Tospors-strategi skal løfte innkjøpskvalitet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tospors-strategi skal løfte innkjøpskvalitet"

Transkript

1 Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 37/2009 Fredag 6. november 1. Tospors-strategi skal løfte innkjøpskvalitet 2. Skal føre e-handel et langt skritt framover 3. Kompetanseløft for innkjøpere og ledere 4. Millionbesparelse tross skjerpede kvalitetskrav 5. Innkjøpsreglene kan avgjøre redningsaksjon 6. Kriterier, miljø og betalingstransaksjoner 7. Ikkje fleire no enn i 2007 som stiller miljøkrav 8. Dugleikprogram gav auka leiardeltaking Tospors-strategi skal løfte innkjøpskvalitet Avdelingsdirektør Dag Strømsnes, Direktoratet for forvaltning og IKT En rikholdig verktøykasse utviklet i samarbeid med brukerne sammen med det å få lederne på banen er elementene i den tospors-strategien som Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) følger for å løfte kvaliteten på det offentlige innkjøpsarbeidet. Dette ble markert under Årskonferansen for innkjøpere og ledere som Difi gjennomførte i Oslo i går. Nærmere hver femte av konferansedeltakerne denne gangen hadde lederstatus i sine virksomheter, og det tyder på at mangeårig kamp for å vekke deres interesse for offentlige anskaffelser, gir resultater. På konferansen som hadde samlet nærmere 470 deltakere, åpnet avdelingsdirektør Dag Strømsnes for et blikk inn i denne stadig mer rikholdig verktøykasse for offentlige innkjøpere i regi av Difi. Nettportalen anskaffelser.no er kjernen, og dette tilbudet skal stadig bli bedre. Ambisjonene er høye, konstaterte Strømsnes. Blant verktøy som er under planlegging er for eksempel standardiserte konkurransegrunnlag, som dels er til hjelp for alle de mindre virksomhetene. Standardiserte konkurransegrunnlagene er òg av interesse for leverandørmarkedet, som dermed kan slippe å forholde seg til en strøm av varierende dokumenter. I likhet med andre talere, blant andre jernbanedirektør Elisabeth Enger, understreket Strømsnes betydningen av åpenhet og transparens som en god hjelp i arbeidet med å sikre at anskaffelsesprosessene forløp etter reglene og de etiske krav. Han savnet imidlertid en forskningsbasert utredning som kunne dokumentere og synliggjøre effektiviseringspotensialet ved anskaffelser. Difi er i kontakt med sitt moderdepartement, Fornyings- og administrasjonsdepartementet, med sikte på å få fram en slik utredning.

2 Kurstilbudet Kurstilbudet er et annet sentralt verktøy i tilbudet fra Difi, og katalogen for 2010 foreligger nå. Avdelingsdirektøren kunne i den sammenheng opplyse at det for tiden ble arbeidet med å utrede et sertifiseringskurs for innkjøpere. Det vil i tilfelle bli et tilbud til de mer viderekomne, som kunne tenke seg å bli sertifiserte innkjøpere. Strømsnes og statssekretær Heidi Sørensen i Miljøverndepartementet hadde begge forventninger til fylkesvise knutepunktene som er og vil bli etablert. Disse er Difis ytre apparat, som skal gi råd og veiledning i forbindelse med gjennomføringen av regjeringens handlingsplan for miljø og samfunnsansvar. Utviklingen av miljøriterier for ulike produktgrupper er et annet viktig tiltak åtte foreligger, seks er ute på høring. Og flere er underutarbeidelse. Blant disse er kriterier for byggsektoren. I sitt forslag til statsbudsjett flagger regjeringen bevilgninger til e-handel, og avdelingsdirektøren kunne fortelle at det der ble midler, gitt at Stortinget vedtar budsjettet, til å lette inngangen til markedsplassen ehandel.no. Den nye plattformen for samme markedsplass, som Difi nylig har inngått kontrakt om, vil også bidra til å forenkle inngangen dit. I dialog med brukerne Difi legger stor vekt på å utvikle sitt verktøytilbud i dialog med brukerne, og som et ledd i del, ble det varslet en brukerundersøkelse allerede neste år. Da kommer også et sentralt statlig innkjøpernettverk, og et nettverk myntet på departementenes innkjøpsarbeid er allerede på plass. Nest år kommer også Riksrevisjonens forvaltningsrevisjon av innkjøpsarbeidet, som skal avdekke de bakenforliggende årsakene til at regeletterlevelsen er et problem. På konferansen gjennomgikk riksrevisor Jørgen Kosmo mange av de funn revisjonen har gjort, og han understreket ledernes ansvar for egnet organisering, god internkontroll og tilstrekkelig kompetanse for å unngå brudd på regelverket. Og advokat Erling Grimstad, kjent korrupsjonsjeger, gav til beste eksempler på etikkompass. En god huskeregel er å stille spørsmålet før man gjør noe, om det man er i ferd med å gjøre tåler dagens lys eller om det kvalifiserer til oppslag på avisenes førsteside. At det å legge strategier for innkjøpsarbeidet er nødvendig, fremholdt seniorrådgiver Jacob Landsvik i Difi, og han plasserte ansvaret for utvikling og oppfølging av strategiene hos lederne. Og den nye innkjøpsstatsråden, fornyings- og kirkeminister Rigmor Aasrud, levnet ingen tvil om at statsrådsskiftet ikke innebærer noen ny politisk innkjøpskurs. Skal føre e-handel et langt skritt framover Fra kontraktsigneringen: fra venstre IBX-direktør Leif Bohlin, Difi-direktør Hans Chr. Holte og adm.dir. i IBX Norge, Herman Røvde. En ny avtale mellom Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og IBX om utvikling og drift av e-handelsplattformen Ehandel.no (EHP2-avtalen) vil føre arbeidet med elektronisk handel i Norge et langt skritt framover. Det er direktør i Difi, Hans Christian Holte, som uttalte dette under kontraktsigneringen. Den Side 2

3 nye løsningen blir bedre og inkluderer dessuten ett enkelt system for bestilling, noe som gjøre den mer tilpasset selv de minste kommunene. I tillegg får leverandørene til offentlig sektor ny funksjonalitet for å tilgjengeliggjøre sine varer og tjenester på Ehandel.no. Den nye avtalen er kommet i stand ved hjelp av anskaffelsesprosedyren konkurransepreget dialog, som gjerne brukes ved komplekse kjøp der oppdragsgiveren i starten av prosessen ikke helt presist kan beskrive det produktet man ønsker å kjøpe. Prosessen tok et drøyt års tid før endelig kravspesifikasjon var klar. Ifølge IBX synes denne anskaffelsesprosessen å være fornuftig til det formål avtalen gjelder. Den nye avtalen med IBX innebærer at brukerne vil få tilgang til bedre funksjonalitet, lavere priser og enklere tilgang enn tidligere. Avtalens varighet er fire år, med mulighet til forlengelse i fire år til. Den forventede verdien av avtalen er på millioner kroner over 8 år, og blir hovedsakelig brukerfinansiert. Forenkler prosessen Den nye Ehandel.no-plattformen gir muligheter for elektronisk fakturering, men det betyr ikke at når det offentlige og leverandører tar den i bruk, kan de også ta i bruk e-faktura. Dit er det ennå en stund. Kommunikasjonen mellom innkjøpere og leverandører blir lettere, og gevinsten er enklere, bedre og sikrere innkjøp. Samtidig er det effektivt for leverandørene, som leverer elektroniske kataloger i bare i ett format. Regjeringen har i lengre tid satset på elektronisk handel, og har i statsbudsjettet for 2010 styrket satsingen på e-handel med 19 millioner kroner. Regjeringens satsing på elektronisk handel og videreutviklingen vi nå gjør av e-handelsplattformen, gjør at vi forventer kraftig vekst i elektroniske innkjøp i offentlig sektor fremover, sier Holte. I år vil 80 offentlige virksomheter i Norge, både kommuner, fylkeskommuner og statlige etater, benytte seg av Ehandel.no, og det samlede innkjøpsvolumet over plattformen vil overstige 3 milliarder kroner. Med den nye løsningen er IBX s mål at samlet volum skal øke til 16 milliarder kroner innen Reduserer avvik, feil m.m. Norge ligger allerede langt framme når det gjelder offentlig elektronisk innkjøp, og med denne satsingen vil alle offentlige virksomheter ha muligheten til å forenkle og effektivisere innkjøpsprosessene. Ved å ta i bruk e-handel kan innkjøperne redusere tidsbruk gjennom enklere og mer effektive og rutiner, redusere feil og avvik på bestilling og faktura, og sikre sporbarhet og kontroll gjennom dokumenterte og transparente prosesser. Den nye løsningen består av ett enkelt system og er tilpasset selv de minste kommunene, sier Herman Røvde, adm. direktør, IBX Norge. En rekke nye funksjoner vil bl.a. gi betydelige fordeler for også for mindre kommuner og statlige etater. Dette skjer gjennom utvikling av en elektronisk bestillingsløsning som er svært enkel å ta i bruk. I tillegg får eksisterende og potensielle leverandører til offentlig sektor gjennom etableringen av en Åpen markedsplass en unik mulighet til å tilgjengeliggjøre sine produkter og tjenester på Ehandel.no, og man åpner dermed opp for at mindre anskaffelser kan avropes direkte. Dette har norske leverandører etterspurt i flere år. Løsningen sikrer full kontroll og sporbarhet i samtlige anskaffelser som gjøres over IBX/Ehandel.no. Side 3

4 Kompetanseløft for innkjøpere og ledere I årets to siste måneder og gjennom hele 2010 sjøsetter Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) en offensiv for å løfte den anskaffelsesfaglige kompetansen hos offentlige innkjøpere og deres ledere. Det er kvalifiserte kontraktpartnere som tilbyr og gjennomfører kursene i Tromsø, Trondheim og Oslo, men regien er Difis. Den modulbaserte opplæringen er en del av kjerneoppgaven til det unge direktoratet, nemlig å sikre god anskaffelseskompetanse. Et kompetent innkjøperkorps er forutsetningen for samfunnstjenlige, effektive og kvalitetsrettede offentlige anskaffelser. Difi har inngått kontrakter med PricewaterhouseCoopers AS /Advokat-firmaet Wikborg Rein AS og firmaet Input AS, og på den måten etablert et landsdekkende opplæringstilbud av høy kvalitet til konkurransedyktige betingelser. Det er viktig at virksomheter investerer i nødvendig kunnskap og kompetanse på anskaffelsesområdet gjennom opplæring av egne innkjøpere. Virksomhetslederen er ansvarlig for riktig og tilstrekkelig kompetanse i egen virksomhet. Det kan være mindre forskjeller når det gjelder pris og lengde på noen av kursene, opplyser Difi. Dette skyldes i hovedsak at det er innkommet tilbud fra ulike leverandører. Innhold, pris og kvalitet er kvalitetssikret gjennom anskaffelsesprosessen. Kompetanse-mangel I sin omtale av kursporteføljen påpeker Difi at den offentlige sektoren er i stor mangel av anskaffelsesfaglig kompetanse. Dette henger bl.a. sammen med at anskaffelsesfaget aldri har fått tilsvarende status som f. eks økonomiområdet. Det er også en stor mangel på universitets- og høyskoletilbud innenfor offentlige anskaffelser. Ofte blir anskaffelsesfaget knyttet opp til økonomiavdelinger, ispedd juridisk kompetanse og like ofte blir anskaffelsesfaget håndtert som en ekstraoppgave for økonomiavdelingen og dermed oppfattet som en ekstra belastende oppgave. - Virksomheter innenfor offentlig forvaltning vil aldri makte å etablere en god anskaffelsesfaglig praksis så lenge ikke anskaffelsesfaget får nødvendig status og forankring, heter det. Anskaffelsesfaget er et eget fag på linje med økonomi, jus og personal. Det må utdannes mennesker med anskaffelsesfaglig kunnskap og kompetanse og etableres et godt anskaffelsesfaglig miljø i virksomheten. Hensiktsmessig organisering som sikrer dedikerte ressurser, kunnskap, tid og kompetanse er antagelig den viktigste suksessfaktoren for å lykkes med miljø- og kosteffektive anskaffelser. Kurstilbudet Ifølge kursplanen for inneværende år gjenstår om lag et dusin kurs, hvorav sju i Tromsø og fire i Trondheim, resten i Oslo. Noen av kursene gjennomføres flere ganger. Temaene spenner fra etikk og miljø, via utlysning av anskaffelser i doffin og TED til offentlige anskaffelser i et lederperspektiv. Katalogen for 2010 foreligger også nå. Kursprogrammet viser sju temakurs i sør (Oslo) og tilsvarende i nord (Trondheim og Tromsø). Tilbudet omfatter grunnkurs og fordypningskurs i offentlige anskaffelser, anskaffelser og virksomhetsstyring, etikk, korrupsjon og ulovlig anbudssamarbeid, konkurransegrunnlag og evalueringsmodeller, kontrakter, kontraktsoppfølging og forhandlinger, miljø, samfunnsansvar og etikk i offentlige anskaffelser og utløysing av anskaffelser i doffin/ted. Kursplanen for 2010 finner du her Side 4

5 Millionbesparelse tross skjerpede kvalitetskrav De oppnådde millionbesparelser tross økte og spisse krav til kvaliteten i tjenestene. Tydelige kravspesifikasjoner gav dem et måleverktøy for kontraktoppfølgingen. Tett dialog med leverandørmarkedet og brukerne av tjenestene ble gjennomført før og etter kontrakttildeling. Dette ble et solid erfaringsgrunnlag for Bydel Frogner i Oslo kommune etter gjennomføring av en konkurranse om tjenestetilbud til særlig ressurskrevende brukere. Avdelingssjef Bård Sandbæk poengterer at av den grunn var man særdeles opptatt av å knytte kvalitetskrav til anskaffelsen. Ved at kvalitet som tildelingskriterium skulle telle 50 prosent sammen med vektlegging på kvalitet ved kvalifisering av aktuelle leverandører, regnet man med å ha ivaretatt kvalitetshensynet på en god måte. Før konkurransen gikk bydelen ut i markedet for å hente innspill til konkurransegrunnlaget gjennom å kontakte tre ulike leverandører. Siktemålet var å få størst mulig økonomisk effekt av arbeidet og sikre en bedre balanse av risikoforholdene i kontraktene, forteller Sandbæk, som fortsetter: Kravspesifikasjonene - Vi la vekt på å spisse kravspesifikasjonene slik at de ble dekkende og tydelige, og at de så langt råd er, kunne bli oppfattet på identisk måte av leverandørene. Dermed ville mulige tilbydere måtte forholde seg til nøyaktig de samme, presise kriteriene. Slik kunne vi unngå mange senere overraskelser i kontraktperioden som følge av utydelige konkurransegrunnlag, samtidig som vi fikk et måleverktøy til bruk i kontraktoppfølgingen. Hvorvidt denne type tjenestekontrakter skal følge regelverket for offentlige anskaffelser, er det debatt om, men for Bydel Frogner var det ikke noe valg. De må etterleve reglene, selv om avdelingssjef Sandbæk har forståelse for at en slik prosess kan oppleves som urimelig når resultatet for enkelte for eksempel blir flytte fra et omsorgssted til et annet. I visshet om denne følelsesmessige siden benyttet Sandbæk og hans folk informasjon og dialog for å bidra med mest mulig faktum knyttet til prosessen: Informasjon - Vi sendte et brev til pårørende/hjelpeverger med informasjon og tilbudsinnbydelse/kravspesifikasjon for å involvere brukerne i prosessen. Dette gjorde vi omkring tilbudsfristens utløp, men ser i dag at vi burde ha sendt det tidligere antakeligvis samtidig med at vi la siste hånd på konkurransegrunnlaget, fremholder Sandbæk. Likeledes inviterte vi alle leverandørene som hadde deltatt i konkurransen til et møte sammen med de tidligere kontraktpartnerne for å informere om kontrakttildeling, begrunnelse for dette osv. Kort tid etter ble de samme invitert på nytt, da sammen med pårørende/hjelpeverger og eventuelle støttepersoner for disse. Da var formålet med møtet å gjennomgå flytting fra tidligere til ny tjenesteyter, samtidig som det ble understreket fra bydelens side at det var viktig at denne delen av prosessen ble gjennomført på en korrekt og effektiv måte. Side 5

6 - Vi tror informasjonsaktiviteten dempet noe på omfanget av de potensielle konfliktene som er forbundet med en slik type flytting som følge av utfallet av konkurranseutsettingen, fastslår avdelingssjefen. Kvalitet og pris En annen observasjon fra konkurransen er at det var blant dem som hadde laveste pris at man også fant den beste kvaliteten. Grunnen til det kan være måten de har organisert arbeidet på, ressursbruken, organiseringen av bedriften osv. På en kontrakt til en verdi på ca. 22 millioner, kom det besparelser på åtte millioner kroner, tross en forskyvning av økt risiko over på leverandørens hånd og på tross av tydeligere og hevede kvalitetskrav. Innkjøpsreglene kan avgjøre redningsaksjon Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Hvordan kan staten eventuelt redde en privat leverandør når etterspørselen etter tjenestene hans avtar eller blir helt borte, og når det offentlige selv er hovedleverandør av de samme tjenestene? Dette er til vurdering i Helse- og omsorgsdepartementet i en konkret sak, nemlig situasjonen for Feiringklinikken. Hensynet til kravet til konkurranse og likebehandling som følger av regelverket for offentlige anskaffelser kommer sterkt inn i bildet ved valg av eventuelle handlingsalternativer. To av representantene har i den senere tid stilt skriftlig spørsmål til helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen om situasjonen ved Feiringklinikken: Sonja Irene Sjøli (h) og Per Arne Olsen(fr.p.). Feiringklinikken ble etablert som et aksjeselskap i 1989 og eies av Landsforeningen for hjerte- og lungesyke. Klinikken tilbyr utredning, behandling (både åpen hjertekirurgi og utblokking (PCI)) og rehabilitering til voksne med hjertesykdom. Klinikken ble etablert på et tidspunkt da det var for liten kapasitet innen hjertekirurgi, og har siden etableringen vært en viktig tilbyder av helsetjenester til hjertesyke. Endret situasjon - Situasjonen har imidlertid endret seg, påpekte statsråden i sitt svar, og antallet operasjoner har falt i takt med reduserte behov. Bedre forebygging og mer skånsomme behandlingsmetoder er viktige årsaker til at behovet er redusert. Ifølge de to stortingsrepresentantene står Feiringklinikken dermed overfor en svært krevende situasjon, på bakgrunn av at det er henvist et betydelig lavere antall pasienter i inneværende år enn det Helse- og omsorgsministeren hadde forespeilet. Det er varslet nedbemanning ved klinikken allerede fra 1.november, ble det påpekt, og: Rask avklaring - Det er avgjørende å sikre en rask avklaring av størrelsen på det økonomiske bidraget, for å sikre en videreføring av driften ved Feiringklinikken. Det er også nødvendig å sikre en snarlig avklaring av det fremtidige volumet for kirurgisk behandling ved Side 6

7 Feiringklinikken, samt etablere nye avtaleformer og finansieringsmodeller for å sikre en mer forutsigbar drift av tilbudet til hjertepasientene. Helse- og omsorgsministeren fremholdt i sitt svar at den forrige helse- og omsorgsminister, Bjarne Håkon Hanssen, gav uttrykk for at han ville bidra til at klinikken kunne gjøre en gradvis omstilling frem til Hennes departement har i den anledning ulike handlingsalternativer til vurdering, opplyste hun. Dette er handlingsalternativer som må gjennomføres innenfor de rettslige rammer som foreligger, f eks med hensyn til kravet til konkurranse og likebehandling som følger av regelverket for offentlige anskaffelser. Kriterier, miljø og betalingstransaksjoner Det er flere som for tiden engasjerer seg i bruken av kriterier: KOFA skal holde seminar om tildelingskriterier, et nytt sett miljøkriterier er ute på høring og EUkommisjonen angriper nederlandsk bruk av kriterier knyttet til etisk handel og lignende. Dette fremgår av meldinger fra den offentlige innkjøpsarena. Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har dessuten forpliktet seg til å stille miljøkrav ved emballasjeretur, Stockholm satser flere hundre millioner kroner på bedre miljøegenskaper ved bygg og Senter for statlig økonomistyring (SSØ) skal gjøre rammeavtale som omfatter nær 250 millioner statlige betalingstransaksjoner. KOFA-seminar om tildelingskriterier KOFA inviterer til ettermiddagsseminar om tildelingskriterier i offentlige anskaffelser 26. november. Målgruppen er offentlige oppdragsgivere og deres rådgivere. Seminaret finner sted i Konkurransetilsynets lokaler i Telegrafen (3. etg.), Olav Kyrres gate 8, Bergen. I tillegg til gjennomgang av aktuelle KOFAavgjørelser, står bruk av etikk og miljø i anskaffelsesprosessen på programmet. Det gjør også en gjennomgåelse av Lianakis-dommen fra EF-domstolen og etterfølgende praksis: Hvordan skal en oppdragsgiver forholde seg til bruken av kriterier etter dette? Nye miljøkriteriesett på høring For å hjelpe både innkjøpere og leverandører til er det lansert miljøkriteriesett for flere produktgrupper. Difi inviterer nå til høring for ytterligere fire kriteriesett: kopipapir, konvolutter, tonerkassetter og trykksaker/trykkeritjenester, bil og drosjetjenester. Høringsfristen er 2.desember. Difi med emballasje-forpliktelse Difi er for øvrig blitt kontrollmedlem i Grønt Punkt Norge. - For Difi medfører kontrollmedlemskapet at vi i våre innkjøp vil stille krav til at norske vareleverandører er medlem i Grønt Punkt Norge eller tilsvarende ordning for innsamling og gjenvinning av brukt emballasje, sier direktør Hans Christian Holte i Difi. Grønt Punkt Norge AS er næringslivets redskap for å oppfylle myndighetenes krav til gjenvinning av brukt emballasje. Side 7

8 Rammeavtale for nær 250 mill. betalingstransaksjoner Senter for statlig økonomistyring (SSØ) har kunngjort en anbudskonkurranse for nye rammeavtaler for betalings- og kontoholdstjenester for staten. Fristen for å gi tilbud er 18. januar Gjeldende rammeavtaler for betalings- og kontoholdstjenester for staten som ble inngått i 2006, skal avvikles i I løpet av 2010 skal alle virksomhetene være over på de nye rammeavtalene. Samlet omfatter kunngjøringen om lag millioner betalingstransaksjoner for staten over en periode på inntil 4 år. Dette gjør kunngjøringen til en av de største i det norske betalingsmarkedet (målt i transaksjonsvolum). Strid om bruk av miljø- og etikkriterier EU-kommisjonen mener at Nederland har gått for langt i kriteriebruken i en anskaffelse av kaffemaskiner. For det første ønsket man blant de tekniske spesifikasjonene muligheter for te og kaffe av ett eller to spesielle merker av typen biologisk og etisk handel. Rett nok åpnet oppdragsgiveren for eller liknende, men tydeliggjorde ikke, ifølge Kommisjonen, på hvilke vilkår et merke ville være eller liknende. Ved kontrakttildelingen ville oppdragsgiveren gi ekstra poeng til leverandører med sukker og melk med spesiell fairtrade - eller økolabel-merkelapp. Dette kan ikke brukes, mener Kommisjonen, fordi et merke ikke er et egnet kriterium til å identifisere det økonomisk mest fordelaktige. Uten tilfredsstillende svar fra de nederlandske myndighetene er EFdomstolen neste. Storsatsing på miljø i Stockholm Stockholm by skal de tre neste årene investere 205 millioner kroner på å redusere miljøpåvirkningen fra et sekstitalls offentlige bygg, melder Upphandling 24. Det dreier seg om energieffektivisering og konvertering av oljeanlegg. I tillegg til redusert miljøpåvirkning regner kommunen med å spare ca. 12 millioner kroner pr. år i driftsutgifter. Det mest av arbeidet skal gjennomføres ved tradisjonelle kontrakter, enten entrepriser eller på rammeavtaler. og offentlige innkjøp i Zimbabwe og Albania Offentlige innkjøp er på agendaen i store deler av verden, for eksempel: Regjeringen i Zimbabwe melder at de er i ferd med å oppgradere sitt regelverk for offentlige innkjøp i tråd med reformprogrammet til fellesmarkedet for det østlige og sørlige Afrika. Reformprosessen i denne delen av verden startet for over ti år siden, da statene erkjente at de reglene de da hadde for offentlige innkjøp, var til hinder for handelen. Også i Albania skjer det ting: Landet skal lage en egen lov for offentlige anskaffelser og har søkt om hjelp hos en ekspert fra Stockholms Universitet. Ikkje fleire no enn i 2007 som stiller miljøkrav Det er ikkje fleire i år enn i 2007 mellom dei offentlege svenske innkjøparane som seier at dei kvar gong eller oftast stiller miljøkrav. Dei som nyttar livslaupkostnader i reknestykka sine har dessutan vorte monaleg førre dei to Side 8

9 siste åra, om ein skal tru resultata av ei fersk undersøking. Men det er fleire som har fått retningsliner, mål og kompetanse. Framleis er det uvisse om korleis ein stiller miljøkrav som er det største hinder for å gjere miljøtilpassa innkjøp. Det er Naturvårdsverket som gjer undersøkinga, og 2009-utgåva er den tredje. Tidlegare har alle innkjøpsansvarlege i kommunar, landsting (fylkeskommunar) og i staten vore spurde i 2004 og Svarprosenten samla sett låg i år på 82. Dei som svarte på spørsmåla i undersøkinga kjøpte i gjennomsnitt for nær 590 millionar kroner årleg til saman nær 200 milliardar. Resultata får undersøkinga i år syner framgang frå 2007 på dei fleste punkt, men: I 2007 svarte 57 prosent at dei kvar gong eller oftast stiller miljøkrav i samband med innkjøp. To år seinare er det framleis 57 prosent som gjev eit slikt svar. På spørsmål om dei kvar gong eller oftast følgjer opp miljøkrava, gjev 11 prosent eit positivt svar no like mange som svarte det same for to år sidan. Om lag kvar tredje seier at dei nyttar livslaupskostnader. I 2007 var det nærare helvta som svarte det. Fleire enn før Fleire enn før 82 prosent no, seier at dei har retningsliner eller liknande for å ta miljøomsyn, og 55 prosent seier ja på spørsmål om dei har mål for miljøomsyn. I 2007 var prosentsatsane 78 for retningsliner og 47 for mål. Liknande utvikling finst når det gjeld å gje dei tilsette utdanning, velje dei mest miljøvenlege produkt ved avrop på rammeavtale og nytte dei miljøkriterium som Miljöstyrningsrådet har laga. 48 prosent seier at dei nyttar kriterium frå eit eller anna miljømerke. På spørsmål om dei har miljøleiingsystem, svarte 46 prosent ja og 45 prosent nei. Nær to av tre peikar på at dei har miljøkompetanse som kan vere til hjelp når det gjeld å formulere miljøkrav. Manglande kunnskap Det er framleis manglande kunnskap om korleis ein stiller miljøkrav som er det største hinder dersom ein innkjøpar skal gje seg i kast med miljøinnkjøp, går det fram av undersøkinga. At etterspurnaden er stor etter tilgjengelege verktøy og gode døme er då ikkje så rart, og dei som svarar på undersøkinga ønskjer seg meir av slik hjelp. Gjennomgåande er det landstinga/fylkeskommunane som kjem med dei mest positive svar, medan det er meir ujamt når det gjeld kommunar og statlege verksemder. Dei organisasjonane som har retningsliner eller politikk for innkjøp, gjev klart meir positive svar på spørsmåla knytte til miljøkrav. Òg storleiken på innkjøpsvolumet ser ut til å vere ein avgjerande faktor, held Naturvårdsverket fram, fordi aktørar med større innkjøpsvolum gjennomgåande svarar meir positivt. Dugleikprogram gav auka leiardeltaking Auka forankring og interesse for innkjøp i leiinga, omorganisering av innkjøpsfunksjonen, merkantile strategiar og medvete rekruttering og kompetansesatsing. Dette er stikkord for nokre av dei grepa som departementa i regjeringa i Storbritannia har gjennomførd dei siste par åra. Side 9

10 Drivaren bak er ei dugleikprogram, som mellom anna skal gje milliardinnsparingar i innkjøp dei komande åra. Britane har eit program som heiter Procurement capability Review, som vart sjøsett i Det er kontoret for offentleg handel i regjeringa som styrer med programmet, og dei kom nett med den første rapporten frå programmet. Poenget er betre innkjøpstilhøva i kvart departement ved mellom anna nytte beste praksis -samanlikningar. Programmet er dessutan ein del av eit anna og vidare program, nemleg Operational Efficiency Programme, som har som mål å kutte kostnader gjennom innkjøp. For tida mellom 2011 og 2012 skal om lag 57 milliardar (i norske kroner) kuttast, og i dei to åra etterpå 77 milliardar. Første bølgje Kontoret for offentleg handel kom nyleg med rapporten som inneheld det første oversynet frå dugleiksprogrammet. Mykje har vorte endra og betre, heiter det, og det gjeld alle seksten departementa. Bølgje nr. 1 kallar dei denne delen av programmet, medan den neste bølgja skal rullast i gang i haust. No er det opp til kvart departement å drive på vidare på eiga hand. I begge bølgjene er det ni ulike kriterium dei vert målte på, mellom desse leiarskap, kompetanse, strategi, organisasjon, prosess og verktøy. Sidan 2007 har det vore tydeleg at leiinga i departementa oftare har drøfta innkjøp og kommersielle tema i sine møter. Mange har tilsett folk i nyoppretta merkantile avdelingar, og i mange høve er det gått føre seg ein omseggripande nytenking når det gjeld merkantile strukturar og innkjøpsorganisering i departementa. I nokre av departementa er innkjøpsfunksjonen heilt omorganisert. Ved å tilsetje fleire medarbeidarar, har departementa sikta seg inn mot å rekruttere seniorekspertar. Merkantile strategiar Dei som ikkje hadde noko slikt før, har etablert merkantile strategiar, heiter det i rapporteringa frå programmet fram til no. Like eins er det i alle departement vorte slik at ein ser at det er naudsynt å gjere innsamlinga av informasjon til leiinga betra for å støtte opp under dei strategiske diskusjonane som no er komne. Det er òg lagt strategiar for ressursbruk og tilgjenge, til dømes korleis ein skal gjere karriereplanlegging, rekruttering osb., der ressursane er så avgrensa at dei ikkje strekk til. I rapporten nemner Kontoret for offentleg handel dessutan at det er lagt departementale planar for å fremje dugleik, til dømes når det gjeld innkjøpssamarbeid. Side 10

Flere må få råd til etikk i innkjøp

Flere må få råd til etikk i innkjøp Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 13/2010 Fredag 9. april 1. Flere må få råd til etikk i innkjøp 2. Nye innsynsregler skaper

Detaljer

!"Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT).

!Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). !"Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 9/2011 Fredag 4. mars 1. Vil konkurrere om byggetid på E6 på Helgeland 2. Vil ha bedre

Detaljer

KOFA i pengeknipe; frykter svekket håndhevelse

KOFA i pengeknipe; frykter svekket håndhevelse Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 43/2011 Fredag 16. desember 1. KOFA i pengeknipe; frykter svekket håndhevelse 2. Offentlig

Detaljer

Kraftig vekst i bruken av e-faktura

Kraftig vekst i bruken av e-faktura Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 27/2013 Fredag 23. august 1. Kraftig vekst i bruken av e-faktura 2. Må pålegges ved lov

Detaljer

Kjøp av enkeltplasser i barnevernet Kunngjøringsplikten gjelder ikke

Kjøp av enkeltplasser i barnevernet Kunngjøringsplikten gjelder ikke Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 27/2011 Fredag 26. august 1. Kunngjøringsplikten gjelder ikke 2. Steilt i striden om sosial

Detaljer

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT).

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 38/2010 Fredag 5. november 1. En gigantisk endringsreise i innkjøp er i gang 2. Krav og

Detaljer

Forslag til nye EU-regler tidlig i 2012

Forslag til nye EU-regler tidlig i 2012 Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 5/2011 Fredag 4. februar 1. Forslag til nye EU-regler tidlig i 2012 2. Etisk handel blir

Detaljer

Strakshjelp for korrekt regelbruk

Strakshjelp for korrekt regelbruk Nyhetsbrev nr. 19/2008 Fredag 16. mai 1. Strakshjelp for korrekt regelbruk 2. Stans i byggeprosjekt hva skjer så? 3. Fem gode råd for bedre regeletterlevelse 4. På barrikadene etter avfallsdom 5. Lederkurs,

Detaljer

Vil utnytte handlingsrommet for kjøp fra ideelle

Vil utnytte handlingsrommet for kjøp fra ideelle Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 20/2013 Fredag 24. mai 1. Vil utnytte handlingsrommet for kjøp fra ideelle 2. Får kritikk

Detaljer

Skal lage oppskrift på nyskaping via innkjøp

Skal lage oppskrift på nyskaping via innkjøp Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 12/2010 Fredag 26. mars 1. Skal lage oppskrift på nyskaping via innkjøp 2. Kutter saksbehandlingstid

Detaljer

Nær 400 milliarder i offentlige innkjøp i 2011

Nær 400 milliarder i offentlige innkjøp i 2011 Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 44/2012 Fredag 14. desember 1. Nær 400 milliarder i offentlige innkjøp i 2011 2. Vil ha

Detaljer

Satset på unntaksregel, fikk rekordstraff fra KOFA

Satset på unntaksregel, fikk rekordstraff fra KOFA Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 37/2008 Fredag 7. november 1. Satset på unntaksregel, fikk rekordstraff fra KOFA 2. Helse

Detaljer

Sparte en halv ukes jobb pr. oppdrag

Sparte en halv ukes jobb pr. oppdrag Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 30/2008 Fredag 19. september 1. Sparte en halv ukes jobb pr. oppdrag 2. Helsegigant med

Detaljer

Innkjøpsgigant jakter anleggs-samspill

Innkjøpsgigant jakter anleggs-samspill Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 12/2013 Fredag 22. mars 1. Innkjøpsgigant jakter anleggs-samspill 2. Forbeholdt samfunnsansvarlige

Detaljer

Ventar ei klar betring i regeletterlevinga

Ventar ei klar betring i regeletterlevinga Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 36/2009 Fredag 30. oktober 1. Ventar ei klar betring i regeletterlevinga 2. Buss-kostnader

Detaljer

Vil harmonisere avtaler for helsekjøp

Vil harmonisere avtaler for helsekjøp Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 21/2009 Fredag 5.juni 1. Vil harmonisere avtaler for helsekjøp 2. Forsvaret skaper konkurransedyktig

Detaljer

Logistikk- og innkjøpssjef Lars-Johan Frøyland i Helse Vest RHF peker på nytten av slike veiledninger:

Logistikk- og innkjøpssjef Lars-Johan Frøyland i Helse Vest RHF peker på nytten av slike veiledninger: Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 33/2008 Fredag 10. oktober 1. E-handelhjelp med rot i praktisk erfaring 2. Gunstig tidspunkt

Detaljer

Byggkonferansen 2012 Midt i blinken for bygg- og eiendomsfolk!

Byggkonferansen 2012 Midt i blinken for bygg- og eiendomsfolk! Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 38/2012 Fredag 2. november 1. Midt i blinken for bygg- og eiendomsfolk! 2. Difi-presentasjon

Detaljer

Innst. 288 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Sammendrag. Dokument 3:6 (2010 2011)

Innst. 288 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Sammendrag. Dokument 3:6 (2010 2011) Innst. 288 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Dokument 3:6 (2010 2011) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøking av

Detaljer

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT).

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 39/2011 Fredag 18. november 1. Regjeringen med nye våpen mot regelbrudd 2. Gradvis øker

Detaljer

Oslo skjerper kampen mot sosial dumping

Oslo skjerper kampen mot sosial dumping Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). OI-nyhetene publiseres daglig på http://www.anskaffelser.no/nyhet nettstedet til Avdeling for offentlige

Detaljer

Anskaffelseskonferansen 2011 Forslag til håndhevingsregler rett rundt hjørnet

Anskaffelseskonferansen 2011 Forslag til håndhevingsregler rett rundt hjørnet Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 38/2011 Fredag 11. november 1. Forslag til håndhevingsregler rett rundt hjørnet 2. Difi-satsing:

Detaljer

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT).

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 29/2010 Fredag 3. september 1. Smartere innkjøp gir bedre bygg 2. Vil skjerpe kontroll

Detaljer

Politiker-holdning på tvers av innkjøpsreglene

Politiker-holdning på tvers av innkjøpsreglene Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 29/2011 Fredag 9. september 1. Politiker-holdning på tvers av innkjøpsreglene 2. Hvis

Detaljer

Oslo setter nye og harde miljøkrav ved bilkjøp

Oslo setter nye og harde miljøkrav ved bilkjøp Nyhetsbrev nr. 16/2008 Fredag 25. april 1. Oslo setter nye og harde miljøkrav ved bilkjøp 2. Riksrevisjonen har tru på e-handel og e-verktøy 3. Vil trygge anbudsunntak for de ideelle 4. Tiltak for høy

Detaljer

Haster med samordningsenhet for innkjøp

Haster med samordningsenhet for innkjøp Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 4/2014 Fredag 31. januar 1. Haster med samordningsenhet for innkjøp 2. Oftere KOFA-medhold

Detaljer

Vil vurdere å forenkle norske innkjøpsregler

Vil vurdere å forenkle norske innkjøpsregler Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 22/2012 Fredag 8. juni 1. Vil vurdere å forenkle norske innkjøpsregler 2. NHO raser: Småbedriftsfiendtlig

Detaljer

Anskaffelseskonferansen Vil rydde opp i formalisme og byråkratisering

Anskaffelseskonferansen Vil rydde opp i formalisme og byråkratisering Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 42/2013 Fredag 6. desember 1. Vil rydde opp i formalisme og byråkratisering 2. Skal bli

Detaljer

Skeptisk til revidert sosial dumping -forskrift

Skeptisk til revidert sosial dumping -forskrift Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 23/2010 Fredag 18. juni 1. Skeptisk til revidert sosial dumping -forskrift 2. Smartere

Detaljer

Flere lyspunkter etter revisjon av statlige innkjøp

Flere lyspunkter etter revisjon av statlige innkjøp Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 39/2012 Fredag 9. november 1. Flere lyspunkter etter revisjon av statlige innkjøp 2. Toppnavn

Detaljer