Reglement for Fister Klubbhus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reglement for Fister Klubbhus"

Transkript

1 Reglement for Fister Klubbhus Vedteke av styret

2 1. Generelle reglar 1.1 Føremål 1.2 Ansvar Utleigereglementet for Fister Klubbhus skal regulera styring, administrasjon og bruk av Klubbhuset. Føremålet med reglementet er å sikre at alle medlemmer og undergrupper i idrettslaget får lik behandling og tilgang til lokala, samt å sikra ei god forvalting av verdiane som lokale, inventar og utstyr representerer. Styret i idrettslaget har suveren avgjerdsrett over Klubbhuset, og er ansvarleg for reglement og rutinar, samt for valting av desse. Styreleiar er ansvarleg for den daglege drifta av Klubbhuset, og har ansvar for at alle rettar seg etter til ei kvar tid gjeldande styrevedtak og retningsliner. Styreleiar har ansvar for administrasjon av nøklar og utleige, medan kioskansvarleg har overordna ansvar for kioskdrifta og kjøkkenet i Klubbhuset. Bygg- og anleggsleiar er ansvarleg for oppfølging av vedlikehald. 1.3 Virkeområde Dette reglementet omfattar Klubbhuset og uteområda som ligg like inntil Klubbhuset. Fister Idrettsanlegg blir ikkje omfatta av dette reglementet. Det er eigne retningsliner for kioskdrifta og kjøkkenet. 1.4 Bruksføremål Dei ulike delane av Klubbhuset er meint til følgjande bruk: Andre etasje Første etasje 1.5 Bruksrett 1.6 Utleige Teknikarrom Lager Kontor/lager Møterom/stove Forsamlingssal Lager Bøttekott Kjøkken Kontroll av lys og lyd i forsamlingssalen Oppbevaring av utstyr og bygningsmaterial Styreleiaren sitt kontor Idrettslaget sitt arkiv Lager for premiar, drakter og utstyr Styremøte Mindre møte i idrettslaget sin regi Utleigeareal Større møte i klubbens regi Aktivitetar i idrettslaget sin regi Festsal Opphaldsrom ved idrettsarrangement på Fister Idrettsplass Utleigeareal Lager for kioskdrift og drift av Klubbhuset Oppbevaring av vaskemidlar, moppar, vaskebøtter, avfallsposar, støvsugar og hjørneflagg Klargjering av mat og drikke Kioskdrift Utleigeareal ved behov Alle organ, utval og lag innanfor Hjelmeland Idrettslag har den same retten til å bruka Klubbhuset. Klubbhuset skal i første rekkje disponerast av Hjelmeland Idrettslag til arrangement i idrettslaget sin regi. Dersom Klubbhuset er ledig kan det leigast ut til andre lag, organisasjonar og privatpersoner. Ansvarleg leigetakar på vera minimum 21 år. Det kan ikkje leigast eller lånast utstyr (til dømes bord og stolar) til bruk utanfor Klubbhuset. Reglement for Fister Klubbhus Side 2 av 8 Vedteke av styret

3 1.7 Nøklar til Klubbhuset Nøklane til Klubbhuset blir administrerte av styreleiar. Styreleiar, materialforvaltar, bygg- og anleggsleiar og leiar i fotballgruppa får nøkkeltilgang så lenge dei har desse verva i idrettslaga. I tillegg får alle fotballaga tildelt éin nøkkel kvar, anten ved trenar eller lagleiar. Innehavar av nøkkelen er personleg ansvarleg for nøkkelen og bruken av den. Dersom nøkkelinnehavar mistar, eller på annan måte får ein nøkkel på avvege, skal dette utan opphald meldast til styreleiar. For tapt nøkkel blir det kravd inn ei erstatning på kr Regelbrot Lag, organisasjonar, enkeltpersonar eller arrangement som ikkje rettar seg etter gjeldande reglement vil bli nekta tilgang til Klubbhuset for ein kortare eller lengre periode. Slike sanksjonar skal behandlast og avgjerast i styret etter at uttale er innhenta frå den eller dei det gjeld. 1.9 Erstatningsplikt 1.10 Klage Dersom lag, organisasjonar, enkeltpersonar eller arrangement har påført skade på Klubbhuset eller idrettslaget sine eigendelar på grunn av aktlaus åtferd, er ansvarleg leigetakar plikta til å erstatta skaden. Ved skade på lokale eller inventar skal styret få tilsendt skriftleg rapport om skaden sitt omfang og karakter. Styret avgjer storleiken på erstatninga. Klager på sanksjonar eller andre tilhøve vedrørande Klubbhuset skal rettast til styret Offentleggjering av reglementet Reglementet inngår i regelverket til Hjelmeland Idrettslag, og skal vera tilgjengeleg på idrettslaget sin nettstad (www.hjelmelandil.no). 2. Bruk av Klubbhuset 2.1 Arrangementet Eit arrangement er ein aktivitet som legg beslag på heile eller delar av Klubbhuset. Klubbhuset blir ikkje leigt ut påske, jul og nyttår. Klubbhuset blir berre leigt ut til privatpersonar ved barnebursdagar, konfirmasjon, barnedåp, bryllaup og jubileum frå 40 år og eldre Innmelding og søknad om leige Innmelding av arrangement i idrettslaget sin eigen regi skal skje til styreleiar snarast råd, aller helst ved sesongstart. For andre lag, organisasjonar og privatpersonar gjeld ingen søknadsfrist, og ein tildeler utleigetid til den/dei som søkjer først Kolliderande arrangement Ved kolliderande arrangement som ikkje kan gjennomførast parallelt, skal arrangementet som vart innmeldt først prioriterast. Reglement for Fister Klubbhus Side 3 av 8 Vedteke av styret

4 2.2 Orden Tilgang til å gjennomføra arrangement Ein kan ikkje gjennomføra nokre arrangement i Klubbhuset utan at det er meldt inn til og stadfesta av styreleiar. Dette gjeld sjølv om aktuell leigetakar disponerer nøkkel til Klubbhuset Arrangementsansvarleg Alle arrangement skal ha ein namngjeven arrangementsansvarleg. For møter i idrettslaget sine eigne organ er møteleiaren arrangementsansvarleg. Arrangementsansvarleg skal vera til stades under heile arrangementet, og pliktar å sjå til at arrangementet skjer etter gjeldande reglement og rutinar. Arrangementsansvarleg skal vera minimum 21 år Private arrangement Dersom ikkje noko anna går fram av dette reglementet, gjeld dei same reglane for private arrangement og utleige som for arrangement i regi av idrettslaget. Styreleiaren pliktar å syta for at arrangementsansvarleg blir gjort kjent med gjeldande regelverk. Arrangementsansvarleg skal sjå til at arrangementet blir gjennomført utan forstyrringar, hinder eller ulemper for naboar eller andre arrangement Søppel Søppel skal kastast i søppeldunkar. Arrangementsansvarleg skal sjå til at søppel i og utanfor Klubbhuset blir samla opp og kasta i containeren ved innkjørsla til idrettsplassen Vask og reinhald Arrangementsansvarleg er ansvarleg for å rydda og vaska romma som har blitt brukt. Etter arrangementet skal rydding og reinhald sjekkast opp mot sjekkliste for reinhald Gebyr for manglande reinhald Dersom det ikkje er reingjort skikkeleg etter eit arrangement, eller at lokala ikkje er sett i skikkeleg stand, vil ansvarleg leigetakar blir kravd for eit gebyr på kr Styreleiar kan bruka skjønn for å vurdera ein fornuftig reduksjon av straffegebyret i visse tilfelle Bruk av fotballsko og anna fottøy med piggar Fotballsko eller anna fottøy med piggar skal aldri brukast inne i Klubbhuset. 2.3 Røyke- og alkoholforbod Det er røykeforbod inne i Klubbhuset. Røyking kan skje utandørs, men då skal oske og sigarettstumpar berre kastast i oskebegeret ved inngangsdøra. Det er totalforbod mot bruk, sal eller anna omsetning av alkohol inni og utanfor Klubbhuset. Alkoholpåverka personar har ikkje tilgang til Klubbhuset og skal visast bort. 2.4 Parkering Parkering av bilar skal skje på parkeringsplassen ved Fister skule og barnehage, eller utanfor Klubbhuset ved særskilte høve. Parkering er forbode i innkjørsla og porten til idrettsplassen. Reglement for Fister Klubbhus Side 4 av 8 Vedteke av styret

5 3. Utleige av Klubbhuset 3.1 Reglar for utleige Søknad om leie Søknad om leige av Klubbhuset skal skje ved munnleg eller skriftleg førespurnad til styreleiar Leigeavtale Leigetakar skal inngå leigeavtale med idrettslaget for å leiga Klubbhuset Reinhald/orden Reinhald og orden skal utførast etter pkt. 2.2 Orden og pkt. 5 Sjekkliste for reinhald. Ved utleige skal alt søppel og avfall i tillegg vera fjerna inne og på utsida av Klubbhuset Tider Utleigearrangement skal avsluttast innan kl. 22:30 på vekedagar og kl. 02:00 i helger Skader Leigetakar er ansvarleg for orden på området og økonomisk ansvarleg for skadar som måtte bli påført bygg, inventar og uteområdet. Eventuelle skadar skal snarast rapporteras til styreleiar Utleigesatsar Utleigesatsane blir fastsett av styret, og er for tida: Tidsbruk Leigeavgift Tidsbruk er all tida som blir 0-4 timer 250,- brukt i lokalet frå eventuell 4-24 timer 500,- førebuing og pynting til timer (fredag-sundag) 1.500,- rydding og vasking etter arrangementet er utført. Leigeavgift må vera innbetalt seinast éi veke før arrangementet. Depositum på kr. 500 skal betalast til idrettslaget så snart bestillinga er stadfesta, og tilbakebetalast straks reinhald er godkjent og eventuelle skadar er gjort opp. Dersom depositum ikkje er innbetalt innan fristen, kan bestillinga bli kansellert. Depositum og leigeavgift skal betalast til Hjelmeland Idrettslag sin konto nr og merkast med ansvarleg leigetakar og leigedato. Reglement for Fister Klubbhus Side 5 av 8 Vedteke av styret

6 4. Sjekkliste for reinhald KJØKKEN Slå av og trekk ut stikkontaktane til kaffitraktarane og vaffeljernet. Vaffeljernet skal vaskast og kaffigruten kastast i søpla. Tøm kjøleskapet for matrestar som dykkar arrangement er ansvarlege for. Slå av komfyren og steikeomnen. Vask alt servise og anna kjøkkenutstyr i oppvaskmaskinen, og set dette på rett plass i skapa. Ikkje forlat Klubbhuset før vaskeprogrammet er ferdig og vaskemaskinen tømt. Reingjer alle benkeplater, komfyren og oppvaskkummen. Vask kjøkkengolvet med våt mopp og eigna vaskemiddel. Vaskeutstyr finn du på bøttekottet. Tøm avfallsdunken og kast søpla i containeren ved innkjørsla. FORSAMLINGSLOKALE OG MØTEROM/STOVE Tørk av bordplater og stolar. Rydd bord og stolar tilbake til plassane sine. Støvsug og vask golvet. TOALETT Vask toalett, spegel og vaskeservant etter normal hygienestandard. Vask golvet med våtmopp. Tøm søppelbøttene for tørkepapir, og kast dette med anna søppel i containeren ved innkjørsla. GARDEROBE/GANG Rydd og vask inngangsparti og gangar. Slå av alle lys, med unntak av lyset i inngangspartiet. Lukk og lås alle vindauge og dører når du forlét lokalet. Ventilasjonsanlegget har automatisk aktiveringsfunksjon, og er aktivert i 15 minutt etter den siste gongen nokon gjekk gjennom inngangsdøra til forsamlingslokalet. Gje beskjed til styreleiar dersom det manglar tørkepapir, såpe, vaskemiddel, moppar, avfallssekkar og liknande. Lokalet skal vera rydda og reingjort innan utløpet av leigetida. Retur av nøkkel avtales med styreleiar. Gje beskjed til styreleiar dersom det eventuelt har oppstått skadar. Depositum blir tilbakebetalt når reinhald er godkjent og eventuelle skadar er gjort opp. Reglement for Fister Klubbhus Side 6 av 8 Vedteke av styret

7 5. Rutinar ved brann 1. Varsla brannvesenet på telefon 110. Lukk igjen dører og vindauge der dette kan gjerast utan fare for liv og helse. 2. Evakuer bygningen gjennom hovudinngang eller naudutgang. Kontroller at alle er komne ut. 3. Start slukking med tilgjengeleg slokkeapparat. Brannslokningsapparat er plassert på under benken kjøkkenet, mellom inngangsdøra og herretoalettet og rett innanfor døra inn til forsamlingssalen. 4. Ta oppstilling på idrettsplassen. Tel opp og kontroller at alle som var i bygningen er komne ut. 5. Meld frå om eventuelle sakna personar til brannbefalet som kjem først fram til brannstaden. Reglement for Fister Klubbhus Side 7 av 8 Vedteke av styret

8 LEIGEAVTALE Det er i dag inngått avtale om leige av Fister Klubbhus mellom Hjelmeland Idrettslag og arrangementsansvarleg: Adr. Tlf. Leigeperiode: Frå (dato) (klokkeslett) Til (dato) (klokkeslett) Føremål: Tal på personar: Leiga omfattar følgjande: Forsamlingssal Anna informasjon: Kioskdrift (skal godkjennast) Kjøkken Møterom/stove Leigetakar er gjort kjent med og aksepterer reglementet som gjeld for Fister Klubbhus. Ein viser særskilt til reglane for reinhald og rydding i reglementet sitt pkt. 2 og 4. Leigetakar stadfestar at vedkomande er personleg ansvarleg for arrangementet som utleiga gjeld for. Leigebeløpet kr Depositum kr skal betalast seinast 1 veke før leigeforholdet startar. for leiga skal betalast ved stadfesting av bestillinga. Betaling av depositum og leige skal skje til Hjelmeland Idrettslag sin konto nr Hugs å merka innbetalinga med leigetakar sitt namn og dato for arrangementet. Depositumet på kr 500, skal dekkja eventuelt manglande reinhald og/eller skadar på bygning/inventar. Nærare avtale om henting og tilbakelevering av nøkkel skal gjerast direkte med styreleiar. Betalt leige blir refundert med 100 % ved avbestilling seinast to veker før arrangementet, og med 50 % ved avbestilling seinast éi veke før arrangementet. Ved seinare avbestilling må leigetakar betala full leige. Depositum for eventuelt manglande reinhald blir refundert når tilfredsstillande reinhald er stadfesta av driftsstyret. Utleigar fråskriv seg eit kvart ansvar for eventuelle skadar/ulemper som leigetakar påfører utleigar eller andre. Stad og dato: For utleigar: For leigetakar: Reglement for Fister Klubbhus Side 8 av 8 Vedteke av styret

1. Partar i leigeavtalen

1. Partar i leigeavtalen 1. Partar i leigeavtalen 1.1. Utleigar Namn: Valle kommune Kontaktperson: Torleif Homme Adresse: Postboks 4, 4747 Valle Mobil: 90 10 19 55 Telefon: 37937500 1.2. Leigetakar Namn:. Adresse:. Postnr/stad:

Detaljer

1. MÅL MED REGLEMENTET 2. BRANNVERN VED UTLEIGE AV KOMMUNALE BYGG OG ANLEGG 3. UTLEIGEREGLEMENT FOR SKULAR OG FLEIRBRUKSAREAL

1. MÅL MED REGLEMENTET 2. BRANNVERN VED UTLEIGE AV KOMMUNALE BYGG OG ANLEGG 3. UTLEIGEREGLEMENT FOR SKULAR OG FLEIRBRUKSAREAL Vedtak i xxxxx, xxxx2015 INNHALD: 1. MÅL MED REGLEMENTET 2. BRANNVERN VED UTLEIGE AV KOMMUNALE BYGG OG ANLEGG 3. UTLEIGEREGLEMENT FOR SKULAR OG FLEIRBRUKSAREAL 3.1. Utleigereglane gjeld for 3.2. Utleigereglane

Detaljer

Vigrahallen. Retningsliner for de som får tildelt treningstid: Versjon 2014

Vigrahallen. Retningsliner for de som får tildelt treningstid: Versjon 2014 Vigrahallen Retningsliner for de som får tildelt treningstid: Versjon 2014 Generelt: Vigrahallen er ein ubemanna hall. Det gjer at det blir stilt større krav til dei lag/ organisasjonar som brukar hallen.

Detaljer

Elevhandbok Gjermundnes vgs Side 1 2014-2015

Elevhandbok Gjermundnes vgs Side 1 2014-2015 Elevhandbok Elevhandbok Gjermundnes vgs Side 1 2014-2015 E-post: Gjermundnes.vgs@mrfylke.no Heimeside: www. Gjermundnes.vgs.no Revidert 15.08.2014 Elevhandbok Gjermundnes vgs Side 2 INNHALD Innhold VELKOMEN

Detaljer

Elevhandbok Gjermundnes vgs Side 1. Elevhandbok 2013-2014. E-post : gjermundnes@mrfylke.no Heimeside : www.gjermundnes.vgs.no

Elevhandbok Gjermundnes vgs Side 1. Elevhandbok 2013-2014. E-post : gjermundnes@mrfylke.no Heimeside : www.gjermundnes.vgs.no Elevhandbok Elevhandbok Gjermundnes vgs Side 1 2013-2014 E-post : gjermundnes@mrfylke.no Heimeside : www.gjermundnes.vgs.no Elevhandbok Gjermundnes vgs Side 2 INNHALD VELKOMEN TIL GJERMUNDNES... 3 SYSTEMARBEID

Detaljer

Reglement og branninstruks

Reglement og branninstruks Reglement og branninstruks Reglement per august 2014 Skulereglement for Vestborg vidaregåande skule Fastsett med heimel i Privatskulelova 3-9 første ledd. Vedteke av skulestyret for Vestborg hausten 2008,

Detaljer

Elevinformasjon 2013-2014

Elevinformasjon 2013-2014 Elevinformasjon 2013-2014 Innhald Side Kart over skulen Kart over Vangen (Voss sentrum) Ved Brann Ordensreglar Fråvær og permisjon - retningslinjer Persmisjonssøknad Ordningar Funksjonar Personalet Klasse

Detaljer

Elevinformasjon 2014-2015

Elevinformasjon 2014-2015 Elevinformasjon 2014-2015 Innhald Side Kart over skulen Kart over Vangen (Voss sentrum) Ved Brann Ordensreglar Fråvær og permisjon - retningslinjer Persmisjonssøknad Ordningar Funksjonar Personalet Klasse

Detaljer

Elevhandbok Gjermundnes vgs Side 1 2015-2016

Elevhandbok Gjermundnes vgs Side 1 2015-2016 Elevhandbok Elevhandbok Side 1 2015-2016 E-post: Gjermundnes.vgs@mrfylke.no Heimeside: www. Gjermundnes.vgs.no Revidert 10.08.2015 Elevhandbok Side 2 INNHALD Innhold VELKOMEN TIL GJERMUNDNES... 3 HUSREGLAR...

Detaljer

Forskrift om innsamling av avfall frå hushald og fritidsbustader i Fjell kommune

Forskrift om innsamling av avfall frå hushald og fritidsbustader i Fjell kommune Forskrift om innsamling av avfall frå hushald og fritidsbustader i Fjell kommune Denne forskrifta er vedteken av kommunestyret i Fjell kommune den 16.06.05 med heimel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern

Detaljer

FORSKRIFT FOR INNSAMLING AV HUSHALDNINGSAVFALL OG SLAMTØMING

FORSKRIFT FOR INNSAMLING AV HUSHALDNINGSAVFALL OG SLAMTØMING FORSKRIFT FOR INNSAMLING AV HUSHALDNINGSAVFALL OG SLAMTØMING KAPITTEL 1: HEIMEL OG GEOGRAFISK VIRKEOMRÅDE Denne forskrifta er vedteken i kommunane: Aurland, Balestrand, Høyanger, Leikanger, Luster, Lærdal,

Detaljer

Skulereglement for Sogn Jord- og Hagebruksskule

Skulereglement for Sogn Jord- og Hagebruksskule 1 Skulereglement for Sogn Jord- og Hagebruksskule www.sjh.no Gitt med tilvising til 3 7 og kapittel 9a i Opplæringslova. Vedteke i skuleutvalet 28.05.2014 Gjeldande frå 01.07.2014 og inntil ny revisjon

Detaljer

ALKOHOLOMSETNADEN I STORD KOMMUNE MÅL OG DELMÅL

ALKOHOLOMSETNADEN I STORD KOMMUNE MÅL OG DELMÅL KAP. 01 KAP. 02 KAP. 03 ALKOHOLOMSETNADEN I STORD KOMMUNE MÅL OG DELMÅL SALS- OG SKJENKEAVGIFTER 1. Kommunen sin bruk av sals- og skjenkeavgifter 2. Avgift for ambulerande løyve og løyve ved opne arrangement

Detaljer

Forskrifter og leveringsvilkår for vatn og avløp

Forskrifter og leveringsvilkår for vatn og avløp Forskrifter og leveringsvilkår for vatn og avløp 6230 Sykkylven Telefon: 70 24 63 00 Telefaks: 70 24 63 01 firmapost@sykkylven-energi.no www.sykkylven-energi.no SYKKYLVEN KOMMUNE FORSKRIFT OM VASS- OG

Detaljer

Orden og Trivsel på Knappskog skule

Orden og Trivsel på Knappskog skule Orden og Trivsel på 1 Innhald Side Forord 3 Forskrift om ordensreglement for 4 Innereglar. 5 Utereglar 6 Reglar i undervisning.. 7 Individuell plan... 8 Reglar for bruk av datarom 9 Ordensreglar for skulane

Detaljer

LOVER. 2 Formål Laget sitt formål er å opparbeide, vedlikehalde og utvikle ei trygg og funksjonell båthamn for medlemmane i laget.

LOVER. 2 Formål Laget sitt formål er å opparbeide, vedlikehalde og utvikle ei trygg og funksjonell båthamn for medlemmane i laget. LOVER 1 Laget sitt namn Laget sitt namn er Naustdal Båtlag, forkorta N.B.L 2 Formål Laget sitt formål er å opparbeide, vedlikehalde og utvikle ei trygg og funksjonell båthamn for medlemmane i laget. Arbeidet

Detaljer

Handbok for Bømlo Folkehøgskule

Handbok for Bømlo Folkehøgskule HANDBOK MÅLSETJINGA VÅR Handbok for Bømlo Folkehøgskule Bømlo Folkehøgskule er ein frilynt folkehøgskule. Målsetjinga vår er å gi elevane læring og meining, der verdiane fred, solidaritet, kreativitet

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE REGLEMENT. for utleie av. kommunale bygg og. møtelokaler

NORD-ODAL KOMMUNE REGLEMENT. for utleie av. kommunale bygg og. møtelokaler NORD-ODAL KOMMUNE REGLEMENT for utleie av kommunale bygg og møtelokaler Milepelen kulturhus, Administrasjonsbygget, Mo bosenter, skolene i Nord-Odal, Prestberget klubbhus, Nord-Odal idrettshall Vedtatt

Detaljer

Lov for SA Naustdal Båtlag

Lov for SA Naustdal Båtlag Lov for SA Naustdal Båtlag Vedteke på årsmøte 26. mars 2015 1 Laget sitt namn Laget sitt namn er SA Naustdal Båtlag, forkorta SA N.B.L 2 Forretningskontor SA Naustdal Båtlag skal ha forretningskontor i

Detaljer

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Sbh. Saknr Formannskapet 08.12.2010 ALM 176/10 Kommunestyret 15.12.2010 ALM 118/10 Formannskapet 23.02.2011 ALM 022/11 Kommunestyret 30.03.2011 ALM

Detaljer

Framlegg til alkoholpolitiske retningsliner for kommunane i Setesdal Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle 2016 2020. 3.

Framlegg til alkoholpolitiske retningsliner for kommunane i Setesdal Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle 2016 2020. 3. Framlegg til alkoholpolitiske retningsliner for kommunane i Setesdal Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle 2016 2020 3.juni 2015 Høyring: Framlegg til alkoholpolitiske retningsliner for Setesdal Side

Detaljer

Elevhefte 2015/2016 1

Elevhefte 2015/2016 1 Elevhefte 2015/2016 1 INNHALD: OM ELEVHEFTET 2 ADRESSER OG TELEFONNUMMER: 3 KVITSUNDPERSONALET 2013/2014: 4 DAGSORDEN: 5 MÅL OG REGLAR FOR SKULE OG INTERNAT: 6 IDEAL: 7 ORDENSREGLEMENT FOR SKULEN: 8 ORDENSREGLEMENT

Detaljer

Abonnementsvilkår. Abonnementsvilkår Sognenett AS, gjeld frå 01.07.2013 1 Omfang

Abonnementsvilkår. Abonnementsvilkår Sognenett AS, gjeld frå 01.07.2013 1 Omfang Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår Sognenett AS, gjeld frå 01.07.2013 1 Omfang Desse abonnementsvilkår (heretter kalla Abonnementsvilkåra) gjeld for abonnement på tenester levert av Sognenett AS (heretter

Detaljer

Del 1; FITJAR VIDAREGÅANDE SITT SKULEREGLEMENT: Gjeld for alle elevar og i alle bygg som er ein del av Fitjar vidaregåande skule.

Del 1; FITJAR VIDAREGÅANDE SITT SKULEREGLEMENT: Gjeld for alle elevar og i alle bygg som er ein del av Fitjar vidaregåande skule. Del 1; FITJAR VIDAREGÅANDE SITT SKULEREGLEMENT: Gjeld for alle elevar og i alle bygg som er ein del av Fitjar vidaregåande skule. A) Fitjar vidaregåande skule har eit informasjonssystem. Ein del av dette

Detaljer

INNHOLD. LOV 2007-06-29 nr 81: Lov om samvirkeforetak (samvirkelova)

INNHOLD. LOV 2007-06-29 nr 81: Lov om samvirkeforetak (samvirkelova) LOV 2007-06-29 nr 81: Lov om samvirkeforetak (samvirkelova) DATO: LOV-2007-06-29-81 DEPARTEMENT: JD (Justis- og politidepartementet) PUBLISERT: I 2007 hefte 6 IKRAFTTREDELSE: 2008-01-01 SIST-ENDRET: LOV-2011-06-24-33

Detaljer

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR MØRE OG ROMSDAL IKS

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR MØRE OG ROMSDAL IKS SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV FOR MØRE OG ROMSDAL IKS 1 Namn Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS (IKA) er ei interkommunal verksemd som er oppretta med heimel i lov om interkommunale

Detaljer

HUSORDENSREGLAR Midtlia Burettslag, gjeldande frå 28.05.15

HUSORDENSREGLAR Midtlia Burettslag, gjeldande frå 28.05.15 1. Føremål Føremålet med husordensreglane er å fremje naboforhold ved å sikre ro, trivsel og tryggleik innomhus og utomhus i Midtlia Burettslag. 2. Husordensreglane, ansvar Alle andelseigarar og bebuarar

Detaljer

Standard Nettleigeavtale - Privatkundar... 3 Standard tilknytningsvilkår - Privatkundar... 14 Definisjoner... 23

Standard Nettleigeavtale - Privatkundar... 3 Standard tilknytningsvilkår - Privatkundar... 14 Definisjoner... 23 INNHALD Standard Nettleigeavtale - Privatkundar... 3 Standard tilknytningsvilkår - Privatkundar... 14 Definisjoner... 23 Energi Norge sine standardavtalar 2007 er eit resultat av tingingar mellom Energi

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Alkoholpolitiske retningsliner for Fjell kommune 2012-2016 - Revisjon

SAKSDOKUMENT. Alkoholpolitiske retningsliner for Fjell kommune 2012-2016 - Revisjon Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2011/3242-26923/2011 Sakshandsamar: Sølvi Fotland Spilde Dato: 22.12.2011 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Alkoholpolitiske retningsliner for Fjell kommune 2012-2016

Detaljer

Handbok IL JOTUN FOTBALL 2013-2016

Handbok IL JOTUN FOTBALL 2013-2016 Handbok IL JOTUN FOTBALL 2013-2016 Side 2 Innhold 1. Innleiing... 4 2. Visjon... 5 3. Overordna mål... 5 4. Praktisk informasjon... 5 4.1. Anlegg, garderobar og klubbhus... 5 4.2. Dugnad... 5 4.3. Kiosk...

Detaljer