Bergen og Omland Havnevesen (BOH) Anbefalt ny selskapsform

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bergen og Omland Havnevesen (BOH) Anbefalt ny selskapsform"

Transkript

1 Bergen og Omland Havnevesen (BOH) Anbefalt ny selskapsform UTKAST 22.sept 2011

2 Innhold 1 Innledning Anbefalt fremtidig organisering av BOH Relevante selskapsformer som har vært vurdert Relevante selskapsformer Organisering som kommunalt foretak Interkommunalt samarbeid/selskap etter kommuneloven Interkommunalt selskap (IKS) Aksjeselskap Momenter ved fremtidig organisering Innledning Organiseringen av forvaltningsvirksomheten Organisering av driftsoppgaver og eiendomsforvaltning Forholdet til virksomhetsstyring/ eierstyring Synliggjøring av verdiskaping Skatte- og avgiftsmessige forhold Personalmessige forhold Andre forhold til vurdering Nærmere om anbefalt eiermodell Valg av selskapsformer og eiermodell Ulemper ved valgt selskapsform og eiermodell Videre prosess og viktige momenter ved omdannelse Formell behandling Prosessen med omdannelsen Forbehold...11 PwC 2

3 1 Innledning Bergen og Omland Havnevesen (BOH) har i sin strategiplan for satt på agendaen å se på alternativer til dagens juridiske organisering av BOHs virksomhet. Formålet er å tilrettelegge for en mest mulig hensiktsmessig selskapsorganisering som understøtter strategien de neste 15 årene. I tillegg er det trådt i kraft ny havne- og farvannslov f.o.m som stiller nye krav til BOH. BOH er også gitt status som utpekt havn og oppfattes derfor som en viktig nasjonal aktør fremover for å utvikle effektiv sjøtransport av personer og gods. PwC har fått i oppdrag å vurdere fordeler og ulemper ved valg av ny organisering ved BOH. Dette arbeidet ble oppsummert i en rapport til BOH i juni 2011 som beskriver aktuelle selskapsformer og eiermodeller, fordeler og ulemper ved ulike modeller samt anbefalt selskapsform. Hovedtrekkene i rapporten er presentert i eiermøte den 6. april 2011 og i styremøte 5. mai og 8. september I styremøtet 8. september 2011 fikk PwC mandat til å utarbeide en oppsummerende rapport med formål å redegjøre for en anbefaling til framtidig selskapsorganisering for BOH. I denne rapporten presenteres en endelig anbefaling til fremtidig organisering samt en kort oppsummering av hovedargumentene for anbefalt løsning. Det vises til rapport av juni 2011 for en grundigere gjennomgang av de ulike forhold som har vært vurdert. Rapporten vil inngå som saksunderlag til styremøte i BOH den 8 oktober Anbefalt fremtidig organisering av BOH Anbefalt fremtidig organisering er vist i figur 1 nedenfor. Anbefalingen tilsier en organisering av farvannsforvaltningen i et nytt interkommunalt selskap (IKS) med eierandeler fordelt på de 11 nåværende eierkommuner og fylkeskommunen. Videre anbefales en organisering av kommersielle aktiviteter (eiendomsforvalting og havnedrift) innen aksjeselskapsformen (AS) i en konsernmodell. I dag er det Bergen kommune, Lindås kommune og Austrheim kommune som eier landareal til benyttelse for BOH og som vil bli skutt inn i det foreslåtte nye AS BOH Havneareal, og vår anbefaling er derfor at det er disse tre kommune som skal eie dette selskapet. Vi anbefaler videre at flere kommuner kan få adgang til eierskap i dette selskapet, og dette kan da løses ved at det skytes inn landareal eller penger som aksjekapital i bytte mot eierandeler. Videre anbefaler vi at AS BOH Havneareal eier mer enn 90 % i AS BOH Drift. På denne måten vil det bli etablert et konsern både etter aksjeloven og for skatte- og avgiftsmessige formål. Dette gir igjen større fleksibilitet mht å kunne yte lån, garantier og konsernbidrag mellom aksjeselskapene. Resterende eierandeler i AS BOH Drift anbefales eiet av IKS BOH Farvannsforvaltning. Nedenfor er kort oppsummert hovedargumentene for anbefalt løsning, samt kommentarer til noen ulemper ved denne organiseringen. PwC 3

4 Figur 1; Anbefalt fremtidig organisering av BOH Hovedargumenter for anbefalt løsning: 1. Forvaltning/myndighetsutøvelse kan ut fra generelle forvaltningsmessige prinsipper ikke ligge i et AS (krav til selvkost) og legges derfor i nytt IKS. 2. Egne selskaper for ulike aktiviteter bidrar til bedre eierstyring, rapportering og oppfølgning av verdiskaping for hvert virksomhetsområde. 3. Konsernmodell bidrar til enhetlig ledelse og eierstyring i en integrert forretningsmodell. 4. AS er en erfaringsmessig bedre egnet og velkjent som instrument for å fremme kommersiell drift og utvikling. 5. AS formen gjør BOH bedre rigget for strategisk samarbeid med andre offentlige og private aktører. 6. Konsernmodell gir større finansiell, skattemessig og avgiftsmessig fleksibilitet. 7. Konsernmodell gir adgang til egenregi kjøp sett i forhold til lov om offentlig anskaffelser Ulemper ved anbefalt løsning; 1. Eiendomsskatt vil påløpe. Vil utgjøre mellom 2-3 promille av skattetakst. Slik skatt er dog fradragsberettiget i skattepliktig inntekt. 1 mrd NOK i skattetakst tilsier 2-3 mill NOK i årlige eiendomsskatt. 2. Resultatskatt påløper med 28% på skattepliktig overskudd. 4

5 3 Relevante selskapsformer som har vært vurdert 3.1 Relevante selskapsformer Relevante selskapsformer som har vært vurdert fremgår av figur 2 nedenfor. Figur 2. Relevante selskapsformer som har vært vurdert I ny havne- og farvannslov står kommunene i utgangspunktet fritt til å organisere sin funksjon knyttet til havnevirksomhet i den selskapsform som finnes mest hensiktsmessig for den enkelte kommune. Nedenfor er det kort kommentert på noen særtrekk ved de ulike selskapsformene Organisering som kommunalt foretak Det kommunale foretaket er regulert i kommuneloven (KL) kapittel 11. Et kommunalt foretak er ikke et eget rettsubjekt og kommunen har derfor ubegrenset ansvar for selskapets forpliktelser. Siden denne selskapsformen ikke kan benyttes i et interkommunalt samarbeid anses selskapsformen å ikke være aktuell ved fremtidig organisering av BOH Interkommunalt samarbeid/selskap etter kommuneloven 27 Som omtalt i rapport av juni 2011 er BOH i dag organisert som et interkommunalt samarbeid/selskap etter kommuneloven 27. Et slikt samarbeid er lite regulert i lov og det er i stor grad opp til medlemskommunene hvordan de ønsker å innrette sin organisering. Et interkommunalt styre etter kommuneloven 27 innebærer en langt løsere form for organisering enn administrasjon i form av et interkommunalt selskap (IKS). Erfarningen med denne organisasjonsformen hos BOH tilsier at selskapsformen er vurdert å ikke være aktuell som fremtidig organisasjonsform Interkommunalt selskap (IKS) Interkommunalt selskap er regulert i lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999, nr. 6. Loven er i stor grad bygget på de samme forvaltningsmessige prinsipper som aksjeloven, og er ment benyttet i hovedsak som et alternativ til aksjeselskap/ansvarlig selskap for kommuners næringsvirksomhet. Loven er, både av hensyn til forvaltningsstruktur og økonomiforvaltning, særlig tilpasset kommunale eiere, og av den grunn harmonisert med kommunelovens bestemmelser. Både kommuner og fylkeskommuner og andre interkommunale selskaper kan være deltaker i et interkommunalt selskap. Et viktig kjennetegn for interkommunale selskaper er at deltakerne til sammen har et ubegrenset ansvar for selskapets forpliktelser, men slik at den enkelte deltakers ansvar er begrenset til en prosentdel av selskapets totale forpliktelser Aksjeselskap Aksjeselskap er regulert i Lov om aksjeselskap av 13. juni 1977 nr 44. Loven har en detaljert regulering av alle sentrale forhold, med særlige klausuler for å sikre at den begrensede kapitalen vernes. Aksjeselskapsformen er beregnet på selskaper med en begrenset krets av eiere, og er følgelig en selskapstype som er aktuell for kommuner. Det grunnleggende element 5

6 ved aksjeselskapsformen er at eiernes økonomiske ansvar er begrenset til den aksjekapital de har skutt inn i selskapet. Et aksjeselskap kan teknisk gå konkurs. Dersom selskapets virksomhet ikke skal ha som formål å skaffe eierne økonomisk utbytte, skal vedtektene inneholde særlige bestemmelser om anvendelse av overskudd og av formuen ved eventuell oppløsning. Dette kan være relevant for kommunalt eide selskaper. 4 Momenter ved fremtidig organisering 4.1 Innledning I vår rapport av juni 2011 er det redegjort for ulike elementer som er sentrale i vurderingen av hvilke selskapsformer som er best egnet for BOH i en ny organisering. Nedenfor vil vi kort foreta en oppsummering av disse forholdene og begrunne vårt forslag til fremtidig organisering. 4.2 Organiseringen av forvaltningsvirksomheten En gjennomgang av fordeler og ulemper viser at IKS-formen er bedre egnet til å sikre en god virksomhetsstyring gjennom klare definerte roller og ansvar for samspill mellom eiere, styret og ledelsen. Et eget separat selskap vil også bidra til økt åpenhet rundt de økonomiske sidene angående utøvelsen av forvaltningsansvaret som er knyttet til farvannssaker. Dette er også den selskapsformen flere andre havner i Norge har valgt i stedet for interkommunalt samarbeid etter KL 27. Det faktum at IKS vil kunne bli skattepliktig, mener vi reelt sett ikke vil medføre noen praktisk ulempe, da denne virksomheten skal drives etter selvkostprinsippet, og som sådan derfor ikke forventes å generere fremtidig overskudd av betydning. Vår anbefaling er at forvaltningsvirksomheten organiseres i et nytt IKS. 4.3 Organisering av driftsoppgaver og eiendomsforvaltning I vår gjennomgang har vi sett spesielt på forhold som vi mener er sentrale for å vurdere fordeler og ulemper ved IKS i forhold til AS da disse to selskapsformene peker seg ut som mest aktuelle alternativer. Nedenfor oppsummeres kort de vurderte forholdene Forholdet til virksomhetsstyring/ eierstyring Vi har vurdert hvordan de ulike organisasjonsformene er regulert og praktisert mht regulering av roller og ansvar. Vi mener at organisering i et interkommunalt samarbeid etter KL 27 er mangelfullt regulert i positiv lovgiving, i motsetning til hvordan dette er regulert i lov om interkommunale selskaper og aksjeloven. Begge de nevnte lovene gir klare krav til hvordan samspillet mellom eier, styret og ledelsen skal være. Dette kan ytterligere reguleres i selskapsavtalen (IKS), eller vedtekter og/eller i aksjeeieravtale (AS) i tilfelle individuelle behov. Siden flere sentrale spilleregler er positivt nedfelt i lov fremstår det formelle grunnlaget for selskapsformene IKS og AS bedre egnet til å kunne gi en større kommersiell styringskraft sammenlignet med et interkommunalt samarbeid. Den nye havne- og farvannsloven åpner opp for slike selskapsformer og stimulere til økt kommersielt fokus. Aksjeselskapsformen er videre fleksibel i den grad man på et eventuelt fremtidig tidspunkt ønsker å inngå allianser og forpliktende samarbeid med ikke-offentlige eiere. Det vil det være mindre adgang for i et IKS Synliggjøring av verdiskaping Synliggjøring av verdiskaping er helt sentralt for å måle resultatoppnåelse i en virksomhet. Vi mener at BOH må tilpasse seg god norsk regnskapsskikk i bokføringen for å vise et fullverdig bilde av resultatene i virksomheten og tilhørende fullverdig balanse. 6

7 Følgende tabell viser gjeldende regler for regnskapsplikt og revisjonsplikt for hhv IKS og AS: Form Regnskapsplikt Revisjon Aksjeselskap Etter regnskapsloven Revisorloven gjelder Interkommunalt selskap Etter regnskapsloven, kan avtales etter kommunale regnskapsprinsipper Revisorloven gjelder ikke, men krav til revisjon Tilpasning til god regnskapsskikk er mulig uavhengig av selskapsform, da et interkommunalt samarbeid kan velge å bruke god regnskapsskikk som regnskapsspråk. Ved å etablere egne åpningsbalanser knyttet til eiendomsforvaltningen og drift vil en få synliggjort de verdier som eierne besitter, og man får et riktigere grunnlag for å måle avkastning på investert kapital. Etablering av to selskaper til disse to hovedaktivitetene vil bidra til økt synliggjøring av verdiskapingen i de to hovedaktivitetene. Dette vil igjen i større grad tjene til å klargjøre verdiskaping, og eventuelt gjøre det lettere ta stilling til hva som er praktisk mulig å ta ut av avkastning til eierne. For selskaper underlagt havne- og farvannsloven må imidlertid kravet til havnekapital ivaretas uavhengig av selskapsform. Det er vår vurdering at etablering av to selskaper i tillegg til IKS, som ivaretar forvaltning og ledelse og administrasjon og stab, i større grad vil bidra til god styring og kontroll av virksomheten enn i dagens organisering Skatte- og avgiftsmessige forhold I gjennomgangen av skatte- og avgiftsmessige forhold viser at det i utgangspunktet er noen ulemper ved å gå over fra KL 27 organisering til IKS eller AS. De nye foretakene vil sannsynligvis bli skattepliktig for skattemessig overskudd. Dette kan nøytraliseres noe ved organisering i to selskaper med mor- og datter innen et skattekonsern der mor eier mer enn 90% i datter. I den grad selskapene går med hhv over- og underskudd kan det da foretas inntektsutjevning ved å yte konsernbidrag slik at den totale beskatningen av konsernet utlignes. Eiendomsskatt vil representere en løpende kostnad, men innebærer i praksis en overflytning av interne midler for eierne ved at det er eierkommunen som utskriver og mottar eiendomsskatt. Forholdet til dokumentavgift i forbindelse med overføringen av eiendommene til de nye selskapene kan tilpasses uten vesentlige ulemper ved at det tilrettelegges for bruk av såkalte tinglysingssperrer på eiendommene, fremfor å foreta formelle overskjøtinger Personalmessige forhold Gjennomgang av de personalmessige forhold viser at dette synes nøytralt i valg av ny framtidig organisering. Det er fullt mulig å overføre arbeidsavtaler og pensjonsrettigheter. Ansattes rettigheter til styrerepresentasjon må også ivaretas i nytt IKS eller AS. Det er anbefalt at i en slik prosess er det viktig å få med de ansatte i prosessen fra starten av Andre forhold til vurdering Andre aktuelle forhold som er drøftet er eierbrøk, forhold til regleverkt om offentlige anskaffelser og forholdet til finansiering og garantier Eierbrøk vil etter vårt syn være uavhengig av selskapsform, og vil generelt sett være et viktig forhold å avklare i en omdannelsesprosess. I denne forbindelse viser vil til det utredningsarbeidet som er gjort allerede. 7

8 Når det gjelder forholdet til lov om offentlig anskaffelser vil et offentlig eid IKS eller AS likevel være omfattet av lov om offentlig anskaffelser som i dag. Som omtalt i rapport av juni 2011 de praktiske konsekvenser av dette kunne tilpasses ved å organisere den fremtidige virksomheten slik at denne står seg best mulig i.f.t. gjeldende unntak om såkalt egenregi. Vedrørende forholdet til kommunenes adgang til å yte finansiering og garantier til de nye selskapene som foreslås etablert er det nedfelt et forbud mot dette i KL 51. Samme bestemmelse følger også av lov om interkommunale selskaper 22. Dette er i utgangspunktet en ulempe sett i forhold til en KL 27 organisering. I praksis er alle slike garantier og finansieringer i dag gjenstand for nøye vurderinger og oppfattes ikke å være en fri tilgang til slike rettigheter hos eierkommunene. 4.4 Nærmere om anbefalt eiermodell Valg av selskapsformer og eiermodell Det har vært drøftet flere alternative eiermodeller for BOH med interkommunalt selskap (IKS) for farvannsforvaltning og aksjeselskapsformen (AS) for de kommersielle aktivitetene. De ulike modellene er nærmere omtalt i rapport av juni Anbefalt modell er vist i figur 3 nedenfor. Figur 3; Anbefalt eiermodell I den anbefalte modellen vil alle 11 medlemskommunene delta i et IKS for farvannsforvalting (IKS BOH Farvannsforvalting). Alle kommuner vil på denne måten ha direkte medbestemmelse og påvirkningsmulighet på farvannsforvaltingen gjennom deltakelse i representantskapet i IKS-et. Modellen angir også at de kommersielle aktivitetene organiseres gjennom to aksjeselskaper for henholdsvis eiendomsforvalting (BOH Havneareal AS) og drift av havner (BOH Havnedrift AS). Aksjeselskapene anbefales eid av Bergen, Lindås og Austrheim kommune som i dag har landarealer som gir grunnlag for kommersiell drift. Det anbefales videre at øvrige kommuner i samarbeidet i dag som ikke eier landareal i bruk i BOH kan tre inn på eiersiden i BOH Havneareal AS, enten med innskudd av penger eller i form av tingsinnskudd relatert til landareal/anlegg som skytes inn i selskapet. Det anbefales videre at disse to selskapene organiseres i et konsernforhold der BOH Havneareal eier over 90% av 8

9 BOH Havnedrift noe som gir mulighet for utjevning av skattepliktig inntekt gjennom konsernbidrag (skattekonsern). Resterende eierandel i BOH Havnedrift vil kunne eies av IKS BOH Farvannsforvalting noe som tilsier at alle de andre kommunene oppnår indirekte eierskap som sikrer innsyn og transparens også for de kommersielle aktivitetene. Dette kan i tillegg gjøres enda mer konkret ved å åpne for styrerepresentasjon eller ved observatørstatus i selskapets styret. Når det gjelder plassering av den kommersielle aktiviteten i aksjeselskap har det sammenheng med at dette er den selskapsform som er mest benyttet for utøvelse av kommersiell virksomhet: den er velkjent og anerkjent. Det anbefales også to selskaper ut fra at egne selskaper for ulike aktiviteter bidrar til bedre eierstyring, mer oversiktlig rapportering og oppfølging av verdiskapingen. Eierskap og rettigheter og plikter for kommunene, herunder ansvar for enhetens forpliktelser i hvert av selskapene er nærmere omtalt i rapport av juni Eierbrøk vil være gjenstand for forhandling mellom kommunene. Gjennomgående vil representasjons- og stemmerett i utgangspunktet gjenspeile den eierandel som eierne besitter i selskapet. Om andre kommuner enn de angitte ønsker eierskap i den kommersielle delen av BOH vil dette kunne skje gjennom vederlag i form tings- eller kontantinnskudd. Når det gjelder skattemessige konsekvenser som følge av en utskillelse av dagens virksomhet til ny organisasjonsenhet kan dette trolig skje skattefritt. Dette er nærmere omtalt i rapport av juni Der anbefales også at det innhentes en bindende forhåndsuttalelse for å avklare om omorganiseringen kan skje uten skattemessige konsekvenser for BOH Ulemper ved valgt selskapsform og eiermodell En overgang til IKS og aksjeselskap vil på sentrale punkter medføre noen ulemper sammenlignet med dagens organisering. I det følgende oppsummeres kort tidligere omtalte forhold. Som en følge av at eiendommer overføres til et eiendomsselskap medfører dette en årlig plikt til å svare eiendomsskatt. Eiendomsskatt vil typisk utgjøre et sted mellom 2-3 promille av en skattetakst og således representere en årlig kostnad. Dette kan bli en betydelig kostnad, men kostnaden vil være skattemessig fradragsberettiget på eiendomsselskapets hånd. I praksis vil eiendomsskatten medføre en overflytning av interne midler for eierne ved at eierkommunen, som utskriver eiendomsskatt, mottar denne skatten. En overføring av grunnbokshjemmel fra det interkommunale samarbeidet etter KL 27 til et nytt eiendomsselskap i utgangspunktet medfører en plikt til å svare dokumentavgift på 2,5% av antatt markedsverdi. Dette kan bli en vesentlig engangskostnad for BOH. Dette kan imidlertid unngås ved å etablere tinglysingssperrer på eiendommene fremfor at disse blir registrert overført til det nye eiendomsselskapet i grunnboken. En vil da unngå å måtte svare dokumentavgift. Overgang til IKS og aksjeselskap vil sannsynligvis medføre at disse vil bli skattepliktig for overskudd som genereres. Skattesatsen er 28% av netto skattepliktig inntekt. I forslag til organisering er det lagt opp til en adgang til å kunne benytte konsernbidrag i den grad et selskap går med overskudd og et ikke gjør det. Generelt er skatteplikt en normal forretningsmessige betingelse for kommersiell virksomhet og vurderes derfor ikke å være noen betydelig ulempe ved en omorganisering. 9

10 5 Videre prosess og viktige momenter ved omdannelse 5.1 Formell behandling Det følger av vedtektene til BOH 15 at Havnestyret skal først fatte vedtak om avvikling av eksisterende BOH og omdanning til ny selskapsstruktur. Havnerådet må vedta dette med 2/3 flertall og det kreves at samtlige kommuner er representert på dette møtet. Dersom ikke alle kommuner er representert, kreves et nytt møte i Havnerådet som da med 2/3 flertall kan beslutte å oppløse samarbeidet og foreslå ny organisering. Vedtaket må godkjennes av kommunestyrene i 2/3 av respektive medlemskommuner og av det forvaltingsorgan som etter kommuneloven skal godkjenne opprettelsen av interkommunalt samarbeid. 5.2 Prosessen med omdannelsen En formell omdannelse av BOH vil fordre at det legges en detaljert plan for hvilke beslutninger og aktiviteter som skal gjennomføres og i hvilken rekkefølge de ulike aktivitetene bør gjennomføres. I tillegg stiller de ulike lovregler for IKS og AS krav til det formelle grunnlag for stiftelsen. I rapport av juni 2011 omtales viktige momenter ved planlegging av en omdannelsesprosess knyttet til henholdsvis planlegging, gjennomføring og drift. Momentene er kort oppsummert i figur 4 nedenfor. Vår erfaring fra tilsvarende prosesser er at spesielt planlegging- og analysefasen er viktig for å få en smidig omdanningsprosess uten for stor belastning på administrasjonen i den daglig drift. Figur 4; Prosess og viktige momenter ved omdanning 10

11 6 Forbehold Våre undersøkelser bygger på og er begrenset til vårt oppdrag slik dette er beskrevet i engasjementsbrev av 23. mars Rapporten er utarbeidet på grunnlag av de opplysninger og den dokumentasjon som har vært gjort tilgjengelig for oss innenfor den tiden som har stått til disposisjon. Det kan derfor være relevant informasjon som ikke har vært tilgjengelig for oss under arbeidet, og vi fraskriver oss ethvert ansvar for mulige feil eller utelatelser som følge av at vi har hatt manglende informasjon eller har mottatt uriktige, ufullstendige eller uverifiserbare opplysninger eller dokumentasjon. Rapporten er skrevet for oppdragsgiver Bergen og Omland Havnevesen. PwC kan ikke gjøres ansvarlig overfor eventuell tredjepart. 11

For å tilpasse seg endringene i tiden bør BOH være mer aktiv i markedsføringen av havnen, samt å effektivisere logistikken.

For å tilpasse seg endringene i tiden bør BOH være mer aktiv i markedsføringen av havnen, samt å effektivisere logistikken. Dato: 9. april 2010 BGHAS 32/10 Bergen og Omland havnestyre Alternative selskapsformer for BOH - høring KBOL HAV-0316-201005246-1 Hva saken gjelder: Bergen og Omland havnevesen (BOH) ble etablert i 1990

Detaljer

Etablering av nytt selskap for havnesamarbeid i Bergensregionen. Avvikling av dagens Bergen og Omland Havnevesen (BOH)

Etablering av nytt selskap for havnesamarbeid i Bergensregionen. Avvikling av dagens Bergen og Omland Havnevesen (BOH) Etablering av nytt selskap for havnesamarbeid i Bergensregionen. Avvikling av dagens Bergen og Omland Havnevesen (BOH) Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Saksbehandler: Tore Dale Arkivsaknr.:

Detaljer

Omdanning av andelslag til aksjeselskap

Omdanning av andelslag til aksjeselskap Omdanning av andelslag til aksjeselskap Bindende forhåndsuttalelser Publisert: 14.12.2012 Avgitt: 28.08.2012 (ulovfestet rett) Skattedirektoratet la til grunn at andelshaverne hadde nødvendig eiendomsrett

Detaljer

Havnekonferanse 17. mars 2010. Alternative selskapsformer. Christina Th Brunner Seniorrådgiver/jurist BOH

Havnekonferanse 17. mars 2010. Alternative selskapsformer. Christina Th Brunner Seniorrådgiver/jurist BOH Havnekonferanse 17. mars 2010 Alternative selskapsformer Christina Th Brunner Seniorrådgiver/jurist BOH Mulige alternative selskapsformer for BOH BOH er i dag et interkommunalt samarbeid etter 27 i kommuneloven

Detaljer

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: THAMSGATEN P-HUS BA - ERVERV AV ANDELER OG OMDANNELSE TIL AKSJESELSKAP

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: THAMSGATEN P-HUS BA - ERVERV AV ANDELER OG OMDANNELSE TIL AKSJESELSKAP SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 13/3453-1 Dato: 21.02.2013 THAMSGATEN P-HUS BA - ERVERV AV ANDELER OG OMDANNELSE TIL AKSJESELSKAP INNSTILLING TIL FORMANNSKAP / BYSTYRET

Detaljer

Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Foreløpig standard (F) Engasjement i selskaper regnskapsmessige problemstillinger

Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Foreløpig standard (F) Engasjement i selskaper regnskapsmessige problemstillinger Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Foreløpig standard (F) Foreløpig standard fastsatt av styret i Foreningen GKRS 21.04.2016. Standarden trer i kraft fra regnskapsåret 2017. regnskapsmessige problemstillinger

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Snillfjord kommune Vedtatt av kommunestyret 16.12.2016 sak 79/2016 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres

Detaljer

Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Høringsutkast (HU) Engasjement i selskaper regnskapsmessige problemstillinger

Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Høringsutkast (HU) Engasjement i selskaper regnskapsmessige problemstillinger Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Høringsutkast (HU) Høringsutkast fastsatt av styret i Foreningen GKRS 18.09.2015 regnskapsmessige problemstillinger 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 1. Kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Dato: 2. september 2013

BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Dato: 2. september 2013 BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Dato: 2. september 2013 BGHAS /13 Bergen og Omland havnestyre Ny selskapsform for BOH - status og planer for videre arbeid. KBOL HAV-0316-201326243-3 Hva saken gjelder: Bergen

Detaljer

19.12.2012. Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA

19.12.2012. Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA 19.12.2012 Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA Innledning Omdanning fra en selskapsform til en annen vil i utgangspunktet innebære skattemessig realisasjon

Detaljer

Notat. Arbeidsmarkedsbedrifter i Vestfold. 1 Innledning. 2 Etablering av holdingstruktur

Notat. Arbeidsmarkedsbedrifter i Vestfold. 1 Innledning. 2 Etablering av holdingstruktur Statsautoriserte revisorer Ernst & Young AS Åslyveien 21, NO-3170 Sem Postboks 2427, NO-3104 Tønsberg Foretaksregisteret: NO 976 389 387 MVA Tlf: +47 33 35 05 00 Fax: +47 33 35 05 01 www.ey.no Medlemmer

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Malvik kommune Vedtatt i sak 86/14 i kommunestyret 15.12.14. 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

FOLLO DISTRIKTSREVISJON

FOLLO DISTRIKTSREVISJON FOLLO DISTRIKTSREVISJON DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK - FROGN - NESODDEN - OPPEGÅRD - SKI - ÅS Org. nr. 874 644 412 Mva Til kommunestyret i Ski kommune Oppegård kommune Nesodden kommune Frogn kommune Ås kommune

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte den

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte den PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Selbu kommune Utkast til kontrollutvalgets møte den 22.11.16. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR. IRS Miljø IKS

SELSKAPSAVTALE FOR. IRS Miljø IKS SELSKAPSAVTALE FOR IRS Miljø IKS Org.nr. 955 055 244 1 NAVN, HOVEDKONTOR, SELSKAPSFORM OG RETTSLIG GRUNNLAG Selskapets navn er IRS Miljø IKS, forkortet IRS, med kontoradresse Erikstemmen, 4400 Flekkefjord.

Detaljer

HELGELAND HAVN IKS. Orientering om Interkommunalt havnesamarbeid

HELGELAND HAVN IKS. Orientering om Interkommunalt havnesamarbeid HELGELAND HAVN IKS Orientering om Interkommunalt havnesamarbeid Planlagt samarbeid Helgeland Havn IKS Initiativ fra Helgeland Regionråd januar 2010 Samarbeidskommuner: - Alstahaug - Dønna - Herøy - Leirfjord

Detaljer

A V T A L E MELLOM BAMBLE, PORSGRUNN OG SKIEN KOMMUNE VEDR. GRENLAND HAVN IKS

A V T A L E MELLOM BAMBLE, PORSGRUNN OG SKIEN KOMMUNE VEDR. GRENLAND HAVN IKS A V T A L E MELLOM BAMBLE, PORSGRUNN OG SKIEN KOMMUNE VEDR. GRENLAND HAVN IKS Fastsatt av Grenland havneråd 26.10.2011 Godkjent av Porsgrunn bystyre 12.01.2012 Godkjent av Bamble kommunestyre 09.02.2012

Detaljer

Eierstyring - Offentlig eierskap og ulike foretaksformer Sandefjord 29. oktober 2015

Eierstyring - Offentlig eierskap og ulike foretaksformer Sandefjord 29. oktober 2015 Eierstyring - Offentlig eierskap og ulike foretaksformer Sandefjord 29. oktober 2015 Holdes av EY (Ernst & Young) Joachim Charlsen Pande, advokat Tlf. 95 81 12 23 joachim.pande@no.ey.com Hva skal jeg snakke

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommunes eierstrategi

Aust-Agder fylkeskommunes eierstrategi Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/113-1 Saksbehandler Dag Ole Teigen Utvalg Møtedato Kultur-, nærings- og helsekomité 07.02.2017 Fylkestinget 14.02.2017 Aust-Agder fylkeskommunes eierstrategi 1. FORSLAG TIL

Detaljer

FOU Kan samvirkeforetak være aktuelt for kommuner. Presentasjon v/ KS Bedrift

FOU Kan samvirkeforetak være aktuelt for kommuner. Presentasjon v/ KS Bedrift FOU Kan samvirkeforetak være aktuelt for kommuner Presentasjon v/ KS Bedrift GENERELT OM SAMVIRKEFORETAK Må stiftes av minst 2 personer Er basert på medlemskap, ikke eierskap Hovedregel: Alle medlemmene

Detaljer

ÅKERSHAGAN EIENDOM AS - AVHENDING AV HEDMARK FYLKESKOMMUNES EIERANDEL

ÅKERSHAGAN EIENDOM AS - AVHENDING AV HEDMARK FYLKESKOMMUNES EIERANDEL Saknr. 6902/08 Ark.nr.. Saksbehandler: Ane Tonette Lognseth ÅKERSHAGAN EIENDOM AS - AVHENDING AV HEDMARK FYLKESKOMMUNES EIERANDEL Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret , sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Tydal kommune

Vedtatt i kommunestyret , sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Tydal kommune Vedtatt i kommunestyret 1.12.2016, sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Tydal kommune 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015. Stjørdal kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015. Stjørdal kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 Stjørdal kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Ressurser...4 3. Prioritering 4 4. Gjennomføring..5 5. Rapportering..5 Vedlegg 6 2 1. Innledning Stjørdal

Detaljer

Plan for selskapskontroll Administrativt utkast Hemne kommune

Plan for selskapskontroll Administrativt utkast Hemne kommune Plan for selskapskontroll 2017-2018 Administrativt utkast Hemne kommune 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. 1

Detaljer

Prinsipputtalelse - Skatteloven 2-32

Prinsipputtalelse - Skatteloven 2-32 Vår dato Din dato Saksbehandler 19.05.2017 05.04.2017 Anna Lie 800 80 000 Din referanse Telefon Skatteetaten.no 46055-501-5460393 22077350 Org.nr Vår referanse Postadresse 2017/418932 Postboks 9200 Grønland

Detaljer

Ot.prp. nr... ( ) Om lov om endring i kommuneloven og lov om interkommunale selskaper interkommunalt samarbeid

Ot.prp. nr... ( ) Om lov om endring i kommuneloven og lov om interkommunale selskaper interkommunalt samarbeid Kommunal- og regionaldepartementet Ot.prp. nr... (2002-2003) Om lov om endring i kommuneloven og lov om interkommunale selskaper interkommunalt samarbeid Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet...

Detaljer

Kommunale tjenester - ulike tilknytningsformer til kommunen

Kommunale tjenester - ulike tilknytningsformer til kommunen Kommunale tjenester - ulike tilknytningsformer til Alle kommunale oppgaver og tjenester har opphav i s basisorganisasjon men kan utføres gjennom ulike utskilte selskapsformer, som har forskjellig tilknytning

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Selbu kommune Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den 20.10.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS

SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS Gjeldende fra 29.4.2013 1/6 SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS 1 Navn Selskapets navn er Tønsberg Renseanlegg IKS. 2 Selskapets deltakere Selskapets

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Herøy kommune Plan for selskapskontroll 2016-2019 YHK 11.11.2016 Innhold 1 Innledning... 2 2 Innholdet i selskapskontrollen... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Retningslinjer... 3 2.3

Detaljer

Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver

Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver Valg av selskapsform Hvorfor? Selskapsform er et virkemiddel for å organisere næringsvirksomhet. Ingen selskapsform er generelt bedre

Detaljer

SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS

SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS VEDTATT I: Klepp kommune 13.03.01 Hå kommune 26.04.01 Sandnes kommune 14.03.01 Randaberg kommune 13.02.01 Stavanger kommune 26.03.01

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Midtre Gauldal kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Midtre Gauldal kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Midtre Gauldal kommune Vedtatt av kommunestyret 10.11.2014, sak 67/2014 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det

Detaljer

NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff

NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff Drammen kommune, ulike roller Drammen kommune skal være en profesjonell forvalter og bestiller Drammen kommune skal være en profesjonell utfører

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS

SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1 1. Selskapets navn er Helgeland Regionråd IKS (HR IKS). Selskapet viderefører den økonomiske og administrative virksomheten

Detaljer

Plan for selskapskontroll for Stokke kommune

Plan for selskapskontroll for Stokke kommune 1 av 6 for Stokke kommune 22.10. 2008 2 av 6 Innhold 1. Bakgrunn 2. Krav til selskapskontroll 3. Omfang og avgrensning 4. Formål og kontrolltilnærming 5. Kontroll av andre selskap hvor kommunen har eierandeler

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL MODUM KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL MODUM KOMMUNE MODUM KOMMUNE Kontrollutvalget PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL MODUM KOMMUNE 2016 2019 Vedtatt av kommunestyret i Modum, sak.. INNHOLDSFORTEGNELSE KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER KOMMUNALE / FYLKESKOMMUNALE SELSKAPSFORMER

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 18.11.2010 Sak: 145/10 Resultat: Behandlet Arkivsak: 10/42097 Tittel: PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG 2012 Behandling: Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rennesøy kontrollutvalg Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 18. oktober 2012 Innholdsliste 1 Innledning... 3 1.1 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

LUNNER KOMMUNES DELTAKELSE I UTBYGGING AV NÆRINGSTOMTER OG ERVERV AV NÆRINGSAREALER PÅ HARESTUA

LUNNER KOMMUNES DELTAKELSE I UTBYGGING AV NÆRINGSTOMTER OG ERVERV AV NÆRINGSAREALER PÅ HARESTUA Arkivsaksnr.: 12/1832-3 Arkivnr.: Saksbehandler: Prosjektleder, Dæhlen Ole LUNNER KOMMUNES DELTAKELSE I UTBYGGING AV NÆRINGSTOMTER OG ERVERV AV NÆRINGSAREALER PÅ HARESTUA Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 15/569-3 HØRING - ENDRING I LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAP

Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 15/569-3 HØRING - ENDRING I LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAP Kommunal og moderniseringsdepartementet Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 15/569-3 4.02.2015 Fanny Voldnes / tlf. 41556805 HØRING - ENDRING I LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAP Innledning og Sammendrag

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Vedtatt i kommunestyreti sak 76/16 den Malvik kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Vedtatt i kommunestyreti sak 76/16 den Malvik kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Vedtatt i kommunestyreti sak 76/16 den 12.12.16. Malvik kommune 1 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens

Detaljer

SELSKAPSAVTALE 01.01.2015 IVAR IKS

SELSKAPSAVTALE 01.01.2015 IVAR IKS SELSKAPSAVTALE 01.01.2015 IVAR IKS (org.nr. 871 035 032) VEDTATT I: Stavanger kommune 26.03.01 Sandnes kommune 14.03.01 Sola kommune 16.11.00 Klepp kommune 13.03.01 Hå kommune 26.04.01 Time kommune 27.02.01

Detaljer

Omorganisering av to indre selskap (Skatteloven 2-38 annet ledd, 5-2, første ledd, annet og tredje ledd, tredje ledd)

Omorganisering av to indre selskap (Skatteloven 2-38 annet ledd, 5-2, første ledd, annet og tredje ledd, tredje ledd) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 23/13. Avgitt 1.11.2013. Omorganisering av to indre selskap (Skatteloven 2-38 annet ledd, 5-2, 10-40 første ledd, 10-41 annet og tredje ledd, 10-44

Detaljer

Eierstyring. Folkevalgtopplæring Lillehammer kommunestyre 22. juni Trond Lesjø regiondirektør Hedmark/Oppland

Eierstyring. Folkevalgtopplæring Lillehammer kommunestyre 22. juni Trond Lesjø regiondirektør Hedmark/Oppland Eierstyring Folkevalgtopplæring Lillehammer kommunestyre 22. juni 2016 Trond Lesjø regiondirektør Hedmark/Oppland Kommunen står i stor grad fritt til å velge hvordan de ulike tjenestene skal organiseres:

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frosta kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frosta kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 Frosta kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Ressurser... 4 3. Prioritering 4 4. Gjennomføring..5 5. Rapportering..5 Vedlegg 6 2 1. Innledning Frosta kommune

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF

VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF Side 1 av 6 VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF fastsatt av Nordkapp kommunestyre den 10.12.2002 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62, og senere endret i kommunestyremøte

Detaljer

HØRINGSSVAR - FORSLAG TIL ENDRINGER I LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAP

HØRINGSSVAR - FORSLAG TIL ENDRINGER I LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAP 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 30.01.2015 2014/4077-3197/2015 / 026/&00 Saksbehandler: Anne Kristin Lindseth Saksnr. Utvalg Møtedato 15/18 Fylkesutvalget 10.02.2015 HØRINGSSVAR - FORSLAG TIL ENDRINGER

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 51/14 den 24.9.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Trond Kristoffersen. Organisasjonsformer. Organisasjonsformer. Finansregnskap. Egenkapitalen i selskap 4. Balansen. Egenkapital og gjeld.

Trond Kristoffersen. Organisasjonsformer. Organisasjonsformer. Finansregnskap. Egenkapitalen i selskap 4. Balansen. Egenkapital og gjeld. Trond Kristoffersen Finansregnskap en i selskaper Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd Balansen og

Detaljer

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SAKSPROTOKOLL - KONTROLLUTVALGET I FAUSKE Saksbehandler: Lars Hansen Saksgang Kontrollutvalget i Fauske 22.09.2008 22/08 22/08

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Olav S. Platou, Senior legal counsel

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Olav S. Platou, Senior legal counsel Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Olav S. Platou, Senior legal counsel Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte Endringer i skatte- og arveavgiftsregler fra 1.1.2014 Eierstruktur

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Høring av forslag til revidert lov om havner og farvann m.v. Arkivsaksnr.: 07/9073

Saksframlegg. Trondheim kommune. Høring av forslag til revidert lov om havner og farvann m.v. Arkivsaksnr.: 07/9073 Saksframlegg Høring av forslag til revidert lov om havner og farvann m.v. Arkivsaksnr.: 07/9073 Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet slutter seg til Rådmannens uttalelse vedrørende høring av forslag

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012 Fusjon engelsk Ltd NUF og norsk AS Sktl. kap 11-1 jf. 11-2 flg. Et engelsk Ltd-selskap, skattemessig hjemmehørende i Norge,

Detaljer

Vedlegg sak 16/13 Administrerende direktørs orienteringer Endringer i helseforetaksloven med virkning fra 1.1.13

Vedlegg sak 16/13 Administrerende direktørs orienteringer Endringer i helseforetaksloven med virkning fra 1.1.13 1 Vedlegg sak 16/13 Administrerende direktørs orienteringer Endringer i helseforetaksloven med virkning fra 1.1.13 1. Alminnelige bestemmelser 2. Partsstilling og ansvar Kapittel 3. Stiftelse og vedtekter

Detaljer

Levanger kommune Utførerens rammebetingelser

Levanger kommune Utførerens rammebetingelser Levanger kommune Utførerens rammebetingelser BAKGRUNN Gjennomføring av BUM-modellen fra 1.1.2004 innebærer ny oppgave- og ansvardeling internt i Levanger kommune. Bestilleren får etter modellen bl.a. ansvar

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Lund kommune Vedtatt av kommunestyret 06.12.2012 Side 1 av 7 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innholdsliste Innholdsliste...2 Innledning...3 Avgrensning

Detaljer

Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1

Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1 Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren UTARBEIDELSE AV EIERSKAPSMELDING FOR KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL Vedlegg: Ingen SAMMENDRAG: Hovedpunkt i en eiermelding

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Flatanger kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Flatanger kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 Flatanger kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Ressurser...4 3. Prioritering 4 4. Gjennomføring..5 5. Rapportering..5 Vedlegg 6 2 1. Innledning Flatanger

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Melhus kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Melhus kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2019 Melhus kommune Vedtatt kommunestyret i sak 112/16, 20.12.2016 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

1.1 Hjemmel og formål med selskapskontroll Selskaper som omfattes av kontrollen Innholdet i selskapskontrollen...

1.1 Hjemmel og formål med selskapskontroll Selskaper som omfattes av kontrollen Innholdet i selskapskontrollen... PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 - NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE- Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Hjemmel og formål med selskapskontroll... 3 1.2 Selskaper som omfattes av kontrollen... 3 1.3

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret , sak 78/14.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret , sak 78/14. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Skaun kommune Vedtatt av kommunestyret 11.12.2014, sak 78/14. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Orkdal kommune. administrativt utkast.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Orkdal kommune. administrativt utkast. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Orkdal kommune administrativt utkast. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m.

Detaljer

3-2 Selskapet kan også påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet måtte bli enige om.

3-2 Selskapet kan også påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet måtte bli enige om. SELSKAPSAVTALE F O R L O F OT E N A V F A L L S S E L S K A P I K S KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-1 Selskapets navn er Lofoten Avfallsselskap IKS 1 2-1 Selskapet eies av kommunene Vågan, Vestvågøy,

Detaljer

REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL

REVISJONSRAPPORT SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL Ark.: 216 Lnr.: 1429/08 Arkivsaksnr.: 08/286 Saksbehandler: Steinar Gulbrandsen REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL VEDLEGG:

Detaljer

Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune

Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune 1. Motiv og mål med offentlig eierskap En eller flere av de fem kategoriene nedenfor blir lagt til grunn for utforming av mål og motiv for selskapene som

Detaljer

VEDTEKTER FOR BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN

VEDTEKTER FOR BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN VEDTEKTER FOR BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Endelig justerte vedtekter i henhold til Fiskeridepartementets forslag i brev av 13.12.89 og 30.04.90, samt Fylkesmannens brev av 13.02.1990. ORGANISASJONSFORM

Detaljer

Ole Gjems-Onstad. Valg av selskapsform. - En innforing i norsk selskapsrett. Ad Notam Gyldendal

Ole Gjems-Onstad. Valg av selskapsform. - En innforing i norsk selskapsrett. Ad Notam Gyldendal Ole Gjems-Onstad Valg av selskapsform - En innforing i norsk selskapsrett Ad Notam Gyldendal Innhold Forkortelser lover 13 Andre forkortelser 15 Juridiske o 1 uttrykk 15 / Valg av organisasjonsform 17

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Administrativt utkast.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Administrativt utkast. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Skaun kommune Administrativt utkast. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. 1

Detaljer

VEDTEKTER. av , endringsforslag av for. Drammensregionens Interkommunale Havnevesen (Drammen havn)

VEDTEKTER. av , endringsforslag av for. Drammensregionens Interkommunale Havnevesen (Drammen havn) VEDTEKTER av 29.08.97, endringsforslag av 03.03.08 for Drammensregionens Interkommunale Havnevesen (Drammen havn) Navn, selskapsform, kontor Selskapets navn er Drammensregionens Interkommunale Havnevesen

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Randaberg Kommune Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 4. otober 2012 Innholdsliste Innholdsliste... 2 Innledning... 3 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 13/843

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 13/843 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 13/843 NY ORGANISERING AV REVISJON - RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPEN NORDLAND REVISJON Rådmannens innstilling: Herøy kommune

Detaljer

Framstillingen i det følgende refererer til overskriftene i notatet og er ment som utdyping og tillegg til det opprinnelige dokumentet.

Framstillingen i det følgende refererer til overskriftene i notatet og er ment som utdyping og tillegg til det opprinnelige dokumentet. Til eierkommunene v/ rådmannen IVAR IKS. FRAMTIDIG SELSKAPSFORM Vår Ref.: SOY/11003107/000/190 29. august 2011 Vi viser til vår ekspedisjon av 23. juni 2011 og senere møte med kommunen i sakens anledning.

Detaljer

EierpostID Orgnr Selskapsnavn Selskapsty Eierand. 246 981556607 Bomvegselskapet E39 Øysand Thamshamn AS 3,45% 329 911772191 Fosen ASA AS 0,03%

EierpostID Orgnr Selskapsnavn Selskapsty Eierand. 246 981556607 Bomvegselskapet E39 Øysand Thamshamn AS 3,45% 329 911772191 Fosen ASA AS 0,03% Vedlegg 1 Oversikt over kommunalt eierskap - KonSek-kunder Agdenes kommune EierpostID Orgnr Selskapsnavn Selskapsty Eierand 246 981556607 Bomvegselskapet E39 Øysand Thamshamn AS 3,45% 329 911772191 Fosen

Detaljer

Indre Østfold Data IKS

Indre Østfold Data IKS Indre Østfold Data IKS Selskapsavtale Utabeidet av Prosjekt Eierskap v/ Åsmund Kobbevik 26.09.2014 VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 24.10.2014 1 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Agdenes kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Agdenes kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Agdenes kommune Vedtatt av kommunestyret i sak 43/2014, 22.10.2014 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres

Detaljer

Revisors utfordringer i kommunale og interkommunale selskaper ved Statsautorisert revisor Trond Dolvik. Bakke Hjelmaas Larsen

Revisors utfordringer i kommunale og interkommunale selskaper ved Statsautorisert revisor Trond Dolvik. Bakke Hjelmaas Larsen Revisors utfordringer i kommunale og interkommunale selskaper ved Statsautorisert revisor Trond Dolvik Bakke Hjelmaas Larsen Jeg er større enn Gud. Jeg er ondere enn djevelen. Tiggerne har meg. De rike

Detaljer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning A. Fastsettelse av virkeområde Reglementet er fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov

Detaljer

Etter omdanningen til obligasjonsfond vil Fondet utdele skattepliktig overskudd til andelshaverne hvert år.

Etter omdanningen til obligasjonsfond vil Fondet utdele skattepliktig overskudd til andelshaverne hvert år. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 19/12. Avgitt 11.07.2012 Endring fra aksjefond til obligasjonsfond realisasjon? (skatteloven 9-2) Saken gjaldt spørsmål om endring av vedtektene i

Detaljer

Vedtatt Selskapsavtale Salten Brann IKS Rev

Vedtatt Selskapsavtale Salten Brann IKS Rev Vedtatt Selskapsavtale Salten Brann IKS 12.10.2005 Rev. 23.02.2006 1 av 8 SELSKAPSAVTALE FOR Salten Brann IKS KAPITTEL 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1. Navn og deltakere Selskapets navn er Salten Brann IKS.

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Sola Kommune Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 07. februar 2013 Innholdsliste Innholdsliste... 2 1 Innledning... 3 1.1 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

Kartlegging kommunalt eierskap aksjeselskap (AS), interkommunale selskaper (IKS)

Kartlegging kommunalt eierskap aksjeselskap (AS), interkommunale selskaper (IKS) FN 4/17 Fellesnemnd 29.08.17 Kartlegging kommunalt eierskap aksjeselskap (AS), interkommunale selskaper (IKS) 1. Saken gjelder I møtet den 09.06.2017 behandlet Midlertidig fellesnemd temaet «Interkommunale

Detaljer

Finansiering av ROVAR

Finansiering av ROVAR Finansiering av ROVAR Rapport fra arbeidsgruppen Juni 2005 1. Bakgrunn og innledning Styringsgruppen nedsatte i møte den 27. april 2005 en arbeidsgruppe som skal utrede og fremme forslag til finansieringen

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL KRØDSHERAD KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL KRØDSHERAD KOMMUNE Krødsherad kommune Kontrollutvalget PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL KRØDSHERAD KOMMUNE 2016 2019 Vedtatt av kommunestyret i Krødsherad, sak.. INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Kontrollutvalgets oppgaver 1 2. Kommunale

Detaljer

PROSJEKT "NORDLAND REVISJON" - HØRINGSUTTALELSE FRA VEFSN KOMMUNE. Vefsn kommune gir sin tilslutning til videre utredning av Nordland Revisjon.

PROSJEKT NORDLAND REVISJON - HØRINGSUTTALELSE FRA VEFSN KOMMUNE. Vefsn kommune gir sin tilslutning til videre utredning av Nordland Revisjon. VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Stein Langmo Tlf: 75 10 11 60 Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 13/1986-2 PROSJEKT "NORDLAND REVISJON" - HØRINGSUTTALELSE FRA VEFSN KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak: Vefsn kommune

Detaljer

Generelt. Trond Kristoffersen. Regnskapsavleggelsen. Finansregnskap. Regulering av årsregnskapet. Regnskapsavleggelsen

Generelt. Trond Kristoffersen. Regnskapsavleggelsen. Finansregnskap. Regulering av årsregnskapet. Regnskapsavleggelsen Trond Kristoffersen Finansregnskap Regulering av årsregnskapet Regnskapsavleggelsen Bokføring og dokumentasjon av regnskapsopplysninger Regulert i bokføringsloven (lov av 19. november 2004) Regnskapsrapportering

Detaljer

Interkommunale samarbeidløsninger - - erfaringer fra Bergen KAI Arne Skivenes 07.09.2011

Interkommunale samarbeidløsninger - - erfaringer fra Bergen KAI Arne Skivenes 07.09.2011 Interkommunale samarbeidløsninger - - erfaringer fra Bergen KAI Arne Skivenes 07.09.2011 Hva vi har gjort til nå Bergen kommunes eierskapsmelding Vårt fokus har egentlig ikke vært på interkommunale ordninger.

Detaljer

Ringerike kommune. Driftsformer. Kort gjennomgang av ulike driftsformer og aspekter knyttet til endring og etablering

Ringerike kommune. Driftsformer. Kort gjennomgang av ulike driftsformer og aspekter knyttet til endring og etablering Driftsformer Kort gjennomgang av ulike driftsformer og aspekter knyttet til endring og etablering Karl Erik Steinbakk 21.Mars 2013 Disposisjon 4-delt gjennomgang av listen fra komiteens formålsbeskrivelse

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud & Olav S. Platou

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud & Olav S. Platou Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Linda Hjelvik Amsrud & Olav S. Platou Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte og generasjonsskifte Eierskifter: Eierstruktur forut for

Detaljer

Austevoll kommune. Vår ref. Arkivkode Dykkar ref. Dato 14/ / /

Austevoll kommune. Vår ref. Arkivkode Dykkar ref. Dato 14/ / / Austevoll kommune Marin IT Ikkje offentleg Forbod mot forskjellsbehandling Vår ref. Arkivkode Dykkar ref. Dato 14/1789-2015002447/2701 14/1789 26.02.2015 IT2015 Viser til spørsmål frå Marin IT. Oppklaring:

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Plan for selskapskontroll i Verdal kommune 2008-2011 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2008/11621 - / Saksordfører:

Detaljer

P LAN FOR SELSKAPSKONT ROLL Agdenes kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak xx /201 x, xx. xx.201 x

P LAN FOR SELSKAPSKONT ROLL Agdenes kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak xx /201 x, xx. xx.201 x P LAN FOR SELSKAPSKONT ROLL 201 7-20 20 Agdenes kommune Vedtatt av kommunestyret i sak xx /201 x, xx. xx.201 x 1 O m selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at

Detaljer

30. Straffebestemmelser...7 31. Ikrafttredelse... 7

30. Straffebestemmelser...7 31. Ikrafttredelse... 7 Utkast Kap.. Anvendelse av allmennaksjelovens regler for egenkapitalbevis...2. Anvendelsesområde og definisjoner...2 2. Registrering i Verdipapirsentralen...2 3. Overdragelse... 2 4. Utstedelse av egenkapitalbevis...2

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.11.2008 66719/2008 2002/3870 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 08/183 Bystyret 11.12.2008 Plan for selskapskontroll 2007-2011 Saksopplysninger

Detaljer

Memo. Oppsummering - organisering av Hardangerbadet. Kvam Herad. Rådmann Arild Steine

Memo. Oppsummering - organisering av Hardangerbadet. Kvam Herad. Rådmann Arild Steine Memo Til: Kvam Herad Att: Rådmann Arild Steine Fra: Advokat Trine Lise Fromreide, advokat Morten Fotland og advokat Vidar Kleppe Saksansvarlig advokat: Advokat Vidar Kleppe Dato: 10. mars 2015 Oppsummering

Detaljer

Plan for selskapskontroll for Trysil kommune

Plan for selskapskontroll for Trysil kommune Plan for selskapskontroll for Trysil kommune 1. BAKGRUNN... 2. KRAVET TIL SELSKAPSKONTROLL... 3. FORMER FOR SELSKAPSKONTROLL... a) Obligatorisk eierskapskontroll... b) Valgfri forvaltningsrevisjon... 4.

Detaljer

Innledning A. Fastsettelse av virkeområde. B. Styrets ansvar

Innledning A. Fastsettelse av virkeområde. B. Styrets ansvar UTKAST: Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid med selvstendige virksomheter og om institusjonenes forvaltning av bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet og aksjer.

Detaljer

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Gjemnes kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Gjemnes kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL Gjemnes kommune Overordna analyse Plan for selskapskontroll 2016-2019 Behandling av overordna analyse og plan for selskapskontroll 2016-2019 Forslag utarbeidet

Detaljer

JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF)

JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF) JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF) I. INNLEDNING - PROBLEMSTILLINGER Hvordan organisere

Detaljer