Forbrukerombudets veiledning om bruk av miljø- og etikkpåstander i markedsføringen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forbrukerombudets veiledning om bruk av miljø- og etikkpåstander i markedsføringen"

Transkript

1 September 2009 Forbrukerombudets veiledning om bruk av miljø- og etikkpåstander i markedsføringen Forbrukerombudet Pb Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon Telefaks Forbrukerombudet Trondheim Pb. 86, 7400 Trondheim Besøksadresse Dronningens gate 10 Telefaks E-post Internett Foretaksnummer

2 1 INNLEDNING BAKGRUNN OG FORMÅL VEILEDNINGENS KARAKTER OG ANVENDELSESOMRÅDE DEFINISJONER OG BEGREPSBRUK LOVGRUNNLAG SÆRLIG OM SANKSJONER FORHOLD TIL TIDLIGERE PRAKSIS GENERELL DEL FORHOLDET TIL DE ØVRIGE PUNKTENE I VEILEDNINGEN PÅSTANDER MÅ KUNNE DOKUMENTERES BUDSKAPET MÅ FREMFØRES TYDELIG OG BALANSERT VIRKEMIDLER SOM PÅVIRKER FØLELSER, SAMVITTIGHET M.V HELHETSINNTRYKKET ER AVGJØRENDE INFORMASJON OM PRODUKT ELLER VIRKSOMHET SÆRLIG OM MILJØPÅSTANDER FORHOLDET TIL DE ØVRIGE PUNKTENE I VEILEDNINGEN FRITTSTÅENDE MILJØPÅSTANDER MILJØPÅSTANDER MED FORKLARING SÆRLIG OM MILJØBELASTENDE OG KOMPLEKSE PRODUKTER ELLER VIRKSOMHETER SÆRLIG OM ETISKE PÅSTANDER FORHOLDET TIL DE ØVRIGE PUNKTENE I VEILEDNINGEN PRODUKTET MÅ HA ETISKE FORTRINN MARKEDSFØRINGSBUDSKAPET MÅ FREMFØRES TYDELIG OG BALANSERT FRITTSTÅENDE ETISKE PÅSTANDER ETISKE PÅSTANDER MED FORKLARING DEN ETISKE PÅSTANDEN SETT I FORHOLD TIL ANDRE ETISKE VERDIER SÆRLIG OM VIRKSOMHETERS PROFILERING OG MERKEVAREBYGGING FORHOLDET TIL DE ØVRIGE PUNKTENE I VEILEDNINGEN GENERELT OM PROFILERING OG MERKEVAREBYGGING SÆRLIG OM MÅLSETNINGER, VISJONER ELLER LIGNENDE SÆRLIG OM GODE FORMÅL OG SAMARBEID MED IDEELLE ORGANISASJONER BRUK AV MERKEORDNINGER OG SYMBOLER GENERELT OFFISIELLE MERKEORDNINGER PRIVATE MERKEORDNINGER ØVRIGE VEILEDNINGER MV. SOM BEHANDLER MILJØ- OG... ETIKKMARKEDSFØRING

3 1 Innledning 1.1 Bakgrunn og formål Formålet med veiledningen er å hindre at forbrukerne blir villedet og å påvirke næringsdrivende til å innrette seg etter markedsføringsloven ved etikk- og miljømarkedsføring. For at forbrukerne skal kunne ta bevisste og informerte valg, er det viktig at næringsdrivende gir forbrukerne riktig og veiledende informasjon om produktet og dets etiske og miljømessige fortrinn. Veiledningen skal bidra til at næringsdrivende får kjennskap til de krav Forbrukerombudet legger til grunn ved vurderingen av om etikk- og miljøpåstander i markedsføringen er i samsvar med markedsføringsloven. Veiledningen skal videre sikre konsekvens og likhet i saksbehandlingen hos Forbrukerombudet, samt være et ledd i informasjonen overfor de næringsdrivende. 1.2 Veiledningens karakter og anvendelsesområde Veiledningen gir uttrykk for hvordan Forbrukerombudet vil håndheve markedsføringsloven når det gjelder etikk- og miljømarkedsføring rettet mot forbrukere. Eventuelle særlige krav til markedsføringen eller til produkters egenskaper, merking eller liknende fastsatt i spesiallovgivning, faller utenfor veiledningen. Veiledningen er ikke en forskrift og gir ingen uttømmende fremstilling. Eksemplene underveis i veiledningen er ment som en praktisk veiledning for næringsdrivende og forbrukere. Det understrekes at eksemplene kun er ment som illustrasjoner av standpunktene, og at disse ikke må oppfattes som klare retningslinjer for hva som er tillatt og ikke. Avgjørende for Forbrukerombudets vurdering av et markedsføringstiltak vil alltid være det helhetsinntrykket tiltaket er egnet til å gi forbrukere. Næringsdrivende som er i tvil om deres markedsføring er i overensstemmelse med markedsføringsloven, kan kontakte Forbrukerombudet for veiledning. Forbrukerombudet har ikke anledning til å forhåndsgodkjenne markedsføring, men kan gi veiledning om hvilke krav som gjelder Definisjoner og begrepsbruk Med produkt menes i denne veiledning alle varer eller tjenester; herunder fast eiendom, rettigheter og forpliktelser. 2 Med miljø- og etikkpåstander menes bruk av utsagn, opplysninger, symboler, bilder, merkeordninger eller lignende i markedsføringen, som gir inntrykk av at et produkt har etiske eller miljømessige egenskaper, eller at en virksomhet tar særlige etiske eller miljømessige hensyn. 1 Se forskrift om Forbrukerombudets og Markedsrådets saksbehandling mv. 3 annet og tredje punktum. 2 Jf. Europaparlaments- og Rådsdirektiv 2005/29/EF artikkel 2c. 3

4 Der hvor skal og må brukes i veiledningen, kan det etter Forbrukerombudets syn utledes entydige krav til markedsføringen. De næringsdrivende må regne med at samme krav vil bli stilt til deres markedsføring med mindre det kan påvises i det enkelte tilfellet at spesielle forhold tilsier en annen løsning for den enkelte bedriften eller bransjen. Der bør er brukt, gir dette uttrykk for en anbefaling. Forbrukerombudet har ikke tatt stilling til om det i alle tilfeller vil være i strid med loven ikke å følge en slik anbefaling, men disse tilfellene vil lett kunne bli bedømt som villedende. 1.4 Lovgrunnlag Denne veiledningen er utarbeidet med utgangspunkt i markedsføringsloven 3, først og fremst 6, 7 og 8. I tillegg nevnes 2. Urimelig markedsføring er forbudt, jf. mfl. 6 første ledd. Forskrift om urimelig handelspraksis, gitt med hjemmel i 6 femte ledd, inneholder typetilfeller som alltid er å anse som urimelige og dermed forbudt. Denne såkalte svartelista følger av vedlegg 1 til direktivet om urimelig handelspraksis. Følgende punkter i forskriftens 1 vil kunne være av særlig interesse når det gjelder etikk- og miljømarkedsføring: 1. At en næringsdrivende hevder å ha undertegnet atferdsregler når dette ikke er tilfellet. 2. Å framvise et sertifikat, kvalitetsmerke eller tilsvarende uten å ha oppnådd nødvendig tillatelse. 3. Å hevde at atferdsregler er godkjent av et offentlig organ eller annet organ uten at dette er tilfellet. 4. Å hevde at en næringsdrivende (herunder vedkommendes handelspraksis) eller et produkt er godkjent, autorisert eller tillatt av et offentlig eller privat organ når dette ikke er tilfellet, eller å framsette en slik påstand uten å oppfylle vilkårene for godkjenning, anerkjennelse eller tillatelse. Markedsføring er alltid å anse som urimelig og forbudt dersom den er villedende etter 7. Hvorvidt markedsføringen er villedende, beror på om markedsføringen inneholder uriktige opplysninger, eller om den på annen måte er egnet til å villede forbrukerne, jf. 7 første ledd bokstav a h. Spesielt viktig i denne sammenhengen er mfl. 7 første ledd bokstavene a og b, hvor det fremgår at markedsføringen er villedende dersom den er egnet til å villede forbrukerne med hensyn til ytelsens eksistens eller art, eller ytelsens hovedegenskaper. 3 Lov 9. januar 2009 nr. 2 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven), den nye markedsføringsloven, trådte i kraft 1. juni Loven avløste den tidligere markedsføringsloven, lov 16. juni 1972 nr. 47. Gjennom den nye markedsføringsloven er direktivet om urimelig handelspraksis (Europaparlaments- og Rådsdirektiv 2005/29/EF av 11. mai 2005 om foretaks urimelige handelspraksis overfor forbrukere på det indre marked og om endring av rådsdirektiv 84/450/EØF, europaparlaments- og rådsdirektiv 97/7/EF, 98/27/EF og 2002/65/EF og europaparlaments og rådsforordning (EF) nr. 2006/2004) implementert. I veiledningen her henvises det ikke til bestemmelsene i direktivet. 4

5 Villedende utelatelser i markedsføring som nevnt i mfl. 8 er urimelig og forbudt, jf. mfl. 6 fjerde jf. første ledd. Villedende utelatelser foreligger dersom den næringsdrivendes markedsføring utelater eller skjuler vesentlige opplysninger som forbrukerne trenger for å kunne ta en informert økonomisk beslutning, eller presenterer opplysningene på en uklar, uforståelig, tvetydig eller uhensiktsmessig måte, jf. 8 første ledd første punktum. I vurderingen av om opplysninger er utelatt skal det blant annet tas i betraktning plass- eller tidsbegrensninger ved mediet som er benyttet, og eventuelle tiltak fra den næringsdrivende for å gjøre opplysningene tilgjengelige for forbrukerne på annen måte, jf. 8 første ledd annet punktum. Uansett skal den næringsdrivende sørge for at forbrukerne får et riktig inntrykk av tilbudet eller ytelsen, slik at det ikke gis mangelfull informasjon, og 8 første ledd annet punktum fritar ikke den næringsdrivende fra plikten til å opplyse om vesentlige begrensninger i tilbudet. 4 Manglende informasjon om hva som ligger i etikk- og miljøpåstander som benyttes i markedsføringen, vil etter Forbrukerombudets syn kunne være en villedende utelatelse i strid med mfl. 8. Et fellesvilkår i 7 og 8 er at markedsføringen må være egnet til å påvirke forbrukerne til å treffe en økonomisk beslutning som ellers ikke ville ha blitt truffet. Ifølge den generelle bestemmelsen i mfl. 6 annet ledd er markedsføring urimelig og forbudt dersom den strider mot god forretningsskikk overfor forbrukere og er egnet til vesentlig å endre forbrukernes atferd slik at de treffer beslutninger de ellers ikke ville ha truffet, jf. 6 første ledd. Markedsføring må ikke stride mot god markedsføringsskikk, jf. mfl. 2 første ledd. Ved vurderingen legges det vekt på om markedsføringen krenker allmenne etikk- eller moraloppfatninger, eller om det tas i bruk støtende virkemidler. Det følger av forarbeidene at miljøargumentasjon vil kunne rammes av 2 første ledd og begrepet god markedsføringsskikk. 5 Det er utarbeidet flere internasjonale veiledninger og selvreguleringer for bruk av miljøpåstander i markedsføring. Det Internasjonale Handelskammer (ICC) ga i 2006 ut sin Consolidated ICC Code of Advertising and Marketing Communication Practise. 6 Denne kodeksen samler flere ICC-kodekser, blant annet International Code of Environmental Advertising fra Kodeksen inkorporerer også ISOs internasjonale standard for selvdeklarerte miljøpåstander (ISO 14021:1999). EU-kommisjonen har også gitt ut offisielle Retningslinjer for utforming og evaluering av miljøpåstander, rapport nr. 67/94/22/1/00281 fra desember Se Ot.prp. nr. 55 ( ) s. 55 og Se Ot.prp. nr. 55 ( ) s Se 5

6 1.5 Særlig om sanksjoner Markedsføringsloven 39, jf. 40 og 41, gir Forbrukerombudet og Markedsrådet hjemmel til å fatte vedtak om forbud og påbud overfor handlinger i strid med markedsføringsloven kapittel 1 til 5, herunder 2, 6, 7, 8 og 10 og forskrifter gitt i medhold av disse bestemmelsene. I forbindelse med at det fattes forbuds- eller påbudsvedtak skal det som hovedregel fastsettes tvangsmulkt etter Forhold til tidligere praksis Praksis fra Markedsrådet og Forbrukerombudet etter den tidligere markedsføringsloven er gjennomgått og vurdert etter den nye markedsføringsloven og direktivet om urimelig handelspraksis. Det antas at hovedlinjene i praksis om etikk- og miljømarkedsføring etter den tidligere loven vil kunne opprettholdes. I lovforarbeidene heter det at den nye markedsføringsloven 7 om villedende handlinger og 8 om villedende utelatelser er videreføringer av forbudene mot villedning og utilstrekkelig veiledning i 2 og 3 i tidligere markedsføringslov, for så vidt gjelder praksis overfor forbrukere Generell del 2.1 Forholdet til de øvrige punktene i veiledningen Dette punktet gir uttrykk for generelle krav som stilles til bruk av miljø- og etikkpåstander i markedsføringen. I tillegg stilles det særlige krav til bruk av miljøpåstander i punkt 3, til etikkpåstander i punkt 4, til profilering i punkt 5 og til bruk av merkeordninger i punkt Påstander må kunne dokumenteres Bruk av etikk- eller miljøargumentasjon i markedsføringen vil ofte skje i form av påstander om produkter og deres egenskaper. Alle påstander som benyttes i markedsføringen må kunne dokumenteres. Dokumentasjon som godtgjør at påstandene er riktige skal foreligge på annonsørens hånd når markedsføringen skjer. For at dokumentasjonen skal anses for å ha tilstrekkelig dekning, kreves vanligvis at påstandene kan underbygges av uttalelser eller undersøkelser utført av uavhengige instanser med anerkjent faglig kompetanse. Dette medfører at undersøkelser som er utført av produsenten eller den virksomheten som markedsfører produktet, må være vurdert av en uavhengig instans, eller det må på annen måte kunne bekreftes at undersøkelsen har vært korrekt utført og at vurderingen av resultatet kan forsvares på et rent faglig grunnlag. 8 7 Se Ot.prp. nr. 55 ( ) s. 54, 56, 194 og 196. På s. 56 sies det også at det kan knytte seg en viss usikkerhet til om rekkevidden av 3 i tidligere lov og 8 i ny lov er den samme. 8 I Markedsrådets sak (MR-sak) nr. 25/97 ble uttalelser fra Landbruksdepartementets giftnemnd lagt til grunn som tilstrekkelig vitenskapelig dokumentasjon. 6

7 2.3 Budskapet må fremføres tydelig og balansert Budskapet i markedsføringen må være tydelig og balansert. Det må komme klart og tydelig frem hvilke sider av produktet etikk- eller miljøpåstanden refererer til. Herunder hvilke egenskaper ved produktet påstanden gjelder, og om påstanden gjelder hele eller deler av produktet. Eksempel: En pakke servietter må ikke merkes som gunstig for miljøet og fremstå som produsert av resirkulert papir, dersom det bare er emballasjen som er laget av resirkulert papir. Eksempel: Hele produktet må ikke markedsføres som om det kan gjenvinnes, hvis bare noen av råvarene som inngår i produktet kan gjenvinnes. Eksempel: Et produkt må ikke markedsføres med generelle og vage uttrykk som bra for verden. Ønsker den næringsdrivende å fremheve at virksomheten har akseptable eller gode arbeidsforhold, bør den trekke frem hva som konkret medfører at arbeidsforholdene skiller seg fra andre virksomheters arbeidsforhold. Etikk- eller miljøpåstander må ikke være vage eller uklare. De bør derimot være utformet slik at de umiddelbart kan forstås av forbrukerne. Eksempel: Begrepet bærekraftig har en noe uklar betydning og det vi være vanskelig for forbrukerne å umiddelbart forstå hva som ligger i dette. Det vil da kunne være villedende å markedsføre et produkt som bærekraftig. Eksempler på andre begrep som er uklare og lite informative for forbrukeren er ren, klimavennlig, grønn og rettferdig. Påstander som ikke er entydige og kan forstås på flere måter blir lett villedende dersom de brukes uten ytterligere spesifikasjoner. Spesifikasjonene må være klare, tydelige og lett lesbare. De må dessuten angis i umiddelbar tilknytning til påstanden. Næringsdrivende må ikke bruke overdrivelser om virksomhetens, tjenestens eller produktets etiske egenskaper eller miljøpåvirkning. Påstander om forhold eller krav som er lovfestet, for eksempel forbud mot bruk av visse stoffer i et produkt, må ikke benyttes selvstendig i markedsføringen. Eksempel: Det vil være villedende å markedsføre en deodorantspray som CFC-fri, når dette er et krav til alle tilsvarende produkter. Eksempel: Det vil være villedende å fremheve en elektronisk butikk som miljøbevisst fordi den tar i mot elektrisk avfall, når dette er et krav fastsatt i EE-forskriften. 7

8 2.4 Virkemidler som påvirker følelser, samvittighet m.v. Det må ikke brukes virkemidler som spiller på forbrukernes følelser og samvittighet i markedsføringen. 9 Markedsføringen skal ikke være utarbeidet på en slik måte at den utnytter forbrukernes bekymring for miljøet, eller utnytter deres eventuelle manglende kunnskap om miljøet eller etiske forhold. Eksempel på påstander som vil kunne anses som urimelige overfor forbrukerne: Drikk kaffe med bedre samvittighet Tenk på isbjørnene, kjøp energisparende isolasjon 2.5 Helhetsinntrykket er avgjørende Det er viktig at markedsføringen gir et balansert og riktig helhetsinntrykk av produktet eller virksomheten som markedsføres. Markedsføringstiltaket vurderes ut fra det helhetsinntrykket det er egnet til å gi forbrukerne. Både utsagn og visuelle virkemidler slik som bilder, lyder, symboler, farger og lignende vil etter en helhetsvurdering kunne gi et inntrykk av at produktet eller virksomheten har etiske eller miljømessige fortrinn. Måten etikk- og miljømarkedsføring kommuniseres på, herunder hvilke medier som brukes og i hvilken sammenheng påstandene fremsettes, vil også kunne påvirke det helhetsinntrykket tiltaket er egnet til å gi forbrukerne. Forbrukerhensynet vil i utgangspunket gjøre seg sterkere gjeldende ved markedsføring som retter seg direkte mot forbrukeren, for eksempel annonser og boards, enn ved informasjon som gis på en mer nøytral måte, for eksempel på emballasje eller i informasjonsmateriell. 2.6 Informasjon om produkt eller virksomhet Den næringsdrivende bør gi så god informasjon som mulig om de markedsførte egenskapene eller fortrinnene, både i annonser, på emballasje og i informasjonsmateriale, som for eksempel på sine internettsider. Kan det i annonsen eller på emballasjen ikke gis fullstendige opplysninger som dokumenterer påstandene, bør det henvises til hvor forbrukerne kan få ytterligere informasjon om de markedsførte fortrinnene, for eksempel på den næringsdrivendes internettsider, i brosjyrer eller lignende. For Forbrukerombudet vil det være mindre grunn til å gripe inn overfor informasjon om produkt eller virksomheter som er gitt på en konkret, nøytral og objektiv måte uten at etiske eller miljømessige hensyn er frem- 9 Bruk av utsagnet Drikk kaffe med bedre samvittighet ble ansett urimelig i MR-sak nr. 11/78. Markedsrådet uttalte: Å appellere til den mulige kjøpers samvittighet er ensbetydende med å søke å utnytte et følelsesladet, utpreget subjektivt begrep i salgsfremmende øyemed. 8

9 hevet. Forbrukerhensynet gjør seg ikke like sterkt gjeldende i disse tilfeller fordi informasjon som er gitt på denne måten ikke er like egnet til å villede forbrukeren. Eksempel på produktinformasjon som er gitt på en konkret og nøytral måte: CO 2 -utslipp: 114g/km 3. Særlig om miljøpåstander 3.1 Forholdet til de øvrige punktene i veiledningen Det vises til punkt 1.3 om hva som menes med miljøpåstander. Kapittel 1, 2, 5 og 6 gjelder tilsvarende ved vurderingen av miljøpåstander i markedsføringen. Kapittel 3 angir forhold å være særlig oppmerksom på ved bruk av miljøpåstander i markedsføringen. 3.2 Frittstående miljøpåstander Generelle påstander som miljøvennlig, grønn eller lignende kan være egnet til å gi forbrukerne inntrykk av at et produkt eller en aktivitet ikke har noen - eller bare en positiv - påvirkning på miljøet. 10 Brukes generelle påstander som miljøvennlig, grønn eller lignende uten nærmere forklaring i markedsføringen av et produkt, må den næringsdrivende kunne dokumentere at produktet under hele sin livssyklus, fra vugge til grav, belaster miljøet vesentlig mindre enn alle øvrige produkter i samme produktkategori. 11 Det vil i praksis være svært vanskelig å bruke påstander om miljøfortrinn i markedsføringen uten samtidig å gi nærmere forklaringer om hvilke egenskaper miljøpåstanden relaterer seg til. Eksempel på frittstående miljøpåstander som i praksis vil være villedende: Grønn barbermaskin Miljøvennlig sofa 3.3 Miljøpåstander med forklaring Brukes en miljøpåstand i en sammenheng, for eksempel med en forklaring på hva som gjør at produktet har et miljøfortrinn, vil det som utgangspunkt vurderes slik at påstanden ikke gjelder alle sider ved produktet. Miljøpåstander med forklaring vil i utgangspunktet være mer informative for forbrukeren enn frittstående påstander. Forklaringen må imidlertid være 10 Se et lignende synspunkt i artikkel 4 i ICC International Code of Environmental Advertising fra juni Markedsrådet var i MR-sak nr. 20/93 enig med FO i at et slikt prinsipp må gjelde for frittstående miljøpåstander. 9

10 klar og forståelig og fremkomme i sammenheng med påstanden for å sikre at påstanden og forklaringen blir lest sammen. 12 Eksempel på en påstand med forklaring som vil kunne være informativ: Tenk på miljøet. Ta bussen og bidra til å spare byen for 2.3 km bilkø. En forutsetning for å kunne bruke en miljøpåstand med forklaring er at forklaringen er tilstrekkelig presis og ikke peker på uvesentlige sider av produktets miljøpåvirkning. Markedsføringen vil kunne bli villedende dersom egenskaper ved produktet som har en helt marginal betydning for miljøet fremheves. Det samme gjelder dersom det i en slik forklaring vises til bestanddeler som produktet aldri har inneholdt eller som er forbudt brukt. Eksempel: Det vil være villedende å fremheve i markedsføringen at et toalettpapir ikke er klorbleket, når dette er et krav til alle tilsvarende produkter. Eventuelle miljøfortrinn ved produktet må til enhver tid sees i forhold til tilsvarende produkter på markedet. Hvis en ikke uvesentlig del av disse produktene har tilsvarende eller høyere miljøstandard, vil det anses som villedende å bruke miljøpåstander i markedsføringen, selv om innholdet i disse utdypes nærmere. Eksempel: Selv om det ikke hadde vært forbudt med klorbleket papir (jf. eksempelet overfor), så ville det vært villedende å fremheve i markedsføringen at papiret ikke er klorbleket, dersom de fleste tilsvarende produkter ikke er klorbleket. Etter Forbrukerombudets vurdering må det kunne dokumenteres at produktet tilhører den beste tredjedelen sammenlignet med tilsvarende produkt på markedet når det gjelder miljøpåvirkning, for at miljøpåstander med forklaring skal kunne brukes i markedsføringen Særlig om miljøbelastende og komplekse produkter eller virksomheter Etter Forbrukerombudets vurdering skal det mindre til før bruk av miljøpåstander i markedsføringen blir urimelig eller villedende, dersom: produktet eller virksomheten er særlig miljøbelastende ut i fra en fravugge-til-grav -vurdering, eller produktet er så komplekst at det er vanskelig å vurdere miljøegenskapene ved produktet opp mot andre produkter i samme produktkategori. 12 Se også MR-sak nr. 20/93 der Markedsrådet la vekt på at forklaringen ble gitt umiddelbart nedenfor i teksten og at den var klar og tydelig. 13 Markedsrådet sluttet seg til dette standpunktet i MR-sak nr. 25/97. 10

11 I praksis vil det være svært vanskelig å legge frem dokumentasjon som viser at slike produkter er vesentlig bedre enn tilsvarende produkter eller tilhører den beste tredjedelen når det gjelder miljøpåvirkning. Det anbefales derfor at næringsdrivende fremhever konkrete miljøegenskaper i form av produktinformasjon, se punkt 2.6, ved markedsføringen av slike produkter. Eksempler på produkter som ombudet vil vurdere som særlig miljøbelastende er biler og fossilt brensel. Det vil for eksempel være villedende å markedsføre fyringsolje som miljøvennlig eller fordelaktig for miljøet. Et eksempel på produkter som det i utgangspunktet vil være vanskelig å sammenligne den totale miljøbelastningen til, er biler. Biler er produsert på ulike måter, består av svært mange komponenter og har ulike utslippskomponenter i drift. 4. Særlig om etiske påstander 4.1 Forholdet til de øvrige punktene i veiledningen Det vises til punkt 1.3 om hva som menes med etiske påstander. Kapittel 1, 2, 5 og 6 gjelder tilsvarende ved vurderingen av etiske påstander i markedsføring. Kapittel 4 angir forhold å være særlig oppmerksom på ved bruk av etiske påstander i markedsføring. 4.2 Produktet må ha etiske fortrinn Dersom det brukes etiske påstander i markedsføringen av et produkt, vil det fremstå for forbrukeren som at produktet har etiske fortrinn fremfor tilsvarende produkter. Etiske påstander kan derfor bare brukes i den utstrekning det kan dokumenteres at produktene har slike etiske fortrinn. 4.3 Markedsføringsbudskapet må fremføres tydelig og balansert Det må fremgå klart og tydelig hva den etiske påstanden refererer til, om det for eksempel er arbeidsvilkår, barnearbeid, minstepris eller annet. Overdrivelser vedrørende produktets etiske egenskaper må ikke benyttes. 4.4 Frittstående etiske påstander Dersom det brukes etiske påstander uten forklarende tekst i markedsføringen av et produkt, må det kunne dokumenteres at produktet under hele sin livssyklus er vesentlig bedre enn tilsvarende produkt. Dette medfører at det i praksis vil være svært vanskelig å bruke påstander om etiske fortrinn i markedsføringen, uten samtidig å gi nærmere forklaring om hvilke egenskaper den etiske påstanden relaterer seg til Se også MR- sak nr. 11/78 om urimelig bruk av utsagnet Drikk kaffe med bedre samvittighet. 11

12 Eksempel på frittstående etiske påstander som vil være urimelige og villedende: Rettferdig te, Ta et etisk riktig valg kjøp produkt xx 4.5 Etiske påstander med forklaring Brukes en etisk påstand i en sammenheng, for eksempel med en forklaring på hvorfor produktet er etisk, vil det som utgangspunkt vurderes slik at påstanden ikke gjelder alle sider ved produktet. Forutsetningen er imidlertid at den etterfølgende forklaringen er tilstrekkelig presis og ikke peker på uvesentlige etiske aspekter ved produktet. Markedsføringen vil lett kunne bli villedende dersom egenskaper ved produktet, eller forbedringer som etisk sett har en helt marginal betydning, fremheves. Videre må det eventuelle etiske fortrinnet til enhver tid ses i forhold til tilbudet av tilsvarende produktet på markedet. Hvis en ikke uvesentlig del av disse produktene har tilsvarende eller høyere etisk standard, må det under enhver omstendighet anses for villedende å bruke etikkpåstander i markedsføringen, selv om innholdet i disse utdypes nærmere. 4.6 Den etiske påstanden sett i forhold til andre etiske verdier Dersom det brukes etiske påstander i markedsføringen, vil dette kunne skape et inntrykk av at produktet ikke bryter med andre etiske verdier. Etiske påstander bør derfor bare brukes i den utstrekning det ikke samtidig foreligger brudd på andre allment aksepterte etiske normer, for eksempel i forbindelse med arbeidsforhold. 5. Særlig om virksomheters profilering og merkevarebygging 5.1 Forholdet til de øvrige punktene i veiledningen Kapittel 5 angir forhold å være særlig oppmerksom på ved virksomheters profilering og merkevarebygging der miljø- eller etikkengasjement fremheves i markedsføringen. Kapittel 1, 2, 3, 4 og 6 gjelder tilsvarende ved vurderingen av virksomheters profilering og merkevarebygging. 5.2 Generelt om profilering og merkevarebygging Profilering av en næringsdrivendes miljø- eller etikkprofil gjennom bruk av slagord, motto, visjoner, samarbeid med ideelle organisasjoner eller lignende i markedsføringen vil kunne anses som villedende eller på andre måter i strid med markedsføringsloven. Avgjørende for den konkrete vurderingen av om et markedsføringstiltak med profilering eller merkevarebygging er i strid med markedsføringsloven eller ikke, er helhetsinntrykket dette gir forbrukerne. I denne vurderingen vil bruk av utsagn, bilder, lyder, symboler og lignende virkemidler spille inn, 12

13 jf. punkt 2.5. Det pekes i det følgende på momenter som, i tillegg til momentene under punkt 2.5, vil være sentrale i helhetsvurderingen. Markedsføringstiltaket bør være så konkret som mulig. Næringsdrivende bør peke på konkrete tiltak virksomheten gjør for miljøet eller andre formål, fremfor å påstå generelt at virksomheten er opptatt av miljøet eller tar etiske hensyn. 15 Dette fordi opplysninger om konkrete tiltak og planer er mer informative og opplysende for forbrukeren enn vage og uklare utsagn om engasjement og verdier. Markedsføringstiltaket må ses i sammenheng med omfanget av etiske eller miljømessige tiltak hos virksomheten. Det vil kunne være villedende og utilstrekkelig veiledende å fremheve konkrete tiltak eller enkelte sider ved en virksomhet, dersom dette er egnet til å gi virksomheten en bedre miljømessig eller etisk profil enn det objektivt sett er grunn til ut i fra virksomhetens omfang og virkeområde. Markedsføringstiltakets omfang og hvilke medier dette fremkommer i vil kunne spille inn i vurderingen. Det vil kunne være større grunn til å reagere på større kampanjer på for eksempel boards og tv, enn på markedsføring og informasjon som gis på virksomhetens internettside. Sammenhengen etikk- eller miljøpåstanden blir presentert i. Det vil være positivt dersom forbrukeren får utfyllende informasjon i selve markedsføringstiltaket om hvilke konkrete tiltak virksomheten gjør. Eksempel på generelle og uklare påstander: Gerds vaskeri med tanke på miljøet Vi satser mot en mer rettferdig verden Eksempel på en mer informativ påstand: Nå reduserer vi vårt samlede strømforbruk med 50 % Dersom etikk- eller miljøpåstander brukes i navnet til en virksomhet, merkevare eller lignende, og dette navnet brukes i markedsføringen, utløses de samme kravene til dokumentasjon som for annen etikk- eller miljøargumentasjon i markedsføringstiltak. Eksempel: Det grønne rengjøringsbyrået 5.3 Særlig om målsetninger, visjoner eller lignende Opplysninger i markedsføringen om virksomhetens målsetninger, visjoner eller andre fremtidige forhold, bør brukes med stor forsiktighet. Slike påstander som spiller på miljø- eller etikkargumentasjon vil kunne være villedende eller urimelig overfor forbrukerne. Dette gjelder særlig målsetninger som virksomheten er langt fra å kunne oppfylle på tidspunktet for markedsføringstiltaket, og målsetninger som er vagt utformet i markedsføringen. 15 Se også ICC International Code of Environmental Advertising fra juni 2001, artikkel 4 om corporate advertisements. 13

14 For at en næringsdrivende skal kunne bruke påstander om målsetninger i markedsføringen, må bedriften ha klare og konkrete planer for å nå denne målsetningen. Påstanden må dessuten utformes så konkret som mulig. Eksempel på målsetning som vil kunne være informativ: Vi skal redusere våre karbonutslipp med 5 % hvert år de neste 10 årene. 5.4 Særlig om gode formål og samarbeid med ideelle organisasjoner Opplysninger i markedsføringen om at virksomheten støtter gode formål eller samarbeider med ideelle organisasjoner, bør brukes med forsiktighet fordi dette er en markedsføringsform som etter omstendighetene kan ha en sterk påvirkning på forbrukerne. Brukes det i markedsføringen opplysninger om at virksomheten støtter gode formål eller samarbeider med ideelle organisasjoner, må en slik opplysning suppleres med tydelige opplysninger om på hvilken måte virksomheten støtter eller samarbeider ideelle organisasjoner. Dersom virksomheten markedsfører at det gis en fast sum per produkt som blir solgt, må det gis så presise opplysninger som mulig, helst i kroner og øre, om hvor stor del av prisen på et produkt som går til det gode formålet. 16 Det bør være en henvisning i markedsføringen til hvor nærmere opplysninger om samarbeidet eller støtten kan innhentes, for eksempel et telefonnummer eller en internettside. Når støtten/samarbeidet opphører, skal alle opplysninger om støtten/samarbeidet fjernes fra markedsføringen, herunder emballasjer. 6. Bruk av merkeordninger og symboler 6.1 Generelt Dersom næringsdrivende bruker merkeordninger eller symboler i markedsføringen, skal det gis opplysninger om hvor utdypende eller supplerende opplysninger om merkeordningen eller symbolet kan finnes, f. eks. på virksomhetens internettsider. Kriteriene for bruk av merkeordninger eller symbol må kunne etterprøves og kontrolleres. Dette gjelder både offisielle og private merkeordninger. Den næringsdrivende må kunne dokumentere at kriteriene er oppfylt. 16 Tidligere praksis i MR-sak nr. 23/91 endres uttrykkelig ved ny markedsføringslov av 1. juni 2009, se Ot.prp. nr. 55 ( ) s : Departementet legger etter dette til grunn at praksis endres, slik ar det ikke lenger regnes som urimelig som sådan å knytte støtte til veldedige formål direkte til omsetningsvolumet. 14

15 Selv om virksomheten oppfyller kriteriene for bruk av merkeordninger eller symboler, må bruken av disse i markedsføringen være i overensstemmelse med reglene i markedsføringsloven og denne veiledningen. Eksempel: Et produkt som har miljømerket Svanen kan ikke markedsføres som miljøvennlig, med mindre det kan dokumenteres at produktet under hele sin livssyklus belaster miljøet vesentlig mindre enn alle øvrige produkter i samme produktkategori, jf. punkt 3.2. Bruk av merkeordninger i markedsføringen må ikke føre til en villedende grønnvasking av en merkevare eller produktserie. Dersom bare ett eller enkelte produkter i en produktserie er miljømerket, må det komme tydelig frem i markedsføringen hvilke produkter som er merket. Eksempel: Det vil kunne være villedende dersom en vaskemiddelprodusent som tilbyr flere ulike vaskemidler under samme merkevare, markedsfører merkevaren som svanemerket når bare ett av produktene faktisk er svanemerket. 6.2 Offisielle merkeordninger Bruk av offisielle merkeordninger i markedsføringen kan gi forbrukerne god informasjon om egenskapene til et produkt eller en virksomhet. Forbrukerombudet oppfordrer derfor næringsdrivende til å bruke offisielle merkeordninger. Med offisielle merkeordninger forstås ordninger som er godkjent eller administreres av offentlige myndigheter eller administreres på offentlige myndigheters vegne, og hvor det er fastsatt klare kriterier for bruken av merket. Stiftelsen Miljømerking forvalter de to offisielle miljømerkene i Norge det nordiske svanemerket og den europeiske blomsten. Se Debio kontrollerer og godkjenner økologisk produksjon i Norge. En godkjenning fra Debio er en forutsetning for å kunne si at produktet er økologisk og for å kunne bruke Ø-merket i markedsføringen. Se Fairtrade Max Havelaar Norge forvalter det offisielle Fairtrade-merket i Norge. Se 6.3 Private merkeordninger Bruk av private merkeordninger i markedsføringen bør unngås, fordi slike merker ut i fra en helhetsvurdering vil kunne være egnet til å skape uklarhet og villede forbrukerne. Dette gjør seg særlig gjeldende på områder der det finnes offisielle merkeordninger fra før. 15

16 Enkeltstående virksomheters merker vil lettere kunne være egnet til å villede forbrukerne enn såkalte bransjemerker. Dersom en virksomhet eller bransje likevel velger å bruke et eget merke i markedsføringen, må dette innebære at produktet eller virksomheten har kvalitative fortrinn fremfor andre tilsvarende produkter eller virksomheter. Det skal dessuten foreligge klare kriterier for å oppnå merket og et organ som kontrollerer bruken av merket. Videre må merket ikke være egnet til å bli forvekslet med andre, herunder offisielle, merkeordninger. 7. Øvrige veiledninger mv. som behandler miljø- og etikkmarkedsføring Forbrukerombudet har utarbeidet en veiledning som utfyller veiledningen her: Veiledning om bruk av miljøpåstander i markedsføringen av energi til boligoppvarming (1. mars 2009) Videre har Forbrukerombudet tidligere utarbeidet orienteringsbrev mv. som per 10. september 2009 ikke er oppdatert i henhold til ny markedsføringslov. Forbrukerombudet antar at innholdet langt på vei vil være det samme etter ny markedsføringslov. Følgende gjelder inntil videre: Orienteringsbrev til bilbransjen om bruk av miljøpåstander i markedsføringen av biler (3. september 2009) Norsk bransjenorm for opprinnelsesgaranterte kraftavtaler fra fornybar energi (EBL, 17. april 2007) Nærmere informasjon om veiledningene mv. eller Forbrukerombudets standpunkter kan fås ved å kontakte vårt kontor på tlf eller e- post: Se også våre internettsider: 16

1. mars 2009. Veiledning for bruk av miljøpåstander i markedsføringen av energi til boligoppvarming

1. mars 2009. Veiledning for bruk av miljøpåstander i markedsføringen av energi til boligoppvarming 1. mars 2009 Veiledning for bruk av miljøpåstander i markedsføringen av energi til boligoppvarming Innholdsfortegnelse 1. Forord 2. Bakgrunn for Forbrukerombudets arbeid med å regulere bruk av miljømarkedsføring

Detaljer

Markedsføring av gullkjøp - orienteringsbrev til bransjen

Markedsføring av gullkjøp - orienteringsbrev til bransjen Etter adresseliste Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 12/1197-1 06.07.2012 Saksbehandler: Simen Grønn Kleveland Dir.tlf: 46 81 80 63 Markedsføring av gullkjøp - orienteringsbrev til bransjen 1. Innledning

Detaljer

Forbrukerombudets veiledning om bruk av påstander som klimanøytral o.l. i markedsføring

Forbrukerombudets veiledning om bruk av påstander som klimanøytral o.l. i markedsføring Desember 2009 Forbrukerombudets veiledning om bruk av påstander som klimanøytral o.l. i markedsføring Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon 23 400 600

Detaljer

Januar 2011. Forbrukerombudets veiledning om markedsføring av eiendomsmeglertjenester

Januar 2011. Forbrukerombudets veiledning om markedsføring av eiendomsmeglertjenester Januar 2011 Forbrukerombudets veiledning om markedsføring av eiendomsmeglertjenester 1 2 1 Innledning og rettslig grunnlag 4 1.1 Bakgrunn og formål 4 1.2 Lovgrunnlag 4 1.3 Forhold til tidligere praksis

Detaljer

Bruk av etiske og miljørelaterte påstander i markedsføringen

Bruk av etiske og miljørelaterte påstander i markedsføringen Februar 2005 De nordiske forbrukerombudenes veiledning om Bruk av etiske og miljørelaterte påstander i markedsføringen 1 Innledning De nordiske forbrukerombudene er blitt enige om å utgi en felles veiledning

Detaljer

Forbrukerombudets veiledning om markedsføring av elektrisk kraft til husholdningskunder

Forbrukerombudets veiledning om markedsføring av elektrisk kraft til husholdningskunder Januar 2010 Forbrukerombudets veiledning om markedsføring av elektrisk kraft til husholdningskunder Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon 23 400 600

Detaljer

Bruk av miljøpåstander i markedsføring av For Better Days

Bruk av miljøpåstander i markedsføring av For Better Days For Better Days Pb 7073 0130 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 11/2018 22 06.12.2011 Saksbehandler: Ida Torgersdotter Øygard Dir.tlf: 93 08 10 40 Bruk av miljøpåstander i markedsføring av For Better

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1530-3 08.07.2010 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1530-3 08.07.2010 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72 Kims Norge AS Postboks 4272 Nydalen 0401 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1530-3 08.07.2010 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72 Kims - markedsføring av konkurranse på chipsposer

Detaljer

Markedsføring av Nidars kampanje - Storplateopplevelsen

Markedsføring av Nidars kampanje - Storplateopplevelsen Nidar AS postboks 4483 Nydalen 0403 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1548-2 08.07.2010 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72 Markedsføring av Nidars kampanje - Storplateopplevelsen

Detaljer

Orienteringsbrev Medvirkeransvar ved publisering av villedende og ulovlig markedsføring av slankemidler

Orienteringsbrev Medvirkeransvar ved publisering av villedende og ulovlig markedsføring av slankemidler Til ansvarlig redaktør Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 12/1151-2 28.06.2012 Saksbehandler: Hanne Winther Martinusen Dir.tlf: 48 24 78 31 Orienteringsbrev Medvirkeransvar ved publisering av villedende

Detaljer

Erfaringer fra markedsføring av opphavsgarantert kraft. jurist Ole André Tveit oat@forbrukerombudet.no

Erfaringer fra markedsføring av opphavsgarantert kraft. jurist Ole André Tveit oat@forbrukerombudet.no Erfaringer fra markedsføring av opphavsgarantert kraft jurist Ole André Tveit oat@forbrukerombudet.no Disposisjon Kort om Forbrukerombudet Hvorfor er Forbrukerombudet opptatt av miljø? Bransjenormen -

Detaljer

Orienteringsbrev fra Forbrukerombudet: Krav til markedsføring av barne- og helseforsikringer

Orienteringsbrev fra Forbrukerombudet: Krav til markedsføring av barne- og helseforsikringer Forsikringsselskap etter adresseliste Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 09/2449-42 22.03.2010 Saksbehandler: Anna Charlotte Amdal Neumayer Dir.tlf: 45 49 00 49 Orienteringsbrev fra Forbrukerombudet: Krav

Detaljer

Markedsføring av kreftbehandling i utlandet

Markedsføring av kreftbehandling i utlandet OncoloMed AS Luramyrveien 40 4313 SANDNES Sendt per e-post til: info@oncolomed.no Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 17/1324-2 06.06.2017 Saksbehandler: Nina Elise Dietzel Dir.tlf: 45 49 00 31 Markedsføring

Detaljer

Bruk av miljøpåstander i markedsføringen av biler -forholdet til markedsføringsloven

Bruk av miljøpåstander i markedsføringen av biler -forholdet til markedsføringsloven Likelydende brev i henhold til adresseliste Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 06/2449-6 03.09.2007 Saksbehandler: Ole Andre Tveit Dir.tlf: 45 23 00 06 Bruk av miljøpåstander i markedsføringen av biler

Detaljer

Rettleiing frå Forbrukarombodet om bruk av miljø- og etikkpåstandar i marknadsføring

Rettleiing frå Forbrukarombodet om bruk av miljø- og etikkpåstandar i marknadsføring September 2009 Rettleiing frå Forbrukarombodet om bruk av miljø- og etikkpåstandar i marknadsføring Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon 23 400 600

Detaljer

Bruk av etiske påstander i markedsføringen

Bruk av etiske påstander i markedsføringen Juni 2003 Forbrukerombudets retningslinjer Bruk av etiske påstander i markedsføringen INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...2 1 INNLEDNING...3 2 PÅSTANDER MÅ KUNNE DOKUMENTERES...5 3 SPESIELLE KRAV

Detaljer

Vedrørende markedsføring av bolig - villedende prisantydninger

Vedrørende markedsføring av bolig - villedende prisantydninger ihus Grünerløkka Postboks 2030 Grünerløkka 0505 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Ada Kjenner Sak nr: 12/2260-11 06.02.2013 Saksbehandler: Hanne Winther Martinusen Dir.tlf: 48 24 78 31 Vedrørende markedsføring

Detaljer

Stabburets kampanje Kjøp 3 Idun ketchup og få filmen Det regner kjøttboller - Ny kampanje Kjøp 3 Nora saft - få gavekort

Stabburets kampanje Kjøp 3 Idun ketchup og få filmen Det regner kjøttboller - Ny kampanje Kjøp 3 Nora saft - få gavekort Stabburet AS Postboks 711 1411 KOLBOTN Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/815-12 08.07.2010 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72 Stabburets kampanje Kjøp 3 Idun ketchup og få filmen

Detaljer

MARKEDSFØRING OG INNGÅELSE AV AVTALER OM LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT MARKEDSFØRINGSLOVEN

MARKEDSFØRING OG INNGÅELSE AV AVTALER OM LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT MARKEDSFØRINGSLOVEN Etter adresseliste Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 05/2067 14.09.2005 Saksbehandler Ingrid Sandvei MARKEDSFØRING OG INNGÅELSE AV AVTALER OM LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT MARKEDSFØRINGSLOVEN

Detaljer

Opprinnelsesgaranterte strømavtaler et klimabidrag. Trude Frydenberg 11. september 2007

Opprinnelsesgaranterte strømavtaler et klimabidrag. Trude Frydenberg 11. september 2007 Opprinnelsesgaranterte strømavtaler et klimabidrag Trude Frydenberg 11. september 2007 Innhold - Opprinnelsesgaranterte strømavtaler Vi surfer på en klimabølge. Målet er at forbrukere skal ta i bruk opprinnelsesgaranterte

Detaljer

Utsendelse av markedsføring fra dinvalentine.no

Utsendelse av markedsføring fra dinvalentine.no Baez Limited 192, Old Bakery Street Valletta, VA VLT 1455, Malta Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 11/404 14 25.02.2011 Saksbehandler: Bård Solem Dir.tlf: 45 49 00 19 Utsendelse av markedsføring fra dinvalentine.no

Detaljer

Markedsføring av mobilnett - bruk av test

Markedsføring av mobilnett - bruk av test Telenor Norge AS Postboks 800 1331 FORNEBU Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 16/796-10 10.06.2016 Saksbehandler: Ida Småge Breidablikk Dir.tlf: 45 21 22 78 Markedsføring av mobilnett - bruk av test Forbrukerombudet

Detaljer

Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl 11 og mfl. 6 jf. forskrift om urimelig handelspraksis pkt. 20 og 21 jf. mfl 39 og 43

Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl 11 og mfl. 6 jf. forskrift om urimelig handelspraksis pkt. 20 og 21 jf. mfl 39 og 43 Haugesund Dialog AS Haraldsgata 195 5525 HAUGESUND Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 13/151-189 Saksbehandler: Anna Stabell 06.02.2014 Dir.tlf: 46 81 80 63 Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl

Detaljer

Juni 2002, sist endret november 2005. Forbrukerombudets retningslinjer. for. Markedsføring av. internettaksess

Juni 2002, sist endret november 2005. Forbrukerombudets retningslinjer. for. Markedsføring av. internettaksess Juni 2002, sist endret november 2005 Forbrukerombudets retningslinjer for Markedsføring av internettaksess Innhold 1. INNLEDNING 2. LOVGIVNING 3. GENERELT 4. PRISOPPLYSNINGER 4.1 SPESIELT OM OPPRINGT INTERNETT

Detaljer

Varsel om sak for Markedsrådet med påstand om vedtak om tvangsmulkt markedsføringsloven 39 jf. 42

Varsel om sak for Markedsrådet med påstand om vedtak om tvangsmulkt markedsføringsloven 39 jf. 42 Tesla Motors Norway AS Bekkenstenveien 15 0976 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Paal G. Simonsen Sak nr: 15/1199-30 24.06.2016 Saksbehandler: Gustav Norman Dir.tlf: 93 08 10 40 Varsel om sak for Markedsrådet

Detaljer

Markedsføring og inngåelse av strømavtaler med forbrukere - orienteringsbrev til kraftleverandører

Markedsføring og inngåelse av strømavtaler med forbrukere - orienteringsbrev til kraftleverandører Til alle norske kraftleverandører Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/2610-1 18.12.2015 Saksbehandler: Guro Nygaard Lysdahl Dir.tlf: Markedsføring og inngåelse av strømavtaler med forbrukere - orienteringsbrev

Detaljer

Samtidig foreslås å oppheve forskrift nr. 309 om norsk ansvarlig organ for

Samtidig foreslås å oppheve forskrift nr. 309 om norsk ansvarlig organ for Notat Dato: 21.11.2012 Saksnr.: 12/7171 Høringsnotat - forslag om endringer i lov om merking av forbruksvarer og opphevelse av forskrift om norsk ansvarlig organ for EUs miljømerke, gebyrer, standardkontrakt

Detaljer

Høringsuttalelse - Forslag til ny regulering av markedsføring rettet mot barn og unge av usunn mat og drikke

Høringsuttalelse - Forslag til ny regulering av markedsføring rettet mot barn og unge av usunn mat og drikke Helse- og omsorgsdepartementet Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 12/1152-2 06.09.2012 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72 Høringsuttalelse - Forslag til ny regulering av markedsføring

Detaljer

Forbrukerombudets retningslinjer for markedsføring av elektrisk kraft til husholdningskunder

Forbrukerombudets retningslinjer for markedsføring av elektrisk kraft til husholdningskunder Revidert Juli 2001 Forbrukerombudets retningslinjer for markedsføring av elektrisk kraft til husholdningskunder 1 Innledning 2 Krav til prisopplysninger 2.1 Generelt 2.2 Konkurransetilsynets forskrift

Detaljer

Klimapåstander i markedsføringen. Bjørn Erik Thon

Klimapåstander i markedsføringen. Bjørn Erik Thon Klimapåstander i markedsføringen Bjørn Erik Thon Forbrukerombudets rolle Forvaltningsorgan - tilsynsmyndighet Markedsføringsloven - Markedsføring - Avtalevilkår i standardkontrakter Sanksjonssystem - Forbudsvedtak

Detaljer

Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler i Spaceworld Megastore Storgata

Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler i Spaceworld Megastore Storgata Spaceworld Norge AS Postboks 6219 Etterstad 0603 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/1100-1 29.05.2015 Saksbehandler: Morten Grandal Dir.tlf: 46 62 80 01 Markedsføring og salg av forsikringsavtaler

Detaljer

Krav til markedsføring av hastighet - mfl. 6, 7 og 8

Krav til markedsføring av hastighet - mfl. 6, 7 og 8 Telenor Norge AS Postboks 800 1331 FORNEBU Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/2074-1 12.10.2015 Saksbehandler: Ida Småge Breidablikk Dir.tlf: 45 21 22 78 Krav til markedsføring av hastighet - mfl. 6,

Detaljer

VEDTAK OM FORBUD MOT BRUDD PÅ MARKEDSFØRINGSLOVEN 6 FØRSTE LEDD, JF. 7 FØRSTE LEDD BOKSTAV B OG 3. ETTER 37 jf. 39, jf.

VEDTAK OM FORBUD MOT BRUDD PÅ MARKEDSFØRINGSLOVEN 6 FØRSTE LEDD, JF. 7 FØRSTE LEDD BOKSTAV B OG 3. ETTER 37 jf. 39, jf. VEDTAK OM FORBUD MOT BRUDD PÅ MARKEDSFØRINGSLOVEN 6 FØRSTE LEDD, JF. 7 FØRSTE LEDD BOKSTAV B OG 3 ETTER 37 jf. 39, jf. 40 og 42 MOT Vital Helse AS Org.nr. 979750269 Postboks 6621 Etterstad 0607 OSLO Saksnummer:

Detaljer

PRISMARKEDSFØRING KRAV TIL ANGIVELSE AV MINSTE TOTALPRIS

PRISMARKEDSFØRING KRAV TIL ANGIVELSE AV MINSTE TOTALPRIS Vedlegg 1 PRISMARKEDSFØRING KRAV TIL ANGIVELSE AV MINSTE TOTALPRIS Bruk av lokkepriser i markedsføringen I ekombransjen er det forholdsvis vanlig at det foretas prismarkedsføring av enkeltelementer som

Detaljer

Standardvilkår for bruk av mobiltelefon. Varsel om sak for Markedsrådet

Standardvilkår for bruk av mobiltelefon. Varsel om sak for Markedsrådet Telenor Norge AS - privatmarked Kristin Bergfjord Snarøyveien 30 1331 FORNEBU Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 11/1776-11 24.09.2012 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72 Standardvilkår

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato:20.03.14 Sak nr: 14/646-1 Saksbehandler: Dir.tlf:

Deres ref. Vår ref. Dato:20.03.14 Sak nr: 14/646-1 Saksbehandler: Dir.tlf: Akupunktørene i Majorstukrysset Bogstadveien 51 0366 Oslo Deres ref. Vår ref. Dato:20.03.14 Sak nr: 14/646-1 Saksbehandler: Dir.tlf: Kontrollaksjon - Markedsføring av alternativ behandling 1. Innledning

Detaljer

Markedsføring av bolig - utelatelse av vesentlige opplysninger

Markedsføring av bolig - utelatelse av vesentlige opplysninger Utgående - Elektronisk post Til: Nordvik & Partners Majorstuen, jt@nordvikpartners.no, Fra: Nora Elise Wennberg Dato: 02.05.2017 Saksnummer: 17/1199-2 Markedsføring av bolig - utelatelse av vesentlige

Detaljer

Markedsføring av bolig - utelatelse av vesentlige opplysninger

Markedsføring av bolig - utelatelse av vesentlige opplysninger Utgående - Elektronisk post Til: Proaktiv Stavanger, tasv@proaktiv.no, Fra: Nora Elise Wennberg Dato: 04.04.2017 Saksnummer: 17/1024-2 Markedsføring av bolig - utelatelse av vesentlige opplysninger Forbrukerombudet

Detaljer

Oktober 2007. Forbrukerombudets retningslinjer for. Markedsføring av alternativ behandling

Oktober 2007. Forbrukerombudets retningslinjer for. Markedsføring av alternativ behandling Oktober 2007 Forbrukerombudets retningslinjer for Markedsføring av alternativ behandling 1 1 Innledning Forbrukerombudet skal, ut fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at de næringsdrivendes markedsføring

Detaljer

Markedsføring fra Nuform - mfl. 2 og 3 og angrerettloven 11 jf. 3

Markedsføring fra Nuform - mfl. 2 og 3 og angrerettloven 11 jf. 3 Nuform Pb. 33 Søreidgrend 5895Bergen Sak nr:09/527-11 26.05.2009 Markedsføring fra Nuform - mfl. 2 og 3 og angrerettloven 11 jf. 3 Som dere vil være godt kjent med fører Forbrukerombudet tilsyn med at

Detaljer

et aktivitets- og kommunikasjonskonsept på senteret

et aktivitets- og kommunikasjonskonsept på senteret et aktivitets- og kommunikasjonskonsept på senteret GODT VALG-KONSEPTET - en posisjonering for fremtiden Mål: Visjon: Budskap: Å vri kjøpsatferd i en mer miljøriktig og rettferdig retning Bli en ledende

Detaljer

Tilsyn med reklame i redaksjonelle medier - skjult reklame og skille mellom redaksjonelt innhold og reklame

Tilsyn med reklame i redaksjonelle medier - skjult reklame og skille mellom redaksjonelt innhold og reklame Verdens Gang AS Postboks 1185 Sentrum 0107 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 16/1123-1 20.05.2016 Saksbehandler: Eli Bævre Dir.tlf: 468 18 063 Tilsyn med reklame i redaksjonelle medier - skjult reklame

Detaljer

Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler i Lefdalbutikker

Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler i Lefdalbutikker Lefdal Elektromarked AS Postboks 153 1471 LØRENSKOG Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/1097-1 29.05.2015 Saksbehandler: Morten Grandal Dir.tlf: 46 62 80 01 Markedsføring og salg av forsikringsavtaler

Detaljer

Vedrørende markedsføring av FriVenner Varsel om vedtak Vi viser til tidligere korrespondanse i saken, senest deres brev av 19.02.08.

Vedrørende markedsføring av FriVenner Varsel om vedtak Vi viser til tidligere korrespondanse i saken, senest deres brev av 19.02.08. Telenor ASA v/ Kristin Bergfjord 1331 FORNEBU Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 07/3079-15 26.03.2008 Saksbehandler: Jens T. Thommesen Dir.tlf: 45 49 00 54 Vedrørende markedsføring av FriVenner Varsel

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313D0063.irja OJ L 22/2013, p. 25-28 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION of 24 January 2013 adopting guidelines for the implementation of specific conditions for health claims laid down in Article 10

Detaljer

Cashless - bruk og vilkår

Cashless - bruk og vilkår Espos Norge AS v/christian Bryde Kobbervikdalen 59 3036 DRAMMEN Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 12/1336-12 24.10.2012 Saksbehandler: Simen Grønn Kleveland Dir.tlf: 46 81 80 63 Cashless - bruk og vilkår

Detaljer

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2006/114/EF. av 12. desember om villedende og sammenlignende reklame

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2006/114/EF. av 12. desember om villedende og sammenlignende reklame Nr. 18/574 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2006/114/EF 2015/EØS/18/59 av 12. desember 2006 om villedende og sammenlignende reklame under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

Detaljer

Frokostmøte: Barn og reklame. 16. september 2014 GRY NERGÅRD, FORBRUKEROMBUD

Frokostmøte: Barn og reklame. 16. september 2014 GRY NERGÅRD, FORBRUKEROMBUD Frokostmøte: Barn og reklame 16. september 2014 GRY NERGÅRD, FORBRUKEROMBUD Tema i dag Om Forbrukerombudet og markedsføringsloven Markedsføringsloven Regler om urimelig handelspraksis Forbud mot direkte

Detaljer

levering av uadressert reklame og gratis aviser markedsføringsloven 17

levering av uadressert reklame og gratis aviser markedsføringsloven 17 Juni 2009 Forbrukerombudets veiledning for levering av uadressert reklame og gratis aviser markedsføringsloven 17 Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon

Detaljer

Vurdering av standardkontrakt - mfl. 22

Vurdering av standardkontrakt - mfl. 22 Stiftelsen Einar Granum Kunstfagskole Maridalsveien 17C 0178 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Ottar Svein Gjerde Sak nr: 13/1452-2 Saksbehandler: Hanne Winther Martinusen 23.09.2013 Dir.tlf: 48 24 78 31

Detaljer

Rema 1000s prissammenligninger

Rema 1000s prissammenligninger BAHR Postboks 1524 Vika 0117 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 09/176-12 10.03.2009 Saksbehandler: Bernhard Vigen Dir.tlf: 92 80 90 03 Rema 1000s prissammenligninger 1. Innledning, hovedanførsler

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 17/ Saksbehandler: Anders Sæve Obrestad

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 17/ Saksbehandler: Anders Sæve Obrestad C.» MB Mottakere etter adresseliste Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 17/1955-1 23.10.2017 Saksbehandler: Anders Sæve Obrestad Dir.tlf: Orienteringsbrev til bransjen Villedende markedsføring av boliger

Detaljer

Varsel om foreleggelse av sak for Markedsrådet med påstand om vedtak om overtredelsesgebyr - markedsføringsloven 11 og 15 jf.

Varsel om foreleggelse av sak for Markedsrådet med påstand om vedtak om overtredelsesgebyr - markedsføringsloven 11 og 15 jf. M Quest AS Høgliveien 30 1850 MYSEN Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 11/996-547 30.09.2011 Saksbehandler: Tage Eriksen Dir.tlf: 91 88 40 15 Varsel om foreleggelse av sak for Markedsrådet med påstand om

Detaljer

Markedsføring i bilbransjen - Informasjon fra Forbrukerombudet

Markedsføring i bilbransjen - Informasjon fra Forbrukerombudet Likelydende orienteringsbrev til bilbransjen Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Trondheim Sak nr: 2002-0977 juni 2002 Saksbehandler Jan Berg / Tord Kopreitan 73 54 65 64 / 73 54 65 66 Markedsføring

Detaljer

Prisopplysning ved markedsføring av drivstoff

Prisopplysning ved markedsføring av drivstoff Februar 1978 Revidert juni 1986, mai 1994 Orientering om praksis Prisopplysning ved markedsføring av drivstoff Denne orienteringen er et ledd i den informasjonsplikt Forbrukerombudet (FO) er pålagt etter

Detaljer

ETTER 37 jf. 39, jf. 40 og 42 MOT

ETTER 37 jf. 39, jf. 40 og 42 MOT VEDTAK OM FORBUD MOT BRUDD PÅ MARKEDSFØRINGSLOVEN 7 FØRSTE LEDD BOKSTAV D JF. ANNET LEDD OG 8 FØRSTE LEDD JF. ANNET LEDD, JF. 6 FJERDE LEDD JF. FØRSTE LEDD ETTER 37 jf. 39, jf. 40 og 42 MOT Mobo Sportsholding

Detaljer

Tilsyn med brukeromtaler på nettsiden

Tilsyn med brukeromtaler på nettsiden Blivakker.no AS Postboks 8104 4675 KRISTIANSAND S Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 16/1396-1 30.06.2016 Saksbehandler: Eli Bævre Dir.tlf: 46 81 80 63 Tilsyn med brukeromtaler på nettsiden www.blivakker.no

Detaljer

Ny markedsføringsloven hva betyr det for deg som markedsfører?

Ny markedsføringsloven hva betyr det for deg som markedsfører? Ny markedsføringsloven hva betyr det for deg som markedsfører? MaxMarketingMix 5. november 2008 Bjørn Erik Thon forbrukerombud Dagens tema Helt kort om bakgrunn for den nye loven Markedsføring mot barn

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) No 488/2012 of 8 June 2012 amending Regulation (EC) No 658/2007 concerning financial penalties for infringement of certain

COMMISSION REGULATION (EU) No 488/2012 of 8 June 2012 amending Regulation (EC) No 658/2007 concerning financial penalties for infringement of certain COMMISSION REGULATION (EU) No 488/2012 of 8 June 2012 amending Regulation (EC) No 658/2007 concerning financial penalties for infringement of certain obligations in connection with marketing authorisations

Detaljer

Innst. S. nr. 119. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. St.prp. nr. 9 (2006-2007)

Innst. S. nr. 119. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. St.prp. nr. 9 (2006-2007) Innst. S. nr. 119 (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen St.prp. nr. 9 (2006-2007) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om samtykke til godkjennelse av beslutning i

Detaljer

Bakgrunn Ved brev av 24.06.2004 (vedlegg 1) tok klager kontakt med en rekke virksomheter, herunder Lidl og ba om svar på følgende spørsmål:

Bakgrunn Ved brev av 24.06.2004 (vedlegg 1) tok klager kontakt med en rekke virksomheter, herunder Lidl og ba om svar på følgende spørsmål: NEMNDSVEDTAK Saknr: 2004/10 Klager: Nettverk for Mat og Miljø Grensen 9b 0159 Oslo Innklaget: Lidl Norge NAF Postboks 6599 Etterstad 0607 Oslo Saken gjelder Saken gjelder klage på Lidl Norges behandling

Detaljer

Vedrørende vilkår i husleiekontrakt

Vedrørende vilkår i husleiekontrakt Fredensborg Eiendomsselskap AS Møllerveien 4 0182 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Jeanette Berg Sak nr: 14/1136-3 Saksbehandler: Ida Øygard Haavardsholm 30.10.2014 Dir.tlf: 93 08 10 40 Vedrørende vilkår

Detaljer

Tilsyn med brukeromtaler på

Tilsyn med brukeromtaler på Stormberg AS Barstølveien 86 4636 KRISTIANSAND S Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 16/1422-1 30.06.2016 Saksbehandler: Eli Bævre Dir.tlf: 46 81 80 63 Tilsyn med brukeromtaler på http://www.stormberg.com/no/

Detaljer

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 2003-1933 16.06.03 Saksbehandler Jens Thomas Thommesen/Jens Erik Romslo 23 400 614

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 2003-1933 16.06.03 Saksbehandler Jens Thomas Thommesen/Jens Erik Romslo 23 400 614 Likelydende brev iht. adresseliste Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 2003-1933 16.06.03 Saksbehandler Jens Thomas Thommesen/Jens Erik Romslo 23 400 614 Vilkår om bindingstid ved kjøp

Detaljer

Orienteringsbrev - kontroll av markedsføring av bolig

Orienteringsbrev - kontroll av markedsføring av bolig Likelydende brev i henhold til adresseliste Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 09/1410-1 17.06.2009 Saksbehandler: Ole Andre Tveit Dir.tlf: 45 23 00 06 Orienteringsbrev - kontroll av markedsføring av bolig

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato: Morten Foss Sak nr: 08/ Høring - Forslag til forskrift om ny flyklagenemnd

Deres ref. Vår ref. Dato: Morten Foss Sak nr: 08/ Høring - Forslag til forskrift om ny flyklagenemnd Eforbrukerombudet SAMFEFibSEESØbPARTE NTET AVD./SEK.: S.BEH.: Samferdselsdepa rtementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO S.NFt.: - 2 JUNI 2008 AVSKREVET: Deres ref. Vår ref. Dato: Morten Foss Sak nr: 08/529-2

Detaljer

Markedsføring og telefonsalg fra ideelle- og humanitære organisasjoner forholdet til markedsføringsloven

Markedsføring og telefonsalg fra ideelle- og humanitære organisasjoner forholdet til markedsføringsloven Likelydende brev til ideelle - og humanitære organisasjoner iht. adresseliste Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 05/1881 12.09.2005 Saksbehandler Jens Erik Romslo Markedsføring og

Detaljer

Forskrift om kvalitet på melk og melkeprodukter

Forskrift om kvalitet på melk og melkeprodukter Forskrift om kvalitet på melk og melkeprodukter Veiledning om - opplysninger om faktisk fettinnhold som en del av betegnelsen på melk og melkeprodukter - forholdet til bestemmelsene i matinformasjonsforskriften

Detaljer

Annonsering på Internett

Annonsering på Internett Juni 2002, endret november 2005 Forbrukerombudets retningslinjer for Annonsering på Internett OM RETNINGSLINJENE: Bakgrunn Høsten 2001 stilte Forbrukerombudet spørsmål ved et annonseformat på Internett.

Detaljer

Orientering om praksis Informasjon ved markedsføring av. Pensjonsforsikring

Orientering om praksis Informasjon ved markedsføring av. Pensjonsforsikring August 1993 Orientering om praksis Informasjon ved markedsføring av Pensjonsforsikring Denne orienteringen er et ledd i den informasjonsplikt Forbrukerombudet (FO) er pålagt etter 6 i forskrifter for institusjonens

Detaljer

GPS-klokker for barn markedsføring og avtalevilkår

GPS-klokker for barn markedsføring og avtalevilkår PepCall AS Bryggegata 9 0250 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 17/2387-2 18.10.2017 Saksbehandler: Marc Stuppi Dir.tlf: 476 35 721 GPS-klokker for barn markedsføring og avtalevilkår 1. Innledning

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om endringer i markedsføringsloven og angrerettloven (håndhevingsreglene)

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om endringer i markedsføringsloven og angrerettloven (håndhevingsreglene) NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 49 Lov om endringer i

Detaljer

Brukeromtaler i markedsføring

Brukeromtaler i markedsføring Forbrukertilsynets tilsyn etter markedsføringsloven: Brukeromtaler i markedsføring Veiledning, januar 2018 1 1. Innledning Forbrukertilsynet fører tilsyn med at de næringsdrivendes markedsføring, handelspraksis

Detaljer

Forbud mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling Utarbeidet 8. november 2007, oppdatert 1. januar 2014.

Forbud mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling Utarbeidet 8. november 2007, oppdatert 1. januar 2014. Konkurranseloven 11: Forbud mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling Utarbeidet 8. november 2007, oppdatert 1. januar 2014. Det følger av konkurranseloven 11 at et eller flere foretaks utilbørlige

Detaljer

prismarkedsføring Forbrukerombudets veiledning om Juni 2009

prismarkedsføring Forbrukerombudets veiledning om Juni 2009 Juni 2009 Forbrukerombudets veiledning om prismarkedsføring Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon 23 400 600 Telefaks 23 400 601 Forbrukerombudet Trondheim

Detaljer

TELINET MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR

TELINET MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR Telinet Energi Strandveien 50 1366 LYSAKER Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 05/406-46 18.09.2006 Saksbehandler: Ingrid Sandvei Dir.tlf: 45 49 00 61 TELINET MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR Vi viser til tidligere

Detaljer

Brukeromtaler - villedende handelspraksis

Brukeromtaler - villedende handelspraksis Elkjøp Nordic AS Postboks 153 1471 LØRENSKOG Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 14/1930-11 20.04.2015 Saksbehandler: Brit Røthe Dir.tlf: 45 49 00 40 Brukeromtaler - villedende handelspraksis Vi viser til

Detaljer

Tilsyn med brukeromtaler på nettsiden

Tilsyn med brukeromtaler på nettsiden Ellos Norway AS Postboks 210 1411 KOLBOTN Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 16/1399-1 30.06.2016 Saksbehandler: Eli Bævre Dir.tlf: 46 81 80 63 Tilsyn med brukeromtaler på nettsiden www.ellos.no 1. Innledning

Detaljer

Juni 2009. Forbrukerombudets veiledning om. prismarkedsføring

Juni 2009. Forbrukerombudets veiledning om. prismarkedsføring Juni 2009 Forbrukerombudets veiledning om prismarkedsføring 1. INNLEDNING OG RETTSLIG GRUNNLAG... 3 1.1 BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 1.2 VEILEDNINGENS KARAKTER OG ANVENDELSESOMRÅDE... 3 1.3 DEFINISJONER OG

Detaljer

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 97/55/EF. av 6. oktober 1997

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 97/55/EF. av 6. oktober 1997 Nr. 6/274 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 97/55/EF av 6. oktober 1997 om endring av direktiv 84/450/EØF om villedende reklame til også å omfatte sammenlignende reklame(*) EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR

Detaljer

Billettskandalen v/advokat Sturla Blanck Torkildsen. Kontor: Ullevål stadion, Oslo. Sentralbord: (+47) 21 02 90 00 (c) Kleven & Kristensen

Billettskandalen v/advokat Sturla Blanck Torkildsen. Kontor: Ullevål stadion, Oslo. Sentralbord: (+47) 21 02 90 00 (c) Kleven & Kristensen Billettskandalen v/advokat Sturla Blanck Torkildsen Kontor: Ullevål stadion, Oslo. Sentralbord: (+47) 21 02 90 00 (c) Kleven & Kristensen Montasje av utklipp fra nettsidene (ofv.): aftenposten.no, dagbladet.no,

Detaljer

Veiledning om anvendelse av konkurranseloven 10 bindende videresalgspris

Veiledning om anvendelse av konkurranseloven 10 bindende videresalgspris Veiledning om anvendelse av konkurranseloven 10 bindende videresalgspris 1 Innledning 1.1 Bakgrunn og formål (1) Konkurranseloven 10 forbyr samarbeid mellom aktuelle eller potensielle konkurrenter som

Detaljer

Vedrørende klage på markedsføring av Storebrands kreftforsikring - varsel om forbudsvedtak

Vedrørende klage på markedsføring av Storebrands kreftforsikring - varsel om forbudsvedtak Storebrand Livsforsikring as v/ markedssjef Anne Lise Bull Postboks 1382 Vika 0114 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 07/2336-2 05.10.2007 Saksbehandler: Jens T. Thommesen Dir.tlf: 45490054 Vedrørende

Detaljer

FORBRUKEROMBUDET. Forbrukerombudets høringsuttalelse til forslag t felles likestillings- og diskriminer ngslov. lnnledning

FORBRUKEROMBUDET. Forbrukerombudets høringsuttalelse til forslag t felles likestillings- og diskriminer ngslov. lnnledning ç) FORBRUKEROMBUDET Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Sendt via www.regjeringen.no Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 1512226-3 07.01.2016 Saksbehandler: Eli Bævre Dir.tlf: 46 81 80 63

Detaljer

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA NY MARKEDSFØRINGSLOV

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA NY MARKEDSFØRINGSLOV Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA NY MARKEDSFØRINGSLOV INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 2. Utvidelser i forhold til gammel markedsføringslov a. Tilgift blir lovlig b. Omsetning av varer og tjenester

Detaljer

Barn og unges personopplysninger: Retningslinjer for innhenting og bruk

Barn og unges personopplysninger: Retningslinjer for innhenting og bruk Barn og unges personopplysninger: Retningslinjer for innhenting og bruk Barn og unge vil i mange tilfeller ikke evne å se rekkevidden og konsekvensen av å gi fra seg sine personopplysninger. Deres samtykke

Detaljer

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato EP PSW/HEA/mk /ANUARK,Z 7.02.

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato EP PSW/HEA/mk /ANUARK,Z 7.02. 2 B FEB 2012 DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201107199 EP PSW/HEA/mk 201104452-/ANUARK,Z

Detaljer

ADVOKATLOVUTVALGET - UTKAST PER SEPTEMBER 2014 Del IV

ADVOKATLOVUTVALGET - UTKAST PER SEPTEMBER 2014 Del IV DEL IV BISTAND Kapittel 11 REGLER FOR ANDRE [ENN ADVOKATER] SOM YTER RETTSLIG Regler for andre som yter rettslig bistand Adgangen til å yte rettslig bistand (1) Enhver kan yte rettslig bistand, med mindre

Detaljer

Barn og unges personopplysninger: Veiledning for innhenting og bruk

Barn og unges personopplysninger: Veiledning for innhenting og bruk Barn og unges personopplysninger: Veiledning for innhenting og bruk INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 4 2 FORUTSETNINGER... 4 3 HOVEDREGEL... 5 4 UTDYPENDE KOMMENTARER... 5 4.1 Sletting...5 4.2 Kontroll

Detaljer

6 forord. Oslo, 1. juli 2016 Morten Grandal og Frode Elton Haug

6 forord. Oslo, 1. juli 2016 Morten Grandal og Frode Elton Haug Forord Markedsføringsretten oppstiller bestemmelser for næringsdrivendes handelspraksis og markedsføring overfor forbrukere og konkurrenter. Formålet med denne boken er å gi en innføring i markedsføringslovens

Detaljer

Notatet gjelder om det er støtte i miljøinformasjonsloven for en slik forespørsel.

Notatet gjelder om det er støtte i miljøinformasjonsloven for en slik forespørsel. Notat Dato 03.03.2005 Til Norges Naturvernforbund Fra Erlend Efskind Sak Miljøinformasjonsloven Ansvarlig advokat: Ragnar Vik Norges Naturvernforbund vil følge opp bedrifter som bruker prioriterte miljøgifter,

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNSAMLING I NORGE. Norges Innsamlingsråd og Stiftelsen Innsamlingskontrollen

ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNSAMLING I NORGE. Norges Innsamlingsråd og Stiftelsen Innsamlingskontrollen ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNSAMLING I NORGE Norges Innsamlingsråd og Stiftelsen Innsamlingskontrollen HVORFOR ER ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGSORGANISASJONER NØDVENDIG? Norges Innsamlingsråds medlemsorganisasjoner

Detaljer

Forbrukertilsynets veiledning for levering av uadressert reklame og gratis aviser markedsføringsloven 17

Forbrukertilsynets veiledning for levering av uadressert reklame og gratis aviser markedsføringsloven 17 1.1.2018 Forbrukertilsynets veiledning for levering av uadressert reklame og gratis aviser markedsføringsloven 17 Innhold 1 Innledning 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Forbrukertilsynet og Markedsrådet 3 1.3 Rettslig

Detaljer

VEILEDNING VED INNHENTING OG BRUK AV FORBRUKERES PERSONOPPLYSNINGER PÅ INTERNETT

VEILEDNING VED INNHENTING OG BRUK AV FORBRUKERES PERSONOPPLYSNINGER PÅ INTERNETT VEILEDNING VED INNHENTING OG BRUK AV FORBRUKERES PERSONOPPLYSNINGER PÅ INTERNETT INNHOLD OG FORMÅL Næringsdrivende benytter i økende grad Internett til å innhente og ta i bruk personopplysninger fra forbrukere.

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift av 14. desember 1993 nr om kvalifikasjoner for elektrofagfolk

Forskrift om endring av forskrift av 14. desember 1993 nr om kvalifikasjoner for elektrofagfolk Forskrift om endring av forskrift av 14. desember 1993 nr. 1133 om kvalifikasjoner for elektrofagfolk Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap dd.mm.åååå med hjemmel i lov 24. mai 1929

Detaljer

prismarkedsføring av ekomtjenester

prismarkedsføring av ekomtjenester Juni 2009 Forbrukerombudets veiledning om prismarkedsføring av ekomtjenester Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon 23 400 600 Telefaks 23 400 601 Forbrukerombudet

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato: Kristian Svelander Sak nr: 14/1146-5 30.10.2014 Saksbehandler: Ida Øygard Haavardsholm Dir.

Deres ref. Vår ref. Dato: Kristian Svelander Sak nr: 14/1146-5 30.10.2014 Saksbehandler: Ida Øygard Haavardsholm Dir. Hybelutleie Fjordgt. 43 7010 TRONDHEIM Sendt per e-post til: ks@hybelutleie.net Deres ref. Vår ref. Dato: Kristian Svelander Sak nr: 14/1146-5 30.10.2014 Saksbehandler: Ida Øygard Haavardsholm Dir.tlf:

Detaljer

VEDTAK OM FORBUD MOT BRUDD PÅ MARKEDSFØRINGSLOVEN 7 FØRSTE LEDD BOKSTAV D) JF. ANDRE LEDD, JF. 6 FJERDE LEDD JF. FØRSTE LEDD

VEDTAK OM FORBUD MOT BRUDD PÅ MARKEDSFØRINGSLOVEN 7 FØRSTE LEDD BOKSTAV D) JF. ANDRE LEDD, JF. 6 FJERDE LEDD JF. FØRSTE LEDD VEDTAK OM FORBUD MOT BRUDD PÅ MARKEDSFØRINGSLOVEN 7 FØRSTE LEDD BOKSTAV D) JF. ANDRE LEDD, JF. 6 FJERDE LEDD JF. FØRSTE LEDD ETTER 37 jf. 39, jf. 40 og 42 MOT Living AS Org.nr. 837 918 162 Postboks 210

Detaljer

Klage til Matbransjens Faglige Utvalg på Tines markedsføring av Tine Litago i sosiale medier

Klage til Matbransjens Faglige Utvalg på Tines markedsføring av Tine Litago i sosiale medier Vedtak sak 21 2017 Tine Litago Snapchat og Facebook 1.Hva er MFU MFU er mat og drikkevarebransjens egen selvreguleringsordning for å håndheve retningslinjer for markedsføring av visse typer mat og drikke

Detaljer

Sammendrag av sak 12/1039 12/1093 18.09.2013. Saksnummer: 12/1093. Lovgrunnlag: Likestillingsloven 3 jf. 16 Dato for uttalelse: 07.05.

Sammendrag av sak 12/1039 12/1093 18.09.2013. Saksnummer: 12/1093. Lovgrunnlag: Likestillingsloven 3 jf. 16 Dato for uttalelse: 07.05. Vår ref.: Dato: 12/1093 18.09.2013 Saksnummer: 12/1093 Lovgrunnlag: Likestillingsloven 3 jf. 16 Dato for uttalelse: 07.05.2013 Sammendrag av sak 12/1039 Likestillings- og diskrimineringsombudet mottok

Detaljer