Bygging av Sauherad Bygdeheim

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bygging av Sauherad Bygdeheim"

Transkript

1 Bygging av Sauherad Bygdeheim (korrigert rapport) - Sauherad kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr:

2 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning Bakgrunn Problemstillinger Avgrensing Metode og kvalitetssikring Metodevalg Den praktiske gjennomføringen Kvalitetssikring og høring Saksutredningen Revisjonskriterier Fakta og funn Vedtak som konkretiserer byggeprosjektet Prosjektets kostnader/økonomi Revisors kommentarer Vedtak i politiske organ som konkretiserer byggeprosjektet Prosjektets kostnader/økonomi 10 4 Kontraheringene Revisjonskriterier Fakta og funn Gjennomføringen av konkurransen Engasjement av rådgivere Revisors kommentarer Gjennomføring av konkurransen Engasjement av rådgivere 16 5 Økonomistyring/politisk rapportering Revisjonskriterier Fakta og funn Ansvarsforhold og rutiner Oppfølging av kostnader og framdrift Revisors kommentarer Ansvarsforhold og rutiner Oppfølging av kostnader og framdrift 18 6 Revisors konklusjoner og anbefalinger Litteratur og kildereferanser Vedlegg...19 Telemark kommunerevisjon IKS ii

3 Sammendrag Kontrollutvalget i Sauherad kommune har bedt Telemark kommunerevisjon IKS om å følge byggingen av ny sjukeheim i kommunen. Denne rapporten er første delen i oppfølgingen av byggeprosjektet og omfatter planleggings- og prosjekteringsfasen. Vi har utredet følgende problemstillinger for denne delrapporten: 1. Gir saksutredningen tilstrekkelig grunnlag for de politiske beslutninger som er fattet i forbindelse med planlegging og prosjektering av nytt sykehjem? 2. Er kontraheringene gjennomført i samsvar med lov om offentlige anskaffelser? 3. Er det etablert tilfredsstillende systemer for administrativ økonomisk styring og oppfølging og rapportering til politisk organ? Undersøkelsen utføres som en gjennomgang av dokumenter og saksutredninger som er lagt frem for politikerne og som danner grunnlaget for de beslutninger som er fattet. Revisjonen har avgrenset prosjektet til byggingen av sykehjem på Notevarp. Planlegging av nytt sykehjem har pågått over mange år. Ulike løsninger har vært utredet og lagt frem for kommunestyret til vurdering. Flere planer har kommet så langt at de har vært lagt frem for Husbanken og fylkeslegen til vurdering og godkjenning, for så å bli forkastet av kommunen til fordel for andre planer. Vår gjennomgang av dokumenter tyder på at det har vært en bred brukermedvirkning både fra politikere og ansatte. Nødvendige godkjenninger og uttalelser fra ulike offentlige instanser foreligger. I sak 32/ skisserer rådmannen en ramme på 55 mill kroner som er i samsvar med økonomiplanen per mars I tillegg påløper kostnader til intern byggeledelse, byggelånrsrenter, inventar og utstyr og kjøp av tomt som ikke er tallfestet og tatt med i rammen. Opplysninger i saken om at kostnader ikke er med i rammen, gir etter vår mening ikke nødvendig informasjon til politisk nivå om prosjektets totale kostnad. Kjente kostnader bør tallfestes. Husbanken har gitt tilsagn om et tilskudd på 9,7 mill kroner. Resten må lånefinansieres. Fylkesmannen har godkjent en låneramme på kr ut fra en ramme på 55 mill kroner, og har godkjent låneopptak på kr i Vi mener at kostnadsrammen skulle ha inkludert administrativ byggeledelse og byggelånsrenter siden disse utgiftene påløper jevnt i byggeperioden. Lov og forskrifter om offentlige anskaffelser (FOA) har som formål å ivareta grunnleggende krav til konkurranse, god foretningsskikk, likebehandling av leverandører, gjennomsiktlighet, etterprøvbarhet, forutberegnelighet og forbud mot diskriminering på bakgrunn av nasjonal og lokal tilhørighet. Sauherad kommune har brutt regelverket om offentlige anskaffelser på flere punkter. I kunngjøringen i DOFFIN-databasen er det krysset av for forhandlet prosedyre. Dette er en lovlig prosedyre under EØS-terskelverdiene. Vi mener imidllertid at det kan være tvil om hvilken anskaffelsesprosedyre som er valgt, siden det er avholdt en felles åpning av tilbudene. Ved konkurranse med forhandling har ikke tilbyderne adgang til tilbudsåpningen. Det er brudd på FOA 15-1 at det ikke er ført protokoll fra konkurransen, og brudd på lovens krav om gjennomsiktlighet og etterprøvbarhet som er et grunnleggende krav i lovens 5. Protokollen er av vesentlig betydning for å kontrollere at beslutninger er fattet i samsvar med regelverket. Ingen av tilbudene ble forkastet på grunn av manglende kvalifikasjoner eller manglede krav til dokumentasjon fra tilbyderne. Det forelå imidlertid ikke skatteattester og tilfredstillende HMSegenerklæring før de innkomne tilbudene ble vurdert. Dette er et brudd på FOA 12-9 og Telemark kommunerevisjon IKS iii

4 Kommunen har ikke ivaretatt sine oppgaver om arkivering av dokumenter, da dokumentasjon over innkomne tilbud oppbevares hos rådgivende arkitekt. Kontraktsdokumentene og tilknyttede dokumenter er juridisk bindende. Rådmannen har inngått kontrakt etter fullmakt fra kommunestyret. En beslutning om ikke å stille sikkerhet fra entreprenør og byggherre, er ikke i samsvar med kontrakten med totalentreprenøren. Kontrakter med rådgiverne er undertegnet i perioden oktober/november Fra tidligere har revisor kun fått forelagt seg en kontrakt med arkitekt, formulert som en oppdragsbekreftelse fra 1996/97, med henvisning til NS Dette tyder på at kommunen ikke har hatt tilfredsstillende kontrakter med rådgiverne. Det ligger ikke konkurranse til grunn for engasjement av arkitekt og øvrige rådgivere. Kommunen hevder at engasjementene er en videreføring av tidligere kontrakter inngått før lov om offentlige anskaffelser tråde i kraft i Revisor har forståelse for at engasjementene kan vurderes som en videreføring av tidligere utredninger, og viser til at KOFA også har slått fast at reforhandling av inngåtte avtaler ikke er en ny anskaffelse dersom den har en funksjonsmessig sammenheng med den første avtalen, eller den er endrings eller tilleggsarbeider i entreprise eller tilvirkningskostnader. Administrativ oppfølging og rutiner for fakturering og framdrift av prosjektet virker tilfredsstillende, men vi mener at koordineringen mellom framdriftsplan og økonomiplan ikke er bra nok. Kommunen har ikke rutine for å legge sluttregnskapet i investeringsprosjekter fram for kommunestyret. Revisor anbefaler at kommunen bør: o sørge for at de har tilstrekkelig kompetanse på lov og forskrifter om offentlige anskaffelser, og utarbeide rutiner for å sikre at ovennevnte brudd på regelverket om offentlige anskaffelser ikke gjentar seg o påse at alle utgifter tas med i de beregningene som legges fram for kommunestyret o ha rutine for at sluttregnskapet i investeringsprosjekter legges fram for kommunestyret o korrigere kontrakten med hovedentreprenøren dersom sikkerhet ikke skal stilles o sørge for at alle dokumentene vedrørende prosjektet blir arkivert i kommunen.. Skien, den 8. mai 2007 Telemark kommunerevisjon IKS Marit Aasen fagansvarlig forvaltningsrevisor Vigdis Slettvold oppdragsrevisor sign. Telemark kommunerevisjon IKS iv

5 1 Innledning Prosjektet er gjennomført som forvaltningsrevisjon. Hjemmel for forvaltningsrevisjon er gitt i kommunelovens 77 nr. 4, jamfør forskrift om kontrollutvalg kapitel 5 og forskrift om revisjon kapitel 3. Rapporten er utarbeidet med grunnlag i RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, fastsatt av Norges Kommunerevisorforbund og gjort gjeldende som god kommunal revisjonsskikk for forvaltningsrevisjonsprosjekter. 1.1 Bakgrunn Kontrollutvalget i Sauherad kommune vedtok i møte sak 17/05 å be Telemark kommunerevisjon IKS utføre forvaltningsrevisjon i forbindelse med utbyggingen av ny sjukeheim. Kontrollutvalget vedtok følgende mandat for revisjonen i møtet 30. august 2006: Telemark kommunerevisjon skal undersøke om byggeprosjektet blir gjennomført i samsvar med kommunestyret forutsetninger og innenfor vedtatt økonomisk ramme. Informasjonen skal danne grunnlaget for delrapporter til kontrollutvalget som omhandler det som har skjedd fra kommunestyrets vedtak om utredning til endelig prosjektregnskap (sluttregnskap) foreligger. De enkelte delevalueringene skal danne grunnlag for totalvurdering av gjennomføringen av prosjektet gjennom en sluttrapport til kontrollutvalget. Et byggeprosjekt har mange faser, men grovt sett kan disse deles inn i tre: o planleggings-/prosjekteringsfase 1 o byggefase o Ferdigstillelse, garantioppfølging. Vi vil i denne første delrapporten til kontrollutvalget konsentrere oss om planleggings- /prosjekteringsfasen. 1.2 Problemstillinger Problemstillingene for denne delrapporten er: 1. Gir saksutredningen tilstrekkelig grunnlag for de politiske beslutninger som er fattet i forbindelse med planlegging og prosjektering av ny sjukeheim? 2. Er kontraheringene 2 gjennomført i samsvar med lov og forskrift om offentlige anskaffelser? 3. Er det etablert tilfredsstillende systemer for administrativ økonomisk styring og oppfølging og rapportering til politisk organ? 1.3 Avgrensing Undersøkelsen utføres som en gjennomgang av dokumenter og saksutredninger som er lagt frem for politikerne og som danner grunnlaget for de beslutninger som er fattet. Revisjonen har avgrenset prosjektet til byggingen av sykehjem på Notevarp. Siden det har foregått en planleggingsprosess med utredning av ulike alternativer gjennom flere år, har vi funnet det hensiktsmessig å nevne de vesentligste vedtakene som er fattet i forbindelse med disse utredningene. Denne oversikten følger i vedlegg nr 1. Prosjektet omfatter ikke bygningsfaglige vurderinger. 1 Planleggings- /prosjekteringsfasen omfatter også kontrahering av rådgivere og leverandører. 2 Med kontrahering forståes det å inngå kontrakt, det vil si hele prosedyren med bortsetting av byggearbeidene på entreprise. Kilde: Bygningsadministrasjon, Robert Wigen, Tapir forlag Telemark kommunerevisjon IKS 5

6 2 Metode og kvalitetssikring 2.1 Metodevalg Vi har valgt en kvalitativ tilnærmingsmetode med dokumentanalyse og intervju. I dokumentanalysen har vi tatt utgangspunkt i relevante politiske vedtak, sakspapirer og andre utredninger i Sauherad kommune. 2.2 Den praktiske gjennomføringen Vi har gjennomgått følgende dokumenter: saksutredninger og vedtak i kommunestyret om bygging av sjukeheim utlysning, anbud, kontrakter m.v. i forbindelse med kontrahering av rådgivere og entreprenør diverse møtereferater fra byggekomiteen, byggemøter m.v budsjett-/regnskapstall vedrørende prosjektene i perioden Vi har hatt intervju/samtaler med leder av byggekomiteen, rådmannen, intern byggeleder og budsjett/regnskapsleder.vi har fått beskrevet prosjektorganiseringen og systemene for økonomisk styring og oppfølging. Nærmere kontroll av hvordan disse fungerer i praksis vil bli foretatt i forbindelse med senere rapporter. 2.3 Kvalitetssikring og høring Ifølge 8, siste ledd i forskrift om revisjon, skal administrasjonssjefen gis anledning til å gi utrykk for sitt syn på de forhold som fremgår av rapporten, og hans kommentarer skal komme fram i rapporten. Rådmannen opplyste i e-post den 8. mai 2007 at han ikke har merknader til rapporten, og at han tar til orientering de anbefalingene som revisjonen har summert opp i sitt sammendrag. 3 Saksutredningen 3.1 Revisjonskriterier I kommunelovens 23 nr. 2 heter det at: Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer er forsvarlig utredet og at vedtak blir iverksatt. I forarbeidene til kommuneloven står det bl a: Administrasjonssjefen eller den som legger saken fram på hans eller hennes vegne vil imidlertid ha plikt til å gjøre oppmerksom på eventuelle svakheter og ufullstendigheter i saksframlegget, slik at de folkevalgte kan ta hensyn til dette. 3 Med bakgrunn i dette har vi utledet dette revisjonskriteriet: Det bør foreligge behovsanalyser og utredninger som konkretiserer byggeprosjektet og som viser hva prosjektet vil koste. 3.2 Fakta og funn Vedtak som konkretiserer byggeprosjektet Planlegging av ny sjukeheim i Sauherad har pågått over flere år. Første forprosjekt på Gunheim forelå i desember Det var basert på tegninger fra arkitekt (ARK) Søndergaard Rickfelt, 3 NOU:1990 nr. 13 Forslag til ny lov om kommuner og fylkeskommuner, kapittel. 4 om kommunens og fylkeskommunens administrasjon Telemark kommunerevisjon IKS 6

7 rådgivende ingeniør vann (RIV) JE Consult as, elektronikk (RIE ) ing.thorbjørn Øverbø, byggeteknikk (RIB) siv.ing. Eilev Løkja. Forprosjektet ble senere endret til fordel for utbygging på Notevarp. Under planleggingen av prosjektet på Gunheim, døde plutselig RIV vinteren For at fremdriften i arbeidet ikke skulle stanse opp og skape problemer for de øvrige planleggerne, ble firma Tveiten Rådgivende ingeniører as engasjert. Problemet var diskutert på forhånd i prosjekteringsgruppa og med leder av byggekomiteen. Firma Tveiten Rådgivende ingeniører as hadde kapasitet til å gå i gang med arbeidet umiddelbart. Ifølge kommunen ble plangrunnlaget fra Gunheim overført til ny tomt på Notevarp. Hovedgrepet og løsningen er den samme, men det ble foretatt detaljendringer i prosjektet. Kommunestyret behandlet Plan for pleie- og omsorgstjenesten fram mot år 2020 i sak 06/ I planen var dimensjoneringen av nytt sykehjem et sentralt punkt. Rådmannen tilrådde en utbygging med 18 eventuelt 16 plasser, men kommunestyret ønsket å bygge 24 plasser og vedtok: o Planen legges til grunn for arbeidet innenfor pleie- og omsorgstjenestene fram mot år o Ny bygdeheim bør dimensjoneres med 24 plasser. I sak 49/ ble det fattet endelig vedtak om bygging av sykehjem på Notevarp: o Kommunestyret slutter seg til tidligere vedtak og holder fast ved at det nye sykehjemmet dimensjoneres for 24 plasser. o Kommunestyret ber byggekomiteen se til at en av de tre avdelingene utformes slik at den kan nyttes mest mulig fleksibelt. o Kommunestyret slutter seg til framdriftsplanen som tilsier innflytting ca 1.november o Rådmannen gis fullmakt til å revidere inngåtte kontrakter med arkitekt og planleggere. o Anbud og endelig finansieringsplan legges fram for kommunestyret til godkjenning. o Føringer som ligger i saksframlegget av i dag, legges til grunn ved rullering av økonomiplanen for perioden 2006 til Kostnadene er beregnet til kr ,-. Da er finanskostnader, prisstigning, løst inventar, fremføring av VA og tomtekjøp ikke medregnet. Rådmannen opplyser at byggelånsrente er beregnet til 4 % av totalprosjektet, byggeledelse kr og tomtekjøp mv. 1,5 mill kroner. Kommunestyret fattet følgende vedtak sak 32/ : o Kommunestyret velger tilbudet fra Skorve Entreprenør AS/Linga og Nikman A/S. o Rådmannen godkjenner kontrakt. o Det tas forbehold om at Fylkesmannen godkjenner låneopptaket. I saken er byggekostnadene beregnet til vel 47 mill kroner inkl. mva. Budsjettet totalt for prosjektet er skissert til 55 mill kroner i langtidsplan per mars I tillegg til byggekostnadene må tomtekostnader på 0,6 mill kroner, planlegging, byggeledelse, byggelånsrenter og inventar dekkes. Planlegging, byggeledelse, byggelånsrenter og inventar er ikke tallfestet. Foruten de utredninger som foreligger i forbindelse med saksbehandlingen i kommunestyret, har det vært en bred medvirkning fra politikere, ansatte og rådgivere. Byggekomite med arbeidsgruppe I hele perioden har en byggekomite vært involvert i planleggingen av nytt sykehjem. Formannskapet foretok nyvalg til byggekomiteen i møte Den består av sentrale politikere med ordføreren som leder. I tillegg har rådmannen pekt ut to representanter fra administrasjonen. Tillitsvalgte har tre representanter. I byggekomiteens møte ble det Telemark kommunerevisjon IKS 7

8 vedtatt å nedsette ei arbeidsgruppe som bestod av leder av byggekomiteen, arkitekt, enhetsleder for bygdeheimen og avdelingsingeniør i kommunen. Forprosjekt for utbygging på Notevarp forelå basert på tegninger fra Søndergaard Rickfelt. Rådgivere var RIB siv. Ing. Eilev Løkja, RIV ing.tveiten as, RIE ing.thorbjørn Øverbø. Forprosjektet ble behandlet i byggekomiteen og var grunnlaget for videre detaljprosjektering. Grunnforhold: Det ble utarbeidet en geoteknisk rapport nr , datert av Multiconsult som beskriver utførte grunnundersøkelser. I tillegg foretok Multiconsult befaring og vurdering av grunnen sommeren Prosjekteringsteamet har bestått av representanter fra administrasjonen i kommunen, rådgivere og arkitekt. Det har vært avholdt jevnlige prosjekteringsmøter fra fram til anbudsutsendelse i mars I denne perioden har det også vært avholdt fellesmøter med byggekomiteen. Arbeidsmiljøutvalget vedtok enstemmig i møte å godkjenne planene for nytt sykehjem. Tillitsvalgte og personale ved Bygdeheimen har gitt sin tilslutning til prosjektplanen i notat datert Notatet peker på at fagorganisasjonene og vernetjenesten har deltatt i byggekomiteen som observatører under hele planleggingsfasen og hatt anledning til å gi tilbakemelding på det planarbeidet som er utført. Representanter fra personalet og byggekomiteen har også besøkt firmaer og deltatt på demonstrasjoner av utstyr mv. Det har vært gjennomført drøftinger med legetjenesten, fysio- og ergoterapitjenesten i kommunen, fylkeslegen og Husbanken. Søknader om tilskudd til sykehjemsplasser skal sendes fylkeslegen til uttalelse, og Arbeidstilsynets godkjennelse skal ligge ved søknaden. 4 Disse kravene er ivaretatt. Fylkeslegen har gitt tilslutning til bygging av nytt sykehjem med 25 plasser. 5 Det har vært dialog med Husbanken i planleggingsperioden. Husbanken har vurdert de endelige prosjektplanene og har kommet med enkelte råd, men ikke hatt merknader. 6 På bakgrunn av dette ga de tilsagn om oppstartingstilskudd for 25 plasser og kompensasjonstilskudd i brev av , samtidig som tidligere tilsagn av for 28 plasser ble trukket tilbake. Utvidelsen til 25 plasser ble ikke lagt frem i sak for kommunestyret. Den siste plassen skal fungere som avlastningsplass Prosjektets kostnader/økonomi Kostnadsramme Det foreligger ikke presist vedtak i kommunestyret om bevilget beløp til prosjektet. Beløpet må utledes av sak 32/ Nytt sykehjem Notevarp - valg av entreprenør. I saksutredningen skriver rådmannen at budsjettet totalt for prosjektet er skissert til 55 millioner i vår langtidsplan fra mars I tillegg må vi dekke tomtekostnader på 0,6 millioner, planlegging og byggeledelse, byggelånsrenter og inventar. Kostnadsrammen kan etter det vi nå ser holdes innenfor rammen av budsjettet. Saksframlegget er noe uklart med hensyn til hvilke utgifter som ikke inngår i rammen, men det henvises til Økonomiplanen for faktaark: Sjukeheim 24 (justert anslag ). 4 Jf arbeidstilsynets Veiledning nr 512 om arbeidsmiljøet i helseinstitusjoner og Forskrift om arbeidsplasser og arbeidslokaler. Best. Nr Brev av Jf Husbankens regelverk HB 8.B.9 og Husbankens Veileder for omsorgsboliger og sykehjem HB 7.E.17. Telemark kommunerevisjon IKS 8

9 Prosjektet med 24 rom er beregnet finansiert ved oppstartingstilskudd fra Husbanken (godkjent med kr ) og lån som fordeler seg slik: År Samlet lånebehov Sum i kroner Siden Sauherad kommune står i Robek-registeret, må Fylkesmannen godkjenne låneopptak. Fylkesmannen godkjente låneopptak på 15 mill kroner i Oversikt fra rådgivende arkitekter, datert viser et skissebudsjett på kr ,-. Det er vel 1,1 mill kroner over vedtatt ramme. Tabell nr 1: Påløpte kostnader: 7 År Budsjett Regnskap ca * ) **) Sum Merknader til tabellen: I perioden er det bokført vel 1,35 mill kroner til konsulenthonorarer og intern byggetjeneste. *) Utgiftene i 2005 består av tomtekjøp kr ,- og intern byggetjeneste kr ,-. Resten er dokumentavgift, tinglysning og noe konsulenttjenester. **) Regnskapet per viser at det er utgiftsført kr ,-. Dette er akontoutbetalinger til rådgivere og hovedentreprenør til og med desember 2006 og ekstra kostnader på om lag 1 mill kroner i forbindelse med grunnforholdene på tomta. Utgifter til byggeleder og byggelånsrenter er ikke belastet. I tillegg skal kr ,- fra 2005 dekkes av godkjent låneopptak på 15 mill kroner. Tilskudd: Husbanken har gitt Sauherad kommune tilsagn om Oppstartingstilskudd på kr ,- som blir utbetalt når sykehjemmet er ferdig innflyttet. Tilskuddet gis bla på betingelse av: o at sykehjemmet inneholder 25 sykehjemsrom o at oppgitte kostnader, beskrivelser og tegninger per ikke skal endres. Anbudsåpningen den : Anbudsåpningen viste at prisnivået var for høyt i forhold til kostnadsoverslaget. I tillegg var posten for opsjonsprisene i tilbudene mangelfullt utfylt. For å få utgiftene ned på et nivå som kommunen kunne akseptere, ble det forhandlet med to av tilbyderne om reduksjon i prosjektrammen etter en kuttliste som ble sendt ut fra rådgiverne. Det ble også opplyst hvor mye tilbudet måtte reduseres for 7 Nytt sykehjem har prosjektnummer 838 Telemark kommunerevisjon IKS 9

10 å komme med på et akseptabelt nivå for kommunen. Dette resulterte i at det ble inngått kontrakt med Skorve Entreprenør AS/Linga og Nikman A/S med fast pris på kr ,- inkl. mva. som ikke skal reguleres for prisstigning. Totalentreprenøren må innkalkulere nødvendig sikkerhet/marginer for uforutsett slik at kontrakten tilfredsstiller et komplett prosjekt. 3.3 Revisors kommentarer Kl 23.1 pålegger administrasjonssjefen å påse at saker som legges fram for folkevalgt organ er forsvarlig utredet. Store utbyggingsprosjekt er komplisert å planlegge fordi de involverer mange aktører og fordi de ofte strekker seg over lang tid. Dette medfører også at det er stor usikkerhet ved beregning av kostnader ved de første beregningene av et prosjekt, og at kostnadene ofte øker etter hvert som prosjektet utvikles videre Vedtak i politiske organ som konkretiserer byggeprosjektet Planfasen for utbygging av nytt sykehjem i Sauherad har vært lang og omfattende. Ulike løsninger har vært utredet og lagt frem for kommunestyret til vurdering. Flere planer har kommet så langt at de har vært lagt frem for Husbanken og fylkeslegen til vurdering og godkjenning, for så å bli forkastet av kommunen til fordel for andre planer. Utredningene har hatt grunnlag i vedtatt Plan for pleie- og omsorgstjenesten (omsorgsplan) i Sauherad kommune fram mot år og Plan for pleie- og omsorgstjenesten fram mot år De er således godt forankret i politiske vedtak i kommunen. Vår gjennomgang av dokumenter tyder på at det har vært en bred brukermedvirkning både fra politisk hold og ansatte. Nødvendige godkjenninger og uttalelser fra ulike offentlige instanser foreligger, herunder Husbanken og fylkesmannen/fylkeslegen. Kommunestyret vedtok en utbygging på 24 sykehjemsplasser. Det er i godkjenningen fra Husbanken og fylkeslegen godkjent 25 plasser. Etter vår vudering foreligger det behovsanalyser og utredninger som konkretiserer byggeprosjektet Prosjektets kostnader/økonomi Kostnadsramme for prosjektet må utledes av kommunestyret sak 032/06. Saksframstillingen er noe uklar, men kostnadsrammen er 55 mill kroner og faktaark i langtidsplanen fra mars 2006 presiserer at intern byggeledelse, byggelånsrenter, inventar/utstyr og kjøp av tomt ikke er inkludert i rammen. Oversikt fra rådgivende arkitekt, datert viser et skissebudsjett på kr ,- som er vel 1,1 mill kroner over vedtatt ramme. I følge faktaark Sjukeheim 24 vil husbanken gi et tilskudd på 9.3 mill kroner (senere justert til 9.7 mill kroner). Resten må lånefinansieres. Fylkesmannen har godkjent en låneramme på kr Dette er ikke tilstrekkelig fordi kostnadsrammen på 55 mill ikke inkluderer alle kostnadene. Anslag for byggelånsrenter basert på godkjent låneramme vil være nærmere 2 mill kroner. Byggeledelse er ikke medregnet, men det bør være mulig å anslå utgiftene til byggeledelse ut fra erfaring fra tidligere anlegg. Videre er det ikke tallfestes kostnader til inventarkjøp. Saken er ut fra revisors vurdering ikke bra nok utredet økonomisk. Kostnader som byggelånsrenter og byggeledelse vil påløpe i hele byggeperioden og må finansieres av vedtatt ramme hvert år, selv om kostnadene ikke er budsjettert. En verbal opplysning om at disse kostnadene ikke er med i rammen, gir ikke nødvendig informasjon til politisk nivå om prosjektets totale kostnad. 8 Den ble vedtatt i kommunestyret og revidert Vedtatt i kommunestyret Telemark kommunerevisjon IKS 10

11 4 Kontraheringene Sauherad bygdeheim 4.1 Revisjonskriterier Lov og forskrifter om offentlige anskaffelser har som formål å ivareta grunnleggende krav til konkurranse, god forretningsskikk, likebehandling av leverandører, gjennomsiktlighet, etterprøvbarhet, forutberegnelighet og forbud mot diskriminering på bakgrunn av nasjonal og lokal tilhørighet. Regelverket skal bidra til økt verdiskapning i samfunnet, og til at det offentlige opptrer med stor integritet slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenelig måte. 10 Vi har følgende revisjonskriterier som er hentet fra lov og forskrift om offentlige anskaffelser: o Alle anskaffelser over kr skal settes ut på anbud. For anskaffelser under EØS/WTO-terskelverdiene 11 skal utlysning skje i Norsk Lysningsblads database Doffin. o For anskaffelser under EØS/WTO-terskelverdiene skal kommunen benytte åpen anbudskonkurranse eller begrenset anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandlinger. 12 o Kontrakten skal tildeles den leverandøren som har den laveste prisen eller som har det tilbudet som etter fastsatte kriterier anses som økonomiske mest fordelaktig. 13 Dette skal opplyses i konkurransegrunnlaget. o Det skal føres protokoll fra konkurransen som beskriver hele anskaffelsesprosessen. De valg som er gjort skal begrunnes. 14 o Alle leverandører skal likebehandles. 15 o Det er utviklet faglige Norske standarder (NS) som skal være et virkemiddel for bedre kvalitet og/eller bedre økonomi i byggeprosjekter. Kontraktsstandarder bør som hovedregel brukes ved inngåelse av tjenestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter Fakta og funn Gjennomføringen av konkurransen Utlysning: Utlysning ble foretatt i lokalavisene TA og Varden, i tilegg i Doffin den Valg av anskaffelsesprosedyre/konkurranseform: Det er i kunngjøringen krysset av for en forhandlet konkurranse. I konkurransegrunnlaget for prosjektet står det: o Åpning av tilbud umiddelbart etter innleveringsfristen. Tilbyderne har adgang til å være tilstede ved åpningen 17 og o Tiltakshaver forbeholder seg retten til å forhandle om valg av tilbud og evt. forkaste samtlige tilbud Veileder til reglene om offentlige anskaffelser, kapittel 5, Fornyings- og administrasjonsdepartementet november Terskelverdien for bygg- og anleggsprosjekter var kr i 2005 og kr i FOA FOA FOA FOA 3-1 og FOA 3-9. Ifølge KOFA sak 138/2003 s.271 er dette bare en ordensforskrift og ikke plikt for oppdragsgiver. 17 Punkt E5 - Tilbuds- og kontraktsbestemmelser/åpning av tilbud 18 Punkt E 7 - Valg av tilbud Telemark kommunerevisjon IKS 11

12 Tilbudsregning: Frist for å melde interesse for tilbudsregning på prosjektet ble satt til Sju firmaer meldte sin interesse og fikk tilsendt anbudspapirer. Disse var Linga og Nikmann as, Skien - Pettersen Bygg AS, Skien Hus og Hyttebygg, Skien Midt-Telemark Entreprenør, Bø Veidekke Entreprenør as, Porsgrunn, Skorve Entreprenør as, Seljord - LKC as, Tønsberg. Det ble avholdt tilbudsbefaring Det er skrevet referat fra befaringen. Konkurransen: Konkurransegrunnlaget ved anbudskonkurranser skal være så klart at det sammen med tilbud og aksept skal kunne utgjøre en fullstendig avtale, da det ikke er tillatt med forhandlinger. Det skal skilles mellom kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier. FOA har satt krav om at norske leverandører skal legge frem skatteattest for mervediavgift, skatteattest for skatt og HMSegenerklæring. I konkurransegrunnlaget ble entrepriseformen utlyst som avkortet totalentreprise. Entreprenøren skal være totalentreprenør i henhold til NS og skal stå teknisk, økonomisk og juridisk ansvarlig som utførende totalentreprenør. Kvalifikasjonskravene ble listet opp i utlysningen og i tilbuds- og kontraktsbestemmelsene. Det er opprettet Bok 1 ARK-RIB, Generelle bestemmelser for alle fag, Avkortet totalentreprise, Funksjons- og kvalitetsbeskrivelse. Jamfør innholdsfortegnelsen i denne i vedlegg nr 2. Ingen av tilbudene ble forkastet på grunn av manglende kvalifikasjoner eller manglede krav til dokumentasjon fra tilbyderne. Skatteattestene for ett av firmaene var datert 7. august Det ble ikke krevd HMS-egenerklæring, men flere av tilbyderne har likevel lagt dette frem. Det forekommer manglede datering og bekreftende underskrift fra arbeidstakerrepresentant på HMSegenerklæringer. Kriteriene for valg av tilbud var det tilbudet som anses mest fordelaktig... Ved vurderingen tas det hensyn til pris, kvalitet, forbehold, miljømessige forhold, funksjonalitet og løsning. Det vil bli lagt vekt på om entreprenøren har det faglige, tekniske og økonomiske grunnlag som er nødvendig for oppfylling av kontrakten. Referanser vil bli tillagt vekt. Dersom et anbud har så lav pris at det står i åpenbart misforhold til det som skal leveres, og tilbyderen ikke kan oppgi fyllestgjørende grunner for dette, kan byggherren forkaste tilbudet. Tiltakshaver forbeholder seg retten til å forhandle om valg av tilbud og evt. forkaste samtlige tilbud. (Revisors utheving). Tilbudsfrist og anbudsåpning: Endelig tilbudsfrist ble satt til kl 14.00, med levering til Søndergaard Rickfelt AS, Notodden. Det ble holdt felles anbudsåpning den og ført protokoll fra åpningen av tilbudene. Fire av firmaene sendte inn tilbud, ett av disse var et samarbeid mellom to firmaer. Anskaffelsesprosessen : Søndergaard Rickfeldt har gjennomgått alle tilbudene fra entreprenørene og oppbevarer all dokumentasjon. Siden ingen av tilbudene ble forkastet, skal alle ha levert tilfredstillende dokumentasjon. I konkurransegrunnlaget punkt E20 er bla annet krav om at Beretning skatte-og avgiftsattest RF-1244 ikke eldre enn seks måneder skal legges frem. Dette er et krav i henhold til FOA Det er ikke krevd at HMS-egenerklæring skal legges frem. Dette er et krav i henhold til FOA Ingen av de tilsendte tilbudene oppfylte kravet om utfylling av opsjonspriser. Ifølge administrasjonen var det aldri aktuelt å forkaste tilbyderne på grunn av dette. Etter tilbudsåpningen utformet Søndergaard & Rickfelt innstilling om tildeling av kontrakt. De har 19 Presiseringer/endringer i henhold til NS3431: punkt 9.1. Tiltakshaver står ansvarlig for prosjekteringen Telemark kommunerevisjon IKS 12

13 foretatt en sammenstilling av tilbudene og kommet med en innstilling på valg av entreprenør basert på laveste pris. Det foreligger ikke dokumentasjon på at de andre kriteriene for tildeling er vurdert. I tilbudsunderlaget var det lagt inn opsjonspriser. Ingen av tilbyderne som lå i posisjon hadde fylt ut disse prisene. Kommunen ønsket en kostnadsreduksjon for å tilpasse kostnadsrammen for prosjektet, og det ble viktig å få fram opsjonsprisene. Da disse ble innhentet, endret det rekkefølgen mellom laveste og nest laveste tilbyder. Opsjonsprisene medførte reduksjon i kostnadene, men ikke nok til at prosjektet kunne settes i gang. Prosjektet ble derfor gjennomgått med tanke på kostnadsreduserende tiltak. Det ble avholdt separate møter med hver av de to entreprenørene som hadde de laveste tilbudene den for å avklare detaljer i tilbudene og diskutere endringer for å redusere kostnadene. Det ble så utarbeidet en kuttliste som ble sendt ut til de to laveste tilbyderne til prising. Kuttlista endret igjen rekkefølgen mellom laveste og nest laveste tilbyder, slik at entreprenørfellesskapet hadde det laveste tilbudet. Saken ble lagt frem for byggekomiteen i møte og komiteen anbefalte at det ble inngått kontrakt med laveste tilbyder. Vedtak om valg av entreprenør ble gjort i kommunestyret i sak 32/06-15/6.06 med følgende vedtak: Kommunestyret velger tilbudet fra Skorve Entreprenør AS/Linga og Nikman A/S. Bestillingsbrev ble sendt til Skorve Entreprenør AS/Linga og Nikman AS den De øvrige tilbyderne ble muntlig orientert om hvem som skulle tildeles kontrakt. Administrasjonen har opplyst at de hadde jevnlig muntlig kontakt med alle tilbyderne, og at disse var inneforstått med hvem som ville få tildelt kontrakt. For at tilbyderne skulle ha mulighet til å forbedre sine tilbud ved senere konkurranser, fikk de også tilsendt oversikt over elementene i det antatte tilbudet. Det er skrevet protokoll fra tilbudsåpningen, men ikke samlet protokoll som beskriver hele anskaffelsesprosessen med begrunnelse for de valg som er foretatt. Kommunen har heller ikke et felles arkiv med oppbevaring av alle innkomne dokumenter i forbindelse med anbudsinnhentingen som arkitektfirmaet har hatt ansvaret for. Kontrakter: I tilbudsbeskrivelsen er det satt en frist for bindende tilbud på 60 dager regnet fra utløp av tilbudsfristen den Denne fristen er oversittet, idet kontrakten er undertegnet av tiltakshaver Ifølge regelverket for offentlige anskaffelser er kontrakt inngått først når kontrakten er signert av begge parter. 20 Kontrakten ble først undertegnet i september Administrasjonen har opplyst at det var et ønske fra entreprenøren om å utsette undertegningen til etter sommerferien. Andre dokumenter som inngår i kontrakten, viser at det har oppstått avtalemessige bindinger mellom partene før formell signering av kontrakten. Kontrakten inneholder bestemmelser om sikkerhet for kontraktsforpliktelser for totalentreprenøren i punkt 4 og byggherren i punkt 5. Referat fra kontraktsforhandlingsmøte den punkt 13 står det at sikkerhetsstillelse skal baseres på endelig kontraktssum i henhold til NS Administrasjonen opplyser at det er enighet om å gå bort fra kravet om sikkerhetsstillelse fordi det koster for mye for kommunen å stille slik sikkerhet. Dette ble tatt inn i referat fra byggemøte nr. 4 den FOA 17-3 Telemark kommunerevisjon IKS 13

14 4.2.2 Engasjement av rådgivere Engasjement av rådgivere er ikke foretatt på grunnlag av konkurranse. Arkitekten ble engasjert fra 1996/97 i forbindelse med programmering/utredning vedrørende ombyggging av rehabiliteringsavdeling, skjermet avdeling og fellesfunksjoner ved Sauherad bygdeheim. Firmaet har hatt videre engasjement i forbindelse med planer for Gunheim og Notevarp. 21 De øvrige rådgiverne har også vært engasjert og reengasjert 22, uten at det har vært avholdt konkurranse. Kommunen oversendte i brev forutsetninger for kontrakt til hver enkelt rådgiver og ba om at de utarbeidet kontraktsforslag i tråd med følgende forutsetninger: o Planene skulle utarbeides som avkortet totalentreprise med komplette tegninger og anbudsunderlag/anbudsbeskrivelse uten masseberegninger. Planene og avtalen skulle omfatte hele prosjektet fram til ferdigstillelse. Arkitekt og konsulenter skulle være byggherrens representanter i hele byggeprosessen og kontrakter utarbeids med NS 8401 som kontraktsformular. Planleggerne skulle gjennomgå innkomne tilbud og gi anbefalinger til byggekomiteen. Arkitekten skulle utarbeide kontrakt med totalentreprenøren. Disse kontraktene ble aldri skrevet og undertegnet. Kommunestyret ga rådmannen fullmakt til å revidere inngåtte kontrakter med arkitekt og planleggere. I saksutredningen til kommunestyret skriver rådmannen bla: Ved at vi har engasjert arkitekt til tidligere utredninger om bruk av vårt eksisterende bygg og at vi senere overførte oppdraget til også å gjelde sammenlikning med nybygg har vi alt skaffet fram grunnlagsplaner som er av stor verdi. (Tre reelle forprosjekt.) Disse verdiene kan best nyttes ved at vi fortsetter med samme arkitekt og de samme konsulenter. Dette for å redusere planleggingskostnader og spare tid. Jamfør det som er sagt om tidsnød. Rådmannen bør få fullmakt til å revidere kontraktene som tidligere er inngått med planleggerne. Disse skal legges fram for byggekomiteen til orientering. Kontraktsmøte med rådgiverne ble holdt Ifølge referat fra møtet skulle honoraret til planleggerne være timehonorar innenfor en maksimum ramme. I brev fra arkitekten blir det skissert et forslag til kontrakt med honorarberegninger. NS 8401 Formular for kontrakt om prosjekteringsoppdrag er benyttet som grunnlag for: o kontrakt med ARK, inngått den o kontrakt med RIV, inngått den o kontrakt med RIE, inngått den NS 3403 Alminnelig kontraktsbestemmelser for arkitekter og ingeniørers utførelse av prosjekter og rådgivning er benyttet som grunnlag for: o kontrakt med RIB, inngått den Revisors kommentarer Gjennomføring av konkurransen Utlysning: Siden anskaffelsen er under terskelverdiene for bygg- og anlegg kan den kunngjøres i den nasjonale DOFFIN-databasen,og det er ikke krav om utlysning i TED-databasen. 21 Oppdragsbekreftelse datert vedrørende pågående arbeid. 22 Gunheim 2002 og Notevarp Telemark kommunerevisjon IKS 14

15 Valg av anskaffelsesprosedyre: Hvilken prosedyre som er lagt til grunn avhenger av hva som er forutsatt i kunngjøringen og konkurransegrunnlaget, ikke hva som er realitetene med hensyn til den faktiske gjennomføringen. 23 I kunngjøringen i DOFFIN-databasen er det krysset av for forhandlet prosedyre. Dette er tillatt anskaffelsesprosedyre ved anskaffelser under EØS-terskelverdiene. Begrepsbruken i konkurransegrunnlaget må ikke skape tvil om hvilken anskaffelsesprosedyre som er valgt. Administrasjonen har opplyst at det ikke har vært tvil om at det skulle avholdes en åpen anbudskonkurranse, og at det er foretatt en feil i utlysningsteksten. Etter våre vurderinger kan det være skapt tvil om hvilken anskaffelsesprosedyre som er valgt. Det kommer frem at det skal gjennomføres en konkurranse med påfølgende forhandlinger, samtidig som tilbyderne gis tillatelse til å være tilstede ved en felles tilbudsåpning. Noe som bare kan benyttes i anbudskonkurranser, ikke i konkurranse med forhandlinger, da tilbudene etter god forretningsskikk skal være hemmelige slik at den videre konkurransen ikke blir påvirket. Konkurransen: Skatteattestene for ett av firmaene var datert 7. august Dette medfører brudd på FOA 12-9 som har bestemmelser om at skatteattest må foreligge senest innen tilbudsfristens utløp ved en åpen anbudskonkurranse (her 5. mai 2006), eller ved fristen for forespørsel om å delta i en konkurranse med forhandling (her 20.februar 2006). Det er brudd på FOA at det ikke er krevd HMSegenerklæring. Både for skatteattester og HMS-egenerklæring kan det gis en kort tilleggsfrist for ettersendelse, men oppdragsgiver skal ikke vurdere de innkomne tilbudene før denne fristen har utløpt. Bestillingsbrev ble sendt ut den 26. juni 2006, dvs. lenge før skatteattestene ble sendt inn. Oppdragsgiver har plikt til å gi alle tilbyderne skriftlig meddelelse med begrunnelse for kontraktstildeling, før kontrakt inngås. Begrunnelsen skal knyttes opp til de kriteriene for valg av tilbud som oppdragsgiver har gjort kjent i konkurransegrunnlaget. Det skal også opplyses om klageadgang. 24 Kommunen har ikke ivaretatt forskriftens krav til skriftlighet i forbindelse med kontraktstildeling, begrunnelse for valget og opplysning om klageadgang. Kravet om skriftlighet er gitt for at begrunnelsen skal være etterprøvbar. Det er brudd på FOA at det ikke er ført protokoll fra konkurransen. Protokollen er av vesentlig betydning for å kontrollere at beslutninger er fattet i samsvar med regelverket. Kommunen har ført protokoll fra anbudsåpningen, men dette fritar ikke for føring av protokoll fra hele konkurransen. Det er heller ikke tilfredsstillende at kommunen har overlatt arkivering av tilbudsdokumentene til innleid rådgiver. Kommunen har ifølge arkivlovens bestemmelser selv ansvar for å utføre arkivarbeidet og ifølge forskrift om offentlige arkiv skal dokumenter som hører til den samme saken, normalt arkiveres samlet. 25 Kontrakt: Det ble inngått kontrakt med entreprenøren i henhold til Totalentrepriser NS I tilbudsbeskrivelsen er det satt en frist for bindende tilbud på 60 dager regnet fra utløp av tilbudsfristen Denne fristen er oversittet, idet kontrakten er undertegnet av tiltakshaver Ifølge FOA 17-3 er kontrakt inngått på det tidspunktet kontrakten er undertegnet av begge parter. Kontrakten ble undertegnet etter utløp av vedståelsesfristen Kontraktsdokumentene og tilknyttede dokumenter er juridisk bindende. Rådmannen har inngått kontrakt etter fullmakt fra kommunestyret. Dersom sikkerhet ikke skal stilles, må det derfor skrives ny kontrakt som erstatter/endrer tidligere kontrakt. 23 KOFA 2003/ Jf FOA Forskrift om offentlege arkiv 2-5. Telemark kommunerevisjon IKS 15

16 4.3.2 Engasjement av rådgivere Det ligger ikke konkurranse til grunn for engasjement av arkitekt og øvrige rådgivere. Dette er i utgangspunktet et brudd på regelverket. Administrasjonen hevder at grunnen er at planunderlaget til Gunheim ble overført til Notevarp. De endringer som er foretatt er detaljer, som eventuelt også ville kunne blitt endret ved en utbygging på Gunheim. Spørsmålet er derfor om engasjementene er en reforhandling av inngått avtaler og ikke en ny anskaffelse. KOFA 26 har slått fast at reforhandling av inngåtte avtaler ikke er en ny anskaffelse dersom den har en funksjonsmessig sammenheng med den først inngått avtalen, eller det er endrings- eller tilleggsarbeider i entreprise eller tilvirkningskostnader. Det er imidlertid en forutsetning for å benytte denne ordningen, at tidligere kontrakt er inngått etter en tillatt anskaffelsesprosedyre, dvs. at det bør ha ligget en form for konkurranse til grunn. Det har ikke vært foretatt noen form for utlysning eller konkurranse ved engasjement av rådgivere. Vi har imidlertid forståelse for at arkitektens tegninger og bruk av rådgivere ble videreført uten konkurranse, da dette arbeidet ble startet opp før lov om offentlige anskaffelser trådte i kraft i Kontrakter: Det foreligger nå skriftlige kontrakter med alle rådgiverne, men disse er først undertegnet i perioden oktober/november Fra tidligere har revisor kun fått forelagt seg en kontrakt med ARK formulert som en oppdragsbekreftelse fra 1996/97 med henvisning til NS Dette tyder på at kommunen ikke har hatt tilfredsstillende kontrakter med rådgiverne. 5 Økonomistyring/politisk rapportering 5.1 Revisjonskriterier Faglitteratur 27 slår fast: Det bør foreligge en organisasjonsplan som opplyser om ansvarsfordelingen mellom administrasjonen (prosjektutredning og iverksetting) og politisk nivå (beslutning). Systemer for planlegging av fremdrift og økonomi bør være etablert. Budsjettet bør brukes som et styringsverktøy. Revisjonskriterier: Det bør foreligge en prosjektplan med klare beskrivelser av ansvarsforhold og rutiner, og et system for oppfølging og kvalitetssikring av eventuelle avvik i prosjektet mht. kostnader og framdrift. 5.2 Fakta og funn Ansvarsforhold og rutiner Prosjektledelse/byggeledelse ivaretas av administrasjonen i Sauherad ved avdelingsingeniør for byggesaker. I tilbudsgrunnlaget for den avkorta totalentreprisen ligger det en oversikt over byggherreorganisasjonen og prosjekteringsgruppa, jamfør vedlegg nr 3. Prosjektet betegnes som Avkortet totalentreprise, med det menes at byggherren er ansvarlig for prosjekteringen, mens hovedentreprenøren skal ha ansvaret for alle arbeider i forbindelse med bygget. Ved overtakelse skal det være komplett og klar til innflytting. I tilbudsgrunnlaget 28 er følgende beskrivelser tatt inn: 26 KOFA 2004/16 s OPAK, byggebransjens kompetansesenter mv. 28 Punkt E1 Entrepriseform og punkt E16 - Kommunikasjon Telemark kommunerevisjon IKS 16

17 Tilbudet er basert på tilbudsunderlaget og utarbeidet tegningsgrunnlag. Entreprenøren skal være totalentreprenør i forhold i henhold til NS 3431 og han skal stå teknisk, økonomisk og juridisk ansvarlig som utførende totalentreprenør. Entreprenøren har anledning til å knytte til seg faglig kompetanse han selv ikke er i besittelse av. Totalentrepriseformen forutsetter at byggherren har en kontrakt med en entreprenør. Beslutninger av betydning for økonomi, sikkerhet, fremdrift og tekniske løsninger skal straks forelegges byggherren/byggeleder, som igjen avgjør om det skal gå til viderebehandling hos byggekomiteen. Alle endringer i forhold til beskrivelser, tegninger, og kontrakt avtales skriftlig der konsekvenser (tid/kostnad/sikkerhet) av endringen dokumenteres. Byggemøter skal avholdes hver 14. dag. Til byggemøtene innkalles entreprenøren, som selv avklarer behov for eventuelle underentreprenører, arkitekt/konsulenter, driftsenheten og byggeleder i kommunen. Det skrives alltid referat fra byggemøtene. Referatene inneholder nærmere opplysninger om ekspedisjonsrutiner for tegninger, tilleggsarbeider og endringsarbeider med fullmakter, bruk av rekvisisjoner, HMS-rutiner med vernerunder m.v. Fremdriften diskuteres på hvert byggemøte. Rutiner for rapportering til politisk nivå De generelle rapporteringsrutinene i kommunen inneholder kvartalsvis rapportering fra enhetene til politisk nivå. Det rapporteres bare på drift. Siden Sauherad er ROBEK-kommune 29, skal det rapporteres til Fylkesmannen per og Økonomiavdelingen kontrollerer investeringsprosjektene mht forbruk i forhold til bevilgning. Dersom et anlegg ikke har overskridelse i forhold til sin bevilgning, vil det ikke bli rapportert til politisk nivå gjennom året. Den eneste rapporteringen vil da være i forbindelse med kommunestyrets godkjenning av årets regnskap. Dersom investeringsprosjekter får overskridelser, vil dette bli tatt med i kvartalsrapporteringen til politisk nivå. Det vil da bli lagt fram sak for å få nødvendig bevilgningsvedtak. Det er ikke rutine for sluttrapportering til politisk nivå for investeringsprosjekter. Før hvert kommunestyremøte er det anledning til "15 minutters spørretime" og politikere kan bruke denne muligheten dersom de ønsker informasjon Oppfølging av kostnader og framdrift Administrative rutiner - økonomi Det foreligger en godkjent framdriftsplan for prosjektet og en betalingsplan med forankring i framdriftsplanen. Ifølge kontrakten skal fakturering til hovedentreprenøren foretas per måned, og det skal ikke reguleres for prisstigning fram til byggestart og i byggeperioden. Fakturaer attesteres av byggeleder, anvises av kommunalsjef utbygging og miljø og sendes deretter til økonomikontoret som registrerer den til betaling ved forfallsdato. Før utbetaling tar bokholder kontakt med byggeleder, som sjekker at framdriften stemmer. Ved avvik for framdrift er det mulig å holde igjen betaling på neste regning. Det blir ikke foretatt utbetaling før det har kommet klarsignal fra byggeleder. Det er ikke inngått avtale om sikkerhetsstillelse. I følge byggeleder krevde entreprenør at byggherre stilte samme sikkerhet som entreprenør, og dette ble for dyrt for kommunen. Byggeleder uttaler at det derfor er særdeles viktig å følge opp faktura i forhold til framdrift. Ved endringer og tillegg av vesentlig betydning orienterer byggeleder byggekomiteen og eventuelt kommunestyret. Tilleggsarbeider skal ikke iverksettes uten avtale med byggeleder. Det skal benyttes rekvisisjon ved tilleggs- og endringsarbeider. Byggeleder har ingen fullmaktsgrense. 29 ROBEK = Register for betinga kontroll av kommunen Telemark kommunerevisjon IKS 17

18 5.3 Revisors kommentarer Sauherad bygdeheim Ansvarsforhold og rutiner Oversikt over byggherreorganisasjonen og prosjekteringsgruppa inngår i funksjons- og kvalitetsbeskrivelsen for prosjektet. Sammen med rutiner som er bestemt i byggemøtene, virker det som om ansvarsforholdene og rutinene er klart definerte. Dersom prosjektet ikke har overskridelse i forhold til bevilgningen, vil det ikke bli rapportert til politisk nivå gjennom året. Siden Byggekomiteen bla har sentrale politikere fra ulike partier med ordføreren som leder, bør dette ivareta behovet for politisk medvirkning dersom det ikke oppstår spesielle saker som må legges fram for kommunestyret. Revisor mener imidlertid at sluttregnskapet for investeringsprosjekter alltid bør legges frem for kommunestyret når det foreligger Oppfølging av kostnader og framdrift Prosjektet har en hovedentreprenør og fakturering foretas per måned. Da det ikke foreligger avtale om sikkerhetsstillelse, er oppfølging og rutiner rundt betaling til hovedentreprenør særdeles viktige. Dette gjelder også eventuelle tilleggs- og endringsarbeider. Det er gode rutiner for oppfølging av fakturaer fra byggeleder og bokholderen betaler ikke før byggeleder har godkjent fakturaene. Etter revisors vurdering er denne delen av rutinene tilfredsstillende, men mye tyder på at denne rutinen og rutinen for oppfølging av forbruk i forhold til vedtatt budsjett dvs. godkjent låneopptak fra fylkesmannen på 15 mill kroner i 2006, ikke sees i sammenheng/samsvarer med hverandre. Kommunen vil per ha et forbruk på ca 20 mill kroner. At prosjektet har kostnader som påløper jevnt i prosjektperioden, men som ikke er tatt med i godkjent budsjett på 55 mill kroner, medvirker til at avviket mellom godkjent låneopptak og reelle utgifter pr blir større. 6 Revisors konklusjoner og anbefalinger Gir saksutredningen tilstrekkelig grunnlag for de politiske beslutninger som er fattet i forbindelse med planlegging og prosjektering av ny sjukeheim? Saksutredningen i forbindelse med planlegging og prosjektering av ny sjukeheim gir et godt grunnlag for de politiske beslutningene som er fattet. Opplysningene om at intern byggeledelse, byggelånsrenter og kjøp av tomt ikke er inkludert i rammen, burde vært tallfestet i den økonomiske utredningen fordi dette er kjente kostnader som bør tas med i planleggingen. Er kontraheringene gjennomført i samsvar med lov og forskrift om offentlige anskaffelser? Siden kostnadsgrunnlaget lå under EØS-terskelverdien for bygg- og anleggsarbeid har kommunens utlysning i Doffin-databasen vært i henhold til gjeldende regelverk. Revisor mener utlysningsteksten og forbeholdet i konkurransegrunnlaget om rett til å forhandle om valg av tilbud, samtidig som det er foretatt en felles åpning av tilbudene med tilbyderne tilstede, kan skape usikkerhet om hvilken konkurranseform som er valgt. Ved konkurranse med forhandling skal ikke tilbyderne være tilstede ved tilbudsåpningen, men ved åpen anbudskonkurranse kan de gis anledning til dette da videre forhandlinger ikke er tillatt. Ingen av tilbudene ble forkastet på grunn av manglende kvalifikasjoner eller krav til dokumentasjon fra tilbyderne. Det forelå ikke skatteattester og tilfredsstillende HMSegenerklæring før de innkomne tilbudene ble vurdert. Dette er et brudd på FOA 12-9 og Manglende føring av anskaffelsesprotokoll, jamfør FOA 15-1, fører til brudd på lovens krav om gjennomsiktlighet og etterprøvbarhet, som er et grunnleggende krav i lovens 5. Kommunen har heller ikke samlet arkiv for alle dokumentene i tilbudsprosessen. Ifølge forskrift om offentlige arkiv skal dokumenter som hører til den samme saken, normalt arkiveres samlet. Telemark kommunerevisjon IKS 18

19 Bestemmelsen om ikke å kreve sikkerhet fra entreprenør og byggherre er ikke i samsvar med kontrakten med totalentreprenøren. Siden kontrakten er juridisk bindende bør denne endres, dersom det er enighet om at ikke sikkerhet skal stilles. Det ligger ikke konkurranse til grunn for engasjement av arkitekt og rådgivere, men de første planene ble utarbeidet før lov om offentlige anskaffelser ble vedtatt. Administrasjonen hevder at engasjementene er en videreføring av tidligere kontrakter og at det har vært en sammenheng i alle de planlagte utbyggingsalternativene til nytt sykehjem. KOFA har slått fast at reforhandling av inngått avtaler ikke er en ny anskaffelse, dersom det er endrings- eller tilleggsarbeider i entreprise eller tilvirkningskostnader. Er det etablert tilfredsstillende systemer for administrativ økonomisk styring og oppfølging og rapportering til politisk organ? Rutinene for administrativ oppfølging og rutiner for fakturering og styring og oppfølging med hensyn til framdrift av prosjektet virker tilfredsstillende, men vi mener at koordineringen mellom framdriftsplan og økonomiplan (med lånegodkjenning fra Fylkesmannen) ikke er bra nok. Vi mener også at kommunen bør ha rutine for å legge sluttregnskapet i investeringsprosjekter fram for kommunestyret. Revisor anbefaler at kommunen bør: o sørge for at de har tilstrekkelig kompetanse på lov og forskrifter om offentlige anskaffelser, og utarbeide rutiner for å sikre at ovennevnte brudd på regelverket om offentlige anskaffelser ikke gjentar seg o påse at alle utgifter tas med i de beregningene som legges fram for kommunestyret o ha rutiner for at sluttregnskapet i investeringsprosjekter legges fram for kommunestyret o korrigere kontrakten med hovedentreprenøren dersom sikkerhet ikke skal stilles o sørge for at alle dokumentene vedrørende prosjektet blir arkivert i kommunen 7 Litteratur og kildereferanser Kommuneloven Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter og veiledere Forskrift om offentlige arkiv NOU:1990 nr. 13 forslag til ny lov om kommuner og fylkeskommuner Norske Standarder generelt Klagenemnda for offentlige anskaffelser diverse avgjørelser i klagesaker. Forskrift om arbeidsplasser og arbeidslokaler. Best. Nr 529. Veiledning nr 512 om arbeidsmiljøet i helseinstitusjoner (Arbeidstilsynet) Husbankens Veileder for omsorgsboliger og sykehjem HB 7.E.17 Bygningsadministrasjon, Robert Wigen, Tapir forlag 1992 Håndbok i offentlige anskaffelser, Marianne H. Dragsten, Universitetsforlaget Vedlegg Vedlegg nr 1: Tidligere utredninger i kommunen Vedlegg nr 2: Innholdsfortegnelse i Bok 1 ARK-RIB Vedlegg nr 3: Oversikt over byggherreorganisasjonen og prosjekteringsgruppa Telemark kommunerevisjon IKS 19

20 Vedlegg nr 1: Tidligere utredninger i kommunen Plan for pleie- og omsorgstjenesten i Sauherad kommune fram mot år 2010 ble vedtatt i kommunestyret og revidert , sak 51/01. I perioden ble følgende tiltak gjennomført: o Furumoen omsorgssenter bygging av 24 omsorgsboliger og personalbase. o Bygdeheimen ble omgjort til institusjon med en korttidsavdeling. o Ny organisasjonsplan for pleie- og omsorgsavdelingen ble vedtatt. o Nytt sykehjem ble planlagt. Forprosjekt for ombygging og utvidelse av ny fløy ved Bygdeheimen (17 rom fordelt på 2 etasjer, derav 10 rom i ny fløy) ble lagt fram for kommunestyret , sak 18/00. Av revidert plan går det frem at "på grunn av for høye kostnader kalkulert ved ombygging av Bygdeheimen og at dette heller ikke ble vurdert som et fullgodt løsningsalternativ mht. kvalitet ble det i stedet vedtatt å utrede plan for nytt sykehjem." Kommunestyret vedtok at byggekomiteen skulle legge fram alternativ løsning med bygging på området som kommunen eier ved Gunheim, og i tilknytning til Nordagutu opptreningssenter. Kommunestyret vedtok også at det skulle planlegges for bygging av 18 rom. Kommunestyret vedtok Gunheim som tomtealternativ i sak 57/ og ba om at det ble utarbeidet reguleringsplan for området. Av saken gikk det frem at byggekomiteen bør arbeide etter samme fullmakt som tidligere (valg av konsulent, arkitekt, utforming av romprogram og framlegging av forprosjekt.) Forprosjektet for Gunheim er datert september 2000 og ble godkjent i kommunestyret i sak 045/ Sykehjemmet ble prosjektert med 18 rom m/bad. Prosjektet var kostnadsberegnet til kr ,- inkl mva. I tillegg kom tomtekjøp, framføring av vann/avløp, gang/sykkelvei med belysning og løst inventar/innredninger. Total kalkyle var på kr Det var ikke tatt med finanskostnader og prisstigning i kalkylen. Ved behandling av revidert plan for omsorgstjenesten, sak 051/ vedtok kommunestyret å søke om tilskudd til investeringer i forbindelse med statens handlingsplan for eldreomsorg: o Bygging av nytt sykehjem med 18 plasser o Bygging av 8 omsorgsboliger (bofellesskap) for aldersdemente. Kommunen tok ikke stilling til lokalisering av omsorgsboligene Kommunestyrets sak 034/ utredet bygging av nytt sykehjem og endring av romforslag/lokalisering av omsorgsboliger for aldersdemente. Kommunestyret vedtok bla: o Tidligere vedtak om lokalisering av Bygdeheimen til Gunheim oppheves. o Ved planlagt bygging av sykehjem etableres enhetene som ordinære sykehjemsplasser. o Enhetene fordeles med korttids- og langtidsplasser med øvre grense på 28 enheter. o Nytt vedtak om lokalisering og antall enheter gjøres etter at et forslag fra Sauherad omsorgslag og lokale arkitekter er vurdert og sammenholdt med kommunens tidligere forslag. o Kommunestyret ber planutvalget vurdere mulighetene for samlokalisering av tilbudet for aldersdemente ved Furumoen og eventuelle framtidige utvidelsesmuligheter. Kommunestyret vedtok i sak 043/ bla. følgende: o Kommunestyret går inn for en løsning med nybygg enten på Gunheim eller ved Notevarp. o Kommunestyret går inn for å bygge 28 sykehjemsplasser. o Driftsøkonomi og framdrift for prosjektene må innarbeides i økonomiplanen. o Lokaliseringsspørsmålet blir utsatt, alternativene Gunheim og Notevarp blir nærmere utredet. Telemark kommunerevisjon IKS 20

Follo distriktsrevisjon. Byggeprosjektet Enebakk ungdomsskole

Follo distriktsrevisjon. Byggeprosjektet Enebakk ungdomsskole Follo distriktsrevisjon Byggeprosjektet Enebakk ungdomsskole 29. mars 2006 Innholdsoversikt. FORORD... 2 1. SAMMENDRAG... 3 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 4 3. METODISK OPPLEGG... 4 4. PROSJEKTETS RAMME....

Detaljer

Bygging av Sauherad Bygdeheim Delrapport 2. - Sauherad kommune -

Bygging av Sauherad Bygdeheim Delrapport 2. - Sauherad kommune - Bygging av Sauherad Bygdeheim Delrapport 2 - Sauherad kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 722005 2007 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Avgrensing...1 1.3

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/1 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2008/1 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OPPFØLGINGSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I BODØ KOMMUNE 2007 FORORD Med bakgrunn i resultatene som framkom av forvaltningsrevisjonsrapport om offentlige anskaffelser 2006

Detaljer

INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE

INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE Vedtatt: 6. mars 2008 FORMÅL OG OMFANG Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Målselv kommune utføres i henhold til gjeldende lover, forskrifter

Detaljer

Anskaffelsesreglement

Anskaffelsesreglement Anskaffelsesreglement for Hole kommune Juni 2007 Utarbeidet iht Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Vedtatt i kommunestyret 25 juni 2007 Innhold 1. Generelt om innkjøp... 2 1.1 Formål, virkeområde

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2013/1442-29 Saksbehandler: Wolfram Pretzsch Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Sandfjæra barnehage - valg av entreprenør Vedlegg: 1. Sandfjæra barnehage Tilbudsinnstilling

Detaljer

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser -

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - 2014 Offentlige anskaffelser Hvilke regler gjelder? Hvem Hva Terskelverdiene Valg av anskaffelsesmodell Alminnelige regler Vedståelsesfrist Konkurransegrunnlaget

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del 1

Konkurransegrunnlag Del 1 Konkurransegrunnlag Del 1 Bilde settes evt. inn her Jordet skole. Nytt tak, vinduer og dører. Larvik kommune, Eiendom - dato Larvik kommune, Eiendom Side 2 av 7 1. Anskaffelsens formål og omfang Det forespørres

Detaljer

Befaring: Nytt sykehjem/omsorgssenter Sarpsborg kommune, kl. 13.00 15.00

Befaring: Nytt sykehjem/omsorgssenter Sarpsborg kommune, kl. 13.00 15.00 MØTEINNKALLING Fast Byggekomite Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 17.01.2014 Tid: 11.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/14 13/2358 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE

Detaljer

Bok 2 Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner

Bok 2 Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner Side 1 av 7 Bok 2 Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner Side 2 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONKURRANSEREGLER... 3 1.1 GENERELT... 3 1.2 TILBUDET... 3 1.3 FORBEHOLD... 3 1.4 ALTERNATIVE TILBUD...

Detaljer

Evje og Hornnes kommune

Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Innkjøpsreglement Vedtatt i kommunestyret 11.06.10 FORMÅL OG OMFANG Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Evje og Hornnes kommune utføres i henhold til gjeldende

Detaljer

Aure kommune. Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k.

Aure kommune. Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k. Aure kommune Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k.sak 55/13 Innhold 1. Formål med reglementet... 3 2. Omfang... 3 3. Organisering

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Ark.: Lnr.: 399/11 Arkivsaksnr.: 11/55-1 Saksbehandler: Kjell Arne Sveum FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - GLØR IKS VEDLEGG: Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 2.0 GENERELT OM TILBUDET 2.1 Kunngjøring 2.2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen 2.3

Detaljer

FOR KOMMUNALE BYGGESAKER

FOR KOMMUNALE BYGGESAKER REGLEMENT FOR KOMMUNALE BYGGESAKER Sist revidert av kommunestyret 05.03.09 1. VIRKEOMRÅDE Reglementet gjelder for planlegging, bygging eller ombygging av kommunale bygg og idrettsanlegg til en antatt kostnad

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Del I

Konkurransegrunnlag. Del I kjøling - ventilasjon 29.01.2013 Konkurransegrunnlag Del I Implementering av kjøling i eksisterende ventilasjonsanlegg Byskogen Sykehjem Larvik Kommunale Eiendom KF er et kommunalt foretak som ble opprettet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Befaring: Nytt sykehjem/omsorgssenter Sarpsborg kommune, kl. 13.00 15.00

MØTEINNKALLING. Befaring: Nytt sykehjem/omsorgssenter Sarpsborg kommune, kl. 13.00 15.00 MØTEINNKALLING Fast Byggekomite Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 17.01.2014 Tid: 11.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/14 13/2358 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE

Detaljer

BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER

BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER ENTREPRISEFORM, TILBUDSGRUNNLAG, KONTRAKT OG BYGGEFASE Galleriet i Steinkjer rådhus 26.06.2012 Vegar Brenne rådgiver landbruksbygg 1 Prosess Forprosjekt Strategiarbeid

Detaljer

Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 2 Fremdrift, rapportering, inventar og økonomi Gimse ungdomsskole Melhus

Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 2 Fremdrift, rapportering, inventar og økonomi Gimse ungdomsskole Melhus Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 2 Fremdrift, rapportering, inventar og økonomi Gimse ungdomsskole Melhus kommune År 2006 Innholdsfortegnelse side 1. INNLEDNING...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I STEIGEN KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I STEIGEN KOMMUNE FORORD Kontrollutvalget i Steigen kommune har bedt Salten kommunerevisjon IKS vurdere om kommunens rutiner for offentlige anskaffelser

Detaljer

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Vinjeøra skole utbygging - ombygging Hemne kommune År 2001

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Vinjeøra skole utbygging - ombygging Hemne kommune År 2001 Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Vinjeøra skole utbygging - ombygging Hemne kommune År 2001 Innholdsfortegnelse side 1. REVISORS KONKLUSJON 3 2. INNLEDNING 4 2.1 BAKGRUNN FOR

Detaljer

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 17. desember 2013 Fra sak: Til sak: formannskapssalen 11/2013 11/2013

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 17. desember 2013 Fra sak: Til sak: formannskapssalen 11/2013 11/2013 Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Tysfjord rådhus, formannskapssalen 17. desember 2013 Fra sak: Til sak: 11/2013 11/2013 Fra kl.: Til kl.: 10.00 14:30 Følgende medlemmer møtte: Ann Aashild

Detaljer

Kommunens anskaffelser et mylder av fallgruver

Kommunens anskaffelser et mylder av fallgruver Kommunens anskaffelser et mylder av fallgruver v/senioradvokat Trine Friberg Skaug OSLO 03.04.2013 OSLO TØNSBERG BERGEN ÅLESUND TRONDHEIM TROMSØ www.steenstrup.no FORMÅL? LOA 1 / FOA 1-1 økt verdiskapning

Detaljer

Klagenemnda kan ikke se at det foreliggende materialet gir grunnlag for å ta stilling til denne anførselen. Erstatningsspørsmålet

Klagenemnda kan ikke se at det foreliggende materialet gir grunnlag for å ta stilling til denne anførselen. Erstatningsspørsmålet KOFA-2003-74 INSTANS: Klagenemnda for offentlige anskaffelser DATO: 2003-06-05 DOKNR/PUBLISERT: KOFA-2003-74 STIKKORD: Forskrift om offentlige anskaffelser 3-8. SAMMENDRAG: Tildelingskriterier, plikten

Detaljer

Oppfølging av byggeprosjekt - Rapport nr 3 Hitra Helsetun Avgitt til kontrollutvalget Hitra kommune 26.06.2003

Oppfølging av byggeprosjekt - Rapport nr 3 Hitra Helsetun Avgitt til kontrollutvalget Hitra kommune 26.06.2003 Oppfølging av byggeprosjekt - Rapport nr 3 Hitra Helsetun Avgitt til kontrollutvalget Hitra kommune 26.06.2003 Juni 2003 Innholdsfortegnelse side 1 INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN FOR DENNE ORIENTERINGEN....3

Detaljer

TRØNDERSK ANLEGGSKONFERANSE 1.12.2010

TRØNDERSK ANLEGGSKONFERANSE 1.12.2010 TRØNDERSK ANLEGGSKONFERANSE 1.12.2010 Prosjektgjennomføring Offentlige anskaffelser Anbudsregler Entrepriseformer Kontrakter Byggherreforskriften Universell utforming Miljø 1 PROSJEKTGJENNOMFØRING 2 PÅVIRKNINGSMULIGHETER

Detaljer

Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi

Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi Dato: 10.07.2015 Ansvarlig enhet: Avdeling for økonomi Id: Sist endret av: Merethe Berger Håkonsen Dato: 10.07.2015 Erstatter:

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 19. desember 2005 i sak 2004/301

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 19. desember 2005 i sak 2004/301 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en begrenset anbudskonkurranse for arkitekt- og prosjekteringstjenester til et sykehjem. Kvalifikasjonsvurderingen ble foretatt mer enn ett

Detaljer

Hva forventer man at innkjøperne kan

Hva forventer man at innkjøperne kan Bygg-, anleggs- og eiendomskonferansen 2011 SMARTERE INNKJØP GIR BEDRE BYGG Hva forventer man at innkjøperne kan basert på KOFA-praksis? 20. oktober 2011 kl 1345-1430 advokat Morten Goller 1 DISPOSISJON

Detaljer

REGLEMENT FOR INVESTERINGSPROSJEKTER

REGLEMENT FOR INVESTERINGSPROSJEKTER REGLEMENT FOR INVESTERINGSPROSJEKTER 1. Formål Reglementet gir retningslinjer for enhetlig behandling og styring av investeringsprosjekter i kommunen. Reglementet skal legges til grunn for alle bygge -

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for bygging av omsorgsboliger på Evenshaugen. Konkurransen var delt opp i flere entrepriser det kunne gis deltilbud

Detaljer

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest VERSJON 1.0 Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for forespørsel om deltakelse 10.11.2009, kl. 12.00 NORE OG UVDAL - OKTOBER 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET...3 1.1 Oppdragsgiver...3

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Offentlige anskaffelser NORD. Storfjord kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Offentlige anskaffelser NORD. Storfjord kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V FORVALTNINGSREVISJON Offentlige anskaffelser Storfjord kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2009 Forord Kontrollutvalget i Storfjord kommune har gjennom bestilling datert 26.02.2009 vedtatt

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT HOLMESTRAND KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT HOLMESTRAND KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT HOLMESTRAND KOMMUNE Kartlegging av hvordan inngåelser, bruk og oppfølging av kontrakter, rammeavtaler og lignende fungerer 2008 UTARBEIDET AV INNHOLDSFORTEGNELSE: 0. SAMMENDRAG...

Detaljer

Reglement for anskaffelsesvirksomheten ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Reglement for anskaffelsesvirksomheten ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 139 av 234 Reglement for anskaffelsesvirksomheten ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtatt at Fellesstyret 19. desember 2013 1. Formål Reglementet skal bidra til at NMBUs anskaffelser,

Detaljer

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Thomas G. Naalsund Bygg- og anleggsanskaffelser, 16. oktober 2014 Introduksjon Dagens temaer 3 Generelt om forhandlingsadgang ved offentlige anskaffelser Grensen

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Omgjøring av tildelingsbeslutning, avvisning av leverandør, kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Omgjøring av tildelingsbeslutning, avvisning av leverandør, kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Omgjøring av tildelingsbeslutning, avvisning av leverandør, kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om totalentreprise ved oppføring av flerbrukshall med tilleggsdel for skole/sfo. Klager anførte at valgte leverandørs

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Svein Dahl, Kai Krüger, Inger Roll-Matthiesen

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Svein Dahl, Kai Krüger, Inger Roll-Matthiesen Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemndas avgjørelse 24. mars 2003 i sak 2003/21 Klager: Innklaget: Kågen s Linjebygg Det frivillige Skyttervesen Klagenemndas medlemmer: Svein Dahl, Kai Krüger,

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Delområdemodell Fergefri E39

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Delområdemodell Fergefri E39 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Delområdemodell Fergefri E39 Dokumentets dato: 06.10.11 Saksnummer: 2011154410 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

Følge byggeprosjekt Overhalla kommune Forvaltningsrevisjon nr. 1744-1/2010

Følge byggeprosjekt Overhalla kommune Forvaltningsrevisjon nr. 1744-1/2010 Følge byggeprosjekt Overhalla kommune Forvaltningsrevisjon nr. 1744-1/2010 1 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til juni gjennomført en forvaltningsrevisjon av å følge byggeprosjektet OBUS

Detaljer

Konkurransegrunnlag for rammeavtale om. Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Konkurransegrunnlag for rammeavtale om. Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Konkurransegrunnlag for rammeavtale om Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Innholdsfortegnelse 1. Oppdraget... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsens formål... 4 1.3 Kontraktsbestemmelser...

Detaljer

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av. Byggherreombud/byggeleder for ODMS

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av. Byggherreombud/byggeleder for ODMS Konkurransegrunnlag for anskaffelse av Byggherreombud/byggeleder for ODMS Saksnummer: 2012/52. 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver... 3 1.2 Oppdragsgivers kontaktperson...

Detaljer

Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave

Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave Lov om offentlige anskaffelser (heretter kalt LOA) og Forskrift om offentlige anskaffelser (heretter kalt FOA) kommer til anvendelse i denne saken.

Detaljer

Langøyåsen Barnehage

Langøyåsen Barnehage Fredrikstad kommune, Teknisk drift, Bygg og Eiendom Postboks 1405 1602 Fredrikstad Langøyåsen Barnehage TILBUDSKONKURRANSE - ANSKAFFELSE AV INTERIØRARKITEKT FREDRIKSTAD KOMMUNE TD, Bygg og Eiendomsavdelingen,

Detaljer

Forord 9. Kapittel 1 Innledning 11

Forord 9. Kapittel 1 Innledning 11 Innhold Forord 9 Kapittel 1 Innledning 11 Kapittel 2 Hvilke virksomheter og kontrakter som omfattes 13 2.1 Hvem er omfattet av regelverket? 13 2.1.1 Stat, fylkeskommune og kommuner 13 2.1.2 Offentligrettslige

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Anskaffelsesprosessen FORBEREDELSES- FASEN BEHOVSVERIFIKASJON MARKEDSUNDERSØKELSE GJENNOMFØRINGS FASEN KONKURRANSEBETINGELSER KONTRAKTSTILDELING OPPFØLGINGS-

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om anskaffelse av byggherreombud i forbindelse med byggearbeid knyttet til Svolvær politistasjon. Klager ble først

Detaljer

Ombygging av Kragerø barne- og ungdomsskole. Del 1: Planlegging, prosjektering og anskaffelser. - Kragerø kommune -

Ombygging av Kragerø barne- og ungdomsskole. Del 1: Planlegging, prosjektering og anskaffelser. - Kragerø kommune - Ombygging av Kragerø barne- og ungdomsskole Del 1: Planlegging, prosjektering og anskaffelser - Kragerø kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 715011 2008 Innholdsfortegnelse Sammendrag...2 1 Innledning...4

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør Dokumentets dato: 01.02.2012 Saksnummer: 2011/189908 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2007/138 Innklaget virksomhet: Klager: Fræna kommune, Sunde Interiør AS Saksnummer: 2007/138 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede hadde kunngjort en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av vedlikeholdsarbeider på Langset bru. Klagenemnda fant at klagers tilbud rettmessig var avvist

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. Solvang legesenter Nye vinduer med utvendig solavskjerming. Sandefjord kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. Solvang legesenter Nye vinduer med utvendig solavskjerming. Sandefjord kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Solvang legesenter Nye vinduer med utvendig solavskjerming Sandefjord kommune Tilbudsfrist: 08.04.2016, kl. 12.00 INNHOLD 1. INNLEDNING 2. GENERELT OM TILBUDET

Detaljer

(3) I konkurransegrunnlagets del om Konkurransebestemmelser stod det under punkt 5 Tilbudet :

(3) I konkurransegrunnlagets del om Konkurransebestemmelser stod det under punkt 5 Tilbudet : Innklagede hadde kunngjort en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av multifunksjonsmaskiner og printere. Før konkurransen var sluttført, avlyste innklagede konkurransen. Innklagede inviterte så til

Detaljer

Ny Baksalen skole, Hammerfest kommune.

Ny Baksalen skole, Hammerfest kommune. 1 Ny Baksalen skole, Hammerfest kommune. Forprosjekt detaljprosjektering Konkurransegrunnlag for prosjekteringsoppdrag etter NS 8402 Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag etter medgått

Detaljer

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av arkitekttjenester for prosjektering av tilbygg og rehabilitering på Skudenes barneskole. Klagenemnda

Detaljer

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune Kunngjort i DOFFIN-basen 15.10.07 1 Regler og prosedyrer for leveransen Anskaffelsen er omfattet

Detaljer

8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14)

8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14) 8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14) Modum kommune er med i innkjøpssamarbeidet BTV (Buskerud, Vestfold, Telemark). Alle rammeavtaler i dette samarbeidet

Detaljer

Fagforum for infrastruktur i Grenland 06.02.2014. Lov om offentlige anskaffelser

Fagforum for infrastruktur i Grenland 06.02.2014. Lov om offentlige anskaffelser Fagforum for infrastruktur i Grenland 06.02.2014 Tema Lov om offentlige anskaffelser GKI Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet Felles innkjøpsenhet for Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og Skien

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 3. april 2006 i sak 2005/87. Alf Brekken & Sønner AS. Klagenemndas medlemmer: Kai Krüger, Inger Roll-Matthiesen, Siri Teigum.

Klagenemndas avgjørelse 3. april 2006 i sak 2005/87. Alf Brekken & Sønner AS. Klagenemndas medlemmer: Kai Krüger, Inger Roll-Matthiesen, Siri Teigum. Innklagede gjennomførte en begrenset anbudskonkurranse for utbygging av Sørarnøy havn. Fjerning av større steiner i mudremassene skulle prises separat, men det var ikke opplyst hvordan prisen skulle oppgis,

Detaljer

Tilbudsforespørsel. Bygningsmessige arbeider

Tilbudsforespørsel. Bygningsmessige arbeider 2015 Tilbudsforespørsel. OPPGRADERING AV MEKANISK VERKSTED RJUKAN VIDEREGÅENDE SKOLE Versjon 1.0 Innhold Tilbudsforespørsel 1 Tilbudsinnbydelse... 2 2 Tilbudsbrev... 3 2.1 Timepriser... 3 3 Opplysninger

Detaljer

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/15 Dato: 03.09.15 kl. 08.00 09.30. Sted: Rådhuset, formannskapssalen. MØTEBOK Tilstede: Harald Lande, leder Margit Hovland, nestleder Leif B. Hestad, 1. varamedlem

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av vakt- og servicetjenester til Oslo Bussterminal. Klagenemnda fant at tildelingskriteriet "Referanser"

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse Saken gjelder kontrakt om utvikling av omsorgsboliger med kommunal driftsdel. Innklagede avventet inngåelse av kontraktene

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Offentlige anskaffelser Lov om offentlige anskaffelser (LOA) Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) (endret 1.7.15) Bygger på EUs direktiver FOA 3-5 til 3-7 Offentlighetsloven, Habilitetsregler, regler

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 06.12.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201200770-11 Arve Alstad 126.2.2 Revisjonsref: Tlf.: OPPFØLGINGSUNDERSØKELSE ETTER RAPPORT

Detaljer

Anbudsdokument. Bok 0 og kravspesifikasjon for kjøkkenutstyr til Bekkfaret barnehage. Rolf Roodbol

Anbudsdokument. Bok 0 og kravspesifikasjon for kjøkkenutstyr til Bekkfaret barnehage. Rolf Roodbol Anbudsdokument Bok 0 og kravspesifikasjon for kjøkkenutstyr til Bekkfaret barnehage Rolf Roodbol 19-05-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold Side DEL 0 PROSJEKTFORUTSETNINGER 0.1 TILBUDSINNBYDELSE 0.2 PROSJEKTORGANISASJON

Detaljer

Kommunedelplan for Dagalifjellet

Kommunedelplan for Dagalifjellet Kommunedelplan for Dagalifjellet KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for innlevering av tilbud 30.09.2011 kl. 12.00 NORE OG UVDAL SEPTEMBER 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kongsberg kommune v/ Kongsberg kommunale eiendom KF

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kongsberg kommune v/ Kongsberg kommunale eiendom KF Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemndas avgjørelse 19. juni 2003 i sak 2003/25 Klager: Innklaget: Bravida Sør AS Kongsberg kommune v/ Kongsberg kommunale eiendom KF Klagenemndas medlemmer:

Detaljer

I konkurransegrunnlagets punkt 1.2 var det oppstilt følgende tildelingskriterier:

I konkurransegrunnlagets punkt 1.2 var det oppstilt følgende tildelingskriterier: Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomforte en åpen anbudskonkurranse for prosjektering av nytt bibliotek i Grimstad. Klagenemnda kom til at valgte leverandørs tilbud skulle vært avvist

Detaljer

Innkjøpsreglement. Styrende dokumenter. Versjon 1, Revisjon 1 Utarbeidet av: Åshild Bakken, Godkjent av: Rådmannen

Innkjøpsreglement. Styrende dokumenter. Versjon 1, Revisjon 1 Utarbeidet av: Åshild Bakken, Godkjent av: Rådmannen Styrende dokumenter Innkjøpsreglement Versjon 1, Revisjon 1 Utarbeidet av: Åshild Bakken, 6.5.2011 Godkjent av: Rådmannen 6.5.2011 Hensikt: Formålet med innkjøpsreglementet for Eigersund kommune er å sikre

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser VITO teknisk entreprenør AS Att. Vidar Lien Nedre Eikervei 65 3048 Drammen Deres referanse Vår referanse Dato AVVISNING AV KLAGE PÅ OFFENTLIG ANSKAFFELSE Det vises

Detaljer

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 17.10.2014 Styresak 119-2014 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Formål/sammendrag

Detaljer

Presentasjon av KOFA Ålesund, 4. juni 2015. Line Rakner Førstekonsulent

Presentasjon av KOFA Ålesund, 4. juni 2015. Line Rakner Førstekonsulent Presentasjon av KOFA Ålesund, 4. juni 2015 Line Rakner Førstekonsulent Tema for innlegget Litt om KOFA og regelverket KOFA håndhever. De vanligste påstandene om brudd på regelverket som fremsettes for

Detaljer

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser 06.11.2014 Side 1 av 6 DEL I Tilbudsbestemmelser Innholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 1.1 Konkurransegrunnlaget... 3 1.2 Tilbudsbefaring... 3 1.3 Tilleggsopplysninger oppdragsgivers

Detaljer

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS NRK B-fløy Fasaderehabilitering Fuger og vinduer Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering NRK Rambøll Norge AS januar 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innbydelse... 3 2. Anskaffelsesprosedyre... 3 3. Orientering

Detaljer

Offentlige anskaffelser investering Vågsøy kommune

Offentlige anskaffelser investering Vågsøy kommune Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av Kommunerevisjonen i Nordfjord på oppdrag fra kontrollutvalget. Prosjektet er gjennomført i samsvar med standard for forvaltningsrevisjon. Revisjonen

Detaljer

Konkurransegrunnlag del I

Konkurransegrunnlag del I Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel KT 1309 VA-sanering Åstadveien Sanering VA-ledninger Asker 24.02.2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT 1309 Åstadveien Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for levering av WAN-nett med tilhørende nettverkskomponenter. Konkurransegrunnlaget var uklart med hensyn til anskaffelsesprosedyre,

Detaljer

LEBESBY KOMMUNE BYGGING AV OMSORGSBOLIGER I KJØLLEFJORD 2014-2015. Innbydelse og konkurransegrunnlag for BYGGELEDELSE

LEBESBY KOMMUNE BYGGING AV OMSORGSBOLIGER I KJØLLEFJORD 2014-2015. Innbydelse og konkurransegrunnlag for BYGGELEDELSE LEBESBY KOMMUNE BYGGING AV OMSORGSBOLIGER I KJØLLEFJORD 2014-2015 Innbydelse og konkurransegrunnlag for BYGGELEDELSE ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FORSKRIFT OM OFF. ANSKAFFELSER DEL 1 1. Innbydelse Lebesby kommune,

Detaljer

KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV

KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV Barnehagemøbler til to barnehager i 1. Kringla barnehage 2. Sira barnehag. Side 1 av 8 1. Innledning 1.1. Oppdragsgiver Oppdragsgiver for denne anskaffelsen er Flekkefjord

Detaljer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

Generell informasjon til brukergruppen

Generell informasjon til brukergruppen KICK-OFF Anskaffelse av Generell informasjon til brukergruppen Mandag 9. september 2013 Lov om offentlige anskaffelser LOA 5 Grunnleggende krav En anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av leverandør. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av kontrakt om oppføring av en ny barnehage. Klagenemnda

Detaljer

2 Referanser Eier System Nr Navn Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Komm. hjemmeside organisasjon

2 Referanser Eier System Nr Navn Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Komm. hjemmeside organisasjon Revisjon nr.1 Utarbeidet av: agk Dato: 11.05.13 Side 1 av 6 1 Hensikt/sammendrag Sørge for at gjennomføring i prosjekteringsfasen fram til anleggsstart skjer mest mulig kostnadseffektivt og med god nok

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av arkitekttjenester og prosjektledelse i forbindelse med bygging av 12-15 boliger og et avlastningshjem.

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling i ett trinn om utskifting av fasadefelt med nye ytterdører for Hennummarka skole og Liertun sykehjem. Klagenemnda

Detaljer

BJUGN KOMMUNE. VA Myran. Generell del og HMS-egenerklæring. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift Anbudsgrunnlag VA Myran 2015

BJUGN KOMMUNE. VA Myran. Generell del og HMS-egenerklæring. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift Anbudsgrunnlag VA Myran 2015 BJUGN KOMMUNE VA Myran Generell del og HMS-egenerklæring Bjugn Kommune Rådhuset 7160 Bjugn 1.0 ANBUDSINNBYDELSE Bjugn kommune innbyr med dette til anbudskonkurranse for utførelse av VA anlegg på Myran.

Detaljer

Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune

Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune Saksframlegg Arkivnr. 216 Saksnr. 2007/1562-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kontrollutvalget Kommunestyret Saksbehandler: Eva J Bekkavik Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune Vedlegg 1 Forvaltningsrevisjonsrapport

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Fet kommune og Rælingen kommune

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Fet kommune og Rælingen kommune Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Reelle forhandlinger. De generelle kravene i loven 5. Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for kjøp av nytt skoleadministrativt

Detaljer

Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS

Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS Moss Havn KF Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS Instruks til tilbyder Oppdragsnr.: Innhold 1 Innledning 4 1.1 Anskaffelsen 4 1.2 Konkurransegrunnlaget 4 1.3 Alminnelige regler for

Detaljer

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Erlend Pedersen Fungerende sekretariatsleder i KOFA 1 Presentasjon av foredraget 1. Innledning. 2. Hvorfor

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Innleie av kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Innleie av kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Innleie av kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast Dokumentets dato: 15.06.2012 Saksnummer: 2012038690 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Offentlige anskaffelser. Røros 14. nov 2013

Offentlige anskaffelser. Røros 14. nov 2013 Offentlige anskaffelser Røros 14. nov 2013 Regelverk Anskaffelsesprosessen Terskelverdier Hvorfor fokus på anskaffelser..? Stikkord: tjenestekjøp over post 1426/1427 tiltak i verneområder Tjenestekjøp:

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Forskrift om offentlige anskaffelser 16-3 (3). I en konkurranse med forhandling ble klager ikke invitert til forhandlinger på grunn av for høy pris. Klagers tilbud

Detaljer

Konkurransegrunnlaget i forbindelse med anskaffelse av

Konkurransegrunnlaget i forbindelse med anskaffelse av Konkurransegrunnlaget i forbindelse med anskaffelse av System for behandling av 16.12.2015 Del 1: Konkurransebetingelser Innholdsfortegnelse og dokumentstruktur Konkurransegrunnlaget for Anskaffelse av

Detaljer

Innkjøp i Nord-Aurdal kommune

Innkjøp i Nord-Aurdal kommune Forvaltningsrevisjon Utført av Innkjøp i Nord-Aurdal kommune Formål: - Gjennomgå kommunes praktisering av Lov om offentlige anskaffelser - Anbefale eventuelle forbedringer Innhold 1. Innledning... 2 2.

Detaljer