Bygging av Sauherad Bygdeheim

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bygging av Sauherad Bygdeheim"

Transkript

1 Bygging av Sauherad Bygdeheim (korrigert rapport) - Sauherad kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr:

2 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning Bakgrunn Problemstillinger Avgrensing Metode og kvalitetssikring Metodevalg Den praktiske gjennomføringen Kvalitetssikring og høring Saksutredningen Revisjonskriterier Fakta og funn Vedtak som konkretiserer byggeprosjektet Prosjektets kostnader/økonomi Revisors kommentarer Vedtak i politiske organ som konkretiserer byggeprosjektet Prosjektets kostnader/økonomi 10 4 Kontraheringene Revisjonskriterier Fakta og funn Gjennomføringen av konkurransen Engasjement av rådgivere Revisors kommentarer Gjennomføring av konkurransen Engasjement av rådgivere 16 5 Økonomistyring/politisk rapportering Revisjonskriterier Fakta og funn Ansvarsforhold og rutiner Oppfølging av kostnader og framdrift Revisors kommentarer Ansvarsforhold og rutiner Oppfølging av kostnader og framdrift 18 6 Revisors konklusjoner og anbefalinger Litteratur og kildereferanser Vedlegg...19 Telemark kommunerevisjon IKS ii

3 Sammendrag Kontrollutvalget i Sauherad kommune har bedt Telemark kommunerevisjon IKS om å følge byggingen av ny sjukeheim i kommunen. Denne rapporten er første delen i oppfølgingen av byggeprosjektet og omfatter planleggings- og prosjekteringsfasen. Vi har utredet følgende problemstillinger for denne delrapporten: 1. Gir saksutredningen tilstrekkelig grunnlag for de politiske beslutninger som er fattet i forbindelse med planlegging og prosjektering av nytt sykehjem? 2. Er kontraheringene gjennomført i samsvar med lov om offentlige anskaffelser? 3. Er det etablert tilfredsstillende systemer for administrativ økonomisk styring og oppfølging og rapportering til politisk organ? Undersøkelsen utføres som en gjennomgang av dokumenter og saksutredninger som er lagt frem for politikerne og som danner grunnlaget for de beslutninger som er fattet. Revisjonen har avgrenset prosjektet til byggingen av sykehjem på Notevarp. Planlegging av nytt sykehjem har pågått over mange år. Ulike løsninger har vært utredet og lagt frem for kommunestyret til vurdering. Flere planer har kommet så langt at de har vært lagt frem for Husbanken og fylkeslegen til vurdering og godkjenning, for så å bli forkastet av kommunen til fordel for andre planer. Vår gjennomgang av dokumenter tyder på at det har vært en bred brukermedvirkning både fra politikere og ansatte. Nødvendige godkjenninger og uttalelser fra ulike offentlige instanser foreligger. I sak 32/ skisserer rådmannen en ramme på 55 mill kroner som er i samsvar med økonomiplanen per mars I tillegg påløper kostnader til intern byggeledelse, byggelånrsrenter, inventar og utstyr og kjøp av tomt som ikke er tallfestet og tatt med i rammen. Opplysninger i saken om at kostnader ikke er med i rammen, gir etter vår mening ikke nødvendig informasjon til politisk nivå om prosjektets totale kostnad. Kjente kostnader bør tallfestes. Husbanken har gitt tilsagn om et tilskudd på 9,7 mill kroner. Resten må lånefinansieres. Fylkesmannen har godkjent en låneramme på kr ut fra en ramme på 55 mill kroner, og har godkjent låneopptak på kr i Vi mener at kostnadsrammen skulle ha inkludert administrativ byggeledelse og byggelånsrenter siden disse utgiftene påløper jevnt i byggeperioden. Lov og forskrifter om offentlige anskaffelser (FOA) har som formål å ivareta grunnleggende krav til konkurranse, god foretningsskikk, likebehandling av leverandører, gjennomsiktlighet, etterprøvbarhet, forutberegnelighet og forbud mot diskriminering på bakgrunn av nasjonal og lokal tilhørighet. Sauherad kommune har brutt regelverket om offentlige anskaffelser på flere punkter. I kunngjøringen i DOFFIN-databasen er det krysset av for forhandlet prosedyre. Dette er en lovlig prosedyre under EØS-terskelverdiene. Vi mener imidllertid at det kan være tvil om hvilken anskaffelsesprosedyre som er valgt, siden det er avholdt en felles åpning av tilbudene. Ved konkurranse med forhandling har ikke tilbyderne adgang til tilbudsåpningen. Det er brudd på FOA 15-1 at det ikke er ført protokoll fra konkurransen, og brudd på lovens krav om gjennomsiktlighet og etterprøvbarhet som er et grunnleggende krav i lovens 5. Protokollen er av vesentlig betydning for å kontrollere at beslutninger er fattet i samsvar med regelverket. Ingen av tilbudene ble forkastet på grunn av manglende kvalifikasjoner eller manglede krav til dokumentasjon fra tilbyderne. Det forelå imidlertid ikke skatteattester og tilfredstillende HMSegenerklæring før de innkomne tilbudene ble vurdert. Dette er et brudd på FOA 12-9 og Telemark kommunerevisjon IKS iii

4 Kommunen har ikke ivaretatt sine oppgaver om arkivering av dokumenter, da dokumentasjon over innkomne tilbud oppbevares hos rådgivende arkitekt. Kontraktsdokumentene og tilknyttede dokumenter er juridisk bindende. Rådmannen har inngått kontrakt etter fullmakt fra kommunestyret. En beslutning om ikke å stille sikkerhet fra entreprenør og byggherre, er ikke i samsvar med kontrakten med totalentreprenøren. Kontrakter med rådgiverne er undertegnet i perioden oktober/november Fra tidligere har revisor kun fått forelagt seg en kontrakt med arkitekt, formulert som en oppdragsbekreftelse fra 1996/97, med henvisning til NS Dette tyder på at kommunen ikke har hatt tilfredsstillende kontrakter med rådgiverne. Det ligger ikke konkurranse til grunn for engasjement av arkitekt og øvrige rådgivere. Kommunen hevder at engasjementene er en videreføring av tidligere kontrakter inngått før lov om offentlige anskaffelser tråde i kraft i Revisor har forståelse for at engasjementene kan vurderes som en videreføring av tidligere utredninger, og viser til at KOFA også har slått fast at reforhandling av inngåtte avtaler ikke er en ny anskaffelse dersom den har en funksjonsmessig sammenheng med den første avtalen, eller den er endrings eller tilleggsarbeider i entreprise eller tilvirkningskostnader. Administrativ oppfølging og rutiner for fakturering og framdrift av prosjektet virker tilfredsstillende, men vi mener at koordineringen mellom framdriftsplan og økonomiplan ikke er bra nok. Kommunen har ikke rutine for å legge sluttregnskapet i investeringsprosjekter fram for kommunestyret. Revisor anbefaler at kommunen bør: o sørge for at de har tilstrekkelig kompetanse på lov og forskrifter om offentlige anskaffelser, og utarbeide rutiner for å sikre at ovennevnte brudd på regelverket om offentlige anskaffelser ikke gjentar seg o påse at alle utgifter tas med i de beregningene som legges fram for kommunestyret o ha rutine for at sluttregnskapet i investeringsprosjekter legges fram for kommunestyret o korrigere kontrakten med hovedentreprenøren dersom sikkerhet ikke skal stilles o sørge for at alle dokumentene vedrørende prosjektet blir arkivert i kommunen.. Skien, den 8. mai 2007 Telemark kommunerevisjon IKS Marit Aasen fagansvarlig forvaltningsrevisor Vigdis Slettvold oppdragsrevisor sign. Telemark kommunerevisjon IKS iv

5 1 Innledning Prosjektet er gjennomført som forvaltningsrevisjon. Hjemmel for forvaltningsrevisjon er gitt i kommunelovens 77 nr. 4, jamfør forskrift om kontrollutvalg kapitel 5 og forskrift om revisjon kapitel 3. Rapporten er utarbeidet med grunnlag i RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, fastsatt av Norges Kommunerevisorforbund og gjort gjeldende som god kommunal revisjonsskikk for forvaltningsrevisjonsprosjekter. 1.1 Bakgrunn Kontrollutvalget i Sauherad kommune vedtok i møte sak 17/05 å be Telemark kommunerevisjon IKS utføre forvaltningsrevisjon i forbindelse med utbyggingen av ny sjukeheim. Kontrollutvalget vedtok følgende mandat for revisjonen i møtet 30. august 2006: Telemark kommunerevisjon skal undersøke om byggeprosjektet blir gjennomført i samsvar med kommunestyret forutsetninger og innenfor vedtatt økonomisk ramme. Informasjonen skal danne grunnlaget for delrapporter til kontrollutvalget som omhandler det som har skjedd fra kommunestyrets vedtak om utredning til endelig prosjektregnskap (sluttregnskap) foreligger. De enkelte delevalueringene skal danne grunnlag for totalvurdering av gjennomføringen av prosjektet gjennom en sluttrapport til kontrollutvalget. Et byggeprosjekt har mange faser, men grovt sett kan disse deles inn i tre: o planleggings-/prosjekteringsfase 1 o byggefase o Ferdigstillelse, garantioppfølging. Vi vil i denne første delrapporten til kontrollutvalget konsentrere oss om planleggings- /prosjekteringsfasen. 1.2 Problemstillinger Problemstillingene for denne delrapporten er: 1. Gir saksutredningen tilstrekkelig grunnlag for de politiske beslutninger som er fattet i forbindelse med planlegging og prosjektering av ny sjukeheim? 2. Er kontraheringene 2 gjennomført i samsvar med lov og forskrift om offentlige anskaffelser? 3. Er det etablert tilfredsstillende systemer for administrativ økonomisk styring og oppfølging og rapportering til politisk organ? 1.3 Avgrensing Undersøkelsen utføres som en gjennomgang av dokumenter og saksutredninger som er lagt frem for politikerne og som danner grunnlaget for de beslutninger som er fattet. Revisjonen har avgrenset prosjektet til byggingen av sykehjem på Notevarp. Siden det har foregått en planleggingsprosess med utredning av ulike alternativer gjennom flere år, har vi funnet det hensiktsmessig å nevne de vesentligste vedtakene som er fattet i forbindelse med disse utredningene. Denne oversikten følger i vedlegg nr 1. Prosjektet omfatter ikke bygningsfaglige vurderinger. 1 Planleggings- /prosjekteringsfasen omfatter også kontrahering av rådgivere og leverandører. 2 Med kontrahering forståes det å inngå kontrakt, det vil si hele prosedyren med bortsetting av byggearbeidene på entreprise. Kilde: Bygningsadministrasjon, Robert Wigen, Tapir forlag Telemark kommunerevisjon IKS 5

6 2 Metode og kvalitetssikring 2.1 Metodevalg Vi har valgt en kvalitativ tilnærmingsmetode med dokumentanalyse og intervju. I dokumentanalysen har vi tatt utgangspunkt i relevante politiske vedtak, sakspapirer og andre utredninger i Sauherad kommune. 2.2 Den praktiske gjennomføringen Vi har gjennomgått følgende dokumenter: saksutredninger og vedtak i kommunestyret om bygging av sjukeheim utlysning, anbud, kontrakter m.v. i forbindelse med kontrahering av rådgivere og entreprenør diverse møtereferater fra byggekomiteen, byggemøter m.v budsjett-/regnskapstall vedrørende prosjektene i perioden Vi har hatt intervju/samtaler med leder av byggekomiteen, rådmannen, intern byggeleder og budsjett/regnskapsleder.vi har fått beskrevet prosjektorganiseringen og systemene for økonomisk styring og oppfølging. Nærmere kontroll av hvordan disse fungerer i praksis vil bli foretatt i forbindelse med senere rapporter. 2.3 Kvalitetssikring og høring Ifølge 8, siste ledd i forskrift om revisjon, skal administrasjonssjefen gis anledning til å gi utrykk for sitt syn på de forhold som fremgår av rapporten, og hans kommentarer skal komme fram i rapporten. Rådmannen opplyste i e-post den 8. mai 2007 at han ikke har merknader til rapporten, og at han tar til orientering de anbefalingene som revisjonen har summert opp i sitt sammendrag. 3 Saksutredningen 3.1 Revisjonskriterier I kommunelovens 23 nr. 2 heter det at: Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer er forsvarlig utredet og at vedtak blir iverksatt. I forarbeidene til kommuneloven står det bl a: Administrasjonssjefen eller den som legger saken fram på hans eller hennes vegne vil imidlertid ha plikt til å gjøre oppmerksom på eventuelle svakheter og ufullstendigheter i saksframlegget, slik at de folkevalgte kan ta hensyn til dette. 3 Med bakgrunn i dette har vi utledet dette revisjonskriteriet: Det bør foreligge behovsanalyser og utredninger som konkretiserer byggeprosjektet og som viser hva prosjektet vil koste. 3.2 Fakta og funn Vedtak som konkretiserer byggeprosjektet Planlegging av ny sjukeheim i Sauherad har pågått over flere år. Første forprosjekt på Gunheim forelå i desember Det var basert på tegninger fra arkitekt (ARK) Søndergaard Rickfelt, 3 NOU:1990 nr. 13 Forslag til ny lov om kommuner og fylkeskommuner, kapittel. 4 om kommunens og fylkeskommunens administrasjon Telemark kommunerevisjon IKS 6

7 rådgivende ingeniør vann (RIV) JE Consult as, elektronikk (RIE ) ing.thorbjørn Øverbø, byggeteknikk (RIB) siv.ing. Eilev Løkja. Forprosjektet ble senere endret til fordel for utbygging på Notevarp. Under planleggingen av prosjektet på Gunheim, døde plutselig RIV vinteren For at fremdriften i arbeidet ikke skulle stanse opp og skape problemer for de øvrige planleggerne, ble firma Tveiten Rådgivende ingeniører as engasjert. Problemet var diskutert på forhånd i prosjekteringsgruppa og med leder av byggekomiteen. Firma Tveiten Rådgivende ingeniører as hadde kapasitet til å gå i gang med arbeidet umiddelbart. Ifølge kommunen ble plangrunnlaget fra Gunheim overført til ny tomt på Notevarp. Hovedgrepet og løsningen er den samme, men det ble foretatt detaljendringer i prosjektet. Kommunestyret behandlet Plan for pleie- og omsorgstjenesten fram mot år 2020 i sak 06/ I planen var dimensjoneringen av nytt sykehjem et sentralt punkt. Rådmannen tilrådde en utbygging med 18 eventuelt 16 plasser, men kommunestyret ønsket å bygge 24 plasser og vedtok: o Planen legges til grunn for arbeidet innenfor pleie- og omsorgstjenestene fram mot år o Ny bygdeheim bør dimensjoneres med 24 plasser. I sak 49/ ble det fattet endelig vedtak om bygging av sykehjem på Notevarp: o Kommunestyret slutter seg til tidligere vedtak og holder fast ved at det nye sykehjemmet dimensjoneres for 24 plasser. o Kommunestyret ber byggekomiteen se til at en av de tre avdelingene utformes slik at den kan nyttes mest mulig fleksibelt. o Kommunestyret slutter seg til framdriftsplanen som tilsier innflytting ca 1.november o Rådmannen gis fullmakt til å revidere inngåtte kontrakter med arkitekt og planleggere. o Anbud og endelig finansieringsplan legges fram for kommunestyret til godkjenning. o Føringer som ligger i saksframlegget av i dag, legges til grunn ved rullering av økonomiplanen for perioden 2006 til Kostnadene er beregnet til kr ,-. Da er finanskostnader, prisstigning, løst inventar, fremføring av VA og tomtekjøp ikke medregnet. Rådmannen opplyser at byggelånsrente er beregnet til 4 % av totalprosjektet, byggeledelse kr og tomtekjøp mv. 1,5 mill kroner. Kommunestyret fattet følgende vedtak sak 32/ : o Kommunestyret velger tilbudet fra Skorve Entreprenør AS/Linga og Nikman A/S. o Rådmannen godkjenner kontrakt. o Det tas forbehold om at Fylkesmannen godkjenner låneopptaket. I saken er byggekostnadene beregnet til vel 47 mill kroner inkl. mva. Budsjettet totalt for prosjektet er skissert til 55 mill kroner i langtidsplan per mars I tillegg til byggekostnadene må tomtekostnader på 0,6 mill kroner, planlegging, byggeledelse, byggelånsrenter og inventar dekkes. Planlegging, byggeledelse, byggelånsrenter og inventar er ikke tallfestet. Foruten de utredninger som foreligger i forbindelse med saksbehandlingen i kommunestyret, har det vært en bred medvirkning fra politikere, ansatte og rådgivere. Byggekomite med arbeidsgruppe I hele perioden har en byggekomite vært involvert i planleggingen av nytt sykehjem. Formannskapet foretok nyvalg til byggekomiteen i møte Den består av sentrale politikere med ordføreren som leder. I tillegg har rådmannen pekt ut to representanter fra administrasjonen. Tillitsvalgte har tre representanter. I byggekomiteens møte ble det Telemark kommunerevisjon IKS 7

8 vedtatt å nedsette ei arbeidsgruppe som bestod av leder av byggekomiteen, arkitekt, enhetsleder for bygdeheimen og avdelingsingeniør i kommunen. Forprosjekt for utbygging på Notevarp forelå basert på tegninger fra Søndergaard Rickfelt. Rådgivere var RIB siv. Ing. Eilev Løkja, RIV ing.tveiten as, RIE ing.thorbjørn Øverbø. Forprosjektet ble behandlet i byggekomiteen og var grunnlaget for videre detaljprosjektering. Grunnforhold: Det ble utarbeidet en geoteknisk rapport nr , datert av Multiconsult som beskriver utførte grunnundersøkelser. I tillegg foretok Multiconsult befaring og vurdering av grunnen sommeren Prosjekteringsteamet har bestått av representanter fra administrasjonen i kommunen, rådgivere og arkitekt. Det har vært avholdt jevnlige prosjekteringsmøter fra fram til anbudsutsendelse i mars I denne perioden har det også vært avholdt fellesmøter med byggekomiteen. Arbeidsmiljøutvalget vedtok enstemmig i møte å godkjenne planene for nytt sykehjem. Tillitsvalgte og personale ved Bygdeheimen har gitt sin tilslutning til prosjektplanen i notat datert Notatet peker på at fagorganisasjonene og vernetjenesten har deltatt i byggekomiteen som observatører under hele planleggingsfasen og hatt anledning til å gi tilbakemelding på det planarbeidet som er utført. Representanter fra personalet og byggekomiteen har også besøkt firmaer og deltatt på demonstrasjoner av utstyr mv. Det har vært gjennomført drøftinger med legetjenesten, fysio- og ergoterapitjenesten i kommunen, fylkeslegen og Husbanken. Søknader om tilskudd til sykehjemsplasser skal sendes fylkeslegen til uttalelse, og Arbeidstilsynets godkjennelse skal ligge ved søknaden. 4 Disse kravene er ivaretatt. Fylkeslegen har gitt tilslutning til bygging av nytt sykehjem med 25 plasser. 5 Det har vært dialog med Husbanken i planleggingsperioden. Husbanken har vurdert de endelige prosjektplanene og har kommet med enkelte råd, men ikke hatt merknader. 6 På bakgrunn av dette ga de tilsagn om oppstartingstilskudd for 25 plasser og kompensasjonstilskudd i brev av , samtidig som tidligere tilsagn av for 28 plasser ble trukket tilbake. Utvidelsen til 25 plasser ble ikke lagt frem i sak for kommunestyret. Den siste plassen skal fungere som avlastningsplass Prosjektets kostnader/økonomi Kostnadsramme Det foreligger ikke presist vedtak i kommunestyret om bevilget beløp til prosjektet. Beløpet må utledes av sak 32/ Nytt sykehjem Notevarp - valg av entreprenør. I saksutredningen skriver rådmannen at budsjettet totalt for prosjektet er skissert til 55 millioner i vår langtidsplan fra mars I tillegg må vi dekke tomtekostnader på 0,6 millioner, planlegging og byggeledelse, byggelånsrenter og inventar. Kostnadsrammen kan etter det vi nå ser holdes innenfor rammen av budsjettet. Saksframlegget er noe uklart med hensyn til hvilke utgifter som ikke inngår i rammen, men det henvises til Økonomiplanen for faktaark: Sjukeheim 24 (justert anslag ). 4 Jf arbeidstilsynets Veiledning nr 512 om arbeidsmiljøet i helseinstitusjoner og Forskrift om arbeidsplasser og arbeidslokaler. Best. Nr Brev av Jf Husbankens regelverk HB 8.B.9 og Husbankens Veileder for omsorgsboliger og sykehjem HB 7.E.17. Telemark kommunerevisjon IKS 8

9 Prosjektet med 24 rom er beregnet finansiert ved oppstartingstilskudd fra Husbanken (godkjent med kr ) og lån som fordeler seg slik: År Samlet lånebehov Sum i kroner Siden Sauherad kommune står i Robek-registeret, må Fylkesmannen godkjenne låneopptak. Fylkesmannen godkjente låneopptak på 15 mill kroner i Oversikt fra rådgivende arkitekter, datert viser et skissebudsjett på kr ,-. Det er vel 1,1 mill kroner over vedtatt ramme. Tabell nr 1: Påløpte kostnader: 7 År Budsjett Regnskap ca * ) **) Sum Merknader til tabellen: I perioden er det bokført vel 1,35 mill kroner til konsulenthonorarer og intern byggetjeneste. *) Utgiftene i 2005 består av tomtekjøp kr ,- og intern byggetjeneste kr ,-. Resten er dokumentavgift, tinglysning og noe konsulenttjenester. **) Regnskapet per viser at det er utgiftsført kr ,-. Dette er akontoutbetalinger til rådgivere og hovedentreprenør til og med desember 2006 og ekstra kostnader på om lag 1 mill kroner i forbindelse med grunnforholdene på tomta. Utgifter til byggeleder og byggelånsrenter er ikke belastet. I tillegg skal kr ,- fra 2005 dekkes av godkjent låneopptak på 15 mill kroner. Tilskudd: Husbanken har gitt Sauherad kommune tilsagn om Oppstartingstilskudd på kr ,- som blir utbetalt når sykehjemmet er ferdig innflyttet. Tilskuddet gis bla på betingelse av: o at sykehjemmet inneholder 25 sykehjemsrom o at oppgitte kostnader, beskrivelser og tegninger per ikke skal endres. Anbudsåpningen den : Anbudsåpningen viste at prisnivået var for høyt i forhold til kostnadsoverslaget. I tillegg var posten for opsjonsprisene i tilbudene mangelfullt utfylt. For å få utgiftene ned på et nivå som kommunen kunne akseptere, ble det forhandlet med to av tilbyderne om reduksjon i prosjektrammen etter en kuttliste som ble sendt ut fra rådgiverne. Det ble også opplyst hvor mye tilbudet måtte reduseres for 7 Nytt sykehjem har prosjektnummer 838 Telemark kommunerevisjon IKS 9

10 å komme med på et akseptabelt nivå for kommunen. Dette resulterte i at det ble inngått kontrakt med Skorve Entreprenør AS/Linga og Nikman A/S med fast pris på kr ,- inkl. mva. som ikke skal reguleres for prisstigning. Totalentreprenøren må innkalkulere nødvendig sikkerhet/marginer for uforutsett slik at kontrakten tilfredsstiller et komplett prosjekt. 3.3 Revisors kommentarer Kl 23.1 pålegger administrasjonssjefen å påse at saker som legges fram for folkevalgt organ er forsvarlig utredet. Store utbyggingsprosjekt er komplisert å planlegge fordi de involverer mange aktører og fordi de ofte strekker seg over lang tid. Dette medfører også at det er stor usikkerhet ved beregning av kostnader ved de første beregningene av et prosjekt, og at kostnadene ofte øker etter hvert som prosjektet utvikles videre Vedtak i politiske organ som konkretiserer byggeprosjektet Planfasen for utbygging av nytt sykehjem i Sauherad har vært lang og omfattende. Ulike løsninger har vært utredet og lagt frem for kommunestyret til vurdering. Flere planer har kommet så langt at de har vært lagt frem for Husbanken og fylkeslegen til vurdering og godkjenning, for så å bli forkastet av kommunen til fordel for andre planer. Utredningene har hatt grunnlag i vedtatt Plan for pleie- og omsorgstjenesten (omsorgsplan) i Sauherad kommune fram mot år og Plan for pleie- og omsorgstjenesten fram mot år De er således godt forankret i politiske vedtak i kommunen. Vår gjennomgang av dokumenter tyder på at det har vært en bred brukermedvirkning både fra politisk hold og ansatte. Nødvendige godkjenninger og uttalelser fra ulike offentlige instanser foreligger, herunder Husbanken og fylkesmannen/fylkeslegen. Kommunestyret vedtok en utbygging på 24 sykehjemsplasser. Det er i godkjenningen fra Husbanken og fylkeslegen godkjent 25 plasser. Etter vår vudering foreligger det behovsanalyser og utredninger som konkretiserer byggeprosjektet Prosjektets kostnader/økonomi Kostnadsramme for prosjektet må utledes av kommunestyret sak 032/06. Saksframstillingen er noe uklar, men kostnadsrammen er 55 mill kroner og faktaark i langtidsplanen fra mars 2006 presiserer at intern byggeledelse, byggelånsrenter, inventar/utstyr og kjøp av tomt ikke er inkludert i rammen. Oversikt fra rådgivende arkitekt, datert viser et skissebudsjett på kr ,- som er vel 1,1 mill kroner over vedtatt ramme. I følge faktaark Sjukeheim 24 vil husbanken gi et tilskudd på 9.3 mill kroner (senere justert til 9.7 mill kroner). Resten må lånefinansieres. Fylkesmannen har godkjent en låneramme på kr Dette er ikke tilstrekkelig fordi kostnadsrammen på 55 mill ikke inkluderer alle kostnadene. Anslag for byggelånsrenter basert på godkjent låneramme vil være nærmere 2 mill kroner. Byggeledelse er ikke medregnet, men det bør være mulig å anslå utgiftene til byggeledelse ut fra erfaring fra tidligere anlegg. Videre er det ikke tallfestes kostnader til inventarkjøp. Saken er ut fra revisors vurdering ikke bra nok utredet økonomisk. Kostnader som byggelånsrenter og byggeledelse vil påløpe i hele byggeperioden og må finansieres av vedtatt ramme hvert år, selv om kostnadene ikke er budsjettert. En verbal opplysning om at disse kostnadene ikke er med i rammen, gir ikke nødvendig informasjon til politisk nivå om prosjektets totale kostnad. 8 Den ble vedtatt i kommunestyret og revidert Vedtatt i kommunestyret Telemark kommunerevisjon IKS 10

11 4 Kontraheringene Sauherad bygdeheim 4.1 Revisjonskriterier Lov og forskrifter om offentlige anskaffelser har som formål å ivareta grunnleggende krav til konkurranse, god forretningsskikk, likebehandling av leverandører, gjennomsiktlighet, etterprøvbarhet, forutberegnelighet og forbud mot diskriminering på bakgrunn av nasjonal og lokal tilhørighet. Regelverket skal bidra til økt verdiskapning i samfunnet, og til at det offentlige opptrer med stor integritet slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenelig måte. 10 Vi har følgende revisjonskriterier som er hentet fra lov og forskrift om offentlige anskaffelser: o Alle anskaffelser over kr skal settes ut på anbud. For anskaffelser under EØS/WTO-terskelverdiene 11 skal utlysning skje i Norsk Lysningsblads database Doffin. o For anskaffelser under EØS/WTO-terskelverdiene skal kommunen benytte åpen anbudskonkurranse eller begrenset anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandlinger. 12 o Kontrakten skal tildeles den leverandøren som har den laveste prisen eller som har det tilbudet som etter fastsatte kriterier anses som økonomiske mest fordelaktig. 13 Dette skal opplyses i konkurransegrunnlaget. o Det skal føres protokoll fra konkurransen som beskriver hele anskaffelsesprosessen. De valg som er gjort skal begrunnes. 14 o Alle leverandører skal likebehandles. 15 o Det er utviklet faglige Norske standarder (NS) som skal være et virkemiddel for bedre kvalitet og/eller bedre økonomi i byggeprosjekter. Kontraktsstandarder bør som hovedregel brukes ved inngåelse av tjenestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter Fakta og funn Gjennomføringen av konkurransen Utlysning: Utlysning ble foretatt i lokalavisene TA og Varden, i tilegg i Doffin den Valg av anskaffelsesprosedyre/konkurranseform: Det er i kunngjøringen krysset av for en forhandlet konkurranse. I konkurransegrunnlaget for prosjektet står det: o Åpning av tilbud umiddelbart etter innleveringsfristen. Tilbyderne har adgang til å være tilstede ved åpningen 17 og o Tiltakshaver forbeholder seg retten til å forhandle om valg av tilbud og evt. forkaste samtlige tilbud Veileder til reglene om offentlige anskaffelser, kapittel 5, Fornyings- og administrasjonsdepartementet november Terskelverdien for bygg- og anleggsprosjekter var kr i 2005 og kr i FOA FOA FOA FOA 3-1 og FOA 3-9. Ifølge KOFA sak 138/2003 s.271 er dette bare en ordensforskrift og ikke plikt for oppdragsgiver. 17 Punkt E5 - Tilbuds- og kontraktsbestemmelser/åpning av tilbud 18 Punkt E 7 - Valg av tilbud Telemark kommunerevisjon IKS 11

12 Tilbudsregning: Frist for å melde interesse for tilbudsregning på prosjektet ble satt til Sju firmaer meldte sin interesse og fikk tilsendt anbudspapirer. Disse var Linga og Nikmann as, Skien - Pettersen Bygg AS, Skien Hus og Hyttebygg, Skien Midt-Telemark Entreprenør, Bø Veidekke Entreprenør as, Porsgrunn, Skorve Entreprenør as, Seljord - LKC as, Tønsberg. Det ble avholdt tilbudsbefaring Det er skrevet referat fra befaringen. Konkurransen: Konkurransegrunnlaget ved anbudskonkurranser skal være så klart at det sammen med tilbud og aksept skal kunne utgjøre en fullstendig avtale, da det ikke er tillatt med forhandlinger. Det skal skilles mellom kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier. FOA har satt krav om at norske leverandører skal legge frem skatteattest for mervediavgift, skatteattest for skatt og HMSegenerklæring. I konkurransegrunnlaget ble entrepriseformen utlyst som avkortet totalentreprise. Entreprenøren skal være totalentreprenør i henhold til NS og skal stå teknisk, økonomisk og juridisk ansvarlig som utførende totalentreprenør. Kvalifikasjonskravene ble listet opp i utlysningen og i tilbuds- og kontraktsbestemmelsene. Det er opprettet Bok 1 ARK-RIB, Generelle bestemmelser for alle fag, Avkortet totalentreprise, Funksjons- og kvalitetsbeskrivelse. Jamfør innholdsfortegnelsen i denne i vedlegg nr 2. Ingen av tilbudene ble forkastet på grunn av manglende kvalifikasjoner eller manglede krav til dokumentasjon fra tilbyderne. Skatteattestene for ett av firmaene var datert 7. august Det ble ikke krevd HMS-egenerklæring, men flere av tilbyderne har likevel lagt dette frem. Det forekommer manglede datering og bekreftende underskrift fra arbeidstakerrepresentant på HMSegenerklæringer. Kriteriene for valg av tilbud var det tilbudet som anses mest fordelaktig... Ved vurderingen tas det hensyn til pris, kvalitet, forbehold, miljømessige forhold, funksjonalitet og løsning. Det vil bli lagt vekt på om entreprenøren har det faglige, tekniske og økonomiske grunnlag som er nødvendig for oppfylling av kontrakten. Referanser vil bli tillagt vekt. Dersom et anbud har så lav pris at det står i åpenbart misforhold til det som skal leveres, og tilbyderen ikke kan oppgi fyllestgjørende grunner for dette, kan byggherren forkaste tilbudet. Tiltakshaver forbeholder seg retten til å forhandle om valg av tilbud og evt. forkaste samtlige tilbud. (Revisors utheving). Tilbudsfrist og anbudsåpning: Endelig tilbudsfrist ble satt til kl 14.00, med levering til Søndergaard Rickfelt AS, Notodden. Det ble holdt felles anbudsåpning den og ført protokoll fra åpningen av tilbudene. Fire av firmaene sendte inn tilbud, ett av disse var et samarbeid mellom to firmaer. Anskaffelsesprosessen : Søndergaard Rickfeldt har gjennomgått alle tilbudene fra entreprenørene og oppbevarer all dokumentasjon. Siden ingen av tilbudene ble forkastet, skal alle ha levert tilfredstillende dokumentasjon. I konkurransegrunnlaget punkt E20 er bla annet krav om at Beretning skatte-og avgiftsattest RF-1244 ikke eldre enn seks måneder skal legges frem. Dette er et krav i henhold til FOA Det er ikke krevd at HMS-egenerklæring skal legges frem. Dette er et krav i henhold til FOA Ingen av de tilsendte tilbudene oppfylte kravet om utfylling av opsjonspriser. Ifølge administrasjonen var det aldri aktuelt å forkaste tilbyderne på grunn av dette. Etter tilbudsåpningen utformet Søndergaard & Rickfelt innstilling om tildeling av kontrakt. De har 19 Presiseringer/endringer i henhold til NS3431: punkt 9.1. Tiltakshaver står ansvarlig for prosjekteringen Telemark kommunerevisjon IKS 12

13 foretatt en sammenstilling av tilbudene og kommet med en innstilling på valg av entreprenør basert på laveste pris. Det foreligger ikke dokumentasjon på at de andre kriteriene for tildeling er vurdert. I tilbudsunderlaget var det lagt inn opsjonspriser. Ingen av tilbyderne som lå i posisjon hadde fylt ut disse prisene. Kommunen ønsket en kostnadsreduksjon for å tilpasse kostnadsrammen for prosjektet, og det ble viktig å få fram opsjonsprisene. Da disse ble innhentet, endret det rekkefølgen mellom laveste og nest laveste tilbyder. Opsjonsprisene medførte reduksjon i kostnadene, men ikke nok til at prosjektet kunne settes i gang. Prosjektet ble derfor gjennomgått med tanke på kostnadsreduserende tiltak. Det ble avholdt separate møter med hver av de to entreprenørene som hadde de laveste tilbudene den for å avklare detaljer i tilbudene og diskutere endringer for å redusere kostnadene. Det ble så utarbeidet en kuttliste som ble sendt ut til de to laveste tilbyderne til prising. Kuttlista endret igjen rekkefølgen mellom laveste og nest laveste tilbyder, slik at entreprenørfellesskapet hadde det laveste tilbudet. Saken ble lagt frem for byggekomiteen i møte og komiteen anbefalte at det ble inngått kontrakt med laveste tilbyder. Vedtak om valg av entreprenør ble gjort i kommunestyret i sak 32/06-15/6.06 med følgende vedtak: Kommunestyret velger tilbudet fra Skorve Entreprenør AS/Linga og Nikman A/S. Bestillingsbrev ble sendt til Skorve Entreprenør AS/Linga og Nikman AS den De øvrige tilbyderne ble muntlig orientert om hvem som skulle tildeles kontrakt. Administrasjonen har opplyst at de hadde jevnlig muntlig kontakt med alle tilbyderne, og at disse var inneforstått med hvem som ville få tildelt kontrakt. For at tilbyderne skulle ha mulighet til å forbedre sine tilbud ved senere konkurranser, fikk de også tilsendt oversikt over elementene i det antatte tilbudet. Det er skrevet protokoll fra tilbudsåpningen, men ikke samlet protokoll som beskriver hele anskaffelsesprosessen med begrunnelse for de valg som er foretatt. Kommunen har heller ikke et felles arkiv med oppbevaring av alle innkomne dokumenter i forbindelse med anbudsinnhentingen som arkitektfirmaet har hatt ansvaret for. Kontrakter: I tilbudsbeskrivelsen er det satt en frist for bindende tilbud på 60 dager regnet fra utløp av tilbudsfristen den Denne fristen er oversittet, idet kontrakten er undertegnet av tiltakshaver Ifølge regelverket for offentlige anskaffelser er kontrakt inngått først når kontrakten er signert av begge parter. 20 Kontrakten ble først undertegnet i september Administrasjonen har opplyst at det var et ønske fra entreprenøren om å utsette undertegningen til etter sommerferien. Andre dokumenter som inngår i kontrakten, viser at det har oppstått avtalemessige bindinger mellom partene før formell signering av kontrakten. Kontrakten inneholder bestemmelser om sikkerhet for kontraktsforpliktelser for totalentreprenøren i punkt 4 og byggherren i punkt 5. Referat fra kontraktsforhandlingsmøte den punkt 13 står det at sikkerhetsstillelse skal baseres på endelig kontraktssum i henhold til NS Administrasjonen opplyser at det er enighet om å gå bort fra kravet om sikkerhetsstillelse fordi det koster for mye for kommunen å stille slik sikkerhet. Dette ble tatt inn i referat fra byggemøte nr. 4 den FOA 17-3 Telemark kommunerevisjon IKS 13

14 4.2.2 Engasjement av rådgivere Engasjement av rådgivere er ikke foretatt på grunnlag av konkurranse. Arkitekten ble engasjert fra 1996/97 i forbindelse med programmering/utredning vedrørende ombyggging av rehabiliteringsavdeling, skjermet avdeling og fellesfunksjoner ved Sauherad bygdeheim. Firmaet har hatt videre engasjement i forbindelse med planer for Gunheim og Notevarp. 21 De øvrige rådgiverne har også vært engasjert og reengasjert 22, uten at det har vært avholdt konkurranse. Kommunen oversendte i brev forutsetninger for kontrakt til hver enkelt rådgiver og ba om at de utarbeidet kontraktsforslag i tråd med følgende forutsetninger: o Planene skulle utarbeides som avkortet totalentreprise med komplette tegninger og anbudsunderlag/anbudsbeskrivelse uten masseberegninger. Planene og avtalen skulle omfatte hele prosjektet fram til ferdigstillelse. Arkitekt og konsulenter skulle være byggherrens representanter i hele byggeprosessen og kontrakter utarbeids med NS 8401 som kontraktsformular. Planleggerne skulle gjennomgå innkomne tilbud og gi anbefalinger til byggekomiteen. Arkitekten skulle utarbeide kontrakt med totalentreprenøren. Disse kontraktene ble aldri skrevet og undertegnet. Kommunestyret ga rådmannen fullmakt til å revidere inngåtte kontrakter med arkitekt og planleggere. I saksutredningen til kommunestyret skriver rådmannen bla: Ved at vi har engasjert arkitekt til tidligere utredninger om bruk av vårt eksisterende bygg og at vi senere overførte oppdraget til også å gjelde sammenlikning med nybygg har vi alt skaffet fram grunnlagsplaner som er av stor verdi. (Tre reelle forprosjekt.) Disse verdiene kan best nyttes ved at vi fortsetter med samme arkitekt og de samme konsulenter. Dette for å redusere planleggingskostnader og spare tid. Jamfør det som er sagt om tidsnød. Rådmannen bør få fullmakt til å revidere kontraktene som tidligere er inngått med planleggerne. Disse skal legges fram for byggekomiteen til orientering. Kontraktsmøte med rådgiverne ble holdt Ifølge referat fra møtet skulle honoraret til planleggerne være timehonorar innenfor en maksimum ramme. I brev fra arkitekten blir det skissert et forslag til kontrakt med honorarberegninger. NS 8401 Formular for kontrakt om prosjekteringsoppdrag er benyttet som grunnlag for: o kontrakt med ARK, inngått den o kontrakt med RIV, inngått den o kontrakt med RIE, inngått den NS 3403 Alminnelig kontraktsbestemmelser for arkitekter og ingeniørers utførelse av prosjekter og rådgivning er benyttet som grunnlag for: o kontrakt med RIB, inngått den Revisors kommentarer Gjennomføring av konkurransen Utlysning: Siden anskaffelsen er under terskelverdiene for bygg- og anlegg kan den kunngjøres i den nasjonale DOFFIN-databasen,og det er ikke krav om utlysning i TED-databasen. 21 Oppdragsbekreftelse datert vedrørende pågående arbeid. 22 Gunheim 2002 og Notevarp Telemark kommunerevisjon IKS 14

15 Valg av anskaffelsesprosedyre: Hvilken prosedyre som er lagt til grunn avhenger av hva som er forutsatt i kunngjøringen og konkurransegrunnlaget, ikke hva som er realitetene med hensyn til den faktiske gjennomføringen. 23 I kunngjøringen i DOFFIN-databasen er det krysset av for forhandlet prosedyre. Dette er tillatt anskaffelsesprosedyre ved anskaffelser under EØS-terskelverdiene. Begrepsbruken i konkurransegrunnlaget må ikke skape tvil om hvilken anskaffelsesprosedyre som er valgt. Administrasjonen har opplyst at det ikke har vært tvil om at det skulle avholdes en åpen anbudskonkurranse, og at det er foretatt en feil i utlysningsteksten. Etter våre vurderinger kan det være skapt tvil om hvilken anskaffelsesprosedyre som er valgt. Det kommer frem at det skal gjennomføres en konkurranse med påfølgende forhandlinger, samtidig som tilbyderne gis tillatelse til å være tilstede ved en felles tilbudsåpning. Noe som bare kan benyttes i anbudskonkurranser, ikke i konkurranse med forhandlinger, da tilbudene etter god forretningsskikk skal være hemmelige slik at den videre konkurransen ikke blir påvirket. Konkurransen: Skatteattestene for ett av firmaene var datert 7. august Dette medfører brudd på FOA 12-9 som har bestemmelser om at skatteattest må foreligge senest innen tilbudsfristens utløp ved en åpen anbudskonkurranse (her 5. mai 2006), eller ved fristen for forespørsel om å delta i en konkurranse med forhandling (her 20.februar 2006). Det er brudd på FOA at det ikke er krevd HMSegenerklæring. Både for skatteattester og HMS-egenerklæring kan det gis en kort tilleggsfrist for ettersendelse, men oppdragsgiver skal ikke vurdere de innkomne tilbudene før denne fristen har utløpt. Bestillingsbrev ble sendt ut den 26. juni 2006, dvs. lenge før skatteattestene ble sendt inn. Oppdragsgiver har plikt til å gi alle tilbyderne skriftlig meddelelse med begrunnelse for kontraktstildeling, før kontrakt inngås. Begrunnelsen skal knyttes opp til de kriteriene for valg av tilbud som oppdragsgiver har gjort kjent i konkurransegrunnlaget. Det skal også opplyses om klageadgang. 24 Kommunen har ikke ivaretatt forskriftens krav til skriftlighet i forbindelse med kontraktstildeling, begrunnelse for valget og opplysning om klageadgang. Kravet om skriftlighet er gitt for at begrunnelsen skal være etterprøvbar. Det er brudd på FOA at det ikke er ført protokoll fra konkurransen. Protokollen er av vesentlig betydning for å kontrollere at beslutninger er fattet i samsvar med regelverket. Kommunen har ført protokoll fra anbudsåpningen, men dette fritar ikke for føring av protokoll fra hele konkurransen. Det er heller ikke tilfredsstillende at kommunen har overlatt arkivering av tilbudsdokumentene til innleid rådgiver. Kommunen har ifølge arkivlovens bestemmelser selv ansvar for å utføre arkivarbeidet og ifølge forskrift om offentlige arkiv skal dokumenter som hører til den samme saken, normalt arkiveres samlet. 25 Kontrakt: Det ble inngått kontrakt med entreprenøren i henhold til Totalentrepriser NS I tilbudsbeskrivelsen er det satt en frist for bindende tilbud på 60 dager regnet fra utløp av tilbudsfristen Denne fristen er oversittet, idet kontrakten er undertegnet av tiltakshaver Ifølge FOA 17-3 er kontrakt inngått på det tidspunktet kontrakten er undertegnet av begge parter. Kontrakten ble undertegnet etter utløp av vedståelsesfristen Kontraktsdokumentene og tilknyttede dokumenter er juridisk bindende. Rådmannen har inngått kontrakt etter fullmakt fra kommunestyret. Dersom sikkerhet ikke skal stilles, må det derfor skrives ny kontrakt som erstatter/endrer tidligere kontrakt. 23 KOFA 2003/ Jf FOA Forskrift om offentlege arkiv 2-5. Telemark kommunerevisjon IKS 15

16 4.3.2 Engasjement av rådgivere Det ligger ikke konkurranse til grunn for engasjement av arkitekt og øvrige rådgivere. Dette er i utgangspunktet et brudd på regelverket. Administrasjonen hevder at grunnen er at planunderlaget til Gunheim ble overført til Notevarp. De endringer som er foretatt er detaljer, som eventuelt også ville kunne blitt endret ved en utbygging på Gunheim. Spørsmålet er derfor om engasjementene er en reforhandling av inngått avtaler og ikke en ny anskaffelse. KOFA 26 har slått fast at reforhandling av inngåtte avtaler ikke er en ny anskaffelse dersom den har en funksjonsmessig sammenheng med den først inngått avtalen, eller det er endrings- eller tilleggsarbeider i entreprise eller tilvirkningskostnader. Det er imidlertid en forutsetning for å benytte denne ordningen, at tidligere kontrakt er inngått etter en tillatt anskaffelsesprosedyre, dvs. at det bør ha ligget en form for konkurranse til grunn. Det har ikke vært foretatt noen form for utlysning eller konkurranse ved engasjement av rådgivere. Vi har imidlertid forståelse for at arkitektens tegninger og bruk av rådgivere ble videreført uten konkurranse, da dette arbeidet ble startet opp før lov om offentlige anskaffelser trådte i kraft i Kontrakter: Det foreligger nå skriftlige kontrakter med alle rådgiverne, men disse er først undertegnet i perioden oktober/november Fra tidligere har revisor kun fått forelagt seg en kontrakt med ARK formulert som en oppdragsbekreftelse fra 1996/97 med henvisning til NS Dette tyder på at kommunen ikke har hatt tilfredsstillende kontrakter med rådgiverne. 5 Økonomistyring/politisk rapportering 5.1 Revisjonskriterier Faglitteratur 27 slår fast: Det bør foreligge en organisasjonsplan som opplyser om ansvarsfordelingen mellom administrasjonen (prosjektutredning og iverksetting) og politisk nivå (beslutning). Systemer for planlegging av fremdrift og økonomi bør være etablert. Budsjettet bør brukes som et styringsverktøy. Revisjonskriterier: Det bør foreligge en prosjektplan med klare beskrivelser av ansvarsforhold og rutiner, og et system for oppfølging og kvalitetssikring av eventuelle avvik i prosjektet mht. kostnader og framdrift. 5.2 Fakta og funn Ansvarsforhold og rutiner Prosjektledelse/byggeledelse ivaretas av administrasjonen i Sauherad ved avdelingsingeniør for byggesaker. I tilbudsgrunnlaget for den avkorta totalentreprisen ligger det en oversikt over byggherreorganisasjonen og prosjekteringsgruppa, jamfør vedlegg nr 3. Prosjektet betegnes som Avkortet totalentreprise, med det menes at byggherren er ansvarlig for prosjekteringen, mens hovedentreprenøren skal ha ansvaret for alle arbeider i forbindelse med bygget. Ved overtakelse skal det være komplett og klar til innflytting. I tilbudsgrunnlaget 28 er følgende beskrivelser tatt inn: 26 KOFA 2004/16 s OPAK, byggebransjens kompetansesenter mv. 28 Punkt E1 Entrepriseform og punkt E16 - Kommunikasjon Telemark kommunerevisjon IKS 16

17 Tilbudet er basert på tilbudsunderlaget og utarbeidet tegningsgrunnlag. Entreprenøren skal være totalentreprenør i forhold i henhold til NS 3431 og han skal stå teknisk, økonomisk og juridisk ansvarlig som utførende totalentreprenør. Entreprenøren har anledning til å knytte til seg faglig kompetanse han selv ikke er i besittelse av. Totalentrepriseformen forutsetter at byggherren har en kontrakt med en entreprenør. Beslutninger av betydning for økonomi, sikkerhet, fremdrift og tekniske løsninger skal straks forelegges byggherren/byggeleder, som igjen avgjør om det skal gå til viderebehandling hos byggekomiteen. Alle endringer i forhold til beskrivelser, tegninger, og kontrakt avtales skriftlig der konsekvenser (tid/kostnad/sikkerhet) av endringen dokumenteres. Byggemøter skal avholdes hver 14. dag. Til byggemøtene innkalles entreprenøren, som selv avklarer behov for eventuelle underentreprenører, arkitekt/konsulenter, driftsenheten og byggeleder i kommunen. Det skrives alltid referat fra byggemøtene. Referatene inneholder nærmere opplysninger om ekspedisjonsrutiner for tegninger, tilleggsarbeider og endringsarbeider med fullmakter, bruk av rekvisisjoner, HMS-rutiner med vernerunder m.v. Fremdriften diskuteres på hvert byggemøte. Rutiner for rapportering til politisk nivå De generelle rapporteringsrutinene i kommunen inneholder kvartalsvis rapportering fra enhetene til politisk nivå. Det rapporteres bare på drift. Siden Sauherad er ROBEK-kommune 29, skal det rapporteres til Fylkesmannen per og Økonomiavdelingen kontrollerer investeringsprosjektene mht forbruk i forhold til bevilgning. Dersom et anlegg ikke har overskridelse i forhold til sin bevilgning, vil det ikke bli rapportert til politisk nivå gjennom året. Den eneste rapporteringen vil da være i forbindelse med kommunestyrets godkjenning av årets regnskap. Dersom investeringsprosjekter får overskridelser, vil dette bli tatt med i kvartalsrapporteringen til politisk nivå. Det vil da bli lagt fram sak for å få nødvendig bevilgningsvedtak. Det er ikke rutine for sluttrapportering til politisk nivå for investeringsprosjekter. Før hvert kommunestyremøte er det anledning til "15 minutters spørretime" og politikere kan bruke denne muligheten dersom de ønsker informasjon Oppfølging av kostnader og framdrift Administrative rutiner - økonomi Det foreligger en godkjent framdriftsplan for prosjektet og en betalingsplan med forankring i framdriftsplanen. Ifølge kontrakten skal fakturering til hovedentreprenøren foretas per måned, og det skal ikke reguleres for prisstigning fram til byggestart og i byggeperioden. Fakturaer attesteres av byggeleder, anvises av kommunalsjef utbygging og miljø og sendes deretter til økonomikontoret som registrerer den til betaling ved forfallsdato. Før utbetaling tar bokholder kontakt med byggeleder, som sjekker at framdriften stemmer. Ved avvik for framdrift er det mulig å holde igjen betaling på neste regning. Det blir ikke foretatt utbetaling før det har kommet klarsignal fra byggeleder. Det er ikke inngått avtale om sikkerhetsstillelse. I følge byggeleder krevde entreprenør at byggherre stilte samme sikkerhet som entreprenør, og dette ble for dyrt for kommunen. Byggeleder uttaler at det derfor er særdeles viktig å følge opp faktura i forhold til framdrift. Ved endringer og tillegg av vesentlig betydning orienterer byggeleder byggekomiteen og eventuelt kommunestyret. Tilleggsarbeider skal ikke iverksettes uten avtale med byggeleder. Det skal benyttes rekvisisjon ved tilleggs- og endringsarbeider. Byggeleder har ingen fullmaktsgrense. 29 ROBEK = Register for betinga kontroll av kommunen Telemark kommunerevisjon IKS 17

18 5.3 Revisors kommentarer Sauherad bygdeheim Ansvarsforhold og rutiner Oversikt over byggherreorganisasjonen og prosjekteringsgruppa inngår i funksjons- og kvalitetsbeskrivelsen for prosjektet. Sammen med rutiner som er bestemt i byggemøtene, virker det som om ansvarsforholdene og rutinene er klart definerte. Dersom prosjektet ikke har overskridelse i forhold til bevilgningen, vil det ikke bli rapportert til politisk nivå gjennom året. Siden Byggekomiteen bla har sentrale politikere fra ulike partier med ordføreren som leder, bør dette ivareta behovet for politisk medvirkning dersom det ikke oppstår spesielle saker som må legges fram for kommunestyret. Revisor mener imidlertid at sluttregnskapet for investeringsprosjekter alltid bør legges frem for kommunestyret når det foreligger Oppfølging av kostnader og framdrift Prosjektet har en hovedentreprenør og fakturering foretas per måned. Da det ikke foreligger avtale om sikkerhetsstillelse, er oppfølging og rutiner rundt betaling til hovedentreprenør særdeles viktige. Dette gjelder også eventuelle tilleggs- og endringsarbeider. Det er gode rutiner for oppfølging av fakturaer fra byggeleder og bokholderen betaler ikke før byggeleder har godkjent fakturaene. Etter revisors vurdering er denne delen av rutinene tilfredsstillende, men mye tyder på at denne rutinen og rutinen for oppfølging av forbruk i forhold til vedtatt budsjett dvs. godkjent låneopptak fra fylkesmannen på 15 mill kroner i 2006, ikke sees i sammenheng/samsvarer med hverandre. Kommunen vil per ha et forbruk på ca 20 mill kroner. At prosjektet har kostnader som påløper jevnt i prosjektperioden, men som ikke er tatt med i godkjent budsjett på 55 mill kroner, medvirker til at avviket mellom godkjent låneopptak og reelle utgifter pr blir større. 6 Revisors konklusjoner og anbefalinger Gir saksutredningen tilstrekkelig grunnlag for de politiske beslutninger som er fattet i forbindelse med planlegging og prosjektering av ny sjukeheim? Saksutredningen i forbindelse med planlegging og prosjektering av ny sjukeheim gir et godt grunnlag for de politiske beslutningene som er fattet. Opplysningene om at intern byggeledelse, byggelånsrenter og kjøp av tomt ikke er inkludert i rammen, burde vært tallfestet i den økonomiske utredningen fordi dette er kjente kostnader som bør tas med i planleggingen. Er kontraheringene gjennomført i samsvar med lov og forskrift om offentlige anskaffelser? Siden kostnadsgrunnlaget lå under EØS-terskelverdien for bygg- og anleggsarbeid har kommunens utlysning i Doffin-databasen vært i henhold til gjeldende regelverk. Revisor mener utlysningsteksten og forbeholdet i konkurransegrunnlaget om rett til å forhandle om valg av tilbud, samtidig som det er foretatt en felles åpning av tilbudene med tilbyderne tilstede, kan skape usikkerhet om hvilken konkurranseform som er valgt. Ved konkurranse med forhandling skal ikke tilbyderne være tilstede ved tilbudsåpningen, men ved åpen anbudskonkurranse kan de gis anledning til dette da videre forhandlinger ikke er tillatt. Ingen av tilbudene ble forkastet på grunn av manglende kvalifikasjoner eller krav til dokumentasjon fra tilbyderne. Det forelå ikke skatteattester og tilfredsstillende HMSegenerklæring før de innkomne tilbudene ble vurdert. Dette er et brudd på FOA 12-9 og Manglende føring av anskaffelsesprotokoll, jamfør FOA 15-1, fører til brudd på lovens krav om gjennomsiktlighet og etterprøvbarhet, som er et grunnleggende krav i lovens 5. Kommunen har heller ikke samlet arkiv for alle dokumentene i tilbudsprosessen. Ifølge forskrift om offentlige arkiv skal dokumenter som hører til den samme saken, normalt arkiveres samlet. Telemark kommunerevisjon IKS 18

Evaluering av prosessen ved bygging av Kløvertunet bofellesskap. Namdalseid kommune

Evaluering av prosessen ved bygging av Kløvertunet bofellesskap. Namdalseid kommune Evaluering av prosessen ved bygging av Kløvertunet bofellesskap Forvaltningsrevisjon nr 1725-1/2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden oktober 2008 til desember 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV INVESTERING. Malm skole VERRAN KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV INVESTERING. Malm skole VERRAN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV INVESTERING Malm skole VERRAN KOMMUNE 2013 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Verran kommune

Detaljer

Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole

Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole Hemne kommune Januar 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden 01.06.06-01.12.06. Undersøkelsen

Detaljer

Følge byggeprosjekt Overhalla kommune Forvaltningsrevisjon nr. 1744-1/2010

Følge byggeprosjekt Overhalla kommune Forvaltningsrevisjon nr. 1744-1/2010 Følge byggeprosjekt Overhalla kommune Forvaltningsrevisjon nr. 1744-1/2010 1 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til juni gjennomført en forvaltningsrevisjon av å følge byggeprosjektet OBUS

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT PROSJEKTSTYRING, OPPFØLGING OG RAPPORTERING AV BYGGEPROSJEKTER HOLMESTRAND KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT PROSJEKTSTYRING, OPPFØLGING OG RAPPORTERING AV BYGGEPROSJEKTER HOLMESTRAND KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT PROSJEKTSTYRING, OPPFØLGING OG RAPPORTERING AV BYGGEPROSJEKTER HOLMESTRAND KOMMUNE 2012 UTARBEIDET AV Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 6 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt NORD. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt NORD. Vi skaper trygghet K O M R E V 0 FORVALTNINGSREVISJON Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2011 ii Forord Kontrollutvalget i Bø kommune ved K-sekretariatet bestilte den 2.11.2009

Detaljer

Følge byggeprosjekt. Restaurering av basseng og garderober. Snåsa kommune. Forvaltningsrevisjon nr 1736/2011-1

Følge byggeprosjekt. Restaurering av basseng og garderober. Snåsa kommune. Forvaltningsrevisjon nr 1736/2011-1 Følge byggeprosjekt Restaurering av basseng og garderober Snåsa kommune Forvaltningsrevisjon nr 1736/2011-1 Følge byggeprosjekt - Restaurering av basseng og garderober - Snåsa kommune Forord KomRev Trøndelag

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ANVENDELSE AV REGLER FOR OFFENTLIGE INNKJØP I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ANVENDELSE AV REGLER FOR OFFENTLIGE INNKJØP I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ANVENDELSE AV REGLER FOR OFFENTLIGE INNKJØP I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE 2007 UTARBEIDET AV INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...

Detaljer

Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall

Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall FORVALTNINGSREVISJON Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall Oppfølging i byggeperioden VERDAL KOMMUNE 2013 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev

Detaljer

I~1 I~( F? ~I!II~II. Gransking av byggeprosjekt Bergtun omsorgssenter i Nore og Uvdal kommune. Rapport Desember 2007

I~1 I~( F? ~I!II~II. Gransking av byggeprosjekt Bergtun omsorgssenter i Nore og Uvdal kommune. Rapport Desember 2007 I~1 I~( F? ~I!II~II Buskerud Kommunerevisjon IKS Unntatt offentlighet ifølge off. loven 4 Rapport Desember 2007 Gransking av byggeprosjekt Bergtun omsorgssenter i Nore og Uvdal kommune Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Offentlige anskaffelser NORD. Storfjord kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Offentlige anskaffelser NORD. Storfjord kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V FORVALTNINGSREVISJON Offentlige anskaffelser Storfjord kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2009 Forord Kontrollutvalget i Storfjord kommune har gjennom bestilling datert 26.02.2009 vedtatt

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 29. april 2013 Tid: Kl 09:00 Sted: Verdal rådhus - kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Byggeprosjekt delrapport 3 Ny videregående skole på Moflata

Byggeprosjekt delrapport 3 Ny videregående skole på Moflata Byggeprosjekt delrapport 3 Ny videregående skole på Moflata - Telemark fylkeskommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 700 013 2007 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Bakgrunn...1

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ENHET KOMMUNALTEKNISK DRIFT - HORTEN KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ENHET KOMMUNALTEKNISK DRIFT - HORTEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ENHET KOMMUNALTEKNISK DRIFT - HORTEN KOMMUNE 2010 UTARBEIDET AV INNHOLDSFORTEGNELSE: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 5 1.2 AVGRENSING AV

Detaljer

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Forvaltningsrevisjon Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Rapport Januar 2014 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr 4. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Byggeprosjekt delrapport 3 Skien Fritidspark - Skien kommune -

Byggeprosjekt delrapport 3 Skien Fritidspark - Skien kommune - Byggeprosjekt delrapport 3 Skien Fritidspark - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 016 2007 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Problemstillinger...2

Detaljer

UTVIDELSE OG REHABILITERING AV HAGEN SKOLE

UTVIDELSE OG REHABILITERING AV HAGEN SKOLE NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT UTVIDELSE OG REHABILITERING AV HAGEN SKOLE NITTEDAL KOMMUNE MARS 2007 Utført av Morten Kallevig INNHOLD SAMMENDRAG OG ANBEFALINGER...I PROSJEKTETS BAKGRUNN

Detaljer

GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV

GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE 2006 RAPPORT UTARBEIDET AV 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 7 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 7 1.2 AVGRENSING AV PROSJEKTET... 7 2. FORMÅL OG

Detaljer

Offentlige anskaffelser - følges regelverket?

Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Sør-Trøndelag fylkeskommune Januar 2008 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Enebakk kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Enebakk kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Enebakk kommune 30.03.2011 RAPPORT 2/11 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Enebakk

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Byggeprosjekter i Sandefjord kommune

Forvaltningsrevisjon. Byggeprosjekter i Sandefjord kommune Forvaltningsrevisjon Byggeprosjekter i Sandefjord kommune SAMMENDRAG AV RAPPORTEN Revisjonsområde: Byggeprosjekter i Sandefjord kommune Revisjonsperiode: januar mars 2014 Formål med forvaltningsrevisjonen:

Detaljer

Rehabilitering av Stridsklevhallen

Rehabilitering av Stridsklevhallen Rehabilitering av Stridsklevhallen - Porsgrunn kommune - Delrapport 2 Forvaltningsrevisjonsprosjekt nr: 705012 2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag - delrapport 2...iii Problemstillinger...iii 1 Innledning...1

Detaljer

Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene

Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene FORVALTNINGSREVISJON 2010 Holtålen kommune Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene REVISJON FJELL IKS Kommunehuset 2550 Os i Østerdalen Tlf. Holtålen: 72 41 76 21

Detaljer

BÆRUM KULTURHUS MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

BÆRUM KULTURHUS MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNHOLD SAMMENDRAG 1 INNLEDNING... 1 1.1 AVGRENSINGER... 1 1.2 DATAINNSAMLING... 1 1.3 KORT HISTORIKK... 2 2 MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET...

Detaljer

Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune. Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune

Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune. Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune Forvaltningsrevisjon November 2014 1 0 Sammendrag Kontrollutvalget i Songdalen kommune

Detaljer

EVALUERING AV HADELAND VIDEREGÅENDE

EVALUERING AV HADELAND VIDEREGÅENDE EVALUERING AV BYGGEPROSESSEN VED HADELAND VIDEREGÅENDE SKOLE Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 2-2014 2014-414/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT PROSJEKTSTYRING, TILRETTELEGGELSE, ANBUDSPROSESS, OPPFØLGING OG DOKUMENTASJON/RAPPORTERING VED ÅSGÅRDEN SKOLE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT PROSJEKTSTYRING, TILRETTELEGGELSE, ANBUDSPROSESS, OPPFØLGING OG DOKUMENTASJON/RAPPORTERING VED ÅSGÅRDEN SKOLE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT PROSJEKTSTYRING, TILRETTELEGGELSE, ANBUDSPROSESS, OPPFØLGING OG DOKUMENTASJON/RAPPORTERING VED ÅSGÅRDEN SKOLE 2013 UTARBEIDET AV Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING...

Detaljer

Offentlige anskaffelser - følges regelverket?

Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Klæbu kommune Desember 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Klæbu kommunes kontrollutvalg i perioden juli - desember 2007.

Detaljer

Oppfølging av byggeprosjekt

Oppfølging av byggeprosjekt Oppfølging av byggeprosjekt Hitra kommune Januar 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden september-09 t.o.m. januar-10. Undersøkelsen

Detaljer

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Moss kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Moss kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport KJØP AV KONSULENTTJENESTER Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 12. april 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og avgrensing...

Detaljer