1 sammendrag 3 MULIGHETSSTUDIE LUNDE SKOLE SEPTEMBER 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 sammendrag 3 MULIGHETSSTUDIE LUNDE SKOLE SEPTEMBER 2012"

Transkript

1

2

3

4 1 sammendrag Fredrikstad kommunes skolebruksplan for fremhever følgende tiltak for utvidelse av Lunde skole med hensyn til økning i elevtallet og behov for idrettsfasiliteter: Skoleanlegget har mange brukere og skal dekke daglige behov for skole, SFO og idrettsrelatert fritidsaktivitet, og har barnehage som nærmeste nabo. Det er behov for kapasitetsutvidelse til skole, SFO, gymsal eventuelt andel av mangfoldshall/idrettshall og løsning av trafikale forhold ved skolen. Det er lagt stor vekt på samarbeid med og innspill fra skolen og andre brukergrupper i vurderingene, og det er overordnet enighet både i brukergruppen og prosjektgruppen om foreslått planløsning på tomten. Det er likevel mange ønsker og behov i brukergruppen som ikke kan dekkes i forbindelse med utbyggingen av Lunde skole, særlig med hensyn til idrettsfasiliteter. Dette må tas med i vurderinger i forbindelse med utbygging av andre skoler eller egne idrettsanlegg andre steder på Kråkerøy. Folkehelsefokuset i den nye samhandlingsplanen er også en pådriver for å bedre og øke tilbudet for fysisk aktivitet generelt. Skolen kan være en arena for fysisk aktivitet, utfordring og mestring. Med den betydelige kunnskap om barn og unges manglende fysiske utvikling og de langsiktige negative helsekonsekvensene dette vil få på sikt, er det av stor viktighet å fokusere på disse gruppene i et folkehelseperspektiv. Det er behov for gode områder for lek, sport og avslapping på flere alders- og aktivitetsnivåer slik at alle elevene nås. Uteområdene bør være samlet og oversiktlige, og delvis oppdelt i soner for ulike aktiviteter og alderstrinn. Utearealer bør også legges til rette for uteundervisning. Skolen har i dag 8 klasserom i midlertidige paviljonger. Disse skal erstattes med permanente bygg. Det er i tillegg behov for blant annet flere nye klasserom, grupperom, arbeidsplasser for lærerne og større gymsal. Det er også store behov for idrettsfasiliteter i området for andre brukere. Denne studien vurderer muligheter for hvor og hvordan skolens område kan og bør utnyttes ved en fremtidig utvidelse. Hovedmålet er å komme frem til prioriterte retningslinjer for plassering og typer av bygninger som skal etableres, og oppdeling og funksjoner i uteområdene. Resultatet skal legges til grunn og være retningsgivende for videre planlegging der endelig arealer, funksjoner og romprogram defineres. 3 MULIGHETSSTUDIE LUNDE SKOLE SEPTEMBER 2012

5

6 I gjeldende reguleringsplan vedtatt i 1989 er skolens område regulert til Byggeområde for Offentlige bygninger. Området nord for skolen, F1, er regulert til Friområde Idrett, fotball (gress). Reguleringsbestemmelser for aktuelle områder: Areal for offentlig bebyggelse. 2 I området for offentlig bebyggelse, O1, kan oppføres skolebygg og bygninger med tilknytning til skolens idrettsanlegg. Bebygd areal kan være inntil 2600 m2. Bebyggelsen skal være i 1 etasje og med maksimal gesimshøyde på 4,0 m. Der terrenget etter bygningsrådets skjønn ligger til rette for det, kan det innredes underetasje i samsvar med bestemmelsene i byggeforskriftene. I tillegg kan eksisterende idrettsbane utvides til 68 x 100 m (bruttomål). 3 I området for offentlig bebyggelse, O2, kan oppføres barnehage med en samlet grunnflate på inntil 550 m2. Bebyggelsen skal være i 1 etasje og med maksimal gesimshøyde på 3,5 m. Areal for offentlig friområde (idrettsanlegg): 4 I området for offentlig friområde, Fl, tillates anlagt idrettsbane på 75 x 118 m. (bruttomål) som vist i planen med tilhørende parkerings- og tribuneanlegg. I tillegg tillates det oppført bygninger med naturlig tilknytning til bruken og driften av idrettsanlegget, som f.eks. klubbhus, redskapsbod o.l. Bebyggelsen kan være i inntil 2 etasjer og med maksimal gesimshøyde på 5,5 m., målt på den høyeste fasaden. Bygg skal ha saltak. Figur 2: Gjeldende reguleringsplan fra MULIGHETSSTUDIE LUNDE SKOLE SEPTEMBER 2012

7

8 Det er også innslag av områder med gress og trebeplantning som stedvis utgjør flotte trelunder. Øst for skolebygget inneholder skolegården blant annet lekeapparater, klatrevegg, utegrill og tre små utstyrsboder. Dette er i god stand og kan flyttes om nybygg krever det. Skolegården er omkranset av naturlige skråninger og koller som er flotte naturlekeplasser. Med trær, bergknatter, lyngtuer og bakker ligger det godt til rette for et mangfold av aktiviteter som blant annet klatring, aking og naturlek. Nord på tomten er det etablert en kunstgressbane (2011) med belysning. Denne benyttes flittig både i og etter skoletid, men er ikke oppvarmet for vinterbruk. Sør for kunstgressbanen er det parkering for skolens ansatte. Lengst mot øst ligger en utendørs asfaltert håndballbane som benyttes flittig, også som skøytebane på vinteren. Figur 4: Vestre del av skolegården Figur 5: Nordre del av skolegård sett mot syd, med hovedadkomst til venstre og parkeringsplass for skolens ansatte til høyre i bildet 7 MULIGHETSSTUDIE LUNDE SKOLE SEPTEMBER 2012

9 Figur 6: Idrettsbaner som benyttes både i og etter skoletid; kunstgressbanen og håndballbanen Figur7: Naturlige lekeområder omkranser skolen og er en viktig del av skolens utemiljø og aktiviteter hele året 8 MULIGHETSSTUDIE LUNDE SKOLE SEPTEMBER 2012

10 3.3 Bygningene Eksisterende skolebygg består i av en blanding av permanente og midlertidige bygg. Opprinnelig skolebygg er fra 1972, og har senere blitt påbygget. Skolen ble komplettert med et separat bygg for 1. trinn og SFO da det ble skolestart for 6 åringer i De permanente byggene har 7 faste klasserom. 3 av disse er mindre enn arealbehovet for makstallet på 28 elever per klasserom. Skolebyggene er i god stand. Det kan likevel bli behov for oppgraderinger og omprogrammering av rommene i de eksisterende byggene. Arkitektonisk er bygningene mer eller mindre i samme stil. Formmessig er en del av det opprinnelige skolebygget utformet som en sekskant som gjør den litt utfordrende å bygge til eller ut. Bygningsmaterialet er i hovedsak rød murstein med paneler av tre malt i gult og brunt. Hovedinngangen er litt bortgjemt på vestsiden av bygget og kan være vanskelig å finne frem til. Fordi skolen er bygget ut i flere trinn kan den ha forsvunnet i nye tilbygg og overbygget gangsone. Figur 8: Opprinnelig skolebygg fra 1972, nordvestre hjørne Figur 9: Opprinnelig skolebygg fra 1972, mot sydvest Figur 11: Opprinnelig bygg fra 1972 med gymsal Figur 10: Tilbygg mellom de to opprinnelige byggene Figur 12: Separat bygg for 1.trinn og SFO for 1.trinn 9 MULIGHETSSTUDIE LUNDE SKOLE SEPTEMBER 2012

11 Små og midlertidige bygg For å håndtere kapasiteten ved det økende elevtallet ved skolen ble det i to omganger etablert til sammen fire midlertidige paviljonger med totalt 8 klasserom. Disse er plassert spredt rundt på tomten. Såpass spredte undervisningslokaler gjør logistikken rundt undervisningen tungvint. Byggene tar opp uforholdsmessig mye areal på tomten ettersom det blir en del dødareal rundt byggene. En mer kompakt bygningsmasse vil frigjøre areal til skolegård. Øst for skolegården ved SFO er det plassert tre små utstyrsboder med leker og utstyr for SFO. De er små, men i god stand. Figur 13: Utstyrsboder for SFO Figur 14-16: Fire midlertidige paviljonger med 8 klasserom 10 MULIGHETSSTUDIE LUNDE SKOLE SEPTEMBER 2012

12 3.4 Adkomst og trafikksituasjon Adkomst- og parkeringsforholdene på skolen er dårlige. Det er mange som levere og henter elver ved skolen. Dette skaper til tider mye trafikk og kan skape trafikkfarlige situasjoner på veier med begrenset tilgang til fortau og gang- og sykkelveier. Det er dårlig sikt ved innkjøring til skolen fra Lundebuen mellom paviljongene. Fra paviljongen i nordvest går trapp fra inngangen direkte ut i adkomstveien, se figur 17 Skolens hovedadkomst via Lundebuen er ganske anonym og relativt vanskelig å finne som førstegangsbesøkende til skolen. Den går på en smal vei som ikke har fortau eller andre tiltak for å sikre gående og syklende. Ansatte som kjører og varelevering til skole og SFO har også adkomst fra denne veien. I tillegg er det en del kjøring til tilgrensende barnehage her. Internt på skolens område er det både asfalterte og gruslagte stier. Parkeringsplass for ansatte ligger inne på skolens område, sentralt i skolegården. Det med fører stor risiko for konflikter mellom elever og biler. I tillegg beslaglegger det et relativt stort område midt inne i skoleområdet. Figur 17: Skolens hovedadkomst Fredrikstad Kommune har i skolebruksplanen for fremmet forslag om tiltak for å bedre forholdene. I planen står det: De trafikale forholdene ved skolen må også løses, så raskt som mulig På oppdrag av kommunen har konsulentselskapet Rambøll utarbeidet en plan for ny adkomstsone og parkering nord for skolens område. Den skal benyttes både for skolen og barnehagen og har en levere- og hentesone, oppstillingsplass for buss, varelevering og 61 parkeringsplasser, inklusive 2 for bevegelseshemmede. Figur 18: Parkeringsplass inne på skolegården 11 MULIGHETSSTUDIE LUNDE SKOLE SEPTEMBER 2012

13

14 4 innspill fra brukerne Det er viktig at nye bygnings- og anleggsbehov ved Lunde Skole løses slik at en får maksimal utnyttelse av både tomteressurser og økonomiske ressurser. Med mange ulike aktører og bruker som har forskjellig oppfatning av hvordan områdene bør disponeres er det en utfordring å finne løsninger som alle berørte parter blir fornøyde med. Fredrikstad kommune har derfor lagt opp til en prosess med stor grad av brukermedvirkning for å få en oversikt over ønsker og behov for idretts- og aktivitetslokaler i området rundt Lunde skole. Møterom til konferanser etc Spesialrom til musikk og naturfag Større gymsal (min størrelse på 2/3 håndballflate) Samle SFO for alle trinn i eget lokale ved utvidelse av nåværende bygg for SFO og 1.trinn Det er holdt 5 brukermøter med skolen og interesserte grupper der det har blitt fremlagt planforslag. Alle brukerne har fått mulighet til å komme med sine innspill og ønsker. Disse har blitt diskutert i gruppen og videre bearbeidet av prosjektgruppen, som så har lagt frem reviderte planforslag basert på diskusjonene. Det har vært en engasjert gruppe som har kommet med viktige innspill basert på behov og erfaringer. Dette har gitt et godt grunnlag for å utarbeide et omforent planforslag. Her oppsummeres hovedpunktene i innspillene fra skolen samt grupper som er brukere i dag og eller er interessert i å benytte lokaler i tilknytning til Lunde skole. Skriftlige innspill fra brukergruppene ligger som vedlegg. 4.1 Innspill fra skolen og SFO Lunde skole er sterkt engasjert i utbyggingen av skolen og har kommet med detaljerte innspill. Det er levert samlet skriftlige ønsker fra skole og SFO. Hovedpunkter i skolens innspill: 4.2 Innspill fra andre brukere Generelt ønsker brukere fra idrett og foreninger at det etableres en flerbrukshall med spilleflate for håndball. Kultur og idrett: Det er stort behov for idrettsarealer både inne og ute i Fredrikstad. Dette gjelder også Kråkerøy. I øvrige haller på Kråkerøy er kapasiteten sprengt. Med en flerbrukshall med spilleflate for håndball vil situasjonen avhjelpes for mange bruker. Fredrikstad Idrettsråd: Skolen er en viktig arena for fysisk aktivitet. Sentralt å kunne sambruke skolens lokaler med idrettsforeninger. Forutsetter at hallen leies ut som kommunalt idrettsanlegg. Viktig å sikre mangfold med flere idretter særlig relatert til tilgjengelighet og utforming. Ønsker treningshall, evt 2/3 hall. Det må sikres nødvendig lagerplass for utstyr. Det må være møterom, kontorer og kioskplass, men det er ikke nødvendig med tribuner. 12 klasserom 12 grupperom Arbeidsplasser for lærerne 13 MULIGHETSSTUDIE LUNDE SKOLE SEPTEMBER 2012

15 Trolldalen IF: Ønsker treningslokaler med treningsflate på størrelse med håndballbane og friidrettsmulighet nord for kunstgressbanen. Har behov for plass til å lagre utstyr. Kråkerøy Turn: Behov for mer treningstid og treningslokaler. Det må være gulvfester for turnutstyr og plass til lagring av utstyr. Kråkerøy Lokalsamfunnsutvalg KLSU: Ønsker fokus på sikker skolevei, gode og tilstrekkelige utearealer for skole og SFO. Flerbrukshall ønskelig for elever i skoletiden og beboere generelt utenfor skoletiden. Kråkerøy Lokalsamfunnslag: Sikker skolevei er viktig. Positive til flytting av parkeringsplass. Ønsker eventuelt bom ved innkjøring fra Lundebuen. Ønsker aktiviteter for øvre trinn, skating etc. Kråkerøy skolekorps: Behov for mer tid og større øvingslokaler, gjerne med flere separate rom til øving, samt lagringsplass for særlig store instrumenter og annet utstyr. Kråkerøy IL Håndball: Behov for idrettshall, minimum håndballflate. Viktig at idretten blir inkludert i denne typen prosjekt. Ønsker sentralisert hall på Kråkerøy. Fredrikstad Basketballklubb: Ønsker treningslokaler, minimum basketballflate med plass for lagring av utstyr. 14 MULIGHETSSTUDIE LUNDE SKOLE SEPTEMBER 2012

16 5 planforslag I møtene mellom oppdragsgiver, brukere og konsulent er det drøftet og avveid flere planløsninger for skoleområdet. Hovedfokus har vært på plassering av bygg, oppdeling av utearealer og vurdering av størrelse på idrettsfasiliteter fra gymsal til flerbrukshall. Med bakgrunn i disse vurderingene, befaringer og gjeldende planer ble det utarbeidet flere planløsninger. To av disse er vist under. Planforslag 1 viser nytt skolebygg vest for eksisterende bygg. Planforslag 2 viser nytt skolebygg i skråningen øst for bygget. Flerbrukshallen er i begge alternativer foreslått plassert på eksisterende håndballbane. Anbefalt løsning er basert på planforslag 2. Med skolebygget rett øst for eksisterende bygg skapes et kompakt og sammenhengende skolebygg. I skrånende terreng blir det mulig å etablere to etasjer mot øst, mens det mot skolegården opprettholdes samme etasjehøyde som øvrige skolebygg. Nytt bygg i flukt med ny hovedadkomst gir mulighet for å styrke skolens hovedinngang og identitet. I videre diskusjoner om disposisjon på tomten er det kommet frem forslag om å legge flerbrukshallen nord for kunstgressbanen. Området er regulert til Friområde, idrett. Figur 20: Planforslag 1 Figur 21: Planforslag 2 15 MULIGHETSSTUDIE LUNDE SKOLE SEPTEMBER 2012

17 5.1 Anbefalt planløsning Overordnede retningslinjer for anbefalt planforslag: Nybygget er plassert øst for eksisterende skolebygg for å gi en samlet bygningsmasse med god logistikk internt i skolebygget og lite restareal mellom bygningene. Med skolebygget i flukt med hovedadkomsten gir det en god mulighet til å skape en ny hovedinngang som gir en ny dimensjon til skolen. Skolebygget opprettholder etasjehøyden inn mot skolegården og skaper helhet i bygningsmassen. Men med to etasjer mot adkomsten fra Lundebuen utnyttes høydeforskjellen i terrenget slik at grunnflaten på bygget kan holdes mindre enn om hele bygget var på en etasje. Bygget må ha heis som sikrer tilgjengelighet for alle. Hoveddelen av vareleveransene går til SFO og bør legges til ny adkomstsone og parkering. Det kan etableres varelevering ved østsiden fra adkomst fra Lundebuen. Denne kan reguleres med bom ved innkjøring fra sør. Generelt må varelevering skje utenom friminuttene. Svabergene er karakteristisk for skoleområdet og bør beholdes i størst mulig grad. Hovedtrekket i landskapet med adskilte utearealer for de ulike trinnene opprettholdes og forsterkes. Et nytt aktivitetsareal etableres sør for kunstgressbanen som et mingleområde for de øverste klassetrinnene. Flerbrukshallen anbefales plassert nord for kunstgressbanen. Med skolens noe begrensede område egnet seg for bebyggelse gir det en bedre arealutnyttelse, og bygget kan legges bedre tilpasset terrenget. Forslaget innebærer at håndballbanen kan beholdes. De brukskvalitetene som er i anlegget i dag både sommer og vinter kan i stor grad opprettholdes. I tillegg er løsningen gunstig i forhold sambruk av trafikkanlegget utenom skoletid. Mer detaljerte retningslinjer for arealbehov, plassering og forslag til utforming av bygg og utearealer er beskrevet i kapitel 6. Figur 22: Anbefalt planløsning 16 MULIGHETSSTUDIE LUNDE SKOLE SEPTEMBER 2012

18

19 6 retningslinjer og inspirasjon Det er lagt frem flere ønsker og behov som ikke vil dekkes av utvidelsen på Lunde skole. Disse kommer frem i vedlagte skriftlige innspill fra brukergruppene. Det er likevel generell enighet i gruppen om prioriterte behov og de foreslåtte og beskrevne retningslinjer. Skolebygg: Behovet for nytt innendørs undervisningsareal er 12 klasserom med hvert sitt grupperom. Dette skal erstatte klasserom i de midlertidige paviljongene og små klasserom i permanente bygg samt legge til rette for utvidelse av elev kapasiteten fra 280 til 320 elever. Eventuelt kan noen av klasserommene som er mindre enn standarden for 28 elever benyttes til grupperom eller arbeidsrom. Dette må avklares i videre planprosess. Skolen ønsker i tillegg arbeidsplasser for lærerne, møterom og separate arealer for SFO. Antatt arealbehov er mellom 1200 og 1500m2. Det er i tillegg behov for større gymsal og denne studien foreslår å etablere en hall der skolens behov for innendørs gymnastikkarealer blir dekket. Endelig planprogram bør utarbeides i nært samarbeid med skolen. Ved en utbygging bør det gjøres noen tiltak og oppgraderinger i eksisterende bygg. Blant annet flyttes SFO til eget bygg, noe som gir behov for omprogrammering for best mulig intern logistikk i lokalene. Dette er også en mulighet for å gjøre hele skolen ny. Endelig plassering av nybygg gjøres i neste planfase i nært samarbeid med skolen. Ved foreslått etablering av flerbrukshall der skolen får dekket sitt behov for større gymsal, kan eksisterende gymsal benyttes til kulturformål/scene. Inngangen til denne blir liggende i anbefalt adkomstakse og nær foreslått hovedinngang til skolen. Den kan bli en del av det nye adkomsttorget som er med på å forsterke og tydeliggjøre skolens identitet Ved en utbygging må det utarbeides en fremdrifts- og faseplan som ivaretar muligheten til å opprettholde skoledrift i konstruksjonsperioden. Det er foreslått å utnytte det skrånende terrenget øst for eksisterende bygg for etablering av nytt skolebygg. Bygget kan legges med to etasjer mot Lundebuen og en etasje mot eksisterende leketorg ved SFO. Dette vil gi en konsentrert og sammenhengende bygningsmasse som utnytter høydeforskjellene i terrenget. Ved å legge bygget her blir det liggende med direkte adkomst fra ny parkering og adkomstsone og med ypperlig mulighet til å skape en tydelig ny hovedinngang som er lett tilgjengelig og som gir identitet til skolen. Dette gjør at viktige naturlekområder vest på tomten kan bevares i sin helhet. I tillegg anbefales det å bygge videre på eksisterende bygg for SFO og 1.trinn til et eget SFO lokale. Utvidelsen bør legges nordover, langs vestenden av kunstgressbanen. 18 MULIGHETSSTUDIE LUNDE SKOLE SEPTEMBER 2012

20 Utearealer Det finnes ingen formelle krav til utearealer for skoler når det gjelder størrelse. Det sentrale i opplæringsloven om utearealer er: 9a 1 Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring 9a 2 Det fysiske miljøet Skolane skal planleggjast, byggjast, tilretteleggjast og drivast slik at det blir teke omsyn til tryggleiken, helsa, trivselen og læringa til elevane. I tillegg har sosial- og helsedirektoratet fikk i 2003 utarbeidet heftet Skolens utearealer - om behovet for arealnormer og virkemidler. I dette foreslås følgende krav for store skoler, der nye skoler må oppfylle minstekravet og eksisterende må oppfylle krav med arealer med minimum 200 meter til skolen: Minimumsareal ved store skoler (flere enn 300 elever): ca m2. For hver elev over 300 kommer et tillegg på 25 m 2. Lunde skole har totalt ca m 2 utearealer. Antatt at 40% av arealet er for bratt for å benyttes, blir det fortsatt rundt 50 m 2 på hver elev med 400 elever ved skolen. De naturlige områdene som omkranser skolebyggene bør beholdes i størst mulig grad. Platået kan ivaretas i den nye utformingen samtidig som leke- og aktivitetsarealene kan defineres bedre for å lage tydelige uterom. Arealene bør tilpasses ulike alders og aktivitetsnivåer. Mellom byggene kan det etableres torg med enkel møblering. Det skal tilrettelegges for tilgjengelighet og tilbud for alle. Deler av utearealene bør legges spesielt til rette for bruk i undervisningen. Det foreslås å benytte solide naturlige materialer som tre og stein som hovedgrep i belegg og møblering, med innslag av farger og struktur i lekeapparater og fallunderlag. Hovedadkomst Det forutsettes at ny adkomstsone og parkering nord for skolen etableres og at adkomst herfra kan bli ny hovedadkomst til skolen. Dette kan løse noen av de trafikale problemene og samtidig styrke skolens identitet. Planlagt gangadkomst fra parkeringen kan lede direkte til ny hovedinngang. Hovedtorg Ved ny hovedinngang kan det etableres rom der eksisterende fjellknaus beholdes i størst mulig grad som et karakteristisk element for skolen. For øvrig kan rommet ha enkel møblering, vegetasjon og lavt lekeaktivitetsnivå. Tuntreet på eksisterende plass bør beholdes. Overordnet konsept Lunde har tilstrekkelig med arealer til å oppfylle anbefalingene arealmessig, men litt knapt med arealer som er tilgjengelig for alle. Det er overordnet god kvalitet på utearealene og stort potensial i landskap og vegetasjonen. 19 MULIGHETSSTUDIE LUNDE SKOLE SEPTEMBER 2012

21 Leketorg trinn + SFO I nærhet til og med oversikt fra de lavere trinnenes klasserom foreslås det å etablere et leketorg med møblering og lekeapparater tilpasset aldersgruppen på de nederste trinnene samt SFO. Nye, og eventuelt eksisterende lekeapparater fra området ved eksisterende SFO, kan samles og området kan defineres av stier, naturlige koller og vegetasjon. Mingleområde trinn Eksisterende parkeringsplass, gressareal og areal etter paviljong sør for kunstgressbanen foreslås opparbeidet til et mingle- og aktivitetsområde for de øverste trinnene, Området ligger fint til for etablering av sittetrinn som kan fungere som tribune mot kunstgressbane. Arealet kan også opparbeides med enkle skateramper, scene som kan fungere som møblering og areal for lek. 20 MULIGHETSSTUDIE LUNDE SKOLE SEPTEMBER 2012

22 Naturområder De fine naturområder med skråninger, trær, svaberg og koller bør bevares i størst mulig grad. Konvensjonelle og ukonvensjonelle lekeapparater kan også integreres i de naturlige områdene. Det foreslås å gjøre avtale med grunneier om tilgang til skogarealene vest for foreslått flerbrukshall. Dette kan benyttes til uteundervisning, etablering av gapahuk og hundremeterskog. Trafikkarealer Hovedadkomst med parkering og levere- og hentesone legges til ny parkering nord for håndballbanen. Det vil redusere trafikk på smale veier sør for skolen. Personalparkering flyttes til ny parkeringsplass og frigjør gode arealer til skolegård. Dette legger til rette for god sambruk av adkomst og parkering til barnehage, skole og flerbrukshall. 21 MULIGHETSSTUDIE LUNDE SKOLE SEPTEMBER 2012

23 Idrettsbygg Basert på innspill og signaler fra brukere om behov for trenings og idrettsfasiliteter i området anbefales det å etablere en flerbrukshall på størrelse med spilleflate for håndball/innebandy. For å beholde utearealer og eksisterende håndballbane anbefales det at en idrettshall legges nord for skolens område, og vest for ny planlagt parkering og adkomstsone. Med inngang direkte fra adkomstsonen gir etableringen et kompakt anlegg og god sambruk av disse arealene. Hallen bør i tillegg ha arealer for styrketrening, kontorer, møterom, kioskfasiliteter samt rikelig med lagerplass. Behov for tribuner bør vurderes. 22 MULIGHETSSTUDIE LUNDE SKOLE SEPTEMBER 2012

24 7 videre planbehov Regulering I anbefalt planløsning legges nytt skolebygg og SFO bygg innenfor område O1 som er regulert til offentlig bygg. Bebygget areal kan for området være 2600m2 med bygg i en etasje. Eksisterende, permanente bygg beslaglegger allerede dette arealet. Med etableringa av skolebygg og SFO bygg på område O1 overskrides dette. Det er behov for å utarbeide ny eller endre reguleringsplanen for området hvis skolen skal utvides. Idrettshallen er foreslått lagt på område for regulert til offentlig friområde, F1, hvor det tillates å anlegge idrettsbane/fotballbane. Det er behov for å utarbeide ny eller endre reguleringsplanen for området hvis det skal benyttes som byggeområde. Reguleringsarbeidet bør utføres samtidig med skisseprosjektet og avsluttes før oppstart av detaljprosjekteringen slik at dette ikke hindrer prosjektets fremdrift. Grunneierforhold Idrettshallen er foreslått på et område der kommunen ikke er grunneier. Det må fremhandles en avtale som avklarer dette forholdet. Innspill fra brukere I tillegg til anbefalt planløsning bør vedlagte innspill som er kommet i denne prosessen, legges til grunn i videre planprosess. Skolen må delta i utarbeidelse av endelig planprogram. Økonomi I skoleplan er det antatt en kostnad for utvidelse av skolen på 58 millioner kroner. Dette inkluderer ikke etablering av en eventuell flerbrukshall. Anbefalt størrelse på flerbrukshallen gjør det mulig å søke om spillemiddelstøtte. 23 MULIGHETSSTUDIE LUNDE SKOLE SEPTEMBER 2012

25 8 vedlegg 24 MULIGHETSSTUDIE LUNDE SKOLE SEPTEMBER 2012

26 INNSPILL TIL NYBYGG, LUNDE SKOLE, FRA PERSONALMØTE ONSDAG Ny gymsal er viktig. Flerbrukshall/idrettshall er diskutert( 2/3-dels håndballbane ) Vi må få erstattet paviljongene med nybygg Idrettshallen må være i tilknytning til baner og parkeringsplass Tar man håndballbanen vi har fra før, har vi ikke noe sted om vinteren til ballspill eller skøyter(da er kunstgressbanen stengt). Tilbudet som kommer må økes, ikke forminskes Skal man utover skolens område/tomt, må dette forhandles om med grunneier, dette er kommunens ansvar Skoleutbyggingen skal ikke gå på bekostning av idrettshall(hvis det forsinkes), man må starte utbygging av skole så fort som mulig Idrettshall ønskes lagt forbi parkeringsplassen, den vil ikke ruve/synes i terrenget Skolebygningene skal henge sammen i ett Våre faglige prinsipper må gå foran alt annet Når det gjelder antall nye rom, må i hvert fall paviljongene erstattes av nye klasserom, men vi bør også tenke flere nye, vi ønsker 12 klasserom (8 pav.rom, 2 rom fra gamle SFO og 2 i tillegg) + 12 grupperom i tillegg. Toaletter må også være tilknyttet disse rommene. Grupperom: Lydtette Vedlegg 1 Glassvegg med muligheter for skjerming(for eksempel markiser, lameller) Inngang fra både klasserom og gang Kjøkkenbenk m/vask(til praktisk arbeid for eksempel i matte) Vinduer med dagslys Garderober: MÅ være romslige med gode garderobeforhold, en plass til hver elev, med sko/skaphyller Basen: Standard klasserom (delt inn i 1 fast base + 3 små rom (grupperom), som de nye på Gaustad Stasjonære PCer Alt på ett sted God hylleplass Egen garderobe(utenfor rommet) Toalett tilknyttet basen Lærerarbeidsplasser: MÅ være adskilt fra elevene IKKE elevgjennomgang Alle plassene samlet, også nær administrasjonen Større plasser enn vi har nå Dagslys 25 MULIGHETSSTUDIE LUNDE SKOLE SEPTEMBER 2012

27 Velfungerende klimaanlegg Muligheter for private samtaler(med for eksempel foresatte), som en egen telefonkiosk Spesialrom: 1) Naturfagrom, godt utstyrt(vi har realfagssatsning) 2) Musikkrom, godt utstyrt, med musikkanlegg etc Konferanserom, til konferanser, elevsamtaler, andre møter Vanntilgang ute i skolegården til drikke Toalettanlegg med inngang ute som elevene kan bruke i friminuttene Rektangulære klasserom Ikke for få innganger til det nye bygget Bygninger påvirker utearelet også, det er dumt å ta av skogen og andre uteareal, man bør benytte seg av området mellom store SFO mot handballbanen, her kan man vurdere et to -etasjers bygg hvis nødvendig Man må anlegge nye uteområder Man kan bygge flere steder, ikke bare ett, men det må være sammenhengende Rikelig med overbygg, alle elever må kunne stille opp under tak Man kan vurdere et varslingssystem ved åpne dører/vinduer Kulturarena: Den dagen vi kan flytte til ny gymsal, kan den gamle gymsalen brukes til kulturarena, med fast scene, lyssetting og andre fasiliteter. Poenget er at andre også kan bruke den på kvelden; som teater, korps, foreninger Nok lagerplass, vi har altfor lite i dag. Adkomst til lagerplass både utenfra og innenfra Uttak til hageslanger(i nærheten av SFO og 1.trinn) Ref. Hanne Lothe Inspektør Mer kjøkkenbenk, trangt slik det er nå Kaffemaskin Akvarium(innebygd) Utsmykning på nybygget Utearealet må vi ta etter hvert Støydemping, gulvbelegg, gulv etc som er viktige i hverdagen vår Plassering av skolebygg: 1.prioritet bygg på østsiden, fra SFO-hjørnet og til håndballbanen(ikke utredet, det må utredes) 1 etasje/2 etasjer? 2.prioritet mot vest v/sekskantbygg 1 etasje/ 2 etasjer? Vi ønsker å bevare gode uteplasser SFO: Samles v /lille SFO og utbygges der til en enhet(se forrige innspill) Nåværende sløyd/håndarbeid flyttes kan flyttes til nåværende store SFO Nåværende store SFO flyttes til lille SFO m/utbygging Nye lærerarbeidsplasser 26 MULIGHETSSTUDIE LUNDE SKOLE SEPTEMBER 2012

28 Vedlegg 2 Innspill fra FRID. Lunde skole, mulighetsstudie for bl.a. ny idrettshall Aktuelle idrettslag/idretter. Trolldalen IL Sender eget innspill. Holder til i Gymsalen Lunde skole + egen 7-bane. Tiltak opp til 13 år. Kråkerøy IL Sender eget innspill. Kråkerøy Turn. Sender eget innspill. Holder til på Rødsmyra skole vanligvis. Fredrikstad basketball klubb. Bør inviteres til videre møter. Ca. 60 utøvere. Holder fortrinnsvis til i Blomsterøyhallen. Kråkerøy Judoklubb. Andre idrettslag/idretter. En må forutsette at hallen skal leies ut under samme forutsetninger som andre kommunale idrettsanlegg. Viktig å sikre mangfold i lokalmiljøet slik at ulike idretter vurderes inn fra starten av, ikke minst relatert til tilgjengelighet og utforming. Anleggsbehov, areal og utforming. Anleggsbehov. Anleggsbehovet er betydelig Kråkerøy sett under ett. Bør imidlertid vurdere Rød og Lunde under ett. kanskje naturlig å tenke treningshall, håndball på Rød og 2/3 hall på Lunde både i forhold til beliggenhet og areal. Arealsituasjon. Se under behov. Utforming. I tillegg må det sikres nødvendig lagerplass. Den nye Sagabakken er et godt eksempel på hvordan det ikke bør gjøres med to lagerrom hver på 20kvm i tilknytning til salen. Likeledes må det være møterom, gjerne kontor(er) til idrettslagene, kioskplass. Derimot trengs det ikke tribuner. Bør inviteres. ca. 20 utøvere. Holder til i Tilfluktsrom ved Rødsmyra. 27 MULIGHETSSTUDIE LUNDE SKOLE SEPTEMBER 2012

29 Vedlegg 3 Innspill fra Trolldalen IF Dagen situasjon i Trolldalen IF: - ca 120 aktive barn - ca 25 aktive voksne (dametrim, innebandy) - 11 fotballag fordelt på 7 årstrinn - barneidrettsgruppe for 4 og 5 åringer - har hatt stor tilvekst til fotballgruppa de siste årene - aktiviserer en stor del av barna på Lunde skole på ettermiddag/kveldstid (hovedsakelig gutter) - ingen aktiv håndballgruppe for tiden (delvis pga dårlig hallkapasitet) - leier "klubbrom" på Lunde samfunnshus til lager og møtevirksomhet - flott kunstgressbane - håpløst tilbud til barna vinterstid, når kunstgressbanen ikke kan brukes - gymsalen totalt uegnet til andre enn de aller minste (4-7 åringene) - elendige garderobeforhold - umulig å kunne drive variert barneidrett slik forholdene er i dag - ønsker å kunne tilby et mer variert aktivitetstilbud til barna med bla. annet håndball, basket, innebandy, turn ol. spesielt vinterstid Det er viktig å ha et aktivitetstilbud i nærmiljøet for ungene på Søndre Kråkerøy, men gang og sykkelavstand. Med utbyggingene i området har vi stadig vekst i antall unger, både på skolen og i idrettslaget. Hilsen Line Stigen, leder Trolldalen IF Behov: - større innendørs hall med mulighet for flere parallelle treninger - håndballflate slik at det også kan spilles håndball her - økt garderobekapasitet i nærhet til kunstgressbanen - klubblokale med kjøkken og gjerne en liten kiosk i nærheten av bane/hall - lagerplass (utvendig ved bane og innvendig i hall) Trolldalen IF har også et ønske om at det anlegges et mini friidrettsanlegg (som Sandbakken i Sarpsborg) i tilknytning til kunstgressbane/idrettshall. Anlegget vil her kunne benyttes både av skole og idrettslag, samt til uorganisert aktivitet på ettermiddagstid og i helger. I den anbefalte planløsningen utmerker området vest/bak idrettshallen seg som et aktuelt område å legge et slikt anlegg. Dette er et lite tilgjengelig område, som ikke blir benyttet i dag. 28 MULIGHETSSTUDIE LUNDE SKOLE SEPTEMBER 2012

30 Vedlegg 4 Vedlegg 5 Tilbakemelding fra Kråkerøy Skolekorps Korpset har pr i dag ca 30 medlemmer og øver i Rød skoles gymsal. Korpset har et eget lagerrom i tilknytning til skolens gymsal (tidligere bomberom?). Det er bare et korps på Kråkerøy og korpset har medlemmer fra hele Kråkerøy. Korpset har også gruppeøvelser og trenger derfor flere rom enn gymsalen til sine øvelser. Det er øvelser 1-2 ganger pr uke med varighet fra 2-3 timer, samt noen helgeøvelser. Størrelsen på gymsalen er passe stor, og ved flytting til nytt lokale vil tilgang til flere øvingsrom, samt tilstrekkelig med låsbar lagerplass være viktig. Vi anslår at korpset trenger m2 til pauker, andre instrumenter, uniformer med mer. Vi anser at dagens lokalisering ved Rød skole er bra, men øvelser på Lunde samt muligheter for mindre konserter der vil være et godt alternativ. Tilbakemelding fra Kråkerøy Turn Kråkerøy Turn har i dag ca 50 medlemmer og benytter gymsal ved Rødsmyra skole til turnpartier for barn, samt herreturn. Foreningen er den eneste turnforeningen på Kråkerøy og medlemmer fra hele øya. Foreningen har i dag treningstider man, tirs, tors og fred alle dager ca 2 timer, men skulle gjerne hatt mulighet til mer trening, gjerne også treningstider lørdager. Gymsalen ved Rødsmyra er av passe størrelse på Turnforeningen. Ved flytting til nye lokaler trengs en hall av samme størrelse som ved Rødsmyra, men med et eget låsbart lagerrom til bom, matter, skranke med mer, anslagsvis ca m2 og plass til en bom som er 5m lang. Lagring av utstyr under en tribune, slik som i Rolvsøyhallen fungerer utmerket. Ved flytting til en ny hall må det også være gulvfester for turnutstyr. For Kråkerøy skolekorps Håkon Standal For Kråkerøy Turn Håkon Standal 29 MULIGHETSSTUDIE LUNDE SKOLE SEPTEMBER 2012

31 Vedlegg 6 Vedlegg 7 Tilbakemelding fra Kråkerøy IL 1. Idretten har behov for idrettshaller, minimum en håndballflate, ikke gymsaler med liten flate. 2. Idretten har mange medlemmer/aktive (økende) og hallkapasiteten er i dag sprengt. Derfor vil det være galt ikke å tenke på idretten når man bygger nytt. 3. Å tenke sentralisering mener vi er det beste alternativet i forhold til økonomi. Dette vil i dag være i konflikt med skolene som krever nærhet til hall. 4. Vi mener kommunen er best tjent med sentralisering av både skoler og idrettsanlegg. Kråkerøy er ingen stor plass og flesteparten av elevene har sykkelavstand til området rundt Kråkerøy ungdomsskole. Store elevgrupper som sokner til Lunde bor nærmere Kråkerøy ungdomsskole enn Lunde. Kommunen vil kunne bygge i fred uavhengig av de andre lokasjonene. Det vil bli en engangsinvestering, men vil nok være lønnsom på sikt. Tilbakemelding fra Fredrikstad Basketballklubb Hei, Her er innspillet vi ga tidligere. Figuren under viser målene for en godkjent basketballbane, 28 m lengde og 15 m bredde + 2 m sikkerhetssone på alle sider utenfor bak- og sidelinjen. Det er veldig bra om det også finnes et rom med låsbare skap for oppbevaring av baller, førstehjelpsutstyr etc. Med vennlig hilsen Asbjørn Eskild Kråkerøy IL Håndball Mvh Bjørn Horten 30 MULIGHETSSTUDIE LUNDE SKOLE SEPTEMBER 2012

32 referanser Fredrikstad kommunes skolebruksplan Reguleringsplan vedtatt 1987 Foreløpige plan for Lunde Skole, Parkeringssituasjon og kiss n drive, Rambøll MULIGHETSSTUDIE LUNDE SKOLE SEPTEMBER 2012

33 32 MULIGHETSSTUDIE LUNDE SKOLE SEPTEMBER 2012

Saksmappe:Saksbeh: 2008/423Camilla Skjerve-Nielssen, tlf. 23 47 40 68

Saksmappe:Saksbeh: 2008/423Camilla Skjerve-Nielssen, tlf. 23 47 40 68 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Saksmappe:Saksbeh: 2008/423Camilla Skjerve-Nielssen, tlf. 23 47 40 68 Dato: 15.08.2012 Arkivkode: 563.1 Saks an Utval Møtedato Barne- o un domsrådet 11.09.2012 Kultur-

Detaljer

Planbeskrivelse Reguleringsplan for Borge ungdomsskole, Fredrikstad kommune

Planbeskrivelse Reguleringsplan for Borge ungdomsskole, Fredrikstad kommune Planbeskrivelse Reguleringsplan for Borge ungdomsskole, Fredrikstad kommune Planforslag utarbeidet av: Halden Arkitektkontor AS Pb.374, 1753 Halden 69-175385, 930 96 985 I samarbeid med: Sist revidert:

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE TANGENVIKA- FASE 1

MULIGHETSSTUDIE TANGENVIKA- FASE 1 MULIGHETSSTUDIE TANGENVIKA- FASE 1 OPPDRAGSNUMMER 257081 1 (30) -14 Sweco Fornebuveien 11 Pb 400 NO-1327 Lysaker, Norge Telefonnummer +47 67 128000 Faks +47 67 125840 www.sweco.no Sweco Norge AS Org.nr:

Detaljer

KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING

KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING UTKAST TILP L A N B E S K R I V E L S E DATO:27.09.2013 VEDTATT I KOMMUNESTYRET: FORSLAGSTILLER: Kongsberg kommunale eiendom KF REGULERINGSPLANARBEIDET

Detaljer

NY KROHNBORG BYDELSSENTER

NY KROHNBORG BYDELSSENTER BYGGEPROGRAM NY KROHNBORG BYDELSSENTER -BYDELSSENTER MED GRUNNSKOLE, IDRETTSHALL, KULTURHUS, BARNEHAGE, GATETUN OG BYDELSTORG JUNI 2008 Forord... 4 Sammendrag... 5 Målsetting for byggeprosjektet...5 Eksisterende

Detaljer

Oppdragsgiver. Stokke kommune. Rapporttype. Planbeskrivelse 2011-10-26 OMRÅDEPLAN BRUNSTAD PLANBESKRIVELSE OG KONSEKVENSUTREDNING

Oppdragsgiver. Stokke kommune. Rapporttype. Planbeskrivelse 2011-10-26 OMRÅDEPLAN BRUNSTAD PLANBESKRIVELSE OG KONSEKVENSUTREDNING Oppdragsgiver Stokke kommune Rapporttype Planbeskrivelse 2011-10-26 OMRÅDEPLAN BRUNSTAD PLANBESKRIVELSE OG KONSEKVENSUTREDNING PLANBESKRIVELSE OG KONSEKVENSUTREDNING 2 (79) OMRÅDEPLAN BRUNSTAD PLANBESKRIVELSE

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Detaljplan for Baksalen Skole og idrettsanlegg. Planens ID Saksnummer E- phorte 2. gangs behandling MU Vedtatt

PLANBESKRIVELSE. Detaljplan for Baksalen Skole og idrettsanlegg. Planens ID Saksnummer E- phorte 2. gangs behandling MU Vedtatt PLANBESKRIVELSE Planens navn Planens ID Saksnummer E- phorte 2. gangs behandling MU Vedtatt Detaljplan for Baksalen Skole og idrettsanlegg Forslag ved X Offentlig ettersyn Sluttbehandling, utkast pr Fig.

Detaljer

Prosjektrapport: PROSJEKT GJENNOMGANG AV KOSTNADER VED BYGGING AV IDRETTSHALLER

Prosjektrapport: PROSJEKT GJENNOMGANG AV KOSTNADER VED BYGGING AV IDRETTSHALLER Idrettsenheten / Trondheim eiendom Prosjektrapport: PROSJEKT GJENNOMGANG AV KOSTNADER VED BYGGING AV IDRETTSHALLER Til: Kopi: Fra: Kommunaldirektør for kultur og næring Morten Wolden Kommunaldirektør for

Detaljer

Rom- og funksjonsprogram for ny ungdomsskole i Kongsvinger

Rom- og funksjonsprogram for ny ungdomsskole i Kongsvinger Kongsvinger kommune Rom- og funksjonsprogram for ny ungdomsskole i Kongsvinger 2013-10-30 Oppdragsnr.: 5135185 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet tegre hahog Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Foajeen, Rådhusteateret Møtedato: 15.10.2014

Detaljer

Konseptvalgutredning for flerbrukshall på Dælenenga revidert utgave - 4

Konseptvalgutredning for flerbrukshall på Dælenenga revidert utgave - 4 OSLO KOMMUNE Konseptvalgutredning for flerbrukshall på Dælenenga revidert utgave - 4 Versjon 27122011 Dælenenga KVU Side 1 av 50 Forord flerbrukshall på Dælenenga er blant de prioriterte prosjektene i

Detaljer

PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1.

PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1. Fet kommune PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1. PLANNUMMER: 0101 R0903 Vedlegg: 1. 2. 3. 4. 5.

Detaljer

: POLITISK KOMITE - SKOLESTRUKTUREN I GRAN KOMMUNE REOPPNEVNING MANDAG OG RAMMEBETINGELSER

: POLITISK KOMITE - SKOLESTRUKTUREN I GRAN KOMMUNE REOPPNEVNING MANDAG OG RAMMEBETINGELSER Notat Til Fra Kopi Sak : Rådmannen : Arne Hansen : POLITISK KOMITE - SKOLESTRUKTUREN I GRAN KOMMUNE REOPPNEVNING MANDAG OG RAMMEBETINGELSER Saksnr./Arkivkode Sted Dato 08/00318-002 / 036 A2 Jaren 23.01.2008

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 614 Lnr.: 3474/14 Arkivsaksnr.: 14/747-1

Saksframlegg. Ark.: 614 Lnr.: 3474/14 Arkivsaksnr.: 14/747-1 Saksframlegg Ark.: 614 Lnr.: 3474/14 Arkivsaksnr.: 14/747-1 Saksbehandler: Jo-Morten Høistad PLANLEGGING AV NY BARNESKOLE VED LINFLÅA Vedlegg: 1. Arkitektonisk beskrivelse av skolebygget og tomta 2. Analyse

Detaljer

PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING AV SAUPSTADRINGEN 13, NY HEIMDAL VIDEREGÅENDE SKOLE TILTAKSHAVER: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING AV SAUPSTADRINGEN 13, NY HEIMDAL VIDEREGÅENDE SKOLE TILTAKSHAVER: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING AV SAUPSTADRINGEN 13, NY HEIMDAL VIDEREGÅENDE SKOLE TILTAKSHAVER: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE UTKAST DATERT: 04.12.2014 Innholdsfortegnelse 1 HENSIKTEN MED PLANARBEIDET...

Detaljer

Plan for utearealene i Ås sentrum

Plan for utearealene i Ås sentrum Plan for utearealene i Ås sentrum Planforslag med rapport 15. november 2007 1 Forord Bakgrunn for prosjektet: Prosjektet er forankret i handlingsprogram og økonomiplan for 2007-2010, vedtatt 13.12.2006.

Detaljer

VEDLEGG 2. Særskilte utredningsoppdrag:

VEDLEGG 2. Særskilte utredningsoppdrag: VEDLEGG 2 Særskilte utredningsoppdrag: Skisseprosjekt for Drivdalen skole s. 1 Rehabiliteringsbehov ved hovedkirka og kapellene s. 7 Innsparing ved bruk av videomøter s. 8 Rusarbeidet s. 9 Oversikt over

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Saksframlegg. Driftstilpasning, skole. Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret 19.03.2015 006/15

Sør-Aurdal kommune Saksframlegg. Driftstilpasning, skole. Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret 19.03.2015 006/15 Sør-Aurdal kommune Saksframlegg Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret 19.03.2015 006/15 ArkivsakID JournalID Klassering Saksbehandler 15/212 15/1498 151, A20, &13 Inger Randi Kleven Driftstilpasning,

Detaljer

Forslag til offentlig ettersyn

Forslag til offentlig ettersyn Oslo kommune Bymiljøetaten TØYENPARKEN Felles planprogram for nytt bad, nytt vitensenter, ny friluftscene og Finnmarkgata Forslag til offentlig ettersyn Høringsperiode: 25. mars til 01. juni 2015 Revidert:

Detaljer

Oppvekst i Iveland: Behovsanalyse Iveland skole 2015 2030. Prosjektgruppa 09.10.14

Oppvekst i Iveland: Behovsanalyse Iveland skole 2015 2030. Prosjektgruppa 09.10.14 Oppvekst i Iveland: Behovsanalyse Iveland skole 2015 2030 Prosjektgruppa 09.10.14 Innhold Innledning... 2 Nasjonale føringer og lovverk:... 3 Kommunale/interkommunale planer og satsinger:... 5 Bakgrunn...

Detaljer

Gymsal / idrettshall på Harestua, notat til kommunedelplan kultur

Gymsal / idrettshall på Harestua, notat til kommunedelplan kultur Gymsal / idrettshall på Harestua, notat til kommunedelplan kultur Hjemmel: Vedtak i kommunestyret 2008 og avklaring om prosess med adhoc utvalget for Kommunedelplan kultur. Notat om gymsal/idrettshall

Detaljer

Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten, Kristiansand Kommune. Mulighetstudie av Egsområdet. Lokalisering av lekeplasser på Eg. 17.03.2009, rev. des.

Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten, Kristiansand Kommune. Mulighetstudie av Egsområdet. Lokalisering av lekeplasser på Eg. 17.03.2009, rev. des. Mulighetstudie av Egsområdet Lokalisering av lekeplasser på Eg Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten, Kristiansand Kommune 17.03.2009, rev. des. 09 Analyse Egsområdet Fra Andreas Kjærsvei Solbergveien,

Detaljer

Utvalg for idrettspark og flerbruksanlegg på Utleir

Utvalg for idrettspark og flerbruksanlegg på Utleir Bydelen vår kan bli Trondheims stolthet det eneste vi mangler er den sosiale infrastrukturen som gjør det mulig helhetlig planlegging kreves for å komplettere bydelen vår Utvalg for idrettspark og flerbruksanlegg

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0

Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 26.03.2014 Bydelsutvalget

Detaljer

Sarpsborg kommune. Vedlegg 5 Utforming av læringsarenaer/skoleanlegg Rom- og funksjonsbeskrivelser

Sarpsborg kommune. Vedlegg 5 Utforming av læringsarenaer/skoleanlegg Rom- og funksjonsbeskrivelser Sarpsborg kommune Vedlegg 5 Utforming av læringsarenaer/skoleanlegg Rom- og funksjonsbeskrivelser Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling

Verdal kommune Møteinnkalling Verdal kommune Møteinnkalling Plan- og utviklingskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Verdal Møtested: Møterommet 3. etasje, Herredshuset

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 10. februar 2015 Saksnr.: 200905574-353 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 10. februar 2015 Saksnr.: 200905574-353 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 10. februar 2015 Saksnr.: 200905574-353 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 05.03.2015 Marviksletta, områdeplan - nytt

Detaljer

FOKUS PÅ SKOLEBYGG TILGJENGELIGHET - PLANLEGGING - BRUKERMEDVIRKNING

FOKUS PÅ SKOLEBYGG TILGJENGELIGHET - PLANLEGGING - BRUKERMEDVIRKNING FOKUS PÅ SKOLEBYGG TILGJENGELIGHET - PLANLEGGING - BRUKERMEDVIRKNING 1 FORORD Full deltakelse og likestilling har vært det overordnede målet i politikken for funksjonshemmede i mer enn 20 år. I Manneråkutvalgets

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLANEN SPIKKESTADKVARTALENE, I RØYKEN KOMMUNE Plan ID: 0627 250 Datert: 09.05.12.

Detaljer