Deres ref: Vår ref: v1 10 desember 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Deres ref: Vår ref:429824-v1 10 desember 2010"

Transkript

1 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER Deres ref: Vår ref: v1 10 desember 2010 Protokoll nr /2011 fra styremøte 8 desember 2010 Terje Larsen Organisasjonssjef Postadresse: Henrik Wergelandsgt 4, Postboks 643, 4665 Kristiansand Telefon: Fax Bank Organiasasjonsnummer: adresse:

2 PROTOKOLL STYREMØTE Onsdag 8 desember 2010 Protokoll nr / v1 Side 2 av 9

3 Protokoll nr /2011 Protokollside 43 Styremøte Idrettens Hus 8 desember 2010 kl 1700 Person Funksjon Møtt Forfall Ikke møtt Ikke sak nr. Kun sak Liv Fiala Leder X Nina Sunnås Nestleder X Henrik Birkeland Styremedlem X Helge Henriksen Styremedlem X Trine Dragland Styremedlem X Jane Vigemyr Johnsen Styremedlem X Bernt Liland 1.varamedlem X Alf Erik Martinsen 2. varamedlem X Terje Larsen Org.sjef X Per Ivar Bristøl Adm.leder X Turid Åsen Utd.konsulent X Saksliste styremøte : Protokoll fra styremøte 11 november protokoll nr /2011 godkjent Referatsaker: Representasjoner siden sist: Åpning av Konsmo Flerbrukshall Larsen Turnstevne Gimlehallen Sunnås Andre møter: Møte med styret i Sirdal Skilag - utøveravtale Larsen Styremøte G9alt- fondet Larsen Møte med styre i Knaben IL - rettighetsavklaring Larsen Statusmøte med kontrollkomiteen Fiala,Larsen,Bristøl Fagsamling NIF - Ullevål Åsen 8.12 Møte i sameiet. H.W.gate 4 Bristøl Egne arrangementer: Aktivitetslederkurs barneidrett Spicheren Bratland Agderkonferansen for idrettsråd 2010 Styre+Adm Lederkurs ungdom Knutsen Temakveld i møteledelse Knutsen Veiledersamling i Grimstad Åsen Kurs barn m/ funksjonshemning tilrettelegging Ellefsen Startmøte Songdalen idrettsråd Økland v1 Side 3 av 9

4 Protokollside 44 A-SAKER - TIL ORIENTERING: Sak 109: Klubber/lag Ny klubb: Nye klubber: ingen Oppløste klubber: Kristiansand Frisbee Klubb Utmelding: ingen Cheerleading er tatt opp som gruppe i Kristiansand Studentidrettslag. Det er gjennomført medlemsundersøkelse i 12 idrettslag som ikke har registrert aktivitetstall ved siste idrettsregistrering i grupper. Undersøkelsen har medført at 9 grupper i disse idrettslagene er nedlagt - fordi det ikke er aktivitet i gruppene Sak 110: Lovrevisjon 2011 svar på høringsuttalelser Frist for endringsforslag/ nye paragrafer er satt til 5 januar Sak 111: Idrettspolitisk dokument Svarfrist er satt til 31 januar 2011 for innspill og meninger Sak 112: Dugnadsplikt og lotterisalg Idrettskretsen har orientert idrettslag om dugnadsplikt og lotterisalg Sak 113: Status politiattester i idrettslag Det ble orientert om status i idrettskretsen Sak 114: Vedr.fremtidig finansiering ig organisering av KIA Styret ble orientert om brev fra NIF/ vedtak i IS-sak 389 ( ) Sak 115: Referat fra møte med kontrollkomiteen Leder orienterte fra møte. Sak 116: Status regnskap pr dd og prognose årsresultat/ budsjett 2011 Det er ingen endringer i forhold til orientering på forrige styremøte. Prognose for årsresultat/ budsjett 2011 vil bli forelagt styre i neste styremøte B-SAKER TIL VEDTAK: Sak 117: Tingrepresentasjon - Høringsuttalelse Styret har tidligere mottatt høringsdokumentet, samt org.sjefs notat hvor det orienteres om bakgrunnen for saken med en faktabeskrivelse. På Agderkonferansen for idrettsråd ble det orientert om høringsdokumentet om tingsammensetning av idrettsstyremedlem Aslak Heim Pedersen v1 Side 4 av 9

5 Protokollside 45 Idrettsrådene i Vest-Agder var anmodet om å gi tilbakemelding på høringsdokumentet til idrettskretsen gi innspill til styrets høringsuttalelse til IS. Tilbakemeldingsfrist for idrettsrådene var 6 desember. Til styremøte forelå det kun en tilbakemelding fra Idrettsrådet i Farsund kommune. Hovedkonklusjonen i idrettsrådets tilbakemelding er at de ønsker at dagens mandatfordeling (75SF+75IK+Idrettsstyret(IS)) fortsetter. Vedtak Styret vedtar følgende høringsuttalelse til tingrepresentasjon, ved å svare følgende på spørsmålene i høringsdokumentet. Spørsmål 1: Mener dere tingsammensetningen bør endres? Primært: VAI ønsker ikke ny tingsammensetning Vedtaket ble fattet mot 2 stemmer Begrunnelse: Dagens sammensetning av Idrettstinget har en god begrunnelse det er pr dags dato ingen demokratisk skjevhet i styringen av norsk idrett som tilsier en stor endring av tingsammensetningen. Dagens sammensetning er en godt balansert og innarbeidet ordning som gjenspeiler forholdet mellom aktivitetslinjen og den politiske/ organisatoriske linjen på en god måte. Argumentasjonen understøttes ytterligere av de resultater som er oppnådd innenfor toppidrett, barneidrett, helse og anlegg. En balanse blant de tillitsvalgte som speiler og ivaretar hele idretts-norge, vil være viktig i en fremtid hvor idrettens rammebetingelser vil bli sterkt utfordret. Sekundært: VAI ønsker at et tredje alternativ blir vurdert. Dette alternativet innebærer en utvidelse av antallet mandater fra dagens 164 til 204. Alternativet vil fortsatt sikre balanse mellom særforbund og idrettskretser, samtidig med at vi får inn representasjon fra grunnfjellet i norsk idrett idrettslag/idrettsråd. Spørsmål 2: Hva er deres kommentar til de ni forutsetninger som er sitert i punktene A til I? A) Hovedmålet er organisatorisk å opprettholde en samlet idrettsorganisasjon. VAI kommentar: enig B) Ingen gruppering skal ha lovgivende flertall (2/3) alene. C) Antall delegater på Idrettstinget bør ikke overstige 200. VAIs kommentar: det er ønskelig å ha fokus på en god representasjon som gjenspeiler bredde og aktivitet i idretts-norge. Antall delegater skal være håndterbart, men må vurderes når styringsmodellen er fastlagt v1 Side 5 av 9

6 Protokollside 46 D) Idrettsstyret skal ha stemmerett på Idrettstinget. E) Idrettslagsrepresentasjon på Idrettstinget synes ikke å være aktuelt (ref. debatt på Ledermøtet i Tromsø mai 2010). VAIs kommentar: det er ønskelig med idrettslagrepresentasjon på Idrettstinget (2 pr fylke) med følgende fordeling: SF 75, IK -75, IS 13, utøvere 3, IL/IR 38 balanse mann/kvinne og særidrettslag og idrettsråd F) Utøverrepresentasjonen utvides til tre (olympisk representasjon, paralympisk representasjon og ikke-olympisk representasjon). Kravet om olympisk og paralympisk representasjon er nedfelt i de to organisasjonenes chartere. G) Fremtidig tingrepresentasjon (ref. 2-5) baseres på aktivitetstall, fremfor antall lag som i dag. Dette med utgangspunkt i de enkelte idretters egenart og anleggsbehov. H) Prinsippene for representasjon skal være så lik som mulig for særforbund og idrettskretser. VAIs kommentar: Nei endres til: prinsippene for representasjon skal være lik for særforbund og idrettskretser. I) 6 delegater bør være en øvre grense for antall representanter fra hvert organisasjonsledd. Spørsmål 3: Sekundært standpunkt modell med til sammen 204 delegater og representasjon fra særidrettslag/ idrettsråd. Begrunnelse Alternativet vil sikre balanse mellom særforbund og idrettskretser, samtidig med at vi får inn representasjon fra grunnfjellet i norsk idrett idrettslag/idrettsråd. Sak 118:Aktivering av midler fra oppløste klubber Viser til styreprotokoll nr /2011 fra styremøte 4 mai 2010 i saken. Følgende klubber ble oppløst pga manglende aktivitet: - Farsund Rideklubb - Lyngdal Ryttersportklubb Iht basisloven for idrettslag 18, tilfaller lagets eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret. For idrettslag og idrettsråd har Idrettsstyret delegert myndigheten til Idrettskretsens styre jf NIFs delegasjonsreglement pkt 3 e v1 Side 6 av 9

7 Protokollside 47 Idrettskretsen gjennomførte oppløsningen iht NIFs lover og bestemmelse. Klubbenes bankkonto ble avsluttet og gjenværende beløp overført idrettskretsens. Beløpene står i balansen i regnskapet. Fra disse klubbene ble det overført til sammen kr ,- til idrettskretsens balanse. Normal prosedyre i slike saker er å aktivere midlene innen rimelig tid normalt 2 år. Dette kan variere på bakgrunn av den tilstand klubben var i på oppløsningstidspunktet. Ved oppløsning overtar idrettskretsen alle juridiske forpliktelser til de oppløste klubbene. Hadde klubbene utestående fordringer som ikke var kjent ved oppløsningstidspunktet, overtar idrettskretsen disse fordringene. Det er en tidkrevende prosess å oppløse klubber. Idrettskretsen har betydelige administrative kostnader forbundet med en oppløsningsprosess (reiseutgifter, annonseutgifter, administrasjonskostnader) I denne konkrete saken anbefales det å overføre deler av beløp. Begrunnelsen ligger i at det er forholdsvis kort tid siden klubbene ble oppløst. Idrettskretsen er kjent med at rytterkretsen jobber med å etablere nye ridemiljøer i lokalmiljøene i Lista-regionen. Rytterkretsen ønsker å benytte disse midlene til utdanningstiltak for instruktører og dommere. Vedtak Styret vedtar å overføre kr ,- til Vest-Agder Rytterkrets. Beløpet skal disponeres til utdanningstiltak for å styrke ryttersporten - iht rytterkretsens styre bestemmelser. Styret i rytterkretsen utarbeider en plan for anvendelsen av midlene. Midlene overføres når idrettskretsen har mottatt planen. Sak 119: Lovforslag til Idrettstinget 2011 Alle organisasjonsledd er regnskaps- og revisjonspliktige (NIFs lov 2-17), og skal følge NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser Idrettslag med årlig omsetning på mer enn 5 mill plikter å ha engasjert revisor. Det er også flere idrettslag med en omsetning under 5 mill som har engasjert revisor. Iht NIFs lov 2-2 og 2-12 har idrettskretsen et ansvar for oppfølging og kontroll med idrettslagenes økonomi. Det er vanlig at en engasjert revisor ved gjennomgang av idrettslaget regnskap, vurderer idrettslagets disposisjoner, likviditet osv. Oppdager revisor store avvik, likviditetsproblemer osv sender revisor et nummerert brev til klubben, hvor klubben gjøres kjent med situasjonen. I NIFs lover og bestemmelse er det ingen hjemler som gir revisor informasjonsplikt til overordnet ledd. Dermed har idrettskretsen ingen mulighet til å kunne ta et initiativ før det er for sent i å hjelpe klubben ut av situasjonen et hjemmelsgrunnlag fins ikke i NIFs lov v1 Side 7 av 9

8 Vedtak Styre fremmer følgende lovforslag til Idrettstinget 2011: NIFs lov 2-17 Regnskap, revisjon og kontrollkomité Protokollside 48 Forslag til nytt 7. og 8. ledd: (7) Engasjert revisor som reviderer årsregnskap for organisasjonsledd underlagt NIF, plikter å rapportere til overordnet idrettsmyndighet ethvert forhold som omtales i revisors nummererte brev. Kopi av revisors brev med påpekninger som nevnt i revisorloven 5-2 fjerde ledd skal fortløpende sendes til overordnet idrettsmyndighet. (8) Overordnet idrettsmyndighet kan kreve at revisor gjør nærmere rede for bestemte angitte forhold i organisasjonsleddet. Revisors redegjørelse som gjøres etter henvendelse fra overordnet idrettsmyndighet skal ikke anses som brudd på taushetsplikten etter lov, forskrift eller avtale, og ikke medføre ansvar. Lovgrunn Lovforslaget innebærer at overordnet idrettsmyndighet uoppfordret blir orientert om alvorlige forhold som engasjert revisor omtaler i sine nummererte brev. I gjeldende 2-2 har organisasjonsleddene en plikt til å utlevere regnskap, protokoller, korrespondanse, bilag mv på overordnet idrettsmyndighets forlangende. Endringsforslaget innebærer således ikke at overordnet idrettsmyndighet får tilgang til øvrige dokumenter enn det har tilgang til etter dagens regler. Slik dagens regler er må overordnet idrettsmyndighet selv finne ut hvilke organisasjonsledd man vil ha tilsendt dokumenter fra. Erfaringsmessig er det slik at innsyn i dokumenter først kreves når overordnet idrettsmyndighet har mottatt signaler fra medlemmer, media eller lignende om at det foreligger forhold hos organisasjonsleddet som det er grunn til å følge opp nærmere. Da har gjerne de kritikkverdige forholdene pågått lenge, og det kan være vanskelig å få rettet opp i disse. Endringen vil således resultere i at overordnet organisasjonsledd vil kunne benytte de nummererte brevene fra organisasjonsleddenes engasjerte revisor til å følge opp kritikkverdige forhold så tidlig som mulig. Dette vil igjen øke muligheten for at forholdene bringes i orden og at organisasjonsleddets aktivitet drives videre i tråd med gjeldende regelverk. Overordnet idrettsmyndighet får således mulighet til å spisse sin kontroll/oppfølging med de organisasjonsledd, hvor engasjert revisor har funnet å måtte utarbeide nummererte brev vedrørende kritikkverdige forhold. Lovforslaget innebærer også at organisasjonsleddets revisor kan uttale seg til overordnet idrettsmyndighet på deres forlangende. Etter dagens regler må overordnet idrettsmyndighet anmode organisasjonsleddet om å frita den engasjerte revisoren fra taushetsplikten. Dersom ikke organisasjonsleddet følger denne anmodningen kan ikke overordnet idrettsmyndighet få opplysninger fra engasjert revisor v1 Side 8 av 9

9 Protokollside 49 En endring av dagens regler i tråd med forslaget vil medføre at overordnet idrettsmyndighet vil få kunnskap om kritikkverdige forholdet på tidlig tidspunkt. Dette vil igjen øke muligheten for at tiltak settes i verk i tide, slik at organisasjonsleddet drives i tråd med gjeldende regelverk. Samtidig sikrer det at overordnet idrettsmyndighet kan innhente opplysninger fra engasjert revisor uten at det må foreligge aksept fra organisasjonsleddet. Sak 120: Møteplan vinter/ vår 2011 Styret har tidligere gitt uttrykk for at det ikke er ønskelig med en fast møtedag i måneden, men at denne varierer fra måned til måned. Plan må denne våren koordineres opp mot saksdokumenter til Idrettstinget som går av stabelen i Oslo 6-8 mai. Sakspapirene skal være utsendt en måned før innen 5 april. Fremlegger følgende møteplan for vinter/ vår Innstilling Mandag 24 januar Torsdag 17 februar (startkveld for styret) Tirsdag 22 mars Onsdag 27 april (gjennomgang av saksdokumenter til Idrettstinget) Torsdag 19 mai Onsdag 15 juni Tidsaspekt for møtene fastsettes til kl Møtested 24 januar - Idrettens Hus. Sak 121: Søknad om fritak fra verv som 3. vararepresentant til idrettskretsens styre Alf Erik Martinsen har i mail til idrettskretsen redegjort for sin arbeidssituasjon. På denne bakgrunn søker han om fritak fra vervet som 3. vararepresentant til idrettskretsens styre. Vedtak Alf Erik Martinsen innvilges permisjon fra vervet som 3.varamedlem til idrettskretsens styre for resten av tingperioden. Eventuelt Saker oppført under eventuelt utsettes til styremøte i januar. Styremøte ble avsluttet kl 1915 NB! Neste styremøte fastsettes til mandag 24 januar kl på Idrettens Hus. Terje Larsen Organisasjonssjef Referent v1 Side 9 av 9

Deres ref: Vår ref:510400-v1 17 november 2011

Deres ref: Vår ref:510400-v1 17 november 2011 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

VEST-AGDER IDRETTSKRETS REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER

VEST-AGDER IDRETTSKRETS REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER VEST-AGDER IDRETTSKRETS REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER Til Styre- og varamedlemmer Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Særkretser Idrettsråd Administrasjonen Kompetansesenteret for idrett

Detaljer

Deres ref: Vår ref:466616-v1 2 mai 2011

Deres ref: Vår ref:466616-v1 2 mai 2011 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

Deres ref: Vår ref:475659-v1 15 juni 2011

Deres ref: Vår ref:475659-v1 15 juni 2011 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

Deres ref: Vår ref:470815-v1 20 mai 2011

Deres ref: Vår ref:470815-v1 20 mai 2011 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

Deres ref: Vår ref:531561-v1 24 februar 2012

Deres ref: Vår ref:531561-v1 24 februar 2012 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov - Lovdata

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov - Lovdata Side 1 av 38 Dato Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov Ikrafttredelse 08.05.2011 Sist endret Endrer Rettet NIFLOV-2011-05-08-1 NIFLOV-2007-05-12-1 Korttittel NIF-loven 2011 Endret

Detaljer

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Ajourført per 1. januar 2009 LOVHEFTE

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Ajourført per 1. januar 2009 LOVHEFTE Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Ajourført per 1. januar 2009 LOVHEFTE Lov for Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 1 Innholdsfortegnelse Lov for Norges idrettsforbund

Detaljer

Lov for Vestfold idrettskrets

Lov for Vestfold idrettskrets Lov for Vestfold idrettskrets (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Vestfold idrettskrets, stiftet 27. april 1919, med senere endringer, senest av 12. november 2011, godkjent av Idrettsstyret

Detaljer

Sak 6 Revisjon av vedtektene for klubben

Sak 6 Revisjon av vedtektene for klubben Til: Generalforsamlingen 2015 Fra: Hovedstyret Dato: 25. februar 2015 Sak 6 Revisjon av vedtektene for klubben Haugerud IFs vedtekter ble først fastsatt på stiftelsesmøtet 26. november 1970 og siden endret

Detaljer

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite Torsdag 12. mars 2015 kl. 18.00 i Vallhall (kantinen 2. etasje) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VÅLERENGA FOTBALL ELITE Styret i Vålerenga Fotball Elite innkaller til årsmøte,

Detaljer

LOVER FOR NORGES BRYTEFORBUND (NBF) Stiftet 20.12.1913

LOVER FOR NORGES BRYTEFORBUND (NBF) Stiftet 20.12.1913 LOVER FOR NORGES BRYTEFORBUND (NBF) Stiftet 20.12.1913 Revidert pr. 15.06.13. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Norges bryteforbunds formål er å fremme brytesporten i Norge, og representere idretten

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ. Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 33 2007-2011 21. juni 2010 Hotel Admiral, Bergen

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ. Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 33 2007-2011 21. juni 2010 Hotel Admiral, Bergen NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 33 2007-2011 21. juni 2010 Hotel Admiral, Bergen Godkjent av Idrettsstyret 06.09.2010 Sak 340 Idrettsstyreprotokoller

Detaljer

LOV FOR IDRETTSFORENINGEN READY (Vedtatt av foreningens på ekstraordinært årsmøte 22. april 2014)

LOV FOR IDRETTSFORENINGEN READY (Vedtatt av foreningens på ekstraordinært årsmøte 22. april 2014) LOV FOR IDRETTSFORENINGEN READY (Vedtatt av foreningens på ekstraordinært årsmøte 22. april 2014) Lov for Idrettsforeningen Ready, org.nr. 970 168 591, stiftet 14. juni 1907 med senere endringer, senest

Detaljer

Generelt om lovnorm for særforbund

Generelt om lovnorm for særforbund Generelt om lovnorm for særforbund Ufravikelig lovnorm Særforbundet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av Idrettstinget ved opptak. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer

OSLO ISHOCKEYKRETS 74. ORDINÆRE TING TIRSDAG 27. MAI 2014 KL. 18.00. IDRETTENS HUS EKEBERG Rom 338 Bislett. Beretning Dokumenter SAKSLISTE:

OSLO ISHOCKEYKRETS 74. ORDINÆRE TING TIRSDAG 27. MAI 2014 KL. 18.00. IDRETTENS HUS EKEBERG Rom 338 Bislett. Beretning Dokumenter SAKSLISTE: OSLO ISHOCKEYKRETS 74. ORDINÆRE TING TIRSDAG 27. MAI 2014 KL. 18.00 IDRETTENS HUS EKEBERG Rom 338 Bislett Beretning Dokumenter SAKSLISTE: 1. ÅPNING 2. VALG AV DIRIGENT OG SEKRETÆR 3. GODKJENNING AV TINGET

Detaljer

INNLEDENDE BESTEMMELSER. 1 (Navn) (1) Forbundets registrerte navn er:

INNLEDENDE BESTEMMELSER. 1 (Navn) (1) Forbundets registrerte navn er: Lov for Norges Motorsportforbund (NMF) Vedtatt på forbudstinget 13. oktober 2001 Endringer vedtatt på forbundsting 6. april 2003, 10. april 2005, 29. april 2007, 16. november 2007 (ekstraordinært forbundsting),

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Furuset Ishockey Idrettsforening av13 mars 2013 godkjent av Oslo idrettskrets den 12mai 2014 FIIF er benyttet som forkortelse

Detaljer

LOVER OG ORGANISASJONSPLAN FOR JARLSBERG og M ELSOM RIDEKLUBB

LOVER OG ORGANISASJONSPLAN FOR JARLSBERG og M ELSOM RIDEKLUBB LOVER OG ORGANISASJONSPLAN FOR JARLSBERG og M ELSOM RIDEKLUBB Revidert 25.05.2014 Lover og organisasjonsplan for Jarlsberg Rideklubb 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Grunnlagsopplysninger

Detaljer

Lover for Kristiansand I. F. Håndball

Lover for Kristiansand I. F. Håndball Lover for Kristiansand I. F. Håndball LOVER FOR KRISTIANSAND I.F. HÅNDBALL (etter norm vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Kristiansand idrettsforening Håndball, stiftet 1921, med senere

Detaljer

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 LOV FOR IL Express Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Protokoll 1/2014, tirsdag 28. januar 2014 kl. 20.00 22.00, telefonmøte

Protokoll 1/2014, tirsdag 28. januar 2014 kl. 20.00 22.00, telefonmøte Protokoll 1/2014, tirsdag 28. januar 2014 kl. 20.00 22.00, telefonmøte Deltakere Forfall Saksnr. O-SAK 1/14 V-SAK 1/14 Junjie Cao (JC), Claes Bendiksen (CB), Erik Storelv (ES), Marianne Wilson (MW), Judith

Detaljer

Lov for Lillehammer bueskytterklubb (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

Lov for Lillehammer bueskytterklubb (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Lillehammer bueskytterklubb (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Lillehammer bueskytterklubb, stiftet 3. januar 1996, med senere endringer, senest av 21. februar 2012, og sendes

Detaljer

HÅNDBOK FOR KVAM IDRETTSLAG

HÅNDBOK FOR KVAM IDRETTSLAG HÅNDBOK FOR KVAM IDRETTSLAG 2015 1 Håndbok for Kvam IL Håndboken skal fungere som hjelp og oppslagsverk for å gjøre arbeid for styret/administrasjon/ grupper/medlemmer enklere og mer effektivt. Håndboken

Detaljer

Lov for Oslo Aikido Klubb, stiftet 18. juli 2003 med senere endringer, senest av desember 2013 godkjent av Oslo idrettskrets den 23. januar 2014.

Lov for Oslo Aikido Klubb, stiftet 18. juli 2003 med senere endringer, senest av desember 2013 godkjent av Oslo idrettskrets den 23. januar 2014. Lov for Oslo Aikido Klubb, stiftet 18. juli 2003 med senere endringer, senest av desember 2013 godkjent av Oslo idrettskrets den 23. januar 2014. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets formål

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) LOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Staal Jørpeland IL, stiftet 19.06.1919, med senere endringer, senest av. (dato/år) godkjent av Rogaland idrettskrets den (dato/år).

Detaljer

Trondheim Basketballklubb

Trondheim Basketballklubb Trondheim Basketballklubb Innkalling til årsmøte i Trondheim Basketballklubb. Tid: Tirsdag 28. februar 2012, kl. 18:00 Sted: Vikåsenhallen, 2. etasje Sakliste: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning

Detaljer

LOV FOR SKEDSMO HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. MAI 1989

LOV FOR SKEDSMO HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. MAI 1989 LOV FOR SKEDSMO HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. MAI 1989 Vedtatt 21. juni 1989. Senere endret i Årsmøtet 29. mars 2001, Årsmøtet 1. juni 2006, Årsmøtet 9. juni 2009, og Årsmøte 18. april 2013 Siste endring basert

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 Fredag 25. april Kl. 15.00 18.00 Åpent Forum Kl. 19.00 Middelalderfest Lørdag 26. april Kl. 10.00 Kl. 12.00 Kl. 13.00 Tingforhandlinger Lunsj Tingforhandlinger fortsetter

Detaljer

LOV FOR BERGEN KLATREKLUBB (Basert på lovnorm for idrettslag vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOV FOR BERGEN KLATREKLUBB (Basert på lovnorm for idrettslag vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) LOV FOR BERGEN KLATREKLUBB (Basert på lovnorm for idrettslag vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Bergen Klatreklubb 1, stiftet 01.09.1978, med senere endringer, senest av 05.03.2013 godkjent

Detaljer