FAKTADEL MED REVISORS KOMMENTARER...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAKTADEL MED REVISORS KOMMENTARER..."

Transkript

1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG BAKGRUNN AVGRENSINGER GJENNOMFØRING REVISORS VURDERINGER REVISOR KONKLUSJONER REVISORS ANBEFALINGER INNLEDNING BAKGRUNN AVGRENSINGER GJENNOMFØRING FAKTADEL MED REVISORS KOMMENTARER ORGANISERING AV UTBYGGINGEN AV OMSORGSTILTAK PÅ LENA-OMRÅDET PROSJEKTANSVARLIG PROSJEKTTERINGSFASEN PLAN- OG BYGGENEMNDA ENTREPRISEFORM PROTOKOLLERTE SAKER SOM ANGÅR MELHUS OMSORGSSENTER Plan- og byggenemnda Formannskapet RÅDMANNEN PROSJEKTLEDER ARKITEKT ØVRIGE KONSULENTER BYGGETS STØRRELSE BYGGETILLATELSE TILLEGGSBESTILLINGER/ REKVISISJONER REGNSKAPSRAPPORTERING REVISORS VURDERINGER REVISORS KONKLUSJONER REVISORS ANBEFALINGER Nedre Gauldal kommunerevisjonsdistrikt Side 1 av 22

2 1. SAMMENDRAG 1.1. Bakgrunn Kommunestyret vedtok i møte , sak 51/00: 1. Kommunestyret tar orienteringen om byggeprosessen Melhus omsorgssenter til orientering. 2. Kommunestyret er sterkt kritisk til saksbehandlingen internt og eksternt i byggeprosjektet Melhus omsorgssenter. 3. Kommunestyret ber Kontrollutvalget vurdere om det bør foretas videre forføyninger. Nødvendige kostnader med ekstern fagkompetanse må tallfestes. 4. Kommunestyret ber rådmannen ta kontakt med Kommunenes Sentralforbund med tanke på å få satt i gang et arbeid som utreder en rettledning for kommunale byggesaker. På bakgrunn av pkt.3 er saken oversendt kontrollutvalget i brev dat Avgrensinger Etter å ha gjennomgått en god del dokumenter, har en måttet foreta en del avgrensinger. Denne rapporten tar derfor utgangspunkt etter at forprosjekt er vedtatt av kommunestyret. Styrings- /prosjekt- og arbeidsgrupper er ikke vurdert spesielt ut fra det standpunkt at etter at forprosjekt er vedtatt, er det plan- og byggenemnda som overtar realiseringen av prosjektet. 1.3 Gjennomføring Arbeidet er gjennomført ved at møteprotokoller for det som antas å omhandle Melhus omsorgssenter er gjennomgått. Dette gjelder saker i kommunestyret, formannskap, plan- og byggenemnd, styringsgruppe og prosjektgruppe. I tillegg er referat fra prosjekterings- og byggemøter gjennomgått. Kontrakter og annen korrespondanse er vurdert så langt det har vært mulig. 1.4 Revisors vurderinger Ut fra revisors vurderinger ser det ut til at prosjektet var tenkt organisert bra. Dette sett på bakgrunn av det vedtak som ble gjort og med det reglement plan- og byggenemnda hadde å arbeide etter. Spesielt var det pekt på at planlegging og utbygging skulle skje med klare linjer i ansvars- og oppgavefordelingen, og at det var viktig å definere og holde avskilt de ulike roller. Denne rapporten viser imidlertid at de ulike aktører ikke har fulgt opp sitt ansvar på alle områder som forutsatt., Det har ikke vært mulig å finne vedtak fra kommunestyret hvor utdypende mandat til de ulike grupper er gitt i samsvar med kommunestyrets vedtak. Formannskapet vedtok at Birger Hellan skulle engasjeres som prosjektansvarlig fram til Plan- og byggenemnda gjør imidlertid vedtak om at Nils Christian Hertzberg overtar ansvaret for prosjektet fra Her blir det for revisor noe uklart om intensjonen i vedtaket om organiseringen av prosjektet blir fulgt. Formannskapet gjør et vedtak, mens PBN endrer på dette uten at førstnevnte vedtak blir annullert. Om PBN har fullmakt til å endre formannskapets vedtak er ikke vurdert Når en ser på de konklusjoner som ble trukket om prosjekteringsfasen, ser det ut til at de samme problemstillinger gjentar seg i produksjonsfasen. I og med at det i hovedsak er de samme rolleinnehavere i disse fasene ser det unektelig noe rart ut at det ikke er tatt lærdom av egne konklusjoner. Det har ikke vært mulig å finne noe protokollert vedtak på at byggingen av Melhus omsorgssenter skulle skje ved delte entrepriser Nedre Gauldal kommunerevisjonsdistrikt Side 2 av 22

3 Det er igangsatt ett byggeprosjekt kostnadsberegnet til ca. 100 mill. kr. uten at det kan dokumenteres i vedtak at denne entrepriseformen ville være hensiktsmessig for Melhus kommune ved denne utbyggingen. Det er ikke protokollert avholdt møter i nemnda mellom og som omhandler behandling av dette prosjektet med unntak av det som framgår under eventuelt Jeg kan derfor ikke se at nemnda har fulgt opp sitt ansvar for gjennomføring av byggeprosjektet. PBN har heller ikke: 1. Fulgt opp med å anta anbyder og forhandlinger av kontrakter. 2. Kontrollert at tillatelse fra offentlige myndigheter er i orden. 3. Umiddelbart tatt opp med kommunestyret når det viser seg at budsjettrammen blir overskredet. Når det gjelder prosjektleder, arkitekt og øvrige konsulenter har ikke revisor kompetanse til å vurdere de juridiske og tekniske sider ved det arbeid disse har utført. Noen holdepunkter for kritikk har en allikevel funnet ved denne gjennomgangen, og særlig til prosjektleder. Dette er i hovedsak de kontrakter som er forhandlet fram med konsulenter som ikke har med oppfølging i byggefasen og honorartak. Dessuten er ikke økonomidelen av prosjektet fulgt opp i tilstrekkelig grad. Byggingen ble igangsatt uten at alle godkjenninger var i orden. Dette har ført til merkostnader for byggeherren. 1.5 Revisor konklusjoner Kommunestyret ba kontrollutvalget vurdere om det bør foretas videre forføyninger i denne saken. Samtidig rettet kommunestyret sterk kritikk til saksbehandlingen internt og eksternt. Denne rapporten viser at det var grunnlag for denne kritikken, men revisor ser ingen hensikt i å anbefale videre forføyninger. Revisor er sterkt i tvil om det har noen hensikt å påføre kommunen flere kostnader med dette prosjektet i form av bruk av ekstern fagkompetanse. Dette bygges også på den usikkerhet kommunens advokat uttaler i sin vurdering i internt notat dat Dette notatet var kjent for formannskapet da det i møte behandlet saken med resultat at prosjektleder trakk seg fra videre arbeid. 1.6 Revisors anbefalinger På bakgrunn av rådmannens rapport MELHUS OMSORGSSENTER En gjennomgang av byggeprosessen, denne rapporten og forhåpentligvis formannskapets avleggelse av sluttregnskap for prosjektet, anbefaler revisor at Melhus kommune nå foretar en gjennomgang av disse og lager seg et internkontrollopplegg som følges ved framtidige byggeprosjekter. Dette bør inneholde klare ansvarsforhold og gjerne synspunkter på hva som vil skje med det organ som ikke følger dette Nedre Gauldal kommunerevisjonsdistrikt Side 3 av 22

4 2. INNLEDNING 2.1. Bakgrunn Kommunestyret vedtok i møte , sak 51/00: 5. Kommunestyret tar orienteringen om byggeprosessen Melhus omsorgssenter til orientering. 6. Kommunestyret er sterkt kritisk til saksbehandlingen internt og eksternt i byggeprosjektet Melhus omsorgssenter. 7. Kommunestyret ber Kontrollutvalget vurdere om det bør foretas videre forføyninger. Nødvendige kostnader med ekstern fagkompetanse må tallfestes. 8. Kommunestyret ber rådmannen ta kontakt med Kommunenes Sentralforbund med tanke på å få satt i gang et arbeid som utreder en rettledning for kommunale byggesaker. På bakgrunn av pkt.3 er saken oversendt kontrollutvalget i brev dat Revisors kommentarer til vedtaket: Pkt. 1: Det revisor savner i denne rapporten er flere faktaopplysninger som gjør at en kan trekke konklusjoner om det administrative og politiske apparat har gjort de oppgaver de er pålagt. Videre om det samme gjelder konsulentene og til slutt en vurdering av entrepriseformen som ble valg. Pkt. 2: Kommunestyret er sterkt kritisk til saksbehandlingen internt og eksternt. Pkt. 3: Saken er lagt fram av rådmannen uten innstilling. Den innstillingen som ble vedtatt er et såkalt omforent forslag i formannskapet som ble forelagt kommunestyret. Det er derfor ingen holdepunkter i saksframlegget for tolkning av vedtaket. Gjelder det forføyninger mot både de i Melhus kommune, og de øvrige som har hatt befatning med prosjektet? For å danne seg et bilde for å kunne foreslå for kontrollutvalget om det skal gå inn for videre forføyninger har en i utgangspunktet sett på de roller nedenfornevnte har hatt ( se ellers under 2.2 Avgrensinger): - formannskap - plan- og byggenemnd - bygningsrådet (byggetillatelse/brannkrav) - helse- og sosialkomiteen - jury valg av arkitektforslag - styringsgruppe - prosjektgruppe - arbeidsgrupper - rådmann - prosjektansvarlig ( h/s-sjef ) - teknisk sjef (ansvar for bygge- og eiendomsavdelingen fram til ) - bygge- og eiendomssjef - prosjektleder - arkitekt og rådgivere - byggeleder - entreprenører Nedre Gauldal kommunerevisjonsdistrikt Side 4 av 22

5 2.2. Avgrensinger Etter å ha gjennomgått en god del dokumenter, har en måttet foreta en del avgrensinger. Denne rapporten tar derfor utgangspunkt etter at forprosjekt er vedtatt av kommunestyret. Styrings- /prosjekt- og arbeidsgrupper er ikke vurdert spesielt ut fra det standpunkt at etter at forprosjekt er vedtatt, er det plan- og byggenemnda som overtar realiseringen av prosjektet Gjennomføring Arbeidet er gjennomført ved at møteprotokoller for det som antas å omhandle Melhus omsorgssenter er gjennomgått. Dette gjelder saker i kommunestyret, formannskap, plan- og byggenemnd, styringsgruppe og prosjektgruppe. I tillegg er referat fra prosjekterings- og byggemøter gjennomgått. Kontrakter og annen korrespondanse er vurdert så langt det har vært mulig Nedre Gauldal kommunerevisjonsdistrikt Side 5 av 22

6 3. FAKTADEL MED REVISORS KOMMENTARER 3.1. Organisering av utbyggingen av omsorgstiltak på Lena-området Rådmannen skriver i sitt saksframlegg til K.sak 28/96: Som det framgår er den totale utbyggingen omfattende og til dels kompleks, og hvor framtidige driftshensyn, helheten i sentrumsområdet og de økonomiske hensyn stiller store krav til god planlegging og organisering av prosjektet. Det er absolutt nødvendig at planlegging og utbygging skjer med klare linjer i ansvars- og oppgavefordeling. Prosjektet krever en klar politisk styring. Videre må det på den administrative siden sikres at nødvendig faglig tyngde inngår på alle områder, dvs. helse-/sosialfaglig, teknisk, økonomisk og organisasjonsmessig. Det tredje element er å sikre brukerinteressene gjennom deltakelse fra brukerorganisasjoner og fagpersoner/ansatte. Samtidig som berørte parter/interesser må få sin plass i prosjektet, er det viktig å definere og holde adskilt de ulike roller. Rådmannen vil sterkt vektlegge et skille mellom politisk styringsgruppe og administrativ prosjektgruppe for å unngå uklare forhold i ansvarsfordelingen. Dette er et prinsipielt utgangspunkt (jfr. kommuneloven), og er ikke minst viktig i et så omfattende og komplisert prosjekt som dette. Når forprosjektet er ferdig, forutsettes at plan- og byggenemnda overtar realiseringen og derfor foreslås at leder i plan- og byggenemnda møter i styringsgruppa som observatør. Kommunestyret vedtok enstemmig prosjektorganiseringen slik det framgår av saksframlegget. Etter dette ble organiseringen som flg.: 1. Styringsgruppe Politisk sammensatt m/sekretariat fra administrasjonen. Helse- og sosialkomiteen. Leder i plan- og byggenemnda møter som observatør. Helse- og sosialkomiteen kan selv av praktiske grunner velge et arbeidsutvalg. 2. Prosjektgruppe Administrativt sammensatt. Medlemmene oppnevnes av rådmannen. Prosjektgruppen sammensettes med faglig/administrative ledere fra: - Helse- og sosialetaten - Teknisk etat - Økonomiavdelingen - Personal- og organisasjonsseksjonen - Prosjektleder - Evt. andre rådmannen vil oppnevne. 3. Arbeidsgrupper Prosjektgruppen kan oppnevne arbeidsgrupper for delprosjekter hvor brukerrepresentanter, fagpersonell/ansatte og evt. andre kan oppnevnes. 4. Mandat Utdypende mandat gis av kommunestyret ved behandling av økonomiplan Nedre Gauldal kommunerevisjonsdistrikt Side 6 av 22

7 Styringsgruppa behandlet imidlertid bakgrunn/mandat i sitt møte og vedtok: Mandatet for styringsgruppa er kort, men gir rom for å utrede de nevnte elementene, og evt. ytterligere spesifisering kan skje i kommunestyret møte i september Styringsgruppa vedtok i møte mål og mandat for prosjektgruppa. MÅL: Planlegge bygging og drift av et nytt omsorgssenter i Melhus sentrum med sikte på ferdigstillelse i 1998 og innenfor de økonomiske rammer som kommunestyret har gitt i Økonomiplan Prosjektgruppens medlemmer: - Helse- og sosialsjef Olaf Bolland - Teknisk sjef Georg Samstad - Økonomisjef Lars Mo - Personalsjef Roar Dønheim - Prosjektansvarlig Birger Helland - Prosjektleder Sven Erik Nørholm, ProsjektStyring AS i den tid han er engasjert av Melhus kommune - Rådmann og ass.rådmann møter etter behov. MANDAT: 1. Sørge for iverksettelse og gjennomføring av parallelle oppdrag for arkitekter 2. Ansvarlig for gjennomføringen av forprosjekt med byggeprogram, kostnadsoverslag og framdriftsplan for omsorgssenteret slik at dette kan vedtas i kommunestyret i april Ansvarlig for gjennomføringen av forprosjekt med byggeprogram, kostnadsoverslag og framdriftsplan for boliger for mennesker med psykisk utviklingshemming slik at byggestart kan skje i Vurdere og ta initiativ til aktuelle organisasjonsutviklingsprossesser i forhold til nye samarbeids- og driftsformer, herunder nødvendige opplæringstiltak. 5. Sørge for at brukere, brukerorganisasjoner, ansatte, arbeidstakerorganisasjoner, innbyggere oa. involveres i og informeres om prosjektet 6. Prosjektgruppen har myndighet til å ta avgjørelser og gjennomføre tiltak innenfor de politisk vedtatte rammer 7. Prosjektgruppen rapporterer til styringsgruppen Prosjektgruppens arbeid omfatter hele prosjektperioden fram til ferdigstillelse i oktober I byggeperioden vil prosjektgruppens arbeid i hovedsak omfatte pkt. 4 og 5. Etter vedtatt forprosjekt behandles byggesaken i henhold til kommunens vedtatte reglement for plan- og byggenemnda. Tidsfrister for delprosjektene settes av styringsgruppen innenfor de rammer kommunestyret har satt for hele prosjektet. Ved behandlingen av økonomiplan kan det ikke sees at utdypende mandat er gitt av kommunestyret. Saksliste til kommunestyret for september og oktober 1996 er gjennomgått. I disse møtene foreligger det heller ikke noen behandling av mandater. Kommunestyret har ikke fått til behandling utdypende mandat som forutsatt i kommunestyresak 28/ Prosjektansvarlig Formannskapet vedtok (10 mot 1 stemme) i sak 62/96: Birger Hellan engasjeres som prosjektansvarlig for utbyggingen av omsorgstiltak på Lenaområdet i perioden Lønn og sosiale utgifter belastes prosjektet. I saksframlegget er det sagt: Planlegging av omsorgssenteret vil innebære en stor prosess som omfatter både den rent bygningsmessige planleggingen og planleggingen av de driftsmessige sammenhenger som vil Nedre Gauldal kommunerevisjonsdistrikt Side 7 av 22

8 oppstå når omsorgssenteret er i drift fra Ut over dette vil også prosessen involvere både aktuelle brukergrupper og ansatte. Rådmannen mener at dette er en så omfattende utbyggingssak med så store økonomiske uttellinger at det er nødvendig å fristille en prosjektansvarlig i hel stilling fram til åpning av senteret. Det er også lagt vekt på at planlegging og utbygging av Lena-området vil omfatte flere forskjellige bygningsmessige- og organisatoriske enheter. Ved valg av prosjektansvarlig for utbyggingsprosjektet ser rådmannen det som svært hensiktsmessig å ha en person som er godt kjent med de utviklingsplaner som foreligger innenfor området og har kjennskap og erfaring med arbeid med politisk miljø, administrasjonen, pårørende og ansatte innenfor området. Plan- og byggenemnda (PBN) vedtok i sak 22/97 pkt 2: Nils Christian Hertzberg vil fra overta for Birger Hellan ansvaret for prosjektene Melhus omsorgssenter, boliger og bofellesskap. Da Nils Chgristian Hertzberg sluttet i kommunen ble Bente Nes konstituert som bygge- og eiendomssjef fra , med fast ansettelse fra Her blir det manglende samsvar mellom formannskapet og plan- og byggenemndas(heretter kalt PBN) vedtak. Om PBN har fullmakt til å endre formannskapets vedtak er ikke vurdert Prosjektteringsfasen Fra denne fasen tas med det som kommer fram i prosjekteringsmøte nr. 15, : Under siste del av planleggingen oppsto noen uoverensstemmelser i prosjekteringsgruppen. Dette kan bedres i senere prosjekter om: - Man får bedre gjensidig forståelse for levering av dokumenter mellom aktørene og nivå på disse. - Grenseoppgang mellom RIB og ARK var ikke forstått godt nok. - Pga tidsnød fikk ikke RIB bearbeidet forprosjektet i den grad han hadde forutsatt. Den oppståtte situasjonen var ikke forårsaket av RIB (pkt. inntatt slik det ble etter rettelse i neste møte) - Bygget ble noe komplisert med sprang etc, som i tillegg ble dokumentert seint i prosjektet. Det er et prosjekt som lett kan undervurderes mhp kompleksitet. - Prosessen mot brukerne har vært god, men kunne blitt avsluttet tidligere. - Kostnadsprosessen har skapt en del problemer i prosjektet. Dette skyldes uheldig start på kostnadsfastsettelse. - Arkitekt har jobbet mye med bruk av telefaxer. Riktig brukt er dette effektivt, men telefon kunne kanskje vært brukt i tillegg noe mer. - Gruppen var i perioder litt seint ute med produksjonen. Når en kommer til produksjonsfasen ser det ut til at de samme problemstillinger gjentar seg Plan- og byggenemnda Fra reglementet (vedtatt av kommunestyret og ) tas med: 1. Plan- og byggenemnda innehar på vegne av kommunestyret kommunens utøvende byggeherrefunksjon for sine prosjekter. Kommunestyret gjør unntak når dette er hensiktsmessig. 2. Plan- og byggenemnda består av : a 3 faste medlemmer som velges fra og av kommunestyret for valgperioden. For de enkelte byggeprosjekter er også leder og nestleder fra de berørte komiteer medlemmer av nemnda. Nemnda er beslutningsdyktig når minst ½-parten av de politisk valgte medlemmer er tilstede Nedre Gauldal kommunerevisjonsdistrikt Side 8 av 22

9 b c fra administrasjonen tiltrer rådmannen, teknisk sjef og bygge- og eiendomssjefen som nemndas faste sekretær med tale- og forslagsrett. For de enkelte byggeprosjekt tiltrer også etatsjef fra respektive etat med tale- og forslagsrett. plan og byggenemndas sekretariat er teknisk etat, som sørger for utøvende og daglig oppfølging av byggeprosjektene. 4. Etter at forprosjektering er vedtatt har nemnda ansvaret for planlegging, prosjektering og gjennomføring av kommunens byggeprosjekter. 5. Plan- og byggenemndas hovedoppgaver: a b c nemnda utarbeider i samarbeid med berørte fagetater en samlet framdriftsplan for byggeprosjekter i økonomiplanen så snart som mulig, etter at økonomiplanen er vedtatt. nemnda må tilpasse sitt arbeid slik at fagetatene får nødvendig bistand fra bygge- og eiendomsavdelingen i forbindelse med tekniske løsninger og kostnadsvurderinger i forprosjektfasen. etter at forprosjekt er vedtatt, har nemnda ansvaret for følgende oppgaver:, - engasjere prosjekt og byggeleder etter behov. - engasjere arkitekt og rådgivende ingeniører etter behov - bestemme entreprise- og anbudsform - anta anbyder og forhandle fram kontrakt med entreprenører - føre regnskap og legg fram sluttregnskap for prosjektet senest 1 år etter overtakelse. 6. Før kontraktsinngåelse (entreprisekontrakter) skal nemnda kontrollere at alle forhold er klargjort så som: Tomtespørsmål, finansiering, kontrakter, tillatelse fra off. myndigheter er i orden. Påse at anbud ligger innenfor budsjetterte beløp. Dersom anbudsprosessen resulterer i rettslige påkrav til kommunen, reises saken for kommunestyret. 7. Nemnda har ansvaret for at prosjekter gjennomføres innenfor de vedtatte rammer. Hvis det viser seg at budsjettrammen blir overskredet, skal saken umiddelbart tas opp i kommunestyret. Pkt. 7 ble endret i kommunestyresak 67/96. Opprinnelig var det vedtatt at PBN kunne overskride budsjettrammen med 5%. Etter samtaler med fylkesmannen viser det seg at kommunestyret ikke har anledning til å delegere fastsettelsen av økonomiske rammer på investeringer til et lavere organ, derfor ble pkt. 7 endret til det som framgår av ovenstående Entrepriseform I brevet fra kommunen dat om engasjering av prosjektleder framgår det at under utbyggingsform: Anbud med delte entrepriser. I konkurransebestemmelsene for arkitektkonkurransen pkt. 4.3 Entreprise- og kontraheringsform vedlegg 3 til k.sak 102/96: Entrepriseform og kontraheringsform er ikke endelig fastlagt, men det forventes at det vil bli benyttet byggherrestyrte delte entrepriser. Det har ikke vært mulig å finne noe protokollert vedtak på at byggingen av Melhus omsorgssenter skulle skje ved delte entrepriser. Det er igangsatt ett byggeprosjekt kostnadsberegnet til ca. 100 mill. kr. uten at det kan dokumenteres i vedtak at denne entrepriseformen ville være hensiktsmessig for Melhus kommune ved denne utbyggingen Protokollerte saker som angår Melhus omsorgssenter Plan- og byggenemnda. Det er valgt å ta med alle vedtak en har funnet for å vise hvordan PBN har arbeidet med dette prosjektet Nedre Gauldal kommunerevisjonsdistrikt Side 9 av 22

10 Sak 18/96, Under forutsetning av at det oppnås enighet om avtale, bortsetter Plan- og byggenemnda prosjektledelse i h.h.t. forespørsel på innkomne tilbud for Melhus omsorgsenter til: Sven Erik Nørholm i firmaet Prosjekt Styring AS. Som nr. 2 innstilles: Nils Fjærvik i firmaet Reinertsen Engeneering ANS. Det er i saken ikke lagt fram noen kostnadsoversikt for denne kontrakten. Prosjektleder vil bli honorert etter medgått tid. Prosjektleder engasjeres for styring av prosjektet fra programutredning frem til kontrahering av entreprenører. (oppl. framgår av vedlegg til kontrakten) Sak 21/96, Som deltakere i parallelle oppdrag for utforming av Melhus omsorgsenter inviteres - Cubus AS - Per Solem Arkitektkontor AS - Tevje Torp Aasen Arkitektkontor AS - Nils Henrik Eggens Arkitektkontor AS - Bovin-Fuglu-Svingen AS. Sak 1/97, Plan- og byggenemnda vedtar å utvide avtalen med ProsjektStyring AS til også å gjelde prosjekteringsledelse for Melhus omsorgssenter. Avtale med ProsjektStyring på prosjektledelse ønskes vedlagt møtereferat. Kontrakten er underskrevet av ProsjektStyring 11/11.96 og kommunen av rådmannen De øvrige kontrakter som er blitt vurdert, ser en er blitt underskrevet av ordfører. Som budsjett er avtalt: kr ,-. Sak 2/97, Bovim-Fuglu-Svingen AS Arkitekter MNAL engasjeres som arkitekt for Melhus omsorgssenter. 2. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale med firmaet. Fra saksframlegget tas med: Prosjektleder Nørholm har forhandlet om avtale med BFS, og de har i brev av , jfr vedlegg, kommet med et revidert tilbud. Forhandlingene er ikke sluttført, men de har kommet så langt at det er grunnlag for å inngå avtale. Det framgår videre av vedlegg til sak at BFS har tilbudt fast honorar på kr. 1,750 mill. for komplette ytelser. Forslaget til fasthonorar er basert på utbyggingsomfang på m2. Sak 3/97 Plan- og byggenemnda vedtar at for rådgivende ingeniørytelser for Melhus omsorgsenter opptas forhandlinger med: - Bygg (RIB): Myklebust AS - VVS (RIV): Gjettum AS - Elektro (RIE): IGP AS Kostnader framgår ikke av saksframlegg Nedre Gauldal kommunerevisjonsdistrikt Side 10 av 22

11 Sak 7/97, Landskapsarkitekter AS engasjeres til prosjektering av utomhusanlegg inkl. parkeringsanlegg innen en kostnadsramme på kr ,- eks. m.v.a. Prosjektleder gis fullmakt til å forhandle med 13.3 Landskapsarkitekter AS om å tilknytte dem til avtalen med Bovim-Fuglu-Svingen Arkitektkontor AS. Sak 8/97, Plan- og byggenemnda vedtar at for kjøkkenrådgivning for Melhus omsorgssenter opptas forhandlinger med Storkjøkkenutvikling AS. Sak 9/97, Sivilingeniør O Kummeneje AS engasjeres til geoteknisk bistand innen en kostnadsramme på kr ,- eks. m.v.a.. Engasjementet innarbeides i avtalen mellom Myklebust AS og Melhus kommune. Den geotekniske bistand må sies å ha vært for lite omfattende da det ikke ble avdekket det tykke matjordlaget. Sak 19/97, Saken heter Eventuelt Vedtak (for det som angår omsorgsenteret): 6.2. Melhus omsorgssenter: Muntlig orientering ble gitt. Valg av entreprenør Kontrakt m/nørholm Valg av byggeleder Interiørarkitekt Sak 20/97, Plan og byggenemnda godkjenner vedlagte utkast til avtale mellom Prosjekt- og TeknologiLedelse AS (PTL) og Melhus kommune om videreføring av prosjektledelse/prosjekteringsledelse for Melhus omsorgssenter og boliger og bofellesskap. Fra saksframlegget: Rådmannen er godt fornøyd med det arbeid Sven Erik Nørholm har utført. Samarbeidet mellom prosjektets mange aktører fungerer meget godt. Eventuell utvidelse av avtalen fram til innflytting er drøftet med Sven Erik Nørholm og PTL og vedlagt følger utkast til avtale. Forutsetningen for avtalen er at oppdraget utføres av Sven Erik Nørholm, men samtidig må det sikres at oppdraget ivaretas tilfredsstillende hvis Sven Erik Nørholm skulle bli forhindret. Rådmannen mener dette er tilfredsstillende ivaretatt gjennom PTL og Bård Nilstad som Nørholms stedfortreder. De økonomiske vilkår er identiske med tidligere avtale med ProsjektStyring AS. Rådmannen er som sagt godt fornøyd med det arbeid Sven Erik Nørholm har utført, og det er ikke ønskelig med skifte i prosjektledelsen. Utkast til avtale med PTL ivaretar kommunens interesser på en tilfredsstillende måte. Sak 21/97, Under forutsetning av at det oppnås enighet om kontrakt, bortsetter plan- og byggenemnda byggeledelse for Melhus omsorgssenter, boliger og bofellesskap, til Prosjektutvikling Midt-Norge Nedre Gauldal kommunerevisjonsdistrikt Side 11 av 22

12 Sak 22/97, Neste møte Til behandling vil være anbudsinnstilling for Melhus omsorgssenter. 2. Nils Christian Hertzberg vil fra overta for Birger Helland ansvaret for prosjektene Melhus omsorgssenter, boliger og bofellesskap. Muntlig orientering ble gitt for vedtak i kommunestyret om omorganisering av bygge- og eiendomsavdelingen. Reglement for plan- og byggenemnda må endres. 3. Plan og byggenemnda ønsker bedre rapportering fra pågående prosjekt. For prosjektene Melhus omsorgssenter, boliger og bofellesskap ønskes månedlig rapportering. Sak 2/98, Under forutsetning av offentlig godkjenning og at det oppnås tilfredsstillende avtaler, bortsetter plan- og byggenemnda entreprisene for Melhus omsorgssenter til følgende firma: E-201 Grunn og betong Veidekke ASA E-202 Stålkonstruksjoner Selmer ASA eller Støren Stål AS E-211 Levering av vinduer Evjen & Evjen E-213 Murer- og flisarbeid Roald Rø AS E-214 Tømrer- og snekkerarbeid Heimdal Entreprenør eller Selmer ASA E-215 Maler- og tapetserarbeider Røstum & Jacobsen AS E-216 Prefabrikerte våtrom Sabin AS E-301 Luftbehandlingsanlegg L.S. Solland AS E-302 Rørtekniske anlegg Horgmo Rørkompani AS eller Harald Værnes AS E-303 Kjøle- og fryseanlegg Klima- og kuldeteknikk AS E 304 Renseanlegg for svømmebad Maskin og Vannteknikk AS E-401 Elektrotekniske anlegg Melhus Energi E-501 Sentral driftskontroll Honywell AS E-601 Storkjøkken Elektrolux eller Hackman E-701 Utenomhusarbeider Garden AS 2. Plan- og byggenemnda igangsetter bygging med den totale budsjettkost som blir vedtatt ved behandling av denne sak i kommunestyret. I denne saken er kostnadene etter anbudsåpning tatt med i saksframlegget. Det kan nevnes i denne forbindelse at kontrakt på den største entreprisen, tømrer- og snekkerarbeid, på 15,486 mill eks. mva. ikke ble underskrevet av Melhus kommune før Byggestart for denne entreprisen var i følge kontrakten Kontrakten om renseanlegg for svømmebasseng er pr ikke underskrevet av Melhus kommune. PL skal (post i kontrakten) arrangere anbudsåpning, delta i avklarende møter og kontraktsforhandlinger, føre referat, utarbeide kontrakt (NS 3430). Sak 3/98, Bovin-Fuglu-Svingen Arkitektkontor engasjeres til å yte bistand med interiørarkitekttjenester innen en kostnadsramme på kr ,- ekskl. mva. Sak 4/98, Plan- og byggenemnda igangsetter bygging med forbehold om godkjenning i kommunestyret, med en budsjettkost for: Nedre Gauldal kommunerevisjonsdistrikt Side 12 av 22

13 Melhus omsorgsenter på kr ,- Fra saksframlegg: Den gang (møte ) visste vi det ville bli overskridelser på prosjektene i forhold til kostnadsoverslag vedtatt i kommunestyret Det vi imidlertid ikke var sikre på, var hvor store overskridelsene ville bli. Vi har i tiden frem til nå fått kvalitetssikret prosjektmaterialet i samarbeid med prosjektleder og prosjekteringsteamet. Dette er i hovedsak gjort på følgende vis: - Gjennomført forhandlinger med entreprenører med laveste pris for noen av de største entreprisene. - Noen entreprenører har utført mengdekontroll - Kontrollere prosjektmateriale for eventuelle mangler, uteglemmelser, unøyaktigheter og avdekke uklarheter mellom de enkelte fag - Finne kostnadsreduserende tiltak som ikke reduserer brukelighet og kvalitet De kostnadsreduserende tiltakene er tidligere tatt opp i møte med prosjektgruppen Der anbefaler prosjektgruppen å ikke redusere på byggenes areal, funksjon eller at det skulle foretas vesentlige kvalitetsforringelser. Det skulle heller ikke foretas tiltak som gir driftsmessige ulemper eller økte driftskostnader. Det må ikke tas ut investeringer som likevel må foretas i nær framtid. Det er derfor ikke i denne behandlingen foretatt nye reduserende tiltak, men de enkelte tiltak er bedre avklart med hensyn på virkning økonomisk. Ved reduksjon på ett område kan det føre til økning på et annet område. Vi har her fått fram den totale virkning på prosjektet. Ved denne gjennomgangen av prosjektet som nå er gjort, mener vi at de kostnadstall som nå framkommer er så sikre som vi på det nåværende tidspunkt kan få de. Som det vil framgå av den økonomiske oppstillingen så er det lagt inn en reserve og margin som skal dekke opp tillegg vi regner med vil komme i forbindelse med detaljprosjektering og lønns- og prisstigning. Under forutsetning av at kommunestyret i møte gir godkjenning til økt kostnadsramme, vil vi kunne starte opp byggearbeidene på plassen allerede Innflyttingsdato for omsorgsenteret er satt til medio august Eventuelt, (det som angår pbn og omsorgsenteret) 1. Status Melhus omsorgsenter. Månedsrapport av fra Prosjektutvikling Midt-Norge AS, samt hovedskjema prosjektkontroll, følger vedlagt. 5. Omorganisering av bygge- og eiendomsseksjonen. Fra ble bygge- og eiendomsseksjonen organisatorisk lagt direkte under rådmannen i rådmannsstaben. Fra samme dato har bygge- og eiendomssjefen overtatt ansvaret for Melhus kommunes bygningsmasse, samt vaktmestere og renholdere. Administrasjonen er som vedlagte organisasjonsplan viser. Fra vil Bente Nes overta som konstituert bygge- og eiendomssjef etter Nils Christian Hertzberg som slutter i Melhus kommune. 6. Endringer/tilpasninger av reglement etter omorganisering av bygge- og eiendomsseksjonen. Vedlagt følger reglement for plan- og byggenemnda av med endringer. De foreslåtte endringer ble enstemmig vedtatt. Endringer/tilpasninger tas opp som egen sak til kommunestyret. Ovenstående er fra et ark som er lagret på b/e og framgår ikke som behandlet av pbn møtebok. Det har ikke fått eget saksnummer. Rapporten det vises til i pkt. 1 har et budsjettavvik på 3,414 mill. Sak 1/99, (i henhold til fullmakt gitt i formannskapssak 34/99) Nedre Gauldal kommunerevisjonsdistrikt Side 13 av 22

14 Plan- og byggenemnda tar PTL Løken AS tilbud om fratreden fra prosjektet til etterretning. Kontrakten med byggeleder utvides til også å omfatte ansvar og arbeidsoppgaver som i dag ligger under PTL Løken AS. Ut over de anbud som er behandlet av PBN, er det iflg byggeregnskapet inngått flg. kontrakter: Samtlige av disse kontraktene er inngått før pbn ble nedlagt. E-2121 Levering vindusdører Trenor E-2122 Levering tredører Ligaard E-2123 Levering ståldører Atlas E-2170 Solavskjerming Forseth E-2180 Takheiser Handi Care E-2190 Porter ambulansebase Hornmann E-2200 Stål-/metallarb. Søpstad E-3050 Branntetting Firesafe E-8050 Honorar RIA IGP PNB ble i k.sak 61/99 vedtatt nedlagt og oppgavene legges inntil videre til formannskapet. Det er ikke protokollert avholdt møter i nemnda mellom og som omhandler behandling av dette prosjektet med unntak av det som framgår under eventuelt Jeg kan derfor ikke se at nemnda har fulgt opp sitt ansvar for gjennomføring av byggeprosjektet. PBN har heller ikke: 1. Protokollert vedtak om entreprise- og anbudsform 2. Fulgt opp med å anta anbyder og forhandlinger av kontrakter. 3. Kontrollert at tillatelse fra offentlige myndigheter er i orden. 4. Umiddelbart tatt opp med kommunestyret når det viser seg at budsjettrammen blir overskredet Formannskapet Sak 62/96, Birger Hellan engasjeres som prosjektansvarlig for utbyggingen av omsorgstiltak på Lena-området i perioden under merknader i møteboka: Formannskapet var innkalt for en orientering fra bygge- og eiendomsseksjonen om den økonomiske situasjonen ved Melhus Omsorgssenter. Følgende møtte: Bygge- og eiendomssjef Bente Nes, prosjektleder Nørholm og helse- og sosialsjef Hellan. Internt notat ble omdelt. Fra notatet tas med: Oversikten viser en overskridelse i forhold til budsjett pr på 11,466 mill. kr. Administrasjonen vil fremme en sak om tilleggsbevilgning i januar, men det ønskes å gi en orientering om status nå. Tallene er gjennomgått og kvalitetssikret av prosjekteringsteamet, slik at disse skal være korrekte. Sak 34/99, (behandlet etter kommuneloven 13 nr 1, hasteparagrafen ). For den videre fremdrift av utbyggingen av Melhus omsorgsenter utvides plan- og byggenemnda med ordfører. Nemnda gis fullmakt til å håndtere den videre saksgang overfor innleid prosjektleder og øvrige konsulenter. Kommunestyret er innforstått med at en endret saksgang kan medføre en større sluttregning Nedre Gauldal kommunerevisjonsdistrikt Side 14 av 22

15 Med utgangspunkt i de store overskridelsene ved utbyggingen av omsorgsenteret bes rådmannen gjennomgå byggesaken for å klarlegge ansvarsforholda ved overskridelsene. Rådmannens orientering ble framlagt for kommunestyret først i møte Kommunestyret vedtok i sak 61/99 ( ) å legge ned plan- og byggenemnda og legge dennes oppgaver inntil videre til formannskapet. Revisor kjenner ikke til at det er gjort endringer i dette vedtaket. Dette må bety at det er formannskapets oppgave å føre byggeregnskapet og å legge fram sluttregnskap for prosjektet senest 1 år etter overtakelse (jfr. pkt. 5c i reglement for PBN) Rådmannen Bygge- og eiendomsseksjonen ble organisasjonsmessig overført fra teknisk etat til rådmannen I reglement for PBN framgår det at sekretariat for nemnda er teknisk etat, som sørger for utøvende og daglig oppfølging av byggeprosjektene. I og med overføring til rådmannen forutsettes det at dette ansvaret også fulgte med dit. I notat ble rådmannen orientert om at for å få gjennomført det beskrevne prosjektet må det pr. dato etterbevilges til sammen kr. 2,5 mill. Rådmannen burde ha fremmet sak for PBN for innstilling til kommunestyret om tilleggsbevilgning allerede på dette tidspunkt Prosjektleder Kontrakter er behandlet av Plan- og byggenemnda i sakene 18/96 ( ), 1/97 ( ), og 20/97 ( ). ProsjektStyring AS var i henhold til kontrakt underskrevet av kommunen prosjektleder fram til Dette framgår av kontrakt inngått med Prosjekt- og TeknologiLedelse AS (PTL) underskrevet , pkt 2.: I samsvar med omfang i avtale med ProsjektStyring AS. PTL har ansvaret for videreføring av avtalen etter og fram til innflytting. Ansvaret omfatter også ytelser utført av Nørholm Prosjekt AS fra til Av brevveksling mellom ProsjektStyring og Melhus kommune v/rådmannen framgår det at det er viktig for kommunen at det er Sven Erik Nørholm som er prosjektleder. Årsak til endring av firma er at Nørholm slutter i ProsjektStyring. Det vises til brev dat , , , (ikke funnet i arkivet) og I pkt. 3 i kontrakten med PTL framgår flg. når det gjelder partenes representanter: Oppdragsgivers representant: Prosjektansvarlig Nils Christian Hertzberg PTL s representant: Prosjektleder Sven Erik Nørholm Assisterende prosjektleder Bård Nilstad. Om det foreligger kontraktbrudd ved at avtalens assisterende prosjektleder Bård Nilstad ble byttet ut med Nils Chr. Hertsberg, har jeg ikke mulighet for å vurdere. Hele den juridiske siden av om PTL har utført sine oppgaver i henhold til kontakten bør vel vurderes av eksperter på dette området. (Noe framkommer i notat fra adv. Stamnæs i internt notat dat ) Nedre Gauldal kommunerevisjonsdistrikt Side 15 av 22

16 3.9. Arkitekt Rådmannen gitt fullmakt til å inngå avtale med firmaet. BFS har tilbudt fast honorar på kr. 1,750 mill. for komplette ytelser. Forslaget til fasthonorar er basert på utbyggingsomfang på m2. Om arkitekten har utført sine tjenester i henhold til kontrakten har jeg ikke muligheter til å vurdere Øvrige konsulenter Tar med fra redegjørelse fra bygge- og eiendomssjef dat : Honorarer. Det virker helt uforståelig at det på et så komplisert bygg som dette ikke er medtatt honorar for oppfølging i byggetiden i kontraktene med rådgiverne. Slik det nå er, utføres dette på timebasis uten noe form for honorartak, og er derfor en utgift som er omtrent umulig å beregne. Økt honorar til byggeleder på grunn av forlenget byggetid er akseptabelt, men det bør stilles spørsmålstegn ved økt honorar til prosjektleder av samme grunn. Prosjektleder har gitt byggherren råd som har forlenget byggetiden, og bør stilles til ansvar for dette. Viser til kommentarene under PBN Byggets størrelse Forprosjektene ble behandlet av kommunestyret i sakene 70/97, 82/97og 83/97. Samlet ble det bevilget 68,250 mill. Dette var basert på et totalareal på m2. Dette gir kr/m2. i snitt for hele prosjektet. I fax mottatt er honorar for arkitekt omhandlet. Her framgår det av pkt Arealer: Kontrakten bygger på bruttoareal m2. Areal beregnet av arkitekt ved ferdig forprosjekt var på m2. Etter nærmere kontroll av arealet har det vist seg at virkelig areal vil bli på m2. Myklebust ber i brev om honorarregulering pga økt bruttoareal. Her skrives det bl.a.: Vi har vært i kontakt med arkitekt og fått opplyst at bygget har et brutto areal på 5087 m2. Denne økningen skyldes at det er oppdaget teknisk rom på plan 2 på 104 m2. Differansen mellom areal framlagt ved behandling av forprosjekt og endelig oppmålt blir på 284 m2. Gjør man det så enkelt å gange opp dette med kr/m2 får man her en økonomisk differanse på 4,125 mill. Forprosjektet burde ut fra dette vært framlagt med en ramme på minst 72,375 mill Byggetillatelse Søknad om byggetillatelse registrert mottatt I vedtak PS 98/9 dat er det gitt byggetillatelse for deler av bygg med følgende merknader: Denne tillatelsen gjelder KUN for grunn- og betongarbeider for bygget. Byggherre og ansvarshavende må påse følgende: 1. Brannvegger med fundamenter må ikke utføres før endelig plassering er fastlagt og ferdig prosjektert. Jfr. pkt. A.1 og B i vedtaket i sak PS 98/9. 2. Ved utførelse av tilfluktsrom osv. (Dispensasjon om tilfluktsrom ble innvilget av Sivilforsvaret i brev dat ). Byggingen ble startet Nedre Gauldal kommunerevisjonsdistrikt Side 16 av 22

17 Statens branntekniske etat har i brev dat gitt uttalelse om bygningens branntekniske forhold. Revidert brannplan og skriv fra Bovim-Fuglu-Svingen dat ble oversendt brann- og beredskapsavdelingen hvor det ble bedt om en uttalelse og at det var viktig å få en snarest mulig avklaring av spesielt pkt. 4 i arkitektens skriv. Ny revidert brannplan oversendt Prosjekteringsmøte nr. 19, , pkt : I prosjekteringsteamet kom det etter hvert frem usikkerhet på hvordan brannkrav skal tilfredsstilles, og hvilke brannkrav som skal stilles til det enkelte området av bygget. Det framkom derfor ønske om å engasjere egen rådgiver som kan fortelle oss hvilke brannkrav som gjelder, og komme med praktiske løsninger for å tilfredsstille disse kravene. Skansen Byggsikring v/rådgiver Arve Haugan har utarbeidet et brannteknisk konsept. Den ble det avholdt et oppfølgingsmøte vedrørende byggetillatelse-/brannkrav. I pkt. S Kommunikasjon mellom byggherre, byggesaksseksjonen og p-teamet. Det ble registrert at det hersker en viss frustrasjon i p-teamet over at kommunikasjon mellom fagseksjoner og byggesaksseksjonen tar tid og tilbakemelding på en del sentrale spørsmål som ble diskutert i dette møte ikke foreligger før byggesaken er kommet så langt som den er nå. Det letter heller ikke presset på den vanskelige budsjettsituasjonen prosjektet befinner seg i da flere av sakene tatt opp i dette møtet vil måtte medføre tillegg i kostnader. Fra månedsrapport pr fra PMN tas med: I tillegg er brannklassekrav for bygg 1 med tilhørende konstruksjoner blitt avklart for sent slik at vi får omgjøringsarbeider i forbindelse med tak-/brannvegg på dette bygget. I henhold til kontrakt skal prosjekteringsleder, jfr. pkt. 5.13: Sørge for koordinering av forhold og kontakt mot offentlige myndigheter. Sørge for at nødvendig godkjenning blir ivaretatt. Det vises også til PBN s ansvar i henhold til reglement. Endelig byggetillatelse ble innvilget Brannklassekravene burde vært avklart før byggingen startet. Det synes som om det har blitt ekstrakostnader på grunn av dette Tilleggsbestillinger/ rekvisisjoner I PA-BOK finner en flg. fullmakter i forbindelse med tilleggsarbeider. Rekvisisjoner: Byggeleder <25.000,-. Prosjektleder <50.000,-. Tilleggsbestillinger: Prosjektleder <50.000,-. Byggherre >50.000,-. For å vise hva dette har medført viser en til tabell for noen av entreprisene: Entreprise Kontrakt Tillegg bestilt av PL/BH Rekvirert av BL/PL Grunn-/betong 5,673 2, Stålkonstruksjoner 1, Murer- og flisarb 1, Tømmer-/snekkerarb 15,487 2, Luftbehandlingsanlegg 2, Rørteknisk anlegg 4, Det framgår ikke om disse fullmakter er behandlet av noen organ i Melhus kommune Nedre Gauldal kommunerevisjonsdistrikt Side 17 av 22

18 3.14. Regnskapsrapportering I henhold til ytelsesspesifikajon pkt under produksjon skal prosjektleder: Gjennomgå og attestere fakturaer for PG. Vurdere tilleggskrav. Holde økonomisk oversikt. Plan og byggenemnda (møte ) ønsker bedre rapportering fra pågående prosjekt. For prosjektene Melhus omsorgssenter, boliger og bofellesskap ønskes månedlig rapportering. Fax dat fra PTL til PMN: 1. I forbindelse med økonomirapportering fredag overtar De ansvar for byggeregnskapet. 2. Legg inn alle påløpte og alle antatte kostnader i ProLine iht. vedtatt kontoplan. 3. De rapporterer oppdatert byggeregnskap konto 1-7 den 20. i hver måned til PL. 4. PL reviderer regnskaper og fører 8 og 9-konto fram til 30. i hver måned. 5. PL rapporterer ovenfor BH pr. 01. i hver måned. 6. De overtar byggeregnskapet igjen mellom 01. og 20. i hver måned. Pr har jeg funnet flg. rapporter: Mars 98, dat (fra PTL) Vedlagt oversendes økonomirapport for omsorgsenteret. Denne viser en forventet sluttkostnad på ca. 76,550 mill, som er 1,550 mill. over rammen. Det vil fortsatt bli jobbet med å få redusert kostnadene. Dette skyldes primært uforutsette grunnforhold hvor endelig kostnadskonsekvens enda ikke er klarlagt. Vi har i budsjettet nå lagt inn kr ,- i tillegg for dette forhold. Vi har tatt høyde for mulig kostnadsoverskridelse for dører og lagt inn forventet kontraktssum på kr ,-. For de aller fleste kontrakter er det gjennomført massekontroll og konsekvenser av massekontroll er medtatt i budsjett. Notat fra NCH til rådmannen. Det vises til budsjettkontroll av Siden forrige rapportering har vi fått avslag på støtte fra STUI for behandlingsbasseng. I budsjett var det regnet med støtte på For å få gjennomført det beskrevne prosjekt må det pr. dato etterbevilges til sammen kr. 2,5 mill. Kopi er sendt til: Plan- og byggenemnda v/ivar Fredriksen. Fax fra BL , adressert til MK v/tekn. etat, PTL, B-F-S, Myklebust, Gjettum, IGP, Landskapsarkitekter og Storkjøkkenutvikling. Produksjonsvolumet på byggeplassen er nå sterkt stigende og mengden detaljspørsmål i de forskjellige entrepriser tilsvarende. Jeg har en svært ekkel fornemmelse at vi nå er hodestups inne i en fase hvor vi bygger ca 5000 m2 gulvflate mye v.h.a. A4-faxer. Som en kuriositet har jeg telt opp antall faxsider inn på mitt bord siden fredag morgen 4.09 til arbeidsdagens slutt tirsdag 8.09 og kommet til ca 60 sider av forskjellig art. Min-/vår funksjon i øyeblikket er arkivarer og ikke byggeledere og alt for lite synlig på byggeplass. Fax er en nødløsning for å forhindre tilleggskostnader-/forsinkelser og forutsetter at detaljer blir revidert inn på arbeidstegninger ved første korsvei. Med de betydelige endringer som er gjort på prosjektet siden anbudsmaterialet og et utall faxer i ettertid, anser jeg risikoen for at feil og tilleggskostnader oppstår som svær høy i øyeblikket. Kort oppsummert, jeg ber om at arbeidsunderlag ajourføres snarest slik at vi får beskrivelser og arbeidstegninger å forholde oss til. En gjennomgang i et snarlig prosjekteringsmøte er et av flere mulige tiltak. Det hadde ikke vært prosjekteringsmøter mellom og Månedsrapport fra BL pr Status økonomi Nedre Gauldal kommunerevisjonsdistrikt Side 18 av 22

19 Se vedlagte hovedskjema for budsjettkontroll. Entreprisene er ajourførte med kjente e- lister og rekvisisjoner pr. d.d. Det er ingen dramatiske endringer ved utløpet av perioden, men det er fortsatt for mange e-lister som er utsendt og hvor alle priser ikke er avklart, dette gir en viss usikkerhet. Budsjettet viser en totalsum på 77,214 mill. kr., herav en reserve på 1,228 mill. kr. inkl. mva. I perioden er reserven redusert med ca inkl mva. I øyeblikket kan det være vanskelig å vurdere om dette er tilstrekkelig, men bildet vil bli klarere så snart de relativt omfattende endringer på E214 tømmer-/snekkerentreprisen blir avklart. E201 grunn- /betongarbeider og E202 stålarbeider er i sluttfasen med sine arbeider og økonomi for disse entreprisene vil være avklart i hovedsak i løpet av oktober 98. (manglende tilskudd STUI ikke hensyntatt, revisors tilføyelse) 2. Status fremdrift.(tar bare med deler av dette) Totalstatus på kritisk fremdriftslinje i øyeblikket er etter undertegnedes oppfatning en forsinkelse på min. 2 uker. E214 har i brev av bedt om 4 uker fristforlengelse, men dette vil bli imøtegått og forsøkt halvert. Noe av årsak til forsinkelse skyldes at planleggingsteamet ligger for tett opp til produksjon på byggeplass med sitt arbeidsunderlag. I tillegg er brannklassekrav for bygg 1 med tilhørende konstruksjoner blitt avklart for sent slik at vi får omgjøringsarbeider i forbindelse med tak-/brannvegg på dette bygget. 5. Øvrige kommentarer.(tar bare med deler av dette). Det må dog tilføyes at prosjektet synes å ha særdeles mange krevende detaljløsninger som medfører mye koordineringsarbeid. Når dette kombineres med betydelige endringer etter anbud, kan situasjonen til tider fortone seg uoversiktelig. Avhengigheter i arbeidsrekkefølgen mellom de forskjellige entreprisene gir også komplisert fremdriftsplanlegging. Byggeleder forventer dog at en rekke detaljer og avhengigheter vil avklares i løpet av den nærmeste tiden og antar at sikkerhet mht. fremdrift som økonomi vil være større og under god kontroll ved utløpet av oktober måned. Månedsrapport fra BL pr Status økonomi. Entreprisene er ajourført med kjente e-lister og rekvisisjoner pr. d.d. Som følge av ekstrem utvikling den siste perioden har BL foretatt en ny totalgjennomgang på økonomi for alle entrepriser, se eget vedlegg om dette. Utviklingen i prosjektøkonomien er dramatisk. I vår forrige rapport pr var forventet byggebudsjett på 77,214 mill kr. inkludert en marin-/reservepost på 1,228 mill. kr. Pr. d.d er forventet sluttsum på 79,031 mill. kr. og alle marginer-/reserver er brukt opp. Det som er enda verre er at det fortsatt foreligger tunge, uavklarte poster på flere entrepriser. BL kan ikke på foreliggende grunnlag komme med noen ny prognose på forventet sluttbudsjett da ytterligere avklaringer må finne sted fra fagrådgiverne først. 2. Status fremdrift. Meldes om forsinkelser på min. 4-6 uker. Fremdriftsplanen er under ny revisjon. 3. Status kvalitet. Avviksmeldinger som går på mangler og detaljeringsgrad i arbeidsunderlaget for E214 strømmer på i foruroligende grad. 5. Øvrige kommentarer. På vegne av byggherre er byggeleder ingen lykkelig person i øyeblikket. Så kommer omsider PTL på banen. I minibrev dat til prosjektgruppen: MELDING AJOURFØRING AV BUDSJETT FOR MELHUS OMSORGSENTER. Det er nå blitt store kostnadsøkninger på prosjektet, bl.a. i forbindelse med brann og vindavstiving av bygget. Dette må vi meddele byggherren. I den forbindelse ønsker vi å få en oppstilling over eventuelle kostnadsøkninger for deres arbeider i forhold til tidligere oppgitt. Oppstillingen bes sendt PTL Løken A/S så snart som mulig, og senest innen fredag (skal vel være 30.10?) Brevet er undertegnet Nils Chr. Hertzberg, prosjektlederassistent. Månedsrapport for oktober 1998 fra PTL dat Nedre Gauldal kommunerevisjonsdistrikt Side 19 av 22

Evaluering av prosessen ved bygging av Kløvertunet bofellesskap. Namdalseid kommune

Evaluering av prosessen ved bygging av Kløvertunet bofellesskap. Namdalseid kommune Evaluering av prosessen ved bygging av Kløvertunet bofellesskap Forvaltningsrevisjon nr 1725-1/2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden oktober 2008 til desember 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon

Detaljer

GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV

GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE 2006 RAPPORT UTARBEIDET AV 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 7 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 7 1.2 AVGRENSING AV PROSJEKTET... 7 2. FORMÅL OG

Detaljer

I~1 I~( F? ~I!II~II. Gransking av byggeprosjekt Bergtun omsorgssenter i Nore og Uvdal kommune. Rapport Desember 2007

I~1 I~( F? ~I!II~II. Gransking av byggeprosjekt Bergtun omsorgssenter i Nore og Uvdal kommune. Rapport Desember 2007 I~1 I~( F? ~I!II~II Buskerud Kommunerevisjon IKS Unntatt offentlighet ifølge off. loven 4 Rapport Desember 2007 Gransking av byggeprosjekt Bergtun omsorgssenter i Nore og Uvdal kommune Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Prosjektstyring - Lunner kommune

Prosjektstyring - Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 5-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Prosjektstyring - Lunner kommune Overordnet system for styring av byggeprosjekt For kontrollutvalget i Lunner kommune September 2008

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Enebakk kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Enebakk kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Enebakk kommune 30.03.2011 RAPPORT 2/11 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Enebakk

Detaljer

Oppfølging av byggeprosjekt

Oppfølging av byggeprosjekt Oppfølging av byggeprosjekt Hitra kommune Januar 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden september-09 t.o.m. januar-10. Undersøkelsen

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt NORD. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt NORD. Vi skaper trygghet K O M R E V 0 FORVALTNINGSREVISJON Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2011 ii Forord Kontrollutvalget i Bø kommune ved K-sekretariatet bestilte den 2.11.2009

Detaljer

Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole

Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole Hemne kommune Januar 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden 01.06.06-01.12.06. Undersøkelsen

Detaljer

BYGGING/OMBYGGING VED

BYGGING/OMBYGGING VED GRANSKING BYGGING/OMBYGGING VED HELSEHUSET 2011-2014 Prosjektorganisering, økonomi og rapportering SNÅSA KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne granskingen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag

Detaljer

UTVIDELSE OG REHABILITERING AV HAGEN SKOLE

UTVIDELSE OG REHABILITERING AV HAGEN SKOLE NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT UTVIDELSE OG REHABILITERING AV HAGEN SKOLE NITTEDAL KOMMUNE MARS 2007 Utført av Morten Kallevig INNHOLD SAMMENDRAG OG ANBEFALINGER...I PROSJEKTETS BAKGRUNN

Detaljer

INNLEDNINGSFASEN I BYGGEPROSJEKTER VURDERT MED UTGANGSPUNKT I PROSJEKTET BLYSTADLIA SKOLE OG BARNEHAGE

INNLEDNINGSFASEN I BYGGEPROSJEKTER VURDERT MED UTGANGSPUNKT I PROSJEKTET BLYSTADLIA SKOLE OG BARNEHAGE NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT VURDERT MED UTGANGSPUNKT I PROSJEKTET BLYSTADLIA SKOLE OG BARNEHAGE RÆLINGEN KOMMUNE FEBRUAR 2014 Utført av Ingar F. Leiksett NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT PROSJEKTSTYRING, TILRETTELEGGELSE, ANBUDSPROSESS, OPPFØLGING OG DOKUMENTASJON/RAPPORTERING VED ÅSGÅRDEN SKOLE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT PROSJEKTSTYRING, TILRETTELEGGELSE, ANBUDSPROSESS, OPPFØLGING OG DOKUMENTASJON/RAPPORTERING VED ÅSGÅRDEN SKOLE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT PROSJEKTSTYRING, TILRETTELEGGELSE, ANBUDSPROSESS, OPPFØLGING OG DOKUMENTASJON/RAPPORTERING VED ÅSGÅRDEN SKOLE 2013 UTARBEIDET AV Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING...

Detaljer

Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall

Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall FORVALTNINGSREVISJON Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall Oppfølging i byggeperioden VERDAL KOMMUNE 2013 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Byggeprosjekter i Sandefjord kommune

Forvaltningsrevisjon. Byggeprosjekter i Sandefjord kommune Forvaltningsrevisjon Byggeprosjekter i Sandefjord kommune SAMMENDRAG AV RAPPORTEN Revisjonsområde: Byggeprosjekter i Sandefjord kommune Revisjonsperiode: januar mars 2014 Formål med forvaltningsrevisjonen:

Detaljer

BÆRUM KULTURHUS MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

BÆRUM KULTURHUS MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNHOLD SAMMENDRAG 1 INNLEDNING... 1 1.1 AVGRENSINGER... 1 1.2 DATAINNSAMLING... 1 1.3 KORT HISTORIKK... 2 2 MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET...

Detaljer

Følge byggeprosjekt. Restaurering av basseng og garderober. Snåsa kommune. Forvaltningsrevisjon nr 1736/2011-1

Følge byggeprosjekt. Restaurering av basseng og garderober. Snåsa kommune. Forvaltningsrevisjon nr 1736/2011-1 Følge byggeprosjekt Restaurering av basseng og garderober Snåsa kommune Forvaltningsrevisjon nr 1736/2011-1 Følge byggeprosjekt - Restaurering av basseng og garderober - Snåsa kommune Forord KomRev Trøndelag

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 29. april 2013 Tid: Kl 09:00 Sted: Verdal rådhus - kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Byggeprosjekt delrapport 3 Skien Fritidspark - Skien kommune -

Byggeprosjekt delrapport 3 Skien Fritidspark - Skien kommune - Byggeprosjekt delrapport 3 Skien Fritidspark - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 016 2007 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Problemstillinger...2

Detaljer

Følge byggeprosjekt Overhalla kommune Forvaltningsrevisjon nr. 1744-1/2010

Følge byggeprosjekt Overhalla kommune Forvaltningsrevisjon nr. 1744-1/2010 Følge byggeprosjekt Overhalla kommune Forvaltningsrevisjon nr. 1744-1/2010 1 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til juni gjennomført en forvaltningsrevisjon av å følge byggeprosjektet OBUS

Detaljer

EVALUERING AV HADELAND VIDEREGÅENDE

EVALUERING AV HADELAND VIDEREGÅENDE EVALUERING AV BYGGEPROSESSEN VED HADELAND VIDEREGÅENDE SKOLE Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 2-2014 2014-414/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Byggeprosjekt delrapport 3 Ny videregående skole på Moflata

Byggeprosjekt delrapport 3 Ny videregående skole på Moflata Byggeprosjekt delrapport 3 Ny videregående skole på Moflata - Telemark fylkeskommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 700 013 2007 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Bakgrunn...1

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV INVESTERING. Malm skole VERRAN KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV INVESTERING. Malm skole VERRAN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV INVESTERING Malm skole VERRAN KOMMUNE 2013 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Verran kommune

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Ski kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Ski kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Ski kommune 02.06.14 RAPPORT 15/2013 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Ski kommune

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Betryggende kontroll av byggeprosjekt HEMNE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON. Betryggende kontroll av byggeprosjekt HEMNE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON Betryggende kontroll av byggeprosjekt HEMNE KOMMUNE DESEMBER 2011 - BETRYGGENDE KONTROLL AV BYGGEPROSJEKT - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 2 1. BAKGRUNN... 4

INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 2 1. BAKGRUNN... 4 INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 2 1. BAKGRUNN... 4 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER...4 3. REVISJONSKRITERIER OG METODE... 5 4. FAKTA... 5 4.1 PLAN- OG STYRINGSSYSTEMET... 5 4.2 BUDSJETTPROSESSEN...

Detaljer

I N N H O L D. Kilder. 22 Vedlegg 1:Kommentarer til rapport. 28.06.2004 Nedre Gauldal kommunerevisjonsdistrikt Side 1 av 1

I N N H O L D. Kilder. 22 Vedlegg 1:Kommentarer til rapport. 28.06.2004 Nedre Gauldal kommunerevisjonsdistrikt Side 1 av 1 I N N H O L D Side 0. Sammendrag 2 0.1 Målsetting for prosjektet 2 0.2 Arbeidets omfang og begrensninger. 2 0.3 Revisors vurderinger og konklusjoner.. 2 0.4 Revisors anbefalinger 4 1. Innledning 5 1.0

Detaljer

Prosjektstyring og antikorrupsjon Fredrikstad kommune

Prosjektstyring og antikorrupsjon Fredrikstad kommune Prosjektstyring og antikorrupsjon Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 8. september 2014 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 6 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen Møteinnkalling DATO: TORSDAG 21. FEBRUAR 2013 TID: KL. 09:00 STED: STJØRDAL RÅDHUS - FORMANNSKAPSSALEN Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Leieavtale Skien fritidspark

Leieavtale Skien fritidspark Leieavtale Skien fritidspark Rapport Skien kommune 2014 :: 706 044 Innhold Sammendrag... ii Avtaleprosessen... ii Faktureringen... iv Anbefalinger... v 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT PROSJEKTSTYRING, OPPFØLGING OG RAPPORTERING AV BYGGEPROSJEKTER HOLMESTRAND KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT PROSJEKTSTYRING, OPPFØLGING OG RAPPORTERING AV BYGGEPROSJEKTER HOLMESTRAND KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT PROSJEKTSTYRING, OPPFØLGING OG RAPPORTERING AV BYGGEPROSJEKTER HOLMESTRAND KOMMUNE 2012 UTARBEIDET AV Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 6 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...

Detaljer