OSTERØY KOMMUNE. ÅRSBUDSJETT 2013 Vedteke i heradsstyret HS-sak 078/12 Handsama

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OSTERØY KOMMUNE. ÅRSBUDSJETT 2013 Vedteke i heradsstyret HS-sak 078/12 Handsama 12.12.12"

Transkript

1 OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2013 Vedteke i heradsstyret HS-sak 078/12 Handsama

2 Innhald Innhald... 2 Innleiing... 4 Rådmannen sitt føreord... 5 Generelle føresetnader for budsjettarbeidet... 8 Organisatoriske verkemidlar og spelereglar... 9 Fordelingsfullmakter... 9 Overordna visjonar og målsetjingar Strategiske mål Visjon og verdiar for den kommunale organisasjonen Målstyring Folketalsutvikling Driftsbudsjettet økonomiske rammer Inntektsutvikling Utgiftsutvikling Netto driftsresultat og oppsamla underskot - utvikling Politisk organisering Overordna administrativ organisering Årshjulet Helse, omsorg og sosial Osterøytunet Heimetenesta sone nord og sone sør Bu- og avlastningstenesta Rus/psykiatri Brukarstyrt personleg assistent Støttekontakt Omsorgsløn Ergo- og fysioterapi NAV - sosial NAV sosialtenesta Legetenesta Oppvekst, undervisning og kultur Grunnskule Skulefritidsordninga Barnehage Familiens hus Vaksenopplæring Bibliotek Kulturskulen

3 Miljø og teknikk Brann og redning Forvaltning Drift Miljø og teknikk - sjølvkost Stabsseksjonar Plan Service, informasjon og dokument Politisk-admin. Sekretariat Løn, personal og organisasjon Økonomi Reinhaldstenesta Koordinerande eining Sentrale postar Forklaring/kommentar: Kyrkjeleg fellesråd: Premieavvik Meirverdiavgiftskompensasjon Diverse Investeringar Finansieringsplan investeringar Obligatoriske oppstillingar - drift

4 Innleiing Heradsstyret har i møte gjort vedtak ang budsjettet for Osterøy kommune si verksemd i Fylkesmannen i Hordaland har i brev av godkjent Osterøy kommune sitt budsjett for 2013: Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Budsjettet viser dei økonomiske utfordringane og konsekvensane for kommunen i Det beskriv kva ein tenker å gjennomføre av dei einskilde fag-, kommunedel-, og temaplanar sine handlingsprogram og anna aktivitet for å utvikle tenestene, basert på tildelte rammer, På bakgrunn av den samla stoda etter framskriving, er det vurdert reduksjon i dei fleste tenesteområde på bakgrunn av å få ei balansert drift i forhold til inntektsnivå, samt for å leggje til rette for ei sunn økonomisk utvikling. Dette krev større endringar i det kommunale tenestetilbodet i 2013 og åra som kjem. Budsjettet er saldert, slik det er krav om. Vedlegg: - Årsmelding Økonomiplan Kommunebarometer Brev frå Osterøy kyrkjelege fellesråd - Budsjett IKTNH vedlegg ettersendast 4

5 Rådmannen sitt føreord Innleiing Rådmannen vurderer at den økonomiske situasjonen for Osterøy er særs krevjande. Det er i dag ikkje balanse mellom driftsnivå og inntektsnivå. Etter fleire rundar med store kutt for nokre år tilbake, samt stramme budsjett dei siste åra, er mykje av moglegheitene til å effektivisere drifta gjennomført. Ytterligare kutt utan å redusere tenestene sine nivå og omfang, vil føre til dårlege løysingar i tenesteleveransane som ikkje er kvalitativt eller økonomisk berekraftige over tid. Rådmannen vil tydlegare gjere det klart at dei økonomiske rammene må sette grenser for tenestene sine nivå og omfang. Behov ein ikkje kjem utanom må finne si inndekning i reduksjonar innan eksisterande tenestetilbod. Nye tilbod vil/må difor endre prioriteringane i ressursbruken når dei kjem til. Rådmannen vurderer det difor slik at ein lyt organisera fleire av tenestene sine nivå og omfang annleis, også tenestene sine støttefunksjonar. Oppsamla underskot Det oppsamla driftsunderskotet i kommunen vil auka frå 11 millionar til om lag 18 millionar ved inngangen til På bakgrunn av fleire år med oppsamla driftsunderskot er Osterøy kommune komme på ROBEK-lista. Det fører til at budsjett, låneopptak og leigeavtalar skal godkjennast av Fylkesmannen før dei vert gjort gjeldande. Osterøy kommune er allereie på overtid når det gjeld å få dekt oppsamla driftsunderskot. Det fører til at ein må søkje Kommunal og regional departementet om lov til å bruke meir enn eit år på å dekkje underskotet. Rådmannen har hatt samtalar med Fylkesmannen om dette, og vil planlegge med å bruke 2 år på å dekkje oppsamla driftsunderskot (ein søkjer om dette når budsjettet er vedtatt av heradsstyret). Eigedomsskatt I 2012 har ein i Osterøy kommune ein eigedomsskatt på 5 promille når det gjeld bustad- og fritidshus (verk og bruk 7 promille). Økonomiplanen legg opp til at eigedomsskatten skal reduserast til 3 promille når det gjeld bustad- og fritidshus. Rådmannen finn dette vanskeleg og føreslår å ha ein eigedomsskatt i 2013 på 4 promille for nemnde bygningsgruppe. Legevaktsamarbeid Legevaktsordninga i Osterøy kommune er lite robust i høve til sjukdom blant legane. Vaktbelastninga er svært tøff og ei belastning for dei som går vakt. Vi ser at vaktbelastninga gjer at legar sluttar, og at kompetente legar vegrar seg for å byrja å arbeide i kommunen. Nye pålegg i høve til drift av legevakt, som til dømes etablering av nytt nasjonalt legevaktsnummer (116117), lydlogg, krav til kompetanse hjå personell som betener 5

6 legevaktstelefon osv. vil medføra vesentlege auka kostnadar for kommunen om vi ikkje etablerer eit legevaktssamarbeid med andre kommunar. Ein har søkt samarbeid langs to aksar for å etablera eit meir robust teneste. Ein mot sør med Bergen og Samnanger. Etter den dialogen ein har hatt med Bergen kommune i gjeldande sak, kan det sjå ut som om dette vanskeleg lar seg gjere. Den andre aksen er mot Nordhordland. Denne grupperinga er positiv til å innlemme Osterøy i sitt legevaksamarbeid. ØH- senger Innan 2016 vert kommunane pålagt å etablera eit øyeblikklig hjelp døgntilbod, populært kalla ØH-senger. Dette gjeld dei tenestene det er forsvarleg at kommunane gjev, i hovudsak forverring av kjente lidingar der behandlinga er kjent på førehand. Nordhordlandskommunane ynskjer at Osterøy kommune skal vera med i deira etablering av eit Helsehus i Lindås kommune. Legevaktstilbod og ØH-senge bør ut frå faglige og økonomiske årsaker vera lokalisert same stad. Rådmannen vurderer difor at Norhordland er det einaste realistiske alternativet om Osterøy kommune skal greie å etablera ei teneste med ØH-senge innafor ei forsvarleg økonomisk ramme. Eit vesentleg grunnlag for eit tilbod om ØH-senger er ei legeordning som kan støtte ØHavdelinga med naudsynt medisinsk kompetanse døgnet rundt. Nordhordlandskommunane vil difor flytte sitt legevaktsamarbeid til det nye Helsehuset når det er etablert. Legetenesta I Osterøy kommune er det to legekontor, eit på Valestrand som er privat driven (3 fastlegeheimlar) og eit i Lonevåg som er kommunalt driven (2 fastlegeheimlar + turnuslege). Det er signal om at fleire av legane på Valestrand ynskjer å flytta sin heimel til Lonevåg. Rådmannen vil vera i dialog med legane for å sjå om ei samanslåing av legekontora let seg gjere. Skule Ein føresetnad for Rådmannens forslag til budsjett er fleire større endringar innan skuleområdet. Blant anna nye opptaksgrenser, ny skulestruktur, endringar i forhold til klassedeling og ny metode for å styre ressursfordelinga i skulen. For å få mest mogleg kvalitet ut av dei ressursane ein har, lyt ein sjå på alle desse momenta i samanheng. Det er og viktig å ta med seg at innsparingane innan skule vil ha vesentleg større effekt i 2014 og utover, enn i Endringane i grunnskulen vil krevje ei eiga sak ut over budsjetthandsaminga. Familiens hus Familiens hus har eit særskilt ansvar for kommunen sin fokus på tidleg innsats og førebygging. Resultat av Familiens hus er at det er etablert tverrfaglig samarbeid som er en føresetnad for tidlig innsats. Vi ser at dette gir kvalitativt betre tjenester for de familiene som trenger hjelp. Tiltaka er lett aktivert, målstyrte og lønnsame for kommunen. Når det gjeld budsjettstyring er Barnevern eit krevjande område med særs naudsynte behov og streng lovregulering. Rådmannen vurderer det slik at ein i større grad må sette av midlar i forhold til gjeldande prognosar i starten av året, slik at ein unngår situasjonar der ein i løpet av 6

7 året må finna inndekning til desse tenestene i andre tenester i løpet av året. I 2013 er det sett av midlar nok til dei sakene ein er forholdsvis godt kjent med, men lite ut over dette. Heimetenestene og psykiatri Ein vil redusere kraftig på årsverk innan heimetenestene og noko i psykiatrien. I psykiatrien vil ein dra nytte av at ein må bygge opp eit tyngre tenestetilbod i Haus og flytte dag avdeling dertil for å nytte restarbeidskraft rundt dette tilbodet. I den forbindelse vil ein og prøve å selje ein omsorgsplass til andre kommunar. I heimetenesta vil ein effektivisere tenesta ved å ta i bruk multidose og IKT-verkty for informasjonsutveksling rundt brukarane slik at ein i mindre grad må gjere nytte av å bruke desentraliserte oppmøtestadar. Ut over dette lyt også tenestens kvalitet reduserast for å nå innsparingsmålet. Drift av kommunale bygg, vegar og beredskap Når det gjeld kommunale bygg er det registrert store behov for vedlikehald og investeringar etter kontroll frå arbeidstilsyn og miljøretta helsevern. Mange av pålegga er søkt løyst gjennom driftsbudsjettet, mens andre er av støre karakter og finansiering av desse er skissert i investeringsplanen for 2013 og framover. Rådmannen finner ikkje rom for å vedlikehalde kommunale vegar i samsvar med behovet. Dette gjeld spesielt oppgradering av veggrunn og asfaltering. Utfordringane aukar også på området etter kvart som kommunen overtek vegar i nye bustadfelt og Fylkeskommunen overfører Fylkesvegar til kommunen. I 2013 vil kommunen blant anna overta ansvaret for vegen Solberg Hatland. Ny brannordning er vedteke i I 2013 vil prosessen med samlokalisering av brannstasjonar samt teknisk utedrift avklarast og ein vil starte planlegging av nytt bygg i Haugeområdet. Støttefunksjonar 2013 vil verta eit kritisk år for støttefunksjonen. Ein vil nærme seg ei grense for kor langt desse funksjonane kan byggjast ned, utan at nødvendig arbeidet flyter ut på tenestesektorane. Noko som kan medføre ei lita heilskapleg og effektiv drift når det gjeld støttefunksjonar. For og frigjere kapasitet vil ein i større grad legge til rette for utvida elektronisk sakshandsaming, der brukarane i større grad lyt fylle ut elektroniske skjema med vidare, slik at meir av sakshandsaminga blir automatisert. Ei utfordring her er at sjølve prosessen med å auke den elektroniske handsaminga er arbeidskrevjande. Ein vil i 2013 vurdere ei ny organisering av forvaltning og støttefunksjonar. Investeringsprogram På bakgrunn av auka behov og nye strukturar i tenestene vil Osterøy kommune i åra som kjem ha fleire større byggjeprosjekt på trappene. Dette vil medføre behov for kapasitet til å planlegge å gjennomføre prosjekta om ein skal lykkas med å gjennomføre prosjekta på ein økonomisk fordelaktig måte. Rådmannen vurderer difor at det kan være hensiktsmessig å tilsette ein ressurs som kan følgje opp dei enkelte prosjekt. 7

8 Generelle føresetnader for budsjettarbeidet Bakgrunn og status for budsjett og økonomiplanarbeidet Det er i budsjettprosessen lagt vekt på eit større samarbeid mellom administrativ og politiske handsaminga enn tidligare år. Budsjettprosessen har vore ein rein administrativ prosess fram til rådmannen sin presentasjon av budsjettarbeidet for heradstyret den 31. oktober. Prosessen har teke utgangspunkt i arbeid med å framskrive driftsbudsjetta i høve reell aktivitet. På bakgrunn av den samla stoda etter framskrivinga, er det vurdert reduksjon av fleire tenesteområde på bakgrunn av den samla stoda økonomi. I vedtaket ligg det reduksjonar i tenestene sine kvalitet og omfang innan fleire sentrale område. Då det viktigaste vert å få ei drift som er i balanse med omsyn til inntektene over tid. Budsjettet er ferdig saldert, slik det er krav om. Lovreglar Kommunelova set dei lovmessige rammene for kommunen sitt budsjettarbeid. Kommunen si plikt til å utarbeide og vedta budsjett for det komande året er nedfelt i kommunelova 45. Det er eit ufråvikeleg krav at inntektene og utgiftene er i balanse. Organisering av arbeidet og vedtak Ein har i budsjettarbeidet teke utgangspunkt i føresetnader og rammer for 2013 gjeve i Økonomiplanen for Føresetnadene er vurdert på ny etter at statsbudsjettet vart lagt fram. Noko som ga lågare inntekter enn i Økonomiplanen. Framskriving av aktiviteten på dei ulike einingane og sektorane er vurdert i høve til rammene gjevne i økonomiplanen, og justert på bakgrunn av samla økonomi. Heradsstyret fekk presentert foreløpige vurderingar og tiltak for å balansere budsjettet 31. oktober. Formannskapet ga tilbakemeldingar på dette i Formannskapsmøtet 7. november. Formannskapet handsama budsjettsaka i møte 21. november. Formannskapet si innstilling til vedtak låg til ålment ettersyn i 14 dagar før handsaming og vedtak i heradsstyret 12. desember. I samband med investeringar er det knappe rammer. Den økonomiske situasjonen har medført at fylkesmannen har vore restriktiv i høve til å godkjenne lånefinansiering. Fylkesmannen har likevel poengtert at det ikkje er noko forbod for kommunen å lånefinansiere andre investeringar enn sjølvkostinvesteringar, men vil vurdere dette konkret. Dei største investeringsprosjekta i 2013 på sjølvkostområdet er knytt til VA- anlegg på Tysse og i Haus med Mjeldalen og Espevoll. Mens det på investeringar utanom sjølvkostområda er; bokbuss, kjøp av grunn til byggjefelt på Bruvik og kjøp av grunn til utviding av skular og felles drift- /brannstasjon for å effektivisere desse tenestene. 8

9 Organisatoriske verkemidlar og spelereglar. Organisasjonen opplever stort press som følgje av tronge økonomiske rammer og krav til omorganisering og effektivisering. Ein naturleg følgje av dette er at einskilde tilsette kan få endra arbeidsoppgåver. Ein legg vinn på å oppnå eit godt samarbeid med organisasjonane og dei tilsette i eventuelle omstillingssaker. Fordelingsfullmakter Dei gjevne rammene for rammeområda er absolutte og det er tidlegare vedteke at overskridingar på eit rammeområde skal dekkast inn på same rammeområde. Endringar på rammenivå kan berre gjerast av heradsstyret. Den løypande oppfølginga av budsjettet frå politisk nivå vert tillagt formannskapet. Likevel slik at det minimum 2 gonger i løpet av budsjettåret skal fremjast eigne saker til heradsstyret som omhandlar kommunen sin økonomiske situasjon, samt kvalitet og omfang på det kommunale tenestetilbodet i høve til vedtekne mål. Rådmannen skal legga fram budsjettrapportar for formannskapet i mars, mai, juni, september, oktober og november. I utøving av fordelingsfullmakta kan formannskapet ikkje fatte vedtak som er i strid med budsjett/ økonomiplan fatta i heradsstyret. Dette gjeld både i forhold til dei tala som er vedtekne og dei premissar/vedtak som fylgjer av teksten. Både formannskapet og rådmannen har eit særskilt ansvar i høve til å avdekkje og setje i verk tiltak, dette omfattar mellombels stopp av tiltak som ein meiner bør handsamast på nytt i heradsstyret på grunn av den økonomiske situasjonen i kommunen. Ved mellombels stopp skal det snøggast råd fremjast eigne saker til heradsstyret knytt til dei tiltaka som er sett i verk. 9

10 Overordna visjonar og målsetjingar Kommunen sine overordna visjonar og målsetjingar er nedfelt i kommuneplanen. Kommunen sine overordna visjonar er: Osterøy skal vera ein god kommune å veksa opp i, der innbyggjarane i alle livsfasar vert sikra høg livskvalitet og gode bustadmiljø. Osterøy kommune skal ta vare på og vidareutvikla sin særprega nærings- og busetnadsstruktur. Osterøy skal vera ein føregangskommune når det gjeld tenesteyting, økonomisk forvaltning og kommunikasjon i ein desentralisert struktur. Få å kunne oppnå desse visjonane, har ein i kommuneplanen definert prioriterte oppgåver/mål innom følgjande 5 tema/område: Senterstruktur Bustadreising Kommunikasjonar Barn og unge Økonomi Strategiske mål 2013 Oppsamla underskot frå tidlegare år legg eit stort press på kommunen sine økonomiske moglegheiter og avgrensar kommunen sin innsats på ulike område. For 2013 vil ein særskilt prioritere: 1. Balanse mellom inntekter og kostnader redusere tenestetilbodet. 2. Nedbetale akkumulert driftsunderskot. 3. Tidleg innsats i tenestene. 4. Førebu kommunen til befolkningsvekst når brua er nedbetalt. Visjon og verdiar for den kommunale organisasjonen Til rettleiing i det daglege arbeidet for den einskilde tilsette, både med tanke på samhandling med andre tilsette og med innbyggjarane/brukarane, har den kommunale organisasjonen samla seg om ein overordna visjon og 4 verdiar. Visjon: Saman om gode tenester Verdiar: - Respekt - Omsorg - Tydeleg - Ærleg Visjonen og verdiane skal gjennomsyre arbeidet til den enkelte tilsette. 10

11 Målstyring Det er behov for revisjon og oppdatering av målarbeidet i kommunen, der målsetjingar og rapportering på mål vert sett i system på alle nivå. Dette er eit omfattande og viktig arbeid som kommunen arbeidar vidare med i planperioden. Målstyringssystemet skal vere både eit styrings- og rapporteringssystem, samt ein metodikk for organisasjonslæring og forbetring. Dette skal skje gjennom dialog med dei sentrale aktørane i verksemda; å så visjonane, skape dialog rundt kritiske suksessfaktorar på brei basis og vere samde om korleis ein målar resultatoppnåing. Det å gje honnør ved gode resultat og merksemd ved dårlege vil stå sentralt. Dei einskilde tenestene har utvikla eigne indikatorar som skal bidra til å kunne bedømme ei positiv eller negativ utvikling i tenestekvaliteten. Samstundes har me indikatorar som er like for alle tenesteområde. Dei er: - Budsjettavvik - Sjukefråvær - Alle medarbeidarar skal ha medarbeidarsamtale. I budsjettet er indikatorane målsett med eit mål for 2013 og eit langsiktig mål (2016) for utviklinga i tenesta. Folketalsutvikling Folketalsutvikling og framskriving Det blir sakte men sikkert fleire innbyggjarar i Osterøy kommune. I framskrivinga er det nytta SSB sitt middels alternativ. Det bygger på ein middels utvikling i nyfødde, levealder og tilflytting. Dette kan være eit litt for passivt anslag med tanke på kva som kan skje når Osterøy-brua er nedbetalt i

12 Folketalssutvikling og framskriving for de yngste og eldste innbyggjarane Osterøy kommune vil oppleva ein nedgang i dei aller eldste aldersgruppene og i talet på skuleborn. Dette vil påverke inntektene til kommunen i negativ retning. Talet på barnehageborn vil auke, men fortsetter fødselstala å være som i 2010 er dette ei for optimistisk prognose. Foreløpige tal for 2012 viser ein god vekst i folketalet på 1,4 % år 6-15 år 80 år og eldre 12

13 Driftsbudsjettet økonomiske rammer Inntektsutvikling Skatt og rammetilskot Skatt og rammetilskot endring i % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % Skatt og rammetilskot er dei største og viktigaste inntektspostane for kommunen, og utgjer om lag 72 % av driftsinntekta.. Såleis er kommunen svært avhengig av positiv utvikling, og svært sårbar for negativ utvikling. Det er i framlegget til statsbudsjett for 2013 lagt til grunn ein nominell auke i kommunane si samla inntekt frå skatt og rammetilskot med 4,1 % i høve pårekna nivå for 2012, men med store variasjonar mellom kommunane. For Osterøy vert det i budsjettet lagt til grunn ein nominell auke med om lag 3,9 % i høve til venta inntekt Det kommunale skatteøyret vert uendra på 11,6 %. I fjor vart skatteøyret auka frå 11,3 %. Samla inntekt frå skatt og rammetilskot i Osterøy er sett i samsvar med resultatet i reknearkmodellen til KS, på bakgrunn av tala frå statsbudsjettet, og justert noko i høve til folketalsutvikling. Rammetilskotet inkluderer både inntektsutjamning og utgiftsutjamning mellom kommunane. Inntektsutjamning skal jamne ut forskjellar i skatteinntekt mellom kommunane. Utgiftsutjamning skal jamne ut forskjellar i utgiftsbehov mellom kommunane. Stor nedgang i utgiftskompensasjon Ein viktig faktor i høve til budsjetteringa, er innbyggjartal med fordeling på aldersgrupper og andre tilhøve som er lagt til grunn å påverke utgiftsbehovet til ein kommune. Endringar i samansetninga av befolkninga kan gje store utslag på utgiftsutjamninga i rammetilskotet, samt at endra innbyggjartal gjev endra innbyggartilskot. Utviklinga for Osterøy er negativ når det 13

14 gjeld utgiftsutjamninga. Frå å ha eit utrekna utgiftsbehov på meir enn 10% over gjennomsnittet i 2010 er utrekna utgiftsbehov på 5,1 % over gjennomsnittet i Denne nedgangen fører til at utgiftskompensasjonen i rammetilskotet er meir enn kr 10 millionar lågare i 2013 enn i Bakgrunnen er at kostnadsnøklane for utgiftsutjamninga vart endra i Endringa som er gjennomført og den konkrete utviklinga i Osterøy i høve til landet samla har såleis medført stor inntektsnedgang. På den positive sida finn me folketalsutviklinga i Osterøy som gjev auka innbyggartilskot i rammetilskotet. Auka innbyggartilskot og ein tapskompensasjon på kr 2,5 mill avgrensar tapet på utgiftstutjamninga noko. Likevel er den samla stoda at realveksten som vert lansert for kommunane i statsbudsjettet vert ein realnedgang for Osterøy når ein tek høgde for utgiftene som skal dekkast og at Osterøy kjem dårlegare ut enn gjennomsnittet. Eigedomsskatt Utvikling i inntekt frå eigedomsskatt (endring i %): E-skatt - endring i % 30,00 % 20,00 % 10,00 % 0,00 % -10,00 % ,00 % -30,00 % Osterøy kommune skriv ut eigedomsskatt i 2013 med heimel i eigedomsskattelova 2 og 3 på faste eigedomar i heile kommunen. Alminneleg eigedomsskattesats i Osterøy kommune er 7 promille. Differensiert skattesats for eigedomar med sjølvstendige bustaddelar er 4 promille. Den same satsen skal leggast til grunn for fritidsbustadar. Satsen for bustad- og fritidseigedomar har vore 4 promille i alle åra unnateke 2008, då satsen var redusert til 3 promille. Generell sats for andre eigedomar har vore 7 promille i alle åra (maksimalsats). I budsjettvedtaket for 2012 vart satsen for bustad- og fritidseigedomar auka til 5,0 promille. Inntekta frå eigedomsskatt er i hovudsak basert på takstar som er fastsett på takseringstidspunktet. Med same skattepromille år for år, vil verdien av inntekta gradvis verte spist opp, og held såleis ikkje følgje med pris- og lønsvekst. Ei inntekt på kr 13,5 millionar vil med ein løns- og prisvekst på 3,5 % verte kr mindre verdt året etter. Dette må kompenserast med anna inntekt eller utgiftsreduksjon. Botnfrådrag for bustaddelen på eigedomar vert kr 0, same som tidlegare. 14

15 Eigedomsskatten for 2013 forfell til betaling i 3 terminar:, 31.03, og Kompensasjon for meirverdiavgift (mva) Ordninga medfører ein generell refusjon/kompensasjon for kommunane sine utgifter til meirverdiavgift. Ordninga kom i 2004 og vart finansiert gjennom at kommunane sine rammetilskot vert redusert tilsvarande venta auke i refusjon for meirverdiavgift. I tillegg vart gamal ordning avvikla og innlemma i den nye. Frå 2010 vart inntektsføring av mva-kompensasjonen frå investeringar endra. Tidlegare vart all slik inntekt ført i driftsrekneskapen. Frå 2010 vert denne inntekta gradvis overført til inntektsføring i investeringsrekneskapen gjennom ei pliktig overføring frå drift til investering. 20 % av kompensasjonen vart i 2010 overført til investeringsrekneskapen, dei neste åra aukast dette med 20 % årleg fram til 2014, då heile mva-kompensasjonen frå investering skal inntektsførast i investeringsrekneskapen. I 2013 vert såleis 80 % av mva-kompensasjonen overført frå drift til investering. I budsjettframlegget er det lagt til grunn ei inntekt på kr 3,2 millionar, og ein overføring til drift med kr 2,56 millionar. Renteinntekter og fondsplasseringar Renteinntektene til kommunen er i hovudsak knytt til følgjande element: * Avkastning på langsiktige finansielle omløpsmidlar * Løypande renteinntekt på ledig likviditet * Renter av utlån * Provisjon for garantiar til andre Langsiktig plasserte finansielle omløpsmidlar er delvis plassert med eksponering for aksjerisiko innanfor rammene gjevne i finansreglementet til kommunen. Dette medfører risiko som er høgare enn for midlar kun eksponert for renterisiko. Såleis vil avkastninga svinga, og kunne verte negativ i einskildår. Langsiktig plasserte finansielle midlar gjeld kr 40 mill som i 2006 vart vedteke forvalta med plassering i finansmarknaden etter gjevne rammer og retningsliner (reglement). Andre generelle tilskot Denne posten omfattar i hovudsak kompensasjon frå staten som følgje av at kommunen har bygd ut tenestetilbodet som ein del av statlege handlingsplanar. Dette gjeld mellom anna i høve til eldrereforma, psykiatri og grunnskulereforma (skulestart frå 6 år og ikkje 7 år som før). Desse tilskota er knytt til spesifikke rentevilkår og vil svinga år for år i høve til rentenivået, på same måte som renteutgifta til kommunen svingar med rentenivået for lånegjeld. I budsjettframlegget er det lagt til grunn kr 4 millionar i slik kompensasjon. Utbytte Det er ikkje lagt til grunn utbytte i budsjettet for

16 Utgiftsutvikling Lønsvekst Det er i budsjetteringa lagt til grunn at det vert ein årslønsvekst på knappe 4,0 %. I sektorane sine budsjett ligg lønsmidlar knytt til lønsnivået frå oppgjeret i 2012 med overheng til 2012, medan det er lagt midlar til lønsoppgjeret for 2013 i eigen lønsreserve. Lønsreserve er lagt inn med kr 5,0 millionar, og tek utgangspunkt i ein auke med 2,4 %. Oversyn lønsvekst jfr. statsbudsjettet: Overheng frå 2012 (einingane) 1,4 % Lønsoppgjer pr 1.5 (lønsreserve) 2,4 % Lønsgliding (einingane) 0,2 % = Pårekna lønsvekst i statsbudsjettet 4,0 % Prisvekst Forventa prisvekst er i framlegget til statsbudsjett for neste år omlag 1,8 %. Prisindikatoren/deflatoren, dvs vekta gjennomsnitt av løns- og prisvekst, er sett til 3,3 % i statsbudsjettet. Her utgjer pårekna lønsvekst 4 % Pensjonspremie Inkludert AFP kostnad, legg ein til grunn følgjande premiesatsar (kommunal del): Pensjonsutgift folkevalde Pensjonsutgift tilsette på kommunale vilkår Sjukepleiarordninga Tilsette på statlege vilkår 49,3 % (Vital) 18,5 % (Vital) 18,3 % (KLP) 11,4 % (Statens pensjonskasse) Premiebetaling vert utgiftsført på einingane der dei tilsette si løn vert ført. Avdrag Kommunelova sine reglar om minimumsavdrag set krav om at resterande løpetid for kommunen si samla gjeld ikkje skal overstige den veide levetida for kommunen sine anleggsmidlar ved siste årsskifte. I tillegg kjem at budsjetterte avdrag skal dekke det faktiske avdraget. Den veide resterande levetida er rekna til om lag 30 år. Vidare har fylkesmannen, i samband med at kommunen er underlagt statleg godkjenning (Robek-lista) sett som minimum at kommunen årleg betalar 3,5 % avdrag av relevant låneportefølje. I budsjettet for 2013 er det lagt inn kr 9,0 millionar i årleg avdrag. Lånegjeld eks formidlingslån er venta å verte kr 263,16 mill pr Budsjettert avdrag utgjer såleis 3,42 %. Lånerente I framskrivinga av låneportefølja har ein lagt til grunn ei flytande gjennomsnittsrente i 2013 på omlag 3,3 %. Fastrenteavtalar er rekna med den eksakte renta så langt det er avtalt. 16

17 Beløp År Inndekning av meirforbruk frå tidlegare år Kommunen har framleis eit stort samla underskot frå tidlegare år. Pr var akkumulert underskot kr 11 millionar. I 2012 vil truleg underskotet auke som følgje av negativt resultat i drifta. I budsjettframlegget er det lagt til grunn kr 5,5 millionar i underskotsdekning i Netto driftsresultat og oppsamla underskot - utvikling Netto driftsresultat Korrigert netto driftsresultat Oppsamla underskot 17

18 Politisk organisering Heradstyre (27 medl) Formannskap (7 medl) Administrasjons utval (7 frå FSK + 4 tilsette rep) Kontroll utval (5 medl) Komite for oppvekst, idrett og kultur (5 medl) Plan og kommunalteknisk utval (5 medl) Komité for oppvekst, idrett og kultur arbeider med saker innanføre saksfeltet oppvekst, idrett og kultur, og innstille til formannskap og heradstyre. Plan- og kommunalteknisk utval som tar avgjersler i saker innaføre området plan og kommunalteknikk eller innstille nemnte saker til formannskap og heradstyre. 18

19 Overordna administrativ organisering Osterøy kommune har ei sektororganisering av tenestene. Sektorane blir leia av ein sektorleiar. Rådmannen sine stabsseksjonar blir leia av Rådmannen. Meir detaljerte organisasjonskart finn ein innanfor kapitla for kvar einskild sektor. Stabsseksjonar Rådmann Felles IKT tenester Nordhordland Sektor for oppvekst, undervisning og kultur Sektor for helse, omsorg og sosial Sektor for miljø og teknikk Felles IKT-tenester Nordhordland er eit IKT-samarbeid mellom kommunane Vaksdal, Modalen, Masfjorden, Lindås, Austrheim, Radøy, Feie, Meland og Osterøy. Her er Osterøy kommune vertskommune, og difor økonomisk og administrativt ansvarleg for eininga. IKT NH blir finansiert med tilskot frå medlemskommunane. Rådmannsutvalet for medlemskommunane har ansvar for bemanningsplan og budsjett. Sjå eige vedlegg for IKT- NH budsjett. 19

20 Årshjulet Gjennomføring MSp R + Å M R k Resultatmåling B M T2 Å M MSgj B T2 B VR Politisk R + Å ØP M T1 ØP Refleksjon Rådmann T M Sektor/ tenesteeiningane VR Teiknforklaring: R - Rekneskapsavslutning ØP - Økonomiplan Å - Årsmelding B - Budsjett K - Kostra-rapportering T1 - Første tertialrapport T2 - Andre tertialrapport VR - Vernerunde M - Månadsrapportering MSp - Medarbeidarsamtale, planlegging MSgj - Medarbeidarsamtale, gjennomføring 20

21 Møtekalender Møte Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Formannskap Heradstyre Komité for oppvekst, idrett og kultur Plan- og kommunalteknisk utval

22 Helse, omsorg og sosial Sektor for helse, omsorg og sosial Osterøytunet Demens avdeling NAV / Sosialtenesta Heimetenester sone nord Osterøytunet somatisk avdeling Legetenesta Heimetenester sone sør Osterøytunet Kjøkken Ergo og fysioterapitenesta Bu og avlastningstenester Sone 1 Psykisk helse Bu og avlastningstenester, Sone 2 Presentasjon av sektoren Helse- og omsorgstenesta sitt ansvarsområde er omfattande og rører ved eit breitt spekter av brukargrupper og tenester. Osterøy kommune står føre vesentlege utfordringar innan sektorens nedslagsfelt i løpet av komande år. Levealderen aukar og alderssamansettinga i samfunnet endrar seg. Familiestrukturane er i endring samt at kostvanar og aktivitetsnivå endrast. Statistisk sett, har Osterøy kommune hatt ei lågare institusjonsdekning enn mange andre kommunar, og det har vore eit mål å kunne gje flest mogleg tilpassa tenester i eigen heim. Dei kommunale helse- og omsorgstenestene skal yte gode tenester i eit samfunn i stadig endring. Framtidas kommunale helse- og omsorgstenester skal sikre heilskaplege og samordna tenester som omfattar helsefremmande og førebyggande tiltak, utreiing, behandling, pleie/omsorg, akuttberedskap, habilitering/rehabilitering og oppfølging på tvers av sektorane i samarbeid med brukarane sjølve. I Osterøy kommune har vi lagt til grunn fylgjande visjon for helse- og omsorgstenestene; Innbyggarane i Osterøy kommune opplever å få gode helse- og omsorgstenester i alle livets fasar 22

23 Overordna mål og føringar Tenesteområda innan helse- omsorg og sosial er i stor grad styrt av nasjonale føringar og lokale val. Sentrale rapporter og meldingar beskriv kva utfordringar kommunane står framfor, som følgje av demografisk og epidemiologisk utvikling. Det er fokus på vekst i tal eldre, auking i kroniske lidingar, sosiale problem blant born og unge samt satsing på tiltak for å betre folkehelsa. I Nasjonal helse- og omsorgsplan (Meld. St. 16 ( ) legg regjeringa den politiske kursen for helse- og omsorgstenesta samt folkehelsearbeidet dei neste fire åra. Lik tilgang til gode og likeverdige helse- og omsorgstenester, uavhengig av personleg økonomi og bustad, skal fortsett vera den viktigaste målsetjinga i den norske velferdsmodellen. I løpet av det siste året har HOS arbeida med Kommunedelplan for Helse- omsorg og sosial. Denne vil bli lagt ut til høyring ultimo I denne planen er det mellom anna lagt vekt på: Auka satsing på folkehelse, tidleg innsats og aktiv omsorg. All tenesteyting skal støtte opp under brukarens eigne ressursar, for å gje moglegheiter for auka livskvalitet og meistring (kvardagsrehabilitering). Yte tenester på best mogleg omsorgsnivå (BEON). Satse på kvalitetsutvikling, kompetanse, rekruttering og behalde tilsette. Delta i interkommunalt samarbeid om løysing av oppgåver der dette er naudsynt og eller ønskeleg. Gjennomgang av organisasjonsstrukturen for å sikre heilskapleg styring og prioritering, inklusive gjennomgang av leiarstruktur. Gjennomgang av rutinar og system for tildeling av tenester for å sikre ei heilskapleg vurderings- og tildelingspraksis. God informasjon om tenestetilbodet. Etablere ein saumlaus praksis mellom sektorane der dette er naudsynt på system og individnivå. Etablere eit gjensidig godt samarbeid med frivillige. Etablere ei forståing for nødvendigheita av stadig å forbetre oss. I 2013 skal tiltak synleggjort i ny helse- og omsorgsplan settast i verk, innanfor gitte rammer. Sektor for helse, omsorg og sosial har dei siste åra gjennomført vesentlege omstillingar, og justert organisasjon og bemanning i høve til nye ansvarsområde. Tal frå kommunebarometeret og Nordhordland revisjon syner at tenestene drivast med låge kostnader og at bemanningssituasjonen er på eit minimum. Utvikling i sektoren si økonomiske ramme Justert budsjett Avvik driftskostnad Pris og kostnadsjustering Auka drift Framskrive driftsnivå Kutt Rådmannen sitt framlegg til ramme Heradsstyret: Ingen endring av ramma. 23

24 Styringsindikatorar for sektoren Alle einingar skal ha implementert IKKS intern kontrollsystem Status 2012 Mål 2013 Mål 2016 Er implementert på sjukeheimseiningane, sone nord, sone sør, sone midtre, rus/psykiatri, og ergo/fysio. Implementert i lege- og sosialtenesta Internkontroll implementert i alle einingar. Budsjettbalanse 0 % avvik Medarbeidarsamtale 100 % Sjukefråvær 8,7 % 8,0% 7,4 % Tiltak for å oppnå budsjettbalanse Det har vore naudsynt å føreta vesentlege kutt i sektorens drift for å oppnå budsjettbalanse. Kutta fordeler seg som følgjer: Psykiatritenesta Det etablerast eit døgnbemanna bufellesskap i Haus. Dette vil bidra til å redusera noko av arbeidsbelastninga i psykiatrisk heimeteneste. Vidare vil vi innføra bruk av multidose i psykiatritenesta for å redusera den tida sjukepleiarane nyttar til å handtera medikament. Til liks med heimetenesta forøvrig, så skal forvaltningspraksis gjennomgåast i psykiatritenesta. Kjøp av aktivitetstiltak frå private aktørar kuttast, og brukarane får kommunalt tilbod. Ein skal søka å selja ein plass ved bufellesskapet i Haus til annan kommune. Leiing Stilling med ansvar for internkontroll og kvalitetssikring haldast 50% vakant. Osterøytunet To stillingar haldast vakant, og det skal haldast auka fokus på bruk av ressursar på tvers av gruppene. Multidose innførast for å redusera den tida sjukepleiarane nyttar til å handtera medikament. Heimetenesta Heimetenesta skal kutta seks årsverk, og i samband med dette skal det gjennomførast ei omorganisering. Multidose innførast for å redusera den tida sjukepleiarane nyttar til å handtera medikament. Forvaltningspraksis skal gjennomgåast. Bu- og avlastningstenesta (Sone midtre) Bu- og avlastningstenesta skal kutta 1,5 årsverk. Det innførast multidose for å redusera tida som nyttast til medikamenthandtering. Forvaltningspraksis skal gjennomgåast. NAV sosial Nav sosial skal kutta i drifta. Samhandlingsreforma I den framtidige helse- og omsorgstenesta er kommunane tiltenkt ei ny rolle gjennom auka fokus på førebygging av sjukdomar, tidleg intervensjon, tidleg diagnostikk, behandling og oppfølging. Samhandlingsreforma har eit fokus på auka livskvalitet og redusert press på helsevesenet gjennom satsing på helsefremjande og førebyggjande arbeid. Dette skal dempa vekst i bruk av sjukehustenester ved at ein større del av helsetenestene vert ytt av kommunehelsetenesta med føresetnad om like god eller betre kvalitet, samt kostnadseffektivitet. Kommunane og helseføretaka er pliktig til å samarbeide, og det er inngått lovpålagte samarbeidsavtalar på ei rekkje områder. 24

25 Innan 2016 vert kommunane pålagt å etablera eit øyeblikkeleg hjelp døgntilbod. Dette gjeld dei tenestene det er forsvarleg at kommunane gjev, i hovudsak forverring av kjente lidingar der behandlinga er kjent på førehand. Folkehelsearbeid handlar om å skapa gode oppvekstvilkår for born og unge, førebyggje sjukdom og skadar, og å utvikla eit samfunn som fremjar fellesskap, tryggleik, inkludering og deltaking for alle innbyggjarane i kommunen. Dette krev systematisk og langsiktig innsats både i og utanfor helsetenesta, og på tvers av sektorar og forvaltningsnivå. Kommunen vil etter kvart og få ansvaret for eit tilbod om øyeblikkeleg hjelp døgnopphald til menneskje med psykiske og/eller rusrelaterte lidingar. Helse- og omsorgsdepartementet arbeider med korleis økonomiske virkemidlar kan innførast for brukarar med denne type utfordringar. Samhandlingsreforma har gjeve kommunen nye, store utfordringar. Krava til heilskaplege helse- og omsorgstenester er større enn nokon gong. Erfaringane frå 2012 syner ein endra pasientflyt og pengestrøm mellom kommune og spesialisthelsetenesta. Det har vore gjort mykje godt arbeid både internt i kommunen og interkommunalt for å gjere organisasjonen best mogleg rusta til å handtere nye ansvarsområde. I januar 2012 starta helseføretaka å krevje kommunen for midlar til medfinansiering av sjukehusopphald i somatisk avdeling for kommunen sine innbyggjarar. Dette for å minimere innleggingar som ikkje er naudsynte. Vidare får kommunen bøter på kr per døgn om vi ikkje evnar å ta imot utskrivingsklare pasientar frå sjukehus innan 24 timar. Vi har arbeida målretta for å gjere desse kostnadane så låge som råd. Kommunen har ulike alternativ til sjukehusinnlegging. Det er etablert ei gruppe på Osterøytunet som i all hovudsak tek imot samhandlingspasientar. I 2012 vart legedekninga på institusjonen styrka, noko som er ein føresetnad for å kunna driva denne tenesta på forsvarleg vis. Nokon samhandlingspasientar vert utskriven til eigen heim med tilbod om heimetenester, medan andre klarar seg sjølve etter utskriving frå spesialisthelsetenesta. Vi ser vidare at dei tiltaka som vart sett i verk for å gjere kommunen robust nok til å handtere nye ansvarsområde har hatt god effekt, og at kostnadar til ferdigbehandla pasientar har vore innanfor eit minimum. Kostnadar i høve til medfinansiering i 2012 er om lag ,- høgare enn stipulert. Sett opp mot situasjonen i andre kommunar, så kan dette tyde på at etablerte tiltak har hatt effekt, og at vi i ein viss grad har klart å forhindra unødige innleggingar i sjukehus. Fokusområde i 2013 frå temaplanar / kommunedelplanar Tiltak 2013 Etablering av øyeblikkeleg hjelp døgnopphald i samarbeid med Nordhordland Planlegging Ta imot ferdigbehandla pasientar frå spesialisthelsetenesta til institusjon eller heimeteneste. 98% Førebyggjande heimebesøk til eldre for å styrka den Iverksetjast i tråd med Helse- og eldre sin moglegheit for eigenmeistring og bevara omsorgsplan funksjonsnivået lengst mogleg. Sikra aktiv omsorg ved at helse- og omsorgstenestene Iverksetjast i tråd med Helse- og 25

26 skal styrka det helsefremjande og førebyggjande arbeidet gjennom å stimulera til fysisk aktivitet, sundt kosthald, sosial og kulturelle aktivitetar og deltaking i samfunnet. Bidra til at det utarbeidast gode avtalar mellom legevakttenesta, ambulansetenesta, AMK og akuttmottaka i spesialisthelsetenesta Elektronisk meldingsutveksling er implementert Førebyggjande heimebesøk til eldre for å styrka den eldre sin moglegheit for eigenmeistring og bevara funksjonsnivået lengst mogleg. Styrking av det helsefremjande og førebyggjande arbeidet Bidra til utdanning av helsepersonell gjennom gode praksisplassar og praksisundervisning Bidra med brukarkoordinatorar til personar som ynskjer individuell plan etter oppdrag frå koordinerande eining. Jfr. HOS lova 7-2 I samarbeid med FMH utarbeidast kompetanse- og rekrutteringsplanar for leiarar og øvrige tilsette innan helse- og omsorgstenestene. Behandling av pasientar i kommunen før, i staden for og etter sjukehusinnlegging. Dette gjeld eksempelvis pasientar med funksjonssvikt, smertebehandling, lindrande behandling, KOLS, infeksjonar, ernæringssvikt, medikamentjusteringar, psykiske lidingar og/eller rusproblem. Observasjon for å avklare trong for innlegging i sjukehus Etterbehandling etter sjukehusopphald før utskriving til eigen heim Planverk Helse og omsorgsplan Plan for habilitering og rehabilitering Bustadsosial plan Ruspolitisk handlingsplan, Psykiatriplan Demensplan Tverrfaglege ambulante team Demens (Team er etablert, men bør styrkast med ergo/fysioterapi) Type 2- diabetes (Team er ikkje etablert) Rus (Team er etablert i Kroken, men bør ha eit formalisert samarbeid med Familiens hus, kommunepsykolog og legetenesta) Palliasjon (Vi har fått midlar til eit toårig prosjekt, Prosjektleiar er tilsett) omsorgplan Gjennomført Implementert Iverksetjast i tråd med Helse- og omsorgsplan Kontinuerleg Kontinuerleg Kontinuerleg Gjennomført Kontinuerleg Ferdigstilt Rullerast Rullerast Ferdigstilt Etablert med tverrfagleg samansetting Utredning rundt team retta mot type 2-diabetes startar Formalisert samarbeid mellom Rusteam, Familiens hus, kommunepsykolog og legetenesta etablerast Palliativt tverrfagleg ressursgruppe er etablert 26

27 Osterøytunet Det er framleis stort press på sjukeheimsplassane på Osterøytunet, i 2012 har det vore overbelegg i snitt med 1-2 pasientar. Etter at samhandlingsreforma tredde i kraft har ei gruppe på somatisk avdeling med 10 plassar vore prioritert til dette. For ein kommune med relativt låg sjukeheimsdekning er det hensiktsmessig å ha eit relativt høgt tal korttidsplassar. Gjennom målretta arbeid og styring har pleie- og omsorg allereie klart å nå eit nivå som er høgare enn det langsiktige målet for Rådmannen vil at dette arbeidet skal halda fram, og at det framleis skal vera stort fokus på tildeling av korttidsplassar. Tal frå kommunebarometeret og Nordhordland revisjon syner at Osterøytunet vert drive med låge kostnadar og låg bemanning til tross for ei bygningsmasse som ikkje er tilrettelagt for stordriftsfordelar. Vidare utfordringar dei næraste åra : Fullføra etablering av to observasjonssenger (haldast av til medisinsk behandling og ferdigbehandla pasientar frå sjukehus) Styrka medisinsk-teknisk utstyr. Halda fokus på rekruttera og behalda kompetanse. I samband med auka krav til kompetanse skal det framleis haldast fokus på fagutvikling og internundervisning for alle tilsette ved Osterøytunet. Dei tilsette skal oppfordrast til å ta fagbrev, sjukepleiarutdanning og vidareutdanning. Kvalitetsindikatorar Status 2011 Status Mål Tal løyvde korttidsopphald : Tal løyvde avlastningsopphald Tal løyvde langtidsopphald: Auke fagstillingar i perioden, Sjukepleiarar 13,5 15,5 +5 Klager på tildeling av plassar Tal frå brukarundersøking, maks score 4 Status 2009 Mål 2016 Opplevd respektfull behandling 3,5 3,8 Opplevd tilgjengelegheit 3,25 3,8 Opplevd tilgang på informasjon 2,9 3,5 Årsverk sjukeheimen pr 01.01: R 2011 B 2012 B 2013 Samla 62,16 62,5 - herav * Pleie 53,41 52,25 * Dagavdeling 0,5 1,5 * Leiing/merkantil 3 3 * Kjøkken 5,25 4,75 * Tekniske hj.m, vaktmester, transport 1 27

28 Tiltak 2013 Setta i verk tiltak i ny helse og Setta i verk tiltak beskriven i ny helse og omsorgsplan omsorgsplan Heimetenesta sone nord og sone sør I 2011 vart administrasjonen i Heimetenesta samla under eit tak. Dette gjev høve til meir samla/lik profil på tenestene og betre utnytting av støttefunksjonane, sakshandsaming og leiing. I løpet av 2012 har denne effekten vedvart og styrka seg. Dagavdeling for demente Dagavdeling for demente vart starta opp i Dagavdelinga gjev menneske med demens betre rusta til å bu heime lenger. Pårørandeskule og hukommelsesteam driftast godt, og på bakgrunn av dette er Osterøy plukka ut til å delta i eit nasjonalt prosjekt for å bidra til etablering i andre kommunar. Drifta av dagavdeling har i 2012 blitt styrka. Det vart søkt Helsedirektoratet om prosjektmidlar til etablering og drift av dagavdeling 5 dagar i veka, og kommunen har fått midlar i 3 år, i 2012, kvart år i 2013 og 2014 (under føresetnad at volumet heldast oppe). Frå 2015 vert denne tenesta truleg lovpålagt og må inn i ordinær ramme. Kommunen har pussa opp lokale i eige bygg i Haldorvika, møblar og utstyr er for det meste fått i gåve frå privatpersonar. Dagavdelinga er frå september 2012 open for 7 brukarar kvar vekedag. Demensteamet står for dagleg drift av denne, med uvurderleg hjelp av frivillige frå Demensforeininga. Sone sør og nord Sone sør har ansvar for drift av bufellesskapet på Osterøytunet. Bebuarane i dette fellesskapet er å rekne som heimebuande, og nyttar seg difor av heimetenester. Majoriteten av dei som bur i bufellesskapet har svært samansett sjukdomsbilete og har behov for pleie av personell med god kompetanse. Sjukepleiarressursen på bufellesskapet vart auka opp frå mars 2012, dette har gjort at bebuarane her har fått meir samordna og strukturerte tenester. Denne sjukepleiaren har og den daglege kommunikasjonen med helseføretaka i høve til samhandlingsreforma, noko som viser seg tek ein del tid. Vi ser og viktigheita av at ein spesifikk person har denne arbeidsoppgåva, då det gjer kommunikasjonen med helseføretaka enklare, vi oppnår ei betre oversikt for å kunne planlegge mottak av utskrivingsklare pasientar og moglegheit til å kontrollere om økonomiske krav frå helseføretaka er rettmessige. Generelt er det vanskeleg å få full dekking av sjukepleiarstillingane i heimetenesta. Det er stadig vakante stillingar, og få kompetente søkjarar. Dette fører til arbeidspress for dei sjukepleiarane som finst. I 2012 starta heimetenesta opp med ansvarsvakter for sjukepleiarane i turnus, med ansvar for alle brukarane i kommunen på kveld og helg. Dette for å styrke kompetansen i heimetenesta. Kveldar og helger er det mange ufaglærte på jobb. Tiltaket var også meint for å avlaste legevaktsordninga, som fekk ein del henvendingar frå heimetenesta i høve til heimebuande pasientar. På grunn av vakante stillingar mm ikkje vore full dekning, dette arbeider einingsleiarane vidare med i

29 I samband med auka krav til kompetanse skal det framleis haldast fokus på fagutvikling og internundervisning for alle tilsette i Heimetenesta. Dei tilsette skal oppfordrast til å ta fagbrev, sjukepleiarutdanning og vidareutdanning. Ein vil i 2013 sjå på forvaltningsdelen i heimetenestene for å sikra god sakshandsaming og lik profil på tenestene. Syner til tiltaksdelen i helse- og omsorgsplanen. Kvalitetsindikatorar Status 2011 Mål 2013 Mål 2016 Direkte brukartid i % av total tid heimetenestene Betre samordning av heimetenestene Prosjekt er starta Gjennomført Auka sjukepleiardekning i heimetenestene Delvis generelt gjennomført Styrka sjukepleiardekning i nattpatruljen Gjennomført Vidareførast Desentralisert sjukepleiarutdanning for tilsette på kvart kull Etter- og vidareutdanning for tilsette Tal frå brukarundersøking, maks score 4 Status 2009 Status 2012 Opplevd respektfull behandling 3,2 5,2 5,2 Opplevd tilgjengelegheit 2,9 5,3 5,3 Opplevd tilgang på informasjon 2,6 5,1 5,1 Brukarmedvirkning 5,0 5,0 Resultat for brukaren 5,4 5,4 Snitt totalt etter brukarundersøking i heimetenestene i Osterøy 2012 er på 5,2. Snitt i landet er på 5,0. Lågast i landet er 3,9 og høgast er 5,9 Årsverk heimetenesta R 2011 B 2012 B 2013 pr Samla 124,1 123,5 - av dette: * Pleie 41,9 44,7 * Personlege assistentar 14,9 10,8 * Avlastning * Miljøarbeid/Psyk.utv.h. 50,8 52,4 * Psykisk helse/rus 11,2 10,3 * Leiing/adm, kons. 5,3 5,3 funksjonshemma 29

30 Tiltak 2013 Setta i verk tiltak i ny helse og Setta i verk tiltak beskriven i ny helse og omsorgsplan omsorgsplan Bu- og avlastningstenesta Sone midtre har endra namn til Bu- og avlastningstenesta. Sona delast samstundes i to soner; sone 1(Svamyra, Rymleheia, Solplassen) og sone 2 (Peraplassen bustadar og Avlastninga). Bu- og avlastningstenesta leverer ulike tenester til menneske med funksjonshemmingar. Vi ser at fleire personar med funksjonshemming har trong for eigen bustad i næraste framtid. Det skal difor settast ned eit prosjekt som skal laga ein plan for bygging av nye bustader. Dialog med pårørande er svært viktig i denne prosessen. Fleire yngre brukarar har trong for anna type avlastning og tiltak enn dei som hittil er etablert. Dette gjer at det må haldast særskilt fokus på tiltak rundt denne gruppa. Tiltak og aktivitet for personar med ulike funksjonshemmingar (t.d. personar med autismespekterdiagnosar) som ikkje er utviklingshemma, men har andre behov skal òg prioriterast. På grunn av låg fagkompetanse i einingane skal det framleis haldast fokus på fagutvikling og internundervisning for alle tilsette i dette feltet. Dei tilsette skal oppfordrast til å ta fagbrev, vernepleiarutdanning og vidareutdanning. Det skal og haldast fokus på nyrekruttering av tilsette med fagbrev og høgskuleutdanning. Kjøp av tenester frå Dagsenteret OPRO oppretthaldast på same nivå som Kvalitetsindikatorar Status 2012 Mål 2013 Mål 2016 Auka vernepleiardekning/høgskuleutdanna i 11** tenestene til funksjonshemma Styrka talet på fagutdanna 17*** Desentralisert vernepleiarutdanning for tilsette 1 3 Individuell plan* Tal frå brukarundersøking, maks score 4 Status 2009 Opplevd respektfull behandling 3,2 3,5 3,8 Opplevd tilgjengelegheit 2,9 3 3 Opplevd tilgang på informasjon 2,6 2,8 3 * Alle brukarar med behov for langvarige og koordinerte tenester har rett på individuelle planar og skal prioriterast. Den skal bidra til at brukarane veit kva dei kan vente seg av - og gi dei oversikt over - tenestetilbodet. ** 8 av desse er knytt til 2 tenestemottakarar med medlevarturnus, slik at det er 3 høgskuleutdanna att til dei andre tenestemottakarane. *** Dette er årsverk. Talet på tilsette er 32, det vil sei i gjennomsnitt vel ½ stilling Fokusområde i 2013 frå temaplanar / kommunedelplanar 2013 Setta i verk tiltak Setta i verk tiltak i ny helse og omsorgsplan beskriven i ny helse og omsorgsplan Byggje 8 nye omsorgsbustader* Byggeperiode * Nye bustader for denne gruppa prioriterast, ein viser til registrerte søknader og behov for fleire bustader 30

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26.

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014. Vedteke i heradsstyret HS-sak 050/13 11.12.13

OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014. Vedteke i heradsstyret HS-sak 050/13 11.12.13 OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014 Vedteke i heradsstyret HS-sak 050/13 11.12.13 1 Innhald Innhald... 2 Rådmannen sitt føreord... 4 Generelle føresetnader for budsjettarbeidet... 7 Organisatoriske verkemidlar

Detaljer

OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015. Innstilling frå formannskapet FS-sak 087/14

OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015. Innstilling frå formannskapet FS-sak 087/14 OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 Innstilling frå formannskapet FS-sak 087/14 Innhald Innhald... 2 Rådmannen sitt føreord... 4 Generelle føresetnader for budsjettarbeidet... 7 Bakgrunn og status for budsjett

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato

Saksnr Utval Møtedato Arkivref: 2011/2088-16986/2012 Saksh.: Lars Helge Sørheim Saksframlegg Saksnr Utval Møtedato INTERKOMMUNAL LEGEVAKT OG Ø.HJ. DØGNTILBOD Framlegg til vedtak: 1. Komite for helse, rehabilitering og omsorg

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

St.meld. nr. 47 (2008 2009) Samhandlingsreforma. Rett behandling på rett sted til rett tid

St.meld. nr. 47 (2008 2009) Samhandlingsreforma. Rett behandling på rett sted til rett tid St.meld. nr. 47 (2008 2009) Samhandlingsreforma Rett behandling på rett sted til rett tid Lagt fram i statsråd 19. juni 2009 Fyresdal kommune, 26. november 2009 Ketil O. Kiland Tidlegare helseminister

Detaljer

OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015. Arbeidsversjon 1

OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015. Arbeidsversjon 1 OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 Arbeidsversjon 1 1 Innhald 2 Innhald... 2 Rådmannen sitt føreord... 4 Formannskapet/Heradsstyret:... 7 Generelle føresetnader for budsjettarbeidet... 7 Organisatoriske

Detaljer

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Status og utfordringar Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Tertialrapporten viser Eit forventa driftsunderskot på 7 millionar i 2009, om drifta held fram som i dag. Dette kjem på

Detaljer

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato:

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.11.2012 Økonomiplan for 2013-2016 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde

Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde Landro, Sund kommune 1. Sund kommune, organisering rus

Detaljer

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012, økonomiplan 20122015 Framlagt formannskapet 9.11.2011 Endring i rådmannen sitt framlegg til budsjett av 12.10.2011 nr.1 Side 1 av 8 INNLEIING: Dette dokumentet tek utgangspunkt i rådmannen

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Bø kommune. Kommunedelplan for helse- og omsorg

Bø kommune. Kommunedelplan for helse- og omsorg Bø kommune Kommunedelplan for helse- og omsorg 2016-2028 Innleiing Helse- og omsorgstenesta har vore i ein kraftig utvikling i dei seinare åra, og nasjonalt er det utarbeida fleire Stortingsmeldingar som

Detaljer

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.04.2014 Dykkar dato 31.01.2014 Vår referanse 2013/16208 331.1 Dykkar referanse 14/399 Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

Innkalling av Rådet for funksjonshemma

Innkalling av Rådet for funksjonshemma OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Rådet for funksjonshemma Møtedato: 23.11.2015 Møtestad: Formannskapssalen Osterøy rådhus Møtetid: 16:45 - Eventuelle forfall må meldast til Turid Reigstad per tlf. 56192100,

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 55 57 21 43 Vår dato Dykkar dato 29.01.2008 Vår referanse 2008/1396 331.1 Dykkar referanse Kvam herad Grovagjelet 16 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT OG

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 05.05.2015 Dykkar dato 22.04.2015 Vår referanse 2015/5765 331.1 Dykkar referanse Odda kommune, Opheimgata 31, 5750 Odda ODDA KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Status og erfaringar i arbeidet med samhandlingsreforma

Status og erfaringar i arbeidet med samhandlingsreforma NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 18.03.2015 FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Hans K. Stenby SAKA GJELD: Status og erfaringar i arbeidet med samhandlingsreforma ARKIVSAK:

Detaljer

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Sakshandsamar: Kåre Træen Vår dato Vår referanse Telefon: 57643004 05.03.2014 2014/30-331.1 E-post: fmsfktr@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 03.01.2014 Bremanger kommune Postboks 104 6721 Svelgen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING/TERTIALRAPPORT 2-2016 Vurdering: Oppsummering Samla venter

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 14.desember 2011.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 14.desember 2011. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 27.02.2012 Dykkar dato 03.01.2012 Vår referanse 2012/219 331.1 Dykkar referanse 11/1134 Osterøy kommune Rådhuset 5282 Lonevåg OSTERØY KOMMUNE

Detaljer

Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus

Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus Analyse av nøkkeltal for kommunane Selje, Vågsøy, Eid, Hornindal, Stryn, Gloppen og Bremanger Deloitte AS Føresetnader og informasjon om datagrunnlaget i analysen

Detaljer

TENESTESTANDARD FOR SAKSHANDSAMING PLEIE OG OMSORGSTENESTER

TENESTESTANDARD FOR SAKSHANDSAMING PLEIE OG OMSORGSTENESTER Naustdal kommune TENESTESTANDARD FOR SAKSHANDSAMING VED SØKNAD OM PLEIE OG OMSORGSTENESTER - 2 - INNHALD: SAKSHANDSAMING Side 3 1. Grunnlag for tildeling av tenester 2. Sakshandsaming / saksgang 3. Klage

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 02.05.2016 Dykkar dato 21.03.2016 Vår referanse 2016/4032 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2017, vedteke i heradsstyremøte 07.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2017, vedteke i heradsstyremøte 07.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 01.06.2017 Dykkar dato 29.05.2017 Vår referanse 2017/6833 331.1 Dykkar referanse Osterøy kommune, Rådhuset, 5282 Lonevåg OSTERØY KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 2012/2025 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.09.2012 Budsjettrammer 2013 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Administrasjonssjefen si innstilling

Detaljer

1. Mål med samhandlingsreforma

1. Mål med samhandlingsreforma 1. Mål med samhandlingsreforma I april 2010 vedtok Stortinget Samhandlingsreforma, som var lagt fram som Stortingsmelding 47 i juni 2009. Meldinga hadde som undertittel Rett behandling på rett sted til

Detaljer

Sak 11/14 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 08.05.2014 Dykkar dato 04.04.2014 Vår referanse 2014/4572 331.1 Dykkar referanse Fedje kommune Adm.bygg 5947 Fedje Fedje

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.03.2017 Dykkar dato 06.02.2017 Vår referanse 2017/1692 331.1 Dykkar referanse Askøy kommune, Klampavikvegen 1, 5300 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 20.november 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 20.november 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 27.01.2015 Dykkar dato 28.11.2014 Vår referanse 2014/14543 331.1 Dykkar referanse 14/752 Stord kommune, Postboks 304, 5402 Stord STORD KOMMUNE

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling.

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling. Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma Møtestad: Møterom teknisk, Tokke

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2011 Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2011 Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 155 Arkivsaksnr.: 2011/1877 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 15.11.2011 Økonomiplan 2012-2015 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet 28.11.2011 122/2011 Kommunestyret

Detaljer

KVAM HERAD - BUDSJETT 2012

KVAM HERAD - BUDSJETT 2012 KVAM HERAD - BUDSJETT 2012 Framlegg til budsjett 2012/ økonomiplan 2012-2015 frå Kvam formannskap: Kvam heradsstyre vedtek følgjande: 1. Skatt på eige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.04.2017 Dykkar dato 07.02.2017 Vår referanse 2017/1798 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT 2017

Detaljer

Felles råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne

Felles råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne MØTEINNKALLING Felles råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Dato: 22.04.2013 kl. 09:30 Stad: Møterom 345 Arkivsak: 12/00007 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast på telefon 32029000 eller

Detaljer

Kommunedelplan for oppvekst

Kommunedelplan for oppvekst Bø kommune Kommunedelplan for oppvekst 2016-2028 1 Innhald Innleiing... 3 Frå plan til handling... 3 Visjon for Bø kommune... 4 Målsetting... 4 Strategiar... 4 2 Innleiing Som ein kommune i vekst står

Detaljer

Handlingsprogram 2015

Handlingsprogram 2015 Handlingsprogram 2015 Helse og omsorg Sosial ulikskap Bustader Helse og omsorg, kap.1.6 Sentrale føringar, rammetilskot: Satsing på helsestasjons og skulehelseteneste Kommunal medfinansiering av samhandlingsreforma

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2018 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 23.november 2017.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2018 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 23.november 2017. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 05.02.2018 Dykkar dato 29.01.2018 Vår referanse 2018/1603 331.1 Dykkar referanse Stord kommune, Postboks 304, 5402 Stord STORD KOMMUNE - BUDSJETT OG

Detaljer

Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i

Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i Policydokument/ felles strategi t status 09.05.1105 Status Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i det som det var semje om der utarbeidd ett utkast til policydokument både til

Detaljer

Helse Bergen HF. Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle

Helse Bergen HF. Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle Helse Bergen HF Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle Styret sine oppgåver Styret sine hovudoppgåver går fram av kapittel 7 i helseføretakslova og 5 i vedtektene. Hovudoppgåvene omfattar følgjande

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17. desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17. desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 29.02.2016 Dykkar dato 06.01.2016 Vår referanse 2016/309 331.1 Dykkar referanse Lindås kommune, Kvernhusmyrane 20, 5914 ISDALSTØ LINDÅS KOMMUNE

Detaljer

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal» Notat Til: Kopi: Frå: Kommunestyret og kontrollutvalet Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 216 13/1449-13 10263/15 28.01.2015 Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Detaljer

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg Budsjett 2011 Rådmannen sitt framlegg Utgangspunktet - stoda Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbyggar 2006 2007 2008 2009 Lærdal 58 033 64 257 71 297 79 632 KG 03 56 145 59 658 64 485 69

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 02.03.2017 Dykkar dato 11.01.2017 Vår referanse 2017/537 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Heimetenester til funksjonshemma (Utval for Kultur og Levekår)

Heimetenester til funksjonshemma (Utval for Kultur og Levekår) Heimetenester til funksjonshemma (Utval for Kultur og Levekår) Ansvarsområda som er med storleik på avdelinga og fråvær 2015 (%) 53,8 stillingsheimlar Ansvar Ansvarsbegrep Ev. endringar Stillingsh. (2015)

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Utsendte saksdokument: Dok.dato Tittel Dok.ID Budsjett 2016 og økonomiplan _versjon

Utsendte saksdokument: Dok.dato Tittel Dok.ID Budsjett 2016 og økonomiplan _versjon Norddal kommune Arkiv: FE - 210 JournalpostID: 15/9600 Saksbehandlar: Anne Nygård Dato: 26.10.2015 Saksframlegg Budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 Saksnr. utval Utval Møtedato 020/15 Arbeidsmiljøutvalet

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 422 Saksmappe: 2015/ /2015 Sakshandsamar: Line Barmen Dato: SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 422 Saksmappe: 2015/ /2015 Sakshandsamar: Line Barmen Dato: SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 422 Saksmappe: 2015/2046-26014/2015 Sakshandsamar: Line Barmen Dato: 24.11.2015 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 17/15 Komité for drift og forvaltning 01.12.2015 Høyringsuttale

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 27.04.2015 Dykkar dato 20.04.2015 Vår referanse 2015/5731 331.1 Dykkar referanse Radøy kommune, Radøyvegen 1690, 5936 Manger RADØY KOMMUNE -

Detaljer

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, råd, utval Møte dato Saknr FORMANNSKAPET 24.10.2016 101/16 FORMANNSKAPET 07.11.2016 113/16 FORMANNSKAPET 28.11.2016 119/16 Saksansvarleg: Rådmann Åse Elin Hole

Detaljer

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL FAST OPPHALD I SJUKEHEIM KRITERIAR OG VENTELISTE, FJALER KOMMUNE

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL FAST OPPHALD I SJUKEHEIM KRITERIAR OG VENTELISTE, FJALER KOMMUNE HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL FAST OPPHALD I SJUKEHEIM KRITERIAR OG VENTELISTE, FJALER KOMMUNE BAKGRUNN FOR FORSKRIFTA Bakgrunnen for forskrifta er lovendringar i pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll - Tenestetilbod pleie og omsorg Arkivsak: 16/500

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll - Tenestetilbod pleie og omsorg Arkivsak: 16/500 Saksprotokoll Formannskapet og næringsutvalet 13.02016 Sak: 37/16 Tittel: Saksprotokoll - Tenestetilbod pleie og omsorg Arkivsak: 16/500 Behandling: Rådmannen si tilråding; 1. Luster kommune skal ha gode

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir

Kvam herad. Sakspapir Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saknr Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne 01.06.2015 014/15 Kvam formannskap 03.06.2015 034/15 Kvam eldreråd 08.06.2015 023/15 Kvam heradsstyre 16.06.2015

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 09.03.2016 Dykkar dato 17.02.2016 Vår referanse 2016/2204 331.1 Dykkar referanse 16/1122 Askøy kommune, Postboks 323, 5323 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom Balestrand kommune og Helse Førde HF Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Detaljer

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet:

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: SAKNR. 064/12 BUDSJETT 2013 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Utvalet handsama budsjettet 2013 over to dagar. Utvalet gjekk igjennom rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2013. Utvalet ønskja

Detaljer

Tokke kommune. Planprogram kommunedelplan Helse og omsorg Framlegg 15. mai Ann Wraa Helse - og omsorgsleiar

Tokke kommune. Planprogram kommunedelplan Helse og omsorg Framlegg 15. mai Ann Wraa Helse - og omsorgsleiar Tokke kommune Planprogram kommunedelplan Helse og omsorg 2017 2030 Framlegg 15. mai 2017 Ann Wraa Helse - og omsorgsleiar Innhald 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Føremål 3. Føringar for planarbeidet 4.

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Tilleggsinnkalling av Heradsstyret

Tilleggsinnkalling av Heradsstyret OSTERØY KOMMUNE Tilleggsinnkalling av Heradsstyret Møtedato: 10.12.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping per tlf. 56192100,

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.02.2012 Sakhandsamar: Hans K. Stenby Saka gjeld: Revidert fastlegeforskrift - høyring Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03.

Detaljer

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 10.10.12 Særavtale mellom Vågsøy kommune og Helse Førde HF Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester Avtale om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr.

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr. Kva meiner bygdemøte i Gaupne; 1) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere for Lustrasamfunnet/ Luster kommune? 2) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.08.2015 Dykkar dato 18.02.2015 Vår referanse 2015/2747 331.1 Dykkar referanse 14/699 Askøy kommune, Postboks 323, 5323 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Anne Kristine Breivik SAKA GJELD: Mellombels særavtale om øyeblikkeleg hjelp døgnopphald for Vaksdal kommune

DATO: SAKSHANDSAMAR: Anne Kristine Breivik SAKA GJELD: Mellombels særavtale om øyeblikkeleg hjelp døgnopphald for Vaksdal kommune STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF DATO: 12.02.2016 SAKSHANDSAMAR: Anne Kristine Breivik SAKA GJELD: Mellombels særavtale om øyeblikkeleg hjelp døgnopphald for Vaksdal kommune STYRESAK:

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.06.2015 Dykkar dato 29.04.2015 Vår referanse 2015/6219 331.1 Dykkar referanse 14/3513 Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 29. august 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 6. september 2017 22.06.2017 nr. 1295 Forskrift

Detaljer

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd.

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd. Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 22.03.2012 Dykkar dato 05.01.2012 Vår referanse 2012/329 331.1 Dykkar referanse 11/1266 Sund kommune Postboks 23 5371 Skogsvåg Sund kommune

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

Heradet er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Heradet er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 21.03.2014 Dykkar dato 18.12.2013 Vår referanse 2013/16534 331.1 Dykkar referanse 13/347 Ulvik herad Skeiesvegen 3 5730 Ulvik Ulvik herad

Detaljer

Hovudutval Plan og Ressurs har behandla saka i møte sak 80/16

Hovudutval Plan og Ressurs har behandla saka i møte sak 80/16 Hemsedal kommune SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 16/00633-3 Saksbehandler Ola Frogner Økonomi- og handlingsplan 2017-2020 Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovudutval for Plan og Ressurs og Hovudutval for Livsløp 07.11.2016

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan , vedteke i kommunestyremøte 17. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan , vedteke i kommunestyremøte 17. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 19.06.2015 Dykkar dato 29.05.2015 Vår referanse 2015/8446 331.1 Dykkar referanse Jondal kommune Kommunehuset 5627 Jondal Jondal kommune

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.02.2012 Dykkar dato 16.01.2012 Vår referanse 2012/1088 331.1 Dykkar referanse Ullensvang herad Heradshuset 5780 Kinsarvik ULLENSVANG HERAD

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen Rett behandling - på rett stad - til rett tid Informasjon til Utvalet for helse og sosial i Skodje 11.11.09 Norge er eit av de land i OECD som brukar flest offentlege helsekroner pr.

Detaljer

Frå visjon til realitet November 2012

Frå visjon til realitet November 2012 Frå visjon til realitet November 2012 I fleire år har i samarbeid med og nabokommunane Askøy, Sund og Øygarden utvikla samhandlingsprosjekt innanfor ulike helseområde. Dette samsvarar med visjonane og

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 13.06.2016 Dykkar dato 09.06.2016 Vår referanse 2016/7787 331.1 Dykkar referanse Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE -

Detaljer

Kvinnherad kommune - budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Kvinnherad kommune - budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 27.04.2015 Dykkar dato 19.03.2015 Vår referanse 2015/4354 331.1 Dykkar referanse 15/806 Kvinnherad kommune Rosendalsvegen 10 5470 Rosendal

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret

Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret Vinje kommune Vinje helse og omsorg Arkiv saknr: 2014/516 Løpenr.: 8125/2014 Arkivkode: G10 Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Kari Dalen Friskliv i Vinje

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: September 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane er litt lågare

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 Prosjekt Sogn lokalmedisinske senter, Lærdal. Rapport forstudie og vidareføring TILRÅDING: Leikanger kommunestyre gjer

Detaljer

Planprogram. Kommunedelplan helse og omsorg. Tematisk kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2019

Planprogram. Kommunedelplan helse og omsorg. Tematisk kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2019 Vik kommune Planprogram Kommunedelplan helse og omsorg Tematisk kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2019 Planprogrammet tek føre seg mandat, framdriftsplan, føringar, målsetjingar, tema, organisering

Detaljer