Saksframlegg. Offentlig ettersyn av detaljregulering for deler av Lunde sentrum - GB 71/182, 71/183 m.fl.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksframlegg. Offentlig ettersyn av detaljregulering for deler av Lunde sentrum - GB 71/182, 71/183 m.fl."

Transkript

1 Søgne kommune Arkiv: L13 Saksmappe: 2012/ /2013 Saksbehandler: Daniel Holm Dato: Saksframlegg Offentlig ettersyn av detaljregulering for deler av Lunde sentrum - GB 71/182, 71/183 m.fl. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 68/13 Plan- og miljøutvalget Rådmannens forslag til vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningsloven legges forslag til detaljregulering for deler av Lunde sentrum ut på offentlig ettersyn i 6 uker (vedlegg 1-11). Følgende tilleggspunkt legges inn i bestemmelser før utleggelse: 4 Før det kan gis igangsettingstillatelse skal 200-års flom være kartlagt og dokumentert for Lundeelva. 200-års flomberegning skal legges til grunn ved prosjektering og søknad om byggetillatelse. Bakgrunn for saken: Sørbuss AS har iht. plan- og bygningslovens bestemmelser fremmet privat forslag til detaljregulering på Lunde. Konsulent og oppdragsansvarlig for planarbeidet er Arkade arkitektkontor AS. Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende infrastruktur. Forslaget fremmes med bakgrunn i plankrav for område i gjeldende reguleringsplan for Lunde, vedtatt Etter pbl 12-1 tredje ledd kreves også reguleringsplan for gjennomføring av større bygge- og anleggstiltak. Plan- og miljøutvalget besluttet i møte av at saken skulle utsettes. Videre ble det besluttet at tiltakshaver skulle vurdere mulighet for næring, utvidet uteoppholdsareal, flere parkeringsplasser, takutforming og høyde på byggene opp mot gjeldende reguleringsplan. Forslagsstiller har nå fremmet et revidert forslag. Saksutredning: Administrasjonen viser til vedlagte saksutredning fra møtet (vedlegg 19). Administrasjonen vil kommentere de endringer man ser fra tidligere innsendt forslag.

2 Illustrasjonsskisser: Det nye forslaget opp mot opprinnelig forslag som ble fremmet til møte den Vei og parkering I revidert forslag er «ringveien» i gjeldende plan tatt ut. Dette gir noe mer uteoppholdsareal og anses som positivt dersom område kun skal betjene boliger. Intensjonen med ringveien var

3 blant annet å betjene publikumsrettet virksomhet i første etasje av bebyggelsen. Når dette ikke er aktuelt ser administrasjonen heller ikke nødvendigheten av opprettholdelse av et slikt veisystem. Vei på alle kanter av boligbebyggelse anses som lite gunstig. Forslaget medfører også endring i nedkjøring til parkeringskjeller. I opprinnelig forslag var nedkjøring til parkeringskjeller lagt på adkomstveien inn med bedehuset. Forslaget er også oppjustert med hensyn til parkeringskravene med 1,5 plasser + 0,25 gjesteparkering. Forslaget samsvarer derfor nå med gjeldende kommuneplans krav til parkeringsdekning. Ellers kan det nevnes at det er lagt inn mer bakkeparkering helt i nord (13 plasser) og at det interne gangveisystemet er omstrukturert. Uteoppholdsarealer Forslagsstiller har «oppjustert» forslaget med minste uteoppholdsareal per boenhet. Administrasjonen vil presisere at det i realiteten ikke er noe store endringer fra tidligere. De endringer som er gjort er først og fremst at noe veiareal omreguleres til uteoppholdsareal. Tilsvarende legges det inn mer veiareal med innkjøring til parkeringskjeller slik at totalt sett er det ikke store endringer fysisk i kartet. Endringen som er gjort går først og fremst på bestemmelsene til reguleringsplanforslaget der det i opprinnelig plan sto minste uteoppholdsareal på 50m 2. Nå har man valgt å sette 60m 2. Bestemmelsene er således bare oppjustert slik at de samsvarer med hva som faktisk er mulig å oppnå innenfor planområde. Administrasjonen har tidligere påpekt at areal avsatt til lek muligens er lite. Dette er drøftet i saksutredningen av og det nye forslaget innebærer ingen reelle endringer i forhold til størrelser på lekeareal. Uteoppholdsareal per boenhet (inkl. lekeareal og park) er 61m 2 i følge forslagsstiller. Av dette utgjør 5m 2 lekeareal. Forslaget er således fortsatt i strid med bestemmelsen om krav til 25m 2 per boenhet avsatt til lek, tilsvarende som «bankbygg» reguleringsplanforslaget. Det vises for øvrig til drøftinger rundt dette i saksutredningen av og at dette generelt er et vanskelig tema. Bebyggelsesstruktur Det er gjort mindre justeringer på plassering av bygninger. Konklusjon: Administrasjonen kan ikke se at det gjort noen særlige endringer utover overnevnte. Det vesentligste er omlegging av veisystemet som fremstår som en bedre løsning totalt sett. Administrasjonen opprettholder tidligere innstilling i saken. Rådmannens merknader: Det vises til saksutredningen av Vedlegg 1 revidert forslag reguleringsplankart 2 revidert bestemmelser 3 revidert planbeskrivelse 4 revidert illustrasjonsplan 5 3D skisser 6 innkommende innspill 7 støyvurdering 8 ROS-analyse

4 9 vurdering av byggegrunn 10 kart over skoler barnehager 11 vann- og avløps plan 12 bestemmelser gjeldende reguleringsplan 13 bestemmelser KP arealdel 14 forskrift om konsekvensutredninger 15 opprinnelig forslag til illustrasjonsplaner og snitt 16 opprinnelig forslag til reguleringsplankart 17 opprinnelig forslag bestemmelser 18 opprinnelig forslag planbeskrivelse 19 saksutredning til møte

5

6 DetaljreguleringsplanfordelavLunde, GB71/182,71/183m.fl. Søgnekommune Planid: Reguleringsbestemmelser Plandatert Bebyggelseoganlegg.(PBL 125nr.1) 1.1 Bebyggelsestype. Innenforreguleringsområdetskaldetoppføresleiligheteriblokk,utvendigsøppelbodog transformatorstasjon. Kjellerplan,medparkering/boder/sykkelparkeringkangåutenforbyggegrenseogskalvære heltunderbakkenivå.dettekanbareskjeinnenforformålsogeiendomsgrense,etter godkjentutomhusplan. 1.2 Byggegrenser. Byggegrenserfremgåravplankart. 1.3 Universellutforming. 100%avalleblokkleiligheterskaltilretteleggessomtilgjengeligeboenheter,med hovedfunksjonerpåinngangsplanet.medhovedfunksjonermenesoppholdsrominklusiv kjøkken,soveromogbadmedtoalett. 1.4 Uteoppholdsareal. Forhverbruksenhetskaldetavsettes60m2uteoppholdsareal,inkl.balkonger,terrasserog takterrasser.svalganger,oginnglassedearealerskalikkeinngåuteoppholdsarealet. 1.5 Utnyttelse/høyder. IBRAermedregnetsvalganger,innglassedebalkongerogbalkongerettergjeldenderegler. Takutstikk,arealforparkeringogboderpåkjellerplanerikkemediBRAoppstillingen. ByggeområdeBB1,tillatesmaks.3700m2BRA,ogmaks.26bruksenheter. ByggeområdeBB2,tillatesmaks.2300m2BRA,ogmaks.14bruksenheter. ByggeområdeBB3,tillatesmaks.2600m2BRA,ogmaks.17bruksenheter. Bebyggelsenskalhaflatetak.Høydepågulv1.etasjeoggesimshøydefremgåravplankartet. BebyggelsenpåBB1skalha4etasjermedtilbaketrukket5.etasje. BebyggelsenpåBB2skalha2etasjermedtilbaketrukket3.etasje. BebyggelsenpåBB3skalha3etasjermedtilbaketrukket4.etasje.

7 1.6 Tekniskeinstallasjoner. Nødvendigetekniskeinstallasjonerkanikkeværehøyereenn0,5movermaks.gesimshøyde. 1.7 Støy. DetskalværeinnglassingavallebalkongeriblokkBB2,samt2stkbalkongiblokkBB3.For øvrighenvisestiltrafikkstøyvurderingutførtavsinusasdatert Innenforområderavmerketmedfaresonerstøyskalavbøtendetiltakistøyrapport R01av leggestilgrunnvedprosjektering,søknadombyggetillatelseogutførelse. Vedsøknadombyggetillatelseskalbebyggelsensstørrelse,plasseringogutformingværei samsvarmedrapporten.dersomdetervesentligeavvikskaldetfremleggesnystøyrapport somendelavsøknadombyggetillatelse Parkering. Detskalvære1,5parkeringsplasserpr.boenhet.Itilleggskaldetvære0,25 gjesteparkeringsplasserforhverboenhet.minimum5%avdettotaleantallparkeringsplasser skalværehcplasser. Sykkelparkering. Detavsettes1,0oppstillingsplassforsykkelpr.boenhet Avkjørsel. Kjørevegeroginnogutkjørslerutføresogdimensjoneresiht.vegnormalenforSøgne. Avkjørslerervistmedpilerpåplankartet. 2. Samferdselsanleggogtekniskinfrastruktur(PLB 125nr.2) Detskalutarbeidestekniskplanforallearealerregulerttilsamferdselsanleggogteknisk infrastruktur.tekniskeplanerforvannogavløpskalomfatteheleplanområdetmed nødvendigtilknytningertileksisterendenett.o_veg12skalanleggesmedfastdekkeog belysning.samferdselsanleggogtekniskinfrastrukturskalanleggessomvistpåplanogi samsvarmedgjeldendekommunalenormaler Uteopphold(PLB 125nr.1) Detskalutarbeidesenfellesutomhusplanforalleutomhusarealer.Planenskalgodkjennes avsøgnekommune. Utomhusplanenskalvise: Terrengbearbeidingogovergangmottilstøtendeområder. Utformingogmøbleringavlekeplass. Utformingogmøbleringavoffentligfriområde/parklangsLundeveien. Terrengmurer,nybeplantningogavskjerming. Rasogfallsikring. Rekkefølgebestemmelser. Førbyggesøknadskaldetforeliggeenfullverdiggeotekniskundersøkelsesomoppfyllerkrav ipbl. 281jfr.kap.7TEK10,samtNVEsveileder Vurderingavområdestabilitetved utbyggingpåkvikkleireogandrejordartermedsprøbruddegenskaper.

8 Førdetkangisbyggetillatelsetilnyeboligenheterogfritidsboligeenheter,næringsbyggeller byggforoffentligellerprivattjenesteytingiområdetlundetrysfjorden,mådetvære etablertnyttkrysstile39påkjellandmedtilhørendeveganlegg.gjennomutbyggingsavtaler somsikreroppfyllelseavrekkefølgekaravetkankommunentillateatnyetiltaketableresi områdetførfulltferdigkrysspåe39medtilførselsveiererferdigbygd. FørdetkangisbrukstillatelseinnenforBB13skalfølgendeværeopparbeidetisamsvarmed reguleringskartogbestemmelser:o_veg12,o_fortau1,g1,o_parkering1og2,f_lekeplass, ogp13. Fellesutomhusplanforgrøntareal(jf.pkt.3)ogfellestekniskplan(jf.pkt.2)skalvære godkjentavkommunenførutbyggingigangsettesiområdet. Støydempendetiltakskalværegjennomførtførdetgisferdigattest. Kjørevegermedtilhørendefortau,ogparkeringsanleggskalværeutførtførdetgis brukstillatelsefordeenkeltebruksenheter.

9 DetaljreguleringsplanfordelavLunde, GB71/182,71/183m.fl. Søgnekommune Planid: Planbeskrivelse. Plandatert BAKGRUNN. Hensiktmedplanen. Regulantønskerennydetaljreguleringsplan,datert ,innenforplanavgrensningen,til erstatningforgjeldendeoverordnetplanforlunde,vedtatt dennyeplanenforutsetter atdetblirboligbebyggelsepåhelearealetiformavblokkbebyggelsemedtilhørendeinfrastruktur. Deterikkeønskeligmednæringsarealeri1.etasje(publikumsrettetvirksomhet). Forslagsstiller,plankonsulent,eierforhold. Reguleringsområdetgjeldergnr.71ogbruksnr.126,127,182,183og428. RegulanterSørbussAS. ReguleringsarkitekterArkadeArkitektkontorAS. Kravomkonsekvensutredning. Konsekvensutredningerikkenødvendigfordennedetaljreguleringsplanen.Bruksarealetvilvære mindreenn15000m2oginvesteringskostnadenvilværeunder500mill.kroner. Planprosess Oppstartmeldingblesendt Annonseidagspressensto Oppstartmøtebleavholdt Notatfraoppstartmøteblesendttilnaboer/aktuelleetater Innkomnemerknadertiloppstartmelding: FraFylkesmanneniVestAgder,datert Bemerkeroverordnetplan,vedtatt ,barnogungesinteresser,tilgjengelighetforalle, støyfralundeveien,kulturminnerogkulturmiljø,samtrisikoogsårbarhet. FraVestAgderfylkeskommune,datert DesammemomentersomfraFylkesmanneniVestAgder. FraStatensvegvesen,datert BemerkeratplanområdetmågjeldeheleBF1,ioverordnetplan. ViharavtaltmedSøgnekommuneatvikanbeholdedenreguleringsavgrensningensomerforeslått.

10 ViderebemerkesatmiljøprioritertgjennomkjøringpåLundemåfølges,ogatviderearbeidmå vektleggeavkjørslerogbyggegrenser. FraSMSdatert KommentereratdetaljreguleringenmåomfatteheleBF1.Visertilsvarovenfor.SMShar kommentarerpåutnyttelseogvegbredde. Dettevurderesvidereiplanprosessen. FraSøgnemenighetshusforeningdatert Kommentereravkjørsel,ogønskerflyttingavreguleringsgrense. Kfr.svarovenfor. FraNorgesvassdragsogenergidirektorat(NVE)datert Kommentererevt.vanskeligegrunnforhold,flomforholdogfareforsteinsprang. Dettevurderesvidereiplanarbeidet. FraAgderEnergiNettASdatert Bemerkeratdetikkemåværebebyggelseinærhetenaveksist.jordkabel.Kabelenliggeri Lundeveienlangsreguleringsområdet. Ellerserderetlavspentnettiområdet,sommåbyggesom. Medvirkning. Detvilbliholdtmøtemednaboer/velforeningetterførstegangsbehandlingiplanutvalget. PLANSTATUSOGRAMMEBETINGELSER. Ikommuneplanen,datert ,errekkefølgekravomnyttkrysstilE39påKjellandblirbygget førutbyggingkanfinnestedfralundetrysfjorden.dettekanendresvedutbyggingsavtalersom sikreroppfyllelseavrekkefølgekravet. RegulantforutsetteratarealetkanbyggesututenatnyttkrysstilE39påKjellandblirbygget. Ikommuneplanensbestemmelserstårdetat førsteetasjeforbeholdespublikumsrettetvirksomhet derboligerikkeertillatt. Regulantmener,ihenholdtilforslagomnydetaljreguleringsplan,atdetikkeerbehovflere butikker/kontorer(publikumsrettetvirksomhet)pålunde,mendeterstortbehovforboligerpå Lunde. Viderestårdetkommuneplanensbestemmelserat minimumuteoppholdsarealpr.boenhet80m2. Avdetteskalminst25m2værelekeareal. Regulantforutsetteratdetertilstrekkeligmedensandlekeplassinnenforreguleringsområdet.Krav omkvartalslekeplasshenvisestillundeskole.kravomuteoppholdsarealpå80m2børkunnefravikes innenfordettesentrumsområdet.

11 IoverordnetplanforLunde,vedtattikommunestyret erdetbestemmelsersomhar relevansfordettereguleringsområdet.detgjelder 30Bolig/forretning/kontor(BF1BF5), 12 Miljøprioritertgjennomføring, 20Kultureltbevaringsområdeog 19Områdemedflomfare. BESKRIVELSEAVPLANOMRÅDET,EKSISTERENDEFORHOLD. Beliggenhet PlanområdeterendelavområdeBF1,somerendelavoverordnetplanforLunde.Arealetliggerpå nordsidenavlundeveien(fv.114),vestfor71/254,somnåerutbygdmeddagligvarebutikki1.etasje ogboligerietasjeneover.planområdeterca.500møstforlundeskole,ogerendelavlunde sentrum. Idagbenyttesområdettillager,bensinstasjon,bedehusogbolig.Områdetvirkeruryddig,planløstog utensammenhengmedeksisterendebebyggelseilundesentrum. Støy. Lundeveieneridagendeltrafikkert,ogstøysonerertegnetinnpåplankartet. Flom. Grensefor100årsflomertegnetinnpåplankartet. Bevaring. Vestredelavreguleringsområdet,Lundeveien128 GB71/428,eravsatttilspesialområdebevaring. Jordvern. Dererikkedyrkbarjordinnenforreguleringsområdet. Bekk. Ivestredelavplanområdetgårdetenbekklangseksisterendeatkomstveimotnord.Bekkenliggeri daghovedsakligirør.planeneratbekkenisinhelhetvilgåirørnedtillundeelva. BEKRIVELSEAVPLANFORSLAGET. Samletarealinnenforreguleringsgrensenerca.8424m2. Dettefordelespå: Tomtegrunn ca.4881m2 Offentligveggrunn ca.939m2 Fortau ca.492m2 Annenveggrunn ca.619m2 Uteoppholdsareal ca.297m2 Privategangveier ca.368m2 Felleskjøreveg ca.70m2 Fellesatkomstveg ca.220m2 Lekeplass ca.239m2 Park ca.168m2 Parkeringsplasser ca.324m2

12 Energianlegg(trafo) ca.13m2 Rea1(utv.søppelbod) ca.21m2 Bebyggelsen. Bevaring. RegulantønskeråriveeksisterendebebyggelsepåLundeveien128,GB71/428,selvomdenne bebyggelsenigjeldendereguleringsplanerregulerttil spesialområdebevaring. MenighetshusetpåLunde,GB71/102,harfåtttillatelsetilårivebebyggelsenpådenneeiendom,selv omdenneogsåerregulerttil spesialområdebevaring. Rivingavdennenabobebyggelseblevedtatt iplanogmiljøutvalget DessutenvildetoppnåsvesentligbedresiktikryssetmotLundeveien,jfr.vegvesenetskravtil siktlinjer,dersomeksisterendebebyggelsepå71/428blirfjernet.eksisterendebebyggelsepå71/428 vilidetvesentligeværeinnenforsiktogbyggegrensermotlundeveien. Dennærmestenyebebyggelsenpåeiendommenvilværeenlavblokki3etasjer,oggårheltfrifra gjeldendesiktlinjerogbyggegrensemotlundeveien(fv.114). DeneksisterendebebyggelsenpåGB71/428liggersålavtatdenblirliggendeinnenforgrensenfor 100årsflom.(200årsflomblirnoehøyereenn100årsflom). Iogmedatnabobygget,GB71/102ertillattrevet,blireksisterendebebyggelsepåGB71/428 ståendesværtisolert,utensammenhangmeddenøvrigebevaringsverdigebebyggelsen. Høyde. HøydenpåbebyggelsenpåBB1får16mhøydeoveromliggendeterreng,høydepåBB2får10m høydeogbb3får13mhøyde.dervedblirdetenvariasjonihøydenpåbebyggelsen,derdenhøyeste bygningenblirliggendeinnerstpåbyggeområdet,motnord,meddenlavestebebyggelsenmot Lundeveien.Gjennomsnittshøydenblir13m,somermaksimumshøydenigjeldendeplan. Regulantønskerflatetakpåallnybebyggelsepåeiendommen,dvs.atbebyggelsenpåBB1får4 etasjermedtilbaketrukket5.etasje,bb2får2etasjermedtilbaketrukket3.etasje,bb3får3etasjer medtilbaketrukket4.etasje. Bebyggelse.Utnyttelse. Regulantforutsetterårivealleksisterendebebyggelseinnenforplanområdet,foråkunnebyggenye lavblokker. Utnyttelsenav1.etasjeblirogsåtilboligformål,imotsetningdetgjeldendeplanuttaler.Regulant vurdererdetslikatdetpålundeikkeerbehovforflerebutikker/kontorer.disseformålbørhenvises tiltangvallsentrum. Materialvalg. Utvendigmaterialvalgvilværenaturmaterialeriformavtegl,treognaturstein.

13 Offentligfriområde/park. MotLundeveienerdetavsattetoffentligfriområde/parksomogsåkanfungeresomparkforandre beboereilunde. Offentligfriområde/parkskalutformessomendelavutomhusplanenforområdet,ogskal godkjennesavsøgnekommune. Trafikkforhold. Lundeveien(fv.114)dannerhovedatkomstentilreguleringsområdet.Deterénavkjørselfra Lundeveiensomdanneratkomsttilbebyggelseninnenforplanområdet.Videreerdetinntegnet privatkjøreatkomstoggangvegersomogsådanneratkomsttilhovedinngangeroglekeplass.enav disseerkjørbare,medstørrebredde(3m,4m),forflyttingogbrannsykebil. Planforslagettarhensyntilvegvesenetsplanommiljøgatelangsplanområdet.Denneerinnarbeideti planforslaget.dererogsåvistbusslommerivegvesenetsplan. PlanforslagetharinnarbeidetvegvesenetskravtilsiktlinjerveddetoavkjørslerfraLundeveien. Parkering. Detforutsettesatderopparbeides1,5parkeringsplasser,ogdisseskalværepåkjellerplan. Nedkjørselervistpåplanforslagetogillustrasjonsplan.Itilleggskaldetvære0,25 gjesteparkeringsplasserpr.boenhet.tilsammen1,75parkeringsplasser,somerisamsvarmedkravet igjeldendereguleringsplanforlunde. Minimum5%avparkeringsplasseneskalværeHCplasser. Barnogungesforhold. Dereravskjermet,privatlekeplassinnenforplanområdet.Lekeplassenerfellesforallebeboere innenforplanområdet.lekeplassenerpåca.239m2,ellerca.4,2m2pr.boenhet. Barnehage/barneskole/ungdomsskolevisespåvedlagteoversiktskart. TilLundebarneskoleerdetca.500m.Dererfortau/gangogsykkelveglangsLundeveien.Barnakan gåellersykletilbarneskolen. TilTinntjønnungdomsskoleerdetca.1300mfrareguleringsområdet.Deterfortau/gang sykkelveg tilungdomsskolen.barnakangåellersykletilungdomsskolen. TilTomtebobarnehageeravstandenca.700m.Barnamåfølges/kjøres.Ellerserdetvistflere barnehageriomegnen. Søppelhåndtering. Detertradisjonellesøppeldunkersomvilblibruktinnenforplanområdet.Sentraltiområdeterdet avsattplassforsøppelbodrea1.dessutenvilderværeplassforsøppelpåkjellerplan. Utearealer. Samletarealavutearealer,inkl.balkonger,takterrasser,ogparkvilværeca.3600m2.Dvs.ca.63,0 m2forhverboenhet.privatlekeplassermedregnet.dessutenerdetstorefriluftsområdernordfor reguleringsområdet. Terrengsomerbrattereenn1:3erikkemedregnet.

14 Tilgjengelighet. Alleboenheter,lekeplassogutearealerviltilfredsstillekravenetiluniversellutforming. Flomforhold. Deterinntegnet100årsflomiplankartet.NVEholderpåmednyberegningfor200årsflom,og dengrensenblirklariløpetavvinteren/våren årsflomiforholdtil100årsflomutgjørat flomhøydenmåheves3050cm(opplystavnveang.søgneelva). Viforutsetteråfylleoppterrengettilkote3,54,5ivestredelavplanområdet.1.etasjeibyggetpå BB2,blirliggendepåkote+4,5,deandrebyggeneiplanenblirliggendehøyere.Dettebetyratdet ikkeskulleværefareforflomfornoenavbyggene.kjellerenbyggesvanntett,evt.medpumpekum underkjellergulv. STØYFORHOLD. DetvisestilstøyutredningutførtavSinusASdatert LangsLundeveien(innenforbyggegrensenlangsLundeveien)erdetrødsone.Denøvrigedelav tomtafalleriutgangspunktetinnenforgulsone.balkongersomliggermotlundeveienskal innglasses(blokkaogb).soverombørliggepå stillesiden avbyggene.detvurderesskjermvegger (trapperom)påøstsidenavblokka,foråoppnå stilleside. Lekeplassavskjermesihenholdtiltrafikkstøyvurderingen. Deterikkeønskeligmedtettstøyskjerm(tettgjerde)motLundeveien.Detteerstattesmedglass, natursteinsmurer,jordvollogbeplantning. RISIKOOGSÅRBARHET Deterønskeligatdenvestredelavområdetfårethøyerenivåenndagenssituasjon.Dvs.atdenne delenavområdetbliroppfyltmellom1og2m.davilderikkeværeflomfarepådennedelenav området. Detvisestilrapportnr fraNGUdatert Denkonkluderermedatdetikkevil værefareforskred/utglidningidetundersøkteområdet. Kjellerenblirliggendepåca.kote+1,0til+1,5.Denmåbyggesvanntettpga.evt.flomfare. Ang.flomfare,visestilavsnittetovenfor. Detikkefareforsteinspranginnenforplanområdet. Radonbeskyttelsefinnerstedihvertenkeltbyggeprosjekt. Dererbensinstasjonidaginnenforplanområdet.Denneforutsettesfjernet,oggrunnenundersøkes forfarligeogforurensendestoffer.disseblirkjørttildeponi. Grunnforholdvurderesavgeolog/geotekniker.Detkandetbliaktueltåpeletilfjellunderny bebyggelse,evt.brukavkalkpeler.

15 Detvisesogsåtilvurderingavgrunnforholdogbyggbarhetdatert utførtavALTiBygg& AnleggAS. Forøvrighenvisestilvedlagteutfylteskjema/sjekkliste. Vedlegg: Plankart,datert Reguleringsbestemmelser Illustrasjonsplan,m.1:500 Illustrasjonavbebyggelsen,m.1:500 3Danimasjonavbebyggelsen. Innkomnekommentarertilvarslingomoppstart. TrafikkstøyvurderingutførtavSinusASdatert Vannogavløpvurdering,utførtavRivCoASdatert

16

17 Sør-Buss AS Lu a.ser- -g- 4d-essa Detaljreguleringsplan for del ev Lunde 8s 4:-8 Vedlegg- = kr,{9, :' I S0 V"., rr 01' r+1. `.1 A r-c P.eaç no Dato ,1 kr1.-,c1 flr.v Perspektiv fra sydvest,ve Illustrasfon 3D-animasjon Prosjektnr

18 0,T8OLLVEGG ARITKTKI I UDIO A8 Sør-Buss AS Lokalisering: Adressa Postnr. Sted Cynr: 715/Bny 16, hay 182,188, 428 Detaljreguleringsplan Vedleggfor del av Lunde onsg8rd AII8 59,4681 Kr8h8m8nd - Orq nr MVA - no - SIG8 Type tegning F8se Målestokk Dato 1: FrIn, :1,510,[1.05rkr I P. Prosjektnr.: legningsny: Tegn on roll. Rev Perspektiv fra Inustrasion 3D-animasjon Prosiektnr. A72-1o3

19 I rf VEST-AGDER FYLKESICOMMUNE -1111, attiotfrealt fax. Attii~y. PLAN OG MILJØ Saksbehandler: Lars Berg Holtan Vår dato / Deres dato 1 av 2 Vår referanse 12/ : Sogne kommune gnr 71 Deres referanse Arkade Arkitektkontor AS Kongsgård allø KRISTIANSAND S Søgne kommune - Uttalelse til detaljregulering for del av Lunde, gnr. 71/182, 71/183 m.fl. Viser til oversendelse og Det meldes oppstart av detaljregulering for gnr. 71/182, 71/183 m.fl., Lunde sentrum. Formålet opplyses å være boligformål, parkering og lekeplass. Området er i dag regulert til kombinert formål bolig/forretning/kontor i reguleringsplan for Lunde, vedtatt av kommunestyret Vestre del av planområdet er regulert til spesialområde bevaring. Vi har ingen spesielle merknader til at det igangsettes reguleringsplanarbeicl som opplyst i planmeldingen. Generelt opplyses at fylkeskommunens interesser i dette planarbeidet i hovedsak vil være knyttet til følgende forhold: Barn og unges interesser, jf. RPR for å styrke barn og unges interesser i planleggingen. Det vises her til rundskriv T-2/08 med bilag. "Tilgjengelighet for alle", jf. Miljøvemdepartementets rundskriv T-5/99B Trafikksikkerhet Forholdet til kulturminner og kulturmiljø Vi har på dette stadiet følgende konkrete merknader og innspill til planarbeidet: Trafikksikkerhet: Det må legges til rette for sikre avkjørsler og krysningspunkter, samt frisiktsoner. Videre må det påses at planarbeidet ikke kommer i konflikt med kommunedelplan for sykkel for Søgne. Forholdet til kulturminner o I gjeldende reguleringsplan er deler av området regulert til spesialområde bevaring med utfyllende og omfattende bestemmelser, jfr. 20 i gjeldende planbestemmelser. Det forutsettes at planarbeidet ikke legger opp til tiltak i strid med bevaringsformålet og bestemmelsene. Med ven lig hilsen Lars I3erg Holtan Rådgiver Folkestyre - kompetanse samarbeid Postadresse: Sentral E-postadresse: Telefon sentralbord: Postboks 517 Lund, 4605 KRISTIANSAND S Telefon intern: Besøksadresse: internettadresse: Telefaks: Tordenskjoldsgate 65 Foretaksregisteret:

20 Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Torfinn Vollan Tlf.: Deres ref.: Vår dato: Vår ref.: 2012/5148 Arkivkode: Arkade arkitektkontor AS Kongsgård alle KR1STIANSAND S Lunde sentrum - uttalelse til melding om igangsetting av detaljregulering for del av Lunde Det vises til ekspedisjon av Formålet med reguleringen er utnyttelse av arealet til boligformål, parkering og lekeplass. Eiendommene innenfor den foreslåtte planavgrensning er omfattet av reguleringsplan for Lunde (plan nr ), vedtatt den Arealet ligger innenfor område BF1, som i planen er utlagt til kombinert formål bolig/fonetning/kontor, samt område T3, som er utlagt til turveg/park. Deler av arealer omfatter også areal utlagt til offentlige trafikkområder. Det vises til planens tilharende bestemmelser knyttet til disse formål ( 7 12, 15 og 30). Vi bemerker at reguleringsarbeidet bar skje i samsvar med arealutnyttelsen vist i overordnet plan. Dersom planforslaget avviker vesentlig fra overordnet plan, må forslagsstiller utrede hvilke konsekvenser avvikene medfører, jf. pbl. 4-2 annet ledd. Planforslaget må beskrive virkningene av planen, jf. pb første ledd. Planbeskrivelsen må vise hva planen vil medføre for de interesser og hensyn som gjør seg gjeldende i området. Miljøvirkningen av en utbygging må vurderes grundig, fremtidsrettet og i en helhetlig sammenheng. Mangler ved planbeskrivelsen vil kunne være en saksbehandlingsfeil. Det minnes om de vurderinger som skal følge planen etter pbl. med hensyn til konsekvenser for barn og unge og tfigjengelighet for alle, jf. Miljøvemdepartementets rundskriv T-2108 om barn i planleggingen og rundskriv T-5/99B om tilgjengelighet for alle Funksjonshemmedes interesser må ivaretas i planleggingen, herunder behovet for universell utforming. TrafikksikIcerhet må vurderes i tilknytning til skolevei, barnehage og med hensyn på lekearealer. Hensynet barn og unges behov for gode og aktivitetsfrernmende utearealer må tillegges stor vekt ved avveiningen a ulike interesser i planleggingen. Områdets nærhet til vei innebærer at det må tas hensyn til støy til i planleggingen. Staysonekart viser at planområdet delvis inngår i et område innenfor rød og gul sone, som har en beregnet støybelastning på henholdsvis db og opptil 55 db. Det er utarbeidet retningslinjer for støy, jf T-1442(2012) Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, som skal legges til grunn ved planleggingsarbeider. Graving, dumping av masse og håndtering av evt. forurenset masse skal skje i henhold til gjeldendc forskrift og komnmnens krav. Det er en fordel om dette løses gjennom planprosessen. Besøksadr. Tordenskjoldsgate 65 E-post postmottaktufmva.no Postadr. Postboks 513 Lundsiden, 4605 Kristiansand Hjemmeside va Telefon Telefaks Org.nr. N

21 Side 2 av 2 Ved utarbeidelse av planer for utbygging foreligger et generelt krav om gjennomføring av risiko- og sårharhetsanalyse for planområdet, jf. pb Risiko- og sårbarhet kan knytte seg til naturgitte forhold ved arealet, f. eks at det er utsatt for flom, skred eller radonstråling. Det kan også were virksomhetsbaserte risikoforhold i området eller forhold som følge av arealbruken, f eks ved måten viktige anlegg plasseres i forhold til hverandre. Analysen er et viktig grunnlag for planarbeidet. De arealer det knytter seg fare, risiko eller sårbarhet til avmerkcs i planen som hensynssone med bestemmelser, jf pb og Hvis det kommer frem at det må gjennomføres geotekniske undersøkelser før utbygging, skal dette gjøres i forbindelse med planleggingsprosessen. Manglende geotekniske undersøkelser er normalt gjenstand for innsigelse ved offentlig ettersyn. Vi minner om at det tidligst mulig i planprosessen skal tas hensyn til naturrnangfoldet. Naturmangfoldloven har i 8 til 12 stilt opp prinsipper som kommunene må ivareta i arealplanleggingen. 1 henhold til 7 i loven skal vurderingene gå fram av plandokumentet. Med hilsen Ma s Thomassen (e.f.) plankoordinator kj GjfivL ria To finn Vollan seniorrådgiver Kopi til: Søgne kommune Postboks Søgne Vest-Agder fylkeskommune, her

22 Statens vegvesen Arkade Arkitektkontor AS Kongsgård Alle KRISTIANSAND S Behandlende enhet. Reginn ser Saksbehandlernrinvalgsnr Steinar Anesland Vår referanse. Deres referanse: Vår dato: Uttalelse til melding om oppstart av detaljreguleringsplan for Lunde, gnr. 71, bnr. 182 m.fl. i Søgne kommune Vi viscr til brev fra dere av Det meldes om oppstart av detaljreguleringsplan for Lunde, gar. 71, bnr. 182 m.fl. i Søgne kommune. Formålet med reguleringen er tilrettelegging for boliger, parkering mv. Statens vegvesen mener planområdet må utvides til å gjelde for hele BF1, jf. bestemmelsene til gjeldende reguleringsplan for Lunde. Plan for miljøprioritert gjennomkjøring på Lunde må følges. I det videre arbeidet vil vi bl.a. vektlegge avkjørsler fra og byggegrense mot fv Vegavdeling Vest-Agder - seksjon for plan og forvaltning Med hilsen [Jolk Anne Grete Tofte seksjonsleder ( Steinar Ånesland Kopi: Søgne kommune, Pb. 1051, 4682 Søgne Postadresse Telefon: Kontoradresse Fakturaadresse Statens vegvesen Telefaks: Rigedalen 5 Statens vegvesen Reglion ser 4626 KRISTIANSAND 5 Regnskap Postboks 723 Stoa Båtsff ordveien Arendal Org.nr: VADSØ Telefon: Telefaks:

23 - sivilarkitemer mnal npa v.strandgt 42 n-4612 kristiansand smsesms-as.no tlf ARKADE ARKITEKTKONTOR AS Kongsgård alle Kristiansand Kristiansand, den MERKNAD TIL VARSLING OPPSTART DETALJREGULERING FOR DEL AV LUNDE - SØGNE KOMMUNE Vi viser til varsling om oppstart detaljregulering for del av Lunde i Søgne og har følgende kommentar på vegne av Forbrukersamvirke Sør SA som er grunneier for forretningsseksjonen på gnr./bnr. 71/ (Doktorgården): Gjeldende plan "Reguleringsplan for Lunde" ble vedtatt og bestemmelser ble sist revidert og vedtatt Varslet detaljregulering omfatter i det vesentlige del av kombinert byggeområde BF1 for bolig/forretning/kontor. Forbrukersamvirkes tomter omfatter også BF1 men er ikke med i planområdet. I bestemmelser 30 er det bla. krav om at - Det skal utarbeides en samlet detaljplan for området før tiltak etter pbi 93 igangsettes - Utnyttelsesgraden er satt til BYA på 50% Vi tolker dette som at planområdet bør utvides til å omfatte hele byggeområdet BF1 med veiføring etc. i området. Gjeldende plan har som formål å styrke Lunde som et sentrumsområde for nærområdet med næring i 1.etg.. Regulert vei rundt området er tenkt som matevei for parkering og varetransport. Etter vårt syn har gjeldende plan følgende svakheter som bør revurderes i detaljplan: Veibredde på vei rundt/i området BF1 er underdimensjonert for større kjøretøy. Planen viser 88 parkeringsplasser som ikke står i forhold til utnyttelsesgraden BYA=50% for området. Som et sentrumsområde bør det tillates høyere utnyttelse Forbrukersamvirke har vært i dialog med Søgne kommune og Statens Vegvesen for flytting av avkjørsel øst for innregulert vei rundt/i området BF1 i gjeldende plan. Avkjørsel ønskes flyttet vestover inntil tomtegrense for gnr/bnr iht. vedlagte kart basert på forslag for ny veiføring fra Statens Vegvesen. Forbrukersamvirke driver dagligvareforretning på 71/259 med parkering hovedsakelig på og ønsker å frigjøre mest mulig av sitt tomteareal for parkering og eventuell senere utbygging over parkeringsplass. Veiføring i gjeldene plan er tratikkfarlig da kunder må krysse denne fra forretning til parkering. På vegne av Forbrukers mvirke Sør Sa. Ame L.E. Stramrud Siv.ark.MNAL SMS Arkitekter AS Vedlegg: Situasjonsplan Doktorgården dat Kopi: Søgne kommune Arealenheten / Statens Vegvesen A.Agder / Forbrukersamvirke

24 71/l ee \ \ \,{ z I i z z z I z z,,,... I z I DOKTORGARDEN FORSLAG NY ARRONDERING ADKOMST+VARELEVERING SMS ARKITEKTER AS M ST LEIL. ULIG DRIFTSVEI TIL 71/141 INNISpRING I \ \ ST 4 P LH \ I INNIOØRING I -13 KUNCIE# mur flyttes 14. Ifs; gugg

25 Arild Lauvland Fra: Sendt: Til: Emne: Jerstad Svein Arne no] 14. september :41 VS: Innspill til melding om oppstart av planarbeid - Del av Lunde - Søgne kommune c legæ c r tjernct cc Pet er sehdl n.l Le Uec ripseri Arne. Jerged D:striLisineePie. '-;:preyes nr!hreptc're\ epost: eller difekte lelefon: / Web: Fra: Jerstad Svein Arne Sendt: 13. september :03 Til: Emne: Innspill til melding om oppstart av planarbeid - Del av Lunde - Søgne kommune Til: Arkade Arkitektkontor AS Vår ref: Deres ref: Innspill til melding om oppstart av pianarbeid - Del av Lunde - Søgne kommune Viser til deres melding om oppstart av planarbeid for del av Lunde. Planområdet ligger under marin grense og det kan være mulig med marine avsetninger som kan ha betydning for grunnforhold og områdestabilitet. NG11 rapport , Geofysiske målinger for losmassekartlegging i Søgne kommuine i Rapporten konkluderer med at det ikke er fare for større skred, men at det ved utbygging i områder nært elver og bekker bør gjøres oppfølgende vurderinger og eventuelt geotekniske undersøkelser. Rapporten vedlegges. Eventuell fare for steinsprang må også vurderes. Om flom i Lundeelva legger føringer på det aktuelle arealet må avklares i planarbeidet. Eventuelt flomutsatte områder vises som hensynssone i plankartet, med tilhørende bestemmelser for å ivareta krav i TEK Temaene som er nevnt må utredes i ROS.

26 Svein Arne lerstad senioringeniør Skred- og vassdragsavdelingen Region Sør Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Telefon: eller direkte: E-post:. eller cfirekte: 2

27 Arild Lauvland Fra: Lohne, Gunnar Sendt: 12. september :34 Til: Emne: SV: Varsel om igangsetting av detaljregulering for del av Lunde. Søgne kommune. Agder Energi Nett AS (AEN)har 2 nettstasjoner i nærhet til det regulerte området ( LINDE oe LUNDEVEIEN 108). Disse er forsynt med 22 kv jordkabel (røde stiplede streker i kartet) Det er ikke tillatt å oppføre hus eller andre innretninger nærmere jordkabelens senterlinje enn 2 m målt horisontalt. Dette gjelder også lekeplass og andre parkanlegg. Angående elektromagnetiske felt, se: htt ://www.nr a.no/dav/701db8c148e. df Ellers er det etablert noe lavspent 230V blandet nett i området. (jordkabel og luftnett vist som blå streker i kartet) Noe av dette må muligens flyttes/bygges om. Kapasitet på eksisterende anlegg er begrenset, forsterkninger må påregnes Avhengig av ønsket effektuttak. Dette til orientering., (>14 4 I ku tcevetet.; t t8 - i I I VIE r...- \ el ", &A fre Elf---- 3:. I, E.4IEN p...c" / _-_,/,:..._ "-- 1 \., _,<\1. I e.-' L-t4,rf.t.E.EEt Jt<.fffift - \ \ // J... t/i \ 1DEÆtE!: 124 iriet rigiri.:,elen 2t. N 2E i ' Ær_il.1 litidew s ILL T-- I JECE.FIENtif.,,, ite.en 11, p I.. c_ ; ",:at" : -a, ri \,,, 4..,-..., i: ;.;---:- -,..,.,..siirld.-. Jj Lf.Eykt. FIE ri.unde - ItUt L±_j E, ) 121.I -I-p,IIMEtPL--.U'OF : L 56-LUNDEYEiEN 10 14, I.1,{IIC>EvE/

28 I.74 dit / j *-. \ ' t _1. ;:inii 11 N 74,(183 Tr53 ' I... i i / 1,1,4t81,..., i / ' - L ainpf /1. I L i, /,, n. I / N i fk I/; 71/ "Erse LUNDEVEEN WIS Med vennlig hilsen Gunnar Lohne Agder Enert Nett AS - Sen cringeniør Nettutbygging 13ewilsS3~;,;(t. Yr isn.-nshan:'. Dsi tr. E,oss annar InluenTP 1-1 o flaliew~ issmayslou

29 Søgne Menighetshusforening co: Jan Olav Brufjell Eikeveien Søgne Arkade arkitektkontor as Kongsgård alle Kristiansand Vedr. Deres varsel om detauregulering for del av Lunde 1 Søgne Vi er blitt kjent med at dere har varselet oppstart av regulaingsarbeid for del av Lunde og for bl a arealer som grenser inntil menighetshusets eiendom et varsel vi ikke kan se å ha mottatt som nabo. Søgne menighetshusforrening vil som eier av gnr71 bnr102 og gnr71 bnr150 anmode om at det ifm reguleringsarbeidet blir vurderer ny avkjørsel fra området til Lundeveien, da en avkjørsel sentralt plassert vil kunne være mer gunstig mht trafikksikkerhet/traffikkavikling, samt lettere la seg realisere mht siktkrav mv. Vi vil derfor anmode om at planavgrensnig justeres ihht vedlagt kartutsnitt til også innbefatte regulert veiareal, da regulert atkomst i dag vanskelig vil kunne la seg realisere mht sikt og bygningsvem. Vi vil som eier av 71/102 og 71/150 be om å bli holdt spesielt orientert runclt deres vurderinger av atkomst til området og trafikkbelastning over vår eiendom. Vennligst benytte undertegnedes adresse ifn3 senere korrespondanse. Søgne Med vennlig hilsen for Søgne Meni sforening Jan Olav Brufi 1

30 tilb/liint weonmsyn - naransicnn Side 1 av 1 Segne kommune Måtestokk: 1:1 000 Dato m

31 Søgne Menighetshusforening v/jan Olav Brufjell Eikeveien Søgne Arena Eiendom Lunde as v/pål Dag Pettersen Linnegrøvan Søgme Sør Buss as v/jan Erik Hadland Kilen 4646 Finsland Vedr. utkast til detaljregulering for del av Lunde gor/bnr 71/182 m.11. Vi er fra Søgne kommunen blitt gjort kjent med planforslaget som dere har fremmet overfor kommunen, og der nødvendig atkomst bl a er planlagt på menighetshusets eiendom. Dere varsles med dette om at vi vil iverksette planarbeid på våres eiendommer planarbeid som vil påvirke den atkomst dere har lagt til grunn i deres planforslag. Vi vil derfor vennligst be dere sørge for at den videre planbehandling avventes i påvente av oppstart av reguleringsarbeid på Menighetshusforeningens eiendommer - slik at en får samordnet prosjekteringsarbeidene i området på en planmessig god måte for de involverte parter og ihht intensjonene i pb1. For øvrig vil vi minne om våres merknader i brev av i frn deres varsel om planoppstart. Vi minner også om at deres foreliggende planer ikke synes å være realiserbare uten privatrettslige avtaler med oss. Søgne Med vennlig hilsen for Styret i Søgne Menighetshusforening ( Brufje Kopi: Søgne kommune v/dag Arntsen Søgne kommune v/tom Isken

32 RAPPORT : R01 Revisjon : 0 Dato : Antall sider : 6 Antall vedlegg : 4 (5 sider) LUNDE GNR./BNR. 71/183, SØGNE INNLEDENDE TRAFIKKSTØYSVURDERING Oppdragsgiver : Arkade Arkitektkontor AS v/ Ar ld Lauvland SAMMENDRAG Det er planlagt oppførelse av nye boliger i Lunde Gnr./Bnr. 71/183, Søgne. Det er i den forbindelse foretatt en trafikkstøyvurdering av eiendommene. Det er beregnet støysonekart i 4 meters høyde. Beregningene viser at rød støysone strekker seg 15 m inn på tomta fra senter av veien. Resten av tomta ligger i gul støysone ihht. T-1442:2012. Gul støysone er en vurderingssone, hvor bebyggelse med støyfølsom bruksformål kan oppføres dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. Støydempende tiltak må gjøres for vinduer og yttervegg. Det må benyttes balansert ventilasjon i boligene. Følgende støydempende tiltak må gjøres på uteplassene: 3 etasjes bygg: Uteplassene i I. 2. etasje må innglasses og toppleiligheten må ha tett rekkverk i 0,9 meters høyde. 4 etasjes bvgg.: Uteplassene nærmest Lundeveien må innglasses og det må benyttes tett rekkverk i de andre leilighetene og i toppetasjen. Rekkverkene må være mellom 0,9 1,5 meter høye. 5 etasjes bygg: Uteplassene i I. 2. etasje har ikke behov for støyskjerming. Enkelte uteplasser i 3. etasje har behov for skjerming. 4. og 5. etasje må ha tett rekkverk mellom 0,9 1,2 meters høyde for å få tilfredsstillende lydforhold. i 0 lt li en E. B. Je (utfort av) eiv Holg r Hott (kontmlleri av) SINUS AS Avd. Kristiansand: Havedkontor: Rådgivende Ingeniører - MRW Adr: Kongsgard alld Kristiansand Adr: Lagårdsv. 78, 4010 Stavanger Akustikk - Støy - Vibrasjoner TIL/Fax.: / T1L/Far: / Foretaksreg.: NO MVA E-post: kristiansandeusinusas.no E-post:

33 INNLEDNING Det er planlagt oppførelse av nye boliger på tomt Gnr./Bnr. 71/183 i Lunde, Søgne. I forbindelse med dette er det foretatt en trafikkstøyvurdering hvor det er heregnet støy fra trafikk på ornkringliggende veier, blant andre Fv 114. E39 og to mindre lokal veier. I denne rapporten presenteres beregnet støysonekart for det aktuelle området samt nødvendig skjerming av uteplasser. GRENSEVERDIER/FORSKRIFTSKRAV Utendørs støyforhold Miljøverndepartementets retningslinjer Utendørs støyforhold er regulert av Miljøverndepartementets retningslinjer, T-1442:2012. T-1442 definerer to støysoner, en rød og en gul sone. I den røde sonen er hovedregelen at støyfølsom bebyggelse skal unngås, mens den gule sonen er en vurderingssone hvor ny bebyggelse kan oppføres dersom det kan dokumenteres at avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhoid. T-1442 angir følgende grenseverdier fra vegtraf kk til boliger. Tabell 1 - Grenseverdier for d o rod sone etter T Alle tall i db. GUL SONE RØD SONE Støynivå på uteplass og Støykilde utenfor rom med støyfølsom bruk Støynivå utenfor soverom, natt kl Støynivå på uteplass og utenfor rom med støyfølsom bruk Støynivå utenfor soverom, natt kl Vei 55 Ldcn AF L5AF Alle støygrenser gjelder i såkalt fritt felt, dvs, uten refleksjon fra egen fasade. Det angis en døgnmiddelverdi Lden (den = "Day-Evening-Night"). Dette er et ekvivalentnivå hvor nivået vektes hhv. 5 og 10 db strengere om kveld og natt enn om dagen. Stille side T sier også: "Det skal legges vekt på at alle boenheter får en stille side, og tilgang til egnet uteholdsareal med tilfredsstillende stoyforhold". Stille side er hvor støynivået er lavere enn Lden = 55 db. Kommentar Støysonene benyttes både for ny bebyggelse som oppføres langs eksisterende vei og ved anleggelse av ny vei ved eksisterende bebyggelse. Rapport : Side 2 av 6

34 FORUTSETNINGER Trafikk Alle trafikktall er hentet fra Statens Vegvesen (Nasjonal Vegdatabank). Tellingene er utført i år Det er benyttet normal døgnfordeling for riksvei (75/15/10 %). Det er regnet med en årlig trafikkøkning på 2,5 frem til år Tabellen under viser trafikktallene som er lagt til grunn for trafikkstøyberegningene: Tahell 2 - Dimens'onerende trafikktall for år 2022 Dimensjonerende trafikk år 2022 Beregningene er utført etter Nordisk beregningsmetode for Vegtrafikkstøy med programvaren Cadna/A versjon 4.3. Det er laget en tredimensjonal terrengmode11 basert på mottatt digitalt kart og tegninger for området. Beregningsmodellen tar hensyn til terrengform, skjerming, marktype og refleksjonsforhold både på bakken og fra eksisterende bebyggelse. Det er benyttet "hard mark" i beregningene for området. I følge T-I442 skal støynivået på uteplasser beregnes i en høyde på 1,5 meter. Kotehøyder Kotehøyder er satt til (takkant): I modellen er det ikke endret på terrenghøyden rundt de nye byggene. Rapport ROI Side 3 av 6

35 RESULTATER OG VURDERINGER Støysonekart Det er beregnet støysonekart i 4 meters høyde for tomten før utbygging. Kartet viser at rød støysone strekker seg 15 meter inn på tomta fra senter av Lundeveien. Resten av tomta ligger i gul støysone (se vedlegg 1). I vedlegg 2 er det vist støysonekart i 4 meters høyde inklusiv de nye byggene. Kartet viser at de to nærmeste byggene ligger på kanten av rød støysone. Foruten nordfasadene ligger resten av bygningene i gul støysone. Det tredje bygget er skjermet og ligger utenfor støysonene i 4 meters høyde. Fasadeberegningene viser dog at de to øverste etasjene ligger i gul støysone. Se nedenstående kapitell. Fasadenivå I vedlegg 3 er det vist fasadenivåer for alle fasadene. Det er det høyeste beregnede fasadenivået som er vist. B med 3 etas'er Dette bygget ligger nærmest veien og ligger på kanten av rød støysone. De høyeste beregnede fasadenivåer er Lden = db. Byggets nordlige fasade har stille side med fasadenivå Lder, < 55 db. med 4 etas'er Dette bygget har tre fasader liggende i gul støysone. Bygget ligger vinkelrett på veien, hvilket betyr at ikke alle boligene har noen stille sone. Fasadenivåene er beregnet til Lder, = db. B med 5 etas'er Dette bygget ligger delvist skjermet bak de to andre byggene. De to øverste etasjene ligger i gul støysone og det er beregnet fasadenivåer Lder, = db. B yggets nordlige fasade ligger i stille sone. Fasadetiltak Det må foretas beregner for dimensjonering av fasadetiltak når plan- og fasadetegninger er fastlagt. Dette gjelder spesielt for de to byggene nærmest Lundeveien. Stille side To av tre bygninger har stille side, hvor soverom kan plasseres. Det siste bygget (med 4 etasjer), ligger vinkelrett på veien og har dermed ingen stille side for de fleste boligene. En løsning kunne være å vri bygningen litt mot klokkeretningen og samtidig plassere utvendige trappetårn i delen mot veien som vist i vedlegg 3A. Rapport : ROI Side 4 av 6

36 Uteplasser I vediegg 4 er det angitt høyder på rekkverk og hvilke uteplasser som må innglasses for å få tilfredsstillende lydforhold. Tiltak for takterrasser beskrives for seg selv. B med 3 etas'er Dette bygget har alle uteplasser plassert mot Lundeveien. Det er beregnet et støynivå på Lden = 64 db på uteplassene i I. og 2. etasje. 13. etasje er bygningskroppen trukket tilbake og det er beregnet et støynivå mellom Lden = db. Uteplassene i 1. og 2. etasje må ha innglassede balkonger for å få tilfredsstillende lydforhold. Evt. tak over uteplassene i 3. etasje bør ha absorberende himling. B med 4 etas'er Dette bygget har uteplassene plassert på vestlig side. Det er beregnet støynivå lik Lden = db for uteplassene i etasje. 14. etasje er bygningskroppen trukket tilbake og det er beregnet støynivå lik Lden = db. Hjørneleilighetene nærmest veien må ha innglasset uteplass for å få tilfredsstillende lydnivå. Neste rekke med leiligheter må ha tett rekkverk med høyde 1,3 m. De to neste leilighetsrekkene må ha tett rekkverk med høyde 1,2 m. Leilighetene lengst nord trenger ikke tett rekkverk for skjerming av støy. 8med 5 etas'er I dette bygget ligger uteplassene delvist skjermet av 3 etasjers bygget nærmere veien. Det er beregnet et støynivå på Lden < 55 db i I. og 2. etasje. De fire vestligste leilighetene i 3. etasje har et beregnet støynivå på Lden < 55 db. De to østligste uteplassene har støynivå lik Lde = db og må ha et tett rekkverk med høyde 1,2 m for å få tilfredsstillendelydforhold. Uteplassene i 4. etasje har støynivå lik Lj 1,2 m for å få tilfredsstillende lydforhold. = db og må ha et tett rekkverk med høyde Uteplassene i 5. etasje har støynivå lik Lden = 0,9 m på det tette rekkverket db. Her er det tilstrekkelig med høyde Takterresser Alle byggene har én stor leilighet i øverste etasje. Disse har store takterrasser rundt hele bygget. Mengden av skjerming mot støy avhenger av hvor langt inn byggningskroppen på øverste del av bygget plasseres. Bygget med 3 etasjer må ha et tett rekkverk for å ha tilfredsstillende lydforhold. Med skjermhøyde 0,9 m oppnås tilfredsstillende støynivå ca. 7 rn inn fra bygningskanten mot veien. Bygget med 4 etasjer behøver ikke skjerming mot støy, da bakerste del har tilfredsstillende lydforhold. Bygget med 5 etasjer vil kun ha et veldig lite ornråde med tilfredsstillende lydforhold uten skjerming og det anbefales å montere støyskjerm. Rapport : (01 Side 5 av 6

37 Det skal uansett monteres rekkverk for uteplassene i øverste etasje på minimum 1 m og det anbefales å montere et tett rekkverk fra gulv og opp til minimum 0,9 m (høyde brukt i beregninger i vedlegg 4). Dette vil gi store brukbare uteplasser med tilfredsstillende lydforhold. For å få tilfredsstillende støynivå på hele uteplassen må det monteres høyere tett rekkverk. Lekeareal Mellom de tre byggene er det anlagt et lekeareal. Lekearealet ligger delvist skjermet av en fellesbygning. Arealet må skjermes i det sørøstlige hjørne med en 2 meter høy støyskjerm for å få tilfredsstillende lydforhold på hele arealet (se vedlegg 4). Rappon : ROI Side 6 av 6

38 ao A CD co Ny Bygg Vedlegg 1 lunde. Sogne Stoysonekart Lden, h = 4 ni Uten nye bygg Lundeveien 55 db 55 <=. 65 di3 65 c.=. da lload Onto Buildinq Ground Absorpaon Contour Line 04 Aecifiver Calculat on Aren Opodragsgiver Arkade Arklektkontor AS vianirl I 6uvland lharbeidet av: M.1 Konaorlert av: HH

39 co, Vedlegg 2 Cv 0 0 Lunde, Sogne Stoysonekart Lden, h = 4 rn Med nye bygg Lundeveien < 55 cift 55crn. < 65 df3 MI 65 del Road 8rnaling n-- Har er Ground Absorption Dato Contour line Calculation Area Oppdragsgarer Arkade Arkaektionlor AS v/arild Lauvland Ularbealet ato MJ Kontrollert av HH

40 / CD /48 4:7 \ / ,5, sti se R so so so sa ; , , ss , ( F,80 ti EID Vedlegg 3 Lunde, Sogne Høyeste beregnet fasadenlvåer. rti 55 db 55 c. c6sdb c= db - Road rrr Building Ground Atisruplion Conlour Line Daio Building Evalualion Calculalion Area Oppdragsgiver Arkade ArkiteMkontor AS v/arild Lauvland Illarbeide1 av MJ Kontrollert av: HH /

41 ? 53 7 "-t : a t Trappelarn' Vedlegg 3A Lunde, Søgne Hoyeste beregnet fasedenivåer med ny plassering av 4. etasjers bygg 0 CO Co Lundeveien. < 55 del 55 <=. < 65 del 65 <=. db Dato: Road Building Ground Abserption Conlour Line Building Evaluation Calculation Area Opperagsciver: Arkade Arkitektkontor AS v/arild Lauvland Utarbeidet av: MJ Hontrollen av: HI

42 ,9 m 0,9 m ISKermer 1,2 m' Lekeareal 1,2 m' F2,0 Frit 1-1-9' ST1 0,9 m Vedlegg 4 Lunde, Segne Steysonekart Lden, h = 2 m Lekeareal og skerming av uteplasser finegiassingi Innglassing 55 db 1 55 <= < 65 db 65 <= db Road MM Building Ba Ground Absorption Contour Line Dato: Receiver Calculallon Area Oppdragsgiver: Arkade Arkiteklkontor AS v/arild Lauvland Ularbeidet av: MJ Kontrollert av: HH

T-1442 angir følgende grenseverdier fra vegtrafikk til boliger. Støynivå utenfor soverom, natt kl

T-1442 angir følgende grenseverdier fra vegtrafikk til boliger. Støynivå utenfor soverom, natt kl INNLEDNING Det er planlagt nytt boligområde langs fylkes vei sør for Tvedestrand. I forbindelse med reguleringsplan er det foretatt en trafikkstøyvurdering hvor det er beregnet støy fra trafikken på FV.

Detaljer

SOMMERFRYDVEIEN 3, ARENDAL KOMMUNE Vurdering av støy fra veitrafikk

SOMMERFRYDVEIEN 3, ARENDAL KOMMUNE Vurdering av støy fra veitrafikk RAPPORT : Dato : 10.11.2016 Antall sider : 6 Antall vedlegg : 2 SOMMERFRYDVEIEN 3, ARENDAL KOMMUNE Vurdering av støy fra veitrafikk Oppdragsgiver: Birkenlund Eiendom AS v/ Tore Pettersen Utført av: Kontrollert

Detaljer

INNLEDNING... 3 GRENSEVERDIER/FORSKRIFTSKRAV...

INNLEDNING... 3 GRENSEVERDIER/FORSKRIFTSKRAV... Innhold INNLEDNING... 3 GRENSEVERDIER/FORSKRIFTSKRAV... 5 UTENDØRS STØYFORHOLD MILJØVERNDEPARTEMENTETS RETNINGSLINJER... 5 ANBEFALTE KRAV FOR OPPFØRING AV BOLIG I STØYSONER... 5 INNENDØRS STØYNIVÅ - BYGGEFORSKRIFTENE...

Detaljer

ÅROSSANDEN 5 OG 7, SØGNE Vurdering av støy fra veitrafikk

ÅROSSANDEN 5 OG 7, SØGNE Vurdering av støy fra veitrafikk Dato : 16.03.2016 Antall sider : 5 Antall vedlegg : 1 ÅROSSANDEN 5 OG 7, SØGNE Vurdering av støy fra veitrafikk Oppdragsgiver: Årossanden AS v/ Erik Langeland Utført av: Kontrollert av: Katrine Arnesen

Detaljer

NIDELVÅSEN, ARENDAL - Trafikkstøysvurdering av byggetrinn 5

NIDELVÅSEN, ARENDAL - Trafikkstøysvurdering av byggetrinn 5 NIDELVÅSEN, ARENDAL - Trafikkstøysvurdering av byggetrinn 5 Oppdragsgiver : Stærk & c.o. AS v/turid Hagelia Korshavn SAMMENDRAG Det er planlagt nytt boligområde i Nidelvåsen i Arendal. Dette vil gi økt

Detaljer

RAFOSS, KVINESDAL PLANNR Vurdering av støy fra veitrafikk

RAFOSS, KVINESDAL PLANNR Vurdering av støy fra veitrafikk RAPPORT : Dato : 16.02.2017 Antall sider : 6 Antall vedlegg : 2 RAFOSS, KVINESDAL PLANNR. 10372014001 Vurdering av støy fra veitrafikk Oppdragsgiver: Kristiansen & Selmer-Olsen AS v/ Krister Ingebretsen

Detaljer

Det er en byggeforbudssone på 15 meter dvs 7,5 meter fra senter av 22 kv linjen til nærmeste bygningsdel.

Det er en byggeforbudssone på 15 meter dvs 7,5 meter fra senter av 22 kv linjen til nærmeste bygningsdel. ---------- Videresendt e-post ---------- Fra: Lohne, Gunnar Dato: 2. mai 2014 kl. 12.16 Emne: SV: Oppstart detaljregulering Svanevågen - Borøya, GB 25/2, 25/118 og 302/1 Til: "helge.reisvoll@gmail.com"

Detaljer

LUDEFLATEN, VENNESLA KOMMUNE - REVISJON Trafikkstøyvurdering

LUDEFLATEN, VENNESLA KOMMUNE - REVISJON Trafikkstøyvurdering RAPPORT : Dato : 01.03.2016 Antall sider : 9 Antall vedlegg : 4 (5 sider) LUDEFLATEN, VENNESLA KOMMUNE - REVISJON Trafikkstøyvurdering Oppdragsgiver: Trollvegg Arkitektstudio AS v/ Endre Fennefoss Balchen

Detaljer

Nye boliger Hesthammeren 3 - konsekvenser for trafikkstøy ved boliger i Hesthammeren 2

Nye boliger Hesthammeren 3 - konsekvenser for trafikkstøy ved boliger i Hesthammeren 2 NOTAT Nr.: 1 Side : 1 av 5 Dato : 02.11.2016 Vår ref. : Vedlegg : 2 PROSJEKT: HESTHAMMEREN 3, HOMMERSÅK OPPDRAGSGIVER: Fjogstad-Hus Sandnes AS v/ Ronny Hellestø SAK: Nye boliger - konsekvenser for trafikkstøy

Detaljer

B33 STOKKSUND I TJØRVÅG, HERØY KOMMUNE Vurdering av vegtrafikkstøy på utendørs oppholdsplasser

B33 STOKKSUND I TJØRVÅG, HERØY KOMMUNE Vurdering av vegtrafikkstøy på utendørs oppholdsplasser RAPPORT : 10793500-0-R01 Dato : 26.10.2015 Antall sider : 5 Antall vedlegg : 2 B33 STOKKSUND I TJØRVÅG, HERØY KOMMUNE Vurdering av vegtrafikkstøy på utendørs oppholdsplasser Oppdragsgiver: Terra Eiendomsutvikling

Detaljer

OMSORGSBOLIGER I MOSJØEN INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 2. 3 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER 3 3.1 Støy på uteområder 3 3.2 Støynivå innendørs 4

OMSORGSBOLIGER I MOSJØEN INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 2. 3 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER 3 3.1 Støy på uteområder 3 3.2 Støynivå innendørs 4 FORTUS OMSORG MOSJØEN AS OMSORGSBOLIGER I MOSJØEN STØYUTREDNING ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF + 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG

Detaljer

FLEKKERØYVEIEN 8 OG 10, KRISTIANSAND Trafikkstøyvurdering - reguleringsplan

FLEKKERØYVEIEN 8 OG 10, KRISTIANSAND Trafikkstøyvurdering - reguleringsplan RAPPORT : Dato : 13.05.2015 Antall sider : 7 Antall vedlegg : 2 (3 sider) FLEKKERØYVEIEN 8 OG 10, KRISTIANSAND Trafikkstøyvurdering - reguleringsplan Oppdragsgiver: Spiss Arkitektur & Plan AS v/ Svein

Detaljer

Strand kommune plan nr Detaljregulering Storevikhammeren Vurdering av vegtrafikkstøy

Strand kommune plan nr Detaljregulering Storevikhammeren Vurdering av vegtrafikkstøy RAPPORT : 107800-0-R01 Dato : 10.09.2015 Antall sider : 7 Antall vedlegg : 2 Strand kommune plan nr 11302012 Detaljregulering Storevikhammeren Vurdering av vegtrafikkstøy Oppdragsgiver: Utført av: Kontrollert

Detaljer

KVIDINGSVEIEN I HELLEVIK, EIGERSUND KOMMUNE Vurdering av vegtrafikkstøy på utendørs oppholdsplasser

KVIDINGSVEIEN I HELLEVIK, EIGERSUND KOMMUNE Vurdering av vegtrafikkstøy på utendørs oppholdsplasser RAPPORT : 10811100-0-R01 Dato : 23.02.2016 Antall sider : 5 Antall vedlegg : 1 KVIDINGSVEIEN I HELLEVIK, EIGERSUND KOMMUNE Vurdering av vegtrafikkstøy på utendørs oppholdsplasser Oppdragsgiver: Kristiansen

Detaljer

KJELSVIKA - SANDE KOMMUNE Vurdering av vegtrafikkstøy

KJELSVIKA - SANDE KOMMUNE Vurdering av vegtrafikkstøy RAPPORT : 1010786400-00- R01 Dato : 09.09.2015 Antall sider : 6 Antall vedlegg : 1 KJELSVIKA - SANDE KOMMUNE Vurdering av vegtrafikkstøy Oppdragsgiver: Utført av: Kontrollert av: BoligPartner v/monika

Detaljer

Elvebakken 2 i Time kommune skal rives og det skal bygges tre nye boliger på tomten. Boligene vil få uteplass mot sør.

Elvebakken 2 i Time kommune skal rives og det skal bygges tre nye boliger på tomten. Boligene vil få uteplass mot sør. RAPPORT : 756400-0-R01 Revisjon : O Dato : 21.11.2014 Antall sider : 7 Antall vedlegg : 2 ELVEBAKKEN 2, TIME KOMMUNE Vurdering av utendørs støynivå Oppdragsgiver : Prosjektil Areal AS v/margrete Skålvik

Detaljer

Vegtrafikkstøy KIE BML BML REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Vegtrafikkstøy KIE BML BML REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Nygårdshaven Søgne DOKUMENTKODE 313888 RIA NOT 001 EMNE Veitrafikkstøy TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Søgne kommune OPPDRAGSLEDER Kim Ervik KONTAKTPERSON Ola Frøysland SAKSBEH Kim Ervik

Detaljer

PARKEN SØGNE Støyvurdering for veitrafikk til nye nærings- og leilighetsbygg

PARKEN SØGNE Støyvurdering for veitrafikk til nye nærings- og leilighetsbygg RAPPORT : 955--R Dato :.9.5 Antall sider : Antall vedlegg : PARKEN SØGNE Støyvurdering for veitrafikk til nye nærings- og leilighetsbygg Oppdragsgiver: Søgne Eiendom AS, v/ Aslak Bestul Utført av: Kontrollert

Detaljer

KIWI LANGENES, SØGNE KOMMUNE Vurdering av støy fra vegtrafikk i forbindelse med reguleringsplan

KIWI LANGENES, SØGNE KOMMUNE Vurdering av støy fra vegtrafikk i forbindelse med reguleringsplan RAPPORT : Dato : 08.09.2015 Antall sider : 10 Antall vedlegg : 1 KIWI LANGENES, SØGNE KOMMUNE Vurdering av støy fra vegtrafikk i forbindelse med reguleringsplan Oppdragsgiver: Utført av: Kontrollert av:

Detaljer

Saksframlegg. Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen

Saksframlegg. Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2715-4026/2015 Saksbehandler: Daniel Holm Dato: 23.02.2015 Saksframlegg Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Reguleringsendring, Gnr/Bnr 159/46 Gamle Drammensvei 152

Reguleringsendring, Gnr/Bnr 159/46 Gamle Drammensvei 152 Martin Rønning Gamle Drammensvei 152 Støyvurdering 2012-08-30 Oppdragsnr.: 5123516 0 2012-08-30 FROBE JAM JAM Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult

Detaljer

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL.

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL. Side 1 Skaun kommune Arkivkode: L13 Arkivsaksnr.: 13/505 Saksbehandler: Ingebjørg Stavheim Saksnummer Utvalg Møtedato 4/15 Plan og miljøutvalget 13.01.2015 2/15 Kommunestyret 29.01.2015 SAKEN GJELDER:

Detaljer

PRINSENS VEI, BOLIGBLOKKER Vurdering av støy ved planlagt bebyggelse

PRINSENS VEI, BOLIGBLOKKER Vurdering av støy ved planlagt bebyggelse RAPPORT : 708901-0-R01 Revisjon : 0 Dato : 03.06.2015 Antall sider : 7 Antall vedlegg : 1 PRINSENS VEI, BOLIGBLOKKER Vurdering av støy ved planlagt bebyggelse Oppdragsgiver: Dimensjon rådgivning AS v/

Detaljer

NOTAT. 1 Bakgrunn. 2 Planområdet SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Bakgrunn. 2 Planområdet SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Fossegrenda HVS DOKUMENTKODE 4161-RIA-NOT-001 EMNE Støyvurderinger TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Trondheim kommune / Pir II AS OPPDRAGSLEDER Morten Nilsen KONTAKTPERSON Inger Johanne

Detaljer

NESGATA 18 OG 20, TVEDESTRAND Vurdering av støy fra veitrafikk og dimensjonering av fasade

NESGATA 18 OG 20, TVEDESTRAND Vurdering av støy fra veitrafikk og dimensjonering av fasade RAPPORT : 272-1-R1 Dato : 11.12.21 Antall sider : Antall vedlegg : 2 NESGATA 1 OG 2, TVEDESTRAND Vurdering av støy fra veitrafikk og dimensjonering av fasade Oppdragsgiver: Lindal Eiendom AS v/jan Lindal

Detaljer

FAGDAG støy i arealplanlegging

FAGDAG støy i arealplanlegging FAGDAG støy i arealplanlegging 23.Oktober 2013 Marit Lillesveen Fylkesmannen i Oslo og Akershus NASJONALT FORVENTNINGSBREV ETTER NY PBL 6-1 Støy er et av miljøproblemene som rammer flest mennesker i Norge.

Detaljer

Støyrapport for regulering

Støyrapport for regulering Askhøgda, Ask sentrum, felt 17 gnr. 42 bnr. 133 Gjerdrum kommune Støyrapport for regulering Prosjektnummer: 5091/2016 Dok. nr. Askhøgda, Gjerdrum kommune Rev.: Dato: 30.9. 2016 Utarbeidet av: Svein Klausen

Detaljer

Viser til mottatt brev datert vedre behov for tilleggsopplysninger.

Viser til mottatt brev datert vedre behov for tilleggsopplysninger. VEDLEGG F7 Bergen kommune Etat for bygdesak og private planer Seksjon bygdesak Postboks 7700 5020 BERGEN Bergen den: 18.01.16 Redegjørelse til Bergen kommune, tilleggsopplysninger. Sak nr 201531269 Ramsviksvegen

Detaljer

TREKANTEN VÅGSBYGDVEIEN, KRISTIANSAND TRAFIKKSTØYVURDERING REVIDERT UTFORMING AV BYGNINGER

TREKANTEN VÅGSBYGDVEIEN, KRISTIANSAND TRAFIKKSTØYVURDERING REVIDERT UTFORMING AV BYGNINGER RAPPORT : 910202-0-R02 Dato : 07.05.2015 Antall sider : 11 Antall vedlegg : 3 (10 sider) TREKANTEN VÅGSBYGDVEIEN, KRISTIANSAND TRAFIKKSTØYVURDERING REVIDERT UTFORMING AV BYGNINGER Oppdragsgiver: Arbeidsfellesskapet

Detaljer

KRYSSUTBEDRING VORMSUNDVEGEN HVAMSVEGEN I NES KOMMUNE Vurdering av støy ved eksisterende bebyggelse

KRYSSUTBEDRING VORMSUNDVEGEN HVAMSVEGEN I NES KOMMUNE Vurdering av støy ved eksisterende bebyggelse RAPPORT : 751300-1-R01 Revisjon : 1 Dato : 19.12.2014 Antall sider : 8 Antall vedlegg : 2 (4 sider) KRYSSUTBEDRING VORMSUNDVEGEN HVAMSVEGEN I NES KOMMUNE Vurdering av støy ved eksisterende bebyggelse Oppdragsgiver:

Detaljer

INNHOLD. Side 2 av 7. Rapport : 690000-0-R01

INNHOLD. Side 2 av 7. Rapport : 690000-0-R01 INNHOLD 1 GENERELT... 3 2 AKTUELLE KRAV OG RETNINGSLINJER... 3 2.1 UTENDØRS STØY - T-1442... 3 2.2 INNENDØRS STØY - NS 8175... 4 3 OM BEREGNINGENE... 5 3.1 METODE... 5 3.2 TRAFIKKFORHOLD... 5 4 UTENDØRS

Detaljer

PLAN 0522, EIVINDVEIEN SOLA KOMMUNE Eksternstøyvurdering

PLAN 0522, EIVINDVEIEN SOLA KOMMUNE Eksternstøyvurdering RAPPORT : 7650-0-R01 PLAN 02, EIVINDVEIEN SOLA KOMMUNE Eksternstøyvurdering Dato : 30.04.2015 Antall sider : 10 Antall vedlegg : 3 Oppdragsgiver: Utført av: Kontrollert av: Asplan Viak AS v/margrete Stople

Detaljer

Dette er under forutsetning av veien til feltet blir lagt inn fra busslomma på sletten før innkjøring til felt B17 og B18.

Dette er under forutsetning av veien til feltet blir lagt inn fra busslomma på sletten før innkjøring til felt B17 og B18. ViaNova Kristiansand AS Postboks 541, 4665 Kristiansand Ang detaljregulering av Vedderheia Nord B22 i Søgne Kommune Vi som er beboere av felt B17 er positive til utbygging av felt B22. Dette er under forutsetning

Detaljer

Støyutredning: Veitunnel KILA

Støyutredning: Veitunnel KILA Norconsult AS Vestfjordgaten 4 NO-1338 SANDVIKA Pb. 626, NO-1303 SANDVIKA Tel: +47 67 57 10 00 Fax: +47 67 54 45 76 Notatnr.:A1 Oppdragsnr.:5012450 Til: Fra: Sør-Varanger kommune Norconsult AS Dato: 4.6.2014

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 597/16 115/25 DETALJREGULERING BRUBAKKEN Brubakken

Samlet saksfremstilling Arkivsak 597/16 115/25 DETALJREGULERING BRUBAKKEN Brubakken Samlet saksfremstilling Arkivsak 597/16 115/25 DETALJREGULERING BRUBAKKEN Brubakken Saksansvarlig Tormod Osen Formannskapet 18.10.2016 PS 102/16 Innstilling Melhus kommune vedtar å legge detaljregulering

Detaljer

1 INNLEDNING SITUASJONSBESKRIVELSE... 5

1 INNLEDNING SITUASJONSBESKRIVELSE... 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 2 RETNINGSLINJER OG FORSKRIFTSKRAV... 3 2.1 STØY FRA VEITRAFIKK OG SKYTEBANE, T-1442 (UTENDØRS STØY)... 3 2.2 TA 2115: VEILEDEREN TIL T-1442... 3 3 MÅLSETTING... 4

Detaljer

RAPPORT. Reguleringsplan E16 Turtnes Øye STATENS VEGVESEN, REGION ØST OPPDRAGSNUMMER STØYVURDERING UTGITT 00 UTGITT FOR KOMMENTARER

RAPPORT. Reguleringsplan E16 Turtnes Øye STATENS VEGVESEN, REGION ØST OPPDRAGSNUMMER STØYVURDERING UTGITT 00 UTGITT FOR KOMMENTARER STATENS VEGVESEN, REGION ØST Reguleringsplan E16 Turtnes Øye OPPDRAGSNUMMER 6258001 STØYVURDERING 00 FOR KOMMENTARER SWECO NORGE AS OSL AKUSTIKK Kunde: Statens Vegvesen GAUTE VARTDAL HÅKON EIVIND LARSEN

Detaljer

Støyvurdering av eksisterende bebyggelse

Støyvurdering av eksisterende bebyggelse NOTAT Oppdragsgiver: Levanger kommune Oppdragsnr.: 8 Dokumentnr.: 001 Versjon: 00 Til: Fra: Levanger kommune v/john Helge Holmen Helle Stenkløv Dato 2016-04-14 Støyvurdering av eksisterende bebyggelse

Detaljer

Plan Støyrapport Vedlegg 28 DETALJREGULERING. s. 1/9

Plan Støyrapport Vedlegg 28 DETALJREGULERING. s. 1/9 s. 1/9 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 AKTUELLE KRAV OG RETNINGSLINJER... 3 2.1 UTENDØRS STØY - T-1442... 3 2.2 M-128 (2014): VEILEDEREN TIL T-1442... 4 2.3 INNENDØRS STØY - NS 8175... 4 3 MÅLSETTING... 5

Detaljer

i nattperioden kl

i nattperioden kl 2. Krav og retningslinjer 2.1 T1442 Gjeldende retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging er T1442 1. Retningslinjen er utarbeidet i tråd med EUregelverkets metoder og målestørrelser, og er

Detaljer

FASIT ingeniørtjenester AS. Hjorten, Kaupanger Veitrafikkstøy

FASIT ingeniørtjenester AS. Hjorten, Kaupanger Veitrafikkstøy FASIT ingeniørtjenester AS RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 464781 Kunde: FASIT ingeniørtjenester AS Sammendrag: Lydforhold på utendørs oppholdsareal Lydnivå (L den ) fra veitrafikkstøy på utendørs

Detaljer

BLAKSTAD, GNR. 18/BNR. 410, FROLAND KOMMUNE INNLEDENDE TRAFIKKSTØYVURDERING

BLAKSTAD, GNR. 18/BNR. 410, FROLAND KOMMUNE INNLEDENDE TRAFIKKSTØYVURDERING II1II 00 90 2745 20 1 4.07-9 II BLAKSTAD, GNR. 18/BNR. 410, FROLAND KOMMUNE INNLEDENDE TRAFIKKSTØYVURDERING Oppdransgiver: Pollen Bygg & Eiendom /v Niels R. Kaastrup Nielsen SAMMENDRAG Det er planlagt

Detaljer

SEMSVEIEN 48, ØVRE EIKER KOMMUNE GNR./BNR. 73/436 Vurdering av utendørs støy fra vei og jernbane

SEMSVEIEN 48, ØVRE EIKER KOMMUNE GNR./BNR. 73/436 Vurdering av utendørs støy fra vei og jernbane RAPPORT : Dato : 16.05.2017 Antall sider : 8 Antall vedlegg : 2 SEMSVEIEN 48, ØVRE EIKER KOMMUNE GNR./BNR. 73/436 Vurdering av utendørs støy fra vei og jernbane Oppdragsgiver: Nordbohus AS v/ Roy Bakken

Detaljer

RAPPORT. Granmo gård OPPDRAGSGIVER. Stig O. Bakken EMNE. Støyvurdering. DATO / REVISJON: 22. mai 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 416712-RIA-RAP-01

RAPPORT. Granmo gård OPPDRAGSGIVER. Stig O. Bakken EMNE. Støyvurdering. DATO / REVISJON: 22. mai 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 416712-RIA-RAP-01 RAPPORT Granmo gård OPPDRAGSGIVER Stig O. Bakken EMNE DATO / REVISJON: 22. mai 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 416712-RIA-RAP-01 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag fra kunde.

Detaljer

E39 Svegatjørn - Rådal

E39 Svegatjørn - Rådal Statens Vegvesen v/ Marit H. Berge E39 Svegatjørn - Rådal STØYKARTLEGGING AV DAGSONE VED SVEGATJØRN 2011-12-22 Oppdragsnr.: 00603 Oppdragsnr.: 00603 A 22.12.2011 Tatt ut områdene Rådal og Skeivatnet da

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. Ihht. pbl. 12-8 varsles det på vegne av Kongsberg kommunale eiendom KF om oppstart av reguleringsarbeid for Landstads gate 14-20, plan 430R.

Detaljer

Rapport Rapport nr.: 655/2009

Rapport Rapport nr.: 655/2009 Minister Ditleffs vei 8 0862 Oslo Rapport Rapport nr.: 655/2009 Til: Nils Haugrud Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Fra: Minister Ditleffs vei 8, 0862 Oslo v/ Eyjolf Osmundsen Telefon: 22 23 79 70 E-mail.:

Detaljer

INNHOLD 1 INNLEDNING AKTUELLE KRAV UTENDØRS STØY - T

INNHOLD 1 INNLEDNING AKTUELLE KRAV UTENDØRS STØY - T INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 AKTUELLE KRAV... 3 2.1 UTENDØRS STØY - T-1442...3 3 MÅLSETTING... 4 4 OM TRAFIKKSTØYBEREGNINGENE... 4 4.1 TRAFIKKTALL...4 4.2 METODE...5 5 OM INDUSTRISTØYBEREGNINENE... 5 5.1

Detaljer

Støyvurderinger for Buskerud handelspark

Støyvurderinger for Buskerud handelspark Steen & Strøm Eiendomsutvikling AS Støyvurderinger for Buskerud handelspark April 2008 Rev. juni 08 Oppdragsnr.: 5007119 Side: 3 av 7 Dato: 27.06.08 INNHOLDSFORTEGNELSE BAKGRUNN...4 GRENSEVERDIER...4

Detaljer

NOTAT. 1 Bakgrunn. 2 Krav og retningslinjer. Teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Bakgrunn. 2 Krav og retningslinjer. Teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Lier hageby DOKUMENTKODE 128205-RIA-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Lier Boligutvikling AS OPPDRAGSLEDER Vemund S. Thorød KONTAKTPERSON Civitas AS /v Tine Aagesen SAKSBEH

Detaljer

Planbeskrivelse. Oppstart av planarbeidet.

Planbeskrivelse. Oppstart av planarbeidet. Planbeskrivelse INGENIØR Detaljregulering gnr 15 bnr 14 Kilen. Songdalsvegen 750 Bakgrunn. På vegne av grunneier Jonny Tønnesland fremmes forslag til regulering av gnr15 bnr 14 til boligformål. Området

Detaljer

Maksimalnivåene, L 5AF for veitrafikk og L 5AS for flytrafikk, er innenfor grenseverdien i T-1442 for områdene satt av til begge byggetrinn.

Maksimalnivåene, L 5AF for veitrafikk og L 5AS for flytrafikk, er innenfor grenseverdien i T-1442 for områdene satt av til begge byggetrinn. COWI AS har på oppdrag fra Rygge kommune utført beregninger av vegtrafikkstøy og vurdering av flytrafikkstøy på uteområder og ved fasader i sammenheng med reguleringsplan for planlagte omsorgsboliger mellom

Detaljer

Støyutredning. Persaunvegen 54, Trondheim

Støyutredning. Persaunvegen 54, Trondheim Persaunvegen 54, Trondheim Divisjon Engineering Prosjektnummer: 2210168 Dokumentnr. RAP-RE-RIA-001 Rev.: 2 Dato: 07.11.2013 Utarbeidet av: Svenn Erik Skjemstad Kontrollert av: Marius Berg Sammendrag I

Detaljer

Vedlegg 13: Støynotat. Byåsveien 162, gnr 96 bnr 183. Trondheim Saksnr: 14/ (187584/14) L12

Vedlegg 13: Støynotat. Byåsveien 162, gnr 96 bnr 183. Trondheim Saksnr: 14/ (187584/14) L12 Trondheim 28.11.2014 Vedlegg 1: Støynotat Byåsveien 162, gnr 96 bnr 18. Saksnr: 14/8156-1 (187584/14) L12 Per Knudsen Arkitektkontor AS - Brattørgata 5-7010 Trondheim - Tlf. 7 52 91 0 - Fax 7 52 96 8 pka@pka.no

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

BEREGNING AV TRAFIKKSTØY

BEREGNING AV TRAFIKKSTØY BEREGNING AV TRAFIKKSTØY Kongssenteret Kongsvinger nybygg og tilbygg Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 17.06.2008 Revidert: 10.10.2008 På oppdrag for Sektor

Detaljer

HØGEVOLLSVEIEN 14 GNR 38, BNR 646, SANDNES Vurdering av støy fra veitrafikk ifm. detaljregulering, arealplan id :

HØGEVOLLSVEIEN 14 GNR 38, BNR 646, SANDNES Vurdering av støy fra veitrafikk ifm. detaljregulering, arealplan id : RAPPORT : Dato : 16.09.2015 Antall sider : 8 Antall vedlegg : 2 HØGEVOLLSVEIEN 14 GNR 38, BNR 646, SANDNES Vurdering av støy fra veitrafikk ifm. detaljregulering, arealplan id : 2014 106 Oppdragsgiver:

Detaljer

Vågeveien 27, Fjell kommune

Vågeveien 27, Fjell kommune Kilde Akustikk AS Rapport 5874-1 Vågeveien 27, Fjell kommune Vegtrafikkstøy Kun til illustrasjon for Arkitekt Rolv Eide juni 11 Rapport 5874-1 9 sider Voss Versjon Vår ref Kilde Akustikk AS Bergen - Voss

Detaljer

INNHOLD VEDLEGG. Utskrift av beregninger av støyberegning: Vedlegg 1. Veitrafikk og jernbane. Lden. Vedlegg 2. Tett rekkverk, høyde 1,6 m.

INNHOLD VEDLEGG. Utskrift av beregninger av støyberegning: Vedlegg 1. Veitrafikk og jernbane. Lden. Vedlegg 2. Tett rekkverk, høyde 1,6 m. INNHOLD 1 GENERELT... 3 2 AKTUELLE KRAV OG RETNINGSLINJER... 4 2.1 Utendørs støy - T-1442... 4 2.2 TA 2115: Veilederen til T-1442... 4 2.3 Innendørs støy - NS 8175... 5 3 MÅLSETTING... 6 4 TRAFIKKFORHOLD...

Detaljer

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Referanse ARHO/2013/1375-16/504.005.05 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Detaljreguleringsplan for Aunevegen

Detaljer

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Levik v/rv 13 - Planlagt hytteområde Lyd

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Levik v/rv 13 - Planlagt hytteområde Lyd Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 3 2. Krav og retningslinjer... 3 3. Beregninger... 3 3.1 Beregningsforutsetninger... 4 3.2 Beregningsresultater... 4 VEDLEGG A : Definisjoner. VEDLEGG B : Støysonebestemmelser.

Detaljer

SLUTTBEHANDLING REGULERINGSPLAN. Rv. 3 / 25 Ommangsvollen - Grundset. Parsell: Rv. 3 Grundset Nord Elverum kommune FAGRAPPORT STØYVURDERING

SLUTTBEHANDLING REGULERINGSPLAN. Rv. 3 / 25 Ommangsvollen - Grundset. Parsell: Rv. 3 Grundset Nord Elverum kommune FAGRAPPORT STØYVURDERING REGULERINGSPLAN SLUTTBEHANDLING Rv. 3 / 25 Ommangsvollen - Grundset Parsell: Rv. 3 Grundset Nord Elverum kommune Region øst FAGRAPPORT STØYVURDERING Juni 2016 STATENS VEGVESEN REGION ØST RV. 3/25 GRUNDSET

Detaljer

Sivilingeniør Godhavn har ervervet eiendommene Odd Husbys veg 17 og 17A, gnr 103 bnr 164 og gnr 103 bnr 371 i Trondheim kommune.

Sivilingeniør Godhavn har ervervet eiendommene Odd Husbys veg 17 og 17A, gnr 103 bnr 164 og gnr 103 bnr 371 i Trondheim kommune. NOTAT Oppdrag Odd Husbys veg 17/17A Dato 2011-02-02 Notat nr. 002 Til Sivilingeniør GODHAVN AS Rambøll P.B. 9420 Sluppen NO-7493 TRONDHEIM Kopi Solem Arkitektur as T +47 73 84 10 00 F +47 73 84 10 60 www.ramboll.no

Detaljer

Oppdragsnr: Dato: Rapportnr: AKU01 Revisjon: 0 Revisjonsdato:

Oppdragsnr: Dato: Rapportnr: AKU01 Revisjon: 0 Revisjonsdato: RAPPORT Kongsgårdmoen skole Kunde: Kongsberg Kommunale Eiendom KF v/ Brynjar Henriksen Sammendrag: Planlagt ny skole oppfyller retningslinje T 1442. Oppdragsnr: 47063 00 Dato: 13.08.2013 Rapportnr: AKU01

Detaljer

KRAV OG RETNINGSLINJER...

KRAV OG RETNINGSLINJER... INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 2 KRAV OG RETNINGSLINJER... 4 2.1 MILJØVERNDEPARTEMENTETS RETNINGSLINJE T-1442... 4 2.2 M-128 (2014): VEILEDEREN TIL T-1442... 5 3 MÅLSETTING... 5 4 OM BEREGNINGENE...

Detaljer

Oppdragsnr: 66013 Dato: 25. november 2014. Rapportnr: AKU - 01 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 25. november 2014

Oppdragsnr: 66013 Dato: 25. november 2014. Rapportnr: AKU - 01 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 25. november 2014 RAPPORT Åsdalen - Reguleringsplan Kunde: Aukra kommune v/ Kjell Lode Sammendrag: Det tiltenkte området for tjenesteyting ligger i gul støysone for veitrafikkstøy fra Fv215. For at grenseverdiene skal bli

Detaljer

Tako-Invest AS. Nygård felt B8 og B9. Støyberegninger

Tako-Invest AS. Nygård felt B8 og B9. Støyberegninger Tako-Invest AS Nygård felt B8 og B9 Støyberegninger RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 2 Kunde: Tako-Invest AS Nygård felt B8 og B9 Støyberegninger Sammendrag: På oppdrag fra Tako-Invest AS har Sweco

Detaljer

STØYVURDERING. Boliger Kvilavegen 18 Stange Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato:

STØYVURDERING. Boliger Kvilavegen 18 Stange Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: STØYVURDERING Boliger Kvilavegen 18 Stange Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 27.04.2012 På forespørsel fra ASH Arkitekter AS v/cathrine H. Foss

Detaljer

1 INNLEDNING... 3 2 MILJØVERNDEPARTEMENTETS RETNINGSLINJE T-1442... 4 3 MÅLSETTING... 4

1 INNLEDNING... 3 2 MILJØVERNDEPARTEMENTETS RETNINGSLINJE T-1442... 4 3 MÅLSETTING... 4 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 2 MILJØVERNDEPARTEMENTETS RETNINGSLINJE T-1442... 4 3 MÅLSETTING... 4 4 OM BEREGNINGENE... 5 4.1 TRAFIKKTALL... 5 4.2 METODE OG BEREGNINGSMODELL... 6 4.3 BEREGNINGSSITUASJONER...

Detaljer

Stenging av Solaveien, plan Vurdering av endret støynivå i Syrinveien

Stenging av Solaveien, plan Vurdering av endret støynivå i Syrinveien RAPPORT : 10839700-0-R01 Revisjon : 0 Dato : 20.10.2016 Antall sider : 6 Antall vedlegg : 0 Stenging av Solaveien, plan 2016 104 Vurdering av endret støynivå i Syrinveien Oppdragsgiver: Dimensjon Rådgivning

Detaljer

Vedlegg 6. Støyutredning RAPPORT. Prosjektnummer: Dokumentnummer: RIAku01 Rev.: 0

Vedlegg 6. Støyutredning RAPPORT. Prosjektnummer: Dokumentnummer: RIAku01 Rev.: 0 Vedlegg 6 RAPPORT Støyutredning Kunde: Prosjekt: Verdal kommune Vuku Barnehage Prosjektnummer: 28945001 Dokumentnummer: RIAku01 Rev.: 0 Sammendrag: Sweco Norge AS har på oppdrag fra Verdal kommune vurdert

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Vedleggsoversikt. Utskrift av beregninger: Støysonekart L den.

INNHOLDSFORTEGNELSE. Vedleggsoversikt. Utskrift av beregninger: Støysonekart L den. INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 1 1 BAKGRUNN... 3 2 AKTUELLE KRAV OG RETNINGSLINJER... 3 2.1 GENERELT... 3 2.2 UTENDØRS STØY MILJØVERNDEPARTEMENTETS RETNINGSLINJER T-1442... 3 2.3 M-128: VEILEDEREN TIL

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod - GB 26/65 - Okse

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod - GB 26/65 - Okse Søgne kommune Arkiv: 26/65 Saksmappe: 2012/1563-30926/2012 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 02.10.2012 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod

Detaljer

STØYRAPPORT. Detaljregulering for utbedring i kryss mellom fv. 510 Kleppvegen og fv. 379 Vigdelsvegen. Plan 0485 i Sola kommune.

STØYRAPPORT. Detaljregulering for utbedring i kryss mellom fv. 510 Kleppvegen og fv. 379 Vigdelsvegen. Plan 0485 i Sola kommune. STØYRAPPORT Detaljregulering for utbedring i kryss mellom fv. 510 Kleppvegen og fv. 379 Vigdelsvegen Oppdragsgiver: Dato: 1. november 2011 Plan 0485 i Sola kommune FORORD Statens vegvesen har

Detaljer

STØYVURDERING. Boliger Midtmoen, Vinstra Nord-Fron Kommune

STØYVURDERING. Boliger Midtmoen, Vinstra Nord-Fron Kommune STØYVURDERING Boliger Midtmoen, Vinstra Nord-Fron Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 17.08.2011 På forespørsel fra BoligPartner AS v/idar Sambu

Detaljer

Rapport Rapport nr.: 697/2011

Rapport Rapport nr.: 697/2011 Minister Ditleffs vei 8 0862 Oslo Rapport Rapport nr.: 697/2011 Til: Realkapital Utvikling Postboks 1921 Vika 0125 Oslo Att.: Otto K. Blix Hulbak otto.blix.hulbak@rku.no Kopi: VISTA Utredning AS C. J.

Detaljer

TIME KOMMUNE GNR/BNR: 2/54, TUNHEIM HAGEBY, REGULERING Vurdering av støy fra veitrafikk

TIME KOMMUNE GNR/BNR: 2/54, TUNHEIM HAGEBY, REGULERING Vurdering av støy fra veitrafikk RAPPORT : 778--R Dato :..2 Antall sider : 7 Antall vedlegg : TIME KOMMUNE GNR/BNR: 2/, TUNHEIM HAGEBY, REGULERING Vurdering av støy fra veitrafikk Oppdragsgiver: Tjødnå AS v/ Oddgeir Eikeskog Utført av:

Detaljer

Aunevegen 53 RAPPORT. SO Eiendom AS. Støyberegning reguleringsplan 416896-RIA-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE

Aunevegen 53 RAPPORT. SO Eiendom AS. Støyberegning reguleringsplan 416896-RIA-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Aunevegen 53 OPPDRAGSGIVER SO Eiendom AS EMNE DATO / REVISJON: 1. september 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 416896-RIA-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag

Detaljer

STØYVURDERING. Toneheim Folkehøyskole - Hamar Kommune

STØYVURDERING. Toneheim Folkehøyskole - Hamar Kommune STØYVURDERING Toneheim Folkehøyskole - Hamar Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering i forbindelse med reguleringsplan Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 21.03.2010 På forespørsel fra

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 2 2 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER 2 3 BEREGNINGER Beregningsgrunnlag Trafikkdata 2 4 RESULTATER 3

Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 2 2 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER 2 3 BEREGNINGER Beregningsgrunnlag Trafikkdata 2 4 RESULTATER 3 LINK signatur AS Villaveien i Røyken Trafikkstøyvurderinger COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 www.cowi.no Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 2 2 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER

Detaljer

HANSKEMAKARGÅRDEN INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 2. 3 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER Støy på uteområder 2

HANSKEMAKARGÅRDEN INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 2. 3 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER Støy på uteområder 2 ARKIDECO AS HANSKEMAKARGÅRDEN STØY FRA VEITRAFIKK ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 74 Trondheim Norway TLF +47 02694 WWW cowi.com INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 2 3 FORSKRIFTER

Detaljer

AKTUELLE GRENSEVERDIER...

AKTUELLE GRENSEVERDIER... INNHOLD 1 BAKGRUNN... 3 2 AKTUELLE GRENSEVERDIER... 3 2.1 GENERELT... 3 2.2 T-1442... 3 3 MÅLSETTING... 4 4 BESKRIVELSE AV BEREGNINGSMETODE OG FORUTSETNINGER... 5 4.1 STØYKILDER OG STØYDATA... 5 4.2 METODE

Detaljer

RAPPORT. Otta nord, reguleringsplan. Støykartlegging. Sammendrag: Structor Lillehammer AS v/ Harald Snippen

RAPPORT. Otta nord, reguleringsplan. Støykartlegging. Sammendrag: Structor Lillehammer AS v/ Harald Snippen RAPPORT Otta nord, reguleringsplan Kunde: Structor Lillehammer AS v/ Harald Snippen Sammendrag: Denne rapporten omfatter beregning av støy fra veg- og jernbanetrafikk i forbindelse med utarbeidelse av

Detaljer

BEREGNING AV TRAFIKKSTØY

BEREGNING AV TRAFIKKSTØY BEREGNING AV TRAFIKKSTØY Skreddarstugu Nord-Fron Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering av vegtrafikkstøy Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 30.11.2011 På forespørsel fra Nord-Fron Kommune

Detaljer

Støyberegning Barrustmoen, Vinstra

Støyberegning Barrustmoen, Vinstra RAPPORT Støyberegning Barrustmoen, Vinstra OPPDRAGSGIVER Nordbohus AS EMNE Beregning av støy fra vegtrafikk DATO / REVISJON: 5. november 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 417670-RIA-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

Saksvik Øvre. Solem:hartmann AS. Veitrafikkstøy og skjermingstiltak. COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim

Saksvik Øvre. Solem:hartmann AS. Veitrafikkstøy og skjermingstiltak. COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Solem:hartmann AS Saksvik Øvre Veitrafikkstøy og skjermingstiltak COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG

Detaljer

STØYUTREDNING FOR NYTT BOLIGOMRÅDE I RÅVARDEN, GNR/BNR 119/23

STØYUTREDNING FOR NYTT BOLIGOMRÅDE I RÅVARDEN, GNR/BNR 119/23 Til: Gravdal Prosjektutvikling AS Fra: Norconsult AS Dato: 4 april 2013 / Rev 02: 22 august 2014 STØYUTREDNING FOR NYTT BOLIGOMRÅDE I RÅVARDEN, GNR/BNR 119/23 I forbindelse med planlagt boligbebyggelse

Detaljer

STØYVURDERING FELT B1, f_n1 og BF1

STØYVURDERING FELT B1, f_n1 og BF1 Q:\Prosjekt\2013\410364 Lade Alle 59-63\2. FAG\Fag_støy\Notat-støy.docx side 1 Notat Vedr: STØYVURDERING FELT B1, f_n1 og BF1 LADE ALLÉ 59-63, TRONDHEIM KOMMUNE Innledning I forbindelse med utarbeidelse

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 7037/2017-L12 20.06.2017 Saksbehandler: Anne Lise Koller SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG Detaljregulering for Brådalsgutua 14 - sluttbehandling Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Støyutredning. Sletten barnehage. Matrikkel: 1201 Bergen - 160/180

Støyutredning. Sletten barnehage. Matrikkel: 1201 Bergen - 160/180 Støyutredning Sletten barnehage Matrikkel: 1201 Bergen - 160/180 Prosjektnummer: Dokumentnummer: T12009000 RAP-RE-RIA-001 Revisjon: 0 Dato: 29.4.2014 Utarbeidet av: Kontrollert av: Troels Nielsen Marius

Detaljer

Dette gjelder også lekeplass og andre parkanlegg.

Dette gjelder også lekeplass og andre parkanlegg. Fra: Lohne, Gunnar[Gunnar.Lohne@ae.no] Dato: 28.12.2015 14:15:22 Til: Postmottak Tittel: SV: Offentlig ettersyn og høring - Detaljregulering for Langenesveien 290, 292 og 294 - Plan ID 201509 Agder Energi

Detaljer

HØGMÆLEN MASSETAK, MELHUS INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 2. 3 FORUTSETNINGER Gjeldende krav Planområde 4 3.

HØGMÆLEN MASSETAK, MELHUS INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 2. 3 FORUTSETNINGER Gjeldende krav Planområde 4 3. SOLVANG OG FREDHEIM GUDBRANDSDALEN AS HØGMÆLEN MASSETAK, MELHUS ADRESSE COWI AS Hafstadvegen 15 6800 Førde TLF +47 02694 WWW cowi.no STØYVURDERING INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 2 3 FORUTSETNINGER

Detaljer

Nysted Invest AS. Eneboliger Sandnes, gnr/bnr 62/788. Støyberegning

Nysted Invest AS. Eneboliger Sandnes, gnr/bnr 62/788. Støyberegning Nysted Invest AS Eneboliger Sandnes, gnr/bnr 62/788 Støyberegning RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 464981 Kunde: Nysted Invest AS v/ Rune Nysted Sammendrag: Lydforhold på utendørs oppholdsareal

Detaljer

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218 Arkiv: 162/292/L12 Saksmappe: 2012/2168-2150/2015 Saksbehandler: Anne Kristine Lysestøl Dato: 09.02.2015 1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien

Detaljer

NOTAT SAMMENDRAG. OPPDRAG Heggtoppen 5, Lier DOKUMENTKODE 126686-RIA-NOT-001. EMNE Støyberegninger iht. reguleringsplanskisse TILGJENGELIGHET Åpen

NOTAT SAMMENDRAG. OPPDRAG Heggtoppen 5, Lier DOKUMENTKODE 126686-RIA-NOT-001. EMNE Støyberegninger iht. reguleringsplanskisse TILGJENGELIGHET Åpen NOTAT OPPDRAG Heggtoppen 5, Lier DOKUMENTKODE 16686-RIA-NOT-001 EMNE Støyberegninger iht. reguleringsplanskisse TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Arkitekt Bengt G. Michalsen AS OPPDRAGSLEDER Vidar Støen

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

STØYVURDERING. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 26.06.2014

STØYVURDERING. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 26.06.2014 STØYVURDERING Bolig felt Nannestad sentrum - Nannestad Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 26.06.2014 På forespørsel fra STUSIONSW AS er det foretatt

Detaljer

STØYVURDERING. Boligfelt Petlund - Stange Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 17.02.

STØYVURDERING. Boligfelt Petlund - Stange Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 17.02. STØYVURDERING Boligfelt Petlund - Stange Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 17.02.2012 På forespørsel fra Trysilhus Areal AS v/geir Olai Jordanger

Detaljer

RAPPORT - VEGTRAFIKKSTØY

RAPPORT - VEGTRAFIKKSTØY RAPPORT - VEGTRAFIKKSTØY Setesdalsveien 53, Kristiansand Beregning av støy på tomt og fasade Utarbeidet for: Eiendomsutvikling 2963 September 2008 Revisjon okt 2009 RAPPORT Tittel Dato Prosjektnummer Setesdalsveien

Detaljer