkalkpeler.

15 Detvisesogsåtilvurderingavgrunnforholdogbyggbarhetdatert utførtavALTiBygg& AnleggAS. Forøvrighenvisestilvedlagteutfylteskjema/sjekkliste. Vedlegg: Plankart,datert Reguleringsbestemmelser Illustrasjonsplan,m.1:500 Illustrasjonavbebyggelsen,m.1:500 3Danimasjonavbebyggelsen. Innkomnekommentarertilvarslingomoppstart. TrafikkstøyvurderingutførtavSinusASdatert Vannogavløpvurdering,utførtavRivCoASdatert

16

17 Sør-Buss AS Lu a.ser- -g- 4d-essa Detaljreguleringsplan for del ev Lunde 8s 4:-8 Vedlegg- = kr,{9, :' I S0 V"., rr 01' r+1. `.1 A r-c P.eaç no Dato ,1 kr1.-,c1 flr.v Perspektiv fra sydvest,ve Illustrasfon 3D-animasjon Prosjektnr

18 0,T8OLLVEGG ARITKTKI I UDIO A8 Sør-Buss AS Lokalisering: Adressa Postnr. Sted Cynr: 715/Bny 16, hay 182,188, 428 Detaljreguleringsplan Vedleggfor del av Lunde onsg8rd AII8 59,4681 Kr8h8m8nd - Orq nr MVA - no - SIG8 Type tegning F8se Målestokk Dato 1: FrIn, :1,510,[1.05rkr I P. Prosjektnr.: legningsny: Tegn on roll. Rev Perspektiv fra Inustrasion 3D-animasjon Prosiektnr. A72-1o3

19 I rf VEST-AGDER FYLKESICOMMUNE -1111, attiotfrealt fax. Attii~y. PLAN OG MILJØ Saksbehandler: Lars Berg Holtan Vår dato / Deres dato 1 av 2 Vår referanse 12/ : Sogne kommune gnr 71 Deres referanse Arkade Arkitektkontor AS Kongsgård allø KRISTIANSAND S Søgne kommune - Uttalelse til detaljregulering for del av Lunde, gnr. 71/182, 71/183 m.fl. Viser til oversendelse og Det meldes oppstart av detaljregulering for gnr. 71/182, 71/183 m.fl., Lunde sentrum. Formålet opplyses å være boligformål, parkering og lekeplass. Området er i dag regulert til kombinert formål bolig/forretning/kontor i reguleringsplan for Lunde, vedtatt av kommunestyret Vestre del av planområdet er regulert til spesialområde bevaring. Vi har ingen spesielle merknader til at det igangsettes reguleringsplanarbeicl som opplyst i planmeldingen. Generelt opplyses at fylkeskommunens interesser i dette planarbeidet i hovedsak vil være knyttet til følgende forhold: Barn og unges interesser, jf. RPR for å styrke barn og unges interesser i planleggingen. Det vises her til rundskriv T-2/08 med bilag. "Tilgjengelighet for alle", jf. Miljøvemdepartementets rundskriv T-5/99B Trafikksikkerhet Forholdet til kulturminner og kulturmiljø Vi har på dette stadiet følgende konkrete merknader og innspill til planarbeidet: Trafikksikkerhet: Det må legges til rette for sikre avkjørsler og krysningspunkter, samt frisiktsoner. Videre må det påses at planarbeidet ikke kommer i konflikt med kommunedelplan for sykkel for Søgne. Forholdet til kulturminner o I gjeldende reguleringsplan er deler av området regulert til spesialområde bevaring med utfyllende og omfattende bestemmelser, jfr. 20 i gjeldende planbestemmelser. Det forutsettes at planarbeidet ikke legger opp til tiltak i strid med bevaringsformålet og bestemmelsene. Med ven lig hilsen Lars I3erg Holtan Rådgiver Folkestyre - kompetanse samarbeid Postadresse: Sentral E-postadresse: Telefon sentralbord: Postboks 517 Lund, 4605 KRISTIANSAND S Telefon intern: Besøksadresse: internettadresse: Telefaks: Tordenskjoldsgate 65 Foretaksregisteret:

20 Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Torfinn Vollan Tlf.: Deres ref.: Vår dato: Vår ref.: 2012/5148 Arkivkode: Arkade arkitektkontor AS Kongsgård alle KR1STIANSAND S Lunde sentrum - uttalelse til melding om igangsetting av detaljregulering for del av Lunde Det vises til ekspedisjon av Formålet med reguleringen er utnyttelse av arealet til boligformål, parkering og lekeplass. Eiendommene innenfor den foreslåtte planavgrensning er omfattet av reguleringsplan for Lunde (plan nr ), vedtatt den Arealet ligger innenfor område BF1, som i planen er utlagt til kombinert formål bolig/fonetning/kontor, samt område T3, som er utlagt til turveg/park. Deler av arealer omfatter også areal utlagt til offentlige trafikkområder. Det vises til planens tilharende bestemmelser knyttet til disse formål ( 7 12, 15 og 30). Vi bemerker at reguleringsarbeidet bar skje i samsvar med arealutnyttelsen vist i overordnet plan. Dersom planforslaget avviker vesentlig fra overordnet plan, må forslagsstiller utrede hvilke konsekvenser avvikene medfører, jf. pbl. 4-2 annet ledd. Planforslaget må beskrive virkningene av planen, jf. pb første ledd. Planbeskrivelsen må vise hva planen vil medføre for de interesser og hensyn som gjør seg gjeldende i området. Miljøvirkningen av en utbygging må vurderes grundig, fremtidsrettet og i en helhetlig sammenheng. Mangler ved planbeskrivelsen vil kunne være en saksbehandlingsfeil. Det minnes om de vurderinger som skal følge planen etter pbl. med hensyn til konsekvenser for barn og unge og tfigjengelighet for alle, jf. Miljøvemdepartementets rundskriv T-2108 om barn i planleggingen og rundskriv T-5/99B om tilgjengelighet for alle Funksjonshemmedes interesser må ivaretas i planleggingen, herunder behovet for universell utforming. TrafikksikIcerhet må vurderes i tilknytning til skolevei, barnehage og med hensyn på lekearealer. Hensynet barn og unges behov for gode og aktivitetsfrernmende utearealer må tillegges stor vekt ved avveiningen a ulike interesser i planleggingen. Områdets nærhet til vei innebærer at det må tas hensyn til støy til i planleggingen. Staysonekart viser at planområdet delvis inngår i et område innenfor rød og gul sone, som har en beregnet støybelastning på henholdsvis db og opptil 55 db. Det er utarbeidet retningslinjer for støy, jf T-1442(2012) Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, som skal legges til grunn ved planleggingsarbeider. Graving, dumping av masse og håndtering av evt. forurenset masse skal skje i henhold til gjeldendc forskrift og komnmnens krav. Det er en fordel om dette løses gjennom planprosessen. Besøksadr. Tordenskjoldsgate 65 E-post postmottaktufmva.no Postadr. Postboks 513 Lundsiden, 4605 Kristiansand Hjemmeside va Telefon Telefaks Org.nr. N

21 Side 2 av 2 Ved utarbeidelse av planer for utbygging foreligger et generelt krav om gjennomføring av risiko- og sårharhetsanalyse for planområdet, jf. pb Risiko- og sårbarhet kan knytte seg til naturgitte forhold ved arealet, f. eks at det er utsatt for flom, skred eller radonstråling. Det kan også were virksomhetsbaserte risikoforhold i området eller forhold som følge av arealbruken, f eks ved måten viktige anlegg plasseres i forhold til hverandre. Analysen er et viktig grunnlag for planarbeidet. De arealer det knytter seg fare, risiko eller sårbarhet til avmerkcs i planen som hensynssone med bestemmelser, jf pb og Hvis det kommer frem at det må gjennomføres geotekniske undersøkelser før utbygging, skal dette gjøres i forbindelse med planleggingsprosessen. Manglende geotekniske undersøkelser er normalt gjenstand for innsigelse ved offentlig ettersyn. Vi minner om at det tidligst mulig i planprosessen skal tas hensyn til naturrnangfoldet. Naturmangfoldloven har i 8 til 12 stilt opp prinsipper som kommunene må ivareta i arealplanleggingen. 1 henhold til 7 i loven skal vurderingene gå fram av plandokumentet. Med hilsen Ma s Thomassen (e.f.) plankoordinator kj GjfivL ria To finn Vollan seniorrådgiver Kopi til: Søgne kommune Postboks Søgne Vest-Agder fylkeskommune, her

22 Statens vegvesen Arkade Arkitektkontor AS Kongsgård Alle KRISTIANSAND S Behandlende enhet. Reginn ser Saksbehandlernrinvalgsnr Steinar Anesland Vår referanse. Deres referanse: Vår dato: Uttalelse til melding om oppstart av detaljreguleringsplan for Lunde, gnr. 71, bnr. 182 m.fl. i Søgne kommune Vi viscr til brev fra dere av Det meldes om oppstart av detaljreguleringsplan for Lunde, gar. 71, bnr. 182 m.fl. i Søgne kommune. Formålet med reguleringen er tilrettelegging for boliger, parkering mv. Statens vegvesen mener planområdet må utvides til å gjelde for hele BF1, jf. bestemmelsene til gjeldende reguleringsplan for Lunde. Plan for miljøprioritert gjennomkjøring på Lunde må følges. I det videre arbeidet vil vi bl.a. vektlegge avkjørsler fra og byggegrense mot fv Vegavdeling Vest-Agder - seksjon for plan og forvaltning Med hilsen [Jolk Anne Grete Tofte seksjonsleder ( Steinar Ånesland Kopi: Søgne kommune, Pb. 1051, 4682 Søgne Postadresse Telefon: Kontoradresse Fakturaadresse Statens vegvesen Telefaks: Rigedalen 5 Statens vegvesen Reglion ser 4626 KRISTIANSAND 5 Regnskap Postboks 723 Stoa Båtsff ordveien Arendal Org.nr: VADSØ Telefon: Telefaks:

23 - sivilarkitemer mnal npa v.strandgt 42 n-4612 kristiansand smsesms-as.no tlf ARKADE ARKITEKTKONTOR AS Kongsgård alle Kristiansand Kristiansand, den MERKNAD TIL VARSLING OPPSTART DETALJREGULERING FOR DEL AV LUNDE - SØGNE KOMMUNE Vi viser til varsling om oppstart detaljregulering for del av Lunde i Søgne og har følgende kommentar på vegne av Forbrukersamvirke Sør SA som er grunneier for forretningsseksjonen på gnr./bnr. 71/ (Doktorgården): Gjeldende plan "Reguleringsplan for Lunde" ble vedtatt og bestemmelser ble sist revidert og vedtatt Varslet detaljregulering omfatter i det vesentlige del av kombinert byggeområde BF1 for bolig/forretning/kontor. Forbrukersamvirkes tomter omfatter også BF1 men er ikke med i planområdet. I bestemmelser 30 er det bla. krav om at - Det skal utarbeides en samlet detaljplan for området før tiltak etter pbi 93 igangsettes - Utnyttelsesgraden er satt til BYA på 50% Vi tolker dette som at planområdet bør utvides til å omfatte hele byggeområdet BF1 med veiføring etc. i området. Gjeldende plan har som formål å styrke Lunde som et sentrumsområde for nærområdet med næring i 1.etg.. Regulert vei rundt området er tenkt som matevei for parkering og varetransport. Etter vårt syn har gjeldende plan følgende svakheter som bør revurderes i detaljplan: Veibredde på vei rundt/i området BF1 er underdimensjonert for større kjøretøy. Planen viser 88 parkeringsplasser som ikke står i forhold til utnyttelsesgraden BYA=50% for området. Som et sentrumsområde bør det tillates høyere utnyttelse Forbrukersamvirke har vært i dialog med Søgne kommune og Statens Vegvesen for flytting av avkjørsel øst for innregulert vei rundt/i området BF1 i gjeldende plan. Avkjørsel ønskes flyttet vestover inntil tomtegrense for gnr/bnr iht. vedlagte kart basert på forslag for ny veiføring fra Statens Vegvesen. Forbrukersamvirke driver dagligvareforretning på 71/259 med parkering hovedsakelig på og ønsker å frigjøre mest mulig av sitt tomteareal for parkering og eventuell senere utbygging over parkeringsplass. Veiføring i gjeldene plan er tratikkfarlig da kunder må krysse denne fra forretning til parkering. På vegne av Forbrukers mvirke Sør Sa. Ame L.E. Stramrud Siv.ark.MNAL SMS Arkitekter AS Vedlegg: Situasjonsplan Doktorgården dat Kopi: Søgne kommune Arealenheten / Statens Vegvesen A.Agder / Forbrukersamvirke

24 71/l ee \ \ \,{ z I i z z z I z z,,,... I z I DOKTORGARDEN FORSLAG NY ARRONDERING ADKOMST+VARELEVERING SMS ARKITEKTER AS M ST LEIL. ULIG DRIFTSVEI TIL 71/141 INNISpRING I \ \ ST 4 P LH \ I INNIOØRING I -13 KUNCIE# mur flyttes 14. Ifs; gugg

25 Arild Lauvland Fra: Sendt: Til: Emne: Jerstad Svein Arne no] 14. september :41 VS: Innspill til melding om oppstart av planarbeid - Del av Lunde - Søgne kommune c legæ c r tjernct cc Pet er sehdl n.l Le Uec ripseri Arne. Jerged D:striLisineePie. '-;:preyes nr!hreptc're\ epost: eller difekte lelefon: / Web: Fra: Jerstad Svein Arne Sendt: 13. september :03 Til: Emne: Innspill til melding om oppstart av planarbeid - Del av Lunde - Søgne kommune Til: Arkade Arkitektkontor AS Vår ref: Deres ref: Innspill til melding om oppstart av pianarbeid - Del av Lunde - Søgne kommune Viser til deres melding om oppstart av planarbeid for del av Lunde. Planområdet ligger under marin grense og det kan være mulig med marine avsetninger som kan ha betydning for grunnforhold og områdestabilitet. NG11 rapport , Geofysiske målinger for losmassekartlegging i Søgne kommuine i Rapporten konkluderer med at det ikke er fare for større skred, men at det ved utbygging i områder nært elver og bekker bør gjøres oppfølgende vurderinger og eventuelt geotekniske undersøkelser. Rapporten vedlegges. Eventuell fare for steinsprang må også vurderes. Om flom i Lundeelva legger føringer på det aktuelle arealet må avklares i planarbeidet. Eventuelt flomutsatte områder vises som hensynssone i plankartet, med tilhørende bestemmelser for å ivareta krav i TEK Temaene som er nevnt må utredes i ROS.

26 Svein Arne lerstad senioringeniør Skred- og vassdragsavdelingen Region Sør Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Telefon: eller direkte: E-post:. eller cfirekte: 2

27 Arild Lauvland Fra: Lohne, Gunnar Sendt: 12. september :34 Til: Emne: SV: Varsel om igangsetting av detaljregulering for del av Lunde. Søgne kommune. Agder Energi Nett AS (AEN)har 2 nettstasjoner i nærhet til det regulerte området ( LINDE oe LUNDEVEIEN 108). Disse er forsynt med 22 kv jordkabel (røde stiplede streker i kartet) Det er ikke tillatt å oppføre hus eller andre innretninger nærmere jordkabelens senterlinje enn 2 m målt horisontalt. Dette gjelder også lekeplass og andre parkanlegg. Angående elektromagnetiske felt, se: htt ://www.nr a.no/dav/701db8c148e. df Ellers er det etablert noe lavspent 230V blandet nett i området. (jordkabel og luftnett vist som blå streker i kartet) Noe av dette må muligens flyttes/bygges om. Kapasitet på eksisterende anlegg er begrenset, forsterkninger må påregnes Avhengig av ønsket effektuttak. Dette til orientering., (>14 4 I ku tcevetet.; t t8 - i I I VIE r...- \ el ", &A fre Elf---- 3:. I, E.4IEN p...c" / _-_,/,:..._ "-- 1 \., _,<\1. I e.-' L-t4,rf.t.E.EEt Jt<.fffift - \ \ // J... t/i \ 1DEÆtE!: 124 iriet rigiri.:,elen 2t. N 2E i ' Ær_il.1 litidew s ILL T-- I JECE.FIENtif.,,, ite.en 11, p I.. c_ ; ",:at" : -a, ri \,,, 4..,-..., i: ;.;---:- -,..,.,..siirld.-. Jj Lf.Eykt. FIE ri.unde - ItUt L±_j E, ) 121.I -I-p,IIMEtPL--.U'OF : L 56-LUNDEYEiEN 10 14, I.1,{IIC>EvE/

28 I.74 dit / j *-. \ ' t _1. ;:inii 11 N 74,(183 Tr53 ' I... i i / 1,1,4t81,..., i / ' - L ainpf /1. I L i, /,, n. I / N i fk I/; 71/ "Erse LUNDEVEEN WIS Med vennlig hilsen Gunnar Lohne Agder Enert Nett AS - Sen cringeniør Nettutbygging 13ewilsS3~;,;(t. Yr isn.-nshan:'. Dsi tr. E,oss annar InluenTP 1-1 o flaliew~ issmayslou

29 Søgne Menighetshusforening co: Jan Olav Brufjell Eikeveien Søgne Arkade arkitektkontor as Kongsgård alle Kristiansand Vedr. Deres varsel om detauregulering for del av Lunde 1 Søgne Vi er blitt kjent med at dere har varselet oppstart av regulaingsarbeid for del av Lunde og for bl a arealer som grenser inntil menighetshusets eiendom et varsel vi ikke kan se å ha mottatt som nabo. Søgne menighetshusforrening vil som eier av gnr71 bnr102 og gnr71 bnr150 anmode om at det ifm reguleringsarbeidet blir vurderer ny avkjørsel fra området til Lundeveien, da en avkjørsel sentralt plassert vil kunne være mer gunstig mht trafikksikkerhet/traffikkavikling, samt lettere la seg realisere mht siktkrav mv. Vi vil derfor anmode om at planavgrensnig justeres ihht vedlagt kartutsnitt til også innbefatte regulert veiareal, da regulert atkomst i dag vanskelig vil kunne la seg realisere mht sikt og bygningsvem. Vi vil som eier av 71/102 og 71/150 be om å bli holdt spesielt orientert runclt deres vurderinger av atkomst til området og trafikkbelastning over vår eiendom. Vennligst benytte undertegnedes adresse ifn3 senere korrespondanse. Søgne Med vennlig hilsen for Søgne Meni sforening Jan Olav Brufi 1

30 tilb/liint weonmsyn - naransicnn Side 1 av 1 Segne kommune Måtestokk: 1:1 000 Dato m

31 Søgne Menighetshusforening v/jan Olav Brufjell Eikeveien Søgne Arena Eiendom Lunde as v/pål Dag Pettersen Linnegrøvan Søgme Sør Buss as v/jan Erik Hadland Kilen 4646 Finsland Vedr. utkast til detaljregulering for del av Lunde gor/bnr 71/182 m.11. Vi er fra Søgne kommunen blitt gjort kjent med planforslaget som dere har fremmet overfor kommunen, og der nødvendig atkomst bl a er planlagt på menighetshusets eiendom. Dere varsles med dette om at vi vil iverksette planarbeid på våres eiendommer planarbeid som vil påvirke den atkomst dere har lagt til grunn i deres planforslag. Vi vil derfor vennligst be dere sørge for at den videre planbehandling avventes i påvente av oppstart av reguleringsarbeid på Menighetshusforeningens eiendommer - slik at en får samordnet prosjekteringsarbeidene i området på en planmessig god måte for de involverte parter og ihht intensjonene i pb1. For øvrig vil vi minne om våres merknader i brev av i frn deres varsel om planoppstart. Vi minner også om at deres foreliggende planer ikke synes å være realiserbare uten privatrettslige avtaler med oss. Søgne Med vennlig hilsen for Styret i Søgne Menighetshusforening ( Brufje Kopi: Søgne kommune v/dag Arntsen Søgne kommune v/tom Isken

32 RAPPORT : R01 Revisjon : 0 Dato : Antall sider : 6 Antall vedlegg : 4 (5 sider) LUNDE GNR./BNR. 71/183, SØGNE INNLEDENDE TRAFIKKSTØYSVURDERING Oppdragsgiver : Arkade Arkitektkontor AS v/ Ar ld Lauvland SAMMENDRAG Det er planlagt oppførelse av nye boliger i Lunde Gnr./Bnr. 71/183, Søgne. Det er i den forbindelse foretatt en trafikkstøyvurdering av eiendommene. Det er beregnet støysonekart i 4 meters høyde. Beregningene viser at rød støysone strekker seg 15 m inn på tomta fra senter av veien. Resten av tomta ligger i gul støysone ihht. T-1442:2012. Gul støysone er en vurderingssone, hvor bebyggelse med støyfølsom bruksformål kan oppføres dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. Støydempende tiltak må gjøres for vinduer og yttervegg. Det må benyttes balansert ventilasjon i boligene. Følgende støydempende tiltak må gjøres på uteplassene: 3 etasjes bygg: Uteplassene i I. 2. etasje må innglasses og toppleiligheten må ha tett rekkverk i 0,9 meters høyde. 4 etasjes bvgg.: Uteplassene nærmest Lundeveien må innglasses og det må benyttes tett rekkverk i de andre leilighetene og i toppetasjen. Rekkverkene må være mellom 0,9 1,5 meter høye. 5 etasjes bygg: Uteplassene i I. 2. etasje har ikke behov for støyskjerming. Enkelte uteplasser i 3. etasje har behov for skjerming. 4. og 5. etasje må ha tett rekkverk mellom 0,9 1,2 meters høyde for å få tilfredsstillende lydforhold. i 0 lt li en E. B. Je (utfort av) eiv Holg r Hott (kontmlleri av) SINUS AS Avd. Kristiansand: Havedkontor: Rådgivende Ingeniører - MRW Adr: Kongsgard alld Kristiansand Adr: Lagårdsv. 78, 4010 Stavanger Akustikk - Støy - Vibrasjoner TIL/Fax.: / T1L/Far: / Foretaksreg.: NO MVA E-post: kristiansandeusinusas.no E-post:

33 INNLEDNING Det er planlagt oppførelse av nye boliger på tomt Gnr./Bnr. 71/183 i Lunde, Søgne. I forbindelse med dette er det foretatt en trafikkstøyvurdering hvor det er heregnet støy fra trafikk på ornkringliggende veier, blant andre Fv 114. E39 og to mindre lokal veier. I denne rapporten presenteres beregnet støysonekart for det aktuelle området samt nødvendig skjerming av uteplasser. GRENSEVERDIER/FORSKRIFTSKRAV Utendørs støyforhold Miljøverndepartementets retningslinjer Utendørs støyforhold er regulert av Miljøverndepartementets retningslinjer, T-1442:2012. T-1442 definerer to støysoner, en rød og en gul sone. I den røde sonen er hovedregelen at støyfølsom bebyggelse skal unngås, mens den gule sonen er en vurderingssone hvor ny bebyggelse kan oppføres dersom det kan dokumenteres at avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhoid. T-1442 angir følgende grenseverdier fra vegtraf kk til boliger. Tabell 1 - Grenseverdier for d o rod sone etter T Alle tall i db. GUL SONE RØD SONE Støynivå på uteplass og Støykilde utenfor rom med støyfølsom bruk Støynivå utenfor soverom, natt kl Støynivå på uteplass og utenfor rom med støyfølsom bruk Støynivå utenfor soverom, natt kl Vei 55 Ldcn AF L5AF Alle støygrenser gjelder i såkalt fritt felt, dvs, uten refleksjon fra egen fasade. Det angis en døgnmiddelverdi Lden (den = "Day-Evening-Night"). Dette er et ekvivalentnivå hvor nivået vektes hhv. 5 og 10 db strengere om kveld og natt enn om dagen. Stille side T sier også: "Det skal legges vekt på at alle boenheter får en stille side, og tilgang til egnet uteholdsareal med tilfredsstillende stoyforhold". Stille side er hvor støynivået er lavere enn Lden = 55 db. Kommentar Støysonene benyttes både for ny bebyggelse som oppføres langs eksisterende vei og ved anleggelse av ny vei ved eksisterende bebyggelse. Rapport : Side 2 av 6

34 FORUTSETNINGER Trafikk Alle trafikktall er hentet fra Statens Vegvesen (Nasjonal Vegdatabank). Tellingene er utført i år Det er benyttet normal døgnfordeling for riksvei (75/15/10 %). Det er regnet med en årlig trafikkøkning på 2,5 frem til år Tabellen under viser trafikktallene som er lagt til grunn for trafikkstøyberegningene: Tahell 2 - Dimens'onerende trafikktall for år 2022 Dimensjonerende trafikk år 2022 Beregningene er utført etter Nordisk beregningsmetode for Vegtrafikkstøy med programvaren Cadna/A versjon 4.3. Det er laget en tredimensjonal terrengmode11 basert på mottatt digitalt kart og tegninger for området. Beregningsmodellen tar hensyn til terrengform, skjerming, marktype og refleksjonsforhold både på bakken og fra eksisterende bebyggelse. Det er benyttet "hard mark" i beregningene for området. I følge T-I442 skal støynivået på uteplasser beregnes i en høyde på 1,5 meter. Kotehøyder Kotehøyder er satt til (takkant): I modellen er det ikke endret på terrenghøyden rundt de nye byggene. Rapport ROI Side 3 av 6

35 RESULTATER OG VURDERINGER Støysonekart Det er beregnet støysonekart i 4 meters høyde for tomten før utbygging. Kartet viser at rød støysone strekker seg 15 meter inn på tomta fra senter av Lundeveien. Resten av tomta ligger i gul støysone (se vedlegg 1). I vedlegg 2 er det vist støysonekart i 4 meters høyde inklusiv de nye byggene. Kartet viser at de to nærmeste byggene ligger på kanten av rød støysone. Foruten nordfasadene ligger resten av bygningene i gul støysone. Det tredje bygget er skjermet og ligger utenfor støysonene i 4 meters høyde. Fasadeberegningene viser dog at de to øverste etasjene ligger i gul støysone. Se nedenstående kapitell. Fasadenivå I vedlegg 3 er det vist fasadenivåer for alle fasadene. Det er det høyeste beregnede fasadenivået som er vist. B med 3 etas'er Dette bygget ligger nærmest veien og ligger på kanten av rød støysone. De høyeste beregnede fasadenivåer er Lden = db. Byggets nordlige fasade har stille side med fasadenivå Lder, < 55 db. med 4 etas'er Dette bygget har tre fasader liggende i gul støysone. Bygget ligger vinkelrett på veien, hvilket betyr at ikke alle boligene har noen stille sone. Fasadenivåene er beregnet til Lder, = db. B med 5 etas'er Dette bygget ligger delvist skjermet bak de to andre byggene. De to øverste etasjene ligger i gul støysone og det er beregnet fasadenivåer Lder, = db. B yggets nordlige fasade ligger i stille sone. Fasadetiltak Det må foretas beregner for dimensjonering av fasadetiltak når plan- og fasadetegninger er fastlagt. Dette gjelder spesielt for de to byggene nærmest Lundeveien. Stille side To av tre bygninger har stille side, hvor soverom kan plasseres. Det siste bygget (med 4 etasjer), ligger vinkelrett på veien og har dermed ingen stille side for de fleste boligene. En løsning kunne være å vri bygningen litt mot klokkeretningen og samtidig plassere utvendige trappetårn i delen mot veien som vist i vedlegg 3A. Rapport : ROI Side 4 av 6

36 Uteplasser I vediegg 4 er det angitt høyder på rekkverk og hvilke uteplasser som må innglasses for å få tilfredsstillende lydforhold. Tiltak for takterrasser beskrives for seg selv. B med 3 etas'er Dette bygget har alle uteplasser plassert mot Lundeveien. Det er beregnet et støynivå på Lden = 64 db på uteplassene i I. og 2. etasje. 13. etasje er bygningskroppen trukket tilbake og det er beregnet et støynivå mellom Lden = db. Uteplassene i 1. og 2. etasje må ha innglassede balkonger for å få tilfredsstillende lydforhold. Evt. tak over uteplassene i 3. etasje bør ha absorberende himling. B med 4 etas'er Dette bygget har uteplassene plassert på vestlig side. Det er beregnet støynivå lik Lden = db for uteplassene i etasje. 14. etasje er bygningskroppen trukket tilbake og det er beregnet støynivå lik Lden = db. Hjørneleilighetene nærmest veien må ha innglasset uteplass for å få tilfredsstillende lydnivå. Neste rekke med leiligheter må ha tett rekkverk med høyde 1,3 m. De to neste leilighetsrekkene må ha tett rekkverk med høyde 1,2 m. Leilighetene lengst nord trenger ikke tett rekkverk for skjerming av støy. 8med 5 etas'er I dette bygget ligger uteplassene delvist skjermet av 3 etasjers bygget nærmere veien. Det er beregnet et støynivå på Lden < 55 db i I. og 2. etasje. De fire vestligste leilighetene i 3. etasje har et beregnet støynivå på Lden < 55 db. De to østligste uteplassene har støynivå lik Lde = db og må ha et tett rekkverk med høyde 1,2 m for å få tilfredsstillendelydforhold. Uteplassene i 4. etasje har støynivå lik Lj 1,2 m for å få tilfredsstillende lydforhold. = db og må ha et tett rekkverk med høyde Uteplassene i 5. etasje har støynivå lik Lden = 0,9 m på det tette rekkverket db. Her er det tilstrekkelig med høyde Takterresser Alle byggene har én stor leilighet i øverste etasje. Disse har store takterrasser rundt hele bygget. Mengden av skjerming mot støy avhenger av hvor langt inn byggningskroppen på øverste del av bygget plasseres. Bygget med 3 etasjer må ha et tett rekkverk for å ha tilfredsstillende lydforhold. Med skjermhøyde 0,9 m oppnås tilfredsstillende støynivå ca. 7 rn inn fra bygningskanten mot veien. Bygget med 4 etasjer behøver ikke skjerming mot støy, da bakerste del har tilfredsstillende lydforhold. Bygget med 5 etasjer vil kun ha et veldig lite ornråde med tilfredsstillende lydforhold uten skjerming og det anbefales å montere støyskjerm. Rapport : (01 Side 5 av 6

37 Det skal uansett monteres rekkverk for uteplassene i øverste etasje på minimum 1 m og det anbefales å montere et tett rekkverk fra gulv og opp til minimum 0,9 m (høyde brukt i beregninger i vedlegg 4). Dette vil gi store brukbare uteplasser med tilfredsstillende lydforhold. For å få tilfredsstillende støynivå på hele uteplassen må det monteres høyere tett rekkverk. Lekeareal Mellom de tre byggene er det anlagt et lekeareal. Lekearealet ligger delvist skjermet av en fellesbygning. Arealet må skjermes i det sørøstlige hjørne med en 2 meter høy støyskjerm for å få tilfredsstillende lydforhold på hele arealet (se vedlegg 4). Rappon : ROI Side 6 av 6

38 ao A CD co Ny Bygg Vedlegg 1 lunde. Sogne Stoysonekart Lden, h = 4 ni Uten nye bygg Lundeveien 55 db 55 <=. 65 di3 65 c.=. da lload Onto Buildinq Ground Absorpaon Contour Line 04 Aecifiver Calculat on Aren Opodragsgiver Arkade Arklektkontor AS vianirl I 6uvland lharbeidet av: M.1 Konaorlert av: HH

39 co, Vedlegg 2 Cv 0 0 Lunde, Sogne Stoysonekart Lden, h = 4 rn Med nye bygg Lundeveien < 55 cift 55crn. < 65 df3 MI 65 del Road 8rnaling n-- Har er Ground Absorption Dato Contour line Calculation Area Oppdragsgarer Arkade Arkaektionlor AS v/arild Lauvland Ularbealet ato MJ Kontrollert av HH

40 / CD /48 4:7 \ / ,5, sti se R so so so sa ; , , ss , ( F,80 ti EID Vedlegg 3 Lunde, Sogne Høyeste beregnet fasadenlvåer. rti 55 db 55 c. c6sdb c= db - Road rrr Building Ground Atisruplion Conlour Line Daio Building Evalualion Calculalion Area Oppdragsgiver Arkade ArkiteMkontor AS v/arild Lauvland Illarbeide1 av MJ Kontrollert av: HH /

41 ? 53 7 "-t : a t Trappelarn' Vedlegg 3A Lunde, Søgne Hoyeste beregnet fasedenivåer med ny plassering av 4. etasjers bygg 0 CO Co Lundeveien. < 55 del 55 <=. < 65 del 65 <=. db Dato: Road Building Ground Abserption Conlour Line Building Evaluation Calculation Area Opperagsciver: Arkade Arkitektkontor AS v/arild Lauvland Utarbeidet av: MJ Hontrollen av: HI

42 ,9 m 0,9 m ISKermer 1,2 m' Lekeareal 1,2 m' F2,0 Frit 1-1-9' ST1 0,9 m Vedlegg 4 Lunde, Segne Steysonekart Lden, h = 2 m Lekeareal og skerming av uteplasser finegiassingi Innglassing 55 db 1 55 <= < 65 db 65 <= db Road MM Building Ba Ground Absorption Contour Line Dato: Receiver Calculallon Area Oppdragsgiver: Arkade Arkiteklkontor AS v/arild Lauvland Ularbeidet av: MJ Kontrollert av: HH

INNLEDNING... 3 GRENSEVERDIER/FORSKRIFTSKRAV...

INNLEDNING... 3 GRENSEVERDIER/FORSKRIFTSKRAV... Innhold INNLEDNING... 3 GRENSEVERDIER/FORSKRIFTSKRAV... 5 UTENDØRS STØYFORHOLD MILJØVERNDEPARTEMENTETS RETNINGSLINJER... 5 ANBEFALTE KRAV FOR OPPFØRING AV BOLIG I STØYSONER... 5 INNENDØRS STØYNIVÅ - BYGGEFORSKRIFTENE...

Detaljer

ÅROSSANDEN 5 OG 7, SØGNE Vurdering av støy fra veitrafikk

ÅROSSANDEN 5 OG 7, SØGNE Vurdering av støy fra veitrafikk Dato : 16.03.2016 Antall sider : 5 Antall vedlegg : 1 ÅROSSANDEN 5 OG 7, SØGNE Vurdering av støy fra veitrafikk Oppdragsgiver: Årossanden AS v/ Erik Langeland Utført av: Kontrollert av: Katrine Arnesen

Detaljer

LUDEFLATEN, VENNESLA KOMMUNE - REVISJON Trafikkstøyvurdering

LUDEFLATEN, VENNESLA KOMMUNE - REVISJON Trafikkstøyvurdering RAPPORT : Dato : 01.03.2016 Antall sider : 9 Antall vedlegg : 4 (5 sider) LUDEFLATEN, VENNESLA KOMMUNE - REVISJON Trafikkstøyvurdering Oppdragsgiver: Trollvegg Arkitektstudio AS v/ Endre Fennefoss Balchen

Detaljer

OMSORGSBOLIGER I MOSJØEN INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 2. 3 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER 3 3.1 Støy på uteområder 3 3.2 Støynivå innendørs 4

OMSORGSBOLIGER I MOSJØEN INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 2. 3 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER 3 3.1 Støy på uteområder 3 3.2 Støynivå innendørs 4 FORTUS OMSORG MOSJØEN AS OMSORGSBOLIGER I MOSJØEN STØYUTREDNING ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF + 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG

Detaljer

KJELSVIKA - SANDE KOMMUNE Vurdering av vegtrafikkstøy

KJELSVIKA - SANDE KOMMUNE Vurdering av vegtrafikkstøy RAPPORT : 1010786400-00- R01 Dato : 09.09.2015 Antall sider : 6 Antall vedlegg : 1 KJELSVIKA - SANDE KOMMUNE Vurdering av vegtrafikkstøy Oppdragsgiver: Utført av: Kontrollert av: BoligPartner v/monika

Detaljer

PARKEN SØGNE Støyvurdering for veitrafikk til nye nærings- og leilighetsbygg

PARKEN SØGNE Støyvurdering for veitrafikk til nye nærings- og leilighetsbygg RAPPORT : 955--R Dato :.9.5 Antall sider : Antall vedlegg : PARKEN SØGNE Støyvurdering for veitrafikk til nye nærings- og leilighetsbygg Oppdragsgiver: Søgne Eiendom AS, v/ Aslak Bestul Utført av: Kontrollert

Detaljer

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL.

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL. Side 1 Skaun kommune Arkivkode: L13 Arkivsaksnr.: 13/505 Saksbehandler: Ingebjørg Stavheim Saksnummer Utvalg Møtedato 4/15 Plan og miljøutvalget 13.01.2015 2/15 Kommunestyret 29.01.2015 SAKEN GJELDER:

Detaljer

KIWI LANGENES, SØGNE KOMMUNE Vurdering av støy fra vegtrafikk i forbindelse med reguleringsplan

KIWI LANGENES, SØGNE KOMMUNE Vurdering av støy fra vegtrafikk i forbindelse med reguleringsplan RAPPORT : Dato : 08.09.2015 Antall sider : 10 Antall vedlegg : 1 KIWI LANGENES, SØGNE KOMMUNE Vurdering av støy fra vegtrafikk i forbindelse med reguleringsplan Oppdragsgiver: Utført av: Kontrollert av:

Detaljer

Saksframlegg. Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen

Saksframlegg. Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2715-4026/2015 Saksbehandler: Daniel Holm Dato: 23.02.2015 Saksframlegg Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

NESGATA 18 OG 20, TVEDESTRAND Vurdering av støy fra veitrafikk og dimensjonering av fasade

NESGATA 18 OG 20, TVEDESTRAND Vurdering av støy fra veitrafikk og dimensjonering av fasade RAPPORT : 272-1-R1 Dato : 11.12.21 Antall sider : Antall vedlegg : 2 NESGATA 1 OG 2, TVEDESTRAND Vurdering av støy fra veitrafikk og dimensjonering av fasade Oppdragsgiver: Lindal Eiendom AS v/jan Lindal

Detaljer

Reguleringsendring, Gnr/Bnr 159/46 Gamle Drammensvei 152

Reguleringsendring, Gnr/Bnr 159/46 Gamle Drammensvei 152 Martin Rønning Gamle Drammensvei 152 Støyvurdering 2012-08-30 Oppdragsnr.: 5123516 0 2012-08-30 FROBE JAM JAM Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult

Detaljer

FAGDAG støy i arealplanlegging

FAGDAG støy i arealplanlegging FAGDAG støy i arealplanlegging 23.Oktober 2013 Marit Lillesveen Fylkesmannen i Oslo og Akershus NASJONALT FORVENTNINGSBREV ETTER NY PBL 6-1 Støy er et av miljøproblemene som rammer flest mennesker i Norge.

Detaljer

PLAN 0522, EIVINDVEIEN SOLA KOMMUNE Eksternstøyvurdering

PLAN 0522, EIVINDVEIEN SOLA KOMMUNE Eksternstøyvurdering RAPPORT : 7650-0-R01 PLAN 02, EIVINDVEIEN SOLA KOMMUNE Eksternstøyvurdering Dato : 30.04.2015 Antall sider : 10 Antall vedlegg : 3 Oppdragsgiver: Utført av: Kontrollert av: Asplan Viak AS v/margrete Stople

Detaljer

TREKANTEN VÅGSBYGDVEIEN, KRISTIANSAND TRAFIKKSTØYVURDERING REVIDERT UTFORMING AV BYGNINGER

TREKANTEN VÅGSBYGDVEIEN, KRISTIANSAND TRAFIKKSTØYVURDERING REVIDERT UTFORMING AV BYGNINGER RAPPORT : 910202-0-R02 Dato : 07.05.2015 Antall sider : 11 Antall vedlegg : 3 (10 sider) TREKANTEN VÅGSBYGDVEIEN, KRISTIANSAND TRAFIKKSTØYVURDERING REVIDERT UTFORMING AV BYGNINGER Oppdragsgiver: Arbeidsfellesskapet

Detaljer

KRYSSUTBEDRING VORMSUNDVEGEN HVAMSVEGEN I NES KOMMUNE Vurdering av støy ved eksisterende bebyggelse

KRYSSUTBEDRING VORMSUNDVEGEN HVAMSVEGEN I NES KOMMUNE Vurdering av støy ved eksisterende bebyggelse RAPPORT : 751300-1-R01 Revisjon : 1 Dato : 19.12.2014 Antall sider : 8 Antall vedlegg : 2 (4 sider) KRYSSUTBEDRING VORMSUNDVEGEN HVAMSVEGEN I NES KOMMUNE Vurdering av støy ved eksisterende bebyggelse Oppdragsgiver:

Detaljer

Plan Støyrapport Vedlegg 28 DETALJREGULERING. s. 1/9

Plan Støyrapport Vedlegg 28 DETALJREGULERING. s. 1/9 s. 1/9 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 AKTUELLE KRAV OG RETNINGSLINJER... 3 2.1 UTENDØRS STØY - T-1442... 3 2.2 M-128 (2014): VEILEDEREN TIL T-1442... 4 2.3 INNENDØRS STØY - NS 8175... 4 3 MÅLSETTING... 5

Detaljer

INNHOLD. Side 2 av 7. Rapport : 690000-0-R01

INNHOLD. Side 2 av 7. Rapport : 690000-0-R01 INNHOLD 1 GENERELT... 3 2 AKTUELLE KRAV OG RETNINGSLINJER... 3 2.1 UTENDØRS STØY - T-1442... 3 2.2 INNENDØRS STØY - NS 8175... 4 3 OM BEREGNINGENE... 5 3.1 METODE... 5 3.2 TRAFIKKFORHOLD... 5 4 UTENDØRS

Detaljer

RAPPORT. Granmo gård OPPDRAGSGIVER. Stig O. Bakken EMNE. Støyvurdering. DATO / REVISJON: 22. mai 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 416712-RIA-RAP-01

RAPPORT. Granmo gård OPPDRAGSGIVER. Stig O. Bakken EMNE. Støyvurdering. DATO / REVISJON: 22. mai 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 416712-RIA-RAP-01 RAPPORT Granmo gård OPPDRAGSGIVER Stig O. Bakken EMNE DATO / REVISJON: 22. mai 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 416712-RIA-RAP-01 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag fra kunde.

Detaljer

1 INNLEDNING SITUASJONSBESKRIVELSE... 5

1 INNLEDNING SITUASJONSBESKRIVELSE... 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 2 RETNINGSLINJER OG FORSKRIFTSKRAV... 3 2.1 STØY FRA VEITRAFIKK OG SKYTEBANE, T-1442 (UTENDØRS STØY)... 3 2.2 TA 2115: VEILEDEREN TIL T-1442... 3 3 MÅLSETTING... 4

Detaljer

FASIT ingeniørtjenester AS. Hjorten, Kaupanger Veitrafikkstøy

FASIT ingeniørtjenester AS. Hjorten, Kaupanger Veitrafikkstøy FASIT ingeniørtjenester AS RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 464781 Kunde: FASIT ingeniørtjenester AS Sammendrag: Lydforhold på utendørs oppholdsareal Lydnivå (L den ) fra veitrafikkstøy på utendørs

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. Ihht. pbl. 12-8 varsles det på vegne av Kongsberg kommunale eiendom KF om oppstart av reguleringsarbeid for Landstads gate 14-20, plan 430R.

Detaljer

BLAKSTAD, GNR. 18/BNR. 410, FROLAND KOMMUNE INNLEDENDE TRAFIKKSTØYVURDERING

BLAKSTAD, GNR. 18/BNR. 410, FROLAND KOMMUNE INNLEDENDE TRAFIKKSTØYVURDERING II1II 00 90 2745 20 1 4.07-9 II BLAKSTAD, GNR. 18/BNR. 410, FROLAND KOMMUNE INNLEDENDE TRAFIKKSTØYVURDERING Oppdransgiver: Pollen Bygg & Eiendom /v Niels R. Kaastrup Nielsen SAMMENDRAG Det er planlagt

Detaljer

Rapport Rapport nr.: 655/2009

Rapport Rapport nr.: 655/2009 Minister Ditleffs vei 8 0862 Oslo Rapport Rapport nr.: 655/2009 Til: Nils Haugrud Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Fra: Minister Ditleffs vei 8, 0862 Oslo v/ Eyjolf Osmundsen Telefon: 22 23 79 70 E-mail.:

Detaljer

Planbeskrivelse. Oppstart av planarbeidet.

Planbeskrivelse. Oppstart av planarbeidet. Planbeskrivelse INGENIØR Detaljregulering gnr 15 bnr 14 Kilen. Songdalsvegen 750 Bakgrunn. På vegne av grunneier Jonny Tønnesland fremmes forslag til regulering av gnr15 bnr 14 til boligformål. Området

Detaljer

Maksimalnivåene, L 5AF for veitrafikk og L 5AS for flytrafikk, er innenfor grenseverdien i T-1442 for områdene satt av til begge byggetrinn.

Maksimalnivåene, L 5AF for veitrafikk og L 5AS for flytrafikk, er innenfor grenseverdien i T-1442 for områdene satt av til begge byggetrinn. COWI AS har på oppdrag fra Rygge kommune utført beregninger av vegtrafikkstøy og vurdering av flytrafikkstøy på uteområder og ved fasader i sammenheng med reguleringsplan for planlagte omsorgsboliger mellom

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

INNHOLD VEDLEGG. Utskrift av beregninger av støyberegning: Vedlegg 1. Veitrafikk og jernbane. Lden. Vedlegg 2. Tett rekkverk, høyde 1,6 m.

INNHOLD VEDLEGG. Utskrift av beregninger av støyberegning: Vedlegg 1. Veitrafikk og jernbane. Lden. Vedlegg 2. Tett rekkverk, høyde 1,6 m. INNHOLD 1 GENERELT... 3 2 AKTUELLE KRAV OG RETNINGSLINJER... 4 2.1 Utendørs støy - T-1442... 4 2.2 TA 2115: Veilederen til T-1442... 4 2.3 Innendørs støy - NS 8175... 5 3 MÅLSETTING... 6 4 TRAFIKKFORHOLD...

Detaljer

Dette gjelder også lekeplass og andre parkanlegg.

Dette gjelder også lekeplass og andre parkanlegg. Fra: Lohne, Gunnar[Gunnar.Lohne@ae.no] Dato: 28.12.2015 14:15:22 Til: Postmottak Tittel: SV: Offentlig ettersyn og høring - Detaljregulering for Langenesveien 290, 292 og 294 - Plan ID 201509 Agder Energi

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod - GB 26/65 - Okse

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod - GB 26/65 - Okse Søgne kommune Arkiv: 26/65 Saksmappe: 2012/1563-30926/2012 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 02.10.2012 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod

Detaljer

Vågeveien 27, Fjell kommune

Vågeveien 27, Fjell kommune Kilde Akustikk AS Rapport 5874-1 Vågeveien 27, Fjell kommune Vegtrafikkstøy Kun til illustrasjon for Arkitekt Rolv Eide juni 11 Rapport 5874-1 9 sider Voss Versjon Vår ref Kilde Akustikk AS Bergen - Voss

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Vedleggsoversikt. Utskrift av beregninger: Støysonekart L den.

INNHOLDSFORTEGNELSE. Vedleggsoversikt. Utskrift av beregninger: Støysonekart L den. INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 1 1 BAKGRUNN... 3 2 AKTUELLE KRAV OG RETNINGSLINJER... 3 2.1 GENERELT... 3 2.2 UTENDØRS STØY MILJØVERNDEPARTEMENTETS RETNINGSLINJER T-1442... 3 2.3 M-128: VEILEDEREN TIL

Detaljer

Oppdragsnr: 66013 Dato: 25. november 2014. Rapportnr: AKU - 01 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 25. november 2014

Oppdragsnr: 66013 Dato: 25. november 2014. Rapportnr: AKU - 01 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 25. november 2014 RAPPORT Åsdalen - Reguleringsplan Kunde: Aukra kommune v/ Kjell Lode Sammendrag: Det tiltenkte området for tjenesteyting ligger i gul støysone for veitrafikkstøy fra Fv215. For at grenseverdiene skal bli

Detaljer

1 INNLEDNING... 3 2 MILJØVERNDEPARTEMENTETS RETNINGSLINJE T-1442... 4 3 MÅLSETTING... 4

1 INNLEDNING... 3 2 MILJØVERNDEPARTEMENTETS RETNINGSLINJE T-1442... 4 3 MÅLSETTING... 4 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 2 MILJØVERNDEPARTEMENTETS RETNINGSLINJE T-1442... 4 3 MÅLSETTING... 4 4 OM BEREGNINGENE... 5 4.1 TRAFIKKTALL... 5 4.2 METODE OG BEREGNINGSMODELL... 6 4.3 BEREGNINGSSITUASJONER...

Detaljer

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Referanse ARHO/2013/1375-16/504.005.05 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Detaljreguleringsplan for Aunevegen

Detaljer

Oppdragsnr: Dato: Rapportnr: AKU01 Revisjon: 0 Revisjonsdato:

Oppdragsnr: Dato: Rapportnr: AKU01 Revisjon: 0 Revisjonsdato: RAPPORT Kongsgårdmoen skole Kunde: Kongsberg Kommunale Eiendom KF v/ Brynjar Henriksen Sammendrag: Planlagt ny skole oppfyller retningslinje T 1442. Oppdragsnr: 47063 00 Dato: 13.08.2013 Rapportnr: AKU01

Detaljer

INNHOLD. Side 2 av 11. Rapport : 697700-0-R01

INNHOLD. Side 2 av 11. Rapport : 697700-0-R01 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 AKTUELLE KRAV OG RETNINGSLINJER... 3 2.1 UTENDØRS STØY VEITRAFIKK - T-1442... 3 2.2 STØY FRA BALLBINGE... 4 3 MÅLSETNING... 6 4 OM TRAFIKKSTØYBEREGNINGENE... 6 4.1 METODE -

Detaljer

BEREGNING AV TRAFIKKSTØY

BEREGNING AV TRAFIKKSTØY BEREGNING AV TRAFIKKSTØY Kongssenteret Kongsvinger nybygg og tilbygg Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 17.06.2008 Revidert: 10.10.2008 På oppdrag for Sektor

Detaljer

STØYVURDERING FELT B1, f_n1 og BF1

STØYVURDERING FELT B1, f_n1 og BF1 Q:\Prosjekt\2013\410364 Lade Alle 59-63\2. FAG\Fag_støy\Notat-støy.docx side 1 Notat Vedr: STØYVURDERING FELT B1, f_n1 og BF1 LADE ALLÉ 59-63, TRONDHEIM KOMMUNE Innledning I forbindelse med utarbeidelse

Detaljer

HANSKEMAKARGÅRDEN INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 2. 3 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER Støy på uteområder 2

HANSKEMAKARGÅRDEN INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 2. 3 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER Støy på uteområder 2 ARKIDECO AS HANSKEMAKARGÅRDEN STØY FRA VEITRAFIKK ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 74 Trondheim Norway TLF +47 02694 WWW cowi.com INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 2 3 FORSKRIFTER

Detaljer

Aunevegen 53 RAPPORT. SO Eiendom AS. Støyberegning reguleringsplan 416896-RIA-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE

Aunevegen 53 RAPPORT. SO Eiendom AS. Støyberegning reguleringsplan 416896-RIA-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Aunevegen 53 OPPDRAGSGIVER SO Eiendom AS EMNE DATO / REVISJON: 1. september 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 416896-RIA-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag

Detaljer

HØGMÆLEN MASSETAK, MELHUS INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 2. 3 FORUTSETNINGER Gjeldende krav Planområde 4 3.

HØGMÆLEN MASSETAK, MELHUS INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 2. 3 FORUTSETNINGER Gjeldende krav Planområde 4 3. SOLVANG OG FREDHEIM GUDBRANDSDALEN AS HØGMÆLEN MASSETAK, MELHUS ADRESSE COWI AS Hafstadvegen 15 6800 Førde TLF +47 02694 WWW cowi.no STØYVURDERING INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 2 3 FORUTSETNINGER

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Nysted Invest AS. Eneboliger Sandnes, gnr/bnr 62/788. Støyberegning

Nysted Invest AS. Eneboliger Sandnes, gnr/bnr 62/788. Støyberegning Nysted Invest AS Eneboliger Sandnes, gnr/bnr 62/788 Støyberegning RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 464981 Kunde: Nysted Invest AS v/ Rune Nysted Sammendrag: Lydforhold på utendørs oppholdsareal

Detaljer

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218 Arkiv: 162/292/L12 Saksmappe: 2012/2168-2150/2015 Saksbehandler: Anne Kristine Lysestøl Dato: 09.02.2015 1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien

Detaljer

Saksvik Øvre. Solem:hartmann AS. Veitrafikkstøy og skjermingstiltak. COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim

Saksvik Øvre. Solem:hartmann AS. Veitrafikkstøy og skjermingstiltak. COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Solem:hartmann AS Saksvik Øvre Veitrafikkstøy og skjermingstiltak COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Arkivsak: 2011/658-18 Arkiv: 0314 R1102 Dato: 03.03.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Morten Andreas Kirkemo Utv.saksnr Utvalg Møtedato Fast utvalg for

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

STØYVURDERING. Toneheim Folkehøyskole - Hamar Kommune

STØYVURDERING. Toneheim Folkehøyskole - Hamar Kommune STØYVURDERING Toneheim Folkehøyskole - Hamar Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering i forbindelse med reguleringsplan Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 21.03.2010 På forespørsel fra

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra byggegrense i plan, for oppføring av bolig og garasje på GB 37/307 - Tømmervigodden 2B

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra byggegrense i plan, for oppføring av bolig og garasje på GB 37/307 - Tømmervigodden 2B Søgne kommune Arkiv: 37/307 Saksmappe: 2014/1601-37406/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 17.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra byggegrense i plan, for oppføring av bolig og garasje

Detaljer

NOTAT SAMMENDRAG. OPPDRAG Heggtoppen 5, Lier DOKUMENTKODE 126686-RIA-NOT-001. EMNE Støyberegninger iht. reguleringsplanskisse TILGJENGELIGHET Åpen

NOTAT SAMMENDRAG. OPPDRAG Heggtoppen 5, Lier DOKUMENTKODE 126686-RIA-NOT-001. EMNE Støyberegninger iht. reguleringsplanskisse TILGJENGELIGHET Åpen NOTAT OPPDRAG Heggtoppen 5, Lier DOKUMENTKODE 16686-RIA-NOT-001 EMNE Støyberegninger iht. reguleringsplanskisse TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Arkitekt Bengt G. Michalsen AS OPPDRAGSLEDER Vidar Støen

Detaljer

STØYVURDERING. Ny butikk, Gata - Stange Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 11.07.

STØYVURDERING. Ny butikk, Gata - Stange Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 11.07. STØYVURDERING Ny butikk, Gata - Stange Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 11.07.2011 På forespørsel fra ASH Arkitekter AS v/tore Bergh er det foretatt

Detaljer

N o t a t 312850-02 M U L T I C O N S U L T. 1. Bakgrunn. 2. Krav og retningslinjer

N o t a t 312850-02 M U L T I C O N S U L T. 1. Bakgrunn. 2. Krav og retningslinjer N o t a t 312850-02 Oppdrag: Midtdeler E16 Gile - Botilrud Dato: 5. desember 2012 Emne: Oppdr.nr.: 312850 Til: Statens vegvesen Region sør Ingvild Skaug Kopi: Utarbeidet av: Arne Larsen Kontrollert av:

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr. 1- Ytre Åros 32 A

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr. 1- Ytre Åros 32 A Søgne kommune Arkiv: 20/525 Saksmappe: 2013/2613-37903/2014 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 19.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr.

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 50/6 Saksmappe: :2011/554-5 Saksbehandler: :JHO Dato: 29.12.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 6/12 Plan- og Bygningsrådet 27.01.12 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for etablering av utleieleilighet med areal større enn 60 m², på GB 19/249 - Grønngjelet 2A

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for etablering av utleieleilighet med areal større enn 60 m², på GB 19/249 - Grønngjelet 2A Søgne kommune Arkiv: 19/249 Saksmappe: 2012/1050-32076/2012 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 12.10.2012 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for etablering av utleieleilighet med areal større

Detaljer

Oppdragsnr: 25125 10 Dato: 10. desember 2014. Rapportnr: AKU 02 Revisjon: 6 Revisjonsdato: 24. februar 2015

Oppdragsnr: 25125 10 Dato: 10. desember 2014. Rapportnr: AKU 02 Revisjon: 6 Revisjonsdato: 24. februar 2015 RAPPORT Romsaas B3 Jessheim Hage Kunde: Solon Eiendom v/anders Winter Andersen Sammendrag: Ny bebyggelse er planlagt slik den skjermer mot støy fra E6 og Romsaas Alle. Mest mulig sammenhengende fasader

Detaljer

2011/5904 Fet kommune - Reguleringsplan - Gbnr 78/28, 78/52, 78/12 m fl - Enebakkneset - Detaljregulering - Uttalelse til offentlig ettersyn

2011/5904 Fet kommune - Reguleringsplan - Gbnr 78/28, 78/52, 78/12 m fl - Enebakkneset - Detaljregulering - Uttalelse til offentlig ettersyn SENTRALADMINISTRASJONEN Fet kommune Postboks 100 1901 FETSUND Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Thea Holten 07.11.2013 2013/16544-2/109673/2013 EMNE L12 Telefon 22 05 56 69 Deres

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

2.3 Mal for referat oppstartsmøte. Deltakere fra plankonsulent: Berit Kyllo-Steinmoen, Chris Martens (Voll Arkitekter)

2.3 Mal for referat oppstartsmøte. Deltakere fra plankonsulent: Berit Kyllo-Steinmoen, Chris Martens (Voll Arkitekter) 2.3 Mal for referat oppstartsmøte REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE Plannavn: Detaljreguleringsplan Bodøsjøen B7-3 og A1 Planid: 2015014 Møtedato: 25.06.15 Deltakere fra forslagsstiller: Roy B. Nilssen (Corponor)

Detaljer

STØYVURDERING. Boligfelt Petlund - Stange Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 17.02.

STØYVURDERING. Boligfelt Petlund - Stange Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 17.02. STØYVURDERING Boligfelt Petlund - Stange Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 17.02.2012 På forespørsel fra Trysilhus Areal AS v/geir Olai Jordanger

Detaljer

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune.

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune. Til høringsinstanser, grunneiere og naboer vår dato vår referanse 21.09.12 2012.428/RAS deres dato deres referanse Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien

Detaljer

Drivhusvegen. Reguleringsplan. Notat. NorgesGruppen Midt Norge, Dalgård Eiendom Dato Fra Til

Drivhusvegen. Reguleringsplan. Notat. NorgesGruppen Midt Norge, Dalgård Eiendom Dato Fra Til Drivhusvegen Reguleringsplan Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 25.0.201 Kenneth Røed Larsen NorgesGruppen Midt Norge, Dalgård Eiendom Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: L12 Saksmappe: :2006/510-67 Saksbehandler: :JHO Dato: 02.03.2012 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 26/12 Plan- og Bygningsrådet 16.03.2012 29/12

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

Saksframlegg. Sluttbehandling - Detaljregulering for Norddalsheia - Plan ID 201414

Saksframlegg. Sluttbehandling - Detaljregulering for Norddalsheia - Plan ID 201414 Søgne kommune Arkiv: L13 Saksmappe: 2014/3237-36868/2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 27.11.2015 Saksframlegg Sluttbehandling - Detaljregulering for Norddalsheia - Plan ID 201414 Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

STØYVURDERING. Farverikvartalet - Gjøvik Kommune

STØYVURDERING. Farverikvartalet - Gjøvik Kommune STØYVURDERING Farverikvartalet - Gjøvik Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering i forbindelse med forstudie Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 14.02.2013 På oppdrag for Farverikvartalet

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/2376-34208/2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 28.09.2015 Saksframlegg Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Detaljer

Sandnes kommune plan nr Detaljregulering for gnr. 39 bnr 1526, del av MAXI, Gravarsveien 11 Vurdering av vegtrafikkstøy til ny bebyggelse

Sandnes kommune plan nr Detaljregulering for gnr. 39 bnr 1526, del av MAXI, Gravarsveien 11 Vurdering av vegtrafikkstøy til ny bebyggelse RAPPORT : 777000-0-R01 Dato : 29.05.2015 Antall sider : 7 Antall vedlegg : 1 Sandnes kommune plan nr 2014116 Detaljregulering for gnr. 39 bnr 16, del av MAXI, Gravarsveien 11 Vurdering av vegtrafikkstøy

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013. Byplankontoret Planident: r20130040 Arkivsak:12/45873 Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136 Offentlig ettersyn Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

STØYVURDERING. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 26.06.2014

STØYVURDERING. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 26.06.2014 STØYVURDERING Bolig felt Nannestad sentrum - Nannestad Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 26.06.2014 På forespørsel fra STUSIONSW AS er det foretatt

Detaljer

3.2. Plassering av bebyggelse Bebyggelse skal plasseres innenfor angitte byggegrenser. Trapper og støttemurer tillates plassert utenfor byggegrense.

3.2. Plassering av bebyggelse Bebyggelse skal plasseres innenfor angitte byggegrenser. Trapper og støttemurer tillates plassert utenfor byggegrense. Byplankontoret Planident: r20130036 Arkivsak:13/15355 DETALJREGULERING AV Innherredsveien 103 alternativ 2 REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 10.7.2015 Dato for godkjenning

Detaljer

Antall sider inkl denne: 10

Antall sider inkl denne: 10 Minister Ditleffs vei 8B 0862 Oslo Rapport Rapport nr.: 785/2013 Til: itre as Åsveien 14 1712 Grålum Att.: Anne Gro Lamberg annegro@itre-as.no Fra: Minister Ditleffs vei 8, 0862 Oslo v/ Eyjolf Osmundsen

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE - 1 - REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PLANR 46/107 Arkivsaks nr.: 14/1661

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PLANR 46/107 Arkivsaks nr.: 14/1661 SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PLANR 46/107 Arkivsaks nr.: 14/1661 Privat detaljregulering Bilsentret Finnsnes - merknadsbehandling - gnr. 46 bnr. 107, 33 mfl.... Sett inn saksutredningen

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av bolig og garasje m. leilighet på GB 13/55 - Langeneskilen 2

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av bolig og garasje m. leilighet på GB 13/55 - Langeneskilen 2 Søgne kommune Arkiv: 13/55 Saksmappe: 2012/2544-20570/2013 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 16.06.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av bolig og garasje m. leilighet på GB

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ. Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt:

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ. Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt: SONGDALEN KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utvalg, komitè Møtedato Saksnr Saksbeh. m.m. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ Saksansv.: Kay Christian Jørgensen Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt: Arkivsaknr.:

Detaljer

RAPPORT Egerbergkvartalet. Støyvurdering.

RAPPORT Egerbergkvartalet. Støyvurdering. RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: RIAKU01 98192001 Kunde: Råd Eiendom AS Sammendrag: Sweco Norge har beregnet støy fra vegtrafikk og jernbane i prognoseåret 2032 mot planlagte boliger ved Egerbergkvartalet

Detaljer

Block Watne AS. Holstad (B12), Maura Felt B1-B4. Støy

Block Watne AS. Holstad (B12), Maura Felt B1-B4. Støy Block Watne AS Holstad (B12), Maura Felt B1-B4 Støy RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 464281 Kunde: Block Watne AS Holstad (B12), Maura Felt B1-B4 Støy Sammendrag: Det er utført beregninger av

Detaljer

BEREGNING AV TRAFIKKSTØY

BEREGNING AV TRAFIKKSTØY BEREGNING AV TRAFIKKSTØY Jægersborg Boligfelt Stange Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering av vegtrafikkstøy Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 15.10.2011 På forespørsel fra ASH Arkitekter

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

RAPPORT. Myrkdalen Fjellandsby. Vurdering vegtrafikkstøy. FK1-FK3 Myrkdalen Fjellandsby. Sweco Norge AS

RAPPORT. Myrkdalen Fjellandsby. Vurdering vegtrafikkstøy. FK1-FK3 Myrkdalen Fjellandsby. Sweco Norge AS Myrkdalen Fjellandsby Oppdragsnr. 98825001 Vurdering vegtrafikkstøy. FK1-FK3 Myrkdalen Fjellandsby FK1-FK3 VOSS Sweco Norge AS Utarbeidet av Bernt Heggøy Kontrollert av Kjell Olav Aalmo 1 (9) S w e co

Detaljer

Oppdragsnr: 66017 Dato: 19. januar 2015. Rapportnr: AKU - 01 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 19. januar 2015

Oppdragsnr: 66017 Dato: 19. januar 2015. Rapportnr: AKU - 01 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 19. januar 2015 RAPPORT Nautneset vest - Reguleringsplan Kunde: Aukra kommune v/ Svein Rune Notøy Sammendrag: Estimert trafikkøkning på Nautnesvegen som følge av utvidelse av eksisterende industrihotell/brakkerigg utgjør

Detaljer

Alle fasadene som vender mot veier i nord, øst og vest er utsatt for veitrafikkstøy over

Alle fasadene som vender mot veier i nord, øst og vest er utsatt for veitrafikkstøy over RAPPORT Saga Terrasse, Jessheim Kunde: Jessheim Byutvikling AS v/ Gunnar Bakken Sammendrag: Alle fasadene som vender mot veier i nord, øst og vest er utsatt for veitrafikkstøy over anbefalt grenseverdi

Detaljer

Oppdragsnr: 25125-10 Dato: 10. desember 2014. Rapportnr: AKU - 02 Revisjon: 8 Revisjonsdato: 27. mai 2015

Oppdragsnr: 25125-10 Dato: 10. desember 2014. Rapportnr: AKU - 02 Revisjon: 8 Revisjonsdato: 27. mai 2015 RAPPORT Romsaas B3 Jessheim Hage Kunde: Solon Eiendom v/anders Winter Andersen Sammendrag: Rapporten er justert etter innspill fra Statens vegvesen, hvor følgende er hensyntatt: Trafikk på fylkesveg 454

Detaljer

RAPPORT. Bjørnsveen Panorama, støyberegning BJØRNSVEEN PANORAMA OSL AKUSTIKK BEREGNING AV VEITRAFIKKSTØY TIL BJØRNSVEEN PANORAMA

RAPPORT. Bjørnsveen Panorama, støyberegning BJØRNSVEEN PANORAMA OSL AKUSTIKK BEREGNING AV VEITRAFIKKSTØY TIL BJØRNSVEEN PANORAMA BJØRNSVEEN PANORAMA Bjørnsveen Panorama, støyberegning OPPDRAGSNUMMER 13525001 BEREGNING AV VEITRAFIKKSTØY TIL BJØRNSVEEN PANORAMA OSL AKUSTIKK BJØRNSVEEN PANORAMA AS HÅKON EIVIND LARSEN TORE SANDBAKK

Detaljer

STØYVURDERING. Lundsjordet - Eidsvoll Kommune

STØYVURDERING. Lundsjordet - Eidsvoll Kommune STØYVURDERING Lundsjordet - Eidsvoll Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering i forbindelse med reguleringsplan Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 21.09.2012 På oppdrag for Sjåtil & Fornæss

Detaljer

Rapport_. Støyutredning, reguleringsplan rundkjøring. Arild Reinertsen. Vegtrafikkstøy OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport_. Støyutredning, reguleringsplan rundkjøring. Arild Reinertsen. Vegtrafikkstøy OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport_ Støyutredning, reguleringsplan rundkjøring OPPDRAGSGIVER Arild Reinertsen EMNE DATO: 26. JUNI 2014 DOKUMENTKODE: 312941-RIA-RAP-002 RAPPORT OPPDRAG Støyutredning, reguleringsplan rundkjøring DOKUMENTKODE

Detaljer

BEREGNING AV TRAFIKKSTØY

BEREGNING AV TRAFIKKSTØY BEREGNING AV TRAFIKKSTØY Boligfelt B5, Kløfta - Skedsmo Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering av vegtrafikkstøy Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 24.05.2012 På forespørsel fra 3Bygg

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra byggegrense langs Hølleveien - GB 23/18 - Høllegata 12.

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra byggegrense langs Hølleveien - GB 23/18 - Høllegata 12. Søgne kommune Arkiv: 23/18 Saksmappe: 2013/1732-25389/2013 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 23.10.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra byggegrense langs Hølleveien - GB 23/18 - Høllegata 12.

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 223/12 Plan- og miljøutvalget 10.10.2012

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 223/12 Plan- og miljøutvalget 10.10.2012 Søgne kommune Arkiv: 47/11 Saksmappe: 2012/2433-27616/2012 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 05.09.2012 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens krav om reguleringsplan for riving av

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12 SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN FOR BAKKEGATA 12, GNR. 52, BNR. 153 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 08/1871 Løpenr.: 2308/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER

Detaljer

Rapport_. Fv. 185 Njøsavegen. Statens vegvesen Region vest. Støyvurdering OPPDRAGSGIVER EMNE DATO: 20. DESEMBER 2013 DOKUMENTKODE: 613873-RIA-RAP-001

Rapport_. Fv. 185 Njøsavegen. Statens vegvesen Region vest. Støyvurdering OPPDRAGSGIVER EMNE DATO: 20. DESEMBER 2013 DOKUMENTKODE: 613873-RIA-RAP-001 Rapport_ Fv. 185 Njøsavegen OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen Region vest EMNE DATO: 20. DESEMBER 2013 DOKUMENTKODE: 613873-RIA-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til

Detaljer

Skjervøy kommune Skjervøy kommune

Skjervøy kommune Skjervøy kommune Skjervøy kommune Skjervøy kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Melding om vedtak Deres ref: Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato «REF» 2011/343-11 35348/2011 L12 23.09.2011 Reguleringsplan"Ratamajordet"

Detaljer

Musskjerneset campingplass

Musskjerneset campingplass Kilde Akustikk AS Rapport 5884-1 Musskjerneset campingplass Støyvurdering Utsnitt av reguleringsplan. for Ing. Egil Ulvund AS juni 11 Rapport 5884-1 9 sider Voss Versjon Vår ref Kilde Akustikk AS Bergen

Detaljer