1 sammendrag 3 MULIGHETSSTUDIE LUNDE SKOLE SEPTEMBER 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 sammendrag 3 MULIGHETSSTUDIE LUNDE SKOLE SEPTEMBER 2012"

Transkript

1

2

3

4 1 sammendrag Fredrikstad kommunes skolebruksplan for fremhever følgende tiltak for utvidelse av Lunde skole med hensyn til økning i elevtallet og behov for idrettsfasiliteter: Skoleanlegget har mange brukere og skal dekke daglige behov for skole, SFO og idrettsrelatert fritidsaktivitet, og har barnehage som nærmeste nabo. Det er behov for kapasitetsutvidelse til skole, SFO, gymsal eventuelt andel av mangfoldshall/idrettshall og løsning av trafikale forhold ved skolen. Det er lagt stor vekt på samarbeid med og innspill fra skolen og andre brukergrupper i vurderingene, og det er overordnet enighet både i brukergruppen og prosjektgruppen om foreslått planløsning på tomten. Det er likevel mange ønsker og behov i brukergruppen som ikke kan dekkes i forbindelse med utbyggingen av Lunde skole, særlig med hensyn til idrettsfasiliteter. Dette må tas med i vurderinger i forbindelse med utbygging av andre skoler eller egne idrettsanlegg andre steder på Kråkerøy. Folkehelsefokuset i den nye samhandlingsplanen er også en pådriver for å bedre og øke tilbudet for fysisk aktivitet generelt. Skolen kan være en arena for fysisk aktivitet, utfordring og mestring. Med den betydelige kunnskap om barn og unges manglende fysiske utvikling og de langsiktige negative helsekonsekvensene dette vil få på sikt, er det av stor viktighet å fokusere på disse gruppene i et folkehelseperspektiv. Det er behov for gode områder for lek, sport og avslapping på flere alders- og aktivitetsnivåer slik at alle elevene nås. Uteområdene bør være samlet og oversiktlige, og delvis oppdelt i soner for ulike aktiviteter og alderstrinn. Utearealer bør også legges til rette for uteundervisning. Skolen har i dag 8 klasserom i midlertidige paviljonger. Disse skal erstattes med permanente bygg. Det er i tillegg behov for blant annet flere nye klasserom, grupperom, arbeidsplasser for lærerne og større gymsal. Det er også store behov for idrettsfasiliteter i området for andre brukere. Denne studien vurderer muligheter for hvor og hvordan skolens område kan og bør utnyttes ved en fremtidig utvidelse. Hovedmålet er å komme frem til prioriterte retningslinjer for plassering og typer av bygninger som skal etableres, og oppdeling og funksjoner i uteområdene. Resultatet skal legges til grunn og være retningsgivende for videre planlegging der endelig arealer, funksjoner og romprogram defineres. 3 MULIGHETSSTUDIE LUNDE SKOLE SEPTEMBER 2012

5

6 I gjeldende reguleringsplan vedtatt i 1989 er skolens område regulert til Byggeområde for Offentlige bygninger. Området nord for skolen, F1, er regulert til Friområde Idrett, fotball (gress). Reguleringsbestemmelser for aktuelle områder: Areal for offentlig bebyggelse. 2 I området for offentlig bebyggelse, O1, kan oppføres skolebygg og bygninger med tilknytning til skolens idrettsanlegg. Bebygd areal kan være inntil 2600 m2. Bebyggelsen skal være i 1 etasje og med maksimal gesimshøyde på 4,0 m. Der terrenget etter bygningsrådets skjønn ligger til rette for det, kan det innredes underetasje i samsvar med bestemmelsene i byggeforskriftene. I tillegg kan eksisterende idrettsbane utvides til 68 x 100 m (bruttomål). 3 I området for offentlig bebyggelse, O2, kan oppføres barnehage med en samlet grunnflate på inntil 550 m2. Bebyggelsen skal være i 1 etasje og med maksimal gesimshøyde på 3,5 m. Areal for offentlig friområde (idrettsanlegg): 4 I området for offentlig friområde, Fl, tillates anlagt idrettsbane på 75 x 118 m. (bruttomål) som vist i planen med tilhørende parkerings- og tribuneanlegg. I tillegg tillates det oppført bygninger med naturlig tilknytning til bruken og driften av idrettsanlegget, som f.eks. klubbhus, redskapsbod o.l. Bebyggelsen kan være i inntil 2 etasjer og med maksimal gesimshøyde på 5,5 m., målt på den høyeste fasaden. Bygg skal ha saltak. Figur 2: Gjeldende reguleringsplan fra MULIGHETSSTUDIE LUNDE SKOLE SEPTEMBER 2012

7

8 Det er også innslag av områder med gress og trebeplantning som stedvis utgjør flotte trelunder. Øst for skolebygget inneholder skolegården blant annet lekeapparater, klatrevegg, utegrill og tre små utstyrsboder. Dette er i god stand og kan flyttes om nybygg krever det. Skolegården er omkranset av naturlige skråninger og koller som er flotte naturlekeplasser. Med trær, bergknatter, lyngtuer og bakker ligger det godt til rette for et mangfold av aktiviteter som blant annet klatring, aking og naturlek. Nord på tomten er det etablert en kunstgressbane (2011) med belysning. Denne benyttes flittig både i og etter skoletid, men er ikke oppvarmet for vinterbruk. Sør for kunstgressbanen er det parkering for skolens ansatte. Lengst mot øst ligger en utendørs asfaltert håndballbane som benyttes flittig, også som skøytebane på vinteren. Figur 4: Vestre del av skolegården Figur 5: Nordre del av skolegård sett mot syd, med hovedadkomst til venstre og parkeringsplass for skolens ansatte til høyre i bildet 7 MULIGHETSSTUDIE LUNDE SKOLE SEPTEMBER 2012

9 Figur 6: Idrettsbaner som benyttes både i og etter skoletid; kunstgressbanen og håndballbanen Figur7: Naturlige lekeområder omkranser skolen og er en viktig del av skolens utemiljø og aktiviteter hele året 8 MULIGHETSSTUDIE LUNDE SKOLE SEPTEMBER 2012

10 3.3 Bygningene Eksisterende skolebygg består i av en blanding av permanente og midlertidige bygg. Opprinnelig skolebygg er fra 1972, og har senere blitt påbygget. Skolen ble komplettert med et separat bygg for 1. trinn og SFO da det ble skolestart for 6 åringer i De permanente byggene har 7 faste klasserom. 3 av disse er mindre enn arealbehovet for makstallet på 28 elever per klasserom. Skolebyggene er i god stand. Det kan likevel bli behov for oppgraderinger og omprogrammering av rommene i de eksisterende byggene. Arkitektonisk er bygningene mer eller mindre i samme stil. Formmessig er en del av det opprinnelige skolebygget utformet som en sekskant som gjør den litt utfordrende å bygge til eller ut. Bygningsmaterialet er i hovedsak rød murstein med paneler av tre malt i gult og brunt. Hovedinngangen er litt bortgjemt på vestsiden av bygget og kan være vanskelig å finne frem til. Fordi skolen er bygget ut i flere trinn kan den ha forsvunnet i nye tilbygg og overbygget gangsone. Figur 8: Opprinnelig skolebygg fra 1972, nordvestre hjørne Figur 9: Opprinnelig skolebygg fra 1972, mot sydvest Figur 11: Opprinnelig bygg fra 1972 med gymsal Figur 10: Tilbygg mellom de to opprinnelige byggene Figur 12: Separat bygg for 1.trinn og SFO for 1.trinn 9 MULIGHETSSTUDIE LUNDE SKOLE SEPTEMBER 2012

11 Små og midlertidige bygg For å håndtere kapasiteten ved det økende elevtallet ved skolen ble det i to omganger etablert til sammen fire midlertidige paviljonger med totalt 8 klasserom. Disse er plassert spredt rundt på tomten. Såpass spredte undervisningslokaler gjør logistikken rundt undervisningen tungvint. Byggene tar opp uforholdsmessig mye areal på tomten ettersom det blir en del dødareal rundt byggene. En mer kompakt bygningsmasse vil frigjøre areal til skolegård. Øst for skolegården ved SFO er det plassert tre små utstyrsboder med leker og utstyr for SFO. De er små, men i god stand. Figur 13: Utstyrsboder for SFO Figur 14-16: Fire midlertidige paviljonger med 8 klasserom 10 MULIGHETSSTUDIE LUNDE SKOLE SEPTEMBER 2012

12 3.4 Adkomst og trafikksituasjon Adkomst- og parkeringsforholdene på skolen er dårlige. Det er mange som levere og henter elver ved skolen. Dette skaper til tider mye trafikk og kan skape trafikkfarlige situasjoner på veier med begrenset tilgang til fortau og gang- og sykkelveier. Det er dårlig sikt ved innkjøring til skolen fra Lundebuen mellom paviljongene. Fra paviljongen i nordvest går trapp fra inngangen direkte ut i adkomstveien, se figur 17 Skolens hovedadkomst via Lundebuen er ganske anonym og relativt vanskelig å finne som førstegangsbesøkende til skolen. Den går på en smal vei som ikke har fortau eller andre tiltak for å sikre gående og syklende. Ansatte som kjører og varelevering til skole og SFO har også adkomst fra denne veien. I tillegg er det en del kjøring til tilgrensende barnehage her. Internt på skolens område er det både asfalterte og gruslagte stier. Parkeringsplass for ansatte ligger inne på skolens område, sentralt i skolegården. Det med fører stor risiko for konflikter mellom elever og biler. I tillegg beslaglegger det et relativt stort område midt inne i skoleområdet. Figur 17: Skolens hovedadkomst Fredrikstad Kommune har i skolebruksplanen for fremmet forslag om tiltak for å bedre forholdene. I planen står det: De trafikale forholdene ved skolen må også løses, så raskt som mulig På oppdrag av kommunen har konsulentselskapet Rambøll utarbeidet en plan for ny adkomstsone og parkering nord for skolens område. Den skal benyttes både for skolen og barnehagen og har en levere- og hentesone, oppstillingsplass for buss, varelevering og 61 parkeringsplasser, inklusive 2 for bevegelseshemmede. Figur 18: Parkeringsplass inne på skolegården 11 MULIGHETSSTUDIE LUNDE SKOLE SEPTEMBER 2012

13

14 4 innspill fra brukerne Det er viktig at nye bygnings- og anleggsbehov ved Lunde Skole løses slik at en får maksimal utnyttelse av både tomteressurser og økonomiske ressurser. Med mange ulike aktører og bruker som har forskjellig oppfatning av hvordan områdene bør disponeres er det en utfordring å finne løsninger som alle berørte parter blir fornøyde med. Fredrikstad kommune har derfor lagt opp til en prosess med stor grad av brukermedvirkning for å få en oversikt over ønsker og behov for idretts- og aktivitetslokaler i området rundt Lunde skole. Møterom til konferanser etc Spesialrom til musikk og naturfag Større gymsal (min størrelse på 2/3 håndballflate) Samle SFO for alle trinn i eget lokale ved utvidelse av nåværende bygg for SFO og 1.trinn Det er holdt 5 brukermøter med skolen og interesserte grupper der det har blitt fremlagt planforslag. Alle brukerne har fått mulighet til å komme med sine innspill og ønsker. Disse har blitt diskutert i gruppen og videre bearbeidet av prosjektgruppen, som så har lagt frem reviderte planforslag basert på diskusjonene. Det har vært en engasjert gruppe som har kommet med viktige innspill basert på behov og erfaringer. Dette har gitt et godt grunnlag for å utarbeide et omforent planforslag. Her oppsummeres hovedpunktene i innspillene fra skolen samt grupper som er brukere i dag og eller er interessert i å benytte lokaler i tilknytning til Lunde skole. Skriftlige innspill fra brukergruppene ligger som vedlegg. 4.1 Innspill fra skolen og SFO Lunde skole er sterkt engasjert i utbyggingen av skolen og har kommet med detaljerte innspill. Det er levert samlet skriftlige ønsker fra skole og SFO. Hovedpunkter i skolens innspill: 4.2 Innspill fra andre brukere Generelt ønsker brukere fra idrett og foreninger at det etableres en flerbrukshall med spilleflate for håndball. Kultur og idrett: Det er stort behov for idrettsarealer både inne og ute i Fredrikstad. Dette gjelder også Kråkerøy. I øvrige haller på Kråkerøy er kapasiteten sprengt. Med en flerbrukshall med spilleflate for håndball vil situasjonen avhjelpes for mange bruker. Fredrikstad Idrettsråd: Skolen er en viktig arena for fysisk aktivitet. Sentralt å kunne sambruke skolens lokaler med idrettsforeninger. Forutsetter at hallen leies ut som kommunalt idrettsanlegg. Viktig å sikre mangfold med flere idretter særlig relatert til tilgjengelighet og utforming. Ønsker treningshall, evt 2/3 hall. Det må sikres nødvendig lagerplass for utstyr. Det må være møterom, kontorer og kioskplass, men det er ikke nødvendig med tribuner. 12 klasserom 12 grupperom Arbeidsplasser for lærerne 13 MULIGHETSSTUDIE LUNDE SKOLE SEPTEMBER 2012

15 Trolldalen IF: Ønsker treningslokaler med treningsflate på størrelse med håndballbane og friidrettsmulighet nord for kunstgressbanen. Har behov for plass til å lagre utstyr. Kråkerøy Turn: Behov for mer treningstid og treningslokaler. Det må være gulvfester for turnutstyr og plass til lagring av utstyr. Kråkerøy Lokalsamfunnsutvalg KLSU: Ønsker fokus på sikker skolevei, gode og tilstrekkelige utearealer for skole og SFO. Flerbrukshall ønskelig for elever i skoletiden og beboere generelt utenfor skoletiden. Kråkerøy Lokalsamfunnslag: Sikker skolevei er viktig. Positive til flytting av parkeringsplass. Ønsker eventuelt bom ved innkjøring fra Lundebuen. Ønsker aktiviteter for øvre trinn, skating etc. Kråkerøy skolekorps: Behov for mer tid og større øvingslokaler, gjerne med flere separate rom til øving, samt lagringsplass for særlig store instrumenter og annet utstyr. Kråkerøy IL Håndball: Behov for idrettshall, minimum håndballflate. Viktig at idretten blir inkludert i denne typen prosjekt. Ønsker sentralisert hall på Kråkerøy. Fredrikstad Basketballklubb: Ønsker treningslokaler, minimum basketballflate med plass for lagring av utstyr. 14 MULIGHETSSTUDIE LUNDE SKOLE SEPTEMBER 2012

16 5 planforslag I møtene mellom oppdragsgiver, brukere og konsulent er det drøftet og avveid flere planløsninger for skoleområdet. Hovedfokus har vært på plassering av bygg, oppdeling av utearealer og vurdering av størrelse på idrettsfasiliteter fra gymsal til flerbrukshall. Med bakgrunn i disse vurderingene, befaringer og gjeldende planer ble det utarbeidet flere planløsninger. To av disse er vist under. Planforslag 1 viser nytt skolebygg vest for eksisterende bygg. Planforslag 2 viser nytt skolebygg i skråningen øst for bygget. Flerbrukshallen er i begge alternativer foreslått plassert på eksisterende håndballbane. Anbefalt løsning er basert på planforslag 2. Med skolebygget rett øst for eksisterende bygg skapes et kompakt og sammenhengende skolebygg. I skrånende terreng blir det mulig å etablere to etasjer mot øst, mens det mot skolegården opprettholdes samme etasjehøyde som øvrige skolebygg. Nytt bygg i flukt med ny hovedadkomst gir mulighet for å styrke skolens hovedinngang og identitet. I videre diskusjoner om disposisjon på tomten er det kommet frem forslag om å legge flerbrukshallen nord for kunstgressbanen. Området er regulert til Friområde, idrett. Figur 20: Planforslag 1 Figur 21: Planforslag 2 15 MULIGHETSSTUDIE LUNDE SKOLE SEPTEMBER 2012

17 5.1 Anbefalt planløsning Overordnede retningslinjer for anbefalt planforslag: Nybygget er plassert øst for eksisterende skolebygg for å gi en samlet bygningsmasse med god logistikk internt i skolebygget og lite restareal mellom bygningene. Med skolebygget i flukt med hovedadkomsten gir det en god mulighet til å skape en ny hovedinngang som gir en ny dimensjon til skolen. Skolebygget opprettholder etasjehøyden inn mot skolegården og skaper helhet i bygningsmassen. Men med to etasjer mot adkomsten fra Lundebuen utnyttes høydeforskjellen i terrenget slik at grunnflaten på bygget kan holdes mindre enn om hele bygget var på en etasje. Bygget må ha heis som sikrer tilgjengelighet for alle. Hoveddelen av vareleveransene går til SFO og bør legges til ny adkomstsone og parkering. Det kan etableres varelevering ved østsiden fra adkomst fra Lundebuen. Denne kan reguleres med bom ved innkjøring fra sør. Generelt må varelevering skje utenom friminuttene. Svabergene er karakteristisk for skoleområdet og bør beholdes i størst mulig grad. Hovedtrekket i landskapet med adskilte utearealer for de ulike trinnene opprettholdes og forsterkes. Et nytt aktivitetsareal etableres sør for kunstgressbanen som et mingleområde for de øverste klassetrinnene. Flerbrukshallen anbefales plassert nord for kunstgressbanen. Med skolens noe begrensede område egnet seg for bebyggelse gir det en bedre arealutnyttelse, og bygget kan legges bedre tilpasset terrenget. Forslaget innebærer at håndballbanen kan beholdes. De brukskvalitetene som er i anlegget i dag både sommer og vinter kan i stor grad opprettholdes. I tillegg er løsningen gunstig i forhold sambruk av trafikkanlegget utenom skoletid. Mer detaljerte retningslinjer for arealbehov, plassering og forslag til utforming av bygg og utearealer er beskrevet i kapitel 6. Figur 22: Anbefalt planløsning 16 MULIGHETSSTUDIE LUNDE SKOLE SEPTEMBER 2012

18

19 6 retningslinjer og inspirasjon Det er lagt frem flere ønsker og behov som ikke vil dekkes av utvidelsen på Lunde skole. Disse kommer frem i vedlagte skriftlige innspill fra brukergruppene. Det er likevel generell enighet i gruppen om prioriterte behov og de foreslåtte og beskrevne retningslinjer. Skolebygg: Behovet for nytt innendørs undervisningsareal er 12 klasserom med hvert sitt grupperom. Dette skal erstatte klasserom i de midlertidige paviljongene og små klasserom i permanente bygg samt legge til rette for utvidelse av elev kapasiteten fra 280 til 320 elever. Eventuelt kan noen av klasserommene som er mindre enn standarden for 28 elever benyttes til grupperom eller arbeidsrom. Dette må avklares i videre planprosess. Skolen ønsker i tillegg arbeidsplasser for lærerne, møterom og separate arealer for SFO. Antatt arealbehov er mellom 1200 og 1500m2. Det er i tillegg behov for større gymsal og denne studien foreslår å etablere en hall der skolens behov for innendørs gymnastikkarealer blir dekket. Endelig planprogram bør utarbeides i nært samarbeid med skolen. Ved en utbygging bør det gjøres noen tiltak og oppgraderinger i eksisterende bygg. Blant annet flyttes SFO til eget bygg, noe som gir behov for omprogrammering for best mulig intern logistikk i lokalene. Dette er også en mulighet for å gjøre hele skolen ny. Endelig plassering av nybygg gjøres i neste planfase i nært samarbeid med skolen. Ved foreslått etablering av flerbrukshall der skolen får dekket sitt behov for større gymsal, kan eksisterende gymsal benyttes til kulturformål/scene. Inngangen til denne blir liggende i anbefalt adkomstakse og nær foreslått hovedinngang til skolen. Den kan bli en del av det nye adkomsttorget som er med på å forsterke og tydeliggjøre skolens identitet Ved en utbygging må det utarbeides en fremdrifts- og faseplan som ivaretar muligheten til å opprettholde skoledrift i konstruksjonsperioden. Det er foreslått å utnytte det skrånende terrenget øst for eksisterende bygg for etablering av nytt skolebygg. Bygget kan legges med to etasjer mot Lundebuen og en etasje mot eksisterende leketorg ved SFO. Dette vil gi en konsentrert og sammenhengende bygningsmasse som utnytter høydeforskjellene i terrenget. Ved å legge bygget her blir det liggende med direkte adkomst fra ny parkering og adkomstsone og med ypperlig mulighet til å skape en tydelig ny hovedinngang som er lett tilgjengelig og som gir identitet til skolen. Dette gjør at viktige naturlekområder vest på tomten kan bevares i sin helhet. I tillegg anbefales det å bygge videre på eksisterende bygg for SFO og 1.trinn til et eget SFO lokale. Utvidelsen bør legges nordover, langs vestenden av kunstgressbanen. 18 MULIGHETSSTUDIE LUNDE SKOLE SEPTEMBER 2012

20 Utearealer Det finnes ingen formelle krav til utearealer for skoler når det gjelder størrelse. Det sentrale i opplæringsloven om utearealer er: 9a 1 Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring 9a 2 Det fysiske miljøet Skolane skal planleggjast, byggjast, tilretteleggjast og drivast slik at det blir teke omsyn til tryggleiken, helsa, trivselen og læringa til elevane. I tillegg har sosial- og helsedirektoratet fikk i 2003 utarbeidet heftet Skolens utearealer - om behovet for arealnormer og virkemidler. I dette foreslås følgende krav for store skoler, der nye skoler må oppfylle minstekravet og eksisterende må oppfylle krav med arealer med minimum 200 meter til skolen: Minimumsareal ved store skoler (flere enn 300 elever): ca m2. For hver elev over 300 kommer et tillegg på 25 m 2. Lunde skole har totalt ca m 2 utearealer. Antatt at 40% av arealet er for bratt for å benyttes, blir det fortsatt rundt 50 m 2 på hver elev med 400 elever ved skolen. De naturlige områdene som omkranser skolebyggene bør beholdes i størst mulig grad. Platået kan ivaretas i den nye utformingen samtidig som leke- og aktivitetsarealene kan defineres bedre for å lage tydelige uterom. Arealene bør tilpasses ulike alders og aktivitetsnivåer. Mellom byggene kan det etableres torg med enkel møblering. Det skal tilrettelegges for tilgjengelighet og tilbud for alle. Deler av utearealene bør legges spesielt til rette for bruk i undervisningen. Det foreslås å benytte solide naturlige materialer som tre og stein som hovedgrep i belegg og møblering, med innslag av farger og struktur i lekeapparater og fallunderlag. Hovedadkomst Det forutsettes at ny adkomstsone og parkering nord for skolen etableres og at adkomst herfra kan bli ny hovedadkomst til skolen. Dette kan løse noen av de trafikale problemene og samtidig styrke skolens identitet. Planlagt gangadkomst fra parkeringen kan lede direkte til ny hovedinngang. Hovedtorg Ved ny hovedinngang kan det etableres rom der eksisterende fjellknaus beholdes i størst mulig grad som et karakteristisk element for skolen. For øvrig kan rommet ha enkel møblering, vegetasjon og lavt lekeaktivitetsnivå. Tuntreet på eksisterende plass bør beholdes. Overordnet konsept Lunde har tilstrekkelig med arealer til å oppfylle anbefalingene arealmessig, men litt knapt med arealer som er tilgjengelig for alle. Det er overordnet god kvalitet på utearealene og stort potensial i landskap og vegetasjonen. 19 MULIGHETSSTUDIE LUNDE SKOLE SEPTEMBER 2012

21 Leketorg trinn + SFO I nærhet til og med oversikt fra de lavere trinnenes klasserom foreslås det å etablere et leketorg med møblering og lekeapparater tilpasset aldersgruppen på de nederste trinnene samt SFO. Nye, og eventuelt eksisterende lekeapparater fra området ved eksisterende SFO, kan samles og området kan defineres av stier, naturlige koller og vegetasjon. Mingleområde trinn Eksisterende parkeringsplass, gressareal og areal etter paviljong sør for kunstgressbanen foreslås opparbeidet til et mingle- og aktivitetsområde for de øverste trinnene, Området ligger fint til for etablering av sittetrinn som kan fungere som tribune mot kunstgressbane. Arealet kan også opparbeides med enkle skateramper, scene som kan fungere som møblering og areal for lek. 20 MULIGHETSSTUDIE LUNDE SKOLE SEPTEMBER 2012

22 Naturområder De fine naturområder med skråninger, trær, svaberg og koller bør bevares i størst mulig grad. Konvensjonelle og ukonvensjonelle lekeapparater kan også integreres i de naturlige områdene. Det foreslås å gjøre avtale med grunneier om tilgang til skogarealene vest for foreslått flerbrukshall. Dette kan benyttes til uteundervisning, etablering av gapahuk og hundremeterskog. Trafikkarealer Hovedadkomst med parkering og levere- og hentesone legges til ny parkering nord for håndballbanen. Det vil redusere trafikk på smale veier sør for skolen. Personalparkering flyttes til ny parkeringsplass og frigjør gode arealer til skolegård. Dette legger til rette for god sambruk av adkomst og parkering til barnehage, skole og flerbrukshall. 21 MULIGHETSSTUDIE LUNDE SKOLE SEPTEMBER 2012

23 Idrettsbygg Basert på innspill og signaler fra brukere om behov for trenings og idrettsfasiliteter i området anbefales det å etablere en flerbrukshall på størrelse med spilleflate for håndball/innebandy. For å beholde utearealer og eksisterende håndballbane anbefales det at en idrettshall legges nord for skolens område, og vest for ny planlagt parkering og adkomstsone. Med inngang direkte fra adkomstsonen gir etableringen et kompakt anlegg og god sambruk av disse arealene. Hallen bør i tillegg ha arealer for styrketrening, kontorer, møterom, kioskfasiliteter samt rikelig med lagerplass. Behov for tribuner bør vurderes. 22 MULIGHETSSTUDIE LUNDE SKOLE SEPTEMBER 2012

24 7 videre planbehov Regulering I anbefalt planløsning legges nytt skolebygg og SFO bygg innenfor område O1 som er regulert til offentlig bygg. Bebygget areal kan for området være 2600m2 med bygg i en etasje. Eksisterende, permanente bygg beslaglegger allerede dette arealet. Med etableringa av skolebygg og SFO bygg på område O1 overskrides dette. Det er behov for å utarbeide ny eller endre reguleringsplanen for området hvis skolen skal utvides. Idrettshallen er foreslått lagt på område for regulert til offentlig friområde, F1, hvor det tillates å anlegge idrettsbane/fotballbane. Det er behov for å utarbeide ny eller endre reguleringsplanen for området hvis det skal benyttes som byggeområde. Reguleringsarbeidet bør utføres samtidig med skisseprosjektet og avsluttes før oppstart av detaljprosjekteringen slik at dette ikke hindrer prosjektets fremdrift. Grunneierforhold Idrettshallen er foreslått på et område der kommunen ikke er grunneier. Det må fremhandles en avtale som avklarer dette forholdet. Innspill fra brukere I tillegg til anbefalt planløsning bør vedlagte innspill som er kommet i denne prosessen, legges til grunn i videre planprosess. Skolen må delta i utarbeidelse av endelig planprogram. Økonomi I skoleplan er det antatt en kostnad for utvidelse av skolen på 58 millioner kroner. Dette inkluderer ikke etablering av en eventuell flerbrukshall. Anbefalt størrelse på flerbrukshallen gjør det mulig å søke om spillemiddelstøtte. 23 MULIGHETSSTUDIE LUNDE SKOLE SEPTEMBER 2012

25 8 vedlegg 24 MULIGHETSSTUDIE LUNDE SKOLE SEPTEMBER 2012

26 INNSPILL TIL NYBYGG, LUNDE SKOLE, FRA PERSONALMØTE ONSDAG Ny gymsal er viktig. Flerbrukshall/idrettshall er diskutert( 2/3-dels håndballbane ) Vi må få erstattet paviljongene med nybygg Idrettshallen må være i tilknytning til baner og parkeringsplass Tar man håndballbanen vi har fra før, har vi ikke noe sted om vinteren til ballspill eller skøyter(da er kunstgressbanen stengt). Tilbudet som kommer må økes, ikke forminskes Skal man utover skolens område/tomt, må dette forhandles om med grunneier, dette er kommunens ansvar Skoleutbyggingen skal ikke gå på bekostning av idrettshall(hvis det forsinkes), man må starte utbygging av skole så fort som mulig Idrettshall ønskes lagt forbi parkeringsplassen, den vil ikke ruve/synes i terrenget Skolebygningene skal henge sammen i ett Våre faglige prinsipper må gå foran alt annet Når det gjelder antall nye rom, må i hvert fall paviljongene erstattes av nye klasserom, men vi bør også tenke flere nye, vi ønsker 12 klasserom (8 pav.rom, 2 rom fra gamle SFO og 2 i tillegg) + 12 grupperom i tillegg. Toaletter må også være tilknyttet disse rommene. Grupperom: Lydtette Vedlegg 1 Glassvegg med muligheter for skjerming(for eksempel markiser, lameller) Inngang fra både klasserom og gang Kjøkkenbenk m/vask(til praktisk arbeid for eksempel i matte) Vinduer med dagslys Garderober: MÅ være romslige med gode garderobeforhold, en plass til hver elev, med sko/skaphyller Basen: Standard klasserom (delt inn i 1 fast base + 3 små rom (grupperom), som de nye på Gaustad Stasjonære PCer Alt på ett sted God hylleplass Egen garderobe(utenfor rommet) Toalett tilknyttet basen Lærerarbeidsplasser: MÅ være adskilt fra elevene IKKE elevgjennomgang Alle plassene samlet, også nær administrasjonen Større plasser enn vi har nå Dagslys 25 MULIGHETSSTUDIE LUNDE SKOLE SEPTEMBER 2012

27 Velfungerende klimaanlegg Muligheter for private samtaler(med for eksempel foresatte), som en egen telefonkiosk Spesialrom: 1) Naturfagrom, godt utstyrt(vi har realfagssatsning) 2) Musikkrom, godt utstyrt, med musikkanlegg etc Konferanserom, til konferanser, elevsamtaler, andre møter Vanntilgang ute i skolegården til drikke Toalettanlegg med inngang ute som elevene kan bruke i friminuttene Rektangulære klasserom Ikke for få innganger til det nye bygget Bygninger påvirker utearelet også, det er dumt å ta av skogen og andre uteareal, man bør benytte seg av området mellom store SFO mot handballbanen, her kan man vurdere et to -etasjers bygg hvis nødvendig Man må anlegge nye uteområder Man kan bygge flere steder, ikke bare ett, men det må være sammenhengende Rikelig med overbygg, alle elever må kunne stille opp under tak Man kan vurdere et varslingssystem ved åpne dører/vinduer Kulturarena: Den dagen vi kan flytte til ny gymsal, kan den gamle gymsalen brukes til kulturarena, med fast scene, lyssetting og andre fasiliteter. Poenget er at andre også kan bruke den på kvelden; som teater, korps, foreninger Nok lagerplass, vi har altfor lite i dag. Adkomst til lagerplass både utenfra og innenfra Uttak til hageslanger(i nærheten av SFO og 1.trinn) Ref. Hanne Lothe Inspektør Mer kjøkkenbenk, trangt slik det er nå Kaffemaskin Akvarium(innebygd) Utsmykning på nybygget Utearealet må vi ta etter hvert Støydemping, gulvbelegg, gulv etc som er viktige i hverdagen vår Plassering av skolebygg: 1.prioritet bygg på østsiden, fra SFO-hjørnet og til håndballbanen(ikke utredet, det må utredes) 1 etasje/2 etasjer? 2.prioritet mot vest v/sekskantbygg 1 etasje/ 2 etasjer? Vi ønsker å bevare gode uteplasser SFO: Samles v /lille SFO og utbygges der til en enhet(se forrige innspill) Nåværende sløyd/håndarbeid flyttes kan flyttes til nåværende store SFO Nåværende store SFO flyttes til lille SFO m/utbygging Nye lærerarbeidsplasser 26 MULIGHETSSTUDIE LUNDE SKOLE SEPTEMBER 2012

28 Vedlegg 2 Innspill fra FRID. Lunde skole, mulighetsstudie for bl.a. ny idrettshall Aktuelle idrettslag/idretter. Trolldalen IL Sender eget innspill. Holder til i Gymsalen Lunde skole + egen 7-bane. Tiltak opp til 13 år. Kråkerøy IL Sender eget innspill. Kråkerøy Turn. Sender eget innspill. Holder til på Rødsmyra skole vanligvis. Fredrikstad basketball klubb. Bør inviteres til videre møter. Ca. 60 utøvere. Holder fortrinnsvis til i Blomsterøyhallen. Kråkerøy Judoklubb. Andre idrettslag/idretter. En må forutsette at hallen skal leies ut under samme forutsetninger som andre kommunale idrettsanlegg. Viktig å sikre mangfold i lokalmiljøet slik at ulike idretter vurderes inn fra starten av, ikke minst relatert til tilgjengelighet og utforming. Anleggsbehov, areal og utforming. Anleggsbehov. Anleggsbehovet er betydelig Kråkerøy sett under ett. Bør imidlertid vurdere Rød og Lunde under ett. kanskje naturlig å tenke treningshall, håndball på Rød og 2/3 hall på Lunde både i forhold til beliggenhet og areal. Arealsituasjon. Se under behov. Utforming. I tillegg må det sikres nødvendig lagerplass. Den nye Sagabakken er et godt eksempel på hvordan det ikke bør gjøres med to lagerrom hver på 20kvm i tilknytning til salen. Likeledes må det være møterom, gjerne kontor(er) til idrettslagene, kioskplass. Derimot trengs det ikke tribuner. Bør inviteres. ca. 20 utøvere. Holder til i Tilfluktsrom ved Rødsmyra. 27 MULIGHETSSTUDIE LUNDE SKOLE SEPTEMBER 2012

29 Vedlegg 3 Innspill fra Trolldalen IF Dagen situasjon i Trolldalen IF: - ca 120 aktive barn - ca 25 aktive voksne (dametrim, innebandy) - 11 fotballag fordelt på 7 årstrinn - barneidrettsgruppe for 4 og 5 åringer - har hatt stor tilvekst til fotballgruppa de siste årene - aktiviserer en stor del av barna på Lunde skole på ettermiddag/kveldstid (hovedsakelig gutter) - ingen aktiv håndballgruppe for tiden (delvis pga dårlig hallkapasitet) - leier "klubbrom" på Lunde samfunnshus til lager og møtevirksomhet - flott kunstgressbane - håpløst tilbud til barna vinterstid, når kunstgressbanen ikke kan brukes - gymsalen totalt uegnet til andre enn de aller minste (4-7 åringene) - elendige garderobeforhold - umulig å kunne drive variert barneidrett slik forholdene er i dag - ønsker å kunne tilby et mer variert aktivitetstilbud til barna med bla. annet håndball, basket, innebandy, turn ol. spesielt vinterstid Det er viktig å ha et aktivitetstilbud i nærmiljøet for ungene på Søndre Kråkerøy, men gang og sykkelavstand. Med utbyggingene i området har vi stadig vekst i antall unger, både på skolen og i idrettslaget. Hilsen Line Stigen, leder Trolldalen IF Behov: - større innendørs hall med mulighet for flere parallelle treninger - håndballflate slik at det også kan spilles håndball her - økt garderobekapasitet i nærhet til kunstgressbanen - klubblokale med kjøkken og gjerne en liten kiosk i nærheten av bane/hall - lagerplass (utvendig ved bane og innvendig i hall) Trolldalen IF har også et ønske om at det anlegges et mini friidrettsanlegg (som Sandbakken i Sarpsborg) i tilknytning til kunstgressbane/idrettshall. Anlegget vil her kunne benyttes både av skole og idrettslag, samt til uorganisert aktivitet på ettermiddagstid og i helger. I den anbefalte planløsningen utmerker området vest/bak idrettshallen seg som et aktuelt område å legge et slikt anlegg. Dette er et lite tilgjengelig område, som ikke blir benyttet i dag. 28 MULIGHETSSTUDIE LUNDE SKOLE SEPTEMBER 2012

30 Vedlegg 4 Vedlegg 5 Tilbakemelding fra Kråkerøy Skolekorps Korpset har pr i dag ca 30 medlemmer og øver i Rød skoles gymsal. Korpset har et eget lagerrom i tilknytning til skolens gymsal (tidligere bomberom?). Det er bare et korps på Kråkerøy og korpset har medlemmer fra hele Kråkerøy. Korpset har også gruppeøvelser og trenger derfor flere rom enn gymsalen til sine øvelser. Det er øvelser 1-2 ganger pr uke med varighet fra 2-3 timer, samt noen helgeøvelser. Størrelsen på gymsalen er passe stor, og ved flytting til nytt lokale vil tilgang til flere øvingsrom, samt tilstrekkelig med låsbar lagerplass være viktig. Vi anslår at korpset trenger m2 til pauker, andre instrumenter, uniformer med mer. Vi anser at dagens lokalisering ved Rød skole er bra, men øvelser på Lunde samt muligheter for mindre konserter der vil være et godt alternativ. Tilbakemelding fra Kråkerøy Turn Kråkerøy Turn har i dag ca 50 medlemmer og benytter gymsal ved Rødsmyra skole til turnpartier for barn, samt herreturn. Foreningen er den eneste turnforeningen på Kråkerøy og medlemmer fra hele øya. Foreningen har i dag treningstider man, tirs, tors og fred alle dager ca 2 timer, men skulle gjerne hatt mulighet til mer trening, gjerne også treningstider lørdager. Gymsalen ved Rødsmyra er av passe størrelse på Turnforeningen. Ved flytting til nye lokaler trengs en hall av samme størrelse som ved Rødsmyra, men med et eget låsbart lagerrom til bom, matter, skranke med mer, anslagsvis ca m2 og plass til en bom som er 5m lang. Lagring av utstyr under en tribune, slik som i Rolvsøyhallen fungerer utmerket. Ved flytting til en ny hall må det også være gulvfester for turnutstyr. For Kråkerøy skolekorps Håkon Standal For Kråkerøy Turn Håkon Standal 29 MULIGHETSSTUDIE LUNDE SKOLE SEPTEMBER 2012

31 Vedlegg 6 Vedlegg 7 Tilbakemelding fra Kråkerøy IL 1. Idretten har behov for idrettshaller, minimum en håndballflate, ikke gymsaler med liten flate. 2. Idretten har mange medlemmer/aktive (økende) og hallkapasiteten er i dag sprengt. Derfor vil det være galt ikke å tenke på idretten når man bygger nytt. 3. Å tenke sentralisering mener vi er det beste alternativet i forhold til økonomi. Dette vil i dag være i konflikt med skolene som krever nærhet til hall. 4. Vi mener kommunen er best tjent med sentralisering av både skoler og idrettsanlegg. Kråkerøy er ingen stor plass og flesteparten av elevene har sykkelavstand til området rundt Kråkerøy ungdomsskole. Store elevgrupper som sokner til Lunde bor nærmere Kråkerøy ungdomsskole enn Lunde. Kommunen vil kunne bygge i fred uavhengig av de andre lokasjonene. Det vil bli en engangsinvestering, men vil nok være lønnsom på sikt. Tilbakemelding fra Fredrikstad Basketballklubb Hei, Her er innspillet vi ga tidligere. Figuren under viser målene for en godkjent basketballbane, 28 m lengde og 15 m bredde + 2 m sikkerhetssone på alle sider utenfor bak- og sidelinjen. Det er veldig bra om det også finnes et rom med låsbare skap for oppbevaring av baller, førstehjelpsutstyr etc. Med vennlig hilsen Asbjørn Eskild Kråkerøy IL Håndball Mvh Bjørn Horten 30 MULIGHETSSTUDIE LUNDE SKOLE SEPTEMBER 2012

32 referanser Fredrikstad kommunes skolebruksplan Reguleringsplan vedtatt 1987 Foreløpige plan for Lunde Skole, Parkeringssituasjon og kiss n drive, Rambøll MULIGHETSSTUDIE LUNDE SKOLE SEPTEMBER 2012

33 32 MULIGHETSSTUDIE LUNDE SKOLE SEPTEMBER 2012

SAK: Forslag til endring av reguleringsplan for Vassøy, for å inkludere offentlig areal for en fremtidig flerbrukshall.

SAK: Forslag til endring av reguleringsplan for Vassøy, for å inkludere offentlig areal for en fremtidig flerbrukshall. Til: Kommunalstyret for Byutvikling Kommunalstyret for Kultur SAK: Forslag til endring av reguleringsplan for Vassøy, for å inkludere offentlig areal for en fremtidig flerbrukshall. Dette skriv er utarbeidet

Detaljer

Vurdering av areal til utelek ved Øren skole

Vurdering av areal til utelek ved Øren skole Vurdering av areal til utelek ved Øren skole Dato: 11. mars 2015 / Innsending til førstegangsbehandling Vurderingen er utarbeidet i forbindelse med detaljregulering av Øren barneskole og flerbrukshall.

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

Mulighetsstudie Høgenhall 2015

Mulighetsstudie Høgenhall 2015 Uttalelse fra GØIF ifm Mulighetsstudie Høgenhall Det vises til: Møte med arealplanlegger Maria Haugen 1. juni 2015 Sandefjord 5. juni 2015 Dokumenter: Mulighetsstudie Høgenhall og tilhørende alternative

Detaljer

RAUMA KOMMUNE MULIGHETSSTUDIE MÅNDALEN ALTERNATIVER A OG B

RAUMA KOMMUNE MULIGHETSSTUDIE MÅNDALEN ALTERNATIVER A OG B RAUMA KOMMUNE MULIGHETSSTUDIE MÅNDALEN ALTERNATIVER A OG B Målformulering Vi har fått i oppgave av Rauma kommune å utrede forskjellige alternativer for skole- og barnehagestruktur på sørsida av kommunen.

Detaljer

Vedr; saksnummer Høringsinnspill Idrettsplan

Vedr; saksnummer Høringsinnspill Idrettsplan BYRÅDSAVDELING FOR BARNEHAGE, SKOLE OG IDRETT Søreide 9.oktober 2016 Vedr; saksnummer 201626863. Høringsinnspill Idrettsplan 2017-2027 Søreide IL har behandlet høringsutkast for Idrettsplan 2017-2027 og

Detaljer

1 Beliggenhet Eiendomsforhold Hovedkonsept Byggehøyder Byggegrenser Grad av utnyttelse...

1 Beliggenhet Eiendomsforhold Hovedkonsept Byggehøyder Byggegrenser Grad av utnyttelse... Oppdragsgiver: Strømsbusletta 9 AS Oppdrag: 706128 Strømsbusletta 9 Dato: 2014-05-12 Skrevet av: Johan Nyland Kvalitetskontroll: Per Christensen STRØMSBUSLETTA 9 - PLANLAGT UTBYGGING INNHOLD 1 Beliggenhet...

Detaljer

// INNLEDNING. 3 // 35 Tverlandet Skole

// INNLEDNING. 3 // 35 Tverlandet Skole // INNLEDNING Det er bestemt at det skal bygges ny skole på en ny tomt på Tverlandet, og at eksisterende skole skal være i bruk til den nye står ferdig. Det er også vedtatt at det skal bygges en idrettshall

Detaljer

KFUM FAMILIEARENA Ekebergveien 109. innholdskonsept

KFUM FAMILIEARENA Ekebergveien 109. innholdskonsept KFUM FAMILIEARENA Ekebergveien 109 innholdskonsept 23.05.2016 1 Innhold Bakgrunn og hensikt... 3 Program... 3 Arealformål i planen... 5 Overordnet situasjonsplan... 6 Fotballstadion... 7 Badeanlegg...

Detaljer

«Solkroken» Individuell vurdering

«Solkroken» Individuell vurdering 1 «Solkroken» Individuell vurdering A. Forholdet til omgivelser I «Solkroken» er byggetrinn 1 lagt i forlengelsen av eksisterende administrasjonsbygg mot sydøst. Samlet L bygning for skolen skiller to

Detaljer

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3 Forprosjekt Valg av Alternativ 3 Gautesete skole skal bygges om fra en barne- og ungdomsskole til en ren ungdomsskole for 8-10 trinn. Det vil bli fem paralleller på hvert trinn. Samlet vil skolen gi plass

Detaljer

Hei, Vedlagt følger høringssvar fra Slattum skole Samarbeidsutvalg vedrørende skolebehovsplan Vennlig hilsen

Hei, Vedlagt følger høringssvar fra Slattum skole Samarbeidsutvalg vedrørende skolebehovsplan Vennlig hilsen Fra: christian@christianlund.net Sendt: 29. februar 2016 19:28 Til: E-post Postmottak Kopi: Lisbeth Jørgensen; Karin Leon; ketil.eger@gmail.com; Marianne Mjelva; Frøydis Kleiven; Kristin Fossheim Emne:

Detaljer

Øren flerbrukshall og skole. Planprosess og fremdrift

Øren flerbrukshall og skole. Planprosess og fremdrift Øren flerbrukshall og skole Planprosess og fremdrift Formannskapet 17.03.2015 Øren - fremdrift Flerbrukshall og skoleutvidelse Økonomiplanen vedtatt november 2014: Flerbrukshall på Øren hhv. 40 mill. i

Detaljer

NOTAT. Til: Ungdommens bystyre. Byplankontoret v/sigrid Gilleberg. Fra: Kopi til: Uglavegen 13, Ugla skole, detaljregulering

NOTAT. Til: Ungdommens bystyre. Byplankontoret v/sigrid Gilleberg. Fra: Kopi til: Uglavegen 13, Ugla skole, detaljregulering NOTAT Til: Ungdommens bystyre -36 () Fra: Kopi til: v/sigrid Gilleberg Uglavegen 13, Ugla skole, detaljregulering Det innsendte planforslaget er utarbeidet av Asplan Viak som forslagsstiller, på vegne

Detaljer

Bestilling til Sørum kommunale eiendomsforetak (KF)

Bestilling til Sørum kommunale eiendomsforetak (KF) Bestilling til Sørum kommunale eiendomsforetak (KF) Behovsutredning fra kommunalsjef for Utdanning Paviljong for Fjellbovegen barnehage, Frogner barneskole og Melvold ungdomsskole. Dato: 14.12.2012 Mona

Detaljer

KONTEKST. Bodø. Løding/Tverlandet. Saltstraumen. Fauske UTEOMRÅDER LÆRERARBEIDSPLASSER / ADMINISTRASJON

KONTEKST. Bodø. Løding/Tverlandet. Saltstraumen. Fauske UTEOMRÅDER LÆRERARBEIDSPLASSER / ADMINISTRASJON TVERLANDET SKOLE + PROSJEKTET MÅL OG FOKUSOMRÅDER KONTEKST Intensjonen med oppgaven har vært å studere muligheten for utvidelse av Tverlandet skole, Løding i Bodø kommune fra 5.-10. klasseskole til 1.-10.

Detaljer

Vurdering av parkeringsbehov

Vurdering av parkeringsbehov Vurdering av parkeringsbehov Prosjekt: P226 Detaljregulering Øren skole og flerbrukshall Utarbeidet av: Architectopia AS, ved Andrew Holt Sist datert: Innsending til førstegangsbehandling 11. mars 2015

Detaljer

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Vedlegg C Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Romprogrammet tar for seg overordnede behov for administrasjonsbygget, påbygg til spesialundervisning, og gymsalen 12.01.2015 2 Innhold 1. Bakgrunn 2.

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE DEN MØTEINNKALLING Fast Byggekomite Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato 17.02.2017 Tid 09:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/17 16/2997 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE

Detaljer

Stavanger kommune. Madlamark skole & nærmiljøsenter Mulighetsstudie del 2

Stavanger kommune. Madlamark skole & nærmiljøsenter Mulighetsstudie del 2 Stavanger kommune Madlamark skole & nærmiljøsenter Mulighetsstudie del 2 12. mai 2017 Fredag, 12.mai 2017 Madlamark skole & nærmiljøsenter Mulighetsstudie del 2 1 INNLEDNING Mulighetsstudiet «Madlamark

Detaljer

HOF SKOLE, SAMFUNNSHUS OG FLERBRUKSHALL. OMBYGGING OG NYBYGG 2003-2006

HOF SKOLE, SAMFUNNSHUS OG FLERBRUKSHALL. OMBYGGING OG NYBYGG 2003-2006 HOF SKOLE, SAMFUNNSHUS OG FLERBRUKSHALL. OMBYGGING OG NYBYGG 2003-2006 Hof kommune fullførte høsten 2006 et byggeprosjekt som omfattet ombygging og oppussing av eksisterende skolebygg og samfunnshus, utvidelse

Detaljer

NØKTERNT, MEN FORSVARLIGBILLEDLIG? hvordan utforme et asylsenter for ungdom på deres premisser?

NØKTERNT, MEN FORSVARLIGBILLEDLIG? hvordan utforme et asylsenter for ungdom på deres premisser? NØKTERNT, MEN FORSVARLIGBILLEDLIG? hvordan utforme et asylsenter for ungdom på deres premisser? tomteanalyse stud.arch Kristine Brembo veiledere: Stein Jenssen og Eli Støa NTNU 2014 Trondheim Trondheim

Detaljer

UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT LØSNING/KOSTNADER

UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT LØSNING/KOSTNADER UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT 2140 - LØSNING/KOSTNADER Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Ove

Detaljer

PERRONGEN KANVASBARNEHAGE

PERRONGEN KANVASBARNEHAGE PERRONGEN KANVASBARNEHAGE Presentasjon av forslag til utforming av 10-avdelings barnehage i Grefsen stasjonsby felt C 27.02.2013 Perrongen kanvasbarnehage FuthArk arkitekter AS INNHOLDSFORTEGNELSE mål...................................................

Detaljer

Vedlegg 8. Vurdering mulighetsstudie Midjord. 1. Vurdering alternativer. 2. Tilleggsvurderingen oktober 2014. 3. Tilleggsvurderingen januar 2015

Vedlegg 8. Vurdering mulighetsstudie Midjord. 1. Vurdering alternativer. 2. Tilleggsvurderingen oktober 2014. 3. Tilleggsvurderingen januar 2015 Vurdering mulighetsstudie Midjord Vedlegg 8 1. Vurdering alternativer 2. Tilleggsvurderingen oktober 2014 3. Tilleggsvurderingen januar 2015 4. Konklusjoner 1. Vurdering mulighetsstudie Midjord Alternativ

Detaljer

Til berørte myndigheter og naboer i henhold til adresseliste fra kommunen VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LUNDE SKOLE OG NÆRMILJØANLEGG

Til berørte myndigheter og naboer i henhold til adresseliste fra kommunen VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LUNDE SKOLE OG NÆRMILJØANLEGG Til berørte myndigheter og naboer i henhold til adresseliste fra kommunen VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LUNDE SKOLE OG NÆRMILJØANLEGG (PLAN ID 0106 1090) Varsling I henhold til plan- og bygningsloven

Detaljer

Fet kommune. Utredning som underlag for skolebruksplan. Eksisterende forhold. Utredning som underlag for Fet skolebruksplan

Fet kommune. Utredning som underlag for skolebruksplan. Eksisterende forhold. Utredning som underlag for Fet skolebruksplan Fet kommune Utredning som underlag for skolebruksplan Part of the NIRAS Group Skandinavisk rådgiver med 2 200 ansatte Trond Dahlsveen, tda@niras.com Byggherrerådgivning, prosjektutvikling og prosjektledelse

Detaljer

Fjell 2020 områdeutvikling Utvikling av Fjell sentrum, allmenning, hall og skole Forberedende arbeider til Reguleringsplan for Fjell sentrum og Fjell

Fjell 2020 områdeutvikling Utvikling av Fjell sentrum, allmenning, hall og skole Forberedende arbeider til Reguleringsplan for Fjell sentrum og Fjell Fjell 2020 områdeutvikling Utvikling av Fjell sentrum, allmenning, hall og skole Forberedende arbeider til Reguleringsplan for Fjell sentrum og Fjell skole Agenda 1. Bakgrunn Fjell 2020 2. Konseptvalgsanalyse

Detaljer

Tryggheim Forus Skisse for uteområdet. Arkitektkontoret Stav AS, November 2013

Tryggheim Forus Skisse for uteområdet. Arkitektkontoret Stav AS, November 2013 Tryggheim Forus Skisse for uteområdet Arkitektkontoret Stav AS, November 2013 INNHOLD 1. GENERELT 2. HOVEDGREP I PLANEN 3. AMFI MED TILHØRENDE ELEMENTER 4. BALLEK 5. TARZANLØYPE/JUNGEL 6. ANDRE ELEMENTER

Detaljer

Tilgjengelige uteområder på Nesøya skole i byggetiden, vedlegg til Mulighetsstudiet.

Tilgjengelige uteområder på Nesøya skole i byggetiden, vedlegg til Mulighetsstudiet. Vedlegg 3.7 -Deluttalelse Mulighetsstudie - tilgjengelige uteområder på Nesøya skole Tilgjengelige uteområder på Nesøya skole i byggetiden, vedlegg til Mulighetsstudiet. Visuell fremvisning 21.04.2012

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret NY ERDAL BARNESKOLE Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Ove Vonheim Arkivsaknr.: 2014/8492-2 RÅDMANNENS

Detaljer

Felles informasjonsmøte vedr. Åsen frem mot 2020

Felles informasjonsmøte vedr. Åsen frem mot 2020 Vikåsen Idrettslag Pb 110 3050 MJØNDALEN NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunale bygg og eiendommer Saksbehandler: Erik Mathiassen Direkte tlf.: 32 23 26 88 Dato: 28.01.2011 L.nr. 2766/2011 Arkiv: 2008/2625-611

Detaljer

GAUTESETE SKOLE OLA ROALD. Ombygging til ungdomsskole. Mulighetsstudie løsninger, med tekniske vurderinger og kostnadsesti mat

GAUTESETE SKOLE OLA ROALD. Ombygging til ungdomsskole. Mulighetsstudie løsninger, med tekniske vurderinger og kostnadsesti mat GAUTESETE SKOLE Ombygging til ungdomsskole Mulighetsstudie løsninger, med tekniske vurderinger og kostnadsesti mat. OLA ROALD 11.11.16 5.K&SiADSESTIMATER..- 7 5.1 Kostna 7 5.2Kostndrsummert 7 6. VEDLEGG

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn BUL idrettspark Arkivsak 05/01042 Arkivkode 20050012 Vedtatt 29.01.07 Oppdatert etter MVE 27.10.09 Oppdatert etter mindre endring 11.11.10 1 Planens intensjon Plankart og

Detaljer

Innkalling FAU-møte 24. februar 2016 Kl

Innkalling FAU-møte 24. februar 2016 Kl Innkalling FAU-møte 24. februar 2016 Kl. 19-21 Sted: Fridalen skole, Personalrommet 2. etg. Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av referat FAU-møte 27.01.2016 3. Nytt fra skolen og SU.

Detaljer

Parallelloppdrag Marienlyst Ny multifunksjonshall Evalueringsruppe. Forslag til konklusjon (UT/ )

Parallelloppdrag Marienlyst Ny multifunksjonshall Evalueringsruppe. Forslag til konklusjon (UT/ ) Parallelloppdrag Marienlyst Ny multifunksjonshall Evalueringsruppe Forslag til konklusjon (UT/13 11 12) 1. Bakgrunn Marienlyst Utvikling AS (MU) har 29.04.2013 invitert 4 arkitektkontor til parallelloppdrag

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 16/935. Saksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 16/935. Saksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret SAKSFREMLEGG Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 16/935 Saksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret 06.04.2017 OS SKOLE - ORIENTERING FRA FAST BYGGEKOMITE Rådmannens forslag til vedtak Rakkestad

Detaljer

KOMITÉMØTE

KOMITÉMØTE KOMITÉMØTE 07.06.2017 1. Brandengen flerbrukshall - status 2. Brandengen skole nybygg, nærmiljøsenter og bruk av eksisterende skolebygg 3. Aronsløkka skole - nybygg og rehabilitering ILLUSTRASJONER BRANDENGEN

Detaljer

INGEBERG BARNESKOLE LØSNINGSFORSLAG

INGEBERG BARNESKOLE LØSNINGSFORSLAG INGEBERG BARNESKOLE LØSNINGSFORSLAG Versjon: 15.6.12 revb Forfatter: Sissel Havik (Rektor), Nils Solbraa (Teknisk Plan og Prosjekt), Kjetil Hovde (Hovde Arkitekter) 1 HENSIKT Hensikten med løsningsforslaget/skisseprosjektet

Detaljer

R 1060b. Arkivsak:08/5595. Breidablikk skole og idrettsområde Reguleringsbestemmelser

R 1060b. Arkivsak:08/5595. Breidablikk skole og idrettsområde Reguleringsbestemmelser Byplankontoret R 1060b Arkivsak:08/5595 Breidablikk skole og idrettsområde Reguleringsbestemmelser Planforslag er datert : 15.05.2008 Dato for siste revisjon av plankartet : 06. 02.2009 Dato for siste

Detaljer

KULTURARENA PÅ RISVOLLAN STUDIE LOKALISERING

KULTURARENA PÅ RISVOLLAN STUDIE LOKALISERING KULTURARENA PÅ RISVOLLAN STUDIE LOKALISERING PIR II AS - 14.12.2012 KULTURARENA - AREALBEHOV Det foreløpige arealbehov for kulturarena er vist i figur under. Arealet varier fra 920-1615m 2, avhengig av

Detaljer

SOLBERG SKOLE, ÅS KOMMUNE

SOLBERG SKOLE, ÅS KOMMUNE MULIGHETSSTUDIE, SOLBERG SKOLE, ÅS KOMMUNE Arkitektformidling 25.09.2013 1 Innholdsfortegnelse 0 Bakgrunn 0.1 Grunnlag 0.2 Vedtak 0.3 Videreføring 1 Programkrav 1.1 Arealforutsetninger 1.2 Arealbetraktning

Detaljer

Detaljregulering Øren skole Tilleggsutredning: banestørrelse

Detaljregulering Øren skole Tilleggsutredning: banestørrelse Detaljregulering Øren skole Tilleggsutredning: banestørrelse Innledning - bakgrunn Øren skole har en forventet økning i elevtall fra ca 500 til ca 660 elever frem mot 2030. I 2015 ble det fremmet en reguleringsplan

Detaljer

LØVETANNA LANDSKAP FROSTA SKOLE

LØVETANNA LANDSKAP FROSTA SKOLE FROSTA SKOLE Skisseprosjekt uteområder JANUAR 2013 FROSTA SKOLE Skisseprosjekt utomhus Eksisterende situasjon Frosta skole har et skoletilbud fra småskole til ungdomstrinnet. Uteoppholds-arealet, slik

Detaljer

HØRING - FORSLAG TIL ALTERNATIVE LØSNINGER FOR ELEVENE PÅ RUSTAD SKOLE VED SKOLEUTBYGGING

HØRING - FORSLAG TIL ALTERNATIVE LØSNINGER FOR ELEVENE PÅ RUSTAD SKOLE VED SKOLEUTBYGGING HØRING - FORSLAG TIL ALTERNATIVE LØSNINGER FOR ELEVENE PÅ RUSTAD SKOLE VED SKOLEUTBYGGING 1. BAKGRUNN Rustad skal bygges ut til en 4 parallell skole, jf vedtak i kommunestyret 22.10.14 (Rustad skole bygges

Detaljer

SAKSFREMLEGG MINDRE VESENTLIG REGULERINGSENDRING - PEPPERSTAD SKOG FELT D

SAKSFREMLEGG MINDRE VESENTLIG REGULERINGSENDRING - PEPPERSTAD SKOG FELT D Behandles i: Plan- og miljøutvalget MINDRE VESENTLIG REGULERINGSENDRING - PEPPERSTAD SKOG FELT D Dokumentoversikt Dato Trykt vedlegg til Pepperstad skog felt D - oversendelsesbrev 10.03.2009 Vedr. mindre

Detaljer

Velkommen til HEI KLUBBHUS

Velkommen til HEI KLUBBHUS Velkommen til HEI KLUBBHUS LEI hos HEI! HEI klubbhus ligger flott til i Lundedalen på Heistad i Porsgrunn Kommune. Klubbhuset leies ut til deg som trenger flotte moderne lokaler til møter, konfirmasjoner,

Detaljer

Rapport Skissefase. BERGEN KOMMUNE Åsane, Ulset, gnr 189 bnr 178, del av bnr 65 Reguleringsplan Ulset Kiwi. Fosse Eiendom AS

Rapport Skissefase. BERGEN KOMMUNE Åsane, Ulset, gnr 189 bnr 178, del av bnr 65 Reguleringsplan Ulset Kiwi. Fosse Eiendom AS Fosse Eiendom AS Rapport Skissefase Skisse 5 - illustrasjon ny Kiwi Ulset, Sweco BERGEN KOMMUNE Åsane, Ulset, gnr 189 bnr 178, del av bnr 65 Reguleringsplan Ulset Kiwi Side 1 av 12 1. SAMMENDRAG... 3 2.

Detaljer

Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/

Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/ Sjøskogen skole - Redegjørelse modulløsning Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/00143-18 Behandlingsrekkefølge Møtedato Plan- og byggekomiteen 15.02.2017 Rådmannens innstilling: 1. Plan og byggekomiteen

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

3284 Sambrukshall Bryne stadion. Bakgrunn

3284 Sambrukshall Bryne stadion. Bakgrunn 3284 Sambrukshall Bryne stadion Bakgrunn Bryne FK og Time VGS har behov for økt kapasitet i deres idrettstilbud, og planlegger et bygg for dette på delfelt I5. Bygget tiltenkes idrettshaller, fotballhall,

Detaljer

Skolebruksplan 2010 2024 Tilbakemelding på høringsutkast fra Slåtthaug skole ved samarbeidsutvalget

Skolebruksplan 2010 2024 Tilbakemelding på høringsutkast fra Slåtthaug skole ved samarbeidsutvalget Skolebruksplan 2010 2024 Tilbakemelding på høringsutkast fra Slåtthaug skole ved samarbeidsutvalget barnehage.skole @bergen.kommune.no 1. Elevkapasiteten Skolebruksplanen : Vi leser av skolebruksplanen

Detaljer

Bestemmelser for Plan 2402, Reguleringsplan for Kristianslyst skole og Hetlandshallen. Hillevåg bydel.

Bestemmelser for Plan 2402, Reguleringsplan for Kristianslyst skole og Hetlandshallen. Hillevåg bydel. Bestemmelser for Plan 2402, Reguleringsplan for Kristianslyst skole og Hetlandshallen. Hillevåg bydel. Datert: 12.04.2011, sist revidert: 18.08.2011 Vedtatt av Stavanger bystyre 26.09.2011 i medhold av

Detaljer

ROMMEN BARNE OG UNGDOMSSKOLE 16.11.10

ROMMEN BARNE OG UNGDOMSSKOLE 16.11.10 ROMMEN BARNE OG UNGDOMSSKOLE 16.11.10 HVORFOR ER GODE UTEROM VIKTIG? Et variert og godt tilrettelagt uteareal gir muligheter for : - et variert opplæringsmiljø - allsidige bevegelsesaktiviteter - sosial

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER Kommunens arkivsaksnummer: Planforslag er datert: 27.06.2014 Dato for siste revisjon av plankartet: 27.06.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

Forslag til Vestbygda Grendesenter Forslag til Vestbygda Grendesenter

Forslag til Vestbygda Grendesenter Forslag til Vestbygda Grendesenter Forslag til Vestbygda Grendesenter Forslag til Vestbygda Grendesenter Menighetssenter Idrettshall/-anlegg Skole INNLEDNING Vi vil med dette heftet prøve å fortelle dere hvordan vi har jobbet med forslag

Detaljer

Gnr. 191 bnr. 94, Holmlia, Oslo kommune

Gnr. 191 bnr. 94, Holmlia, Oslo kommune I HENHOLD TIL LOV OM PLANLEGGING OG BYGGESAKSBEHANDLING 12-8, OPPSTART AV REGULERINGSARBEID BER VI OM AT FØLGENDE PLANSPØRSMÅL BLIR LAGT FREM FOR PLANMYNDIGHETEN I OSLO KOMMUNE: Gnr. 191 bnr. 94, Holmlia,

Detaljer

Midsund kommune Romskjema Midsund skule Side 1

Midsund kommune Romskjema Midsund skule Side 1 Midsund kommune Romskjema Midsund skule Side 1 Trinn 1-4 (småskolen) Antall elever (2009-10): 37 + 27 + 19 + 31 = 114 elever Plassering Raknes skule Skolen selv har pekt på dagens østfløy som et brukbart

Detaljer

Skisseprosjekt Terningen Arena

Skisseprosjekt Terningen Arena Skisseprosjekt 27.11.07 Terningen Arena Skisseprosjekt November 2007 Innledning Skisseprosjektet for Terningen Arena er utviklet med basis i den nye Folkehelseprofilen som anlegget og Elverum ønsker å

Detaljer

Søknad idrettsanlegg Kopervik Idrettslag

Søknad idrettsanlegg Kopervik Idrettslag Prosjektets navn Tiltakshaver Idrettshall og Minifotballhall KIL Kopervik Kopervik 13.08.2014 1. Lokalisering av anleggene 2. Beregnet totalkostnad 3. Beregnede rammer for finansiering 4. Stipulerte kostnader

Detaljer

Velkommen til HEI KLUBBHUS

Velkommen til HEI KLUBBHUS Velkommen til HEI KLUBBHUS Lei hos Hei! HEI klubbhus ligger flott til i Lundedalen på Heistad i Porsgrunn Kommune. Klubbhuset leies ut til deg som trenger flotte moderne lokaler til møter, konfirmasjoner,

Detaljer

Saksbehandler: Elise Alfheim Arkiv: PLAID 330 Arkivsaksnr.: 14/347-2 Dato: FJELL SENTRUM OG FJELL SKOLE - RAMMER FOR PARALLELLOPPDRAG

Saksbehandler: Elise Alfheim Arkiv: PLAID 330 Arkivsaksnr.: 14/347-2 Dato: FJELL SENTRUM OG FJELL SKOLE - RAMMER FOR PARALLELLOPPDRAG SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elise Alfheim Arkiv: PLAID 330 Arkivsaksnr.: 14/347-2 Dato: 25.02.14 FJELL SENTRUM OG FJELL SKOLE - RAMMER FOR PARALLELLOPPDRAG â INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET/BYSTYRET Rådmannens

Detaljer

Åpent informasjonsmøte Sølvsalen på Krona

Åpent informasjonsmøte Sølvsalen på Krona Åpent informasjonsmøte 21.11.2016 Sølvsalen på Krona VELKOMMEN Historikk Kommunestyre vedtak 6. januar 2016 Utredning av plasseringsalternativer for Vestsiden ungdomsskole, mars-mai 2016 Utredning av plasseringsalternativer

Detaljer

Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Etat for plan og geodata. Dato: 29.november 2011

Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Etat for plan og geodata. Dato: 29.november 2011 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/plan og geodata Til: Fra: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Etat for plan og geodata Fagnotat Saksnr.: 200913527-44 Emnekode: BBY-5121 Saksbeh: MAGO

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Didi Sunde Arkiv: 17/297-1 Dato:

Saksframlegg. Saksb: Didi Sunde Arkiv: 17/297-1 Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Didi Sunde Arkiv: 17/297-1 Dato: 08.02.2017 KRETSGRENSENE TILKNYTTET HAMMARTUN SKOLE Vedlegg: Sammendrag: Denne saken er en oppfølging av kommunestyresak 16/100,

Detaljer

TOMT. Plan Kjelsberg Ring - 4 boenheter og personalbase. Konseptanalyse

TOMT. Plan Kjelsberg Ring - 4 boenheter og personalbase. Konseptanalyse TOMT Plan 0566 - Kjelsberg Ring - 4 boenheter og personalbase Konseptanalyse Innhold INNLEDNING 4 SENTRUMSPLANEN 5 TEMA TIL VURDERING 6 ALTERNATIV A 7 ALTERNATIV B 8 ALTERNATIV C 9 ANBEFALING 10 INNLEDNING

Detaljer

Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE

Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE Landskap Den fremtredende terrengformasjonen i området, der hele Solberg Spinderi ligger i skrånende terreng med markante høydeforskjeller, vil ikke bli svekket i sitt

Detaljer

INFORMASJON OM KONGSVINGER NYE UNGDOMSSKOLE HVA BETYR DEN FOR ELEVENES SKOLEHVERDAG

INFORMASJON OM KONGSVINGER NYE UNGDOMSSKOLE HVA BETYR DEN FOR ELEVENES SKOLEHVERDAG INFORMASJON OM KONGSVINGER NYE UNGDOMSSKOLE HVA BETYR DEN FOR ELEVENES SKOLEHVERDAG KONGSVINGER NYE UNGDOMSSKOLE Involvering av brukerne er viktig i den spennende fasen arbeidet med Kongsvinger nye ungdomsskole

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. NYBYGG OG REHABILITERING AV BYÅSEN SKOLE- 2. BYGGETRINN Arkivsaksnr.: 05/26464

Saksframlegg. Trondheim kommune. NYBYGG OG REHABILITERING AV BYÅSEN SKOLE- 2. BYGGETRINN Arkivsaksnr.: 05/26464 Saksframlegg NYBYGG OG REHABILITERING AV BYÅSEN SKOLE- 2. BYGGETRINN Arkivsaksnr.: 05/26464 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar 2.byggetrinn ved Byåsen skole. 2. byggetrinn omfatter rehabilitering

Detaljer

Ås kommune Plan nr. R-199 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SØNDRE MOER

Ås kommune Plan nr. R-199 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SØNDRE MOER Ås kommune Plan nr. R-199 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SØNDRE MOER Dato: 08.05.02 Kart dato: 08.05.02 Revidert: 30.05.03 Kart revidert: 15.05.03 12.06.03 12.06.03 19.11.03

Detaljer

Saksbehandler: Hjørdis Vatsvåg Arkiv: PLAID 363 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Hjørdis Vatsvåg Arkiv: PLAID 363 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hjørdis Vatsvåg Arkiv: PLAID 363 Arkivsaksnr.: 14/10035-226 Dato: 06.04.16 115/394 M.FL. HOTVETVEIEN 100, ØREN SKOLE, FASTSETTELSE AV BANESTØRRELSE I DETALJREGULERING

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR HAVØYSUND SENTRUM TORGET

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR HAVØYSUND SENTRUM TORGET Dato: 04.02.03 Dato for siste revisjon: 24.03.03 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning: 13.06.03 I I medhold av plan- og bygningslovens 26 gjelder disse reguleringsbestemmelsene for det området

Detaljer

BOGAFJELL SKOLE SANDNES EIENDOM OPPARBEIDELSE AV UTEAREALENE MED FOKUS PÅ UU ANALYSE OG KONSEPT/HELHETSPLAN

BOGAFJELL SKOLE SANDNES EIENDOM OPPARBEIDELSE AV UTEAREALENE MED FOKUS PÅ UU ANALYSE OG KONSEPT/HELHETSPLAN BOGAFJELL SKOLE SANDNES EIENDOM OPPARBEIDELSE AV UTEAREALENE MED FOKUS PÅ UU /HELHETSPLAN 26.02.2015 WWW.RAMBOLL.NO INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING Innledning - Visjon - Mål og rammer for arbeidet 2 REGISTRERING

Detaljer

Ny Risenga ungdomsskole

Ny Risenga ungdomsskole Ny Risenga ungdomsskole 1. Plassering av skolen (inkl. tidligere behandling) 2. Gjennomføringsmodell 3. Fremdrift 4. Eventuelt og spørsmål Utvalg for økonomi, eiendom og eierstyring 23.1.2017 v/marit Eikemo

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Mål og retningslinjer for utvikling av skoleanlegg i Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref: 2008/5069 - / Saksordfører:

Detaljer

Med vennlig hilsen. Morten Dyrli Ruud

Med vennlig hilsen. Morten Dyrli Ruud Fra: Morten Dyrli Ruud Sendt: 29. februar 2016 21:41 Til: E-post Postmottak Emne: Høringsuttalelse skolebehovsplan 2015-2027 Vedlegg: Høringsuttalelse til skolebehovsplan.docx

Detaljer

DETALJREGULERING FOR ØREN SKOLE

DETALJREGULERING FOR ØREN SKOLE DRAMMEN KOMMUNE Saksnr Arealplan-ID Vedtaksdato Sak 14/10035 363 24. april 2016 42/16 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR ØREN SKOLE Gnr/bnr: 115/394 teiger: 9, 115/396, 115/87, 115/85, 115/1015, 115/999

Detaljer

H E L D A L E I E N D O M A S

H E L D A L E I E N D O M A S ØVRE SÆDAL MIDTRE - FELT B-F2 H E L D A L E I E N D O M A S s 1 Beskrivelse av forslaget s 2 Situasjonsplan s 3 Perspektiv fra vest s 4 Terrengsnitt s 5 Rekkehus plan type A 1:100 s 6 Rekkehus plan type

Detaljer

TYSVÆR KOMMUNE. Reguleringsbestemmelser for Idrettsanlegg på Troppene PlanID: Vedtatt:

TYSVÆR KOMMUNE. Reguleringsbestemmelser for Idrettsanlegg på Troppene PlanID: Vedtatt: TYSVÆR KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for Idrettsanlegg på Troppene PlanID: 2016 12 Vedtatt: 1 Avgrensing og formål Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for idrettsanlegg for Falkeid IL

Detaljer

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID023729500 Planbeskrivelse Dato: 15.02.2017. Revidert 20.04.17 Arkitektkontoret GASA AS Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Planbeskrivelse Gnr

Detaljer

Adkomst til nytt parkeringsareal Botngård skole og Bjugnhallen

Adkomst til nytt parkeringsareal Botngård skole og Bjugnhallen NOTAT Oppdrag 1350000733 Rammeavtale Bjugn kommune Kunde Bjugn kommune Notat nr. 0 rev 2 Dato 2015/11/12 Til Fra Kopi Ingjerd Astad Tor Lunde Eirik Gerhard Lind Adkomst til nytt parkeringsareal Botngård

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GJERPEN UNGDOMSSKOLE

REGULERINGSPLAN FOR GJERPEN UNGDOMSSKOLE REGULERINGSPLAN FOR GJERPEN UNGDOMSSKOLE REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av plankartet: 05.04.04. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 05.04.04, 15.05.04, 11.10.04 (Skien kommune)

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Forprosjekt Februar 2012

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Forprosjekt Februar 2012 Behandles i: Finanskomitéen HØLEN SKOLE VALG AV LØSNING Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Forprosjekt Februar 2012 SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER I handlingsprogramsaken fattet kommunestyret følgende

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Reguleringsplan 369R Kampestad boligområde. Notat ang adkomst til delområdene. BF1 og BF2. PK Hus

Innholdsfortegnelse. Reguleringsplan 369R Kampestad boligområde. Notat ang adkomst til delområdene. BF1 og BF2. PK Hus PK Hus Reguleringsplan 369R Kampestad boligområde COWI AS Dyrmyrgata 27 3611 Kongsberg Telefon 02694 wwwcowino Notat ang adkomst til delområdene BF1 og BF2 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og eksisterende

Detaljer

BYGGEPROGRAM FOR UTBYGGING AV BUGGELAND BARNESKOLE

BYGGEPROGRAM FOR UTBYGGING AV BUGGELAND BARNESKOLE Arkivsak-dok. 48-15 Saksbehandler: Morten Braut Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 15.04.2015 BYGGEPROGRAM FOR UTBYGGING AV BUGGELAND BARNESKOLE Bakgrunn for saken: I Bystyrets behandling

Detaljer

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR SVELVIK KOMMUNE 2013

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR SVELVIK KOMMUNE 2013 SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR SVELVIK KOMMUNE 2013 Endelig saksframlegg pr. 18.11.13. Behandling i FSK 02.12.13 og KST 09.12.13 FORSLAG TIL VEDTAK 1. Svelvik kommune velger som framtidig struktur for Svelvikskolen

Detaljer

Soma-arena, mulighetenes teater. Innendørs velodrom, bmx, treningssenter, restaurant, møtested, idrettsbarnehage

Soma-arena, mulighetenes teater. Innendørs velodrom, bmx, treningssenter, restaurant, møtested, idrettsbarnehage Soma-arena, mulighetenes teater Innendørs velodrom, bmx, treningssenter, restaurant, møtested, idrettsbarnehage Soma-arena er Norges nye storstue for innendørs sykkelsport. Et mulighetens teater for unge,

Detaljer

OPPFØLGING AV SKOLEBRUKSPLAN: FORSLAG TIL UTBYGGINGSPLAN - STATUS OG FREMDRIFT

OPPFØLGING AV SKOLEBRUKSPLAN: FORSLAG TIL UTBYGGINGSPLAN - STATUS OG FREMDRIFT OPPFØLGING AV SKOLEBRUKSPLAN: FORSLAG TIL UTBYGGINGSPLAN - STATUS OG FREMDRIFT Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 27.08.2014 Utvalg for teknikk og miljø 28.08.2014 Kommunestyret

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE Forslag til reguleringsplan datert 12.02.08, rev.

Detaljer

FOSSVANGOMRÅDET KOMMUNESTYREMØTE

FOSSVANGOMRÅDET KOMMUNESTYREMØTE FOSSVANGOMRÅDET KOMMUNESTYREMØTE 14.02.2013 FRAMDRIFTSPLAN FOR SELVE PLANPROSESSEN Forslaget er sammenholdt med møteplan for 2013. Januar 2013. Kontakt med idrettsråd og musikkråd. Åpent folkemøte. Bearbeiding

Detaljer

MØTEINNKALLING - tilleggssak. Formannskap

MØTEINNKALLING - tilleggssak. Formannskap Ås kommune MØTEINNKALLING - tilleggssak Dato: 24.08.2016 kl. 18.30 Sted: Ås kulturhus, Lille sal Formannskap Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet

Detaljer

Norm for ute- og oppholdsareal ved skolene i Ås kommune. Saksbehandler: Svanhild Bergmo Saksnr.: 16/

Norm for ute- og oppholdsareal ved skolene i Ås kommune. Saksbehandler: Svanhild Bergmo Saksnr.: 16/ Ås kommune Norm for ute- og oppholdsareal ved skolene i Ås kommune Saksbehandler: Svanhild Bergmo Saksnr.: 16/00382-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Ungdomsrådet Hovedutvalg for oppvekst og kultur 17.02.2016

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR JØRSTADMOEN NORD, LILLEHAMMER KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR JØRSTADMOEN NORD, LILLEHAMMER KOMMUNE Arealplanlegging - Prosjektering VVA - Landskapsarkitektur - Kart og oppmåling Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte lag og organisasjoner, se egen adresseliste Lillehammer 28/3/17 Vår

Detaljer

Skolebehovsplan for Nittedal kommune

Skolebehovsplan for Nittedal kommune Skolebehovsplan for Nittedal kommune Utredning fra Norconsult Aller først. Det som presenteres nå, er en ekstern konsulentrapport, med utredninger og anbefalinger for en skolebehovsplan som kommunestyret

Detaljer

Plan- og designkonkurranse Liland skole i le for vær og vind. Basket Hovedprinsipper og arkitektonisk grep. Adkomst diagram for nytt skoleanlegg 100

Plan- og designkonkurranse Liland skole i le for vær og vind. Basket Hovedprinsipper og arkitektonisk grep. Adkomst diagram for nytt skoleanlegg 100 Avfalls stasjon Lærer Drop-off Adkomstgård Balansehage Akebakke Samlingssal Eventyrskog Ungdomstrinn Tuntræ med benk PERSPEKTIV I SKOLEGÅRD Overdekket uteamfi Landskapsamfi Ungdoms plassen er Barnetrinn

Detaljer

DØNNA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER:

DØNNA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER: DØNNA KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR DEL AV SOLFJELLSJØEN / MEVIK REGULERINGSBESTEMMELSER: Godkjent i kommunestyret sak 0131/2006, møte den 19.12.2006. Revidert i plan- og utviklingsstyret sak 37/2009, møte

Detaljer

Idrettsanlegg på Berskaug/Marienlyst. Idrett: - Multifunksjonshall på Marienlyst - Nye idrettsanlegg på Berskaug - Campus Marienlyst

Idrettsanlegg på Berskaug/Marienlyst. Idrett: - Multifunksjonshall på Marienlyst - Nye idrettsanlegg på Berskaug - Campus Marienlyst Idrettsanlegg på Berskaug/Marienlyst Idrett: - Multifunksjonshall på Marienlyst - Nye idrettsanlegg på Berskaug - Campus Marienlyst Bystyrekomitè for Kultur, idrett og byliv 11.11.2014 Forutsetninger:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE - Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret

PLANBESKRIVELSE - Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret PLANBESKRIVELSE - Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret PLANID 10372009014 Tiltakshaver Kvinesdal kommune er tiltakshaver for planarbeidet. Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til

Detaljer

Andøy kommune. Risøyhamn skole. Behovsanalyse og romprogram for nybygg Risøyhamn skole

Andøy kommune. Risøyhamn skole. Behovsanalyse og romprogram for nybygg Risøyhamn skole Andøy kommune Risøyhamn skole Behovsanalyse og romprogram for nybygg Risøyhamn skole Desember 2014 1. Innledning. Prosjektgruppa for ny skole i Risøyhamn har bedt skolen om å utarbeide en behovsanalyse

Detaljer

VEDLEGG 2 FUNKSJONSBESKRIVELSE TVERLANDET SKOLE. Versjon

VEDLEGG 2 FUNKSJONSBESKRIVELSE TVERLANDET SKOLE. Versjon VEDLEGG 2 FUNKSJONSBESKRIVELSE TVERLANDET SKOLE Versjon 22.05.14 1. BAKGRUNN... 3 2. GRUNNLAG FOR UTFORMING... 3 2.1. ELEVTALL... 3 2.2. ANSATTE... 4 2.3. FREMTIDIG ORGANISERING... 4 2.4. PEDAGOGISK UTFORMING...

Detaljer