Bevaring av kunst i Oslo kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bevaring av kunst i Oslo kommune"

Transkript

1 Oslo kommune Kommunerevisjonen Rapport 7/ Bevaring av kunst i Oslo kommune Kommunerevisjonen integritet og verdiskaping

2 Rapport 7/2006 Publikasjoner fra Kommunerevisjonen i Oslo 1/2005 Regelverk produksjon og forvaltning 2/2005 Offentlige anskaffelser etterlevelse av regelverk. 3/2005 Legevakten bruk av overtid 4/2005 Selvkost lovpålagt renovasjon 5/2005 Selvkost Vann- og avløpsavgift 6/2005 Evaluering av forvaltningspraksis i Bydel Stovner 7/2005 Intern kontroll: effekt prosjektets delleveranse innkjøp/faktura/regnskap 8/2005 Kvalitet i sykehjem Langerud sykehjem 9/2005 Intern kontroll i økonomiforvaltningen samlerapport 10/2005 Økonomisk styring av investeringsprosjekter i Boligbygg Oslo KF 11/2005 Bedre utnytting av KOSTRA 12/2005 Serviceerklæringer i Samferdselsetaten 13/2005 Intern kontroll i og rundt IT-systemer 14/2005 Systemrevisjon av utvalgte aktiviteter i Oslo Havn KF 15/2005 Økonomisk styring og kontroll i Bydel Norstrand 16/2005 Delegasjon av myndighet 17/2005 IKT - status og erfaringer i grunnskolen 18/2005 Turnusplanlegging og utbetaling av t-tillegg i sykehjem 19/2005 Økonomisk styring og kontroll i Bydel Søndre Nordstrand 20/2005 Bydelenes samarbeid med og oppfølging av eldresentrene 21/2005 Evaluering av ordningen med frivillig forvaltning av beboer/brukermidler i sykehjemmene og hjemmetjenestene 22/2005 IA-avtalen i tre bydeler 23/2005 Kontroller i NLP 24/2005 Introduksjonsordningen for flyktninger 25/2005 Startlån-rutiner for regnskapsføring, avstemminger og oppfølging av låneporteføljen 26/2005 Sentralt regnskapsansvar i Oslo kommune 27/2005 Etiske normer og regler knyttet til økonomiforvaltning 28/2005 IT-gjennomgang av transporttjenesten for funksjonshemmede i Oslo kommune 29/2005 Naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser 1/2006 Offentlige anskaffelser - etterlevelse av regelverk 2/2006 Innføring av Gerica i to bydeler i Oslo kommune 3/2006 Kvalitet i skolen. Resultater, undervisning og ledelse ved Groruddalen skole 4/2006 Offentlige anskaffelser - konkurranseelementet i kjøpsprosessen 5/2006 Analyse av pleie- og omsorgstjenester med bruk av KOSTRA 6/2006 Intern kontroll i økonomiforvaltningen samlerapport 2005 For mer informasjon om Kommunerevisjonen og våre rapporter se

3 Bevaring av kunst i Oslo kommune Kommunerevisjonen 1

4 Forvaltningsrevisjonsrapport 7/ Kommunerevisjonen

5 Bevaring av kunst i Oslo kommune Innhold Hovedbudskap... 5 Sammendrag Innledning Bakgrunn Formål og problemstillinger Metode Definisjoner Ansvar og organisering Revisjonskriterier Rapportens struktur Styring og rapportering Revisjonskriterier Beskrivelse av fakta Revisjonens vurdering Anbefaling Direkte konservering Revisjonskriterier Beskrivelse av fakta Revisjonens vurdering Anbefaling Preventiv konservering Revisjonskriterier Klimaforhold Beskrivelse av fakta Revisjonens vurdering Bygg Beskrivelse av fakta Revisjonens vurdering Anbefaling Sikkerhet Revisjonskriterier Beskrivelse av fakta Revisjonens vurdering Anbefaling Oppsummering Styring og rapportering Direkte konservering Preventiv konservering Klimaforhold Bygg Sikkerhet Høringsuttalelser og revisjonens kommentarer til disse Kultur- og idrettsetatens uttalelse Revisjonens kommentarer til høringsuttalelsen...22 Referanser Vedlegg 1: Metode Vedlegg 2: Nærmere utdyping av fakta Vedlegg 3: Organisasjonskart for Kultur- og idrettsetaten Vedlegg 4: Høringsuttalelse fra Kultur- og idrettsetaten Kommunerevisjonen 3

6 Forvaltningsrevisjonsrapport 7/ Kommunerevisjonen

7 Bevaring av kunst i Oslo kommune Hovedbudskap I dette prosjektet baserer revisjonen seg på informasjon fra intervjuer med Kultur- og idrettsetaten ved Kunstsamlingene og Kultur- og kontorbygg Oslo KF (KBY). I tillegg tar revisjonen utgangspunkt i eksisterende faglige rapporter om direkte konservering, klima og bygg utarbeidet av eksterne aktører, noen av dem i samarbeid med Kunstsamlingene. Revisjonen mener at bevaringsforholdene ved Munchmuseet er bra, men ikke optimale mht. gjennomføring av direkte konservering, klimaforhold og sikkerhet. Med utgangspunkt i at Oslo kommunes kunstverk skal bevares på en mest mulig forsvarlig måte ser det ut til at det er forbedringspotensial både med tanke på direkte konservering, klima og sikkerhet ved Stenersenmuseet og Vigeland-museet. Det ser ut til at klimaforholdene på Munch-museet er tilfredsstillende, selv om det fremdeles er forbedringspotensial. På Stenersenmuseet og Vigeland-museet kan det derimot se ut til at klimaforholdene er lite tilfredsstillende. Konsulentrapporter fra OPAK og Multiconsult, KBY og Kunstsamlingene peker alle på store bygningsmessige utfordringer ved Vigeland-museet. Dette er eksempelvis knyttet til vedlikehold av tak og vinduer og mangelen på klimaanlegg. Dette vil etter revisjonens vurdering kunne føre til nye lekkasjer og høy luftfuktighet, noe som ikke er i tråd med det overordnede kravet om å bevare kunsten på mest mulig forsvarlig måte. Det virker som om Det Norske Veritas anbefalte tiltak for utbedring av sikkerheten er tilstrekkelig fulgt opp ved Munch-museet, mens det fremdeles er forbedringspotensial ved Stenersenmuseet og Vigeland-museet. Sammendrag I denne rapporten presenterer Kommunerevisjonen en undersøkelse om hvordan kommunen bevarer sine kunstverk i Munch-museet, Stenersenmuseet og Vigeland-museet. Formålet er å undersøke om Oslo kommunes kunstverk oppbevares på en forsvarlig måte, og peke på hva som eventuelt kan gjøres for å forbedre dette. Oppsummering av de viktigste vurderingene Etter revisjonens vurdering er det positivt at det er utarbeidet tilstandsrapport for Munch-maleriene i tråd med intensjonen i bystyrets vedtak om Opptrappingsplan for Munch-museet. Revisjonen vurderer det som en svakhet at det mangler tilstandsvurderinger av store deler av de resterende kunstverkene. Det arbeidet med direkte konservering som prioriteres og utføres er p.t. primært knyttet til Munch-maleriene. Revisjonen understreker betydningen av at det vektlegges tiltak for direkte konservering også for øvrige samlinger for å sikre best mulig bevaring av kunsten i tråd med de overordnede føringene. Det er utarbeidet en konserveringsplan for Munchmaleriene i tråd med føringene i Opptrappingsplanen. Med utgangspunkt i revisjonskriteriene vurderer revisjonen det likevel som en svakhet at det ikke er utarbeidet konserveringsplaner for samtlige kunstverk ved de tre museene. De viktigste anbefalingene i rapporten Revisjonen anbefaler at etaten vurderer å etablere en plan for eksempelvis når og hvordan slike tilstandsvurderinger skal gjennomføres for de kunstverkene/-samlingene hvor dette ikke er gjennomført etaten vurderer å etablere en overordnet konserveringsplan som muliggjør en langsiktig prioritering av konserveringsarbeidet og oppfølging av hva som gjøres, når og hvorfor det vurderes tiltak for å følge opp utfordringene knyttet til de bygningsmessige forholdene ved Vigelandmuseet, eventuelt at det etableres konkrete planer for hvordan dette kan følges opp det rettes fokus mot egnede klimaforhold, tilstrekkelig magasinkapasitet, bygningsmessige utfordringer og sikkerhetsmessige forhold i den videre utredningen og planleggingen av Stenersenmuseet og Munch-museet etaten etablerer planer for å følge opp anbefalte sikringstiltak i Det Norske Veritas sikkerhetsanalyse for Vigeland-museet Høringsuttalelser I sin tilbakemelding viser Kultur- og idrettsetaten til at revisjonen i sammendraget hevder at det ikke finnes tilstandsvurderinger for kunstverker utenom Munchs kunst. Tilstandsvurderinger finnes ifølge etaten for en større del av kunstverkene, men disse er ikke satt sammen til en helhetlig plan slik konserveringsplanen for Munchs malerier er. Med utgangspunkt i revisjonens anbefalinger, viser etaten til at tiltak bør prioriteres som følger: Kommunerevisjonen 5

8 Forvaltningsrevisjonsrapport 7/ bygningsmessige utfordringer i den videre utredningen og planleggingen av Stenersenmuseet og Munch-museet. Bygningsmessige utfordringer ved Vigeland-museet 2. installasjon av automatisk klimaanlegg og automatiske brannslukkingsanlegg 3. direkte konservering og oppbevaringsforhold - Oppfølging av konserveringsrapporten om Munchs malerier, tilstandsvurdering av Stenersenmuseets samling før flytting til Vestbanen og utredning og utbedring av tiltak for preventiv konservering/oppbevaring av kunstverkene på Vigeland-museet 4. oppgradering av monteringsmetoder og bemanning ved Stenersen- og Vigeland-museet 5. prioritering av konserveringsoppgavene i henhold til kunsthistoriske betydning og bevaringstilstand For øvrig viser etaten til at revisjonens anbefalinger er i samsvar med etatens oppfatning av situasjonen. I sin høringsuttalelse har Kultur- og idrettsetaten kommet med enkelte kommentarer og innspill. Basert på dette har revisjonen presisert enkelte forhold i endelig rapport. 6 Kommunerevisjonen

9 Bevaring av kunst i Oslo kommune 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Oslo kommune eier og forvalter en stor samling av kunstverk. Totalt forvalter Kultur- og idrettsetaten ca kunstverk. Ett av ansvarsområdene til etaten er gjennom bevaring, forskning og formidling å gjøre Oslo kommunes samlinger av bildende kunst tilgjengelige for publikum og nå ut til nye grupper av befolkningen. Etaten har bl.a. ansvar for å forvalte og drifte Munchmuseet, Stenersenmuseet og Vigeland-museet. Samtidig er etaten kommunens faginstans i saker om bildende kunst. Bevaring av kunst er trukket fram som en sentral oppgave av Kultur- og utdanningskomiteen. Komiteen har vist til at kommunens kunstsamlinger må bevares på en mest mulig forsvarlig måte. 1 I denne undersøkelsen ser vi på hvordan kommunen bevarer sine kunstverk i Munch-museet, Stenersenmuseet og Vigeland-museet. I henhold til Det internasjonale museumsrådet (ICOM 2 ) skal et museum samle inn, bevare og siden forske i, formidle og stille ut materielle vitnemål om menneskene og omgivelsene deres. Et mål med museer er å sørge for at samlingene overføres til framtidige generasjoner i så god og betryggende tilstand som mulig, tatt i betraktning oppdaterte kunnskaper og tilgjengelige ressurser (ICOMs museumsetiske retningslinjer, pkt. 6.3). Kommunerevisjonen avgrenser seg til å se på bevaringen av kunst i Munch-museet, Stenersenmuseet og Vigeland-museet. Kunstverkene i disse tre museene omfatter mer enn 2/3 av kommunens kunstverk (basert på antall kunstverk). I Munch-samlingen omfatter dette ca malerier, tegninger og grafiske arbeider. Stenersenmuseet inneholder tre kunstsamlinger; Rolf E. Stenersens samlinger med ca. 300 malerier og et stort antall arbeider på papir, Amaldus Nielsens samling med ca. 300 malerier og 100 tegninger, og Ludvig O. Ravensbergs samling med ca. 160 arbeider. Vigeland-museet inneholder skulpturer, katalogiserte tegninger, tresnitt og negativplater i glass (foto). 3 Utplassert kunst i kommunens virksomheter og utendørs skulpturer inngår ikke i undersøkelsen. 1.3 Metode Denne undersøkelsen er i hovedsak basert på intervju med aktører i Kultur- og idrettsetaten (heretter KIE) sentralt, Kunstsamlingene og museene (som inngår i KIE), og i Kultur- og kontorbygg Oslo KF (heretter KBY). I tillegg er undersøkelsen basert på dokumentgjennomgang. Det redegjøres nærmere for gjennomføringen av undersøkelsen og den metodiske tilnærmingen i vedlegg nr Formål og problemstillinger Formålet med prosjektet er å undersøke om Oslo kommunes kunstverk oppbevares på en forsvarlig måte, og å peke på hva som eventuelt kan gjøres for å forbedre dette. Problemstillinger i undersøkelsen er: Hva gjør Kunstsamlingene/ Kultur- og idrettsetaten for å sikre at kunstverkene ved museene konserveres i tilstrekkelig grad? Hva gjør Kunstsamlingene/ Kultur- og idrettsetaten for å sikre at kunstverkene oppbevares på en forsvarlig måte, dvs. tiltak for preventiv konservering? Hva gjør Kunstsamlingene/ Kultur- og idrettsetaten for å påse at museene sikres i tilstrekkelig grad i forhold til innbrudd, ran osv.? 1.4 Definisjoner Bevaring av kunst kan ifølge Norsk museumsutvikling rapport nr. 8:1998 defineres slik: Direkte konservering er direkte behandling/inngrep i gjenstander for å forsinke nedbrytende prosesser. Dette kan gjøres både fysisk og kjemisk ved bearbeiding av gjenstandene. Restaurering er forsøksvis tilbakeføring av gjenstander til tidligere form, utseende, kvalitet, funksjon. Dette skjer gjennom retusjering og komplettering. Preventiv konservering er kontroll av gjenstandenes omgivelser, oppbevaringsforhold og håndtering, i den hensikt å hindre og/eller redusere nedbrytende og ødeleggende faktorer (ikke direkte inngrep i gjenstanden). Dette kan deles inn i klimakontroll; relativ luftfuktighet (se nedenfor), temperatur, lys og forurensing 1. Merknad fra Kultur- og utdanningskomiteen i tilknytting til behandlingen av budsjettet for ICOM er en organisasjon med formell tilknytning til UNESCO og har konsultativ status ved FNs økonomiske og sosiale råd. 3. I tillegg finnes 235 notisbøker fra perioden Kommunerevisjonen 7

10 Forvaltningsrevisjonsrapport 7/2006 fysisk oppbevaring, tilsyn, håndtering og dessuten kontroll av skadedyr sikring, brann, tyveri, hærverk, adgangskontroll, naturskade, evakuering og restverdisikring Relativ luftfuktighet er det prosentvise forholdet mellom mengden vanndamp som finnes i lufta ved en gitt temperatur og mengden som maksimalt kan finnes der. Ifølge byrådssak 63/02 er museene formålsbygg, dvs. bygg som er spesialtilpasset spesifikke kommunale formål som sykehjem, bibliotek og andre institusjoner. 1.5 Ansvar og organisering KIE ble opprettet fra Kunstsamlingene ble integrert i KIE fra dette tidspunkt, men var tidligere en egen etat. Fra desember 2005 innførte KIE ny organisasjonsstruktur. KIE har etter dette en Avdeling for kunst og kultur som omfatter: Konservering, Munch-museet, Stenersenmuseet, Vigeland-museet, Kunst i Oslo, Sikkerhet, Oslo byarkiv og Kulturtilskudd. 5 Siden Kunstsamlingene i undersøkelsesperioden var en egen avdeling i KIE, henviser vi til Kunstsamlingene i rapporten, og ikke til Avdeling for kunst og kultur. Munch-museet og Vigeland-museet er en del av kommunens kultureiendommer, og inngikk i 2004 og 2005 i KBYs portefølje. KBY ble opprettet Bystyret vedtok , sak 479 å avvikle KBY fra , og overføre ansvaret for museene til Omsorgsbygg Oslo KF. KBY har hatt ansvar for ytre vedlikehold av museene, mens Kunstsamlingene (i 2004) og KIE (i 2005) har hatt ansvar for bl.a. ventilasjonsanleggene, tekniske anlegg og sikkerhet. Stenersenmuseet leier lokaler av Oslo konserthus AS, og er ikke under KBYs ansvar. Revisjonen har ikke undersøkt Oslo konserthus rolle og leieavtalen for Stenersenmuseet i dette prosjektet. Byrådets innstilte den (sak 237) til bystyret at Munch-museet skulle flyttes til Vestbanen. Byrådets innstilling fikk ikke tilslutning i Kultur- og utdanningskomiteen og bystyret. I bystyrets behandling av saken (sak 511) ble byrådet imidlertid bedt om å utrede et tilbygg eller et nybygg på Tøyen. Saken skal også redegjøre for arealbehov, utstillingsbehov og behov for magasiner, forskningsrom og verksted for vedlikehold. Bystyret har allerede vedtatt at Stenersenmuseet skal flyttes til Vestbanen (jf. bystyresak 296 av 4. Jf. byrådet i sak 1231 av Jf. organisasjonskart fra KIE, vedlegg ) når det bygget står klart, trolig ikke før tidligst i Revisjonskriterier Museumsfeltet er ikke lovregulert, med unntak av tilknytningen til kulturminneloven og brannvernloven. 7 Det betyr at det i stor grad er opp til hvert enkelt museum, eller som i dette tilfellet kommunen, å avgjøre hvordan kunsten skal bevares. Revisjonskriteriene er utledet av kommunale krav og føringer i tillegg til faglige normer. Kultur- og idrettsetaten har ansvar for forvaltning og drift av Munch-museet, Stenersenmuseet og Vigelandmuseet. I merknader til budsjett for 2005 viste Kulturog utdanningskomiteen til at: Oslo kommunes kunstsamlinger for en stor del består av testamenterte gaver fra kunstnere og private samlere, og det er avgjørende at disse kunstskattene bevares og sikres på en mest mulig forsvarlig måte (revisjonens kursivering). Verken bystyret eller byrådet har konkretisert nærmere hva dette overordnede kriteriet skal innebære mht. å angi konkret ambisjonsnivå eller aktivitetsnivå for bevaring av kunst for samtlige museer. I den grad det er kommunale krav eller føringer til bevaring av kunst i enkeltstående museer, har revisjonen lagt dette til grunn. Eksempelvis i budsjett for 2005 framgår det at byrådet prioriterer fortsatt opptrapping og sikring av Munch-museet. 8 Det er ikke fattet vedtak med krav/føringer for konservering, klima eller sikkerhet knyttet til Stenersenmuseet og Vigeland-museet. 9 Det er ikke entydig hva som ligger i det å bevare og sikre på en mest mulig forsvarlig måte. I tillegg til enkeltstående saker knyttet til Munch-museet, har Kommunerevisjonen valgt å ta utgangspunkt i faglige normer for bevaring av kunst som er utarbeidet av Norsk Museumsutvikling (NMU), skriftserie 8:1998. Disse faglige normene er også blant kriteriene som ble benyttet i Riksrevisjonens undersøkelse av bevaring og sikring av samlinger ved fem statlige museer. 10 NMU er et faglig rådgivende organ for offentlige myndighe- 6. Ifølge Statsbyggs internettsider med informasjon om pågående prosjekter. 7. I tillegg kommer annet generelt lovverk som arbeidsmiljøloven, offentlighetsloven, forvaltningsloven osv. 8. Dette er knyttet til Opptrappingsplanen, vedtatt av bystyret i sak 321 av , og sak om utbedring av Munchmuseet, vedtatt av bystyret i sak 27 av Revisjonen kan ikke se at det er fattet andre vedtak enn de nevnte som inneholder en konkretisering av hva som ligger i begrepet bevaring og sikring av kunst ved museene. Dette baseres på informasjon fra Kultur- og idrettsetaten samt gjennomgang av en rekke politiske saker fra Dokument nr. 3:9 ( ) 8 Kommunerevisjonen

11 Bevaring av kunst i Oslo kommune ter, men virksomheten retter seg i=éêáåëáéééí=ãçí=ë~ãíj äáöé=ãìëééêk=kjr=inngår nå i organisasjonen ABMutvikling 11. Faglige normer fra NMU benyttes i denne undersøkelsen som grunnlag for å utlede beste praksis. Slike faglige normer er bare rådgivende, og har følgelig ikke samme status som statlige og kommunale krav og føringer. Revisjonskriteriene presenteres nærmere innledningsvis i kapittel 2, 3, 4 og ABM-utvikling står for Statens senter for arkiv, bibliotek og museum. 1.7 Rapportens struktur I den videre framstillingen vil revisjonen presentere styring og rapportering i kapittel 2. Kapittel 3 handler om direkte konservering, kapittel 4 om preventiv konservering og kapittel 5 om sikkerhet. I kapittel 2, 3, 4 og 5 redegjør vi innledningsvis for revisjonskriteriene, deretter undersøkelsens funn og til slutt vurderinger og anbefalinger for hvert enkelt tema. Vi presenterer oppsummeringen av undersøkelsen i kapittel 6. I kapittel 7 presenterer vi høringsuttalelsene til foreløpig rapport, og kommenterer disse. Kommunerevisjonen 9

12 Forvaltningsrevisjonsrapport 7/ Styring og rapportering 2.1 Revisjonskriterier Alle virksomheter i Oslo kommune utarbeider årlig budsjettforslag som behandles og vedtas av bystyret. I tillegg er samtlige virksomheter pålagt å utarbeide en strategisk plan med et fireårs-perspektiv. Den strategiske planen skal (jf. Veileder i strategisk planlegging) rulleres årlig, og den skal inneholde visjon, virksomhetside, mål, strategier og strategiske tiltak. Det er stilt krav til at målene skal være konkretisert og målbare. Virksomhetene skal utarbeide årsberetning i henhold til årlige rundskriv (bl.a. rundskriv nr. 24/2005). I årsberetningen skal det redegjøres for resultater sett i forhold til hovedmål, aktivitetsmål og måltallstabell for tjenesteproduksjon. Det skal rapporteres om avvik, avvikene skal forklares, og det skal redegjøres for tiltak som er iverksatt for å nå forutsatte mål, eventuelt for å rette opp avvik. Krav til innholdet i tertialrapportene er utdypet i egne rundskriv, bl.a. rundskriv nr. 19/2005. I tertialrapporten skal KIE bl.a. rapportere om drift, investeringsprosjekter og måltall for tjenesteproduksjon. 2.2 Beskrivelse av fakta 12 KIE utarbeidet budsjett for 2005, men dette inneholdt ikke aktivitetsmål direkte relatert til bevaring av kunst, eksempelvis konservering, klima, sikkerhet. I strategisk plan for Kunstsamlingene for 2004 var det satt opp tiltak knyttet til konserveringsplaner for samlingene av museene og kontrollen av sikkerhet, lys og klima i Munch-museet og Stenersenmuseet. For Vigelandmuseet var det satt som tiltak å bedre lagringsforholdene i kjelleren. Det ble ikke laget strategisk plan i KIE for Dette arbeidet skal ifølge etatsleder 12.For nærmere informasjon om styring og rapportering, se vedlegg nr. 2. komme på plass for Etatsleder gir flere eksempler på mulige konkretiseringer av mål for etaten når det gjelder bevaring av kunst. I 2005 rapporterte etaten tertialvis til byrådsavdelingen i tråd med målsetninger fastsatt i budsjettet, primært relatert til økonomi, investeringer og aktuelle verbalvedtak. Museene og Kunstsamlingene rapporterte ikke skriftlig til etaten (sentralt) om klimaforhold, -målinger osv. Ifølge Kunstsamlingene ble slike rapporter heller ikke etterspurt. 2.3 Revisjonens vurdering Revisjonen understreker betydningen av at det utarbeides både langsiktige og kortsiktige planer med konkrete mål og tiltak for bevaring av kunst. 13 Revisjonen anser at en plan med konkrete mål gjør det mulig å rapportere på, og følge opp i forhold til status, hva som skal gjøres, når og hvorfor. Revisjonen merker seg at KIE formidler at de vil få på plass en strategisk plan for 2006, der det også skal lages konkrete mål for bevaring av kunst. Revisjonen ser positivt på at KIE har avgitt tertialrapporter i tråd med kravet. 2.4 Anbefaling Revisjonen anbefaler at etaten realiserer sin intensjon om å utarbeide en strategisk plan for 2006 i tråd med prinsipper om målstyring i Oslo kommune, og rapporterer i forhold til den. 13. Strategisk planlegging og årsplanlegging er også nærmere beskrevet i Kommunerevisjonens rapport nr. 14/2003 om Strategisk planlegging og årsplanlegging i Oslo kommune (Oppfølging av rapport av mars 1997 om Kartlegging av strategi- og årsplanlegging i Oslo kommunes virksomheter). 10 Kommunerevisjonen

13 Bevaring av kunst i Oslo kommune 3. Direkte konservering Nedenfor ser vi nærmere på direkte konservering, dvs. direkte behandling/inngrep i gjenstander for å forsinke nedbrytende prosesser. 3.1 Revisjonskriterier I Opptrappingsplanen for Munch-museet vedtatt av bystyret den , sak 321, besluttet bystyret mer konkrete krav til bevaring av Munch-maleriene. 14 Av vedtaket framgår det at det skal gjennomføres en tilstandsvurdering av Munch-maleriene. I saken ble det dessuten vist til at det bør foretas en gjennomgang av kunsten med utarbeidelse av en konserveringsplan slik at oversikt over og status for bevaringsbehovet kommer på plass. Konserveringsetterslepet bør tas inn. I tilknytning til hvordan arbeidet med direkte konservering skal prioriteres ble det vist til i Opptrappingsplanen at det er uheldig at utlånsvirksomheten setter rammene for konserveringen.( ). Det stilles ikke spesielle krav om bevaring av kunst i gavebrevene fra Munch, Vigeland, Stenersen og Nielsen. Derimot uttrykkes det i gavebrevet etter Ravensberg at Kommunen forplikter seg til å holde kunstverkene i forsvarlig stand, og treffe fornødne foranstaltninger til at denne bestemmelse erholdes hvis verkene ( ) lånes ut. Tilfredsstillende bevaring må ifølge NMU 1998:8, (heretter NMU) kap. 1 innarbeides i alle ledd i organisasjonen. Det vises til at museene bør ha kartlagt samlingenes og gjenstandenes tilstand, dvs. bedømme gjenstandenes nåværende fysiske tilstand og nåværende og framtidige behov for tilsyn og konservering (NMU). I tillegg bør det utarbeides en konserveringsplan, dvs. en plan for bevaring, der ansvar, akseptable nivåer og forslag til tiltak settes i sammenheng med risiko, prioriteringer og økonomiske muligheter (NMU). 14.I tilknytning til Opptrappingsplanen er det bevilget kr. 10 mill. i 2004, kr. 13 mill. i 2005 og kr. 16 mill. for 2006, og det skal i henhold til planen bevilges kr. 11. mill. i For nærmere beskrivelse av fakta om direkte konservering, se vedlegg nr Beskrivelse av fakta 15 Tilstandsvurderinger av kunsten Norsk institutt for kulturminneforskning (heretter NIKU) har i samarbeid med en representant fra Kunstsamlingene gjennomført en tilstandsvurdering av kommunens Munch-malerier (NIKU 2005). I tillegg til dette har konserveringsenheten ved Kunstsamlingene gjennomført tilstandsvurderinger av kunstverk som har vært på utlån/utstilling i samlingene på Munch-museet og Stenersenmuseet. På Vigeland-museet er det gjennomført tilstandsvurderinger av noen få kunstverk i Vigelands samlinger av skulpturer, arbeider på papir og negativplater i glass, bl.a. rapporter om tegninger og grafikk av 2003 og rapporter om tegninger på rull og negativplater i glass av Det er også startet opp et arbeid for tilstandsvurdering av arbeider på papir og av skulpturer i utstillingsområdet på Vigeland-museet. Behov for direkte konservering - konserveringsetterslep Tilstandsvurderingen av kommunens Munch-malerier som ble gjennomført av NIKU i 2005, viser at det er et konserveringsetterslep for flere av maleriene. Behovet for direkte konservering av maleriene er i rapporten anslått til ca. 53 årsverk. Gjennom Opptrappingsplanen bevilges det totalt sett 50 millioner. Disse midlene skal brukes til forskning, formidling, sikring, preventiv konservering og til direkte konservering. Ifølge Kunstsamlingene er 1.1 mill per år bevilget til opprettelse av 2 midlertidige konservatorstillinger i tillegg til konservering av monumentalmaleriene Solen og Alma Mater 16. Stikkprøvene fra Vigeland-museet av 2003 (ifølge rapport fra Finborud 2003) viste at det er estimert ca. 10 årsverk til demontering av passepartouter og utskifting av omslag og arkivbokser for grafikk og tegninger. Dette gjøres på bakgrunn av at papiret som kunsten oppbevares i er syreholdig og kan skade kunsten. I tillegg er det estimert ca dagers arbeid med å digitalisere negativplater i glass (Refsum/Witek 2005). For øvrig er det ikke gjort beregninger av behovet for direkte konservering ved de tre museene. Ifølge Kunstsamlingene er det imidlertid gitt uttrykk for at det er et etterslep knyttet til samlingene ved Stenersenmuseet og Vigeland-museet, og at tiden/ressursene ikke strekker til. Det bemerkes i tillegg at det gjøres mye i tilknytning til skulpturene i parken, og at skulpturkonservatorene prioriterer uteskulpturene. 17 Konserveringsplaner og prioritering av konserveringsarbeidet I forbindelse med gjennomføring av tilstandsvurderingen utarbeidet NIKU en konserveringsplan for Munchmaleriene. Kunstsamlingene opplyser at de gjennom arbeidet med å tilstandsvurdere kunstverk på Vigeland-museet vil legge grunnlaget for å lage en konserveringsplan for Vigelands arbeider. Ifølge Kunstsamlin- 16.Denne presiseringen er lagt til etter at foreløpig rapport ble sendt til Kultur- og idrettsetaten med utgangspunkt i tilbakemelding fra etaten i møte den Skulpturene i parkene ikke er omfattet av denne undersøkelsen, og revisjonen redegjør derfor ikke nærmere om direkte konservering av disse i denne omgang. Kommunerevisjonen 11

14 Forvaltningsrevisjonsrapport 7/2006 gene er det ikke utarbeidet konserveringsplaner for kunstsamlingene på Stenersenmuseet, eller for øvrige deler av samlingene ved Munch-museet og Vigelandmuseet. Kunstsamlingene viser til to vesentlige utfordringer knyttet til arbeidet med direkte konservering; utlånstakten og bemanningen. Fra enkelte informanter i Kunstsamlingene gis det uttrykk for at det er utlånstakten som styrer prioriteringen av hva som skal konserveres. De gir uttrykk for at dette kan komme i konflikt med de prioriteringene som gjøres på faglig grunnlag. Ideelt sett baseres prioriteringen av konserveringsarbeidet seg på en samlet vurdering av kunsthistorisk betydning, tilstanden/konserveringsbehovet for de enkelte maleriene og hvorvidt kunsten skal stilles ut eller ikke (NMU, kap. 1). I Opptrappingsplanen ble det uttrykt at det var uheldig at utlånstakten styrer konserveringsarbeidet, og at det var nødvendig at utlånstakten ble redusert, slik at en fikk gjennomført det arbeidet med direkte konservering som var nødvendig. 3.3 Revisjonens vurdering Tilstandsvurderinger av kunsten Revisjonen vurderer det som positivt at det er gjennomført tilstandsvurderinger av Munch-maleriene i tråd med intensjonene i Opptrappingsplanen. Revisjonen vurderer det som positivt at det er utarbeidet tilstandsrapport for de mest verdifulle delene av kunstsamlingene. Med utgangspunkt i faglige normer om at kunstverk bør tilstandsvurderes, anser revisjonen likevel at det er en svakhet at dette ikke er gjennomført for store deler av resterende kunstverkene ved de tre museene. Revisjonen viser til at tilstandsvurderinger danner grunnlaget for å ha overordnet/spesifikk innformasjon om konserveringsbehovet, for så å iverksette nødvendige tiltak for å bevare kunsten. Behov for konservering - konserveringsetterslep Gjennom Opptrappingsplanen er det bevilget midler til tiltak for blant annet å redusere konserveringsetterslepet for Munch-maleriene (se ovenfor). Basert på informasjon fra Kunstsamlingene ser de ut til at det konserveringsarbeidet som prioriteres og utføres p.t. er knyttet til Munch-maleriene, og dette er i tråd med Opptrappingsplanen. 18 For samlingene av grafikk og tegninger ved Vigelandmuseet er det oppgitt at det er behov for ca. 10 årsverk for å ivareta konserveringsetterslepet (Finborud 2003). Det er imidlertid ikke oversikt over konserveringsetterslepet for resten av kunstverkene ved de tre museene. Samlet sett er det derfor ikke mulig å si noe om hvor stort et eventuelt avvik er mellom faktisk konservering og behov. 19 På grunnlag av informasjon fra Kunstsamlingene ser det imidlertid ut til å være et konserveringsetterslep også for disse kunstverkene ved Stenersenmuseet og Vigeland-museet, samtidig som det i liten grad gjennomføres direkte konservering av kunstverkene. Et unntak fra dette er Munch-maleriene i Stenersensamlingen og kunstverk som lånes ut/stilles ut. På grunnlag av ovennevnte informasjon fra Kunstsamlingen om konserveringsetterslep, og direkte konservering av kunstverk ved Stenersenmuseet og Vigelandmuseet, mener revisjonen at det ser ut til at den overordnede føringen om å bevare Oslo kommunes kunstsamlinger på en mest mulig forsvarlig måte (jf. punkt 1.6) ikke ivaretas i tilstrekkelig grad. Revisjonen ønsker å understreke at det også må rettes oppmerksomhet mot de forpliktelsene kommunen har når det gjelder bevaringen av samlingene ved Stenersenmuseet og Vigeland-museet. Konserveringsplaner og prioritering av konserveringsarbeidet Ifølge faglige normer (NMU) bør det utarbeides en plan for bevaring med bl.a. forslag til tiltak sett i sammenheng med risiko, prioriteringer og økonomiske muligheter. Med utgangspunkt i dette, vurderer revisjonen det som positivt at det er utarbeidet en konserveringsplan for Munch-maleriene. Dette er også i tråd med forutsetningene i Opptrappingsplanen. Med utgangspunkt i revisjonskriteriene vurderer revisjonen det likevel som en svakhet at det ikke er utarbeidet konserveringsplaner for samtlige kunstverk ved de tre museene. På bakgrunn av faglige normer vurderer en overordnet konserveringsplan kan være nyttig sett i forhold til å ivareta verdiene på kunstverkene, og for å sikre at kunstverkene bevares mest mulig forsvarlig i tråd med kravene. 18.Revisjonen har ikke vurdert hvorvidt midlene i opptrappingsplanen faktisk dekker det behovet som er estimert for Munchmaleriene. 19.Revisjonen har ikke vurdert og estimert konserveringsetterslepet selv. I den grad det er vist til konserveringsetterslep, henspeiler dette til beregninger anført i rapporter av NIKU, Finborud, Godzimirska eller Refsum/Witek. 12 Kommunerevisjonen

15 Bevaring av kunst i Oslo kommune 3.4 Anbefaling Revisjonen anbefaler at etaten vurderer å etablere en plan for eksempelvis når og hvordan slike tilstandsvurderinger skal gjennomføres for de kunstverkene/- samlingene hvor dette ikke er gjennomført 20 overordnet konserveringsplan som muliggjør en langsiktig prioritering av konserveringsarbeidet i tillegg til oppfølging av hva som gjøres, når og hvorfor 20.Anbefalingen er presisert ytterligere etter høringsrunden på grunnlag av tilbakemelding fra Kultur- og idrettsetaten. Dette er en presisering som ikke endrer meningsinnholdet fra revisjonens side. Kommunerevisjonen 13

16 Forvaltningsrevisjonsrapport 7/ Preventiv konservering Nedenfor presenterer vi tiltak for preventiv konservering, dvs. kontroll av gjenstandenes omgivelser, oppbevaringsforhold og håndtering, i den hensikt å hindre og/eller redusere nedbrytende og ødeleggende faktorer (jf. kap. 1.4). I denne delen skiller vi mellom klimaforhold, inkludert rutiner for å følge opp dette, og bygg. Både klimaforhold og bygningsmessig stand vil kunne virke inn på bevaringsforholdene. Dette kommer vi tilbake til i presentasjonen nedenfor. 4.1 Revisjonskriterier Det er flere faktorer som bidrar til nedbryting av gjenstander. De viktigste faktorene er relativ luftfuktighet og temperatur samt vibrasjoner ved transport. I tillegg vil faktorer som lys, luftforurensing og biologisk nedbryting påvirke gjenstandene. Materialer har ulike egenskaper, og påvirkes på ulike måter av klimaforhold. 21 I sak om Opptrappingsplan for Munch-museet framgår det at klimaanlegget må utbedres og at bygningen bør ha tilstrekkelig vedlikehold. Saken ble tatt til orientering av bystyret i sak 321 av I henhold til NMU vil følgende normer være viktige sett i forhold til preventiv konservering: 22 Klimaet må være tilpasset kravene til de ulike materialgruppene. 23 Dette betinger at det må være muligheter for måling av klimaet og klimaregulering ved behov, og at kunstverkene bør være sortert etter klimakrav. Hyppige klimavariasjoner av kortere varighet (uker, døgn, timer) bør unngås. Langsomme variasjoner (årstid) kan aksepteres innenfor gitte rammer Klima skal kontrolleres kontinuerlig og systematisk. Lysforholdene skal være tilpasset bevaringskrav. Dvs. at dagslys i størst mulig grad skal stenges ute fra utstillingslokaler og magasiner. Dersom det ikke er mulig, skal dagslyset filtreres for stråler fra ultrafiolett lys. Museet skal ha rutiner for kontroll av lysforholdene. 21.Eksempelvis kan arbeider på papir trekke til seg fuktighet og syre og endre form, gulne og/eller oppløse seg raskere. Gips kan påvirkes av fuktighet ved at armeringsjern kan utvide seg, ruste og korrodere slik at gipsen kan slå sprekker og slik skade/ødelegge skulpturene. Høy relativ luftfuktighet kan føre til mugg og flekker, (NMU, kap. 3). 22.Kommunerevisjonen presenterer ikke samtlige normer som er vist til i NMU, da det var nødvendig å gjøre en avgrensing i forhold til prosjektets innretning. 23.Hovedprinsippet for bevaring av de fleste gjenstander er % relativ luftfuktighet og maksimum C (helst lavere). Et unntak fra dette er negativplater i glass som bør ha det tørt, med maks 42 % relativ luftfuktighet, og ikke over 21 C (Refsum). Det skal være regelmessig kontroll av eventuelle biologiske angrep (sopp, råte). Utstillinger og magasiner skal rengjøres rutinemessig med egnede metoder og produkter. Hvis støv og skitt får lov til å ligge i fred, vil dette skape gode forhold for biologiske angrep, og feilaktig rengjøring kan være svært ødeleggende/ nedbrytende hvis det ikke utføres etter enkel opplæring (NMU, kap 6). En annen faktor som kan påvirke klimaet innendørs er bygningen i seg selv. Den bygningsmessige tilstanden vil kunne gjøre den mer/mindre egnet til å hindre at klimaet innendørs blir påvirket av temperatur og fuktighet utendørs (variasjoner i vær og temperatur i de ulike sesongene). Yttervegger og tak kan beskytte mot fuktighet, vind, varme, kulde og lys, og bygninger i seg selv kan derfor ha egenskaper som klimaskjerm (NMU, kap. 5). Slik klimaskjerming knyttes bl.a. til god isolering, god solavskjerming og stor tetthet med kontrollert luftskifte. Ifølge NMU skal magasiner og utstillingslokaler være utformet og innredet slik at slitasje på gjenstandene reduseres mest mulig. Utforming og innredning av magasiner kan koples opp mot tilstrekkelig plass/kapasitet i tillegg til faktisk innredning. Problemstillingen relatert til magasiner og brannsikring omtales i kapittel 5. KBY har fram til hatt ansvar for at Munchmuseet og Vigeland-museet er godt vedlikeholdte og tilpassede (jf. vedtekter for KBY, 3). 4.2 Klimaforhold Beskrivelse av fakta 24 Luftfuktighet, temperatur og lysforhold På Munch-museet er det ifølge Kunstsamlingene gjennomført utbedringer av klimaanlegget. På grunnlag av utbedringene opplyser Kunstsamlingene at luftfuktigheten og temperaturen i magasinene og utstillingslokalene nå er tilfredsstillende, men at det fremdeles kan bli bedre. Det påpekes fra Kunstsamlingene at det fortsatt er for tidlig å vite om iverksatte tiltak for utbedring av klimaforholdene har bidratt til stabilitet i løpet av en årssyklus, dvs. hvordan temperatur og endringer i fuktigheten utendørs påvirker temperatur og fuktighet innendørs. I samtaler med ansatte ved museene og Kunstsamlingene, ble det opplyst at klimaforholdene ved Stener- 24.For nærmere beskrivelse av fakta om preventiv konservering, se vedlegg nr Kommunerevisjonen

17 Bevaring av kunst i Oslo kommune senmuseet og Vigeland-museet er dårlige. På Stenersenmuseet skyldes dette primært luftfuktighet og lekkasjer. På Vigeland-museet skyldes dette luftfuktighet og temperatursvinginger, tidvis også lekkasjer. I en rapport fra Multiconsult framgår det at det er gjort målinger som viser at luftfuktigheten har variert fra % og temperaturen fra C (Multiconsult 2005). Ifølge ansatte ved Vigeland-museet har luftfuktigheten blitt bedre etter at kjelleren ble drenert i Revisjonen har fått opplyst at det både ved Stenersenmuseet og Vigeland-museet i enkelt perioder har vært behov for å sette ut bøtter i utstillingslokalene for å fange opp vann fra lekkasjer. I samtaler med Kunstsamlingene er det gitt uttrykk for at lysforholdene ved Munch-museet er bra. Av ansatte på Stenersenmuseet ble det opplyst at lysforholdene ikke er bra for kunsten, da lysstyrken tidvis både blir for sterk og at det benyttes lys med UV-stråler. Også ved Vigeland-museet fikk revisjonen opplyst at lysforholdene ikke er optimale. I dette tilfellet e det knytte til kunstverkene på papir og negativplater i glass (Finborud 2003 og Godzimirksa 2005), samtidig som lys ikke anses som viktig i forhold til skulpturene ifølge konserveringsenheten. Klimaanlegg og klimamåling På Munch-museet eksisterer det ifølge Kunstsamlingene både tilfredsstillende klimaanlegg og klimamåling. På Stenersenmuseet er det et gammelt ventilasjonsanlegg som ifølge Kunstsamlingene ikke gir tilfredsstillende regulering av klima. Klimamålingsapparatet ved Stenersenmuseet er heller ikke tilfredsstillende da det er unøyaktig. Det er ikke klimaanlegg på Vigeland-museet. I rapport fra Multiconsult påpekes mangler ved det eksisterende ventilasjonsanlegget, og det anbefales at anlegget byttes ut i sin helhet (Multiconsult 2005). Det gjennomføres ifølge Kunstsamlingene klimamålinger ved Vigeland-museet. Rutiner for og kontroll av klima 25 Ifølge ansatte ved Munch-museet er det rutiner for kontroll og oppfølging av klimaanlegg og klimamålingsapparat. På Stenersenmuseet har revisjonen fått opplyst at det kun er sporadiske kontroller av klimamålingene sett i forhold til de målingene som blir gjennomført fra Oslo Konserthus AS. På Vigeland-museet opplyses det at en er i ferd med å etablere rutiner for å kontrollere og følge opp klimamålingene. 25.I brev om utsendelse av foreløpig rapport ba revisjonen om å få tilsendt skriftlige rutinebeskrivelser fra etaten. På denne bakgrunn er det foretatt noen få tekstlige justeringer i denne delen. Det er kontroll av lysforhold, potensielle vannskader og forhold som råte- og muggsopp på Munch-museet. Det er også rutiner for rengjøring av utstillingslokaler og magasiner. På Stenersenmuseet er det ifølge Kunstsamlingene rutiner for kontroll av potensielle vannlekkasjer, råtesopp og muggsopp. Det er ikke regelmessig kontroll av lysforholdene ved museet. Videre er det faste rutiner for rengjøring av utstillingslokalet, men ikke for magasinet 26. Ved Vigeland-museet er det ifølge sikkerhets- og driftsansvarlig ikke etablert rutiner for jevnlig kontroll av råtesopp og muggsopp og lysforholdene. Revisjonen har fått opplyst at det er etablert rutiner for rengjøring av museets utstillingslokaler. Det er imidlertid ikke kjøpt tjenester til renhold av magasinene fram til midten av mars Revisjonens vurdering 28 Luftfuktighet, temperatur og lysforhold Kunstsamlingene viser til at klimaanlegget på Munchmuseet er utbedret i tråd med Opptrappingsplanen. Ifølge Kunstsamlingene virker det som at klimaforholdene på Munch-museet er tilfredsstillende, samtidig som de formidler at det fremdeles kan være forbedringspotensial. Det ser imidlertid ut til at klimaforholdene er lite tilfredsstillende ved Stenersenmuseet og Vigeland-museet. Forholdene på Vigeland-museet med en variasjon i luftfuktigheten fra % og temperatur fra C (Multiconsult 2005), er langt unna idealverdiene på % luftfuktighet og C (NMU, kap 3). På bakgrunn av informasjonen om klimaforholdene ved Stenersenmuseet og Vigeland-museet synes det som at kriteriet om egnet klima, dvs. stabil og ideell luftfuktighet og temperatur, ikke er ivaretatt i tilstrekkelig grad. På grunnlag av informasjon fra Kunstsamlingene merker revisjonen seg at lysforholdene synes tilfredsstillende ved Munch-museet, men ikke ved Stenersenmuseet og heller ikke for papirarbeider og negativplater i 26.Basert på informasjon mottatt som ledd i høringsrunden, ble det oppgitt at magasinet støvsuges ved behov. 27. Dette skal ifølge Kunstsamlingene iverksettes fra midten av mars Revisjonen har ikke selv undersøkt klimaforholdene eller de konkrete rutinene ved de tre museene i denne sammenheng, men vi baserer oss på muntlig informasjon fra Kunstsamlingene, Kultur- og idrettsetaten sentralt og ansatte ved museene, på merknader om klimaforhold i en rapport om Vigelandmuseet (Multiconsult), og i rapport om tilstandsvurderinger av arbeider på papir (Finborud 2003 og Godzimirska/Refsum 2005) og negativplater i glass (Refsum/Witek, 2005). Kommunerevisjonen 15

18 Forvaltningsrevisjonsrapport 7/2006 glass ved Vigeland-museet. Lysforhold vil kunne virke uheldig på kunstverk og skade disse, med unntak av gipsskulpturer. Med utgangspunkt i mottatt informasjon om Stenersenmuseet og Vigeland-museet, synes det ikke som at kriteriet om at lysforholdene skal være tilpasset bevaringskrav er tilstrekkelig ivaretatt ved disse museene. Dette vil etter revisjonens vurdering være et element som må vurderes i den videre planleggingen av Stenersenmuseet. I tillegg anser revisjonen at det vil være nyttig å vurdere tiltak for å bedre lysforholdene ved Vigeland-museet. Klimaanlegg og klimamåling Basert på informasjon fra Kunstsamlingene virker det som at klimaanlegget er tilfredsstillende ved Munchmuseet, men ikke ved Stenersenmuseet og Vigelandmuseet. Et dårlig eller manglende klimaanlegg vil innebære en risiko for at en ikke klarer å holde temperatur og fuktighet innen anbefalte nivå. Mangelen på klimaanlegg ved Vigeland-museet gjør at det ikke er mulig å regulere klimaet for å få egnede klimaforhold i tråd med kriteriene. På dette grunnlag, vurderer revisjonen at det vil være viktig med fokus på nevnte forhold i ev. planer om utbedring av tekniske forhold ved Vigeland-museet. Siden Stenersenmuseet skal flytte til Vestbanen, og det er Oslo konserthus AS som eier bygget, anser revisjonen at det ikke er hensiktsmessig å anbefale omfattende tiltak knyttet til klimaanlegget ved dette museet. Det virker, ifølge Kunstsamlingene, som at klimamålingene fungerer tilfredsstillende ved Munch-museet og Vigeland-museet, men ikke ved Stenersenmuseet. 29 Jevnlige og nøyaktige klimamålinger er en forutsetning for å få kunnskap om og for å kunne regulere klimaet i tråd med anbefalte verdier (NMU). Revisjonen vurderer det som viktig at det legges til grunn både tilfredsstillende klimaanlegg og klimamålinger i planleggingen og utredningen av utbyggingen av de nye lokalene for Stenersenmuseet. Rutiner for og kontroll av klima På grunnlag av informasjon fra Kunstsamlingene og ansatte ved museene, vurderer revisjonen det som positivt at det ser ut til å være etablert rutiner i tråd med kravene for kontroll og oppfølging av klimaanlegg og klimamålinger ved Munch-museet. 29.Revisjonen har ikke undersøkt hvorvidt det er nok målepunkter ved de ulike museene. Dette er bare delvis ivaretatt ved Stenersenmuseet og Vigeland-museet; På Stenersenmuseet er det bare sporadiske kontroller av klimamålingene, mens slike rutiner ifølge Kunstsamlingene er i ferd med å etableres ved Vigeland-museet. Klimamålingene må kontrolleres, justeres og vedlikeholdes jevnlig i tråd med faglige normer for å unngå feilmarginer (NMU). På dette grunnlag mener revisjonen at det bør vurderes tiltak for å sikre at det gjennomføres jevnlig kontroll med klimamålinger både ved Stenersenmuseet og Vigeland-museet. Revisjonen merker seg at det ikke er klimaanlegg ved Vigeland-museet, og det kan derfor ikke vises til kontroll av dette. På Stenersenmuseet er det Oslo konserthus AS som har ansvar for klimaanlegget. Basert på informasjon fra Kunstsamlingene, er det rutiner i tråd med kravene om kontroll av lysforhold, potensielle vannskader, og forhold som råtesopp og muggsopp ved Munch-museet. Også ved Stenersenmuseet er det etablert ovennevnte rutiner i tråd med kravene, med unntak av kontroll av lysforholdene. Ved Stenersenmuseet anser revisjonen at utfordringen er knyttet til selve lysforholdene, og ikke til kontrollen av disse. 30 Revisjonen merker seg at det ved Vigelandmuseet ikke er etablert rutiner for jevnlig kontroll av råte- og muggsopp og lysforholdene. Basert på kriteriet om kontroll av lysforhold, mener revisjonen det bør etableres rutiner for å følge opp dette. På grunnlag av informasjon fra Kunstsamlingene vurderer revisjonen det som positivt at det er etablert rutiner for rengjøring av utstillingslokaler og magasiner i tråd ved kravene ved Munch-museet. Revisjonen ser og positivt på at det er etablert rutiner for rengjøring av utstillingslokalene ved Stenersenmuseet og Vigelandmuseet. På grunnlag av kriteriet om renhold også i magasiner, vurderer revisjonen det ikke som tilfredsstillende at slike rutiner ikke er på plass ved de to sistnevnte museene. 4.3 Bygg Beskrivelse av fakta 31 Kunstsamlingene gir uttrykk for at det ikke er nok kapasitet i magasinene på Munch-museet. Det er m.a.o. ikke plass til all kunsten i magasinene, og en del kunst må bevares i ikke-klimatiserte områder og i rom med vannrør i taket. 32 På Stenersenmuseet observerte revisjonen bl.a. vannrør i taket i magasinet, og at en hadde beregnet posisjon for hvor hyllene skulle stå for å unngå at vannrørene skulle dryppe direkte på kunsten ved ev. lekkasjer. Revisjonen observerte også at kunstverk sto lagret både i hyllesystem og langs veggene i magasinet. Ifølge Kunstsamlingene er det også store utfor- 30.Som vist til ovenfor. 31. For nærmere beskrivelse av fakta om bygg, se vedlegg nr Den kunsten som oppbevares utenfor magasinene gjelder ikke Munchs kunst, men den delen som gjelder Kunst i Oslo, dvs. kunst utplasseres i virksomheter i Oslo kommune. 16 Kommunerevisjonen

19 Bevaring av kunst i Oslo kommune dringer knyttet til bl.a. plassmangel og dårlige vinduer i magasinene i kjelleren på Vigeland-museet. Revisjonen observerte at kunsten i enkelttilfeller er stablet oppå hverandre på grunn av plassmangel. For øvrig er kunsten lagret i hyllesystem, og en del i skap. På det tidspunktet revisjonen fikk omvisning i kjelleren på museet, ble det også observert vinduer i dårlig forfatning, bl.a. med skade/hull. Revisjonen har senere mottatt informasjon om at vinduene nå skal være tettet, uten at revisjonen har foretatt noen egen befaring for å undersøke dette. Både fra KIE og KBY er det gitt uttrykk for bygningsmessige utfordringer spesielt ved Vigeland-museet når det gjelder taket. Dette støttes også av rapport fra OPAK og Multiconsult. Multiconsult har også gjort undersøkelser av bl.a. ventilasjonsanlegget ved Vigeland-museet, og det framgår at anlegget er i så dårlig forfatning at det anbefales byttet ut i sin helhet. Både KBY, KIE sentralt og Kunstsamlingene har vist til et stort behov for bygningsmessig oppgradering av Vigeland-museet. Ansatte ved de tre museene har også gitt uttrykk for at det er logistikkutfordringer, eksempelvis ved transport av store kunstverk som ikke går inn i heiser, terskler og mangel på heis (ved Vigeland-museet). I tillegg framgår det at det er en sikkerhetsmessig utfordring knyttet til flytting av kunstverk. Logistikkutfordringer kan ha ulike årsaker ved de tre museene Revisjonens vurdering Basert på informasjon om Vigeland-museet ser det ut til å være store bygningsmessige utfordringer eksempelvis knyttet til vedlikehold av tak og vinduer. Dette vil etter revisjonens vurdering kunne føre til nye lekkasjer og høy luftfuktighet, noe som ikke er i tråd med det overordnede kravet om å bevare kunsten på mest mulig forsvarlig måte. Fra er det Omsorgsbygg Oslo KF som har ansvar for Munch-museet og Vigelandmuseet. Revisjonen anser det som viktig at det vurderes tiltak for å følge opp de bygningsmessige forholdene ved Vigeland-museet så fort som mulig. Det virker også å være bygningsmessige utfordringer ved Munch-museet og Stenersenmuseet. Ifølge faglige normer er bygninger i seg selv vesentlige for bevaring av kunst, og dette er knyttet til bygningers egenskaper bl.a. isolering, solavskjerming, treghet mht. varmetap osv. Revisjonen understreker betydningen av bygningsmessige forhold vektlegges i den videre utredningen og planleggingen av Munch-museet og Stenersenmuseet. Kunstsamlingene mener det er plassmangel i eksisterende magasiner. Basert på dette, oppfatter revisjonen at det kan virke som at kunsten ikke oppbevares i tråd med kriteriene om at magasiner skal være innredet og utformet slik at slitasje på gjenstandene reduseres mest mulig. Ved samtlige av de tre museene synes bygningene i seg selv å kunne føre til transport og logistikkutfordringer. Dette kan etter revisjonens oppfatning være i strid med kriteriet om at bygninger skal være utformet slik at ikke kunstverk utsettes for unødig slitasje. På dette grunnlag mener revisjonen at det er viktig med fokus på logistikk- og transportutfordringer i den videre utredningen og planleggingen av de bygningsmessige forholdene ved Munch-museet og Stenersenmuseet. Revisjonen anser også at det vil være nyttig å vurdere tiltak som kan legge bedre til rette for transport av kunstverk ved Vigeland-museet. 4.4 Anbefaling Revisjonen anbefaler at etaten sikrer at det etableres kontrollrutiner rettet mot klima, klimamålinger, lys, sopp og råte ved samtlige museer, og at rutinene følges etaten sikrer at det gjennomføres rutinemessig renhold i magasinene på Stenersen- og Vigelandmuseet, og ikke bare i utstillingslokalene det vurderes tiltak for å følge opp utfordringene knyttet til de bygningsmessige forholdene ved Vigelandmuseet, eventuelt at det etableres konkrete planer for hvordan dette kan følges opp det rettes fokus mot egnede klimaforhold, tilstrekkelig magasinkapasitet og bygningsmessige utfordringer i den videre utredningen og planleggingen av Stenersenmuseet og Munch-museet Kommunerevisjonen 17

20 Forvaltningsrevisjonsrapport 7/ Sikkerhet 5.1 Revisjonskriterier Bevaring av kunst omfatter sikring for å unngå brann, ran, terror, tyveri, hærverk, flom/vannskade og ev. andre naturskader 33, forebyggende sikkerhetsarbeid mht. transport, datasikkerhet, evakuering, bombetrusler og beredskapsordninger. Det Norske Veritas (DNV) gjennomførte i en sikkerhetsanalyse av hvert av de tre museene. Sikkerhetsanalysene tok for seg bl.a. forhold som seksjonering av magasiner, stasjonære slukkeanlegg i magasinene, tyverialarmer osv. I sak om utbedring av Munchmuseet av vedtok bystyret å bevilge investeringsmidler på kr. 38 mill. til utbedring av Munch-museet i tråd med anbefalte tiltak fra DNV. Det er p.t. ikke fremmet konkrete saker eller fattet vedtak om å følge opp DNVs tiltak knyttet til Stenersenmuseet og Vigeland-museet. For øvrig gjelder følgende revisjonskriterier for sikkerhet: Byggverk skal oppdeles i brannseksjoner og brannceller 34 slik at brann- og røykspredning inne i byggverket reduseres eller hindres, med mindre andre tiltak forebygger slik spredning (Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk 7-24, nr. 3) Det må foreligge sikkerhetsplaner som handler om bl.a. brannsikring, tyverisikring, vannskadesikring og sikring av restverdier (NMU, kap 9). Brannsikring omfatter bl.a. alarm og slokkeutstyr. Tyverisikring omfatter bl.a. alarm, kontroll og fysisk sikring. Sikring mot vannskade omfatter bl.a. sikring mot flom, alarm/sensorer. Eier av byggverk må sørge for nødvendige sikringstiltak for å forebygge og begrense brann, eksplosjon eller annen ulykke (brannvernloven 6) Alle virksomheter/brukere av ethvert særskilt brannobjekt skal utarbeide, iverksette og vedlikeholde ordensregler og instrukser som regulerer brannforebyggende og -bekjempende tiltak (forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 3-4, 1. og 3. ledd). 33.Se NMU, kap 9 34.Jf. forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 1-3 defineres en branncelle som en hel eller avgrenset del av en bygning hvor en brann fritt kan utvikle seg uten å spre seg til andre bygninger eller deler av bygningen i løpet av en fastsatt tid. 5.2 Beskrivelse av fakta 35 I etterkant av ranet ved Munch-museet i 2004 ble sikkerheten gjennomgått av DNV både for Munch-museet, Stenersenmuseet og Vigeland-museet. Av DNV-rapportene framgår svakheter knyttet til samtlige av museene. Som et ledd i rapportene fra DNV var det satt opp en rekke punkter som måtte eller burde gjennomføres alt etter hvor avgjørende rolle disse forholdene spilte for sikkerheten. Blant spesifikke tiltak var seksjonering av magasiner, installering av stasjonære slukkeanlegg i magasinene og generell oppgradering av andre områder der bilder oppbevares. I tillegg til nevnte tiltak, framgikk det av DNV-rapportene oversikt over flere tiltak som skulle iverksettes. Kunstsamlingene opplyser at sikkerheten er utbedret ved at samtlige av DNVs anbefalte strakstiltak er fulgt opp ved Munch-museet. Likevel påpeker Kunstsamlingene at det fremdeles er forbedringspotensial. Det framgår av DNVs sikkerhetsanalyse at det vil være en stor utfordring å foreta de bygningsmessige ombyggingene som kreves for å oppgradere Munch-museet til nåtidens optimale sikkerhetskrav (referert i byrådssak 237 av ). Revisjonen har fått opplyst at det også er startet med å iverksette tiltak for å utbedre sikkerheten ved Stenersenmuseet og Vigeland-museet. Likevel er ikke prosessen med utbedring av sikkerheten for disse museene kommet like langt som for Munch-museet. Kunstsamlingene viser til at samtlige anbefalinger for Stenersenmuseet er vurdert i forhold til at museet skal flyttes til Vestbanen, noe som tilsier at ev. tiltak må vurderes opp mot gjennomføringstidspunkt (jf. flytting), kostnader og nytteverdi/forventet effekt av tiltaket. Kunstsamlingene opplyser videre at det er utarbeidet sikkerhetsplaner for både Munch-museet, Stenersenmuseet og Vigeland-museet. Kunstsamlingene er dessuten i ferd med å utarbeide en skriftlig beredskapsplan for Munch-museet. Denne skal også danne mal for skriftlige beredskapsplaner for Stenersenmuseet og Vigeland-museet. Ifølge Kunstsamlingene, er det behov for ytterligere seksjonering av magasiner ved museene. Det er imidlertid ikke mulig å gjennomføre dette pga. plassmangel. 35.For nærmere beskrivelse av fakta om sikkerhet, se vedlegg nr Kommunerevisjonen

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 31. mai 2007 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 31. mai 2007 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte torsdag 31. mai 2007 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2 Før behandlingen av sakene vil det bli gitt en orientering fra

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 27.april 2006 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat, Fr. Selmers vei 2.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 27.april 2006 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat, Fr. Selmers vei 2. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte torsdag 27.april 2006 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat, Fr. Selmers vei 2 Kart I Sak Side 49/06 Rapport 8/2006 Økonomistyring i Friluftsetaten,

Detaljer

Bevaring i magasin - ideelt eller akseptabelt?

Bevaring i magasin - ideelt eller akseptabelt? Bevaring i magasin - ideelt eller akseptabelt? «Det relevante museum» kompetansekurs, Trondheim 22. oktober 2014 Anne Bjørke samlingsleiar, Bymuseet i Bergen Kva er eit museumsmagasin? Alle lokalar som

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte tirsdag 25. mai 2010 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat, Grenseveien 88

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte tirsdag 25. mai 2010 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat, Grenseveien 88 Saker til behandling i kontrollutvalgets møte tirsdag 25. mai 2010 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat, Grenseveien 88 I tillegg til saksdokumentene følger også sekretariatets notat om

Detaljer

SAKSLISTE Sak nr. 1 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 12. desember 2006

SAKSLISTE Sak nr. 1 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 12. desember 2006 SAKSLISTE 2007 Møte nr. 1 24. januar 2007 Sak nr. 1 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 12. desember 2006 Sak nr. 2 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 12. desember 2006 u.off. jfr. off.l. 6.4 Sak nr.

Detaljer

Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet

Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet Bakgrunn Utredningen av standarder for informasjonssikkerhet har kommet i gang med utgangspunkt i forprosjektet

Detaljer

Preventiv konservering. Before the unthinkable happens again

Preventiv konservering. Before the unthinkable happens again Preventiv konservering Before the unthinkable happens again Inhold I Definisjoner II Materialer og Nedbrytingsfaktorer III Skader og preventive tiltak Håndtering Oppbevaring Transport Lys Klima Brann I.

Detaljer

Innst. S. nr. 102. (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Dokument nr. 3:9 (2002-2003)

Innst. S. nr. 102. (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Dokument nr. 3:9 (2002-2003) Innst. S. nr. 102 (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Dokument nr. 3:9 (2002-2003) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse

Detaljer

Analyse av pleie- og omsorgstjenester med bruk av KOSTRA

Analyse av pleie- og omsorgstjenester med bruk av KOSTRA Oslo kommune Kommunerevisjonen Rapport 5/2006 2006 Analyse av pleie- og omsorgstjenester med bruk av KOSTRA Kommunerevisjonen integritet og verdiskaping 69355_Rapport5_2006.qxp 27.02.2006 14:51 Side 1B

Detaljer

Delegasjon av myndighet

Delegasjon av myndighet 66524_Rapport16_2005_Omslag.qxp 09.08.2005 08:43 Side A Oslo kommune Kommunerevisjonen Rapport 16/2005 Delegasjon av myndighet 2005 Kommunerevisjonen integritet og verdiskaping 66524_Rapport16_2005_Omslag.qxp

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av bevaringen og sikringen av samlingene ved statlige museer. Dokument nr. 3:10 ( )

Riksrevisjonens undersøkelse av bevaringen og sikringen av samlingene ved statlige museer. Dokument nr. 3:10 ( ) Riksrevisjonens undersøkelse av bevaringen og sikringen av samlingene ved statlige museer Dokument nr. 3:10 (2007-2008) Oppfølging av Dokument nr. 3:9 (2002-2003) Bakgrunn Dokument nr. 3:9 (2002-2003):

Detaljer

Konservatorens rolle før under og etter hendelsen

Konservatorens rolle før under og etter hendelsen Konservatorens rolle før under og etter hendelsen Oversikt presentasjon Koro Erfaringer etter 2207 Hva kan en konservator bidra med? Skader etter brann Håndtering Hvem er KORO og hva gjør vi Vi er en av

Detaljer

Sak M 8/13. Forslag til rapport for 2012 og planer for 2013 for Tromsø Museum - Universitetsmuseets virksomhet TROMSØ MUSEUM - UNIVERSITETSMUSEET

Sak M 8/13. Forslag til rapport for 2012 og planer for 2013 for Tromsø Museum - Universitetsmuseets virksomhet TROMSØ MUSEUM - UNIVERSITETSMUSEET TROMSØ MUSEUM - UNIVERSITETSMUSEET Sak M 8/13 Til: Museumsstyret Møtedato: 4. februar 2013 Arkivref.: 2013/624 EST003/ Forslag til rapport for 2012 og planer for 2013 for Tromsø Museum - Universitetsmuseets

Detaljer

Byrådssak 181/16. Melding om statlige systemtilsyn med sosialtjenesten i 2015 ESARK

Byrådssak 181/16. Melding om statlige systemtilsyn med sosialtjenesten i 2015 ESARK Byrådssak 181/16 Melding om statlige systemtilsyn med sosialtjenesten i 2015 MADH ESARK-0221-201609442-6 Hva saken gjelder: Byrådet legger frem melding om statlige systemtilsyn med sosialtjenesten i 2015.

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 26. august 2008 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 26. august 2008 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte tirsdag 26. august 2008 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2 Kart I Sak Side 71/08 Protokoll fra kontrollutvalgets møte

Detaljer

Innst. S. nr. 118. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Dokument nr. 3:10 (2007 2008)

Innst. S. nr. 118. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Dokument nr. 3:10 (2007 2008) Innst. S. nr. 118 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Dokument nr. 3:10 (2007 2008) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse

Detaljer

Kontroll og oppfølging av tilskudd til kollektivtrafikk

Kontroll og oppfølging av tilskudd til kollektivtrafikk Oslo kommune Rapport 22/2006 Kontroll og oppfølging av tilskudd til kollektivtrafikk 2006 integritet og verdiskaping Rapport 22/2006 Publikasjoner fra i Oslo 1/2005 Regelverk produksjon og forvaltning

Detaljer

Dokument nr. 3:9 (2002 2003) Riksrevisjonens undersøkelse av bevaringen og sikringen av samlingene ved fem statlige museer

Dokument nr. 3:9 (2002 2003) Riksrevisjonens undersøkelse av bevaringen og sikringen av samlingene ved fem statlige museer Dokument nr. 3:9 (2002 2003) Riksrevisjonens undersøkelse av bevaringen og sikringen av samlingene ved fem statlige museer Riksrevisjonen Dokument nr. 3:9 (2002 2003) Riksrevisjonens undersøkelse av bevaringen

Detaljer

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH, herunder Selskapsdatabasen.

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH, herunder Selskapsdatabasen. RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT (2015 2016) Universiteter og høyskoler skal innen 15. mars 2016 sende dokumentet Årsrapport (2015-2016) elektronisk til postmottak@kd.dep.no. Årsrapportene vil bli publisert

Detaljer

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 57-09: Forvaltningsrevisjonsrapport "Økonomi, kapasitet og kompetanse i Barneverntjenesten".

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 57-09: Forvaltningsrevisjonsrapport Økonomi, kapasitet og kompetanse i Barneverntjenesten. Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 57-09: Forvaltningsrevisjonsrapport "Økonomi, kapasitet og kompetanse i Barneverntjenesten". 1. Innledning En vedtaksoppfølging følger opp enkelte av bystyrets vedtak

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 19. juni 2007 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 19. juni 2007 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte tirsdag 19. juni 2007 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2 OBS!! MERK TIDSPUNKT Kart I Sak Side 66/07 Protokoll fra kontrollutvalgets

Detaljer

Melding om Fylkesmannens systemtilsyn med helse, - omsorgs, - og barnevernstjenesten i Byrådsavdeling for helse og omsorg

Melding om Fylkesmannens systemtilsyn med helse, - omsorgs, - og barnevernstjenesten i Byrådsavdeling for helse og omsorg Byrådssak 106/17 Melding om Fylkesmannens systemtilsyn med helse, - omsorgs, - og barnevernstjenesten i Byrådsavdeling for helse og omsorg GHAL ESARK-41-201706451-4 Hva saken gjelder: Byrådet legger frem

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Hvaler kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2 Informasjonsgrunnlag

Detaljer

FASILITETSRAPPORT. Institusjonens navn: Utstillingens navn: Tidsrom for utstillingen: Kontaktperson: E-post adresse:

FASILITETSRAPPORT. Institusjonens navn: Utstillingens navn: Tidsrom for utstillingen: Kontaktperson: E-post adresse: FASILITETSRAPPORT Institusjonens navn: Utstillingens navn: Tidsrom for utstillingen: Kontaktperson: E-post adresse: Fasilitetsrapporten er et verktøy for NTNU Vitenskapsmuseet og låntaker for å kartlegge

Detaljer

Bevaring i samlingsforvaltning. Douwtje van der Meulen

Bevaring i samlingsforvaltning. Douwtje van der Meulen Bevaring i samlingsforvaltning Douwtje van der Meulen 3 BA Kulturarv og bevaringskunnskap Undervisningsplan KUBE 1. semester 2.semester 3.semester 4.semester 5.semester 6.semester Introduction to conservation

Detaljer

Sandnes kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Vedtatt av bystyret

Sandnes kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Vedtatt av bystyret Sandnes kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2015 Vedtatt av bystyret INNHOLDSLISTE 1. Innledning 3 1.1 Framgangsmåte 3 2. Områder for gjennomføring av forvaltningsrevisjon 3 2.1 Kommunens virksomhet

Detaljer

Universitetet for miljø og biovitenskap 15.11.2011

Universitetet for miljø og biovitenskap 15.11.2011 Universitetet for miljø og biovitenskap 15.11.2011 - Hovedprosesser i forprosjekt - Skulptur- og kulturminnepark på Ekeberg - Hovedelementer i avtale 02.05.2011 mellom Oslo kommune v/ Kulturetaten og C.

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 03. mai 2007 kl 16.30. Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 03. mai 2007 kl 16.30. Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte torsdag 03. mai 2007 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2 Kart I Sak Side 49/07 Rapport 6/2007 Økonomisk forvaltning av

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 26. januar 2010 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 26. januar 2010 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte tirsdag 26. januar 2010 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88 Kart I Sak Side 1/10 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 15.12.2009...2

Detaljer

Resultatet av systemtilsynet ble at det ikke ble avdekket avvik i forhold til krav iht. lovgivningen i tjenesten.

Resultatet av systemtilsynet ble at det ikke ble avdekket avvik i forhold til krav iht. lovgivningen i tjenesten. Byrådssak 119/17 Melding om statlige systemtilsyn med sosialtjenesten i 2016 KJMD ESARK-0221-201609442-13 Hva saken gjelder: Byrådet legger frem melding om statlige systemtilsyn med sosialtjenesten i 2016.

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 24. mars 2009 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 24. mars 2009 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte tirsdag 24. mars 2009 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2 Kart I Sak Side 17/09 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 24.02.2009...

Detaljer

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Prosjekt virksomhetsstyring Prinsippnotat Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune 22.09.2011 2 1. Innledning Prinsipper for virksomhetsstyring som presenteres

Detaljer

Forvaltning av utplasserte kunstverk

Forvaltning av utplasserte kunstverk Oslo kommune Rapport 16/2013 Forvaltning av utplasserte kunstverk 2 0 1 3 - integritet og verdiskaping Rapport 16/2013 Publikasjoner fra i 2013 Rapport 01/2013 Internkontroll med anskaffelsesområdet i

Detaljer

HØRING- BYRÅDETS TILSYNSANSVAR OVENFOR BYDELENE

HØRING- BYRÅDETS TILSYNSANSVAR OVENFOR BYDELENE Bydel Grünerløkka Oslo kommune Bydel Grünerløkka Saksframlegg Arkivsak: 200700683 Arkivkode: 039 Saksbeh: Veronica Bruce Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 03.05.2007 HØRING- BYRÅDETS TILSYNSANSVAR OVENFOR

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 21.03.2012 12/158 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 28. mars 2012 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, 2. etg, rådhuset,

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN 2015-2016 Selbu kommune Vedtatt i kommunestyrets møte 17.11.2014, sak 68/14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

Ivar Fagernes

Ivar Fagernes Ivar Fagernes 14.11.2011 1 TU, april 2008: 128 skoler stengt av fikk sjokk på Biri ungdomsskole. Vannlekkasjer fra taket, muselort på skolekjøkkenet, luftveisplager og bare ni grader i klasserommet. Biriskolen

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 22. september 2005 kl 16.30

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 22. september 2005 kl 16.30 Saker til behandling i kontrollutvalgets møte torsdag 22. september 2005 kl 16.30 Møtet holdes i Kommunerevisjonens møtelokaler i Fredrik Selmers vei 2, 5. etasje. Kart I Sak Side 94/05 Protokoll fra kontrollutvalgets

Detaljer

Opplegg for rapportering og arbeid med politisk tilsyn og kontroll i bystyrets organer

Opplegg for rapportering og arbeid med politisk tilsyn og kontroll i bystyrets organer Dato: 06.Januar 2009 BEBY /08 Bergen bystyre Opplegg for rapportering og arbeid med politisk tilsyn og kontroll i bystyrets organer FRWE BYST-030-200804934-19 Hva saken gjelder: Bystyredirektøren fremlegger

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møtested: Marker kommune, Møterom 2 Tidspunkt: 28.09.2017 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

PROSJEKTPLAN Forvaltningsrevisjonsprosjekt Mindreforbruk ved de videregående skolene

PROSJEKTPLAN Forvaltningsrevisjonsprosjekt Mindreforbruk ved de videregående skolene 2015 PROSJEKTPLAN Forvaltningsrevisjonsprosjekt Mindreforbruk ved de videregående skolene Vest-Agder Fylkesrevisjon INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formålet med prosjektet... 5 1.3 Avgrensing

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 13.09.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201300614-3 Arve Alstad 126.2.2 Revisjonsref: Tlf.: 900 48043 OPPFØLGING ETTER RAPPORT

Detaljer

I N N S T I L L I N G

I N N S T I L L I N G Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 1/2016 11. mai 2016 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2016/14047-3 I N N S T I L L I N G S a k 4 / 2 0 16 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 29. mars 2007 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 29. mars 2007 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte torsdag 29. mars 2007 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2 Kart I Sak Side 30/07 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 01.03.2007...

Detaljer

Dato: 21. juni Fullmaktssak /06. Direktøren i BBE KF

Dato: 21. juni Fullmaktssak /06. Direktøren i BBE KF Dato: 21. juni 2006 Fullmaktssak /06 Direktøren i BBE KF Søreide skole * Søreidtunet 4 - Ombygging av kontorlokaler til undervisningslokaler. * Ventilasjon i SFO-basen ( tilfluktsrommet i Søreide skole)

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av bevaringen og sikringen av samlingene ved statlige museer

Riksrevisjonens undersøkelse av bevaringen og sikringen av samlingene ved statlige museer Dokument nr. 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av bevaringen og sikringen av samlingene ved statlige museer Dokument nr. 3:10 (2007 2008) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Protokoll fra kontrollutvalgets møte tirsdag 24.03.2009

Protokoll fra kontrollutvalgets møte tirsdag 24.03.2009 Protokoll fra kontrollutvalgets møte tirsdag 24.03.2009 Til stede: Frode Jacobsen (A), Ingrid C. Eriksen (H), Lotte Grepp Knutsen (A), Knut Frigaard (F), Anne Underthun Marstein (V), Jan-Bendix Byhring

Detaljer

Overordnet rutine for systematisk HMS forvaltning i kommunale bygg

Overordnet rutine for systematisk HMS forvaltning i kommunale bygg Overordnet rutine for systematisk HMS forvaltning Kapnr.01 Formål Sikre at alle kommunale bygg (forvaltet av Etat for eiendom) er bygget, utstyrt, driftet og vedlikeholdt i tråd med gjeldende lover og

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

SAKSLISTE Sak nr. 1 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 13. desember 2007

SAKSLISTE Sak nr. 1 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 13. desember 2007 SAKSLISTE 2008 Møte nr. 1 23. januar 2008 Sak nr. 1 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 13. desember 2007 Sak nr. 2 Sak nr. 3 Sak nr. 4 Rapport 1/2008 Bydelenes tilsyn, oppfølging og kontroll ved fosterhjemsplasseringer.

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 22.04.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201300506-1 LNM/RAB 126.2.2 Revisjonsref: Tlf.: FØRINGER FOR ARBEIDET MED FORSLAG TIL FORVALTNINGSREVISJON

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon 2008-2012. Stokke kommune

Plan for forvaltningsrevisjon 2008-2012. Stokke kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2008-2012 Stokke kommune 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.0 INNLEDNING... 3 1.1 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON... 3 1.3 OVERORDNET RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING... 4 1.4 METODE

Detaljer

Vedlikehold av utendørs kunst. Rapport fra utført arbeid 2004-2008 og forslag til vedlikehold 2009-2012

Vedlikehold av utendørs kunst. Rapport fra utført arbeid 2004-2008 og forslag til vedlikehold 2009-2012 Dato: 18. mai 2009 Byrådssak 230/09 Byrådet Vedlikehold av utendørs kunst. Rapport fra utført arbeid 2004-2008 og forslag til vedlikehold 2009-2012 OEJO SARK-1420-200814450-55 Hva saken gjelder: Saken

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLANPERIODE 2017 2020 VADSØ KOMMUNE INNHOLD 1. FORMÅLET MED FORVALTNINGSREVISJON... 1 2. SENTRALE BESTEMMELSER OM FORVALTNINGSREVISJON... 1 3. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 26. mai 2005 kl 16.30

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 26. mai 2005 kl 16.30 Saker til behandling i kontrollutvalgets møte torsdag 26. mai 2005 kl 16.30 Møtet holdes i Kommunerevisjonens møtelokaler i Fredrik Selmers vei 2, 5. etasje. Kart I Sak Side 63/05 Protokoll fra kontrollutvalgets

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 19.januar 2006 kl 16.30. Møtet holdes i kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 19.januar 2006 kl 16.30. Møtet holdes i kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte torsdag 19.januar 2006 kl 16.30 Møtet holdes i kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2 Kart I Sak Side 1/06 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 20.

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Snillfjord kommune

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Snillfjord kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Snillfjord kommune Vedtatt i kommunestyre, sak 2/2017 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse at kommunens

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg Martin S. Krane Rådgiver Overordnet analyse bakgrunn Plan for forvaltningsrevisjon skal utarbeides av kontrollutvalget minst én gang per kommunestyreperiode

Detaljer

I N N S T I L L I N G

I N N S T I L L I N G Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 1/2016 11. mai 2016 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2016/14047-5 I N N S T I L L I N G S a k 5 / 2 0 16 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

Detaljer

Styresak. 1. Generelle merknader fra helseforetakene

Styresak. 1. Generelle merknader fra helseforetakene Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 22.01.2002 Styresak nr: 06/03 B Dato skrevet: 14.01.2003 Saksbehandler: Terje Arne Krokvik Vedrørende: Investeringsprosjekt Retningslinjer

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 14. mars 2006 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 14. mars 2006 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte tirsdag 14. mars 2006 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2 Kart I Sak Side 26/06 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 14.02.2006...

Detaljer

Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljødepartementet Klima- og miljødepartementet 1 Klima- og miljødepartementets budsjett og regnskap for 2014 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2014 Samlet bevilgning Regnskap Overført til neste år

Detaljer

Oversikt over Fylkesmannens systemtilsyn ved Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering

Oversikt over Fylkesmannens systemtilsyn ved Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering Oversikt over Fylkesmannens systemtilsyn ved Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering Tilsyn som pågikk i 2016. Innhold Sidetall Tabell 1: Hva tilsynene omfattet, funn, svar fra kommunen og om tilsynet

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 22. november 2011 kl 16.30. Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 22. november 2011 kl 16.30. Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88 Saker til behandling i kontrollutvalgets møte tirsdag 22. november 2011 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88 I tillegg til saksdokumentene følger i tilknytning til sakene

Detaljer

OPPDRAGET I KOMMUNELOVEN HVORDAN KAN DET TOLKES?

OPPDRAGET I KOMMUNELOVEN HVORDAN KAN DET TOLKES? For Kontrollutvalg 30.11.15 v/rådmann Thor Smith Stickler OPPDRAGET I KOMMUNELOVEN HVORDAN KAN DET TOLKES? Definisjon av internkontroll - PwC Internkontroll er et formalisert kontrollsystem der kontrollaktiviteter

Detaljer

A 186 Froland kirke, Froland kommune, Aust-Agder Tilstandsregistrering av kunst og inventar

A 186 Froland kirke, Froland kommune, Aust-Agder Tilstandsregistrering av kunst og inventar NIKU Oppdragsrapport 187/2009 A 186 Froland kirke, Froland kommune, Aust-Agder Mille Stein Froland kirke. Foto: Iver Schonhowd, Riksantikvaren 2009. Befaringsrapport. Bakgrunn Sted: A 186 Froland kirke

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 26. februar 2013 kl 16.30. Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 26. februar 2013 kl 16.30. Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte tirsdag 26. februar 2013 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88 Kart I Sak Side 12/13 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 29.01.2013...

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Kostnadsrammen for dette arbeidet settes til 5 mill, og dekkes over investeringsprosjekt K577

SAKSFREMLEGG. Kostnadsrammen for dette arbeidet settes til 5 mill, og dekkes over investeringsprosjekt K577 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/1269-3 Arkiv: A20 Saksbehandler: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: KOMSA SKOLE - RETTING AV AVVIK Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonens

Detaljer

UTKAST TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Frøya kommune

UTKAST TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Frøya kommune UTKAST TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Frøya kommune Vedtatt i kontrollutvalget 22.4.2015 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven er kontrollutvalget ansvarlig for å påse at det

Detaljer

Gjennomføring av selskapskontroll. Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS. Risør kommune

Gjennomføring av selskapskontroll. Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS. Risør kommune AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE Fylkesrevisjonen - for demokratisk innsyn og kontroll Gjennomføring av selskapskontroll i Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS Risør kommune Aust-Agder fylkesrevisjon August

Detaljer

Kulturhistorisk museums magasin på Økern

Kulturhistorisk museums magasin på Økern Kulturhistorisk museums magasin på Økern Seminar for Nettverket for magasin og bevaring 04.06.2009 Undersøkelse av KHM s magasinbehov viste i 2001 Dårlige oppbevaringsforhold. Dårlig sikring mot brann

Detaljer

Forslag til hvordan komiteer og bystyre skal arbeide med å ivareta sitt tilsyns- og kontrollansvar

Forslag til hvordan komiteer og bystyre skal arbeide med å ivareta sitt tilsyns- og kontrollansvar BEBY /15 Bergen bystyre Forslag til hvordan komiteer og bystyre skal arbeide med å ivareta sitt tilsyns- og kontrollansvar RKR ESARK-030-201527004-1 Hva saken gjelder: Komite for fullmakter og politisk

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLANPERIODE 2017 2020 SØR-VARANGER KOMMUNE INNHOLD 1. FORMÅLET MED FORVALTNINGSREVISJON... 1 2. SENTRALE BESTEMMELSER OM FORVALTNINGSREVISJON... 1 3. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

Detaljer

Tilbakemelding 2014 på Forvaltningsrevisjonsrapport Prosedyrer og rutiner for Journalføring og tilgjengeliggjøring av dokument/saksutredning.

Tilbakemelding 2014 på Forvaltningsrevisjonsrapport Prosedyrer og rutiner for Journalføring og tilgjengeliggjøring av dokument/saksutredning. Byrådssak 257/14 Tilbakemelding 2014 på Forvaltningsrevisjonsrapport Prosedyrer og rutiner for Journalføring og tilgjengeliggjøring av dokument/saksutredning. BOBS ESARK-1266-201220264-10 Hva saken gjelder:

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 06.12.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201200770-11 Arve Alstad 126.2.2 Revisjonsref: Tlf.: OPPFØLGINGSUNDERSØKELSE ETTER RAPPORT

Detaljer

Tilsyn kommunale bygg Hva ser Arbeidstilsynet etter?

Tilsyn kommunale bygg Hva ser Arbeidstilsynet etter? Tilsyn kommunale bygg Hva ser Arbeidstilsynet etter? Bakgrunn for Arbeidstilsynets satsing for tilsyn på kommunale bygg/ skoler for 2009 og 2010 Erfaringer fra skoletilsynsprosjektet - hvor et av fokusområdene

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 08.11.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201300742-17 Kristin Skaane 126.2.2 Revisjonsref: Tlf.: OPPFØLGINGSUNDERSØKELSE ETTER RAPPORT

Detaljer

Kontrollutvalget legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til

Kontrollutvalget legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til Saknr. 12/1030-3 Ark.nr. 216 Saksbehandler: Steinar Gulbrandsen Forvaltningsrevisjonsprosjekt Etikk i Hedmark fyleskommune Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

Stavanger kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

Stavanger kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Stavanger kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2015 Vedtatt av bystyret 29.10.2012 - oppdatert av kontrollutvalget 12.11.2013 INNHOLDSLISTE 1. INNLEDNING... 3 1.1 Framgangsmåte...3 2. OMRÅDER FOR

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VESTLI SKOLE. Arbeidstilsynet Oslo viser til tilsyn ved Vestli skole 20.09.2011 hvor følgende deltok:

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VESTLI SKOLE. Arbeidstilsynet Oslo viser til tilsyn ved Vestli skole 20.09.2011 hvor følgende deltok: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 11.10.2011 2011/19697 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lena Blomdahl tlf 909 43 316 Utdanningsetaten Oslo kommune Postboks 6127 Etterstad 0602 OSLO TILSYNSRAPPORT OG

Detaljer

Forvaltning av utplassert kunst

Forvaltning av utplassert kunst Oslo kommune Kommunerevisjonen Rapport 4/2008 Forvaltning av utplassert kunst 2008 Rutiner og tiltak for å sikre Oslo kommunes kunst utenfor museene Kommunerevisjonen integritet og verdiskaping Rapport

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/04

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/04 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 7/04 Møte: Eldrerådet Vararepresentanter oppfordres til å møte. Møtested: Manglerud Eldresenter, Byggveien 15, 1680 Møtetid: Onsdag 08.

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2079/15 Arkivsaksnr.: 15/467-1 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGLEMENTET"

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2079/15 Arkivsaksnr.: 15/467-1 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGLEMENTET Saksframlegg Ark.: Lnr.: 2079/15 Arkivsaksnr.: 15/467-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGLEMENTET" Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapport

Detaljer

Saksframlegg. NY SAMMENSLÅING AV TRONDHEIM EIENDOM OG TRONDHEIM BYGGSERVICE Arkivsaksnr.: 07/28891

Saksframlegg. NY SAMMENSLÅING AV TRONDHEIM EIENDOM OG TRONDHEIM BYGGSERVICE Arkivsaksnr.: 07/28891 Saksframlegg NY SAMMENSLÅING AV TRONDHEIM EIENDOM OG TRONDHEIM BYGGSERVICE Arkivsaksnr.: 07/28891 Forslag til innstilling: 1. Bystyret tar revisjonens merknader til sammenslåingsprosessen til etterretning.

Detaljer

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 109-07: Forvaltningsrevisjonsrapport "Lederrekruttering i Bergen kommune 2000-2005".

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 109-07: Forvaltningsrevisjonsrapport Lederrekruttering i Bergen kommune 2000-2005. Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 109-07: Forvaltningsrevisjonsrapport "Lederrekruttering i Bergen kommune 2000-2005". 1. Innledning En vedtaksoppfølging følger opp enkelte av bystyrets vedtak for å vurdere

Detaljer

Langsiktig kapitalforvaltning av Boligbygg Oslo KFs eiendomsmasse i kjølvannet av eiendomsreformen

Langsiktig kapitalforvaltning av Boligbygg Oslo KFs eiendomsmasse i kjølvannet av eiendomsreformen Oslo kommune Kommunerevisjonen Rapport nr. 15/2006 2006 Langsiktig kapitalforvaltning av Boligbygg Oslo KFs eiendomsmasse i kjølvannet av eiendomsreformen Kommunerevisjonen integritet og verdiskaping Rapport

Detaljer

RAPPORT. Vurdering av inneklimaforhold ved fylkesbiblioteket i Ålesund

RAPPORT. Vurdering av inneklimaforhold ved fylkesbiblioteket i Ålesund RAPPORT Vurdering av inneklimaforhold ved fylkesbiblioteket i Ålesund Oppdragsgiver Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesbiblioteket i Ålesund v/ Inger Lise Aarseth Postboks 1320 6001 Ålesund Gjennomført

Detaljer

UNIVERSITETSMUSEET I BERGEN

UNIVERSITETSMUSEET I BERGEN UNIVERSITETSMUSEET I BERGEN Overordnete mål og oppgaver: (Vedtekter for Bergen Museum 1994): - Drive forskning, innsamling, dokumentasjon, bevaring og formidling innenfor de fagfelt som virksomheten omfatter

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE. Emse Lote, nestleder Dag Bakke (til og med sak 16/2014) Knut Fjell Halldis Helleberg

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE. Emse Lote, nestleder Dag Bakke (til og med sak 16/2014) Knut Fjell Halldis Helleberg Møtebok Tid Tirsdag 13. mai 2014, kl. 10.00 Sted Ullensaker rådhus, formannskapssalen Tilstede Tron Erik Hovind, leder medlemmer Emse Lote, nestleder Dag Bakke (til og med sak 16/2014) Knut Fjell Halldis

Detaljer

Internkontroll i Gjerdrum kommune

Internkontroll i Gjerdrum kommune Tatt til orientering i Gjerdrum kommunestyre 14.12.2016 Internkontroll i Gjerdrum kommune Formålet med dokumentet Formålet med dette dokumentet er å beskrive internkontrollen i Gjerdrum kommune. Dokumentet

Detaljer

Fiskeri- og kystdepartementet

Fiskeri- og kystdepartementet Fiskeri- og kystdepartementet 1 Fiskeri- og kystdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2006 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Fiskeri- og kystdepartementet består av ett programområde:

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

Fylkesmannen i Finnmark

Fylkesmannen i Finnmark Fylkesmannen i Finnmark Rapport fra tilsyn med Helsestasjonstjenester for barn 0 til 6 år i Vardø kommune Virksomhetens adresse: Kirkegata 4, 9951 Vardø Tidsrom for tilsynet: 16.10.2013 19.11.2013 Kontaktperson

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring NAV

Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring NAV Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.03.2015 19594/2015 2015/456 033 Saksnummer Utvalg Møtedato Bystyret 26.03.2015 Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring

Detaljer

47/12 STYRESAK - HESTMANDEN, STATUS OG SKISSE TIL VIDERE PROSESS

47/12 STYRESAK - HESTMANDEN, STATUS OG SKISSE TIL VIDERE PROSESS 47/12 STYRESAK - HESTMANDEN, STATUS OG SKISSE TIL VIDERE PROSESS Går til Styrets medlemmer Styremøte 10. desember 2012 Saksbehandler Klaus Olesen, John Olsen Saksfremlegg DS Hestmanden var en del av Vest-Agder-museet

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato /HEB

Deres ref Vår ref Dato /HEB Gáldu -Kompetansesenteret for urfolks rettigheter Bredbuktnesveien 50 9520 KAUTOKEINO Deres ref Vår ref Dato 200805013-/HEB 28.01.2009 Tildelingsbrev - statsbudsjettet 2009 1. Innledning Gáldu - Kompetansesenteret

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Tilsyn, oppfølging og kontroll av fosterhjem

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Tilsyn, oppfølging og kontroll av fosterhjem Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Tilsyn, oppfølging og kontroll av fosterhjem Prosjektplan/engagement letter Dokumentet inneholder opplysninger som ikke er offentlige (Offl 13 jf. Fvl 13). Mai 2014

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring NAV

Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring NAV Politisk sekretariat Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.03.2015 19594/2015 2015/456 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/25 Bystyret 26.03.2015 Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring

Detaljer