Unionen NR. 4 DESEMBER 2012 ÅRGANG 7 BRYTER MENNESKERETTIGHETENE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Unionen NR. 4 DESEMBER 2012 ÅRGANG 7 BRYTER MENNESKERETTIGHETENE"

Transkript

1 Unionen NR. 4 DESEMBER 2012 ÅRGANG 7 Avd. 747 Fellesforbundet fagforening UNIONEN FAGFORENING NR. 4 DESEMBER 2012 ÅRGANG 7 NYTT TLF.NR ER NORGE ET DEMOKRATISK LAND? BRYTER MENNESKERETTIGHETENE TEKST: ROGER JOHANSEN I arbeidet med å organisere ansatte i byggebedrifter, har Unionen i minst to tilfelle i den senere tid, erfart at arbeidsgiver er særdeles aktiv med å prøve å hindre organisering. Bedriftene er selv organisert i NHO, uten av vi vil hevde at dette er noe som NHO støtter opp under. De omtalte firma har og store oppdrag for det offentlige. Noe på anbud og noe faste oppdrag i form av rammeavtaler med offentlige institusjoner. De omtalte bedriftene bruker alle slags tjuvtriks for å hindre organisering, eller for å få de som er organisert til å melde seg ut av foreningen. Og dessverre, - i noen tilfelle lykkes de med arbeidet. Bruddet på menneskerettighetene består i at de spør de ansatte ved ansettelse, i allmannamøter, eller når de har organisert seg og bedriften får vite dette, kaller de dem inn på «teppet» for å få de til å melde seg ut. Bedriften forfordeler lakeiene og stråmennene sine ved å gi dem bedre lønn og sosiale goder som de organiserte ikke får del i, mens de organiserte blir underbetalt i forhold til tariff og allmenngjøringsbestemmelsene. De nekter til og med å ta de med seg på jobb, etter det vi har brakt i erfaring. Alt dette for å hindre at de ansatte blir mange nok til å kreve tariffavtalen gjort gjeldende. Slik at det er ikke bedriften som står for det største presset på de organiserte, men lakeiene deres. Vi har som sagt vanskelig for å tro at NHO støtter opp under en slik virksomhet og vi har og store problemer med å tro at offentlige institusjoner indirekte vil være med på å bryte menneskerettighetene ved å gi oppdrag til disse firmaene. Dette er Norge i TAR TAK! TEKST: ROGER JOHANSEN I forbindelse med det store og økende antall innleide på byggeplassene i Bergensområdet, et innleiemarked helt ut av kontroll, har «Unionsnytt» avlagt klubbleder i Firesafe, Stein Inge Kvamme besøk. Stein Inge er 50 år og har vært ansatt i Firesafe i 10 år. De siste seks som tillitsvalgt/ klubbleder for 9 medlemmer i Bergensavdelingen. Firesafe sin Bergensavdeling har tariffavtale og har forpliktet seg til å følge bestemmelsene i Hovedavtalen mellom LO/NHO og Fellesoverenskomsten for Byggfag. WILD WEST På byggeplassen der Stein Inge har sitt virke for tiden, DNB sitt nybygg i Solheims viken, er det fire egne ansatte og bare en innleid på besøksdagen, mot vanligvis tre til fire opplyser han. Stein Inge kan og fortelle oss at han har tatt opp innleien med bedriften. En innleie som ikke er behandlet i samsvar med bestemmelsene i Hoved avtalen og Fellesoverenskomsten, og dermed tariffstridig etter vårt syn. Dette var den innleien Stein Inge visste om. Det han ikke var blitt orientert om av bedriftens ledelse og som Unionens organisasjons ombud kunne fortelle ham, var at på bygge plassen Amalie Skram Videregående skole/helleren, var det bare innleide og ingen egne ansatte, med unntak av prosjektlederen og to mann fra Firesafe sin avdeling på Hamar. Noe som gjør Stein Inge uhyre skeptisk til mye av det som foregår. Til nå har Unionen sine organisasjonsombud, registrert følgende innleide firma hos Firesafe på besøksdagene: Bergen personalservice. People4you. On off Bemanning. HS 2 Norge. KUNNE VÆRT ANSATT En annen sak som Stein Inge Kvamme og er opptatt av, er at disse folkene like godt kunne vært ansatt hos Firesafe. For når bedriften er underbemannet og må basere seg på 4 til 15 personer innleid i et tidsperspektiv på ett til to år, vitner det om dårlig planlegging. Forts. side 3 Returadresse: Unionen Fagforening, Håkonsgate 3, 5015 Bergen B 1

2 LEDER HVORDAN DRIVE HMS ARBEID UTEN Å KJENNE RISIKOEN MAN LØPER? Risikoen for å skade seg på jobb har blitt dokumentert gjennom flere publikasjoner den senere tid, bl.a. av Fafo og Arbeidstilsynet. Utenlandske og unge arbeidere løper en betydelig høyere risiko for å skade seg på jobb. Vi kan ikke akseptere de store HMS utfordringene og antall skader og arbeidsdødsfall. Bl.a. språkopplæring og skape en HMS kultur må til. Derfor var det skuffende å lese resultatet fra den landsomfattende risikoaksjonen gjennomført av Klima- og forurensningsdirektoratet, Fylkesmannens miljøavdelinger, Statens Strålevern, de lokale brann- og eltilsyn, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon og Arbeidstilsynet. Målet er å avdekke hva virksomheter gjør for å redusere og kartlegge risiko. HOVEDRESULTATER: Seks av ti bedrifter har ikke kartlagt hva som kan være en risiko for arbeiderne, samfunnet og miljøet. Mer enn halvparten har ikke gjort en risikovurdering. De vet ikke hva de største farene i virksomheten og hva de må ta tak i først. Halvparten har ikke iverksatt tiltak for å hindre at farlige situasjoner oppstår, og mangler rutiner for å rette opp og begrense skaden dersom kritiske hendelser skjer. De store bedriftene arbeider best med å forebygge farer og skader. Særlig små og mellomstore bedrifter mangler oversikt og tiltak for å drive forebyggende arbeid. Bygg og anlegg har stor grad av små og mellomstore bedrifter. I tillegg benyttes mye utenlandsk arbeidskraft. Dette gjør bransjen risikoutsatt. Alle har et ansvar for å benytte nødvendig verne- og sikringsutstyr, som bedriften skal fremskaffe. Krev at det skal gjennomføres en risikovurdering før arbeid startes. For skal bedriften kunne gjøre tiltak for å sikre deg og dine kollegaer og redusere risikoen er det helt avgjørende at de kjenner farene på sine arbeidsplasser. Uten en oversikt over hva som kan utgjør en risiko er det vanskelig å forebygge ulykker og hindre helse- og miljøskader. MADS WIIK KLEVEN NAV JUSTERER IGJEN PRAKSIS RUNDT DAGPENGER VED PERMITTERING TEKST: MADS WIIK KLEVEN Etter en periode med usikkerhet og stor frustrasjon har NAV bestemt seg for å justere sin praksis rundt dagpenger ved permittering. Igjen skal permitteringer etter Hovedavtalen og retten til dagpenger følge hverandre, som hovedregel. Over en lengre periode har det vært kjent og debattert at NAV rundt årsskiftet gjorde en endring i sin praksis rundt utbetaling av dagpenger ved permittering. Mange arbeidere fikk avslag på sin søknad om dagpenger, spesielt innenfor sesongbaserte yrkesgrupper. Årsaken var at det er to regelsett man forholder seg til ved permittering. Man har Hovedavtalen som regulerer bedriftens adgang til å permittere (ulovfestet). Også har man folketrygdloven som regulerer retten til dagpenger ved permittering. Før årsskiftet fulgte retten til dagpenger automatisk om man var permittert med henvisning til Hovedavtalen. Etter dette tidspunkt ble det vurdert i hvert enkelt tilfelle og man fikk en stor økning i antall avslag på søknad om dagpenger. En bransje som fikk store utfordringer med denne endringen er asfaltbransjen. Derfor ble det i tariffoppgjøret utarbeidet en rammeavtale for innarbeiding (timebank) som bør benyttes i bedriften. Denne skal sikre arbeiderne inntekt i perioder uten arbeid, men også sikre kompetansen i bedriftene. Hver time arbeidet, som blir satt i timebanken, blir omregnet og teller for arbeidet time pluss overtidstillegget. I tillegg skal bedriften minimum tilføre timebanken 0,2 time pr time arbeiderne setter inn. Arbeids- og velferdsdirektoratet har nå sendt ut midlertidige retningslinjer som beskriver hvordan søknader om dagpenger skal behandles. Disse skal gjelde frem til nye retningslinjer er utarbeidet. Frist for dette arbeidet er satt før årsskiftet og partene i arbeidslivet skal involveres i dette arbeidet. For mer informasjon ta kontakt med foreningen eller se vår hjemmeside. Unionen ønsker alle medlemmer GOD JUL OG GODT NYTT ÅR! utgiver: Unionen Fagforening ansvarlig redaktør: Mads Wiik Kleven i redaksjonen: Stein Bruse Hofstedt, Roger Johansen, Arne Jæger, Kjetil Dahle, Johnny Helland, Harry Eide, Frode Skagen, Kjell-Olav Rømo, Einar Salbu e-post: grafisk produksjon: Bodoni ISSN: SOSIALE MEDIER: Unionen Fagforening er på: Nett: Facebook: Søk på Unionen Fagforening Twitter: 2

3 FORTS. FRA SIDE 1 TAR TAK! Alle de innleide går kledd i arbeidsklær med Firesafe sitt navn og logo. Vi fra Unionen lurer på om dette er en bevisst policy fra bedriften sin side. OVERKJØRT Stein Inge har som sagt tatt tak i problemene, men føler seg overkjørt av firmaledelsen. Etter at Unionen gjorde Stein Inge oppmerksom på forholdene, krevde han møte med bedriftsledelsen der han la fram forslag til protokoll slik bestemmelsen i Fellesoverenskomsten for byggfag, bilag 14. krever skal være på plass når bedriften skal leie inn arbeidskraft. Da Stein Inge påpekte dette overfor bedriftsledelsen første gang, sa den seg helt enig i alt og brøt alt som står der, bare 14 dager etter. En utstrakt bruk av overtid, sto også på agendaen for møtet. Firesafe sin ledelse her i Bergen fraskrev seg ansvaret og spilte ballen over til hovedkontoret i Oslo, der saken fremdeles står, Nå ringer firmaet til Stein Inge når de henter inn ny innleie. Men selv om det er oppnådd en liten forbedring, er det fremdeles et stort forbedringspotensiale, før bestemmelsene i avtaleverket er oppfylt. MANGLER DET MESTE Ingen av de nevnte innleiebedriftene har tariffavtale og de av de ansatte Unionen har snakket med, forteller at de har ingen arbeidskontrakt, eller de går på to- måneders kontrakter. De oppgir og at de ikke mottar lønn under sykdom. Klare brudd på arbeidslivets lover og norsk lov og en undergraving av de «seriøse» bedriftenes eksistensgrunnlag. Vi har valgt å skrive seriøs i anførselstegn med hensikt. For hvor mye seriøs kan en bedrift påberope seg å være når de leier inn firma som bryter norsk lov. Men ikke bare firmaene undergraver de seriøse bedriftene og et anstendig arbeidsliv for øvrig. De ansatte i disse bedriftene lar seg ikke organisere, på tross av uverdige arbeidsforhold, og som ikke det er nok, tar mange av dem bedriften i forsvar. UNDERGRAVER TARIFFAVTALENE Som vi har påpekt flere steder og ved flere anledninger her i «Unionsnytt», undergraver disse tariff avtalene våre. Noe som vil ramme DEG i neste omgang. Sett i gang. Legg press på de ansatte i innleiebedriftene og få de til å organisere seg, slik at vi kan få en tariffavtale på plass, jo før jo heller og trenger dere bistand fra Unionen sine organisasjonsombud, er det bare å ta kontakt. Hvorfor fokuserer vi på Stein Inge og Firesafe? Til det skal sies at tilstanden i Firesafe ikke er verre eller bedre enn i andre byggebedrifter vi har kommet over. Men det er en forskjell. Det er at de har en tillitsvalgt i Stein Inge Kvamme som tar tak i problemet og forsøker å gjøre noe med det. Et eksempel til etterfølgelse for andre tillitsvalgte. HAR DU ERFARING FRA TØMRER- ELLER BETONGFAGET MEN MANGLER FAGBREV? BYGGOPP STARTER OPP NYE TEORI KURS VÅREN 2013 Kurset foregår over en ettermiddag i uken fram til sommeren Det er ingen krav til forkunnskaper, men du bør ha jobbet med faget de siste årene. Pris er satt til 7500,-for deg som jobber i en medlemsbedrift og 8500,- for andre. Alt av kursmateriell og oppmelding er inkludert. PÅMELDING SENEST: 31 JANUAR TIL BYGGOPP Tlf E-Post: 3

4 AKTUELT FRI FLYT FRA ØST TRUER NORSKE ARBEIDSPLASSER,- BLIR DEN NORSKE MODELLEN UTKONKURRERT? TEKST: ROGER JOHANSEN Som engasjert i foreningen for å drive oppsøkende virksomhet, kan jeg ikke unngå å legge merke til utviklingen som har vært med vikarbyråenes og den utenlandske arbeidskraftens stadig større inntog på byggeplassene. FLERE INNLEIDE ENN EGNE ANSATTE Hos enkelte byggefirma har foreningen på det meste registrert opp til hele 6 7 forskjellige innleide bemanningsbyråer og de utgjør mange steder en større andel av arbeidstokken enn egne ansatte og på mange byggeplasser i Bergensområdet er norsktalende i mindretall, mens det surrer i stemmer på alle mulige språk og da fortrinnsvis fra Øst-Europa. Et fåtall har lært seg norsk og noen flere kan kommunisere på engelsk, men det er et klart mindretall. KUNNE VÆRT FAST ANSATT Mange av de innleide har jobbet fast for samme innleiebedriften i årevis ikledd arbeidstøy og hjelm med firmamerke fra samme, står under innleiebedriftens instruksjon og arbeidsledelse og kunne like godt vært ansatt der. I OVERMORGEN KAN DET VÆRE FOR SENT Dette er en utvikling som er langt fra ønskelig og som vi må gripe tak i snarest mulig, før det kan være for sent. For det som er i ferd med å skje, er at for eksempel flertallet på en byggeplass er polske og ikke behøver å lære seg verken norsk eller engelsk, fordi de ikke snakker med andre enn polakker. Det utgjør både en sikkerhetsrisiko og en hemsko for produktiviteten er min påstand. Beskjeder skal formidles og bli forstått og grunnlag for misforståelser er mangedoblet med en slik struktur. Det er dokumentert at i de fleste arbeidsulykker er det utlendinger samt ungdom som er involvert i. Utlendingene grunnet språkproblemer. Ungdommer, grunnet manglende erfaring. Produktiviteten på byggeplassene har ikke fulgt utviklingen ellers i arbeidslivet. Den har derimot gått ned. Noe som flere har satt fokus på i den senere tid i forbindelse med mangelen på boliger og eskalerende byggekostnader. OVERLATT TIL SEG SELV Vi har og registrert lærlinger med bare utlendinger på laget. Overlatt til seg selv og ingen de kan kommunisere med fordi alle andre snakker et fremmed språk, og det er ikke engelsk. Og hva Helleren. med fagopplæringen. Har noen tenkt tanken at kanskje en del av nøkkelen til det økende antall med uføretrygdede norske ungdommer ligger begravet her. Det kan jo ikke være en særlig attraktiv situasjon for en ungdom å befinne seg i. LOKKES TIL NORGE PÅ FALSKE PREMISSER Representanter for noen av byggfagene, er med jevne mellomrom ute i media og beklager seg over manglende rekruttering til faget. Kanskje de bør gå i seg selv og spørre hvorfor få eller ingen søker seg til faget. Tror de virkelig de får noen til å satse på en framtid i et yrke der de ikke engang får oppfylt lovbestemte rettigheter og må omtrent betale for å gå i arbeid, samtidig som bedriften gjør det de kan for å hindre at de skal organisere seg og bryter ikke bare norsk, men også internasjonal lovgivning. Dette har alltid foregått i en viss grad, men ikke slik som nå. Grunnen til at dette har fått utvikle seg i negativ retning, er etter vår mening utenlandsk arbeidskraft som blir lurt og lokket til Norge på falske premisser ved stillingsannonser i utenlandske medier, der de blir lovet god lønn og gratis hus. Og når de så har latt seg lokke til Norge på falske premisser, blir trukket i lønnen for den «gratis» husleien og blitt arbeidsgiverens gissel. Du behøver ikke å være rakettforsker for å forstå at når du har brent alle broer, solgt eller forlatt alt du eier, tatt med deg familien og flyttet til et nytt land der du ikke kjenner noen, godtar du gjerne det meste. Selv om det er ulovlig og i strid med all rettferdighetssans. Noe som i neste omgang gjør at nordmenn gjerne må godta samme behandlingen. For viss ikke, kan du «byttes ut» med en arbeidsinnvandrer som er lykkelig over at han i det hele tatt har arbeid. Har disse kyniske arbeidsgiverne tenkt over at de trekker hele Norges omdømme i utlandet og blant utlendinger ned i sølen. VELKOMMEN SOM MEDLEM Men for ikke å bli misforstått og at det ikke skal være noen tvil om det, så ønsker foreningen og Fellesforbundet våre nye landsmenn velkommen på arbeidsplassene, under forutsetning av at de får samme lønns- og arbeidsvilkår som nordmenn og at de organiserer seg. For min egen del foretrekker jeg heller å ha en organisert utlending her, enn en uorganisert nordmann. Så det er sagt. SETT INNLEIEFIRMAENE PÅ DAGSORDEN Sett organisering av ansatte i innleiefirmaene på dagsorden i klubbarbeidet, og gi det høyeste prioritet. Hvorfor tror dere Fellesforbundet og Unionen Fagforening har brukt og bruker kolossale ressurser på å sørge for at våre nye landsmenn skal lønnes etter tariff gjennom blant annet å ha få allmengjort deler av Fellesoverenskomsten for byggfag. En kamp vi må føre kontinuerlig mot NHO og en del arbeidsgivere for å bevise at det foregår sosial dumping og at det derfor er behov for en allmenngjort minstelønn. Alle vet at det foregår, men ingen har til nå klart å føre tilstrekkelig bevis for det, bortsett fra Fellesforbundet. 4

5 PÅ FULL FART MOT LØSARBEIDERSAMFUNNET Men skal vi klare å kontrollere at det ikke foregår sosial dumping i bedriftene, må vi få organisert folkene som jobber der. For hvis vi ikke klarer det og får etablert sterke klubber i bemanningsbyråene, vil vi være på full fart mot løsarbeidersamfunnet og hele grunnlaget for fagbevegelsen vil bli revet bort. START ARBEIDET I MORGEN Begynn allerede i morgen når du kommer på jobb med å tilby dine arbeidskamerater i bemanningsbyråene medlemskap i fagforeningen. Og skulle du trenge hjelp og bistand fra foreningen i form av materiell på det aktuelle språket, besøk av en tillitsvalgt og kanskje tolk, ta kontakt, men det beste er om du er den første som kontakter dem. ÅRSMØTE HJELP TIL SELVHJELP Løft blikket kamerat og se lenger enn til egen nesetipp og organiser de du jobber med nå, for i morgen kan det være for sent. For har du tenkt på at dette i neste omgang vil ramme deg selv og din familie hvis ikke vi får kontroll med utviklingen. Unionen Fagforening avholder Årsmøte 2013 den 14. mars kl i Folkets Hus. Saksliste: 1. Åpning 2. Konstituering 3. Den aktuelle situasjon 4. Årsberetning Årsregnskap Innkomne Forslag Forslag til årsmøtet må være foreningen i hende senest 15. februar 7. Budsjett Valg 9. Avslutning INNLEIE NYE BESTEMMELSER FRA TEKST: MADS WIIK KLEVEN De nye bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven, likebehandlingsprinsippet, trer i kraft fra og gjelder for bedrifter som har til formål å drive utleie, bemanningsforetak. Fremover må man derfor gjøre flere avklaringer før innleie finner sted: 1. Drøfte behovet i forkant, før bedriften skriver avtale om innleie! Det skal skrives protokoll. «I protokollen bør det fremgå hva som er bemanningsbehovet, begrunnelsen for ikke å ansette, samt omfanget og varigheten for innleien/utsettingen.» 2. Er det innleie eller entreprise? 3. Leies det inn fra produksjonsbedrift eller bemanningsforetak? Ved innleie skal man tenke som om den innleide blir ansatt i bedriften plassering lønns- og arbeidsvilkår. Pensjon er unntatt. Virksomhet som har til formål å drive utleie AML Vanlige bemanningsforetak, som Adecco, Bergen Personal m.fl. Bedriften innrettet for å drive utleie Regelmessig utleie Ubegrenset hvor stor del av arbeidsstokken som kan leies ut. Virksomhet som ikke har til formål å drive utleie AML Sporadisk utleie og begrenset andel av arbeidsstokken Utleie pga ordresvikt (overskudd på arbeidskraft) Utleie mellom etablerte entreprenører, for eksempel. Vår jobb som tillitsvalgt er å stille spørsmål og få disse protokollført. Det er ikke vår jobb å være politi eller jurist. Det er bedriften som har ansvaret for å legge frem dokumentasjon, samt stå inne for om det er en reell entreprise, en reell produksjonsbedrift, eller et bemanningsforetak. Innleiebedriften må gi nødvendige opplysninger for å sikre grunnlag for likebehandling. Den tillitsvalgte hos innleier har innsynsrett. Innleiebedriften skal dokumentere de innleides lønns- og arbeidsvilkår til tillitsvalgte, på forespørsel. Vi oppfordrer alle om å gå i dialog med sin bedrift før nyttår for å sikre felles forståelse for det nye regelsettet, samt enighet om hvordan man praktisk skal sikre etterlevelse på bedriften. Unionen vil arbeide tett opp mot klubbene for å gi nødvendig rettledning og støtte. Vi skal også avholde en klubblederkonferanse i desember der dette tema blir gjennomgått. Kjenn din besøkelsestid! ENTREPRISE: Entreprenøren leder arbeidet Antall arbeidstakere er oppdragsgiver urelevant Klart avgrenset oppdrag Entreprenør har med egne arbeidstakere Fast pris Entreprenøren har ansvaret for resultatet/kvalitet Entreprenør benytter egne materialer og verktøy INNLEIE Oppdragsgiver leder arbeidet Bestemt antall arbeidstakere stilt til disposisjon Timepris eller timeavhengig pris Kontrollerer arbeidstid Ikke avgrensede arbeidsoppgaver Oppdragsgiver står til ansvar for det utførte arbeidet Oppdragsgivers materialer og verktøy benyttes 5

6 EN FLYTENDE BYGGEPLASS TEKST: ATLE WEDAA Vi har besøkt Backer Entreprenør AS på Stamsneset Næringspark. I landlige omgivelser ca 15 km fra Bergen sentrum på Søreidgrend finner vi en annerledes byggeplass. For første gang opplever jeg å gå «om bord» på en byggeplass! Jeg blir tatt vel imot av Tore Sæterstøl som er driftsleder på anlegget. Tore forteller at Backer Entreprenør AS begynte med flåtebygging tidlig på 1970 tallet. Den første flåten som ble slept ut fra Stamsneset gikk til Aker Stord som kunde og var en «transportflåte». Flåten var 20 x 50 meter og er fremdeles operativ, men brukes nå som «forflåte». I ble Backer Entreprenør AS oppkjøpt av Backe Gruppen som til sammen har ca 1000 ansatte. Backe Gruppen er lokalisert på Østlandet, Sør / Vestlandet og i Midt Norge og består av firmaer med lokal tilhørighet. Backe Gruppen er med dette et av Norges største konsern innen entreprenør virksomhet og eiendomsutvikling. Her hos Backer Entreprenør AS er det Torleif Lilleås som er administrerende direktør og bedriften har ca 62 ansatte. For tiden er Backer Entreprenør AS i gang med prosjekter både i Møllendalsveien 6, på Arnatveit, i Myrkdalen og på Hellen Skole. Men det er anlegget på Stamsneset og flåteproduksjonen her som har vekket vår nysgjerrighet. Tore forteller at det er litt «stas» blant de ansatte å få jobbe her på Stamsneset. Flåten de nå holder på med er på 17 x 40 meter. Den har en tørrvekt på 1311 tonn og en lastekapasitet på 130 tonn. Kunden er Engesund Fiskeoppdrett. Han beskriver dette mest som en «visningsflåte» da ca to tredjedeler av overbygget er viet til storkjøkken og restaurant. Dette innebærer dermed at flåten i tilegg til fiskeoppdrett også kan åpnes for tilkomst av publikum. Byggetiden på denne herligheten er ca 6. mnd. Da har det gått med ca 5000 timer til betongarbeide og ca 1200 timer til tømmerarbeide. I snitt har her vært 4 arbeidere på betong/armering og 4 5 på tømmerarbeidet. Tore forteller også at det å bygge slike flåter også byr på andre utfordringer. Her jobber en etter NS 9415 som er en skipsstandard og altså ikke etter vanlig norsk byggestandard. På min rundtur på flåten denne fredagen opplever jeg en kontrollert «hektisk» stemning. De siste avsluttende arbeidene er i gang. Rune Bratshaug holder på med de siste justeringene på en dør. En annen av våre medlemmer Tord Aksnes er i ferd med å spyle flåten utvendig og et rengjøringsbyrå holder på med innvendig rengjøring. Er det dette som kalles «Ship Shape» i det maritime vokalubaret? Under dekk finnes flere store rom. De fleste er ennå ikke innredet men her vil det nok være fremtidig forlagringsplass, forsiloer med mer. Videre finnes der også en del tekniske innstalasjoner. På dekk finner jeg det omtalte storkjøkkenet samt et stort tilstøtende rom som muligens skal romm e restauranten el ler være opphol dsrom? I front på flåten finnes det et mindre kjøkken og bad samt flere andre disponible rom. Her treffer jeg også på Arve Buene som er travelt opptatt med noe avsluttende arbeid i taket. Flåtens andre etasje domineres av nok et stort rom med store vidusflater. Mandag 22. oktober skal flåten slepes til Dyrøya øst ved Fitjar like i nærheten av Engesundet. Dette er ett slep på ca 38 nautiske mil og vil ta ca 10 timer. Når dette er unnagjort er produksjon nr. 78 fra Backer Entreprenør AS ferdig. Alt i alt har dette vært en ny og interessant «byggeplass» og ingen må komme å si at ikke byggebransjen er allsidig, så all honnør til Backer Entreprenør AS og de ansatte som har bygget denne «damen» eller nr. 78 som de kalte henne! 6

7 TOK SITT ANDRE FAGBREV, GÅR FOR DET TREDJE! TEKST: KJETIL DAHLE Vanligvis er det barna våre vi spør hva de skal bli når de blir store. Denne gang er det Terje Mjelde på 44 år vi spør. Han er midt i livet og fortsatt på jakt etter mer kunnskap og utdanning. I oktober tok han svennebrev i malerfaget med beste karakter. Han ønsker å få seg jobb i Nordsjøen, og sikter også på fagbrevet innen industrimalerfaget. Karrieren begynte i 1990 som pølsemakerlærling hos Gilde. Her fikk han sitt første fagbrev som pølsemaker og jobbet som det i ca. 10 år. Etter noen «hvileår» hos expert i Førde begynte han hos O. Paulsen malerfirma i Der ble han tillitsvalgt men valgte å slutte og begynte å jobbe for malerfirma Marøy. Sulten på ytterlig kunnskap ble han frikjøpt og fungerte en stund som hjelpemåler på målekontoret i Unionen. Da han kom tilbake til Marøy måtte han drive firmaet en periode p. g. a. arbeidsgiver var ute i permisjon. I oktober tok han altså svennebrev i maler faget. Heldigvis jobber jeg i en bedrift med tariff avtale for da får jeg lønn og dekket ut gifter til svenneprøven. Terje sine ambisjoner i arbeidslivet stopper ikke her. Jeg vil ut i Nordsjøen og når jeg har vært der ett par år vil jeg ta fagbrev i industrimalerfaget (overflatebehandling). Og ikke nok med det. På sikt håper jeg at jeg skal få meg FRO- SIO sertifikat. Det står for faglig råd for opplæring og sertifisering av inspektører innen overflatebehandling. Jeg må jo ha noe mindre fysisk arbeid å falle tilbake på når jeg blir «gammel» sier han. Jeg tror neppe at det var alt dette han drømte om da han begynte på skolen. Ja, ja vi andre som har stevet for å få ett fagbrev får bare ønske lykke til. NORGES BESTE OG VIKTIGSTE BETONGLÆRLING! TEKST: MADS WIIK KLEVEN Bård Langva Byrkjenes, TAF-lærling i Veidekke Entreprenør avd. Bergen og medlem i Unionen Fagforening, vant nylig NM i yrkesfag i betongfaget. Bård vant gull etter å ha forskalt en vegg med pilaster og utsparinger. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen har uttalt at dette er det viktigste Norgesmesterskapet som blir arrangert. Dermed må man kunne si at Bård er Norges beste og viktigste lærling. Vi er stolte over at Hordaland tok hjem seieren, og gratulerer alle deltakerne med vel utført konkurranse, samt en gratulasjon til ByggOpp Hordaland og EBA Vestenfjelske. Vi mener dette er et viktig arrangement som setter fokus på yrkesfagene på en god måte. Det er fremdeles et stort behov for flere betonglærlinger og vi håper denne flotte prestasjonen kan sette fokus på betongfaget og inspirere elever til å søke seg til betongfaget. NY BROSJYRE TIL AKKORDARBEID Målekontoret har fått laget en ny brosjyre for akkordarbeid. Den gir en kort redegjørelse på hva akkordarbeid er og hvilke fordeler det er ved å jobbe akkord. Målekontoret måler for følgende fag: Betong, murer, tømrer, maler og taktekkerfagene. Brosjyrene vil bli delt ut på de byggeplasser vi oppsøker. De kan også hentes eller bestilles på målekontoret. 7

8 UNIONEN FAGFORENING NR. 4 DESEMBER 2012 ÅRGANG 7 Juletrefesten Hold av søndag 6. januar, for da går foreningens juletrefest for medlemmers barn og barnebarn av stabelen. Festen avholdes i «Dragefjellet» på Scandic Bergen City, starter kl og er beregnet å vare fra to til to og en halv time og koster kr. 50,- for hvert barn. For de voksne blir det anledning å få kjøpt mat og drikke. Kanskje kommer nissen og en overraskelse til, - kommer DU? Påmelding på tlf , så tidlig som mulig, og senest onsdag 2. januar. Nærmeste parkeringsmulighet ved Sentralbadet i Klostergarasjen og under Grieghallen. INFORMACJE PO POLSKU! P O L S K S PA LT E Jesli pracujesz dla agencji pracy t ymczasowej, ta informacja jest dla ciebie TEKST ARNE JÆGER Jak już wcześniej pisaliśmy, od 1. stycznia 2013 roku zaczną obowiązywać ważne prawa. Są to prawa dotyczące wynajmu siły robo- wypłacić właściwe wynagrodzenie. Wynajęty związku zawodowego o warunkach, na jakich pracownik ma prawo wglądu w te informa- pracuje wynajęty pracownik. cje aby ustalić, czy istotnie dostaje to, co mu czej z agencji pracy tymczasowej. Zmieni się Informacji należy udzielić w celu zapewnie- więc 14 w Arbeidsmiljøloven (Norweskim pra- nia równego traktowania pracowników wyna- się należy. Musisz się o to upomnieć u swojego pracodawcy (agencji pracy tymczasowej). 2. Przedstawiciel związku zawodowego w wie pracy), który otrzyma 3 dodatkowe akapity jętych i pracowników stałych przedsiębiorstwa ( 14-12a c). zlecającego. Udzielane informacje są objęte ta- przedsiębiorstwie-zleceniodawcy, jeśli tego Są również zmiany w układach zbiorowych pracy w oparciu o tę samą zmianę w ustawie. Teraz ma być praktykowana zasada równego traktowania. Tekst ustawy mówi wyraźnie, że wynajęci jemnicą i mogą być wykorzystane wyłącznie w zażąda, ma wgląd w twoje warunki pracy i celu zapewnienia że, lub zbadania czy wymóg płacy. W ten sposób może sprawdzić, czy pra- równego traktowania jest dotrzymany. cujesz na właściwych warunkach/otrzymujesz Od 1 lipca 2013 zleceniodawcę obejmuje odpowiedzialność zbiorowa. Oznacza to, że jeśli właściwe wynagrodzenie. 3. Jeśli odkryjesz, że nie jesteś traktowany na pracownicy mają mieć zapewnione takie same przedsiębiorstwo dostarczające pracowników równi z innymi, musisz poinformować swoje- warunki w następujących kwestiach: czas pracy, nie wypłaca właściwego wynagrodzenia lub go pracodawcę (agencję pracy tymczasowej). nadgodziny, przerwy i odpoczynek, praca noc- wypłaty urlopowej, roszczenia można kierować 4. Jeśli w krótkim okresie czasu nie nastąpi żad- na, urlop, wynagrodzenie urlopowe, dni wolne i również w stosunku do przedsiębiorstwa zleca- na zmiana, powinieneś się skontaktować z wynagrodzenie za nie, płaca i pokrycie kosztów. jącego. Nie będzie to obowiązywało w przy- przedstawicielem związku zawodowego z padku upadłości agencji pracy tymczasowej. przedsiębiorstwie-zleceniodawcy. Jeśli sami Wynajęty pracownik ma mieć dostęp do wspólnych dóbr i usług, które przedsiębior- Będzie to dotyczyło wielu z naszych polskich podlegacie pod układ zbiorowy pracy, naj- stwo-zleceniodawca ma dla własnych pracow- i zagranicznych członków. Dlatego istotne pierw skontaktuj się przedstawicielem związ- ników, chyba że istnieją istotne i obiektywne jest, żebyście znali przepisy wchodzące w życie. przyczyny, które przemawiają przeciw temu. Oznacza to, że macie mieć płacone przynaj- Odpowiedzialność za przestrzeganie tych zasad ciąży na agencji pracy tymczasowej. 8 dawcy, poinformować je oraz przedstawiciela ku zawodowego we własnej firmie. 5. Jeśli ani w twoim przedsiębiorstwie, ani w mniej tyle, ile przedsiębiorstwo-zleceniodawca przedsiębiorstwie-zleceniodawcy płaci własnym pracownikom i macie pracować przedstawiciela związków zawodowych, a nie ma wciąż nic nie zmieniło się na lepsze, piszesz do Ustawa reguluje również kwestię obowiąz- zgodnie harmonogramem pracy w nim obo- ku udzielenia informacji oraz prawa wglądu wiązującym. Jeśli pracujecie w nadgodzinach, przedsiębiorstwa wniosek o wypłatę. Jedno- w informacje w przypadku takiego stosunku macie dostać wynagrodzenie za nadgodziny na cześnie kopię pisma wysyłasz do przedsiębior- najmu. W skrócie oznacza to, że agencja pracy równi ze stałymi pracownikami przedsiębior- stwa-zleceniodawcy. Ma to na celu poinformo- tymczasowej ma być poinformowana o warun- stwa-zleceniodawcy. Co w taki razie robić, aby wanie o łamaniu zasad równego traktowania. kach pracy i płacy obowiązujących w przedsię- dostać to, co się wam należy? biorstwie zlecającym, a wynajęty pracownik 1. Przedsiębiorstwo-zleceniodawca 6. Po 1. lipca 2013 również zleceniodawca bęma udo- na własne życzenia ma również otrzymać taką stępnić agencji pracy tymczasowej niezbęd- informację. Agencja pracy tymczasowej ma ne informacje dotyczące warunków pracy i również, na prośbę przedsiębiorstwa-zlecenio- płacy, aby agencja pracy tymczasowej mogła dzie odpowiedzialny za właściwe wypłacanie wynagrodzenia i wypłaty urlopowej. 7. Jeśli potrzebujesz pomocy lub porady, skontaktuj się z nami. Powodzenia.

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE en veileder for tillitsvalgte Utfordringer Håndtering Regler Løsninger - fellesskap i hverdagen H Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra

Detaljer

INNLEIE ELLER ENTREPRISE?

INNLEIE ELLER ENTREPRISE? INNLEIE ELLER ENTREPRISE? En veileder for tillitsvalgte Reglene om at vikarbyråansatte skal likebehandles med fast ansatte trer i kraft 1. januar 2013. Det gjør også regjeringens tiltakspakke for å sikre

Detaljer

Nye regler om innleie av arbeidstakere. Ved advokat Kristine Ringstad Vartdal, NHO Arbeidsrett

Nye regler om innleie av arbeidstakere. Ved advokat Kristine Ringstad Vartdal, NHO Arbeidsrett Nye regler om innleie av arbeidstakere Ved advokat Kristine Ringstad Vartdal, NHO Arbeidsrett DAGENS TEMA 1. Nye regler som følge av Vikarbyrådirektivet 2. Når kommer reglene til anvendelse? 3. Likebehandlingsprinsippet

Detaljer

Arbeidstilsynets rolle og erfaringer ved tilsyn

Arbeidstilsynets rolle og erfaringer ved tilsyn Arbeidstilsynets rolle og erfaringer ved tilsyn Kulturforskjeller og utfordringer. Forsvinner de useriøse? Stein Bjørndal. Seniorinspektør Arbeidstilsynet Oslo Arbeidstilsynet 1 O Państwowej Inspekcji

Detaljer

Oslo Bygningsarbeiderforening

Oslo Bygningsarbeiderforening avd. 603 17nFellesforbundet Oslo Bygningsarbeiderforening MOTTATT 1 3 DES 2010 ARBEIDSDEPARTEMENTE Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo Oslo 10. desember 2010 Vikarbyrådirektivet høringsnotat

Detaljer

A. Generelt. Gjennomgang av allmenngjøringsordningen

A. Generelt. Gjennomgang av allmenngjøringsordningen År 2012, den 12. september ble det gjennomført tariffrevisjon av Overenskomst for Kraftlinjefirmaene mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Til stede: Fra Norsk Arbeidsmandsforbund:

Detaljer

Innleie ikke bare bare. Øystein Seljeflot Advokat Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg

Innleie ikke bare bare. Øystein Seljeflot Advokat Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg Innleie ikke bare bare Øystein Seljeflot Advokat Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg Tema/avgrensninger - Innleie - intro - Innleie fra bemanningsselskap vs. fra produksjonsbedrift - Likebehandlingsprinsippet

Detaljer

SVART ØKONOMI & SOSIAL DUMPING

SVART ØKONOMI & SOSIAL DUMPING SVART ØKONOMI & SOSIAL DUMPING LÆR MER OM SOSIAL DUMPING VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET 1 BILAG INNHOLD Hva er sosial dumping? 3 NTLs guide mot sosial dumping 4 Forebygge - følge opp - varsle 6 Nærmere

Detaljer

Nye regler om innleie. Karen Sophie Steen oktober 2013

Nye regler om innleie. Karen Sophie Steen oktober 2013 Nye regler om innleie Karen Sophie Steen oktober 2013 Vikarbyrådirektivet Direktivet ble innlemmet i EØS-avtalen i juli 2012. Lovendringer i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven ble vedtatt i juni 2012,

Detaljer

på petroleumsanlegg på land

på petroleumsanlegg på land Erfaringer med østeuropeisk arbeidskraft på petroleumsanlegg på land Fafo Østforum 23.10.2007. Kristin Alsos og Anne Mette Ødegård Første undersøkelse blant østeuropeiske arbeidstakere på landanlegg Undersøkelsen

Detaljer

Innleie. en veileder for innleide og tillitsvalgte

Innleie. en veileder for innleide og tillitsvalgte Innleie en veileder for innleide og tillitsvalgte Innleie en veileder for innleide og tillitsvalgte 3 Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller bemanningsselskap omfattet av overenskomsten

Detaljer

Innleie. en veileder for innleide og tillitsvalgte

Innleie. en veileder for innleide og tillitsvalgte Innleie en veileder for innleide og tillitsvalgte 3 Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller bemanningsselskap omfattet av overenskomsten i innleiebedriften og skal ha lønns- og

Detaljer

Å bekjempe sosial dumping - erfaringer fra byggebransjen. NTL 27. september 2012

Å bekjempe sosial dumping - erfaringer fra byggebransjen. NTL 27. september 2012 Å bekjempe sosial dumping - erfaringer fra byggebransjen NTL 27. september 2012 Hva er sosial dumping? En østeuropeer som jobber i Norge bør ikke ha norsk lønn. Dersom en østeuropeer skulle hatt lønn på

Detaljer

ØKT BEMANNING? INNLEIE? ANSETTELSE? ENTREPRISE? SELVSTENDIG OPPDRAGSTAKER? Veileder og sjekkliste for oppdragsgiver. Glass og Fasadeforeningen

ØKT BEMANNING? INNLEIE? ANSETTELSE? ENTREPRISE? SELVSTENDIG OPPDRAGSTAKER? Veileder og sjekkliste for oppdragsgiver. Glass og Fasadeforeningen ØKT BEMANNING? Veileder og sjekkliste for oppdragsgiver INNLEIE? ANSETTELSE? ENTREPRISE? SELVSTENDIG OPPDRAGSTAKER? Foto: Shutterstock Glass og Fasadeforeningen Utgitt av Glass og Fasadeforeningen i samarbeid

Detaljer

Sosial dumping. Erfaringer og utfordringer sett fra Arbeidstilsynet.

Sosial dumping. Erfaringer og utfordringer sett fra Arbeidstilsynet. Sosial dumping Erfaringer og utfordringer sett fra. Fafo Østforum 26.9.2006 i i Oslo VIKTIGE PRINSIPPER Utenlandske arbeidstakere skal ha samme arbeidsvilkår og arbeidsmiljøbetingelser som øvrige arbeidstakere

Detaljer

Seminar om lærlingsituasjonen. Opplæringskontoret for tømrerfaget

Seminar om lærlingsituasjonen. Opplæringskontoret for tømrerfaget Seminar om lærlingsituasjonen Arvid Søgaard Opplæringskontoret for tømrerfaget Fafo Arbeidstakere i byggenæringen g Hvem er de, hvor kommer de fra og hvor går de? Rapporten konkluderte med at næringen

Detaljer

Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten

Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten 1. Innledning Denne kontrakten regulerer de alminnelige kontraktsrettslige forhold

Detaljer

Permitteringsguiden. Altinn gjør oppmerksom på at informasjonen er av generell karakter, og at guiden ikke er uttømmende.

Permitteringsguiden. Altinn gjør oppmerksom på at informasjonen er av generell karakter, og at guiden ikke er uttømmende. Permitteringsguiden Det er flere grunner til at bedrifter må gå til permitteringer. Men en ting er sikkert: Det skjer stadig oftere. Denne guiden skal gi en kort oversikt over reglene knyttet til permitteringer.

Detaljer

Likebehandlingsprinsippet. Stian Sigurdsen Vikarbyrådirektivet

Likebehandlingsprinsippet. Stian Sigurdsen Vikarbyrådirektivet Vikarbyrådirektivet Likebehandlingsprinsippet Hva er egentlig likebehandlingsprinsippet? Innleie: Samme som midlertidig ansettelse Regulert i 14-12 Likebehandlingsprinsippet: For den enkelte arbeidstaker

Detaljer

Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms!

Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms! Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms! Vi trenger DEG som medlem! Annonsen utløper: ALDRI!!!!!!! -Hvordan er vår organisasjon

Detaljer

Vikarbyrådirektivet - nye regler om innleie/utleie Ved advokat i NHO Mat og Landbruk, Anne Løken. NLTs høstsamling 2012

Vikarbyrådirektivet - nye regler om innleie/utleie Ved advokat i NHO Mat og Landbruk, Anne Løken. NLTs høstsamling 2012 Vikarbyrådirektivet - nye regler om innleie/utleie Ved advokat i NHO Mat og Landbruk, Anne Løken. NLTs høstsamling 2012 Tema Bakgrunn for de nye reglene vikarbyrådirektivet Likebehandlingsprinsippet Tiltak

Detaljer

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger Tariff2012 DEBATTHEFTE FOR ALLE MEDLEMMER I INDUSTRI ENERGI Foto: Shutterstock Tariffrevisjonen 2012 Tariffrevisjonen 2012 ligger foran oss og det er viktig at alle er godt forberedt. I dette ligger også

Detaljer

2-2 første ledd ny bokstav c skal lyde: c) sørge for at innleid arbeidstakers arbeidstid er i samsvar med bestemmelsene i kapittel 10.

2-2 første ledd ny bokstav c skal lyde: c) sørge for at innleid arbeidstakers arbeidstid er i samsvar med bestemmelsene i kapittel 10. Nærmere om lovendringene i vikarbyrådirektivet Ikrafttredelsen for endringene er ikke fastsatt p.t., men basert på Innst. 326 L (2011 2012), vil arbeidsmiljøloven få en rekke endringer i innleiereglene.

Detaljer

MÅNEDSBREV ARBEIDSGIVERSAKER, HMS OG IA

MÅNEDSBREV ARBEIDSGIVERSAKER, HMS OG IA MÅNEDSBREV OKTOBER 2012 ARBEIDSGIVERSAKER, HMS OG IA HVA ER MÅNEDSBREV? Månedsbrevet inneholder nyheter, aktuelle saker og spørsmål/svar. Det vil også bli sendt ut sjekklister og maler. Dette er dokumenter

Detaljer

SOSIAL DUMPING VIRKEMIDLER OG ARBEIDSTILSYNETS ROLLE. Berit Bøe Seniorrådgiver Arbeidstilsynet

SOSIAL DUMPING VIRKEMIDLER OG ARBEIDSTILSYNETS ROLLE. Berit Bøe Seniorrådgiver Arbeidstilsynet SOSIAL DUMPING VIRKEMIDLER OG ARBEIDSTILSYNETS ROLLE Berit Bøe Seniorrådgiver 01.10.2012 3-parts bransjeprogram Allmengjøring av tariffavtale Godkjenningsordning ID-kort Regionale verneombud Tilsyn Nye

Detaljer

NYE REGLER OM INNLEIE - LIKEBEHANDLINGSPRINSIPPET. Implementering av vikarbyrådirektivet

NYE REGLER OM INNLEIE - LIKEBEHANDLINGSPRINSIPPET. Implementering av vikarbyrådirektivet NYE REGLER OM INNLEIE - LIKEBEHANDLINGSPRINSIPPET Implementering av vikarbyrådirektivet Foreløpig utgave desember 2012 1 Innholdsfortegnelse 1. Om veilederen side 3 2. Reglene gjelder kun ved innleie fra

Detaljer

Vikarbyrådirektivet og de nye innleiereglene status mai 2013. Advokat Lill Egeland 24. mai 2013 www.svw.no

Vikarbyrådirektivet og de nye innleiereglene status mai 2013. Advokat Lill Egeland 24. mai 2013 www.svw.no Vikarbyrådirektivet og de nye innleiereglene status mai 2013 Advokat Lill Egeland 24. mai 2013 www.svw.no Agenda for dagen Innledning Hva er nytt og hva er ikke? Likebehandlingsprinsippet Tilgang til felles

Detaljer

VELKOMMEN TIL FINANS NORGES FAGDAG HR 22. OKTOBER 2015

VELKOMMEN TIL FINANS NORGES FAGDAG HR 22. OKTOBER 2015 VELKOMMEN TIL FINANS NORGES FAGDAG HR 22. OKTOBER 2015 Temaer Endringene i arbeidsmiljøloven fra 1. juli 2015 Utvalgte emner fra avtaleverket i finans Beregninger m/lønnstall Hovedavtalerevisjonen 2015

Detaljer

Norsk utgave. Arbeidsmiljøloven. for alle. Best.nr. 584-NO. Arbeidstilsynet

Norsk utgave. Arbeidsmiljøloven. for alle. Best.nr. 584-NO. Arbeidstilsynet Norsk utgave Arbeidsmiljøloven for alle Best.nr. 584-NO Arbeidstilsynet Arbeidsmiljøloven Arbeidsmiljøloven skal sikre trygge tilsettingsforhold, et sikkert arbeidsmiljø og en meningsfylt arbeidssituasjon

Detaljer

Utleie og useriøsitet

Utleie og useriøsitet Utleie og useriøsitet Historier fra bemanningsbransjen Fafo Østforum, 16.03.10 Anne Mette Ødegård Øyvind M. Berge 1 Om prosjektet Delprosjekt om inn- og utleie av arbeidskraft, finansiert av LO Målet var

Detaljer

Kurskatalog Hordaland Sogn og Fjordane

Kurskatalog Hordaland Sogn og Fjordane 2010 Kurskatalog Hordaland Sogn og Fjordane KURSTILBUD Fellesforbundet ADK Vest Kurskatalogen gjelder for vår og høst 2010. Denne skal henge på oppslagstavlene, ha i baklommen eller ligge fremme på spiserom

Detaljer

Dagpenger under permittering nytt rundskriv, ny praksis?

Dagpenger under permittering nytt rundskriv, ny praksis? MEF Arbeidsgiverdag 21. mars 2013 Dagpenger under permittering nytt rundskriv, ny praksis? Kontorsjef Anita Mølmesdal Sivertsen Seniorrådgiver Kjetil Woldmo Arbeids- og velferdsdirektoratet Et tilbakeblikk

Detaljer

Fagbevegelsen, offentlige myndigheter og arbeidsmarkedskriminalitet Steinar Krogstad Forbundssekretær Fellesforbundet

Fagbevegelsen, offentlige myndigheter og arbeidsmarkedskriminalitet Steinar Krogstad Forbundssekretær Fellesforbundet Fagbevegelsen, offentlige myndigheter og arbeidsmarkedskriminalitet Steinar Krogstad Forbundssekretær Fellesforbundet 2 3 4 5 6 Et seriøst arbeidsliv er et organisert arbeidsliv? 7 Noen forutsetninger:

Detaljer

Åpent arbeidsmarked. HMS-sjef Leiv Hillestad NCC Construction AS

Åpent arbeidsmarked. HMS-sjef Leiv Hillestad NCC Construction AS Åpent arbeidsmarked Utfordringer for HMS HMS-sjef Leiv Hillestad NCC Construction AS Åpent arbeidsmarked og HMS Et åpent arbeidsmarked gir også mange positive effekter: Faglig, dyktige håndverkere Løser

Detaljer

Arbeidstilsynets rolle og erfaringer ved tilsyn

Arbeidstilsynets rolle og erfaringer ved tilsyn Arbeidstilsynets rolle og erfaringer ved tilsyn Kulturforskjeller og utfordringer. Forsvinner de useriøse? Stein Bjørndal. Seniorinspektør Arbeidstilsynet Oslo Arbeidstilsynet 1 Regional organisering Direktoratet

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår konkurranse på like vilkår.

Lønns- og arbeidsvilkår konkurranse på like vilkår. Lønns- og arbeidsvilkår konkurranse på like vilkår. Hvilke verktøy har vi? Advokat Thomas Kollerød, MEF Utfordringer i dag og fremover Arbeidsmarkedet er i endring - globalisering Lov og tariffavtaler

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken

Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken De viktigste spørsmålene rundt arbeidstid i høysesong Norkorns styremøte 27.10.2011: ".. arbeidsmiljølovens regler i tilknytning til

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår

Lønns- og arbeidsvilkår Lønns- og arbeidsvilkår Krav til entreprenører og leverandører Kontakt oss Jernbaneverkets enheter er lokalisert på flere steder i landet. For nærmere informasjon besøk våre nettsider eller ring vårt landsdekkende

Detaljer

Vikarbyrådirektivet hva innebærer det for min bedrift?

Vikarbyrådirektivet hva innebærer det for min bedrift? Vikarbyrådirektivet hva innebærer det for min bedrift? KS Bedriftenes møteplass 2013 Quality Expo Hotel, Fornebu 9. april 2013 Advokat Hanne Lyngstad Solberg, KS Advokatene Vikarbyrådirektivet skapte reaksjoner

Detaljer

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Takk for muligheten til å snakke om dette temaet, som er en av de viktigste sakene LO og fagbevegelsen

Detaljer

Sosial Dumping. Hva betyr det for arbeidslivet på Vestlandet? Borghild Lekve, regiondirektør Arbeidstilsynet Vestlandet

Sosial Dumping. Hva betyr det for arbeidslivet på Vestlandet? Borghild Lekve, regiondirektør Arbeidstilsynet Vestlandet Sosial Dumping Hva betyr det for arbeidslivet på Vestlandet? Borghild Lekve, regiondirektør Vestlandet Påvirkes av internasjonale forhold Norsk arbeidsliv Mer internasjonalisert og åpent enn forventet

Detaljer

Har du vært på kurs i år? Jeg var i fjor. Anbefales! KURSKATALOG Hordaland Sogn og Fjordane

Har du vært på kurs i år? Jeg var i fjor. Anbefales! KURSKATALOG Hordaland Sogn og Fjordane Har du vært på kurs i år? Jeg var i fjor. Anbefales! KURSKATALOG Hordaland Sogn og Fjordane 2011 KURSTILBUD Fellesforbundet ADK Vest Kurskatalogen gjelder for vår og høst 2011. Denne brosjyren kan henges

Detaljer

Arbeids og sosialdepartementet

Arbeids og sosialdepartementet YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND Arbeids og sosialdepartementet Deres ref.: Vår ref.: Dato: ØK 25 sept. 2014 Høring - midlertidig ansettelse og inn/utleie fra bemanningsforetak YSviser til høring vedrørende

Detaljer

Jusfrokost: Arbeidsgivers adgang til innleie og midlertidig ansettelse grensen mot entreprise

Jusfrokost: Arbeidsgivers adgang til innleie og midlertidig ansettelse grensen mot entreprise Jusfrokost: Arbeidsgivers adgang til innleie og midlertidig ansettelse grensen mot entreprise Marianne Kartum 28.08.2013 www.svw.no Simonsen Vogt Wiig Et av Norges største og fremste advokatfirma med 180

Detaljer

Presentasjon av «Skiens modellen» Gode innkjøp stopp de useriøse Tønsberg 27. november 2014

Presentasjon av «Skiens modellen» Gode innkjøp stopp de useriøse Tønsberg 27. november 2014 Presentasjon av «Skiens modellen» Gode innkjøp stopp de useriøse Tønsberg 27. november 2014 Hvem er jeg? Sven E. Kristoffersen spesialrådgiver på eiendom i Skien kommune Har jobbet i Skien kommune i 20

Detaljer

Jeg skal prøve å snakke

Jeg skal prøve å snakke Jeg skal prøve å snakke Litt om arbeidsmarkedet, utviklingstrekk og mulige konsekvenser. Litt om Fellesforbundet, myndigheter og rammeforhold. Litt om lærlinger. Jeg håper vi kan ha dialog de neste 30

Detaljer

Notat N oppfølging forventet

Notat N oppfølging forventet DERES DATO DERES REFERANSE 1 VÅR SAKSBEHANDLER Lars André Godvik, tlf 468 25 099 Notat N oppfølging forventet Til: Hallgerd Sjøvoll OPPSUMMERING AV TILSYNSKAMPANJEN "KYST-NÆR" 2014 RETTET MOT FISKEFOREDLING

Detaljer

Unionen NR. 1 APRIL 2013 ÅRGANG 8

Unionen NR. 1 APRIL 2013 ÅRGANG 8 Unionen NR. 1 APRIL 2013 ÅRGANG 8 Avd. 747 Fellesforbundet www.unionen.no fagforening UNIONEN FAGFORENING NR. 1 APRIL 2013 ÅRGANG 8 NYTT TLF.NR. 480 55 200 BOLIGMELDINGEN TEKST: MADS WIIK KLEVEN Fredag

Detaljer

Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp

Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp Notat Til: FIN Dato: 21.09.2012 Fra: UKE Avdeling for konserninnkjøp Vår ref. (saksnr.): Saksbeh.: Dag Haugland Arkivkode: Telefon:

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk.

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. 1 Appell 28. januar 2015 Venner - kamerater! I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. Over hele landet er det kraftige markeringer til forsvar for arbeidsmiljøloven.

Detaljer

Foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven. Forsikringskonferansen 11. og 12. november 2014. Avdelingsdirektør og advokat Nina Melsom

Foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven. Forsikringskonferansen 11. og 12. november 2014. Avdelingsdirektør og advokat Nina Melsom Foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven Forsikringskonferansen 11. og 12. november 2014. Avdelingsdirektør og advokat Nina Melsom Foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven 2014 1. Større adgang til midlertidig

Detaljer

Byggenæringa må ta ansvar solidaransvar

Byggenæringa må ta ansvar solidaransvar Byggenæringa må ta ansvar solidaransvar Oslofjordkonferansen august 2008 Hvorfor solidaransvar Etter at tariffavtalen ble allmenngjort er det slutt på at det er lovlig å lønne østeuropeiske bygningsarbeidere

Detaljer

Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser. Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO

Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser. Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO SAMFO er arbeidsgivernes organisasjon organiserer samvirkeforetak innen Coop Boligsamvirket

Detaljer

Innføring av vikarbyrådirektivet i Norge

Innføring av vikarbyrådirektivet i Norge Innføring av vikarbyrådirektivet i Norge Av advokatene Marco Lilli og Jarle Ringheim INNLEDNING Som Kluge Advokatfirma DA redegjorde for i nyhetsbrev i mars i år, skapte spørsmålet om innføring av Direktiv

Detaljer

Unionen NR. 3 SEPTEMBER 2013 ÅRGANG 8 HAR ARBEIDSKAMERATENE DINE RETT PÅ STREIKESTØTTE HVIS DET BLIR STREIK TIL VÅREN?

Unionen NR. 3 SEPTEMBER 2013 ÅRGANG 8 HAR ARBEIDSKAMERATENE DINE RETT PÅ STREIKESTØTTE HVIS DET BLIR STREIK TIL VÅREN? Unionen NR. 3 SEPTEMBER 2013 ÅRGANG 8 Avd. 747 Fellesforbundet www.unionen.no fagforening UNIONEN FAGFORENING NR. 3 SEPTEMBER 2013 ÅRGANG 8 HAR ARBEIDSKAMERATENE DINE RETT PÅ STREIKESTØTTE HVIS DET BLIR

Detaljer

Sosial dumping i restaurant og renholds- bransjen

Sosial dumping i restaurant og renholds- bransjen Sosial dumping i restaurant og renholds- bransjen Hva kan de tillitsvalgte og andre i NTL gjøre? 26.09.2013 1 - Dette er «skrubben» og ikke selve kjøkkenet. Vi skulle gjerne ønske vi hadde mere plass,

Detaljer

Historisk sett har fagbevegelsen vært opptatt av produktivitet

Historisk sett har fagbevegelsen vært opptatt av produktivitet Historisk sett har fagbevegelsen vært opptatt av produktivitet Forutsetningen for en fortsatt velstandsutvikling for det arbeidende folk er veldrevne og økonomisk sunne bedrifter som kan gi de ansatte

Detaljer

Seminar Rovaniemi 11. 12. mars 2015

Seminar Rovaniemi 11. 12. mars 2015 Seminar Rovaniemi 11. 12. mars 2015 s regionkontorer Nord-Norge Alta Tromsø Sortland Regionkontor Finnsnes Bodø Mosjøen Definisjon sosial dumping «Etter regjeringens vurdering er det sosial dumping både

Detaljer

Ot.prp. nr. 97 (2000-2001)

Ot.prp. nr. 97 (2000-2001) Ot.prp. nr. 97 (2000-2001) Om lov om endring av midlertidig lov 23. juni 2000 nr. 49 om endring i lov 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt under permittering Tilråding fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Detaljer

Ved advokat Caroline L. Weedon Heide - 31. mars 2011

Ved advokat Caroline L. Weedon Heide - 31. mars 2011 Ved advokat Caroline L. Weedon Heide - 31. mars 2011 Kurstilbud - Norkorn Advokat Caroline Weedon Heide og Forhandlingssjef Camilla Schrader Roander. NHO Mat og Bio Foto: Jo Michael 01.04.20111 Mest relevante

Detaljer

«Er den norske arbeidslivsmodellen truet?»

«Er den norske arbeidslivsmodellen truet?» «Er den norske arbeidslivsmodellen truet?» Er den norske arbeidslivsmodellen truet? #1: Ja. #2: Ja, av den blåblå regjeringen #3: Ja, av manglende politisk utvikling Fra sak til verdi Flytter verdier velgere?

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Polonia-undersøkelsene i 2006 og 2010

Polonia-undersøkelsene i 2006 og 2010 Arbeidsmigrasjon fra Øst- og Sentral-Europa etter 2004: Den største migrasjonsstrømmen til Norge noensinne Fri bevegelse, korte avstander, gode kommunikasjonsmuligheter gir muligheter for midlertidige,

Detaljer

- 16- CAS 03.05.2012. Sakens bakgrunn Saken er brakt inn for ombudet av D på vegne av medlemmet A ved e-post av 5. september 2011.

- 16- CAS 03.05.2012. Sakens bakgrunn Saken er brakt inn for ombudet av D på vegne av medlemmet A ved e-post av 5. september 2011. Vår ref.: Dato: - 16- CAS 03.05.2012 Ombudets uttalelse Sakens bakgrunn Saken er brakt inn for ombudet av D på vegne av medlemmet A ved e-post av 5. september 2011. A var ansatt i E og ble innleid for

Detaljer

RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRE

RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRE RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRE For lærlinger og lærekandidater Foto: Thor -Wiggo Skille RETTIGHETER OG PLIKTER Som lærling eller lærekandidat har du mange rettigheter og plikter. Sett deg inn i disse! I

Detaljer

Evaluering av tiltak mot sosial dumping

Evaluering av tiltak mot sosial dumping Evaluering av tiltak mot sosial dumping -noen hovepunkter Line Eldring, Fafo Fafo Østforum 6.6.2013 Hovedspørsmål i evalueringen (2010-2011) Hvordan har tiltakene i handlingsplanene mot sosial dumping

Detaljer

Fafo Østforum Seminar 23.3.2011 Allmenngjøring - status og utfordringer

Fafo Østforum Seminar 23.3.2011 Allmenngjøring - status og utfordringer Fafo Østforum Seminar 23.3.2011 Allmenngjøring - status og utfordringer Erfaringer fra Petroleumstilsynet Sigve Knudsen Fagleder Arbeidsmiljø Ptils tilsynsområde Petroleumsvirksomheten til havs og ved

Detaljer

10 år etter østutvidelsen Hva vil EUs Håndhevingsdirektiv bety?

10 år etter østutvidelsen Hva vil EUs Håndhevingsdirektiv bety? Hva vil EUs Håndhevingsdirektiv bety? Faglig landskonferanse Oslo, 4. april 2014 Roar Eilertsen De Facto Kunnskapssenter for fagorganiserte Hva vil EUs Håndhevingsdirektiv bety? Stor tilstrømning av utenlandsk

Detaljer

Norsk Kommunalteknisk Forening Konferanse 2012. Viseadministrerende direktør Anne Jensen

Norsk Kommunalteknisk Forening Konferanse 2012. Viseadministrerende direktør Anne Jensen Norsk Kommunalteknisk Forening Konferanse 2012 Viseadministrerende direktør Anne Jensen Døråpner for servicesektoren Næringsorganisasjon med medlemmer innen alle former for tjenesteleveranser også til

Detaljer

8.4 Ansettelser tillegg

8.4 Ansettelser tillegg 8.4 Ansettelser tillegg De ansatte er i de fleste tilfeller den viktigste ressursen i bedriften. Derfor er det en svært viktig oppgave å finne de rette menneskene til de ulike stillingene i bedriften.

Detaljer

Endringer i AML. SAFE mener at midlertidige ansettelser innebærer en usikkerhet og uforutsigbarhet, for både arbeidstakeren selv og dennes kolleger.

Endringer i AML. SAFE mener at midlertidige ansettelser innebærer en usikkerhet og uforutsigbarhet, for både arbeidstakeren selv og dennes kolleger. Endringer i AML De foreslåtte endringene av arbeidsmiljøloven (aml) ble 1.gangs behandlet i Stortinger tirsdag 24. mars 2015. Det er ingen grunn til å tro at det vil skje annet enn eventuelt små formalendringer

Detaljer

Månedsbrev - juni 2013

Månedsbrev - juni 2013 Månedsbrev - juni 2013 ARBEIDSGIVERSAKER, HMS OG IA (Inkluderende Arbeidsliv) Hva inneholder månedsbrevet? I månedsbrevet får du som medlem oppdatert informasjon om aktualiteter innen temaene arbeidsgiversaker,

Detaljer

Stans i arbeidet erfaring og betraktninger om HMS ved Harry Eide regionalt verneombud Bygg 5.februar 2014

Stans i arbeidet erfaring og betraktninger om HMS ved Harry Eide regionalt verneombud Bygg 5.februar 2014 Stans i arbeidet erfaring og betraktninger om HMS ved Harry Eide regionalt verneombud Bygg 5.februar 2014 Litt om Harry Eide RVO Bygg Begynte i byggebransjen i 1977 lærling (forskallingssnekker) Tok fagbrev

Detaljer

VIKARBYRÅDIREKTIVET - HØRING

VIKARBYRÅDIREKTIVET - HØRING Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 OSLO Deres ref: 200900242-/AVDH Oslo, 13.12.2010 Vår ref: Ketil Sundbotten/ 10-15808 VIKARBYRÅDIREKTIVET - HØRING Vi viser til Arbeidsdepartementets høringsbrev

Detaljer

Utenlandsk arbeidskraft

Utenlandsk arbeidskraft Utenlandsk arbeidskraft juridiske utfordringer bedriftseksempel Frode Hjorth SB Skog Bedriftseksempel: SB SKOG Virksomhet Skogkultur og skogrydding over hele landet Oppdragsvolum: 15.000 dagsverk/år 85

Detaljer

FDV konferansen 2. 4. juni 2015

FDV konferansen 2. 4. juni 2015 FDV konferansen 2. 4. juni 201 Kari Birkeland Prosjektleder 28.0.201 1 Treparts bransjeprogram renhold 28.0.201 2 Bakgrunn Treparts bransjeprogram renhold Bransjeprogrammet i renholdsbransjen ble etablert

Detaljer

HMS-konferansen 100214 Steinar Krogstad forbundssekretær

HMS-konferansen 100214 Steinar Krogstad forbundssekretær HMS-konferansen 100214 Steinar Krogstad forbundssekretær Alle skal ha et godt arbeidsmiljø Utvalg satt ned av forbundsstyret etter vedtak fra landsmøtet Utvalget utarbeidet heftet Alle skal ha et godt

Detaljer

petroleumssektoren Mona Bråten Fafo Eirik Albrechtsen NTNU Rolf K. Andersen Fafo Reidun Værnes Safetec Stavanger, 12. feb. 2015

petroleumssektoren Mona Bråten Fafo Eirik Albrechtsen NTNU Rolf K. Andersen Fafo Reidun Værnes Safetec Stavanger, 12. feb. 2015 Innleie og HMSutfordringer i verfts- og petroleumssektoren Mona Bråten Fafo Eirik Albrechtsen NTNU Rolf K. Andersen Fafo Reidun Værnes Safetec Stavanger, 12. feb. 2015 Bakteppe Bruk av innleid arbeidskraft

Detaljer

Rapportering, solidaransvar og lovregulerte plikter i kampen mot sosial dumping Arbeidsinnvandring. INN Bergen 4.11. 2011 Advokat Bente Frøyland

Rapportering, solidaransvar og lovregulerte plikter i kampen mot sosial dumping Arbeidsinnvandring. INN Bergen 4.11. 2011 Advokat Bente Frøyland Rapportering, solidaransvar og lovregulerte plikter i kampen mot sosial dumping Arbeidsinnvandring INN Bergen 4.11. 2011 Advokat Bente Frøyland Agenda Utenlandske arbeidstakere i Norge skatt Rapporteringsforpliktelser

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven. Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247

Endringer i arbeidsmiljøloven. Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247 Endringer i arbeidsmiljøloven Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247 Endringer i arbeidsmiljøloven Viktige endringer som trådte i kraft 1. juli 2015: Heving av aldersgrensen

Detaljer

arbeidskraft på norske byggeplasser

arbeidskraft på norske byggeplasser HMS-utfordringer ved bruk av østeuropeisk arbeidskraft på norske byggeplasser Anne Mette Ødegård, Fafo, 20.10.09 Dagens tema Hva er de viktigste HMS-utfordringene ved bruk av østeuropeisk arbeidskraft?

Detaljer

Tillitsvalgte bør i et tilfelle som det foreliggende avkreve av arbeidsgiver en gjennomgang og redegjørelse av følgende hovedpunkter:

Tillitsvalgte bør i et tilfelle som det foreliggende avkreve av arbeidsgiver en gjennomgang og redegjørelse av følgende hovedpunkter: Rundskriv nr.:... 2/09 Saknr:... 09/142-1 Arkivkode:... Vår ref.:.... Ola Ellestad Dato:...08.01.2009 LEIE AV UTENLANDSKE HELSEARBEIDERE Flere aktører i arbeidsmarkedet tilbyr i dag arbeidsgivere i både

Detaljer

Innleie av arbeidskraft

Innleie av arbeidskraft En veileder for innleide og tillitsvalgte Innleie av arbeidskraft Innholdsfortegnelse Hilsen fra LO-leder Roar Flåthen s. 2 Om heftet s. 3 Før innleie: Drøfting er viktig! s. 4 Innleie fra produksjonsbedrift

Detaljer

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING Quality Hotel Olavsgaard torsdag 12.04.2012. Advokat Gudbrand Østbye, Langseth Advokatforma DA. 1. Innledning 1.1 Kort om Langseth Advokatfirma

Detaljer

Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen

Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen Fagforbundet Utdanningsforbundet Delta Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen Hovedtariffoppgjøret 1.mai 2012 oo000oo Dokument 2 11. juni kl 16.45 Foreslåtte endringer i fete typer, kursiv

Detaljer

Arbeidsmiljøsenteret

Arbeidsmiljøsenteret Arbeidsmiljøsenteret Historisk utvikling 1892: 1894: 1935: 1936: 1936: 1956: 1958: 1977: Lov om tilsyn i fabrikker (Arbeidstiden for ungdom mellom 14 og 18 år ble begrenset til 10 timer) Lov om ulykkesforsikring

Detaljer

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Riktig lønn blir aldri umoderne Gode arbeidsforhold er helt 2007 Å oppleve at vi får riktig lønn

Detaljer

Vikarbyrådirektivet Konsekvenser og omfang

Vikarbyrådirektivet Konsekvenser og omfang Vikarbyrådirektivet Konsekvenser og omfang Hvordan vil direktivet berøre anleggsbransjen? Advokat (H) Nicolay Skarning Leder av Kvales arbeidslivsavdeling I. Hva er vikarbyrådirektivet? Temaene i dag II.

Detaljer

Innleie av arbeidskraft

Innleie av arbeidskraft Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569 Orientering om Innleie av arbeidskraft Utgitt juni 2001 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Manuskriptet er utarbeidet av Arbeids- og

Detaljer

Vår ref.: PAH/kgr Oslo, 12.9.2014 HØRINGSSVAR TIL FORESLÅTTE ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN (AML)

Vår ref.: PAH/kgr Oslo, 12.9.2014 HØRINGSSVAR TIL FORESLÅTTE ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN (AML) YS Postboks 9232 Grønland 0134 OSLO Vår ref.: PAH/kgr Oslo, 12.9.2014 HØRINGSSVAR TIL FORESLÅTTE ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN (AML) Generelt Finansforbundet vil understreke at det er høy grad av fleksibilitet

Detaljer

Bruk av innleid arbeidskraft

Bruk av innleid arbeidskraft LOs tillitsvalgtpanel, oktober 2012 Bruk av innleid arbeidskraft Rolf K. Andersen, Kristine Nergaard og Anne Mette Ødegård LOs tillitsvalgtpanel, oktober 2012 Bruk av innleid arbeidskraft Rolf K. Andersen,

Detaljer

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert!

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert! Til deg som er Lærling - det lønner seg å være organisert! Litt om oss selv Fellesforbundet er det største LO-forbundet i privat sektor, med over 140.000 medlemmer over hele landet. En av våre viktigste

Detaljer

Slik gjør vi det. Hans Hagby. erfaring fra en enkeltanskaffelse. Områdeleder SHA, miljø, kvalitet T2 OSL Gardermoen 08.12.2013

Slik gjør vi det. Hans Hagby. erfaring fra en enkeltanskaffelse. Områdeleder SHA, miljø, kvalitet T2 OSL Gardermoen 08.12.2013 Slik gjør vi det erfaring fra en enkeltanskaffelse Hans Hagby Områdeleder SHA, miljø, kvalitet T2 OSL Gardermoen T2 prosjektet Oslo Lufthavn Gardermoen PROSJEKTOMFANG Ny pir nord Utv. sentralbygget Omb.

Detaljer

Hovedavtalen privat sektor

Hovedavtalen privat sektor GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 PRIVAT: ARBEIDSRETT Hovedavtalen privat sektor Hvordan kan en tillitsvalgt nyttiggjøre seg tariffavtalen(e)? Hovedtemaer 1. Organisasjonsretten 2. Særavtaler og

Detaljer

Arbeidstilsynet. Nye virkemidler Tiltak og erfaringer. Berit Bøe Ørnulf Halmrast

Arbeidstilsynet. Nye virkemidler Tiltak og erfaringer. Berit Bøe Ørnulf Halmrast Nye virkemidler Tiltak og erfaringer Berit Bøe Ørnulf Halmrast Regional organisering Direktoratet i Trondheim Kommunikasjon Dokumentasjon og analyse Organisasjon Direktør Lov og regelverk Styring og samordning

Detaljer

Arbeidsinnvandring østfra: Reguleringer og virkninger. Line Eldring, Fafo Arbeidslivsforskning forskerseminar 7.6.2007

Arbeidsinnvandring østfra: Reguleringer og virkninger. Line Eldring, Fafo Arbeidslivsforskning forskerseminar 7.6.2007 Arbeidsinnvandring østfra: Reguleringer og virkninger Line Eldring, Fafo Arbeidslivsforskning forskerseminar 7.6.2007 HOVEDPERSPEKTIV Fafo-prosjekter om EU-utvidelsen og arbeidsvandringer (2007): Internasjonalt/

Detaljer

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Kort og godt: En klubb er som arbeidsgiver underlagt de samme forpliktelser etter arbeidsmiljøloven som alle andre arbeidsgivere. Arbeidsmiljøloven gjelder for

Detaljer