Unionen NR. 4 DESEMBER 2012 ÅRGANG 7 BRYTER MENNESKERETTIGHETENE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Unionen NR. 4 DESEMBER 2012 ÅRGANG 7 BRYTER MENNESKERETTIGHETENE"

Transkript

1 Unionen NR. 4 DESEMBER 2012 ÅRGANG 7 Avd. 747 Fellesforbundet fagforening UNIONEN FAGFORENING NR. 4 DESEMBER 2012 ÅRGANG 7 NYTT TLF.NR ER NORGE ET DEMOKRATISK LAND? BRYTER MENNESKERETTIGHETENE TEKST: ROGER JOHANSEN I arbeidet med å organisere ansatte i byggebedrifter, har Unionen i minst to tilfelle i den senere tid, erfart at arbeidsgiver er særdeles aktiv med å prøve å hindre organisering. Bedriftene er selv organisert i NHO, uten av vi vil hevde at dette er noe som NHO støtter opp under. De omtalte firma har og store oppdrag for det offentlige. Noe på anbud og noe faste oppdrag i form av rammeavtaler med offentlige institusjoner. De omtalte bedriftene bruker alle slags tjuvtriks for å hindre organisering, eller for å få de som er organisert til å melde seg ut av foreningen. Og dessverre, - i noen tilfelle lykkes de med arbeidet. Bruddet på menneskerettighetene består i at de spør de ansatte ved ansettelse, i allmannamøter, eller når de har organisert seg og bedriften får vite dette, kaller de dem inn på «teppet» for å få de til å melde seg ut. Bedriften forfordeler lakeiene og stråmennene sine ved å gi dem bedre lønn og sosiale goder som de organiserte ikke får del i, mens de organiserte blir underbetalt i forhold til tariff og allmenngjøringsbestemmelsene. De nekter til og med å ta de med seg på jobb, etter det vi har brakt i erfaring. Alt dette for å hindre at de ansatte blir mange nok til å kreve tariffavtalen gjort gjeldende. Slik at det er ikke bedriften som står for det største presset på de organiserte, men lakeiene deres. Vi har som sagt vanskelig for å tro at NHO støtter opp under en slik virksomhet og vi har og store problemer med å tro at offentlige institusjoner indirekte vil være med på å bryte menneskerettighetene ved å gi oppdrag til disse firmaene. Dette er Norge i TAR TAK! TEKST: ROGER JOHANSEN I forbindelse med det store og økende antall innleide på byggeplassene i Bergensområdet, et innleiemarked helt ut av kontroll, har «Unionsnytt» avlagt klubbleder i Firesafe, Stein Inge Kvamme besøk. Stein Inge er 50 år og har vært ansatt i Firesafe i 10 år. De siste seks som tillitsvalgt/ klubbleder for 9 medlemmer i Bergensavdelingen. Firesafe sin Bergensavdeling har tariffavtale og har forpliktet seg til å følge bestemmelsene i Hovedavtalen mellom LO/NHO og Fellesoverenskomsten for Byggfag. WILD WEST På byggeplassen der Stein Inge har sitt virke for tiden, DNB sitt nybygg i Solheims viken, er det fire egne ansatte og bare en innleid på besøksdagen, mot vanligvis tre til fire opplyser han. Stein Inge kan og fortelle oss at han har tatt opp innleien med bedriften. En innleie som ikke er behandlet i samsvar med bestemmelsene i Hoved avtalen og Fellesoverenskomsten, og dermed tariffstridig etter vårt syn. Dette var den innleien Stein Inge visste om. Det han ikke var blitt orientert om av bedriftens ledelse og som Unionens organisasjons ombud kunne fortelle ham, var at på bygge plassen Amalie Skram Videregående skole/helleren, var det bare innleide og ingen egne ansatte, med unntak av prosjektlederen og to mann fra Firesafe sin avdeling på Hamar. Noe som gjør Stein Inge uhyre skeptisk til mye av det som foregår. Til nå har Unionen sine organisasjonsombud, registrert følgende innleide firma hos Firesafe på besøksdagene: Bergen personalservice. People4you. On off Bemanning. HS 2 Norge. KUNNE VÆRT ANSATT En annen sak som Stein Inge Kvamme og er opptatt av, er at disse folkene like godt kunne vært ansatt hos Firesafe. For når bedriften er underbemannet og må basere seg på 4 til 15 personer innleid i et tidsperspektiv på ett til to år, vitner det om dårlig planlegging. Forts. side 3 Returadresse: Unionen Fagforening, Håkonsgate 3, 5015 Bergen B 1

2 LEDER HVORDAN DRIVE HMS ARBEID UTEN Å KJENNE RISIKOEN MAN LØPER? Risikoen for å skade seg på jobb har blitt dokumentert gjennom flere publikasjoner den senere tid, bl.a. av Fafo og Arbeidstilsynet. Utenlandske og unge arbeidere løper en betydelig høyere risiko for å skade seg på jobb. Vi kan ikke akseptere de store HMS utfordringene og antall skader og arbeidsdødsfall. Bl.a. språkopplæring og skape en HMS kultur må til. Derfor var det skuffende å lese resultatet fra den landsomfattende risikoaksjonen gjennomført av Klima- og forurensningsdirektoratet, Fylkesmannens miljøavdelinger, Statens Strålevern, de lokale brann- og eltilsyn, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon og Arbeidstilsynet. Målet er å avdekke hva virksomheter gjør for å redusere og kartlegge risiko. HOVEDRESULTATER: Seks av ti bedrifter har ikke kartlagt hva som kan være en risiko for arbeiderne, samfunnet og miljøet. Mer enn halvparten har ikke gjort en risikovurdering. De vet ikke hva de største farene i virksomheten og hva de må ta tak i først. Halvparten har ikke iverksatt tiltak for å hindre at farlige situasjoner oppstår, og mangler rutiner for å rette opp og begrense skaden dersom kritiske hendelser skjer. De store bedriftene arbeider best med å forebygge farer og skader. Særlig små og mellomstore bedrifter mangler oversikt og tiltak for å drive forebyggende arbeid. Bygg og anlegg har stor grad av små og mellomstore bedrifter. I tillegg benyttes mye utenlandsk arbeidskraft. Dette gjør bransjen risikoutsatt. Alle har et ansvar for å benytte nødvendig verne- og sikringsutstyr, som bedriften skal fremskaffe. Krev at det skal gjennomføres en risikovurdering før arbeid startes. For skal bedriften kunne gjøre tiltak for å sikre deg og dine kollegaer og redusere risikoen er det helt avgjørende at de kjenner farene på sine arbeidsplasser. Uten en oversikt over hva som kan utgjør en risiko er det vanskelig å forebygge ulykker og hindre helse- og miljøskader. MADS WIIK KLEVEN NAV JUSTERER IGJEN PRAKSIS RUNDT DAGPENGER VED PERMITTERING TEKST: MADS WIIK KLEVEN Etter en periode med usikkerhet og stor frustrasjon har NAV bestemt seg for å justere sin praksis rundt dagpenger ved permittering. Igjen skal permitteringer etter Hovedavtalen og retten til dagpenger følge hverandre, som hovedregel. Over en lengre periode har det vært kjent og debattert at NAV rundt årsskiftet gjorde en endring i sin praksis rundt utbetaling av dagpenger ved permittering. Mange arbeidere fikk avslag på sin søknad om dagpenger, spesielt innenfor sesongbaserte yrkesgrupper. Årsaken var at det er to regelsett man forholder seg til ved permittering. Man har Hovedavtalen som regulerer bedriftens adgang til å permittere (ulovfestet). Også har man folketrygdloven som regulerer retten til dagpenger ved permittering. Før årsskiftet fulgte retten til dagpenger automatisk om man var permittert med henvisning til Hovedavtalen. Etter dette tidspunkt ble det vurdert i hvert enkelt tilfelle og man fikk en stor økning i antall avslag på søknad om dagpenger. En bransje som fikk store utfordringer med denne endringen er asfaltbransjen. Derfor ble det i tariffoppgjøret utarbeidet en rammeavtale for innarbeiding (timebank) som bør benyttes i bedriften. Denne skal sikre arbeiderne inntekt i perioder uten arbeid, men også sikre kompetansen i bedriftene. Hver time arbeidet, som blir satt i timebanken, blir omregnet og teller for arbeidet time pluss overtidstillegget. I tillegg skal bedriften minimum tilføre timebanken 0,2 time pr time arbeiderne setter inn. Arbeids- og velferdsdirektoratet har nå sendt ut midlertidige retningslinjer som beskriver hvordan søknader om dagpenger skal behandles. Disse skal gjelde frem til nye retningslinjer er utarbeidet. Frist for dette arbeidet er satt før årsskiftet og partene i arbeidslivet skal involveres i dette arbeidet. For mer informasjon ta kontakt med foreningen eller se vår hjemmeside. Unionen ønsker alle medlemmer GOD JUL OG GODT NYTT ÅR! utgiver: Unionen Fagforening ansvarlig redaktør: Mads Wiik Kleven i redaksjonen: Stein Bruse Hofstedt, Roger Johansen, Arne Jæger, Kjetil Dahle, Johnny Helland, Harry Eide, Frode Skagen, Kjell-Olav Rømo, Einar Salbu e-post: grafisk produksjon: Bodoni ISSN: SOSIALE MEDIER: Unionen Fagforening er på: Nett: Facebook: Søk på Unionen Fagforening Twitter: 2

3 FORTS. FRA SIDE 1 TAR TAK! Alle de innleide går kledd i arbeidsklær med Firesafe sitt navn og logo. Vi fra Unionen lurer på om dette er en bevisst policy fra bedriften sin side. OVERKJØRT Stein Inge har som sagt tatt tak i problemene, men føler seg overkjørt av firmaledelsen. Etter at Unionen gjorde Stein Inge oppmerksom på forholdene, krevde han møte med bedriftsledelsen der han la fram forslag til protokoll slik bestemmelsen i Fellesoverenskomsten for byggfag, bilag 14. krever skal være på plass når bedriften skal leie inn arbeidskraft. Da Stein Inge påpekte dette overfor bedriftsledelsen første gang, sa den seg helt enig i alt og brøt alt som står der, bare 14 dager etter. En utstrakt bruk av overtid, sto også på agendaen for møtet. Firesafe sin ledelse her i Bergen fraskrev seg ansvaret og spilte ballen over til hovedkontoret i Oslo, der saken fremdeles står, Nå ringer firmaet til Stein Inge når de henter inn ny innleie. Men selv om det er oppnådd en liten forbedring, er det fremdeles et stort forbedringspotensiale, før bestemmelsene i avtaleverket er oppfylt. MANGLER DET MESTE Ingen av de nevnte innleiebedriftene har tariffavtale og de av de ansatte Unionen har snakket med, forteller at de har ingen arbeidskontrakt, eller de går på to- måneders kontrakter. De oppgir og at de ikke mottar lønn under sykdom. Klare brudd på arbeidslivets lover og norsk lov og en undergraving av de «seriøse» bedriftenes eksistensgrunnlag. Vi har valgt å skrive seriøs i anførselstegn med hensikt. For hvor mye seriøs kan en bedrift påberope seg å være når de leier inn firma som bryter norsk lov. Men ikke bare firmaene undergraver de seriøse bedriftene og et anstendig arbeidsliv for øvrig. De ansatte i disse bedriftene lar seg ikke organisere, på tross av uverdige arbeidsforhold, og som ikke det er nok, tar mange av dem bedriften i forsvar. UNDERGRAVER TARIFFAVTALENE Som vi har påpekt flere steder og ved flere anledninger her i «Unionsnytt», undergraver disse tariff avtalene våre. Noe som vil ramme DEG i neste omgang. Sett i gang. Legg press på de ansatte i innleiebedriftene og få de til å organisere seg, slik at vi kan få en tariffavtale på plass, jo før jo heller og trenger dere bistand fra Unionen sine organisasjonsombud, er det bare å ta kontakt. Hvorfor fokuserer vi på Stein Inge og Firesafe? Til det skal sies at tilstanden i Firesafe ikke er verre eller bedre enn i andre byggebedrifter vi har kommet over. Men det er en forskjell. Det er at de har en tillitsvalgt i Stein Inge Kvamme som tar tak i problemet og forsøker å gjøre noe med det. Et eksempel til etterfølgelse for andre tillitsvalgte. HAR DU ERFARING FRA TØMRER- ELLER BETONGFAGET MEN MANGLER FAGBREV? BYGGOPP STARTER OPP NYE TEORI KURS VÅREN 2013 Kurset foregår over en ettermiddag i uken fram til sommeren Det er ingen krav til forkunnskaper, men du bør ha jobbet med faget de siste årene. Pris er satt til 7500,-for deg som jobber i en medlemsbedrift og 8500,- for andre. Alt av kursmateriell og oppmelding er inkludert. PÅMELDING SENEST: 31 JANUAR TIL BYGGOPP Tlf E-Post: 3

4 AKTUELT FRI FLYT FRA ØST TRUER NORSKE ARBEIDSPLASSER,- BLIR DEN NORSKE MODELLEN UTKONKURRERT? TEKST: ROGER JOHANSEN Som engasjert i foreningen for å drive oppsøkende virksomhet, kan jeg ikke unngå å legge merke til utviklingen som har vært med vikarbyråenes og den utenlandske arbeidskraftens stadig større inntog på byggeplassene. FLERE INNLEIDE ENN EGNE ANSATTE Hos enkelte byggefirma har foreningen på det meste registrert opp til hele 6 7 forskjellige innleide bemanningsbyråer og de utgjør mange steder en større andel av arbeidstokken enn egne ansatte og på mange byggeplasser i Bergensområdet er norsktalende i mindretall, mens det surrer i stemmer på alle mulige språk og da fortrinnsvis fra Øst-Europa. Et fåtall har lært seg norsk og noen flere kan kommunisere på engelsk, men det er et klart mindretall. KUNNE VÆRT FAST ANSATT Mange av de innleide har jobbet fast for samme innleiebedriften i årevis ikledd arbeidstøy og hjelm med firmamerke fra samme, står under innleiebedriftens instruksjon og arbeidsledelse og kunne like godt vært ansatt der. I OVERMORGEN KAN DET VÆRE FOR SENT Dette er en utvikling som er langt fra ønskelig og som vi må gripe tak i snarest mulig, før det kan være for sent. For det som er i ferd med å skje, er at for eksempel flertallet på en byggeplass er polske og ikke behøver å lære seg verken norsk eller engelsk, fordi de ikke snakker med andre enn polakker. Det utgjør både en sikkerhetsrisiko og en hemsko for produktiviteten er min påstand. Beskjeder skal formidles og bli forstått og grunnlag for misforståelser er mangedoblet med en slik struktur. Det er dokumentert at i de fleste arbeidsulykker er det utlendinger samt ungdom som er involvert i. Utlendingene grunnet språkproblemer. Ungdommer, grunnet manglende erfaring. Produktiviteten på byggeplassene har ikke fulgt utviklingen ellers i arbeidslivet. Den har derimot gått ned. Noe som flere har satt fokus på i den senere tid i forbindelse med mangelen på boliger og eskalerende byggekostnader. OVERLATT TIL SEG SELV Vi har og registrert lærlinger med bare utlendinger på laget. Overlatt til seg selv og ingen de kan kommunisere med fordi alle andre snakker et fremmed språk, og det er ikke engelsk. Og hva Helleren. med fagopplæringen. Har noen tenkt tanken at kanskje en del av nøkkelen til det økende antall med uføretrygdede norske ungdommer ligger begravet her. Det kan jo ikke være en særlig attraktiv situasjon for en ungdom å befinne seg i. LOKKES TIL NORGE PÅ FALSKE PREMISSER Representanter for noen av byggfagene, er med jevne mellomrom ute i media og beklager seg over manglende rekruttering til faget. Kanskje de bør gå i seg selv og spørre hvorfor få eller ingen søker seg til faget. Tror de virkelig de får noen til å satse på en framtid i et yrke der de ikke engang får oppfylt lovbestemte rettigheter og må omtrent betale for å gå i arbeid, samtidig som bedriften gjør det de kan for å hindre at de skal organisere seg og bryter ikke bare norsk, men også internasjonal lovgivning. Dette har alltid foregått i en viss grad, men ikke slik som nå. Grunnen til at dette har fått utvikle seg i negativ retning, er etter vår mening utenlandsk arbeidskraft som blir lurt og lokket til Norge på falske premisser ved stillingsannonser i utenlandske medier, der de blir lovet god lønn og gratis hus. Og når de så har latt seg lokke til Norge på falske premisser, blir trukket i lønnen for den «gratis» husleien og blitt arbeidsgiverens gissel. Du behøver ikke å være rakettforsker for å forstå at når du har brent alle broer, solgt eller forlatt alt du eier, tatt med deg familien og flyttet til et nytt land der du ikke kjenner noen, godtar du gjerne det meste. Selv om det er ulovlig og i strid med all rettferdighetssans. Noe som i neste omgang gjør at nordmenn gjerne må godta samme behandlingen. For viss ikke, kan du «byttes ut» med en arbeidsinnvandrer som er lykkelig over at han i det hele tatt har arbeid. Har disse kyniske arbeidsgiverne tenkt over at de trekker hele Norges omdømme i utlandet og blant utlendinger ned i sølen. VELKOMMEN SOM MEDLEM Men for ikke å bli misforstått og at det ikke skal være noen tvil om det, så ønsker foreningen og Fellesforbundet våre nye landsmenn velkommen på arbeidsplassene, under forutsetning av at de får samme lønns- og arbeidsvilkår som nordmenn og at de organiserer seg. For min egen del foretrekker jeg heller å ha en organisert utlending her, enn en uorganisert nordmann. Så det er sagt. SETT INNLEIEFIRMAENE PÅ DAGSORDEN Sett organisering av ansatte i innleiefirmaene på dagsorden i klubbarbeidet, og gi det høyeste prioritet. Hvorfor tror dere Fellesforbundet og Unionen Fagforening har brukt og bruker kolossale ressurser på å sørge for at våre nye landsmenn skal lønnes etter tariff gjennom blant annet å ha få allmengjort deler av Fellesoverenskomsten for byggfag. En kamp vi må føre kontinuerlig mot NHO og en del arbeidsgivere for å bevise at det foregår sosial dumping og at det derfor er behov for en allmenngjort minstelønn. Alle vet at det foregår, men ingen har til nå klart å føre tilstrekkelig bevis for det, bortsett fra Fellesforbundet. 4

5 PÅ FULL FART MOT LØSARBEIDERSAMFUNNET Men skal vi klare å kontrollere at det ikke foregår sosial dumping i bedriftene, må vi få organisert folkene som jobber der. For hvis vi ikke klarer det og får etablert sterke klubber i bemanningsbyråene, vil vi være på full fart mot løsarbeidersamfunnet og hele grunnlaget for fagbevegelsen vil bli revet bort. START ARBEIDET I MORGEN Begynn allerede i morgen når du kommer på jobb med å tilby dine arbeidskamerater i bemanningsbyråene medlemskap i fagforeningen. Og skulle du trenge hjelp og bistand fra foreningen i form av materiell på det aktuelle språket, besøk av en tillitsvalgt og kanskje tolk, ta kontakt, men det beste er om du er den første som kontakter dem. ÅRSMØTE HJELP TIL SELVHJELP Løft blikket kamerat og se lenger enn til egen nesetipp og organiser de du jobber med nå, for i morgen kan det være for sent. For har du tenkt på at dette i neste omgang vil ramme deg selv og din familie hvis ikke vi får kontroll med utviklingen. Unionen Fagforening avholder Årsmøte 2013 den 14. mars kl i Folkets Hus. Saksliste: 1. Åpning 2. Konstituering 3. Den aktuelle situasjon 4. Årsberetning Årsregnskap Innkomne Forslag Forslag til årsmøtet må være foreningen i hende senest 15. februar 7. Budsjett Valg 9. Avslutning INNLEIE NYE BESTEMMELSER FRA TEKST: MADS WIIK KLEVEN De nye bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven, likebehandlingsprinsippet, trer i kraft fra og gjelder for bedrifter som har til formål å drive utleie, bemanningsforetak. Fremover må man derfor gjøre flere avklaringer før innleie finner sted: 1. Drøfte behovet i forkant, før bedriften skriver avtale om innleie! Det skal skrives protokoll. «I protokollen bør det fremgå hva som er bemanningsbehovet, begrunnelsen for ikke å ansette, samt omfanget og varigheten for innleien/utsettingen.» 2. Er det innleie eller entreprise? 3. Leies det inn fra produksjonsbedrift eller bemanningsforetak? Ved innleie skal man tenke som om den innleide blir ansatt i bedriften plassering lønns- og arbeidsvilkår. Pensjon er unntatt. Virksomhet som har til formål å drive utleie AML Vanlige bemanningsforetak, som Adecco, Bergen Personal m.fl. Bedriften innrettet for å drive utleie Regelmessig utleie Ubegrenset hvor stor del av arbeidsstokken som kan leies ut. Virksomhet som ikke har til formål å drive utleie AML Sporadisk utleie og begrenset andel av arbeidsstokken Utleie pga ordresvikt (overskudd på arbeidskraft) Utleie mellom etablerte entreprenører, for eksempel. Vår jobb som tillitsvalgt er å stille spørsmål og få disse protokollført. Det er ikke vår jobb å være politi eller jurist. Det er bedriften som har ansvaret for å legge frem dokumentasjon, samt stå inne for om det er en reell entreprise, en reell produksjonsbedrift, eller et bemanningsforetak. Innleiebedriften må gi nødvendige opplysninger for å sikre grunnlag for likebehandling. Den tillitsvalgte hos innleier har innsynsrett. Innleiebedriften skal dokumentere de innleides lønns- og arbeidsvilkår til tillitsvalgte, på forespørsel. Vi oppfordrer alle om å gå i dialog med sin bedrift før nyttår for å sikre felles forståelse for det nye regelsettet, samt enighet om hvordan man praktisk skal sikre etterlevelse på bedriften. Unionen vil arbeide tett opp mot klubbene for å gi nødvendig rettledning og støtte. Vi skal også avholde en klubblederkonferanse i desember der dette tema blir gjennomgått. Kjenn din besøkelsestid! ENTREPRISE: Entreprenøren leder arbeidet Antall arbeidstakere er oppdragsgiver urelevant Klart avgrenset oppdrag Entreprenør har med egne arbeidstakere Fast pris Entreprenøren har ansvaret for resultatet/kvalitet Entreprenør benytter egne materialer og verktøy INNLEIE Oppdragsgiver leder arbeidet Bestemt antall arbeidstakere stilt til disposisjon Timepris eller timeavhengig pris Kontrollerer arbeidstid Ikke avgrensede arbeidsoppgaver Oppdragsgiver står til ansvar for det utførte arbeidet Oppdragsgivers materialer og verktøy benyttes 5

6 EN FLYTENDE BYGGEPLASS TEKST: ATLE WEDAA Vi har besøkt Backer Entreprenør AS på Stamsneset Næringspark. I landlige omgivelser ca 15 km fra Bergen sentrum på Søreidgrend finner vi en annerledes byggeplass. For første gang opplever jeg å gå «om bord» på en byggeplass! Jeg blir tatt vel imot av Tore Sæterstøl som er driftsleder på anlegget. Tore forteller at Backer Entreprenør AS begynte med flåtebygging tidlig på 1970 tallet. Den første flåten som ble slept ut fra Stamsneset gikk til Aker Stord som kunde og var en «transportflåte». Flåten var 20 x 50 meter og er fremdeles operativ, men brukes nå som «forflåte». I ble Backer Entreprenør AS oppkjøpt av Backe Gruppen som til sammen har ca 1000 ansatte. Backe Gruppen er lokalisert på Østlandet, Sør / Vestlandet og i Midt Norge og består av firmaer med lokal tilhørighet. Backe Gruppen er med dette et av Norges største konsern innen entreprenør virksomhet og eiendomsutvikling. Her hos Backer Entreprenør AS er det Torleif Lilleås som er administrerende direktør og bedriften har ca 62 ansatte. For tiden er Backer Entreprenør AS i gang med prosjekter både i Møllendalsveien 6, på Arnatveit, i Myrkdalen og på Hellen Skole. Men det er anlegget på Stamsneset og flåteproduksjonen her som har vekket vår nysgjerrighet. Tore forteller at det er litt «stas» blant de ansatte å få jobbe her på Stamsneset. Flåten de nå holder på med er på 17 x 40 meter. Den har en tørrvekt på 1311 tonn og en lastekapasitet på 130 tonn. Kunden er Engesund Fiskeoppdrett. Han beskriver dette mest som en «visningsflåte» da ca to tredjedeler av overbygget er viet til storkjøkken og restaurant. Dette innebærer dermed at flåten i tilegg til fiskeoppdrett også kan åpnes for tilkomst av publikum. Byggetiden på denne herligheten er ca 6. mnd. Da har det gått med ca 5000 timer til betongarbeide og ca 1200 timer til tømmerarbeide. I snitt har her vært 4 arbeidere på betong/armering og 4 5 på tømmerarbeidet. Tore forteller også at det å bygge slike flåter også byr på andre utfordringer. Her jobber en etter NS 9415 som er en skipsstandard og altså ikke etter vanlig norsk byggestandard. På min rundtur på flåten denne fredagen opplever jeg en kontrollert «hektisk» stemning. De siste avsluttende arbeidene er i gang. Rune Bratshaug holder på med de siste justeringene på en dør. En annen av våre medlemmer Tord Aksnes er i ferd med å spyle flåten utvendig og et rengjøringsbyrå holder på med innvendig rengjøring. Er det dette som kalles «Ship Shape» i det maritime vokalubaret? Under dekk finnes flere store rom. De fleste er ennå ikke innredet men her vil det nok være fremtidig forlagringsplass, forsiloer med mer. Videre finnes der også en del tekniske innstalasjoner. På dekk finner jeg det omtalte storkjøkkenet samt et stort tilstøtende rom som muligens skal romm e restauranten el ler være opphol dsrom? I front på flåten finnes det et mindre kjøkken og bad samt flere andre disponible rom. Her treffer jeg også på Arve Buene som er travelt opptatt med noe avsluttende arbeid i taket. Flåtens andre etasje domineres av nok et stort rom med store vidusflater. Mandag 22. oktober skal flåten slepes til Dyrøya øst ved Fitjar like i nærheten av Engesundet. Dette er ett slep på ca 38 nautiske mil og vil ta ca 10 timer. Når dette er unnagjort er produksjon nr. 78 fra Backer Entreprenør AS ferdig. Alt i alt har dette vært en ny og interessant «byggeplass» og ingen må komme å si at ikke byggebransjen er allsidig, så all honnør til Backer Entreprenør AS og de ansatte som har bygget denne «damen» eller nr. 78 som de kalte henne! 6

7 TOK SITT ANDRE FAGBREV, GÅR FOR DET TREDJE! TEKST: KJETIL DAHLE Vanligvis er det barna våre vi spør hva de skal bli når de blir store. Denne gang er det Terje Mjelde på 44 år vi spør. Han er midt i livet og fortsatt på jakt etter mer kunnskap og utdanning. I oktober tok han svennebrev i malerfaget med beste karakter. Han ønsker å få seg jobb i Nordsjøen, og sikter også på fagbrevet innen industrimalerfaget. Karrieren begynte i 1990 som pølsemakerlærling hos Gilde. Her fikk han sitt første fagbrev som pølsemaker og jobbet som det i ca. 10 år. Etter noen «hvileår» hos expert i Førde begynte han hos O. Paulsen malerfirma i Der ble han tillitsvalgt men valgte å slutte og begynte å jobbe for malerfirma Marøy. Sulten på ytterlig kunnskap ble han frikjøpt og fungerte en stund som hjelpemåler på målekontoret i Unionen. Da han kom tilbake til Marøy måtte han drive firmaet en periode p. g. a. arbeidsgiver var ute i permisjon. I oktober tok han altså svennebrev i maler faget. Heldigvis jobber jeg i en bedrift med tariff avtale for da får jeg lønn og dekket ut gifter til svenneprøven. Terje sine ambisjoner i arbeidslivet stopper ikke her. Jeg vil ut i Nordsjøen og når jeg har vært der ett par år vil jeg ta fagbrev i industrimalerfaget (overflatebehandling). Og ikke nok med det. På sikt håper jeg at jeg skal få meg FRO- SIO sertifikat. Det står for faglig råd for opplæring og sertifisering av inspektører innen overflatebehandling. Jeg må jo ha noe mindre fysisk arbeid å falle tilbake på når jeg blir «gammel» sier han. Jeg tror neppe at det var alt dette han drømte om da han begynte på skolen. Ja, ja vi andre som har stevet for å få ett fagbrev får bare ønske lykke til. NORGES BESTE OG VIKTIGSTE BETONGLÆRLING! TEKST: MADS WIIK KLEVEN Bård Langva Byrkjenes, TAF-lærling i Veidekke Entreprenør avd. Bergen og medlem i Unionen Fagforening, vant nylig NM i yrkesfag i betongfaget. Bård vant gull etter å ha forskalt en vegg med pilaster og utsparinger. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen har uttalt at dette er det viktigste Norgesmesterskapet som blir arrangert. Dermed må man kunne si at Bård er Norges beste og viktigste lærling. Vi er stolte over at Hordaland tok hjem seieren, og gratulerer alle deltakerne med vel utført konkurranse, samt en gratulasjon til ByggOpp Hordaland og EBA Vestenfjelske. Vi mener dette er et viktig arrangement som setter fokus på yrkesfagene på en god måte. Det er fremdeles et stort behov for flere betonglærlinger og vi håper denne flotte prestasjonen kan sette fokus på betongfaget og inspirere elever til å søke seg til betongfaget. NY BROSJYRE TIL AKKORDARBEID Målekontoret har fått laget en ny brosjyre for akkordarbeid. Den gir en kort redegjørelse på hva akkordarbeid er og hvilke fordeler det er ved å jobbe akkord. Målekontoret måler for følgende fag: Betong, murer, tømrer, maler og taktekkerfagene. Brosjyrene vil bli delt ut på de byggeplasser vi oppsøker. De kan også hentes eller bestilles på målekontoret. 7

8 UNIONEN FAGFORENING NR. 4 DESEMBER 2012 ÅRGANG 7 Juletrefesten Hold av søndag 6. januar, for da går foreningens juletrefest for medlemmers barn og barnebarn av stabelen. Festen avholdes i «Dragefjellet» på Scandic Bergen City, starter kl og er beregnet å vare fra to til to og en halv time og koster kr. 50,- for hvert barn. For de voksne blir det anledning å få kjøpt mat og drikke. Kanskje kommer nissen og en overraskelse til, - kommer DU? Påmelding på tlf , så tidlig som mulig, og senest onsdag 2. januar. Nærmeste parkeringsmulighet ved Sentralbadet i Klostergarasjen og under Grieghallen. INFORMACJE PO POLSKU! P O L S K S PA LT E Jesli pracujesz dla agencji pracy t ymczasowej, ta informacja jest dla ciebie TEKST ARNE JÆGER Jak już wcześniej pisaliśmy, od 1. stycznia 2013 roku zaczną obowiązywać ważne prawa. Są to prawa dotyczące wynajmu siły robo- wypłacić właściwe wynagrodzenie. Wynajęty związku zawodowego o warunkach, na jakich pracownik ma prawo wglądu w te informa- pracuje wynajęty pracownik. cje aby ustalić, czy istotnie dostaje to, co mu czej z agencji pracy tymczasowej. Zmieni się Informacji należy udzielić w celu zapewnie- więc 14 w Arbeidsmiljøloven (Norweskim pra- nia równego traktowania pracowników wyna- się należy. Musisz się o to upomnieć u swojego pracodawcy (agencji pracy tymczasowej). 2. Przedstawiciel związku zawodowego w wie pracy), który otrzyma 3 dodatkowe akapity jętych i pracowników stałych przedsiębiorstwa ( 14-12a c). zlecającego. Udzielane informacje są objęte ta- przedsiębiorstwie-zleceniodawcy, jeśli tego Są również zmiany w układach zbiorowych pracy w oparciu o tę samą zmianę w ustawie. Teraz ma być praktykowana zasada równego traktowania. Tekst ustawy mówi wyraźnie, że wynajęci jemnicą i mogą być wykorzystane wyłącznie w zażąda, ma wgląd w twoje warunki pracy i celu zapewnienia że, lub zbadania czy wymóg płacy. W ten sposób może sprawdzić, czy pra- równego traktowania jest dotrzymany. cujesz na właściwych warunkach/otrzymujesz Od 1 lipca 2013 zleceniodawcę obejmuje odpowiedzialność zbiorowa. Oznacza to, że jeśli właściwe wynagrodzenie. 3. Jeśli odkryjesz, że nie jesteś traktowany na pracownicy mają mieć zapewnione takie same przedsiębiorstwo dostarczające pracowników równi z innymi, musisz poinformować swoje- warunki w następujących kwestiach: czas pracy, nie wypłaca właściwego wynagrodzenia lub go pracodawcę (agencję pracy tymczasowej). nadgodziny, przerwy i odpoczynek, praca noc- wypłaty urlopowej, roszczenia można kierować 4. Jeśli w krótkim okresie czasu nie nastąpi żad- na, urlop, wynagrodzenie urlopowe, dni wolne i również w stosunku do przedsiębiorstwa zleca- na zmiana, powinieneś się skontaktować z wynagrodzenie za nie, płaca i pokrycie kosztów. jącego. Nie będzie to obowiązywało w przy- przedstawicielem związku zawodowego z padku upadłości agencji pracy tymczasowej. przedsiębiorstwie-zleceniodawcy. Jeśli sami Wynajęty pracownik ma mieć dostęp do wspólnych dóbr i usług, które przedsiębior- Będzie to dotyczyło wielu z naszych polskich podlegacie pod układ zbiorowy pracy, naj- stwo-zleceniodawca ma dla własnych pracow- i zagranicznych członków. Dlatego istotne pierw skontaktuj się przedstawicielem związ- ników, chyba że istnieją istotne i obiektywne jest, żebyście znali przepisy wchodzące w życie. przyczyny, które przemawiają przeciw temu. Oznacza to, że macie mieć płacone przynaj- Odpowiedzialność za przestrzeganie tych zasad ciąży na agencji pracy tymczasowej. 8 dawcy, poinformować je oraz przedstawiciela ku zawodowego we własnej firmie. 5. Jeśli ani w twoim przedsiębiorstwie, ani w mniej tyle, ile przedsiębiorstwo-zleceniodawca przedsiębiorstwie-zleceniodawcy płaci własnym pracownikom i macie pracować przedstawiciela związków zawodowych, a nie ma wciąż nic nie zmieniło się na lepsze, piszesz do Ustawa reguluje również kwestię obowiąz- zgodnie harmonogramem pracy w nim obo- ku udzielenia informacji oraz prawa wglądu wiązującym. Jeśli pracujecie w nadgodzinach, przedsiębiorstwa wniosek o wypłatę. Jedno- w informacje w przypadku takiego stosunku macie dostać wynagrodzenie za nadgodziny na cześnie kopię pisma wysyłasz do przedsiębior- najmu. W skrócie oznacza to, że agencja pracy równi ze stałymi pracownikami przedsiębior- stwa-zleceniodawcy. Ma to na celu poinformo- tymczasowej ma być poinformowana o warun- stwa-zleceniodawcy. Co w taki razie robić, aby wanie o łamaniu zasad równego traktowania. kach pracy i płacy obowiązujących w przedsię- dostać to, co się wam należy? biorstwie zlecającym, a wynajęty pracownik 1. Przedsiębiorstwo-zleceniodawca 6. Po 1. lipca 2013 również zleceniodawca bęma udo- na własne życzenia ma również otrzymać taką stępnić agencji pracy tymczasowej niezbęd- informację. Agencja pracy tymczasowej ma ne informacje dotyczące warunków pracy i również, na prośbę przedsiębiorstwa-zlecenio- płacy, aby agencja pracy tymczasowej mogła dzie odpowiedzialny za właściwe wypłacanie wynagrodzenia i wypłaty urlopowej. 7. Jeśli potrzebujesz pomocy lub porady, skontaktuj się z nami. Powodzenia.

Unionen NR. 1 APRIL 2013 ÅRGANG 8

Unionen NR. 1 APRIL 2013 ÅRGANG 8 Unionen NR. 1 APRIL 2013 ÅRGANG 8 Avd. 747 Fellesforbundet www.unionen.no fagforening UNIONEN FAGFORENING NR. 1 APRIL 2013 ÅRGANG 8 NYTT TLF.NR. 480 55 200 BOLIGMELDINGEN TEKST: MADS WIIK KLEVEN Fredag

Detaljer

Unionen KRIMINELLE TRUER VELFERDEN OG DE SERIØSE BEDRIFTENE. Forts. side 3

Unionen KRIMINELLE TRUER VELFERDEN OG DE SERIØSE BEDRIFTENE. Forts. side 3 Unionen NR. 1 APRIL 2014 ÅRGANG 9 Avd. 747 Fellesforbundet www.unionen.no fagforening UNIONEN FAGFORENING NR. 1 APRIL 2014 ÅRGANG 9 KRIMINELLE TRUER VELFERDEN OG DE SERIØSE BEDRIFTENE TEKST: ROGER JOHANSEN

Detaljer

Unionen NR. 3 SEPTEMBER 2013 ÅRGANG 8 HAR ARBEIDSKAMERATENE DINE RETT PÅ STREIKESTØTTE HVIS DET BLIR STREIK TIL VÅREN?

Unionen NR. 3 SEPTEMBER 2013 ÅRGANG 8 HAR ARBEIDSKAMERATENE DINE RETT PÅ STREIKESTØTTE HVIS DET BLIR STREIK TIL VÅREN? Unionen NR. 3 SEPTEMBER 2013 ÅRGANG 8 Avd. 747 Fellesforbundet www.unionen.no fagforening UNIONEN FAGFORENING NR. 3 SEPTEMBER 2013 ÅRGANG 8 HAR ARBEIDSKAMERATENE DINE RETT PÅ STREIKESTØTTE HVIS DET BLIR

Detaljer

Unionen NR. 3 SEPTEMBER 2014 ÅRGANG 9 OFFENTLIGE BYGGEPLASSER DOMINERT AV FIRMA, UTEN EGNE ANSATTE OG LÆRLINGER. Forts. side 3

Unionen NR. 3 SEPTEMBER 2014 ÅRGANG 9 OFFENTLIGE BYGGEPLASSER DOMINERT AV FIRMA, UTEN EGNE ANSATTE OG LÆRLINGER. Forts. side 3 Unionen NR. 3 SEPTEMBER 2014 ÅRGANG 9 Avd. 747 Fellesforbundet www.unionen.no fagforening UNIONEN FAGFORENING NR. 3 SEPTEMBER 2014 ÅRGANG 9 OFFENTLIGE BYGGEPLASSER DOMINERT AV FIRMA, UTEN EGNE ANSATTE

Detaljer

Unionen. NR. 4 desember 2009 ÅRGANG 4

Unionen. NR. 4 desember 2009 ÅRGANG 4 Unionen UNIONen FAGFORENING NR. 4 desember 2009 ÅRGANG 4 NR. 4 desember 2009 ÅRGANG 4 Avd. 747 Fellesforbundet www.unionen.no fagforening Har du krav på konfliktstøtte? Nå starter forberedelsene til å

Detaljer

Unionen. NR. 2 juni 2012 ÅRGANG 7. medlemmer, klubb og forening Velkommen til samarbeid. Fedje

Unionen. NR. 2 juni 2012 ÅRGANG 7. medlemmer, klubb og forening Velkommen til samarbeid. Fedje Unionen NR. 2 juni 2012 ÅRGANG 7 Avd. 747 Fellesforbundet www.unionen.no fagforening UNIONen FAGFORENING NR. 2 juni 2012 ÅRGANG 7 medlemmer, klubb og forening Velkommen til samarbeid Tekst: Stein Bruse

Detaljer

Unionen N R. 2. Forts. side 3

Unionen N R. 2. Forts. side 3 Unionen N R. 2 juni 2011 j u n i 2011 fagforening Avd. 747 Fellesforbundet www.unionen.no Landsmøter i Høyre og Frp vil endre norsk arbeidsliv! T e k st: A r n e J æ g e r De siste ukene har både Høyre

Detaljer

Unionen. De vil at alle ansatte skal ha 40 timers HMS-kurs. for dødsulykker i «Bygg og anleggs. fagforening

Unionen. De vil at alle ansatte skal ha 40 timers HMS-kurs. for dødsulykker i «Bygg og anleggs. fagforening Unionen UNIONen FAGFORENING NR. 1 februar 2008 ÅRGANG 3 NR. 1 Februar 2008 ÅRGANG 3 Avd. 747 Fellesforbundet fagforening De vil at alle ansatte skal ha 40 timers HMS-kurs 8 Tekst & Foto: roger pilskog

Detaljer

Unionen. NR. 4 desember 2008 ÅRGANG 3

Unionen. NR. 4 desember 2008 ÅRGANG 3 Unionen UNIONen FAGFORENING NR. 4 desember 2008 ÅRGANG 3 NR. 4 desember 2008 ÅRGANG 3 Avd. 747 Fellesforbundet www.unionen.no fagforening Lean Construction ny giv for produktivitet i byggebransjen? 8 Tekst:

Detaljer

Unionen. NR. 3 september 2009 ÅRGANG 4

Unionen. NR. 3 september 2009 ÅRGANG 4 Unionen UNIONen FAGFORENING NR. 3 september 2009 ÅRGANG 4 NR. 3 september 2009 ÅRGANG 4 Avd. 747 Fellesforbundet www.unionen.no fagforening Tariffoppgjøret 2010! 8 T e k s t: A r n e J æ g e r f o t o

Detaljer

BYGNINGSARBEIDEREN. Fokus på faste ansettelser og flere lærlinger side 4 Norge er bygd av ufaglærte side 10

BYGNINGSARBEIDEREN. Fokus på faste ansettelser og flere lærlinger side 4 Norge er bygd av ufaglærte side 10 Bygningsarbeideren 1-2013 1 Nr. 1-2013 10. årgang Returadresse: Møllergata 24 0179 Oslo BYGNINGSARBEIDEREN Fokus på faste ansettelser og flere lærlinger side 4 Norge er bygd av ufaglærte side 10 Svennebrev

Detaljer

Unionen. Et medlemskap som lønnet seg? NR. 1 April 2012 ÅRGANG 7. Avd. 747 Fellesforbundet www.unionen.no fagforening

Unionen. Et medlemskap som lønnet seg? NR. 1 April 2012 ÅRGANG 7. Avd. 747 Fellesforbundet www.unionen.no fagforening Unionen NR. 1 April 2012 ÅRGANG 7 Avd. 747 Fellesforbundet www.unionen.no fagforening UNIONen FAGFORENING NR. 1 April 2012 ÅRGANG 7 Velkommen! Tekst: Mads Wiik Kleven Det er alltid gledelig å ønske noen

Detaljer

Unionen. Kronerulling for oljeselskapene? fagforening. Avd. 747 Fellesforbundet www.unionen.no

Unionen. Kronerulling for oljeselskapene? fagforening. Avd. 747 Fellesforbundet www.unionen.no Unionen UNIONen FAGFORENING NR. 1 februar 2009 ÅRGANG 4 NR. 1 februar 2009 ÅRGANG 4 Avd. 747 Fellesforbundet www.unionen.no fagforening AKKORDARBEID I KRISETIDER akkordtariffene i historisk perspektiv

Detaljer

Arbeidsmiljøloven blir endra s. 17

Arbeidsmiljøloven blir endra s. 17 BYGNINGSARBEIDEREN 1-2015 1 Nr. 1-2015 12. årgang Returadresse: Møllergata 24 0179 Oslo Arbeidsmiljøloven blir endra s. 17 EØS-debatt, en avsporing for fagbevegelsen side 3 Personal Partner - et eksempel

Detaljer

BYGNINGSARBEIDEREN. Stockmanns Hammer s 14 & 15. Billig ble dyrt side 4

BYGNINGSARBEIDEREN. Stockmanns Hammer s 14 & 15. Billig ble dyrt side 4 BYGNINGSARBEIDEREN 1-2014 1 Nr. 1-2014 11. årgang Returadresse: Møllergata 24 0179 Oslo BYGNINGSARBEIDEREN Stockmanns Hammer s 14 & 15 Billig ble dyrt side 4 Peab setter ut tømrerarbeid til underentreprise

Detaljer

BygningsarBeideren. Boligpolitikk side 4 Akkordtariffene side 6. Satser på egne ansatte side 10 Nye satser side 13. BygningsarBeideren 2-2012

BygningsarBeideren. Boligpolitikk side 4 Akkordtariffene side 6. Satser på egne ansatte side 10 Nye satser side 13. BygningsarBeideren 2-2012 BygningsarBeideren 2-2012 1 Nr. 2-2012 9. årgang Returadresse: Møllergata 24 0179 Oslo BygningsarBeideren Boligpolitikk side 4 Akkordtariffene side 6 Satser på egne ansatte side 10 Nye satser side 13 2

Detaljer

BYGNINGSARBEIDEREN. Vi skal forsvare arbeidsmiljøloven s 12 & 13. Avslag på dagpenger? side 3 Nå har Klubben og tømrerne i Peab fått nok!

BYGNINGSARBEIDEREN. Vi skal forsvare arbeidsmiljøloven s 12 & 13. Avslag på dagpenger? side 3 Nå har Klubben og tømrerne i Peab fått nok! BYGNINGSARBEIDEREN 3-2014 1 Nr. 3-2014 11. årgang Returadresse: Møllergata 24 0179 Oslo BYGNINGSARBEIDEREN Vi skal forsvare arbeidsmiljøloven s 12 & 13 Avslag på dagpenger? side 3 Nå har Klubben og tømrerne

Detaljer

BYGNINGSARBEIDEREN. Tilbake til måling i AF. side 12-13

BYGNINGSARBEIDEREN. Tilbake til måling i AF. side 12-13 Nr. 3-2011 9. årgang Returadresse: Møllergata 24 10179 Oslo Bygningsarbeideren 3-2011 BYGNINGSARBEIDEREN Tilbake til måling i AF side 12-13 Sosial dumping på Fornebu side 4 Innleiekaos side 5 Tariffoppgjøret

Detaljer

God Jul. Østfold fagforening Nr - 3 2009. Vi ønsker våre medlemmer og samarbeidspartnere

God Jul. Østfold fagforening Nr - 3 2009. Vi ønsker våre medlemmer og samarbeidspartnere Medlemsblad for Østfold fagforening Nr - 3 2009 Ungdomskonferansen Tariffoppgjøret Regionale verneombud AOF din kompetansepartner Kryssord Statistikk, Østfold oppmålongskontor Vi ønsker våre medlemmer

Detaljer

FAGBLADET. Sommer i Telemark. Byggebransjen sliter, men det lysner i kampen mot sosial dumping. Telemark. Nr. 1 2014 Årgang 20

FAGBLADET. Sommer i Telemark. Byggebransjen sliter, men det lysner i kampen mot sosial dumping. Telemark. Nr. 1 2014 Årgang 20 FAGBLADET Nr. 1 2014 Årgang 20 Telemark Sommer i Telemark Byggebransjen sliter, men det lysner i kampen mot sosial dumping innhold 02 Redaktørens Lille Hjørne 03 Leder Avd. 8 Telemark 04 Leder Avd. 39

Detaljer

Unionen. Valgkampens kvaler. Lo-kongressen et politisk veksted. mener alle partiene det samme? fagforening. 8 Tekst: Roger Pilskog

Unionen. Valgkampens kvaler. Lo-kongressen et politisk veksted. mener alle partiene det samme? fagforening. 8 Tekst: Roger Pilskog Unionen UNIONen FAGFORENING NR. 2 juni 2009 ÅRGANG 4 NR. 2 juni 2009 ÅRGANG 4 Avd. 747 Fellesforbundet www.unionen.no fagforening Valgkampens kvaler mener alle partiene det samme? 8 Tekst: Roger Pilskog

Detaljer

Anne Mette Ødegård og Øyvind M. Berge. Useriøsitet i bemanningsbransjen En casestudie i bygg

Anne Mette Ødegård og Øyvind M. Berge. Useriøsitet i bemanningsbransjen En casestudie i bygg Anne Mette Ødegård og Øyvind M. Berge Useriøsitet i bemanningsbransjen En casestudie i bygg Anne Mette Ødegård og Øyvind M. Berge Useriøsitet i bemanningsbransjen En casestudie i bygg Fafo-notat 2010:05

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

BYGNINGSARBEIDEREN. Ta vare på fagkunnskapen s 14 & 15. De nye satsene side 3 Hvor ble det av Oslos teglindustri? side 6

BYGNINGSARBEIDEREN. Ta vare på fagkunnskapen s 14 & 15. De nye satsene side 3 Hvor ble det av Oslos teglindustri? side 6 BYGNINGSARBEIDEREN 2-2014 1 Nr. 2-2014 11. årgang Returadresse: Møllergata 24 0179 Oslo BYGNINGSARBEIDEREN Ta vare på fagkunnskapen s 14 & 15 De nye satsene side 3 Hvor ble det av Oslos teglindustri? side

Detaljer

Samleskinnen. Billedtekst billedtekst billedtekst. Fra lærlingemøtene som ble avholdt i september. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Billedtekst billedtekst billedtekst. Fra lærlingemøtene som ble avholdt i september. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 3/2011 Årgang 16 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Billedtekst billedtekst billedtekst Fra lærlingemøtene som ble avholdt i september. Dette er noe av det du kan lese om i

Detaljer

FAGBLADET. Det går mot KALDERE tider også i ARbEiDsLivEt. Telemark. Nr. 2 2013 Årgang 19

FAGBLADET. Det går mot KALDERE tider også i ARbEiDsLivEt. Telemark. Nr. 2 2013 Årgang 19 FAGBLADET Nr. 2 2013 Årgang 19 Telemark Det går mot KALDERE tider også i ARbEiDsLivEt innhold 02 Redaktørens Lille Hjørne 03 Leder Avd. 8 Telemark 04 Leder Avd. 39 Telemark 05 Journalisten 05 Vernespalten

Detaljer

Mer kamp og kultur for Opposisjonsbyggerne!

Mer kamp og kultur for Opposisjonsbyggerne! Mer kamp og kultur for Opposisjonsbyggerne! Gratulerer med overstått; Tømrer og Byggfagforeningen (se midtsidene) Gamleformannen retter side 5 Vikarbyrådirektivets utfordringer side 16 Vi må prioritere

Detaljer

NR. 6 JUNI 2009 24. ÅRGANG WWW.MAGASINETT.ORG. Martin klar for yrkes-ol. Går for gull

NR. 6 JUNI 2009 24. ÅRGANG WWW.MAGASINETT.ORG. Martin klar for yrkes-ol. Går for gull NR. 6 JUNI 2009 24. ÅRGANG WWW.MAGASINETT.ORG Martin klar for yrkes-ol Går for gull i Calgary side 24-27 s a k e r leder Trynefaktor satt i system 3 Slik blir arbeidslivet med Frp 10 Politi eller kamerat?

Detaljer

Samleskinnen. Leif Egil Thorsen i aksjon under aksjonsuka. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Leif Egil Thorsen i aksjon under aksjonsuka. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 3/2012 Årgang 17 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Orden på arbeidsplassen. Stillas uten tilstrekkelig sikring. Leif Egil Thorsen i aksjon under aksjonsuka. Dette er noe av

Detaljer

BYGGFAG - TARIFF. Hvem er vi? Moderasjon?

BYGGFAG - TARIFF. Hvem er vi? Moderasjon? 1 BYGGFAG - TARIFF Byggfag 2012 tarfiff 2011 Hvem er vi? Det har blitt en tradisjon at Landskonferansene for betongfag, malere, murere, tømrere og rørleggere utgir tariffavis i forkant av tariffoppgjøret.

Detaljer