INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS."

Transkript

1 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS. Det innkalles hermed til ordinær generalforsamling i Etrinell AS. Generalforsamlingen avholdes i Regus Skøyens lokaler i Karenslyst allè 8b, 0278 Oslo, fredag 2. mai 2014, kl. 11:00. Følgende saker foreligger til behandling: 1. Åpning av generalforsamlingen ved styres formann Christian Syverstad og registrering av fremmøtte aksjonærer. 2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen. 3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden. 4. Godkjennelse av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for morselskap og konsern pr , herunder disponering av årets resultat i morselskapet. Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: Generalforsamlingen godkjenner resultatregnskap og balanse for året 2013 for Etrinell AS og for Etrinell konsernet. Årets overskudd ble vedtatt disponert som følger: Avsatt til utbytte Til annen egenkapital Sum Generalforsamlingen vedtar at det utbetales et utbytte på kr. 0,30 per aksje. Utbyttet tilfaller aksjonærer pr generalforsamlingsdato. 5. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer for Godkjennelse av revisors honorar for Valg av styremedlemmer. Som nytt styre er foreslått Christian Syverstad, styreleder J. Arthur Olafsen, styremedlem Rudolf Galligani, styremedlem Tore Nyhus, styremedlem

2 8. Fullmakt til forhøyelse av aksjekapital Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å kunne forhøye aksjekapitalen med inntil NOK ved nytegning av inntil aksjer, hver pålydende NOK 0, Aksjekapitalen kan forhøyes med inntil NOK , dvs. fra NOK ,75 til inntil NOK ,75 2. Styret gis fullmakt til å endre vedtektene tilsvarende kapitalforhøyelsen 3. Fullmakten skal gjelde i to år fra generalforsamlingens beslutning 4. Styret gis fullmakt til å fravike det som er bestemt om aksjeeieres fortrinnsrett i aksjeloven 10-4, da selskapet kan ha behov for eksterne investorer med den kompetanse disse har. 5. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i så vel penger som aksjer eller andeler i selskaper Etrinell ønsker å investere i. 6. Selskapet har kun en aksjeklasse, og aksjer utstedt på grunnlag av fullmakten skal utstedes i denne klasse. 7. Fullmakten omfatter beslutning om fusjon etter aksjeloven 13-5 Aksjonærer som vil delta på generalforsamlingen må selv eller ved fullmakt meddele dette innen 30.april Vennligst benytt vedlagte påmeldingsblankett. Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2013 er vedlagt denne innkalling. Oslo, 22. april 2014 For styret i Etrinell AS Christian Syverstad Styrets leder

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 Etrinell AS Noter morselskap og konsern 2013 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og God Regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper for aksjer i datterselskaper og tilknyttede selskaper Kostmetoden brukes som prinsipp for investeringer i datterselskaper og tilknyttede selskaper i selskapsregnskapet. Kostprisen økes når midler tilføres ved kapitalutvidelse, eller når det gis konsernbidrag til datterselskap. Mottatte utdelinger resultatføres i utgangspunktet som inntekt. Utdelinger som overstiger andel av opptjent egenkapital etter kjøpet føres som reduksjon av anskaffelseskost. Utbytte/konsernbidrag fra datterselskap regnskapsføres det samme året som datterselskapet avsetter beløpet. Utbytte fra andre selskaper regnskapsføres som finansinntekt når utbyttet er vedtatt. I konsernregnskapet brukes egenkapitalmetoden som prinsipp for investeringer i tilknyttede selskaper. Bruk av metoden fører til at regnskapsført verdi i balansen tilsvarer andelen av egenkapitalen i det tilknyttede selskapet, korrigert for eventuelle gjenværende merverdier fra kjøpet og urealiserte interngevinster Resultatandelen i resultatregnskapet baseres på andelen av resultatet etter skatt i det tilknyttede selskapet, og korrigeres for eventuelle avskrivninger på merverdier og urealiserte gevinster. I resultatregnskapet vises resultatandelen under finansposter. Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet omfatter morselskapet Etrinell AS og datterselskapene Telesafe Consulting AS, Ufis Invest AS, samt Compello AS med underliggende datterselskaper Compello AB og Compello GmbH. Datterselskaper blir konsolidert fra det tidspunkt kontrollen er overført til konsernet (oppkjøpstidspunktet). I konsernregnskapet erstattes posten aksjer i datterselskap med datterselskapets eiendeler og gjeld. Konsernregnskapet utarbeides som om konsernet var én økonomisk enhet. Transaksjoner, urealisert fortjeneste og mellomværende mellom selskapene i konsernet elimineres. Kjøpte datterselskaper regnskapsføres i konsernregnskapet basert på morselskapets anskaffelseskost. Anskaffelseskost tilordnes identifiserbare eiendeler og gjeld i datterselskapet, som oppføres i konsernregnskapet til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Eventuell merverdi ut over hva som kan henføres til identifiserbare eiendeler og gjeld, balanseføres som goodwill. Goodwill behandles som en residual og balanseføres med den andelen som er observert i oppkjøpstransaksjonen. Merverdier i konsernregnskapet avskrives over de oppkjøpte eiendelenes forventede levetid. Omregning av utenlandske datterselskaper skjer ved at balansen omregnes til balansedagens kurs, og at resultatregnskapet omregnes til en gjennomsnittskurs. Eventuelle vesentlige transaksjoner omregnes til transaksjonsdagens kurs. Alle omregningsdifferanser føres direkte mot egenkapitalen. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost med fradrag for planmessige avskrivninger. Dersom virkelig verdi av anleggsmidler er lavere enn balanseført verdi og verdifallet forventes ikke å være forbigående, er det foretatt nedskrivning til virkelig verdi. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives lineært over den økonomiske levetiden. Omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende beløp. Valutaprinsipper Pengeposter i utenlandsk valuta er i balansen omregnet til balansedagens kurs. Valutaterminkontrakter er balanseført til virkelig verdi på balansedagen. Immaterielle eiendeler Utgifter til egen tilvirkning av immaterielle eiendeler, herunder utgifter til egen forskning og utvikling, balanseføres når det er sannsynlig at de fremtidige økonomiske fordelene knyttet til eiendelene vil tilflyte selskapet og anskaffelseskost kan måles pålitelig. Immaterielle eiendeler som er kjøpt enkeltvis, er balanseført til anskaffelseskost. Immaterielle eiendeler overtatt ved kjøp av virksomhet, er balanseført til anskaffelseskost når kriteriene for balanseføring er oppfylt. Immaterielle eiendeler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Immaterielle eiendeler nedskrives til virkelig verdi dersom de forventede økonomiske fordelene ikke dekker balanseført verdi og eventuelle gjenstående tilvirkningsutgifter. Leieavtaler Driftsmidler som leies på betingelser som i det vesentlige overfører økonomisk risiko og kontroll til selskapet (finansiell leasing), balanseføres under varige driftsmidler og tilhørende leieforpliktelse medtas som forpliktelse under rentebærende langsiktig gjeld til nåverdien av leiebetalingene. Driftsmiddelet avskrives planmessig, og forpliktelsen reduseres med betalt leie etter fradrag for beregnet rentekostnad. Side 1

13 Andre aksjer og andeler klassifisert som anleggsmidler Aksjer og mindre investeringer i ansvarlige selskaper og kommandittselskaper hvor selskapet ikke har betydelig innflytelse, er klassifisert som anleggsmidler og er balanseført til anskaffelseskost. Investeringene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Mottatt utbytte fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. Bankinnskudd, kontanter o.l. Bankinnskudd, kontanter ol. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse. Inntekter Lisenser Lisens (godtgjørelse for retten til å benytte konsernets programvare) inntektsføres i sin helhet ved kontraktsinngåelse med kunde. Konsulent og support Konsulentinntekter mv. regnskapsføres når de er opptjent, altså når krav på vederlag oppstår. Dette skjer når tjenesten ytes, i takt med at arbeidet utføres. Inntektene regnskapsføres med verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Transaksjoner Elektronisk meldingsutveksling av ulikt format passerer våre sentraler. Disse inntektsføres periodisk basert på antall påløpte transaksjoner. Vedlikehold Vedlikeholdsinntekter er prisen for videreutvikling og forbedring av konsernets programvare og inntektsføres periodisk over vedlikeholdsperioden, som normalt er fra Kostnader Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme periode som tilhørende inntekt. I de tilfeller det ikke er en klar sammenheng mellom utgifter og inntekter fastsettes fordelingen etter skjønnsmessige kriterier. Øvrige unntak fra sammenstillingsprinsippet er angitt der det er aktuelt. Skatter Skattekostnaden sammenstilles med regnskapsmessig resultat før skatt. Skatt knyttet til egenkapitaltransaksjoner er ført direkte mot skatt i balansen. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets direkte skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen i den grad disse kan utlignes. Opsjoner til ansatte Opsjoner til ledende ansatte verdsettes basert på opsjonens virkelige verdi på det tidspunktet opsjonsplanen vedtas (tildelingstidspunktet). Ved verdsettelse benyttes Black-Scholes modellen. Kostnaden ved opsjonen periodiseres over den periode de ansatte opptjener rett til å motta opsjonene, med motpost i annen innskutt egenkapital. Arbeidsgiveravgift på aksjeopsjonsordninger relatert til differansen mellom utstedelseskurs og markedspris på aksjen ved årets slutt, er avsatt i forhold til hva som er opptjent. Pensjoner Selskapet er omfattet av Lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets innskuddsbaserte pensjonsordning oppfyller kravene i denne lov. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen utarbeides etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp og med forfallsdato kortere enn tre måneder fra anskaffelsesdato. Side 2

14 Note 2 Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte, opsjoner m.m Morselskapet Lønnskostnad Lønn 0 Aktivert FoU 0 Styrehonorar Arbeidsgiveravgift Opsjonskostnader Andre ytelser 0 Sum Antall årsverk 0 0 Konsulenthonorar for daglig leder i morselskapet er kostnadsført med kr Revisor Godtgjørelse til revisor fordeler seg slik: Lovpålagt revisjon Andre attestasjonstjenester (fusjon, kapitalnedsettelse, skattefunn med mer) Skatterådgivning Andre tjenester 0 0 Sum Beløpene er eksklusiv merverdiavgift. KONSERN Lønnskostnad Lønn Aktivert FoU Styrehonorar Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Antall årsverk Sammenligningstallene spesifisert over gjelder kun fra konsernetableringstidspunktet, og inkluderer derfor kun 1,5 mnd drift i Opplysninger om antall årsverk og gjennomsnittlig antall ansatte gjelder for hele året. Side 3

15 Styrehonorar i Etrinell AS Rolle Honorar Christian Syverstad Styreleder John Arthur Olafsen Styremedlem Rudolf Galligani Styremedlem Dag Bolstad Styremedlem Tore Nyhus Styremedlem Sum Aksjeopsjoner Ledende ansatte i underkonsernet Compello AS deltar i et opsjonsprogram i Etrinell AS. Vi henviser til konsenregnskapet til Compello AS for opplysninger om dette. Revisor Godtgjørelse til revisor fordeler seg slik: Lovpålagt revisjon Andre attestasjonstjenester Skatterådgivning Andre tjenester 0 0 Beløpene er eksklusiv merverdiavgift. Sum Note 3 Immaterielle eiendeler Konsernet Lisenser,vare- Goodwill Goodwill FoU merker mv. kjøp fusjon SUM Anskaffelseskost Tilgang Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Årets avskrivninger Akkumulerte avskrivninger Omregningsforskjeller Bokført verdi pr Økonomisk levetid 5 år 5 år 5 år 5 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Pr mars 2013 kjøpte Etrinell AS de siste 1,5% av aksjene i Compello AS. Kostpris på kjøpet var kr Av dette ble kr gjort opp med egne aksjer og kr kontant. Alle mervedier ble allokert til goodwill. Denne goodwillen er avskrevet 9 mnd i Goodwill-beregningen ble gjort basert på tidspunktet for konsernetableringen. For 2013 er det aktivert kr i lønnskostnader knyttet til et utviklingsprosjekt i datterselskapet Compello AS. Prosjektet har vært under utvikling i hele 2013, og ingen avskrivinger for 2013 er foretatt på dette. Det forventes at fremtidige inntekter knyttet til utviklingsprosjektene overstiger balanseført verdi. Side 4

16 Note 4 Varige driftsmidler Konsernet Driftsløsøre. Inventar, verktøy ol. Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang 0 Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Årets avskrivninger Akkumulerte avskrivninger Omregningsforskjeller 0 Bokført verdi pr Note 5 Langsiktige fordringer Morselskapet eller konsernet har ingen langsiktige fordringer. Beløp på kr pr 31/ , er nå klassifisert som kortsiktig fordring. Se note 15. Note 6 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen i Etrinell AS pr består av en aksjeklasse: Antall Pålydende Bokført Ordinære aksjer , De største aksjonærene i Etrinell AS pr var: Navn Beholdning Eierandel Viscaria AS ,48 % Skyfri Holding AS ,37 % Jaho AS ,76 % Christian Syverstad AS ,15 % Pantheon AS ,24 % Fougner Invest AS ,48 % Bekkegrenda 2 AS ,97 % Gat Bygg og Eiendom AS ,84 % Gustav Line, daglig leder Compello AS ,57 % Steinar Teien ,81 % Decision LAB AS ,81 % Rams AS ,90 % Tonal AS ,47 % Ole Petter Ditlevsen ,17 % Gleff AS ,17 % Taher Nemati-Soureh ,00 % Sum, 16 aksjonærer ,18 % Øvrige ,82 % Totalt, ca 512 aksjonærer ,00 % Aksjer og opsjoner eiet av medlemmer i styret og daglig leder. Antall aksjer Eierandel i Totalt antall Navn Verv i Etrinell AS Etrinell AS opsjoner Per Ole Johansen via Viscaria AS, daglig leder ,5 % 0 Rudolf Giuseppe Galligani via Skyfri Holding AS Styremedlem ,4 % 0 John Arthur Olafsen via Jaho AS og privat Styremedlem ,8 % 0 Christian Syverstad via Christian Syverstad AS Styrets leder ,1 % 0 Tore Nyhus via Bekkegrenda 2 AS Styremedlem ,0 % 0 Dag Bolstad via Skansen Investment AS Styremedlem ,4 % SUM ,1 % Side 5

17 Note 7 Egenkapital Morselskapet Aksje- Egne Overkurs- Annen innskutt Annen kapital aksjer fond egenkapital egenkapital Sum Egenkapital Nedsettelse av overkursfond Ekstraordinært utbytte Utbytte egne aksjer Tilbakekjøp av egne aksjer Salg av egne aksjer Årets resultat Periodisert opsjonskostnad Avsatt utbytte Egenkapital Morselskapet har i 2013 kjøpt egne aksjer til en gjennomsnittspris på kr 2,65 pr aksje Det er solgt egne aksjer til en gjennomsnittspris på kr 5,58. Gevinsten på salg av egne aksjer er klassifisert som annen innskutt EK. Salget av egne aksjer er delvis oppgjør for oppkjøpet av Compello AS og Ufis Invest AS. KONSERN Aksje- Egne Overkurs- Annen innskutt Annen kapital aksjer fond egenkapital egenkapital Sum Egenkapital Kjøp av minoritet Ekstraordinært utbytte Utbytte egne aksjer Tilbakekjøp av egne aksjer Salg av egne aksjer Årets resultat Periodisert opsjonskostnad Omregningsforskjeller Andre forskjeller Avsatt utbytte Egenkapital Note 8 Avsetning for forpliktelser Datterselskapet Compello AS fått innvilget skattefunn på et pågående prosjekt. Påløpne kostnader i prosjektet er aktivert i sin helhet som FoU. Tilskuddet er på 20% av maks grunnlag (MNOK 5,5). MNOK 1,1 er derfor regnskapsført som en utsatt inntekt (under avsetning for forpliktelser) og MNOK 1,1 er ført opp som en fordring på Skatteetaten. Inntektsføring vil skje i takt med avskrivinger av aktivert FoU. For 2013 er det inntektsført kr (Annen driftsinntekt) vedrørende avskrivinger på tidligere aktivert FoU Side 6

18 Note 9 Skatt Morselskapet Konsernet Midlertidige forskjeller Varige driftsmidler Gjeld i utenlands valuta Fordringer Avsetninger Andre endringer Netto midlertidige forskjeller Underskudd til fremføring Grunnlag for utsatt skattefordel/skattefordel % utsatt skattefordel (+)/utsatt skatt (-) Herav ikke balanseført utsatt skatt knyttet til goodwill i datter Herav ikke balanseført utsatt skattefordel Herav ikke balanseført utsatt skattefordel (knyttet til Compello AB) Utsatt skattefordel i balansen Utsatt skattefordel er knyttet til skatteposisjoner i de norske selskapene. Styret har valgt en delvis balanseføring av utsatt skattefordel knyttet til underskudd til fremføring i morselskapet. Til grunn for vurderingen ligge utsiktene for nettoresultat i Etrinell-konsernet for de neste 3-5 årene. Skattemessig verdi på goodwill fra fusjonen i 2011 mellom Client Computing Europe AS og Compello Software AS er 0. Utsatt skatt på goodwill blir ikke beregnet i Compello AS Morselskapet Konsernet Årets skattekostnad på ordinært resultat fremkommer slik: Grunnlag for betalbar skatt Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Kostnadsført opsjonsprogram Verdiøkning/reversering av nedskriving på investeringer Andre permanente forskjeller (utbytte/konsernbidrag) Grunnlag for årets skattekostnad Endring i midlertidige forskjeller Endring ikke utlignbare midlertidige forskjeller 0 0 Sum Bruk av fremførbart underskudd Grunnlag for betalbar skatt i resultatregnskapet /- Mottatt/avgitt konsernbidrag Skattepliktig inntekt (grunnlag for betalbar skatt i balansen) 0 0 Side 7

19 Årets skattekostnad fordeler seg på Betalbar skatt Endring i utsatt skattefordel Sum skattekostnad på ordinært resultat Betalbar skatt i balansen Betlbar skatt i Norge Skattevirkning av avgitt konsernbidrag i Norge Betalbar skatt i Tyskland (CCG GmbH) Betalt forskuddsskatt i Tyskland Betalbar skatt i balansen Forklaring av hvorfor skattekostnad ikke utgjør 28 % av resultat før skatt Resultat før skatt Skatt basert på ordinær 28% skatt Effekt av permanente forskjeller Effekt av forskjellig skattesats i utenlandske foretak Effekt av amortisering av goodwill Effekt av endring i ikke balanseført utsatt skattefordel Effekt av endring i ny skattesats i Norge, fra 28% til 27% Effekt av mottatt konsernbidrag Sum skattekostnad Effektiv skatteprosent -96,09 % 0,00 % -70,96 % Note 10 Kortsiktig gjeld Morselskapet har ingen vesentlig gjeld. Kortsiktig gjeld i konsernet består i hovedsak av tidsavgrensningsposter ifm lønn og drift Note 11 Bankinnskudd Morselskapet Bankinnskudd, kontanter o.l. omfatter bundne skattetrekksmidler med kr Konsernet Bankinnskudd, kontanter o.l. omfatter bundne skattetrekksmidler med kr I tillegg inkluderer totale bankinnskudd også en depositumskonto som sikkerhet for husleie i ett av datterselskapene med kr Note 12 Garantier og forpliktelser Morselskapet og konsernet Husleiegaranti (innskudd på sperret konto) Husleiegaranti (kausjonserklæring notert på Client Computing Norway AS) Sum sikkerhet stillet overfor DnB Side 8

20 Note 13 Aksjer og andeler i datterselskaper med mer Morselskapet Firma Forretningskontor Eierandel Egenkapital Balanseført verdi Telesafe Consulting AS Asker 100 % Compello AS Bærum 100 % Ufis Invest AS Oslo 100 % Verdi i selskapsregnskapet Pr juni 2013 kjøpte Etrinell AS seg opp til 100% eierandel i Ufis Invest AS. Total kostpris var kr Egenkapitalen på oppkjøpstidspunktet var kr Alle mervedier ble allokert til merverdi i aksjeposten Ufis Airport Solution AS. Total bokført verdi i konsernet på aksjeposten i Ufis Airport Solution AS er dermed kr , eid gjennom både morselskapet og Ufis Invest AS. Pr tidspunkt for avleggelse av konsernregnskapet er alle aksjene i Ufis Airport Solution AS solgt med en betydelig gevinst. Oppgjøret for salget av aksjene ble gjort i Euro. For å sikre kontantstrømmene ifm oppgjøret, ble det 31/12 inngått en valutaterminkontrakt på Euro med forfall 31 januar Avtalt kurs var Underkonsernet Compello AS Forretningskontor Eierandel Anskaffelseskost Anskaffelseskost Balanseført verdi Compello AB Stockholm, Sverige 100 % 1 - Compello GmbH Ismaning. Tyskland 100 % Miklagard Golf AS Ullensaker 0,01 % Verdi i selskapsregnskapet Note 14 Kundefordringer KONSERN Vurdering av kundefordringer Vurdert til pålydende Avsatt til dekning av usikre fordringer Bokført verdi pr Forfall senere enn ett år fra balansedag 0 0 Note 15 Fordringer og gjeld til selskap i samme konsern Morselskapet Etrinell AS har følgende fordringer på selskap i samme konsern: Compello AS (utbytte 2012) Compello AS (konsernbidrag med skatteeffekt) Compello AS (konsernbidrag uten skatteeffekt) Compello AS Bokført verdi pr Etrinell har inntekstført renter på mellomværende til Compello AS på kr i Av bokført verdi på andre fordringer i konsernet på NOK , utgjør fordring ifm Skattefunn kr og kortsiktig utlån til Ufis Airport Solution AS på kr Side 9

21 Note 16 Finansposter Morselskapet Inntekt på investering i datterselskap (Inntektsført konsernbidrag fra Compello AS) Reversering av investering i Ufis Invest AS Reversering av investering i Ufis Airport Solution AS Inntektsført utbytte (kapitalnedsettelse) fra Compello AS Renteinntekt lån Compello AS Sum finansposter mot konsern Konsernet Reversering av investering i Ufis Airport Solution AS (i Ufis Invest AS) Reversering av investering i Ufis Invest AS (gjennomført før konsernetableringstidspunktet) Reversering av investering i Ufis Airport Solution AS Andre renteinntekter Sum finansposter Note 17 Finansiell risiko Markedsrisiko: Konsernet er utsatt for konkurranse både nasjonalt og internasjonalt og endringer i konkurranse- og prisforhold kan påvirke selskapets inntjening. Konsernet har i regnskapsåret satset betydelig på oppgradering av sin produktportefølje for bedre å stå rustet til å møte konkurransen i markedet og opprettholde/ øke inntjeningen fremover. Kredittrisiko Risiko for tap på fordringer er vurdert som lav. Konsernet har hittil ikke hatt vesentlige tap på fordringer. Det er ikke inngått avtaler om motregning eller andre finansielle instrumenter som minimerer kredittrisikoen. Likviditetsrisiko Ledelsen vurderer likviditeten i konsernet som god. Forfallstidspunkter for kundefordringer opprettholdes. Note 18 Segmentering av inntekt i konsernet Salgsinntekter Virksomheten i selskapet og konsernet er ikke fordelt på virksomhetsområder. Virksomheten består av utvikling, salg, support og drift av egenutviklet programvare knyttet til melding- og bilagsflyt. Geografisk fordeling 2013 TNOK 2013 % 2012 TNOK 2012 % Norge ,6 % ,2 % Europa for øvrig ,4 % ,8 % Sum ,0 % ,0 % Tallene for 2012 gjelder 12 måneders drift. Side 10

22

23

24 Etrinell AS PÅMELDING Hvis De ønsker å møte i den ordinære generalforsamlingen, bes denne melding sendt: Etrinell AS Postboks 2055 Vika, 0125 Oslo Eller via innen 30. april 2014 Beskjed kan også gis til tfn Undertegnede aksjeeier i Etrinell AS vil møte i selskapets ordinære generalforsamling onsdag 2. mai 2014, kl. 11:00 (navn med blokkbokstaver) med følgende antall aksjer: Som eier av aksjer Ifølge vedlagt fullmakt, eier av aksjer Totalt aksjer underskrift Etrinell AS FULLMAKT Dersom De ikke selv kan møte på den ordinære generalforsamlingen, kan denne fullmakt benyttes av den De bemyndiger. Vi foreslår at De utsteder fullmakten til styrets formann Christian Syverstad Fullmakten bes sendt til: Etrinell AS Postboks 2055 Vika, 0125 Oslo. Eller pr innen 30. april 2014 Undertegnede (navn med blokkbokstaver) Som eier av gir hermed:. Aksjer fullmakt til å møte og stemme på mine/våre vegne på den ordinære generalforsamlingen i Etrinell AS berammet til onsdag 2.mai 2014, kl.11:00 underskrift

2010 client computing KONSERNET ÅRSRAPPORT

2010 client computing KONSERNET ÅRSRAPPORT 21 client COMPUTING KONSERNET ÅRSRAPPORT 2 INNHOLD Side Konsernoversikt Historikk Konsernstruktur og adresser Om Client Computing konsernet Nøkkeltall Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap

Detaljer

Compello AS. Arsberetning 2011

Compello AS. Arsberetning 2011 Compello AS Arsberetning 2011 Virksomhetens art og tilholdssted Selskapets navn var tidligere Client Computing Europe AS. I 2011 ble Compello Software AS innfusjonert i selskapet. Samtidig skiftet selskapet

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I CAMO AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I CAMO AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I CAMO AS Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i CAMO AS Sted: CAMO AS sine lokaler i Nedre Vollgate 8, Oslo Dato: Onsdag 2. mai 2012 Kl.: 13.00

Detaljer

INNHOLD. Side. Konsernoversikt. Historikk. Konsernstruktur og adresser. Om Client Computing konsernet. Nøkkeltall. Administrerende direktørs rapport

INNHOLD. Side. Konsernoversikt. Historikk. Konsernstruktur og adresser. Om Client Computing konsernet. Nøkkeltall. Administrerende direktørs rapport ÅRSRAPPORT 28 2 INNHOLD Side Konsernoversikt Historikk Konsernstruktur og adresser Om Client Computing konsernet Nøkkeltall Administrerende direktørs rapport Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap

Detaljer

Årsrapport 2012 Kontantstrømoppstilling Morselskap Konsern Tall i 1.000 kr. 2012 2011 2012 2011 KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER: Ordinært resultat før skattekostnad 5 808 19 015 15

Detaljer

Historikk 3. Organisasjonskart 4. Client Computing Europe ASA 5. Nøkkeltall 6. Administrerende direktørs rapport 7. Styrets årsberetning 9

Historikk 3. Organisasjonskart 4. Client Computing Europe ASA 5. Nøkkeltall 6. Administrerende direktørs rapport 7. Styrets årsberetning 9 1 Årsrapport 27 2 INNHOLD Konsernoversikt Historikk 3 Organisasjonskart 4 Client Computing Europe ASA 5 Nøkkeltall 6 Administrerende direktørs rapport 7 Styrets årsberetning 9 Resultatregnskap 12 Balanse

Detaljer

Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Øvre Holding AS Adresse: Dronningens gate

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS. Det innkalles hermed til ordinær generalforsamling i Etrinell AS. Generalforsamlingen avholdes i Regus Skøyens lokaler i Karenslyst allè 8b, 0278

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

Note 1 Regnskapsprinsipper

Note 1 Regnskapsprinsipper NOTER TIL SELSKAPSREGNSKAPET Note 1 Regnskapsprinsipper 1.1 Grunnlag for utarbeidelse av selskapsregnskapet Årsregnskapet for 2012 er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998, norske regnskapsprinsipper

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I UNION EIENDOMSINVEST NORGE ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I UNION EIENDOMSINVEST NORGE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I UNION EIENDOMSINVEST NORGE ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Union Eiendomsinvest Norge ASA den 2. mai 2012 kl. 12.00. Generalforsamlingen

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekter 2 19 746 17 313 Sum driftsinntekter 19 746 17 313 Driftskostnader Lønnskostnader 3 22 865

Detaljer

NEAS ASA Årsregnskap 2010. NEAS ASA Regnskap

NEAS ASA Årsregnskap 2010. NEAS ASA Regnskap NEAS ASA Årsregnskap 2010 NEAS ASA Regnskap NEAS ASA Balanse per 31.12.10 Alle beløp i NOK Note 2010 2009 EIENDELER Immaterielle eiendeler 1 39 166 893 48 142 371 Utsatt skattefordel 13 31 331 212 31 178

Detaljer

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS Resultatregnskap

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS Resultatregnskap Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS Resultatregnskap MORSELSKAP KONSERN 2013 2014 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2014 2013 1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 0 0 1 Kraftinntekter 1 414 176

Detaljer

Noter til selskapsregnskapet

Noter til selskapsregnskapet Noter til selskapsregnskapet Note 1 Regnskapsprinsipper 1.1 Grunnlag for utarbeidelse av selskapsregnskapet Årsregnskapet for 2014 er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998, norske regnskapsprinsipper

Detaljer

Noter Alle beløp i hele tusen kr. Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet for 2014 er avlagt etter forskrift om forenklet IFRS (forifrs). Måling av resultat og balansetall følger av IFRS som fastsatt

Detaljer

Årsrapport 2013. Playsafe Holding AS. Innhold. Styrets beretning. Resultatregnskap. Balanse. Egenkapitaloppstilling. Kontantstrømoppstilling.

Årsrapport 2013. Playsafe Holding AS. Innhold. Styrets beretning. Resultatregnskap. Balanse. Egenkapitaloppstilling. Kontantstrømoppstilling. Årsrapport 2013 Playsafe Holding AS Innhold Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Egenkapitaloppstilling Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

RESULTATREGNSKAP Alle tall i hele tusen

RESULTATREGNSKAP Alle tall i hele tusen RESULTATREGNSKAP Alle tall i hele tusen KONSERNET MORSELSKAPET 2011 IFRS 2012 IFRS Note DRIFTSINNTEKTER 2012 IFRS 2011 IFRS 109 960 103 492 Annonser 94 965 102 268 61 093 59 005 Opplag 59 005 61 093 9

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

Note 1 Regnskapsprinsipper. 1.1 Grunnlag for utarbeidelse av selskapsregnskapet

Note 1 Regnskapsprinsipper. 1.1 Grunnlag for utarbeidelse av selskapsregnskapet NOTER TIL SELSKAPSREGNSKAPET Note 1 Regnskapsprinsipper 1.1 Grunnlag for utarbeidelse av selskapsregnskapet Årsregnskapet for 2013 er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998, norske regnskapsprinsipper

Detaljer

Årsrapport 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS

Årsrapport 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Årsrapport 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...5 Eiendeler...6 Egenkapital og gjeld...7 Kontantstrømoppstilling...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...18

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I CAMO SOFTWARE AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I CAMO SOFTWARE AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I CAMO SOFTWARE AS Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i CAMO Software AS Sted: CAMO Software AS sine lokaler i Nedre Vollgate 8, Oslo Dato: Onsdag

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Mentor Medier AS. Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata 6 Tlf: 22 310 310 // Faks: 22 310 305 mentormedier.

ÅRSRAPPORT 2014. Mentor Medier AS. Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata 6 Tlf: 22 310 310 // Faks: 22 310 305 mentormedier. ÅRSRAPPORT 2014 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata 6 Tlf: 22 310 310 // Faks: 22 310 305 mentormedier.no mentor medier Innhold Styrets årsberetning side 4-12 Resultatregnskap

Detaljer

389 359 577 248 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 701 067 795 298

389 359 577 248 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 701 067 795 298 Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Beløp i 1 000 kroner 2013 2012 Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 18 402 076 18 320 662 5 245 6 992 Andre driftsinntekter 439 595 405 763 5 245 6 992 1 Sum driftsinntekter

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2008

SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsberetning 2008 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

Årsrapport 2013 Boligutleie Holding IV AS

Årsrapport 2013 Boligutleie Holding IV AS Årsrapport 2013 Boligutleie Holding IV AS Innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...5 Eiendeler...6 Egenkapital og gjeld...7 Kontantstrømoppstilling...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...18

Detaljer

KONSERN OG SELSKAPSREGNSKAP FOR

KONSERN OG SELSKAPSREGNSKAP FOR KNSERN G SELSKAPSREGNSKAP FR NRDIC SEAFARMS AS 2014 Innhold Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Kontantstrømoppstilling Revisjonsberetning rg.nr 974 526441 I~ 'BEI

Detaljer

driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118

driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118 Resultatregnskap Note 2010 2009 driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118 driftskostnader Lønnskostnader 12 11 840 10 848 Avskrivninger 2 459 372 Nedskrivning av aksjer 5

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2010. Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 1 02.05.11 12.18

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2010. Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 1 02.05.11 12.18 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2010 Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 1 02.05.11 12.18 Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 2 02.05.11 12.18 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2010 Virksomhetens

Detaljer