Parkeringsordningen i Kongsberg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Parkeringsordningen i Kongsberg"

Transkript

1 Kongsberg Kommune Parkeringsordningen i Kongsberg Utgave: 00 Dato:

2 Parkeringsordningen i Kongsberg 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Kongsberg Kommune Rapportnavn: Parkeringsordningen i Kongsberg Utgave/dato: 00 / Arkivreferanse: - Oppdrag: Parkeringsutredning Kongsberg kommune Oppdragsbeskrivelse: Utrede fremtidig organisering av parkeringsvirksomheten i Kongsberg kommune Oppdragsleder: Carlsen Gorm Fag: Utredning Tema Parkering Leveranse: Rapport / utredning Skrevet av: Gorm Carlsen Kvalitetskontroll: Ole Martin Lund Asplan Viak AS

3 Parkeringsordningen i Kongsberg 3 FORORD Asplan Viak har vært engasjert av Kongsberg kommune for å utrede organisatoriske og praktiske konsekvenser som følger av at det vil bli innført ny parkeringsforskrift. Utredningene gjennomgår nytt parkeringsregelverk så langt vi kjenner det, og noen sentrale omkringliggende lover og regelverk, som bakgrunn for hvordan kommunen kan legge opp sin parkeringsvirksomhet, eventuelt i samarbeide med andre. Marit Nyhus har vært Kongsberg kommunes kontaktperson for oppdraget Gorm Carlsen har vært oppdragsleder og hovedbidragsyter i arbeidet for Asplan Viak. Hannah Phillipos, har hatt ansvaret for kartarbeide, mens gruppeleder Ole Martin Lund har vært kvalitetssikrer. Stavanger, Gorm Carlsen Oppdragsleder Ole Martin Lund Kvalitetssikrer

4 Parkeringsordningen i Kongsberg 4 INNHOLDSFORTEGNELSE 7.5 Oppsummering regelverk utenom parkeringsforkriften Vedlegg, oversiktskart Sammendrag Ny parkeringsordning Organisering av parkeringsvirksomheten Innledning Ny parkeringsordning konsekvenser Dagens parkeringsordninger Hovedmålene med ny ordning Ny parkeringsordning hva omfattes Konsekvens i Kongsberg Enerettsområdet Organisering Kommunens roller, integritet i forvaltningen Hovedavgrensninger Eierstrategi Organisasjonsmodeller Dagens ordning Under ny parkeringsordning Hvorfor kommunal vilkårsparkering? Vilkårsparkering på anbud Anbefaling for Kongsberg kommune Oppgaver og roller Bestillerfunksjonen/eierskapsrollen regelverk utenom parkeringsforskriften Lov om offentlige anskaffelser Konkurranseloven Statsstøttereglene Armlengdes avstand... 16

5 Parkeringsordningen i Kongsberg 5 1 SAMMENDRAG 1.1 Ny parkeringsordning Dagens situasjon med en lovregulert offentlig parkeringsordning, og en dominerende men uregulert privat del av bransjen, fører med seg forskjeller i skilting og praksis, noe som gjør at parkering oppleves som uoversiktlig, tilfeldig og lite forutsigbart for brukerne. Samferdselsdepartementet er derfor i ferd med å vedta en ny parkeringsforskrift, som skal omfatte både offentlig (kommunal), og privat del av parkeringsmarkedet. Denne forventes tidligst å tre i kraft i Ny forskrift vil omfatte all parkering som tilbys allmennheten på bestemte vilkår, såkalt vilkårsparkering. Ordningen vil være lik for både private og offentlige (kommunale) aktører, og det blir ulovlig å tilby parkeringstjenester utenfor ordningen. Kommuner, kommunale selskaper og andre er likestilt med hensyn til konkurranseregelverket, herunder regelverket om statsstøtte. Dersom kommunen utkonkurrerer andre fra parkeringsmarkedet ved hjelp av skattefritak, reguleringsvedtak, kryssubsidiering, synergieffekter osv. vil dette være brudd på konkurranseloven så vel som lov om offentlig støtte Eierstrategi Parkeringsvirksomheten vil inneholde både forvaltning og forretningsmessig virksomhet. Kommunen som eier bør være seg bevisst hvilken rolle man skal ha i styringen av foretakene. Hvis man velger å drive parkeringsvirksomheten innenfor enerettsområdet og kommunal eiendom i egenregi, indikerer dette at man ønsker å få gjennomført politiske initiativer, og være pådriver og tilrettelegger for at virksomheten drives i tråd med politiske ønsker. Kommunens eierinvolvering vil da ha karakter av politisk styring, tilrettelegger og pådriver overfor foretakene Jfr Figur 3. Ordningen vil innebære en innskrenkning av det offentliges enerettsområde for parkeringsregulering til kun å omfatte offentlig veg. All annen parkering må i fremtiden driftes etter det samme regelverket, og på de samme økonomiske vilkår som private parkeringsselskaper. I praksis betyr dette at all kommunal parkeringsdrift utenom offentlig vei i fremtiden må organiseres som kommunale aksjeselskaper. 1.2 Organisering av parkeringsvirksomheten Myndighetsutøvelse Med myndighetsutøvelse, menes oppgaver og vedtak som kommunen utfører med hjemmel i lov og i kraft av sitt samfunnsoppdrag (jfr. ovenfor). Kommunen står her fritt til å organisere dette som man vil Egenregi Samarbeid med andre For en kommune som Kongsberg, vil det kreve mer ressurser enn i dag å opprette og vedlikeholde flere faginstanser innenfor parkeringsdrift. I den grad det er mulig og hensiktsmessig, bør kommunen derfor søke å etablere interkommunalt samarbeide og evt. felles selskaper for få gode og robuste enheter. Vi anbefaler at Kongsberg kommune søker samarbeid med en eller flere andre kommuner om både myndighetsutøvelsen og vilkårsparkeringen. Myndighetsutøvelsen kan skje gjennom et IKS, eller et vertskommunesamarbeid, mens vilkårsparkeringen i egenregi, kan utøves gjennom et interkommunalt AS. En slik organisasjon, som vist i figuren under, vil være robust i forhold til endringene i regelverket som kommer, og sikre at kommunene har tilgjengelig kompetanse og ressurser til å takle omstillingene. Med egenregi, menes oppgaver som kommunen velger å utføre i egen organisasjon eller selskap som man har den fornødne kontroll over. Hovedpoenget her er at det da ikke skjer noen anskaffelse, slik at anskaffelsesregelverket, (som ellers ville kreve at oppgavene ble satt ut på anbud) ikke kommer til anvendelse. Drift i egenregi utenom enerettsområdet skjer i et konkurransemarked, må organiseres gjennom et eget aksjeselskap. Kommunene står fritt til å etablere drift i egenregi så lenge virksomheten har minst 80% av sin virksomhet rettet mot kommunen Regelverk utenom parkeringsforskriften Utøvelse av vilkårsparkering (utenfor enerettsområdet i ny parkeringsforskrift) kan drives av kommunen i egenregi i henhold til regelverk om offentlige anskaffelser, forutsatt at det skjer i et foretak som man har den fornødne kontroll over.

6 Parkeringsordningen i Kongsberg 6 1 INNLEDNING Kongsberg kommune har i dag en veletablert og velfungerende parkeringsvirksomhet. Kommunen har utredet og vedtatt en strategi for parkering, blant annen gjennom utredning om parkeringsstrategi (Asplan Viak 2005). Det er etablert en funksjonsfordeling mellom gateparkeringen og parkeringsanleggene i sentrum. Gebyrordningen kan håndheves av kommuner med delegert myndighet, og politiet. Avgiftsordningen kan håndheves av kommuner med delegert myndighet Privatrettslig parkeringsordning Privatrettslig parkeringsdrift er ordinær næringsvirksomhet, betingelsene for å parkere fastsettes i avtale mellom grunneieren og parkeringsselskapet. Det er imidlertid en rekke private aktører som tilbyr parkering I Kongsberg sentrum, og det er tidligere påpekt at en stor variasjon i tilbudenes innretning, regler og at praksis er en hemsko i forhold til kundevennlighet og markedsføring av parkeringstilbudet. Nytt regelverk (parkeringsforskrift), som forventes å tre i kraft i 2012, gir nye rammebetingelser for både kommunal og ikke minst privat parkeringsvirksomhet. Dette gir noen nye muligheter til å gjøre parkeringstilbudet mer ens artet og derved øke attraktiviteten. Det vil også kreve at kommunen må løse organiseringen av parkeringsvirksomheten på en ny måte. Dagens privatrettslige parkeringsordninger omfatter parkeringsregulering utenfor offentlig veg, som er regulert med private skilt. Ordningene er ikke lovregulert i eget regelverk, og baserer seg på alminnelig avtalerett. Den seriøse delen av bransjen opererer etter såkalte standardvilkår som er fremforhandlet mellom forbrukermyndighetene og bransjeorganisasjonen NORPARK, som organiserer både private og kommunale parkeringsvirksomheter. Regelverket skal ivareta et tilfredsstillende forbrukervern i form av forutsigbarhet, rimelige avtaler og praksis. For å kunne operere under dette regimet, må parkeringsselskapet delta i klageordningen som ivaretas av Parkeringsklagenemnda. Alternativene er selskapsorganisering enten innenfor kommunen eller i samarbeid med andre. Virksomhet som ikke er myndighetsutøvelse, og som kommunen ikke har andre behov eller ønske om selv å forestå, kan også kjøpes inn i markedet, dvs. bruk av private P-selskaper. Vi går i denne rapporten gjennom hovedlinjene i nytt regelverk, og gir noen anbefalinger om ny organisering av parkeringsvirksomheten, med hovedfokus på vilkårene for fortsatt kommunal parkeringsdrift. Selv om man har standardvilkår, og at begrepsapparat i praksis bygger mye på det offentligrettslige regelverket, så medfører avtalefriheten og fortjenestemotivet, at vilkårene for å parkere varierer sterkt, og at sanksjonsstørrelsen ofte er større enn i offentlig rett I sum medfører forskjellene mellom offentlig og privat del av parkeringsbransjen at markedet blir uoversiktlig for brukerne, og det oppleves som tilfeldig og lite forutsigbart. Dette er blant annet nærmere beskrevet i rapport om Privatrettslig regulert parkering P Kongsberg, (Odd Midtskog 2007). 2 NY PARKERINGSORDNING KONSEKVENSER Rapporten oppsummeres blant annet som følger: 2.1 Dagens parkeringsordninger Offentlig rett Regler og praksis i forbindelse med privatrettslig regulert parkering på Kongsberg, er svært forskjellig, og må stort sett sies å være uten system. I det minste er det innlysende at publikum oppfatter det slik. Den offentlige parkeringsordningen omhandler forvaltning og håndheving av regler i Vegtrafikkloven, og offentlige trafikkskilt vedtatt etter skiltforskriften. Ordningen omfatter veg åpen for alminnelig ferdsel, noe som innebærer at ordningen enkelt ganger kan gå inn på privat vei, der det er et behov for å regulere trafikken. Det kan ha skjedd forbedringer og koordinering av tilbudet siden Ved innføring av ny felles parkeringsforskrift, vil det imidlertid åpenbart bli betydelig enklere å forholde seg til parkeringstilbudet, og skiltreglene vil avskjære de aller mest forvirrende parkeringsordningene. Offentlig parkeringsordning med hjemmel i Vegtrafikkloven, har som hensikt å regulere trafikken, for å oppnå økt trafikksikkerhet, bedre fremkommelighet, og bedre miljø langs veiene. 2.2 Hovedmålene med ny ordning I dag er det i offentlig rett, to hovedområder, nemlig gebyrordningen, og avgiftsparkering. Gebyrordningen omhandler håndheving av trafikkreglenes bestemmelser om parkering, samt parkeringsregulerende skilt utenom avgiftsregulering. Avgiftsordningen omhandler håndheving av skiltet avgiftsparkering. Kontrollen omhandler typisk at betaling har skjedd, at tidsbegrensninger er overholdt, og at oppstilling skjer iht. reglene på stedet. Sanksjonen er tilleggsavgift som i dag er på kr 300,-. Brukerretting. Brukernes interesser (særlig funksjonshemmede) skal ivaretas på en bedre måte. Fjerne evt. konkurransevridninger i næringen Rendyrke myndighetsoppgaven Eksempler på økt brukerretting: Både private og offentlige skal bruke offentlige skilt den hvite P, tilsvarende dagens offentlige parkeringsskilt. Konkret betyr dette at betydningen av skiltene blir definert i skiltforskriften, og blir likt uavhengig av om skiltet er satt opp av kommunen eller et privat selskap med konsesjon.

7 Parkeringsordningen i Kongsberg 7 Det blir krav om universell utforming av betalingssystemene, og felles regler for parkering bl.a. når det gjelder betalingsplikt for forflytningshemmede, og plikt til å sette av slike plasser Sanksjoner for overtredelse av regler om vilkårsparkering vil ha felles sanksjon, som vil variere avhengig av alvorlighetsgrad. Brukerne vil ha forutsigbarhet i forhold til dette. (Foreliggende forslag: Kr 300 for avgiftsfri parkering, kr 600 for reserverte plasser og avgiftsparkering og kr 900 for reservert parkering for forflytningshemmede. Det er ventet at parkeringsgebyret samtidig blir justert opp til det samme nivå som den høyeste satsen.) Kontrollavgiften vil bli indeksregulert. Det etableres en felles klageordning, i form av klagenemnd. Dette innebærer at klageterskelen innen offentlig rett senkes. I dag må brukere som er uenig i kommunens ileggelse fremme sin klage for domstolene, noe som er krevende og svært formelt. En klagenemnd vil gi enklere mulighet for å forfølge sin klage, og få en uavhengig vurdering Eksempel, på å hindre konkurransevridning: Dette betyr at endringen ikke gjelder gebyrordningen, altså er håndheving av trafikkreglene forbudsskilt osv. ikke omfattet av de nye reglene, og fortsetter etter det eksisterende regelverket inntil videre. Dette er definert som myndighetsutøvelse. Det er varslet gjennomgang også av dette regelverket, uten at dette er startet opp enda. Regelverket gjelder heller ikke der parkeringen er reservert, uten tilgang for allmennheten. Regelverket introduserer begrepet vilkårsparkering, som virkeområde, noe som i korthet innebærer at parkering er tillatt på bestemte vilkår, noe som kan være avgift, en bestemt parkeringstillatelse, en avgrenset tid osv. Vi benytter her dette begrepet gjennomgående uavhengig av om regelverket er vedtatt eller ikke. Ordningen blir lovregulert og obligatorisk både for offentlige og private virksomheter, noe som betyr at det blir ulovlig å tilby parkeringstjenester utenfor ordningen. Ordningen vil få hjemmel i Vegtrafikkloven, mens kravene til ansatte og utøvelse av kontrollvirksomheten, vil ligge tett opp mot bestemmelsene i lov om vaktvirksomhet, men med en avgrensning i forhold til oppgavenes karakter. Kommunene er i hovedsak fritatt for skatt. For virksomhet utenfor myndighetsutøvelse, vil kommunen måtte organisere sin virksomhet, slik at den skjer på like skattemessige vilkår som private, i praksis blir det krav om at slik virksomhet skal organiseres som aksjeselskap. Ordningen får Statens vegvesen (SVV), som godkjennings og tilsynsmyndighet. Konsesjon vil avhenge av at krav til opplæring av personell, forsikringsordninger osv. er iht. regelverket. Konsesjonskravene følger hovedlinjene i lov om vaktvirksomhet. Innfordringsmessige fordeler i det offentlige systemet, bl.a i form av legalpart, forsvinner. Vanlige regler i inkassolovgivningen vil gjelde. Det vil bli utarbeidet egne skiltnormaler for området. Skiltplaner skal følge skiltforskriften, og godkjennes av SVV. Sanksjonene blir like. De private selskapene kan ikke lenger øke sanksjonene for å dekke kostnader (eller øke overskudd) Rendyrke myndighetsoppgavene: Enerettsområdet avgrenses til der det offentlige har et åpenbart og sterkt behov for å regulere trafikken. Områder utenfor enerettsområdet defineres som forretningsmessig virksomhet. Styringsgrunnlaget innenfor vilkårsparkeringen ligger da i grunneierrettighetene. Den myndighet kommunen ønsker å utøve her er noe annet enn trafikkregulering. Det utelukker selvsagt ikke en sterk politisk og reguleringsmessig interesse. Og det vil naturlig ligge vesentlige elementer av regulering av tilgjengelighet til sentrum osv, men dette gjør kommunen grunnleggende sett i fordi man som eier av arealene vil sikre tilgjengelighet på forskjellig nivå til sentrumsområdene osv. 2.4 Konsekvens i Kongsberg Dette betyr konkret at alle de private parkeringsanleggene, som er åpne for allmennheten, i fremtiden vil bli skiltet med offentlige skilt. Operatørene vil kunne identifiseres med navn og logo på skiltene, og opplysningsskilt på stedet, men de parkeringsregulerende skiltsymbolene, vil bli like for alle. Det vil ikke bli anledning til å ha ulik fortolkning av hva skiltene betyr, og kunden vil ha klageadgang som er sikret i forskriften. Klagebehandlingen skal ivaretas av en uavhengig klagenemnd. Det er grunn til å anta at denne uniformeringen av skilting, regelverk og klageordningen, vil medføre en vesentlig forbedring av hvordan parkeringstilbudet i Kongsberg sentrum vil fremstå. 2.3 Ny parkeringsordning hva omfattes 2.5 Enerettsområdet Samferdselsdepartementet har nedsatt et utvalg som sammen med NORPARK og brukerorganisasjonene, Politiet og KS, skal utforme et felles regelverk for både offentlig og privat parkeringsdrift. Hva ordningen gjelder Gjelder parkering som tilbys Allmennheten Gjelder: Parkering på vilkår. Vilkårsparkering skal kunne håndheves av private parkeringsselskaper med konsesjon. På offentlig veg, vil det offentlige ofte ha et sterkt behov for å regulere trafikken, og det antas å være komplisert samtidig å ha privat næringsvirksomhet knyttet til disse arealene. Det er derfor etablert et såkalt enerettsområde på offentlig veg. Dette vil i hovedsak sammenfalle med området for gebyrordningen. Parkeringshåndheving og drift innenfor dette området er forbeholdt kommunen. Innenfor enerettsområdet kan det være organisert vilkårsparkering, eksempelvis i form av avgift eller tidsbegrenset parkeringsadgang, regulert med skilt, noe som da ikke vil inngå i myndighetsutøvelsen. Det vil her bli anledning til å inngå kommunesamarbeide om utførelse av håndhevingstjenestene innen

8 Parkeringsordningen i Kongsberg 8 vilkårsparkering, man vil også kunne kjøpe slike tjenester fra private eller kommunale selskaper med konsesjon Definering av enerettsområdet Definering av enerettsområdet, vil bero på en tolkning av reglene, og eventuelle veiledninger til hvordan dette skal forstås. Det kan uansett være hensiktsmessig å beskrive hvordan enerettsområdet mest sannsynlig vil bli i Kongsberg sentrum, når man i neste omgang skal vurdere hvordan kommunen skal organisere sin parkeringsvirksomhet. Nedenfor er det vist kartutsnitt som viser de arealene som vi pr i dag antar vil bli det fremtidige enerettsområdet. Som det fremgår, vil det være en del vilkårsparkering innenfor enerettsområdet. For øvrige deler av kommunene kan det selvsagt også være strekninger som har tilordnet parkeringstilbud langs veg, noe som også vil være kommunal vilkårsparkering.

9 Parkeringsordningen i Kongsberg 9 Figur 1 Viser antatt fremtidig enerettsområde og parkeringstilbudet på Nymoen.

10 Parkeringsordningen i Kongsberg 10 Figur 2 Viser Antatt fremtidig enerettsområde og parkeringstilbydet på "Vestsida".

11 3 ORGANISERING Vi vil her drøfte hvordan Kongsberg kommune kan organisere en utvidet parkeringsvirksomhet under dagens og fremtidig ordning. Vi vil også se på hvordan kommunen evt. kan samarbeide med andre om parkeringsvirksomhet. Vår utredning er på overordnet nivå og har tilhensikt å peke på mulige løsninger. Dvs. løsningen er ikke i strid med overordnet regelverk. Så vil det i neste omgang være en rekke forhold som må konkretiseres når det gjelder vedtekter, representasjon ansattes rettigheter osv. Vi vil her ha hovedfokus på utøvelse av myndighetsrollen, og drift av parkering på kommunale parkeringsplasser/p-hus, gjennomført som såkalt egenregi. Hva som er mulige modeller, styres av parkeringsregelverket som omtalt ovenfor, men må dessuten skje i overensstemmelse EØS-avtalens statsstøttebestemmelser, og bestemmelsene i konkurranseloven osv. Grunnleggende vil det også være å sørge for at virksomheten organiseres slik at det ikke går ut over utøvelsen av kommunes kjerneoppgaver. 3.1 Kommunens roller, integritet i forvaltningen Kommunen står fritt til å definere sine oppgaver i kraft av sin private autonomi. Det er ingen som har instruksjonsmyndighet overfor kommunen. Kommunene kan derfor godt delta i næringsvirksomhet, eksempelvis parkeringsdrift i form av vilkårsparkering. Kommunen fastlegger imidlertid en rekke rammevilkår for næringslivet, og kan fastsette vilkår som favoriserer egen virksomhet. Hvis det skjer, medfører det ikke at næringsvirksomheten blir ulovlig, men at vedtakene strider reglene om maktutøvelse/maktmisbruk. Det er derfor viktig å organisere virksomheten slik at en unngår mistanke om at kommunen ikke utøver sin myndighet på en tilstrekkelig nøytral måte. Når Kongsberg kommune eventuelt utvider sin parkeringsvirksomhet til eksempelvis å omfatte samarbeid med private aktører om utvikling av parkeringseiendom, vil det være viktig at dette skjer slik at det ikke kan oppstår uklarhet om hvilken rolle kommunen har i de enkelte virksomheter. Generelt kan man sørge for tilstrekkelig integritet ved å etablere et administrativt skille, altså at den parkeringsvirksomheten som har en forretningslignende karakter, ikke underlegges rådmannen, og at virksomheten får et eget styre, konkret at det opprettes et eget selskap. Hvis parkeringsvirksomheten kun skal omfatte myndighetsutøvelse, vil det imidlertid være mindre behov for et slikt organisatorisk skille. 3.2 Hovedavgrensninger Myndighetsutøvelse Med myndighetsutøvelse, menes oppgaver og vedtak som kommunen utfører med hjemmel i lov og i kraft av sitt samfunnsoppdrag (jfr. ovenfor). Kommunen står her fritt til å organisere dette som man vil. Kommunen kan utføre oppgavene i egen administrasjon, eller kommunalt foretak (KF), som er en del av kommunen som juridisk person, (eller et eget aksjeselskap). I samarbeid med andre kommuner, vil man etter dagens ordning, trolig kunne delegere myndigheten til en annen kommune etter reglene om vertskommunesamarbeid i kommuneloven, eller for eksempel opprette et interkommunalt selskap (IKS). Etter ny parkeringsordning vil det også bli mulig å samarbeide om utførelse av tjenesten fra en annen kommune med delegert myndighet direkte i en noe løsere samarbeidsform, for eksempel i henhold til kommunelovens 27. Det gjenstår imidlertid å utforme praktiske retningslinjer Egenregi Med egenregi, menes oppgaver som kommunen velger å utføre i egen organisasjon eller selskap som man har den fornødne kontroll over. Hovedpoenget her er at det da ikke skjer noen anskaffelse, slik at anskaffelsesregelverket, (som ellers ville kreve at oppgavene ble satt ut på anbud) ikke kommer til anvendelse. Et slikt selskap vil altså måtte ha det alt vesentlige av sin virksomhet rettet mot sin(e) eier(e), antatt minst 80-85%. For vilkårsparkering (også uten avgift), vil det være slik at dette er virksomhet som foregår i et konkurransemarked, slik at kommuner som ønsker å drive i egenregi, allikevel må organisere virksomheten slik at konkurransen skjer på like vilkår, og ikke strider mot EØS-regelverket. I praksis betyr dette at det må opprettes et aksjeselskap for virksomheten. For at kommuner skal kunne samarbeide om dette, må det altså skje gjennom et interkommunalt aksjeselskap, eller gjennom et kommunesamarbeide etter reglene i kommuneloven. For at egenregivilkåret skal være oppfylt, må vedtekter og representasjon være slik at identifikasjon og kontroll er til stede for de deltakende kommunene, jfr. kap 7, hvor vi har gått noe nærmere inn på regelverket som regulerer dette. Konkret må dette utredes nærmere som grunnlag for utforming av vedtekter og fremlegg om etablering av selskap. De parkeringsplassene som er aktuelle for egenregidrift, er de kommunale plassene Konkurranseeksponert virksomhet Med konkurranseeksponert virksomhet, menes driftoppdrag som er vunnet i et åpent marked. Dette kan være oppdrag for private eller offentlige eiere, som ønsker å innhente tilbud på drift av parkeringsordninger.

12 Parkeringsordningen i Kongsberg 12 Slik virksomhet vil måtte organiseres som aksjeselskap, og vil operere på like vilkår som private selskaper. Selskapet kan eies av flere kommuner, og kan også ha private medeiere. Tilnærmingen er forsøkt illustrert i figuren nedenfor. Opprettelsen av selskaper som skal konkurrere i et åpent marked vil ikke være noe styringsinstrument i forhold til en parkeringsstrategi. Det vil ha et klart preg av forretningsmessig virksomhet, som kan gjennomføres av både private og offentlige selskaper. Vi går derfor ikke nærmere inn på dette her. Hvis kommunen på den annen side ikke ønsker å utføre driftsoppgaver innen vilkårsparkeringen selv, vil dette stille noen krav til kommunen som bestiller/innkjøper av slike tjenester, som man må være meget oppmerksom på, jfr. kap Eierskap til parkeringseiendom Kommunen eier en rekke eiendommer med parkeringsplasser. Disse kan ligge på eller utenfor veggrunn. Arealene kan være regulert til trafikkformål eller inngå i byggeområder. Som hovedregel vil imidlertid kommunale parkeringsplasser som på permanent basis tilbys til allmenn bruk være regulert til trafikk/parkering. E v o e r s v e r Strategisk driver Strategisk kontroll Finansiell kontroll Kun finansiell kontroll og oppfølging Forretningsvirksomhet Pådriver / tilrettelegger Tjenesteproduksjon Høy grad av politisk/ adm styring Forvaltning For Kongsberg kommune er det aktuelt å engasjere seg i bygging av et nytt parkeringsanlegg, alene, eller i samarbeide med private aktører. Et slikt samarbeide kan selvsagt komme i stand på mange forskjellige måter, f. eks i tilknytning til inngåelse av utbyggingsavtaler der anlegget er regulert til offentlig parkering og er planmessig koblet til realiseringen av en privat utbyggers prosjekt. Det kan også være et helt ordinært kommersielt prosjekt hvor kommunen inngår som eier. Organisatorisk er det viktigste her at engasjementet skjer gjennom et selskap som organisatorisk er skilt fra kommunens administrasjon, slik at det ikke kan stilles spørsmål ved rollefordelingen mellom kommunen som aktør og eier av anlegget, og rollen som forvaltnings/reguleringsmyndighet. Foretakets formål Figur 3 Viser kommunens valg av styringsmodell som funksjon av eiers involvering i selskapet og foretakets formål Parkeringsvirksomheten vil inneholde en blanding av forvaltning og forretningsmessig virksomhet. Det er imidlertid kommunenes egen vurdering av sitt styringsbehov, som avgjør hvor man vil plassere foretakene i dette bildet. Et ønske om sterk involvering i prissetting av tjenestene som leveres (avgifter), plassering av forvaltningsoppgaver som boligsoneparkering, utleie av gategrunn, kontroll med containere, osv. vil føre til et ønske om en involvering som går ut over rein finansiell kontroll. Konkret må et sameie med private skje ved at det opprettes et eget aksjeselskap. Med et heleid kommunalt anlegg, står kommunen friere. Det kan eies av kommunen eller underliggende selskap. Det kan også leies ut til underliggende egenregiselskap. Hvis kommunen velger å drive parkeringsvirksomheten innenfor enerettsområdet og kommunal eiendom i egenregi, indikerer dette at man vil ha behov for å få gjennomført politiske initiativer, og være pådriver og tilrettelegger for at virksomheten drives i tråd med politiske ønsker. Man vil da ligge i områdene politisk styring, tilrettelegger og pådriver i figuren ovenfor. 4 EIERSTRATEGI Når kommunen nå må endre sin organisering av parkeringsvirksomheten, er det nyttig å ha et bevisst forhold til hvordan man som eier skal forholde seg til de underliggende selskapene. Rent strategisk, vil kommunens interesse variere med oppgavene foretakene har. Dette vil være styrende for både grad av og type involvering i selskapet fra eiers side, og hvilken selskapsform som er ønskelig å velge. For foretak med hovedsakelig forvaltningsmessige oppgaver, vil kommunen ha nytte av en betydelig politisk involvering, og man bør dermed også velge en selskapsform som er tilrettelagt for slik involvering. Deltakelse i et selskap som skal kunne konkurrere om oppdrag i det åpne markedet, eller samarbeide med private om utvikling av parkeringseiendom, vil ligge mer i området for Finansiell kontroll. En drøfting av eierstrategien vil danne grunnlag for utforming av vedtekter, styresammensetning, rapporteringsnivå osv. Det kan være hensiktsmessig for kommunen at det er etablert en eierskapsfunksjon i form av en eller flere personer i rådmannens stab, som får ansvar for å formidle styringssignaler fra bystyret til foretakene, og rapportering mot bystyret i forhold til eiers krav/målsetting med foretaket. Selskaper som driver tjenesteproduksjon, utfører oppgaver for kommunen, og eier vil ønske å ha noe man kan karakterisere som en tilrettelegger og pådriverrolle. Overfor et selskap som i hovedsak driver forretningsvirksomhet i konkurranse med private selskaper, vil man primært ha fokus på finansiell kontroll og oppfølging. i i n l i n g

13 Parkeringsordningen i Kongsberg 13 5 ORGANISASJONSMODELLER 5.1 Dagens ordning Kongsberg kommune alene I dagens situasjon, kan det stilles spørsmål ved om organiseringen av vilkårsparkeringen i en etat/avdeling er i tråd med konkurranseregelverket, jfr. kap 7. Ved en tilpassing til lovverkets regler om konkurranselikhet, bør kommunen allerede nå vurdere å gjennomføre en omorganisering. Et forslag med å opprettholde en avdeling eller et KF er illustrert i figuren under. Man kan også tenke seg at myndighetsutøvelsen ivaretas av et AS, slik at det blir to adskilte aksjeselskaper. Med et underliggende AS for vilkårsparkeringen, kan det uansett være gunstig å etablere et foretak (KF eller AS) for myndighetsdelen. Dette sikrer et administrativt skille, og ryddige vilkår for utøvelse av eierskapsrollen i kommunen. Figur 5 Viser mulig organisasjonsmodell og områder ved et interkommunalt samarbeid med dagens parkeringsregelverk. 5.2 Under ny parkeringsordning Ved innføring av ny parkeringsordning, vil myndighetsområdet bli innskrenket til å gjelde offentlig veg. Her vil dagens regelverk (gebyrordningen) inntil videre fortsette. For øvrig gjelde de samme anbefalingene som i dagens situasjon. Det bør også være fullt mulig for Kongsberg kommune å inngå kommunesamarbeide f.eks. som vertskommune for parkeringsdrift i nabokommuner med en slik modell. Figur 4 Viser forslag til organisasjonsmodell under dagens parkeringsregelverk. Under dagens regelverk kan skiltmyndigheten vedta parkeringsregulerende skilt på privat vei/plass. Kommuner med delegert myndighet (og politiet), har da en forpliktelse til å håndheve reglene. Vi har derfor vist at virksomheten i dag ikke helt kan avgrenses til kommunal eller annen offentlig vei. Veiene som er private kan også være eiet av forskjellige offentlige grunneiere uten at de dermed tilfredsstiller veglovens definisjon på offentlig veg. Hovedtyngden av offentlig regulert parkering vil imidlertid være på offentlig veg/plass Samarbeide med andre Figur 6 Viser forslag til organisering av kommunens parkeringsvirksomhet etter ny parkeringsordning Samarbeid med andre For en kommune, vil det kreve en del ressurser å opprette og vedlikeholde flere faginstanser innenfor parkeringsdrift. Det vil uansett være et hovedpoeng å ha færrest mulig antall enheter med kompetanse innenfor dette fagområdet. I den grad det er mulig og hensiktsmessig, bør en derfor søke å etablere interkommunalt samarbeide og felles selskaper for å løse oppgavene. Under dagens ordning, kan det forslagsvis gjøres som vist i Figur 5. Figur 7 Viser forslag til organisering av samarbeid mellom kommuner etter ny parkeringsordning. I begge figurene har vi avgrenset spørsmålet om samarbeid og organisering til enerettsområdet, og vilkårsparkering i egenregi. I tilfellet kommunen velger å konkurranseutsette parkeringsdriften, vil det bare være aktuelt å evt. samarbeide om myndighetsutøvelsen. Kongsberg kommune må da ta stilling til

14 Parkeringsordningen i Kongsberg 14 om man også vil etablere et selskap som skal konkurrere om disse driftsoppgavene, noe som i tilfellet ville være et ordinært aksjeselskap uten strategisk involvering fra kommunens side. som kommunene fremdeles må ha hånd om, og som uansett fremtidige regelendringer har et sterkt preg av offentlighet og myndighetsutøvelse. 5.3 Hvorfor kommunal vilkårsparkering? Vi anbefaler at Kongsberg kommune søker samarbeid med en eller flere andre kommuner om både myndighetsutøvelsen og vilkårsparkeringen. Myndighetsutøvelsen kan skje gjennom et IKS, eller et vertskommunesamarbeid. Vi går ikke vesentlig inn på dette her, men noen sentrale spørsmål kan være: Vilkårsparkering Ønsket om å fremstå som en tydelig aktør, overfor innbyggerne. Hvis kommunen ønsker å fremstå på en bestemt måte og med en egen profil i sin service overfor innbyggerne, vil det kunne være lettere å gjøre dette ved hjelp av egen virksomhet enn via selskaper som opererer for forskjellige eiere med helt andre mål enn kommunen. Vilkårsparkering innenfor enerettsområdet vil gi kompliserte kontraktsforhold. Vegholder som kan være både kommunen, fylket og staten, har ofte behov for å regulere om trafikk og parkering på kort varsel, og vil i så fall måtte forholde seg til et private selskap med økonomisk avtale og interesse i parkeringsdriften på offentlig veg. Dette kan være krevende å styre. Kommunal drift med mindre fokus på økonomisk avkastning og mer på vegmyndighetsrollen er trolig en betydelig enklere løsning. Vilkårsparkering utenfor enerettsområdet kan inkludere en rekke ordninger av forvaltningsmessig/offentligrettslig karakter, f. eks. boligsoneparkering, tilgjengelighet for spesielle trafikkantgrupper osv. Sammen med hensynet til at egen drift og kontroll med virksomheten ofte gir bedre styring med at praksis er i tråd med kommunens policy, kan egenregidrift være et både ønskelig og effektiv virkemiddel for gjennomføring av kommunal parkeringspolitikk. 5.4 Vilkårsparkering på anbud Motivasjonen for å kjøpe inn parkeringstjenestene fra private eller offentlige selskaper med konsesjon, kan være av praktiske hensyn. Kommunen behøver da ikke å engasjere seg like sterkt i den forretningsmessige delen av parkeringsvirksomheten, og kan beholde dagens organisasjon som et redskap til å gjennomføre håndheving av gebyrbestemmelsene. Alle vilkår for parkeringsdriften må imidlertid da sikres gjennom kontraktene, og gjennomføringen må selvsagt følges nøye opp. Man må sikre seg at gjennomføringen blir iht. Den policy som kommunene ønsker, osv. Kongsberg kommune har i dag en god del virksomhet som vil bli definert som vilkårsparkering utenom enerettsområdet. Det må derfor foretas en deling av dagens virksomhet, hvor dette skilles ut i et eget aksjeselskap. Dette kan Kongsberg kommune løse alene, ved å opprette et selskap. Hensynet til å etablere effektive enheter av en viss størrelse, kapasitet og kompetanse, tilsier imidlertid at en bør undersøke interessen hos andre nærliggende kommuner med sikte på å etablere et interkommunalt egenregiselskap for vilkårsparkering. En slik organisasjon vil være robust i forhold til endringene i regelverket som kommer, og sikre at kommunene har tilgjengelig kompetanse og ressurser til å takle fremtidige omstillinger. Hvis et kommunesamarbeid av forskjellige årsaker ikke lar seg realisere, anbefaler vi at det opprettes et kommunalt AS, for drift av vilkårsparkering i egenregi 6 OPPGAVER OG ROLLER 6.1 Bestillerfunksjonen/eierskapsrollen Det er viktig for kommunene å vær klar over hvor viktig bestillerfunksjonen overfor et kommunalt eller interkommunalt driftsselskap er. Bestillerleddet skal både definere oppgavene, inngå avtaler, kontrollere at tjenestene utføres iht. avtaler/vedtekter, og ha ansvaret for det økonomiske mellomværendet mellom kommunen og selskapet/selskapene. Bestillerfunksjonen i kommunen skal altså ivareta kommunens interesser innen parkeringsområdet, og besørge dem gjennomført iht. kommunens parkeringspolitikk og gjeldende regelverk. Særlig ved samarbeid med en eller flere kommuner om felles drift, vil det være avgjørende at bestillingen/ytelsesspesifikasjonen er god, slik at selskapet har mulighet til å leve opp til eierkommunenes forventninger, som på enkeltområder kan være forskjellig fra kommune til kommune. 5.5 Anbefaling for Kongsberg kommune Som det fremgår, vil det i fremtiden gis større frihet enn i dag, til å organisere kommunal parkeringsvirksomhet slik kommunen selv finner det hensiktsmessig. Nedenfor er vist eksempel på oppgaver og roller mellom bestiller og utfører i et interkommunalt samarbeid om drift Myndighetsutøvelse Det er et åpenbart behov for å etablere parkeringshåndheving i Kongsbergs nabokommuner i Buskerud, jfr utredningene om felles parkeringsstrategi I Buserudbyen, (Asplan Viak 2010). Dette er virksomhet

15 Parkeringsordningen i Kongsberg 15 Figur 8 Viser eksempel på oppgavefordeling mellom bestiller og utfører. I et kommunesamarbeid med underliggende selskaper må den enkelte kommune etablere en bestillerfunksjon illustrert i figuren under. I dette tilfellet deltar 4 av 5 kommuner i myndighetsutøvelsen, mens kun 4 deltar i egenregiselskapet. Det vil også være mulig for enkeltkommuner å utøve myndighetsdelen i egen organisasjon, og kun delta egenregiselskapet. Figur 9 Viser bestillerfunksjonen og eksempel på deltakelse i interkommunalt samarbeid om parkeringsdrift.

16 Parkeringsordningen i Kongsberg 16 7 REGELVERK UTENOM PARKERINGSFORSKRIFTEN Vi gjennomgår her noen viktige forhold i det generelle lov og regelverket, som vil gjelde uavhengig av parkeringsforskriften. Disse reglene er også premisser for våre forslag ovenfor. rammes av konkurranseloven. Det samme gjelder det å skaffe seg kontroll over markedet ved å regulere egen eiendom til trafikkformål og etablere parkeringshus med gunstig plassering og til fortrengsel for andre aktører, jfr. også hensyn til integritet i forvaltningen, kap Pålegg om opphør av slike konkurransevridende forhold, kan fremmes. 7.1 Lov om offentlige anskaffelser 7.3 Statsstøttereglene Håndheving av offentlig regelverk som parkeringsordninger, er ikke en offentlig anskaffelse; det er utøvelse av offentlig myndighet. Når kommunen driver vilkårsparkering utenfor enerettsområdet, er dette i seg selv heller ikke noen offentlig anskaffelse; det er utøvelse av forretningsmessig virksomhet. Kjøp og leie av fast eiendom faller også utenfor regelverket om offentlige anskaffelser. Kommunen kan derfor leie ut parkeringsinfrastruktur til underliggende selskaper uten at dette utløser krav om anbud. Regelverket om offentlige anskaffelser er ikke til hinder for at kommunen/offentligrettslig organ utfører tjenester som i prinsippet omfattes av regelverket i egenregi. Utføres tjenesten av kommunen selv, skjer det ingen anskaffelse. Statsstøttereglene reiser flere, sentrale og praktisk viktige problemstillingene for kommuner og kommunale selskaper som driver både innenfor og utenfor enerettsområdet. EØS-avtalens artikkel 61 om forbud mot konkurransevridende statsstøtte er implementert i norsk rett gjennom lov om offentlig støtte, og er det regelverket som her kommer til anvendelse. Statsstøttebegrepet antas å måtte ha en vid forståelse og omfatte alle ytelser og betingelser/vilkår som ytes til bedre betingelser enn alminnelige markedsvilkår. Direkte tilskudd/subsidier rammes naturligvis. Det samme gjelder rentefordeler, avgiftsfordeler, lån og garantier på ikke kommersielle vilkår, kryssubsidiering fra myndighetsutøvelsen (enerettsområdet), osv. Forutsetningen for at kommunen kan direkteanskaffe drift av vilkårsparkering fra et selskap utenfor kommunen som rettssubjekt, er at selskapet får alle eller en overveiende del av sine oppdrag fra kommunen. Da identifiseres likevel kommunen og selskapet på den måten at dette regnes som egenregi i lovens forstand. Det er alminnelig antatt at grensen går ved % oppdrag fra kommunen og 15-20% oppdrag i markedet for øvrig. Med innføring av ny parkeringsforskrift vil kun myndighetsutøvelsen være å regne som offentlig myndighetsutøvelse (enerettsområdet). All annen parkeringsvirksomhet vil bli å regne som forretningsvirksomhet. Det vil si at dersom et kommunalt eid aksjeselskap har mer enn 20 % av virksomheten sin knyttet til vilkårsparkering (konsesjonsområdet) fra andre enn kommunen selv (identifikasjonsregelen), vil kommunen ikke kunne direkteanskaffe tjenester fra aksjeselskapet. Hvis denne betingelsen overholdes, kan kommunen for eksempel fritt leie inn betjenter til myndighetsutøvelse innenfor enerettsområdet fra et underliggende egenregiselskap, slik at driftspersonellet samles i en rasjonell enhet. Kommunalt skattefritak vil være et konkurransefortrinn for kommunene når kommunene driver vilkårsparkering. EØS-avtalen er næringsnøytral, dvs. at det ikke skilles mellom offentlig og privat næringsvirksomhet. Egenregi er derfor ikke relevant i forhold til disse reglene. Dette er en hovedgrunn til at vi konstaterer at all vilkårsparkering utenfor enerettsområdet må skje i et aksjeselskap. Jfr På samme måte vil andre fordeler av kommunale fasiliteter, som personalressurser (støttefunksjoner), materiell (lokaler med mer), samt generelle samdriftsfordeler ved for eksempel optimal utnyttelse av ansatte i kombinert offentlig og kommersiell parkeringsvirksomhet, rammes av reglene. Offentlig støtte til en verdi av EURO (ca kr) over en treårsperiode regnes ikke som konkurransevridende. Dette er et ikke ubetydelig beløp sett i Kongsberg målestokk. Det er derfor ikke umulig for kommunen å etablere ordninger i form av f. eks. investeringsstøtte og lignende i forbindelse med oppstart av kommunale selskaper. Vilkårsparkering kan drives i et datterselskap av et kommunalt eid selskap som driver myndighetsutøvelse, (f. eks et KF) Forutsetningene er imidlertid at kommunen har full styringsrett over selskapet. Dette må sikres gjennom vedtekter og styrerepresentasjon. I motsatt fall, vil det falle utenom egenregibegrepet. 7.2 Konkurranseloven En kommune, eller et kommunalt selskap er likestilt med andre virksomheter i den grad kommunen eller selskapet driver ervervsvirksomhet. I denne sammenheng er drift av vilkårsparkering å regne som ervervsvirksomhet. 7.4 Armlengdes avstand Et viktig overordnet prinsipp for kommunen ved tilrettelegging av parkeringsvirksomheten er armlengdes avstand prinsippet fra selskapsretten, (aksjeloven og finansieringsvirksomhetsloven) Det vil si at alle transaksjoner mellom nærstående skal gjennomføres til alminnelig markedsmessige/forretningsmessige prinsipper. Dette må gjelde mellom ulike deler av kommunal virksomhet, inkludert kommunale foretak og selskaper. Dette hensynet ivaretas ved å organisere parkeringsvirksomhet innenfor og utenfor enerettsområdet i forskjellige rettssubjekter, som vi har foreslått jfr.kapittel 4. Hvis kommunen på en utilbørlig måte utnytter sin markedsposisjon, ved for eksempel å operere med lavere priser enn konkurrentene pga skattefritak og synergieffekter med gateparkeringen, vil dette

17 Parkeringsordningen i Kongsberg Oppsummering regelverk utenom parkeringsforkriften Det er i prinsippet ikke noe i veien for at kommunen driver næringsvirksomhet i egen regi. Utøvelse av forretningsvirksomhet for eksempel vilkårsparkering (utenfor enerettsområdet i ny parkeringsforskrift) kan drives av kommunen i egenregi i henhold til regelverk om offentlige anskaffelser. Kjøp av tjenester fra et eget kommunalt selskap og foretak eller annen type leverandør som opererer i konkurransemarkedet med mer enn 20 % av sin samlede virksomhet, regnes ikke som egenregi og rammes derfor av anskaffelsesregelverket. Kommuner, kommunale selskaper og andre er i prinsippet likestilt med hensyn til konkurranseregelverket, herunder regelverket om statsstøtte. Dersom for eksempel en kommune utkonkurrerer andre fra parkeringsmarkedet ved hjelp av skattefritak, reguleringsvedtak, kryssubsidiering, synergieffekter osv. vil dette kunne representere brudd på konkurranseloven så vel som lov om offentlig støtte.

18 Parkeringsordningen i Kongsberg 18 8 VEDLEGG, OVERSIKTSKART Figur 10 Viser oversikt over antatt enerettsområde, og parkeringstilbud i KOngsberg sentrum

Organisering av kommunens parkeringsvirksomhet

Organisering av kommunens parkeringsvirksomhet Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.07.2012 45294/2012 2012/5536 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/202 Formannskapet 21.11.2012 12/197 Bystyret 13.12.2012 Organisering av kommunens

Detaljer

Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: Q50 Arkivsaksnr.: 15/ Dato:

Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: Q50 Arkivsaksnr.: 15/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: Q50 Arkivsaksnr.: 15/10483-3 Dato: 15.02.16 Eierstrategi Drammen Parkering KF â INNSTILLING TIL partssammensatt samarbeidsutvalg / formannskapet

Detaljer

www.pwc.com Ny eierstrategi, Drammen Parkering KF Orientering i formannskapet 8. desember 2015

www.pwc.com Ny eierstrategi, Drammen Parkering KF Orientering i formannskapet 8. desember 2015 www.pwc.com Ny eierstrategi, Drammen Parkering KF Orientering i formannskapet Innhold Bakgrunn Litt om arbeidet som er gjort og som pågår Økonomisk og ikke økonomisk parkeringsaktivitet Ny parkeringsforskrift

Detaljer

Drammen Parkering KF. Presentasjon eiermøte 13. juni Inger Marie Bodin Åkvåg styreleder

Drammen Parkering KF. Presentasjon eiermøte 13. juni Inger Marie Bodin Åkvåg styreleder Drammen Parkering KF Presentasjon eiermøte 13. juni 2017 Inger Marie Bodin Åkvåg styreleder Styret i Drammen Parkering KF Presentasjon - Regnskap og resultater - Etablering av datterselskap - Ny parkeringsforskrift

Detaljer

TIME KOMMUNE PARKERINGSUTREDNING BRYNE SENTRUM. Sluttrapport

TIME KOMMUNE PARKERINGSUTREDNING BRYNE SENTRUM. Sluttrapport TIME KOMMUNE PARKERINGSUTREDNING BRYNE SENTRUM Sluttrapport 1 PARKERINGSUTREDNING BRYNE SENTRUM TIME KOMMUNE SLUTTRAPPORT Emne: Parkeringsutredning Kommentar: Forfatter Nøkkelord Ivar Fett Utredning, parkering,

Detaljer

Saksbehandler: Karianne L. Husemoen Arkiv: 280 Arkivsaksnr.: 06/ Dato: 22. mai 2006

Saksbehandler: Karianne L. Husemoen Arkiv: 280 Arkivsaksnr.: 06/ Dato: 22. mai 2006 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Karianne L. Husemoen Arkiv: 280 Arkivsaksnr.: 06/2967-2 Dato: 22. mai 2006 OPPRETTELSE AV DRAMMEN PARKERING KF INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET / BYSTYRET Administrasjonens innstilling:

Detaljer

FELLES PARKERINGSPOLITIKK PORSGRUNN OG SKIEN, DEL 3, AVGIFTSPOLITIKK

FELLES PARKERINGSPOLITIKK PORSGRUNN OG SKIEN, DEL 3, AVGIFTSPOLITIKK Oppdragsgiver: Porsgrunn Kommune Oppdrag: 518054 Parkeringsordning i Porsgrunn Del: 3 Felles avgiftspolitikk Dato: 2009-11-02 Skrevet av: Gorm Carlsen Kvalitetskontroll: Ivar Fett FELLES PARKERINGSPOLITIKK

Detaljer

Kommentarer til 1-3 i forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer (parkeringsforskriften)

Kommentarer til 1-3 i forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer (parkeringsforskriften) Kommentarer til 1-3 i forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer (parkeringsforskriften) Innledning Forslag til forskrift om vilkårsparkering var på

Detaljer

Høring - Nytt felles parkeringsregelverk for offentlig og privat parkering

Høring - Nytt felles parkeringsregelverk for offentlig og privat parkering Byrådssak /14 Høring - Nytt felles parkeringsregelverk for offentlig og privat parkering TUGU ESARK-03-201400030-239 Hva saken gjelder: Samferdselsdepartementet sendte på høring forslag til nytt felles

Detaljer

Samferdselsdepartementet. Sendes bare elektronisk til postmottak@sd.dep.no. Dear [Name] NYTT FELLES PARKERINGSREGELVERK - HØRINGSUTTALELSE

Samferdselsdepartementet. Sendes bare elektronisk til postmottak@sd.dep.no. Dear [Name] NYTT FELLES PARKERINGSREGELVERK - HØRINGSUTTALELSE Samferdselsdepartementet Sendes bare elektronisk til postmottak@sd.dep.no Dear [Name] NYTT FELLES PARKERINGSREGELVERK - HØRINGSUTTALELSE Dato 1. september 2014 Vi viser til høring av forslag til nytt felles

Detaljer

Eiermøte Formannskapet 14. september 2010. Styreleder Svein V.-Thorgersen

Eiermøte Formannskapet 14. september 2010. Styreleder Svein V.-Thorgersen Eiermøte Formannskapet 14. september 2010 Styreleder Svein V.-Thorgersen Drammen Parkering KF - formål Ivareta det operative ansvaret for kommunens parkeringstjenester. Ivareta offentligrettslige myndighetsoppgaver

Detaljer

JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF)

JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF) JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF) I. INNLEDNING - PROBLEMSTILLINGER Hvordan organisere

Detaljer

HØRING: NYTT FELLES PARKERINGSREGELVERK. Generelt

HØRING: NYTT FELLES PARKERINGSREGELVERK. Generelt HØRING: NYTT FELLES PARKERINGSREGELVERK Generelt Fagforbundet støtter flere av forslagene til ny felles parkeringsregulering som innebærer et felles regelverk for alle aktører som driver vilkårsparkering.

Detaljer

Memo. Oppsummering - organisering av Hardangerbadet. Kvam Herad. Rådmann Arild Steine

Memo. Oppsummering - organisering av Hardangerbadet. Kvam Herad. Rådmann Arild Steine Memo Til: Kvam Herad Att: Rådmann Arild Steine Fra: Advokat Trine Lise Fromreide, advokat Morten Fotland og advokat Vidar Kleppe Saksansvarlig advokat: Advokat Vidar Kleppe Dato: 10. mars 2015 Oppsummering

Detaljer

Strinda Velforening PARKERINGSREGIME PERSAUNET

Strinda Velforening PARKERINGSREGIME PERSAUNET Strinda Velforening PARKERINGSREGIME PERSAUNET PARKERINGSBEHOV PERSAUNET LEIR Mange typer parkeringsformål skal ivaretas, typisk Bosatte, og besøk til bosatte Ansatte i og besøk til næringsvirksomhet Restaurant,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2014/7502 Klassering: 026/&13 Saksbehandler: Trond Waldal HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAPER Trykte

Detaljer

Informasjonsmøte Parkeringsplanen i Kragerø. Torsdag på «Stopp En Halv»

Informasjonsmøte Parkeringsplanen i Kragerø. Torsdag på «Stopp En Halv» Informasjonsmøte Parkeringsplanen i Kragerø Torsdag 04.01.18. på «Stopp En Halv» Hensikt med møtet: Informasjonsmøte Parkeringsplanen i Kragerø informere om den nye parkeringsplanen for Kragerø som skal

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Rødøy kommune Plan for selskapskontroll 2016-2019 YHK 11.11.2016 Innhold 1 Innledning... 2 2 Innholdet i selskapskontrollen... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Retningslinjer... 3 2.3

Detaljer

SANDNES PARKERING KF

SANDNES PARKERING KF SANDNES PARKERING KF Styrets medlemmer Kristin Barvik, rådmannens representant Sandnes, 18. mai 2016 INNKALLING TIL STYREMØTE NR.3-2016 Med dette innkalles det til ordinært styremøte i Sandnes Parkering

Detaljer

Innst. 310 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. 1. Sammendrag. Prop.

Innst. 310 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. Innst. 310 L (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Prop. 93 L (2014 2015) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om endringer i vegtrafikkloven mv.

Detaljer

Austevoll kommune. Vår ref. Arkivkode Dykkar ref. Dato 14/ / /

Austevoll kommune. Vår ref. Arkivkode Dykkar ref. Dato 14/ / / Austevoll kommune Marin IT Ikkje offentleg Forbod mot forskjellsbehandling Vår ref. Arkivkode Dykkar ref. Dato 14/1789-2015002447/2701 14/1789 26.02.2015 IT2015 Viser til spørsmål frå Marin IT. Oppklaring:

Detaljer

DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624

DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624 DRAMMEN KOMMUNE DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624 Rapport 1. tertial 2016 Styrebehandlet i DPKF 11.05.16 Drammen Parkering KF Engene 1, 3008 Drammen Besøksadresse: Wergelands gate 13 Tlf. 03008 www.drammen.kommune.no

Detaljer

Eiermøte, 21. april 2015 Drammen Parkering KF

Eiermøte, 21. april 2015 Drammen Parkering KF Eiermøte, 21. april 2015 Drammen Parkering KF Ved styreleder Jørn Kåre Reiersgård Agenda Drammen Parkering KF Kommunens ulike parkeringsroller Nøkkeltall økonomi Parkeringssituasjonen Rammebetingelser

Detaljer

LIKE KONKURRANSEVILKÅR HVORDAN UNNGÅ ULOVLIG STØTTE TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHETER

LIKE KONKURRANSEVILKÅR HVORDAN UNNGÅ ULOVLIG STØTTE TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHETER LIKE KONKURRANSEVILKÅR HVORDAN UNNGÅ ULOVLIG STØTTE TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHETER Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon 28. - 29. oktober 2014 ALT advokatfirma, Bjørnar Alterskjær Hva er EØS? 4 Omfattende

Detaljer

LOV OM KOMMUNALT PÅLEGG OM BETALINGSPARKERING (PARKERINGSLOVEN) - HORINGSUTTALELSE

LOV OM KOMMUNALT PÅLEGG OM BETALINGSPARKERING (PARKERINGSLOVEN) - HORINGSUTTALELSE TA0 SEPT1012 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Transportplansjef Byplansjef : 201203910 : E: 231 Q50 &13 : Håkon Auglend : Håkon Auglend : Mette Paavola Behandles av utvalg:

Detaljer

Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1

Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1 Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren UTARBEIDELSE AV EIERSKAPSMELDING FOR KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL Vedlegg: Ingen SAMMENDRAG: Hovedpunkt i en eiermelding

Detaljer

VEDLEGG 1: Lovendringsnotat

VEDLEGG 1: Lovendringsnotat VEDLEGG 1: Lovendringsnotat Forslag til endringer i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) og lov 13. august 1915 nr. 5 om domstolene (domstolloven) 163a for gjennomføring av ny felles

Detaljer

Levanger kommune 15. Februar 2017

Levanger kommune 15. Februar 2017 Levanger kommune 15. Februar 2017 v/stein Løberg Direktør www.trondheimparkering.no epost: parkering.postmottak@trondheim.kommune.no Erling Skakkes gt. 40, tlf 72 54 09 00 Trondheim Parkering KF Kommunalt

Detaljer

Dosent Ingun Sletnes

Dosent Ingun Sletnes Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 2 2016 Formålet og grunnleggende prinsipper for offentlige anskaffelser Virkeområdet for anskaffelsesregelverket og for de ulike delene av anskaffelsesforskriften

Detaljer

Ringerike kommune. Driftsformer. Kort gjennomgang av ulike driftsformer og aspekter knyttet til endring og etablering

Ringerike kommune. Driftsformer. Kort gjennomgang av ulike driftsformer og aspekter knyttet til endring og etablering Driftsformer Kort gjennomgang av ulike driftsformer og aspekter knyttet til endring og etablering Karl Erik Steinbakk 21.Mars 2013 Disposisjon 4-delt gjennomgang av listen fra komiteens formålsbeskrivelse

Detaljer

Foretaket er fullt ut eid av Drammen kommune, jf kommuneloven 61. Foretaket skal ha ansvar for daglig drift og utvikling av de kommunale barnehagene.

Foretaket er fullt ut eid av Drammen kommune, jf kommuneloven 61. Foretaket skal ha ansvar for daglig drift og utvikling av de kommunale barnehagene. Vedtekter for Drammen Barnehager KF 1 Om foretaket Foretakets navn er Drammen Barnehager KF. Foretaket er et kommunalt foretak opprettet i henhold til vedtak i Drammen bystyre 26/4-05, sak nr. 0049/05

Detaljer

Saksbehandler: Trygve Johnsen Arkiv: PLAID 53 Arkivsaksnr.: 08/167-2 Dato:

Saksbehandler: Trygve Johnsen Arkiv: PLAID 53 Arkivsaksnr.: 08/167-2 Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Trygve Johnsen Arkiv: PLAID 53 Arkivsaksnr.: 08/167-2 Dato: 18.02.08 FORSØK MED KOMMUNAL OPPGAVEDIFFERENSIERING INNEN VEGLOVEN OG VEGTRAFIKKLOVEN I DRAMMEN KOMMUNE. TO ÅRS FORLENGELSE

Detaljer

Ny felles parkeringsregulering? En gjennomgang av offentlig og privat avgiftsparkering

Ny felles parkeringsregulering? En gjennomgang av offentlig og privat avgiftsparkering Rapport: Ny felles parkeringsregulering? En gjennomgang av offentlig og privat avgiftsparkering Rapport fra arbeidsgruppe april 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 INNLEDNING 1 1.1 BAKGRUNN 1 1.2 ARBEIDSGRUPPENS

Detaljer

HØRINGSSVAR - FORSLAG TIL ENDRINGER I LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAP

HØRINGSSVAR - FORSLAG TIL ENDRINGER I LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAP 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 30.01.2015 2014/4077-3197/2015 / 026/&00 Saksbehandler: Anne Kristin Lindseth Saksnr. Utvalg Møtedato 15/18 Fylkesutvalget 10.02.2015 HØRINGSSVAR - FORSLAG TIL ENDRINGER

Detaljer

Levanger kommune Utførerens rammebetingelser

Levanger kommune Utførerens rammebetingelser Levanger kommune Utførerens rammebetingelser BAKGRUNN Gjennomføring av BUM-modellen fra 1.1.2004 innebærer ny oppgave- og ansvardeling internt i Levanger kommune. Bestilleren får etter modellen bl.a. ansvar

Detaljer

Offentlige anskaffelser Virkeområdet for anskaffelsesregelverket og for de ulike delene av anskaffelsesforskriften (foa)

Offentlige anskaffelser Virkeområdet for anskaffelsesregelverket og for de ulike delene av anskaffelsesforskriften (foa) Dosent Ingun Sletnes Høst 2017 Offentlige anskaffelser Virkeområdet for anskaffelsesregelverket og for de ulike delene av anskaffelsesforskriften (foa) BAL og årsstudiet i organisasjon og ledelse Hvilke

Detaljer

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q50 Arkivsaksnr.: 12/ Dato:

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q50 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q50 Arkivsaksnr.: 12/3276-6 Dato: 10.05.2012 BEBOERPARKERING - INNFØRING OG FORSKRIFT INNSTILLING TIL: Bystyrekomite for byutvikling og kultur 05.06.2012

Detaljer

PENSJONSKASSER OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

PENSJONSKASSER OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER N O T A T Til: Foreningen Pensjonskontoret v/ Anne Karin Andreassen Oslo, 8. april 2014 Ansvarlig advokat: Nordby Fra: Arntzen de Besche Advokatfirma AS v/ Thomas Nordby E-post: Thomas.Nordby@adeb.no Vår

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Dato 04/2522 C ejs/sin /KGR 18. januar 2005

Deres referanse Vår referanse Dato 04/2522 C ejs/sin /KGR 18. januar 2005 Finansdepartementet Emma C. Jensen Stenseth Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 04/2522 C ejs/sin 200404659-/KGR 18. januar 2005 Svar: SSØ Statens senter for økonomistyring deltagelse

Detaljer

Saksbehandler: Steinar Valset Arkivsaksnr.: 14/ Dato: STYRINGSSTRUKTUR FOR THAMSGATENS PARKERINGSHUS AS / GREV WEDELS PARKERINGSHUS AS

Saksbehandler: Steinar Valset Arkivsaksnr.: 14/ Dato: STYRINGSSTRUKTUR FOR THAMSGATENS PARKERINGSHUS AS / GREV WEDELS PARKERINGSHUS AS SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: Arkivsaksnr.: 14/2232-1 Dato: 19.02.14 STYRINGSSTRUKTUR FOR THAMSGATENS PARKERINGSHUS AS / GREV WEDELS PARKERINGSHUS AS â INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Organisering av parkeringsvirksomheten i Stjørdal kommune

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Organisering av parkeringsvirksomheten i Stjørdal kommune STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: Q50 Arkivsaksnr: 2015/8668-2 Saksbehandler: Arild Moen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Organisering av parkeringsvirksomheten i Stjørdal kommune

Detaljer

Egenregi-ordningen kontra reglene om offentlige anskaffelser

Egenregi-ordningen kontra reglene om offentlige anskaffelser Egenregi-ordningen kontra reglene om offentlige anskaffelser Halvor S. Oseid Direktør anskaffelser og juridisk bistand AS www.management-it.com 1 Hva er egenregi? Hvordan det offentlige organiserer sin

Detaljer

DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT. Høring. Nytt felles parkeringsregelverk for offentlig og privat parkering

DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT. Høring. Nytt felles parkeringsregelverk for offentlig og privat parkering DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT Jf. høringsliste Deresref Vårref Dato 14/107-30. mai 2014 Høring. Nytt felles parkeringsregelverk for offentlig og privat parkering 1. Innledning Samferdselsdepartementet

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Herøy kommune Plan for selskapskontroll 2016-2019 YHK 11.11.2016 Innhold 1 Innledning... 2 2 Innholdet i selskapskontrollen... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Retningslinjer... 3 2.3

Detaljer

Utbyggingsavtaler Rettslige rammer og utfordringer NKF, Bergen 21. oktober 2008

Utbyggingsavtaler Rettslige rammer og utfordringer NKF, Bergen 21. oktober 2008 Utbyggingsavtaler Rettslige rammer og utfordringer NKF, Bergen 21. oktober 2008 KS Advokatene v/ advokat Øyvind Renslo Rettsgrunnlagsproblemet Det ulovfestede krav om at kommunen må ha rettslig grunnlag

Detaljer

anskaffelsesregelverket Advokat Øyvind Renslo, KS Advokatene

anskaffelsesregelverket Advokat Øyvind Renslo, KS Advokatene Forholdet til anskaffelsesregelverket Advokat Øyvind Renslo, KS Advokatene Hovedproblemstillingen Hvilken betydning har anskaffelsesregelverket for utbyggingsavtalene? Når gjelder reglene? Hva er sikkert

Detaljer

Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 15/569-3 HØRING - ENDRING I LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAP

Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 15/569-3 HØRING - ENDRING I LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAP Kommunal og moderniseringsdepartementet Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 15/569-3 4.02.2015 Fanny Voldnes / tlf. 41556805 HØRING - ENDRING I LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAP Innledning og Sammendrag

Detaljer

Ot.prp. nr... ( ) Om lov om endring i kommuneloven og lov om interkommunale selskaper interkommunalt samarbeid

Ot.prp. nr... ( ) Om lov om endring i kommuneloven og lov om interkommunale selskaper interkommunalt samarbeid Kommunal- og regionaldepartementet Ot.prp. nr... (2002-2003) Om lov om endring i kommuneloven og lov om interkommunale selskaper interkommunalt samarbeid Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet...

Detaljer

Retningslinjer. Retningslinjer for overholdelse av konkurranselovgivningen. i NHO

Retningslinjer. Retningslinjer for overholdelse av konkurranselovgivningen. i NHO Retningslinjer Retningslinjer for overholdelse av konkurranselovgivningen i NHO Disse retningslinjer er ikke ment å gi et uttømmende bilde av all gjeldende konkurranselovgivning da de ikke er en håndbok,

Detaljer

Grunnlag for en samordnet parkeringspolitikk

Grunnlag for en samordnet parkeringspolitikk Grunnlag for en samordnet parkeringspolitikk Sammendrag November 2010 Utredning på oppdrag av Buskerudbysamarbeidet et samarbeid om areal, transport og miljø. 1 Grunnlag for en samordnet parkeringspolitikk

Detaljer

Plan for selskapskontroll Administrativt utkast Hemne kommune

Plan for selskapskontroll Administrativt utkast Hemne kommune Plan for selskapskontroll 2017-2018 Administrativt utkast Hemne kommune 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. 1

Detaljer

Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager)

Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager) I Stortingets møte 11. juni 2012 ble det gjort slikt Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager) I lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager gjøres

Detaljer

FOU Kan samvirkeforetak være aktuelt for kommuner. Presentasjon v/ KS Bedrift

FOU Kan samvirkeforetak være aktuelt for kommuner. Presentasjon v/ KS Bedrift FOU Kan samvirkeforetak være aktuelt for kommuner Presentasjon v/ KS Bedrift GENERELT OM SAMVIRKEFORETAK Må stiftes av minst 2 personer Er basert på medlemskap, ikke eierskap Hovedregel: Alle medlemmene

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Malvik kommune Vedtatt i sak 86/14 i kommunestyret 15.12.14. 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

Rettslige rammer og utfordringe ved bruk av utbyggingsavtaler NKF, 3. september v/ advokat Øyvind Renslo, KS Advokatene

Rettslige rammer og utfordringe ved bruk av utbyggingsavtaler NKF, 3. september v/ advokat Øyvind Renslo, KS Advokatene Rettslige rammer og utfordringe ved bruk av utbyggingsavtaler NKF, 3. september 2009 v/ advokat Øyvind Renslo, KS Advokatene Rettsgrunnlagsproblemet Det ulovfestede krav om at kommunen må ha rettslig grunnlag

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL TINN KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL TINN KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL TINN KOMMUNE 2010 2011 Innhold Bakgrunn...1 Innholdet i selskapskontrollen...1 Formålet med selskapskontrollen...2 Gjennomføring og rapportering av kontrollen...2 Prioriteringer

Detaljer

SVAR HØRING AV NYTT FELLES PARKERINGSREGELVERK FOR OFFENTLIG OG PRIVAT PARKERING

SVAR HØRING AV NYTT FELLES PARKERINGSREGELVERK FOR OFFENTLIG OG PRIVAT PARKERING Drift- og utbyggingssektoren Kommunalteknikk Det kongelige samferdselsdepartement Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Deres ref: 14/107- Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 16902/14 Q51 &13 14/2849-2/MERSIM ALTA,

Detaljer

Saksbehandler: Olaug Talleraas Saksnr.: 13/

Saksbehandler: Olaug Talleraas Saksnr.: 13/ Parkeringsbestemmelser i Ås sentrum Saksbehandler: Olaug Talleraas Saksnr.: 13/04374-90 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Rådmannens innstilling:

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret , sak 78/14.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret , sak 78/14. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Skaun kommune Vedtatt av kommunestyret 11.12.2014, sak 78/14. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

2013 Eierstrategi Verrut

2013 Eierstrategi Verrut 2013 Eierstrategi Verrut Samfunnsansvar Kommunalt eide selskaper er opprettet for å ivareta et samfunnsansvar og for å levere grunnleggende tjenester til innbyggerne. Eierstyring fra Verran kommunes side

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I SKILTFORSKRIFTEN MV.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I SKILTFORSKRIFTEN MV. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO IMO-13/13492-2 89087/13 27.01.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 06.02.2014

Detaljer

Deloitte Advokatfirma DA v/rolf Erik Disch og Geir A. Melby

Deloitte Advokatfirma DA v/rolf Erik Disch og Geir A. Melby Deloitte Advokatfirma DA Strandsvingen 14a Postboks 287 4066 Stavanger Norway Memo Tel: + 47 51 81 56 00 Fax: + 47 50 80 56 50 www.deloitte.no Dato: Til: BIR AS v/adm. dir. Steinar Nævdal Fra: Deloitte

Detaljer

Etablering av Kretsløp Follo Supplerende vurdering av adgangen til å subdelegere/tildele enerett fra Follo Ren IKS til Folle Ren AS

Etablering av Kretsløp Follo Supplerende vurdering av adgangen til å subdelegere/tildele enerett fra Follo Ren IKS til Folle Ren AS Etablering av Kretsløp Follo Supplerende vurdering av adgangen til å subdelegere/tildele enerett fra Follo Ren IKS til Folle Ren AS Utarbeidet av Deloitte Advokatfirma AS v/advokat Rolf Erik Disch, advokat

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Sectech AS Flodmyrvegen 23 3946 PORSGRUNN Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0084-10 25.04.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg Komite plan Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg Komite plan Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: Q50 Arkivsaksnr: 2008/3233-8 Saksbehandler: Klas Kolden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg Komite plan Formannskapet Kommunestyret Parkering

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rennesøy kontrollutvalg Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 18. oktober 2012 Innholdsliste 1 Innledning... 3 1.1 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

HØRINGSSVAR - NYTT FELLES REGELVERK FOR OFFENTLIG OG PRIVAT PARKERING

HØRINGSSVAR - NYTT FELLES REGELVERK FOR OFFENTLIG OG PRIVAT PARKERING Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep No-0030 Oslo postmottak@sd.dep.no Haugesund 1.9.2014 HØRINGSSVAR - NYTT FELLES REGELVERK FOR OFFENTLIG OG PRIVAT PARKERING Haugesund Parkering (HP) tar utgangspunkt

Detaljer

Etablering av parkeringsselskap

Etablering av parkeringsselskap Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.05.2014 34484/2014 2014/3329 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/106 Formannskapet 03.06.2014 14/83 Bystyret 19.06.2014 Etablering av parkeringsselskap

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte den

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte den PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Selbu kommune Utkast til kontrollutvalgets møte den 22.11.16. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

LUNNER KOMMUNES DELTAKELSE I UTBYGGING AV NÆRINGSTOMTER OG ERVERV AV NÆRINGSAREALER PÅ HARESTUA

LUNNER KOMMUNES DELTAKELSE I UTBYGGING AV NÆRINGSTOMTER OG ERVERV AV NÆRINGSAREALER PÅ HARESTUA Arkivsaksnr.: 12/1832-3 Arkivnr.: Saksbehandler: Prosjektleder, Dæhlen Ole LUNNER KOMMUNES DELTAKELSE I UTBYGGING AV NÆRINGSTOMTER OG ERVERV AV NÆRINGSAREALER PÅ HARESTUA Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Oppstart - revisjon av eierskapsmelding

Oppstart - revisjon av eierskapsmelding Nærings- og utviklingsavdelingen stab Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43458/2015 2010/1812 027 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/96 Formannskapet 24.06.2015 Oppstart - revisjon av eierskapsmelding

Detaljer

Oslo kommune Bystyret

Oslo kommune Bystyret Oslo kommune Bystyret [12/00826-2] Sak 191 Forskrift om beboerparkering i Oslo - Byrådssak 57 av 26.04.2012 Sendt til byrådet. Bystyret har behandlet saken i møtet 13.06.2012 sak 191 FORSLAG: Forslag fremsatt

Detaljer

Vi vil i dette notatet gi en oppsummering av de rettslige spørsmålene som har betydning for valget av organiseringsform i NDLA.

Vi vil i dette notatet gi en oppsummering av de rettslige spørsmålene som har betydning for valget av organiseringsform i NDLA. NOTAT Advokatfirma DLA Piper Norway DA Torgallmenningen 3 B P.O.Box 1150 Sentrum N-5811 Bergen Tel: +47 5530 1000 Fax: +47 5530 1001 Web: www.dlapiper.com NO 982 216 060 MVA Til: NDLA v/ Øivind Høines

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: May Heidi Øfstbø Arkivsaksnr.: 16 / 3082

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: May Heidi Øfstbø Arkivsaksnr.: 16 / 3082 SAKSFREMLEGG Saksbehandler: May Heidi Øfstbø Arkivsaksnr.: 16 / 3082 Arkiv: 231 Q50 Lademulighet og evt. betalingsfritak for elektrisk og hydrogendrevne motorvogner Vedlegg: Forskrift om vilkårsparkering

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommunes eierstrategi

Aust-Agder fylkeskommunes eierstrategi Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/113-1 Saksbehandler Dag Ole Teigen Utvalg Møtedato Kultur-, nærings- og helsekomité 07.02.2017 Fylkestinget 14.02.2017 Aust-Agder fylkeskommunes eierstrategi 1. FORSLAG TIL

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2014 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 3 Drift... 3 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og HC behandling...

Detaljer

Høringsuttalelse til Samferdselsdepartementet fra Trondheim kommune.

Høringsuttalelse til Samferdselsdepartementet fra Trondheim kommune. Høringsuttalelse til Samferdselsdepartementet fra Trondheim kommune. Trondheim kommune oversender denne høringsuttalelsen til forslag til nytt felles parkeringsregelverk for offentlig og privat parkering

Detaljer

Olje- og energidepartementet Departementenes høringsportal Oslo,

Olje- og energidepartementet Departementenes høringsportal Oslo, Olje- og energidepartementet Departementenes høringsportal Oslo, 10.02.2017 Kraftfylka post@kraftfylka.no Høringsuttalelse til "Forslag til endringer i revidert lov av 14. desember 1917 nr. 16 om erverv

Detaljer

Eierstyring. Folkevalgtopplæring Lillehammer kommunestyre 22. juni Trond Lesjø regiondirektør Hedmark/Oppland

Eierstyring. Folkevalgtopplæring Lillehammer kommunestyre 22. juni Trond Lesjø regiondirektør Hedmark/Oppland Eierstyring Folkevalgtopplæring Lillehammer kommunestyre 22. juni 2016 Trond Lesjø regiondirektør Hedmark/Oppland Kommunen står i stor grad fritt til å velge hvordan de ulike tjenestene skal organiseres:

Detaljer

Fagseminar 12.11.10 - Thon Hotell Oslofjord. Plan og byggesak Plantema fortetting Rekkefølgebestemmelser, utbyggingsplaner og anleggsfond i praksis

Fagseminar 12.11.10 - Thon Hotell Oslofjord. Plan og byggesak Plantema fortetting Rekkefølgebestemmelser, utbyggingsplaner og anleggsfond i praksis Fagseminar 12.11.10 - Thon Hotell Oslofjord Plan og byggesak Plantema fortetting Rekkefølgebestemmelser, utbyggingsplaner og anleggsfond i praksis v/adv. Olav Todnem, Kluge advokatfirma DA 1 Utgangspunktet

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune HAVNEGATA 12, GNR 439 BNR 168 SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT ARKIVSAKSNR.: 07/40732

Saksframlegg. Trondheim kommune HAVNEGATA 12, GNR 439 BNR 168 SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT ARKIVSAKSNR.: 07/40732 Saksframlegg HAVNEGATA 12, GNR 439 BNR 168 SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT ARKIVSAKSNR.: 07/40732 Forslag til innstilling: Bystyret avslår søknad om 100% fritak for eiendomsskatt for eiendommen gnr

Detaljer

Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune

Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune 1. Motiv og mål med offentlig eierskap En eller flere av de fem kategoriene nedenfor blir lagt til grunn for utforming av mål og motiv for selskapene som

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Lund kommune Vedtatt av kommunestyret 06.12.2012 Side 1 av 7 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innholdsliste Innholdsliste...2 Innledning...3 Avgrensning

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL MODUM KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL MODUM KOMMUNE MODUM KOMMUNE Kontrollutvalget PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL MODUM KOMMUNE 2016 2019 Vedtatt av kommunestyret i Modum, sak.. INNHOLDSFORTEGNELSE KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER KOMMUNALE / FYLKESKOMMUNALE SELSKAPSFORMER

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL NAMDALSEID KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL NAMDALSEID KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019 NAMDALSEID KOMMUNE April 2016 FORORD Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper 1. Kontrollutvalget skal

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/47-1 Arkiv: 280 &01 Saksbehandler: Torbjørn Saggau Holm VEFAS IKS - UTVIDET EGENREGI - KOMMUNALT NÆRINGSAVFALL

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/47-1 Arkiv: 280 &01 Saksbehandler: Torbjørn Saggau Holm VEFAS IKS - UTVIDET EGENREGI - KOMMUNALT NÆRINGSAVFALL SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/47-1 Arkiv: 280 &01 Saksbehandler: Torbjørn Saggau Holm Sakstittel: VEFAS IKS - UTVIDET EGENREGI - KOMMUNALT NÆRINGSAVFALL Planlagt behandling: Formannskapet Hovedutvalg for

Detaljer

Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp.

Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp. Medisinsk teknisk forening symposium 2010 Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp. vurdert i lys av lov og forskrift om offentlige anskaffelser og regelverkets intensjoner. Anne Chr. Røthe, juridisk rådgiver

Detaljer

Ny forskrift fra A-Å (Dog noen forbehold.) Daglig leder Lars Monsen NORPARK 2016

Ny forskrift fra A-Å (Dog noen forbehold.) Daglig leder Lars Monsen NORPARK 2016 - medlemsorganisasjon og rådgivende og organ rådgivende for parkeringsbransjen organ for parkeringsbransjen Ny forskrift fra A-Å (Dog noen forbehold.) Daglig leder Lars Monsen NORPARK 2016 Kort historikk

Detaljer

Offentlige anskaffelser 8 Særlig om utvidet egenregi og samarbeid i offentlig sektor og anskaffelsesregelverket

Offentlige anskaffelser 8 Særlig om utvidet egenregi og samarbeid i offentlig sektor og anskaffelsesregelverket Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 8 Særlig om utvidet egenregi og samarbeid i offentlig sektor og anskaffelsesregelverket Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning høst 2016 Organisering

Detaljer

Skiltforskriften av 7. oktober 2005 nr. 1219

Skiltforskriften av 7. oktober 2005 nr. 1219 Skiltforskriften av 7. oktober 2005 nr. 1219 Kommunevegdagene 3. oktober 2007 Innlegg: juridisk seniorrådgiver Harald Gjelsvik Trafikksikkerhetsseksjonen, Vegdirektoratet Oppfølging/nyheter Bruk av parkeringsskive

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2014/4668 Klassering: Saksbehandler: Harald Magelssen Køvjan STEINKJERBYGG AS - FRAMTIDIG ORGANISERING II Trykte

Detaljer

HØRING - RAPPORT VEDRØRENDE NY FELLES PARKERINGS- REGULERING. Trafikketaten, Oslo kommune gir nedenfor sine tilbakemeldinger på "Nyfelles

HØRING - RAPPORT VEDRØRENDE NY FELLES PARKERINGS- REGULERING. Trafikketaten, Oslo kommune gir nedenfor sine tilbakemeldinger på Nyfelles HØRING - RAPPORT VEDRØRENDE NY FELLES PARKERINGS- REGULERING 1. Innledning Trafikketaten, Oslo kommune gir nedenfor sine tilbakemeldinger på "Nyfelles parkeringsregulering? En gjennomgang av offentlig

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 18.11.2010 Sak: 145/10 Resultat: Behandlet Arkivsak: 10/42097 Tittel: PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG 2012 Behandling: Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Detaljer

Samarbeid mellom regionale helseforetak - forholdet til konkurranseloven

Samarbeid mellom regionale helseforetak - forholdet til konkurranseloven Prisy-Privatsykehusenes Fellesorganisasjon Fredrik Stangs gt. 11-13 0264 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2004/497 MAB-M6 INAR 553.0 Saksbeh.: Dato: 15. juni 2005 Samarbeid mellom regionale helseforetak - forholdet

Detaljer

Osmund Kaldheim rådmann Arild Eek byutviklingsdirektør

Osmund Kaldheim rådmann Arild Eek byutviklingsdirektør SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: 110 Arkivsaksnr.: 10/16868-1 Dato: 23.11.2010 SAMORDNET PARKERINGSPOLITIKK I BUSKERUDBYEN INNSTILLING TIL: Formannskapet, Bystyret Administrasjonens

Detaljer

Egenregi og enerett - Regler, synspunkt og utfordringer for bransjen. Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund

Egenregi og enerett - Regler, synspunkt og utfordringer for bransjen. Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Egenregi og enerett - Regler, synspunkt og utfordringer for bransjen Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Maskinentreprenørens forbund Stiftet 1948 En frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon

Detaljer

Regelverket om offentlig støtte. Statsstøtte. En oversikt over regelverket. Rådgiver Katharina Kraak

Regelverket om offentlig støtte. Statsstøtte. En oversikt over regelverket. Rådgiver Katharina Kraak Regelverket om offentlig støtte Statsstøtte En oversikt over regelverket Rådgiver Katharina Kraak Innhold Innledning Når er det forbudt å gi offentlig støtte? Når er det tillatt? Notifikasjon Håndheving

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. Q50 &13 Saksbehandler: Øystein Sjølie

Saknr. 12/ Ark.nr. Q50 &13 Saksbehandler: Øystein Sjølie Saknr. 12/7982-2 Ark.nr. Q50 &13 Saksbehandler: Øystein Sjølie Offentlig høring om utkast til lov om kommunalt pålegg om betalingsparkering (parkeringsloven) Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Komite kultur, næring og miljø

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Komite kultur, næring og miljø STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Komite kultur, næring og miljø Værnes, Rådhuset Møtedato: 14.06.2017 Tidspunkt: 14:00-17:30 Fra sak: PS 46/17 Til sak: PS 56/17 Følgende faste medlemmer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2011/2568 Klassering: Saksbehandler: Trond Waldal STEINKJERBYGG AS - FRAMTIDIG ORGANISERING Trykte vedlegg: Rapport

Detaljer