Endelig rapport etter tilsyn 2015 med kommunenes plikt til å ha et krisesentertilbud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Endelig rapport etter tilsyn 2015 med kommunenes plikt til å ha et krisesentertilbud"

Transkript

1 Endelig rapport etter tilsyn 2015 med kommunenes plikt til å ha et krisesentertilbud Utvalgte tilsynskommuner i dette tilsynet: Sandefjord, Andebu og Tønsberg Stedlig tilsyn: Tønsberg kommune, Krisesenteret. Kontaktperson: Cecilia Haglind, seniorrådgiver Tønsberg kommune Kartleggingstilsyn: Sandefjord og Andebu Kontaktpersoner: Øyvind Rivrud, økonomi- og stabssjef i Sandefjord kommune og Torild Fogelberg- Hansen, leder familietjenester og tjenestekontor i Andebu kommune Sammendrag Fylkesmannen i Vestfold har gjennomført tilsyn med kommunenes plikt til å ha et krisesentertilbud, jf krisesenterloven 2, 3, 4 og 8. Skriftlig dokumentasjon ble mottatt innen frist Stedlig tilsyn ved Krisesenteret fant sted , og sluttmøte for dette ble avholdt Foreløpig rapport ble sendt fra Fylkesmannen , og det ble gitt anledning for de reviderte kommunene til å gi en skriftlig tilbakemelding. Innen fristen for dette , mottok Fylkesmannen tilbakemelding fra Sandefjord kommune og Tønsberg kommune. Begge kommuner tok den foreløpige rapportens innhold til etterretning. Det ble ikke avdekket lovbrudd under tilsynet. Det ble funnet grunnlag for å gi en merknad knyttet til krisesenterlova 8 om internkontroll. 1) Fylkesmannen fant grunnlag for å gi Tønsberg kommune merknad knyttet til rutiner for avviksrapportering internt på Krisesenteret. Det foreligger ikke tilstrekkelige eller skriftlige interne rutiner som sikrer at de ansatte er kjent med hvilke forhold det skal meldes avvik på. Både ansatte og leder på krisesenteret opplyser om at dialogen rundt den daglige jobbingen er vedvarende og åpen. Fylkesmannen har likevel vurdert at et system basert muntlig overlevering er sårbart, både med tanke på kunnskap om hvilke forhold det skal meldes avvik på og at et slikt system kan være personavhengig. 1

2 I tillegg ble Fylkesmannen opplyst om at det jobbes med ytterligere å konkretisere rutinene for avviksrapportering fra leder ved krisesenteret til ansvarlig kontaktperson i Tønsberg kommune. Det er også der en vedvarende og åpen dialog. Det har ved gjennomgang av fremlagt og tilsendt dokumentasjon fra de utpekte tilsynskommunene, samt i intervjuer gjennomført ved stedlig tilsyn på Krisesenteret fremkommet opplysninger om: Mangelfull deltakelse i årsmøtene fra flere av samarbeidskommunene Mangelfull kontinuitet i forhold til hvem som er ansvarlig person i de enkelte kommunene, Samarbeidsutfordringer knyttet til ulik grad av beslutningsmyndighet hos kommunerepresentantene Vanskeligheter med å oppnå kontakt med ansvarlig person i enkelte av samarbeidskommunene Fylkesmannen vurderer at dette gir grunnlag for å sette spørsmålstegn ved om kommunene i realiteten oppfyller sin plikt etter krisesenterloven 8. Forholdet blir nærmere kommentert i rapporten. Sandefjord kommune skriver i sin tilbakemelding på foreløpig rapport: Med bakgrunn i Fylkesmannens vurdering av deltakerkommunenes oppfølging, bl.a mht. møtepunkter, vil vi gjennomføre en intern vurdering av våre administrative rutiner og ansvarsfordeling. Tønsberg kommune skriver i sin tilbakemelding på foreløpig rapport: Tønsberg kommune, som vertskommune, tar rapporten til etterretning. Når det gjelder merknaden som er gitt: «Fylkesmannen finner grunnlag for å gi Tønsberg kommune merknad knyttet til rutiner for avviksrapportering internt på Krisesenteret» har kommunen sammen med daglig leder for Krisesenteret gått gjennom internkontrollsystemet og sikret at Krisesenteret skal utarbeide et avvikssystem med nødvendige prosedyrer og opplæring av ansatte innen juni 2016, de vedlagte utskrift av internkontrollen pkt. 8, 11.3 og I tillegg er det lagt inn i avsnitt IV «Kommunens ansvar for internkontrollen» pkt 20 at avviksbehandlingen skal følges opp. Bortsett fra kommunene Sande og Svelvik, deltar samtlige Vestfold-kommuner i et vertskommunesamarbeid, med Tønsberg som utfører og vertskommune for oppfyllelse av krisesentertilbudet. Tilsynet er gjennomført som en systemrevisjon. Ovenfor Sandefjord kommune og Andebu kommune, har tilsynet vært gjennomført som et kartleggingstilsyn. Ovenfor Tønsberg kommune har det i tillegg til innsendt dokumentasjon vært et stedlig tilsyn på Krisesenteret. Det ble gjennomført intervjuer med leder og ansatte der. Ansvarlig kontaktperson for krisesentertilbudet i Tønsberg kommune ble intervjuet under det stedlige tilsynet, og deltok også på åpningsmøtet og sluttmøtet. Fylkesmannen snakket også med beboere ved senteret. 2

3 Lovgrunnlag for tilsynet Fylkesmannen skal, etter Lov om kommunale krisesentertilbod (heretter kalt krisesenterlova) 9, føre tilsyn med at kommunen oppfyller pliktene pålagt etter 2,3, 4 og 8. Fylkesmannens tilsynsansvar ble gjort gjeldende fra lovens ikrafttredelse Statleg tilsyn Fylkesmannen skal føre tilsyn med at kommunen oppfyller pliktene pålagde etter 2, 3, 4 og 8. Reglane i kommuneloven kapittel 10 A gjeld for den tilsynsverksemda som er nemnd i første leddet. 2.Krav til krisesentertilbodet Kommunen skal sørgje for eit krisesentertilbod som skal kunne nyttast av personar som er utsette for vald eller truslar om vald i nære relasjonar, og som har behov for rådgjeving eller eit trygt og mellombels butilbod. Tilbodet skal gi brukarane støtte, rettleiing, hjelp til å ta kontakt med andre delar av tenesteapparatet og skal omfatte: a) eit krisesenter eller eit tilsvarande gratis, heilårs, heildøgns, trygt og mellombels butilbod, og b) eit gratis dagtilbod, og c) eit heilårs og heildøgns tilbod der personar nemnde i første ledd kan få råd og rettleiing per telefon, og d) oppfølging i reetableringsfasen, jf. 4. Enkeltpersonar kan vende seg direkte til krisesentertilbodet som nemnt i andre ledd, utan tilvising eller timeavtale. Kommunen skal sørgje for god kvalitet på tilbodet, mellom anna ved at dei tilsette har kompetanse til å ta vare på dei særskilte behova til brukarane. Butilbodet til kvinner og butilbodet til menn skal vere fysisk skilde. Departementet kan gi forskrift om krav til kompetanse hos dei tilsette og krav til fysisk sikring av lokale. 3. Individuell tilrettelegging av tilbod Kommunen skal sørgje for at tilbodet så langt råd er blir lagt til rette slik at det kjem dei individuelle behova til brukarane i møte. Kommunen skal sørgje for å ta vare på barn på ein god måte som er tilpassa deira særskilte behov, og skal også sørgje for at barn får oppfylt dei rettane dei har etter anna regelverk. Kommunen skal sørgje for at brukarar av bu- og dagtilbodet får tilgang til kvalifisert tolk dersom det er nødvendig for at dei skal få eit fullgodt tilbod. Kommunen skal sørgje for rutinar for kvalitetssikring, bestilling og betaling av tolketenester. 3

4 4.Samordning av tenester Kommunen skal sørgje for at kvinner, menn og barn som er utsette for vald eller truslar om vald i nære relasjonar, får ei heilskapleg oppfølging gjennom samordning av tiltak mellom krisesentertilbodet og andre delar av tenesteapparatet. Tilbod og tenester etter denne lova kan inngå som ledd i samordninga av ein individuell plan etter anna lovgiving, jf. helse- og omsorgstjenesteloven 7-1, pasient- og brukerrettighetsloven 2-5, psykisk helsevernloven 4-1, og lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen 28 og 33 8.Internkontroll Kommunen skal føre internkontroll for å sikre at dei verksemdene og tenestene som utgjer krisesentertilbodet, utfører oppgåvene sine i samsvar med krav fastsette i lov eller forskrift. Kommunen må kunne gjere greie for korleis ein oppfyller denne plikta. Vertskommunesamarbeidet er regulert i Lov om kommuner og fylkeskommuner, heretter kalt kommuneloven a.vertskommunesamarbeid En kommune kan overlate utførelsen av lovpålagte oppgaver, herunder delegere myndighet til å treffe vedtak som omtalt i forvaltningsloven 2 første ledd bokstav a (offentlig myndighetsutøvelse) til en vertskommune etter 28-1 b og 28-1 c hvis den aktuelle lov ikke er til hinder for det b.administrativt vertskommunesamarbeid 1. En kommune (samarbeidskommune) kan avtale med en annen kommune (vertskommune) at vertskommunen skal utføre oppgaver og treffe avgjørelser etter delegert myndighet fra samarbeidskommunen i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning. 2. Bestemmelsen i nr. 1 gjelder tilsvarende for vertskommunesamarbeid mellom fylkeskommuner. 3. Delegasjon av myndighet som nevnt i nr. 1 skjer ved at kommunestyret eller fylkestinget selv gir instruks til egen administrasjonssjef om delegasjon til administrasjonssjefen i vertskommunen. 4. Folkevalgte organer i vertskommunen har ikke instruksjons- eller omgjøringsmyndighet der delegasjon er skjedd i samsvar med nr En samarbeidskommune kan gi vertskommunen instruks om utøvelsen av den delegerte myndighet i saker som alene gjelder samarbeidskommunen eller berørte innbyggere. 6. For vedtak vertskommunen treffer etter delegasjon fra en samarbeidskommune, har samarbeidskommunen samme omgjøringsmyndighet som etter forvaltningsloven 35 første ledd e.samarbeidsavtalen 1. For et vertskommunesamarbeid skal det opprettes en skriftlig samarbeidsavtale. Avtalen vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv. Endringer i avtalen som gjelder forhold som omtalt i nr. 2 og 3, skal skje på samme måte. 2. Samarbeidsavtalen skal inneholde bestemmelser om: a)angivelse av deltakerne og hvilken av disse som er vertskommunen, b)hvilke oppgaver og hvilken avgjørelsesmyndighet som skal legges til vertskommunen, 4

5 c)tidspunkt for overføring av oppgaver og avgjørelsesmyndighet, d)underretning til deltakerne om vedtak som treffes i vertskommunen, e)det økonomiske oppgjøret mellom samarbeidskommunene og vertskommunen, f)nærmere regler for uttreden og avvikling av samarbeidet, g)annet som etter lov krever avtale. 3. I avtale om vertskommunesamarbeid med felles nemnd skal avtalen også inneholde bestemmelser om antall representanter i nemnda fra den enkelte deltaker. 4. I et vertskommunesamarbeid mellom kommuner skal vertskommunen orientere fylkesmannen om etableringen av samarbeidet. I et vertskommunesamarbeid mellom fylkeskommuner skal vertskommunen orientere departementet om etableringen av samarbeidet i.oppløsning og uttreden 1. Dersom deltakerne er enige om det, kan samarbeidet oppløses med øyeblikkelig virkning. 2. Den enkelte deltaker kan med ett års varsel si opp sitt deltakerforhold i et vertskommunesamarbeid. Annen oppsigelsesfrist kan avtales. Organisering av krisesentertilbudet i Vestfold Alle kommunene i Vestfold, bortsett fra Svelvik og Sande, inngår i et vertskommunesamarbeid, der den enkelte samarbeidskommune har delegert oppgavene knyttet til krisesentertilbud til vertskommunen (Tønsberg). Samarbeidet er regulert i «Avtale om levering av krisesentertilbud for 12K-Vestfold». Avtalen ble inngått i 2011 (jf «Årsmelding 2013, Krisesenteret i Vestfold») Det fremgår av Ot. Prp. nr. 95 ( ) og Ot. Prp. 96 ( ) at det ansvaret som i lov er lagt til kommunen, fortsatt ligger hos kommunen, selv om oppgaver og myndighet er delegert til en vertskommune. Det er et krav at samarbeidet er regulert av en skriftlig avtale. Avtalen kan bare gjelde fordeling av oppgaver, ikke ansvar. På bakgrunn av dette skal Fylkesmannens tilsyn rette seg mot den enkelte kommune, ikke kun vertskommune eller krisesenteret. Tilsynet er en revisjon av det systemet som er satt i verk for å sørge for at kommunens plikter etter krisesenterlova er oppfylt. Kravene til organisering av et vertskommunesamarbeid er beskrevet i kommuneloven 28-1 a. Det oppgis i «Årsmelding 2014, Krisesenteret i Vestfold» at Krisesenteret er en alminnelig stiftelse. Det øverste organet er styret, som har et overordnet faglig, administrativt og økonomisk ansvar for stiftelsen. I 2014 har senteret hatt 12,67 årsverk, fordelt på 14 fast ansatte. Stiftelsen Krisesenteret i Vestfold har som formål å drive krisesenter for kvinner, menn og barn utsatt for vold i nære relasjoner på en måte som oppfyller kravene i lov om kommunale krisesentertilbud. Krisesenterets arbeid er partipolitisk uavhengig og livssynsnøytralt. 5

6 Tema for tilsynet Med utgangspunkt i lovgrunnlaget, ble tilsynet gjennomført med særskilt fokus på følgende: Hvordan sikrer kommunen at barnas individuelle behov på Krisesenteret blir ivaretatt? Hvordan sikrer kommunen samarbeid mellom krisesenteret og andre faglige instanser i tjenesteapparatet? Kommunenes rutiner for oppfyllelse av krav til internkontroll Vertskommunesamarbeidet Bakgrunnen for at Fylkesmannen valgte å se særlig på barnas rettigheter og behov, er den senere tids fokus på barnet som selvstendig subjekt i offentlig saksbehandling, implementeringen av barnekonvensjonens bestemmelser i Grunnloven, samt arbeidet med å implementere barnevekonvensjonen i Fylkesmannens arbeid og tilsynsaktivitet. Det ble i det stedlige tilsynet for øvrig også etterspurt hvordan øvrige beboeres rettigheter og behov kartlegges og imøtekommes. Metode for gjennomføring av tilsynet Fylkesmannen har brukt systemrevisjon som metode. Systemrevisjon er en revisjon der det undersøkes om styringssystemet sikrer etterlevelse av krav i eller i henhold av lov. Av samarbeidskommunene ble det utpekt to kommuner i tillegg til vertskommunen, som tilsynsobjekter. Man valgte en større og en mindre kommune; Sandefjord og Andebu. Tilsynet ovenfor disse kommunene har blitt gjennomført som et kartleggingstilsyn, det vil si at de har sendt inn relevant dokumentasjon som underbygger hvorvidt de oppfyller kravene loven setter til kommunenes plikt til å ha et krisesentertilbud. Gjennomføring Varsel om tilsyn ble sendt , og frist for innsending av dokumentasjon ble satt til Stedlig tilsyn ved Krisesenteret ble gjennomført Kontaktperson og ansvarlig fra Tønsberg kommune, seniorrådgiver Cecilia Haglind, var tilstede både på åpningsmøte og sluttmøte, og ble også intervjuet av tilsynsteamet. Tilsynsteamet fikk omvisning på senteret samme dag. Under omvisningen fikk beboerne tilbud om å snakke med tilsynsteamet. Tilsynsteamet snakket med noen av kvinnene som oppholder seg ved senteret, to av disse bodde der sammen med barn. Tilsynsteamet snakket også med to av barna. Samtlige gav uttrykk for trivsel og tilfredshet over tilbudet. De voksne gav uttrykk for at de følte seg møtt og hørt på en respektfull måte, og barna vi snakket med fortalte om deltakelse i egne barnegrupper. Det fremkom at det ikke alltid var like enkelt å være barn på et sted som krisesenteret, men at det var trygt og fint for en periode. Sluttmøte ble avholdt

7 Foreløpig rapport ble sendt fra Fylkesmannen , med frist for eventuelle kommentarer innen Den så vidt lange tilbakemeldingsfristen ble satt for å ta høyde for ferieavvikling både i kommunene og hos Fylkesmannen. Av de reviderte kommunene valgte Tønsberg og Sandefjord å gi en tilbakemelding på den foreløpige rapporten. Den endelige rapporten er likelydene med foreløpig rapport i både faktum, vurderinger og konklusjon. Tønsberg kommune, vertskommunen Fylkesmannens vurderinger: Fylkesmannen har gjennomgått skriftlig dokumentasjon som er innsendt fra Tønsberg kommune. I tillegg til å innhente skriftlig dokumentasjon fant Fylkesmannen det hensiktsmessig å gjennomføre stedlig tilsyn ved krisesenteret. Formålet med stedlig tilsyn var å se hvordan lovverket i realiteten praktiseres, og på hvilken måte de ulike bestemmelsene er implementert i det daglige arbeidet for brukerne av senteret. Vi vil i det følgende gjennomgå lovbestemmelsene som har vært gjenstand for revisjon, samt Fylkesmannens vurdering av kommunens oppfyllelse av den enkelte lovbestemmelse: Krisesenterlova 2: Krav til krisesentertilbudet Tønsberg kommune har et krisesentertilbud for personer utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner, med behov for rådgivning med behov for rådgivning eller et trygt foreløpig botilbud. Kommunen følger opp at brukerne av senteret tilbys støtte, veiledning og hjelp til å ta kontakt med andre deler av tjenesteapparatet. Brukerne har tilgang på alle de tjenester lovhjemmelens bokstaver a til d beskriver. Tønsberg kommune og krisesenterets ledelse sikrer at de ansatte har god og relevant kompetanse til å ivareta brukernes særskilte behov. Det vises her til at flere av miljøterapeutene har barnefaglig spesialisering, og det foreligger en kontinuerlig oppdatert og sammenhengende plan for veiledning og faglig oppdatering. De ansatte kurses i aktuell metodikk. Botilbudet til menn og kvinner er fysisk atskilt, og lokalene er fysisk sikret. Det ble opplyst om at kravene til sikring er under stadig vurdering, særlig i forhold til det planlagte nybygget. Blant annet vurderes det å montere skuddsikre glass i vinduene. Inngangen til Krisesenteret har den senere tid blitt ytterligere forsterket ved en sluse med to dører som styres innenfra senteret Krisesenterlova 3: Individuell tilrettelegging av tilbudet Senteret er tilpasset de voldsutsattes behov for individuell tilrettelegging på bakgrunn av sikkerhet, alder, kjønn, funksjonsevne og opprinnelse 7

8 De ansatte og ledelsen er opptatt av kompetanseheving og av å bruke «rett person på rett bruker» der det er mulig. Det gis rom for fleksibel tilrettelegging. Eksempel på dette er en mor som bodde ved senteret sammen med datteren, og som ikke fant seg til rette i den bygningen hun var plassert i. Byttet fikk stor betydning for mor og datters trivsel, og innebar at de ansatte ved Krisesenteret måtte gjøre grep i forhold til andre beboere. Ansatte og ledelse oppgir at størrelsen på huset er en utfordring. Behovet for plass er større enn kapasiteten. Dette skal endre seg ved planlagt nybygg. Det finnes ett eget rom for funksjonshemmede brukere. Ved behov har krisesenteret samarbeidet med andre instanser og midlertid plassert brukere på hotellrom, eller i trygdeleilighet, sistnevnte gjennom kontakt med rusomsorgen i den aktuelle kommune. Både ledelse og ansatte er tydelig på at det er grupper/type problematikk senteret ikke kan ivareta, dette gjelder blant annet voldsutsatte rusmisbrukere. Når det gjelder barnets rettigheter til individuell behandling/tilrettelegging er dette blant annet som allerede nevnt ivaretatt gjennom at flere av miljøterapeutene har barnefaglig spesialisering. Det drives egne samtalegrupper for barna, og det er utarbeidet særskilte rutiner for mottak av barn, når de ankommer med forelder. Det gjennomføres alltid samtaler alene med barnet, uten tilstedeværelse av forelder. Barnas behov for opprettholdelse av dagligliv og hverdag vurderes alltid opp mot sikkerhet. Det er en uttalt målsetting at barnas hverdag skal gå som normalt, men sikkerhetsaspektet er det sterkeste. Det foreligger rutiner for innhenting av samtykke for å samarbeide med aktuelle hjelpeinstanser og barnehage/skole. På den måten bidrar kommunen til at brukernes behov og rettigheter etter annet lovverk oppfylles, jf krisesenterlova 4 (samordning av tjenester). Det foreligger rutiner for kartlegging av barnas og den voksnes individuelle behov, i tillegg til at familiens behov også kartlegges. Når det gjelder brukermedvirkning opplyses det i Årsrapporten om at det pr i dag foreligger få rutiner på dette, og det fremkommer at man ønsker bedre rutiner. Dette ble gjentatt i sluttmøtet Krisesenterloven 4: Samordning av tjenester Barnas rettigheter etter andre lovverk forsøkes alltid oppfylt. Særlig gjelder dette i forhold til opplæringsloven, men også i forhold til lov om barneverntjenester og lov om psykisk helsehjelp. På samme måte foreligger det rutiner for kartlegging av øvrige beboeres eventuelle kontakt med andre deler av tjenesteapparatet, eller om det skulle oppstå behov for kontakt med andre hjelpeinstanser. 8

9 Krisesenterloven 8: Internkontroll Ansvarlig kontaktperson i Tønsberg kommune og leder ved krisesenteret, har et klart bilde av kommunens ansvar for driften av krisesenteret i forhold til lovkravene: Tilgang til et krisesentertilbud for innbyggerne (botilbud, dagtilbud, telefonkontakt, og oppfølging i rehabiliteringsfasen), at tilbudet skal være individuelt tilrettelagt og samordnet med hjelpen fra andre tjenester. Det gis uttrykk for en bevisst holdning til «markedsføring» (ref. at tilbudet skal være kjent for kommunens befolkning). Man bruker samarbeidspartnere til å gi informasjon til potensielle brukere, samt at det er informasjon om Krisesenteret på kommunens hjemmesider. Fag, lovverk, og kompetanse er et fokusområde for samtlige av de Fylkesmannen intervjuet. Det fremkommer i møteoversikt en kontinuerlig og sammenhengende plan for veiledning og faglig drøfting. De ansatte kurses i aktuell metodikk. Det er imidlertid noe avhengig av beboersituasjon og arbeidsmengde hvorvidt de har anledning til å lese seg opp på regelverk. Vedrørende kommunens ansvar for å følge med på driften ved senteret: Kommunen ved den som har fått delegert ansvar fra kommunaldirektør har god informasjon om driften og situasjonen ved senteret. Dette sikres også i styremøtene som avholdes hver 2. måned og i årsmøtene, som holdes med samtlige samarbeidskommuner og Tønsberg 1 g pr år. Det er ellers kontakt ved behov mellom Tønsberg kommune ved Cecilia Haglind og daglig leder ved krisesenteret Heidi Tanum. Kravet til evaluering av drift og internkontroll ivaretas via de ovenfor nevnte faste møtepunkter mellom senteret og kommunen. Her følges også bemanningssituasjonen opp. Det er pr i dag en «luksussituasjon» når det gjelder vikarer. Det er stor interesse for å arbeide ved senteret, og senteret har en kompetent vikarbank. Dette bekreftes også i intervjuene med de ansatte. Vedrørende overordnet plan for senteret og driften: En slik plan finnes i vedtektene for senteret, i lovgivningen og i mandatet utarbeidet på bakgrunn av dette. Den er under stadig drøfting og diskusjon, og også endring. Et eksempel på dette er utfordringer og mulige behov for endring knyttet til ofre for menneskehandel og utfordringer knyttet til det fysiske miljøet ved utarbeidelsen av egen mannsavdeling. Ansatte og ledelse har også vært på besøk ved andre krisesentre i landet. Vedrørende svikt/fare for svikt: Det er i årsrapporteringen lagt inn punkter der man har sett rom for forbedring. I Årsrapporten fra 2014 er det påpekt behov for videreutvikling av rutiner for innhenting og bruk av brukererfaringer, samt behov for kartlegging av tilgang på og formidling av regelverk, og regelendringer. I tillegg fremkommer det at rutiner for varsling til barneverntjenesten må utarbeides, og at det er behov for klargjøring av ansvar mellom barneverntjenesten og Krisesenteret når familier plasseres ved senteret, og for prosedyrer ved senteret når barneverntjenesten plasserer et barn som bor der akutt. Når det gjelder meldeplikten til barneverntjenesten fant Fylkesmannen det nødvendig å presisere at de ansatte har en selvstendig meldeplikt. 9

10 Avviksrapportering: Det opplyses om at det foreligger et avvikssystem fra ansatte og opp til leder, men ikke like godt fra leder til kommunens representant. Ansvarlig kontaktperson påpeker at det er viktig at dette forbedres med tanke på at kommunen bør vite for også å informere styret. Kontaktperson opplyser for øvrig også om at det er utarbeidet skriftlige retningslinjer for hennes ansvarsoppgaver ovenfor krisesenteret, for eksempel med tanke på sykdom eller andre uforutsette forhold. Det er både formelle og uformelle samarbeidslinjer mellom senter og kommune hvor avvik kan orienteres om, men det synes som om dette ikke er satt i system. Avviksrapportering er ikke fraværende, men slik det fremstår i dag er det sårbart da det ikke er satt i system. Det er allerede iverksatt tiltak for å imøtekomme dette når det gjelder linjen fra senteret og opp til kommunen. Det foreligger ikke klare rutiner for avviksrapportering fra ansatte til leder, men en uttalt trygghet på at «det er greit å melde ifra» Fylkesmannens konklusjon: Tønsberg kommune som vertskommune sørger for et krisesentertilbud som oppfyller kravene i krisesenterlova 2 Tønsberg kommune som vertskommune sikrer at barnas individuelle rettigheter og behov er ivaretatt, jf. krisesenterlova 3. Tønsberg kommune som vertskommune sikrer samarbeid mellom krisesenteret og andre faglige hjelpeinstanser, jf. krisesenterlov 4. Fylkesmannen finner imidlertid grunnlag for å gi merknad knyttet til oppfyllelsen av krisesenterlova 8 om internkontroll: Det foreligger ikke tilstrekkelige eller skriftlige interne rutiner som sikrer at de ansatte er kjent med hvilke forhold det skal meldes avvik på. Både ansatte og leder på krisesenteret opplyser om at dialogen rundt den daglige jobbingen er vedvarende og åpen. Fylkesmannen har likevel vurdert at et system basert muntlig overlevering er sårbart, både med tanke på kunnskap om hvilke forhold det skal meldes avvik på og at et slikt system kan være personavhengig. Vertskommunesamarbeidet Fylkesmannens vurdering: Samarbeidet er regulert i skriftlige samarbeidsavtaler, jf kommuneloven 28-1, a, b, e og i. I tillegg til informasjon gitt under intervjuene, har Fylkesmannen gjennomgått den dokumentasjon de reviderte kommunene har sendt inn. De reviderte kommunene (Andebu og Sandefjord) mottok likelydende spørsmål, som samsvarer med tilsynstemaene som ble behandlet under det stedlige tilsynet. Det vises til varsel om tilsyn, sendt herfra Det foreligger «Avtale om levering av krisesentertilbud for 12k Vestfold», som de reviderte kommunene forholder seg aktivt til. 10

11 Fylkesmannen har ingen merknader til den innsendte dokumentasjon fra Andebu og Sandefjord kommune. Vertskommunen Tønsberg, og leder ved krisesenteret, presenterte ved det stedlige tilsynet flere problemstillinger knyttet til samarbeidskommunenes forpliktelser. De viste til mangelfull deltakelse i årsmøtene fra flere av samarbeidskommunene, mangelfull kontinuitet i forhold til hvem som er ansvarlig person i de enkelte kommunene, samarbeidsutfordringer knyttet til ulik grad av beslutningsmyndighet hos kommunerepresentantene og vanskeligheter med å oppnå kontakt med ansvarlig person i enkelte av samarbeidskommunene. Fylkesmannen vurderer at det er grunnlag for å sette spørsmålstegn ved om samtlige samarbeidskommuner i realiteten oppfyller sin plikt etter krisesenterloven 8. Ifølge loven skal kommunene føre internkontroll for å sikre at de virksomheter og tjenester som utgjør krisesentertilbudet, utfører oppgavene sine i samsvar krav fastsatt i lov og forskrift. Det er få andre møtepunkter for vertskommune og samarbeidskommune enn de årlige møtene, og dersom det er slik at ansvaret hos den enkelte samarbeidskommunene ikke blir fulgt opp internt, og at man ikke benytter seg av de møtepunktene som finnes for å se til at driften er forsvarlig, eller er tilgjengelig for kontakt, mener Fylkesmannen at det er grunnlag for bekymring for om de ulike samarbeidskommunene utfører sin plikt etter loven. Fylkesmannen har i dette tilsynet valgt ikke å gå nærmere inn i hvilke kommuner som omfattes av de problemstillingene som ble presentert. Således gis det en generell tilbakemelding på forholdet, som ikke vil gjelde alle samarbeidskommunene. Det vil ikke bli gitt merknad på forholdet i dette tilsynet, men Fylkesmannen vil følge opp samarbeidskommunenes etterlevelse av sine forpliktelser ved neste tilsyn. Det er da å forvente at forholdene er rettet opp. Fylkesmannens konklusjon: Sandefjord kommune og Andebu kommune sikrer gjennom sin deltakelse i vertskommunesamarbeidet, og «Avtale om levering av krisesentertilbud for 12k Vestfold», et krisesentertilbud i tråd med lov og forskrift. Avslutning av tilsynet Tilsynet har ikke avdekket lovbrudd, men Fylkesmannen i Vestfold har funnet grunnlag for å gi merknad knyttet til Tønsberg kommunes oppfyllelse av bestemmelsene om internkontroll i krisesenterloven 8: Det foreligger ikke tilstrekkelige eller skriftlige interne rutiner som sikrer at de ansatte er kjent med hvilke forhold det skal meldes avvik på. Fylkesmannen vurderer at Tønsberg kommune, som vertskommune, har gjort rede for hvordan de vil ivareta at rutiner for avviksrapportering internt på Krisesenteret vil utbedres og følges opp. Vi anser med dette forholdet som ivaretatt. 11

12 Fylkesmannen merker seg for øvrig at Sandefjord kommune vil gjennomføre en intern gjennomgang av sine administrative rutiner og ansvarsfordeling knyttet til sitt ansvar som deltakerkommune. På bakgrunn av dette finner Fylkesmannen at tilsynet kan avsluttes. Dato: Kari Evensen Hilde Hæhre utdanningsdirektør revisjonsleder Helena Glede Fekete revisor 12

Fylkesmannen i Finnmark

Fylkesmannen i Finnmark Fylkesmannen i Finnmark Rapport etter tilsyn med kommunens krisesentertilbud Kommune: Lebesby kommune Dato for tilsynet: 29.09.11 27.08.13 Kontaktpersoner i kommunen: Helse og omsorgssjef Muna Larsen Innhold

Detaljer

Fylkesmannen i Finnmark

Fylkesmannen i Finnmark Fylkesmannen i Finnmark Rapport etter sjølmeldingstilsyn med kommunens krisesentertilbud Kommune: Kautokeino kommune Dato for tilsynet: 29.09.11 23.08.13 Kontaktpersoner i kommunen: Enhetsleder, helse-

Detaljer

Fylkesmannen i Finnmark

Fylkesmannen i Finnmark Fylkesmannen i Finnmark Rapport etter sjølmeldingstilsyn med kommunens krisesentertilbud Kommune: Gamvik kommune Dato for tilsynet: 29.09.11 21.08.13 Kontaktpersoner i kommunen: Helseleder Trond Einar

Detaljer

Fylkesmannen i Finnmark

Fylkesmannen i Finnmark Fylkesmannen i Finnmark Rapport etter tilsyn med kommunens krisesentertilbud Kommune: Loppa kommune Dato for tilsynet: 18.06.13 28.11.13 Kontaktpersoner i kommunen: Helse- og omsorgsleder og barnevernleder

Detaljer

Av Linda Jakobsen Daglig leder Drammensregionenens interkommunale krisesenter BETZY

Av Linda Jakobsen Daglig leder Drammensregionenens interkommunale krisesenter BETZY Av Linda Jakobsen Daglig leder Drammensregionenens interkommunale krisesenter BETZY 1.1.2010 Kommunalt ansvar Fylkesmann som tilsynsmyndighet 2 Lov om kommunale krisesentertilbod (krisesenterlova) 1. Formålet

Detaljer

Kommunalt samarbeid i hjorteforvaltning. Kort orientering om regelverk

Kommunalt samarbeid i hjorteforvaltning. Kort orientering om regelverk Kommunalt samarbeid i hjorteforvaltning Kort orientering om regelverk Kommunen er etter forskrift om forvaltning av hjortevilt tillagt en del av forvaltningen. Det skal vedtas kommunale målsettinger. Dette

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/699 H43 Hege Fåsen VALG AV INTERKOMMUNAL SAMARBEIDSMODELL FOR DRIFT AV KRISESENTERET

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/699 H43 Hege Fåsen VALG AV INTERKOMMUNAL SAMARBEIDSMODELL FOR DRIFT AV KRISESENTERET SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/699 H43 Hege Fåsen VALG AV INTERKOMMUNAL SAMARBEIDSMODELL FOR DRIFT AV KRISESENTERET RÅDMANNENS FORSLAG: 1. Kommunestyret slutter seg prinsipielt

Detaljer

VALG AV INTERKOMMUNAL SAMARBEIDSMODELL FOR DRIFT AV KRISESENTERET.

VALG AV INTERKOMMUNAL SAMARBEIDSMODELL FOR DRIFT AV KRISESENTERET. Arkivsaksnr.: 11/268-2 Arkivnr.: 026 H43 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold VALG AV INTERKOMMUNAL SAMARBEIDSMODELL FOR DRIFT AV KRISESENTERET. Hjemmel: Kommuneloven Lov om kommunale

Detaljer

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). Kapittel 5. Interkommunalt samarbeid.

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). Kapittel 5. Interkommunalt samarbeid. Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). Kapittel 5. Interkommunalt samarbeid. 27. Interkommunalt og interfylkeskommunalt samarbeid. 1. To eller flere kommuner, to eller flere fylkeskommuner,

Detaljer

Tilsynsrapport. Tilsyn med krisesentertilbudet i Bærum kommune

Tilsynsrapport. Tilsyn med krisesentertilbudet i Bærum kommune Sosial- og familieavdelingen Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: 2017/9591-6 S-SOS Saksbehandler:

Detaljer

Rapport fra tilsyn med krisesentertilbudet i Oslo kommune

Rapport fra tilsyn med krisesentertilbudet i Oslo kommune Sosial- og familieavdelingen Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester 0037 OSLO www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO

Detaljer

Krisesentertilbud for Bergen og omland. Leveransen

Krisesentertilbud for Bergen og omland. Leveransen Krisesentertilbud for Bergen og omland Leveransen Målgruppe. Kvinner og barn som opplever vold i nære relasjoner (Jfr. krisesenterloven og Ot.prop. 96, 2008-2009). Menn og barn som opplever vold i nære

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE FELLES KRISESENTER I GJØVIKREGIONEN

SAMARBEIDSAVTALE FELLES KRISESENTER I GJØVIKREGIONEN SAMARBEIDSAVTALE FELLES KRISESENTER I GJØVIKREGIONEN mellom Søndre Land kommune og Gjøvik kommune Hov, den 19.06.17 Samarbeidsavtale Felles krisesenter i Gjøvikregionen Samarbeidsavtale Felles krisesenter

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra oppfølgingstilsyn av de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen ved Aurskog-Høland kommune Virksomhetens adresse: Rådhusveien 3, 1940

Detaljer

Leveransebeskrivelse vedrørende anskaffelse av krisesentertilbud for Bergen og omland

Leveransebeskrivelse vedrørende anskaffelse av krisesentertilbud for Bergen og omland Leveransebeskrivelse vedrørende anskaffelse av krisesentertilbud for Bergen og omland Anskaffelsen skal oppfylle Bergen kommunes forpliktelse jfr krisesenterlovens 1 og 2 å sikre et godt og helhetlig krisesentertilbud

Detaljer

Saksbehandler: Lene Orsten Haugland Arkiv: H43 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: HØRING - FORSLAG TIL LOVFESTING AV KRISESENTERTILBUDET

Saksbehandler: Lene Orsten Haugland Arkiv: H43 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: HØRING - FORSLAG TIL LOVFESTING AV KRISESENTERTILBUDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Lene Orsten Haugland Arkiv: H43 Arkivsaksnr.: 08/2670-24 Dato: 24.11.08 HØRING - FORSLAG TIL LOVFESTING AV KRISESENTERTILBUDET INNSTILLING TIL: Bystyrekomité helse, sosial og

Detaljer

Kvam herad KVAM UNGDOMSRÅD. Møteinnkalling

Kvam herad KVAM UNGDOMSRÅD. Møteinnkalling Kvam herad KVAM UNGDOMSRÅD Møteinnkalling Møtedato: 03.11.2010 Møtestad: Ungdomsbasen Møtetid: Kl. 09:00 Varamedlemmer møter etter nærare innkalling. Forfall skal meldast til Birte Brakestad på tlf. :

Detaljer

KVALITETSSYSTEM / INTERNKONTROLL (IK)

KVALITETSSYSTEM / INTERNKONTROLL (IK) RUTNE FOR KRSESENTERTLBUD RSØR KOMMUNE/ØSTRE AGDER KRSESENTER 1. Virkeområde tilbud kommune/ Østre Agder Vertskommune Arendal kommune 2. Målsetting tilbudet skal sikre ei godt og helhetlig krisesentertilbud

Detaljer

Rapport fra tilsyn med Lyderhorn barnevern Sammendrag

Rapport fra tilsyn med Lyderhorn barnevern Sammendrag Sakshandsamar, innvalstelefon Hilde Ordemann, 55 57 22 12 Vår dato Dykkar dato Vår referanse 2013/208 Dykkar referanse Rapport fra tilsyn med Lyderhorn barnevern 2013 Adressen til virksomheten: Nygårdgaten

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra tilsyn 2012 med krisesentertilbudet i Bærum kommune Kommunens adresse: Bærum kommune 1304 SANDVIKA Tidspunkt for tilsynet: 22.11.2012 Kontaktperson i virksomheten:

Detaljer

Avtale mellom.kommune og Flora kommune

Avtale mellom.kommune og Flora kommune Avtale mellom.kommune og Flora kommune Avtale om interkommunalt krisesentertilbod 1 Avtale om retningsliner for interkommunalt samarbeid om krisesentertenester frå 2016. 1. Bakgrunn Lov om kommunale krisesentertilbod,

Detaljer

Østre Agder krisesenter : Nytt bygg - nye muligheter

Østre Agder krisesenter : Nytt bygg - nye muligheter Østre Agder krisesenter : Nytt bygg - nye muligheter Vår flotte stue: Bilder fra hagen : Vertskommunemodell: Samarbeid mellom 8 kommuner: Risør, Gjerstad, Vegårshei, Åmli, Tvedestrand, Grimstad, Froland

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Komité for rehabilitering, helse og omsorg

Saksnr Utval Møtedato Komité for rehabilitering, helse og omsorg Arkivref: 2009/1871-12264/2010 Saksh.: Ikke fordelt til saksbehandler Saksframlegg Saksnr Utval Møtedato Komité for rehabilitering, helse og omsorg Kommunestyret ORGANISERING AV KRISESENTERDRIFT Framlegg

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens plikt til å føre tilsyn, jf. barnehageloven 8, jf. 16. Kvænangen kommune Side 2 av 9 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Tema og formål med tilsynet... 3 Gjennomføring

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud

Fylkesmannen i Buskerud Fylkesmannen i Buskerud Rapport fra tilsyn med kommunenes arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem ved Numedal barneverntjeneste 2014 Vertskommunens adresse: Nore og Uvdal kommune, Sentrum 16, 3630 Rødberg

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Rapport fra tilsyn med Lesja kommunes ivaretakelse av rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning ved Lesja kommune Virksomhetens adresse:

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen Rapport fra tilsyn med pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A ved Enebakk kommune, Enebakk sykehjem avd. Kopås Virksomhetens adresse: Kopåsveien 5,

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 08/446

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 08/446 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 08/446 OPPRETTELSE AV INTERKOMMUNAL BARNEVERNTJENESTE. Rådmannens innstilling: 1. Dønna kommune vedtar å delta i interkommunal barneverntjeneste

Detaljer

Helse og omsorgskomitèen Risør kommune 14.sept.2016.

Helse og omsorgskomitèen Risør kommune 14.sept.2016. Helse og omsorgskomitèen Risør kommune 14.sept.2016. Arendal kommune er vertskommune i samarbeidet Vertskommunens ansvar: Arendal kommune er arbeidsgiverkommune med budsjettog arbeidsgiveransvar Styret

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE OM SYKEHJEMSLEGETJENESTER MELLOM SVELVIK OG DRAMMEN KOMMUNE

SAMARBEIDSAVTALE OM SYKEHJEMSLEGETJENESTER MELLOM SVELVIK OG DRAMMEN KOMMUNE Vår referanse Arkivkode Sted Dato 13/11066-2 DRAMMEN 14.10.2013 SAMARBEIDSAVTALE OM SYKEHJEMSLEGETJENESTER MELLOM SVELVIK OG DRAMMEN KOMMUNE Samhandling er utrykk for helse- og sosialtjenestens evne til

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud

Fylkesmannen i Buskerud Fylkesmannen i Buskerud Rapport fra tilsyn med kommunenes arbeid med tjenester til mennesker med utviklingshemming og rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming

Detaljer

Postboks 344, 5402 Stord Tidsrom for tilsynet: 7. og 8. mai 2015 Kontaktperson i virksomheten: Gro Bommen

Postboks 344, 5402 Stord Tidsrom for tilsynet: 7. og 8. mai 2015 Kontaktperson i virksomheten: Gro Bommen Saksbehandler, innvalgstelefon Hilde Ordemann, 55 57 22 12 Vår dato Deres dato Vår referanse 2015/233 622 Deres referanse Rapport fra tilsyn med Jentespranget AS 2015 Adressen til virksomheten: Postboks

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemidler for å påse etterlevelse av kravene i barnehageloven jf. barnehageloven 8. Berg 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Tema og formål med tilsynet... 3 Gjennomføring

Detaljer

Internkontroll i kommunalt krisesentertilbud

Internkontroll i kommunalt krisesentertilbud Veileder for kommunen Internkontroll i kommunalt krisesentertilbud jf. krisesenterlova Veileder for kommunen Internkontroll i kommunalt krisesentertilbud jf. krisesenterlova 3 Innhold Forord 6 1. Lovbestemmelsen

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud. Rapport fra tilsyn med kommunenes arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem ved barneverntjenesten i Hole kommune 2013

Fylkesmannen i Buskerud. Rapport fra tilsyn med kommunenes arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem ved barneverntjenesten i Hole kommune 2013 1 Fylkesmannen i Buskerud Rapport fra tilsyn med kommunenes arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem ved barneverntjenesten i Hole kommune 2013 Kommunens adresse: Herredshuset, Viksveien 30, 3530 Røyse

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Ved Avlastning Gjestadtunet Ullensaker kommune Virksomhetens adresse: Postboks

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra tilsyn med Oslo kommune, Bydel Ullern ved Søknadskontoret. Virksomhetens adresse: Postboks 43, Skøyen, 0212 Oslo Tidsrom for tilsynet: 17.3. 2014 17.7.2014 Kontaktperson

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra tilsyn med kommunale omsorgstjenester i Ski kommune Virksomhetens adresse: Ski kommune, Postboks 3010, 1402 Ski Tidsrom for tilsynet: 19.12.2012 17.4.2013 Kontaktperson

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gerd-Solveig Bastesen Arkiv: A24 Arkivsaksnr.: 11/1068

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gerd-Solveig Bastesen Arkiv: A24 Arkivsaksnr.: 11/1068 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gerd-Solveig Bastesen Arkiv: A24 Arkivsaksnr.: 11/1068 EVALUERING AV PP-TJENESTEN FOR YTRE HELGELAND - NY SAMARBEIDSAVTALE. Rådmannens innstilling: Dønna kommunestyre vedtar

Detaljer

Rapport fra tilsyn med Bergen senter for minoritetsungdom 2013

Rapport fra tilsyn med Bergen senter for minoritetsungdom 2013 Saksbehandler, innvalgstelefon Hilde Ordemann, 55 57 22 12 Vår dato 24.04.2013 Dykkar dato Vår referanse 2013/221 Dykkar referanse Rapport fra tilsyn med Bergen senter for minoritetsungdom 2013 Adressen

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Ny lov om krisesenter (krisesenterloven) - tilpasning til lovens krav

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Ny lov om krisesenter (krisesenterloven) - tilpasning til lovens krav Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 2010/2734-4 Saksbehandler: Anne Margrethe Gansmo Saksframlegg Ny lov om krisesenter (krisesenterloven) - tilpasning til lovens krav Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Krisesenteret i Hønefoss

Krisesenteret i Hønefoss Krisesenteret i Hønefoss Kart Kontaktinformasjon Hov Allè 32, 3515 Hønefoss Postboks 1193, 3503 Hønefoss Telefon: 32 17 06 90 Fax: 32 17 06 98 Hjemmeside: www.krisesenteret.info Mail: post@krisesenteret.info

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr. Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Endring av organisasjonsmodell for Gjøvik krisesenter - ny behandling etter høring

Saksframlegg. Saksnr. Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Endring av organisasjonsmodell for Gjøvik krisesenter - ny behandling etter høring Arkiv: FE-030, TI-&85, HIST- ESA-16/3931 JournalpostID: 17/21236 Saksbehandler: Aasbjørn Pålshaugen Dato: 19.05.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Endring av organisasjonsmodell

Detaljer

TILSYN MED. Namsos kommune ENDELIG RAPPORT

TILSYN MED. Namsos kommune ENDELIG RAPPORT TILSYN MED Namsos kommune ENDELIG RAPPORT TIDSROM: 18.02.2013 høst 2013 Arkivkode 631.1 KOMMUNENS ADRESSE: Postboks 333 sentrum, 7801 Namsos FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: Cecilie

Detaljer

Postboks 2233, 3103 Tønsberg Tidsrom for tilsynet: 18. og 19. mars 2015 Kontaktperson i virksomheten: Rolf Arne Nygård

Postboks 2233, 3103 Tønsberg Tidsrom for tilsynet: 18. og 19. mars 2015 Kontaktperson i virksomheten: Rolf Arne Nygård Saksbehandler, innvalgstelefon Hilde Ordemann, 55 57 22 12 Vår dato Deres dato Vår referanse 2015/230 622 Deres referanse Rapport fra tilsyn med Kasa Ungdomssenter 2015 Adressen til virksomheten: Postboks

Detaljer

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2014

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2014 Saksbehandler, innvalgstelefon Birthe Lill Christiansen, 55572235 Vår dato 08.01.2015 Deres dato Vår referanse Deres referanse Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2014 Adressen til virksomheten: Bergen

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: B20 Arkivsaksnr.: 11/573

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: B20 Arkivsaksnr.: 11/573 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: B20 Arkivsaksnr.: 11/573 EVALUERING AV PP-TJENESTEN FOR YTRE HELGELAND NY SAMARBEIDSAVTALE Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Rapport fra tilsyn med ivaretakelse av rettssikkerheten ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemming i Jevnaker kommune Virksomhetens adresse: p.b. 70,

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Rogaland Fylkesmannen i Rogaland Rapport fra tilsyn med Solstrand barnevernsenter, Foreldre og Barn avdelingen Virksomhetens adresse: Tidsrom for tilsynet: Kontaktperson i virksomheten: Postboks 4047, 5506 Haugesund

Detaljer

Vertskommunesamarbeidsavtale om Krisesenteret i Hønefoss

Vertskommunesamarbeidsavtale om Krisesenteret i Hønefoss Vertskommunesamarbeidsavtale om Krisesenteret i Hønefoss 1 Allmenne bestemmelser. 1.1 Parter. Partene i denne avtalen er: a. Ringerike kommune (heretter kalt vertskommunen), organisasjonsnummer: 949 199

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Rapport fra landsomfattende tilsyn 2009 kommunale sosial- og helsetjenester til barn i barne- og avlastningsboliger Ved Agdenes kommune Virksomhetens adresse: 7316 Lensvik

Detaljer

VEDTEKTER. for Drammensregionens interkommunale krisesenter gitt med hjemmel i kommuneloven 27 og etter vedtak fra kommunene

VEDTEKTER. for Drammensregionens interkommunale krisesenter gitt med hjemmel i kommuneloven 27 og etter vedtak fra kommunene VEDTEKTER for Drammensregionens interkommunale krisesenter gitt med hjemmel i kommuneloven 27 og etter vedtak fra kommunene Drammen, bystyrets vedtak av Hurum, kommunestyrets vedtak av Nedre Eiker, kommunestyrets

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Kjell Theting SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN. innkalles til møte kl Sted: Modumheimen kafeteriaen

Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN. innkalles til møte kl Sted: Modumheimen kafeteriaen Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN innkalles til møte 13.12.2011 kl. 18.00 Sted: Modumheimen kafeteriaen Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Andre møtende: SAKSLISTE FOR

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Ved Asak avlastningssenter Skedsmo kommune Virksomhetens adresse: Postboks 313,

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland. Endelig rapport fra tilsyn med behandling av søknader om økonomisk stønad fra personer med forsørgeransvar for barn

Fylkesmannen i Oppland. Endelig rapport fra tilsyn med behandling av søknader om økonomisk stønad fra personer med forsørgeransvar for barn Fylkesmannen i Oppland Endelig rapport fra tilsyn med behandling av søknader om økonomisk stønad fra personer med forsørgeransvar for barn i Nordre Land Kommune Virksomhetens adresse: Nordre Land kommune,

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Berglund Arkiv: 026 B20 Arkivsaksnr.: 12/592-2 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Berglund Arkiv: 026 B20 Arkivsaksnr.: 12/592-2 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Berglund Arkiv: 026 B20 Arkivsaksnr.: 12/592-2 Klageadgang: Nei OMORGANISERING AV PP-TJENESTEN - OVERGANG TIL VERTSKOMMUNEMODELL Rådmannens innstilling:

Detaljer

NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Et ressurssenter for arbeid med mennesker utsatt for vold i nære relasjoner

NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Et ressurssenter for arbeid med mennesker utsatt for vold i nære relasjoner NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS Et ressurssenter for arbeid med mennesker utsatt for vold i nære relasjoner Det gule huset Krisesenteret på Verdal - siden 1981 Krisesenterloven av 1.1.2010 Etablering av

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra oppfølgingstilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Lørenskog kommune, Bårliskogen syd Virksomhetens adresse: Pb 304,

Detaljer

Rapport fra landsomfattende tilsyn med barneverntjenesten kommune

Rapport fra landsomfattende tilsyn med barneverntjenesten kommune Fylkesmannen i Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Kristin Andersen, 75531545 kry@fmno.no Vår datovar referansevar arkivkode 11.04.20112011/1062621 Deres datoderes referanse EVENES KOMMUNE

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra oppfølgingstilsyn med sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen - økonomisk sosialhjelp ved Vestby kommune Virksomhetens adresse: Postboks 144, 1540

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra tilsyn 2013 med barneverntjenesten i Asker kommune Kommunens adresse: Asker kommune Postboks 353 1372 Asker Tidsrom for tilsynet: 29.1.2013 6.8.2013 Kontaktperson

Detaljer

Varsel om tilsyn med Frogn kommune - Kommunale tjenester til personer over 18 år med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse

Varsel om tilsyn med Frogn kommune - Kommunale tjenester til personer over 18 år med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse Helseavdelingen Frogn kommune v/ rådmannen Postboks 10 1441 DRØBAK Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 Oslo Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO

Detaljer

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2013

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2013 Saksbehandler, innvalgstelefon Torill Vebenstad, 55572589 Vår dato 06.05.2013 Deres dato Vår referanse 13/1837 Deres referanse Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2013 Adressen til virksomheten: Bergen

Detaljer

Vertskommuneavtale Rammeavtale om felles barneverntjeneste på Fosen

Vertskommuneavtale Rammeavtale om felles barneverntjeneste på Fosen Vertskommuneavtale Rammeavtale om felles barneverntjeneste på Fosen Opprinnelig avtale av 01.10.2011, sist endret XX.XX.2016 Avtalen bygger på prinsippvedtak i kommunestyrene om å organisere samarbeid

Detaljer

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2015

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2015 Saksbehandler, innvalgstelefon Torill Vebenstad, 55572243 Vår dato 24.04.2015 Deres dato Vår referanse Deres referanse Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2015 Adressen til virksomheten: Bergen kommune,

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen. Rapport fra tilsyn med kommunale omsorgstjenester i Nesodden kommune

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen. Rapport fra tilsyn med kommunale omsorgstjenester i Nesodden kommune FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen Rapport fra tilsyn med kommunale omsorgstjenester i Nesodden kommune Virksomhetens adresse: Postboks 123, 1451 NESODDTANGEN Tidsrom for tilsynet: 08.01.13

Detaljer

Fylkesmannen i Østfold

Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen i Østfold Rapport fra tilsyn med kvalifiseringsprogrammet ved NAV Spydeberg Virksomhetens adresse: Stasjonsgata35, 1820 Spydeberg Tidsrom for tilsynet: 28.6.13 2.10.13 Kontaktperson i virksomheten:

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen. Rapport fra tilsyn med pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen. Rapport fra tilsyn med pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen Rapport fra tilsyn med pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A ved Paulus sykehjem, Oslo kommune Virksomhetens adresse: Sannergt. 1B Tidsrom for tilsynet:

Detaljer

Fylkesmannen i. Endeling rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2

Fylkesmannen i. Endeling rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Fylkesmannen i Endeling rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Eidsvoll kommune, Fagerhøy avlastning og Helge Neumannsvei avlastning Virksomhetens adresse:

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens plikt til å føre tilsyn, jf. barnehageloven 8, jf. 16. Tranøy kommune Side 2 av 11 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Tema og formål med tilsynet... 3 Gjennomføring av

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra tilsyn med Bydel Frogners arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem Virksomhetens adresse: Sommerogata 1, Oslo Tidsrom for tilsynet: 27.11.2013 26.5.2014 Kontaktperson

Detaljer

Fylkesmannen i Østfold

Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen i Østfold Rapport fra tilsyn med tvang og makt overfor utviklingshemmede ved Rakkestad kommune Virksomhetens adresse: Rakkestad Tidsrom for tilsynet: 16.10.12 13.12.12 Kontaktperson i virksomheten:

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Endelig rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Endelig rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Ved Avlastningsboligen Ski kommune Virksomhetens adresse: Postboks 3010, 1402

Detaljer

Pedagogisk-psykologisk tjeneste i Værnesregionen

Pedagogisk-psykologisk tjeneste i Værnesregionen Vertskommuneavtale (KL`s 28c - felles folkevalgt nemnd) om Pedagogisk-psykologisk tjeneste i Værnesregionen mellom Tydal kommune Selbu kommune Meråker kommune Frosta kommune og Stjørdal kommune (vertskommune)

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra tilsyn med kommunens plikt til å tilby forsvarlige tjenester innen økonomisk rådgivning ved Sørum kommune Virksomhetens adresse: Postboks 113, 1921 Sørumsand

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Rogaland Fylkesmannen i Rogaland Rapport fra tilsyn med Eigersund kommune ved Nav Eigersund Virksomhetens adresse: Bøckmansgt. 2, 4370 Eigersund Tidsrom for tilsynet: 11.01. - 21.03. 2013 Kontaktperson i virksomheten:

Detaljer

TILSYN MED ALVDAL KOMMUNE

TILSYN MED ALVDAL KOMMUNE FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen TILSYN MED ALVDAL KOMMUNE TIDSROM: 11.07.2012 19.10.2012 KOMMUNENS ADRESSE: FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: 2230 Alvdal Anita

Detaljer

Endelig rapport fra tilsyn med Bergen kommune ved Nav Ytrebygda 2014

Endelig rapport fra tilsyn med Bergen kommune ved Nav Ytrebygda 2014 Endelig rapport fra tilsyn med Bergen kommune ved Nav Ytrebygda 2014 Adressen til virksomheten: Postboks 24 Sandsli 5861 Bergen Tidspunkt for tilsynet: 06. november 2014 Kontaktperson i virksomheten: Hilde

Detaljer

Høringssvar forskrift om fysisk sikring av krisesentertilbudet

Høringssvar forskrift om fysisk sikring av krisesentertilbudet Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 0030 OSLO Vår ref.: Deres ref.: Dato: 16/1156-4- GWA 15/2870 19.08.2016 Høringssvar forskrift om fysisk sikring av krisesentertilbudet Innledning Likestillings-

Detaljer

Møteinnkalling. Komite for helse og sosial. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: Onsdag 08.12.2010 Tidspunkt: Kl. 14:30

Møteinnkalling. Komite for helse og sosial. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: Onsdag 08.12.2010 Tidspunkt: Kl. 14:30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Komite for helse og sosial Rådhuset, Dato: Onsdag 08.12.2010 Tidspunkt: Kl. 14:30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Komite for helse og sosial

Detaljer

Postboks 2233, 3103 Tønsberg Tidsrom for tilsynet: 26. og 30. januar 2015 Kontaktperson i virksomheten: Lisen Fasting

Postboks 2233, 3103 Tønsberg Tidsrom for tilsynet: 26. og 30. januar 2015 Kontaktperson i virksomheten: Lisen Fasting Saksbehandler, innvalgstelefon Hilde Ordemann, 55 57 22 12 Vår dato Deres dato Vår referanse 2015/230 622 Deres referanse Rapport fra tilsyn med Bjørgvin ungdomssenter 2015 Adressen til virksomheten: Postboks

Detaljer

Samarbeidsavtale (administrativt vertskommunesamarbeid) Bergen kommune (vertskommune) Samnanger kommune (samarbeidskommune)

Samarbeidsavtale (administrativt vertskommunesamarbeid) Bergen kommune (vertskommune) Samnanger kommune (samarbeidskommune) Side 1 av 5 Saksnr: 201600036-6 Saksbehandler: SANO Delarkiv: ESARK-4530 Samarbeidsavtale (administrativt vertskommunesamarbeid) mellom deltakerkommunene Bergen kommune (vertskommune) og Samnanger kommune

Detaljer

TILSYN MED TOLGA KOMMUNE

TILSYN MED TOLGA KOMMUNE FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen TILSYN MED TOLGA KOMMUNE TIDSROM: 24.05.2013 24.10.2013 KOMMUNENS ADRESSE: FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: 2540 Tolga Anita

Detaljer

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune ved Nav Åsane 2013

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune ved Nav Åsane 2013 Rapport fra tilsyn med Bergen kommune ved Nav Åsane 2013 Adressen til virksomheten: Postboks 154, Ulset, 5873 Bergen Tidspunkt for tilsynet: 29. oktober 2013 Kontaktperson i virksomheten: Jorun Eggen Kontaktperson

Detaljer

Endelig rapport frå tilsyn med Bergen kommune ved Nav Bergenhus 2013

Endelig rapport frå tilsyn med Bergen kommune ved Nav Bergenhus 2013 Endelig rapport frå tilsyn med Bergen kommune ved Nav Bergenhus 2013 Adressen til virksomheten: Valkendorfsgate 6 5012 Bergen Tidspunkt for tilsynet: 21. november 2013 Kontaktperson i virksomheten: Gitle

Detaljer

Rapport fra tilsyn med tjenester til personer med samtidig rus og psykiske lidelser i Spydeberg kommune

Rapport fra tilsyn med tjenester til personer med samtidig rus og psykiske lidelser i Spydeberg kommune Rapport fra tilsyn med tjenester til personer med samtidig rus og psykiske lidelser i Spydeberg kommune Virksomhetens adresse: Stasjonsgata 35 1820 Spydeberg Tidsrom for tilsynet: 28.08.2013 7.01.2014

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Rapport fra tilsyn med tilsyn med rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemmede i Ringebu kommune Virksomhetens adresse: 2630 Ringebu Tidsrom for tilsynet:

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Endelig rapport fra tilsyn med kommunens arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem i Tinn kommune 2013 Virksomhetens adresse: Postboks 14, 3661 Rjukan Tidsrom for tilsynet: 10.06.13

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 15/3935-1 Dato: 21.05.15 27 SAMARBEID OM AKUTTE LAVTERSKELTILBUD INNEN DET SOSIALFAGLIGE FELTET

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 15/3935-1 Dato: 21.05.15 27 SAMARBEID OM AKUTTE LAVTERSKELTILBUD INNEN DET SOSIALFAGLIGE FELTET DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/3935-1 Dato: 21.05.15 27 SAMARBEID OM AKUTTE LAVTERSKELTILBUD INNEN DET SOSIALFAGLIGE FELTET â INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÉ

Detaljer

Årsrapport 2013 for Interkommunalt krisesentersamarbeid.

Årsrapport 2013 for Interkommunalt krisesentersamarbeid. Årsrapport 2013 for Interkommunalt krisesentersamarbeid. Lovpålagt tilbud: Krisesentertilbudet er et lovpålagt tilbud, jf. Lov om kommunale krisesentertilbud (krisesenterlova). Formålet med loven er å

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Aleris Ungplan og BOI AS, Bjørklundtunet Virksomhetens adresse: Fredrik Stangs

Detaljer

Fylkesmannen i Østfold

Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen i Østfold Rapport fra tilsyn med tjenester til personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse - ROP-lidelser ved Råde kommune Virksomhetens adresse: Postmottak, 1640 Råde Tidsrom for

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens håndtering av forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder. Ibestad kommune 5. desember 2016 Side 2 av

Detaljer

Fyikesmannen i Troms

Fyikesmannen i Troms Fyikesmannen i Troms fra tilsyn med helsepersonells opplysningsplikt til barneverntjenesten Balsfjord kommune Virksonihetens adresse: 9050 Storsteinnes Tidsrom for tilsynet: 04.02.2013 13.05.2013 Kontaktperson

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F00 &63 Arkivsaksnr.: 15/ Dato:

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F00 &63 Arkivsaksnr.: 15/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F00 &63 Arkivsaksnr.: 15/3935-4 Dato: 03.03.16 27 SAMARBEID OM AKUTTE LAVTERSKELTILBUD INNEN DET SOSIALFAGLIGE FELTET - FORSLAG TIL VEDTEKTER

Detaljer

VEDLEGG PLAN FOR TILSYN I BARNEHAGENE I ROLLAG, FLESBERG OG NORE OG UVDAL KOMMUNER. Februar 2011 VEDLEGG

VEDLEGG PLAN FOR TILSYN I BARNEHAGENE I ROLLAG, FLESBERG OG NORE OG UVDAL KOMMUNER. Februar 2011 VEDLEGG VEDLEGG PLAN FOR TILSYN I BARNEHAGENE I ROLLAG, FLESBERG OG NORE OG UVDAL KOMMUNER Februar 2011 VEDLEGG Innhold VEDLEGG 1... 3 RAPPORT SKRIFTLIG DOKUMENTASJON... 3 VEDLEGG 2...10 VARSEL OM TILSYN ETTER

Detaljer

AVTALE OM INTERKOMMUNALT SAMARBEID

AVTALE OM INTERKOMMUNALT SAMARBEID AVTALE OM INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hønefoss krisesenter 1 Allmenne bestemmelser 1.1 Parter Partene i denne avtalen er: a. Ringerike kommune (heretter kalt vertskommunen), organisasjonsnummer: 949 199 925

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Endelig rapport fra tilsyn med kommunens arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem i Porsgrunn kommune 2013 Virksomhetens adresse: Postboks 128, 3901 Porsgrunn Tidsrom for tilsynet:

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Rogaland Fylkesmannen i Rogaland Rapport frå tilsyn med Sokndal kommune Adressa til verksemda: Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane Tidsrom for tilsynet: 17.09.13 - Kontaktperson i verksemda: Nav-leiar Kjell Håland

Detaljer