REFERAT KONTROLLUTVALGETS MØTE 10. FEBRUAR med forbehold om godkjenning i neste møte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT KONTROLLUTVALGETS MØTE 10. FEBRUAR 2015. med forbehold om godkjenning i neste møte"

Transkript

1 DRAMMEN KOMMUNE Kontrollutvalget REFERAT KONTROLLUTVALGETS MØTE 10. FEBRUAR 2015 med forbehold om godkjenning i neste møte Til stede: Medlemmer: Leder Arne Martinsen (AP), Patricia Emeci (SV), Tore E. Brath (H), Hilde Hovengen (FrP), Einar Skalstad (KrF) og Ida Marie Brown (V) Varamedlemmer: Forfall: Fra kontrollutvalgssekretariatet: Fra Buskerud Kommunerevisjon IKS: Fra administrasjonen: Audun Helleland Revisor Gjermund Røren Utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal deltok under behandling av sak 09/15. Fra andre: Møtested: «Ypsilon», Drammen rådhus Varighet: Til behandling forelå sakene 09/15 16/15 Det fremkom ingen kommentarer til innkalling og saksliste. SAK 09/15 Redegjørelser v/rådmannen representert v/utdanningsdirektøren. - Mobbing i skolen - Barnevernet 1

2 Etter tidligere vedtak i kontrollutvalget er rådmannen v/utdanningsdirektøren invitert til å redegjøre om følgende tema: - Mobbing i skolen med bl.a. vekt på systemet PALS og hvorledes dette fungerer - Barnevernet, med spesiell vekt på området fosterhjem. Likedes er det videreformidlet et ønske om å få en nærmere orientering om mandatet til ekstern konsulentbistand og hvilke konkrete områder innen barnevernet konsulenten skal fokusere på. Utdanningsdirektøren ga på møtet en fyldig redegjørelse om de ønskede temaene og besvarte fortløpende spørsmål fra kontrollutvalget. Utdrag fra redegjørelsen kan med stikkord gjengis slik: Igangsatt omstillingsprosess innen barnevernet begrunnes slik: o Styrke kommunens tilbud til barna o Utnytte kommunens ressurser mer effektivt o Kompensere for at staten bygger ned sitt tilbud Omstillingsprosesser skaper ofte forskjellige konsekvenser blant ansatte Håndtering med bl.a. informasjonsmøter og involvering av tillitsvalgte Barnevernets saksbehandling o Opplæringsprogram for alle ansatte o Endring av rutiner knyttet til datasystemet Kapasitetsproblem hos kommuneadvokaten medførte anvendelse av ekstern advokat, valgt etter ordinær anbudsrunde, i en konkret sak. Omsorgsovertakelse o Samarbeid med øvrige instanser fungerer i all hovedsak bra. Samarbeidspartnere er Bufetat, BUPA, skoler/barnehager og PP tjenenesten Rekruttering av fosterhjem o Bufetat har ansvar for rekruttering, kursing og godkjenning av fosterforeldre o Barnevernet har ansvar for å godkjenne fosterhjem for det enkelte barn. Sikring av at det enkelte barn får de tjenestene de skal ha skjer bl.a. ved: o Oppfølgingsbesøk i fosterhjemmene o Telefonsamtaler og møter o Legge til rette for samarbeid og oppfølging av biologiske foreldre Evaluering o Rådmannen innhenter tilbud fra eksterne kompetansemiljøer o Evalueringen skal legge vekt på hvorledes organisering, forvaltning og tjenesteflyt kan fremme best mulig tilbud til barna. o Evalueringen skal også identifisere forbedringsområder, og skissere forslag til hvorledes forbedringer kan iverksettes. Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremme et godt psykososialt miljø. Skolen benytter PALS som er en skoleomfattende innsatsmodell for å fremme sosiale og skolefaglige ferdigheter samt å forebygge og redusere problematferd blant alle grunnskolens elever. o PALS står for Positiv Atferd, støttende Læringsmiljø og Samhandling i skolen. o Elevundersøkelser foretas for å kartlegge elevenes trivsel på skolen 2

3 1. Kontrollutvalget tar utdanningsdirektørens redegjørelse om barnevernet og mobbing i skolen til orientering. 2. Revisjonen og sekretariatet utarbeider til neste møte et forslag til kontrollutvalgets videre opplegg for kontroll av barnevernet. SAK 10/15 Referat fra kontrollutvalgets møte den Det fremkom ingen kommentarer til referatet fra kontrollutvalgets møte den Referat fra kontrollutvalgets møte den 20. januar 2015 godkjennes. SAK 11/15 Sekretæren informerer Sekretæren hadde ingen informasjon å meddele kontrollutvalget. SAK 12/15 Revisor informerer Revisor Røren opplyste at utkast til rapport om arkivordningen var oversendt administrasjonen til uttalelse. Kontrollutvalget tar revisors informasjon til orientering. SAK 13/15 Forslag om vurdering av Kommuneadvokaten i Drammensregionen Kontrollutvalget uttrykte tilfredshet med kommuneadvokatens redegjørelse om de spørsmål som var reist i innspill fra medlem Hilde Hovengen på forrige møte. På denne bakgrunn ønsket ikke kontrollutvalget noen ytterligere gjennomgang av Kommuneadvokaten i Drammensregionen. Kontrollutvalget foretar ingen vurdering av Kommuneadvokaten i Drammensregionen. 3

4 SAK 14/15 Selskapskontroll utkast til prosjektplan for selskapskontroll av Drammen Scener AS Bortsett fra å gi innspill om at det må avklares hvorvidt selskapet har utarbeidet strategiplan, fremkom det ingen kommentarer til prosjektplanen. Revisor Røren opplyste at revisjonens målsetting er å rapportere til kontrollutvalget innen september måned Vedtak: Kontrollutvalget slutter seg til Buskerud Kommunerevisjon IKS sitt utkast til prosjektplan for selskapskontroll i Drammen Scener AS. SAK 15/15 Selskapskontroll utkast til prosjektplan for selskapskontroll av Legevakta i Drammensregionen IKS Revisor Røren viste til at denne planen er utarbeidet etter samme mal som planen for selskapskontroll i Drammen Scener AS Målsettingen for denne kontrollen er også rapportering til kontrollutvalget innen september måned Kontrollutvalget uttrykte tilfredshet med den utarbeidede planen. Vedtak: Kontrollutvalget slutter seg til Buskerud Kommunerevisjon IKS sitt utkast til prosjektplan for selskapskontroll i Legevakta i Drammensregionen IKS SAK 16/15 Eventuelt Skriftlig forslag fra Hilde Hovengen Medlem Hilde Hovengen distribuerte den 7. februar 2015 i e-post til kontrollutvalget følgende forslag: Da Samhandlingsreformen ble innført, ble det presisert at kommunene skulle overta det finansielle ansvaret for utskrivningsklare pasienter. Det ble overført penger fra sykehusene, for å etablere kommunale tilbud. Ordningen ble innført 1. juni 2012, og skulle bl.a. innebære en sterkere satsning på kommunale tjenester og derigjennom dekke behovet for økt kapasitet og kompetanse i kommunene. Det er pasientenes situasjon og rett til helsehjelp som skal avgjøre kompetanse-sammensetning og bemanning. Hvordan har Drammen Kommune løst og håndtert de nye kravene som fulgte av innføring av reformen? 4

5 Aktuelle problemstillinger kan være: Er kommunen i stand til å gi innbyggerne det helsetilbudet de har behov for og krav på? Hvordan fungerer rutiner for ansvarsdelingen mellom sykehuset og kommunen? Har antall re-innleggelser på Vestreviken Drammen økt etter innføringen av reformen? Hvordan og på hvilken måte har Samhandlingsreformen innvirket på bemanning og kompetansesammensetning i sykehjem og hjemmesykepleien. Hva er legedekningen og sykepleierdekningen i sykehjem og omsorgsboliger? Hvordan har antall sykehjemsplasser utviklet seg siden innføringen? Klarer Kommunen å dekke det økte kapasitetsbehovet? Hvilke økonomiske og faglige utfordringer har eventuelt kommunen nå og hvordan er prognosene fremover? Kontrollutvalget ønsker at revisjonen igangsetter en forvaltningsrevisjonsrapport og utarbeider et forslag til neste møte. Hovengen redegjorde på møtet nærmere om bakgrunnen for forslaget, og ga uttrykk for at det er viktig å se nærmere på samhandlingsreformen. Revisor Røren viste til kulepunkt 3 og fastslo at det er umulig å avklare dette spørsmålet. Dette fordi det ikke finnes statistikker/registreringer som kartlegger omfanget. Revisjonen utarbeider til neste møte et forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjekt knyttet til samhandlingsreformen. Situasjonen for psykisk utviklingshemmede i Drammen kommune Medlem Tore E. Brath fremmet muntlig forslag om å avklare i hvilken grad Drammen kommune følger opp gruppen av psykisk utviklingshemmede. For avklaring av problemstillingen vedtok kontrollutvalget å invitere rådmannen til neste møte for å redegjøre nærmere om denne. Neste møte er fastsatt til 17. mars Til dette møtet inviteres rådmannen v/hr- og utviklingsdirektør Kirsti Aas Olsen for å orientere om kommunens håndtering av lærlinger. Likeledes inviteres rådmannen v/den han bemyndiger til å redegjøre for kommunens oppfølging av psykisk utviklingshemmede. 5

REFERAT KONTROLLUTVALGETS MØTE 16. SEPEMBER 2014. med forbehold om godkjenning i neste møte

REFERAT KONTROLLUTVALGETS MØTE 16. SEPEMBER 2014. med forbehold om godkjenning i neste møte DRAMMEN KOMMUNE Kontrollutvalget REFERAT KONTROLLUTVALGETS MØTE 16. SEPEMBER 2014 med forbehold om godkjenning i neste møte Til stede: Medlemmer: Leder Arne Martinsen (AP), Tore E. Brath (H), Hilde Hovengen

Detaljer

REFERAT KONTROLLUTVALGETS MØTE 12. MAI 2015. med forbehold om godkjenning i neste møte

REFERAT KONTROLLUTVALGETS MØTE 12. MAI 2015. med forbehold om godkjenning i neste møte DRAMMEN KOMMUNE Kontrollutvalget REFERAT KONTROLLUTVALGETS MØTE 12. MAI 2015 med forbehold om godkjenning i neste møte Til stede: Medlemmer: Leder Arne Martinsen (AP), Patricia Emeci (SV), Tore E. Brath

Detaljer

REFERAT KONTROLLUTVALGETS MØTE 24. APRIL 2013

REFERAT KONTROLLUTVALGETS MØTE 24. APRIL 2013 1 1 DRAMMEN KOMMUNE Kontrollutvalget REFERAT KONTROLLUTVALGETS MØTE 24. APRIL 2013 Til stede: Medlemmer : Leder Arne Martinsen (AP), Patricia Emeci (SV), Tore E. Brath (H), Einar Skalstad (KrF) og Ida

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I VESTBY KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2011

KONTROLLUTVALGET I VESTBY KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2011 KONTROLLUTVALGET I VESTBY KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2011 1 1. KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER 1.1 Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 13/10 Møtedato/tid: 07.03.2013, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Ivar Skei, nestleder Britt Hukkelås

Detaljer

KONTROLLUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

KONTROLLUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalgets medlemmer Torbjørn Øgle Rud Herbjørn Karlsen Marianne Lappegård Yngve Halvorsen Anne Grethe Mathisen Kopi av innkallingen sendes: Revisjon Ordfører Øivind Sand Rådmann

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 06.04.2011 11/203 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Torsdag 14. april 2011 kl. 09.00 Møtested: Møterom Støtt, rådhuset, Ørnes

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte 47/12 Orientering

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune Arkivsak: 14/1 Møtedato/tid: 20.01.2014, kl. 17:00 Møtested: Møtedeltakere: Forfall: Andre møtende: Rådhuset, 2.etg. Per Walseth, leder Per-Arild Lyng,

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingens framside sendes: Asle Johansen (leder) Kjell Arne Hagen (nestleder) Lone

Detaljer

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E Til medlemmene av kontrollutvalget Jnr. 64/11 Tid: 13. april 2011 kl 18:00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen M Ø T E I N N K A L L I N G NB! Møtet holdes for åpne dører. Publikum bes ta kontakt på tlf.

Detaljer

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00 KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Hans Chr. Wilberg (leder) Ståle Melby (nestleder) Gunn Elin Blakkisrud Anne M. Sandholt Tommy Holm Fossum Kopi av innkallingen sendes: Ordfører

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 03.03.2009 kl. 10:15 Møtested: Fylkeshuset, møterom Tullit Andre opplysninger: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Saker til behandling SAKLISTE 7/2009 Godkjenning av

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Rådmanns kontor Tidspunkt: 12.05.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Møtebok Sted: Eidsvoll rådhus, møterom 322. Tid: Mandag 9.2.15 kl. 18.00 22:00. Tilstede

Møtebok Sted: Eidsvoll rådhus, møterom 322. Tid: Mandag 9.2.15 kl. 18.00 22:00. Tilstede Møtebok Sted: Eidsvoll rådhus, møterom 322. Tid: Mandag 9.2.15 kl. 18.00 22:00. Tilstede Hans Chr. Wilberg (leder) medlemmer Gunn Elin Blakkisrud Tilstede Finn Bergstrøm varamedlemmer Bjørg Olaug Strand

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD KOMMUNE ÅRSPLAN 2015

KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD... 3 3 MØTEPLAN... 4 4 KONTROLLUTVALGETS HOVEDFOKUS I 2015... 4 4.1 TILSYN MED FORVALTNINGEN...

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 06.06.2011 11/360 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Tirsdag 14. juni 2011 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, rådhuset, Ørnes

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no)

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no) KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Kopi av innkallingen sendes Revisjon Erik Bratlie, leder Andreas Halvorsen, nestleder Kari Bruun Jens Bruun Thilagawaty Sanmuganathan Ordfører

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 02.02.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen på telefon/sms 4147 1166

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ÅS KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009

KONTROLLUTVALGET I ÅS KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 1 KONTROLLUTVALGET I ÅS KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 2 1. KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER 1.1 Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992 nr.

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Saksbehandling, organisering og drift av sosialtjenesten i Meldal kommune

Saksbehandling, organisering og drift av sosialtjenesten i Meldal kommune Saksbehandling, organisering og drift av sosialtjenesten i Meldal kommune Meldal kommune Oktober 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes kontrollutvalg i

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 19.08.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201300709-1 Lars Normann Mikkelsen 126.2.2 Revisjonsref: Tlf.: 916 79 949 FORVALTNINGSREVISJON

Detaljer

Kontrollutvalget i Hol kommune MØTEPROTOKOLL. Innkalling til: Funksjon: Navn: Forfall: Møtt for: Leder Øyvind Strand X

Kontrollutvalget i Hol kommune MØTEPROTOKOLL. Innkalling til: Funksjon: Navn: Forfall: Møtt for: Leder Øyvind Strand X Møtedato: Tirsdag 16. juni 2015 Fellesmøte 2/2015 Møtetid: Kl. 09.00 13.00 Møtested: Kommunestyresalen, kommunehuset på Gol Behandlede saker: 10-14/2015 Innkalling til: Funksjon: Navn: Forfall: Møtt for:

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON www.vefik.no RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2015 Barneverntjenesten og kommunens tilsyn med fosterhjem ALTA KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 1 0.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET... 1 0.2 REVISORS

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget Sekretær Kjetil Solbrækken Gjøvik, 8. september 2014. J.nr./referanse: 08-14/SL/ks KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Rolv Ludvigsen (Ap), leder Torgeir Søfferud (FrP), nestleder Wenche

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Lille sal, Kulturhuset. 10.09.2013 kl. 18:30

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Lille sal, Kulturhuset. 10.09.2013 kl. 18:30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kontrollutvalget har møte i Lille sal, Kulturhuset 10.09.2013 kl. 18:30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E Til medlemmene og 1. varamedlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 187/11 Tid: Mandag 31. oktober 2011 kl. 18:30 Sted: Formannskapssalen

Detaljer

Kvalitet i skolen. Del 1- Kommunens arbeid med å bedre kvaliteten i skolen. Del 2 - Tilpasset opplæring, tidlig innsats og spesialundervisning

Kvalitet i skolen. Del 1- Kommunens arbeid med å bedre kvaliteten i skolen. Del 2 - Tilpasset opplæring, tidlig innsats og spesialundervisning Kvalitet i skolen Del 1- Kommunens arbeid med å bedre kvaliteten i skolen Del 2 - Tilpasset opplæring, tidlig innsats og spesialundervisning - Bamble kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 714019 2012

Detaljer