GEA NORVEGICA GEOPARK Porsgrunn 8.november 08

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GEA NORVEGICA GEOPARK Porsgrunn 8.november 08"

Transkript

1 GEA NORVEGICA GEOPARK Porsgrunn 8.november 08 Hva er det som gjør det hele så spesielt? Er det forkastelig å gjøre forsøke på å skape blest om en gammel forkastning eller kan forkastningen ha en spennende og spektakulær historie å fortelle? Hvis du spør en geolog hva det er som gjør vårt område og en gammel forkastning så unikt at vårt distrikt er tatt opp i den eksklusive gruppen av europeiske geoparker, vil kanskje geologen hente fram berggrunnskartet for området og si: Bare se her! Og det er ikke bare geologien som er spesiell. Historien til våre bergarter er minst like spennende! Som ikke-geolog sitter en igjen med spørsmålet: Hva forteller egentlig kartet? Berggrunnskartet for geoparkens område Prekambrium jordas urtid Fjell som er opptil 1700 mill. år gammelt og del av et kontinent fra jordas oldtid Begrepet grunnfjell betegner bergarter som ble dannet i prekambrium, en periode som strekker seg fra jordens fødsel (for ca 4,5 milliarder år siden) og fram til 600 mill. år før vår tid. De eldste skorpebergarter som er funnet (Canada) er ca 4000 millioner år gammel omdannet dypbergart. I Nord-Norge finnes bergarter som er 2900 millioner år gamle. Selv om grunnfjellet vårt (vist med lilla farge), er vesentlig yngre enn de nordnorske, hører også våre bergarter til de eldste på jorda. De ble dannet for 1750 til 900 millioner år siden. Da de eldste ble dannet, var Norge del av urkontinentet Fennoskandia (det fennoskandiske skjold), det eldste kontinent i Europa. Vårt grunnfjell består i hovedsak av gneis, amfibolitt, gabbro, granitt og kvartsitt. For ca 1300 millioner år siden ble Fennoskandia innlemmet i superkontinentet Rodinia. De urgamle bergartene ble deformert og omdannet under to fjellkjedefoldinger. Først av den gotiske fjellkjeden for om lag 1700 til 1500 millioner år siden og så av den svekonorvegiske fjellkjeden for ca millioner år siden. De bergartene vi finner i dag på overflate i grunnfjellsområdet, lå den gang dypt nede i røttene til den mektige fjellkjeden. Svabergene på Rognstranda er fine representanter for disse eldgamle bergartene. De buktende stripene i svabergene forteller sin historie om de enorme kreftene de ble utsatt for i jordens urtid. Det faktum at vi i dag finner disse bergartene i svaberg som er blankskurte og fine etter isbreens polering, gjør dette enda mer spesielt! Seinprekambrium ( millioner år siden) Den yngste delen av prekambrium er delt inn i tre tidsbolker. Den midterste av disse, kryogen, omfatter perioden fra 830 til 650 millioner år siden. Den har fått sitt navn fra det greske ordet for kulde og frost, kryos, fordi det var flere omfattende nedisinger av kloden. For om lag 700 millioner år siden bygde det seg opp enorme isbreer som til slutt dekte hel kloden. Denne superistiden varte i over 100 millioner år. Forskere og geologer antar at det 1

2 var jordas vulkaner som til slutt reddet jorden ut av isødet for ca 630 millioner år siden. Samtidig som isen smeltet på slutten av prekambrium, ble det store kontinentet Rodinia brutt opp i flere mindre deler. En av disse delene var det fennoskandiske skjold med Baltika og Norge. De bergartene som ble dannet i dette tidsrom, bærer preg av oppsplittingen av kontinentet og de store klimaendringer. Da perioden var over, lå Norge erodert ned og lå der flatt og nakent. De voldsomme kreftene som splittet opp superkontinentet Rodinia, lagde sprekker i grunnfjellet også i vårt område. En del av hovedstrukturen i sprekkdannelsen var orientert nord-sør. Avgrensingen mellom ulike bergartstyper fulgte disse, slik at også de fikk samme orientering. Denne strøkretning er fortsatt den dominerende i Oslofeltet. Store deler av Norge fra indre Østlandet, deler av Vestlandet og nordover, ble bygd opp av sandstein og andre sedimentære bergarter i denne perioden. Vulkanen ved Ulefoss: Helt på slutten av seinprekambrium, for 580 millioner år siden, lå det en aktiv vulkan ved Ulefoss (grønn farge). Vulkanen på Fenfeltet var en uvanlig vulkan en representant for kalksteinsvulkanisme. Alt som kan minne om en vulkan på overflaten, er for lengst erodert. Det vi ser i dag er rester av et 4,5 km 2 stort tverrsnitt av tilførselsrøret til vulkanen. Innenfor det lille området fant den kjente geologen W.C. Brøgger mange underlige bergarter som ingen hadde beskrevet før. Kambrosilur jordas eldste oldtid ( millioner år siden) Den mektige fjellkjeden Kaledoniene blir til ( millioner år siden) Fra slutten av kambrium til begynnelsen av devon reiste det seg en mektig fjellkjede langs landet vårt. Dannelsen av fjellkjeden var et resultat av at Laurentia (Nord-Amerika/ Grønland) og Baltika/ Norge gled inn i hverandre. I løpet av 100 millioner år ble det presset opp en fjellkjede som hadde flere likhetstrekk med dagens Himalaya. Foldingen av fjellkjeden foregikk gjennom hele kambrosilur. Geologisk sett er slike fjellkjeder noe langt mer enn fjelltopper på rad og rekke. Foldingene skaper enorme krefter som elter og omorganiserer store belter av jordskorpa fra topp til bunn. Ingen annen geologisk prosess eller hendelse i jordas historie har satt så varige spor på den norske berggrunnen enn den langsomme og kraftige kollisjonen mellom Laurentia og Baltika. Årsaken til det, var at Norge lå som en kollisjonspute mellom de to store kontinentene som tørnet sammen. Etter hvert som Laurentia gled mot Norge, skjøv det store kontinentet foran seg en stadig voksende masse av løse sedimenter og store bergflak. Disse massene ble skjøvet inn over vårt faste grunnfjell, slik at dette sank stadig dypere ned i jordskorpa. Sammenstøtet mellom de to kontinentene forårsaket dannelsen av grønnsteinsbeltene med kisforekomster. Halve Norge ble forgneiset og forskifre, mens særegne metamorfe bergarter som eklogitt ble til i dypet. I den voldsomme kollisjonen ble svære bergflak revet løs og på grunn av bevegelsesenergien ble enorme bergartsmassiver flyttet flere hundre kilometer mot sørøst. De enorme kreftene som påvirket Norge/Baltika under foldingen av den kaledonske fjellkjeden, gjorde at store deler av avsetningene fra kambrosilur ble presset sammen og deformert. Selve kollisjonen førte også til at de bløte sedimentene fra kambrosilur i Oslofeltet kom i klemme. Enkelte av de ble utsatt for så hardt trykk at lagene enkelte steder står nesten loddrett i dag. Av årsaker som jeg skal komme tilbake til, finer vi den mest sammenhengende og best bevarte kambrosiluriske lagrekken i Oslofeltet et område som er verdenskjent for sine mange fossilrike og svært varierte bergarter. Oslofeltets spennende og unike avleiringer fra kambrium Som nevnt lå det på slutten av prekambrium en kjempeisbre over hele kloden. Etter hvert som denne smeltet, steg havet slik at det i kambrium ( millioner år siden) lå et grunt hav over Oslofeltet som så vidt dekket den gamle grunnfjellsplattformen. Over dette grunnfjellet ble det i løpet av kambrosilur (ca 125 millioner år), avsatt relativt tynne sedimentpakker. Mange steder har de tynne lagene senere blitt fjernet av vær og vind (erosjon). Sprett og sporadisk finner vi de kambrosiluriske bergartene i hele Oslofeltet, et ca 2

3 60 km bredt belte mellom Langesund i sør og Mjøsområdet i nord. Dersom de 542 til 416 millioner år gamle sedimentene fra kambrosilur hadde blitt liggende ubeskyttet oppå grunnfjellet, hadde de for lengst blitt erodert bort av vær og vind og av isbreer. Grunnen til at mye av sedimentene fra kambrosilur er bevart i Oslofeltet, skyldes at området rundt Oslofjorden var i ferd med å bli en riftdal. I kambrium dukket dyr med skall opp på arenaen og det ble yrende liv i havet. Utviklingen skjedde så raskt at den blir betegnet som den kambriske eksplosjonen. Fra denne perioden finner vi fossiler av trilobitter, andre leddyr, bløtdyr, brachiopoder m.m. i store mengder som bygde opp kalksedimenter på bunnen av det grunne havet. Det underste laget (fra kambrium) har fått navnet alunskifer. Alunskifer er en svart skifer som inneholder store ansamlinger "stinkkalk", en svart kalk med høyt organisk innehold. Alunskiferen ble dannet av slam fra et hav med lite eller ingen oksygentilførsel. Flere steder ligger alunskiferen rett oppå det prekambriske grunnfjellet (Slemmestad), mens en andre steder kan man se et tynt lag med basalkonglomerat rett på det subkambriske peneplan (peneplan = landskap brutt ned/erodert til jevn slette like over havets nivå over lang tid). Den kambrosilurske lagrekken er delt inn i ulike lag ut fra sine ledefossiler. Slike ledefossiler, fossiler som brukes for å fastsette alderen på lagene, kan være trilobitter, blekkspruter, koraller, brachiopoder, snegler og muslinger. Selv om det var et yrende liv i havet, var det fortsatt goldt og livløst på land. Ordovicium videre evolusjon og massedød I løpet av kambrium og ordovicium ( mill. år) utfoldet havets skallbærende dyreliv seg. En har funnet fossiler av de første urfisker i avsetninger fra ordovicium. Selv om en stor del av dette mangfoldet er bevart som fossiler, antar en at avsetningene i de fossilførende lagene i Oslofeltet bare forteller bruddstykker av utviklingshistorien. Mot slutten av perioden inntraff en av de største episoder med massedød i jordens historie, noe som også avspeiler seg i Oslofeltets fossilforekomster. Slike utdøingsperioder kan ha flere årsaker, men hendelsen på slutten av ordovicium faller sammen med en ny istid på jorden. Store mengder med vann ble igjen bundet i den store Gondwana-nedisingen. Gondwana var på den tid et stort kontinent sammensatt av Sør-Amerika, Afrika, India og Australia). Det var således ikke vårt område som ble tynget ned av store isbreer denne gangen, men en antar allikevel at klimaendringen var en av årsakene til den markerte tilbakegang i livet havet også i vår del av verden. Silur de første plantene slår seg til på land ( millioner år siden) Ved inngangen til silur smeltet de mektige isbreene som lå over Gondwana og livet i havet blomstret opp igjen. Takket være iherdige studier og forskning, har en i dag betydelig kunnskap om livet i havet i kambrosilur. I silur ble det blant annet avsatt sandstein, dypvannskifer, grunnmarine sandsteiner og kalkstein. Øverst ligger det et lag med kontinentale røde sandsteiner. Etter hvert som havet steg som følge av smeltingen av mektige isbreer, ble Oslofeltet oversvømt av et grunt hav og vi fikk sedimentære lag av knollekalk. Deler av disse avleiringene ble til svart skifer. Det ble avsatt myke skifere hvor en kan finne fossiler av brachiopoder, samt undervannsavsetninger av sandstein og kalkstein som har blitt omdannet til hornfels og marmor. Disse ligger nå delvis over vann. En av de mest kjente kalksteinsforekomstene fra silur er pentameuskalken oppkalt etter kraftige brachiopoden pentamerus. Dette skalldyret dannet store skallbanker på grunt vann, ofte i nærheten av revstrukturer. Den fjellkjeden som foldet seg opp i vest da Nord-Amerika/Grønland kolliderte med Norge, førte til at det såkalte Jotundekket ble skjøvet østover. Foldingen og glidedekkene skapte sterk uro i de avsatte lagpakkene. Midt i silur ble den opptil 1500 meter tykke Ringerikssandsteinen avsatt. Riftdannelsene som følge av kollisjonen mellom kontinentene, førte som tidligere nevnt til at sentrum av Oslofeltet sank inn og ble et oksygenfattig hav. Fra slutten av silur er det også funnet fossile urfisker, krepsdyr og sjøskorpioner, noe som tyder på kystområder. Ved Tyrifjorden ble det blant annet funnet en kjempeskorpion på 75 cm lengde og en forsteinet fisk, noe som tyder på ferskvann i dette området. 3

4 Norge på sydentur i sin evige vandring Gjennom sin urgamle historie har Norge vandret rundt på kloden. Ved inngangen til kambrium lå kontinentet Baltika/ Norge alene, omringet av dype hav. Som de fleste andre kontinenter, lå vi sør for ekvator. Ved inngangen av kambrium (for 542 mill. år) lå Norge på 60 grader sørlig bredde, men Baltika og Amerika drev langsomt mot hverandre, slik at Norge ved utgangen av silur (416 mill. år) lå på 30 grader sørlig bredde. Oslofeltet en av geologenes viktigste historiebøker Ovenfor har vi allerede i korte trekk beskrevet oppbyggingen av de sedimentære avsetninger fra kambrosilur. Rester av avsetningene finnes sprett og sporadisk i hele Oslofeltet, et ca 60 km bredt belte som strekker seg over 220 km fra Langesund i sør til Mjøsa i nord. Som følge av foldingen av den mektige fjellkjeden som pågikk for 500 til 405 millioner år siden, ble store deler av eldre og samtidige avleiringene så sammenpresset, deformert og oppvarmet at det er vanskelig å gjenkjenne den opprinnelige lagrekkefølgen. Den mest sammenhengende og best bevarte kambrosiluriske lagrekken i landet finner vi i Oslofeltet et område som er verdenskjent for sine mange fossilrike og svært varierte bergarter. Det faktum at de 542 til 416 millioner år gamle bergartene i Oslofeltet ligger henholdsvis under og mellom de yngre vulkanske og dypmagmatiske kompleksene, viser at Oslofeltet allerede var så svekket av riftdannelser at bassenget hadde begynt å synke ned allerede i kambrosilurtiden. Dette viser at spenningene i jordskorpen som følge av den gryende, spektakulære kollisjonen mellom kontinentene Laurasia og Gondwanaland hadde svekket grunnfjellet i Oslofeltet lenge før den vulkanske perioden i karbon og perm (for millioner år siden). Etter hvert som kollisjonen skred fram i løpet av kambrosilur, sank jordskorpen mer og mer ned og det utviklet seg ulike typer vulkaner.. Samtidig med at riftdalen i Oslofeltet utviklet seg, ble det gjennom hele kambrosilur avsatt avleiringer på havbunnen i området. I den delen av Oslofeltet som lå nærmest kystlinje i kambrium, en linje fra Porsgrunn/ Skien i sør til Mjøsa i nord, er sedimentene preget av en kalkstein med revstruktur. Den massive, 40 meter tykke kalkbenken med enkrinittkalk i Porsgrunn har fått sitt navn etter det høye innholdet av sjøliljer av typen Encrinitres. Disse forekomstene ble avsatt på rolig slambunn. Det er denne kalksteinen Norcem tar ut i bruddet ved Dalen. Devon fjellkjeden brytes ned igjen ( millioner år siden) Den kaledonske fjellkjeden nådde sin største høyde i begynnelsen av devon (for ca 405 mill. år siden). Energien til de to enorme massene som var i bevegelse, var da brukt opp. Tyngden til den mektige fjellkjeden var da på sitt størst og presset det gamle norske grunnfjellet dypt ned i jordskorpen. Geologene har funnet mange bekreftelser på at både trykket og temperaturen i grunnfjellet økte fra øst mot vest. Fjellkjeden strak seg da fra Vest- Europa i sør, via Irland, Skottland og Skandinavia til Svalbard i nord. Sporene etter den mektige fjellkjeden er best utviklet og bevart i Norge, selv om vi bare finner nedslipte rester igjen av denne. De spor vi ser i dag viser et snitt som for 400 millioner år siden lå dypt nede i en fjellkjede på størrelse med Himalaya. Kollisjonen førte også til at Nord-Amerika/Grønland, Baltikum/Norge og Nord-Europa ble sveiset sammen til et nytt, stort kontinent som kalles Laurasia. For 400 millioner år siden lå LaurasiaI eller Euramerica sør for ekvator og var på størrelse med dagens Afrika. Som en del av dette lå Norge på om lag 15 grader sørlig bredde. Straks kollisjonen med Grønland var over, ble den kaledonske fjellkjeden angrepet på to fronter. Mens vær og vind begynte sitt langsomme, nådeløse angrep på overflaten, bygde det seg opp krefter i dypet som slet og strakk i jordskorpen. Jordskorpen ble utsatt for stor strekning og erosjonsproduktene hovedsakelig stein og sand ble fraktet bort av elver eller samlet seg i bassenger mellom fjellene. I løpet av devon ble hele fjellkjeden brutt ned. Fra devon kan vi blant annet finne fossiler av panserfisk og blekksprut på Svalbard, men en har ikke funnet tilsvarende avsetninger i Oslofeltet 4

5 Karbon og perm dannelsen av superkontinentet Pangea Karbon ( millioner år siden) Perioden har fått navnet etter de store kullavsetningene som bl.a. ble i Tyskland og England. Gjennom karbon flyttet Laurasia og Norge seg nordover og vi fikk en begynnende oppsprekking og vridning i jordskorpen mellom Grønland og Norge. Det området som i dag er Barentshavet (med Svalbard), utgjorde ved starten av karbon den nordlige delen av det laurasiske kontinent. I løpet av karbon og perm drev dette området mot nord gjennom flere klimasoner. Det ga opphavet til den svært varierte lagrekken som vi finner på Svalbard. De blotningene vi ser på Svalbard er sammen med de mange boringer en har foretatt i forbindelse med oljeleiting i Barentshavet, en viktig nøkkel for å forstå utviklingen i nordområdene i karbon og perm. For 340 mill. år siden lå Norge rett nord for ekvator. Insektene hadde en eksplosjonsartet utvikling i karbon. En hadde blant annet øyenstikkere med et vingespenn på opptil 70 cm og tusenbein som var 180 cm lange. De første reptilene (krypdyrene) kom på slutten av karbon. Denne tidsperioden var også paddenes tidsalder. Mot slutten av karbon beveget Gondwana seg nordover, kolliderte med Laurasia og dannet superkontinentet Pangea. Dette kontinentet strakk seg nesten fra Sydpolen til Nordpolen. Før tørt land kom i berøring med hverandre, hadde kontinentkollisjonen begynt å folde opp den varisiske fjellkjeden og startet riftdannelsen i Oslofeltet. Perm miljøkatastrofe og vulkanisme ( mill. år siden) Ved inngangen til perm var den store variskiske fjellkjeden på sitt mektigste. Sedimentære avsetninger, lavaer og dypbergarter fra sein karbon og perm opptrer som viktige deler av berggrunnen i deler av Nordsjøen og i Oslofeltet (se nedenfor). Prosessen rundt Osloriften, som startet seint i karbon, pågikk i ca. 70 millioner år. I vårt område av siste del av karbon preget av vulkanisme og opptrengning av store mengder smeltemasser fant sted. Osloriften utviklet seg i seks stadium fra seinkarbon til tidlig trias. Restene av denne den varisiske fjellkjeden finnes i undergrunnen i dagens Mellom-Europa. På slutten av perm, for 245 millioner år siden, fikk vi den største miljøkatastrofen i jordas historie. På det tidspunkt døde om lag 90 % av alle marine former for liv ut. Den viktigste hendelsen i perm, sett med norske øyne, er de spektakulære hendelser som fant sted i Osloriften (se nedenfor). Bergarter som drammensgranitt, syenitt og larvikitt ble til under denne tiden. Rundt om i Oslofeltet kan man finne råtne bergarter som tyder på at store menger fluider ble skilt ut fra smeltemassene, og primære mineraler ble hydrotermalt omvandlet til nye mineraler. Denne prosessen førte også til at tungmetaller ble utfelt fra bergartene, og derfor er det mulig å finne sølv, sink, kobber, bly og jern på forskjellige steder i Oslofeltet. Varme fluider påvirket de nære bergartene rundt de store intrusivene (intrusjon: lnntrenging av smeltebergarter), og flere bergarter ble omdannet ved kontaktmetamorfose. Store vulkaner som ble til kalderaer (stor, dyp gryte i landskapet), er typisk for perioden. Dannelsen av superkontinentet Pangea og Oslograbenen Oslofeltet med vulkaner, forkastninger og ørkenklima (for 310 mill. år siden) Som tidligere nevnt beveget Laurasia og Norge seg nordover i karbon, men ble etter hvert innhentet av Gondwanaland. For rundt 300 millioner år siden lå Norge fortsatt nær ekvator og hadde et varmt og tørt ørkenlignende klima, noe som førte til at det ble avsatt rød ørkensand i Asker og Skiensområdet. Som følge av bevegelsene og krefter som ble frigitt i de innledende faser i kollisjonen mellom de to store kontinentene, oppsto det en begynnende oppsprekking og sidebevegelser mellom Grønland og Norge. Mot slutten av karbon, for om lag 310 millioner år siden, rev og slet disse kreftene i jordskorpen under Norge i et forsøk på å splitte opp Norge i to deler. Kreftene ble forsterket etter hvert som 5

6 som kollisjonen mellom Gondwanaland og Laurasia skred fram. Hadde angrepet lykkes, ville Norge ha blitt delt i to for 300 millioner år siden etter en delelinje i fortsettelsen av Oslofjorden Rendalen. Den enorme energien fra de to store massene som tørnet sammen foldet, som tidligere nevnt, opp en mektig fjellkjede i kollisjonssonen den varisiske fjellkjeden. En del av de enorme kreftene forplantet seg imidlertid også nordover gjennom jordskorpen noe som resulterte i det klassiske fenomenet Osloriften eller Oslograbenen. De enorme kreftene utsatte deler av jordskorpen for så kraftige vridninger og strekninger at den opptil 1700 millioner år gamle jordskorpen og avleiringene fra kambrosilur i Oslofeltet revnet. Osloriften: Dermed oppsto den kjente riftdalen som kalles Oslograbenen eller Osloriften. På land deles Osloriften inn i tre ulike deler: Rendalsgrabenen, Akershus-grabenen og Vestfoldgrabenen (inkludert Oslofjorden). Disse er vist på kartet nedenfor. I tillegg kommer Skagerrakgrabenen som strekker seg fra Langesundsfjorden og sørvestover til et område vest for Jylland, hvor den møter en annen geologisk sone (se kart side 8). Vestfoldgrabenen og Rendalsgrabenen har den største forkastningen i øst, mens Akershusgrabenen har den største forkastningen i vest. Oslofjordforkastningen er hovedforkastningen til Vestfoldgrabenen i øst. Ved Larkollen og Hankø har denne forkastningen et vertikalt sprang på hele 3000 meter! I sonen mellom Vestfoldgrabenen og Skagerrakgrabenen dannet det seg mindre trinnvise innsynkninger, såkalte trappeforkastninger, i området ved Brevik. I fjellet ved Høgenhei kan vi se en tidlig, lys Oslo-rift, en såkalt mænalittgang. De viktigste årsakene til Osloriften: Geologene antar at det var to hovedårsaker til dannelsen av Osloriften: 1. De enorme tektoniske kreftene som forplantet seg gjennom jordskorpen da de to store kontinentene Gondwana og Laurasis kolliderte, foldet opp den varisiske fjellkjeden og dannet superkontinentet Pangea. 2. Unormalt høye temperaturer under området, temperaturer som allerede hadde svekket litosfæren/ jordskorpen i området (Ikke ulikt det som skjer på Island i dag). De ulike stadier i prosessen: Prosessen rundt dannelsen av dette blir delt inn i 6 stadier. Den første begynte for 310 millioner år siden og holdt på i om lag 70 millioner år, til det hele roet seg for 241 millioner år siden. De ulike deler av Osloriften Stadium 1: Seinkarbon, millioner år siden. Forstadiet til riftingen. Et grunt sedimentært basseng dannet foran restene av den kaledonske fjellkjeden. Stadium 2: Overgangen karbon og perm, millioner år siden. Det innledende riftstadiet. Vulkanismen starter og de første basaltene dannes. 6

7 Stadium 3: Tidlig perm, millioner år siden. Riftdannelsens klimaks. Rombeporfyrlavaer, store forkastninger og spaltevulkaner preger området. Selve riften dannes. De første batolittene (larvikittene) dannes i batolittfase 1. Stadium 4: Tidlig perm/midtperm, millioner år siden. Store sentralvulkaner og kalderaer. Fra basaltiske sentralvulkaner til eksplosiv vulkanisme og kalderadannelse. Tidlig i stadiet ble de store granittene (drammensgranitt og finnemarkgranitt) dannet i baolittfase 2. Stadium 5: Midt- til seinperm, millioner år siden. De store batolittenes tid. Granitter og ekeritter, syenitter og nordmarkitter dannes i dypet i batolittfase 3. Stadium 6: Tidlig trias, millioner år siden. Avslutningsfasen, den siste batolittfasen. De siste små granittene intruderer i dypet, batolittfase 4. Fra de vulkanske bergartene i jordens oldtid og frem til nyere geologisk tid (kvartær) finnes ikke avsetninger i Oslofeltet. Oslograbenen et verdenskjent klassisk geologisk område Oslofeltet med sitt mangfold av geologiske prosesser og bergarter er kjent verden over som et klassisk geologisk område. I den geologiske omtalen av området, brukes tre begreper: Oslofeltet omfatter både kambrosilurske og seinkarbonske til permiske bergarter i det langstrakte området fra Langesundfjorden til Mjøsa. Osloriften er selve den forkastningsavgrensede bruddsonen gjennom litosfæren som ble dannet i slutten av karbon og perm. Osloriften omfatter Oslofeltet, riftstrukturen i Skagerrak og sparagmittområdet på Østlandet. Oslograbenen utgjør den klassiske delen av Oslofeltet der hvor jordskorpa sank ned slik at det dannet seg en riftdal eller en graben. Med dannelsen av riften fulgte en kraftig vulkanisme som dannet elver av lava. Som følge av strekking av jordskorpa og kraftige forkastninger dannet det seg utover i permtiden en riftdal. For 280 millioner år siden lå Norge ved om lag 30 grader nord. Vulkaner og tørt klima preget Osloriften. Tilsvarende forhold dannet seg i Nordsjøen. Mot slutten av perioden ble det dannet tykke saltlag i to store saltbasseng. Andre kjente riftdaler og forkastninger Den østafrikanske riftdalen utgjør et enormt geografisk system av forsenkninger og store sprekker som oppsto for ca 35 millioner år siden. Hovedriften er 6000 km lang og strekker seg fra Syria til Mocambique. Bredden varierer fra 30 til 100 km og dybden fra noen få hundre til flere tusen meter. I denne riftedalen finner vi bl.a. Dødehavet. Overflaten ligger i dag 410 meter under havet og sjøen er ca 400 meter dyp. I Øst-Afrika deler riften seg opp i en østlig og en vestlig grein. I den vestre greinen ligger blant annet Tanganyikasjøen. Den ligger 780 moh og er hele 1470 meter dyp. Bunden på de to nevnte sjøene ligger således meter under havet. Osloriften blir således liten i forhold til denne. San Andreas-forkastningen er kanskje den mest omtalte forkastningen på kloden. Den er ca 1300 km lang, og går gjennom sørlige og vestre California i USA. Den ble oppdaget i Jordskorpa er delt opp i ca. 20 ulike litosfæreplater som alle beveger seg i forhold til hverandre. Platene kan gli mot hverandre, langsmed hverandre eller fra hverandre med en 7

8 hastighet som varierer fra 2-18 cm per år. Årsaken til denne forkastningen er at Stillehavsplaten, den aller største av platene, glir mot den Nordamerikanske kontinentplaten. Når to plater glir langs hverandre, slik de gjør ved San Andreas-forkastningen, kaller geologene det en konservativ plategrense. Den mangfoldige geologien i området vårt Området i og rundt Langesundfjorden er verdenskjente for sitt høye innehold av sjeldne mineraler. Mer enn 170 forskjellige mineraler er beskrevet i dette området. De sjeldne pegmatittene hører med til disse. De eudialyttførende pegmatittene i Langesundfjorden tilhører en bergartstype (agpaittiske nefelinsyenitter) som vi bare finner noen få steder i verden. Et av de andre stedene er Ilimaussaq på sørvest Grønland, i et område nær Eirik Raudes boplass. Blant mineralene som er navngitt fra området rundt Langesundfjorden er: Thoritt og Ægerin (oppkalt etter norrøne guder), barkevikittisk hornblende (etter Barkevika ved Helgeroa) og låvenitt (etter holmen Låven i Langesundfjorden). Mineralet låvenitt ble beskrevet for første gang av W.C. Brøgger i Tre holmer i området er totalfredet ved lov på grunn av mangfoldet av uvanlige mineraler. Hele seks mineraler ble for første gang funnet/beskrevet fra Låven. Geologene kan ikke gi noe fullstendig og klart svar på hvorfor det er så mange sjeldne mineraler nettopp her i grensen av Osloriften. Pegmatittganger Øyene i Langesundfjorden utgjør den vestligste opptreden av larvikittene. Her fins også basaltisk lava og sedimenter fra kambrosilurlagrekken. Et par km lenger vest begynner grunnfjellsområdet vest for Oslo-riften. På øyene i Langesundfjorden er larvikitten båndet på grunn av deformasjon, og gjennomsatt av grovkornige gangbergarter (pegmatitter). De finnes i de såkalte pegmatittgangene. Det er så mange av de at vi som bor her nesten ikke legger merke til de, men i global sammenheng er de meget sjeldne. Lavastrømmer med rombeporfyr Lavastrømmene i området forteller om en periode med hyppig jordskjelvsaktivitet en periode hvor voldsomme krefter rev opp jordskorpa. Lavaproduksjonen i Oslo-området var intens da rombeporfyrene ble avsatt. Selv om det i Vestfold fins en 3000 meter tykk lagpakke med hovedsaklig vulkansk materiale, ble det ikke avsatt mer enn en lavastrøm pr år i gjennomsnitt. I området rundt Oslo ble det avsatt en lavastrøm pr år. Siden det gikk så lang tid mellom hvert store utbrudd, klarte sannsynligvis dyr og planter å etablere seg og leve på overflaten, men disse har ikke blitt bevart som fossiler. Hyppigheten av lavautbrudd var liknende det man finner i den Øst-Afrikanske rift i dag. Selv om lavastein med rombeporfyr er vanlig hos oss, er den meget sjelden. Rombeporfyrlava er faktisk bare kjent fra riftområder og fins kun tre steder i verden: I den Østafrikanske rift (bl.a. på Kilimanjaro), på Mont Erebus ved Rosshavet i Antarktis og i Oslo-riften. Berggrunn forteller historien om vulkaners indre og om vulkaners død Urolighetene i jordskorpen in Oslofeltet avtok etter hvert gradvis slik at magma (steinsmelter) ble samlet i kamre under jordoverflaten. Over disse magmakamrene bygde det seg opp kjegleformede vulkaner som periodevis spydde ut lava, gass og vulkanske fragmenter. I den gamle Oslo-riften har flere kjeglevulkaner satt dype spor etter seg. Hver kjeglevulkan var aktiv i 5 til 10 millioner år. Vulkanismen var ofte eksplosiv, uforutsigbar og farlig, liknende de kjente, historiske utbruddene i Pompeii og Herkulaneum i Italia. Fordi magmakammeret ble tømt gradvis, sank den overliggende vulkanene ned i jordskorpa med jordskjelvaktige bevegelser. Lavaer, aske og vulkanfragmenter fylte igjen det innsunkne, sirkelrunde vulkanområdet. Alt magma størknet gradvis til vulkanske dyp- og dagbergarter. Vi finner slike sirkelformede strukturer, kalt kalderaer, bevart blant annet ved Ramnes og Sande i Vestfold, Drammen og Glitrevann i Buskerud, Bærum og Nittedal i Akershus (se vedlagte geologisk kart). For ca 250 millioner år siden lå toppene til de aktive vulkanene to til fire km over den nåværende jordoverflaten. Vulkanene spydde ut lava, ble gradvis ble tømt for magma og kollapset. Som følge av dette gir berggrunnen i Osloriften i dag et godt bilde 8

9 av hva som befinner seg i dypet under en vulkan, fordi den gamle jordoverflaten i vårt område er fjernet ved erosjon. Porsgrunn/Kristiansand-forkastningen vår geologiske lokalitet De vridninger og strekninger som jordskorpen ble utsatt for, førte til store riftdannelser i Skagerrak, Vestfold, Akershus og Rendalen det fenomenet som til sammen kalles Osloriften. Som nevnt ovenfor, nådde dannelsen av Osloriften sitt klimaks tidlig i perm, for millioner år siden. Da ble selve riften dannet. Vi hadde flere spaltevulkaner i området og rombeporfyrlavaer strømte ut over området. Dette infernoet ble fulgt opp av store forkastninger og jordskorpen falt ned i de ulike deler av Osloriften. Den store forkastningen mellom Porsgrunn og Kristiansand er en del av dette. Som kartet viser, danner Porsgrunn/ Kristiansand- forkastningen den nordvestre avgreningen av influensområdet til Skagerrakgrabenen (se kartet nedenfor). Tar vi en flytur over Grenland, kan vi se en blinkende rekke vann som ligger som perler på en snor langs et dalføre som strekker seg fra Porsgrunn og sørvestover mot Kristiansand i en svakt buet linje. Herre- og Flåtevassdraget er en del av dette. Det kan kanskje være en trøst å vite at området mellom Langesundsfjorden og Mjøsa Oslofeltet ikke ble vulkansk og urolig helt plutselig. Det som utløste denne hendelsen, var de enorme kreftene som forplantet seg gjennom jordskorpen da de to store kontinentene Laurasia (Nord-Amerika, Grønland, Norge/Baltika og deler av Asia) kolliderte med Gondwana (Sør- Amerika, Afrika, Australia og India) kolliderte for ca 300 millioner år siden! Det meste av energien, ble utløst ved at det ble foldet opp en mektig fjellkjede, men spenninger og vridninger i jordskorpa førte også til at den ble strukket og sprakk opp. Siden Norge befant seg på et ugunstig sted på Eurasia i dette sammenstøtet, var det vi som tok mesteparten av støyten noe som førte til dannelsen av Oslograbenen for 310 millioner år siden. Hvor utrolig det enn høres ut, ble den forkastningen vi kan se der hvor elven seg slynger skapt av de enorme krefter som forplantet seg gjennom jordskorpen da de to store kontinentene Laurasia og Gondwana kolliderte og skapte superkontinentet Pangea i slutten av karbontiden og i begynnelsen av perm. Info om forkastningen hentet fra internettsiden geanor.no: Når man står på Porsgrunnsbrua og ser oppover Ælva, kan man se at elveløpet gjør en krapp sving. Fra Skien og nedover følger Ælva skråstilte kalklag fra kambrosilur, slik man kan se på et geologisk kart over området. Men så svinger plutselig elveløpet og dreier vestover. Grunnen er at Ælva renner inn i en stor forkastningssone som strekker seg fra Porsgrunn og helt til Kristiansand. Da det store superkontinentet Pangea begynte å sprekke opp i permtiden, var dette et av de stedene der det var jordskjelvaktivitet med medfølgende bevegelse. Hvis du ser på et satellittbilde eller Google Earth, kan du se at det ligger små og store vann nedover langs forkastningen langt nedover mot Kristiansand. Sølvet på Kongsberg var et annet resultat av de hendelser den voldsomme kollisjonen forårsaket. Det edle metallet ble dannet i permtiden i forbindelse med magmatisk virksomhet (vulkanisme) i Osloriften. 9

10 Da splittingen av Norge misslykkes, ble kreftene utløst lenger vest De kreftene i jordskorpen som skapte Osloriften og den vulkanske aktiviteten i området, var et helhjertet forsøk på å splitte Norge og danne et nytt verdenshav mellom Øst-Norge og Vestlandet tilsvarende den geologiske prosessen som i dag foregår på Island). Da kreftene i dypet møtte så store motkrefter at de måtte gi opp etter ca 50 millioner år med vulkanisme og dannelsen av Oslograbenen, ble det gjort et nytt forsøk lengre vest. Rifting i Nordsjøområdet: For 250 millioner år siden startet Nordsjøområdet å revne. Store mengder sand, slam og leire ble erodert fra sidene av riftdalen og avsatt i flere kilometer tykke lag på dalbunnen. Det var også vulkansk aktivitet i Nordsjø-riften. Mørk, basaltisk lava strømmet også her ut over sedimentene, men den vulkanske aktiviteten var mye mindre her enn i Oslo-riften. En siste, vellykket oppsplitting av jordskorpen begynte for 65 millioner år siden. Da ble det for første gang dannet havbunnsskorpe langs den nordlige Midt-Atlanterhavsryggen mellom Europa og Nord-Amerika. Riften åpnet seg fra sør mot nord og forsøkte å splitte Grønland og Nord-Amerika (Figur), men dette lyktes ikke. En ny, vellykket oppsplitting fant sted mellom Norge og Grønland. Siden den gang har Norge og Grønland/Nord-Amerika sklidd fra hverandre med ca. 2 cm/år. Trias Pangea sprekker opp (251 til 200 millioner år siden) Tethyshavet åpnet seg vestover mot nåværende Midtøsten og skilte på ny Europa fra Afrika. Norge var i hovedsak tørt land i perioden, unntatt lengst i nord. Det varme klimaet som hersket i perm fortsatte i trias, men de store platebevegelsene førte til gradvis fuktigere forhold og endrede betingelser for livet på jorda. I trias kom dinosaurene. Jura ( millioner år siden) Tidlig-/midtjura Brentdeltaet i Nordsjøen ( mill. år siden) I midten av jura begynner de nåværende kontinentene å ta form. Norge ligger på om lag 40 grader nord med fuktig klima og tett vegetasjon. Grunne riftbassenger og lavlandområder ble dannet i Nordvest-Europa og mellom Norge og Grønland idet Grønland/Nord-Amerika igjen glir bort fra Norge/Nord-Europa. I midten av jura dekket et stort delta hele den nordlige delen av Nordsjøen og det levde dinosaurer og flygeøgler i sumpområdene. Seinjura grunnlaget for Norges olje- og gass ( mill. år siden) Overgangen til seinjura markerer en særdeles betydningsfull hendelse i den geologiske utviklingen. Endringer i jordskorpens spredningsmønster førte til dannelse av en riftstruktur på norsk sokkel, fra Nordsjøen til Barentshavet. Langs riftstrukturen dannet det seg avsnørte bassenger med råtne bunnforhold. I disse bassengene hopet det seg opp organiske materialer. Denne hendelsen har, direkte og indirekte, gitt opphav til det meste av petroleumsressursene på sokkelen. Kritt-tiden dannelsen av Atlanterhavet ( millioner år siden) Kritt var jordens drivhusperiode. Det dannet seg nye bassenger og høyt hav. På landjorda hadde dinosaurene sin storhetstid. Etter det har aldri havet stått så høyt og klimaet vært så varmt. Krittiden fikk en brå slutt. I løpet av noe få hundretusen år brøt økosystemene sammen og artsmangfold ble redusert med 65 %. Paleogen/neogen dagens kontinenter formes (66 2,7 mill. år siden) Omfattende jordskorpebevegelser, med store kontinentkollisjoner førte til dannelsen av Alpene og Himalaya. Nordsjøen ble et grunt havområde som i perioder tørket ut, mens Norskehavet utviklet seg til et dyphav som følge av havbunnspredningen mellom Norge og Grønland. I neogen dannet det seg is på polene. Det norske fastlandet hevet seg og fjellene 10

11 fikk atter høyde mens Svalbard kolliderte med Grønland. Pattedyrene utviklet seg raskt i denne perioden. I Nordsjøen og Norskehavet ble de store olje- og gassforekomstene dannet. Kvartærtiden istider kommer og går (2,7 millioner år siden) Det har vært store og dramatiske klimasvingninger i perioden med dannelse av innlandsis. I de fleste tilfeller har det vært relativt små isdekker, men for om lag år siden vokste isdekkene. Under de store istidene bredte den skandinaviske innlandsisen seg sørover i Europa og i Nord-Amerika forbi de store sjøene. Det ble bundet så mye vann i de store breene at havnivået sank og steg mellom 100 og 150 i takt med oppbyggingen og smeltingen av isdekkene. Det har vært 5 markerte istider. I Skandinavia lå det på det meste en iskappe med tykkelse på 3000 meter som beveget seg som en plastisk masse. Iskappen dro med seg store og små steiner som polerte og skurte fjellgrunnen. Bergarter ble malt opp til jord og småstein ble lagt igjen på de isfrie områdene. Morener ble bygget opp og morenerygger demte opp små innsjøer. For ca år siden tok istiden slutt. Dyre- og plantelivet hadde trukket seg unna etter hvert som isen vokste, men både planter og dyr kom tilbake når isen trakk seg tilbake. forsvant igjen, kom dyr og planter tilbake. Etter hvert som isen trakk seg tilbake, lettet trykket på jordskorpen og landet begynte å heve seg. Landhevingen pågår fortsatt. Det eldste morenetrinn en ser spor etter i Ytre Oslofjord, kalles Tjøme-Hvaler-trinnet og er ca år gammelt. Det etterfølgende trinn kalles Ytre Raet og er ca år gammelt, mens hovedtrinnet, Ra-trinnet, er ca år gammelt. Et yngre trinn, Ås-Ski-trinnet (eller Ski-trinnet), danner terskelen for Indre Oslofjord. Det er ca år gammelt. Store sandterrasser er avsatt da isen lå ved Drøbak-Svelvik. Neste stopp for iskanten kaller vi Aker-trinnet. I Groruddalen demmer morenen opp Maridalsvannet, Bogstadvannet og Sognsvann. I Sylling demmer Akertrinnet opp Holsfjorden. Akertrinnet er ca år gammelt. På Romerike er det flere trinn hvorav Gardermoen-trinnet eller Hauerseter-trinnet er det mest markerte med store sandterrasser. Dette er omlag år gammelt. Deretter kommer Minnesund-trinnet som det siste før isen smeltet. Dette er ca år gammelt. Det var breene som gjennom årtusener formet landskapet, grov ut daler og polerte våre fjell. Det kan sies mye om det som skjedde i Norge og vårt distrikt i løpet av kvartærtiden men det er en annet tema! Kilder: 1. Boken Landet blir til Norges geologi, Norsk Geologisk Forening Wikipedia, oktober Geologisk museum (internett), oktober

12 12

13 13

14 14

15 15

Trond Helge Torsvik og Bernhard Steinberger, Senter for Geodynamikk, Norges geologiske undersøkelse

Trond Helge Torsvik og Bernhard Steinberger, Senter for Geodynamikk, Norges geologiske undersøkelse Fra kontinentaldrift til Vår beskrivelse av bevegelser og deformasjon av Jordens ytterste skall har i løpet av et århundre utviklet seg fra kontinentaldrift (~1915), til havbunnspredning (~1962) og senere

Detaljer

sank og sank NORDSJØEN Området som

sank og sank NORDSJØEN Området som NORDSJØEN - Området som sank og sank Historien om Nordsjøens geologiske utvikling må bli en beretning om et landområde som revnet og sank, mens løsrevet stensmulder og organisk materiale stadig samlet

Detaljer

MAN KAN FINNE I NORGE

MAN KAN FINNE I NORGE ANATOL HEINTZ FORSTEININGER MAN KAN FINNE I NORGE Med 28 fotografier og tegninger. Alle tegninger utført av forfatteren 2. OPPLAG J.W.CAPPELENS FORLAG OSLO 195 3 MIN MOR tilegnet INNHOLD I. Hva er forsteininger,

Detaljer

Geologi er læren om jordens

Geologi er læren om jordens Innføring i GEOLOGI Geologi er læren om jordens opprinnelse, oppbygging og endring. Geofagene setter oss i stand til å forstå hvordan jorden har utviklet seg gjennom 4,5 milliarder år. Kunnskapen er helt

Detaljer

INNHOLD. Bergarter 11 Sandsteinsreservoar fra Nordsjøen 12 Student med tro på fremtiden 13

INNHOLD. Bergarter 11 Sandsteinsreservoar fra Nordsjøen 12 Student med tro på fremtiden 13 INNFØRING I GEOLOGI Geologi er læren om jordens opprinnelse, oppbygging og endring. Geofagene setter oss i stand til å forstå hvordan jorden har utviklet seg gjennom 4,5 milliarder år. Kunnskap innen geofagene

Detaljer

TEMA VULKANUTBRUDD NÅR OG HVOR KOMMER DET NESTE? EN NATURVITENSKAPELIG ANALYSE I ET NORSK PERSPEKTIV

TEMA VULKANUTBRUDD NÅR OG HVOR KOMMER DET NESTE? EN NATURVITENSKAPELIG ANALYSE I ET NORSK PERSPEKTIV TEMA 10 VULKANUTBRUDD NÅR OG HVOR KOMMER DET NESTE? EN NATURVITENSKAPELIG ANALYSE I ET NORSK PERSPEKTIV Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2010 ISBN: 978-82-7768-235-8 Omslagsfoto:

Detaljer

Sysselmannens rapportserie Nr. 1/2002

Sysselmannens rapportserie Nr. 1/2002 Forslag til Plan for nye verneområder på Svalbard Verneplan Sysselmannen på Svalbard Postboks 633 N-9171 Longyearbyen Tlf. 79 02 43 00 Fax 79 02 11 66 firmapost@sysselmannen.svalbard.no Sysselmannens rapportserie

Detaljer

Temperaturen de siste 10.000 år

Temperaturen de siste 10.000 år Temperaturen de siste 10.000 år Denne perioden er en del av det som vi betegner som en varm mellomistid, eller interglasial periode. Mellomistidene varer som regel i 10-12.000 år, men overgangen fra og

Detaljer

Stedsanalyse for Granavollen - St. Petri

Stedsanalyse for Granavollen - St. Petri Stedsanalyse for Granavollen - St. Petri Civitas, Landskapsfabrikken, Geo Mars 2007 Innhold 1. Innledning 3 2. Geologi og landskapsform 4 3. Områdets kulturhistorie - eldre tid 6 4. Områdets kulturhistorie

Detaljer

VANN OG KLIMA TOGRADER.NO EKSTREMNEDBØR ISSMELTING VANN OG MAKT HAVFORSURING ØYER UNDER VANN STATUS FRA KLIMAVITENSKAPEN NR. KR.

VANN OG KLIMA TOGRADER.NO EKSTREMNEDBØR ISSMELTING VANN OG MAKT HAVFORSURING ØYER UNDER VANN STATUS FRA KLIMAVITENSKAPEN NR. KR. TOGRADER.NO NR. KR. STATUS FRA KLIMAVITENSKAPEN VANN OG KLIMA EKSTREMNEDBØR ISSMELTING VANN OG MAKT HAVFORSURING ØYER UNDER VANN UTGITT MED STØTTE FRA: ANSVARLIG REDAKTØR: ANDERS BJARTNES POST@TOGRADER.NO

Detaljer

i Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering I BV2304 Fortrolig

i Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering I BV2304 Fortrolig Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet i Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering I BV2304 Fortrolig 1. i Kommer fra..arkiv, Ekstern rapport

Detaljer

slide slide slide slide slide slide

slide slide slide slide slide slide Jeg heter altså Ingar M. Gundersen, og er prosjektleder ved Kulturhistorisk museum. Som mange av dere sikkert har fått med dere, så foretar Statens vegvesen nå en omfattende utbygging av ny E6 mellom Ringebu

Detaljer

I vesterled på jakt etter norsk kvernstein

I vesterled på jakt etter norsk kvernstein I vesterled på jakt etter norsk kvernstein Øystein J. Jansen og Irene Baug I vikingtid (800-1030) og middelalder (1030-1537) var det nær kontakt mellom folkene i Nord-Atlanteren og Vest-Norge. Island,

Detaljer

De vet hvor CO 2 -en er

De vet hvor CO 2 -en er Forskningsnyheter Et hjertesukk Ser vi på Norges utslipp av klimagasser isolert, så er de i det globale regnskapet knapt målbare. Likevel diskuterer politikerne å pålegge norsk industri de høyeste CO 2

Detaljer

GEOLOGI I NORSKE HAVOMRÅDER

GEOLOGI I NORSKE HAVOMRÅDER GEOLOGI I NORSKE HAVOMRÅDER TROMSØ Isgrense for 20 000 år siden Andøya Lofoten BODØ Istidene var nådeløse med området som i dag er blitt landet Norge. Isbreer, skred, veldige elver og et stormfullt arktisk

Detaljer

Avslører havbunnen. MAREANO Marin AREAldatabase for NOrske havområder

Avslører havbunnen. MAREANO Marin AREAldatabase for NOrske havområder 1 2011 Avslører havbunnen MAREANO Marin AREAldatabase for NOrske havområder 1 Ueren søker ofte ly blant korallforekomster der det er god mattilgang og høyt mangfold av byttedyr. Avslører havbunnen I over

Detaljer

ER SVARET JA, BØR VÅRE BØHLEHUS VÆRE NOE VI LEVERER ETTER DERES ELLER VÅRE TEGNINGER VI FØRER EN HØY STANDARD I VÅRE HUS TIL

ER SVARET JA, BØR VÅRE BØHLEHUS VÆRE NOE VI LEVERER ETTER DERES ELLER VÅRE TEGNINGER VI FØRER EN HØY STANDARD I VÅRE HUS TIL GÅR DE KED BYGGEPLANER?. ER SVARET JA, BØR VÅRE BØHLEHUS VÆRE NOE FOR DEM. VI LEVERER ETTER DERES ELLER VÅRE TEGNINGER FERDIGHUS FOR ET HVERT BEHOV. VI FØRER EN HØY STANDARD I VÅRE HUS TIL DISTRIKTETS

Detaljer

Offshore brønnboringsteknologi

Offshore brønnboringsteknologi Offshore brønnboringsteknologi Utstyr og metoder Karl Erik Nyborg Bygg- og miljøteknikk (2 årig) Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Amund Bruland, BAT Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt

Detaljer

Geologiske severdigheter langs bil- og sykkelveier og turstier i Alvdal

Geologiske severdigheter langs bil- og sykkelveier og turstier i Alvdal GRÅSTEINEN 4 SIDE 1 Geologiske severdigheter langs bil- og sykkelveier og turstier i Alvdal Med kvartærgeologisk kommunekart i M 1: 60 000 Bjørn A. Follestad og Morten Thoresen GRÅSTEINEN 4 SIDE 2 Innhold

Detaljer

Vannkvaliteten i Mjøsa - før og nå Mjøsovervåkingen gjennom 25 år

Vannkvaliteten i Mjøsa - før og nå Mjøsovervåkingen gjennom 25 år Akkurat som Mjøsa har påvirket livet rundt seg, har menneskene påvirket Mjøsa. Lenge var samspillet i balanse, men på 1970-tallet tok forurensningene overhånd. Mjøsa holdt på å dø! Mjøsaksjonen ble et

Detaljer

NGU Rapport 2007.079 Kartlegging og karakterisering av kvernsteinsbruddene i Hyllestad:

NGU Rapport 2007.079 Kartlegging og karakterisering av kvernsteinsbruddene i Hyllestad: NGU Rapport 2007.079 Kartlegging og karakterisering av kvernsteinsbruddene i Hyllestad: Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2007.079

Detaljer

Grønn politisk økonomisk analyse

Grønn politisk økonomisk analyse Grønn politisk økonomisk analyse Arne Thodok Eriksen Grønn politisk økonomisk analyse KOLOFON FORLAG Arne Thodok Eriksen Kolofon Forlag 2009 Produksjon: Kolofon Forlag Boken kan kjøpes i bokhandel eller

Detaljer

Karbondioksid, CO 2 et enkelt og luftig molekyl, men med stor politisk tyngde

Karbondioksid, CO 2 et enkelt og luftig molekyl, men med stor politisk tyngde Karbondioksid, C 2 et enkelt og luftig molekyl, men med stor politisk tyngde Karbondioksid er et av naturens mest sentrale molekyler. Langt på vei kan vi si at for livet på jorden er C 2 et slags alfa

Detaljer

Petroleumsressurser i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja

Petroleumsressurser i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja Petroleumsressurser i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja Innholdsfortegnelse Forord... 3 Sammendrag... 4 Utforskingshistorikk og konsesjonspolitikk... 6 Geologiske hovedtrekk... 8 Datagrunnlag...

Detaljer

POLARINSTITUTT KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS. Konsekvenser for livet i nord

POLARINSTITUTT KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS. Konsekvenser for livet i nord 136 NORSK POLARINSTITUTT KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS Konsekvenser for livet i nord KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS Konsekvenser for livet i nord Adresse NorACIA sekretariat Norsk Polarinstitutt Polarmiljøsenteret

Detaljer

James E. Hansen. Storms of my Grandchildren Bloomsbury Publishing 2009

James E. Hansen. Storms of my Grandchildren Bloomsbury Publishing 2009 James E. Hansen Storms of my Grandchildren Bloomsbury Publishing 2009 Sannheten om den kommende klimakatastrofen og vår siste sjanse til å redde menneskeheten Utvalgte kapitler oversatt av Sigbjørn Grønås

Detaljer

SANDTJØNNLIA. og Omegn Velforening. PÅSKEN 2008- Årgang 3 SANDTJØNNLIA OG OMEGN VELFORENING 1

SANDTJØNNLIA. og Omegn Velforening. PÅSKEN 2008- Årgang 3 SANDTJØNNLIA OG OMEGN VELFORENING 1 SANDTJØNNLIA og Omegn Velforening SANDTJØNNLIA OG OMEGN VELFORENING 1 PÅSKEN 2008- Årgang 3 Thor-Øystein Eriksen E-post: thor.oistein.eriksen@nrk.no Knut Håvard Andersson tlf. 918 58 323 E-post: knuthand@online.no

Detaljer

AREALREGNSKAP FOR UTMARK Arealstatistikk for Oppland

AREALREGNSKAP FOR UTMARK Arealstatistikk for Oppland Ressursoversikt 01/2013 AREALREGNSKAP FOR UTMARK Arealstatistikk for Oppland Johnny Hofsten Yngve Rekdal Geir-Harald Strand Her skal det inn et bildet som passer til dokumentet. Størrelse på bildet må

Detaljer

AREALREGNSKAP FOR UTMARK Arealstatistikk for Oppland

AREALREGNSKAP FOR UTMARK Arealstatistikk for Oppland Ressursoversikt 01/2013 AREALREGNSKAP FOR UTMARK Arealstatistikk for Oppland Johnny Hofsten Yngve Rekdal Geir-Harald Strand Her skal det inn et bildet som passer til dokumentet. Størrelse på bildet må

Detaljer

TEMAHEFTE. Quest for Oil

TEMAHEFTE. Quest for Oil TEMAHEFTE Quest for Oil Temahefte Side 2 A. Innholdsfortegnelse Temahefte 1. Bakgrunn: Oljeeventyret historie og betydning 1.1 Betingelser for oljeutvinning... 3 1.2 Geologiske betingelser for å finne

Detaljer