Månedsrapport for oktober 2016

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Månedsrapport for oktober 2016"

Transkript

1 Månedsrapport for ober 2016 Markedskommentar Bekymring for at Donald Trump skal vinne presidentvalget Uendrete renter fra FED og ECB Høyere langrenter Økonomisk tilstand Med sentralbanker på hold og stigende inflasjon, ettersom effekten av fallende energipriser er i ferd med å gi seg, har de lange rentene steget mye i ober. Som en motpost til dette har usikkerheten rundt utfallet av det amerikanske valget økt de siste ukene Nyhetsstrøm makroindikatorer Norge Eurosonen USA USA Den 2. ember holdt som ventet FED (den amerikanske sentralbanken) renten uendret på et nivå mellom 0,25-0,50 prosent (0,38 prosent). Nok en gang påpeker sentralbanken at argumentene for økning av rentene har styrket seg, men valgte likevel å vente for å se ytterligere bevis på at økonomien fortsetter å utvikle seg positivt. Det styrker sannsynligheten for en renteøkning i ember års rente i % Norge Europa USA Japan I tember var inflasjonen 1,5 prosent på årsbasis. Den lave inflasjonen skyl lave energipriser, men effekten av lav oljepris forventes å gradvis forsvinne i løpet av de neste månedene. Kjerneinflasjonen falt til 2,2 prosent. Sentralbankens fortrukne mål for prisvekst er deflatoren for privat forbruk. Denne har steget kert og kommet opp i 1,7 prosent, noe under FEDs mål på 2 prosent. Case-Shiller indeksen, som viser utviklingen i de amerikanske boligprisene, har steget 5,2 prosent siste år. Dette er en svak økning etter en flat periode gjennom våren og sommeren. Arbeidskedet var som ventet i tember. Sysselsettingen steg med personer, mens de foregående månedene ble nedrevidert med Timelønnen viste en svak bedring. Arbeidsløsheten steg til 5,0 prosent. Dette er en utvalgsundersøkelse, og de to undersøkelsene kan derfor tidvis vise ulik utvikling.

2 Markedene priser inn 70 prosent sannsynlighet for en renteøkning i ember. Det ser ut som FED er mer på gli, men vil se an de kommende nøkkeltallene for aktiviteten i økonomien og arbeidskedet. Europa Den 20. ober holdt som ventet ECB (den europeiske sentralbanken) rentene uendret; reporenten på 0 prosent og innskuddsrenten på minus 0,40 prosent. Sentralbanksjef Draghi viste til at situasjonen i eurosonen er i bedring og at de finansielle vilkårene er svært gode. Risikoen er fortsatt på nedsiden. ECB vil komme med nye anslag for utviklingen i økonomien og eventuelle endringer av renten eller andre tiltak vil sannsynligvis komme da mnd rente i % Norge Europa USA Japan Arbeidsledigheten for eurolandene var falt 10,0 prosent i tember. Ledigheten ligger på 4,1 prosent i Tyskland og 10,2 prosent i Frankrike, mens land syd i eurosonen, som Spania og Italia, ligger på henholdsvis 19,3 og 11,7 prosent. Av de store landene er det nå bare Italia som viser en svak utvikling. Ledigheten har falt med 1 prosentpoeng i løpet av Normal ledighet vil ligge et sted på 9-tallet (gjennomsnitt siste 20 år). Dette vil sannsynligvis nås i løpet av Veksten i pengemengden i euroområdet falt i tember til en årlig rate på 5,0 prosent. Husholdningenes kredittvekst økte svakt og er nå på 2,4 prosent, mens bedriftene har en kredittvekst på 1,4 prosent. Prisveksten i ober viste en årsvekst på 0,5 prosent. Det er fallet i energiprisene som har trukket inflasjonen ned, men fremover vil denne effekten gradvis avta. Kjerneinflasjonen er 0,8 prosent, men ECB vektlegger samlet prisvekst. Markedene er delt i synet på ytterligere tiltak fra ECB i form av rentekutt og mer kvantitative lettelser. Signalene fra sentralbanken kan tyde på at ytterligere rentekutt kan sitte langt inne, men perioden for kjøp av obligasjoner kan bli forlenget. Norge Den 27. ober holdt som ventet Norges Bank styringsrenten uendret på 0,50 prosent. På rentemøter hvor det ikke legges frem ny rentebane eller pengepolitisk rapport har sentralbanken svært lite nytt å melde. Når den heller ikke vil diskutere styrkingen av kronekursen, blir det lite igjen av informasjon til kedene. Norges Bank gjentok nok en gang at renten sannsynligvis blir liggende på dagens nivå frem over. Veksten i konsumprisindeksen var i tember på 3,6 prosent på årsbasis, ned fra 4,0 prosent i ust. Kjerneinflasjonen falt til 2,9 prosent, under Norges Banks anslag på 3,3 prosent. Prisene på klær, sko og møbler steg mindre enn ventet. Importprisene var vesentlig lavere enn ventet. Fremover blir det spennende å se om prisveksten har toppet ut som følge av sterkere krone. I ober svekket kronen seg fra 8,97 til 9,04 mot euro og fra 109,15 til 109,25 i forhold til den handelsvektede indeksen. Sentralbanken annonserte at de ville selge valuta til Statens pensjonsfond utland for 900 millioner kroner pr. dag i ember. NAVs tall viser nå en sesongjustert ledighet på 3,0 prosent. Legger vi sammen tallene for de arbeidsledige og de på tiltak utgjør summen 101,400 personer. Dette tilsvarer 3,3 prosent av arbeidsstyrken. Ledigheten, målt ved arbeidskraftundersøkelsen (AKU) fra SSB falt til 4,9 prosent. Dette er den høyeste målingen siden 1990-tallet. Det er nå en unormal høy forskjell på de to målingene. AKU får med seg en høyere ledighet blant unge. Dette kan være studenter som søker jobb, men ikke har meldt seg som arbeidsløse hos Nav. Dette forklarer noe av forskjellen, men ikke alt.

3 Kredittveksten økte til 5,1 prosent i tember. Husholdningenes kredittvekst var uendret på en årsvekst på 6,1 prosent. Bedriftenes kredittvekst falt, og er nå på 2,8 prosent. Veksten i detaljhandelen falt med 0,3 prosent i tember. Disse tallene er volatile, og vi ser derfor på den litt lengre trenden. Denne viser nå en svakere utvikling enn Norges Bank har anslått. Sesongjustert er årsveksten minus 0,5 prosent. Norges Banks rentebane viser fortsatt en liten sannsynlighet for rentekutt, men kedene tror rentebunnen er nådd. En kraftig styrkelse av kronen kan igjen åpne for muligheten for rentekutt. Vi tror sentralbanken vil holde renten uendret i en lengre periode, men utviklingen i kronen kan bli en joker fremover. Rentekedene Internasjonalt og Norge De lange rentene i har beveget seg kraftig oppover som følge av bedring i økonomiene, noe tiltakende inflasjon og muligheter for tapering (redusert kjøp av verdipapirer fra sentralbankene). Det er kun de korte rentefondene som kan vise til positiv avkastning. De lengre fondene har hatt negativ avkastning som følge av stigende renter. De fleste fondene har gjort det bedre enn sine respektive referanseindekser. Kreditt I ober gikk kredittpåslaget mellom Barclays Global Aggregate Corporate Index og statsobligasjoner med tilsvarende løpetid ned med 0,05 prosentpoeng. Måneden endte med et rentepåslag på 1,28 prosent for Barclays Global Aggregate Corporate Index. Også på totalnivå hadde Barclays Global Aggregate Corporate Index en måned med positivt resultat. Dette kom hovedsakelig av lavere kredittpåslag i EUR- og USD-denominerte obligasjoner. Obligasjoner denominert i GBP gjorde det ikke fullt så bra og opplevde en økning av kredittpåslaget. I tillegg trakk økte underliggende statsrenter totalavkastningen ned. Etter at det tidligere i sommer ble kjent at den Britiske Sentralbanken (BOE) ville sette i gang et oppkjøpsprogram for kjøp av selskapsobligasjoner i tember, observerte vi en umiddelbar positiv effekt på risikoappetitten for GBPdenominerte obligasjoner. I ober var effekten av bekymringene rundt Brexit større, og vi så økt risikoaversjon både i stat- og kredittkedet. I USA var en turbulent valgkamp på agendaen, og heller ikke amerikanske statsobligasjoner hadde en god måned Kredittpremie CDX USA Europa På aggregert nivå hadde finans- og industrisektorene samme utvikling i ober. Mellom de ulike undersektorene ser vi derimot større forskjeller. Aller best gjorde selskapene innenfor energi og råvare det. Disse sektorene er fortsatt årets vinnere, etter at de hadde et tøft år når råvareprisene falt i Mange av industriselskapene ligger i BBB-segmentet, som også er det ratingsegmentet som har gjort det relativt sett best hittil i år. Både volum og antall nye utstedelser har variert veldig i løpet av året. I tember økte kedet for globale kredittobligasjoner med en hel prosent, mens vi i ober var tilbake på mer normale nivåer. Aksjekedene Globalt De globale aksjekedene (MSCI World målt i lokal valuta) falt med 0,7 prosent i ober. Hittil i år er MSCI World opp 3,3 prosent. Den amerikanske S&P 500 indeksen falt med 1,9 prosent i ober. Europa (STOXX 600) falt med 1,2 prosent. På bransjenivå gjorde finans det best med en oppgang på 2,1 prosent. Helse og telekommunikasjon falt med henholdsvis 6,9 og 4,9 prosent.

4 Den viktigste begivenheten i ember er åpenbart det amerikanske presidentvalget. Dette valget er som regel ikke veldig viktig for finanskedene, men Donald Trump er en kandidat utenom det vanlige. Trump har hatt fremgang på meningsmålingene den siste tiden og har nå i overkant 25% sannsynlighet (ifølge betfair.com) for å vinne. Dette har allerede skapt bekymring i kedene og skulle han virkelig vinne valget, så vil det uten tvil utløse et betydelig fall i aksjekedene Europa, USA og Japan Europa STOXX 600 USA S&P 500 Japan Topix helse var de svakeste. Måneden var preget av kvartalsrapportering. Den svake avkastningen i helse og informasjonsteknologi kan i stor grad forklares av skuffende tall og utsikter fra Nokia, Ericsson og Novo Nordisk. Generelt har imidlertid selskapene levert bedre tall enn ventet, men estimatene fortsetter litt nedover for 2016 og Dette forklarer hvorfor man har sett relativt få store positive kursbevegelser i forbindelse med kvartalsrapporteringen. Kronen svekket seg litt i ober etter den sterke bevegelsen i tember Norge og Norden Norden VINX Norge OSEFX Trump er ingen tilhenger av frihandel. Det er fare for at han vil kunne utløse en handelskrig mellom særlig USA og Kina. Deler av globaliseringen vi har sett de siste tiårene på godt og ondt vil bli reversert. Trump vil også være en svak og upopulær president både i USA og internasjonalt. Det er rimelig å anta at dette vil medføre økt sosial uro innad i USA, og at stater som Russland og Kina vil teste ut USAs vilje til å forsvare den eksisterende internasjonale ordenen. I tillegg har Trump kommet med mange svært kontroversielle utspill (bygge mur mot Mexico, stjele olje i Midt- Østen, kreve tributt fra allierte som nyter godt av USAs beskyttelse). Det er vel ikke sannsynlig at mye av dette vil bli forsøkt gjennomført, men god stemning skaper slike utsagn iallfall ikke. Norden De nordiske børsene ga en avkastning på -2,2% i ober i norske kroner. I lokal valuta gjorde det norske kedet det best, mens det danske kedet var svakest. På sektornivå var kraftforsyning og finans de to sterkeste sektorene, mens informasjonsteknologi og Norge Presidentvalget i USA og OPEC har stadig vært i søkelyset gjennom siste måned. Sannsynligheten for hvem som vinner valget i USA har endret seg med kante skift den siste måneden, og har bidratt til svingninger i aksjekursene. Det synes som om aksjekedene er mer komfortable med Hillary Clinton som president enn Donald Trump. Sannsynligvis fordi oppfatningen er at Clinton vil være mer forutsigbar enn Trump. Den andre driveren er oljeprisen som falt noe gjennom måneden, men hvor det var kortsiktig store svingninger basert på spekulasjoner om OPEC landenes vilje og evne til oljeproduksjonskutt. Begge de nevnte forhold vil bli konkludert denne måneden. Oslo Børs hadde en god måned med en oppgang på 2 prosentpoeng. Oktober har vært preget av resultatsesong for 3. kvartal, og stort sett har selskapsresultatene vært som forventet. Dog har det vært store aksjekursutslag i selskaper hvor underliggende resultat ikke har avviket mye fra forventningene. KLP AksjeNorge hadde en god måned med en

5 meravkastning på over ett prosentpoeng. De største bidragsyterne til den relative meravkastningen var undervekten i Orkla, som falt noe tilbake etter en sterk kursoppgang i tember, undervekten i mediehuset Schibsted som kom med en noe skuffende oppdatering på kapitalkedsdagen sin og overvekten i industriselskapet Aker som har hatt god verdiutvikling gjennom de underliggende selskapene. På den negative siden bidro overvekten i teknologiselskapet Nordic Semiconductor mest da det leverte tredjekvartalstall under forventninger etterfulgt av undervekten i DnB som leverte sterkere kapitalisering enn ventet i tredjekvartalstallene. Aktiv risiko ligger på ca 38 prosent ved utgangen av måneden. prosent. Aktiv andel måler avvik fra indeks (summen av alle over- og undervekter delt på to). Nøkkeltall - indekser Hist PE Est PE Pris/ bok ROE Est utbytte MSCI World % 2.6 % S&P 500 Index % 2.2 % MSCI Europa % 3.7 % DAX Index (Frankfurt) % 3.1 % FTSE 100 Index (London) % 4.1 % CAC 40 Index (Paris) % 3.7 % MSCI Japan % 2.3 % MSCI AC Asia Pacific % 2.6 % Oslo Børs Hovedindeks % 3.9 % Oslo Børs Fondindeks % 3.6 % VINX 30 Index (Norden) % 4.0 % Stockholm 30 Index % 4.0 % Copenhagen 20 Index % 2.5 % Helsinki 25 Index % 4.1 % MSCI Emerging Markets % 2.5 % MSCI Brazil % 2.4 % MSCI Russia % 4.6 % MSCI India % 1.5 % MSCI China % 2.2 % Kilde: Bloomberg

6 Avkastningsinformasjon pr for KLP-fondene Avkastning siste måned Avkastning hittil i år TE** Referanseindeks Rentefond Fond Indeks Diff Fond Indeks Diff KLP Pengeked 0.11% 0.04% 0.07% 1.48% 0.45% 1.02% 0.19% ST1X KLP FRN 0.16% 0.09% 0.06% 3.36% 0.81% 2.55% 0.95% OB Money Market 3m KLP Obligasjon 1 år 0.14% 0.04% 0.10% 2.01% 0.46% 1.55% 0.42% ST3X KLP Obligasjon 3 år 0.01% -0.07% 0.08% 2.53% 0.45% 2.08% 0.78% ST4X KLP Obligasjon 5 år -0.30% -0.43% 0.13% 3.13% 0.98% 2.15% 1.29% ST5X KLP Kort Stat 0.03% 0.04% -0.02% 0.39% 0.45% -0.07% 0.05% ST1X KLP Statsobligasjon -0.52% -0.55% 0.03% 1.09% 1.30% -0.21% 0.30% OB Govt Bonds All KLP Kredittobligasjon -0.02% -0.15% 0.13% 3.06% 0.82% 2.24% 0.90% OB Money Market 3y KLP Obligasjon Global I -0.98% -0.94% -0.04% 6.37% 6.79% -0.42% 0.34% Barclays Global Agg. Corp. SR KLP Obligasjon Global II -0.98% -0.94% -0.04% 6.30% 6.79% -0.49% 0.34% Barclays Global Agg. Corp. SR Aksjefond KLP AksjeNorge 3.29% 2.12% 1.17% 9.44% 5.20% 4.24% 2.14% OSEFX KLP AksjeNorden Indeks -2.21% -2.27% 0.06% -9.45% -9.85% 0.40% 0.27% VINXBNOK KLP AksjeGlobalLavBeta I -0.45% 1.09% -1.54% -1.55% -3.77% 2.22% 4.60% KLP World**** KLP AksjeGlobal LavBeta II -2.05% -0.77% -1.28% 5.75% 3.28% 2.47% 4.55% KLP World valutasikret**** KLP AksjeGlobal Indeks I 1.08% 1.09% -0.01% -3.83% -3.77% -0.06% 0.10% KLP World**** KLP AksjeGlobal Indeks II -0.75% -0.77% 0.02% 3.25% 3.28% -0.03% 0.13% KLP World valutasikret**** KLP AksjeGlobal Indeks III -0.76% -0.77% 0.01% 3.15% 3.28% -0.13% 0.13% KLP World valutasikret**** KLP AksjeGlobal Indeks IV -0.76% -0.77% 0.01% 3.11% 3.28% -0.17% 0.13% KLP World valutasikret**** KLP AksjeFremv. Mark. Indeks I 3.25% 3.30% -0.06% 7.53% 7.99% -0.46% 0.25% KLP Emerging Markets**** KLP AksjeFremv. Mark. Indeks II 3.23% 3.30% -0.07% 7.43% 7.99% -0.56% 0.27% KLP Emerging Markets**** KLP AksjeVerden Indeks 1.30% 1.34% -0.04% -2.85% -2.58% -0.27% 0.09% KLP All Country World**** KLP AksjeNorge Indeks 2.54% 2.49% 0.05% 4.45% 4.58% -0.12% 0.25% OSEBX KLP AksjeNorge Indeks II 2.53% 2.49% 0.04% 4.36% 4.58% -0.22% 0.26% OSEBX KLP AksjeEuropa Indeks I -0.21% -0.21% 0.01% -9.46% -9.99% 0.53% 0.21% KLP Europe**** KLP AksjeEuropa Indeks II 0.28% 0.24% 0.04% 3.10% 2.46% 0.64% 0.25% KLP Europe valutasikret**** KLP AksjeEuropa Indeks III -0.22% -0.21% 0.00% -9.53% -9.99% 0.46% KLP Europe**** KLP AksjeEuropa Indeks IV 0.27% 0.24% 0.03% 3.01% 2.46% 0.56% KLP Europe valutasikret**** KLP AksjeUSA Indeks USD*** -2.17% -2.17% 0.01% 4.55% 4.72% -0.17% 0.12% KLP USA**** KLP AksjeUSA Indeks II -2.20% -2.21% 0.01% 4.62% 4.72% -0.10% 0.15% KLP USA valutasikret**** KLP AksjeUSA Indeks III 1.00% 1.00% 0.00% -1.05% -1.05% 0.00% KLP USA**** KLP AksjeUSA Indeks IV -2.21% -2.21% 0.01% -0.79% -0.78% -0.01% KLP USA valutasikret**** KLP AksjeAsia Indeks I 3.47% 3.49% -0.02% -2.12% -1.55% -0.57% 0.21% KLP Pacific**** KLP AksjeAsia Indeks II 2.97% 3.00% -0.03% -5.11% -4.61% -0.50% 0.27% KLP Pacific valutasikret**** KLP AksjeAsia Indeks III*** 3.46% 3.49% -0.03% 7.74% 8.02% -0.28% KLP Pacific**** KLP AksjeAsia Indeks IV*** 2.96% 3.00% -0.04% 4.89% 5.14% -0.25% KLP Pacific valutasikret**** Kombinasjonsfond KLP Kombinasjon 0.33% 0.25% 0.08% 3.76% 4.37% -0.61% 0.44% Kombinasjonsindeks KLP Kombinasjon M 0.34% 0.25% 0.10% 3.86% 4.37% -0.51% 0.46% Kombinasjonsindeks Spesialfond KLP Alfa Global Energi 3.78% 0.07% 3.71% 11.41% 0.71% 10.70% 5.72% 1 uke Nibor KLP Alfa Global Rente -0,08% 0.07% -0.16% 4.50% 0.71% 3.78% 4.00% 1 uke Nibor Lokal MV-vektet eff. Lokal dur.vektet eff. Rentefond MVvektet eff. rente* rente* rente* Mod. durasjon Mod. kred. dur. KLP Pengeked KLP FRN KLP Obligasjon 1 år KLP Obligasjon 3 år KLP Obligasjon 5 år KLP Kort Stat KLP Statsobligasjon KLP Kredittobligasjon KLP Obligasjon Global I KLP Obligasjon Global II

7 * Ved kedsverdivektet effektiv rente vektes de enkelte papirene i fondet på bakgrunn av hvor stor verdi de utgjør av totalen. Durasjonsvektet effektiv rente for en portefølje beregnes ved å vekte verdipapirenes effektive rente med dollardurasjon. Ved beregning av lokal effektiv rente er valutasikringskontrakter ekskludert fra beregningen. Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for. ** Tracking error er ex-post, altså et historisk basert tall basert på 12 månedlige avkastninger i forhold til referanseindeks. *** Avkastning for KLP AksjeUSA Indeks USD er oppgitt i amerikanske dollar.. Avkastning hittil i år for KLP AksjeAsia III og IV gjelder fra oppstart **** The KLP World Index, the KLP USA Index, the KLP Europe Index, the KLP Pacific Index, the KLP Emerging Markets Index and the KLP All Country World Index are custom indices calculated by MSCI for, and as requested by, KLP. To calculate these indices MSCI starts with the MSCI World Index, the MSCI USA Index, the MSCI Europe Index, the MSCI Pacific Index, the MSCI Emerging Markets Index and the MSCI All Country World Index and then exclu those securities selected by KLP on a quarterly basis based on KLPs ethical investing screening criteria. MSCI has no role in developing, reviewing or approving KLP mutual funds ethical investing criteria or the list of companies excluded from the MSCI World Index, the MSCI USA Index, the MSCI Europe Index, the MSCI Pacific Index, the MSCI Emerging Markets Index and the MSCI All Country World Index by KLP to create the KLP World Index the KLP USA Index, the KLP Europe Index, the KLP Pacific Index, the KLP Emerging Markets Index and the KLP All Country World Index. Source : MSCI. This information is for internal use only and may not be redistributed or used in connection with creating or offering any securities, financial products or indices. Neither MSCI nor any other third party involved in or related to compiling or creating the MSCI data (the ""MSCI"" Parties) makes any express or implied warranties or representations with rect to such data (or the results to be obtained by the use thereof), and the MSCI Parties hereby expressly disclaim all warranties of originality, accuracy, completeness, merchantability or fitness for a particular purpose with respect to such data. Without limiting any of the foregoing, in no event shall any of the MSCI Parties have any liability for any direct, indirect, special punitive, consequential or any other damages ( including lost profits) even if notified of the possible damages.

8 OPPLYSNINGER OM KLP-FONDENE Fondets navn Kurser pr. Volum pr. Forv. Std. gebyr; Minste honorar inn/ut innskudd Mill. NOK % % kr KLP Kombinasjon 1 438, ,30 0,10/0,10* KLP Kombinasjon M 1 444, ,25 0,00/0, KLP Pengeked 1 010,0420 2,846 0,10 0,00/0, KLP FRN 1 051,8556 1,289 0,10 0,00/0, KLP Obligasjon 1 år 1 019,9453 1,279 0,10 0,00/0, KLP Obligasjon 3 år 1 050,1013 1,028 0,10 0,00/0, KLP Obligasjon 5 år 1 334,2243 1,524 0,10 0,00/0, KLP Kort Stat 1 010,0875 1,296 0,10 0,00/0, KLP Statsobligasjon 1 053,1544 6,695 0,10 0,00/0, KLP Kredittobligasjon 1 102,5202 1,692 0,10 0,00/0, KLP Obligasjon Global I 1 206, ,936 0,12 0,25/0,25 10 mill KLP Obligasjon Global II 1 229, ,20 0,25/0,25* KLP AksjeNorge 5 100,3727 5,240 0,75 0,20/0,20* KLP AksjeNorden Indeks 3 464,1635 2,437 0,20 0,05/0,05* KLP AksjeGlobal LavBeta I 1 545, ,187 0,27 0,10/0,05* KLP AksjeGlobal LavBeta II 1 244, ,30 0,10/0,05* KLP AksjeGlobal Indeks I 2 462, ,680 0,10 0,10/0,05 10 mill KLP AksjeGlobal Indeks II 1 910, ,940 0,13 0,10/0,05 10 mill KLP AksjeGlobal Indeks III 1 896, ,25 0,10/0,05 1 mill KLP AksjeGlobal Indeks IV 1 719,0356 1,998 0,30 0,10/0,05* KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks I 1 545,6564 7,219 0,18 0,20/0,30 10 mill KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 1 513, ,30 0,20/0,30* KLP AksjeVerden Indeks 2 239,7397 2,233 0,30 0,20/0,10* KLP AksjeNorge Indeks 1 971,4594 7,669 0,10 0,10/0,10 10 mill KLP AksjeNorge Indeks II 1 706,6487 1,234 0,20 0,20/0,20* KLP AksjeEuropa Indeks I 1 380,6972 2,013 0,10 0,25/0,05 10 mill KLP AksjeEuropa Indeks II 1 382,8645 1,239 0,13 0,25/0,05 10 mill KLP AksjeEuropa Indeks III 891, ,20 0,25/0,05* KLP AksjeEuropa Indeks IV 1 001, ,25/0,05* KLP AksjeUSA Indeks USD 2 205,0883 3,927 0,10 0,05/0,05 3 mill USD KLP AksjeUSA Indeks II 1 697, ,13 0,05/0,05 10 mill KLP AksjeUSA Indeks III 989,4610 1,229 0,20 0,05/0,05* KLP AksjeUSA Indeks IV 992, ,23 0,05/0,05* KLP AksjeAsia Indeks I 1 460, ,10 0,05/0,05 10 mill KLP AksjeAsia Indeks II 998, ,13 0,05/0,05 10 mill KLP AksjeAsia Indeks III 1 077, ,20 0,05/0,05* KLP AksjeAsia Indeks IV 1 048, ,23 0,05/0,05* Spesialfondet KLP Alfa Global Energi 1 102,1698 1,277 0,80** 0,20/0,20 5 mill Spesialfondet KLP Alfa Global Rente 1 034,3747 1,277 0,80** 0,20/0,20 5 mill Totalvolum 157,504 * Det er gratis å kjøpe og selge fond for 1 mill. kr. eller lavere beløp. Tegnings- og innløsningsgebyrene gjelder kun for beløp over 1 mill. kr. ** + 10% av verdistigningen over referanserenten, hvis verdien overstiger tidligere høyeste verdi Fondenes regler for innskudd og uttak Innskudd Uttak Antall uttak Generelt Bemerk Ved tegning av andeler før kl. 13 gis det kurs i fondet samme dag (bortsett fra KLP Aksje Asia I og II og KLP AksjeFremvoksende Markeder I og II der det gis neste virkedags kurs) under forutsetning av at betalingen er identifiserbar på fondets konto innen kl. 15 og at kunden har sendt inn nødvendig dokumentasjon og informasjon. Andre frister gjelder ved trekk eller kjøp bak logg inn. Ved melding før kl. 13 gis uttakskurs samme dag (bortsett fra KLP Aksje Asia I og II og KLP AksjeFremvoksende Markeder I og II der det gis neste virkedags kurs). Penger vil normalt være på kundens bankkonto 3-4 virkedager etter at uttaket er registrert her. Ved nyttår kan det ta noen flere dager. Ingen begrensning m.h.t. antall uttak fra noen av fondene. Alle oppgitte kurser og avkastningstall som publiseres, eller som kunden får oppgitt i sine rapporter, er fratrukket forvalterens honorar (nettoavkastning). Fondenes gebyrer eller rammevilkår kan endres av forvalteren etter regler som fastlegges av Finanstilsynet. Andelseierne varsles om endringer ved brev forut for gjennomføringen. Samtlige investeringer i KLP-fondene er gjort ihht KLP-fondenes retningslinjer for ansvarlige investeringer. Forbehold (disclaimer) Denne rapporten baserer seg på kilder som av KLP Kapitalforvaltning vurderes som pålitelige. Det er imidlertid ikke mulig å garantere at informasjonen i rapporten er presis eller fullstendig. Uttalelsene i rapporten reflekterer KLP Kapitalforvaltnings oppfatning på det tidspunkt de ble utarbeidet, og vi forbeholder oss retten til å endre oppfatning uten varsel. Denne rapporten skal ikke forstås som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. KLP Kapitalforvaltning påtar seg ikke ansvar for direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyl forståelsen av og/eller bruken av denne rapporten. Historiske tall er ingen garanti for fremtidig avkastning.avkastningen i verdipapirfond kan variere betydelig innenfor et år. Realiserte tap eller gevinst ved å investere i fondsandeler vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og salg.

Månedsrapport for november 2015

Månedsrapport for november 2015 Månedsrapport for ember 2015 Markedskommentar Internasjonal økonomi utvikler seg omtrent som forventet 2,5 prosent vekst i konsumprisindeksen i Norge Ingen store bevegelser i finanskedene Økonomisk tilstand

Detaljer

Månedsrapport for mars 2016

Månedsrapport for mars 2016 Månedsrapport for s 2016 Markedskommentar De internasjonale økonomiene utviklet seg omtrent som ventet i s Den amerikanske sentralbanken utsatte renteoppgangen Lavere risikopremie for globale kredittobligasjoner

Detaljer

Månedsrapport for mai 2013

Månedsrapport for mai 2013 Månedsrapport for 2013 Markedskommentar Uendret rente og noe bedre nøkkeltall i USA Senket rente og rekordhøy arbeidsledighet i Europa Uendret rente og noe svekket arbeidsked i Norge Lavere kredittspread

Detaljer

Månedsrapport for oktober 2013

Månedsrapport for oktober 2013 Månedsrapport for ober 2013 Markedskommentar Uendret kort rente og lav inflasjon Fallende lange renter Sterkt aksjekedet Økonomisk tilstand USA Den 30. ober holdt som ventet den amerikanske sentralbanken

Detaljer

Månedsrapport for juli 2015

Månedsrapport for juli 2015 Månedsrapport for i 2015 Markedskommentar Svakhetstegn i kinesisk økonomi og lavere råvarepriser Stabil positiv utvikling i amerikansk økonomi Svakere utvikling i norsk økonomi som følge av oljeprisfallet

Detaljer

Månedsrapport for desember 2015

Månedsrapport for desember 2015 Månedsrapport for ember 2015 Markedskommentar Bedring i amerikansk økonomi førte til at FED hevet renten med 0,25 prosentpoeng Norsk økonomi utviklet seg svakt og Norges Bank senket rentebanen Økte kredittpåslag

Detaljer

10 års rente i % Markedskommentar

10 års rente i % Markedskommentar Markedskommentar Reduserte obligasjonskjøp fra FED? ECB gir anslag på renteutviklingen Kronen svekker seg Økte lange renter og kredittpremier Aksjer falt mest i fremvoksende keder Økonomisk tilstand USA

Detaljer

Månedsrapport for juli 2014

Månedsrapport for juli 2014 Månedsrapport for i 2014 Markedskommentar Sterk økonomisk vekst i USA i 2. kvartal Svakt fallende arbeidsledighet i Europa Uro i Midtøsten og Ukraina Økonomisk tilstand USA Den 30. i holdt som ventet den

Detaljer

Månedsrapport for april 2014

Månedsrapport for april 2014 Månedsrapport for il 2014 Markedskommentar Sterke arbeidskedstall fra USA Bedre ledende indikatorer i Europa Kjerneinflasjonen i Norge på 2,6% Økonomisk tilstand USA Den 30. il holdt som ventet den amerikanske

Detaljer

Månedsrapport for mars 2014

Månedsrapport for mars 2014 Månedsrapport for s 2014 Markedskommentar Fortsatt lave renter Boligprisene stiger i USA Moderat oppsving i Europa Markedene tok Russlands anneksjon av Krim med fatning Økonomisk tilstand USA Den 19. s

Detaljer

Månedsrapport for februar 2014

Månedsrapport for februar 2014 Månedsrapport for ruar 2014 Markedskommentar Rentene vil hol lave Lavere kredittpremier Sterkt aksjeked Økonomisk tilstand USA I referatet fra rentemøtet den 29. uar ble det signalisert at den amerikanske

Detaljer

Månedsrapport for juli 2012

Månedsrapport for juli 2012 Månedsrapport for i 2012 Markedskommentar Blandet utvikling i USA Fortsatt svakt i Europa Fortsatt sterkt i Norge Fall i kredittspreader Oppgang i aksjekedene Økonomisk tilstand USA I i har nøkkeltall

Detaljer

Månedsrapport for mai 2015

Månedsrapport for mai 2015 Månedsrapport for 2015 Markedskommentar Fortsatt ingen løsning for Hellas Noe høyere renter i Europa Sterk kinesisk aksjeked gir økt fallhøyde Økonomisk tilstand Trenden vi har sett de siste månedene fortsetter

Detaljer

Månedsrapport for desember 2013

Månedsrapport for desember 2013 Månedsrapport for ember 2013 Markedskommentar Gradvis bedring i internasjonal økonomi Korte renter vil hol lave lenge Lange renter steg, kredittpremier falt Sterkt år i aksjeked Økonomisk tilstand USA

Detaljer

Månedsrapport for mai 2014

Månedsrapport for mai 2014 Månedsrapport for 2014 Markedskommentar Fallende arbeidsledighet i USA Forventninger om at ECB kutter renten i i Sterke aksjekeder både internasjonalt og i Norge Økonomisk tilstand USA I referatet fra

Detaljer

Månedsrapport for september 2015

Månedsrapport for september 2015 Månedsrapport for tember 2015 Markedskommentar Svakere global vekst Ingen renteøkninger fra FED og ECB Norges Bank kuttet styringsrenten til 0,75% Fallende aksjekeder Økonomisk tilstand De internasjonale

Detaljer

Månedsrapport for juni 2012

Månedsrapport for juni 2012 Månedsrapport for i 2012 Markedskommentar Nedsiderisiko for den økonomiske veksten Oppkapitalisering av spanske banker Sterkere vekst i norsk økonomi Fall i kredittspreader Oppgang i aksjekedene Økonomisk

Detaljer

Månedsrapport for mars 2015

Månedsrapport for mars 2015 Månedsrapport for s 2015 Markedskommentar Ledende indikatorer tyder på sterkere økonomisk vekst i Europa Norges Bank holdt litt overraskende renten uendret Sterkt aksjeked i Kina på tross av usikkerhet

Detaljer

Månedsrapport for juni 2015

Månedsrapport for juni 2015 Månedsrapport for i 2015 Markedskommentar De fleste økonomiene utvikler seg omtrent som forventet Fortsatt ingen løsning for Hellas Norges Bank kuttet renten til 1,0 prosent Stort fall i det kinesiske

Detaljer

Månedsrapport for juni 2014

Månedsrapport for juni 2014 Månedsrapport for i 2014 Markedskommentar Både positive og negative makrotall i USA ECB kuttet renten med 0,10% i i Sentralbanken senket rentebanen mer enn ventet Sterke aksjekeder både internasjonalt

Detaljer

Månedsrapport for februar 2015

Månedsrapport for februar 2015 Månedsrapport for ruar 2015 Markedskommentar Midlertidig enighet mellom Hellas og kreditorene Det skapes fortsatt mange nye jobber i USA Sterke aksjekeder over hele verden Økonomisk tilstand Internasjonalt

Detaljer

Månedsrapport for august 2015

Månedsrapport for august 2015 Månedsrapport for ust 2015 Markedskommentar Økende bekymring for kinesisk økonomi Fallende aksjekeder Svakere norsk valuta Økonomisk tilstand Trenden vi har sett de siste månedene fortsetter, der økonomiene

Detaljer

Månedsrapport for april 2015

Månedsrapport for april 2015 Månedsrapport for il 2015 Markedskommentar Noe svakere nøkkeltall enn ventet i USA Gradvis bedring i europeisk økonomi Svakt stigende arbeidsledighet i Norge Økonomisk tilstand Trenden vi har sett de siste

Detaljer

Månedsrapport for januar 2013

Månedsrapport for januar 2013 Månedsrapport for uar 2013 Markedskommentar Sterke globale aksjekeder i uar i det vi ser allokering fra renter til aksjer Inntjeningsestimater nedjusteres og fører til noe dyrere aksjekeder Amerikanske

Detaljer

Månedsrapport for oktober 2011

Månedsrapport for oktober 2011 Månedsrapport for ober 2011 Markedskommentar De økonomiske utsiktene preges fortsatt av uvanlig stor usikkerhet Omfattende kriakke for å redde Hellas kom mot slutten av måneden Forventning om løsning på

Detaljer

Månedsrapport for september 2014

Månedsrapport for september 2014 Månedsrapport for tember 2014 Markedskommentar Fallende arbeidsledighet i USA Lav inflasjon og svak vekst i euroområdet Lavere oljeinvesteringer gir økt risiko for norsk økonomi Økonomisk tilstand USA

Detaljer

Månedsrapport for desember 2014

Månedsrapport for desember 2014 Månedsrapport for ember 2014 Markedskommentar Positiv utvikling i amerikansk økonomi Nedjustert vekst i eurosonen Lavere oljepris og svakere krone Rentekutt fra Norges Bank Økonomisk tilstand USA Den 17.

Detaljer

Månedsrapport for januar 2015

Månedsrapport for januar 2015 Månedsrapport for uar 2015 Markedskommentar Store kvantitative lettelser fra ECB Enda lavere renter i Europa Sveitserfranc styrket seg 15 prosent mot euro USD styrket seg mot euro Økonomisk tilstand Internasjonalt

Detaljer

Månedsrapport for juni 2011

Månedsrapport for juni 2011 Månedsrapport for i 2011 Markedskommentar Fortsatt svake makrotall fra både USA og Europa. Nedjusterte vekstforventninger i fremvoksende økonomier også. Redningsaksjonene til Hellas er ikke på plass ennå

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 Utsikter til enda mer lettelser SKAGEN Avkastning økte med 0,16 prosentpoeng i oktober. Indeksen falt med 0,27 prosentpoeng i samme periode. De utenlandske

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Rentene opp mot slutten av året Desember var en travel måned for flere sentralbanker Den europeiske sentralbanken satte ned styringsrenten med 0,1 prosentpoeng

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Eurolandinvesteringene løftet kursen SKAGEN Avkastning økte med 0,21 prosentpoeng i november. Indeksen økte med 0,43 prosentpoeng i samme periode. De europeiske

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Mai

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Mai MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Mai Makrokommentar Aksjemarkedene forsatte sin opptur i mai. Både Oslo Børs og den amerikanske S&P 500-indeksen er nå på all-time-high. Etter en svak start

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Uro i det norske markedet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med ett kursfall på 0,25 prosentpoeng. Indeksen økte med 0,15 prosentpoeng i samme periode.

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

Makrokommentar. September 2014

Makrokommentar. September 2014 Makrokommentar September 2014 Svake markeder i september Finansmarkedene var også i september preget av geopolitisk uro, og spesielt Emerging Markets hadde en svak utvikling. Oslo Børs holdt seg relativt

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - September

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - September MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - September Makrokommentar Den amerikanske økonomien fortsetter å vise styrke. BNP-tallene for andre kvartal ble nok en gang oppjustert, denne gang til 4,6

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer April 2015

MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer April 2015 MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer April 2015 Makrokommentar Veksten i den amerikanske økonomien mistet noe momentum i første kvartal. Målt ved bruttonasjonalprodukt var veksten på bare 0,2 prosent målt

Detaljer

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum Aksjer Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK 20,0 % 15,0 % 14,9 % 16,2 %,7 %,0 % 5,0 % 0,0 % 5,0 % 5,9 % 7,6 % 45% 4,5 1,7 % 8,7 % 7,5 % 2,1 % 5,8 % 46% 4,6 1,4 % 0,3 %

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Juli 2013

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Juli 2013 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar Juli 2013 Horisont-fondene Aksjedelen i porteføljen, DI Horisont Aksje, leverte en avkastning på 4,0 prosent i juli. Dette var 0,9 prosent svakere

Detaljer

Makrokommentar. August 2014

Makrokommentar. August 2014 Makrokommentar August 2014 Volatile markeder i august Finansmarkedene var preget av geopolitisk uro, spesielt i første halvdel av august, men de hadde en positiv utvikling i siste del av måneden. I løpet

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer Januar 2015

MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer Januar 2015 MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer Januar 2015 Makrokommentar Det har lenge vært en forventning om at den europeiske sentralbanken ville sette i gang kvantitative lettelser, ofte omtalt som pengetrykking.

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Tilbake i periferien SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med en avkastning på 0 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 En svakere måned SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,1 prosent. Indeksen økte med 0,1 prosentpoeng i samme periode. Det var svak

Detaljer

Månedsrapport 10/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 10/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 10/13 Markedskommentar September måned ble sterkt preget av BNP tallene som ble sluppet i slutten av august. Den kvartalsvise BNP veksten ble 0,8 % mot markedets forventning på 1,0 %. Dette

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - November

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - November MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - November Makrokommentar Den amerikanske økonomien ristet av seg budsjetthavariet og stengningen av det offentlige systemet med å legge på seg over 200.000

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Blandet i mars SKAGEN Avkastning hadde en moderat positiv avkastning på 0,1 prosent i mars. Indeksen falt med 0,3 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 3. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet Aksjemarkedene har vært svært volatile i tredje kvartal. Statsgjeldsproblemer og politisk uro har medført store svingninger i aksjemarkedene både internasjonalt

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Desember

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Desember MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Desember Makrokommentar Fallet i oljeprisen fortsatte i desember, og oljeprisen er nå ned i overkant av 50 prosent fra toppen på 115 dollar i sommer. Utviklingen

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - April

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - April MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - April Makrokommentar Det kommer stadig flere tegn på at vi har lagt finanskrisen bak oss. Hellas, som for bare to år siden i prinsippet var konkurs, og

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Rammet av gresk usikkerhet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,4 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Rentene

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Oktober

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Oktober MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Oktober Makrokommentar Budsjetthavariet i USA, som førte til stenging av det amerikanske offentlige systemet, fikk mye oppmerksomhet. Omkring 800 000 statlige

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Desember

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Desember MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Desember Makrokommentar Beslutningen til den amerikanske sentralbanken, Fed, om å begynne nedtrappingen av sine månedlige obligasjonskjøp i januar 2014

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Juli

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Juli MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Juli Makrokommentar Den roligste sommermåneden forløp uten de store hendelsene, men aksjemarkedene har krøpet oppover. Før sommeren var usikkerheten rundt

Detaljer

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 11/13 Markedskommentar Etter omfattende budsjett rot i USA ser det ut til at de landet på beina også denne gang. Det ser ikke ut til at markedene tok nevneverdig skade av alt oppstyret rundt

Detaljer

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7 Månedsrapport 7/14 Den svenske Riksbanken overasket markedet Som vi omtalte i forrige månedsrapport ble markedet overasket av SSB s oljeinvesteringsundersøkelse og sentralbankens uttalelser på sist rentemøte

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

NORCAP Markedsrapport. Juni 2010

NORCAP Markedsrapport. Juni 2010 NORCAP Markedsrapport Juni 2010 Utvikling i mai Mai Hittil i år Oslo Børs -10,1% -7,4% S&P 500-8,2% -2,3% FTSE All World -9,9% -7,5% FTSE Emerging -7,5% -3,2% Olje (Brent) -14,9% -3,2% NORCAP Aksjefondsp.

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer Mars 2015

MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer Mars 2015 MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer Mars 2015 Makrokommentar Siden Den europeiske sentralbanken kunngjorde at de ville iverksette pengepolitiske stimulanser ved å kjøpe obligasjoner for 60 milliarder euro

Detaljer

Solid oppgang på Oslo Børs gav årsbeste

Solid oppgang på Oslo Børs gav årsbeste OSEBX indeks Uke 7 1 11 11 11 11 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks, Endring sist uke,1 % Endring i år 1, % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),7 Gjsn. P/E (basert på estimat) 11,7 Siste % sist

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Mai 2010

Detaljer

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont Fondskommentarer februar 2014 Bra februar Øker i Europa og forsikring ODIN-fond i topp Gode resultater i Februar Februar var en positiv måned for kombinasjonsfondene,

Detaljer

Markedsrapport. Februar 2010

Markedsrapport. Februar 2010 Markedsrapport Februar 2010 Utvikling i Januar Januar Oslo børs: -4,6% S&P 500: -3,7% FTSE All World: -4,3% FTSE Emerging: -3,6% Oljepris: -8,6% NORCAP Aksjefondsport: -0,2% Den mye omtalte Januareffekten

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for mai 2. juni 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Avkastningen målt i euro SKAGEN Tellus hadde en avkastning på 2,4 prosent i mai. Referanseindeksens

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2014

Makrokommentar. Mai 2014 Makrokommentar Mai 2014 Positive aksjemarkeder i mai Mai måned startet med at det kom meget sterke arbeidsmarkedstall fra USA hvilket støtter opp om at den amerikanske økonomien er i bedring. Noe av den

Detaljer

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 4. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet 20 var stort sett et svakt år på verdens børser. Foruten en svak oppgang i USA, falt de sentrale aksjemarkedene i resten av verden. Målt i NOK var det

Detaljer

Månedens Holberggraf November 2008

Månedens Holberggraf November 2008 Månedens Holberggraf November 28 Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut e r s EcoWin Makroøkonomiske nøkkeltall Norge Arbeidsledighet antall tusen

Detaljer

Uke 24 2012. Uken som gikk Solid oppgang! 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0

Uke 24 2012. Uken som gikk Solid oppgang! 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 OSEBX indeks Uke 1 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 7, Endring sist uke,9 % Endring i år, % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),1 Gjsn. P/E (basert på estimat) 9,7 Siste % sist uke % YTD FTSE

Detaljer

Månedsrapport 4/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 4/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 4/13 Markedskommentar Markedene var i mars tydelig preget av urolighetene rundt bankene på Kypros og den avventende hjelpepakken på 10 mrd euro fra EU og IMF. De forslagene som kom rundt

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Juli

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Juli MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Juli Makrokommentar Juli måned har vært preget av geopolitisk usikkerhet både i Europa og Midtøsten. De største økonomiske konsekvensene kommer nok fra

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Januar

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Januar MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Januar Makrokommentar De fremvoksende markedene fikk en utfordrende start på det nye året med fallende aksjemarkeder. Årsaken var at markedsaktørene stadig

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar August 2014

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar August 2014 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar August 2014 Horisont-fondene August måned har en vært en utfordrende måned i finansmarkedene. Fokuset har vært på den amerikanske og europeiske sentralbankens

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Juni 2014

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Juni 2014 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar Juni 2014 Horisont-fondene I slutten av juni valgte vi å ta ned risikoen noe i Horisont-fondene gjennom å senke aksjeeksponeringen. Fra å benytte

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport 2. mars 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport 2. mars 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport 2. mars 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Aktiv renteforvaltning Hovedpunktene SKAGEN Avkastning steg 0,3 prosent i februar, mens referanseindeksen,

Detaljer