A³iZc `dbbjcz. Løten kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "A³iZc `dbbjcz. Løten kommune"

Transkript

1 A³iZc `dbbjcz Årsmelding Løten kommune 2010

2 Bilde på forsiden: Fra Jønsrud barnehage, OL-leker Redaksjon Årsmelding 2010: Rådmann Gaute Arneson, Stabssjef Frank Hauge, økonomirådgiver Kristin Østli og infomasjonsrådgiver Sigrid Friis Ruud. Trykk: Kopi og Grafisk, MjøsAnker AS. 2 Årsmelding 2010 Løten kommune

3 Kjære leser Velkommen til årsmeldingen for Løten kommune har vært er framgangsrikt år for Løten kommune. Av sidene som følger kan du se hvilken resultatutvikling som er funnet sted i 2010 og de siste årene. Som ordfører er jeg sikker på at en god kommuneorganisasjon som produserer gode kommunale tjenester og gir et kultur- og fritidstilbud, er den beste garantisten for vekst og utvikling. I 2010 hadde kommunen for første gang inntekt av eiendomsskatt. Det var ikke uten grunn at kommunestyret i 2008 vedtok dette. Sjølsagt ikke populært, men mye kan tyde på at det var en riktig avgjørelse. I alle fall er det tilfredsstillende for en ordfører å kunne slå fast at både resultatene av kommunens tjenester og befolk-ningsutvikling peker i riktig retning. Den store milepælen for Løten kommune i 2010 var utbyggingen av basishallen. Derved håper vi folkevalgte at vi har tatt et nytt og riktig skritt i samme retning for vekst og utvikling i Løten. På sidene som følger kan du få fyldigere informasjon om status og utvikling i God lesning! Harald Romstad Fung. ordfører ved årets slutt Løten 15.februar 2011 Årsmelding 2010 Løten kommune 3

4 innholdsfortegnelse LEDERSKAP 5 MÅL 15 MEDARBEIDERE 17 SAMARBEIDSPARTNERE OG LEVERANDØRER 21 ARBEIDSPROSESSER 25 RESULTAT 27 RESULTAT OPPVEKST 29 RESULTAT VELFERD 35 RESULTAT LOKALSAMFUNN 41 RESULTAT STAB 43 RESULTAT ØKONOMI 45 REGNSKAPSRAPPORTER OG NOTER 57 vedlegg ÅRSMELDINGER FRA SEKSJONER OG VIRKSOMHETER UNIVERSELL UTFORMING ETIKK LIKESTILLING 4 Årsmelding 2010 Løten kommune

5 LEDERSKAP Politisk lederskap Kommunestyre Kontrollutvalg Klagenemnd Fomannskap Driftsutvalg Kommunestyret har følgende sammensetting: Parti Arbeiderpartiet 11 Fremskrittspartiet 3 Høyre 2 Pensjonistpartiet 1 Senterpartiet 6 Sosialistisk Venstreparti 2 Sum 25 Løten kommunes ordfører er Bente Elin Lilleøkseth (AP). Hun har hatt permisjon fra 1.9. Fra denne datoen og ut året fungerte Harald Romstad (Ap) som Løten kommunes ordfører. Årsmelding 2010 Løten kommune 5

6 Oversikt over representantene ( ) Kommunestyret, formannskapet og utvalgene har slik sammensetting i kommunevalgperioden : Kommunestyret Ordfører: Bente Elin Lilleøkseth (Ap) - permisjon fra Harald Romstad (Ap) - fungerende ordfører i samme periode. Varaordfører: May-Elin Imset (SV) -permisjon hele Harald Romstad (AP) - fungerende varaordfører: Anne Karin Torp Adolfsen (AP) - fungerende varaordfører Arne-Egil Stensåsen (AP) Arne Olav Solbakken (FrP) Anne Karin Torp Adolfsen (AP) Harald Jacobsen (H) Mona Myrvang Nygaard (AP) Oddny Marie Prytz (H) Harald Romstad (AP) Gotmar Rustad (SP) Synnøve Fjærgård (AP) Atle Ruud (SP) Håkon Olav Westerhaug (AP) Ingelin Opsahl (SP) Mostafa Pourbayat (AP) Camilla Varhaug Søberg (SP) Veronica Westli (AP) -perm. fra Else Bjørke (SP) Ola Andr è Nordsveen -fra Knut Erik Villumstad AP) Anne Lena Brustad Dragsten (Ap) Berit Johansen Eilertsen (FrP) Ole Gudmund Karlsen (SP) Gunnar Søberg (SV) Dagfinn Bolstad (PP) Unni Østberg Kristoffersen (FrP) Brede Lundby (SV) -fra Formannskapet Ordfører: Bente Elin Lilleøkseth (Ap) - permisjon fra Harald Romstad (Ap) - fungerende ordfører i samme periode. Varaordfører: May-Elin Imset (SV) -permisjon hele Harald Romstad (AP) - fungerende varaordfører: Anne Karin Torp Adolfsen (AP) - fungerende varaordfører Arne-Egil Stensåsen (AP) Atle Ruud (SP) Mona Myrvang Nygaard (AP) Harald Jacobsen (H) Harald Romstad (AP) -til 1.9. Unni Østberg-Kristoffersen (FrP) Knut Erik Villumstad(AP) -fra Ingelin Opsahl (SP) Driftsutvalget Leder: Gunnar Søberg (SV) Nestleder: Håkon Olav Westerhaug (AP) Veronica Westli (AP) -permisjon til 1.6. Else Bjørke (SP) Gunn Elisabeth Grønsveen (AP) Mostafa Pourbayat (AP) Ole Gudmund Karlsen (SP) Anne Lena Brustad Dragsten (Ap) Berit Johansen Eilertsen (FrP) Gotmar Rustad (SP) 6 Årsmelding 2010 Løten kommune

7 Kontrollutvalget Leder: Oddny Marie Prytz (H) Nestleder: Øyvind Øxseth (Sp) Brede Lundby (SV) Inge Bakken (AP) Klagenemnda Leder: Knut Erik Villumstad (AP) Nestleder: Dagfinn Bolstad (PP) Gudrun Spangen (H) Arne Johan Kvisgaard (FrP) Ove Ragnar Moe (FrP) Tone Karlsen (SP) Saker til behandling De politiske organene i kommunen har hatt følgende saksmengde til behandling: Organ Kommunestyret Formannskapet Driftsutvalget Kontrollutvalget Klagenemnda UTVIKLINGSOMRÅDER Vedtakelsen av utviklingsområder i budsjettvedtaket, er kommunestyrets anledning til å sette dagsorden for politiske tema som skal utredes og drøftes i de politiske organene i året som kommer. Kommunestyret vedtok ved behandlingen av budsjett 2010 følgende utviklingsområder, i tillegg til de som gjenstod fra budsjettvedtaket for 2009: Nr. Tema 1. Risiko- og sårbarhetsanalyse 2. Kommunedelplan for velferd/regionalt helsetjenestesamarbeid 3. Rullering av ruspolitisk handlingsprogram 4. Rullering av kommuneplanens arealdel 5. Plan for Løten sentrum 6. Videreutvikling av virksomhetsmodellen 7. Evaluering av seniorpolitikken 8. Revisjon av investeringsprogrammet 9. Eldreplan 10. Forebyggeing av drop-outs i den videregående opplæringen 11. Handlingsregel for universell utforming 12. Godtgjørelse for politiske verv Rådmannen har fulgt opp arbeidet med utviklingsområdene, likevel slik at noen utredninger videreføres i Årsmelding 2010 Løten kommune 7

8 Viktige saker behandlet i 2010 De politiske organene i Løten har i løpet av 2010 blant annet behandlet følgende saker: K-sak 2/10: K-sak 3/10: K-sak 4/10. K-sak 7/10. K-sak 9/10: K-sak 15/10: K-sak 20/10: K-sak 27/10: K-sak 28/10: K-sak 40/10: K-sak 53/10: K-sak 57/10: K-sak 58/10: K-sak 65/10: K-sak 74/10: K-sak 80/10: K-sak 81/10: K-sak 87/10: K-sak 90/10: F-sak 98/10: Universell utforming. Svømmebassenget på Jønsrud skole. Istandsetting/bevilgning kr 4,5 millioner. Klimaplan for Løten kommune. Deltakelse i etableringen av interkommunalt arkiv (IKA-øst IKS). Utvidelse av Hedmarken IKT til å omfatte flere kommuner. Godkjenning av trafikksikkerhetsplanen. Strategi for økt læringsutbytte. Restaurering av Løten kirke. Finansiering. Frafall fra videregående skole. Prinsipper for eierstyring. 3 nye interkommunale samarbeidsområder. Revisjon av kommunens lønnspolitikk. Evaluering av seniorpolitikken. Revisjon av økonomireglementet. Revisjon av finansreglementet. Ansettelse av rådmann. Virksomhetsstyring i Løten. Strategisk fokus for sykehuset Innlandet. Høring. Forprosjekt bygging av boliger for funksjonshemmede. Kommunedelplan for utvikling av løten sentrum. Høring og offentlig ettersyn. Trafikksikkerhetsplan for Løten kommune Vedtatt 3. mars Årsmelding 2010 Løten kommune

9 Administrativ ledelse Kommunens administrative styringsstruktur er i grove trekk videreført i Innen tjenesteområde velferd er imidlertid arbeidet med å utvikle et nytt virksomhetsområde under navnet kvalifisering realisert. Det nye virksomhetsområdet bygger på flyktningetjenesten, men tar også opp i seg arbeidstreningsgruppa som tidligere har sortert under NAV og Løten arbeids- og opplæringssenter (LAOS) med vedgruppa som tidligere har sortert under virksomhetsområdet Bolig, rehabilitering og aktivisering (BRA). Kommunen har også tatt tilbake voksenopplæringen som tidligere har vært kjøpt fra Hamar kommune. Ansvaret for ordningen med brukerstyret personlig assistent (BPA) er overført fra BRA til Hjemmebasert omsorg. Rådmann Administrasjonsseksjonen Politisk sekretariat Stabssjef Bygg og vedlikeholdseksjonen Renholdsseksjonen Økonomiseksjonen Kommunalsjef Kommunalsjef Plansjef Tjenesteområde oppvekst: Tjenesteområde velferd: Tjenesteområde lokalsamfunn: Jønsrud barnehage Hjemmebasert omsorg Teknisk drift Lund barnehage Bolig, rehabilitering og aktivisering Teknisk forvaltning Ryli barnehage Løten Helsetun Kultur, informasjon og service Skøienhagan barnehage Flyktningetjenesten Ådalsbruk barnehage NAV Jønsrud skole Barnevern Lund skole Helse og familie Østvang skole Ådalsbruk skole Løten ungdomsskole og bibliotek Årsmelding 2010 Løten kommune 9

10 Gjennom denne organisasjonsmodellen kobler vi satsingsområdene i kommuneplanen til rådmannens ansvar slik det er fordelt på kommunalsjefene, plansjefen og stabssjefen. Kommunalsjefen for oppvekst har ansvaret for tjenesteområdet oppvekst. De 10 virksomhetsområdene skal sammen arbeide for å realisere målene i kommuneplanens satsingsområde Oppvekst og utvikling. Kommunalsjefen for velferd har ansvaret for tjenesteområdet velferd. De 7 virksomhetsområdene skal sammen arbeide for å realisere målene i kommuneplanens satsingsområde Din hverdag. Plansjefen har ansvaret for tjenesteområdet lokalsamfunn. De tre virksomhetsområdene skal sammen arbeide for å realisere målene i kommuneplanens satsingsområde Vårt samfunn. Stabssjefen har ansvaret for tjenesteområdet stab. De fire seksjonene skal sammen ivareta alle stabsfunksjoner i kommunen ved å understøtte tjenesteproduksjonen og administrere de felles administrative funksjoner som regnskap og innfordring (økonomiseksjonen), lønns- og personalforvaltning (administrasjonsseksjonen), utbygging og vedlikehold av kommunens eiendommer (bygg- og vedlikeholdsseksjonen) og renhold (renholdsseksjonen). Oversikter over kommunens ledere/utvidet ledergruppe Rådmannen Tjenesteområde stab Rådmann Gaute Arneson Stabssjef Frank Hauge Økonomiseksjonen Seksjonsleder Jon Arne Johansen Seksjonsleder Ingar Dahl Administrasjonsseksjonen Seksjonsleder Oddveig Sandvold Klafstad Renholdsseksjonen Seksjonsleder Anne Kristin Knudsen Bygg- og vedlikeholdsseksjonen Seksjonsleder Erik Adolfsen Tjenesteområde oppvekst Kommunalsjef Vera Bergersen Jønsrud barnehage Styrer Tove Paulsen Trætteberg Lund barnehage Styrer Gunn Slettvold Ryli barnehage Styrer Iren Skyltbekk Skøienhagan barnehage Styrer Ingrid Bjørnstad Ådalsbruk barnehage Styrer Anders Båst Godager Jønsrud skole Rektor Hjørdis Bjølseth Lund skole Rektor Venke Nystuen Østvang skole Rektor Thorleif Skavern og kst. rektor Målfrid Haugbotn Hagen Ådalsbruk skole Rektor Kjell Rune Løvbak Løten ungdomsskole og bibliotek Rektor Carl Gustav Follestad Tjenesteområde velferd Kommunalsjef Toril Hafslund Fossum Barneverntjenesten Barnevernleder Wenche Irene Stenseth Helse- og familietjenesten Virksomhetsleder Gunn Toril Larsen Flyktningetjenesten Virksomhetsleder Anne Olen Aasen Virksomhetsleder Geir Arne Nilsen Bolig, rehabilitering og aktivisering Virksomhetsleder Odd A. Jakobsen Hjemmebasert omsorg Virksomhetsleder Norun Hansen Løten Helsetun Styrer Hanna Berget NAV Løten NAV-leder Bente Larsson 10 Årsmelding 2010 Løten kommune

11 Tjenesteområde Lokalsamfunn Kultur, informasjon og service Teknisk Forvaltning Teknisk Drift Plansjef Yngvar Pederstad Virksomhetsleder Marit Hjelløkken Virksomhetsleder Sigurd Dæhli Virksomhetsleder Jens Petter Østerhaug Organisasjonsmodellen understøttes av et delegeringssystem som skal muliggjøre noen grunnpilarer i kommunens ledelsesprinsipp. Organisasjonsmodellen har to myndighets-/beslutningsnivå: Rådmannsnivået og virksomhets-/seksjonsnivået. Virksomhets- og seksjonslederne skal sørge for å realisere målene på sine områder. Målene omfatter krav til både brukertilfredshet, medarbeidertilfredshet og økonomisk styring. For å oppnå en slik bred måloppnåelse, kreves det at lederne er myndiggjorte. Det betyr at har de har reell myndighet og at de opplever at de faktisk har et ansvar som samsvarer med dette. Rådmannen er det andre myndighets-/beslutningsnivå. Det består av rådmannen, kommunalsjefene, plansjefen og stabssjefen. De fire sistnevnte har rådmannens fullmakter overfor sine respektive virksomhets-/seksjonsledere. På bildet fra v: Stabssjef Frank Hauge, kommunalsjef Vera Bergersen, kommunalsjef Toril Hafslund Fossum og plansjef Yngvar Pederstad. Årsmelding 2010 Løten kommune 11

12 Rådmann Gaute Arneson 2010 et nytt framgangsrikt år for Løten kommune 2010 var det første året kommunen kunne nyte godt av eiendomsskatten på ca 7,7 millioner kroner. Kommunestyret vedtok rett nok å forskuttere eiendomsskatten i 2009 ved å disponere til driftsformål et tilsvarende beløp av tidligere års overskudd. Det er ingen tvil om at denne forbedringen i kommunens økonomi har gjort det mulig å intensivere innsatsen på en rekke områder der dette har vært nødvendig. Det er naturlig å nevne den gunstige ressurssituasjonen i skolene våre først. Bedre økonomiske rammer for skolene gjorde det mulig å realisere strategien for økt læringsutbytte. Bedre økonomi skal imidlertid ikke ha hele æren for det. Aller viktigst har det vært at kommunens medarbeidere har vist evne til å utnytte denne ressursforbedringen og klart å skape en betydelig resultatforbedring. Målet om et læringsutbytte i skolen over landsgjennomsnittet er i løpet av 2010 oppnådd på de aller fleste områder. Også resultatene av elevundersøkelsen viser en klar framgang og ligger godt over landsgjennomsnittet. Tida er kanskje inne for å legge lista opp et hakk. Det er også tilfredsstillende å konstatere at brukerundersøkelsen i 2010 bekrefter et jevnt godt nivå. Kommunestyret har satt målet til 5 poeng på en skala fra 1 til 6. Samlet resultat i 2010 var 5,1. Løten kommune skiller seg ut fra mange andre kommuner med særdeles god brukertilfredshet innen omsorgssektoren og vi rammes heller ikke av den massive kritikken vi så i 2010 rettet mot kommuner som ikke kunne gi tilfredsstillende sykehjemstilbud. I 2010 kunne kommunen også tilby barnehageplass til alle som ønsket det, en målsetting kommunen har arbeidet for i lang tid. Av utbyggingssaker er det naturlig å framheve oppstarten av veganlegget over Veenshøgda først. Det er et lenge etterlengtet tiltak som endelig kan bli realisert i En ny veg med gang- og sykkelveg fra Slettmoen og Brenneriroa ned til Løten Idrettspark bør kunne bli et godt bidrag til å gjøre kommunen mer attraktiv for tilflytting og som bokommune. Når en parkmessig bearbeidelse av landskapet ved kirka blir realisert, forsterkes inntrykket av det vakre kulturlandskapet i Løten var også året da Løten kommune fikk realisert en av landets første basishaller. Basisihallen er tilrettelagt for opptrening av de basale fysiske ferdighetene. Sammen med rehabiliteringen av svømmebassenget på Jønsrud skole bare ett år etter at kunstgrasbanen sto ferdig bidrar basishallen til et betydelig løft i tilbudet til de oppvoksende generasjoner. Arbeidet med å redusere sykefraværet har vært intensivert i kommunen i Det samlede sykefraværet er uendret fra 2009 (8,2%). Vi nådde altså ikke målet om en nedgang til under 8%. Trenden utover høsten 2010 er imidlertid så god at dette målet bør være inne med god margin i Det økonomiske resultatet er også tilfredsstillende i 2010, med 12,3 millioner kr i netto 12 Årsmelding 2010 Løten kommune

13 driftsresultat. Målet på over 3% er rett nok ikke oppnådd, men det ble det heller ikke budsjettert med. Antall innbyggere i kommunen i 2010 har økt fra til Løten kommune har derved den største relative veksten i Hedmark. Som rådmann er jeg godt fornøyd med resultatutviklingen på svært mange områder. Kommunen har imidlertid betydelige utfordringer foran seg. Mest bekymringsfullt er den stadig økende veksten i behovet for barnevernstjenester. Sjøl en offensiv forebyggende virksomhet i regi av helse- og familietjenesten og en velfungerende barnevernstjeneste, klarer ikke å stoppe denne utviklingen. At denne utviklingen finner sted i store deler av landet, er ingen trøst men det gjør kanskje at staten ser ut til å ta et større ansvar for å styrke barnevernet. Årsmeldingen for 2010 er den siste av 8 i min tid som rådmann i Løten kommune. Det har vært et privilegium å få lede kommuneadministrasjonen disse årene og en glede å få være med på en stort sett positiv resultatutvikling. Gaute Arneson takkes av etter 8 år som rådmann i Løten kommune. Her overbringes en hilsen på vegne av de ansatte, ved Bjørn G. Bergersen. Årsmelding 2010 Løten kommune 13

14 Hvor vil du bo? Løten kommune har mange fine boligtomter til salgs. Drømmevegen Se Finn.no og loten.kommune.no A³iZc `dbbjcz 14 Årsmelding 2010 Løten kommune

15 MÅL Kommunestyret vedtok i 2005 Løten kommunes nye kommuneplan. Denne inneholder følgende visjon for kommunen: MIDTPUNKT MED MANGFOLD. Målene for kommunens virksomhet er fastsatt i kommuneplanens samfunnsdel. Målformuleringene er senere utdypet og komplettert gjennom de rullerende økonomiplan- og budsjettprosesser. Følgende målsettingsmatrise beskriver 12 hovedmål for Løten kommune. Under resultatkapitlet kan du lese nærmere om i hvilken grad kommunen har oppnådd disse målene i 2010: Hva handler det om? Hva er hovedmålet? Målbart mål 1) Det skal være attraktivt å bli boende og å flytte til Løten En moderat befolkningsvekst Kommunen skal i løpet av 2010 passere innbyggere 2) Løten skal være attraktiv for unge familier i etableringsfasen Et økt antall nyfødte Antall nyfødte i kommunen i løpet av året skal være mer enn 70 3) Det skal være trygt å vokse opp i Løten 4) Skolebarna skal ha en trygg og god skolehverdag Trygg oppvekst Barnehagedekning > 100% Godt læringsmiljø Elevtilfredshet: ETI* > 3,5 Skala fra 1 5 5) Gode skoler Godt læringsutbytte Eksamensresultat og resultat ved nasjonale prøver > landsgjennomsnitt 6) Brukerne av de kommunale tjenesten skal være godt Tilfredse brukere Brukertilfredshet BTI** > 5 skala 1-6 fornøyde med de tjenestene de får 7) Løten kommune skal være en god og attraktiv God medarbeidertilfredshet Medarbeidertilfredshet MTI*** > 4,5 skala 1-6 arbeidsplass 8) Løten kommune skal være Lavt sykefravær Mål 2010: < 8 % en trygg, trivelig og sunn arbeidsplass 9) Det skal være attraktivt å etablere næringsvirksomhet i Løten 10) Kommunen skal ta vare på alle ressursene i kommunen på en bærekraftig måte Vekst i antall foretak med ansatte Samsvar mellom budsjett og regnskap > 170 foretak med ansatte Netto driftsresultat> 3% 11) Riktig ressursforvaltning God økonomistyring Økonomisk resultat på alle ansvar 12) Bærekraftig ressursforvaltning Håndterbar gjeld < 100 % av netto budsjettramme Netto lånegjeld < 50 % av brutto driftsinntekt * ETI: Elevtilfredshetsindeks (skala 1-5 ) ** BTI: Brukertilfredshetsindeks (skala 1-6) *** MTI: Medarbeidertilfrdshetsindeks (skala 1-6) **** Se nærmere om resultatene i målekartene for virksomhetsområdene og seksjonene Årsmelding 2010 Løten kommune 15

16 16 Årsmelding 2010 Løten kommune

17 MEDARBEIDERE Personaloversikt Medarbeidere pr. virksomhetsområde Årsverk 2009 Årsverk 2010 Rådmannens ledergruppe (inkl. skolefaglig rådgiver) 5,0 6,0 Politisk sekretariat 1,0 1,0 Økonomiseksjonen 9,0 9,0 Administrasjonsseksjonen 6,0 7,0 Bygg-/ og vedlikeholdsseksjonen 9,5 9,5 Renholdsseksjonen 15,1 15,3 Hjemmebasert omsorg 33,1 33,2 Bolig, rehabilitering og aktivisering 41,3 46,9 Løten Helsetun 88,9 87,0 Flyktningetjenesten 3,2 6,0 NAV 8,0 8,0 Barneverntjenesten 7,5 6,5 Helse- og familietjenesten 9,0 9,0 Jønsrud barnehage 7,1 7,1 Lund barnehage 7,0 6,7 Ryli barnehage 8,0 7,7 Skøienhagan barnehage 7,4 8,3 Ådalsbruk barnehage 7,0 7,0 Jønsrud skole 11,4 12,3 Lund skole 9,5 11,0 Østvang skole 31,5 29,6 Ådalsbruk skole 15,6 14,1 Løten ungdomsskole 34,7 40,0 Teknisk drift 4,6 5,6 Teknisk forvaltning 5,0 5,0 Kultur, informasjon og service 12,2 13,5 Eiendomskattekontoret 1,0 1,0 Total 398,6 413,3 Løten kommune har hatt en vekst i antall ansatte som følge av driftutvidelse ved BRA, hjemkjøp av voksenopplæringen fra Hamar, samt en bemanningsforbedring i barnevernet og i skolene. Dette er muliggjort gjennom bedringen i kommunens økonomi som følge av eiendomsskatt. Medbestemmelse Aktiviteten i medbestemmelsesorganene Arbeidsmiljøutvalget og Partsammensatt utvalg har vært normal med henholdsvis 5 og 4 møter i I tillegg har det vært 6 møter i Sentralt samarbeidsforum. Årsmelding 2010 Løten kommune 17

18 Lønnspolitikk Hovedoppgjøret 2010 endte med streik i kommunesektoren. Lønnsresultatet fra de sentrale forhandlinger ble derfor klart senere enn vanlig, og innebar mange virkningsdatoer for lønnsjustering. Minstelønnssatsene for ansatte som omfattes av Hovedtariffavtalens kapittel 4 ble økt fra mellom 5,24% til 6,12%. Noen ansatte fikk kun 2,1%. Sentralt oppgjør ble for Løtens del totalt beregnet til 4,6%. I tillegg ble det avsatt en pott til lokale forhandlinger på kr ,-. Kommunestyret vedtok revisjon av kommunens lønnspolitikk i september (sak 57/10). Vedtatt lønnspolitikk ble lagt til grunn ved lokale forhandlinger som ble gjennomført for alle ansatte i oktober. Oppgjøret for ansatte i kapittel 3 (inkludert lønnsregulering for rådmann og kommunalsjefer per ) ble beregnet til kr , og kr ,- for kapittel 5 (årsvirkning inkludert sosiale utgifter). For 2010 innebar dette en kostnad på henholdsvis kr ,- og kr ,- inkludert sosiale utgifter. I tillegg ble det i mars ført egne forhandlinger i etterkant av kompetansekartleggingen med virkningsdato Dette beløp seg til kr ,- inkludert sosiale utgifter for 2010 (årsvirkning kr ,- inkludert sosiale utgifter). Totalt ble det gjennomført 45 forhandlinger i Seniorpolitikk Seniorordningen i Løten kommune innebærer at etter fylte 62 år gis en sammenhengende ekstra friuke og en verdisjekk på kr ,- i hel stilling. Verdisjekken kan omgjøres i fridager. Ordningen gjaldt i første omgang for en prøveperiode fra til og med Ved evaluering i september 2010 (K-sak 58/10), vedtok kommunestyret at ordningen skulle videreføres ett år for så å evalueres på ny. Kostnadene for utbetalte seniortiltak i 2010 ble beregnet til kr ,- og omfatter 32 inngåtte senioravtaler. Opplæring - fellestiltak Samlet opplæringsplan for Løten kommune ble vedtatt i partsammensatt utvalg i november Planen ble for første gang vedtatt før årets begynnelse, noe som var avgjørende for å komme i gang med planlegging av aktiviteter tidlig i året. Administrasjonsseksjonen er ansvarlig for fellestiltakene i planen, der blant annet følgende er gjennomført i 2010: Ledersamlinger/-utvikling for ulike ledernivå Flere datakurs med god oppslutning, blant annet Word nybegynner, Internett, Publisering, Excel, Agresso, KF-infoserie Førstehjelpskurs med meget stor deltagelse Kurs i den nye ansettelsesmodulen Egen dag for nyansatte, med guidet busstur i Løten Seniorkurs med tema pensjon Videre har staben utviklet et lederprogram i forvaltning. Programmet har tatt for seg opplæring i lovverk og rutiner når det gjelder personalhåndtering, lønn og økonomi på både praktisk og teoretisk nivå. Opplæringen har vært individuell, men noe av undervisningen ble gjennomført felles eller i grupper. Alle virksomhetsledere/seksjonsledere og avdelingsledere har gjennomført programmet innen sommeren 2010, og dette vil i fremtiden være et obligatorisk opplæringsprogram for nytilsatte ledere i kommunen. 18 Årsmelding 2010 Løten kommune

19 De fleste fellestiltakene er gjennomført etter planen og har hatt god oppslutning. Vi har i hovedsak benyttet oss av interne lærekrefter ved gjennomføring av tiltakene. I tillegg til fellestiltakene kommer deltakelse på tiltak i henhold til de enkelte virksomhetsområdenes/seksjonenes opplæringsplan. Trivselsuka Trivselsuka skal bidra til å øke trivsel og samhold blant ansatte, og ble gjennomført i uke 36. Komiteen lagde et allsidig program etter mange fine innspill fra de ansatte. Det var fokus på egeninnsats denne gangen. Oppslutningen om orienteringsturene i Mosjømarka og i sentrum var meget god. Spøkelsesvandring på Tingberg med Eddie Åseth, kjent fra TV-programmet Jakten på den sjette sans, ble gjennomført i tre omganger. I tillegg var det anledning til å ta idrettsmerket, delta på kanotur, lerdueskyting, sopptur og omvisning på Klevfos. I Michael Jackson-showet Thriller, kunne man enten delta som underholder eller publikum. Dette var et samarbeid med Frisk Fantasi, og kunne fått mer oppslutning det var flere tilskuere enn deltakere. Alt i alt ble trivselsuka vellykket, og det kom mange gode tilbakemeldinger til arrangementskomiteen. Inkluderende arbeidsliv (IA) IA-utvalget har gjennomført fire møter i 2010, og det er behandlet sju saker. Det er lav turnover i Løten kommune (få medarbeidere som slutter i løpet av et år), slik at mulighetene til bedriftsintern omplassering er begrenset. Det er likevel gjennomført flere tilfeller av utprøving av funksjons og arbeidsevne i annen enhet for arbeidstakere som har helsemessige utfordringer og ikke kan fortsette i egen jobb. Løten kommune har vært med i kvalitetskommuneprogrammet God Bedring hvor det jobbes for lavere sykefravær innen helse- og omsorgssektoren. For helse- og omsorgssektoren har det vært tilbudt trening på det lokale treningssenteret, samt en egen treningsgruppe forbeholdt sykmeldte, eller de som står i fare for å bli sykmeldt. Det rapporteres om positive resultater i form av mindre helseplager for de som har deltatt. Løtenmodellen Det er etablert samarbeid mellom Løten kommune, NAV Løten og legene i Løten vedrørende funksjonsvurdering, vurdering av tilretteleggingsmuligheter og avventende sykmelding for medarbeidere i kommunen. Avtalen har i første omgang omfattet medarbeidere ved Løten Helsetun som har sin fastlege i Løten. Samarbeidet har allerede gitt gode resultater i form av lavere sykefravær på de involverte avdelingene. Samarbeidet vil bli videreført og trolig utvidet i Likestilling og diskriminering Løten kommune ønsker å være en kommune som bidrar til økt grad av likestilling i samfunnet, og tilstreber en balansert kjønnsfordeling blant sine ansatte i alle stillingskategorier. Ved ansettelse vil vi prioritere det underrepresenterte kjønn i den enkelte virksomhet i de tilfeller der to søkere av ulikt kjønn stiller kvalifikasjonsmessig likt. Kommunen ønsker å jobbe mot diskriminering av minoriteter og mennesker med redusert funksjonsevne. I løpet av 2010 har ca 25 personer som har stått utenfor arbeidslivet fått muligheten til å hospitere i ulike deler av virksomheten, i samarbeid med NAV og ulike attføringsbedrifter. Til tross for at det både fra sentrale myndigheter, lokale myndigheter og virksomhetenes side gjennom mange år er gjennomført en rekke tiltak for å få elever til å velge yrke på tvers av de tradisjonelle kjønnsskillelinjene i arbeidsmarkedet, ser vi at ved kunngjøring av ledige stillinger innen de kvinnedominerte tjenesteområdene er andelen mannlige søkere meget lav. Løten kommune oppfordrer sine arbeidstakere til å trygt og uten fare for gjengjeldelse Årsmelding 2010 Løten kommune 19

20 varsle om kritikkverdige forhold; av typen diskriminering, mobbing og trakassering. Kommunen har utarbeidet egne rutiner for tilfeller der varsling er nødvendig, deriblant et egnet varslingsskjema. Det vises til mer utfyllende redegjørelse om likestilling og diskriminering i trykt vedlegg til årsmeldingen. To viktige samarbeidspartnere for kommunen er (t.v.) Hamarregionen Utvikling - her på stand sammen med kommunen under Pultost- og akevittdagene Bildet til høyre viser miljøet i Hedmarken IKT, som drifter kommunens data- og telefonløsninger. 20 Årsmelding 2010 Løten kommune

21 S A M A R B E I D S P A R T N E R E O G LEVERANDØRER Løten kommune løser ikke alle oppgaver i egen regi. Kommunen benytter en rekke samarbeidspartnere og leverandører for å sikre tjenestetilbudet, trygge økonomien og ivareta forpliktelser kommunen selv har, også som arbeidsgiver. Kommunens politiske og administrative ledelse legger stor vekt på å ha profesjonelle leverandører og samarbeidspartnere og at alle samarbeidsavtaler skal ha som formål at partnerne skal gi bidrag til en høy grad av måloppnåelse for kommunen. Oversikten nedenfor viser samarbeidspartnere og leverandører, og kommunens utgifter til disse. Alle beløp er i hele tusen. Beløp i 1000 kr HIAS IKS Hedmarken interkommunale brann- og feiervesen Regionalt landbrukskontor for Hamar, Løten og Stange Hamarregionen interkommunale PPT - 677* Miljørettet helsevern Samfunnsmedisin Psykososial støttegruppe Stiftelsen Hamar Krisesenter Interkommunal barnevernsvakt SMISO Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep IKA Øst ** Hedmarken IKT Hamarregionen Utvikling Osloregionens Europakontor Hamarregionen Reiseliv (HaRR) Interkommunal legevakt Løten frivilligsentral Hedmark Revisjon IKS Kontrollutvalgstjenester AS KLP Statens Pensjonskasse (SPK) * Gjelder for perioden 1.8. til ** Etableres fra Hias IKS Hias ble stiftet i 1974 som Hedemarken Interkommunale vann- og avløpsselskap. De første 12 årene hadde selskapet ansvaret for avløpsrensingen i Hamar-regionen. I 1987 ble Hias utvidet til et vann-, avløps- og renovasjonsselskap. Årsmelding 2010 Løten kommune 21

22 Det interkommunale selskapet er en miljøbedrift for innbyggerne i kommunene Hamar, Løten, Ringsaker og Stange. Hovedoppgaven er vannforsyning, avløpsrensing og renovasjon. Løten ble i 2010 kåret til best i landet på innsamling av brukte klær. Hver innbygger samlet inn hele 6,29 kilo klær til gjenbruk i Klærne har blitt samlet inn på småsamlerne i Løten. Hedmarken interkommunale brann- og feiervesen (HIB) HIB er et interkommunalt samarbeid om brannvesen med kommunene Hamar og Stange. Samarbeidet ble etablert 1. januar 1998 med formål å gi innbyggerne bedre og rimeligere brann- og feiertjenester. Hedmarken Landbrukskontor - regionalt landbrukskontor for Hamar, Løten og Stange Hedmarken landsbrukskontor ble etablert fra som et vertskommunesamarbeid etter kommunelovens 28a med Stange kommune som vertskommune. Kontoret er lokalisert i felles lokaler i landbrukssenteret på Blæstad. Hedmarken landbrukskontor utfører alle lovpålagte arbeidsoppgaver, både økonomiske og juridiske som tilligger den kommunale landbruksforvaltningen. I tillegg er kontoret en aktiv aktør innen landbruksbasert næringsutvikling og utfører rådgivningsoppgaver overfor den enkelte bonde. Hamarregionen interkommunale pedagogisk-psykologisk tjeneste (HIPPT) Hamarregionen interkommunale PPT er et interkommunalt samarbeid mellom Løten, Hamar, Stange og Hedmark Fylkeskommune om pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). Samarbeidet ble etablert den , og Hamar kommune er vertskommune for samarbeidet. PPT er en kommunal og fylkeskommunal tjeneste for barn, unge og voksne som har særskilte behov for opplæring. Hedmarken IKT Hedmarken IKT ble etablert som et interkommunalt samarbeid etter Kommunelovens 27 mellom Løten, Hamar og Stange. Formålet er å levere IKT-tjenester tilbake til sine eiere. Dette innebærer blant annet drift av fagsystemer og nettverk, levering og konfigurasjon av IKT-utstyr, kurs, prosjektledelse og brukerstøtte. Hamar kommune er vertskommune for samarbeidet. Fra utvides samarbeidet til å omfatte kommunene Kongsvinger, Grue og Nord- Odal. Fra samme tidspunkt endrer selskapet navn til Hedmark IKT. Hamarregionen Utvikling (HrU) Løten kommune deltar i det interkommunale næringssamarbeidet i Hamarregionen Utvikling (HrU) sammen med Hamar og Stange kommune. Selskapet er finansiert av tilskudd fra kommunene, medlemsavgift for de deltakende bedriftene og av prosjektmidler som kommer fra oppdragsgivere/kunder som kjøper tjenester. Hamarregionen Utvikling ledes av et styre hvor blant annet ordføreren i Løten er medlem. Næringslivet er også representert i selskapet. Hamarregionen Reiseliv (HaRR) Hamarregionen Reiseliv (HaRR) er destinasjonsselskapet for reiselivet i Hamar, Stange, Ringsaker og Løten. Selskapet er basert på andelseierskap fordelt på bransjene: Overnatting (hotell, motell, camping, gårder, etc), attraksjoner/opplevelsesbedrifter, aktivitetsbedrifter, servering, transport, eventbyrå og handel. Osloregionens Europakontor Løten kommune er medlem i Osloregionens Europakontor. Medlemskapet inngår som en del av det regionale samarbeidet i Hamarregionen. 22 Årsmelding 2010 Løten kommune

23 Kartsamarbeidet GIS Etter vedtak i Kommunestyret i november 2009 inngår Løten fra i et samarbeid med Hamar, Ringsaker og Stange om geografiske informasjonssystem (GIS). Samarbeidet styres gjennom en koordineringsgruppe på fagledernivå. Samarbeidet var i perioden 2005 til 2009 organisert som et prosjekt. Erfaringene fra prosjektfasen har vært svært gode og har lagt grunnlaget for å videreføre samarbeidet i mer etablerte former. Hovedmålet med samarbeidet er på en kostnadseffektiv og rasjonell måte bidra til at kommunene effektiviserer bruk av geografisk informasjon for å oppnå en mer strukturert og kvalitetsmessig forvaltning og tjenesteproduksjon. Ansatte, politikere og publikum skal få bedre tilgang til originaldata. IKA Øst IKS IKA Øst IKS ble etablert i løpet av 2010 med Hedmark fylkeskommune og Hamar, Ringsaker, Stange og Løten kommuner som deltakere. Selskapet har som formål å sørge for at deltakerne sikres funksjonsdyktige og effektive tjenester i tråd med arkivlovens intensjoner. Legevakt Kommunene i Hamarregionen har inngått avtale om samarbeid rundt drift av legevaktsformidling og legevakt. Legevakta er beliggende i akuttmottaket i SI - Hamar. Legevakta er ansvarlig for å sikre et effektivt og samordnet akuttmedisinsk tilbud utenom fastlegenes ordinære arbeidstid. Henvendelsene til legevakta øker. Folkehelseprosjektet Løten kommune valgte i 2008 å inngå et folkehelsepartnerskap med Hedmark Fylkeskommune. Kriteriene for å delta i partnerskapet var at kommunen valgte to satsingsområder og avsatte en 20% ressurs til en folkehelsekoordinator. Hedmark fylkeskommune bidro med kr i 2009 og kr i 2010 til gjennomføring av tiltak. Kultur avsluttet sitt engasjement etter 2009 og Folkehelseprosjektet ble i sin helhet videreført av Helse og familieavdelingen i Tiltaket videreføres i Interkommunal barnevernsvakt Løten kommune har avtale med Barnvernvakta i Hedmark. Vaktene starter etter ordinær arbeidstid på hverdager og varer til neste morgen. Barnevernvakta dekker også alle helger og høytidsdager hele året. Barnevernvakta har som oppgave å snakke med de som trenger det og utføre tilsyn ved behov. Videre vil barnevernvakta flytte barn til beredskapshjem eller institusjon når det er påkrevet. Stiftelsen Hamar krisesenter Krisesenteret ble etablert i 1981 og er et døgnåpent akuttsenter som gir krisesentertilbud til innbyggerne i Hamar, Ringsaker, Stange, Løten, Elverum, Våler, Trysil, Åmot, og Engerdal. Formålet er å tilby hjelp primært til kvinner, menn og barn som har vært utsatt for overgrep og vold i nære relasjoner. Krisesenteret skal forebygge, synliggjøre og bekjempe vold. Krisesenteret tilbyr samtaler og beskyttet botilbud, samt oppfølging. Antall brukere av senteret er økende. Årsmelding 2010 Løten kommune 23

24 Partnerskap med NAV NAV-reformen ble vedtatt i Stortinget våren NAV Løten ble permanent fra Det ble i alle kommuner etablert et arbeids- og velferdskontor. Arbeids- og velferdskontorene skal baseres på et forpliktende samarbeid mellom stat og kommune nedfelt i lokale samarbeidsavtaler. Avtalene forankres i lov. En rammeavtale mellom Arbeids- og inkluderingsdepartementet og KS danner utgangspunktet for lokal avtaleinngåelse. Kontoret, som ledes av en statsansatt, forvalter kommunale oppgaver. NAV-lederen i Løten inngår i Kommunalsjef velferds ledergruppe og i rådmannens utvidede ledergruppe på linje med seksjons- og virksomhetsledere. For å sikre koblingen til kommuneorganisasjonen er det etablert et partnerskap mellom staten og kommunen som ivaretar en felles overordnet eierfunksjon. Partnerskapet i Løten utgjøres av fylkesdirektøren i NAV i Hedmark og rådmannen ved kommunalsjefen for velferd. Partene er likeverdige samarbeidsparter. Formålet med avtalen er i fellesskap å arbeide for: flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad enklere for brukerne og mer tilpasset brukernes behov en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning Frivilligsentralen i Løten Hovedintensjonen ved oppstart av Frivilligsentralen i Løten i 1995 var å bedre omsorgstjenestene i kommunen. Tiltakene skulle ikke erstatte, men være et supplement til de øvrige omsorgtjenestene. Frivilligsentralen kan virkeliggjøre formålet dels ved å sette i gang egne tiltak, dels gjennom felles tiltak med Løten kommune, lag og enkeltpersoner. Løten kommune er medlem av Frivilligsentralen sammen med ideelle organisasjoner, lag og enkeltpersoner. Løten kommunes representant i styret er oppnevnt av Kommunestyret. Stat og kommune skal bidra likt med økonomiske midler til Frivilligsentralen. Kommunestyret vedtok ved budsjettbehandlingen for 2011 å videreføre sitt økonomiske engasjement i Løten Omsorg. Sentralen har lokaler i Bøndernes Hus noe som gir muligheter til å utvikle tjenesten og bli en god møteplass. Aktiviteten øker for hvert år både når det gjelder antall frivillige, antall brukere og antall frivillige timer. Frivilligsentralen satte i 2010 i gang en evaluering av virksomheten. Dette arbeidet avsluttes i Oplandske Bioenergi AS Løten kommune inngikk i 2008 avtale med Oplandske Bioenergi AS om utbygging av et fjernvarmeanlegg for vannbåren varme. Anlegget ble offisielt åpnet den og leverer vannbåren varme til Østvang skole, Løten helsetun, Løten bosenter, Løten ungdomsskole, Tingberg, Løtenhallen, Mega 2. etasje og Meierivegen12. Pensjon Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er kommunens leverandør av pensjonsforsikring til sine ansatte, utenom lærerne. Kommunen utøver aktivt sin eierposisjon i selskapet gjennom KS Hedmark. Statens Pensjonskasse (SPK) forvalter pensjonsforsikringene til ansatte lærere. Hedmark Revisjon IKS Hedmark Revisjon IKS ble etablert den og eies av kommunene Elverum, Engerdal, Hamar, Løten, Ringsaker, Stange, Stor-Elvdal, Trysil og Åmot. Selskapet har som primæroppgave å revidere kommuneregnskapene for eierkommunene Selskapet er lokalisert på Kilde i Løten kommune. 24 Årsmelding 2010 Løten kommune

25 ARBEIDSPROSESSER Blant kommunens ledelsesprinsipper er løpende forbedring. Rådmann, kommunalsjefer og virksomhets-/seksjonsledere skal fortløpende evaluere de oppnådde resultater og på dette grunnlaget initiere tiltak for forbedring. En rekke større og mindre prosjekt pågår i kommunen til enhver tid for å bedre våre tjenester (tjenesteprosesser) og for å forbedre støttesystemene (administrative prosesser). Resultatutviklingen er nærmere beskrevet i andre kapitler i årsmeldingen. At kommunen har oppnådd visse resultatforbedringer, skyldes i stor grad det bevisste prosessforbedringsarbeidet som er i gang i store deler av kommuneorganisasjonen. I 2010 har kommunen brukt de største ressursene til slikt utviklingsarbeid på disse områdene: Kvalitetssystem Etter forslag fra styringsgruppa for kvalitetskommuneprogrammet vedtok kommunestyret i 2009 å gå til innkjøp av et elektronisk kvalitetssystem for kommunen. Arbeidet med å utvikle og implementere systemet har pågått siden sommeren og vil ventelig bli sluttført i Virksomhetsområdet Teknisk forvaltning er pilot for bruk av systemet. Kvalitetssystemet skal omfatte de fleste arbeidsprosesser og har som formål å beskrive standarden for hver enkelt arbeidsprosess, fungere som registreringssystem for avvik fra denne standarden, automatisk rapportere avviket og utløse handlinger som lukker avviket. Skolene begynte å legge inn arbeidsprosesser/rutiner som beskriver standarden for alle arbeidsprosesser, registreringssystem for avvik i EQS (Extend Quality System) i NY GIV NY GIV er et nasjonalt prosjekt for å øke gjennomføringen i videregående opplæring. Løten kommune tilbyr enkelte 10.-klassinger ekstra opplæring for å forbedre deres kunnskaper i de grunnleggende ferdighetene lesing, skriving og regning. Dette skjer i samarbeid med tre andre kommuner i regionen. Prosjektet starter opp i 2011, men forarbeidene ble utført høsten Økt læringsutbytte ØLU økt læringutbytte for alle elever er et strategidokument som ble vedtatt i Av satsingsområder herfra som er gjennomført i 2010 er tilbakeføring av sekretærstilling til Østvang og Løten ungdomsskole og opprettelsen av stilling som skolefaglig rådgiver. Løten samarbeider videre med Stange, Bretvedt kompetansesenter og HIPPT om metoder for å bedre elevenes leseforståelse. Felles leseplan for Løtenskolene er i bruk ved alle skolene. Elevvurdering Elevvurderingsnettverket har arbeidet med mål- og vurderingsplan for Løtenskolen. Elevvurdering er pålagt og nødvendig for å sørge for at elevene får riktig tilbakemelding på sine arbeider og at de skal veiledes om hvordan de kan få bedre måloppnåelse i fag. Elevvurdering av måloppnåelse skal foregå fra første trinn. Elevene skal oppleve at karaktersettingen ved ungdomsskolen tilsvarer den elevvurderingen de har mottatt ved barneskolen. Leksehjelp i SFO Leksehjelp ble innført i august Dette medførte en liten nedgang i antall barn i SFO, Årsmelding 2010 Løten kommune 25

26 og en liten prisreduksjon for de som har full SFO-plass og leksehjelp. Graderte plasser, 40% og 80% plass ble en ny mulighet for opphold i SFO. Det er litt tidlig å si noe om resultatet av leksehjelpen, men organisering og gjennomføring vil bli vurdert ved skoleårets slutt. Språkstimulerende tiltak i barnehagen Tidlig innsats begynner i barnehagen. Barnehagene har språkstimulering som satsingsområde. Barnhageansatte har gjennomført opplæring i TRAS - et kartleggingsverktøy for barn 2 5 år som etter hvert vil tas i bruk i alle barnehagene. Resultater fra TRAS gir viktig informasjon om det enkeltes barns språkforståelse til lærere på barnetrinnet. Barnehagene deltar i et regionalt samarbeidsprosjekt Leonardo da Vinci Increased competence better pre-schools sammen med Hamar, Stange og Ringsaker. Oppstart i 2010 ferdig i Utveksling av erfaring i Skottland og Sverige. Kvalitetskommuneprogrammet God Bedring I 2008 besluttet Løten kommune å delta i kvalitetskommuneprogrammet gjennom kommunal- og regionaldepartementet med prosjektet God Bedring. Programmet ble offisielt avsluttet til sommeren 2010, men Løten kommune valgte å gå videre med deler av prosjektet frem til Prosjektet er nå endelig avsluttet, og følgende er gjennomført: 1. Kvalitetssikring av saksbehandling Delprosjektet ble avsluttet sommeren 2009 og har blant annet medført kvalitetssikring av alle maler innen saksbehandling. 2. Uønsket deltid Det er laget nye retningslinjer til bruk mot uønsket deltid i kommunen. Først og fremst er dette en utfordring innen helse- og omsorg, men også andre områder har medarbeidere som ønsker større stillingsbrøker, for eksempel i barnehager. 3. Redusert sykefravær Post 1 og 2 ved Løten Helsetun, samt bofellesskapet i Sykehusveien 12 deltok i delprosjektet der hovedmålet var å redusere sykefravær ved å fokusere på kvalitet i tjenesten. Et av delmålene var 1/3 dels reduksjon av sykefraværet fra januar til desember Alle ansatte, tillitsvalgte og ledere ved hver avdeling ble involvert i arbeidet med å se på hvilke områder den enkelte avdeling burde ta tak i for å få resultater. Dette medførte at hver avdeling har gjennomført ulike tiltak og endringer i sin avdeling som de selv mener var nødvendig for å øke nærværet og kvalitet på tjenesten. Eksempler på tiltak er økt oppmerksomhet på, og gjennomgang av, avdelingens rutiner, tettere oppfølging av sykemeldte, bruk av avventende sykemelding, individuelle tilrettelegginger på turnus og teambasert jobbing. Alle avdelinger melder om bedring i arbeidsmiljøet. En avdeling har nådd målet, og de to andre viser en positiv utvikling, med lavere sykefravær. Prosjektets arbeid er planlagt videreført på alle avdelinger etter prosjektavslutning. Sjøl om prosjektet er formelt avsluttet i 2010 vil aktivitetene bli videreført. 4. Veiledning i relasjonsledelse Det er gjennomført et halvt års veiledning i realsjonsledelse på virksomhetsledere og avdlingsledere ved hjelp av egne veiledere fra Løten kommune. 5. Røykeforbud Etter forslag fra styringsgruppa for bedre kommune vedtok Arbeidsmiljøutvalget å henstille kommunestyret om å innføre røykeforbud i kommunen. Kommunestyret avviste forslaget. Andre tiltak vil ivarksatt i Årsmelding 2010 Løten kommune

27 RESULTAT - INNLEDNING På de følgende sidene kan du lese hvilke resultat som er oppnådd i Løten kommunes virksomheter og seksjoner i En del resultater er gjengitt også for 2007, 2008 og 2009 for at utviklingen over tid skal komme tydelig til uttrykk. Likedan gir vi her en oversikt over nøkkeltallene for virksomheter og seksjoner, tall som i første rekke har som formål å illustrere omfanget av aktivitetene og etterspørselsutviklingen etter de ulike kommunale tjenestene i de 20 virksomhetene og de fire seksjonene. På de 12 hovedmålsområdene er resultatene som følger ved utgangen av 2010: Hva handler det om? 1) Det skal være attraktivt å bli boende og å flytte til Løten 2) Løten skal være attraktiv for unge familier i etableringsfasen 3) Det skal være trygt å vokse opp i Løten 4) Skolebarna våre skal ha en trygg og god skolehverdag Hva er hovedmålet? Målbart mål Resultat En moderat befolkningsvekst Et økt antall nyfødte Trygg oppvekst Godt læringsmiljø 5) Gode skoler Godt læringsutbytte 6) Brukerne av de kommunale tjenestene skal være godt fornøyde med de tjenestene de får 7) Løten kommune skal være en god og attraktiv arbeidsplass Tilfredse brukere God medarbeidertilfredshet Kommunen skal i løpet av 2010 passere innbyggere Antall nyfødte i kommunen i løpet av et år skal være mer enn 70 Barnehagedekning > 100% Elevtilfredshet: ETI* > 3,5 Skala fra 1 5 Nasjonale prøver > 2 (barneskolene) Nasjonale prøver og eksamen (U-skolen) > 3,2 Brukertilfredshet BTI** > 5. skala 1-6 Medarbeidertilfredshet MTI*** > 4, : : : 69 barn 2009: 70 barn 2010: 65 barn 2010: >100% 2009: 3,7 2010: 4,1 I 2010: Barneskolene: 2,15 Ungdomsskolen: 2,9 2010: 5,1.**** 2009: 4,6**** 8) Løten kommune skal være en trygg, trivelig og sunn arbeidsplass 9) Det skal være attraktivt å etablere næringsvirksomhet i Løten Lavt sykefravær Vekst i antall foretak med ansatte Mål 2010: < 8% ,2% **** ,2%.**** > 170 foretak med ansatte 2008: : : 177 Årsmelding 2010 Løten kommune 27

28 Hva handler det om? 10) Kommunen skal ta vare på alle ressursene i kommunen på en bærekraftig måte 11) Riktig ressursforvaltning 12) Bærekrafting ressursforvaltning Hva er hovedmålet? Målbart mål Resultat Samsvar mellom budsjett og regnskap God økonomistyring Håndterbar gjeld Netto driftsresultat> 3% Økonomisk resultat på alle ansvar <100% av netto budsjett-ramme Netto lånegjeld <50% av brutto driftsinntekt : >3% 2009: 6,7 mill, 2% 2010: 12,3 mill, 3% 2010: <100 % på 27 av 30 ansvar**** 2009: 69% 2010: 67% * ETI: Elevtilfredshetsindeks (skala 1-5) ** BTI: Brukertilfredshetsindeks (skala 1-6) *** MTI: Medarbeidertilfrdshetsindeks (skala 1-6) **** Se nærmerer om resultatene i målekartene for virksomhetsområdene og seksjonene Resultatvurdering I 2010 hadde kommune en bedre befolkningsvekst enn på mange år; en økning fra til betyr en vekst på 80 personer, eller 1,2% som tilfredsstiller målet om en moderat befolkningsvekst. Løten kommune hadde den største relative befolkningsveksten i hele fylket. Kommunen nådde i 2010 også målet om full barnehagedekning. Sjøl om den organiske veksten (67 nyfødte i 2010) holder seg lavere enn målet, kan tilflytningen tyde på at det vil komme et nytt press på barnehagetilbudet. Kommunen har et positivt netto driftsresultat på ca 12,3 millioner kroner. Også det resultatet samsvarer i tilfredsstillende grad med målet, netto driftsresultat >3% er det første året i Løten kommunes historie med inntekter fra eiendomsskatt. Innføringen av eiendomsskatten i 2010 er en hovedforklaring på det gode resultatet og representerer alene er merinntekt på 7,7 millioner kroner. Læringsmiljøet i skolene har gjort et nytt sprang i riktig retning. En elevtilfredshetsindeks på 4,1 på en skala fra 1 6 er klart bedre enn landsgjennomsnittet. Læringsutbyttet i barneskolene passerte landgjennomsnitt med god margin i At kommunen innen barneskolene oppnår dette resultatet (2,15 mot et landsgjennomsnitt på 2,0) er en milpæl i kommunens skolehistorie. Det gjenstår enda noe før kommunen passerer det målet også for ungdomsskolen. I november 2010 gjennomførte kommunen for tredje gang en brukerundersøkelse. Kommunesyret har satt målet såpass høyt som 5,0 på en skala fra 1-6. Målet ble likevel nådd med et resultat på 5,1. Endelig kan vi konstatere at kommunen også i 2010 i antall foretak med ansatte fra 160 til 177, klart over målet på 170. Rådmannen bedømmer denne resultatutviklingen som meget tilfredsstillende. 28 Årsmelding 2010 Løten kommune

29 RESULTAT - OPPVEKST Tjenesteområdet oppvekst består av 10 virksomhetsområder, hvorav fem barnehager, fire barneskoler og Løten Ungdomsskole og bibliotek. Det er i tillegg fire private barnehager i kommunen. Barnehager Barnehager Nøkkeltall barnehager Antall plasser Jønsrud Lund Ryli Skøienhagan Ådalsbruk Sum Antall barn Jønsrud Lund Ryli Skøienhagan Ådalsbruk Sum Antall årsverk Jønsrud 6,6 6,6 7,1 7,1 Lund 6,7 6,7 7,0 6,7 Ryli 7,6 7,8 8,0 7,7 Skøienhagan 7,0 7,0 7,4 8,3 Ådalsbruk 6,8 6,8 7,0 7,0 Sum 34,7 34,9 34,9 36,8 Resultat barnehager Brukertilfredshet* Jønsrud 5,1-5,2 Lund 5,5-5,6 Ryli 5,7-5,7 Skøienhagan 5,4-5,4 Ådalsbruk 5,2-5,0 Gjennomsnitt 5,4-5,4 Medarbeidertilfredshet* Jønsrud 4,8-5,1 - Lund 5,7-5,4 - I kolonnen for 2007 brukes tall for Ryli 5,7-5,1 - Skøienhagan 5,4-4,5 - Ådalsbruk 5,3-4,0 - Gjennomsnitt 5,4-4,8 - Årsmelding 2010 Løten kommune 29

Løten kommune. Årsmelding

Løten kommune. Årsmelding Løten kommune Årsmelding 2011 www.loten.kommune.no Løten kommune Besøksadresse: Kildeveien 1, 2340 Løten Postadresse: Postboks 113, 2341 Løten Tlf.: 62 56 40 00 Epost: post@loten.kommune.no Internett:

Detaljer

Årsmelding Løten kommune 2009

Årsmelding Løten kommune 2009 Årsmelding Løten kommune 2009 Redaksjon Årsmelding 2009: Rådmann Gaute Arneson, Stabssjef Frank Hauge og infomasjonsrådgiver Sigrid Friis Ruud. Trykk: Kopi og Grafisk, MjøsAnker AS. 2 Årsmelding 2009 Løten

Detaljer

Saksframlegg LØTEN KOMMUNE

Saksframlegg LØTEN KOMMUNE Samlet saksfremstilling Arkivsak: 02/00084 Saknr Utvalg Møtedato 0134/04 Formannskapet 01.12.2004 0086/04 Kommunestyret 17.12.2004 Løpenummer: 009625/04 Saksnummer: 02/00084 Arkivkoder: L00 &17 Saksbehandler:

Detaljer

Løten kommune. Årsmelding

Løten kommune. Årsmelding Løten kommune Årsmelding 2012 www.loten.kommune.no Løten kommune Besøksadresse: Kildeveien 1, 2340 Løten Postadresse: Postboks 113, 2341 Løten Tlf.: 62 56 40 00 Epost: post@loten.kommune.no Internett:

Detaljer

Årsmelding Midtpunkt med mangfold

Årsmelding Midtpunkt med mangfold Årsmelding 2013 Midtpunkt med mangfold Løten kommune Besøksadresse: Kildeveien 1, 2340 Løten Postadresse: Postboks 113, 2341 Løten Tlf.: 62 56 40 00 Epost: post@loten.kommune.no Internett: www.loten.kommune.no

Detaljer

Handlingsplan 2017 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune

Handlingsplan 2017 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune Handlingsplan 2017 Plan for likestilling, inkludering og mangfold 2016-2020 Søgne kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 04.04.2017 - PS 9/17. Innholdsfortegnelse 1 Hensikt... 3 1.1 Handlingsplanen

Detaljer

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal, 13. oktober 2015 Utdanningsdirektørens ansvarsområde Utdanningsdirektør 24 (+1) virksomhetsledere Budsjett 2015:

Detaljer

Årsmelding 2007 Løten kommune

Årsmelding 2007 Løten kommune Kjære leser Velkommen til å lese årsmeldingen for Løten kommune for 2007. Vi ønsker gjennom denne årsmeldingen å gi en beskrivelse av tilstanden i Løten kommune i 2007 og håper du som leser vil finne vår

Detaljer

Årsmelding med årsregnskap 2015

Årsmelding med årsregnskap 2015 Årsmelding med årsregnskap 2015 Presentasjon for komiteene 09.05.2016 Agenda Prosess Økonomiske nøkkeltall Oppfølging innsatsområder Årsrapporter fra kommunalområdene Komiteene 09.05.2016 2 Prosess Årsregnskapet

Detaljer

Handlingsplan 2016 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune

Handlingsplan 2016 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune Handlingsplan 2016 Plan for likestilling, inkludering og mangfold 2016-2020 Søgne kommune Vedtatt i kommunestyret 28.04.2016, K-24/16 og K-25/16. Innholdsfortegnelse 1 Hensikt...3 1.1 Handlingsplanen må

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Mosvik barnehage og skole

VIRKSOMHETSPLAN Mosvik barnehage og skole VIRKSOMHETSPLAN 2013 Mosvik barnehage og skole 1. Om resultatenheten Mosvik barnehage og skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Mosvik barnehage Toril Alstad Damås Rita

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE mellom Kongsvinger kommune og NAV Hedmark

SAMARBEIDSAVTALE mellom Kongsvinger kommune og NAV Hedmark SAMARBEIDSAVTALE mellom Kongsvinger kommune og NAV Hedmark 1. Samarbeidsparter Samarbeidsavtalen er inngått mellom Kongsvinger kommune og Arbeids- og velferdsetaten i Hedmark. Avtalen gjelder drift av

Detaljer

Løtenmodellen. En metode for redusert sykefravær gjennom bruk av

Løtenmodellen. En metode for redusert sykefravær gjennom bruk av Sammen om en bedre kommune Løtenmodellen En metode for redusert sykefravær gjennom bruk av Samarbeid mellom ansatt, leder, NAV og lege Økt lederkompetanse Bruk av avventende sykmelding Forebyggende arbeid

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten Sandvollan skole og barnehage Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Thomas Herstad Barnehage Bodil Myhr

Detaljer

Møteinnkalling. Sted: Fylkeshuset, Møterom Femunden. Dato: Klokken:

Møteinnkalling. Sted: Fylkeshuset, Møterom Femunden. Dato: Klokken: Møteinnkalling Sted: Fylkeshuset, Møterom Femunden Dato: 22.10.2013 Klokken: 0900-1300 Sak 09/13 Valg av leder og nestleder av Regionrådet for Hamarregionen Innstilling til vedtak: Ordføreren i Løten kommune,

Detaljer

Årsrapport 2013. Sandvollan skole og barnehage

Årsrapport 2013. Sandvollan skole og barnehage Årsrapport 2013 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn: Sandvollan skole og barnhage. Enhetsleder Tjenester Tjenesteleder Brukere

Detaljer

Leve og bo i Løten. Løten Arbeiderparti

Leve og bo i Løten. Løten Arbeiderparti Leve og bo i Løten Løten Arbeiderparti program 2011 2015 Leve og bo bedre i Løten! I Løten har vi gode forutsetninger for å leve «det gode liv» i alle livets faser. Mitt ønske er å bidra til at ungene

Detaljer

Vedlegg III. Rekruttering. Handlingsplan for Temaplan for et mangfoldig arbeidsliv i Trondheim kommune Kjønn. Etnisitet

Vedlegg III. Rekruttering. Handlingsplan for Temaplan for et mangfoldig arbeidsliv i Trondheim kommune Kjønn. Etnisitet III Handlingsplan for Temaplan for et mangfoldig arbeidsliv i Trondheim kommune 2013-2016 Rekruttering Kjønn Når søkerne står tilnærmet kvalifikasjonsmessig likt, tilsettes menn i kvinnedominerte yrker

Detaljer

Årsmelding med årsregnskap 2016

Årsmelding med årsregnskap 2016 Årsmelding med årsregnskap 2016 Presentasjon for formannskapet 10.5.2017 Agenda Prosess Økonomiske nøkkeltall Oppfølging innsatsområder Innstilling til vedtak Formannskapet 10.05.2017 2 Prosess Årsregnskapet

Detaljer

Behandling av strategisk plan for Glåmdal regionråd

Behandling av strategisk plan for Glåmdal regionråd KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 29.01.2013 004/13 HNY Saksansv.: Rune Lund Arkiv:K1-026, K3- &00 : Arkivsaknr.: 11/2611 Behandling av strategisk plan

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014

LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014 LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014 INNHOLD INNLEDNING... 1 KJØNNSFORDELING... 1 KJØNN OG DELTID... 3 KJØNN OG LØNN... 5 SENIORTILTAK... 5 MOBBING, INKLUDERING, VARSLING... 5 HANDLINGSPLAN

Detaljer

Virksomhetsplan kommunalomra de oppvekst 2017

Virksomhetsplan kommunalomra de oppvekst 2017 Virksomhetsplan kommunalomra de oppvekst 2017 Innledning Virksomhetsplanen for kommunalområde oppvekst bygger på kommuneplanens samfunnsdel og økonomiplanen for perioden 2017 2020. Med utgangspunkt i mål

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

Komité for oppvekst og utdanning i Drammen

Komité for oppvekst og utdanning i Drammen Komité for oppvekst og utdanning i Drammen v/komitéleder Kristin Haftorn Johansen Temamøte for Drammen, Svelvik og Nedre Eiker 15. mai 2017 22.05.2017 1 Innhold 1. Politisk styringsform og ansvarsfordeling

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret 09.09.14 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den 17.12.14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALGET I SELBU KOMMUNE. Utkast til kontrollutvalgets møte den

ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALGET I SELBU KOMMUNE. Utkast til kontrollutvalgets møte den ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALGET I SELBU KOMMUNE Utkast til kontrollutvalgets møte den 21.2.2017. Innholdsfortegnelse 1. OM KONTROLLUTVALGET, MANDAT OG SAMMENSETNING... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS SAMMENSETNING...

Detaljer

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel KLÆBU KOMMUNE Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune Høringsutkast Kommuneplan 2010 2021 Samfunnsdel Formannskapets forslag, 25.11.2010 KOMMUNEPLAN FOR KLÆBU 2010-2021 SAMFUNNSDEL Formannskapets forslag,

Detaljer

ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALGET I SELBU KOMMUNE. Vedtatt i sak 5/17 i kontrollutvalgets møte den

ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALGET I SELBU KOMMUNE. Vedtatt i sak 5/17 i kontrollutvalgets møte den ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALGET I SELBU KOMMUNE Vedtatt i sak 5/17 i kontrollutvalgets møte den 21.2.2017. Innholdsfortegnelse 1. OM KONTROLLUTVALGET, MANDAT OG SAMMENSETNING... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2013

KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2013 KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2013 1 1. KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER 1.1 Kommuneloven 77 Kontrollutvalget skal på vegne av kommunestyret sørge for det løpende tilsynet med forvaltningen av kommunen.

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE STRAND KOMMUNE ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 06/2099-9 11/7635 410 05.04.2011 ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE SAMMEN OM TRIVSEL! Generell del Mål Arbeidsgiverpolitikk Medbestemmelse

Detaljer

PROGRAMOMRÅDE 01 VIRKSOMHETSPLAN FOR BRAGERNES BARNEHAGEOMRÅDE. Anne Gjemmestad Nilsen Virksomhetsleder

PROGRAMOMRÅDE 01 VIRKSOMHETSPLAN FOR BRAGERNES BARNEHAGEOMRÅDE. Anne Gjemmestad Nilsen Virksomhetsleder PROGRAMOMRÅDE 01 VIRKSOMHETSPLAN FOR BRAGERNES BARNEHAGEOMRÅDE 2012 Anne Gjemmestad Nilsen Virksomhetsleder Virksomhetsleder har ansvar for virksomhetsplanen og gjennomføring av denne. rategier i kommune-

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2010-2021 Forslag dat. 19.04.2010 Visjon: Klæbu en kommune i forkant Hovedmål: Klæbu skal være: - en selvstendig kommune som er aktiv i interkommunalt samarbeid - en aktiv næringskommune

Detaljer

Søknadsskjema - Saman om ein betre kommune Ref. (Maks. 5 sider Kommune(r) Verdal kommune og Levanger kommune

Søknadsskjema - Saman om ein betre kommune Ref. (Maks. 5 sider Kommune(r) Verdal kommune og Levanger kommune KOMMUNAL OG REGIONALDEPARTEMENTET Søknadsskjema - Saman om ein betre kommune Ref. (Maks. 5 sider Kommune(r) Verdal kommune og Levanger kommune Kontaktperson Tlf, e-post, stillingstittel Inger J Uthus-

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument Strategidokument 2017-2020 14.11.2016 1 Utgangspunktet er politisk vedtatt Må legge til grunn at gjeldende økonomiplan er en ferdig politisk prioritert plan, både hva gjelder mål, tiltak og økonomi. Det

Detaljer

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum Hovedutfordring 1 - Bydelens særskilte ansvar for sentrum I forbindelse med bydelsreformen fikk bydelen 1. januar 2004 ansvar for Oslo sentrum. Dette innebærer forvaltningsansvar og tilsynsvirksomhet for

Detaljer

Arkivkode: 4/1 03 Journalnr.: 2017/13028

Arkivkode: 4/1 03 Journalnr.: 2017/13028 Arkivkode: 4/1 03 Journalnr.: 2017/13028 KONTROLLUTVALGET I HASVIK KOMMUNE ÅRSMELDING 2016 1. UTVALGETS SAMMENSETNING Kontrollutvalget har i perioden hatt følgende sammensetning: Leder: Carina Prytz- Wallmann

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Tonje Iren Sakariassen Sundet

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Tonje Iren Sakariassen Sundet Møteprotokoll Utvalg: Komite for oppvekst, kultur og idrett Møtested: Borgklinten og Bruholmen, Ørland rådhus Dato: 10.11.2016 Tid: 09:00 13.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn

Detaljer

KVALITETSKOMMUNEPROGRAMMET 2007-2009

KVALITETSKOMMUNEPROGRAMMET 2007-2009 Delprosjekt: Redusere uønsket deltid, Møtereferat fra 14.01.09 Tilstede: Une Hallem Elin Tuseth Unni Haugan Bodil Skotnes Lise Heggdal Anne Grete Woll, prosjektleder Kvalitetskommuneprogrammet Ikke møtt:

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 1 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Opplæringsloven: Skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Tilstandsrapporten skal omhandle læringsresultater,

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret 06.09.16 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2017 Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2.

Detaljer

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab RISØR KOMMUNE Rådmannens stab Arkivsak: 2012/1510-0 Arkiv: 141 Saksbeh: Sigrid Hellerdal Garthe Dato: 22.01.2013 Hovedmål og satsingsområder til kommuneplanen 2014-2025 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Helse-

Detaljer

Tilpasning av krisesenterdriften i Glåmdal til nye lovkrav fra lokalisering, organisering og finansiering

Tilpasning av krisesenterdriften i Glåmdal til nye lovkrav fra lokalisering, organisering og finansiering KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Kommunestyret KAMO Formannskap KAMO Formannskap 11.09.2012 048/12 KAMO Formannskap 25.09.2012 052/12 KAMO Saksansv.: Torleif Lindahl

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR OPPVEKST- OG KULTURKOMITEEN

MØTEPROTOKOLL FOR OPPVEKST- OG KULTURKOMITEEN LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR OPPVEKST- OG KULTURKOMITEEN MØTEDATO: 17.09.2012 MØTESTED: Lunner barneskole MØTELEDER: Nestleder Vanja Stenslie Krakk BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 13/12 16/12 DOKUMENT

Detaljer

ARNESON CONSULTING SØNDRE LAND KOMMUNE. Forprosjekt

ARNESON CONSULTING SØNDRE LAND KOMMUNE. Forprosjekt SØNDRE LAND KOMMUNE Forprosjekt 23.11.2011. Forprosjekt organisasjonsgjennomgang Forstudie forprosjekt - hovedprosjekt Hvilke tiltak, løsninger eller endringer kommunen kan foreta for å oppnå prosjektmålet

Detaljer

Kommunedelplan for helse og omsorg - handlingsdel. Rådmannens forslag FS FS KS

Kommunedelplan for helse og omsorg - handlingsdel. Rådmannens forslag FS FS KS 2018-2021 Forord Overordna mål for denne planen: Fra passiv mottaker til aktiv deltaker Handlingsdelen til kommunedelplanen beskriver strategier og tiltak som skal gjennomføres de 4 påfølgende årene. Kommunedelplan

Detaljer

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for barnehager og skoler

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for barnehager og skoler Forslag til planprogram Kommunedelplan for barnehager og skoler 2017-2029 26.4.2016 Forslag til planprogram for barnehager og skoler i Alta kommune Side 1 Innhold 1.0 Bakgrunn og forankring i kommunens

Detaljer

16.4. Medarbeiderperspektivet

16.4. Medarbeiderperspektivet 16.4. Medarbeiderperspektivet Bystyret har det øverste arbeidsgiveransvaret for kommunens vel 3000 medarbeidere. Bystyret ønsker at arbeidet med en helhetlig arbeidsgiverstrategi samsvarer med kommunens

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - NAMSOS KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver

Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver = ikke lovpålagt, L-IN = lovpålagt men uten angivelse av nivå eller omfang NB: Liste uten å ha sjekket med de tjenesteområdene Kommunedelplan Samfunnsutvikling Ressurser

Detaljer

Kvalitetskommuneprogrammet - nærvær gir kvalitet -

Kvalitetskommuneprogrammet - nærvær gir kvalitet - Det overordnede målsetting er å øke kvaliteten og effektiviteten på det kommunale tjenestetilbudet slik at innbyggerne merker en forbedring. Det er et særskilt mål å redusere sykefraværet Dato: 02.04.2008

Detaljer

Pedagogisk-psykologisk tjeneste i Værnesregionen

Pedagogisk-psykologisk tjeneste i Værnesregionen Vertskommuneavtale (KL`s 28c - felles folkevalgt nemnd) om Pedagogisk-psykologisk tjeneste i Værnesregionen mellom Tydal kommune Selbu kommune Meråker kommune Frosta kommune og Stjørdal kommune (vertskommune)

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 3. oktober 2012

Innkalling til AU-møte onsdag 3. oktober 2012 Ordfører Svein Borkhus Ordfører Hans Vintervold Ordfører Ragnhild Aashaug Ordfører Norvald Illevold Ordfører Egil Eide Ordfører Arnfinn Nergård Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per Gunnar

Detaljer

NAV Levanger lokal samarbeidsavtale UTKAST 25.04.08 LOKAL SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN I NORD-TRØNDELAG LEVANGER KOMMUNE

NAV Levanger lokal samarbeidsavtale UTKAST 25.04.08 LOKAL SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN I NORD-TRØNDELAG LEVANGER KOMMUNE NAV Levanger lokal samarbeidsavtale UTKAST 25.04.08 LOKAL SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN I NORD-TRØNDELAG OG LEVANGER KOMMUNE Bæst i lag Innhold 1. Samarbeidsparter... 3 2. Formål...

Detaljer

Årsrapport 2013. Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring

Årsrapport 2013. Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring Årsrapport 2013 Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

Lier kommune. Samarbeidsavtale. mellom. Lier kommune. NAV-Buskerud. etablering og drift av felles lokalkontor ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN

Lier kommune. Samarbeidsavtale. mellom. Lier kommune. NAV-Buskerud. etablering og drift av felles lokalkontor ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN Lier kommune ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN Samarbeidsavtale mellom Lier kommune og NAV-Buskerud om etablering og drift av felles lokalkontor 1. Parter Avtalen er inngått mellom Lier kommune og NAV Buskerud.

Detaljer

Intensjonsavtale for Rjukan kommune

Intensjonsavtale for Rjukan kommune Intensjonsavtale for Rjukan kommune Foto: Trond Stegarud Innledning Hjartdal og Tinn kommuner har som ledd i kommunereformen som Stortinget har vedtatt, gjennomført en naboprat og forhandlinger om denne

Detaljer

Fellesnemda reglement og delegeringer

Fellesnemda reglement og delegeringer Fellesnemda reglement og delegeringer Reglement 1. Det opprettes en fellesnemnd som skal samordne og ta seg av forberedelse til en ny kommune, jfr. Inndelingslova 26. Fellesnemnda blir valgt av og blant

Detaljer

Åmot kommune. Kommunestyreseminar. Vurdering av framtidige tjenestetilbud.

Åmot kommune. Kommunestyreseminar. Vurdering av framtidige tjenestetilbud. Kommunestyreseminar Vurdering av framtidige tjenestetilbud www.amot..no Nasjonal strukturreform Alle r er bedt om å delta i en prosess for gjennomgang av strukturen i Norge, jf. proposisjon 2015 Stortingsmelding

Detaljer

Plan for selskapskontroll for Trysil kommune

Plan for selskapskontroll for Trysil kommune Plan for selskapskontroll for Trysil kommune 1. BAKGRUNN... 2. KRAVET TIL SELSKAPSKONTROLL... 3. FORMER FOR SELSKAPSKONTROLL... a) Obligatorisk eierskapskontroll... b) Valgfri forvaltningsrevisjon... 4.

Detaljer

Saman om eit betre omdøme

Saman om eit betre omdøme Saman om eit betre omdøme Overordnet prosjektplan Versjon 30.04.2012 INNHOLDSFORTEGNELSE Bakgrunn... 3 Om Strand kommune... 3 Målsettinger... 4 Målbart utgangspunkt for prosjektstart... 4 Tiltak og milepæler...

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Ny lov om krisesenter (krisesenterloven) - tilpasning til lovens krav

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Ny lov om krisesenter (krisesenterloven) - tilpasning til lovens krav Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 2010/2734-4 Saksbehandler: Anne Margrethe Gansmo Saksframlegg Ny lov om krisesenter (krisesenterloven) - tilpasning til lovens krav Utvalg Utvalgssak

Detaljer

FELLES POLITISK TEMAMØTE OM BARNEHAGE SKOLE - OPPVEKST for Drammen, Nedre Eiker og Svelvik kommuner. Oppvekst- og utdanningsutvalget Svelvik

FELLES POLITISK TEMAMØTE OM BARNEHAGE SKOLE - OPPVEKST for Drammen, Nedre Eiker og Svelvik kommuner. Oppvekst- og utdanningsutvalget Svelvik FELLES POLITISK TEMAMØTE OM BARNEHAGE SKOLE - OPPVEKST for Drammen, Nedre Eiker og Svelvik kommuner Oppvekst- og utdanningsutvalget Svelvik 15.05.17 VELKOMMEN TIL SVELVIK 2 INNHOLD 1. Politisk styringsform

Detaljer

Kl. Nr. Tema / Sak Ansvarlig Velkommen - åpning av møtet - Opprop / sette møtet 12:00. Komitéleder - Godkjenning av saksliste - Permisjoner

Kl. Nr. Tema / Sak Ansvarlig Velkommen - åpning av møtet - Opprop / sette møtet 12:00. Komitéleder - Godkjenning av saksliste - Permisjoner HITRA KOMMUNE Fillan den 16. oktober 2014 Medlemmer og varamedlemmer av Oppvekstkomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Oppvekstkomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 06.02.2012 Tidspunkt: Kl. 17.00 21.15

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 06.02.2012 Tidspunkt: Kl. 17.00 21.15 Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 06.02.2012 Tidspunkt: Kl. 17.00 21.15 Følgende medlemmer møtte: Åse B. Lilleåsen Per Guttorm Haarstad Gunn Elin Krav

Detaljer

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE Arkivsaksnr.: 13/3262 Arkiv: A40 Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 09.10.2013 131/13 Formannskapet 15.10.2013

Detaljer

Telefonliste på nettet: Nye telefonnummer.

Telefonliste på nettet: Nye telefonnummer. Telefonliste på nettet: Nye telefonnummer. 62564000 Sentralbord 62564001 Fax/skriver Tingberg Kultur informasjon og service Mobil 62564006 Aud Marit Trettebergstuen 62564013 Bjørn Bergersen 48224309 62564003

Detaljer

MØTEINNKALLING. Presentasjon av enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester ved enhetsleder Wenche Korpberget.

MØTEINNKALLING. Presentasjon av enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester ved enhetsleder Wenche Korpberget. Frogn kommune Administrasjonsutvalget Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres

Detaljer

Saknr. 13/ Saksbehandler: Kasper Tøstiengen. PP-tjeneste i Glåmdalen - inngåelse av samarbeidsavtale. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 13/ Saksbehandler: Kasper Tøstiengen. PP-tjeneste i Glåmdalen - inngåelse av samarbeidsavtale. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 13/5056-1 Saksbehandler: Kasper Tøstiengen Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet vedtar å inngå en samarbeidsavtale med Sør-Odal kommune

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2009 i sak 13/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for 2009 ). (Endret og vedtatt i kommunestyrets møte 28.05.2009

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling Arbeidsgiverpolitikk fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 21. juni 2012 Arbeidsgiverpolitikk Arbeidsgiverpolitikk er de verdier, holdninger og den praksis som arbeidsgiver står for og praktiserer

Detaljer

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta Oversikt Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon Kommunelov Plan- og bygningslov Kommuneplan Samfunnsdel/strategidel, Frosta 2020 12 år langsiktig Vedlegg 1 Vedlegg 2 Arealdel Handlingsprogram

Detaljer

Oppfølging egenkontroll i kommunene v/ rådmann Kari Andreassen

Oppfølging egenkontroll i kommunene v/ rådmann Kari Andreassen Oppfølging egenkontroll i kommunene v/ rådmann Kari Andreassen Skal jeg nåigjen ståskolerett for kontrollutvalget? 85 tilrådingerfor styrket egenkontroll.. Men vi er jo godt i gang.. Hvorfor egenkontroll?

Detaljer

Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: F-salen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: F-salen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00 STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Administrasjonsutvalget F-salen, Rådhuset Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74 83 35 03. Varamedlemmer møter

Detaljer

Prosjektplan. Vadsø-modellen Tidlig innsats for barn og unge 0-18 år. Januar januar Vedtatt av styringsgruppa..

Prosjektplan. Vadsø-modellen Tidlig innsats for barn og unge 0-18 år. Januar januar Vedtatt av styringsgruppa.. Prosjektplan Vadsø-modellen Tidlig innsats for barn og unge 0-18 år Januar 2017- januar 2018 Vedtatt av styringsgruppa.. 1 Innhold Bakgrunn... 3 Prosjektmål... 3 Målgruppe... 4 Prosjektorganisering...

Detaljer

Hedmark fylkes eldreråd

Hedmark fylkes eldreråd Hedmark fylkes eldreråd Årsmelding 2012 Innledning Stortinget vedtok i november 1991 Lov om fylkeskommunale og kommunale eldreråd. I henhold til vedtaket har fylkeskommunale eldreråd vært lovpålagt fra

Detaljer

VIRKSOMHE. SOMHETSPLAN HIPPT 2012 oppdatert 02.03.12 .12

VIRKSOMHE. SOMHETSPLAN HIPPT 2012 oppdatert 02.03.12 .12 VIRKSOMHE SOMHETSPLAN HIPPT 2012 oppdatert 02.03.12.12 PPT er en lovpålagt kommunal og fylkeskommunal tjeneste som reguleres av opplæringslova 5-6. PPT skal hjelpe skolene med kompetanseheving og organisasjonsutvikling

Detaljer

ÅSNES KOMMUNE. Sakspapir. Saksnr. Utvalg Møtedato 091/16 Kommunestyre Arkiv: K1-030

ÅSNES KOMMUNE. Sakspapir. Saksnr. Utvalg Møtedato 091/16 Kommunestyre Arkiv: K1-030 ÅSNES KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utvalg Møtedato 091/16 Kommunestyre 27.06.2016 Saken avgjøres av: Saksansvarlig: Hauge, Frank Steinar Kommunereform i Åsnes Dokumentliste: Arkiv: K1-030 Arkivsaknr: 14/940

Detaljer

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE 3.3.16 God kobling mellom samfunnsdel og økonomiplan To prinsipielt forskjellige måter å bygge opp handlingsdel med økonomiplan i forhold til samfunnsdelens satsingsområder

Detaljer

Bystyret i Haugesund har valgt følgende medlemmer til kontrollutvalget:

Bystyret i Haugesund har valgt følgende medlemmer til kontrollutvalget: ÅRSMELDING 1. INNLEDNING Kommunelovens kapittel 12 omhandler internt tilsyn og kontroll. Det er kommunestyret selv som har det øverste tilsynet med den kommunale forvaltningen ( 76), men kommunestyret

Detaljer

Barnehage, skole, oppvekst og integrering

Barnehage, skole, oppvekst og integrering Barnehage, skole, oppvekst og integrering 12.11.2015 Utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal, 10. november 2015 Utdanningsdirektørens ansvarsområde Utdanningsdirektør 24 (+1) virksomhetsledere Budsjett

Detaljer

Østre Agder. Sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm

Østre Agder. Sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm Østre Agder Sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm Formålet til Østre Agder Samordne regionens og kommunenes interesser overfor fylket, staten og andre organer på region-, fylkes- og/ eller riksplan. Styrke

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars VIRKSOMHETSPLAN 2015 Sakshaug skole Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars 1. Om resultatenheten «Enhetens navn» Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug

Detaljer

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for lærere og skoleledere i grunnskolen skal ivareta nasjonale og kommunale satsingsområder i den hensikt

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 12.10.2015 Møtested:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 18.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlemmer Ordfører Ole André Myhrvold Varaordfører Christian

Detaljer

Prosjektplan Kvalitetskommuneprogrammet

Prosjektplan Kvalitetskommuneprogrammet Prosjektplan Kvalitetskommuneprogrammet Kommune: Sørum kommune Prosjektnavn: Helhetlig barnehage- og skoleutvikling i Sørum Planlagt startdato: 01.03.07 Planlagt sluttdato: 31.12.09 Oppdragsgiver: Sørum

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret 17.9.13 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Siden gjeldende kommuneplan er under rullering, og Vegårshei kommunestyre skal vedta

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 04.06.2014 Tidspunkt: 18:00 20:55

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 04.06.2014 Tidspunkt: 18:00 20:55 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 04.06.2014 Tidspunkt: 18:00 20:55 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Karl Bellen Leder H Bjørg Myran Nestleder FRP

Detaljer

Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal

Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal Høring trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Vi takker for tilsendt forslag til trafikksikkerhetsplan for Hattfjelldal kommune.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Tirsdag 18. februar 2014 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1545.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Tirsdag 18. februar 2014 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1545. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Tirsdag 18. februar 2014 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1545. Som medlemmer møtte: Rolv Ludvigsen (Ap), leder Torgeir Søfferud

Detaljer

Handlingsplan for Temaplan for et mangfoldig arbeidsliv i Trondheim kommune

Handlingsplan for Temaplan for et mangfoldig arbeidsliv i Trondheim kommune 140 III Handlingsplan for Temaplan for et mangfoldig sliv i Trondheim kommune 2013-2016 Rekruttering Kjønn: Når søkerne står tilnærmet kvalifikasjonsmessig likt, tilsettes menn i kvinnedominerte yrker

Detaljer

ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALGET. Meldal kommune. Behandlet i kontrollutvalget , sak 7/17

ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALGET. Meldal kommune. Behandlet i kontrollutvalget , sak 7/17 ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALGET Meldal kommune Behandlet i kontrollutvalget 15.2.2017, sak 7/17 1 1 Innledning Kontrollutvalget er et lovpålagt organ, jf. kommuneloven 77. Kontrollutvalget skal påse at

Detaljer