Formannskapets møte 9. november 2011.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Formannskapets møte 9. november 2011."

Transkript

1 Formannskapets møte 9. november Formannskapets fellesforslag til foreløpig saldering av budsjettet, og ønske om ytterligere eller alternative tiltak/konsekvensbeskrivelser fra rådmann og enheter; Salderingsbehov i utgangspunktet var kr ,- Fra formannskapsmøte 26. oktober ble denne utfordringen redusert med kr ,-, slik at utfordringen til møtet den 2. november var redusert til kr ,-. 1. Reduserte driftsutgifter og/eller inntektsøkninger: SUM SA Digitale politikere Ikt-drift Fellesutg. Leie og kontingenter Kurs personal Skolekoordinator Skatterådgiver Restsalderingerutfordring reduksjoner Kirke Grunnskole Reduksjon delingstimer alle skoler VO Reduksjon i stilling (95000) TBH Reduksjon vikarbruk DBH utsette oppstart Øygardsjordet Reduksjon vikarbruk Utsette 1/2 styrer til NBH Vikarbruk Barnehagene Økt foreldrebetaling (alle bhg) Skoleskyss Redusert takst KULSK Skolekorps dirigentressurs -3% Fjerne ubrukt messingressurs Økt pris elevbetaling Økt pris dirigent voksenkor og korps NAV Uttak av disponeringsgevinster F/H Fryse tiltaksarbeider barnevern Redusere Hov Nordre Psykolog halvårsvirkning

2 Prosjektstilling samhandlingsreform (*) Samordningeffekter Reduksjon kjøp av institusjonspl BV OR Feilbudsjettering (1) Betaling for kaffemåltid (2) Redusere kjøkkendrift Korsvold (5) Fjerne aktivitørstillinger Landmo (6) Omorg dagsenter Miljøarbtj (7) Fag og kvalitetsutviklerstilling (8) Samordningseffekter TDE Bruk av vedlikeholdsford i drift Uttak fra ENØK-tiltak Kostnad farlig avfall til leger Tilskudd/vintervedlh private veg (*) Privatisere komm veger uten kirke og VA (*) Økt refusjon Quales Sette brøytestikke selv Kutte et årsverk vaktmestertj/vedlikeh Avtale vaktselskap (*) Redusere sykevikar renhold Prisøkning ved fra vedgruppa PLN KUL Bibliotekt 50 % (*) Salderingen for budsjett 2012 innebærer at disse tiltakene finansieres med bruk av fond. Restsalderingsbehov, etter omregning av MVA-kompensasjon (som følge av investeringsbudsjett) (kr ,-), reduksjon av lønnspott (kr ,-) og forventninger om skjønnsmidler til barnevern (kr ,-) er kr ,-. Særskilte merknader fra formannskapet vedr drift: - Differensiert foreldrebetaling ut over 8 ¼ time ((dvs 9 ¼ (kr 300,-) og 10 ¼ (kr 600,-)) utredes videre med tanke på inntektspotensialet, og innføres fra neste barnehageår. Redusert åpningstid i noen barnehager utredes. SVARES OPP I SVAR 1. - Barnehagegarantien revideres: Rett til barnehageplass gis fra fylte 1 år, og siste oppstartstidspunkt i barnehageåret reguleres til for eksempel 30. april. Barnehagegarantien tas opp til revisjon på nyåret, og blir gjeldende fra neste opptak. - Logoped, mulighet for refusjoner fra NAV avklares. SVARES OPP I SVAR 2. - Dagtilbud for demente (lovkrav etter hvert), muligheter for å søke på prosjektmidler avklares. SVARES OPP I SVAR 3. - Kulturskolen og Prosjekt Ekte Landsbyliv avklarer muligheten for videreføring av bandklinikken. SVARES OPP I SVAR 4. - Konsekvenser vedr reduksjoner kjøkkendrift Korsvold utdypes. SVARES OPP I SVAR 5. - Revidert vedlikeholdsplan kirke og eiendommer legges frem 9. november. SVARES OPP I SVAR 6.

3 - OR synliggjør ev alternative måter å organisere aktivitørtilbudet på, etter 50 % stillingsreduksjon. SVARES OPP I SVAR 7. - Rådmannen legger frem forslag til resterende saldering av budsjettet, med konsekvenser. 2. Formannskapets fellesforslag til investeringsbudsjett 2012: Tiltak HPL Formidlingslån/startlån til videre utlån HPL Generell IKTopprustning Bygging av kommunale idrettsanlegg og nærmiljøanlegg Vedlikeholdsplan for kirke og eiendom Damptiner (til tining av is i stikkrenner) 250 Forprosjekt fortau Sollisvingen 200 Fortau Landmovegen fra Gamlevegen til Rudsgata 800 Inventar brann og driftsstasjon omlegging vann og avløpsanlegg i forbindelse med bygging av FV-250 stormark-holmenjordet Nytt nødnett-utstyr 300 Ombygging av veg nedre del av Nybakktåje Opprusting kommunale veger og bygg Renovering av 4. etg Rådhuset Utvidelse tomtefelt Elverom - opparbeidelse av veg, vann og avløp Dokka kulturstasjon Utbygging Furulund barnehage Utomhus skoleområder Torpa og Dokka 400 Utskifting av kjøretøy og utstyr TDE Permanent barnehage Øygardsjordet Nye pumper i eksisterende fyringsanlegg i Dokkahallen 250 SD (Sentral Driftstyrings)-anlegg for DBS 500 Ventilasjonsanlegg i Dokkahallen Nytt elektronisk låsesystem på Landmo 450 Sopemaskin 800 IT system for å ivareta informasjonssikkerhet (skole,bhg,fh) 170 Utskifting av gamle telefoniløsninger og overgang til mer IP-telefoni Utskifting av arkivskap og flytting av arkivrom for sikker sone 789 Utbedring infrastruktur og strøm for data/telefon og el-utstyr Korsvold 325 Makuleringsmaskin 188 Lokaler for ergo- og fysioterapitjenesten Opprusting av utelekeplasser Solheim og Lundhaug 300 Kirke: Lynvernanlegg Nordsinni 200 Oppvarming/nye ovner Åmot 500 Lynvernanlegg - Franklin (som Lunde) Åmot 250 Lynvernanlegg - Franklin (som Lunde) Østsinni kirke 150 Lynvernanlegg - Franklin (som Lunde), Vølstad 100

4 Lynvernanlegg - Franklin (som Lunde), Kinn 100 Lynvernanlegg - Franklin (som Lunde), Haugner 150 Tiltak selvkostområdene: HPL Kabelvogn grunnvannspumper 200 HPL FDV-modul Guard 200 HPL Renseanlegg / Riisby Rene innløpsprøver Dokka renseanlegg 200 Ledningsnettrehabilitering Renovere Riisby renseanlegg Renovere vannverk Torpa Sonevannmålere Dokka Tilknytning Randsoner Nytt UV-anlegg Dokka vannverk SUM Særskilte merknader fra formannskapet vedr investeringer: - Det legges frem enn oversikt over tidligere og nye investeringsprosjekter. SVARES OPP I SVAR 8. - Skolens IKT plan (UTKAST) legges frem den 9. november. SVARES OPP I SVAR 9. - IP-telefoni: Det legges frem en vurdering av nødvendig utskiftingstakt for gamle telefonsentraler. SVARES OPP I SVAR ENØK-tiltak, der det er lagt inn en gevinst (innsparing) i strømforbruket i driften, prioriteres. SVARES OPP I SVAR Brøytestikkesettemaskin kjøpes. SVARES OPP I SVAR Markedsføring (skilt) settes opp, med informasjon om ledige, men ennå ikke opparbeidede tomter i Elverom boligfelt, Torpa. Det utredes om delvis/etappevis utbygging av byggefeltet (veg, infrastruktur etc.) er å anbefale. - Uteområdene skolene, Dokka og Torpa: Ut fra reguleringsplanene/tiltaksbehov, hva kan gjennomføres innenfor en ramme på ,- 2012, og ,- i planperioden fra 2013 til SVARES OPP I SVAR 13. RÅDMANNENS VURDERINGER: Rådmannen ønsker å kommentere noen punkter særskilt i forbindelse med formannskapets salderingsforslag fra budsjettseminaret. Barnehagene fikk i budsjettsalderingen noen økte utfordringer. Dette ble spesifisert til kr ,- ved hver av enhetene Torpa barnehage og Dokka barnehage, mens Nordsinni barnehage fikk sin salderingsutfordring redusert til kr ,-. Rådmannen er av den oppfatning at barnehagene i Nordre Land drives veldig effektivt. Dette kan understøttes av Kostra-tall. Rådmannen vil derfor anbefale at salderingsforslaget for hver av barnehagene reduseres med kr ,-, til henholdsvis kr ,-/ ,-/50.000,-.

5 Videre vil rådmannen påpeke at tilsyn fra Fylkesmannen av juni 2010, avholdt i Dokka barnehage, gav et pålegg / avvik på forholdet med styrerressurs. Avviket går på Nordre Land kommune sikrer ikke at styrer i barnehagene ivaretar kravet til deltakelse og tilstedeværelse i barnehagens hverdagsliv for å kunne utøve pedagogisk og administrativ ledelse iht. lovens krav. Dette avviket ble lukket ved at det ble vedtatt en ny styrerstilling i 50 % (kombinert med barnehagekoordinator). Denne 50 % styrerstillingen er tatt inn i salderingsforslaget til Dokka barnehage, med kr ,- der det foreslås at denne kan holdes vakant fram til august Dette mener rådmannen ikke er akseptabelt, da dette er å gå tilbake på tiltak for å lukke Fylkesmannens avvik. Ideelt sett burde denne stillingen økes til en 100 % stilling (fra 2012) (jfr sjekkliste nr. 16 i formannskapets arbeidsperm) noe som ville innebære en tilleggsbevilgning til Dokka barnehage på kr ,-. Med den salderingsutfordring som nå er for budsjett 2012, vil imidlertid ikke rådmannen foreslå mer enn at styrerstillingen ikke salderes fra jan-aug 2012, men at barnehagen kan ansette denne 50 % styreren og lukke avviket fra Fylkesmannen. Grunnskolene fikk i budsjettsalderingen en salderingsutfordring på kr ,-. Denne utfordringen er gitt parallelt med at grunnlagsdokumentet sier at det skal satses på innholdet i skolen, og det er skapt forventninger om at skolen er et satsingsområde gjennom den nylige vedtatte kommunedelplanen for Nordre Land-skolen. Videre har formannskapet blitt kjent med grunnskolens resultater i kommunebarometeret. Rådmannen er av den formening at heller ikke grunnskolen kan skjermes helt i salderingen av budsjettet for 2012, men mener at salderingsutfordringen bør reduseres med kr ,-. Rådmannen ønsker samtidig å utfordre enhetslederne for grunnskolen til å vurdere om noe av salderingsutfordringen kan gjennomføres på andre måter enn nødvendigvis gjennom reduksjon av delingstimer. Tilsvar til formannskapets innspill fra 2-3. november 2011: SVAR 1: Rådmannens sjekkliste for nye tiltak /tiltak redusert i forbindelse med budsjettprosessen. Beskriv tiltaket for økte inntekter. Gradert foreldrebetaling ut over full plass; dvs 9 ¼ (kr 300,-) og 10 ¼ (kr 600,-)) utredes videre med tanke på inntektspotensialet, og innføres fra neste barnehageår. Redusert åpningstid i noen barnehager utredes. Beskriv konsekvensene. a. Personellmessig; mer administrasjon med bringing og henting kontroll av oppholdstid. Mer hektisk i bringe/hentesituasjon, og dette vil ha konsekvenser for samarbeidet hjem/barnehage. b. Faglig Lov om barnehager 1 (forskrift) Forskrift om foreldrebetaling i barnehager:

6 Def. heldagsplass; med heldagstilbud menes avtalt ukentlig oppholdstid på 41 timer el mer (8 ¼ time pr dag). 4 i forskriften til Lov om barnehager; unntak - Mulighet for å gå utover maksimalgrensen. a) barnehagen ellers vil bli nedlagt av økonomiske årsaker eller b) kvaliteten på barnehagetilbudet ellers vil rammes c.økonomiske konsekvenser: Utvidelse fra 8 ¼ time til 9 ¼ time pr dag vil gi følgende økonomiske konsekvenser; Forutsetninger for tabellen; - alle barn som her benytter seg av 9 ¼ timer pr dag - har 4 eller 5 dagers tilbud. Antall barn som benytter de ulike tilbudene er tatt ut i fra skjønn, og er ikke kvalitetssikret i barnehagesystemet. - barna benytter 9 ¼ timer som en permanent ordning, og de fortsetter ordningen etter økning i brukerbetalingen - ingen barn benytter i dag 10 timer som en permanent ordning. - tabellen gir oversikt over økte inntekter for et helt barnehageår dvs. 11 måneder Oversikt over gradert brukerbetaling etter endring: Oppholdstid 2 dager 3 dager 4 dager 5 dager 8 ¼ 969,- 1454,- 1938,- 2330,- 9 ¼ 1089,- 1634,- 2178,- 2630,- Barnehage Antall barn pr. dato som benytter mer enn 8 ¼ t pr dag 4 dg 9 ¼ t 5 dg 9 ¼ t Utgjør økte inntekter Kr. Dokka Nordsinni Torpa Tiltaket vil kunne gjennomføres fra på bakgrunn av enkeltvedtak for hvert barn for barnehageåret Utbyttet for 2012 vil derfor være 5/12 av inntektene i tabellen. Økonomiske konsekvenser for brukeren; foreldrebetaling for en 5 dagers plass ( opphold på 9 ¼ t) vil øke fra kr 2330 til kr pr mnd. Det betyr et vesentlig dyrere og mindre fleksibelt barnehagetilbud for brukeren. SVAR 2: Logoped: Når det gjelder finansiering/refusjon fra NAV så er det slik at personer som har behov for behandling av logoped kan søke om å få dette dekket via NAV. Det er da nødvendig med legehenvisning og en dokumentasjon fra kommunen om at kommunen ikke kan dekke denne behandlingen selv (dvs ikke har logoped ansatt). Dette sendes til NAV som avgjør søknaden. Selv om en slik søknad blir innvilget betyr det ikke at behandling umiddelbart blir iverksatt. Det er da avgjørende å finne en logoped som kan ta på seg dette arbeidet, og det er svært lite logopeder som er selvstendig næringsdrivende og kan ta på seg dette arbeidet. Det kan også

7 bli lenge mellom timene de har hos logoped, og det vil også for mange bli en reise i tillegg for å komme til logopeden (reise som kommunen må betale for). Når det gjelder f.eks barn som har behov for noe oppfølging for å rette opp i språklyder, blir dette en svært lang og kronglete vei å gå. Ved å ha en logoped i kommunen, vil slike vansker raskt kunne tas tak i og rettes opp uten den lange veien om alt papirarbeidet. Ved å ha logoped i kommunen kan barn og voksne raskt få den hjelpen de trenger, og behovet for hjelp seinere vil avta. Voksne som får et behov for logopedhjelp etter f.eks slag, har behov for å komme i gang raskt med opptrening. Å gå denne lange veien om søknader og problemer med å få tak i logoped fører til at de den første opptreningsfasen ikke får nødvendig hjelp, noe som kan føre til at de ikke oppnår det funksjonsnivået de optimalt kunne fått. Laila Gladbakke. SVAR 3: Dagtilbud for demente (lovkrav etter hvert), muligheter for å søke på prosjektmidler avklares. Beskriv konsekvensene: Økonomisk: Det er gjennom statsbudsjettet signalisert at det skal være øremerkede midler til oppstart av dagsenter for demente. Disse midlene skal kunne søkes på. Prosjektleder for samhandlingsreformen har jevnlig sett etter om disse midlene er utlyst, uten å finne dem. Midlene skal imidlertid ikke gå til lønn til ansatte. Disse midlene har kommet over rammene til kommunen. Pr. i dag har vi dagsenter i kjelleren på Landmo. Denne deles med Psykisk helse. For å kunne øke dagsenterdrift for demente her, må det finnes andre lokaler for dagsenter psykisk helse. Det ble i ønsker for nye tiltak 2012 lagt inn en økning på dagsenter med to dager. Disse plassene skulle dedikeres demente. Det trengs da ressurser tilsvarende 0,8 årsverk til å ta disse dagene. Dette er ikke blitt prioritert som nye tiltak fra rådmannen i budsjettprosessen. Utfylt av: Kjetil Holmen SVAR 4: Fra Kulturskolen: Jeg regner med at bandklinikken kan videreføres i eksisterende form innenfor kulturskolens rammer selv om vi må kutte 5 %. Vi har til nå ikke fått midler fra Ekte landsbyliv. En styrking av bandklinikken vil neppe skje innen kulturskolens egne rammer (det forutsetter ansettelse av gitarlærer), men jeg regner med at vi kan fortsette med dagens opplegg. Grunnen til en litt uklar formulering skylles at jeg er noe usikker på lærersitasjonen kommende skoleår. Her er det andre momenter som teller mer enn penger.

8 Mitt primærønske er at Bandklinikken lokaliseres til kulturskolens lokaler ved Dokka ungdomsskole. Dokka kulturstasjon er mest interessant for oss i forhold til arrangementer og konserter. I det daglige er nærheten til skolene mye viktigere. Begrunnelse Bedre utnyttelse av instrumentparken. Færre undervisningssteder for læreren (som sannsynligvis også vil være tilknyttet kulturskolen i forhold til annen type undervisning). Lettere for meg som leder å følge opp bandklinikklæreren faglig og på annen måte. Lærer og elever blir en del av det øvrige miljøet på kulturskolen. Mulighet for å starte undervisning rett etter skoletid. Fra Ekte Landsbyliv v/ Stine Røen Hvis innspillet er ment som at prosjektet Ekte Landsbyliv skal finansiere bandklinikken er ikke det ønskelig, men at bandklinikken kan lokaliseres på Dokka Kulturstasjon når den realiseres er en mulighet som bør vurderes. Det er imidlertid ikke satt av penger for neste års budsjett til rehabilitering av bygningene på Dokka Kulturstasjon, så det ligger litt frem i tid. Hvis bandklinikken skal samordnes med prosjektet Ekte Landsbyliv, må det være i forhold til enketstående tiltak/arrangementer, hvor prosjektet kanskje kan bidra med noe finansiering. Prosjektmidlene bør ikke brukes til å finansiere et fast tilbud i kulturskolen. SVAR 5: Konsekvenser vedr reduksjoner (til rest 100 % stilling) ved kjøkkendrift Korsvold utdypes Beskriv konsekvensene: Personellmessig: Vil ikke få personalmessige konsekvenser ut over at det må flyttes personell fra Torpa til Dokka. Faglig: Vil bli svært begrenset kantinedrift for de ansatte. Det er pr i dag åpen kantine med et relativt godt utvalg. Det vil ikke være mulig å opprettholde dette. Det vil bli mer lignende buffet med mat og pålegg. Det vil heller ikke bli mulig å komme inn utenfra å kjøpe mat. Det vil ikke bli mulig å opprettholde dagens tilbud med at lag og foreninger kan bestille kake og kaffe. Det er også mulig at noe catering fra Landmo vil bli borte, men dette vil sannsynligvis ikke gi det store inntektstapet. Mer av ansvaret for servering og tilberedning av måltider vil bli lagt til pleiepersonalet. Det vil ikke bli mulig å få ønskekost for beboerne, unntatt de med sykdom er som krever diett. Pr. i dag får de beboerne som ikke liker maten som blir servert tilbud om noe annet. Dette vil ikke være mulig ved omlegging. Konsekvensen kan også være at brødmat må smøres enten på beboernes leilighet, eller at det blir gjort samlet ved bordene. Det kan være et faglig poeng at beboerne selv smører sin mat for å opprettholde egne funksjoner. Dette er avhengig av beboernes helsetilstand. Det vil ikke lenger bli mulig å kunne opprettholde kantina som en plass der det kan kjøpes melk og brød, dette må da gjøres på butikken som for resten av befolkningen.

9 SVAR 6: Vedlikeholdsplanen presenteres i eget regneark. SVAR 7: OR synliggjør ev alternative måter å organisere aktivitørtilbudet på, etter 50 % stillingsreduksjon Beskriv konsekvensene: Personellmessig: Det er pr dato en ledig 40% stilling i dagsenteret på Landmo. Ved å flytte deler av en aktivitørstilling dit, vil det ikke få personalmessige konsekvenser. De siste 10% må vi finne ellers på rammen vi får tildelt Faglig: Det vil gå litt utover aktivitetstilbudet til pasientene i 2. etg. Det er her aktivitørstillingen er størst, og det er her vi vil flytte personalet fra. Stillingen er imidlertid noe delt allerede i dag. Aktivitøren i 2.etg. har i tillegg ansvaret for halen og resepsjonsområdet, i forhold til aktiviteter som skal være der. Det er i størst grad denne funksjonen en reduksjon vil være synlig. Aktivitøren vil da i sin stilling kun være i 2.etg. Det må da finnes felles fordeling av oppgavene i resepsjonen. Det skal være mulig å finne en løsning uten at dette i betydelig grad går ut over tilbudet til pasientene. Det presiseres at det har vært viktig å ha hatt en person som har hatt ansvaret for dette, men at i en innsparing er nødvendig å fordele dette på flere. Det må da lage et system som fanger opp denne funksjonen. Utfylt av: Kjetil Holmen SVAR 8: Oversikt over tidligere og nye investeringsprosjekter SVAR 9: Rådmannens sjekkliste for nye tiltak /tiltak redusert i forbindelse med budsjettprosessen. 1. Tiltaket navn / benevnelse: Forprosjekt IKT-plan for Nordre Land skolen 2. Behov: Vi trenger en plan for å samkjøre og videreutvikle IKT i Nordre Land skolen. Dette har vært etterspurt lenge, og det er viktig å sette av tid og ressurser for å gjøre denne jobben. 3. Lovlighet: (Lovhjemmel, lovpålagt tjeneste?)ja

10 4. Er tiltaket en kommunal oppgave: Ja 5. Økonomiske konsekvenser: En gjennomføring av forprosjektet: ,- 6. Personellmessige forhold: Det vil bety mye for både lærere og elever i grunnskolen at denne planen kommer på plass. Både det å ha en plan for opplæring, utvikling og bruk av IKT-ressurser vil være et løft for alle involverte. 7. Tverrfaglige utfordringer: (Kort vurdering av muligheter for å se behovet tverrfaglig/tverrsektorielt)nei. 8. Interkommunale løsninger: Det er noe samarbeid på dette i Gjøvikregionen som vi vil støtte oss på. SVAR 10: INVESTERINGSFORSLAG FRA IKT VEDR. TELEFONI Presisering av behov: 1 Gamle telefonsentraler Vi har i dag 5 telefonsentraler av typen Nortel. Disse er plassert på: Landmo, TBUS, Korsvold, DBS/DUS og i rådhuset. (De eldste av sentralene er fra 1996.) Sentralene er i full drift, men de siste par årene har vi hatt flere episoder hvor hele eller deler av sentralene har vært ute av drift pga. at komponenter slutter å fungere. I år har det vært skiftet komponenter for drøye ,- kroner på våre sentraler. Pga. at andre kommuner i Gjøvikregionen har faset ut tilsvarende sentraler tidligere har vi vært heldig og fått deler gratis fra dem. «Delelageret» er nå nærmest oppbrukt og vi må derfor kjøpe evt. komponenter som vi måtte ha behov for. Pga. telefonsentralenes alder er delene dyre og vi har også fått beskjed fra leverandører at nye deler kan være vanskelig å fremskaffe. Det betyr at vi kan oppleve at telefonsentralene blir ute av drift i 2-4 dager, mens vi venter på deler. I verste fall klarer ikke leverandøren å skaffe oss deler. Dette er kritisk for spesielt avdelinger med døgndrift. Spørsmålet er om man skal kjøpe deler for en dyr penger når behov oppstår? Man må i så fall være forberedt på at avdelinger må være uten telefon over noen dager og i verste fall klarer man ikke å skaffe deler. Skulle sistnevnte skje må man være forberedt på at avdelinger ikke har telefoni over noe lengre tid mens vi bytter over til ip-telefoni. Vår erfaring er at bestilling av slik utstyr i større kvanta kan ta en del tid. 2 Gamle telefonapparater Når det i dag ryker f.eks. et systemapparat (telefonapparat med display) koster disse apparatene mer enn et ip-apparat. Man kan imidlertid ikke bare å bytte apparat for å gå over til ip-telefoni. Man må også ha nettverksutstyr å koble apparatet til. Dette nettverksutstyret gjør at ip-apparatet blir dyrere i investering enn et tradisjonelt telefonapparat, men dette vil man tjene inn over tid. Investering i tradisjonelle telefonapparat vil si og investerer i gammel teknologi.

11 3 Driftsstabilitet Vi har i dag en blanding av ip-telefon og tradisjonell telefonløsning. Dette er en «miks» som ikke alltid ikke fungerer like godt i lag. Dette skaper dermed uforutsette feilsituasjoner f.eks. ved strømbrudd eller oppgraderinger. Ved å rendyrke ip-telefoni viser erfaringer fra de øvrige kommunene i regionen at man får en mer driftssikker løsning. 4 Ytre små avdelinger Utfordringen med ip-telefoni er at løsningen krever penger til investeringer. Mao er det først på litt sikt at man får valuta for pengene. Vi ser at enkelt mindre avdelinger vil kunne bruke ip-telefoni, men dette har en investeringskostnad som små avdelinger ikke prioriterer. Dette til tross for at de vil få en direkte innsparing abonnementskostnader. Det nevnes også at et par av våre små avdelinger har 2 små eldre telefonsentraler. Disse begynner også å bli ustabile og er vanskelig å skaffe deler til. Konklusjon Ved å sette av midler til telefoni kan vi gjøre denne overgangen planlagt og med kontroll over kostnadene. Vi slipper også kostnader for evt. dyre mellomløsninger og fordyrende hasteleveringer. SVAR 11: ENØK-tiltak prioritert for å oppnå gevinst. SVAR 12: Når det gjelder brøytestikkesettemaskin (bssm) innenfor eksisterende bevilgning så må det ses i forhold til helheten på godkjente investeringer for Hvis 700 er alt vi kan få, så mener ikke jeg det er fornuftig å binde opp nær alt i bssm. Jeg mener det er nødvendig å ha en post med disponible investeringsmidler i beredskap til utstyr som er vesentlig mer driftskritisk. Vi har mye eldre utstyr og kjøretøy som det når som helst kan bli behov for å erstatte: Damptiner er snaut 20 år. Dette er utstyr som er kritisk nødvendig når det kjøver i stikkrenner, og det er ikke å få leid i det omfang vi trenger. Noe leveringstid, og bør erstattes/suppleres med en ny. Nytt klippehode til kantslått. Det gamle nærmer seg utslitt, og vi har relativt mye kantslått. Ikke kritisk om vi ikke får slått, men det anses som en del av primæroppgavene om sommeren. Minibuss til vedgruppa. 11 år gammel og sliten etter mye tung hengerkjøring. Daglig behov til kjøring av brukere. Relativt kritisk hvis den havarerer. Mange eldre biler som det er fornuftig at brukes opp, men som vi må ha midler til å kunne erstatte på kort varsel: o 17 år gammel Mitsubishi på brann. o 19 år gammel Mitsubishi på drift / rørlegger. o 18 år gammel Mercedes på drift / tinebil o 21 år gammel Mitsubishi vaktmestere Landmo o 2 x 13 år gamle vaktmesterbiler Torpa og Dokka.

12 Konklusjon: De 700 bør/må beholdes som en fri ramme til fornyelse av kjøretøy og utstyr. Hvis vi skal ha bssm for å spare driftskostnader, så må det komme en egen investeringsbevilgning til dette. Alternativt kjøpe tjenesten som i dag. SVAR 13: Rådmannens sjekkliste for nye tiltak /tiltak redusert i forbindelse med budsjettprosessen. Tiltaket navn / benevnelse: Utvidelse tomtefelt Elverom opparbeidelse av veg, vann, avløp Behov: Det er ingen ledige tomter i Elverom. Eiendom har mottatt noen forespørsler om tomt, og vi forventer at flere vil komme på banen når tomtene er klare. Detaljplanlegges i 2012 og opparbeides i Lovlighet: Er tiltaket en kommunal oppgave: Både ja og nei. NLK bør forsøke å markedsføre at det skal etableres nye tomter i Elverom-området. Dette kan gjøres ved annonse eller artikkel med omtale av prosjektet i OA, med ønske om henvendelser fra interesserte tomtekjøpere. Også mulig med plakat ved oppkjøring fra Nord-Torpavegen. Økonomiske konsekvenser: Anslag 5 mill kroner for hele utbyggingen (eksakt beløp etter anbud). Det er imidlertid fullt mulig å gjennomføre utbyggingen i to etapper, men TDE anbefaler ikke dette bl.a. pga: - totalt sett et dyrere prosjekt ved to utbyggingsetapper. De mest attraktive tomtene ligger i det øverste området som vil bli etappe 2 ved delt utbygging. Ved å bygge ut bare etappe 1 i første omgang mener TDE at det blir vesentlig større treghet i tomtesalget enn om hele området bygges ut samtidig, mao tar det lengre tid å få inn igjen investerte midler. - dyrere riggkostnader, anslag kr TDE anslår at kostnadene for hver etappe (ved to utbygginger) blir tilnærmet lik. Personellmessige forhold: Gjennomføring av prosjektet ved hjelp av vedtatt bemanning på TDE Dato: Utfylt av : Kjell Erik Hatterud

13 SVAR 14: Uteområdene skolene Torpa og Dokka Rådmannens sjekkliste for nye tiltak /tiltak redusert i forbindelse med budsjettprosessen. Tiltaket navn / benevnelse: Utomhus skoleområdet Dokka/Torpa Behov: Viderefører tankegangen fra 2011 da det er behov for å forbedre uteområdene rundt skolene slik at det blir et triveligere miljø og mer helhet i utearealene. Tiltakene skal forbedre utemiljøet ved hjelp av små nærmiljøanlegg, møteplasser og mindre trafikksikkerhetstiltak. For 2012 ønsker vi bl.a. å opparbeide parkeringsplass og gang og sykkelveg nedenfor Dokkahallen. Økonomiske konsekvenser: Tiltakene prioriteres i samråd med skolene, elevråd og FAU. Det søkes midler gjennom Oppland fylkeskommune som medfører 50% tilskudd gjennom mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg og evt trafikksikkerhetsmidler. Kostnadene ved å bygge ferdig p-plass og g/s-veg ved Dokkahallen anslås til kr eks mva. Inkl mva blir beløpet kr Dette overslaget inkluderer asfalt til kr For å få igjen litt penger til andre tiltak på skoleplassene hadde det vært ønskelig å overføre restbevilgningen fra Alternativt kan vi vente med asfaltering av p-plass og g/s-veg til Det vil da bety at det er igjen ca kr i 2012 til tiltak på skoleplassene og kr i 2013 etter asfalteringen er utført. Dato: Utfylt av: Arne-Edgar Rosenberg ANDRE KOMMENTARER: Ønske om å opprettholde fag og kvalitetsutviklerstillingen, og heller redusere plasser på Korsvold Jeg vil med dette ytre ønske om at det på nytt blir sett på fordelingen av innsparing i vår enhet. Det er viktig for utviklingen av enheten kvalitetsmessig å ha en fag og kvalitetsutvikler. Dette vil kunne sikre oss kompetanse for fremtidens utfordringer. Med tanke på at det nå er klart for samhandlingsreformen, vil dette stille større krav til vår tjeneste. Det vil skape krav om at vi har kompetanse i form av sykepleiere, hjelpepleiere og assistenter som kan stå i og håndtere mer krevende situasjoner. For å kunne få til dette må personalet føle seg trygge i jobben sin. De må ha nok kunnskaper og ferdigheter til å kunne utføre jobben. Da er det viktig å ha en dedikert person til å systematisere dette arbeidet. Det er også viktig i forhold til

14 endringsprosesser, og kunne se andre måter å organisere faget på og gjennom dette gi rom for faglig utvikling. Min mening er at det på sikt vil være mer fornuftig å legge ned de tre avlastningsplassene på Korsvold. Det vil sannsynligvis gi en bedre langtidseffekt for den faglige tjenesten dersom vi opprettholder fag og kvalitetsutviklerstillingen. Rommene som brukes til avlastning er uten bad. De tre rommene deler på ett bad. Det er i tillegg relativt lang avstand mellom rommene og badet. Badet er også utsatt for fuktskader, og er ved befaring fra TDE betegnet som råttent. Det er anbefalt å gjøre noe med dette badet for å kunne bruke det. Enhetsleder Kjetil Holmen

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 02 og 03.11.2011 Fra kl. 09.00 Møtested: Nythun Fra saknr.: 115/11 Til saknr.: 115/11 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7

Detaljer

INNSTILLINGER FRA FORMANNSKAPET OG HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK SINE MØTE 12.12.12.

INNSTILLINGER FRA FORMANNSKAPET OG HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK SINE MØTE 12.12.12. INNSTILLINGER FRA FORMANNSKAPET OG HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK SINE MØTE 12.12.12. SAK 93/12 GLT AVFALL SELSKAPSAVTALE 01.01.2013 Kommunestyret godkjenner Selskapsavtale for Gjøvik, Land

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 01.11.2012 Fra kl. 08.30 Møtested: Spåtind helse- og høyfjellshotell Fra saknr.: 156/12 Til saknr.: 156/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

INNSTILLINGER TIL SAKER I KOMMUNESTYRET 21.10.2014

INNSTILLINGER TIL SAKER I KOMMUNESTYRET 21.10.2014 INNSTILLINGER TIL SAKER I KOMMUNESTYRET 21.10.2014 SAK NR.: 82/14 EALUERING AV HANDLINGSDEL I RUS- OG KRIMINALPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014 2017 Behandling i Hovedutvalg for levekår 16.10.2014 Orientering

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 23.10.2013 Fra kl. 09.00 Møtested: Spåtind Sport Hotel Fra saknr.: 86/13 Til saknr.: 86/13 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 09.11.2011 Fra kl. 09.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg. Fra saknr.: 115/11 Til saknr.: 121/11 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 26.10.2011 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Gruppemøte: kl. 08.00. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 22.10.2014 Fra kl. 09.30 Møtested: Nythun Høyfjellstue Fra saknr.: 126/15 Til saknr.: 126/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

INNSTILLINGER TIL SAKER I KOMMUNESTYRET DEN 17.12.2013

INNSTILLINGER TIL SAKER I KOMMUNESTYRET DEN 17.12.2013 INNSTILLINGER TIL SAKER I KOMMUNESTYRET DEN 17.12.2013 SAK NR.: 66/13 SPÅTIND RA. TILBAKEFØRING AV DRIFT Behandling i Hovedutvalg for LMT den 11.12.2013 1. Driften av Spåtind renseanlegg (Spåtind RA) tilbakeføres

Detaljer

ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG

ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN/HANDLINGSPLAN 2014-2017 Eiendomsskatt Jevnaker kommune er i en krevende økonomisk situasjon. Det er 428 kommuner

Detaljer

ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE

ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE Arkivsaksnr.: 12/480-13 Arkivnr.: 614 A10 Saksbehandler: Eva Dahl. Fungerende kommunalsjef. ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE Rådmannens innstilling:

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE TID: 23.10.2013 kl. 09.00 OG 24.10.2013 STED: SPÅTIND SPORT HOTEL MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2017 RÅDMANNENS MERKNADER TIL POLITISKE FORSLAG OG UTVALGSBEHANDLING

STYRINGSDOKUMENT 2017 RÅDMANNENS MERKNADER TIL POLITISKE FORSLAG OG UTVALGSBEHANDLING STYRINGSDOKUMENT 2017 RÅDMANNENS MERKNADER TIL POLITISKE FORSLAG OG UTVALGSBEHANDLING Innhold Generelt... 3 Krav om budsjettbalanse... 3 Andre tekniske krav... 3 Skillet mellom administrasjon og kommunestyre...

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 28.10.2015 Fra kl. 09.00 Møtested: Kommunestyresalen Fra saknr.: 93/15 Til saknr.: 95/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av

Detaljer

Totalt Investert 2010 2011 2012 2013 Gjenstående. 1171 (IT-investering)

Totalt Investert 2010 2011 2012 2013 Gjenstående. 1171 (IT-investering) Kapittel : Rådmannens forslag 1171 EDB Det legges opp til investeringer alle kommende 4 år. EDBinvesteringer vil generelt være et av de mest effektive hjelpemidlene til å effektivisere kommunens drift.

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015. Presentasjon til komitemøtene 20.10.2014

Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015. Presentasjon til komitemøtene 20.10.2014 Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015 Presentasjon til komitemøtene 20.10.2014 1 Agenda 1. Konsekvensjustert driftsbudsjett - inkl konsekvenser av statsbudsjettet og salderingsstrategi 2. Tilpasninger

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

Båtsfjord Fiskerihovedstaden Rådmanns budsjettforslag 2014

Båtsfjord Fiskerihovedstaden Rådmanns budsjettforslag 2014 Båtsfjord Fiskerihovedstaden Rådmanns budsjettforslag 2014 Ambisjon for virksomhetene Staben, teknisk og økonomi skal videreutvikles Skolen skal styrkes Helse-og omsorg skal videreutvikles Barnehager skal

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15. Annet forslag vedtatt

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15. Annet forslag vedtatt Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 15/1792 Tittel: SAKSPROTOKOLL - INNSPARINGSTILTAK 2015 Behandling: Følgende fellesforslag fra

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Utvidet formannskap 23.09.2015 23.09.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Vedtak KST 07.09.2015 Framskrevet og konsekvensjustert budsjett Investeringsnivået

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 30.05.2012 Fra kl. 10.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg. Fra saknr.: 58/12 Til saknr.: 82/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER Vedtekter pr. 26.02.2014 VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER Vedtatt av kommunestyret 26.02.14 1 DRIFT Skolefritidsordningen (SFO)

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR Møtedato: 26.10.2011 Fra kl. 10.00 Møtested: Møterom 5. etg., Rådhuset Fra saknr.: 21/11 Til saknr.: 27/11 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

1.5 Spesifisert rode beskrivelse

1.5 Spesifisert rode beskrivelse 20.09.2012 TILBUD VINTERVEDLIKEHOLD 2008/2009-2011/2012 1 av 9 1.5 Spesifisert rode beskrivelse Rode 1 (Dokka, Torstu) Gangveg mellom Vokksgata og Storgata 100 Vokksgata 880 Vestheimgata 720 Nordligata

Detaljer

Økonomiplan Budsjett Høyre og Fremskrittspartiet Fellesforslag Sortland

Økonomiplan Budsjett Høyre og Fremskrittspartiet Fellesforslag Sortland Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Høyre og Fremskrittspartiet Fellesforslag Sortland 28.11.2013 Innhold Drift endring på rådmannens saldering... 2 Investeringer endring på rådmannens saldering... 3 Veipakke

Detaljer

NÆRMERE BESKRIVELSE AV TILTAK I FORSLAGET TIL INVESTERINGSBUDSJETT

NÆRMERE BESKRIVELSE AV TILTAK I FORSLAGET TIL INVESTERINGSBUDSJETT 211 NÆRMERE BESKRIVELSE AV TILTAK I FORSLAGET TIL INVESTERINGSBUDSJETT Kapittel : Rådmannens forslag til investeringer Tiltak 112 Restaurere Hamningberg kapell Sommeren 21 har skifertak på Hamningberh

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Ski kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: ketil.aldrin@ski.kommune.no Innsendt av: Ketil Aldrin Innsenders

Detaljer

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Flesberg kommune, 6. novemer 2014 Plansystemet Befolkningsutvikling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring Endring 1.7.

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 02.10.2013 Fra kl. 08.30 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg. Fra saknr.: 79/13 Til saknr.: 85/13 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 14.11.2012 Fra kl. 08.30 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg. Fra saknr.: 157/12 Til saknr.: 169/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Sum investeringer 200 000 0 0 0 200 000. Sum lån -160 000 0 0 0-160 000. Sum annet -40 000 0 0 0-40 000. Netto finansiering 0 0 0 0 0

Sum investeringer 200 000 0 0 0 200 000. Sum lån -160 000 0 0 0-160 000. Sum annet -40 000 0 0 0-40 000. Netto finansiering 0 0 0 0 0 Kapittel : Usorterte tiltak 42: AP Ballbinge Ulvangen Investert Tidligere brukt Brukt i år 2017 2018 2019 Gjenstående Sted Ansvar: Kommunale bygg og anlegg (4950) 32510.231.0 0 0 0 0 160 000 0 0 0 0 Bygg

Detaljer

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018 RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 44236 44236 44236 44236 44236 Adm. endring: Klar ferdig gå prosjektet - bidrar

Detaljer

LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15

LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15 1 LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 1.10.91, MED ENDRINGER VEDTATT I SAK 5/93, 3/94, 78/97, 60/99, 26/02, 19/03, 44/06,13/10, 94/12 og 12/15. 1 2 Vedtektene for

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 23.10.2012 kl. 09.00 (Felles orientering budsjett 2013). STED: KOMMUNESTYRESALEN, LAND KURS- OG SELSKAPSLOKALE ETTER BUDSJETTORIENTERINGEN

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 OPPRETTELSE AV BARNEBOLIG OG EVENTUELL BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 04.02.2015 Fra kl. 11.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 01/15 Til saknr.: 16/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/2144-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2017 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

c. Tilkoblingsavgift vann og avløp holdes uendret. e. Gebyr etter plan- og bygningsloven økes med 15 %.

c. Tilkoblingsavgift vann og avløp holdes uendret. e. Gebyr etter plan- og bygningsloven økes med 15 %. 130/13: ØKOMIPLAN 2014-2017/BUDSJETT 2014 FORMANNSKAPETS INNSTILLING/VEDTAK Kommunestyret vedtar: 1) Inntekt og formueskatt settes til maksimalsats. 2. Eiendomsskatt er uendret for 2014, og skrives ut

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 23.10.2012 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, LAND KURS OG SELSKAPSLOKALER Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

for skolefritidsordninger i Verdal

for skolefritidsordninger i Verdal Retningslinjer for skolefritidsordninger i Verdal Nye vedtekter fra og med 1/1-2017 03.10.2016 Verdal kommune John Olav Larsen, saksbehandler 1. Bakgrunn og målsetting a. Generelt: Kommunen skal ha et

Detaljer

Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken. Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken. Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 17/1161 Lnr.: 9529/17 Ark.: Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial 2017 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 15.06.2016 Fra kl. 08.30 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 67/16 Til saknr.: 74/16 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

VEFSN KOMMUNE KJØP SKJERVENGAN LEIR. Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1

VEFSN KOMMUNE KJØP SKJERVENGAN LEIR. Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1 VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Trond Kaggerud Tlf: 75 10 10 27 Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 12/1192-1 KJØP SKJERVENGAN LEIR Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1 1. Vefsn kommune benytter seg av sin forkjøpsrett

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Budsjettjustering Ansvarsområde 5 Teknikk og miljø

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Budsjettjustering Ansvarsområde 5 Teknikk og miljø TYDAL KOMMUNE Arkiv: 153 Arkivsaksnr: 2012/231-5 Saksbehandler: Knut Selboe Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk Formannskapet Kommunestyret Budsjettjustering 2012

Detaljer

SFO-vedtekter Våler kommune

SFO-vedtekter Våler kommune SFO-vedtekter Våler kommune Vår visjon Våler en god kommune å bo og leve i Vårt slagord - ett gir ekstra VÅLER KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 SFO-vedtekter Våler kommune... 3 1 Målsetting...

Detaljer

Møtedato 31.05.2010 02.06.2010 08.06.2010 22.06.2010 SANDVIKA FELLESANLEGG SVØMMEBASSENG - LØSNING FOR VIDERE DRIFT

Møtedato 31.05.2010 02.06.2010 08.06.2010 22.06.2010 SANDVIKA FELLESANLEGG SVØMMEBASSENG - LØSNING FOR VIDERE DRIFT SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak : 200906723 Arkivkode : E: 243 D11 Saksbeh. : Odd Willy Støve / Richard Olsen/ Ingjerd Bratterud Behandles av utvalg: Utvalg for kultur og oppvekst Utvalg for tekniske

Detaljer

1 Den kommunale forvaltning

1 Den kommunale forvaltning Korrigert april 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Den kommunale forvaltning... 3 1.1 Forvaltning og administrasjon... 3 1.2 Definisjon og Formål... 3 1.3 Styringsorgan... 3 2 Styringsverket i skolefritidsordningen...

Detaljer

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Arkivsaksnr.: 14/1520-6 Arkivnr.: 145 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Hjemmel: Rådmannens innstilling: Rådet

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015. Utvidet formannskapsmøte 24.09.2014

Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015. Utvidet formannskapsmøte 24.09.2014 Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015 Utvidet formannskapsmøte 24.09.2014 1 Agenda TEMAER: Foreløpig årsprognose 2014 Kommunebildet 2014 Oppdrag til komiteene Oppsummering fra komitemøtene Investeringer

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Vedlegg: Søknad av 15.12.2012 fra foreldre i Rognsund om opprettelse av barnehagetilbud i området.

SAKSFREMLEGG. Vedlegg: Søknad av 15.12.2012 fra foreldre i Rognsund om opprettelse av barnehagetilbud i området. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/267-3 Arkiv: A10 Sakbeh.: Kariann Hætta Sakstittel: BARNEHAGETILBUD I KVALFJORD Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling: Søknad av

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/484

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/484 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/484 BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015 2018 Rådmannens innstilling: 1. sskatten skrives ut etter de maksimalsatser som Stortinget

Detaljer

Beskrivelse. Totalt Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående. Sted Ansvar: Brannberedskap (04210)

Beskrivelse. Totalt Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående. Sted Ansvar: Brannberedskap (04210) Kapittel : HELSE OG OMSORG 004: 4210 Brannberedskap, tankbil Sted Ansvar: Brannberedskap (04210) 0.021000.339.0 Leie/leasing av transportmidler 0.042900.339.0 0 0 0 0 0 150 000 0 0 0 0 0 0 0 0 40 000 0

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 23.09.2015 Fra kl. 09.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 83/15 Til saknr.: 92/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15

Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15 Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15 Alta 4. november 2011 Bjørn-Atle Hansen Rådmann Prosess Økonomiplan 2011 2014 Kommunestyresak 46/11 Foreløpige rammer 2012 Behandlet 20.06.11 Vedtak om innstramminger på

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE TID: 24.10.2016 kl. 09.00 STED: KOMMUNSTYRESALEN, RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

OVERFØRING AV UBENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA 2007 TIL 2008-BUDSJETTET

OVERFØRING AV UBENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA 2007 TIL 2008-BUDSJETTET OVERFØRING AV UBENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA 2007 TIL 2008-BUDSJETTET Overføres Prosjekt Prosjekt (T) Beløp Budsjettverdi Avvik i kr til 2008 Inndras 0 Ikke prosjekt 21,545 300,000 278,455 278,455 81257

Detaljer

INNSTILLINGER TIL SAKER I KOMMUNESTYRET

INNSTILLINGER TIL SAKER I KOMMUNESTYRET INNSTILLINGER TIL SAKER I KOMMUNESTYRET 20.12.2016 SAK 89/16: KOMMUNAL FOR IDRET OG FYSISK AKTIVITET Behandling i Hovedutvalg for levekår 12.12.2016 i sak 44/16 1. Kommunestyret i Nordre Land vedtar Kommunal

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013 2013 Vedlegg TILTAKSPLAN Kort status oppdatering på planen. Vedtatt plan 14.12 2010 kommunestyresak i kursiv. Rutineoppgaver som utføres årlig Kostnad Status.

Detaljer

Omsorg og rehabilitering

Omsorg og rehabilitering Omsorg og rehabilitering Første år med Omsorg og rehabilitering som egen enhet Mye kulturbygging Samling av avd. Soltun på ett plan og økt bemanningen med 1 årsverk Opprettet tildelingskontor Tatt i bruk

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.04.2013 Tid: 15.00. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.04.2013 Tid: 15.00. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.04.2013 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Marit Tangen, Harald Aase, Anne- Grethe Larsen,

Detaljer

DELUTREDNING - OU

DELUTREDNING - OU DELUTREDNING - OU 2016-2019 Tema/Navn: DU Barnehage. Relatert til OU-rapport BHG01 (endret barnehagestruktur ved å avvikle drift på Skogvang, Lundhaug og Solheim, og overføre barna til øvrige hus, beregne

Detaljer

Tiltak for å sikre forskriftsmessig personsikkerhetsnivå i Holt HDO og Anna Qvams veg Varsel om pålegg fra statens helsetilsyn

Tiltak for å sikre forskriftsmessig personsikkerhetsnivå i Holt HDO og Anna Qvams veg Varsel om pålegg fra statens helsetilsyn KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg 08.05.2013 007/13 OEG Formannskap 28.05.2013 020/13 OEG Kommunestyret 20.06.2013 054/13 OEG Saksansv.:

Detaljer

AVD. FOR OPPVEKST Informasjon til HOK 2015

AVD. FOR OPPVEKST Informasjon til HOK 2015 AVD. FOR OPPVEKST Informasjon til HOK 2015 Avd. for oppvekst 2 Stab Oppvekstsjef Rådgiver skole Rådgiver barnehage Rådgiver spesialpedagogikk Utviklingskoordinator skole IKT-koordinator Elisabeth Jonassen

Detaljer

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER Arkivsaksnr.: 13/2420 Arkiv: 151 Saksnr.: Utvalg Møtedato 102/13 Formannskapet 20.08.2013 90/13 Kommunestyret 29.08.2013

Detaljer

Budsjett 03.11.14 Status Tiltak

Budsjett 03.11.14 Status Tiltak Budsjett 03.11.14 Status Tiltak Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Oppvekst og kultur Ansvarsområdet 2; 56 ulike ansvarsområder, fordelt

Detaljer

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747

Detaljer

Behandling: Repr. Steinar Furu framsatte på vegne av Arbeiderpartiet følgende endringsforslag: Tekst 2015 2016 2017 2018

Behandling: Repr. Steinar Furu framsatte på vegne av Arbeiderpartiet følgende endringsforslag: Tekst 2015 2016 2017 2018 Behandling i Kommunestyret den 16.12.2014 Behandling: Repr. Steinar Furu framsatte på vegne av Arbeiderpartiet følgende endringsforslag: Driftsbudsjett; Tekst 2015 2016 2017 2018 Herøy sykehjem, lærling

Detaljer

Notat videreføring saksframlegg saldering m/rådmannens innstilling

Notat videreføring saksframlegg saldering m/rådmannens innstilling Notat videreføring saksframlegg saldering m/rådmannens innstilling Notatet er en videreføring av saksframlegget og gir en nærmere beskrivelse av ulike tiltak. De forslåtte vedtak vil også bli nærmere beskrevet

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE TID: 02.11.2010 kl. 10.00 og 03.11.2010 STED: NYTHUN HØYFJELLSTUE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014

Detaljer

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO:

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: Sirdal kommune Budsjett 2015 - Økonomiplan 2015-2018 LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: 14/135 Formannskapet 13.11.2014 14/32 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Sektorgruppe 1 Oppvekst og Kultur

Sektorgruppe 1 Oppvekst og Kultur Sektorgruppe 1 Oppvekst og Kultur Representanter i gruppen: Anne Berit Rækken (Utdanningsforbundet), Mona Mikalsen (barnehage), Jon Rosseland, Henning Antonsen (skole), Camilla Jarlsby (kultur), Anne Grethe

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 10/15 BARN FRA GRATANGEN KOMMUNE MED BARNEHAGEPLASS I SKÅNLAND KOMMUNE - KOMMUNALT TILSKUDD

MØTEINNKALLING SAKLISTE 10/15 BARN FRA GRATANGEN KOMMUNE MED BARNEHAGEPLASS I SKÅNLAND KOMMUNE - KOMMUNALT TILSKUDD GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 18.05.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02

Detaljer

SAKSFRAMLEGG REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. TERTIAL OPPVEKST OG KULTUR

SAKSFRAMLEGG REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. TERTIAL OPPVEKST OG KULTUR SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Susanne Taalesen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1089 REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. TERTIAL 2016 - OPPVEKST OG KULTUR Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for

Detaljer

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR Møtedato: 18.01.2012 Fra kl. 09.00 Møtested: Møterom 5. etg., Rådhuset Fra saknr.: 01/12 Til saknr.: 07/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 13.04.2011 Fra kl. 09.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg. Fra saknr.: 29/11 Til saknr.: 38/11 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post til post@storfjord.kommune.no.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

1. EIERFORHOLD Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Dønna kommune.

1. EIERFORHOLD Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Dønna kommune. Vedtekter for kommunale barnehager VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I DØNNA KOMMUNE. Vedtatt i Dønna kommunestyre sak 026/97 den 30.04.97 med revidering i sak 041/97 den 02.07.97, og sak 002/02 den 21.02.02 DEFINISJON:

Detaljer

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017.

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017. PS 131/16 Årsbudsjett 2017. Økonomiplan 2017-20 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2017-2020. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2017 i økonomiplanen 2017-2020

Detaljer

Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver

Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver = ikke lovpålagt, L-IN = lovpålagt men uten angivelse av nivå eller omfang NB: Liste uten å ha sjekket med de tjenesteområdene Kommunedelplan Samfunnsutvikling Ressurser

Detaljer

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Fellesforslag Høyre og Fremskrittspartiet EIENDOMSSKATT Årsbudsjettet 2012: Endring: 1. Skattesatsen for boliger reduseres fra 4,1 promille til 3,5 promille.

Detaljer

SFO-vedtekter Våler kommune

SFO-vedtekter Våler kommune SFO-vedtekter Våler kommune Vår visjon Våler en god kommune å bo og leve i Vårt slagord - ett gir ekstra Gjeldende fra 03.03.16 VÅLER KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 SFO-vedtekter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 17/3025 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL FRA UNDERVISNINGSETATEN 2017

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 17/3025 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL FRA UNDERVISNINGSETATEN 2017 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 17/3025 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL FRA UNDERVISNINGSETATEN 2017 Rådmannens innstilling Det foreslås følgende budsjettendringer

Detaljer

108/15 Styringsdokument 2016. Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med budsjett 2016 Endelig

108/15 Styringsdokument 2016. Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med budsjett 2016 Endelig 108/15 Styringsdokument 2016. Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med budsjett 2016 Endelig Fellesforslag fra Sp, H, FrP, KrF, Pp: Punkt 1. Pleie og omsorgsenhetens strukturendring og styrking av

Detaljer

Vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Røyken (Service-erklæring)

Vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Røyken (Service-erklæring) Røyken kommune - til for deg Vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Røyken (Service-erklæring) 1. Eierforhold Skolefritidsordningen ved de kommunale grunnskolene i Røyken drives av Røyken kommune.

Detaljer