GODKJENT REFERAT FRA MØTE I FOU UTVALGET VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GODKJENT REFERAT FRA MØTE I FOU UTVALGET VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO 19.4. 2012"

Transkript

1 KU-/FOU-UTVALGET GODKJENT REFERAT FRA MØTE I FOU UTVALGET VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO Møtet ble holdet i møterom på Styrerommet kl Tilstede: Cecilie Broch Knudsen (leder) Martina Maria Keitsch Cecilia Roos Anders Wiklund Dag Erik Elgin Hans Hamid Rasmussen Linda Thu (sekretær) Grete Refsum (FoU-rådgiver - observatør) Torben Lai (seksjonsleder observatør) Hanne Storm Ofteland (biblioteket observatør) Njål Sparbo måtte melde sykdomsforfall. Orienteringssaker : - Nasjonalt råd for kunstnerisk utviklingsarbeid: Cecilie Broch Knudsen orienterte om sakliste til møte i Nasjonalt råd for kunstnerisk utviklingsarbeid Noen av sakene: - Sammensetning av rådet - En PhD grad for fremtidens behov, Rapport for UHR - Registrering av kunstnerisk utviklingsarbeid i CRIStin/NVI - OECDs vitenskapsklassifisering / Norsk inndeling i vitenskapsdisipliner - Forskningsmeldingen Nytt fra Forskningsutvalget i UHR v/grete Refsum Grete Refsum orienterte om planlagt seminar på Svalbard med deltakelse fra NUAS, EUA og ERA (?) der Nordisk Ministerråds rapport: Vilja til forskning og Nordområdesatsing skal diskuteres, samt Horisont 2020 (EUs rammeprogram for forskning og innovasjon). - Nytt om rapportering/registrering av KU/FoU Hanne Storm Ofteland redegjorde for rapportering av KU/FoU og viste hvordan dette ser ut i nåværende CRIStin, både samlerapportering av resultat og presentasjon av prosjekter. 6/2012 Godkjenning av referat Referat fra møtet ble godkjent (Vedlegg 1) 7/2012 FoU statistikk NIFU STEP Frist for NIFU STEPs FoU undersøkelse for 2011 er Lagt fram for FoUutvalget til orientering. 8/2012 Rapporter og oppfølging av FoU/KU-prosjekter 1

2 I tillegg til rapportering i CRIStin/NVI er Årsrapport for FoU 2011 er lagt ut som pdf fil på: der side 3 har en oversikt. Dokumentasjon og enkeltrapporter ble lagt fram for utvalget: Ellen Klingenberg Transformasjon av interiører i eksisterende og verneverdige bygg (prosjekt) Svein Gusrud: Chairs Reflection on Furniture Design, Ikaros forlag, ISBN (publikasjon) Anne Knudsen: Artist s Book Dummy ble lagt fram. Utvalget forventer snarlig ferdigstillelse av boka med den støtten som allerede er gitt. Heidi Haraldsen: Rapporten Veiledning og vurdering i kunstopplæring og kunstutdanning (88s) (prosjekt) Poul Jensen: Fra pottemaker til forsker i keramisk kunst. Retrospektiv refleksjon og analyse av egen virksomhet. Utkast til innholdsfortegnelse og innledningstekst ble lagt fram. Det nye utvalget regner med at det videre arbeidet fremlegges i en ny søknad. Utvalget berømmet særlig Ellen Klingenbergs innsendte presentasjon/paper CONSERVATON OF CULTURAL MEMORIES IN INTERIORS - A CHALLENGE FOR NEW USE som ble lagt fram på i IE(Interiour Educators) International Conference Reinventing Architecture and Interiors: the past, the present and the future, Ravensbourne, mars /2012 Første tildelingsrunde 2012 Det var kommet inn søknader for til sammen kr ,00 som fordelte seg slik: - Konferansestøtte: kr Prosjektstøtte: kr Publikasjonsstøtte: kr For 2012 har utvalget et budsjett på kr hvorav det pr gjensto kr ,00, A disse var kr (kr kr ) bundet opp. Det gjensto derfor kr Utvalget vedtok å avsette om lag halve beløpet til fordeling i dette møtet og halve beløpet ved oktobermøtet. Med søknadsbeløp nesten fire ganger det utvalget har å forvalte, kunne bare få søknader innvilges støtte. Ved fordeling la utvalget la til grunn styrken av FoU/KU elementet i søknaden og avdelingenes prioriteringer. Utvalget vedtok støtte på til sammen Kr (konferansestøtte: kr , prosjektstøtte: kr publikasjonsstøtte: kr 0). (Se også vedlagte tabelloversikt) Konferansestøtte: Coolest Corner 3 v/heidi Sand/Jørn Mortensen/Ingjerd Hanevold m.fl. Vedtak: Behandling av søknaden utsettes til neste tildelingsmøte(oktober). Utvalget ønsker en klarere beskrivelse av de ulike støttespillernes rolle/ansvar i konferansen og presisering av postene i budsjettet/budsjettdeling, herunder grunnlaget for kostnadskalkylene. Design Colloquium v/maziar Rain/Kirsti Bræin m.fl Vedtak: Utvalget tildeler støtte på inntil kr til en to-dagers konferanse Design Colloquium under forutsetning av at designavdelingens egen fagstab får en tydeligere og mer aktiv rolle i den faglige gjennomføringen av konferansen som direkte bidragsytere/ 1 Oslo Acting Festival (juni 2012), forhåndsløfte gitt i Drift FoU-utvalget 2

3 forelesere/moderatorer. Utvalget stiller også et stort spørsmål ved størrelsen på de samlede utgifter til honorar til de enkelte foreleserne (grunnhonorar + honorar for presentasjon og skriving). Støtten gis til avdelingen som refusjon av dokumenterte utlegg i forbindelse med seminaret på inntil kr Sammenføyninger. Øye, Hånd & pust v/theo Barth/Sigurd Strøm Hvordan få høyre og venstre hjernehalvdel til å fungere på en likeverdig måte v/hanne Riege. Forskningsseminar v/gianluca Iumiento Vedtak: Utvalget tildeler støtte på inntil kr til et to-dagers forskningsseminar for teater og skuespillerfag under forutsetning av at avdelingens egen fagstab får en tydeligere og mer aktiv rolle i den faglige gjennomføringen av seminaretsom direkte bidragsytere/ moderatorer. Utvalget ser det som en fin anledning også for fagansatte å kunne presentere egne FoU/KU prosjekt for diskusjon og innspill. Kunsthøgskolens egne fagansatte kan ikke motta tilleggshonorar for slikt, med mindre de er i redusert stilling og arbeidet med/i seminaret foregår utenfor den stillingsrammen de har. Støtten gis til avdelingen som refusjon av dokumenterte utlegg i forbindelse med seminaret på inntil kr Prosjektstøtte Digital strikking. Fortid, nåtid og framtid v/dagfinn Skoglund Vedtak Utvalget tildeler støtte til prosjektet med inntil kr til frikjøp av tid ( vikarstipend ) ca 1 mnd og til å foreta en første studiereise. Støtten forutsetter at det skrives et kompendium med basis i denne og det arbeidet som er påbegynt og at denne legges fram for utvalget, før eventuell ny søknad sendes inn. Støtten gis til avdelingen som refusjon av dokumenterte utlegg i forbindelse med vikar og studiereise på inntil kr Øye, hånd & pust - møbelfag som mikroarkitektur v/theo Barth og Sigurd Strøm Vedtak: Utvalget tildeler inntil kr til prosjektet. Støtten tildeles avdeling DESIGN til frikjøp av tid ( vikarstipend ) for søkerne. Støtten forutsetter at det leies inn vikar for søkernes undervisnings-/veiledningsdel av stillingene, slik at prosjektet ikke fører til økt stillingsprosent for søkerne. Støtten gis som refusjon av dokumenterte utlegg i forbindelse med vikar på inntil kr Wittgenstein approached on certainity (architect in thinking) v/susanne Winterling Vedtak: Utvalget tildeler inntil kr til feltarbeid og kjøp av varer og tjenester i forbindelse med gjennomføring av prosjektet. Støtten gis til avdelingen som refusjon av dokumenterte utlegg i forbindelse med prosjektet. Lyttehull - Ekko v/ Jeanette Christensen Vedtak: Utvalget tildeler inntil kr til materialer og utstyr i forbindelse med gjennomføring av prosjektet. Støtten gis til avdelingen som refusjon av dokumenterte utlegg i forbindelse med prosjektet. The Revolving Restaurant and Cinéma Trouvé 3

4 v/sunne Bull Vedtak: Utvalget tildeler inntil kr til prosjektet. Støtten tildeles avdeling KUNSTAKADEMIET til frikjøp av tid ( vikarstipend ) for søkeren. Støtten forutsetter at det leies inn vikar for søkernes undervisnings-/veiledningsdel av stillingene og ikke fører til økt stillingsprosent for søkeren og gis avdelingen som refusjon av dokumenterte utlegg til vikar på inntil kr Black Book v/jan Kolstad Horizon - Blue, Black, Pink and White v/paul Scott Voxelcrawler v/trine Wester Vedtak: Utvalget tildeler inntil kr i støtte til prosjektet, med den begrunnelse at det representerer en kompetanse vi ønsker å bygge ut. Prosjektleder vurderer i samarbeid med avdeling KUNSTFAG den beste utnyttelsen av tildelte midler i forhold til budsjettpostene materialer, utvidet FoU-tid og lønnsmidler(trond Mikkelsen). Støtten gis til avdelingen som refusjon av dokumenterte utlegg i forbindelse med prosjektet. Prosjekt skuespillerlinjen v/morten Krogh Sang i teateret v/hege Tunaal Vedtak: Utvalget tildeler støtte på kr som meromkostning til kjøp av utstyr og billetter i forbindelse med gjennomføring av prosjektet som har fått støtte tidligere. Shakespeare s Hamlet v/gunnes, Andreassen, Riege, Lognvik Vedtak: Behandling av søknaden utsettes til neste tildelingsmøte (oktober) Operahøgskolens 50-års jubileum v/sture, Manlova; Petersen Vedtak: Utvalget tildeler inntil kr til forprosjekt om Operahøgskolens 50-årsjubileum. Utvalget forutsetter at FoU-dimensjonen blir tatt med i planleggingen og ivaretatt i forbindelse med markeringen i Støtten gis til avdelingen som refusjon av dokumenterte utlegg i forbindelse med prosjektet. Publikasjonsstøtte Workshop. Sammenføyinger øye, hånd og pust v/theo Barth og Sigurd Strøm 3/2012 forts Utkast til KU/FoU-strategi: Saken tas opp i eget møte der utvalget får mulighet til å diskutere prinsipielle saker. Dette møtet berammes til kl Lt/

5 KU-/FOU-UTVALGET VEDLEGG 1 GODKJENT REFERAT FRA MØTE I FOU UTVALGET VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO Møtet ble holdet i møterom på Møterom administrasjonen kl Tilstede: Cecilie Broch Knudsen (leder) Martina Maria Keitsch Anders Wiklund Dag Erik Elgin Hans Hamid Rasmussen Annelise Bothner-By Linda Thu (sekretær) Grete Refsum (FoU-rådgiver - observatør) Torben Lai (seksjonsleder observatør) Hanne Storm Ofteland (biblioteket observatør) Orienteringssaker : - Nasjonalt råd for kunstnerisk utviklingsarbeid: Cecilie Broch Knudsen refererte fra konstituerende møte i Nasjonalt råd for kunstnerisk utviklingsarbeid (Foreløpig referat vedlegg 1) - Nytt fra Forskningsutvalget i UHR v/grete Refsum Grete Refsum refererte fra møte i Forskningsutvalget der en av hovedsakene var framlegging av rapporten og innstilling: Én PhD grad for fremtidens behov. - Nytt om rapportering/registrering av KU/FoU Hanne Storm Ofteland orienterte om rapportering av KU/FoU fro 2011 så langt. Foreløpig noe nedgang fra i fjor, men dette vil forhåpentligvis ta seg opp med purring fra dekanene. Generell diskusjon om forståelse av hva som kan rapporteres. Ren kunstnerisk aktivitet eller design kan også rapporteres som KU. Forutsetningen er en offentliggjøring. Viktig både for skolen og den enkelte ansatte at KU/FoU synliggjøres. Annelise Bothner-By tok opp de ulike arenaene for KU/FoU, hvor det kan være en helt spesifikk målgruppe for verket, mens den kritiske refleksjonen er knyttet til fagfeller og fagfellevurdering. 1/2012 Godkjenning av referat Referat fra møtet ble godkjent (Vedlegg 2) 2/2012 Avdelingenes uttalte hovedsatsingsområder innenfor KU/FoU Avdelingenes beskrivelser til Kvalitetsrapport 2011 og Plan 2012 ble diskutert (se også sak 3/2012). Utvalget skulle ønske en tydeligere markering av planlagte faglige hovedsatsingsområder og prioriteringer for KU/FoU, med basis i fagkompetanse i 5

6 avdelingen og eventuelle planer for tverrfaglig samarbeid innen KU/FoU. Utvalget foreslår at det også fokuseres på dette når arbeidet med rapport og plan begynner i oktober. 3/2012 Utkast til KU/FoU-strategi: Hovedpunkter for handlingsplan. De foreslåtte punktene i den strategiske plan for Kunsthøgskolen i Oslo ble diskutert. Disse er: Kvalitet/Produksjon Diskusjon/Diskurs Møteplasser/Nettverk Ressurser Formidling KU og FoU i undervisningen I avdelingenes planer for 2012 skisseres flere aktiviteter som bør inkorporeres i handlingsplanen. Det utarbeides et utkast til handlingsplan der disse aktivitetene tas med sammen med innspill fra diskusjonen(e) i ledermøtene. Sekretæren arbeider videre med utkastet som sendes medlemmene før neste møte. 4/2012 Forslag til revisjon av retningslinjer/søknadsskjema m/veiledning + faste formuleringer i tildelingsbrev Diskusjon av forslag til mindre revideringer og språklige endringer i retningslinjene for KU/FoU og søknadsskjema. Administrasjonen ble gitt fullmakt til å fullføre arbeidet og innarbeide de kommentarene som kom fram i møtet. Dette er også under oversettelse til engelsk og revisjonene/endringene må avspeiles i disse. (Forslag til reviderte retningslinjer sendes separat senere). 5/2012 Søknadsbehandlinger - Søknader utsatt fra forrige møte From the Coolest Corner del 2 Coolest Corner har allerede fått støtte til Hot Week. Utvalget stiller seg positiv til videre støtte av prosjektet men da innenfor de rammene som gjelder for støtte fra FoU-utvalget. Støtte kan gis til andel ekstern prosjektleder for konferansen og til nettside med inntil kr Noe støtte ble innvilget til teoriproduksjon, men da som støtte til fagfellevurdering, språkvask, trykk o.l. med kr Utvalget dekker ikke støtte til eksterne skribenter. Til orientering kan nevnes at i konferansesammenheng forventes det at innledere/forelesere/foredragsholdere bidrar med innleggene sine i rapport/publikasjon fra konferansen uten ytterligere vederlag. Siri Hermansens søknad om publikasjonsstøtte for Chernobyl Mon amour ble avvist med begrunnelse av at dette er en del av avslutning av et stipendiatprosjekt og bør derfor finansieres av stipendiatens og/eller avdelingens budsjett. Evt. at stipendiaten/avdelingen søker tilleggsstøtte fra Programstyret. Neil Forests søknad om publikasjonsstøtte til Manufacturing topographies ble diskutert. Det ble vedtatt å gjøre søkeren oppmerksom på at utvalget ikke gir støtte til eksterne skribenter. Regnestykket i budsjettet stemmer heller ikke, og 6

7 siden dette er noe fram i tid og avhenger av framdrift i FoU-prosjekt, ble det vedtatt å be søker sende inn revidert budsjett. Anne Grete Eriksens søknad om overføring av støtte til 2012 og noe utvidet støttebeløp ble innvilget Totalt støttebeløp blir da kr Eventuelt Ellen Klingenberg har søkt utsettelse med regnskap for vikar til høsten 2012, siden hun har gjort FoU på egentid dvs. firmatiden og ikke får kompensert tiden før til høsten Dette ble innvilget. Diskusjon om dokumentasjon av KU-/FoU prosjekter og hvordan dette er må være en del av selve prosjektet, og ikke et haleheng. Diskusjon om språkbruk i forbindelse med registering og rapportering. Punktene om dette i tildelingsbrevet skal styrkes i positiv retning. Neste møte er berammet til kl Lt/

Kunsthøgskolen Rapport 2013 Plan 2014

Kunsthøgskolen Rapport 2013 Plan 2014 Kunsthøgskolen Rapport 2013 Plan 2014 Dato 03.03.2014 Innholdsfortegnelse Del 1 Innledning... 3 1 Oppsummering... 4 2 Rapport fra styrets arbeid... 6 Del II Rapport 2013... 7 1 Utdanning... 8 2 Kunstnerisk

Detaljer

Søknad om. Akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet. Akkreditering som vitenskapelig høyskole. Oppdatert 11.12.

Søknad om. Akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet. Akkreditering som vitenskapelig høyskole. Oppdatert 11.12. Søknad om Akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet Akkreditering som vitenskapelig høyskole Oppdatert 11.12. 2014 Gardar Eide Einarsson: «This Is It» (2012). Foto: Kjetil Helland/Kunsthøgskolen

Detaljer

(forsidebilde - sett inn!) Avdeling: Kvalitetsrapport 2013 Plan 2014. Oppdatert 08.11.2013. Om kvalitetsarbeidet ved avdelingen

(forsidebilde - sett inn!) Avdeling: Kvalitetsrapport 2013 Plan 2014. Oppdatert 08.11.2013. Om kvalitetsarbeidet ved avdelingen (forsidebilde - sett inn!) Avdeling: Kvalitetsrapport 2013 Plan 2014 Oppdatert 08.11.2013. Om kvalitetsarbeidet ved avdelingen Kvalitetsarbeid handler om å ha gode rutiner og bred deltakelse for å nå Kunsthøgskolens

Detaljer

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014 Tilstede: Dekan Heidi Haavardsen (leder) Dekan helsefag, Kristin Bratseth (nestleder) Dekan Solrun Valen Førsteamanuensis

Detaljer

Styremøte nr. 1/2012

Styremøte nr. 1/2012 Styremøte nr. 1/2012 Tid: Mandag 27. februar kl. 10:00-15:30, middag kl. 16:00 18:00 Tirsdag 28. februar kl. 09:00 16:00 Sted: Mandag - Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Tirsdag - Honne hotell og konferansesenter

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig

Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig høgskole Til NOKUT 15.05.2013 1. Innledning 1.1 Om søknaden

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15. Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN

S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15. Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN Forslag til vedtak: a) Styret gir rektor fullmakt til å fortsette vurderingen om opprettelse av ph.d.-program

Detaljer

Undersøkelse TILDELING AV REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER TIL EUROSTARPROSJEKTET INFUSE

Undersøkelse TILDELING AV REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER TIL EUROSTARPROSJEKTET INFUSE Hedmark Revisjon IKS Undersøkelse TILDELING AV REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER TIL EUROSTARPROSJEKTET INFUSE Hedmark Revisjon IKS Kildev. 84 2340 LØTEN Tlf.: 62 43 58 00 Utarbeidet 08. november 2012 U. OFF

Detaljer

K V AL I T E T S R AP P O R T o g P L AN 2 0 0 8-2 0 0 9

K V AL I T E T S R AP P O R T o g P L AN 2 0 0 8-2 0 0 9 Styresak 77/2008 - VEDLEGG 4 K V AL I T E T S R AP P O R T o g P L AN 2 0 0 8-2 0 0 9 I Kvalitetsrapport og plan gis en rapport om Kunsthøgskolens måloppnåelse og om gjennomførte og planlagte tiltak for

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET Dato: 25.11.2014 Sted: Adamstuen, Gjesteserveringen Tid: 0900-1300 inkl lunsj Faglig innlegg: Finn-Arne Weltzien, professor, BasAm SAKSLISTE Saker 46/2014 Godkjenning

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Oslo, 17. oktober 2008

Deres ref: Vår ref: Oslo, 17. oktober 2008 Styrets medlemmer og varamedlemmer til orientering Deres ref: Vår ref: Oslo, 17. oktober 2008 Innkalling til ekstraordinært styremøte 4-2008 - 22. oktober 2008 Vi innkaller til ekstraordinært styremøte

Detaljer

PRINSIPPER FOR BUDSJETTERINGEN

PRINSIPPER FOR BUDSJETTERINGEN 1. INNLEDNING 3 1.1. PLAN- OG BUDSJETTARBEIDET 3 1.2. KAP 260 BUDSJETTRAMME KUNSTHØGSKOLEN I BERGEN 3 1.3. KAP 281 MIDLER TIL PROGRAM FOR KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID 4 1.4. STYRINGSREDSKAP 4 1.5. INFRASTRUKTUR

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006

Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006 Styrets medlemmer og varamedlemmer til orientering Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006 Innkalling til styremøte 4-2006 - 7. september 2006 Vi innkaller med dette til styremøte på SIFO Torsdag 7.

Detaljer

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/13 12. FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/13 12. FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/13 12. FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS Tilstede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Oda Marie Often, Bent Ringvold, Jon Syversen, Gro- Helen

Detaljer

Møte i styringsgruppen for Biblioteksystemkonsortiet 2011-02-07 Referat

Møte i styringsgruppen for Biblioteksystemkonsortiet 2011-02-07 Referat Oppdatert: 2011-02-18 Møte i styringsgruppen for Biblioteksystemkonsortiet 2011-02-07 Referat Sted: BIBSYS, Abelsgt. 5, Trondheim Dato: Mandag 7. februar 2011 Tid: 10:00 15:00 Referent: Hege Johannesen

Detaljer

Innkalling til avdelingsråd LUNA

Innkalling til avdelingsråd LUNA Innkalling til avdelingsråd LUNA Tid 22.03.10 kl 1300 Sted Midtbyen skole, møterom MB21 Innkalt av Dekan LUNA Referent Espen Kristiansen Møteleder Dekan Saksnr Deltakere Medlemmer av avdelingsrådet Øvrige

Detaljer

Audiovisuelle fortellinger. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Lillehammer November 2014

Audiovisuelle fortellinger. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Lillehammer November 2014 NOKUTs tilsynsrapporter Audiovisuelle fortellinger Mastergradsstudium ved Høgskolen i Lillehammer November 2014 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene. Dette gjør vi blant

Detaljer

Design avgangsutstilling juni 2013. Avdeling for Design: Kvalitetsrapport 2013 Plan 2014

Design avgangsutstilling juni 2013. Avdeling for Design: Kvalitetsrapport 2013 Plan 2014 Design avgangsutstilling juni 2013 Avdeling for Design: Kvalitetsrapport 2013 Dato 08.11.2013 Om kvalitetsarbeidet ved avdelingen Kvalitetsarbeid handler om å ha gode rutiner og bred deltakelse for å nå

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Sortland - ressurskommune for universell utforming 2009-20013. Rapport 2009/2010 SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Skolekvartalet: Ungsomsskolen under bygging- febr 2011

Detaljer

Meldt forfall: Styremedlem Geir Haugsbakk vara Øyvind Tønnesson deltar.

Meldt forfall: Styremedlem Geir Haugsbakk vara Øyvind Tønnesson deltar. Til høgskolestyret Lillehammer, 4. mars 2014 Innkalling til møte i Høgskolestyret 11. mars 2014 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Synnøve Brenden, Peter Nicolai Arbo, Marit

Detaljer

INCENTIVER FOR FORSKNING OG PUBLISERING VEILEDNING

INCENTIVER FOR FORSKNING OG PUBLISERING VEILEDNING INCENTIVER FOR FORSKNING OG PUBLISERING VEILEDNING 1. Bakgrunn Forskning og publisering er nå kommet inn som en komponent i budsjettmodellen fra departementet. Det innebærer at publikasjonsmengde har direkte

Detaljer

Til fakultetsstyret HF

Til fakultetsstyret HF Til fakultetsstyret HF Dato: 17. desember 2013 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF-sak 4/2014 Journalnr.: 2013/5628 Saksbehandler: Ewelyn Jordal NY FOU-SEKSJON VED FAKULTET FOR HELSEFAG Forslag til vedtak: 1. Fakultetsstyret

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015.

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Veileder Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1

Detaljer

ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING

ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING 1 HALDEN KOMMUNE ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING 1. mars 2013 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen

Detaljer

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Driftskomiteens medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 16.06.2010 Tid: 09:00

Detaljer

Budsjett og økonomireglement. Hammerfest kommune (Utkast)

Budsjett og økonomireglement. Hammerfest kommune (Utkast) Budsjett og økonomireglement Hammerfest kommune (Utkast) Vedtatt av Hammerfest kommunestyre **.**.2011 Innhold 1. Hjemmel... 3 2. Formål... 3 3. Gyldighetsområde... 3 4. Sammenheng mellom kommunens planer

Detaljer

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor HEMNE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hemne kommune Møtedato/tid : Fredag 8. desember 2006, kl. 09.00 Møtested/lokaler : Hemne rådhus, møterom i 1. etasje (kulturbygget)

Detaljer

Styremøte HiG mandag 12.12.05 kl 12.00 15.30. Vi starter med lunsj kl 11.00. Styremøte HiG og HiL mandag 12.12.05 kl 16.00 19.00

Styremøte HiG mandag 12.12.05 kl 12.00 15.30. Vi starter med lunsj kl 11.00. Styremøte HiG og HiL mandag 12.12.05 kl 16.00 19.00 Styremøte nr. 7/2005 Tid: Styremøte HiG mandag 12.12.05 kl 12.00 15.30. Vi starter med lunsj kl 11.00. Styremøte HiG og HiL mandag 12.12.05 kl 16.00 19.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, nytt møterom på toppen

Detaljer

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Sammendrag:...1 1. Bakgrunn og formål...1 1.1 Oppdraget...1 1.2 Organisering av utredningsarbeidet...2 1.3 Status og utfordringer...2 1.4 Formålet...4

Detaljer