RUTINAR FOR SPESIALPEDAGOGISK ARBEID I BARNEHAGE OG SKULE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RUTINAR FOR SPESIALPEDAGOGISK ARBEID I BARNEHAGE OG SKULE"

Transkript

1 Til: RUTINAR FOR SPESIALPEDAGOGISK ARBEID I BARNEHAGE OG SKULE I ÅRDAL KOMMUNE Kjelde: Rettleiar til pplæringslva m spesialpedaggisk hjelp g spesialundervisning (Utd.dir.) Rettleiing m spesialpedaggisk hjelp.pdf Opplæringslva Frvaltningslva 1

2 RUTINAR FOR SPESIALPEDAGOGISK ARBEID I BARNEHAGE OG SKULE I ÅRDAL KOMMUNE INNLEIING LOVER OG FORSKRIFTER Aktuelle lver fr barn under pplæringspliktig alder Lv m barnehagar TILTAK FOR BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE: Frskrift til barnehagelva Opplæringslven 5-7 Spesialpedaggisk hjelp før pplæringspliktig alder AKTUELLE LOVER FOR BARN I GRUNNSKULEN Opplæringslva HANDLINGSSIRKEL SPESIALUNDERVISNING: FASE SPESIALPEDAGOGISK HJELP FASE 1 4: SAKSGANG SAKSHANDSAMING ÅRSPLAN RUTINAR FOR ARBEIDET MED SPESIALPEDAGOGISK HJELP OG STYRKINGS-TILTAK I BARNEHAGAR ÅRSPLAN RUTINAR FOR ARBEIDET MED SPESIALUNDERVISNING I SKULEN PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TENESTE (PPT) ANDRE FAGMILJØ INDIVIDUELL UTVIKLINGSPLAN,(IUP) OPPLÆRINGSPLAN(IOP) OG HÅLVÅRSRAPPORT INDIVIDUELL UTVIKLINGSPLAN (IUP) Rettleiing fr utfylling av IUP (Individuell utviklingsplan) g rapprt INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN (IOP) Rettleiing fr utfylling av IOP (Individuell pplæringsplan) g rapprt Utfylling av planen: Rutinar ved skriving av IOP individuell pplæringsplan Rutinar ved skriving av halvårsrapprt Skrivetips fr halvårsrapprtar SKJEMA MELDING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TENESTE ÅRDAL KOMMUNE Enkeltvedtak m spesialpedaggisk hjelp Enkeltvedtak m spesialundervisning melding m rett til å klage

3 8.5 skjema - iup - barnehage Rapprt IUP - barnehage INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN (IOP) REGISTRERING AV BEHOV FOR RESSURSAR TIL SPESIALPEDAGOGISK HJELP OG ELLER EKSTRA RESSURSAR TIL BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Registrering av behv fr tilleggsressursar/styrkingstiltak/ spesialundervisning SAMTYKKE OM ENKELTVEDTAK NYTTIGE DOKUMENT/REFERANSAR

4 1. INNLEIING Dette heftet byggjer på tilsvarande frå Grunna endringar, både i lvverket g rutinar i det kmmunale arbeidet, var det trng fr revidering. Rutineheftet skal gje barnehagar g skular hjelp til å tilretteleggje spesialundervisning fr barn i grunnskulealder, g spesialpedaggisk hjelp til barn under skulepliktig alder. Målet med heftet er å sikre best mgleg kvalitet på det spesialpedaggiske arbeidet i kmmunen ved å klargjere arbeidsppgåver g rutinar. Det tek mellm anna føre seg: Lver g frskrifter Årshjul fr spesialpedaggisk arbeid i skular g barnehagar Saksgang g sakshandsaming Pedaggisk-psyklgisk teneste g andre fagmiljø Individuell utviklingsplan, individuell pplæringsplan g halvårsrapprtar Ulike skjema til bruk i saksgang g spesialpedaggisk arbeid Årdal september

5 2. LOVER OG FORSKRIFTER 2.1 AKTUELLE LOVER FOR BARN UNDER OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER Lv m barnehagar 13 Barn med nedsatt funksjnsevne Barn med nedsatt funksjnsevne har rett til priritet ved pptak i barnehage. Det skal fretas en sakkyndig vurdering fr å vurdere m barnet har nedsatt funksjnsevne. Barn sm det er fattet vedtak m etter lv m barneverntjenester 4-12 g 4-4 annet g fjerde ledd, har rett til priritet ved pptak i barnehage. Kmmunen har ansvar fr at barn med rett til priritet får plass i barnehage. Lv m barnehager: - lv m barnehager TILTAK FOR BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE: Tiltak skal føre til at barn med nedsett funksjnsevne skal kunne dra nytte av pphaldet i barnehage. Det skal gjerast ei sakkunnig vurdering av m barnet har nedsett funksjnsevne. Tiltaket kan m.a. nyttast til å styrke bemanninga Spesialpedaggiske tiltak etter pplæringslva 5-7, kjem i tillegg PPT si rlle: Gjere ein sakkunnig vurdering av m barnet har nedsett funksjnsevne. Eventuelt gje ei skriftleg tilråding m styrking av bemanninga i tråd med intensjnen i rundskriv m barn med nedsett funksjnsevne. Vert sendt til styrar Frskrift til barnehagelva Kap. 1.9 i Rammeplan (utdrag) Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjnsnivå, kjønn, ssiale, etniske g kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk g kultur. (Barnehagelven 2 Barnehagens innhld) Barn under pplæringspliktig alder er ikke en ensartet gruppe, g barn møter barnehagen med ulike frutsetninger. Likeverdige barnehagetilbud av gd kvalitet krever derfr individuell tilrettelegging av tilbudet g lkal tilpasning av innhldet. Barnehagens innhld skal utfrmes slik at det kan ppleves meningsfullt fr det enkelte barn g gruppen. Barnehagens msrgs- g læringsmiljø skal fremme barns trivsel, livsglede, mestring g følelse av egenverd. Barnehagen må gi det enkelte barn støtte g utfrdringer ut fra egne frutsetninger, g bidra til et meningsfullt liv i fellesskap med andre barn g vksne. Sjå her m : Rammeplan fr innhaldet i g ppgåvene i barnehagen 5

6 2.1.3 Opplæringslven 5-7 Spesialpedaggisk hjelp før pplæringspliktig alder Barn under pplæringspliktig alder sm har særlege behv fr spesialpedaggisk hjelp, har rett til slik hjelp. Hjelpa skal mfatte tilbd m freldrerådgiving. Hjelpa kan knytast til barnehagar, sklar, ssiale g medisinske institusjnar g liknande, eller rganiserast sm eige tiltak. Hjelpa kan gså givast av den pedaggisk-psyklgiske tenesta eller av ein annan sakkunnig instans. Fr spesialpedaggisk hjelp gjeld 5-4 andre g tredje leddet i lva. 5-5 andre leddet i lva gjeld så langt det passar. PPT skal i den sakkunnige vurderinga i høve til barn i barnehage ta standpunkt til: Sein utvikling eller lærevanskar hjå barnet g andre frhld sm er viktig fr barnet si utvikling Realistiske mål fr barnet si utvikling g læring Kva slags spesialpedaggisk hjelp vil gje barnet ei frsvarleg utvikling? Frå merknadane til 5-7 i Ot.prp 46 tek vi med eit utdrag: Lvutkastet fastset ikkje ei nedre aldersgrense. På same måten sm fr spesialundervisning i grunnskle må ein i desse tilfella gjere ei ttalvurdering av m vilkåret fr å ha rett til spesialpedaggisk hjelp er ppfylt, ut frå skjønn. Regelen nytter uttrykket «spesialpedaggisk hjelp» i staden fr «spesialundervisning». Uttrykket mfattar meir enn det ein vanlegvis legg i «spesialundervisning». Ei slik hjelp kan mfatte leiktekverksemd, trenings- g stimuleringstiltak g rettleiing til persnalet i barnehagen. Hjelpa skal alltid mfatte tilbd m freldrerådgiving. Retten til spesialpedaggisk hjelp skal vurderast ut i frå barnet sitt behv g ikkje ut frå på tilpassing/ tilrettelegging, utbytte g likeverd. Retten til spesialpedaggisk hjelp før pplæringspliktig alder er ikkje avhengig av at barnet går i barnehage, g barnehagelva pålegg ikkje kmmunen å gi spesialpedaggisk tilbd til funksjnshemma barn sm får barnehageplass. Spesialpedaggisk hjelp etter 5-7 skal vere gratis. Dette gjeld sjølv m tilbdet blir gitt i barnehage. Fritak frå freldrebetaling er nærare mtala i Kunnskapsdepartementets rundskriv F-39-01: "Ved beregningen av hvr mye av pphldstiden i barnehagen sm det skal gis fradrag fr i freldrebetalingen, må det være den direkte hjelpen verfr barnet sm teller." 6

7 2. 2 AKTUELLE LOVER FOR BARN I GRUNNSKULEN Opplæringslva Aktuelle dkumenter er m.a.: Opplæringslva av 17. juli 1998 nr. 61. Innst. O nr. 17 ( ) Ot. prp nr 46 ( ) NOU 1995 nr. 18 Lvteksten i det følgjande er ppdatert pr. 27. januar Sjå her: Lv m grunnsklen g den vidaregåande pplæringa 1-3 Tilpassa pplæring Opplæringa skal tilpassast evnene g føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen g lærekandidaten. Retten til tilpassa pplæring vart ved lvendringa i 1997 løfta pp til føremålsparagrafen. I NOU 1995 nr.18. kap er tilhøvet mellm tilpasset pplæring g spesialundervisning handsama. Der heiter det m.a.: Bestemmelsen kan ikke frstås slik at den gir alle elever rett til et individuelt tilrettelagt pplæringstilbud. Og videre: I den utstrekning det her er rimelig å tale m rettigheter, er det rettigheter av et relativt diffust innhld. Lvutvalet seier vidare: Siden retten til spesialundervisning må ses på bakgrunn av elevens mulighet fr utbytte av det rdinære pplæringstilbud, vil en elev sm har rett til spesialundervisning på én skle, ikke nødvendigvis ha rett til dette i en annen skle dersm denne sklen makter å tilpasse det rdinære pplæringstilbudet g på den måten imøtekmme de ulike elevenes behv. Lvutvalet seier gså nk m kva retning skulen bør gå i: Der er gså i dag enighet m at det i større utstrekning bør satses på pedaggiske g rganisatriske differensieringstiltak i den rdinære pplæringen framfr å gi spesialundervisning til enkeltelever. Denne lvfrståinga er lagt til grunn fr pplæringslva slik h n er frmulert Rett til spesialundervisning Elevar sm ikkje har eller sm ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det rdinære pplæringstilbdet, har rett til spesialundervisning. I vurderinga av kva fr pplæringstilbd sm skal givast, skal det særleg leggjast vekt på utviklingsutsiktene til eleven. Opplæringstilbdet skal ha eit slikt innhald at det samla tilbdet kan gi eleven eit frsvarleg utbytte av pplæringa i frhld til andre elevar g i frhld til dei 7

8 pplæringsmåla sm er realistiske fr eleven. Elevar sm får spesialundervisning, skal ha det same ttale undervisningstimetalet sm gjeld andre elevar, jf. 2-2 g 3-2. Frå merknadene til 5-1 i Ot.prp 46: At spesialundervisning skal givast sm ein rett til den enkelte, vil seie at eit pplæringstilbd på det minstenivået lva nemner, blir halde utanfr den fridmmen kmmunane har til å gjere øknmiske pririteringar. Kmmunen eller fylkeskmmunen kan da ikkje lvleg avslå eit krav m spesialundervisning med den grunngivinga at det ikkje er sett av midlar til dette i kmmunebudsjettet. Det er ikkje nk eintydig kriterium kva sm er tilfredsstillande utbytte, men spørsmålet må vurderast ut frå ei avveging ut frå skjønn I at utbyttet skal vere tilfredsstillande, ligg det derfr at eleven kan ha rett til spesialundervisning gså der han har eit visst utbytte av pplæringa Sakkunnig vurdering Før kmmunen eller fylkeskmmunen gjer vedtak m spesialundervisning etter 5-1 eller vedtak m spesialpedaggisk hjelp etter 5-7, skal det liggje føre ei sakkunnig vurdering av dei særlege behva til eleven. Vurderinga skal vise m eleven har behv fr spesialundervisning, g kva fr pplæringstilbd sm bør givast. Den sakkunnige vurderinga skal blant anna greie ut g ta standpunkt til eleven sitt utbytte av det rdinære pplæringstilbdet lærevanskar hjå eleven g andre særlege frhld sm er viktige fr pplæringa realistiske pplæringsmål fr eleven m ein kan hjelpe på dei vanskane eleven har innanfr det rdinære pplæringstilbdet kva fr pplæring sm gir eit frsvarleg pplæringstilbd ( ) Dersm vedtaket frå kmmunen eller fylkeskmmunen avvik frå den sakkunnige vurderinga, skal grunngivinga fr vedtaket blant anna vise kvifr kmmunen eller fylkeskmmunen meiner at eleven likevel får eit pplæringstilbd sm ppfyller retten etter 5-1 eller 5-7. Frå merknadene til 5-3 i Ot.prp 46: Eit vedtak i kmmunen g fylkeskmmunen m spesialundervisning eller spesialpedaggisk hjelp skal vere så klart g fullstendig at det ikkje er tvil m kva fr pplæringstilbd eleven skal få. I ein del tilfelle, der behvet fr spesialundervisning er stabilt g gdt dkumentert, kan det gjerast vedtak fr fleire år m gngen. Regelen gir ein rett fr eleven g/eller freldra til å krevje sakkunnig vurdering med sikte på å fastslå m eleven har særlege behv fr - g dermed rett til - spesialundervisning eller spesialpedaggisk hjelp. Dei sakkunnige er i lva ikkje gitt kmpetanse til å ta bindande avgjerder. Den sakkunnige vurderinga er såleis rådgivande. Merk at det er eit krav at det skal vere sakkunnig vurdering før det vert fatta vedtak m spesialundervisning. Dette fritar ikkje skulen/ kmmunen frå å setje i verk naudsynte tiltak inntil sakkunnig vurdering ligg føre, dersm det er naudsynt. Eit slikt tiltak vil da vere å rekne sm tilpassa pplæring 8

9 I andre ledd er lista pp kva tilhøve den sakkunnige vurderinga skal ta standpunkt til sm eit minimum. Vedtaksrganet, i Årdal kmmune kmmunalsjef, må ta stilling til m den sakkunnige vurderinga er tilfredsstillande sm grunnlag fr å gjere vedtak. Merk at grunngjevingsplikta etter fjerde ledd gjeld sakkunnig vurdering, ikkje søknad. 5-4 Nærare m saksbehandlinga i samband med vedtak m spesialundervisning Eleven eller freldra til eleven kan krevje at sklen gjer dei undersøkingar sm er nødvendige fr å finne ut m eleven treng spesialundervisning, g eventuelt kva pplæring eleven treng. Undervisningspersnalet skal vurdere m ein elev treng spesialundervisning, g melde frå til rektr når slike behv er til stades. Før det blir gjrt sakkunnig vurdering g før det blir gjrt vedtak m å setje i gang spesialundervisning, skal det innhentast samtykke frå eleven eller frå freldra til eleven. Med dei avgrensingane sm følgjer av reglane m teieplikt g 19 i frvaltningslva, har eleven eller freldra til eleven rett til å gjere seg kjende med innhaldet i den sakkunnige vurderinga g til å uttale seg før det blir gjrt vedtak. Tilbd m spesialundervisning skal så langt råd er, frmast ut i samarbeid med eleven g freldra til eleven, g det skal leggjast str vekt på deira syn. Utdrag frå merknadene til 5-4 i Ot.prp 46: Om eleven sjølv eller freldra til eleven skal gi samtykke etter andre leddet, må avgjerast etter lv av 8. april 1981 m barn g freldre. Tredje leddet i regelen gir PP-tenesta plikt til å rådføre seg med eleven g/eller freldra i arbeidet med å frme ut tilbd m spesialundervisning g å leggje str vekt på synspunkta deira. Ei tilsvarande plikt har vedtaksrganet der ein ikkje følgjer tilrådinga frå PP-tenesta. 9

10 3. HANDLINGSSIRKEL FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP OG SPESIALUNDERVISNING 3.1 SPESIALUNDERVISNING: FASE 1-4 Opplæringslva

11 3.2 SPESIALPEDAGOGISK HJELP FASE 1 4: Opplæringslva

12 Fase 4: Vedtaksfasen. 12

13 Grunngjeving 13

14 FASE 1 4:Føresette sine rettar: 14

15 4. SAKSGANG SAKSHANDSAMING 4.1 ÅRSPLAN RUTINAR FOR ARBEIDET MED SPESIALPEDAGOGISK HJELP OG STYRKINGS- TILTAK I BARNEHAGAR Tid Oppgåve/ handling Merknad Ansvar August Oktber Desember Desember Utarbeide IUP (individuell utviklingsplan) fr barn sm er tildelt timar til spesped hjelp. Frist fr innlevering av IUP. Melding til skulen m nye førsteklassingar sm treng ekstra ressursar Innlevering av halvårsrapprtar Desember Krt rapprt m styrkingstiltak Januar Evaluere g ev redigere IUP fr vårhalvåret Januar Skjema fr spesped hjelp til PPT Februar Dei føresette søkjer m ressursar til spesped hjelp Februar/ Tilråding av timar til mars spesialpedaggisk hjelp. 15. mars Sakkunnig tilråding g søknad m styrkingstiltak Mai/ juni Evaluering av gjeldande IUP Sjå: Rutinar fr utarbeiding av IUP Gjeld alle sm er tildelt timar til spesialpedaggisk hjelp. Original til freldre, kpi til barnemappe g PPT. Gjeld alle sm er tildelt ressursar til spesialpedaggisk hjelp. Sendast freldra (riginalen), PPT g kmmunen v. rådgjevar b/u Til eige bruk g PPT Drøfte behv med føresette ut frå IUP Barnehagen hjelper føresette med slik søknad Frist fr innsending til kmmunen: 15.mars Til kmmunen v. rådgjevar Evalueringa, i samarbeid med føresette, dannar grunnlaget fr neste års IUP Mai/ juni Skrive halvårsrapprt Sendast freldra (riginalen), PPT g kmmunen. 1. juni Vedtak m spesialped hjelp kmmande barnehageår Juni Krt rapprt m styrkingstiltak Tildelingsbrev sendast føresette. Kpi: Elevmappe g PPT Til eige bruk g PPT Styrar, eller den sm får arbeidsppgåva pålagt av styrar. Drøfting g samarbeid mellm alle sm arbeider med barnet, gså føresette. Styrar Pedagg Styrar Pedagg Styrar Pedagg Styrar Styrar Styrar PPT PPT/ styrar Styrar/ pedagg Styrar/ pedagg Styrar/ kmmunalsjef Pedagg Styrar 15

16 4.2 ÅRSPLAN RUTINAR FOR ARBEIDET MED SPESIALUNDERVISNING I SKULEN Tid Oppgåve/ handling Merknad Ansvar August Oktber før haustferien Desember Desember/ januar Gjennmlesing av elevmapper. Sjekke tildelingsbrev g førebu skriving av IOP på nye elevar. Frist fr innlevering av ny IOP på nye elevar. Innlevering til spes.ped.krdinatr av skjemaet: Registrering av behv fr tilleggsressursar til styrkingstiltak/ spesialundervisning Innlevering av halvårsrapprtar Sjå: Rutinar fr utarbeiding av IOP Gjeld alle sm er tildelt timar til spesialundervisning Spes.ped.krdinatr sender kpi til PPT Gjeld alle sm er tildelt timar til spesialundervisning. Sendast freldra (riginalen), PPT g kmmunen. Januar Evaluere g ev redigere IOP fr vårhalvåret Januar Drøftingsmøte mellm PPT g skule m tilråding g tildeling av ressursar Februar/ Tilråding av timar til Frist fr innsending til mars spesialundervisning. Kan tilrå kmmunen: 15.mars fr fleire år, t.d. fr eit hvudsteg Mars Søknad m ressursar til Skulen i samarbeid med spesialundervisning. føresette Mai/ juni Evaluering av gjeldande IOP Evaluerast i samarbeid med føresette/ elev Mai/ juni Skrive halvårsrapprt Sendast freldra (riginalen), PPT g kmmunen. Før skuleslutt Skriv IOP fr kmmande skuleår Unnatak: Overgang barnehage/ skule (Overgang b.trinnu.trinn. Gjeld berre Farnes) Overgang u.trinnvidaregåande skule Juni Utsending av IOP Original til freldre, kpi: Elevmappe g PPT 1. juni Vedtak m Tildelingsbrev sendast spesialundervisning føresette. Kpi: kmmande skuleår Elevmappe, PPT Kntaktlærar/ pedagg Kntaktlærar har det frmelle ansvaret, men må skrivast i samarbeid med aktuelle lærarar. Kntaktlærar Kntaktlærar Rektr, sm kan delegere det praktiske arbeidet til spespedkrdinatr. Gjeld alle punkt i årsplanen. Kntaktlærar PPT g skulane v. rektr PPT Kntaktlærar/ spespedkrdinatr Kntaktlærar/ pedagg Kntaktlærar/ rektr Kntaktlærar i samarbeid med pedagg g føresette/ elev Rektr Rektr/ kmmunalsjef 16

17 5. PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TENESTE (PPT) PPT er ei kmmunal teneste med heimel i pplæringlva. I pplæringslva står det at PPT skal hjelpe skulen i arbeidet med kmpetanseutvikling g rganisasjnsutvikling, fr å legge pplæringa betre til rette fr elevar med særlege behv. Den pedaggisk-psyklgiske tenesta skal sørgja fr at det vert utarbeidd sakkunnig vurdering der lva krev det. Opplæringslva legg vekt på at PP-tenesta skal drive med systemretta arbeid. Før utgreiingar på individnivå ynskjer PPT å sjå på systemet rundt barnet/eleven. Det er ei ppgåve fr PPT å førebyggje at barn g unge er symptmbærarar på systemsvikt i pplæringsmiljøet. Tilvising til PPT på systemnivå: Fase 1: Førtilmeldingsfase: - Skule/bhg. tek kntakt med PPT fr å drøfte saka. Avtalar samtale mellm PPT g pedagg i bhg./skule m ppmeldinga skal kma på individ- eller systemnivå. - Drøfting av prblemstillinga, ev. tiltak, vegen vidare. Fase 2: Tilmelding til PPT på systemnivå. - Lærar/førskulelærar fyller ut tilvisingsskjema på systemnivå. - Tilviser eit pedaggisk prblem/utfrdring ikkje namngjeven elev/barn. - Kva tilpassa pplegg har bhg./skulen nytta i denne saka? - Beskrive krleis dei tilpassa pplegga har fungert - Treng skulen/bhg. kurs, kmpetanse, prgram, hjelpemiddel innan det aktuelle mrådet? - Treng skulen/bhg. rettleiing frå PPT i høve til å utvikle dei tilpassa pedaggiske pplegga? Fase 3: PPT sitt arbeid på systemnivå: - Ein til t tilsette frå PPT går inn i klassen/bhg. g bserverer/gjev rettleiing til pedagg. Eventuelle tiltak vert prøvd ut i 1-2 mnd. PPT kjem tilbake g vurderer utviklinga saman med pedagg. Ein vurderer m det bør kme ppmelding på individnivå. Saker sm kan kme direkte på indivinivå er: Psykiatri, nytilflytta, elevar sm ikkje er fanga pp i høve fagvanskar eller at freldra ynskjer å melda barnet sitt til PPT. Fase 4: Vidare arbeid i systemsaka. - Skule/bhg. g PPT gjer klare avtalar m det vidare arbeidet i saka. Fr ppmeldingar på individnivå sjå Handlingssirkel fr spesialundervisning g spesialpedaggisk hjelp s ANDRE FAGMILJØ 6.1 STATPED VEST Statped Vest er eit statleg spesialpedaggisk kmpetansesenter i Vest- Nreg sm skal gje støtte til pplæringsansvarlege i kmmunar g fylkeskmmunar. Her er det eit samla fagmiljø med høg kmpetanse på ulike fagmråde innan det spesialpedaggiske feltet. Fagmråda er høyrsel, språk, læring, åtferd g døvblinde. I samarbeid med andre etatar er det Statped Vest si ppgåva å sikra brukarane eit ptimalt tilbd. Statped Vest har hvudkntr i Bergen g avdelingar på Sandane g i Stavanger. PPT kan tilvisa til Statped Vest. 17

18 6.2 SOGNDAL BUP Barne- g ungdmspsykiatrisk pliklinikk, BUP, er eit tilbd i spesialisthelsetenesta fr barn g ungdm. Arbeidet er rganisert sm eit pliklinisk tilbd innan psykisk helsevern fr barn g unge. Bup sine hvudppgåver er å hjelpa barn frå 0-17 år g deira familiar i frm av utgreiing, behandling, rådgjeving g rettleiing knytt til psykiske vanskar, åtferdsvanskar g lærevanskar. Dei ulike yrkesgruppene hjå Bup er: Barnepsykiatar, familieterapeut, nevrpsyklg, kliniske pedaggar g ssinmar. Tilvising til Bup kan gjerast gjennm fastlege, leiar fr barneverntenesta, andre helseinstitusjnar g andre privatpraktiserande spesialistar. PPT g helsestasjn kan tilvise i samarbeid med lege. Skular g barnehagar kan ikkje tilvise. Dei må gjera dette i eit samarbeid m søknad med PPT, helsestasjn, lege eller barneverntenesta. Ved tilvising skal det nyttast eit BUPskjema. Fr barn g unge under 16 år er det naudsynt at begge freldra samtykkjer m tilvisinga, dersm begge freldre har freldreansvar. Ungdm ver 16 år kan sjølv avgjere m søknad til Bup. Fr ungdm sm treng innlegging har Helse Førde ei ungdmsavdeling fr psykisk helsevern (UPH). Avdelinga har ansvar fr ungdm mellm 12 g 18 år. Institusjnen ligg ved Førde Sentralsjukehus. Vanlege søknader går dit gjennm det lkale Bup. Akutt innlegging kan g søkjast gjennm legevakt. Familiehuset i Førde kan gje hjelp til familiar sm treng utvida tilbd m behandling 6.3 BARNEHABILITERING Barnehabiliteringa er ei spesialisthelseteneste sm gjev tverrfaglege tenester til funksjnshemma g krnisk sjuke brn g unge i Sgn g Fjrdane. Barnehabiliteringa utfører tenester ute i kmmunane g i lkala på Førde sentralsjukehus. Barnehabiliteringa består av barnefysiterapeut, ergterapeut, sjukepleiar, vernepleiar, spesialpsyklgar, spesialpedaggar, ssinm g sekretær. Målsettinga fr arbeidet er: - Undersøka, diagnstisera g freslå tiltak i samarbeid med dei kmmunale hjelpetenestene - Gje dei funksjnshemma med sine familiar infrmasjn g pplæring - Tilby tenester fr å styrke habiliteringsarbeidet i kmmunane - Samrdne ulike spesialisttenester utanfr kmmunalt hjelpeapparat 7. INDIVIDUELL UTVIKLINGSPLAN,(IUP) OPPLÆRINGSPLAN(IOP) OG HÅLVÅRSRAPPORT 7.1 INDIVIDUELL UTVIKLINGSPLAN (IUP) Rettleiing fr utfylling av IUP (Individuell utviklingsplan) g rapprt IUP g halvårsrapprt gjeld fr barn før skulestart sm har vedtak m spesialpedaggisk hjelp. Skjema med hjelpepunkt ligg under skjema. Skjema kan tilpassast etter behv g hjelpepunkt kan slettast. Les rettleiinga fr IOP fr å få hjelp til skriving/planlegging. Føresette skal skrive under på planen. Veileder til pplæringslven m spesialpedaggisk hjelp g spesialundervisning kan nyttast i arbeidet. 18

19 7.2 INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN (IOP) Rettleiing fr utfylling av IOP (Individuell pplæringsplan) g rapprt Å lage pplæringsplan Når du skriv ein IOP, må du prøve å få han så knkret sm mgeleg. Han vert gså tydelegare g lettare å evaluere dersm du skriv han i frm av punkt. På den måten kan du etterpå evaluere punkt fr punkt i rapprtskjemaet. Tenk gjennm / pedaggisk kartlegging: Kva er eleven sine hvudvanskar, g kva fr læreutsikter har denne eleven? Kva fr spesiell trening treng eleven? Barnet/eleven sin styrke: Alle utviklingsmråde skal vurderast. Finn svar på spørsmål sm: Kva er det barnet/eleven kan gdt? Kva er det barnet /eleven likar å halde på med? Kva er barnet/eleven interessert i? Barnet/eleven sine behv: Her er det først g fremst dei spesielle behva sm barnet/eleven har sm skal beskrivast. Finn svar på spørsmål sm: Kva treng barnet/eleven fr å fungere gdt? Kva slags behv har barnet/eleven når det gjeld fysisk mgjevnad? Kva slags behv når det gjeld høve til andre barn/elevar? Krleis er behva når det gjeld struktur g tid? Frståing av barnet/eleven: Fr å frstå barnet/eleven, må vi setje ss inn i situasjnen. Ein må prøve å sjå mverda med barnet/elevane sine auge g setje seg inn i måten å meistre ssiale situasjnar på. Frklar krleis barnet/eleven meistrar ulike situasjnar g gjeremål. Kva slags strategiar vel barnet/eleven g kvifr? Barnet/eleven sin vanske: Kva slags prblem ppstår i samband med pplæringa? Frklar eller skildre det eleven gjer. Krleis kan du lære barnet ny åtferd eller nye strategiar? Bruk tid på å definere ulike strategiar. Fag/emne: Det skal utarbeidast ein plan fr kvart fag eller emne, jfr. grunnlaget fr tildeling av spesialpedaggiske ressursar til eleven Utfylling av planen: Hvudmål Fyll ut det verrdna målet fr eleven si undervisning. Kunnskapsmål: Eleven skal få: kunnskap m kjennskap til innsikt i 19

20 Haldningsmål: Eleven skal få: respekt fr bli glad i lære å setje pris på få eit psitivt frhld til å bli stlt av Dugleiksmål: Eleven skal få: dugleik i lære teknikkar med lære å beherske lære krleis ein lære å få trening i Ssial rlle/sjølvbiletet: rlle i fellesskapet sampel individ g mgjevnaden. Vurdering med karakter: Dersm eleven ikkje skal ha vurdering med karakter skal det skrivast her, i rubrikken hvudmål. Delmål/tiltak Finn fram til små, knkrete g helst målbare mål fr næraste halvår/år. Ressursar g rganisering tal årstimar timane frdelt ver heile året eller sm intensiv trening? einetimar, gruppetimar, 2-lærar i klassen? tid på dagen timane vert lagde? knytt til kva fag? Lærestff g prgresjn Her kan ein liste pp lærestffet eleven skal arbeide med i periden. Det kan g seiast nk m vektlegging av dei ulike delane g m framdrifta. Alternativt kan ein skrive at eleven skal følgje klassen sitt lærestff i Kunnskapsløftet, men spesifisere unntaka. I så fall må mmenta i læreplanen sm eleven ikkje skal arbeide med, listast pp. Arbeidsmåtar Stikkrd: leikprega undervisning praktiske aktivitetar frmingsaktivitetar munnleg/skriftleg framstilling dramatisering ansvarslæring ta i bruk alle sansane (lytte/sjå/skrive) prsjektarbeid sjølvkntrllerande ppgåver Læremiddel Stikkrd: lærebøker dataprgram 20

21 spes. ped. materiell t.d. Arbeid med rd spel, t.d. memry, ltt utstyr av ymse slag, t.d. trampline Samarbeid m gjennmføring g evaluering av planen Krleis g av kven skal gjennmføringa av planen evaluerast? Stikkrd: møteverksemd kr fte kven skal vere med, eleven, føresette, PPT, andre skal alle møta vere like kven har ansvar fr innkalling berre møte i samband med utsending av spesialpedaggisk rapprt Rutinar ved skriving av IOP individuell pplæringsplan Elevar/brn sm har ei sakkunnig vurdering g sm har fått tildelt spesialundervisning, skal ha ein IOP. 1. Sjekk at skjemaet du bruker er i samsvar med sist revidert utgåve. Ruter du ikkje nyttar skal slettast, g strleiken på rutene må tilpassast skriven tekst. 2. Planen skal vere så knkret sm mgeleg, slik at han vert lett å evaluere g vert ein mtiverande arbeidsreiskap fr elev/barn, freldre g pedaggar. Ynskjer de rettleiing, ta direkte kntakt med PPT. 3. Evalueringsmøte (sjå Rutinar ved skriving av halvårsrapprt ), deretter utarbeiding av eventuelt revidert IOP: Etter at pedagg/-ar g freldre har evaluert den gamle planen g vrte samde m vidare arbeid, utarbeider pedagg/-ar eit nytt framlegg til revidert plan. Føresette må bli rienterte m dei rettane dei har til å vere med på å bestemme innhaldet i planen. Kntaktlærar sitt ansvar. 4. Kpi av framlegget til ny plan skal sendast heim til underskrift før det går til administrasjnen. 5. Planen skal evaluerast kvart halvår. Evalueringa avgjer m det skal skrivast revidert IOP til jul, elles skriv ein ny IOP fr kvart skule-/barnehageår. 6. Når endeleg utkast er klart med underskrift av føresette, elev, pedaggar g eventuelt assistentar: a. Levèr planen med binders til spes.ped.krdinatr sm registrerer at alle kjem inn. b. Planen går til rektr/styrar til underskrift. c. Kntrstøtte tek kpi til elevarkiv g PPT. Originalen vert send heim. 7. IOP skal ikkje lagrast på datamaskin, men på minnepenn, eller m mgleg i kmmunen sitt digitale arkivsystem (Acs). 8. Hugs å fylle ut alt øvst på arket: (Fag) Er det eitt fag, eller ein tverrfagleg plan? 21

22 7.2.4 Rutinar ved skriving av halvårsrapprt Heftet Spesialundervisning, Veileder til pplæringslven m spesialpedaggisk hjelp g spesialundervisning kan vere til hjelp. Det skal skrivast halvårsrapprt fr alle barn sm får spesialpedaggisk hjelp / timar til spesialundervisning g timar til særskild nrskpplæring. Fr elevar sm både har timar til spesialundervisning g timar til særskild nrskpplæring, må ein vurdere i kvart tilfelle m ein berre skal skrive rapprt til IOP/ IUP (barnehagen), eller m ein må ha begge delar. Kntaktlærar/ pedaggisk leiar er ansvarleg fr at halvårsrapprt vert skriven, men det er naturleg at den pedaggen sm har ansvar fr spesialpedaggisk hjelp/spesialundervisning skriv rapprten. NB! Før du skriv halvårsrapprt g ny IOP/IUP, skal invlverte pedaggar saman evaluere IOP fr dette halvåret. Ynskjer de hjelp frå PPT/administrasjnen, må de ta kntakt. 1. Halvårsrapprt fr barn sm får spesialundervisning: Bruk sist utfylte IOP, kpier denne til nytt dkument g kall dette dkumentet Rapprt. Endre verskrifta frå Individuell pplæringsplan til Rapprt. Sjekk at kntaktlærar/pedagg dat avdeling/klassesteg/år er rett. Fr barnehagane er det laga eit eige rapprteringsskjema med stikkrd. 2. Kvar rubrikk skal evaluerast. Skriv verskrifta Vurdering under teksten i kvar rubrikk, g skriv evaluering her. Halvårsrapprten er grunnlaget fr ny IOP/IUP. Ruter/underskrifter sm ikkje vert nytta skal slettast. 3. Levèr rapprten med binders til spes.ped.krdinatr/styrar sm skriv under g registrerer at alle kjem inn. NB! Føresette/elev skal ikkje skrive under på halvårsrapprtane. 4. Rapprten går vidare til rektr/ styrar, så til kntrstøtte(gjeld skulane) sm tek kpi til PPT, elevarkiv, kmmunen v/ rådgjevar barn g unge, g sender riginalen heim. 5. Halvårsrapprtane skal lagrast g leggjast i eleven/barnet si mappe Skrivetips fr halvårsrapprtar Ver presis g pengtert. Skriv m det sm gjeld barnet si utvikling g målppnåing. Gje vurderingar sm peiker framver, sm kan brukast knstruktivt Elevene bør trekkes aktivt med i vurderingen av sin trivsel, læring g utvikling (rettleiar til Oppl.l.) Dette gjeld gså barn med IOP, deira vurdering må synast i rapprtane. I barnehagen skal freldrerettleiing vere ein del av det spesialpedaggiske arbeidet. Rapprtane bør ha med ei vurdering av krleis denne har fungert. Skal ein halde fram med spesialped.hjelp/spesialundervisning eller kunne barnet få tilfredsstillande utbyte av å vere på avdelinga, eller i klassen, under gjevne føresetnader? 22

23 8. SKJEMA 8.1 MELDING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TENESTE ÅRDAL KOMMUNE Del 1. Systemanalyse (skal alltid fyllast ut når barnehage/skule er tilvisande instans) Skule/barnehage: Avdelingsleiar/kntaktlærar: Avdeling/klassesteg: Beskriv det pedaggiske prblemet/utfrdringa barnehagen/skulen har: Kva tilpassa pplegg har barnehagen/skulen nytta i denne saka. (Differensierte fagplanar, tilrettelagd plan, frenkla læreverk, plan fr læring av ssial kmpetanse, språkgruppe, lesegruppe, leikegruppe, systematisk inkluderingsarbeid m.m.?) Krleis har dei tilpassa pplegga fungert? Treng skulen/barnehagen kurs eller prgram, kmpetanse g hjelpemiddel innan det aktuelle mrådet fr å kma vidare i denne saka? Treng barnehagen/skulen rettleiing frå PPT i høve til å utvikla tilpassa pedaggiske pplegg (t.d. rettleiing, prsjektarbeid, tilrettelagd plan, førebygging av g arbeid med samspelsvanskar, gruppe/klassemiljøarbeid, samarbeid barnehage/skule- heim, klasseleiing, tilrettelegging i høve minritetsspråklege brn/unge? UNDERSKRIFTER Stad, dat Styrar/rektr Del 2. Pedaggiske g psyklgiske utfrdringar på individnivå Barnet/eleven: Etternamn: Førenamn: Gut Jente Fødselsdat: Kulturbakgrunn: Adresse: Pstnr./stad: Skule/klassesteg: Barnehage: Mrsmål: Tlf.privat: Mb.nr.: 23

24 Føresett mr Føresett far Namn: Namn: Adresse: Adresse: Pstnr./stad Pstnr./stad Kulturbakgrunn: Mrsmål: Kulturbakgrunn: Mrsmål: Tlf. privat/mbil: Tlf.jbb: Tlf. privat/mbil: Tlf. jbb Behv fr tlk? Ja Nei Behv fr tlk? Ja Nei Busituasjn, søsken, freldreansvar Bur hjå: Begge Mr Far Andre. Kven? Kven har freldreansvar? (jfr. Barnelva 30) Begge Mr Far Andre. Kven? Søsken (tal, alder) Andre pplysningar: Separasjn/skilsmisse Flytting Anna. Kva? Alvrleg sjukdm i familien Lite ssialt nettverk Tap av msrgspersn Negative røynsler frå barnehage/skule Opplysningar m barnet/eleven si helse (strek under det mest sentrale) Krdinasjn/mtrikk Rørsle, krdinering, fysisk funksjnshemming Kmmunikasjn Synsundersøking Høyrselsundersøking Alvrleg sjukdm Andre helsepplysningar Barnet/eleven sin fastlege: Språk, stemme, taleflyt, stamming Evt. gjennmførd når? Evt. gjennmførd når? Tidlegare tiltak: Ingen Psykiatri Ssialteneste PPT Helseteneste Barnevern Kmpetansesenter: Kva slags? Er andre einingar/instansar aktive i saka n? I tilfelle, kva? Kartleggingar utførde av tilvisande instans BARNEHAGE Kartlegging av språk, samspel m.m. TRAS skal leggast ved Kartlegging/bservasjn i høve til teikneutvikling. Teikning skal leggast ved Kartlegging av ssial kmpetanse, Alle er med skal leggast ved Handdminans (H/V) SKULE Kartlegging av lese- g skrivevanskar. (jmf. mmentliste) Kartlegging av matematikkvanskar. (jmf. mmentliste) Kartlegging av prblemåtferd (jmf. mmentliste) Barnet/eleven sitt utbytte av det rdinære pplæringstilbdet 24

25 (ulike fag, emsjnelt, ssialt, mtrisk): Kva har skulen/barnehagen gjrt av tilretteleggingar fr barnet i miljøet? Tilrettelegging av pedaggisk innhald g lærestff Organisering av gruppa g undervisninga Systematisk/jamnlege samtalar med gruppa/barnet/eleven Omrganisering av det fysiske miljøet Kllegarettleiing Anna. Kva? Krleis pplever barnehagen/skulen samarbeidet med dei føresette i den aktuelle saka? Krleis pplever dei føresette samarbeidet med barnehagen/skulen i denne aktuelle saka? Kva ynskjer tilvisande instans frå PPT? Utgreiing i høve til (strek under aktuell vanske): Kmmunikasjnsvanskar (språk, tale, stamming, stemme) Lærevanskar (nrsk, matematikk, skriving, anna) Ssiale g emsjnelle vanskar (psykssiale vanskar, samspel, åtferd, knsentrasjn, skulevegring, anna) Andre utfrdringar merksemd, Rettleiing/rådgjeving til Barnet/eleven Føresette Lærar(ar)/barnehagepersnale Avdeling/team/klassesteg/skule/barnehage Kva ynskjer ein rettleiing i høve til? Ver knkret: UNDERSKRIFTER Freldre/føresette må gje skriftleg samtykke før undersøkinga vert sett i gang. Dette i følgje lv av 14. april 2000 m handsaming av persnpplysningar. Ein syner i tillegg til barnelva 50: Plikt fr den sm barnet br saman med å gi pplysningar til den andre av freldrene. Barnehage, skule, barnevern g helsestasjn er naturlege samarbeidspartnarar til PPT. Eg/me gjev løyve til at undersøkingar/utgreiingar vert sette i gang Eg/me gjev løyve til at PPT innhentar g gjev infrmasjn m fagleg g ssialt funksjnsnivå frå/til vannemnde instansar dersm det er aktuelt, eventuelt frå avgjevande/mttakande PP-teneste i annan kmmune Eg/me gjev ikkje løyve til at PPT innhentar g gjev infrmasjn sm nemnt i punktet ver Barnet/eleven er rientert m tilvisinga Eleven er samd i tilvisinga (gjeld når eleven er ver 15 år) Stad, dat Andre tilvisarar Føresette 25

26 Stad, dat Stad, dat Stad, dat Rektr/styrar Spes.ped.leiar Helsesøster/lege/andre 26

27 8.2 ENKELTVEDTAK OM SPESIALPEDAGOGISK HJELP (i barnehage) Sakspplysningar: Barn:.. Fødselsdat:.. Barnehage:. Føresette:. Søknad: Tal timar det er søkt m:. Assistenhjelp:. (årstimar) Tilrådd frå PPT: Tal timar det er søkt m:. Assistenhjelp:. (årstimar) (årstimar).(pr. veke) (årstimar).(pr. veke) Følgjande dkument er lagde til grunn fr vedtaket: Sakkunnig vurdering frå PPT Halvårsrapprt... VEDTAK: 1. NN har / har ikkje rett til spesialundervisning 2. NN vert tildelt. årstimar (gjennmsnitt t/veke) g.. årstimar assistenthjelp (gjennmsnitt.. t/veke) fr barnehageåret Timetalet er gjeve i einingar à 45 / 60 minutt 3. Innhald:. 4. Organisering. LOVGRUNNLAG: Opplæringslven 5-7 Spesialpedaggisk hjelp før pplæringspliktig alder: Barn under pplæringspliktig alder sm har særlege behv fr spesialpedaggisk hjelp, har rett til slik hjelp. Hjelpa skal mfatte tilbd m freldrerådgiving. Hjelpa kan knytast til barnehagar, sklar, ssiale g medisinske institusjnar g liknande, eller rganiserast sm eige tiltak. Hjelpa kan gså givast av den pedaggisk-psyklgiske tenesta eller av ein annan sakkunnig instans. Fr spesialpedaggisk hjelp gjeld 5-4 andre g tredje leddet i lva. 5-5 andre leddet i lva gjeld så langt det passar Opplæringslven Sakshandsaming (2.ledd) Før det blir gjrt sakkunnig vurdering g før det blir gjrt vedtak m å setje i gang spesialundervisning, skal det innhentast samtykke frå eleven eller frå freldra til eleven. Med dei avgrensingane sm følgjer av reglane m teieplikt g 19 i frvaltningslva, har eleven eller freldra til eleven rett til å gjere seg kjende med innhaldet i den sakkunnige vurderinga g til å uttale seg før det blir gjrt vedtak. Opplæringslven Nærmare m saksbehandlinga i samband med vedtak m spesialundervisning: (3. ledd): Tilbd m spesialundervisning skal så langt råd er, frmast ut i samarbeid med eleven g freldra til eleven, g det skal leggjast str vekt på deira syn. Opplæringslven Unntak frå reglane m innhaldet i pplæringa (2.ledd) Sklen(barnehagen) skal kvart halvår utarbeide skriftleg versikt ver den pplæringa eleven har fått, g ei vurdering av utviklinga til eleven. Sklen sender versikta g vurderinga til eleven eller til freldra til eleven g til kmmunen eller fylkeskmmunen. 27

28 GRUNNGJEVING: (skriv inn) Hva er eleven sine behv? Krleis kan desse bli stetta? Kvifr gjev dette eit likeverdig tilbd? Klagerett: Vedtaket er eit enkeltvedtak etter frvaltningslva. Det er derfr klagerett på vedtaket. Frist fr å klage er tre 3 veker etter at dette brevet m vedtak er mtteke. Eventuell klage skal sendes til:. Klageinstans er Fylkesmannen i Sgn g Fjrdane Vedtaket er gjrt med heimel i: 1) Opplæringslva 5-1 2) Reglement fr delegering, kapittel ) Reglement fr intern delegering av avgjerdsrett, kapittel Dat: Årdal kmmune Kmmunalsjef 28

29 8.3 ENKELTVEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING Sakspplysningar: Elev: Fødselsdat: Årstrinn: Skule: Føresette: Søknad: Viser til samtale mellm frelder/re g skule våren 2010 der det var semje m å søkja m spesialundervisning. Tilrådd frå PPT fr skuleåret/(a): Tal timar det er tilrådd: (årstimar) Assistenhjelp: (årstimar) Følgjande dkument er lagde til grunn fr vedtaket: Sakkunnig vurdering Halvårsrapprt Statped vest / BUP andre.. VEDTAK: 1 NN har rett/ikkje rett til spesialundervisning 2 NN vert tildelt årstimar i g årstimar med assistenthjelp fr skuleåret (a) Timetalet er gjeve i einingar à 60 minutt. 4 Innhald: 5. Organisering: LOVGRUNNLAG: Opplæringslven Rett til spesialundervisning: Elevar sm ikkje har eller kan få tilfredsstillande utbytte av det rdinære pplæringstilbdet, har rett til spesialundervisning. I vurderinga av kva slags pplæringstilbd sm skal givast, skal det særleg leggjast vekt på utviklingsutsiktene til eleven. Opplæringstilbdet skal ha eit slikt innhald at det samla tilbdet kan gi eleven eit frsvarleg utbytte av pplæringa i frhld til andre elevar g i frhld til dei pplæringsmåla sm er realistiske fr eleven. Elevar sm får spesialundervisning skal ha det same ttale undervisningstimetalet sm gjeld andre elevar. Opplæringslven Sakkunnig vurdering (1. ledd) Før kmmunen eller fylkeskmmunen gjer vedtak m spesialundervisning etter 5-1 ( ), skal det liggje føre ei sakkunnig vurdering av dei særlege behva til eleven. Vurderinga skal vise m eleven har behv fr spesialundervisning, g kva fr pplæringstilbd sm bør givast. Opplæringslven Nærmare m saksbehandlinga i samband med vedtak m spesialundervisning: (3. ledd): Tilbd m spesialundervisning skal så langt råd er, frmast ut i samarbeid med eleven g freldra til eleven, g det skal leggjast str vekt på deira syn. 29

30 Opplæringslven Unntak frå reglane m innhaldet i pplæringa Reglane m innhaldet i pplæringa i denne lva g i frskrifter etter denne lva gjeld fr spesialundervisning så langt dei passar. Fr elev sm får spesialundervisning, skal det utarbeidast individuell pplæringsplan. Planen skal vise mål fr g innhaldet i pplæringa g krleis h skal drivast. ( ) Sklen skal kvart halvår utarbeide skriftleg versikt ver den pplæringa eleven har fått, g ei vurdering av utviklinga til eleven. Sklen sender versikta g vurderinga til eleven eller til freldra til eleven g til kmmunen eller fylkeskmmunen. GRUNNGJEVING: (skriv inn) Klagerett: Vedtaket er eit enkeltvedtak etter frvaltningslva. Det er derfr klagerett på vedtaket. Frist fr å klage er tre 3 veker etter at dette brevet m vedtak er mtteke. Eventuell klage skal sendes til: Tangen skule v/ rektr Jan Kåre Stedje/ Farnes skule v/ rektr Per Kristian Pedersen Pstbks 40, 6881 Årdalstangen Vedtaket er gjrt med heimel i: 4) Opplæringslva 5-1 5) Reglement fr delegering, kapittel ) Reglement fr intern delegering av avgjerdsrett, kapittel Svein Kåre Senneset Kmmunalsjef (Sign.) Dat: Jan Kåre Stedje / Per Kristian Pedersen Rektr Tangen skule / Farnes skule 30

31 8.4 MELDING OM RETT TIL Å KLAGE Sakspplysningar: Elev: Fødselsdat: Melding m rett til å klage ver frvaltningsvedtak (Frvaltningslva 27 tredje leddet) (2) Dat (3) Mttakar (namn g adresse) (4) Klageinstans Denne meldinga gjev viktige pplysningar dersm De vil klage på eit vedtak De er gjrd kjend med. Klagerett Kven kan De klage til? Klagefrist Rett til å krevje grunngjeving Innhaldet i klaga Utsetjing av gjennmføringa av vedtaket Rett til å sjå saksdkumenta g til å krevje rettleiing Kstnadene med klagesaka Klage til Sivilmbdsmannen De har rett til å klage på vedtaket. Klaga sender De til ss, dvs. det rganet sm er ført pp i rubrikk (1). Dersm vi ikkje endrar vedtaket vårt sm følgje av klaga, sender vi klaga ver til klageinstansen, jf. rubrikk (4). Klagefristen er tre veker frå den dagen dette brevet km fram. Det er nk at klaga er pstlagd før fristen går ut. Dersm De klagar så seint at det kan vere uklart fr ss m De har klaga i rett tid, bør De ppgje daten fr når De fekk dette brevet. Dersm De klagar fr seint, kan vi sjå brt frå klaga. De kan søkje m å få lengre klagefrist, g da må De nemne grunnen til at De ønskjer det. Dersm De meiner at vi ikkje har grunngjeve vedtaket, kan De krevje ei slik grunngjeving før fristen går ut. Ny klagefrist blir då rekna frå den dagen De får grunngjevinga. De må presisere kva fr eit vedtak De klagar på årsaka til at De klagar den eller dei endringar De ønskjer eventuelt andre pplysningar sm kan ha nk å seie fr vurderinga av klaga Klaga må underskrivast. Jamvel m De har klagerett, kan vedtaket til vanleg setjas i verk med det same. Men de kan søkje m å få utsett gjennmføringa av vedtaket til klagefristen er ute eller til klaga er avgjrd. Med visse unntak har De rett til å sjå dkumenta i saka. Reglane m dette finst i 18 g 19 i frvaltningslva. De må i tilfelle ta kntakt med ss, jf. rubrikk (1). De vil då få nærmare rettleiing m retten til å klage, m framgangsmåten g m reglane fr saksgangen. De kan søkje m å få dekt utgifter til den advkathjelpa De treng, etter reglane m fritt rettsråd. Her gjeld det visse grenser fr inntekt g eige. Fylkesmannen eller advkaten Dykkar kan gje nærmare pplysningar m dette. Dersm vedtaket er endra til Dykkar frdel, kan De etter frvaltningslva ha krav på å få dekt stre kstnader sm har vre naudsynte fr å få endra vedtaket. Klageinstansen (jf. rubrikk (4)) vil rientere Dykk m retten til å krevje slik dekning. Dersm De meiner at De har vre utsett fr urett frå den ffentlege frvaltninga, kan De klage til Strtingsmbdet fr frvaltninga (Sivilmbdsmannen). Sivilmbdsmannen kan ikkje sjølv endre vedtaket, men kan gje si vurdering av krleis den ffentlege frvaltninga har handsama saka, g m dei har gjrt feil eller frsømt nk. Dette gjeld likevel ikkje i saker sm er avgjrde av Kngen i statsråd. Dersm De n får klaga Dykkar avgjrd i statsråd frdi Kngen er klageinstans, kan De såleis ikkje seinare føre saka inn fr Sivilmbdsmannen. Særlege pplysningar 31

32 8.5 SKJEMA - IUP - BARNEHAGE IUP INDIVIDUELL UTVIKLINGSPLAN SPESIALPEDAGOGISK HJELP I BARNEHAGE jf. Opplæringslva 5-7 Barnehage: Namn: Fødd. Peride: LITT OM BARNET: Likar/ikkje likar: Diagnse/vanske: Barnet sin kmpetanse ssial, språkleg g mtrisk: HOVUDMÅL: Ut i frå det barnet meistrar g har behv fr DELMÅL RESSURSAR OG ORGANISERING Tal årstimar, einetimar, gruppe TILTAK Metde, rganisering ARBEIDSMÅTAR: HJELPEMIDLAR: I frhld til måla SAMARBEID: GJENNOMFØRING/PROGRESJON EVALUERING AV PLANEN: Dat: Freldre/føresett Styrar Freldre/føresett Pedagg Assistent(ar) Pedaggisk leiar Kpi: Barnemappe, PPT 32

33 8.6 RAPPORT IUP - BARNEHAGE Til: RAPPORT Adresse: Namn: Fødd: Peride: HOVUDMÅL: DELMÅL VURDERING: Kva er psitivt? Kva har gått bra? Kva kan bli betre? Krleis kan det bli betre? RESSURSAR OG ORGANISERING: VURDERING: Kva er psitivt? Krleis kan det bli betre? HJELPEMIDALR OG PROGRESJON: VURDERING: Kva er psitivt? Kva har gått bra? Kva kan bli betre? Krleis kan det bli betre? ARBEIDSMÅTAR: VURDERING: Kva er psitivt? Kva har gått bra? Kva kan bli betre? Krleis kan det bli betre? SAMARBEID/EVALUERING: VURDERING: Kva er psitivt? Kva har gått bra? Kva kan bli betre? Krleis kan det bli betre? Dat: Styrar Pedaggisk leiar 33

34 Kpi: Pedagg(ar) Barnemappe, Freldre, PPT, kmmunalsjef Assistent(ar) 34

35 8.7 INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN (IOP) (FAG) Namn: Klasse: Peride: Adresse: HOVUDMÅL: DELMÅL/TILTAK RESSURSAR OG ORGANISERING LÆRESTOFF OG PROGRESJON: ARBEIDSMÅTAR: LÆREMIDDEL: SAMARBEID OG GJENNOMFØRING OG EVALUERING AV PLANEN: Dat: Freldre/føresett Rektr Freldre/føresett Kntaktlærar Elev Assistent(ar) Lærar(ar) Spes.ped.krdinatr Kpi: Elevarkiv, PPT 35

36 8.8. REGISTRERING AV BEHOV FOR RESSURSAR TIL SPESIALPEDAGOGISK HJELP OG ELLER EKSTRA RESSURSAR TIL BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE BARNEHAGE: TILDELTE RESSURSAR BARNEHAGEÅRET 20../20.. NAMN PÅ BARNET: FØDD/ALDER: SPESIALPEDAGOGISK HJELP: TAL TIMAR SPESPED HJELP:: TILTAK TIL BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE PROBLEM ORGANISERING AV TILTAKA DETTE BARNEHAGEÅRET MÅLSETJINGA FOR KOMANDE BARNEHAGEÅR ORGANISERING KOMANDE BARNEHAGEÅR BEHOV FOR TIMAR SPESIALPEDAGOGISK HJELP 20../20.. TILTAK TIL BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE: PROBLEM ORGANISERING AV TILTAKA DETTE BARNEHAGEÅRET MÅLSETJINGA FOR KOMANDE BARNEHAGEÅR ORGANISERING KOMANDE BARNEHAGEÅR BEHOV FOR TILTAK TIL BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE 20../20.. Sendast til Kmmunalsjef når det gjeld tiltak barn med nedsett funksjnsevne PPT når det gjeld spesialpedaggisk hjelp Dat: Underskrift: STYRAR 36

37 8.9 REGISTRERING AV BEHOV FOR TILLEGGSRESSURSAR/STYRKINGSTILTAK/ SPESIALUNDERVISNING Skule: Namn på eleven: Klasse (neste år) Tildelte ressursar fr skuleåret T-timar: Styrkingstiltak: 20 /20 Lærevanskar/utfrdring hjå eleven Eleven sine sterke sider Organisering av undervisninga dette skuleåret Organisering kmande skuleår Realistiske pplæringsmål fr eleven Behv fr T- timar/styrkingstiltak 20 /20, spesifiser i fag 37

38 8.10 SAMTYKKE OM ENKELTVEDTAK. Fr skuleåret/ barnehageåret 20 /, vert det frå PPT tilrådd spesialundervisning/spesialpedaggisk hjelp. Me samtykkjer i at det vert utarbeidd eit enkeltvedtak på bakgrunn av PP-tenesta si tilråding. Årdal den Underskrift frå føresette 38

39 9. NYTTIGE DOKUMENT/REFERANSAR Utdanningsdirektratet (2009): Veileder fr pplæringslva m spesialpedaggisk hjelp g spesialundervisning Spesialpedaggisk hjelp/spesialundervisning Saabye, Malin, red. (2009): Spesialundervisning g IOP. En innføring i begreper, saksgang g regelverk Stette, Øystein (2008): Saksbehandling ved tildeling av ressurser til spesialundervisningen Håndbk. Spesialpedaggisk arbeid i Bergen kmmune. Oppdatert versjn finst på denne nettadressa: 39

RUTINAR FOR SPESIALPEDAGOGISK ARBEID I BARNEHAGE OG SKULE I LÆRDAL KOMMUNE

RUTINAR FOR SPESIALPEDAGOGISK ARBEID I BARNEHAGE OG SKULE I LÆRDAL KOMMUNE RUTINAR FOR SPESIALPEDAGOGISK ARBEID I BARNEHAGE OG SKULE I LÆRDAL KOMMUNE Kjelde: Rettleiar til pplæringslva m spesialpedaggisk hjelp g spesialundervisning (Utd.dir.) Rettleiing m spesialpedaggisk hjelp.pdf

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET

RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET Ikkje offentleg jf. Forvaltningslova 13 Skulens navn RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET Namnet til eleven Adresse Dato: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKULEÅRET Namnet til eleven: Født: Utdanningsprogram:

Detaljer

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE Kultur og oppvekst PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE KAP. 1. SØKNADSRUTINER FOR SPESIALUNDERVISNING FOR SKULEN OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEN. 1.0 INNLEIING Det er viktig å utvikle

Detaljer

INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TILPASSET OPPLÆRING OG SPESIALUNDERVISNING I BÅTSFORD KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2009

INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TILPASSET OPPLÆRING OG SPESIALUNDERVISNING I BÅTSFORD KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2009 INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TILPASSET OPPLÆRING OG SPESIALUNDERVISNING I BÅTSFORD KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2009 1 Kapittel 1: Definisjoner Tilpasset opplæring: Følgende definisjoner av tilpasset

Detaljer

Overgangsplan barnehage skule

Overgangsplan barnehage skule Overgangsplan barnehage skule Planen er administrativt vedteken g gjeld frå 1. januar 2013 Innhald Bakgrunn... 3 Samarbeidsmdell... 4 Årshjul fr samarbeid... 5 Vedlegg... 7 Vedlegg 1: Brsjyre: Krleis stimulera

Detaljer

S T R A T E G I S K P L A N 2 0 1 2-15 H A U G L A ND SKULE R E V I D E R T A U G U S T 2 0 1 5

S T R A T E G I S K P L A N 2 0 1 2-15 H A U G L A ND SKULE R E V I D E R T A U G U S T 2 0 1 5 S T R A T E G I S K P L A N 2 0 1 2-15 H A U G L A ND SKULE R E V I D E R T A U G U S T 2 0 1 5 1. SKULENS VERDIGRUNNLAG 1.1 Visjn g verdiar Fr å nå visjnen m LÆRING FOR ALLE, legg vi til grunn følgjande

Detaljer

SPESIALUNDERVISNING PRESISERING AV OPPLÆRINGSLOVA 5-1 TIL 5-6 OG 4A-2, GJELDANDE RUTINAR OG ANSVARSFORHOLD

SPESIALUNDERVISNING PRESISERING AV OPPLÆRINGSLOVA 5-1 TIL 5-6 OG 4A-2, GJELDANDE RUTINAR OG ANSVARSFORHOLD VOLDA KOMMUNE Opplæring og oppvekst SPESIALUNDERVISNING PRESISERING AV OPPLÆRINGSLOVA 5-1 TIL 5-6 OG 4A-2, GJELDANDE RUTINAR OG ANSVARSFORHOLD Viser og til Veilederen Spesialpedagogisk hjelp og Veilederen

Detaljer

November 2010 Revidert prosjektplan. Engasjementsbrev. Forvaltningsrevisjon av innkjøpsfunksjonen i Hordaland fylkeskommune

November 2010 Revidert prosjektplan. Engasjementsbrev. Forvaltningsrevisjon av innkjøpsfunksjonen i Hordaland fylkeskommune Nvember 2010 Revidert prsjektplan. Engasjementsbrev. Frvaltningsrevisjn av innkjøpsfunksjnen i Hrdaland fylkeskmmune Innhald 1. Innleiing... 2 2. Føremål g prblemstillingar... 2 3. Revisjnskriterium...

Detaljer

SATSING MOT FRÅFALL 2011. PROSJEKTET NY GIV/FLEIRE FULLFØRER

SATSING MOT FRÅFALL 2011. PROSJEKTET NY GIV/FLEIRE FULLFØRER HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 00455-3 Arkivnr. 523 Saksh. Haaland, Marianne Saksgang Yrkespplæringsnemnda Opplærings- g helseutvalet Fylkesutv Møtedat 02.02. 08.02. 23.02. - 24.02.

Detaljer

Klar til skulestart EPHORTE 2011/1767-2. PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE/SKULE Kvinnherad kommune

Klar til skulestart EPHORTE 2011/1767-2. PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE/SKULE Kvinnherad kommune Klar til skulestart EPHORTE 2011/1767-2 PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE/SKULE Kvinnherad kommune 14.06.2012 Klar til skulestart Formålet med Klar til skulestart: INNHALD: gje det enkelte barnet ein god overgang

Detaljer

Prosedyrar og rettleiar for NSSU

Prosedyrar og rettleiar for NSSU Prosedyrar og rettleiar for NSSU - Nettbasert sakshandsaming av søknad om spesialundervisning Innleiing Det er utvikla i Hordaland eit nettbasert program for sakshandsaming av søknadar om spesialundervisning.

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

Lovgrunnlag og reguleringer for skolemønster i en kommune

Lovgrunnlag og reguleringer for skolemønster i en kommune Oppvekst g kultursektren Kmmunalleder NOTAT OM FORMKRAV KNYTTET TIL ENDRING AV SKOLEMØNSTER Lvgrunnlag g reguleringer fr sklemønster i en kmmune Innledningsvis presenteres det lvgrunnlag sm gir bestemmelser

Detaljer

Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-17 Fortrinnsrett for søkjarar med sterkt nedsett funksjonsevne

Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-17 Fortrinnsrett for søkjarar med sterkt nedsett funksjonsevne Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-17 Fortrinnsrett for søkjarar med sterkt nedsett funksjonsevne Skule Kontaktperson Namn på søkjar Kommune Personnummer 6-17 Fortrinnsrett for søkjar med sterkt

Detaljer

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger ÅS KOMMUNE Adresse: Tveien 30, 1407 Vinterbr Telefn: 64 96 27 11 E pst: tgrenda.barnehage@as.kmmune.n Nettadresse: www.tgrendabarnehage.n Småfrskerne i Ås - kan, vil g våger 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: PLAN

Detaljer

SPESIALPEDAGOGISKE RUTINER PPT FOR VEFSN-REGIONEN

SPESIALPEDAGOGISKE RUTINER PPT FOR VEFSN-REGIONEN Nordland Grane Vefsn Hattfjelldal fylke kommune kommune kommune SPESIALPEDAGOGISKE RUTINER PPT FOR VEFSN-REGIONEN Innhold Generelt Førtilmeldingsfasen Tilmeldingsfasen Utrednings- og tilrådningsfasen Søknad

Detaljer

Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-18 Fortrinnsrett for søkjarar med rett til opplæring i eller på teiknspråk etter 3-9 i opplæringslova

Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-18 Fortrinnsrett for søkjarar med rett til opplæring i eller på teiknspråk etter 3-9 i opplæringslova Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-18 Fortrinnsrett for søkjarar med rett til opplæring i eller på teiknspråk etter 3-9 i opplæringslova Skule Kontaktperson Namn på søkjar Kommune Telefon Personnummer

Detaljer

Sakkyndighet og juss. Marit Olsen rådgiver, jurist, Fylkesmannen i Nordland

Sakkyndighet og juss. Marit Olsen rådgiver, jurist, Fylkesmannen i Nordland Sakkyndighet og juss Marit Olsen rådgiver, jurist, Fylkesmannen i Nordland Elementer fra praksis Tilfredsstillende utbytte? Skjønnsmessig Krav på et likeverdig tilbud Inkludering som prinsipp i lovverket

Detaljer

Informasjon til foreldre om spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder

Informasjon til foreldre om spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder Informasjon til foreldre om spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder Barn med særskilte behov. Om retten til spesialpedagogiske tiltak Funksjonshemmede førskolebarn, funksjonshemmede grunnskoleelever,

Detaljer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer Helsestasjn Mål g målppnåing 2015: Mål: Mål i rd: Nådd? Årsak til avvik: Helsestasjn Auka medvet g kmpetanse i frhld JA til rus i svangerskap g barseltid Helsefremmande ppvekst g livsstil Persnalet har

Detaljer

Heile IOP skal arkiverast i elevmappa i P360

Heile IOP skal arkiverast i elevmappa i P360 Videregående opplæring RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN(IOP) Dette dokumentet, mal for IOP, inneheld 3 delar. Del 1: skal fyllast ut av kontaktlærar. Den generelle delen skal innhalde

Detaljer

INNHALD. 1. Innleiing s. 1. 2. Søking på internett s. 2

INNHALD. 1. Innleiing s. 1. 2. Søking på internett s. 2 INNHALD. 1. Innleiing s. 1 2. Søking på internett s. 2 3. Rettleiing til vedleggsskjema s. 4 Vedleggsskjema 1 s. 4 Vedleggsskjema 2 s. 8 Vedleggsskjema 3 s. 8 4. Minoritetsspråklege søkjarar s. 9 5. Vaksne

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

Verksemdsplan 2014 for Vest-Telemark PP-teneste

Verksemdsplan 2014 for Vest-Telemark PP-teneste Verksemdsplan 2014 for Vest-Telemark PP-teneste PPT for Seljord, Kviteseid, Nissedal, Fyresdal, Tokke, Vinje og Telemark fylkeskommune Visjon: Ei tilpassa opplæring for alle Hovudmål : Vest-Telemark PP-teneste

Detaljer

Fra Forskrift til Opplæringslova:

Fra Forskrift til Opplæringslova: Fra Forskrift til Opplæringslova: 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til fag- /sveineprøver og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering.

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

MINORITETSSPRÅKLEGE ELEVAR LOVEN, INNSØKING OG RUTINAR

MINORITETSSPRÅKLEGE ELEVAR LOVEN, INNSØKING OG RUTINAR MINORITETSSPRÅKLEGE ELEVAR LOVEN, INNSØKING OG RUTINAR Forskrift til opplæringslova & inntak Forskrifta til opplæringslova kap.6 regulerer inntak for alle elevar 6-9: Generelle vilkår for inntak til vidaregåande

Detaljer

Spesialpedagogisk hjelp. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus

Spesialpedagogisk hjelp. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Spesialpedagogisk hjelp Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Opplæringsloven 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder «Barn som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp, har rett til

Detaljer

Søknad om inntak med behov for spesialundervisning skoleåret 2013/2014

Søknad om inntak med behov for spesialundervisning skoleåret 2013/2014 Konfidensielt A SØKNADSFRIST: 1. FEBRUAR 13 Vedlegg til web-søknad Søknad om inntak med behov for spesialundervisning skoleåret 13/14 1 PERSONALIA Fornamn, etternamn: Fødsels- og personnummer: Adresse:

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09 Kmpetanseutviklingsplan 2009-2012 Juli -09 Innhld 1. Innledning... 3 2. Kmpetansekrav fr undervisning i grunnsklen... 3 a) Frskrift til pplæringslven 14-2 bkstav a nr. 1, lyder sm følger:... 3 b) Frskrift

Detaljer

Individuell opplæringsplan

Individuell opplæringsplan Skolen sitt namn: Alle felt der du kan skrive merkast når du sett musepeikar inn på venstre side i feltet. Ikkje offentleg, Jfr. off. lov 13, Fvl 13 Individuell opplæringsplan IOP Halvårsevaluering Årsevaluering

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Vedtatt av Seljord formannskap i sak 20/12, 9.2.2012. Administrativt revidert 1.september 2014 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i

Detaljer

BARNEHAGETILBODET 2015/2016

BARNEHAGETILBODET 2015/2016 Kvinnherad kommune Vår ref: 2014/996 Dato: 1.07.2015 Kvinnherad kommune BARNEHAGETILBODET 2015/2016 RETNINGSLINJER OG INFORMASJON Retningslinjer og informasjon OM FALDAREN Faldaren vert sendt til alle

Detaljer

Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar. Retningsliner for grunnskulane i Lindås kommune

Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar. Retningsliner for grunnskulane i Lindås kommune 0 Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar Retningsliner for grunnskulane i Lindås kommune 1 Innhald Innleiing... 3 Mål for særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar

Detaljer

Tilvising til PPT. Etternamn Fornamn og mellomnamn Fødsels- og personnummer. Teneste som er ønska frå PPT (set kryss):

Tilvising til PPT. Etternamn Fornamn og mellomnamn Fødsels- og personnummer. Teneste som er ønska frå PPT (set kryss): Pedagogisk psykologisk teneste (PPT) Eidsvn. 7 4230 Sand Tilvising til PPT Unnateke offentleggjering (Off.lova 13/Forv.lova 13.1) Fyllast ut av PPT: Mottatt dato: Sign: Saksnummer PPI: Etternamn Fornamn

Detaljer

Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE

Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE VII. Særskilde føresegner for fag-/sveineprøva og kompetanseprøva Heile kapittel 3 endra ved forskrift 1 juli

Detaljer

Studenten har kunnskap om det spesialpedagogiske feltet innenfor følgende temaer:

Studenten har kunnskap om det spesialpedagogiske feltet innenfor følgende temaer: Fakultet fr humanira g Institutt fr menneskerettigheter, etikk g mangfld Grunnsklelærerutdanning/ Gjelder fr studieåret SPESPED100 30 Studiepeng SPESPED101 - Muntlig eksamen (15 stp) SPESPED102 - Frdypningsppgave

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

9A - ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV

9A - ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV 9A - ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV Paragrafen skal sikre at eleven får et minst like gdt vern av sitt miljø sm arbeidstakere. Dette innebærer at kapittel 9a gjelder fr skleveien, turer/arrangement i sklens

Detaljer

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST NOEN ENDRINGER/PRESISERINGER I LOVEN 8-2. Organisering av elevane i klassar eller basisgrupper I

Detaljer

Verksemdsplan 2015 for Vest-Telemark PP-teneste

Verksemdsplan 2015 for Vest-Telemark PP-teneste Verksemdsplan 2015 for Vest-Telemark PP-teneste PPT for Seljord, Kviteseid, Nissedal, Fyresdal, Tokke, Vinje og Telemark fylkeskommune Vest-Telemark PPT IKS Pedagogisk-psykologisk tenestekontor Besøksadresse:

Detaljer

Tilpassa opplæring og / eller spesialpedagogisk hjelp. minoritetsspråklege elevar

Tilpassa opplæring og / eller spesialpedagogisk hjelp. minoritetsspråklege elevar HÅ KOMMUNE (Hugs inst.namn) Saksnr. /løpenr Arkivkode Stad/Dato 07/96-7 A00 Varhaug, 21.08.2008 16080/08 AIB Tilpassa opplæring og / eller spesialpedagogisk hjelp spesialundervisning, samt særskild språkopplæring

Detaljer

Spesialpedagogisk hjelp regelverk og problemstillinger

Spesialpedagogisk hjelp regelverk og problemstillinger Spesialpedagogisk hjelp regelverk og problemstillinger 1 Fylkesmannens oppdrag Stimulerer til tverretatlig og tverrfaglig samarbeid som omfatter barn, oppvekst og opplæring, samt følge med på om slikt

Detaljer

Retten til spesialundervisning

Retten til spesialundervisning Retten til spesialundervisning Elevens individuelle rett til spesialundervisning Gunda Kallestad OT/PPT Opplæringslova 5-1, første ledd Elevar som ikkje har, eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte

Detaljer

Sogndal kommune. STRATEGI for arbeid med Minoritetsspråklege barn i barnehagen 2011-2014

Sogndal kommune. STRATEGI for arbeid med Minoritetsspråklege barn i barnehagen 2011-2014 Implementering Fr at planen skal føre til endra praksis, må det skje ei gradvis innføring av tiltaka i dei ulike tenestemråda. Strategien g sjekklistene sm er utarbeida, må inn i planane i barnehagane,

Detaljer

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE INFORMASJON OM HJELPEINSTANSANE for barnehage og skule Ål kommune I dette heftet er det samla informasjon om hjelpeinstansar som samarbeider med barnehage og skule. Desember 2014 PPT FOR ÅL OG HOL Pedagogisk-psykologisk

Detaljer

Plan for overgangar. for barn og unge

Plan for overgangar. for barn og unge Plan for overgangar for barn og unge Os 2011 Frå Kvalitetsplan oppvekst og kultur Mål Alle born og unge skal oppleva gode overgangar der ein sikrar kontinuitet og heilskap i opplæringa og oppfølginga.

Detaljer

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006 STATUSRAPPORT Familieprsjekt i 2006 Tittel på tiltak/prsjekt: Familieprsjektet 2006 ved Helgelandssykehuset M i Rana. Prsjektleder: Tve Lill Røreng Falstad Frist: 1. mars 2007. Rapprten sendes per pst

Detaljer

Retningslinjer for dokumentasjon og rapportering i istandsettingstiltak i Prosjekt Bryggen

Retningslinjer for dokumentasjon og rapportering i istandsettingstiltak i Prosjekt Bryggen HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- g idrettsavdelinga Retningslinjer fr dkumentasjn g rapprtering i istandsettingstiltak i Prsjekt Bryggen Innhald: A. Kntekst B. Dei ulike fasane i istandsettingstiltaka C.

Detaljer

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Kviteseid kommune Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Vedteke i Hovudutval for Oppvekst og Omsorg (HOO), den 28.01.2015 1. Eigartilhøve Kviteseid kommune eig, driv og fører tilsyn med desse

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724. Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html#map004 I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg

Detaljer

Tema/spørsmål ja/nei Vurdering/grunngjeving Dokumentasjon

Tema/spørsmål ja/nei Vurdering/grunngjeving Dokumentasjon SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT UTBYTE AV OPPLÆRINGA Spørsmål som skal vurderast og svarast på Ja/nei Skuleleiinga si vurdering av situasjonen ved skulen grunngjeving for svara i førre kolonne SKULEN

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING.

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. SAK 63/08 FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. Sakspplysning I samband med sak 49/08 gjrde Reginrådet slikt vedtak: 1. Reginrådet fr Hallingdal ser

Detaljer

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring 2 Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Førebygging på tre nivå OT/PPT sin førebyggjande

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE Vedteke i kommunestyre 20.06.2013 1 Drift: Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald og drift. Barnehagane skal drivast

Detaljer

Framlegg til kva ein bør kunne på kvart trinn. Høyringsutkast 2011

Framlegg til kva ein bør kunne på kvart trinn. Høyringsutkast 2011 Framlegg til kva ein bør kunne på kvart trinn. Høyringsutkast 2011 MÅLARK fr 1.trinn Namn: I dag har eg øvd på å: dat dat dat Dette greier eg åleine den: Lgge på maskina Bruke tastatur Skrive rd g setningar

Detaljer

Verksemdsplan 2012 for Vest-Telemark PP-teneste

Verksemdsplan 2012 for Vest-Telemark PP-teneste Vest-Telemark PPT IKS Org.nr. 987 570 806 Pedagogisk-psykologisk tenestekontor Verksemdsplan 2012 for Vest-Telemark PP-teneste PPT for Telemark fylkeskommune og kommunane Seljord, Kviteseid, Nissedal,

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I LUSTER

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I LUSTER VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I LUSTER Gjeldande frå 1. januar 2015 1. Føremål Barnehagane i Luster skal drivast i samsvar med Lov om barnehagar og tilhøyrande føresegner. I tillegg gjeld kommunale

Detaljer

Kapittel 5. Klage på vurdering (Opplæringslova 2-3 tredje ledd, 3-4 første ledd, 4A-4 femte ledd)

Kapittel 5. Klage på vurdering (Opplæringslova 2-3 tredje ledd, 3-4 første ledd, 4A-4 femte ledd) Kapittel 5. Klage på vurdering (Opplæringslova 2-3 tredje ledd, 3-4 første ledd, 4A-4 femte ledd) 5-1.Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til

Detaljer

Serveringsløyve - søknad

Serveringsløyve - søknad Gl kmmune 3550 Gl : 32 02 90 00 Telefaks: 32 02 90 10 E-pst: pstmttak@gl.kmmune.n Hjemmeside: http://www.gl.kmmune.n Serveringsløyve - søknad Løyvetype Det blir søkt m Nytt løyve Endra løyve Er verksemda

Detaljer

Kvalitet på innhald i elektroniske meldingar

Kvalitet på innhald i elektroniske meldingar Kvalitet på innhald i elektrniske meldingar Meldingsutveksling mellm kmmune g helseføretak Skei 08.11.14 - Oddmund Nytun g Anita Slvang Prsjekt i regi av Mål : Heve kvaliteten på innhaldet i meldingane.

Detaljer

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL TIME KOMMUNE TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL SØKNAD OM BYGGJELØYVE 1. FORMÅL Behandla søknader om byggjeløyve ved å kontrollera om søknaden er i samsvar med krav i plan- og bygningslova og tilhøyrande

Detaljer

Rutinar for overgangen frå. barnehage til skule

Rutinar for overgangen frå. barnehage til skule Rutinar for overgangen frå barnehage til skule FORORD Hausten 2008 oppretta Lindås kommune ei gruppe Tidleg innsats, som mellom anna skulle utarbeida rutinar for overgangen frå barnehage til skule. Gruppa

Detaljer

Forskrift til opplæringslova Særskilte regler for fag- og svenneprøver

Forskrift til opplæringslova Særskilte regler for fag- og svenneprøver Forskrift til opplæringslova Særskilte regler for fag- og svenneprøver Utdanningsavdelingen Fagopplæring 3-48. Fag- og sveineprøve Fylkeskommunen har ansvaret for at fag- og sveineprøva blir gjennomført

Detaljer

Handlingsplan 2015 2018 AVDELING 32 Helseavd.

Handlingsplan 2015 2018 AVDELING 32 Helseavd. Handlingsplan 2015 2018 AVDELING 32 Helseavd. ANSVAR: 3200 3224,3310, 3340 g 8311 3200: Helseadministrasjn 3210: Friskliv/Miljøretta helsevern 3211: Helsestasjn 3212: Psykisk helsevern 3213/3310: Krisesenteret

Detaljer

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL TIME KOMMUNE TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL RUSVERNTENESTER 1. FORMÅL Formålet med tenesta er å oppnå rusmeistring hos brukaren og fremja sjølvstende og evne til å meistra eige liv med utgangspunkt i

Detaljer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer FOKUS-virksmhetenes arbeid med flerspråklige barn g ungdmmer NAFOs Østfldknferanse 13.11.12 Observasjn g samtaler fra Kjølberg, Os, Malakff g Verket skler, tspråklige lærere g FRIS i Østfld, Kulås g Prestenga

Detaljer

FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10. Elevvurdering, eksamen og klagebehandling

FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10. Elevvurdering, eksamen og klagebehandling FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10 Elevvurdering, eksamen og klagebehandling Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis

Detaljer

Motorferdsel i utmark - søknad

Motorferdsel i utmark - søknad Aurland kmmune 5745 Aurland Telefn: 57 63 29 00 Telefaks: 57 63 29 01 E-pst: pst@aurland.kmmune.n Hjemmeside: http://www.aurland.kmmune.n Mtrferdsel i utmark - søknad Søknadsalternativ Velj alternativ

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Søknad om serveringsløyve

Søknad om serveringsløyve Aurland kmmune 5745 Aurland : 57 63 29 00 Telefaks: 57 63 29 01 E-pst: pst@aurland.kmmune.n Hjemmeside: http://www.aurland.kmmune.n Søknad m serveringsløyve Type løyve Det blir søkt m Nytt løyve Endra

Detaljer

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Planen er administrativt vedteken og gjeldande frå 01.01.2013 Innleiing Bakgrunn for overgangsplanen Kunnskapsdepartementet tilrår at o Barnehagen vert avslutta

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

Motorferdsel i utmark - søknad

Motorferdsel i utmark - søknad Årdal kmmune Telefn: 57 66 50 00 E-pst: pstmttak@ardal.kmmune.n Hjemmeside: http://www.ardal.kmmune.n Mtrferdsel i utmark - søknad Søknadsalternativ Velj alternativ Søknaden gjeld bruk av mtrkøyretøy Søknaden

Detaljer

Tilpassa opplæring i Tysnesbarnehagane. www.tysnesbarnehagane.no

Tilpassa opplæring i Tysnesbarnehagane. www.tysnesbarnehagane.no Tilpassa opplæring i Tysnesbarnehagane www.tysnesbarnehagane.no Lovgrunnlag Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015

PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015 PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015 REGLEVERK OPPLÆRINGSLOVEN Opplæringslven 13-7 pålegger alle kmmuner å ha et tilbud m sklefritidsrdning før g etter skletid fr 1. 4. klasse g fr barn med særskilte behv.

Detaljer

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE RUTINER VED BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP I BARNEHAGENE I GRIMSTAD KOMMUNE Jmf. plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune pkt. 3.1-3.2 Utarbeidet

Detaljer

Pedagogisk håndbok Kongsvinger kommune 28.01.14

Pedagogisk håndbok Kongsvinger kommune 28.01.14 6 TILRETTELEGGING I OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER Opplæringsloven 5-1 Rett til spesialundervisning Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har

Detaljer

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020 Kmpetanse fr framtidens barnehage i Neareginen 2014 2020 Innhld Innledning... 3 Overrdnede mål g innhld... 3 Satsingsmråder... 4 Kmpetanseutviklingstiltakene... 6 Aktørene i kmpetanseutviklingen... 8 Side

Detaljer

GODE SAMANHENGAR OG OVERGANGAR

GODE SAMANHENGAR OG OVERGANGAR GODE SAMANHENGAR OG OVERGANGAR FOR BARN I BARNEHAGEN OG ELEVAR I GRUNNSKULEN I KLEPP ETAT FOR SKULE OG BARNEHAGE GODE SAMANHENGAR OG OVERGANGAR FOR BARN I BARNEHAGEN OG ELEVAR I GRUNNSKULEN I KLEPP Siktemålet

Detaljer

Kl. 09.00: Opplysning om trekkfag (Elevene får vite hvilket fag de kommer opp i til eksamen). Vanlig skoledag. skal opp i engelsk, møter faglærere.

Kl. 09.00: Opplysning om trekkfag (Elevene får vite hvilket fag de kommer opp i til eksamen). Vanlig skoledag. skal opp i engelsk, møter faglærere. RINGSAKER KOMMUNE BRUMUNDDAL UNGDOMSSKOLE Mai 2014 Til elever og foreldre på 10. trinn Informasjon om eksamen og klagerett Dette skrivet inneholder følgende informasjon: om skriftlig eksamen våren 2014

Detaljer

Inntak på særskilt grunnlag

Inntak på særskilt grunnlag Inntak på særskilt grunnlag Del 9?! Kven kan søkje om inntak til vidaregåande opplæring på særskilt grunnlag? Ikkje alle har dei same føresetnadene for å bli tekne inn i den vidaregåande skolen, eller

Detaljer

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk GSI'09 Voksenopplæring (Vo) rettleiing nynorsk Datert 01.10.2009 Side 1 av 11 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Vo-eining Generelt A. Deltakarar i vaksenopplæring på grunnskoleområdet. Alle

Detaljer

Alversund skule. Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a. Retningslinjer og Rutineskildring

Alversund skule. Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a. Retningslinjer og Rutineskildring Alversund skule Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a Retningslinjer og Rutineskildring Oktober 2015 INNHALD Innleiing... 2 Lovgrunnlag... 3 Opplæringslova... 3 Elevane sitt fysiske skulemiljø...

Detaljer

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter Ramsøy barnehage - Vi rr i samme båt, mt nye hrisnter Ramsøy barnehage er en kmmunal barnehage, vi jbber etter Askøy kmmune sine felles verdier. Disse verdiene er RAUS- INTERESSERT - MODIG - KOMPETENT.

Detaljer

HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI?

HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI? Vedleggshefte System fr styring av videregående skler HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI? Oktber 2008 Østfld fylkeskmmune Fylkeshuset, pstbks 220, 1702 Sarpsbrg Telefn: 69

Detaljer

Frå sakkunne til undervising

Frå sakkunne til undervising Frå sakkunne til undervising Om spesialundervising og tilrettelegging i ordinær klasse Sigfrid Teigland og Elisabeth Andreassen OT/PPT region Nord Innlegg på rådgiversamling i Bergen Oppdraget vårt OT/PPT

Detaljer

RETTLEIING FOR BRUK AV «MIN SIDE» I DEN ELEKTRONISKE SKJEMALØYSINGA FOR FRI RETTSHJELP. Oppdatert 19.september 2012 Ove Midtbø FMSF

RETTLEIING FOR BRUK AV «MIN SIDE» I DEN ELEKTRONISKE SKJEMALØYSINGA FOR FRI RETTSHJELP. Oppdatert 19.september 2012 Ove Midtbø FMSF RETTLEIING FOR BRUK AV «MIN SIDE» I DEN ELEKTRONISKE SKJEMALØYSINGA FOR FRI RETTSHJELP Oppdatert 19.september 2012 Ove Midtbø FMSF 1 INNHOLD OM RETTLEIAREN... 3 FUNKSJONANE PÅ «MIN SIDE»... 3 MINE SAKER...

Detaljer

STUDIEPLAN 2016/17 EN2-510 KFK

STUDIEPLAN 2016/17 EN2-510 KFK STUDIEPLAN 2016/17 EN2-510 KFK Studieprgramnamn Engelsk 2 fr 5-10 årssteg, Kmpetanse fr kvalitet Studieprgramnamn på bkmål Engelsk 2 fr 5-10 årssteg, Kmpetanse fr kvalitet Engelsk studieprgramnamn English

Detaljer

Handbok for minoritetsspråklege elevar i vidaregåande opplæring

Handbok for minoritetsspråklege elevar i vidaregåande opplæring Handbok for minoritetsspråklege elevar i vidaregåande opplæring www.sfj.no Innleiing: side 3 Arbeidskalender: side 5 Søknadsskjema for vidaregåande opplæring side 6 Vedleggsskjema for minoritetsspråklege

Detaljer

VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND. gjeldande frå 01.01. 2011

VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND. gjeldande frå 01.01. 2011 1 2 VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND gjeldande frå 01.01. 2011 1. DRIFT I SAMSVAR MED NORSK LOV Eigaren av barnehagane er Studentsamskipnaden for

Detaljer

KYRKJELEG FELLESRÅD. Innkalling til møte i Fellesrådet KYRKJEVERJA I KVAM VEL M Ø T T! Til medlemene i Kyrkjeleg fellesråd i Kvam

KYRKJELEG FELLESRÅD. Innkalling til møte i Fellesrådet KYRKJEVERJA I KVAM VEL M Ø T T! Til medlemene i Kyrkjeleg fellesråd i Kvam KYRKJELEG FELLESRÅD KYRKJEVERJA I KVAM Til medlemene i Kyrkjeleg fellesråd i Kvam Pstadresse: Nrheimsund kyrkje, Pstbks 39, 5601 NORHEIMSUND E-mail: kyrkjeverje@kvam.kyrkjer.net Telefn: 56 55 17 45 Bankgir:

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING

Austevoll kommune MØTEINNKALLING Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 03.06.2013 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg

Detaljer