Rapport fra revisor : Ressursbruk i Bodøskolene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport fra revisor : Ressursbruk i Bodøskolene"

Transkript

1 Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /9076 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/47 Bystyret Rapport fra revisor : Ressursbruk i Bodøskolene Sammendrag Saksgang: Møtedato: Kontrollutvalget Bakgrunn for saken: Ressursbruk og måloppnåelse i Bodø-skolene, var prioritert som nummer 5 i kommunens plan for forvaltningsrevisjon (bystyrets sak PS 08/78). På denne bakgrunn bestilte kontrollutvalget i sak 21/09 gjennomføring av et forvaltningsrevisjonsprosjekt på området. Det foreligger nå en rapport fra revisor som ikke er en forvaltningsrevisjon (systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger, jfr. kommunelovens 77 nr 4). I rapportens kapitel 3 fremkommer at rapporten er en sammenlignende studie. Skulle undersøkelsen ha hatt benevnelsen forvaltningsrevisjon måtte det ha foreligget et revisjonskriterium (krav og forventinger som kan stilles til den funksjon/aktivitet som undersøkes av revisjonen). Formålet med prosjektet har vært å kartlegge og belyse ressursinnsatsen i grunnskolene i Bodø, samt forsøke å finne ut av hva som påvirker eventuelle ulikheter i ressursbruken mellom skoler innad i kommunen. Det er i tillegg gjennomført en sammenligning av ressursbruk, over et gitt tidsrom, med andre sammenlignbare kommuner. Følgende problemstillinger er undersøkt: 1. Hvordan er ressursbruken til opplæring i grunnskolene i? Er ressursbruken på nivå med andre kommuner innen samme KOSTRA gruppe og på hvilken måte kan ulik ressursbruk forklares? 2. Hvordan varierer nivået av ressursbruk mellom skolene i kommunen? Undersøkelsen er gjennomført ved innsamling av statistikk (KOSTRA- og GSI-rapportering), samt intervjuer med undersvisningssjef og 3 av rektorene (Misvær, Tverlandet og Hunstad). Funn og vurderinger Problemstilling 1: Hvordan er ressursbruken til opplæring i grunnskolene i? Er ressursbruken på nivå med andre kommuner innen samme KOSTRA gruppe og på hvilken måte kan ulik ressursbruk forklares? Funn: Kommunens ressursbruk er sammenlignet med KOSTRA gruppe 13, som kommunen er en del av. Tallmaterialet er fra perioden Prioritering: 1. Kommunen har i Side 104

2 perioden hatt høyere nivå på driftsutgifter til grunnskolen enn sammenligningsgruppen, men dette har jevnet seg ut. Tidlig i perioden hadde Bodø en noe høyere andel barn i skolepliktig alder enn gjennomsnittsgruppa. 2. Kommunen har noe høyere driftsutgifter til grunnskole per innbygger enn sammenligningsgruppen. 3. Kommunens driftsutgifter til grunnskoleundervisning var marginalt høyere enn gruppen i Netto driftsutgifter til skolelokaler og skyss ligger på nivå med sammenligningsgruppen. 5. Det er invstert mindre i Bodø-skolen per innbygger enn for snittet i sammenligningsgruppen. Dekningsgrader: 6. Bodø har et antall elever per skole på nivå med snittet for gruppen. 7. En høyere andel elever får spesialundervisning i Bodø, enn i gruppen. Ifølge undervisningssjef er dette en paradoksal utvikling sett i forhold til nasjonal målsetting om reduksjon av dette.. 8. En lavere andel elever får skoleskyss i Bodø enn i sammenligningsgruppen. Det er en fallende tendens for kommunen i perioden. 9. Kommunens dekning når det gjelder antall elever per datamaskin er på nivå med KOSTRAgruppe 13, og viser en forbedring i perioden. Det opplyses at kommunens målsetting om maks 4 elever per datamaskin ble nådd i Produktivitet 10. Brutto driftsutgifter per elev har ligget på nivå med gruppen i perioden, men samtidig markant økende. 11. Brutto driftsutgifter til grunnskoleundervisning per elev i Bodø har i perioden ligget på nivå med, og økt i samme takt som sammenligningsgruppen,. 12. Lønnsutgifter til grunnskole per elev ligger omtrent på samme nivå i Bodø som i gruppen. 13. Driftsutgifter til inventar/utstyr per elev er på et betydelig høyere nivå sammenlignet med KOSTRA-gruppen. Undervisningssjef forklarer dette med at kommunen har noen nyinnflyttede skoler, og at det har vært rehabiliteringsarbeider og provisoriske bygg. Rektor Misvær peker på at ressursinnsatsen har økt etter overflytting til Bodø, mens rektor Tverlandet ikke kjenner seg igjen i tallene og mener de er knyttet til nybygde skoler. 14. Driftsutgifter til undervisningsmateriell er noe lavere i Bodø enn i gruppen. Rektor Hunstad peker på at det for årene 2008 og 2009 har vært en innstramming i forhold til lærebøker. 15. Elever per årsverk er på nivå med gruppen. 16. Elever per undervisningsrelatert årsverk viser en produktivitet omtrent på nivå med sammenligningsgruppen. 17. Gjennomsnittlig gruppestørrelse trinn 1-7 viser at Bodø har hatt en fallende gruppestørrelse mens sammenligningsgruppen har vært stabil over perioden. 18. Gjennomsnittlig gruppestørrelse trinn 8-10 viser også fallende tall mens sammenligningsgruppen har vært stabil over perioden. Revisors vurdering: Prioritering: Kommunen har hatt et nivå på driftsutgifter til grunnskole klart høyere enn snittet for KOSTRA-gruppa, men i perioden ( ) har kommunen nærmet seg gruppa. Kommunen hadde tidlig i perioden et relativt høyt nivå på driftsutgifter. En ulik andel unge i skolepliktig alder (enn sammenligningsgruppen) kan forklare noe av denne forskjellen. Det er også vist at kommune har hatt lavere investeringsutgifter enn gruppa. Dekningsgrader: Sammenlignet med KOSTRA-gruppe 13 har Bodø lagt på samme nivå når det gjelder skolestørrelse, andel elever med skoleskyss og antall elever per datamaskin. Når det gjelder skoleskyss er denne redusert med 3 % i perioden. Antall elever med spesialundervisning har økt noe mindre enn sammenligningsgruppa, men kommunen har lagt noe over snittet.. Produktivitet: Bodø kommune har i hovedsak hatt et kostnadsnivå som følger snittet for KOSTRA-gruppe 13. Det er likevel et markant høyere kostnadsnivå til inventar og utstyr per elev, samt at nivå for driftsutgifter til undervisningsmateriell har vært lavere sammenholdt med gruppen. Intervju med rektorer gir inntrykk av forskjeller i nivå og tilfredshet med situasjonen når det gjelder standard på inventar og utstyr. Gjennomsnittlig gruppestørrelse på barnetrinnet ser ut til å reduseres litt. Sektorens andel av kommunens totale utgifter har falt med 2 % i den undersøkte perioden, samtidig som det har skjedd en økning i driftsutgifter per elev. Side 105

3 Funn og vurderinger Problemstilling 2: Hvordan varierer nivået av ressursbruk mellom skolene i kommunen? Funn: Ressursfordeling i skolesektoren skjer med et utgangspunkt basert på elevtall og ressurstilgangen året før. Videre gis det fra undervisningssjefen uttrykk for at ulike diagnoser som medfører ekstratildelinger er nokså jevnt fordelt, men at enkeltskoler kan ha spesielt ressurskrevende elever. Han uttaler at han ikke kan se noen dramatiske forskjeller mellom sammenlignbare skoler. Rektor Misvær gir uttrykk for at de blir godt ivaretatt, men uten at ønskene alltid blir etterkommet. Rektor Tverlandet uttaler at involvering i ressursfordeling synes mer tilsynelatende enn reell: mye virker forutbestemt og avgjort før skolens søknad gjennomgås. Det er et relativt jevnt nivå når det gjelder voksentetthet mellom skolene på barnetrinnet i forhold til pedagoger. Spesielt Bodøsjøen skole har en noe lavere voksentetthet enn de andre. Oversikt over årsverk og voksentetthet i barnetrinnskoler viser noe sprik i voksentettheten mellom barneskolene: Hunstad barneskole er blant de med lavest voksentetthet, og det oppgis at dette har sammenheng med høy alder i personalgruppa og redusert leseplikt som følge av dette. Mørkvedmarka skole har 75% større lederressurs enn nesten tilsvarende like store Grønnåsen skole. Ifølge undervisningssjef har dette sammenheng med omstrukturerning av Mørkvedmarka til en mindre skole. Det er et relativt jevnt nivå mht voksentetthet mellom skolene på ungdomstrinnet og fulldelte 1-10 skoler. Videre er det store forskjeller i voksentetthet i forhold til pedagoger, samt at det over tid ser ut til å skje en liten økning i antall elever per lærer. Revisors vurdering: Skolekontoret har en praksis som legger opp til og gir mulighet for dialog og innspill fra skolelederne i budsjettprosessen, men tilfredshet med prosessen synes blandet blant de intervjuede skolelederne. Det synes som en relativt jevn ressursbruk mellom de 10 skolene på barnetrinnet. KOSTRA-tall viser variasjoner fra knappe 9 elever per årsverk og til mer enn 11 elever per årsverk. Med unntak av 1 skole var det skoleåret 2008/2009 stor grad av jevnhet i pedagogtetthet. For ungdomstrinnets vedkommende er nivået for voksentetthet nokså jevnt i forhold til det totale årsverkforbruk. Likevel er det 3 elever mer per pedagogårsverk mellom laveste og høyeste skole. Seniortilrettelegging oppgis som årsak i forhold til skolen med høyest voksentetthet. De fådelte skolene viser som forventet store forskjeller mellom skolene. Med noen få unntak er forbruket av administrative / pedagogiske lederårsverk relativt jevnt fordelt. Revisors konklusjon og anbefaling: Revisor konkluderer som vist under Revisors vurderinger over, og har som anbefaling at det kan være grunn til å følge med på utviklingen i forhold til følgende: - Sprik i voksentetthet mellom skoler i topp og bunn - Skolenes situasjon i forhold til inventar og utstyr - Nivå på spesialundervisning Rådmannens uttalelse Jfr. forskrift om revisjon skal administrasjonssjefen gis anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som fremkommer av rapporten. Rådmannens uttalelse ligger ved som eget vedlegg til rapporten, og følger den videre behandlingen. Vurdering: Salten kommunerevisjon IKS har gjennomført en undersøkelse av de problemstillingene som lå til grunn i prosjektplan og kontrollutvalgets bestilling. På tidspunktet for bestilling var det lagt til grunn at undersøkelsene skulle gjennomføres som en forvaltningsrevisjon. Manglende revisjonskriterier medførte at undersøkelsen likevel ikke kan betegnes som forvaltningsrevisjon. Side 106

4 Konkrete problemstillinger er belyst, og revisjonen har gitt anbefalinger. Anbefalingene er ikke konkrete i forhold til forslag til forbedringer, men peker på områder der kommunen kan ha grunn til å ha oppmerksomhet mot. Forslag til innstilling (kontrollutvalgets innstilling: se vedlagte saksprotokoll) 1. Rapport fra Salten kommunerevisjon IKS: Ressursbruk i Bodøskolene, er lagt frem for bystyret. Rapporten tas til etterretning. 2. Bystyret ber rådmannen merke seg rapportens innhold og revisors anbefalinger. Lars Hansen Sekretær for kontrollutvalget Trykte vedlegg: Ressursutnyttelse i Bodø-skolene Saksprotokoll kontrollutvalget i Bodø Side 107

5 SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Jnr Ark / SAKSPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I BODØ Saksbehandler: Lars Hansen Saksgang Kontrollutvalget i Bodø /10 15/10 Rapport fra revisor: Ressursbruk i Bodøskolene Innstilling til vedtak (innstilling til kommunestyret): 1. Rapport fra Salten kommunerevisjon IKS: Ressursbruk i Bodøskolene, er lagt frem for bystyret. Rapporten tas til etterretning. 2. Bystyret ber rådmannen merke seg rapportens innhold og revisors anbefalinger. Omforent forslag: 1. Rapport fra Salten kommunerevisjon IKS: Ressursbruk i Bodøskolene, er lagt frem for bystyret. Rapporten tas til etterretning. 2. Bystyret ber rådmannen merke seg rapportens innhold og følge med på utviklingen i forhold til følgende: - Sprik i voksentetthet mellom skoler i topp og bunn - Skolenes situasjon i forhold til inventar og utstyr - Nivå på spesialundervisning - Fokus på ledelse og organisering av skolene Votering: Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. Vedtak (innstilling til kommunestyret): 1. Rapport fra Salten kommunerevisjon IKS: Ressursbruk i Bodøskolene, er lagt frem for bystyret. Rapporten tas til etterretning. 2. Bystyret ber rådmannen merke seg rapportens innhold og følge med på utviklingen i forhold til følgende: - Sprik i voksentetthet mellom skoler i topp og bunn - Skolenes situasjon i forhold til inventar og utstyr - Nivå på spesialundervisning - Fokus på ledelse og organisering av skolene Side 108

6 Rett utskrift: Dato: 26. april 2010 Lars Hansen Sekretær for kontrollutvalget Saksprotokoll sendt:, bystyret. 2 Side 109

7 RESSURSUTNYTTELSE I BODØ-SKOLENE BODØ KOMMUNE Rapport Mars 2010 Side 110

8 FORORD Kontrollutvalget i vedtok i plan for forvaltningsrevisjon i 2008, å gjennomføre en undersøkelse av ressursbruk og måloppnåelse i skolene. Bestillingen ble gjort ved vedtak i kontrollutvalget Denne rapporten oppsummerer resultatene fra undersøkelsen. Ansvarlig for gjennomføring av undersøkelsen har vært forvaltningsrevisor Svein Erik Moholt. Rapporten er ikke en forvaltningsrevisjon, men en sammenlignende undersøkelse (benchmarking) mellom skoler internt i Bodø, og mellom Bodø og andre sammenlignbare kommuner. Årsaken til at det ikke er en forvaltningsrevisjon, er at det ikke foreligger et revisjonskriterium som kan legges til grunn. Bodø, den Svein Erik Moholt ansvarlig forvaltningsrevisor Salten kommunerevisjon IKS 2 Side 111

9 Innhold: 0. SAMMENDRAG INNLEDNING FORMÅL, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSNINGER Formål Problemstilling Avgrensning METODE OG GJENNOMFØRING FAKTA OG VURDERINGER Hvordan er ressursbruken til opplæring i grunnskolene i? Er ressursbruken på nivå med andre kommuner innen samme KOSTRA gruppe og på hvilken måte kan ulik ressursbruk forklares? Fakta Vurdering Er det variasjoner i nivået av ressursbruk mellom skolene i kommunen? Fakta Vurdering KONKLUSJON ANBEFALING RÅDMANNENS KOMMENTAR Vedlegg 1 Rådmannens kommentar Salten kommunerevisjon IKS 3 Side 112

10 0. SAMMENDRAG Salten kommunerevisjon IKS har i denne undersøkelsen hatt som formål å kartlegge og belyse ressursinnsatsen i grunnskolen i sammenlignet med andre kommuner. I tillegg har det vært sett på ressursfordelingen mellom kommunens skoler. Innsamlingen av data baserer seg på intervu med undervisningssjef og tre rektorer. I tillegg er det samlet inn statistisk materiale fra KOSTRA og Grunnskolens informasjonssystem (GIS). Undersøkelsen har følgende problemstillinger og funn: 1. Hvordan er ressursbruken til opplæring i grunnskolene i? Er ressursbruken på nivå med andre kommuner innen samme KOSTRA gruppe og på hvilken måte kan ulik ressursbruk forklares? Prioritering Av materialet (fig 1) fremgår det at har hatt et nivå på driftsutgiftene til grunnskole, som har vært klart høyere enn snittet i KOSTRA-gruppa. I den undersøkte perioden har nivået for kommunen blitt redusert og nærmet seg gruppa. Ut fra tallene må det sies at kommunen spesielt i starten av perioden hadde et relativt høyt nivå på driftsutgifter på grunnskoleområdet. Av tall vi har vist til fremgår det at denne forskjellen i noen grad skyldes ulik andel barn i skolepliktig alder. Driftsutgifter til grunnskole per innbygger viser likevel at kommunen har ligget omtrent på nivå med sammenligningsgruppa. Materialet viser også at kommunen har hatt lavere investeringsutgifter per innbygger enn sammenligningsgruppa i perioden. Dekningsgrader I forhold til skolestørrelse, andel elever med skoleskyss og antall elever per datamaskin, har kommunen ligget omtrent på nivå med sammenligningsgruppa. I forhold til skoleskyss har det likevel skjedd en forbedring i Bodø, hvor andelen med skoleskyss er redusert med 3% i perioden. I forhold til datatetthet har det vært en sterk og bevisst satsing som har gitt klare resultater og en meget god forbedring av dekningen. Når det gjelder andel elever med spesialundervisning har kommunen økt mindre enn sammenligningsgruppa, men ligget noe over snittet i den. Produktivitet I forhold til driftsutgifter til grunnskole per elev fremgår det at har hatt et kostnadsnivå som i stor grad har fulgt snittet for sammenligningsgruppa. Mens materialet viser at kommunen har hatt et markant høyere kostnadsnivå til driftsutgifter til inventar og utstyr per elev, så har nivået for driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev, vært lavere enn sammenligningsgruppa. I sammenligningsgruppa har den gjennnomsnittelige gruppestørrelsen for både barne- og ungdomstrinnet holdt seg stabil i perioden. For ser det ut til at gruppestørrelsen spesielt for barnetrinnet reduseres litt. Salten kommunerevisjon IKS 4 Side 113

11 Ut fra materialet vi har vist til framgår det at sektorens andel av kommunens totale driftutgifter har falt med 2% i den undersøkte perioden. Dette har skjedd samtidig med en økning i driftsutgifter per elev. Grunnskolens andel av ressursene har gått klart ned, samtidig som kostnadene har økt. 2. Er det variasjoner i nivået av ressursbruk mellom skolene i kommunen? Etter revisjonens oppfatning har skolekontoret en praksis som legger opp til og gir mulighet for dialog og innspill fra skolelederne i budsjettprosessen. Tilfredsheten med prosessen er likevel blandet hos de intervjuede skolelederne. Vurdert ut fra det totale årsverkforbruk mellom de 10 skolene på barnetrinnet i Bodø kommune, må det i hovedsak sies at det ser ut til å være en relativt jevn ressursbruk. KOSTRA-tallene for 2008/09 viser at barneskolene ligger i spennet fra knappe 9 elever per årsverk til en skole som har over 11 elever per årsverk. Basert på kommunens egne tildelingstall for 2008/09 var det med unntak av en skole, stor grad av jevnhet i pedagogtettheten. For skolene på ungdomstrinnet samt fulldelte 1-10 skoler er nivået for voksentetthet nokså jevnt i forhold til det totale årsverkforbruk. Unntaket er en skole som har noe færre elever per årsverk enn skoler av sammenlignbar størrelse. Nivået i forhold til voksentettheten for pedagogårsverk er relativt jevnt. Det er likevel 3 elever mer per pedagogårsverk mellom laveste og høyeste skole (basert på egne tildelingstall). Rektor for skolen med størst voksentetthet gir uttrykk for at mye bruk av seniortilrettelegging ved sin skole er medvirkende til dette. For de fådelte (1-10) skolene viser materialet som forventet at i forhold til både voksentetthet totalt, og i forhold til pedagogtetthet, at det er store forskjeller mellom skolene. Forbruket av administrative/pedagogiske lederårsverk er med noen unntak, relativt jevnt fordelt. Rapportens anbefaling er at det kan være grunn til å følge med på utviklingen i forhold til følgende: - Sprik i voksentetthet mellom skoler i topp og bunn. - Skolenes situasjon i forhold til inventar og utstyr - Nivå på spesialundervisning Rådmannen slutter seg i hovedsak til rapportens konklusjoner og kommentarer for øvrig fremgår av vedlegg 1. Salten kommunerevisjon IKS 5 Side 114

12 1. INNLEDNING Gjennomføringen av prosjektet er bestilt av kontrollutvalget i. Kontrollutvalget ønsker å få vurdert ressursbruken i Bodø-skolene. Det er kommunen selv som har ansvaret for utdanningen i grunnskolene i kommunen. Det innebærer at prioriteringen av utdanningen er i betydelig grad overlatt til det lokale selvstyret. Dette kan føre til at tjenestene som barn og elever mottar fra kommunen blir noe forskjellig avhengig av bosted. For det første kan innholdet og utformingen av tjenestene variere selv om nivået på ressursbruken gir grunnlag for lik kvalitet. For det andre kan kvaliteten på tjenestene variere som følge av ulike prioriteringer og effektivitet. Formålet med denne undersøkelsen er å finne ut av hvordan ressurser blir prioritert og hva som påvirker ressursbruken i grunnskolene i Bodø. Ressurbruken i blir også sammenlignet med det gjennomsnittelige nivået for kommuner i KOSTRA-gruppe I rapporten har vi søkt å belyse dette tema. Vi vil først gjøre rede for de problemstillinger vi har benyttet oss av for å gi svar på dette og anvendt metode som legges til grunn for vår analyse. I rapportens hoveddel redegjør vi for de fakta som legges til grunn i rapporten og analyserer disse med påfølgende konklusjon på grunnlag av det. Rådmannens kommentar fremgår også av rapporten. 2. FORMÅL, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSNINGER 2.1 Formål Formålet med denne rapporten er å kartlegge og belyse ressursinnsatsen i grunnskolene i, samt forsøke å finne ut av hva som påvirker eventuelle ulikheter i ressursbruken mellom skoler innad i kommunen. Det vil i tillegg bli gjennomført en sammenligning av ressursbruk med andre sammenlignbare kommuner. 2.2 Problemstilling Av formålet har vi utledet følgende problemstilling: 1. Hvordan er ressursbruken til opplæring i grunnskolene i? Er ressursbruken på nivå med andre kommuner innen samme KOSTRA gruppe og på hvilken måte kan ulik ressursbruk forklares? 2. Er det variasjoner i nivået av ressursbruk mellom skolene i kommunen? 1 KOSTRA er et rapporteringssystem for kommunesektoren, der alle landets kommuner er delt inn i 16 grupper av kommuner med mest mulig like og sammenlignbare forhold. Salten kommunerevisjon IKS 6 Side 115

13 2.3 Avgrensning Vi avgrenser undersøkelsen til å omfatte ressursbruk på kommunenivå og på skolenivå. Undersøkelsen er avgrenset til data som fremkommer i KOSTRA og GSI 2 rapporteringene samt opplysninger som er framkommet i intervju. Faktisk timetall til spesialundervisning er unntatt offentlighet i GSI rapporteringen. Rapporten tar dermed utgangspunkt i andel elever som får spesialundervisning (problemstilling 1). Spørsmålet om ressursbruk til spesialundervisning belyses ikke i forhold til problemstilling 2. Vurderinger av ressursbruk knyttes ikke til mål- og resultatoppnåelse. 3. METODE OG GJENNOMFØRING Metode er samlebetegnelsen på de fremgangsmåtene som benyttes for å samle inn data som kan gi svar på problemstillingen i en undersøkelse. I arbeidet med denne rapporten er det samlet inn statistikkmateriale og gjennomført intervju. Rapporten er en sammenlignede studie der kommunens ressursinnsats på grunnskoleområdet sammenlignes med sammenlignbare kommuner (KOSTRA-gruppe 13), og skoler internt i kommunen sammenlignes innbyrdes. Rapporten er derfor ikke en forvaltningsrevisjon der fakta vurderes opp mot fastsatte revisjonskriterier. I KOSTRAmaterialet inngår også tall for Nordland, uten at det er ment å være relevant som sammenligningsgrunnlag. Statistikkdata for vurdering av kommunen i forhold til andre kommuner (problemstilling 1) er hentet fra KOSTRA. Data i forhold til vurderinger av skoler internt i kommunen (problemstilling 2) er fra Grunnskolens informasjonssystem (GIS). Det er i tillegg gjennomført intervju med undervisningssjef Per-Oscar Schjølberg, rektor ved Misvær skole, Per Kristian Almås, rektor ved Tverlandet skole, Wår Monsen og rektor ved Hunstad barneskole, Margrethe Riibe. For å gi en mest mulig korrekt sammenligning er alle kronebeløp i problemstilling 1, regnet om til 2005 priser. 2 Grunnskolens informasjonssystem (GSI) er et åpent rapporteringssystem for opplysninger og statistikk om grunnskoler i Norge. Salten kommunerevisjon IKS 7 Side 116

14 4. FAKTA OG VURDERINGER 4.1 Hvordan er ressursbruken til opplæring i grunnskolene i? Er ressursbruken på nivå med andre kommuner innen samme KOSTRA gruppe og på hvilken måte kan ulik ressursbruk forklares? Fakta I vurderingene i denne problemstillingen legges det til grunn data for årene Inndelingen nedenfor tar utgangspunkt i KOSTRA-materialets egen inndeling i: Prioritering, Dekningsgrader og Produktivitet. Alle kronebeløp er regnet om til 2005-tall. Prioritering Figur 1 - Netto driftsutgifter grunnskole i prosent av samlede netto driftsutgifter: figuren viser at spesielt tidlig i perioden har hatt et høyere nivå på driftsutgiftene til grunnskole enn sammenligningsgruppa, men at dette har jevnet seg noe ut. Som det går frem under figur 2 nedenfor, hadde Bodø en noe høyere andel barn i skolepliktig alder (0,4%) tidlig i perioden, enn snittet i sammenligningsgruppa. Kommunen har ellers hatt et fall i denne aldersgruppa på 0,8% i perioden. Nivået har nå jevnet seg ut og må antas å ha sammenheng med fallet i sektorens andel av driftsutgifter i Bodø. I en rapport om ressurser i grunnskolen fra fremgår det at i store kommuner med lave elevkostnader, vil det ofte være høye driftsutgifter til grunnskole (bl a som følge av høyere omfang elever med minoritetsbakgrunn). I forhold til andre kommuner bruker disse kommunene en større andel av sine inntekter i grunnskolen. Dette kan være noe av forklaringen på at KOSTRA-gruppe 13 ligger noe over sammenlignet med snittet for Nordland, samtidig som påfølgende figurer viser at kostragruppa har lave kostnader per elev. I tillegg ligger godt over snittet i denne gruppen. 3 Senter for økonomisk forskning (SØF-rapport nr 06/05) Ressurssituasjonen i grunnskolen , Salten kommunerevisjon IKS 8 Side 117

15 Figur 2 - Netto driftsutgifter til grunnskole, i kroner per innbygger: figuren viser at Bodø kommune har hatt noe høyere driftsutgifter per innbygger, enn sammenligningsgruppa, i perioden. Netto driftsutgifter til grunnskole er sammensatt av komponentene netto driftsutgifter til grunnskoleundervisning (figur 3) og netto driftsutgifter til skolelokaler og skyss (figur4). Sammenlignet med snittet i KOSTRA-gruppe 13 og Nordland, ligger Bodø i 2008 på nivå mens kommunen lå noe høyere i 2005 i forhold til andel befolkning i skolepliktig alder (6-15 år): 13,3% (14,1%) i Bodø, 13,2% (13,7%) i KOSTRA-gruppe 13 og 13,3% (13,9%) i Nordland. Tall per 1. januar 2008 (1. januar 2005 i parentes). Figur 3 - Netto driftsutgifter til grunnskoleundervisning, i kroner per innbygger: figuren viser at sine driftsutgifter til grunnskoleundervisning per innbygger, har vært marginalt høyere enn sammenligningsgruppa i perioden. Salten kommunerevisjon IKS 9 Side 118

16 Figur 4 - Netto driftsutgifter til skolelokaler og skyss, i kroner per innbygger: figuren viser at sine driftsutgifter til skolelokaler og skyss per innbygger, har vært på nivå med sammenligningsgruppa i perioden. Figur 5 Brutto investeringsutgifter til grunnskoleopplæring per innbygger (summert for ): figuren viser at det er investert mindre i Bodø-skolen per innbygger enn for snittet i sammenligningsgruppa i perioden. Undervisningssjefen gir uttrykk for at han mener disse tallene viser at det har vært investert mindre i Bodø-skolen per innbygger, og at konsekvensen blir at man får en mindre effektiv og fleksibel skole. Salten kommunerevisjon IKS 10 Side 119

17 Dekningsgrader Figur 6 - Elever per kommunal skole: figuren viser at skolene i Bodø har vært omtrent på nivå med snittet i sammenligningsgruppa, og betydelig større enn gjennomsnittet i fylket. I følge undervisningssjefen ble Kirkhaugen skole faset ut med effekt fra Da fikk man to skoler med 400 elever istedenfor to med 300 og en med 200 elever. Det har vært rehabilitering av flere skoler men ikke ferdigstilt nye i perioden. Figur 7 - Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, prosent: figuren viser at har hatt en noe høyere andel med spesialundervisning enn sammenligningsgruppa. I følge undervisningssjefen er det en paradoksal utvikling at andelen har økt i en periode med innføringen av Kunnskapsløftet hvor det var en nasjonal målsetting at den skulle reduseres. Omorganiseringen av kommunens PP-tjeneste har skjedd med forventning om reduksjon i bruk av spesialundervisning. Han gir videre uttrykk for at det er komplisert i forhold til at det foreligger rettigheter etter loven, og at det er et trykk i forhold til diagnoser. Salten kommunerevisjon IKS 11 Side 120

18 Figur 8 - Andel elever i grunnskolen som får skoleskyss, prosent: figuren viser at andelen elever i som får skoleskyss, har vært noe lavere enn sammenligningsgruppa og betydelig lavere enn fylkesgjennomsnittet. Undervisningssjefen mener det foreligger en feil i rapporteringen for I følge undervisningssjefen har den reduserte skoleskyssen sammenheng med følgende forhold: - kommunen satset på å redusere skoleskyssen spesielt for de minste elevene. Dette er eksempelvis gjort gjennom gratis SFO på Kjerringøy og lignende. - Kirkhaugen skole er lagt ned. Ungdomsskoleelever i Løpsmark og Skivika trenger ikke skyss nå, og elever fra Skaug trenger kortere skyss. Rektor ved Misvær skole mener den reduserte andelen elever med skoleskyss kan skyldes tilbakegang i elevtallet i distriktsskolene samtidig med en økning i folketall og antall skoler i sentrum. Figur 9 - Antall elever per datamaskin: figuren viser at har en dekning på nivå med sammenligningsgruppa og har fulgt med på forbedringen i perioden. I følge undervisningssjefen satte kommunen en målsetting om maksimalt 4 elever per datamaskin. Denne målsettingen nådde man i Tilbakemeldinger fra rektorene tyder på en stor grad av tilfredshet med både mengde og kvalitet på datautstyr. Salten kommunerevisjon IKS 12 Side 121

19 I følge rektor ved Hunstad barneskole har det vært øremerkede bevilgninger til data, noe som har gitt resultater. Hun sier videre at: Men hvis man ser på de totale driftsutgiftene så har ikke de økt noe. Det betyr at det må gå på bekostning av noe annet. Reformen (Kunnskapsløftet) sier at IKT er en grunnleggende ferdighet. Og for å få til den så må vi ha en del redskaper. Men samtidig så ser man at man har tapt på en del andre områder. Nå har vi kostnader på ca kr ,- for å skifte ut bærbare datamaskiner til personalet. Jeg har et budsjett til inventar på kr ,- og det meste går da bort til datakjøp til personalet. Produktivitet Figur 10 - Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, i kroner per elev: figuren viser at nivået på brutto driftsutgifter per elev i, har vært markant økende, men på nivå med sammenligningsgruppa i perioden. Snittet for Nordland har vært høyere og også økt. Figur 11 - Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskoleundervisning, i kroner per elev: figuren viser at nivået på brutto driftsutgifter til grunnskoleundervisning per elev i Bodø kommune, har lagt på nivå med, og økt i takt med sammenlingningsgruppa i perioden. Snittet for Nordland har vært høyere og økt i samme takt. Salten kommunerevisjon IKS 13 Side 122

20 Figur 12 - Lønnsutgifter til grunnskole, i kroner per elev: figuren viser at lønnsutgifter til grunnskole per elev i, har ligget på nivå med sammenligningsgruppa i perioden. Snittet for Nordland har vært klart høyere. Figur 13 - Driftsutgifter til inventar og utstyr, i kroner per elev i grunnskolen (snitt for årene , i 2002-priser): figuren viser at i snitt har hatt et betydelig høyere nivå til dette formålet enn sammenligningsgruppa. I følge undervisningssjefen kan noe av forklaringen på det relativt høye nivået være at man har noen nyinnflyttede skoler og at det har vært en del rehabiliteringsarbeider og utbygging av provisoriske bygg. Han gir videre uttrykk for at: I tillegg har vi sett at inventar/utstyr ofte har blitt en salderingspost på nye bygg som har gjort at man må investere ved hjelp av driftsbudsjettet. Rektor ved Misvær skole gir uttrykk for at ressursinnsatsen økte ved overflytting til Bodø kommune: Det var veldig tydelig for oss at vi ganske raskt kunne heve standarden på læremidler når vi kom inn i i Og det har holdt seg konstant. Det kan ha sammenheng med det høye nivået som vises i figur 13. Salten kommunerevisjon IKS 14 Side 123

21 Rektor ved Tverlandet skole kjenner seg ikke igjen i disse tallene og mener de må skyldes de nye skolene som er bygd. Hun mener det ikke er mye som har vært brukt på inventar og utstyr på skolen siden den var ny på 70- tallet. Hun gir uttrykk for at: Mulighetene til å prioritere undervisningsmateriell og utstyr innenfor våre egne rammer, mener jeg er helt teoretisk. I forhold til inventar og utstyr sier rektor ved Hunstad barneskole følgende: Det er veldig stor forskjell på skolene i Bodø. Jeg kom fra Løding skole hvor det var skrapet for inventar. Og hvor det totalt utstyrsmessig, var veldig mye lavere nivå enn det er på Hunstad barneskole. Her var det lager med materiell, og det vi nå ser er at vi tærer på dette lageret. Den eneste måten man kan få tilstrekkelige driftsmidler til inventar og utstyr på, er gjennom å redusere antall lærertimer noe som igjen går ut over voksentettheten. Færre ansatte. Vi har vært i en situasjon nå hvor vi skal ta tak i de elevutfordringene vi har. Og da har det vært kjørt maksimalt ut med voksentetthet i forhold til budsjettet. Det betyr at vi ikke har hatt noe buffer å gå på i forhold til utstyr. Se også kommentarer i tilknytning til figur 9, side 12 og 13. Figur 14 - Driftsutgifter til undervisningsmateriell, i kroner per elev i grunnskolen: figuren viser at for driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev, har har ligget på et lavere nivå enn snittet i sammenligningsgruppa. Rektor ved Hunstad barneskole gir uttrykk for at det de to siste årene har skjedd en innstramming i midler til lærebøker: Vi hadde tidligere kr ,- i midler til lærebøker. Det er falt bort fra I 2008 og 2009 fikk vi ikke penger til lærebøker. Se ellers kommentarer i tilknytning til figur 13 ovenfor. Salten kommunerevisjon IKS 15 Side 124

22 Figur 15 - Elever per årsverk: figuren viser at har hatt en personellinnsats i perioden, som har vært omtrent på nivå med sammenligningsgruppa. Figur 16 - Herav elever per undervisningsrelatert årsverk: figuren viser at har hatt en personellinnsats i perioden, omtrent på nivå med sammenligningsgruppa. Figur 17 - Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.til 7.årstrinn: figuren viser at for barneskoletrinnet har hatt en fallende gruppestørrelse, mens sammenligningsgruppa har holdt seg stabil. Salten kommunerevisjon IKS 16 Side 125

23 Figur 18 - Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.til 10.årstrinn: figuren viser at for ungdomstrinnet har hatt en noe fallende gruppestørrelse, mens sammenligningsgruppa har holdt seg stabil Vurdering Prioritering Av materialet (fig 1) fremgår det at har hatt et nivå på driftsutgiftene til grunnskole, som har vært klart høyere enn snittet i KOSTRA-gruppa. I den undersøkte perioden har nivået for kommunen blitt redusert og nærmet seg gruppa. Ut fra tallene må det sies at kommunen spesielt i starten av perioden hadde et relativt høyt nivå på driftsutgifter på grunnskoleområdet. Av tall vi har vist til fremgår det at denne forskjellen i noen grad skyldes ulik andel barn i skolepliktig alder. Driftsutgifter til grunnskole per innbygger viser likevel at kommunen har ligget omtrent på nivå med sammenligningsgruppa. Materialet viser også at kommunen har hatt lavere investeringsutgifter enn sammenligningsgruppa i perioden. Dekningsgrader I forhold til skolestørrelse, andel elever med skoleskyss og antall elever per datamaskin, har kommunen ligget omtrent på nivå med sammenligningsgruppa. I forhold til skoleskyss har det likevel skjedd en forbedring i Bodø, hvor andelen med skoleskyss er redusert med 3% i perioden. I forhold til datatetthet har det vært en sterk og bevisst satsing som har gitt klare resultater og en meget god forbedring av dekningen. Når det gjelder andel elever med spesialundervisning har kommunen økt mindre enn sammenligningsgruppa, men ligget noe over snittet i den. Produktivitet I forhold til variablene brutto driftsutgifter til grunnskole per elev, brutto driftsutgifter til grunnskoleundervisning per elev og lønnsutgifter til grunnskole per elev, fremgår det at har hatt et kostnadsnivå som i stor grad har fulgt snittet for sammenligningsgruppa. Mens materialet viser at kommunen har hatt et markant høyere kostnadsnivå til driftsutgifter til inventar og utstyr per elev, så har nivået for driftsutgifter til Salten kommunerevisjon IKS 17 Side 126

24 undervisningsmateriell per elev vært lavere. I forhold til undervisningsmateriell fremgår det at sammenligningsgruppa økte sterkt i 2007 mens har økt mer jevnt frem mot Denne veksten må antas å ha sammenheng med innføringen av Kunnskapsløftet. Intervju med 3 rektorer gir inntrykk av at det er forskjeller i nivå og tilfredshet med situasjonen når det gjelder standard på inventar og utstyr. I sammenligningsgruppa har den gjennnomsnittelige gruppestørrelsen for både barne- og ungdomstrinnet holdt seg stabil i perioden. For ser det ut til at gruppestørrelsen spesielt for barnetrinnet reduseres litt. Ut fra materialet vi har vist til framgår det at sektorens andel av kommunens totale driftutgifter har falt med 2% i den undersøkte perioden. Dette har skjedd samtidig med en økning i driftsutgifter per elev. Grunnskolens andel av ressursene har gått klart ned, samtidig som kostnadene har økt. Salten kommunerevisjon IKS 18 Side 127

25 4.2 Er det variasjoner i nivået av ressursbruk mellom skolene i kommunen? Fakta I følge rektor ved Misvær skole får rektorene et grovbudsjett på nyåret som danner grunnlag for tildelingene mellom skolene. Deretter lager hver enkelt skole en ressurssøknad med begrunnede tilleggsønsker i forhold til ekstra ressursfordeling. Deretter blir rektorene invitert til budsjettmøte med undervisningssjefen og hans stab. Undervisningssjefen gir uttrykk for at i utgangspunktet får skolene en lik ressurstildeling basert på elevtall og ressurstilgangen året før. Han mener dette har gitt en utjevning av ressursene som er så god som den kan bli. I tillegg gir han uttrykk for at ulike diagnoser som medfører ekstratildelinger er nokså jevnt fordelt, men at enkeltskoler kan ha spesielt krevende elever utover dette som medfører ekstra ressursfordeling. Dette er noe som går i perioder mellom skolene. I forhold til ressursfordelingen mellom skolene sier undervisningssjefen følgende: Jeg kan ikke se at det er store dramatiske forskjeller mellom sammenlignbare skoler. Hvis vi ser på de store ungdomsskolene våre i forhold til elever per årsverk, så er de helt lik. Hvis vi ser på de store barneskolene, Alstad b, Aspåsen, Bodøsjøen, Grønnåsen, Hunstad b og Mørkvedmarka, så varierer det litt. Mørkvedmarka ligger lavest med 8,9 og så lå Hunstad b oppe på 10,7. Det er jo et spenn. I utgangspunktet er ressurstildelingen til disse skolene lik. Når det gjelder rektorenes ansvar og myndighet gir han videre uttrykk for at: Rektor har bunnlinjeansvar for hele budsjettområdet sitt. Det er ikke noe som er trukket ut. Rektor driver skolen med den støtten som gis fra staben her. Hvordan rektorer prioriterer er noe forskjellig, det henger ofte sammen med tradisjoner på den enkelte skole. Der man har vendt seg til en bibliotekar, er det vanskelig å trekke inn den. På skoler hvor man ikke har hatt det, kan det være vanskelig å få oppslutning om å prioritere ressurser til det. I forhold til tilfredsheten med budsjettprosessen sier rektor ved Misvær skole følgende: Jeg synes vi blir veldig godt ivaretatt. Jeg synes det er helt fantastisk for slik var det ikke i Skjerstad kommune. Der måtte vi bare ta imot det vi fikk og hadde ingen påvirkningsmuligheter. Jeg synes det er prisverdig ivaretatt i Bodø. Det er ikke dermed sagt at vi alltid får etterkommet ønskene våre, men vi får anledning til å argumentere for vårt syn og våre behov. I følge rektor ved Tverlandet skole er involveringen i ressursfordelingen kanskje mer tilsynelatende enn reell. Hun gir uttrykk for at det virker som at ressursfordelingen i stor grad er forutbestemt og avgjort før man går igjennom skolens søknad. Skolene får ellers ikke kompensasjon for ekstrakostnader til seniortiltak. Salten kommunerevisjon IKS 19 Side 128

26 Løding Mørkevdm Skaug oppv Alstad b Grønnåsen Østbyen Aspåsen Bodøsjøen Hunstad b Støver Ant. elever pr pedagog Ressursbruk ved Bodø-skolene Figurene 18, 19 og 20 er hentet fra bystyresak 09/55 behandlet i bystyret den Figur 18 Voksentetthet i barnetrinnskoler i 2008/9 og 2009/10 20,0 Voksentetthet barnetr.skoler /9 (gsitild) og 2009/10 (tild) 15,0 10,0 5,0 0,0 AlstB Aspås Bodøsj Gr.ås HunstB Løding Mørkv Skaug Støver Østb GSI ,4 13,0 13,1 12,1 13,3 11,7 11,5 11,7 14,6 12,2 Tildeling ,3 12,8 13,2 11,9 13,4 12,6 11,2 12,4 12,0 11,8 Tildeling ,4 12,7 14,6 11,9 13,1 12,6 12,1 12,2 12,9 12,2 Skoler Figur 18 viser at det er et relativt jevnt nivå mht voksentetthet mellom skolene på barnetrinnet i forhold til pedagoger. For noen av skolene ser antall elever per lærer ut til å øke noe fra 2008 til 2009, mens det ellers i stor grad ser ut til å være stabilt. Basert på tildelingstallene har spesielt Bodøsjøen skole en noe lavere voksentetthet enn de andre. Skolene har i følge undervisningssjefen selv anledning til å prioritere ressurser til ulike formål innen sin ramme. I tabellene nedenfor fremgår bl a hvor stor ressursinnsats den enkelte skole bruker til lederoppgaver, ulike typer andre årsverk (ikke pedagoger) og voksentettheten (elev per årsverk) i forhold til skolens totale årsverk. Tabell 1 Årsverk og voksentetthet i barnetrinnskoler i 2008/09. ÅRSVERK 2008/09 (alle i stillingsprosent) Barneskoler ANTALL ELEVER ÅRSVERK ADM/PED LEDEROPPGAVER ÅRSVERK TIL UNDERVISNINGSPERSONALE ÅRSV TIL UV-PERS ANNET ENN UNDERV ANDRE ÅRSVERK (assistenter, bibliotekarer mm) Sum leder årsverk + årsver uv-personale + andre oppg uv-personale + andre årsverk Antall elever per årsverk (totalt) 8,7 8,9 8,9 9,2 9,5 9,9 10,0 10,2 10,7 11,3 Av tabellen fremgår det at det er noe sprik i voksentettheten mellom barneskolene. Situasjonen for Løding skole må ses i lys av at de har en 120% pp-ressurs som skal tjene hele nettverk øst. Salten kommunerevisjon IKS 20 Side 129

27 Tverlandet Bankgata u Alstad u Hunstad u Rønvik Saltvern Løpsmark Ant. elever pr pedagog Ressursbruk ved Bodø-skolene Hunstad barneskole er av barneskolene med lavest voksentetthet. I følge rektor ved skolen kan dette bl a henge sammen med høy alder i personalgruppa og redusert leseplikt som følge av seniortiltak. Det fremgår også av tabellen at Mørkvedmarka skole har 75% større lederressurs enn nesten tilsvarende store (i antall elever) Grønnåsen skole. Dette har i følge undervisningssjefen sammenheng med omstrukturering av Mørkvedmarka til en mindre skole. I dag har den i følge undervisningssjefen en lederressurs på 2,5 stillinger. Figur 19 Voksentetthet i ungdomstrinnskoler og trinn skoler i 2008/9 og 2009/10 Voksentetthet u-trinnog 1-10 skoler (fulldelt) /9 (gsitild) og 14,0 2009/10 (tild) 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Alberthg AlstU Bankgata HunstU Løpsm Rønvik Saltvern Tverl GSI ,6 11,5 11,1 10,9 12,5 11,6 13,1 10,2 Tildeling ,9 10,4 11,1 11,1 12,7 11,2 12,6 10,1 Tildeling ,9 10,3 10,8 10,8 12,2 11,0 12,8 9,8 Skoler Figur 19 viser at det er et relativt jevnt nivå mht voksentetthet mellom skolene på ungdomstrinnet og fulldelte 1-10 skoler i forhold til pedagoger. Nivået ser også ut til å være nokså stabilt fra 2008 til Tabell 2 Årsverk og voksentetthet 2008/09 for ungdomsskoler og fulldelte 1-10 skoler. ÅRSVERK 2008/09 (alle i stillingsprosent) Ungdomsskoler og 1-10 skoler ANTALL ELEVER ÅRSVERK ADM/PED LEDEROPPGAVER ÅRSVERK TIL UNDERVISNINGSPERSONALE årstrinn årstrinn ÅRSV TIL UV-PERS ANNET ENN UNDERV ANDRE ÅRSVERK (assistenter, bibliotekarer mm) Sum leder årsverk + årsver uv-personale + andre oppg uv-personale + andre årsverk Antall elever per årsverk (totalt) 7,8 9,0 9,1 9,1 9,1 10,0 10,5 Salten kommunerevisjon IKS 21 Side 130

28 Ant. elever pr pedagog Ressursbruk ved Bodø-skolene Av tabellen fremgår det at skolene i hovedsak har en nokså jevn voksentetthet også når alle årsverk tas i betraktning. Et unntak fra dette er Tverlandet skole som i følge tallene har noe høyere voksentetthet. Dette ser ut til å skyldes et høyere forbruk av Andre årsverk ved skolen. I følge rektor ved Tverlandet skole, kan den relativt høye voksentettheten ha sammenheng med at skolen har iverksatt seniortiltak med redusert gruppestørrelse for disse lærerne. Figur 20 Voksentetthet i fådeltskolerskoler i 2008/9 og 2009/10 4. Voksentetthet 1-10 skoler (fådelt) /9 (gsitild) og 2009/10 (tild) 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Landego Helligv Kjerringøy Misvær Skjerstad Saltstr GSI ,8 3,7 6,5 7,4 6,6 10,2 Tildeling ,7 3,8 5,4 6,4 6,6 8,3 Tildeling ,7 4,4 5,9 6,1 7,1 8,7 Skoler I kommunestyresaken ble det gitt en forklaring på forskjeller mellomgsi-tallene og tildelingstallene 5 (se fotnote). Figur 20 viser at det for de fådelte 1-10 skolene er store forskjeller i voksentetthet i forhold til pedagoger, og at det for flere av dem ser ut til å skje en liten økning i antall elever per lærer. 4 Saltstraumen skole er ikke en fådeltskole men kommunen har valgt å ta dem med i oversikten over grendeskoler. 5 Vi ser at det på enkelte skoler er forskjell på tildelingstallene og GSI-tallene 5 for skoleåret 2008/9. Dette kan komme av at tidspunktet for tallene er forskjellig pga. at tildelingstallene er fra februar 2008 og GSI-tallene er fra oktober I dette tidsrommet kan det ha skjedd en del ekstraordinære tildelinger pga. endret behov, for eksempel nye elever med behov, samt omveksling mellom pedagogressurs og hjelperessurs. Det samme vet vi også skjer i tidsrommet fra oktober og ut skoleåret. Salten kommunerevisjon IKS 22 Side 131

29 Landego Helligvær Kjerringøy Misvær Skjerstad o Saltstraumen Ressursbruk ved Bodø-skolene Tabell 3 Årsverk og voksentetthet 2008/09 for fådelte 1-10 skoler. ÅRSVERK 2008/09 (alle i stillingsprosent) Fådeltskoler (1-10) ANTALL ELEVER ÅRSVERK ADM/PED LEDEROPPGAVER ÅRSVERK TIL UNDERVISNINGSPERSONALE årstrinn årstrinn ÅRSV TIL UV-PERS ANNET ENN UNDERV ANDRE ÅRSVERK (assistenter, bibliotekarer mm) Sum leder årsverk + årsver uv-personale + andre oppg uv-personale + andre årsverk Antall elever per årsverk (totalt) 2,3 2,9 4,8 4,9 4,9 7,0 Dataene i tabellen viser for skolens totale forbruk av årsverk, at det på samme måte som for pedagogårsverk, er store forskjeller mellom skolene. I forhold til ressurssituasjonen mellom skolene ellers, er det i tilknytning til figurene i problemstilling 1, kommet frem enkelte innspill fra rektorene. Dette har bla a (figur 13) gått på synspunkter om forskjeller i nivå mellom skolene i forhold til inventar og utstyr. Salten kommunerevisjon IKS 23 Side 132

30 4.2.2 Vurdering Etter revisjonens oppfatning har skolekontoret en praksis som legger opp til og gir mulighet for dialog og innspill fra skolelederne i budsjettprosessen. Tilfredsheten med prosessen er likevel blandet hos de intervjuede skolelederne. Vurdert ut fra det totale årsverkforbruk mellom de 10 skolene på barnetrinnet i Bodø kommune, må det i hovedsak sies at det ser ut til å være en relativt jevn ressursbruk. KOSTRA-tallene for 2008/09 viser at barneskolene ligger i spennet fra knappe 9 elever per årsverk til en skole som har over 11 elever per årsverk. Basert på kommunens egne tildelingstall for 2008/09 var det med unntak av en skole, stor grad av jevnhet i pedagogtettheten. For skolene på ungdomstrinnet samt fulldelte 1-10 skoler er nivået for voksentetthet nokså jevnt i forhold til det totale årsverkforbruk. Unntaket er en skole som har noe færre elever per årsverk enn skoler av sammenlignbar størrelse. Nivået i forhold til voksentettheten for pedagogårsverk er relativt jevnt. Det er likevel 3 elever mer per pedagogårsverk mellom laveste og høyeste skole (basert på egne tildelingstall). Rektor for skolen med størst voksentetthet gir uttrykk for at mye bruk av seniortilrettelegging ved sin skole er medvirkende til dette. For de fådelte (1-10) skolene viser materialet som forventet at i forhold til både voksentetthet totalt, og i forhold til pedagogtetthet, at det er store forskjeller mellom skolene. Forbruket av administrative/pedagogiske lederårsverk er med noen unntak, relativt jevnt fordelt. Uttalelser fra noen av rektorene tyder på at det er store forskjeller mellom skolene i forhold til inventar og utstyr, og at det er et innsatsområde som er vanskelig å prioritere innenfor tildelte rammer. Det ser ut til at seniortiltak i følge rektorene kan medvirke til både høy og lav voksentetthet, avhengig om de brukes til henholdsvis redusert gruppestørrelse eller redusert lesetid. Salten kommunerevisjon IKS 24 Side 133

31 5. KONKLUSJON Vi har i denne undersøkelsen sett på to problemstillinger i forhold til å belyse ressursinnsatsen i grunnskolen i : 1. Hvordan er ressursbruken til opplæring i grunnskolene i og er ressursbruken på nivå med andre kommuner innen samme KOSTRA gruppe og på hvilken måte kan ulik ressursbruk forklares? Prioritering Av materialet (fig 1) fremgår det at har hatt et nivå på driftsutgiftene til grunnskole, som har vært klart høyere enn snittet i KOSTRA-gruppa. I den undersøkte perioden har nivået for kommunen blitt redusert og nærmet seg gruppa. Ut fra tallene må det sies at kommunen spesielt i starten av perioden hadde et relativt høyt nivå på driftsutgifter på grunnskoleområdet. Av tall vi har vist til fremgår det at denne forskjellen i noen grad skyldes ulik andel barn i skolepliktig alder. Driftsutgifter til grunnskole per innbygger viser likevel at kommunen har ligget omtrent på nivå med sammenligningsgruppa. Materialet viser også at kommunen har hatt lavere investeringsutgifter per innbygger enn sammenligningsgruppa i perioden. Dekningsgrader I forhold til skolestørrelse, andel elever med skoleskyss og antall elever per datamaskin, har kommunen ligget omtrent på nivå med sammenligningsgruppa. I forhold til skoleskyss har det likevel skjedd en forbedring i Bodø, hvor andelen med skoleskyss er redusert med 3% i perioden. I forhold til datatetthet har det vært en sterk og bevisst satsing som har gitt klare resultater og en meget god forbedring av dekningen. Når det gjelder andel elever med spesialundervisning har kommunen økt mindre enn sammenligningsgruppa, men ligget noe over snittet i den. Produktivitet I forhold til driftsutgifter til grunnskole per elev fremgår det at har hatt et kostnadsnivå som i stor grad har fulgt snittet for sammenligningsgruppa. Mens materialet viser at kommunen har hatt et markant høyere kostnadsnivå til driftsutgifter til inventar og utstyr per elev, så har nivået for driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev, vært lavere enn sammenligningsgruppa. I sammenligningsgruppa har den gjennnomsnittelige gruppestørrelsen for både barneog ungdomstrinnet holdt seg stabil i perioden. For ser det ut til at gruppestørrelsen spesielt for barnetrinnet reduseres litt. Ut fra materialet vi har vist til framgår det at sektorens andel av kommunens totale driftutgifter har falt med 2% i den undersøkte perioden. Dette har skjedd samtidig med en økning i driftsutgifter per elev. Grunnskolens andel av ressursene har gått klart ned, samtidig som kostnadene har økt. Salten kommunerevisjon IKS 25 Side 134

Kvalitet i skolen. Del 1- Kommunens arbeid med å bedre kvaliteten i skolen. Del 2 - Tilpasset opplæring, tidlig innsats og spesialundervisning

Kvalitet i skolen. Del 1- Kommunens arbeid med å bedre kvaliteten i skolen. Del 2 - Tilpasset opplæring, tidlig innsats og spesialundervisning Kvalitet i skolen Del 1- Kommunens arbeid med å bedre kvaliteten i skolen Del 2 - Tilpasset opplæring, tidlig innsats og spesialundervisning - Bamble kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 714019 2012

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Ressursbruk i grunnskolen med særskilt fokus på spesialundervisning. Bø kommune

FORVALTNINGSREVISJON. Ressursbruk i grunnskolen med særskilt fokus på spesialundervisning. Bø kommune FORVALTNINGSREVISJON Ressursbruk i grunnskolen med særskilt fokus på spesialundervisning Bø kommune Rapport 2013 Forord På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Bø kommune har KomRev NORD gjennomført

Detaljer

Omstruktureringstiltak

Omstruktureringstiltak Halden kommune Omstruktureringstiltak Delrapport barnehage, undervisning, SFO og administrasjon RAPPORT 16. oktober 2014 Oppdragsgiver: Rapport nr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Halden kommune

Detaljer

Revisjonsrapport fra prosjektet

Revisjonsrapport fra prosjektet Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 15-2009 Revisjonsrapport fra prosjektet Kvalitet i skolen. Hvordan arbeider kommunen og skolene i forhold til å oppnå gode læringsresultater? For kontrollutvalget i Nord-Fron

Detaljer

Ressursbruk i grunnskolen

Ressursbruk i grunnskolen - Tinn kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 726 009 2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Problemstillinger...1 1.2 Avgrensing...1 2 Metode og kvalitetssikring...1 2.1 Metodevalg

Detaljer

Produktivitet og resultater i grunnskolen i Sarpsborg kommune: en analyse ut fra KOSTRA-tall for 2006

Produktivitet og resultater i grunnskolen i Sarpsborg kommune: en analyse ut fra KOSTRA-tall for 2006 Produktivitet og resultater i grunnskolen i Sarpsborg kommune: en analyse ut fra KOSTRA-tall for 2006 Arve Negaard Høgskolen i Østfold Oppdragsrapport 2007:4 Online-versjon (pdf) Utgivelsessted: Halden

Detaljer

Ressursbruk i pleie og omsorgstjenesten

Ressursbruk i pleie og omsorgstjenesten Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 21-2007 Revisjonsrapport fra prosjektet Ressursbruk i pleie og omsorgstjenesten For kontrollutvalget i Nord-Fron kommune September 2007 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Tilpasset opplæring. Forvaltningsrevisjon - Larvik kommune 2014 :: 709 015

Tilpasset opplæring. Forvaltningsrevisjon - Larvik kommune 2014 :: 709 015 Tilpasset opplæring Forvaltningsrevisjon - Larvik kommune 2014 :: 709 015 Innhold Sammendrag... iii 1 Innledning... 5 1.1 Kontrollutvalgets bestilling... 5 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier...

Detaljer

Undervisningstjenestene i Grimstad

Undervisningstjenestene i Grimstad Grimstad skole Undervisningstjenestene i Grimstad Med innsparingstiltak fra 2010-2011 SLUTTRAPPORT 1.oktober 2009 Oppdragsgiver: Grimstad kommune Rapportnr: 6657 Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent:

Detaljer

PPT I SKOLE OG BARNEHAGE

PPT I SKOLE OG BARNEHAGE FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS Org.nr. 914 022 134 MVA DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS PPT I SKOLE OG BARNEHAGE Forvaltningsrevisjonsrapport Ski kommune Illustrasjonsfoto: Siv Seglem,

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Inge Walter

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 15/50 Formannskapet 22.04.2015 15/38 Bystyret 07.05.2015. 1. KOSTRA analysen for Bodø kommune 2014 tas til orientering.

Saksnummer Utvalg Møtedato 15/50 Formannskapet 22.04.2015 15/38 Bystyret 07.05.2015. 1. KOSTRA analysen for Bodø kommune 2014 tas til orientering. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.04.2015 26499/2015 2015/2157 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/50 Formannskapet 22.04.2015 15/38 Bystyret 07.05.2015 KOSTRA analyse 2014. Forslag

Detaljer

Evaluering og vurdering. av tiltak og behov. i skoleverket i Herøy

Evaluering og vurdering. av tiltak og behov. i skoleverket i Herøy Evaluering og vurdering av tiltak og behov i skoleverket i Herøy Herøy kommune våren 2009 2 INNHOLD Innledning... 4 Avklaring av oppdraget... 4 Gjennomførte tiltak... 4 Faktiske behov... 4 Kvalitetsbegrepet...

Detaljer

Sammendrag... 3. Rådmannens kommentar... 8. Rapporten... 11 1 Innledning... 12. Faktabeskrivelse... 13. Vedlegg... 64

Sammendrag... 3. Rådmannens kommentar... 8. Rapporten... 11 1 Innledning... 12. Faktabeskrivelse... 13. Vedlegg... 64 Sammendrag... 3 Rådmannens kommentar... 8 Rapporten... 11 1 Innledning... 12 1.1 Formål og problemstillinger... 12 1.2 Revisjonskriterier og metode... 12 Faktabeskrivelse... 13 1.1 Innledning... 13 1.2

Detaljer

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10 Sak 10/534 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.2. Utviklingsmål... 6 3.3. Forslag

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring NAV

Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring NAV Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.03.2015 19594/2015 2015/456 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/25 Bystyret 26.03.2015 Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring

Detaljer

OPPFØLGING AV KOMMUNESTYRETS VEDTAK SALTDAL KOMMUNE

OPPFØLGING AV KOMMUNESTYRETS VEDTAK SALTDAL KOMMUNE OPPFØLGING AV KOMMUNESTYRETS VEDTAK SALTDAL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT November 2010 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr 4. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

REVISJONSRAPPORT. Forvaltningsrevisjonsprosjektet. Revisjonsrapport 29 / F-02. Avgitt desember 2006. 2. opplag

REVISJONSRAPPORT. Forvaltningsrevisjonsprosjektet. Revisjonsrapport 29 / F-02. Avgitt desember 2006. 2. opplag REVISJONSRAPPORT Forvaltningsrevisjonsprosjektet Utviklingen i økonomisk sosialhjelp i Bergen kommune 2001-2005 Revisjonsrapport 29 / F-02 Avgitt desember 2006 2. opplag Kontoradresse: Bjørns gate 1 (Aasegården)

Detaljer

Tilstandsrapport 2008

Tilstandsrapport 2008 Tilstandsrapport 28 Fylkesmannen i Buskerud Tilstandsrapport 28 3 Innhold Innledning 5 Demografi og økonomiske nøkkeltall 6 Barnehage 17 Grunnskole 28 Pleie- og omsorg 38 Barnevern 46 Sosialtjenesten

Detaljer

Kultur og oppvekstsektoren Tilstandsrapport for grunnskolen i Grimstad

Kultur og oppvekstsektoren Tilstandsrapport for grunnskolen i Grimstad Kultur og oppvekstsektoren Tilstandsrapport for grunnskolen i Grimstad 2011 Behandlet i kommunestyret 21.11.11 (K-sak 11/100) Mandag 24. oktober, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i

Detaljer

Økonomistyring. Nord-Trøndelag fylkeskommune

Økonomistyring. Nord-Trøndelag fylkeskommune Økonomistyring Nord-Trøndelag fylkeskommune Forvaltningsrevisjon nr. 1700-2/2012 Økonomistyring Nord-Trøndelag fylkeskommune 2 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden september 2011 til juni 2012 gjennomført

Detaljer

KVALITETSMELDING FOR SKOLE 2014 TILTAKSPLAN FOR 2015

KVALITETSMELDING FOR SKOLE 2014 TILTAKSPLAN FOR 2015 KVALITETSMELDING FOR SKOLE 2014 TILTAKSPLAN FOR 2015 Elevinvolvering Egge ungdomsskole Alle skal med! Alle skal med! Dette skal være en ledesnor i alt arbeidet i skolen. Det innebærer at alle elever skal

Detaljer

Spesialundervisning i grunnskolen

Spesialundervisning i grunnskolen Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Spesialundervisning i grunnskolen Enebakk kommune 6. JUNI 2008 RAPPORT 10/08 Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Enebakk kommune

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapport BARNEVERNET KVALITET OG RESSURSBRUK TINGVOLL KOMMUNE

Forvaltningsrevisjonsrapport BARNEVERNET KVALITET OG RESSURSBRUK TINGVOLL KOMMUNE Forvaltningsrevisjonsrapport BARNEVERNET KVALITET OG RESSURSBRUK TINGVOLL KOMMUNE Adresse: Kaibakken 1, 6509 Kristiansund N Telefon: 71 56 60 10 - Telefax: 71 56 60 11 Org.nr.: 974 780 240 - mva www.drn.no

Detaljer

Fauske kommune Fauske kommune - skolestruktur

Fauske kommune Fauske kommune - skolestruktur kommune kommune - skolestruktur Rapport fra RO Mars 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. MANDAT OG METODE...3 2. STATUS...4 3. BEFOLKNINGSUTVIKLING OG LEVEKÅR...7 4. RESSURSBRUK...8 5. KVALITET PÅ TILBUDENE...

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Økonomistyring Ås kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Økonomistyring Ås kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Ås kommune 3. desember 2010 RAPPORT 5/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ÅS KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Ås kommune

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune Forvaltningsrevisjon Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling kommune 2013 1 Hovedbudskap Problemstillinger 1. Hvor effektiv er kommunens behandling av byggesaker, kart og oppmåling? a.

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ISK BRANN OG REDNING. Evaluering INNHERRED SAMKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ISK BRANN OG REDNING. Evaluering INNHERRED SAMKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ISK BRANN OG REDNING Evaluering INNHERRED SAMKOMMUNE 2014 FORORD Denne evalueringen av ISK Brann og redning er gjennomført som en forvaltningsrevisjon av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag

Detaljer

Tilstandsrapport 2009

Tilstandsrapport 2009 Tilstandsrapport 29 Fylkesmannen i Buskerud Tilstandsrapport 29 3 Innledning Denne rapporten gir et bilde av nåsituasjonen og utvikingstrekk for kommunene i Buskerud. Rapporten viser også til nasjonale

Detaljer