Installasjonsveiledning VARIODYN D1. Med forbehold om feil og tekniske endringer Honeywell International Inc.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Installasjonsveiledning VARIODYN D1. Med forbehold om feil og tekniske endringer. 2014 Honeywell International Inc."

Transkript

1 Installasjonsveiledning VARIODYN D1 Med forbehold om feil og tekniske endringer Honeywell International Inc.

2 Bruk Dette produktet kan bare brukes til de formål som beskrives i katalogen og den tekniske beskrivelsen, og i kombinasjon med eksterne apparater og komponenter anbefalt eller godkjent av oss. Advarsel Alle instruksjoner vedrørende transport, oppbevaring, installasjon og montering må overholdes, og produktet må betjenes med varsomhet, for at man skal være sikker på at det fungerer som det skal, og at det er trygt å bruke. Sikkerhetsrelevant brukerinformasjon Denne veiledningen inneholder all informasjon som trengs for å bruke de beskrevne produktene etter hensikten. Med "kvalifisert personell" menes i forbindelse med sikkerhetsinformasjonen i denne veiledningen eller på produktet selv prosjekteringsmedarbeidere som er kjent med sikkerhetsretningslinjene for brannalarm- og brannslokkingsanlegg vedlikeholdsmedarbeidere som har blitt instruert i betjening av komponentene i brannalarm- og brannslokkingsanlegg og er kjent med informasjonen om betjening av dem i denne veiledningen opplærte installasjons- og servicemedarbeidere med de kvalifikasjonene som skal til for å utføre reparasjoner på slike komponenter i brannalarm- eller brannslokkingsanlegg, eller som er autorisert til å sette i drift, jorde og merke elektriske kretser og apparater/systemer i henhold til sikkerhetsteknologistandardene Sikkerhetsadvarsler Følgende informasjon gis av hensyn til din personlige sikkerhet og for å forebygge skade på produktet som beskrives i denne veiledningen, og på alle apparater som er koblet til det. Sikkerhetsinformasjon og -advarsler som skal forebygge farer for brukernes eller vedlikeholdsmedarbeideres liv og helse, og som skal forebygge materielle skader, er merket med de symbolene som er angitt nedenfor. I denne veiledningen har disse symbolene følgende betydning: Viser at manglende etterlevelse av de angitte forholdsreglene kan føre til alvorlige eller dødelige skader eller betydelige materielle skader. Henleder oppmerksomheten på viktig informasjon om produktet eller en del av veiledningen. Instruksjoner vedrørende konfigurasjon og idriftsetting i henhold til nasjonale og lokale forskrifter, krav og gjeldende standarder må etterleves. Demontering I henhold til direktiv 2002/96/EF (WEEE-direktivet) kan elektrisk og elektronisk utstyr returneres til produsenten for hensiktsmessig disponering etter at det har blitt demontert. 2

3 1 Generelt/bruk Operatørens ansvar Relaterte dokumenter Standarder og direktiver Godkjenninger/sertifiseringer Varianter av apparatet Prosjektering og utvikling Systemkrav Kabeltyper og -spesifikasjoner Systemkabler (oversikt) Sløyfeisolatormodul (LIM) / høytalerkabler Styreenhet V Litiumbatteri Spesifikasjon VARIODYN D1 Comprio Effektforsterkere 4XD125B (artikkelnr ) DIP-bryter Koble til effektforsterkeren Spesifikasjon effektforsterker (PA) Strømforsyning Montering U gulvskap / stativmontering (artikkelnr ) Installasjon Ledningsopplegg til høytaler Stikkledning Sløyfe Valgfrie systemkomponenter Sløyfeisolatormodul (Loop Isolator Module, LIM) Overspenningsvernmodul (artikkelnr ) Digitale mikrofonstasjoner (Digital Call Station, DCS, Fire Brigade Digital Call Station DCSF) Fiberoptisk omformer (multimodus) Alternativer Fibersvitsj for Ethernet-ring (artikkelnr ) alternativ for Comprio/nett Nettbryterenhet (Main Switch Unit, MSU) Spesifikasjon MSU Universell grensesnittmodul (Universal Interface Module, UIM) Spesifikasjon UIM Overspenningsvernmodul til UIM (artikkelnr ) Spesifikasjoner overspenningsvernmodul Systemkommunikasjonsenhet (System Communication Unit, SCU) Spesifikasjon SCU Idriftsetting Åpen kildekode Informasjon

4 EN : 2008 Talealarmsentral til brannalarmanlegg i bygninger Valgfrie funksjoner ved talealarmsentralen 1293 Novar GmbH, Dieselstraße 2, D Neuss CPD Akustisk varsling Forsinkelse ved overgang til taletilstand Etappevis evakuering Manuell kansellering av talealarmtilstanden Manuell tilbakestilling av talealarmtilstanden Utgang til alarmorganer Utgang for talealarmtilstanden Visning av feil i overføringsbanen til brannalarmsentralen Visning av feil i høytalergruppen Manuell utløsning av talealarmen Nødmikrofon Redundante effektforsterkere EN 54-4 : A1 : A2 : 2006 Strømforsyningsutstyr til brannalarmanlegg i bygninger. 4

5 1 Generelt/bruk Betegnelse på systemet Et talevarslingsanlegg kan brukes til å utløse og generere alarmer alle steder som kan være farlige for mennesker. Talealarmer er særlig effektive i bygninger og rom der det oppholder seg besøkende eller andre som ikke har fått opplæring i hvordan de skal oppføre seg i et nødstilfelle, eller der visuelle alarmer ikke alltid kan ses tydelig. Et særlig høyt risikonivå har man i forbindelse med mennesker som er avhengige av ekstern hjelp i et nødstilfelle, f.eks. når det er nødvendig å evakuere en bygning. Det kan for eksempel dreie seg om syke, gamle og barn. I praksis brukes talevarslingsanlegget også til oppgaver utenfor dette bruksområdet. Typiske eksempler på dette er talemeldinger som for eksempel reklamemeldinger eller opprop på en flyplass, meddelelser på jernbanestasjoner eller avspilling av bakgrunnsmusikk. Talevarslingsanlegg brukes hovedsakelig i kombinasjon med en brannalarmsentral. Det stilles ulike krav til talevarslingsanlegget etter om det skal brukes som et alarmanlegg eller et alminnelig høytaleranlegg. For eksempel kreves det eksterne høytalere som kan generere høyt volum, til talealarmer. Samtidig bør det imidlertid være mulig å overføre et musikksignal av høy kvalitet i andre områder og ideelt også å justere volumet i hvert enkelt område. Kravene på områdenes sikkerhet, komfort og fleksibilitet gjør at det trengs spesialkompetanse på høyt nivå til prosjektering og implementering av et system, samt svært god kjennskap til de enkelte komponentene i produktet. VARIODYN Comprio er et kraftig, kompakt alternativ til systemer i små til mellomstore bygninger. Apparatene fås i en "frittstående" versjon eller en "nettversjon", som kan knyttes sammen med andre apparater av denne typen og med allerede eksisterende VARIODYN D1-systemer. Dette betyr at det raskt og kostnadseffektivt kan implementeres spesielle løsninger for bygninger av ulike størrelser og for ulike alarmoppgaver. VARIODYN D1-systemer er et talevarslingsanlegg med integrert kraftforsyning i henhold til EN 54-4 og utganger for tilkobling av høytalere i henhold til EN Aktivering av talevarslingsanlegget kan finne sted manuelt og/eller via et brannalarmanlegg i henhold til EN

6 1.1 Operatørens ansvar I tillegg til at systemet må være utformet i henhold til standardene, må operatøren av systemet og de ansvarlige myndighetene ved konstruksjon og drift av et talevarslingsanlegg fastsette minstekrav og funksjoner. Grunnleggende fastsettelser Fastsettelse av sikkerhetsnivå (I, II, III) Omfang av høytaleranlegget Alarmområder, deteksjonsområder, brannceller Plassering av talealarmsentralen, konfigurasjonsnivåer og tilgjengelighet Behov for brannmikrofoner og antall terminaler, samt deres anvendelighet Alarmorganisering og spesifikasjon av meddelelsestekstene 1.2 Relaterte dokumenter Denne installasjonsveiledningen er beregnet på kvalifiserte teknikere eller opplærte installatører og inneholder all den viktige informasjonen som trengs for å montere og installere VARIODYN -systemer. Ytterligere opplysninger om montering, betjening, idriftsetting og konfigurasjon fins i følgende dokumenter: Navn Betjeningsveiledning VARIODYN D1 6

7 2 Standarder og direktiver Et talevarslingsanlegg må bestå av komponenter som tilfredsstiller standardene i DIN EN 54-serien. Man må forsikre seg om at disse komponentene virker sammen på riktig måte med tanke på funksjonen. Noen installasjons- og konfigurasjonspraksiser kan imidlertid være i strid med EN 54-kravene. I så fall må anvendelsen tilfredsstille de lokale standardene og kravene til anvendelsen med hensyn til instruksjonene og spesifikasjonene gitt i denne håndboken. Apparater til bruk under krevende miljøforhold som kjølelagre, galvaniseringsanlegg eller korroderende atmosfærer, må være egnet til slik bruk eller tilpasses gjennom hensiktsmessige beskyttelsestiltak. Hvordan et talevarslingsanlegg virker, avhenger av hvilken styreprogramvare som brukes, og av systemkonfigurasjonen. De tilkoblingene som er avbildet i denne installasjonsveiledningen, viser utelukkende til spesifikasjonene i den versjonen av styreprogramvaren som brukes på det tidspunkt produktet sendes. Som følge av bygningsspesifikk programmering kan informasjonen på displayet avvike fra de figurene og beskrivelsene som er gitt her. Systemet kan bare installeres i tørre, rene og tilstrekkelig opplyste områder med begrenset adgang. Miljøforholdene må svare til klasse 3k5 i henhold til DIN EN Komponentene må monteres i egnede gulvskap med egnede festematerialer for at man skal være sikker på å unngå mekanisk spenning. Systemet kan bare settes i drift etter å ha blitt ordentlig montert. Sterke elektriske/elektromagnetiske og mekaniske påvirkninger må unngås. Dette gjelder særlig installasjon av komponenter og installasjonskabler i umiddelbar nærhet av lysstoffrør eller nettkabler, og montering på vibrerende, ustabile overflater som for eksempel tynne skillevegger. Systemet kan ikke installeres i anlegg eller utstyr som kan skade det. Ved installasjon i skap eller på vegg bør betjeningsmoduler og displayer installeres mellom 800 og 1800 mm over stedet der operatøren står. Fare elektrisk støt! Koble fra all strøm fra apparatet før du utfører noe installasjonsarbeid! Beskyttelse mot elektrostatiske utladninger Ved håndtering av elektroniske enheter må nødvendige forholdsregler mot elektrostatiske utladninger tas. Vernejord og funksjonell jord Vernejordlederen må være koblet til vernejordterminalen på nettstrømtilførselen. Koble terminalen for funksjonell jording på apparatets kabinett til vernejordskinnen på strømfordelingstavlen som brannalarmanlegget skal drives av. Idriftsetting Det må utføres en fullstendig systemkontroll etter idriftsetting og etter hver endring av kundedataprogrammeringen! 2.1 Godkjenninger/sertifiseringer Spesifikasjon : EN 54-4 : 1997 / A1 : 2002 / A2 : 2006 EN : 2008 and EN : 2006 Ytelseserklæring : DoP CE-sertifikat : 1293-CPD

8 De aktuelle og gyldige versjonene av hver av disse standardene, forskriftene og bestemmelsene må overholdes under prosjektering og installasjon og under drift av et talevarslingsanlegg, herunder tilkobling til et brannalarmanlegg. DIN EN 54-1 DIN EN 54-3 DIN EN 54-4 DIN EN DIN EN DIN EN DIN EN DIN EN DIN EN DIN EN ISO /9/EF (ATEX) Brannalarmanlegg Innledning Brannalarmanlegg Brannalarmutstyr Akustisk alarmorgan Brannalarmanlegg Strømforsyningsutstyr Brannalarmanlegg Kontroll- og signalutstyr for talealarmer Brannalarmanlegg Kortslutningsisolatorer Brannalarmanlegg Komponenter i stemmevarslingssystemer Høytalere Sound system equipment (electroacoustic devices) Objective rating of speech intelligibility by speech transmission index (Lydanleggutstyr (elektroakustiske innretninger) objektiv gradering av taleforståelighet med taleoverføringsindeks) Lydsystemer for nødstilfeller Elektroakustikk Lydmålerutstyr Ergonomi Vurdering av talekommunikasjon Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/9/EF av 23. mars 1994 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om utstyr og sikringssystemer til bruk i eksplosjonsfarlige omgivelser 8

9 3 Varianter av apparatet VARIODYN D1 Comprio består av styreenheten og en ekstern forsterker med fire utgangstrinn. Programmeringsprogramvaren "Designer D1" med grafisk brukergrensesnitt er tilgjengelig for konfigurasjon av systemet. I prinsippet skiller man mellom to versjoner: en "frittstående" versjon og en "nettversjonen" for nettverkskompatibel drift. Nettverkskompatible apparater kan knyttes sammen med komponentene i VARIODYN D1 via Ethernet. Artikkelnr. Navn Høytalerkretser VARIODYN D1 Comprio 4-8 Frittstående VARIODYN D1 Comprio 4-24 Frittstående VARIODYN D1 Comprio 4-8/nettverk, nettverkskompatibel VARIODYN D1 Comprio 4-24/nettverk, nettverkskompatibel Effektforsterker 4XD125B -- call station loudspeaker call station loudspeaker Comprio / net DOM amplifier PA1 PA2 CD-Player LAN Ethernet LIM LIM Laptop Loop call station LIM VARIODYN D1 Comprio / net spur lines LIM EOL Fig. 1: Systemoversikt Eksempel på et nettverkssystem med VARIODYN D1 Comprio/nettverk De tekniske ytelseskarakteristikkene kan være begrenset av standarder, direktiver og lokale krav. 9

10 4 Prosjektering og utvikling Følgende informasjon om prosjektplanlegging gir en rask oversikt over riktig bruk av systemet og over systemets tekniske kapasitet. Spesifikasjonene i de tekniske prosjekteringsdokumentene og i gjeldende standarder, nasjonale regler og lokale krav må alltid etterleves ved installasjon. 4.1 Systemkrav VARIODYN D1 Comprio er en komponent i VARIODYN D1-systemet. Opptil 250 styreenheter (DOM / VARIODYN D1 Comprio) Opptil 500 doble utgangsforsterkere eller opptil 250 firedoble forsterkere Opptil 4 fritt benyttbare DAL-tilkoblingspunkter per DOM (= 1000 mikrofonstasjoner) eller opptil 3 fritt benyttbare DAL-tilkoblingspunkter per VARIODYN D1 Comprio (= 750 mikrofonstasjoner) Med en DAL-buss legges kablene i en stjerneformasjon og med Ethernet i en treformasjon (fra apparat til apparat) Maks 4 sløyfer per DOM / VARIODYN D1 Comprio 4-8 eller 4-24 Det maksimale antallet sløyfeisolatormoduler (Loop Isolator Module, LIM) avhenger av hvilken forsterker som brukes (se kapittel 10.2). Utgangseffekten per ring avhenger av hvilken forsterker som brukes. Maks sløyfelengde 1000 m medregnet stikkledninger (overhold ledningstverrsnitt) Opptil 5 stikkledninger med mer enn én høytaler per ring (med EOL) Ikke legg utgående og inngående sløyfeledere i den samme kabelen eller den samme kanalen. En enkelt høytalerutgang på en DOM / VARIODYN D1 Comprio kan belastes med den tilkoblede forsterkerens maksimale kanalforsterkningseffekt. Da kan de andre høytalerutgangene for den samme kanalen ikke brukes. Den totale effekten av alle høytalerutganger som tilhører én kanal, kan ikke overstige den tilkoblede forsterkerens kanaleffekt. Overhold maksimale kabellengder og kabelspesifikasjoner. Signalkablene til DAL-bussen og Ethernet-nettverksforbindelsen må for at man skal unngå negativ innvirkning, legges langt nok fra forstyrrende elektromagnetiske felter, nettkabler og andre kilder til elektrisk interferens (minsteavstand: 0,5 m til 100 V-ledning eller nettkabler). 10

11 4.2 Kabeltyper og -spesifikasjoner De oppgitte kabeltypene og -spesifikasjonene er påkrevd ved installasjon av VARIODYN D1-systemet. DAL-buss (Digital Audio Link) Apparater som digitale mikrofonstasjoner (Digital Call Station, DCS) og universelle grensesnittmoduler (Universal Interface Module, UIM) kobles til styreenheten/dom-en via DAL-bussen. Apparatene kobles til via minst én skjermet kat. 5-kabel (CAT5 STP) med en maksavstand på 300 m. Ved større avstander må man bruke fiberoptiske kabler. Maks lengde 2000 m. En spesiell fiberoptisk omformer er påkrevd for 24 V likestrømforsyning via DAL-bussen. I tillegg trengs det fiberoptiske kabler av typen multimodus 50/125 µm gradertindeksfiber eller 62,5/125 µm gradertindeksfiber med dupleks SC-forbindelse. Hvis det trengs E30-kabling, må det alltid brukes kabler av typen JE-H (St) H 4 x 2 x 0,8 mm BETAflam. Maks lengde 150 m. PIN1 PIN8 PINNE Tildeling Styreenhet/DOM DCS 1 RX + TX + 2 RX - TX - 3 JORD JORD 4 TX + RX + 5 TX - RX - 6 JORD JORD V DC +24 V DC V DC +24 V DC Fig. 2: RJ45-plugg (blå) til DAL-buss RX- og TX-forbindelsene i disse komponentene er utformet for direkte tilkobling av den blå DALbusskabelen. Ethernet (100 Mbit) Bare for nettverkskompatible apparater VARIODYN D1 Comprio/nett. Maksimal kabellengde = 90 m mellom to apparater Lengre kabellengder kan realiseres med standard LAN-repeatere (tilleggsutstyr). PIN1 PIN8 PINNE Tildeling 1 TX + 2 TX - 3 RX + 4 Ikke tildelt 5 Ikke tildelt 6 RX - 7 Ikke tildelt 8 Ikke tildelt Fig. 3: RJ45-plugg (gul) til Ethernet 11

12 4.2.1 Systemkabler (oversikt) Følgende systemkabler trengs til direkte tilkobling av apparatene i installasjonsskapet: Navn Artikkelnr. Patchekabel kat. 5, 1 m, gul (Ethernet) Patchekabel kat. 5, 2 m, gul (Ethernet) Patchekabel kat. 5, 3 m, gul (Ethernet) Patchekabel kat. 5, 1 m, blå (Ethernet) Patchekabel kat. 5, 2 m, blå (Ethernet) Patchekabel kat. 5, 3 m, blå (Ethernet) Patchekabel kat. 5, 0,5 m, grå (periferiutstyr) Patchekabel kat. 5, 1 m, grå (periferiutstyr) Patchekabel kat. 5, 3 m, grå (periferiutstyr) Signalkabel 12 for UIM D1 for tilkobling av styrekontakter. Kabling fra fabrikk av 12 styrekontakter på UIM-en til skapbakvegg; det trengs opptil 4 kabler per UIM Kabel for skapbakvegg og/eller relékontakter DOM4-8 for tilkobling av høytalere. Kabling fra fabrikk av 100 V-utgangene på DOM4-8 til skapbakvegg; det trengs 1 kabel per DOM4-8 Kabel for skapbakvegg DOM4-24 for tilkobling av høytalere. Kabling fra fabrikk av 100 V-utgangene på DOM4-24 til skapbakvegg; det trengs opptil 4 kabler per DOM Reservekabel RC 22 VARIODYN D1 Kabling fra fabrikk fra 2 reservekanaler til 4 tale-/datakanaler Reservekabel RC 44 VARIODYN D1 Kabling fra fabrikk fra 2 reservekanaler til 4 tale-/datakanaler Inngangskabel DOM/styreenhet RF45 XVRJ45 Prefabrikkert kabling fra DOM/styreenhet (2) til utgangsforsterkerne (2), 2 kanaler (lydkanal, styrekanal) Utgangskabel 2XV DOM/styreenhet VARIODYN D1 Prefabrikkert kabling fra 2 utgangsforsterkere (2), 4 kanaler (maks 100 V) til DOM/styreenhet (2) Kabelsett til tilkobling av batteriene til VARIODYN D1 Comprio Standard kabelsett til kabinettintern tilkobling av batteriene til effektforsterkeren 4XD125B Kabelsett 24 V DC VARIODYN D1 Comprio / 4XD125B Standard kabelsett til tilkobling av effektforsterkeren 4XD125B

13 4.2.2 Sløyfeisolatormodul (LIM) / høytalerkabler Denne tabellen viser hva slags ledningstverrsnitt (mm²) man må bruke til LIM- og høytalerkabling gitt effekt og kabellengde: Effekt 100 W 200 W 300 W 400 W 500 W Lengde 100 m 0,5 0,5 0,5 0,75 0, m 0,5 0,5 0,5 0, m 0,5 0,75 0,75 1 1,5 400 m 0,5 0,75 0,75 1 1,5 500 m 0,5 0,75 0,75 1,5 1,5 600 m 0,5 0,75 1 1,5 1,5 700 m 0, , m 0,75 1 1, m 0,75 1,5 1,5 2 2, m 0,75 1,5 1,5 2 2,5 Fabrikkanbefalingen er en konfigurasjon med 1 mm² revolvert kabel som minimum. Beregningshjelp Sløyfe feilfri Maks 1 db (= 10 %) effekttap Sløyfe med feil Ytterligere 2 db effekttap Til første høytaler maks 150 m kabellengde; øvrige høytalere spres jevnt. Maksavstanden mellom to sløyfeisolatormoduler (LIM) i ringen avhenger av det valgte ledningstverrsnittet. Avstanden kan konfigureres for spesifikke prosjekter ved hjelp av verdiene i denne tabellen: Ledningstverrsnitt Maks avstand 2,5 mm² 165 m 2 mm² 130 m 1,5 mm² 100 m 1 mm ² 66 m Fabrikkanbefalingen er en konfigurasjon med 1,5 mm² maks avstand 100 m ved bruk av isolatorer. 13

14 5 Styreenhet De enkelte VARIODYN D1-komponentenes funksjoner er samlet i den kompakte Comprioen. En Comprio består av en digital utgangsmodul (Digital Output Module, DOM), en universell grensesnittmodul (Universal Interface Module, UIM) med et antall styrekontakter, en visnings-/styremodul (View Control Module, VCM) og en integrert talestasjon med 12 programmerbare knapper. Både utgangsforsterkeren og høytaleren er koblet til styreenheten. En styreenhet gir grensesnitt til alle inngangs-/utgangsmoduler og styrer og overvåker også høytalerkretsene. Andre komponenter i VARIODYN D1-systemet kan eventuelt også brukes. Standardisert håndtering, overvåking og visning av samlemeldinger skjer via fire knapper med tilhørende LEDer. Visningsfunksjonen til den første LED-en er fritt konfigurerbar. Styreenheten konfigureres via programmerings- og serviceprogramvaren Designer D1. Grensesnittmodulen til VARIODYN D1 Comprio har to analoge, potensialfrie lydinnganger, én analog, potensialfri lydutgang og 12 styrekontakter. I tillegg til DAL-bussens eksterne mikrofonstasjoner kan det kobles til en håndmikrofon på forsiden, som så kan festes i holderen. Fig. 4: Frontoppriss (her: comprio 4-24) Ytterligere informasjon om LED-displayer og knapper fås i betjeningsveiledningen V Litiumbatteri Styreenheten har et innebygd 5 V litiumbatteri som skal beskytte kundedataene. For at kundedataene skal være beskyttet i det lange løp, bør dette batteriet skiftes senest etter fem år, for eksempel i forbindelse med jevnlig vedlikehold. Før du skifter batteri, må du lagre kundedataene på service-pc-en. Deretter slår du av strømforsyningen (nettledning og batteri) før du forsiktig åpner kabinettet til styreenheten og tar ut batteriet. Fig. 5: Styreenhet med åpent kabinett. Her finner du batteriet. Sett inn det nye batteriet, lukk kabinettet varsomt, slå på strømforsyningen (nettledning og batteri), og overfør de lagrede kundedataene tilbake fra service-pc-en til styreenheten. 14

15 Fig. 6: Bakside (her VARIODYN D1 Comprio nett 4-24) 1 / 2 24 V DC merkespenning / 5 AT sikring Det trengs 24 V DC for å drive enheten. Det andre kontaktpunktet kan eventuelt brukes til en redundant strømforsyning. 3 Ikke trykk på knappen. Bare til fabrikkprøving. 4 DAL RJ45-forbindelse (følger med) må alltid kobles til DAL4 via en nettverkskabel AUDIO OUTPUT Analog, potensialfri lydutgang 6 AUDIO INPUT 1 / 2 Analoge, potensialfrie lydinnganger DIGITAL I/O 12 styrekontakter (kan programmeres individuelt som innganger eller utganger) CH1 CH4 Tilkoblingspunkt for høytalerkretser Styreenhet 4-8: 4 kanaler, hver med 2 kretsreleer Styreenhet 4-24: 4 kanaler, hver med 6 kretsreleer REP/PA Forbindelse til utgangen på effektforsterkeren (bruk systemkabel). Terminalene på 100 V-utgangene er utformet med berøringsbeskyttelse. Fire effektforsterkerinnganger (PA) Fire reserveeffektforsterkerinnganger (REP) CONTACTS Tilkoblingsterminaler til de åtte potensialfrie styrekontaktene (Maks koblingsbelastning 30 V AC / 1 A eller 30 V DC / 1 A) 11 AVC3/4 2 x innganger for automatisk volumkontroll (AVC) DAL1 til DAL3 3 x RJ45-forbindelse DAL-buss/apparater DAL RJ45-forbindelse må alltid kobles til DAL4 4. ETH1 til ETH4 4 x RJ45-forbindelse Ethernet-nettverk 100 Mbit/s med svitsjfunksjon (fungerer bare på den nettverkskompatible versjonen VARIODYN D1 Comprio/nett) 14 TWI Toledningsgrensesnitt (Two Wire Interface) 15 Jordingsterminal 16 PA CH 1/2 / 3/4 2 x RJ45-forbindelse AF-utgang til effektforsterker (PA) 15

16 DIGITAL I/O AUDIO OUTPUT AUDIO INPUT 1 AUDIO INPUT 2 Installasjonsveiledning VARIODYN D1 1 / 2 Merkespenning/sikring +24V- 5AT 24 V DC merkespenning / 5 AT sikring 3 Tilbakestillingsknapp Ikke trykk på knappen bare til fabrikkprøving. DAL4 4 DAL DAL DAL RJ45-forbindelsen må alltid kobles til DAL / 6 AUDIO OUTPUT / AUDIO INPUT L L L AUDIO OUTPUT Analog, potensialfri lydutgang R R R AUDIO INPUT 1 / 2 Analoge, potensialfrie lydinnganger Hvis man kobler til en håndmikrofon på mikrofoninngangen på forsiden, er lydinngang 2 ikke lenger tilgjengelig. 7 Digital I/O (innganger/utganger) GND DIGITAL I/O 12 styrekontakter De 12 styrekontaktene kan brukes til å styre komponentene i talevarslingsanlegget eller til å koble anlegget til andre systemer, som for eksempel en brannalarmsentral. Hver styrekontakt konfigureres til å være enten inngang eller utgang. Referansepotensialet for styrekontaktene er tilgjengelig på jordingsterminalen. Kontaktene 5-12 er også egnet til overvåking av den tilkoblede ledningen med hensyn til kortslutning eller linjeavbrudd. Kabel for skapbakvegg UIM (artikkelnr ), tilleggsutstyr Prefabrikkert kabling av styrekontaktene til skapbakveggen: maks 1 enhet per styreenhet. 16

17 CH1 100V OUT CH2 100V OUT CH3 100V OUT CH4 100V OUT DIGITAL I/O 3K3 DIGITAL I/O DIGITAL I/O Installasjonsveiledning VARIODYN D1 Koblingsskjema over inngangene (eksempel) GND ext. device without monitoring Inngang med bryterkontakt Inngangen veksles til jord og kobles ut ved at man lukker den eksterne, potensialfrie kontakten. GND Inngang med linjeovervåking "Linjeovervåkingsfunksjonen" kan aktiveres i konfigurasjonen for styringsutgangene 5 til 12. Da blir den tilkoblede linjen overvåket med hensyn til brudd på ledning og kortslutning. 2 R1 R2 680 ext. device with monitoring Eksterne overvåkingsmotstander (R1/R2) er påkrevd til denne funksjonen. Koblingsskjema over utgangene GND Ext. devices En aktiv utgang veksler til 0 V / jord. Styring av et eksternt apparat (+24 V DC). Strømforbruk maks 50 ma. 0 V / GND + U B Power supply 8 CH1 til CH4 100 V OUT (høytalerkretser) Tilkobling av høytalerne Styreenhetene 4-8 og 4-24 er utstyrt med fire uavhengige lydutganger som styrer hver sin forsterkerkanal. Styreenhet 4-8 Maks 4 x 2 høytalerkretser Styreenhet 4-24 Maks 4 x 6 høytalerkretser Hvis du kobler til en reserveforsterker, må du bruke en reservekabel RC 22 (artikkelnr ) eller RC 44 (artikkelnr ) her. 17

18 SPK 1 / 2 OUT SPK 3 / 4 OUT 100V IN REP PA 100V IN REP PA Installasjonsveiledning VARIODYN D1 Kabel for forbindelse mellom skapbakveggen og styreenheten Prefabrikkert kabel for 100 V-utganger på styreenheten til terminalblokken på skapbakveggen. Det kan maks kobles til 1 kabel per kontrollenhet 4-8 og maks 4 kabler per kontrollenhet Også egnet til kabling av bryterkontaktene på en styreenhet til skapbakveggen. Kabel for styreenhet 4-8 (artikkelnr ) Kabel for styreenhet 4-24 (artikkelnr ) V IN REP/PA (100 V AF-inngangssignal) Disse terminalene er utformet med berøringsbeskyttelse. 4 x effektforsterkerinnganger (PA) 4 x reserveeffektforsterkerinnganger (REP) AF-signalene modulert av 100 V-effektforsterkeren kobles til her og kjøres internt til de enkelte høytalerkretsene (bruk bare systemkabel). Reserveforsterkere kobles til via reservekabel RC 22 (artikkelnr ) eller RC 44 (artikkelnr ). Maks ledningstverrsnitt: 1,5 mm² Tilkoblingseksempel effektforsterker: VARIODYN D1 Comprio OUTPUT 100V Comprio VARIODYN D1 NC PA +- OUTPUT 100V + PA - NC +- Bruk utgangskabel (artikkelnr ). Hvis du bruker effektforsterkeren 4XD125B, kobler du den korteste kabelen til SPK 1/2 OUT. 18

19 CH1 100V OUT CH2 100V OUT CH3 100V OUT CH4 100V OUT 100V IN REP PA Installasjonsveiledning VARIODYN D1 Tilkoblingseksempel reserveforsterker: VARIODYN D1 Comprio (with power amplifiers) VARIODYN D1 Comprio* (with backup amplifiers) ** Bruk reservekabel RC 22 (artikkelnr ) eller RC 44 (artikkelnr ). * Den eksterne effektforsterkeren 4XD125B har 4 integrerte utgangstrinn. Ved reserveløsninger kan to utgangstrinn erstattes med de to andre utgangstrinnene, eller et av utgangstrinnene kan fungere som reserve for et av de tre andre utgangstrinnene. I dette alternativet tar det fjerde "reserveutgangstrinnet" over uten avbrudd ved svikt i et av de tre andre utgangstrinnene. ** Opptil 6 VARIODYN D1 Comprio kan erstattes med to forsterkerkanaler på en VARIODYN D1 Comprio med reservekabel RC 22 (artikkelnr ) eller RC 44 (artikkelnr ). Dette sikrer et maksimalt forholdstall på 1:12 (reserveforsterker til effektforsterker). 19

20 DAL CONTACTS Installasjonsveiledning VARIODYN D potensialfrie styrekontakter De potensialfrie styrekontaktene kan brukes til å styre eksterne apparater eller utføre koblingsoperasjoner (f.eks. aktivere varslingsanlegg, brannalarmanlegg og telefonsentraler) med styrekontaktene (normalt åpne / normalt lukkede kontakter). Maks koblingsbelastning 30 V AC / 1 A eller 30 V DC / 1 A Tilkoblingseksempel: Styrekontaktenes funksjon er definert i systemkonfigurasjonen: Normalt åpen (NO) fabrikkinnstilling eller Normalt lukket (NC) 11 AVC3/AVC4 (innganger for den automatiske volumkontrollen AVC) AVC3 AVC4 Det kan kobles opptil 2 målemikrofoner til hver av inngangene AVC3 og AVC4. Den automatiske volumkontrollen (AVC) reguleres via målemikrofonene. Lydutstyr kan også kobles til. Inngang AVC4 kan veksles til høyt volum. 12 DAL1 til DAL3 (Digital Audio Links) Tilkoblingspunkter for DAL-bussen. Apparatene (f.eks. mikrofonstasjoner eller UIM) koblet til DAL-bussen styres og forsynes med den påkrevde driftsspenningen via tilkoblingspunktet. DAL1 DAL2 DAL3 DAL4 DAL RJ45-plugg må alltid kobles til DAL

21 13 ETH1 til ETH4 (nettverksforbindelse) VARIODYN D1 Comprio kan konfigureres via disse tilkoblingspunktene. I "nettversjonen" finner sammenknyttingen til nettverk også sted her. ETH1 ETH2 ETH3 ETH4 ETHERNET-nettverksforbindelser (100 Mbit/s, med svitsjfunksjon) for tilkobling av de enkelte komponentene i et TCP-/IP-nettverk. Standard IP-adresse for styreenheten: Avlyttingsknapp (på forsiden) Avlyttingsknappen (MONITOR) kan brukes til å avlytte lydutgangene og -inngangene fra kontrollenheten. Ved å trykke gjentatte ganger på knappen kan du gå igjennom de ulike lyttepunktene. Det gjeldende lyttepunktet angis ved at den aktuelle LED-en blinker (grønt). Lyttingen stanses automatisk etter en forhåndsinnstilt tid (standardinnstilling = 180 sekunder) eller kan stanses manuelt ved at man trykker lenger på avlyttingsknappen. En feil i systemet angis med et blinkende LED-lys ("ERROR") og et varslingssignal generert av den integrerte summeren. Lydsignalet kan kvitteres ved at man trykker på avlyttingsknappen (MONITOR) én gang (demp summer). 14 Toledningsgrensesnitt (Two Wire Interface, TWI) TWI Port for tilkobling av en tidssynkroniseringsmodul (Time Synchronisation Module, TCM), en kontaktgrensesnittmodul (Contact Interface Module, CIM), en service- PC eller en brannalarmsentral. 15 Jordingsterminal Denne jordingsterminalen må kobles til jordpotensialutjevningen (PAS/PE). Uten riktig jording er jordfeilmåling ikke mulig. 16 PA CH1/2 og PA CH3/4 (AF-utgang til effektforsterker) PA CH 1/2 PA CH 3/4 0 db utgang for tilkobling til en effektforsterker (PA). 21

22 5.1.1 Spesifikasjon VARIODYN D1 Comprio Lydutgang Type utgang Nominelt nivå Maks utgangsnivå Frekvensområde Maks avvik fra lineær frekvens Klirrfaktor ved nominelt nivå Maks klirrfaktor Signal-støy-forhold ved nominelt nivå Belastningsimpedans min. Sensor inngang (automatisk volumkontroll AVC) Type inngang Nominelt nivå Høyeffektinngang (AVC 4, kan veksles) Frekvensområde Maks avvik fra lineær frekvens Klirrfaktor ved nominelt nivå Maks klirrfaktor Signal-støy-forhold ved nominelt nivå Inngangsimpedans 8 styrekontakter Type kontakt Maks spenning Impulsholdespenning Gjennomgangskontakter (lyd) Maks spenning Impulsholdespenning Generelle spesifikasjoner Nettspenning Nødstrømforsyning Strømforbruk Effekt Omgivelsestemperatur : Elektronisk symmetrisk : 0 dbu : + 6 dbu : 20 Hz 20 khz : ± 1 db i frekvensområdet : 0,03 % ved 1 khz : 0,05 % i frekvensområdet : > 75 db A-vektet, > 70 db uvektet : Min. 5 kω, maks 500 pf : Symmetrisk ikke-jordet : - 51 dbu : 0 dbµ : 100 Hz 8 khz : ± 6 db i frekvensområdet : < 0,02 % ved 1 khz : 1 % i frekvensområdet : > 65 db A-vektet, > 60 db uvektet : Typ. 200 Ω : Relékontakt, potensialfri : 30 V AC / 1 A eller 30 V DC / 1 A : Min. 1,5 kv : 250 V AC / 5 A eller 30 V DC / 5 A : Min. 1,5 kv : 24 V DC via effektforsterkeren : 24 V DC via effektforsterkeren : Maks 2,6 A ved 24 V DC : 26 W / 63 W ved 24 V DC F.eks. styreenhet 4-24 (uten/med 3 x DAL) : C Oppbevaringstemperatur C Fuktighet : 15 % 90 % relativ fuktighet (ikkekondenserende) Kabinett : Metall Farge : Grå, omtrent som RAL 7016 Vekt Dimensjoner (b x h x d) : Styreenhet 4-8 5,7 kg Styreenhet ,8 kg : 483 x 345 mm (3 HE) Spesifikasjon : EN

23 6 Effektforsterkere 4XD125B (artikkelnr ) Hver effektforsterker 4XD125B er utstyrt med fire uavhengige forsterkerkanaler. Disse kanalene styres og overvåkes av styreenheten. De beskrevne funksjonene avhenger av hvilke forsterkere som er påkrevd til den aktuelle bygningen. Dimensjonering/utgangseffekt En forsterker med en egnet utgangseffekt må velges for å mate de tilkoblede høytalerne. Den valgte forsterkeren må sørge for at det påkrevde lydnivået oppnås med de aktuelle høytalerne. I prinsippet er det praktisk å velge en forsterker med høyere utgangsnivå, siden den generelt kan oppnå bedre lydresultater (mindre forvrengning under belastning). Generøs dimensjonering av forsterkerne gir utvidelsesmuligheter hvis talevarslingsanlegget må utvides på et senere tidspunkt, f.eks. pga. endret bruk / fordeling av alarmområdene. Ventilasjon Temperaturstyrt mekanisk ventilasjon sikrer at temperaturen forblir lav og jevn. Ved skapinstallasjon må det sørges for at det er tilstrekkelig ventilasjon (innkommende og utgående luft). Fig. 7: Frontoppriss av effektforsterker (her: 4XD125B) Luftutløpet fra apparatet eller viften i apparatet må ikke blokkeres eller forstyrres! Legg installasjonskabler i god avstand fra effektforsterkeren. Ved skapinstallasjon må det sørges for at det er tilstrekkelig ventilasjon (innkommende og utgående luft). Ytterligere informasjon om LED-displayer og knapper fås i betjeningsveiledningen. 23

24 Fig. 8: Bakriss av effektforsterker (her: 4XD125B) V AC merkespenning via IEC-nettstikkontakt og primærsikring T 8 A / 250 V 2 24 V DC nødstrømforsyning (hvis til stede) 3 Pluggforbindelser til styreenhet (bruk systemkabel) 100 V-utgangene er utformet med berøringsbeskyttede terminaler. 4 2 x utgang 24 V ekstern 5 Vernejordtilkoblingspunkt 0 V og kabinett 6 Pluggforbindelse AF-inngangssignal fra styreenheten 7 GAIN LOW/MAX 8 EXTENSION L/F 9 BATT/TEMP 10 CONFIG DIP-bryter De beskrevne funksjonene avhenger av hvilke forsterkere som er påkrevd til den aktuelle bygningen. 24

25 6.1.1 DIP-bryter Før idriftsetting bør DIP-bryteren 10 stilles inn på den ønskede funksjonen i henhold til tabellen nedenfor. Av er ned, på er opp. 1 ON AV: Standard drift av de fire 125 W utgangstrinnene (fabrikkinnstilling) PÅ: Bryterstilling ikke tillatt AV: Bryterstilling ikke tillatt ON PÅ: Overvåking av forsterkerfunksjonen (fabrikkinnstilling). 3 ON AV: Ladefunksjon for de tilkoblede batteriene aktivert (fabrikkinnstilling). PÅ: Batteriladefunksjon deaktivert. Strømforsyning via en ekstern strømforsyning. 4 ON AV: Overvåking av de tilkoblede batteriene aktivert (fabrikkinnstilling). PÅ: Ingen overvåking av de tilkoblede batteriene (nødvendig hvis det ikke er noen batterier tilkoblet). 5 ON AV: Visning av lydsignalstyrken via de to grønne LED-ene <High/Low channel> på forsiden av forsterkeren i området fra -20 db (lav) til -6 db (høy). Visningsfunksjon for avvik fra den nominelle verdien (fabrikkinnstilling). PÅ: Visning av lydsignalstyrken via de to grønne LED-ene <High/Low channel> på forsiden av forsterkeren i området fra -6 db (lav) til -3 db (høy). Visningsfunksjon for avvik fra den nominelle verdien AV: Innstilling av svekkingsfaktoren 6 db (fabrikkinnstilling). ON PÅ: Innstilling av svekkingsfaktoren 20 db. 7 ON AV: Tilbakestill visning av feilmelding automatisk innen 2 minutter etter en tilbakestilling (fabrikkinnstilling). PÅ: Lagret visning av en feilmelding (tilbakestilling via I/F reset control input påkrevd) AV: CAN-busskonfigurasjon (fabrikkinnstilling) ON PÅ: Bryterstilling ikke tillatt 25

26 6.1.2 Koble til effektforsterkeren 1. Koble styreenheten til effektforsterkerens redundante strømforsyning. 2. Bruk den prefabrikkerte kabelen (artikkelnr ) for å koble sammen PA-utgangen på styreenheten og kontakten D1 LINK CONTROL INTERFACE på effektforsterkeren. 3. Koble sammen 100 V-utgangen på effektforsterkeren og inngangen 100 V IN PA på styreenheten ved hjelp av inngangskabelen styreenheten effektforsterker (artikkelnr ) pass på at du bruker riktig kontakt! 1 VARIODYN D1 Comprio 2 PA Fig. 9: Sammenkobling av inngangene/utgangene Inngangskabel styreenhet forsterker AF-utgang til effektforsterker (PA) Artikkelnr Utgangskabel 2 forsterker styreenhet (100 V) Artikkelnr Koble den korteste kabelen til SPK 1/2 OUT. 26

27 6.1.3 Spesifikasjon effektforsterker (PA) Nettspenning : 230 V AC Frekvensområde : Hz, +10 % / -15 % Hovedsikring : F6,3AH250V Nødstrømforsyning : 24 V DC (fra 21,5 V DC til 28,5 V DC) Overspenningsvern : Kortslutningssikker, overspenningssikker Beskyttelse mot termisk overbelastning : Beskyttelse via integrerte temperaturstyrte vifter Nominelle data ved 230 V AC : 1/8 belastning 0,638 A rms varmeavgivelse 56,3 W 1/3 belastning 1,13 A rms varmeavgivelse 79 W 1/1 belastning 2,95 A rms varmeavgivelse 209 W Nominelle data ved 24 V DC : 1/8 belastning 4,28 A rms varmeavgivelse 40,5 W 1/3 belastning 9,44 A rms varmeavgivelse 51,2 W 1/1 belastning 26,5 A rms varmeavgivelse 131 W Utgangseffekt : 4 x 125 W (for 80 ohm belastningsmotstand) Teknologi : Klasse D Overføringsrekkevidde : 20 Hz til 22 khz (± 3 db) Inngangsnivå : 0 dbu (ved merkeeffekt) Systemets inngangsimpedans : 20 kω Signal-støy-forhold : > 90 dba Kanalavstand : > 75 db Klirrfaktor : < 0,05 % ved 1KHz Effektivitet : Ca. 80 % (med batteristrømforsyning) Omgivelsestemperatur : -5 C +45 C Oppbevaringstemperatur : -10 C +55 C Fuktighet : 40 % 90 % relativ fuktighet (ikke-kondenserende) Kabinett : Metall Farge : Grå, omtrent som RAL 7016 Vekt : Ca. 7,5 kg Dimensjoner (b x h x d) : 483 x 402 mm (1 HE) Spesifikasjon : EN /8 belastning -9 db effekt (typisk for musikk opp til klippnivå) 1/3 belastning Standard drift med vekselvis bakgrunnsmusikk og talemeddelelser 1/1 belastning Full aktivering med et 1 khz sinussignal til hver kanal 27

28 7 Strømforsyning Strømmen (+24 V DC) til styreenheten leveres i utgangspunktet via den eksterne effektforsterkeren 4XD125B. Ved nettbrudd (230 V AC) vil de tilkoblede batteriene forsyne systemet med strøm uten noe avbrudd. Nødstrømforsyningen med integrert batterilader tilfredsstiller EN De to 24 V strømforsyningene, som hver er sikret via en 5 AT-sikring, må være tilkoblet for at systemet skal fungere. 230 V AC-strømforsyningen må kobles til før man kobler til batteriene! Bruk valgfrie kabelsett og! Ikke koble til temperatursensoren ved drift uten batterier! 230 V AC L1 N PE 2 OR Battery 1 Battery 2 Fig. 10: Tilkobling av strømforsyning og nødstrømforsyning Kabelsett til tilkobling av batteriene til VARIODYN D1 Comprio Artikkelnr Kabelsett 24 V DC VARIODYN D1 Comprio / 4XD125B Artikkelnr Temperatursensor Inkludert 28

29 8 Montering Krav til installasjonsstedet og installasjonsoverflaten Skapene med talevarslingsanlegg kan bare installeres i tørre, rene og tilstrekkelig opplyste områder med begrenset adgang i henhold til DIN EN Hvis det skal installeres flere talevarslingsanleggkomponenter i et innelukket installasjonsskap, må man for eksempel vurdere gulvets maksimale belastningskapasitet (kg/m²). For å forhindre at installasjonsskapet blir for topptungt når svingrammen er åpen, må det festes godt til en egnet vegg. Apparater med displayer Ved stativmontering må det alltid sørges for at displayene er synlige. For apparater med displayer anbefales en installasjonshøyde på 1600 mm (+ 200 mm) over operatørens ståflate. Vekten av installasjonsapparatene Generelt installeres tunge apparater under og lette apparater over. På grunn av effektforsterkernes høye vekt, må de festes/sikres separat med spesielle installasjonsbraketter. Ventilasjon i skapet Hvis det forventes en omgivelsestemperatur i installasjonsskapet over de verdiene som er angitt i spesifikasjonen til det installerte apparatet, må skapet ventileres. I prinsippet må varmeakkumulasjon mellom de installerte apparatene og mellom apparatene og veggene i installasjonsskapet forhindres. Ved høye varmepåvirkninger i et installasjonsskap anbefales det at de enkelte komponentgruppene holdes adskilt over og under med et ventilasjonsgitter (artikkelnr HO) U gulvskap / stativmontering (artikkelnr ) Skapsystemene gir god adgang fra forsiden og baksiden eller har en svingramme som kan brukes til å svinge den installerte elektronikken ut av skapet. Valgfrie komponenter kan monteres på for eksempel C-profilskinner. Alt etter hva slags temperaturer som kan forventes inni installasjonsskapet som følge av at det blir installert talevarslingsanleggkomponenter, kan det være nødvendig med ventilasjonsgitter og aktiv ventilasjon. VARIODYN skapsystem Da man utviklet skapsystemet til VARIODYN, tok man hensyn til den teknisk nødvendige høye vekten av de enkelte installasjonskomponentene som utgangsforsterkere og UPS. På tross av høy stabilitet har skapsystemet lav egenvekt, noe som gjør transport og montering enklere. 29

30 125B Installasjonsveiledning VARIODYN D1 Skapsystemene til VARIODYN er tilgjengelige i ulike høyder og utforminger se produktgruppekatalog. 1 U = høydeenhet 44,45 mm VARIODYN D1 Comprio Example drawer rail or installation bracket below the amplifier VARIODYN D1 Comprio PA = 4XD125B total weight ca. 14,5 kg Fig. 11: Installasjon av apparatene med installasjonsbraketter (eksempel) 12 U Kompakt skap til vegg- eller gulvmontering 4XD mounting space VARIODYN D1 Comprio VARIODYN D1 Comprio PA = 4XD125B Ventilation field batteries Fig. 12: 12 U kompakt skap Fig. 13: Installasjonsskap (eksempel) Koble PE-tilkoblingspunktet (vernejord) og FE-tilkoblingspunktet (funksjonell jording) på kabinettet til den samme jordpotensialutjevningsskinnen på (under-) fordelingsboksen som systemet forsynes med strøm fra (nødvendig kabeltverrsnitt 6 mm²). Elektrisk ledende deler av kabinettet til installasjonsskapet må være forbundet med en vernejordkabel (nødvendig kabeltverrsnitt 1,5 mm², bøyelig). Legg merke til effektforsterkernes vekt og installasjonsdybde! Alle apparater installeres med M6-skruer fra installasjonssett 1 (artikkelnr ). Maks 2 enheter per installasjonsskap. 30

31 9 Installasjon Kabeltrasé og installasjon Bruk bare de kabelinnføringene som er levert fra fabrikken. Bruk egne kabelinnføringer og kabelmuffer til strømforsyningen og signallinjer. Alle tilkoblede strømledninger og signallinjer må festes med egnet festemateriale, f.eks. kabelholdere av plast, slik at de ikke kan løsne eller flytte på seg. Forsikre deg om at strømforsyningsledningen ikke kan komme i kontakt med signallinjene når den flyttes. Det kan bare utføres arbeid på systemet når det er koblet ut og spenningsfritt (nettverks- og nødstrømforsyning). I gulvskap må apparatene beskyttes mot fukt. Alle installasjonskabler må derfor utstyres med egnede kabelmuffer på de delene som går igjennom innføringene, før de mates inn i skapet. Åpninger og kabelinnføringer Ubrukte kabelinnføringer må lukkes med et egnet materiale. Åpne installasjonsplasser i svingrammen og/eller installasjonsskapet må lukkes med mellomlegg. Fiberoptisk omformer Det trengs spesielle fiberoptiske omformere for å koble de digitale mikrofonstasjonene (DCS) eller den universelle grensesnittmodulen (UIM) til en styreenhet via fiberoptiske kabler (tilleggsutstyr). Den fiberoptiske kabelforbindelsen øker den mulige avstanden (kabeltraseen) mellom styreenheten og et DALbussapparat til maks 2000 m. Fare elektrisk støt! Monterings- og installasjonsarbeid kan bare utføres når systemet er koblet ut (spenningsfritt). Beskyttelse mot elektrostatiske utladninger Ta alltid egnede forholdsregler for å unngå statisk elektrisitet når du skal håndtere elektroniske moduler. Vernejord og funksjonell jord For at apparatet skal fungere som det skal, må vernejordtilkoblingspunktet (PE) på nettverkssiden være koblet til den riktige terminalen. Den funksjonelle jorden (FE) må også være koblet til vernejordskinnen. Idriftsetting Det må utføres en fullstendig funksjonstest på systemet etter idriftsetting og etter hver endring av kundedataprogrammeringen. 31

32 white red black white red black white red black white red black Installasjonsveiledning VARIODYN D1 10 Ledningsopplegg til høytaler 10.1 Stikkledning Linjetermineringsmodulen (End Of Line Module, EOL, artikkelnr ) for terminering av høytalerkursene for standardisert systemovervåking hvis det er mer enn 20 høytalere tilkoblet per linje. EOL kobles til helt til slutt på linjen, etter den siste høytaleren. Terminering av høyttalerkursene er like på DOM og Comprio. VARIODYN D1 Comprio black red white EOL Fig. 14: Ledningsopplegg med mer enn 20 høytalere VARIODYN D1 Comprio EOL EOL EOL EOL Fig. 15: Tilkobling av høytalerne som overvåket stikkledning med EOL. 32

33 VARIODYN D1 Comprio black red white EOL Fig. 16: Ledningsopplegg til høytaler med EOL og 100 V volumkontroll. black red white EOL Opptil 250 W black red white EOL Fra og med 250 W eller med 100 V volumkontroll Volumkontroll (artikkelnr , , ) Stikkledninger med volumkontroller overvåkes ikke! For at man skal være sikker på at høytalerne overvåkes riktig ved hjelp av impedansmåling, er det maks tillatt med 20 høytalere per linje. Hvis det brukes mer enn 20 høytalere, må det kobles til en linjetermineringsmodul (EOL). 33

34 10.2 Sløyfe Tilkobling av høytalere ved hjelp av sløyfeteknologi med standardisert kabelovervåking gjør det mulig med redundant kabling med sløyfeisolatormoduler (LIM, artikkelnr ). LIM-en installeres i sløyfen og isolerer driftsområder fra områder der det har oppstått en kortslutning. Dermed sikres det at høytalerne fungerer helt og fullt på sløyfen til enhver tid. Sløyfeteknologi (skjema) Høytalerne kobles til styreenheten og veksles til utgangsforsterkerutgangen med de to linjereleene. Sløyfelinjen overvåkes konstant med hensyn til kortslutning, jordfeil og brudd. Både standard høytalerkurser og en sløyfelinje kan kobles til tilkoblingsterminalene på høytalerutgangene. En sløyfe tar opp tilkoblingsterminalene for to standard høytalerkurser (utgående og inngående tilkobling av sløyfen). A EOL VARIODYN D1 Comprio LIM LIM LIM VARIODYN D1 Comprio Ringleitungstechnik Ring loop technology LIM B A = Maks 5 stikkledninger med EOL B = Maks 1 høytaler per stikkledning (uten EOL) Fig. 17: Sløyfeteknologi Det bør prosjekteres inn en effektreserve på 20 % per forsterker. Høytalerne kan kobles til med kommunikasjonskabel, for eksempel PFLP/IFLP 2x1mm2/1mm2. Ta hensyn til påkrevd effekt og bygningsspesifikk kabellengde når du skal bestemme kabeltype! Egenskaper Godkjent i henhold til EN (tatt med i EN godkjenningen av VARIODYN D1-systemet) Maks 4 sløyfer per styreenhet 4-8 eller styreenhet 4-24 Det maksimale antallet sløyfeisolatormoduler (LIM) avhenger av hvilken forsterker som brukes (se tabell). Forsterker Maks LIM/sløyfe 2XD XD XD125B --- Utgangseffekten per sløyfe avhenger av hvilken forsterker som brukes. Maks sløyfelengde 1000 m medregnet tilkoblede stikkledninger Opptil 5 stikkledninger med mer enn én høytaler per ring (med EOL) Enkel flytting av eksisterende stikkledninger inn i ringen Helt feilsikker hvis hver høytaler er utstyrt med en LIM Erstatter A/B-kabling Det kan brukes ulike standard kabeltyper til høytalere. Det kan strekkes kabelledere parallelt for å øke ledningstverrsnittet. 34

35 Det kan gjennomføres tre driftsmoduser med én styreenhet: Fig. 18: Sløyfemodus med opptil 4 sløyfer Fig. 19: Stikkledningsmodus med opptil 8 stikkledninger Fig. 20: Blandet modus, f.eks. med 2 sløyfer og fire stikkledninger 35

36 Eksempel på ledningsopplegg med brannseksjoner FS 2 FS 3 LIM LIM 3 1 max. 10 m max. 10 m LIM FS 1 2 LIM LIM FS 4 LIM FS 5 3 FS 6 LIM LIM LIM LIM 4 LIM E 30 cable A-section E-30 cable B-section Standard cable A-section Standard cable B-section Fig. 21: Sløyfeteknologi istedenfor A/B-kabling (eksempel) Ikke legg utgående og inngående sløyfeledere i den samme kabelen eller den samme kanalen, og bruk egne kabelruter. Maks sløyfelengde 1000 m medregnet tilkoblede stikkledninger (legg merke til kabeltverrsnittet) Installer LIM-er på begynnelsen og slutten av sløyfen. Avstand til styreenhet maks 10 m. 36

37 DIGITAL I/O Installasjonsveiledning VARIODYN D1 11 Valgfrie systemkomponenter 11.1 Sløyfeisolatormodul (Loop Isolator Module, LIM) Sløyfeisolatormodulen (artikkelnr ) må brukes i VARIODYN D1-systemer der det trengs redundant høytalerkabling. Isolatoren installeres på høytalersløyfen og tjener til å isolere områder der det har oppstått en kortslutning Overspenningsvernmodul (artikkelnr ) På systemer som er godkjent i henhold til EN 54-16, må overspenningsvernmodulen brukes ved tilkobling av ledninger som legges til eksterne kontakter og er lengre enn 3 m. Overspenningsvernmodulen sikrer 12 innganger og utganger. Tilkoblingskabelen er inkludert i leveransen. Fig. 22: Overspenningsvernmodul og tilbehør Tilkobling VARIODYN D1 Comprio GND Surge Protector Module Fig. 23: Tilkobling av overspenningsvernmodulen 37

38 11.3 Digitale mikrofonstasjoner (Digital Call Station, DCS, Fire Brigade Digital Call Station DCSF) Mikrofonstasjonene settes opp eller installeres i et bord eller en konsoll i et rom med egnet klima. I områder som er kritiske (f.eks. som følge av fukt, kulde, mekanisk belastning), må det tas egnede forholdsregler for å beskytte mikrofonstasjonene. Om nødvendig må man finne et annet installasjonssted. De digitale mikrofonstasjonene (DCS 15) og mikrofonstasjoner for brannvesen (DCSF 1 eller 12) kobles til DAL-bussen på VARIODYN D1 Comprio. Artikkelnr. Beskrivelse Type Antall taster Digital mikrofonstasjon DCS Mikrofonstasjon for brannvesen DCSF Mikrofonstasjon for brannvesen DCSF Tilbehør Installasjonssett for DCS 15 ved innfelling Kabinett til én mikrofonstasjon for brannvesen DCSF 38

39 Tilkobling 1. Bruk en prefabrikkert patchekabel kat. 5 blå når du skal koble DAL-tilkoblingspunktet på mikrofonstasjon til et DAL-tilkoblingspunkt. VARIODYN D1 Comprio DAL 1-3 DAL 4 CAT5, max. 300 m or JE-H (St) H 4 x 2 x 0,8 mm, max. 150 m Fig. 24: Tilkobling av terminalen på mikrofonstasjonen til styreenheten ved hjelp av patchekabel kat. 5 blå VARIODYN D1 Comprio DAL 1-3 DAL 4 max. 10 m (Part No ) LWL max m max. 10 m (Part No ) Power supply or via 24 V DC from system Fig. 25: Tilkobling av mikrofonstasjonen til styreenheten via fiberoptisk kabel Se kapittel 5.6 for detaljert informasjon om den fiberoptiske omformeren og den påkrevde eksterne strømforsyningen. Den digitale mikrofonstasjonen for brannvesen (DCSF) kobles også til via DAL-tilkoblingspunktet på styreenheten. 39

40 Spesifikasjon DCS/DCSF Lydutgang Nominelt nivå : 0 dbu Utgangsnivå : < 6 dbu Overføringsrekkevidde : Hz Harmonisk forvrengning : < 0,1 % ved 1 KHz Signal-støy-forhold : > 85 db Utgangsimpedans : 180 Ω Lydinngang Nominelt nivå : 0 dbu Utgangsnivå : < 6 dbu Overføringsrekkevidde : Hz Harmonisk forvrengning : < 0,1 % ved 1 KHz Signal-støy-forhold : > 95 db Generelle spesifikasjoner DCS Mikrofon : Elektret, kardioiddiagram Svanehals : 300 mm --- DCSF Overføringsrekkevidde : Hz Hz Høytalereffekt : 1 W Samplingsrate : 48 khz AD/DA-omformer : 24 bit Strømforbruk : < 70 ma < 150 ma Omgivelsestemperatur : -5 C +55 C Oppbevaringstemperatur : -10 C +60 C Luftfuktighet : 15 % 90 % relativ fuktighet (ikke-kondenserende) Kabinett : metall Farge : sort, omtrent som RAL 9005 grå, omtrent som RAL 7037 (artikkelnr / ) Vekt : Ca. 1,6 kg Dimensjoner (B x L x D) : 123 x 71 x 180 mm (artikkelnr ) 134 x 40 x 196 mm (artikkelnr ) Spesifikasjon : EN sort, omtrent som RAL 9005 grå, omtrent som RAL 7037 (artikkelnr ) rød, omtrent som RAL 3000 hvit, omtrent som RAL 9002 (artikkelnr ) 200 x 300 x 20 mm (artikkelnr ) 40

41 11.4 Fiberoptisk omformer (multimodus) De fiberoptiske omformerne (artikkelnr og ) gjør det mulig med en forbindelse via DALbuss mellom de digitale mikrofonstasjonene (DCS) eller den universelle grensesnittmodulen (UIM) og en styreenhet via fiberoptisk kabel. Den fiberoptiske forbindelsen øker den mulige linjelengden til opptil 2000 m sammenlignet med kobberkabler eller når den brukes i kombinasjon med slike kabler. De fiberoptiske omformerne kobles til mellom den digitale mikrofonstasjonen eller UIM-en og styreenheten og kobles til med patchekabler beregnet på formålet. Installasjon av den fiberoptiske omformeren (OIM artikkelnr ) finner sted på skapbakveggen på en 32,5 mm monteringsskinne. Strømmen leveres via patchekabelen til styreenheten. Den fiberoptiske omformeren (DCS-O artikkelnr ) kobles til den digitale mikrofonstasjonen eller UIMen via en patchekabel. Som følge av toveisdataforbindelsen trengs det to fiberoptiske kabler. En 24 V DC strømforsyning er påkrevd, plug-in-strømforsyning (artikkelnr ). OIM DCS-O Fig. 26: Fiberoptisk omformer og tilbehør DAL-grensesnitt til styreenhet DAL-grensesnitt til DCS/DCSF/UIM Tilkoblingspunkt for strømforsyning Dupleks SC-plugg for fiberoptisk kabel Strømforsyning (artikkelnr ) for fiberoptisk omformer (artikkelnr ) 41

42 Tilkobling Som følge av toveisdataforbindelsen trengs det to fiberoptiske kabler av typen multimodus 50/125 µm gradertindeksfiber, 62,5/125 µm gradertindeksfiber. Den fiberoptiske kabelen kan kobles til ved hjelp av kommersielt tilgjengelige plugger av typen dupleks SC. OIM DCS-O from control unit max. 10 m Fibre optics cable max m (Multimode) (Part No ) (Part No ) to DCS / UIM max. 10 m Power supply or via 24 V DC from system Fig. 1: Tilkobling fiberoptisk omformer Spesifikasjon fiberoptisk omformer Generelt Strømforsyning : 24 V DC Strømforbruk : Ca. 500 ma ved 24 V DC Omgivelsestemperatur : -5 C +55 C Oppbevaringstemperatur : -10 C +60 C Luftfuktighet : 15 % 90 % relativ fuktighet (ikke-kondenserende) Kabinett : Metall Farge : Grå, omtrent som RAL 7016 Vekt : Ca. 125 g Dimensjoner (B x H x D) : 115 x 55 x 25 mm Spesifikasjon : EN

43 12 Alternativer I prinsippet skiller man mellom to versjoner: en "frittstående" versjon og en "nettversjonen" for nettverkskompatibel drift. Nettverkskompatible apparater kan knyttes sammen via Ethernet med komponentene i VARIODYN D Fibersvitsj for Ethernet-ring (artikkelnr ) alternativ for Comprio/nett Fibersvitsjen kan brukes sammen med styreenhetene Comprio/nett (artikkelnr og ) til å lage et Ethernet-nettverk med ringtopologi. Som følge av ringstrukturen er nettverket fullstendig redundant, slik at hvis det oppstår et brudd i én fiberoptisk ledning, forblir kommunikasjon mulig via den andre siden av ringen. Videre er hver svitsj utstyrt med to driftsspenningsinnganger (24 V DC) og et relé for videreformidling av feilmeldinger. Fibersvitsj (artikkelnr ) egnet for flermodusfibre 50/125 µm og 62,5/125 µm. Fibersvitsj (artikkelnr ) egnet for flermodusfibre 9/125 µm og 10/125 µm. VARIODYN D1 Comprio PA VARIODYN D1 Comprio PA Fibre optic LAN VARIODYN D1 Comprio PA VARIODYN D1 Comprio PA Fig. 27: Fibersvitsj til Ethernet-sløyfe Egenskaper 6 Ethernet-tilkoblingspunkter Ett relé til videreformidling av feilmeldinger kontaktbelastning 24 V DC / 1 A 2 tilkoblingspunkter for fiberoptisk kabel med dupleks SC-plugg Garantert dataoverføring også ved brudd på ledning Spesifikasjon fibersvitsj Fibersvitsj (artikkelnr ) Fibersvitsj (artikkelnr ) Strømforbruk : 6 W Driftsspenning : V DC Dataoverføringshastighet : 14880/ bps (Ethernet / Fast Ethernet) Overføringsavstand : Maks 2 km (optisk fiber) Maks 30 km (optisk fiber) Omgivelsestemperatur : 0 C C Type beskyttelse : IP30 Dimensjoner (b x h x d) : 54 x 135 x 105 mm Spesifikasjon : EN Se produktkatalogen for talevarslingsanlegg for ytterligere tilbehør. 43

44 13 Nettbryterenhet (Main Switch Unit, MSU) Nettbryterenheten (artikkelnr ) brukes til å beskytte strømforsyningen til hver av VARIODYN D1- komponentene som er installert i et gulvskap. Opptil tre komponenter kan kobles til en MSU. Hver av de tre forbindelsene kan motta en strøm på maks 18 A. Overstrømsbryteren (per forbindelse) blir automatisk utløst hvis det oppstår overstrøm, men kan også brukes til manuelt å slå av og på 230 V- strømforsyningen. Hvis det er en nettspenning til stede og sikringen slås på, vil den respektive indikatorlampen lyse grønt Fig. 28: Frontoppriss av nettbryterenheten (MSU) Se betjeningsveiledningen (artikkelnr HO.GB0) for ytterligere informasjon om indikatorene Fig. 29: Bakriss av nettbryterenheten (MSU) // Tilkobling av de enkelte (maks 3) strømforsyningsfasene L1/L2 og L3. Maks ledningstverrsnitt på 4 mm² (bøyelig) eller 6 mm² (ubøyelig). Vernejordlederen (PE) og den nøytrale lederen (N) må alltid være tilkoblet. Opptil 4 komponenter kan etter behov kobles til terminalene 2, 3 og 4. Disse terminalene kan ha enpolet bryter og sikringene anordnet på forsiden. Potensialfrie bryterkontakter for aktivering av eksterne apparater for fjernvisning av koblingsstatus for den tilhørende overstrømsbryteren. Maks ledningstverrsnitt 2,5 mm² RJ45-kontakt Ethernet-forbindelse til styreenhet Ethernet-forbindelsen på baksiden er koblet til Ethernet-forbindelsen på forsiden (for direkte tilkobling av service-pc-en på forsiden av MSU-en). 44

45 CONTACTS CONTACTS CONTACTS MAINS max. 3 x 18A Installasjonsveiledning VARIODYN D1 L1-L3, N, PE L1 L2 L3 N PE Tilkobling av 230 V AC merkespenning L1/L2/L3 og N/PE. L1 N PE - Fx/Lx, Fx/N, Fx/PE F1/L1 F1/N F1/PE Opptil 4 komponenter kan kobles til de tre tilkoblingsterminalene (fasene). Hver fase er beskyttet av en egen overstrømsbryter. IECnettstikkontakten på forsiden blir også forsynt via fase 1 (L1). Alle 3 faser kan brytes individuelt via bryterne på forsiden. Bryterkontakter max. 250V / 4A AUX L1 AUX L2 AUX L3 Bryterkontaktene (AUX L1, L2, L3) er tildelt overstrømsbryterne (L1, L2, L3) på forsiden. Hver bryterkontakt blir aktivert når den tilhørende overstrømsbryteren blir koblet ut. Når den slås av, blir kontakt 1 koblet til kontakt 2; når den slås på, blir kontakt 1 koblet til kontakt AUX L1 AUX L2 AUX L3 Eksempel med overstrømsbryter 2 (bryterkontakt AUX L2) Overstrømsvernkontakt slått av Kontrollkontakter lukket AUX L1 AUX L2 AUX L3 Slått på: kontakt 1 med kontakt 3 ETHERNET RJ45-kontakt Ethernet-forbindelse til DOM ETHERNET 45

46 Tilkobling nettbryterenhet (MSU) DOM og PA 1. Koble 230 V AC-merkespenningen / nødstrømforsyningen til terminalblokken på MSU-en. Vernejordlederen (PE) og den nøytrale lederen (N) må alltid være tilkoblet. 2. Koble den prefabrikkerte strømledningen til terminalblokken på MSU-en og til IEC-nettstikkontakten på baksiden av DOM-en. 3. Hvis man skal koble en effektforsterker (PA) til MSU-en, må man koble en prefabrikkert strømledning til terminalblokken på MSU-en og til IEC-nettstikkontakten på forsterkeren. 4. Bruk en patchekabel kat. 5 (gul) til å koble sammen ETHERNET-tilkoblingspunktet på MSU-en og DOM-en. 5. Hvis man skal koble til en andre effektforsterker (PA), må man koble en prefabrikkert strømledning til den ledige terminalblokken på MSU-en og til IEC-nettstikkontakten på effektforsterkeren. DOM 2 MSU PA PA Fig. 30: Eksempel på sammenkobling av en MSU og tre apparater (DOM + 2 PA) 46

47 Spesifikasjon MSU Beskyttelse med termosikring Merkestrøm : 18 A Indikatorlampe : 230 V AC Levetid : koblingssykluser Deaktivering : Enpolet Holdespenning : Prøvespenning 3000 V AC Isolasjonsmotstand : >100 MΩ (500 V DC) Koblingskapasitet Icn : 150 A Godkjenninger/sertifiseringer : VDE, Semko (EN 60934) 240 V AC, 28 V DC BV, LroS 250 V AC, 28 V DC UL, CSA 250 V AC, 50 V DC Hjelpekontakter Merkespenning : 250 V AC Merkestrøm : Maks 4 A ved 250 V AC Holdespenning : Prøvespenning 3000 V AC Isolasjonsmotstand : > 100 MΩ (500 V DC) Generelle spesifikasjoner Omgivelsestemperatur : - 5 C + 55 C Oppbevaringstemperatur : - 10 C + 60 C Fuktighet : 15 % 90 % relativ fuktighet (ikke-kondenserende) Kabinett : Metall Farge : Grå, omtrent som RAL 7016 Vekt : Ca. 4,2 kg Dimensjoner (B x H x D) : 483 x 44 x 345 mm (1 HE) Spesifikasjon : EN

48 13.2 Universell grensesnittmodul (Universal Interface Module, UIM) Den universelle grensesnittmodulen (artikkelnr ) er VARIODYN D1-systemets grensesnittmodul for en forbindelse mellom to analoge lydinnganger, to analoge lydutganger og 48 styrekontakter. UIM-en kobles til den digitale utgangsmodulen (DOM) via DAL-bussen og blir også forsynt med den nødvendige driftsstrømmen via denne forbindelsen. Fig. 31: Frontoppriss av den universelle grensesnittmodulen (UIM) Se betjeningsveiledningen for ytterligere informasjon om LED-indikatorene Fig. 32: Bakriss av den universelle grensesnittmodulen (UIM) 48 styrekontakter (kan programmeres individuelt som innganger eller utganger), maks ledningstverrsnitt 1,5 mm² To analoge lydutganger OUTPUT 1 / OUTPUT 2 XLR pinne 1: Skjerming XLR pinne 2: Toneledning a To analoge lydinnganger INTPUT 1 / INTPUT 2 XLR pinne 3: Toneledning b Tilkobling av DAL-bussen Digital utgangsmodul (DOM) Ikke brukt! 48

49 DIGITAL I/O DIGITAL I/O 3K3 DIGITAL I/O DIGITAL I/O Installasjonsveiledning VARIODYN D1 Styrekontakter (innganger/utganger) De 48 styrekontaktene (digitale innganger/utganger) kan brukes til å styre komponentene i et talevarslingsanlegg eller til tilkobling til andre systemer, som for eksempel en brannalarmsentral. Hver styrekontakt konfigureres til å være enten inngang eller utgang. Referansepotensialet for styrekontaktene er tilgjengelig på de fire jordingsterminalene. Kontaktene er også egnet til overvåking av den tilkoblede linjen med hensyn til kortslutning eller linjeavbrudd. Kabel for skapbakvegg UIM (artikkelnr ), (tilleggsutstyr) Prefabrikkert kabling fra styrekontaktene til skapbakveggen; per UIM maks 1 stk. Koblingsskjema over inngangene (eksempel) GND GND Inngang med bryterkontakt Inngangen veksles til jord og kobles ut ved at man lukker den eksterne, potensialfrie kontakten. GND GND ext. device without monitoring 2 R1 R2 680 ext. device with End-of-Line monitoring Inngang med linjeovervåking "Linjeovervåkingsfunksjonen" kan aktiveres i konfigurasjonen for styringsutgangene 41 til 48. Da blir den tilkoblede linjen overvåket med hensyn til brudd på ledning og kortslutning. Tilkobling til eksterne overvåkingsmotstander (R1/R2) er påkrevd for denne funksjonen. Koblingsskjema over utgangene GND GND GND GND ext. device En aktiv utgang veksler til 0 V / jord. Utløsning av et eksternt apparat (+24 V DC) strømforbruk maks 50 ma. + 0 V / GND + U B power supply 49

Produktkatalog 2015. VAPA System VARIODYN

Produktkatalog 2015. VAPA System VARIODYN Produktkatalog 2015 VAPA System VARIODYN 1 Talevarslingssystem Variodyn - komplett system for talevarsling ved brannalarm og andre typer trusler Selektiv informasjon Sikker evakuering Utvidet funksjonalitet

Detaljer

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work GE Consumer & Industrial Power Protection Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning Metric AS LP 33 Serie 10 20 30 kva 400 VAC CE / Serie 4 Produsert av: GE Consumer & Industrial SA General Electric Company

Detaljer

Brukermanual MX 43. Digital og analog målingsenhet. Kontrollversjon nr. 2 den 14. juni 2007. Part Number: NPM43NV Revision: H

Brukermanual MX 43. Digital og analog målingsenhet. Kontrollversjon nr. 2 den 14. juni 2007. Part Number: NPM43NV Revision: H Kontrollversjon nr. 2 den 14. juni 2007 po Brukermanual MX 43 Digital og analog målingsenhet Part Number: NPM43NV Revision: H Opphavsrett 2013 av Oldham S.A.S. Alle rettigheter forbeholdt. Ingen reproduksjon

Detaljer

Liebert GXT3 230V, 5000 10 000VA

Liebert GXT3 230V, 5000 10 000VA Vekselstrøm for Business-Critical Continuity Liebert GXT3 230V, 5000 10 000VA Bruksanvisning INNHOLDSFORTEGNELSE VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER..............................................1 LAGRE DISSE

Detaljer

Liebert GXT3 UPS-enhet 230 V 700 3000 VA

Liebert GXT3 UPS-enhet 230 V 700 3000 VA Vekselstrøm For Business-Critical Continuity Liebert GXT3 UPS-enhet 230 V 700 3000 VA Brukermanual INNHOLD VIKTIGE SIKKERHETSFORHOLDSREGLER.............................................1 TA VARE PÅ DISSE

Detaljer

Brukerveiledning UR3/CB3. Oversettelse av de originale instruksjonene (no)

Brukerveiledning UR3/CB3. Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Brukerveiledning UR3/CB3 Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Brukerveiledning UR3/CB3 Versjon 3.1 (rev. 17782) Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Serienummer UR3: Serienummer

Detaljer

Brukerveiledning UR5/CB3. Oversettelse av de originale instruksjonene (no)

Brukerveiledning UR5/CB3. Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Brukerveiledning UR5/CB3 Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Brukerveiledning UR5/CB3 Euromap67 Versjon 3.1 (rev. 18026) Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Serienummer UR5:

Detaljer

Brukerveiledning UR10/CB3. Oversettelse av de originale instruksjonene (no)

Brukerveiledning UR10/CB3. Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Brukerveiledning UR10/CB3 Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Brukerveiledning UR10/CB3 Euromap67 Versjon 3.0 (rev. 15965) Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Serienummer UR10:

Detaljer

UPS 700-1000 - 1500-2000 - 3000 VA

UPS 700-1000 - 1500-2000 - 3000 VA GE Consumer & Industrial Brukerhåndbok Digital Energy Avbruddsfri strømforsyning (UPS) On-line VH Series UPS 700-1000 - 1500-2000 - 3000 VA GE Consumer & Industrial SA General Electric Company CH 6595

Detaljer

Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E

Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E N Monterings- og driftsveiledning 2 110 034-Ed.01 N-PDF-2010-04-Wilo AUX L H IN2 GND IN1 GND +24V Ext. off MP 10V/20mA DDG Fig. 1: IF-Modul Fig. 2: Fig. 3: M16 M12

Detaljer

AVBRUDDSFRI STRØMFORSYNING

AVBRUDDSFRI STRØMFORSYNING BRUKERHÅNDBOK AVBRUDDSFRI STRØMFORSYNING LanPro 11 3-5-6-8-10 kva Metric Power Systems Telefon: 22 76 40 00 Telefax: 22 76 40 50 Website www.metric.no LanPro UPS Technology for the Digital World. ver 2.0

Detaljer

Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200. 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08

Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200. 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08 Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08 COPYRIGHT Denne publikasjonen, eller deler av den, må ikke reproduseres i noen som helst form eller på noen som

Detaljer

MELDING TIL INSTALLATØR

MELDING TIL INSTALLATØR POWERMAX Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon Installasjonsveiledning INNHOLD 1. INTRODUKSJON...2 2. SPESIFIKASJONER...2 2. 1 Generelle Data...2 2. 2 RF Seksjon...2 2. 3 Tekniske Data...2 2. 4 Kommunikasjon...3

Detaljer

2X-serien Installasjonsmanual

2X-serien Installasjonsmanual 2X-serien Installasjonsmanual P/N 00-3250-501-0005-04 ISS 04MAY15 Opphavsrett Varemerker og patenter Produsent Versjon Sertifisering EU-direktiver Kontaktinformasjon 2015 UTC Fire & Security. Alle rettigheter

Detaljer

Betjeningsveiledning RCMS460 og RCMS490

Betjeningsveiledning RCMS460 og RCMS490 Betjeningsveiledning RCMS460 og RCMS490 Jordfeilovervåkere Software-Version: D233 V2.10 / D256 V2.10 Power in electrical safety TGH1393no/04.2007 Dipl.-Ing. W. Bender GmbH & Co.KG Londorfer Str. 65 35305

Detaljer

Høyeffektiv varmepumpe. Calio. Drifts-/monteringsveiledning

Høyeffektiv varmepumpe. Calio. Drifts-/monteringsveiledning Høyeffektiv varmepumpe Calio Drifts-/monteringsveiledning Trykkested Drifts-/monteringsveiledning Calio Original betjeningsveiledning Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet i dette dokumentet kan ikke

Detaljer

Bewator Entro Installasjonsmanual

Bewator Entro Installasjonsmanual Bewator Entro Installasjonsmanual NO A Siemens Business Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering av Bewator Entro bruksanvisning er bare tillatt etter skriftlig avtale med Bewator. Bewator forbeholder

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

Thermo Scientific Excelsior AS Brukermanual A82310100 Utgave 6

Thermo Scientific Excelsior AS Brukermanual A82310100 Utgave 6 Thermo Scientific Excelsior AS Brukermanual A82310100 Utgave 6 Informasjon om selskapet Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Ettertrykk forbudt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo Fisher Scientific)

Detaljer

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUKERHÅNDBOK BIOENERGI- OG SANITÆRSYSTEMER Roth Nordic AS Postboks 20 1306 Bærum Postterminal Telefon +47 67 57 54 00 Fax +47 67 57 54 09 Mail service@roth-nordic.no

Detaljer

Installasjons- og brukermanual. FirePro. Automatisk brannslukkesystem for båt

Installasjons- og brukermanual. FirePro. Automatisk brannslukkesystem for båt FirePro Automatisk brannslukkesystem for båt BVS Brannvernsystemer AS - Ryfylkegaten22 N-4014 Stavanger Side 1 av 46 Innhold Bruksanvisning...4 Ved Brann...4 Ved Alarm...4 Ved Feil...4 Alarmer...5 Generelt...5

Detaljer

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUKERHÅNDBOK BIOENERGI- OG SANITÆRSYSTEMER Roth Nordic AS Postboks 20 1306 Bærum Postterminal Telefon +47 67 57 54 00 Fax +47 67 57 54 09 Mail service@roth-nordic.no

Detaljer

Leica ASP300 S. Automatisk, vakuumbasert. Advanced Smart Prosessor

Leica ASP300 S. Automatisk, vakuumbasert. Advanced Smart Prosessor Leica ASP300 S Advanced Smart Prosessor Automatisk, vakuumbasert vevsprosessor Brukerhåndbok Leica ASP300 S V1.2 Norsk - 01/2008 Denne brukerhåndboken skal oppbevares sammen med maskinen. Les nøye gjennom

Detaljer

Høyeffektiv varmepumpe. Calio. Drifts-/monteringsveiledning

Høyeffektiv varmepumpe. Calio. Drifts-/monteringsveiledning Høyeffektiv varmepumpe Calio Drifts-/monteringsveiledning Trykkested Drifts-/monteringsveiledning Calio Original betjeningsveiledning KSB Aktiengesellschaft Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet i dette

Detaljer

Leica ST5020. Multistainer. Instruksjonshefte. Leica ST 5020

Leica ST5020. Multistainer. Instruksjonshefte. Leica ST 5020 Leica ST 5020 Multistainer Instruksjonshefte Leica ST5020 V1.7 Norsk 08/2009 Denne brukerhåndboken skal oppbevares sammen med apparatet. Les brukerhåndboken nøye før du tar i bruk apparatet. VIKTIG MERKNAD

Detaljer

Produktkatalog. Brannalarm. Presentasjonssystemer

Produktkatalog. Brannalarm. Presentasjonssystemer Produktkatalog Brannalarm Presentasjonssystemer 2 Honeywell Life Safety produktkatalog - nordisk versjon nov 204 Innhold Adresserbare systemer - Delta Konvensjonelle systemer 2 Spesialdeteksjon 3 Aspirasjon

Detaljer

Leica Rugby 610. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Norsk

Leica Rugby 610. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Norsk Leica Rugby 610 Brukerhåndbok Versjon 1.0 Norsk Innledning Anskaffelse Gratulerer med kjøpet av et Leica roterende laserinstrument. Denne håndboka inneholder viktige sikkerhetsanvisninger samt instruksjoner

Detaljer

Plena Easy Line Mixer. Installasjons- og brukerveiledning PLE-10M2-EU

Plena Easy Line Mixer. Installasjons- og brukerveiledning PLE-10M2-EU Plena Easy Line Mixer no Installasjons- og brukerveiledning PLE-10M2-EU Plena Easy Line Mixer Installasjons- og brukerveiledning Viktige beskyttelsestiltak no 2 Viktige beskyttelsestiltak Varsler på apparatet

Detaljer

ED 100LE DORMA ED 100LE. LowEnergy 1.3. Monteringsanvisning

ED 100LE DORMA ED 100LE. LowEnergy 1.3. Monteringsanvisning LowEnergy 1.3 Monteringsanvisning Innhold Page 1. Sikkerhetsinformasjon 3 2. Planlegging før installasjon 4 3. Tekniske spesifikasjoner 4-5 4. Oppbygging 6 5. Tilbehør 7 6. Montering med glideskinne, kort

Detaljer

Installasjonshåndbok AutroSense Micra 100. 116-P-ASMICRA100/DN, rev. B, 2010-02-04

Installasjonshåndbok AutroSense Micra 100. 116-P-ASMICRA100/DN, rev. B, 2010-02-04 Installasjonshåndbok AutroSense Micra 100 116-P-ASMICRA100/DN, rev. B, 2010-02-04 COPYRIGHT Denne publikasjonen, eller deler av den, må ikke reproduseres i noen som helst form eller på noen som helst måte

Detaljer