Til: Steinar Bjørås, Regional prosjektabsvarlig innfasing av Nødnett HMN.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til: Steinar Bjørås, Regional prosjektabsvarlig innfasing av Nødnett HMN."

Transkript

1 Til: Steinar Bjørås, Regional prosjektabsvarlig innfasing av Nødnett HMN. Vedlagt følger skisseprosjekt for AMK Sunnmøre m/back up funsjon for AMK Sør Trøndelag og AMK NMR. Mandat har vært å utarbeide skisseprosjekt for ny AMK Sunnmøre som er speilet mot AMK Sør Trøndelag. Bygniningsmessig og teknisk støtter dette mottak av nytt nødnett og krav til teknisk rom. AMK Sunnmøre har pr. i dag ikke lokaliteter for å ta imot nødnettleveransen, og utrullingen av nødnett kommer iht tidsplan. Forsinkelser vil påføre helseforetaket kostnader. Tiden til disposisjon for bygging av lokaliteter er mindre enn kort, og forsinkelser vil føre til at man ikke får ressurser til bygging m.m. Det har vært en utfordring å gjennomføre dette skisseprosjektet grunnet ferietid, og ressurser tilgjengelig. Det kan derfor ikke utelukkes at det finnes dobbeltkalkulasjoner på enkelte poster. Potensialet for innsparing er tilstede, men dette må taes i felleskap i prosjektet når alle parter er tilstede. ST.Olav`s hospital har i sitt nybygg, der AMK sentralen er plassert, nytte av infrastruktur i bygget ift klima/kjøling/nødstrøm og deler av UPS forsyningen. Dette lar seg ikke gjøre her pga av infrastrukturen i eldre sykehusbygg. Dette må derfor etableres i nybygg, og fører til ekstra kostnader. Det er videre tatt hensyn til følgende: Rapport om felles krav til sikring av teletekniske løsninger i nødmeldesentralene for Brann, politi og helse. Leveranse og plassbehov for nytt nødnett Krav til nødstrøm og reservekraft og kjøling Krav til redudans på telefonlinjer og strømtilførsel operatørplasser Egen telefonsentral AMK og krav til ny lydlogg Kravspesifikasjon for utstyr til AMK Sør Trøndelag Erfaringer og momenter etter synfaring ved AMK Sør Trøndelag juni og august I tillegg er det tatt hensyn til: Oppfølging av 22/7-ansvars-og oppgavefordeling mellom de regionale helseforetakene og helsedirektoratet. Oppfølgingsområde 3 spesielt, men også deler av oppfølgingsområde 6. ROS analyse AMK sentralene i HMN (datert ) Rapport fra utvalg for revisjon av prehospital plan i Helse Midt Norge (2011) Tidslinje for lokalt prosjekt AMK Sunnmøre med Back up funksjon.

2 Oppstart Prosjekt (teknisk rom + (Site survey) Lokalt møte: drift-eiendom, Lokal PL, ARK, Aneavd HDIR_pre teknisk befaring Oppstartsmøte skisseprosjekt AMK S P-org til HDIR(avklare fullmakter) Start installasjon teknisk rom/kontrollrom Melde L_PL og områdeinstruktører til HMN skisseprosjekt sendes til HMN Go live Nødnettseminar HMN ferdig installert Oppsummering skisseprosjekt Styremøte RHF Melde inn PBAX og HEMIT ressurs Prosjektmøte med ARK Synfaring AMK sør Trøndelag Vedlegg: Rapport skisseprosjekt (datert ) Budsjett sikret (datert ) Skisser fra arkitekt (5 skisser) sign Hans Olav Gerhard Ose Midlertidig lokal kontaktperson/prosjektleder

3 Ålesund Sjukehus Rapport. Ålesund Sjukehus. Ny AMK Sentral. Skisseprosjekt med vedlegg. August 2013

4 Innhold Innledning... 3 Bakgrunn... 3 Oppdrag... 4 Bakgrunn Utgangspunkt Gjennomføring Medvirkning avdeling Offentlig behandling... 5 Framdrift... 5 Organisering... 5 Kostnadsramme... 6 Beskrivelser Bygningsmessig beskrivelse ARK Bygningsmessig beskrivelse RIB VVS-tekniske anlegg RIV og 50 Elkraft, tele og automatisering RIE Vedlegg: Dokumenter Side 2

5 Innledning. Bakgrunn Foreliggende skisseprosjekt er basert på grunnlagsmateriale utarbeidet av arkitekt og rådgivergruppe. Prosjektet er utarbeidet med AMK sentral på St. Olavs Hospital som mal. Implementering av det nye nødnettet er styrende for prosjektet. Prosjektet har svært stramme tidsrammer. Bygget er plassert som tilbygg til sentralblokk på sjukehuset og integrert bygningsmessig og teknisk basert på kriteriene i overleverte dokumenter. Det er gjennomført befaringer og kartlegging på St. Olav samt prosjekteringsmøter med deltakere fra avdeling og teknisk drift på Ålesund sjukehus. Rapport er redigert og komplettert av Hammerø & Storvik Prosjekt AS. Følgende har vært involvert i arbeidet: Prosjekteier: Gjennomføring: Brukere: Prosjektadministrasjon: Helse Møre og Romsdal HF/Helse Midt Avdeling for drift og eiendom, Eiendomsseksjonen AMK sentral. Ålesund sjukehus, Hammerø & Storvik Prosjekt AS Prosjekterende: Arkitekt (ARK): Rådgivende ingeniør byggeteknikk (RIB): Rådgivende ingeniør VVS-teknikk (RIV): Rådgivende ingeniør elektroteknikk (RIE): Rådgivende ingeniør brannteknikk (RIBr): ARC-ESS AS Norconsult AS Norconsult AS Norconsult AS Norconsult AS Ålesund, Ola Halkjelsvik sign. Geir Eide sign. Side 3

6 Oppdrag. Bakgrunn. Innfasing av nytt nødnett nasjonalt integrert i lokal AMK-sentral i Ålesund krever oppgradering av sentral for å tilfredsstille bygningsmessige og tekniske krav. Sentral speiler AMK på St. Olav og skal beredskapsmessig fungere som back up for denne. Planløsning og installasjon på St. Olav er styrende for dette prosjektet. Forsyningsmessig tas det hensyn til at AMK sentral i Ålesund må integreres i det eksisterende bygg og drift. Prosjektet er korrigert for dette i forhold til den infrastruktur og sikring som styrende dokumenter krever. Utgangspunkt. Romprogram og planløsning på St. Olav danner grunnlaget for utkast fra arkitekt. Krav til forsyning og sikkerhet samt plassbehov for installasjoner knytta til nødnett er formidla i dokumenter overlevert fra beredskapsleder i helseforetaket. Det er gjennomført to prosjekteringsmøter og to arbeidsmøter for å utvikle prosjektet. Berørte avdelinger har deltatt og evaluert forslag. Driftsavdeling på sjukehus har bidratt til kartlegging og tilknytning til tekniske anlegg på sjukehuset. Det er gjennomført to befaringer på St. Olav. Den første med avdeling og arkitekt hvor de bygningsmessige installasjoner ble kartlagt. Etter korreksjon av planutkast ble det gjennomført teknisk befaring med rådgivergruppe med kartlegging og evaluering av tekniske løsninger på St. Olav opp mot kravspesifikasjoner. Gjennomføring. Arkitektens forslag til planløsning er beskrevet og begrunnet i eget kapittel i denne rapport. Teknisk løsningsbeskrivelse er oppsummert i eget kapittel. Arbeidet videre mot forprosjekt og tilbudsgrunnlag for anbud videreføres kontinuerlig for å nå de styrende milepæler. I forbindelse med detaljprosjektering vil det bli gjennomført risiko og sårbarhetsanalyse hvor drift av avdeling under ombygging blir analysert, og tiltak innarbeidet i gjennomføring. Dette gjelder også konsekvenser for øvrig drift av sjukehuset med vurdering av fare for skade på infrastruktur, trafikale forhold og andre faremoment. Egen ROS analyse som analyserer drift på avdeling Medvirkning avdeling. I samarbeid med avdeling er rombehov og arealfordeling bearbeidet. På grunn ferieavvikling og prosjektets art har til nå beredskapsleder og avdelingsleder AMK ivaretatt programmering og medvirkning. Presentasjon av prosjekt for berørte avdelinger vil skje så snart prosjektet fristilles for Side 4

7 dette. Medvirkning i forhold til lover og forskrifter vil skje i denne fase og evaluering fra berørte vil danne grunnlag for endelig utforming. Offentlig behandling. Utvidelse skjer med grunnlag i gjeldende byggeforskrifter og TEK 10. Krav til universell utforming oppfylles. Søknad om tillatelse til tiltak vil starte så snart prosjektgruppe får fullmakt til dette. Framdrift. Overordnet plan: Aktivitet Start Slutt Skisse-/Forprosjektperiode juli 2013 august 2013 Tilbudsgrunnlag august 2013 september 2013 Anbud oktober/nov oktober/nov Evaluering, vedtak utbygging ultimo november 2013 u. november 2013 Presentasjon godkj. Nødnett uke uke Bygging desember 2013 medio mai 2014 Montasje nødnett uke uke Testperiode nødnett uke uke Idriftsettelse uke uke Nasjonal innfasing av nødnett er styrende for prosjekt. Organisering Prosjektet er planlagt gjennomført som byggherrestyrte entrepriser i regi av Avdeling for drift og eiendom. Prosjektleder rapporterer til styringsgruppe i foretaket. Rådgivning og prosjektadministrasjon utføres på rammeavtale, arkitekt på egen anskaffelse. Tilbud på utførelse som offentlige anskaffelser i konkurranse. Side 5

8 Kostnadsramme Viser til vedlagt budsjett for detaljer. Prosjektkostnad er kalkulert til kr ,- inkludert mva. Dette er inkludert marginer og reserver. På grunn av tilgjengelig tidsperiode for utvikling er prosjektet er det ikke kvalitetssikret på grensesnittet mellom investering og drift. Prosjektet har potensiale for trimming på kjøp og leie av utstyr ved å involvere Hemit på svakstrøm og sjekke grensesnittet mot HDO. Prosjektet er basert på nyinstallasjon av utstyr. Installasjon av reservekraft og batteribanker med dobling kan også vurderes etter analyse og medvirkning av brukere. Beskrivelser. 20 Bygningsmessig beskrivelse ARK Situasjon / tomt Tomten ligger på det sørøstre hjørne av eksisterende høyblokk øst. Pasientmottaket tar en del av tomten i underetasjen. Hovedadkomst er tenkt i 1.etasje via korridoren i høyblokk øst. Romprogram / krav Utgangspunktet er en speiling av AMK-sentralen ved St Olavs Hospital. Kontrollrom for 8 operatører m 2 Stabsrom/møte med kontor og 2 operatørplasser 40 m 2 Pauserom 20 m 2 3 kontorer 30 m 2 Samtalerom 6 m 2 Tekniske rom (generelt + nødnett) 100 m 2 Møte/stabsrom for kriseledelse 30 m 2 Kontrollrom og stabsrom må ligge vegg-i-vegg med glassvegg imellom. Kontrollrommet må kunne todeles. Side 6

9 Pauserom, WC, lager og kontor for seksjonsleder bør ligge innenfor sikret sone. Adkomst til teknisk rom for nødnett bør kunne observeres fra kontrollrommet. Arbeidsplassene må oppfylle krav til universell utforming. Løsning På grunn av tomtens form foreslås bygget som et langstrakt bygg øst/vest. Den irregulære formen er tilpasset tomten og trafikken til hovedinngang / pasientmottak og ambulansetrafikk. Bygget ligger på et utsatt hjørne og må ikke stenge for nevnte trafikk. Samtidig skal formen gis en god tilpassing / overgang til eksisterende bygg. Kontrollrommet med tilliggende funksjoner må ligge i 1.etasje. På grunn av arealkravene betyr dette at tekniske rom må ligge i underetasjen. Adkomsten til teknisk rom for nødnett kan imidlertid observeres fra kontrollrommet, i tillegg er det adkomst fra bakkeplan i underetasjen (egen adgangskontroll) via det generelle tekniske rommet. Møte/stabsrom for kriseledelse foreslås lagt i tilliggende eksisterende møterom. Forøvrig oppfylles alle funksjonskrav nevnt ovenfor. Konstruksjon / materialer Hele bygget med vegger og gulv/tak har en kjerne av plass-støpt betong. Vinduer i sikret sone er tilnærmet skuddsikre. Dette gir et solid bygg som oppfyller store krav til sikkerhet. For å oppfylle krav til lyd / isolasjon / estetikk er denne kjernen i hovedsak kledd med lettere konstruksjoner på begge sider. Utvendig er 1.etasje tenkt kledd med en såkalt kaldfasade i farget glass (tilpasset sydfasaden på barneavdelingen). Innvendig er store deler av gulvet tenkt som et oppbygd datagulv for maksimal fleksibilitet. Vegger har en normal god standard med malte flater. I kontroll- og stabsrom er det spesielt tatt hensyn til gode akustikk / lydforhold. 20 Bygningsmessig beskrivelse RIB Riving, klargjøring betongkonstruksjoner. Fjerning av eksist. støttemurer og nedsaging av begrensningsvegg, samt nedsaging/fjerning av utvendig takdekke ved inngang til mottakelse i tilbygg fra Fjerning av singel og tekking på dekke over dette tilbygget. Side 7

10 21.G. Grunnarbeider. Utgraving av byggegrop for ny AMK-sentral. Det antas i hovedsak løsmasser, men det kan event. forekomme noe fjell i deler av tomta som må sprenges bort. Utgravingen vil berøre hele fortauet mot hovedinngangen på sydsiden av sjukehuset, og muligens også noe av vegbanen. Avretting for fundamenter og utlegging av bærelag for støp av gulv på grunn. Det fylles tilbake til konstruksjoner med velegnede stedlige masser, eventuelt med tilkjørte godt drenerende masser. 21.B. Betongarbeider i grunn. Fundamentering på sålefundamenter i løsmasser for vegger i underetasje, og søylefundamenter for frittstående utvendige søyler. Ringmurer på såler i syd-vestlig hjørne av bygget delvis over kulvert til helikopterbase. 22. Bæresystemer stål (søyler og bjelker). Innvendige stålsøyler av hulprofiler plassert i vegger i 1. etasje, og utvendige frittstående stålsøyler av sirkulære hulprofiler i underetasje ved inngang til eksist. mottakelse. Utvekslinger med stålbjelker av profilstål over eksist. dekke over mottakelse. Forsterkninger med stålsøyler av hulprofiler i overgang mellom opprinnelig sjukehusbygg og tilbygg for mottakelse fra Stålkonsoll/brakett som opplegg for utforet yttervegg i 1. etasje. 23. Bærende vegger. Bærende yttervegger og innvendig vegg i armert betong i underetasje. Bærende yttervegger i armert betong i 1. etasje. Utvendig isolering av yttervegger i underetasje, som drensplater under terreng, og beskyttet med fibersementplater over terreng. 25. Bærende dekker. Plass-støpte dekker i armert betong over underetasje. Plass-støpte dekker og dragere i armert betong over 1. etasje. Isolasjon, damp/radonsperre og armert påstøp i gulv på grunn i underetasje, Side 8

11 og ved syd-vestlig hjørne av bygget i 1. etasje. 7. Utendørs 72. Utendørs konstruksjoner (aggregatrom). Grunnarbeider og bygningsmessige arbeider i forbindelse med frittliggende bygg for plassering av nytt nødstrømsaggregat. 76. Veger og plasser. Istandsetting av veger, plasser og fortau etter oppføring av ny AMK-sentral. Omfatter planering, bærelag og asfaltering, samt oppsetting av kantstein. Beskrivelsen er basert på foreliggende arkitekttegninger pr , og gjennomgang av prosjektet ved befaringer og møter pr. dagens dato. 30 VVS-tekniske anlegg RIV 31. Sanitæranlegg: Spillvann og overvann fra nybygget tilkobles eksisterende avløpsstamme i kulvert Hovedfløy Øst. Ved drenering av nybygget etableres nye kummer og disse tilkobles eksisterende uttrekk. Avløp fra nye sanitærutstyr i 1 etasje AMK sentral, vil medføre boring og legging av nye MA rør i himling over eksisterende rom i U etasje. Vannforsyning (varmt, varmtvann sirkulasjon og kaldt forbruksvann) tas fra eksisterende rør i Korridor U etasje. I sanitæranlegget inngår også flomsikring av UPS og Batterirom, radonbrønner med rør i tillegg til sanitærutstyr. 32. Varmeanlegg: I varmeanlegget inngår varmekurs for nytt varmebatteri i luftbehandlingsaggregatet og radiatorer. Varmen hentes fra eksisterende hovedrør i Undersentral 5 Hovedfløy Øst. Det etableres ny pumpe med ventilarrangement for ny AMK sentral. Det inngår også arbeider med varmeanlegget i Møte / Stabsrom i eksisterende bygg. 33. Brannslokking: Det er forutsatt at for Ny AMK-Sentral etableres en ny sprinklerventil for tørrsprinkling som plasseres i U etasje. Sprinklervann hentes fra eksisterende hoved-sprinkler rør i Hovedkulvert. Arealene sprinkles over og under himling. I tillegg håndslokkeapparat på tekniske rom. Side 9

12 36. Luftbehandlingsanlegg: Det skal etableres nytt luftbehandlingsaggregat som skal dekke arealene i Ny AMK-Sentral. Møte / Stabsrom i eksisterende bygg skal fortsatt dekkes fra det eksisterende luftbehandlingsanlegget som i dag, men dette oppgraderes slik at anlegget dekker den nye funksjonen som rommet har fått. Det forutsettes luftkjøling i de nye arealene. Luftbehandlingsanleggets inntak er plassert i yttervegg mot øst og tas inn i aggregat via ytterveggsrist og kullfilter for å unngå at eksos fra helikopter føres inn i bygget via ventilasjonsanlegget. Avkast føres via yttervegg mot nord. 37. Kjøleanlegg: Kjøling av UPS rommet skal dekkes av klimakabinett som er tilkoblet husets primærkjøleanlegg. Reservekjøling med vannkjølt klimakabinett som er tilkoblet forbruksvannet. Primærkjølingen hentes fra eksisterende hovedrør i Undersentral 5 Hovedfløy Øst. Det etableres ny pumpe med ventilarrangement plassert i Undersentral 5 Hovedfløy Øst for ny AMK sentral. 56. Automatikkanlegg: Inneholder SD-anlegg, feltinstrumentering, automatikk- komponenter for VVS og Elektro-anleggene. Egen undersentral og arbeidsstasjon for SD-anlegget i AMK-Sentralen. 40 og 50 Elkraft, tele og automatisering RIE. 40 ELKRAFT 41 Basisinstallasjoner for elkraft. Generelt. Det kreves strømforsyning fra 2 stk separate nødstrømsaggregat Redundant strømforsyning. Strømforsyning 01: Hovedtavle 2 230V (trafo 1) har (ledig reserveavgang ). Tilkopling må helst foretas strømløst eller med omfattende tiltak for beskyttelse mot tilfeldig berøring mot blanke strømskinner i tavle bak bryter. Taes med i ROS-analyse fare for strømbrudd). Strømforsyning 02: Forsynes fra transformatorkiosk ved sykehotellet via nytt nødstrømsaggregat frem til AMK-sentral. Det kreves også redundant teleinntak, separate kabelføringer besørges av telenor frem til AMK sentral, maks. anleggsbidrag kr ,- er lagt inn, i tillegg kommer abonnementskostnader. I tillegg skal det kables mot eksisterende telefonsentral på sykehuset som tas med i egen post her. Bygget skal ha vannbåren varme, samt oppvarmet luft ved ettervarmebatteri. Bæresystemer. Side 10

13 Nødvendige føringsveier medtatt. Datagulv forutsettes medtatt av arkitekt. Gulvuttak operatørplasser og møterom er lagt inn i budsjettet. Jording. Det medtas fundamentelektrode i grunn rundt bygget. Utsatte anleggsdeler jordes i h.h.t. gjeldene regelverk. 43 Lavspent forsyning. Inntaks- og stigeledninger. Redundant forsyning ivaretas med forsyning fra 2 stk forskjellige transformatorstasjoner. Adskilte føringsveier ivaretatt via 2 stk forskjellige nødstrømsaggregat. (1 eksisterende og 1 stk nytt). Hovedfordeling. Redundant forsyning som hver for seg kan strømforsyne hele AMK-sentralen. Adskilt plassering. Underfordelinger. Det medtas underfordelinger for 2 stk UPS anlegg, som hver for seg skal kunne strømforsyne hele AMK sentralen. Redundant forsyning med adskilte batteripakker. Inkl. kursopplegg for lys og stikkontakter for alminnelig forbruk. Fordelinger for drift, VVS All automatikk samt effekttavle for VVS forutsettes levert som en del av entreprise for Byggautomatisering (BAS). Her er medtatt kostnader for tilkobling, bistand ved idriftsettelse og anmeldelse. Kursopplegg drift, VVS Kursopplegg og tilkobling av komponenter i VVS-anleggene. 44 Lysanlegg. Lysanlegget baseres i utgangspunktet på anbefalte verdier fra Selskapet for Lyskultur. Krav om dimming ved operatør og stab/møterom ivaretatt. lys iht. kravspesifikasjon. Nødvendig utgangsmarkeringslys medtatt. 45 Elvarme. Ikke medtatt, All romoppvarming forutsettes utført med vannbårent varmesystem. 46 Reservekraft, UPS Avbruddsfri kraftforsyning Redundant forsyning medtatt. 2 stk 40 kva UPS inkl. batteri for 4t drift. 5 TELE OG AUTOMATISERING 52 Integrert kommunikasjon Side 11

14 Egne telefonsentraler med dublerte linjer for AMK i h.h.t. krav. Servere: Servere for brukerapplikasjoner og andre nettverkstjenester er medtatt i h.h.t. kravspesifikasjon. Skjermer og PC-løsninger for operatørplasser og arbeidsplasser forutsettes medtatt av Hemit. 53 Telefoni og personsøking. Egne linjer for AMK-sentral og Nødtelefonlinje i h.h.t. kravspesifikasjon. Samt kabling/kommunikasjon mot sykehusets eksisterende telefonsentral. Apparater Medtatt iht. kravspesifikasjon. og arb.pl iht. tegning. (Kan utgå og medtas av Hemit). Basestasjoner Ikke medtatt. 54 Alarm og signalsystemer. Brannalarm. Komplett selvstendig anlegg medtatt for AMK. Adgangskontroll- og ringeanlegg Dører i ytterskallet skallsikres og adgangskontrolleres, adgangskontrollerte dører inn til Operatørrom sone og Teknisk rom. Ringeanlegg i h.h.t. spesifikasjon/krav. 55 Lyd og bildeanlegg. Kameraovervåkning er medtatt med inntil 3-kameraposisjoner med muligheter for utvidelse, komplett utstyrt og tilkoblet i h.h.t. kravspesifikasjon. AV-anlegg er medtatt for møte- stabsrom og operatørrom (inkl. storskjerm i O.P.rom). 56 Automatisering. Bussanlegg romkontrollsystem. Bus-anlegg for styring og overvåking av de enkelte rom/soner tilknyttes. Sentral driftskontroll og automatisering Tilkoples mot eksisterende (AMK skal kunne driftes selvstendig). Nyanlegg og nødvendig utvidelse og supplering av eksisterende automatiseringsanlegg medtas. 6 ANDRE INSTALLASJONER. Side 12

15 Det er medtatt egen post for rehabilitering av eksisterende areal for møte-stabsrom, Nye el.installasjoner og tilrettelegging for eksisterende AV-utstyr, møterbord/skjerm på vegg. 7 UTENDØRS. 74 Utendørs elkraft. Utendørs lysanlegg. Kun medtatt noe utelys ved dør teknisk rom og ved frittstående reservekraftaggregat. Vedlegg: Dokumenter Budsjett Tegninger Side 13

16 10 x 21 RØR NED 120 V-107A INFORMASJON 23,8 m 2 RESEPSJON V 101 INNGANG 19 m 2 FELLES V-108 V-109 SENTRALBORD 30.6 m 2 KONTOR 13 m 2 RESEPSJON NEVROLOGISK C Snitt x HØ103 TELEFON 2.2 m 2 FELLES 23 x 17 VENT INNBLÅS HØ101 TRAPP-SYD 16.5 m 2 FELLES 2.2 FELLES Lege/tekn.syst 13,6 m² HØ104 PERSONHEIS m HØ102 HEISHALL-SYD 14.3 m 2 FELLES Samtale 6,3 m² 23 x 17 AVLØP NED HØ 108A ENG 17,9 m 2 NEVROLOGISK HØ105 PERSONHEIS 2.2 m 2 FELLES x 21 Tekjøk 18 x 21 Beredskap 10,0 m² 120 HØ107 GR.115-B1 1.1 m 2 TEKNANL Alt. dørplassering 25 x 21 Stabsrom / ktr 38,1 m² BTA 343,5 m² BRA 307,9 m² x VVS RØR OPP-NED HØ139 WC 2,5 m 2 HØ140 WC 2,5 m 2 10 x x x 21 D x Møte/stabsrom 31,9 m² WC 7,1 m² 10 x HØ138A KTR LEGE 21.8 m 2 NEVROLOGISK Lager 12,4 m² HØ138C KTR LEGE 20,6 m 2 NEVROLOGISK Kjøkken A Snitt Kontrollrom 93,5 m² 18 x x Seksjonsleder 11,1 m² Pause 23,7 m² x x x x x 21 A Snitt B Snitt B Snitt Rekv. 8,9 m² Batteri/EL 17,0 m² C Snitt Ca fortauskant Prosjekt: Ålesund sjukehus - AMK Tegning: Korrigert dato: 1. Etasje Tegnet dato: Tegner: OE Prosjektnr.: 1313 Kontroll Målestokk: 1:200 Tegningsnr.: A20.1

17 V-U10 UNDERVISNINGS ROM 28.9 m V-U10A V-U10B WC WC m 2 m 2 d U-113d U-114 HØ U11 SKADE 1 17 m 2 MOTTAKELSE d U-116 d U-100 d U-092 d U-093 HØU49 VINDFANG 10.9 m 2 MOTTAKELSE d U-094 d U-112 d U-101 d U-109 HYLLER HYLLER V-U11 REDSKAPSROM 4.5 m 2 VELFERDSSAL V-U01 GASSLUSE_ØST 7.5 m 2 TRAFIKK HØU03 KJØLEMASKINROM 2.0 m 2 TEKNANL d U-108 HØU04 PERSONHEIS 2.2 m 2 TRAFIKK HØU02 HEISHALL-SYD 14.3 m 2 TRAFIKK HØU05 PERSONHEIS 2.2 m 2 TRAFIKK HØU10 GR.U15-B1 1.1 m 2 TEKNANL d U-115 d U-107 d U-095 HØU07 WC 4.1 m 2 MOTTAKELSE HØ U51A EKSP 6 m 2 MOTTAKELSE HØ U50 VAKTROM 20,6 m 2 MOTTAKELSE d U-096 HØ U51B EKSP 14,6 m 2 MOTTAKELSE A Snitt B Snitt VU02A ARKIV 10.5 m 2 ARKIVET d U-111 V-U03 ARKIV 9.3 m 2 ARKIVET HØU01 TRAPP-SYD 16.5 m 2 TRAFIKK d U-097 HØU51C EKSP 12 m 2 MOTTAKELSE d U-110 C Snitt HØU00A m 2 HØU00 KATASTROFEUTSTYR 19.2 m 2 MOTTAKELSE d U-106 d U BTA 140,7 m² BRA 123,7 m² Bjelke lagt over eksisterende dekke HØ U06A VENTEHALL 56,6 m 2 MOTTAKELSE d U-098 HØ U06B VINDFANG 9.5 m 2 MOTTAKELSE Teknisk 1 59,4 m² d U-099 Bh x Bjelke 24 lagt 46 over x 28 eksisterende dekke D- V x 21 9 x 21 Sprinkler 2,3 m² Batteri 2,5 m² 9 x x Teknisk 2 52,1 m² C Snitt Ca fortauskant A Snitt B Snitt Prosjekt: Ålesund sjukehus - AMK Tegning: Underetasje Korrigert dato: Tegnet dato: Tegner: OE Prosjektnr.: 1313 Kontroll Målestokk: 1:200 Tegningsnr.: A20.2

18 +3,20 2. Etasje ±0,00 1. Etasje -3,80 U.Etasje Snitt C 1:200-7,00 Kjeller Bjelke lagt over eksisterende dekke ,20 2. Etasje ±0,00 1. Etasje -3,80 U.Etasje ,20 2. Etasje ±0,00 1. Etasje -3,80 U.Etasje -7,00-7,00 Snitt A 1:200 Kjeller Snitt B 1:200 Kjeller Prosjekt: Ålesund sjukehus - AMK Tegning: Snitt Korrigert dato: Tegnet dato: Tegner: OE Prosjektnr.: 1313 Kontroll Målestokk: 1:200 Tegningsnr.: A30-1

19 Prosjekt: Ålesund sjukehus - AMK Tegning: 3D eksteriør Korrigert dato: Tegnet dato: Tegner: OE Prosjektnr.: 1313 Kontroll Målestokk: 1:400 Tegningsnr.:

20 Prosjekt: Ålesund sjukehus - AMK Tegning: 3D Innvendig Korrigert dato: Tegnet dato: Tegner: OE Prosjektnr.: 1313 Kontroll Målestokk: 1:250 Tegningsnr.:

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg. Borealis. ARKITEKTERas

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg. Borealis. ARKITEKTERas 20.09.2012 BODØ RÅDHUS Mulighetsstudie Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg Borealis ARKITEKTERas 231 232 Mulighetsstudie Rådhuskvartalet i Bodø 19.06.2012 4. Elektrotekniske anlegg Basisinstallasjoner

Detaljer

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 Overslaget er basert på dagens priser og satt opp i henhold til NS 3453. Finansieringskostnader og prisstigning er ikke inkludert

Detaljer

Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider

Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider Rambøll AS Prestebakke skole Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider 2012-03-13 INNHOLD: 20 BYGGNINGSMESSIGEARBEIDER ORIENTERING... 4 21 GRUNN- OG FUNDAMENTER... 4 22 BÆRESYSTEM... 5 25 DEKKER...

Detaljer

FORPROSJEKT Honningsvåg Svømmehall

FORPROSJEKT Honningsvåg Svømmehall Rådgivende ingeniører Elektroteknikk og IKT Energiteknikk Styresystemer Prosjektledelse Analyser/Utredninger 9503 Alta Postboks 1033 Kontor: Løkkeveien 25 Tlf. 78 44 63 80 Fax. 78 44 63 90 Bankgiro: 7575.05.62973

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 64/13 Innfasing av nytt nødnett i Helse Midt-Norge bygningsmessige konsekvenser for AMK Sunnmøre - Ålesund Saksbehandler Steinar Bjørås Ansvarlig direktør Henrik Sandbu

Detaljer

ROMBEHOV TEKNISKE ANLEGG INNHOLD 1 INNLEDNING 2

ROMBEHOV TEKNISKE ANLEGG INNHOLD 1 INNLEDNING 2 SØRLANDET SYKEHUS ROMBEHOV TEKNISKE ANLEGG NOTAT ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 TEKNISKE ROM OG SJAKTER,

Detaljer

1. Tilbudsskjema med sammendrag

1. Tilbudsskjema med sammendrag 1. Tilbudsskjema med sammendrag 1.0 Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Forhold beskrevet

Detaljer

BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG

BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG Utbyggingsenheten SAGMOEN BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE Rehabilitering tak, fasader og bærekonstruksjoner BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG Rev. Beskrivelse Dato Sign Kontroll

Detaljer

INNHOLD Utvalg iht NS 3451, Profsys og "justert" TFM

INNHOLD Utvalg iht NS 3451, Profsys og justert TFM DEL 2 BYGG 21 253 Luker 211 Klargjøring av tomt 254 Gulv og overflate 212 Byggegrop 255 Himling og overflate 213 Forsterkning av grunn 257 Utstyr 214 Fundamenter 26 215 Bærelag 261 Primærkonstruksjoner

Detaljer

FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE

FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE BILAG D: VEDERLAG Tilbudsskjema og enhetspriser Rev. Beskrivelse 00 Konkurransegrunnlag totalentreprise Dato Sign Kontroll sign SOLEM

Detaljer

OPPDRAGSGIVER: Drammen Eiendom DOKUMENT 4.2. PROSJEKT: Schwartz gate Side 1 av 6 TILBUD: TOTALENTREPRISE Dato: Revisjon:0

OPPDRAGSGIVER: Drammen Eiendom DOKUMENT 4.2. PROSJEKT: Schwartz gate Side 1 av 6 TILBUD: TOTALENTREPRISE Dato: Revisjon:0 PROSJEKT: Schwartz gate 16-18 Side 1 av 6 Generelt Etterfølgende beskrivelse er ment å gi en oversikt over de anleggstyper/installasjoner som skal inn i bygget, slik at det gir totalentreprenøren et grunnlag

Detaljer

Jendem skole Nybygg og ombygging

Jendem skole Nybygg og ombygging Fræna kommune Jendem skole og ombygging Elektrotekniske anlegg og heis Forprosjekt og kalkyle Oppdragsnr.: 5166968 Dokumentnr.: 5166968_Forprosjekt_RIE Versjon: D01 2017-09-20 Oppdragsgiver: Fræna kommune

Detaljer

KALLERUDHALLEN TILLEGG TIL FORPROSJEKT MAI 2012

KALLERUDHALLEN TILLEGG TIL FORPROSJEKT MAI 2012 GJØVIK KOMMUNE KALLERUDHALLEN TILLEGG TIL FORPROSJEKT MAI 2012 GENERELT Etter utarbeidelse av forprosjekt mai 2012 for utvidelse av Kallerudhallen og gjennomgang av dette ble det avtalt å revidere og supplere

Detaljer

Funksjons og leveransebeskrivelse

Funksjons og leveransebeskrivelse Målselv kommune Funksjons og leveransebeskrivelse TILBYGG SFO BJØRKENG Steinar Jensen 13.06.2016 Innhold Målselv kommune 1 Funksjons- og ytelsesbeskrivelse tilbygg SFO Bjørkeng... 2 BYGG... 2 Fundament...

Detaljer

Anskaffelseskatalog Elektro

Anskaffelseskatalog Elektro Anskaffelseskatalog Område Kontrakt Sendes ut Kontraheres Byggestart Rev. Dato E 4001 12.12.2011 27.03.2012 avtales E 4101 Sykeromskanaler 04.06.2012 01.10.2012 avtales E 4401 Belysningsutstyr 07.05.2012

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo.

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Dokumentets dato: 21.05.2012 Saksnummer: 2012049775 B.1. Kravspesifikasjon B.1.1. Beskrivelse av formål/behov I

Detaljer

SPYDEBERG KOMMUNE. Nye lokaler til PPT Griniveien 14, Spydeberg. Entreprise Totalentreprise etter NS8407. Vedlegg D. Bilag 1 Prissammendrag

SPYDEBERG KOMMUNE. Nye lokaler til PPT Griniveien 14, Spydeberg. Entreprise Totalentreprise etter NS8407. Vedlegg D. Bilag 1 Prissammendrag SPYDEBERG KOMMUNE Nye lokaler til PPT Entreprise Totalentreprise etter NS8407 Vedlegg D Bilag 1 Prissammendrag 2013-02-25 Oppdragsnr.: 5130606 Innhold 1 Tilbudssammendrag nivå 1 3 2 Tilbudsskjema nivå

Detaljer

Arkitektkontoret JoB AS VÅGEDALEN SYKHJEM NYTT AVFALLSROM ANBUDSGRUNNLAG TOTALENTREPRISE BOK 1

Arkitektkontoret JoB AS VÅGEDALEN SYKHJEM NYTT AVFALLSROM ANBUDSGRUNNLAG TOTALENTREPRISE BOK 1 1 Kravspesifikasjon 20 GENERELT Alle arbeider skal utføres i totalentreprise. Alle arbeider skal utføres i henhold til NS 3420, Toleranseklasse 2 dersom ikke annet er oppgitt. TEK 10 krav til utførelse

Detaljer

PROSJEKT KOMMUNALE BYGG FDV- DOKUMENTASJON

PROSJEKT KOMMUNALE BYGG FDV- DOKUMENTASJON Side 1 PROSJEKT KOMMUNALE BYGG FDV- DOKUMENTASJON MÅLSETTING Søgne Kommune har installert et EDB styrt FDV- program som skal brukes på alle eksisterende og nye bygg. Med bakgrunn i dette skal all dokumentasjon

Detaljer

Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes:

Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes: Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes: Sanitæranlegg Ventilasjonsanlegg Varmeanlegg: varmepumpe, EL/olje - kjel med vannbåren oppvarming av bygget via radiator-

Detaljer

Kjøllefjord omsorgsboliger

Kjøllefjord omsorgsboliger Lebesby Kommune Kjøllefjord omsorgsboliger Skisseprosjekt 2013-02-19 - 19.02.13 Utarbeidet dokumenter oyped assor oyped Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G STAVANGER EIENDOM 28.01.2014 side 1 K O S T N A D S O P P S T I L L I N G prosjekt nr: 4852 prosjekt: type bygg: 5 avd. barnehage brutto areal BTA: 1 136 fase: forprosjekt ferdigst: % ENKELTPOST HOVEDPOST

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

TILBUD LVKS Sørreisa KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III E1 SUMMERINGSSKJEMA. Forsvarsbygg Utvikling Nord

TILBUD LVKS Sørreisa KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III E1 SUMMERINGSSKJEMA. Forsvarsbygg Utvikling Nord TILBUD 100163 LVKS Sørreisa KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III E1 SUMMERINGSSKJEMA Forsvarsbygg Utvikling Nord A Tilbud 05.02.15 GS Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr. av Godkj. av Utarbeidet

Detaljer

BFEE, ETAT FOR UTBYGGING OPPDRAGSGIVER PROSJEKTLEDER ENTREPRENØR

BFEE, ETAT FOR UTBYGGING OPPDRAGSGIVER PROSJEKTLEDER ENTREPRENØR MYNDIGHET, LOVVERK YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR ELEKTRO BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) For prosjekt: Eidsvåg skole rehabilitering

Detaljer

STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG. DEL 2-2 Sammendragsskjema

STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG. DEL 2-2 Sammendragsskjema STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 2-2 Sammendragsskjema Side 2 av 10 1. SAMMENDRAGSSKJEMA Arbeidene som angitt i konkurransegrunnlaget Del 2, skal prises og danne grunnlaget for

Detaljer

Vardø kommune. Vardø kirke. Tilstandsrapport med kostnader. 2014-06.20 Oppdragsnr.: 5141918

Vardø kommune. Vardø kirke. Tilstandsrapport med kostnader. 2014-06.20 Oppdragsnr.: 5141918 Vardø kommune Vardø kirke Tilstandsrapport med kostnader 2014-06.20 0 20.01.14 Eli Hansen Svein-Are Hansen Svein-Are Hansen Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Interkommunal legevakt KØH Østre Agder, Arendal

Interkommunal legevakt KØH Østre Agder, Arendal Interkommunal legevakt KØH Østre Agder, Arendal Idèfase Romprogram, mulighetsstudium og tomteutredning OEC-gruppen, Randi Grimeland, Arild Sundt-Hansen 28.08.15 1 Innehold Foreløpig romprogram for interkommunal

Detaljer

Bærum kommune Eiendom. Søsterboligene

Bærum kommune Eiendom. Søsterboligene Bærum kommune Eiendom Søsterboligene Brannteknisk notat med tiltakplan v/ Espen Viksjø 16.11.2015 Sammendrag Dette notatet beskriver de branntekniske løsningene som er lagt til grunn for prosjektet; videreføring

Detaljer

TILBUDSKONKURRANSE PROSJEKTERINGSGRUPPE (RÅDGIVERE RIB, RIV, RIE) LØDINGEN KOMMUNE 1-10 SKOLE. Konkurransegrunnlag

TILBUDSKONKURRANSE PROSJEKTERINGSGRUPPE (RÅDGIVERE RIB, RIV, RIE) LØDINGEN KOMMUNE 1-10 SKOLE. Konkurransegrunnlag TILBUDSKONKURRANSE PROSJEKTERINGSGRUPPE (RÅDGIVERE RIB, RIV, RIE) LØDINGEN KOMMUNE 1-10 SKOLE Konkurransegrunnlag Del III F Ytelsesbeskrivelse RIB (YT-RIB) 08.8.16 KR OHP MB Revisjon Kommentar Dato Utarb.

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE EIENDOM OG INNKJØP

HEDMARK FYLKESKOMMUNE EIENDOM OG INNKJØP HEDMARK FYLKESKOMMUNE EIENDOM OG INNKJØP NORD-ØSTERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE TOTALENTREPRISEKONKURRANSE DEL II TILBUDSSKJEMA 24.01.2011 II TILBUDSSKJEMA 1. HOVEDSAMMENSTILLING AV TILBUDSSUM 1 Kap. 0 Felleskostnader

Detaljer

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Trondheim, 21.03.2016 Til aktuelle entreprenører EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

Helse Førde Dialyseavdeling, Infusjonsavdeling, Legevakt, Skadepoliklinikk ved NSH RISIKOVURDERING PROSJEKTERING ELEKTROTEKNISKE ANLEGG

Helse Førde Dialyseavdeling, Infusjonsavdeling, Legevakt, Skadepoliklinikk ved NSH RISIKOVURDERING PROSJEKTERING ELEKTROTEKNISKE ANLEGG Helse Førde Dialyseavdeling, Infusjonsavdeling, Legevakt, Skadepoliklinikk ved NSH RISIKOVURDERING PROSJEKTERING ELEKTROTEKNISKE ANLEGG Prosjekterande: Oppdragsgjevar: Firmanavn: Sweco Norge AS Firma/Navn:

Detaljer

BILAG A GENERELT. Side 1 av 8

BILAG A GENERELT. Side 1 av 8 BILAG A GENERELT Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse 1 GENERELT OM PROSJEKTET... 3 1.1 Lokalisering 3 1.2 Bakgrunn og orientering om prosjektet 3 1.3 Gjennomføring og entrepriser 4 1.4 Leveranseomfang for

Detaljer

Revisjon Anskaffelseskatalog Elektro Dato: 10.05.2012

Revisjon Anskaffelseskatalog Elektro Dato: 10.05.2012 Anskaffelseskatalog Versjon: 3 Område Kontrakt Sendes ut Kontraheres Byggestart Rev. Dato E 4001 12.12.2011 20.06.2012 avtales 27.10.2011 E 4101 Sykeromskanaler 04.06.2012 08.11.2012 avtales 10.05.2012

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS Linderud leir Rehabilitering av Vardøhus og Bergenhus

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS Linderud leir Rehabilitering av Vardøhus og Bergenhus KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS 8407 Linderud leir Prosjektnummer: 2435144 Kontraktsnummer: 430379 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)... 3 2.1 Entrepriseform...

Detaljer

Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg

Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg Mulighetsstudie Programfase Forprosjektfase Detaljprosjektfase Byggefase Bruks og drfitsfase Politisk nivå Handlings program PS1 Politisk sak PS2 Politisk sak

Detaljer

TEK10_Boligblokk over parkeringskjeller (des. 2012-priser)

TEK10_Boligblokk over parkeringskjeller (des. 2012-priser) ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 Øyvind Bånerud 29.01.2013 ( 16:03 ) 1 Felleskostnader 2 170 2 Bygning 7 836 3 VVS 1 662 4 Elkraft 978 5 Tele og automatisering 200 6 Andre installasjoner 1 250

Detaljer

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 12 Notat VVS. Borealis. ARKITEKTERas

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 12 Notat VVS. Borealis. ARKITEKTERas 20.09.2012 BODØ RÅDHUS Mulighetsstudie Vedlegg 12 Notat VVS Borealis ARKITEKTERas 237 238 19.06.2012 Generelt. Rådhuskvartalet vil etter nyetablering bestå av bygg som skal bevares og rehabiliteres, og

Detaljer

Hadsel Eiendom KF. 28 Omsorgsboliger Stokmarknes - prosjekteringsgruppe Ytelsesbeskrivelse RIB

Hadsel Eiendom KF. 28 Omsorgsboliger Stokmarknes - prosjekteringsgruppe Ytelsesbeskrivelse RIB 28 Omsorgsboliger Stokmarknes Tilbudskonkurranse prosjekteringsgruppe Side 1 av 6 Innhold Innhold 1 Hovedoppgave... 3 2 Ytelser i samtlige prosjektfaser... 3 2.1 Geoteknikk (RIG)... 3 2.2 Brannteknisk

Detaljer

Carporter Ulvefaret 119 September CARPORTER ULVEFARET 119 FUNKSJONSBESKRIVELSE

Carporter Ulvefaret 119 September CARPORTER ULVEFARET 119 FUNKSJONSBESKRIVELSE CARPORTER ULVEFARET 119 FUNKSJONSBESKRIVELSE 1 1. PROSJEKTORIENTERING 3 1. Innledning 3 1.1 Oppsummering 3 2. BYGNINGSTEKNISK BESKRIVELSE 3 20 Tilbudsskjema bygningsmessige arbeider 3 01 Rigg og drift

Detaljer

UNN A-FLØY 2014-2018 Entreprisemodell. Seminar erfaringsoverføring 3. september 2015 Ved Prosjektleder Prosjektering Vigdis Hartmann

UNN A-FLØY 2014-2018 Entreprisemodell. Seminar erfaringsoverføring 3. september 2015 Ved Prosjektleder Prosjektering Vigdis Hartmann UNN A-FLØY 2014-2018 Entreprisemodell Seminar erfaringsoverføring 3. september 2015 Ved Prosjektleder Prosjektering Vigdis Hartmann Entrepriseformer - historikk Forprosjekt av 08.06.2012 Byggherrestyrte

Detaljer

Saksfremlegg. Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret

Saksfremlegg. Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Saksfremlegg Saksnr.: 07/130-1 Arkiv: 614 &47 Sakbeh.: Gry Anette Hagen/Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ALTA RÅDHUS PÅ- OG OMBYGGING 2006 KOSTNADSOVERSLAG PÅ ALTERNATIVE PÅ- OG OMBYGGINGER Planlagt behandling:

Detaljer

Hovedbeskrivelse. for. Bygningsautomatisering. detaljprosjektert anlegg

Hovedbeskrivelse. for. Bygningsautomatisering. detaljprosjektert anlegg Hovedbeskrivelse for Bygningsautomatisering Ny ungdomskole i Stokke Dokumentnr.: K501-2 Revisjonsnr. : Dato: 04.04.2016 Hovedbeskrivelse for bygningsautomatisering Side 2 av 9 Hovedbeskrivelse bygningsautomatisering

Detaljer

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 1 Innholdsfortegnelse Innhold GENERELT... 3 RIVINGSARBEIDER... 3 23 YTTERVEGGER... 4 24 INNERVEGGER... 4 25 DEKKER... 5 29 ANDRE BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

Generell beskrivelse i forbindelse med nytt nødstrømsaggregat Austjord

Generell beskrivelse i forbindelse med nytt nødstrømsaggregat Austjord GENERELLE PUNKTER Det skal monteres et nytt nødstrømsaggregat som dekker behovet til Austjord. Nødstrømsaggregatet monteres utvendig ved trafo for hele anlegget. Det er beregnet å støpe en betongplate

Detaljer

Solbergtunet barnehage - tilbygg TILBUDSKJEMA. De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for:

Solbergtunet barnehage - tilbygg TILBUDSKJEMA. De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for: Solbergtunet barnehage - tilbygg TILBUDSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for: 1 Rigg, drift og prosjektering 2

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB) Prosjektnr: Nytt Sola Sykehjem. Dato

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB) Prosjektnr: Nytt Sola Sykehjem. Dato YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB) Prosjektnr: 39052 Nytt Sola Sykehjem Dato 01.02.2016 Side 1 39052 Nytt Sola Sykehjem YT RIB Innhold 1. Hovedoppgave... 3 2. Ytelser i samtlige prosjektfaser...

Detaljer

ASAK KIRKESTUE. Totalentreprise Elektrotekniske anlegg. Teknisk beskrivelse for elektrotekniske anlegg

ASAK KIRKESTUE. Totalentreprise Elektrotekniske anlegg. Teknisk beskrivelse for elektrotekniske anlegg ASAK KIRKESTUE Totalentreprise Elektrotekniske anlegg Teknisk beskrivelse for elektrotekniske anlegg Ing. EVENSEN AS 20.10.2010 Prosjektnr. 1039 ASAK KIRKESTUE Side 2 av 7 Orientering Bygget skal inneholde

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER I ELEKTROINSTALLASJONER BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER I ELEKTROINSTALLASJONER BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER MYNDIGHET, LOVVERK YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER I ELEKTROINSTALLASJONER BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) For prosjekt: I0380 FYSAK

Detaljer

ÅSE OMSORGSSENTER OG NY LEGEVAKT, TEKNISKE FAG: TILLEGGSOPPLYSNINGER, SPØRSMÅL OG SVAR. V.2

ÅSE OMSORGSSENTER OG NY LEGEVAKT, TEKNISKE FAG: TILLEGGSOPPLYSNINGER, SPØRSMÅL OG SVAR. V.2 Spørsmålsnr Gjelder entreprise Spørsmål Svar Signert tilbyder 1 RØR 08:01:15: Sprinklerhoder. For post 33.34.3.3 kan benevnelsen på produktet føre til misforståelse. Vi mener rett benevnelse er: Sprinklerhode

Detaljer

Mosjøen videregående skole Avdeling Sentrum Fasaderehabilitering

Mosjøen videregående skole Avdeling Sentrum Fasaderehabilitering Mosjøen videregående skole Avdeling Sentrum Fasaderehabilitering Kravspesifikasjon RIB / RIE Nordland Fylkeskommune Side 2 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE KRAVSPESIFIKASJON 2 BYGNING... 3 20 DOKUMENTKONTROLL

Detaljer

Statsbygg. Politihøgskolen Personalkantine. Tilbudsgrunnlag. Totalentreprise for Bygningsmessige UnionConsult

Statsbygg. Politihøgskolen Personalkantine. Tilbudsgrunnlag. Totalentreprise for Bygningsmessige UnionConsult Politihøgskolen Personalkantine - Beskrivelse VVS-ANLEGG Side- 1 Statsbygg Politihøgskolen Personalkantine Tilbudsgrunnlag Totalentreprise for Bygningsmessige hjelpearbeider VVS 24.09.12 UnionConsult Boro

Detaljer

Halse Eiendom AS Mandal kulturhus Utredning Heisinstallasjoner

Halse Eiendom AS Mandal kulturhus Utredning Heisinstallasjoner Oppdragsgiver: Oppdrag: Emne: Halse Eiendom AS Utdrag: Denne utredning omfatter heisanlegg for person og varetransport i BUEN- Nytt kulturhus i Mandal. Det er foretatt en forenklet vurdering av heiskapasitet

Detaljer

Dialogkonferanse 31 mars Nye Kirkenes sykehus 1

Dialogkonferanse 31 mars Nye Kirkenes sykehus 1 Dialogkonferanse 31 mars 2014 1 Tomten 2 Stedet 3 Målsetting I Lyst og oversiktlig sykehusbygg - transparens, etterstrebe mye dagslys i interiørene - oversiktlig, enkelt å bevege seg rundt om i huset Varme

Detaljer

1. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG

1. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG NOTAT Oppdrag HAMSUNSENTERET Kunde NORDLAND FYLKESKOMMUNE Notat nr. 01 Til Per A Vasshaug Fra Kopi Terje Skulbru 1. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG Dato 2009-06-21 Prosj.nr: 6070421 ELEKTROINSTALLASJONER Anlegget

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB)

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB) Stavanger eiendom YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG () Prosjektnr: 4334 Krosshaug omsorgsboliger Dato: 2013 - Februar Godkjent mal; dato: 18.6.2012 4 krosshaug - yt-rib Stavanger eiendom

Detaljer

Oslo kommune Kultur- og idrettsbygg

Oslo kommune Kultur- og idrettsbygg Oslo kommune Kultur- og idrettsbygg Nytt Munchmuseum Dialogkonferanse 31.08.2015 Program 1. Historie 2. Orientering om prosjektet 3. Prioritering av resultatmål 4. Entrepriseinndeling og status kontrahering

Detaljer

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: sollien 5 leiligheter Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING. 1 etg. Leilighet 1, 2 og 3. 2 PLANLØSNING. 2 etg. Leilighet 4 og 5. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 3 stk. i 1 etasje 55,5 kvm.

Detaljer

Innhold. Skisse side 2 Beliggenhet side 3 Situasjonsplan side 4-5 Beskrivelse side 6 Kontakt side 7

Innhold. Skisse side 2 Beliggenhet side 3 Situasjonsplan side 4-5 Beskrivelse side 6 Kontakt side 7 OPPEGÅRD FAGHANDEL Innhold Oppegård Faghandel blir en del av en større kjede av sentre med fokus på salg av volumvarer innen: Byggevare VVS Fliser Kjøkken Elektro Hagesenter Bil Bildeler Jernvare Møbler

Detaljer

Ansvar for brannteknisk detaljprosjektering

Ansvar for brannteknisk detaljprosjektering Ansvar for brannteknisk detaljprosjektering Hvem gjør hva? De viktige grensesnittene RIFs veileder Ari Soilammi Utviklingssjef RIF Ari s mini-cv: 20 år i byggebransjen: Siv ing, utdannet ved UMIST, UK

Detaljer

CAMPUS ÅS SLP- UTBYGGING

CAMPUS ÅS SLP- UTBYGGING CAMPUS ÅS SLP- UTBYGGING TEKNISKE ANLEGG Informasjon om tekniske entrepriser Den norske opera og ballett. Arkitekt: Snøhetta. Modellbilde av den ferdige bygningsmassengsmassen FRA SYDVEST Operaen. Arkitekt:

Detaljer

Sørum kommune skal bygge om Fjellbo VP. Stasjonen er fra 1984, og det er i hovedsak pumper og elektroinstallasjon som krever utskifting.

Sørum kommune skal bygge om Fjellbo VP. Stasjonen er fra 1984, og det er i hovedsak pumper og elektroinstallasjon som krever utskifting. Oppdragsgiver: Sørum kommunalteknikk KF Oppdrag: 522332 Rehabilitering Fjellbo VP Del: Dato: 2010-07-01 Skrevet av: Jon Brandt Kvalitetskontroll: SKISSEPROSJEKT OMBYGGING FJELLBO VP INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 24.09.2013 ( 14:07 ) 1 Felleskostnader 178 2 Bygning 1 621 3 VVS 858 4 Elkraft 87 5 Tele og automatisering 6 Andre installasjoner 7 Utendørs 8 Generelle kostnader

Detaljer

Plan for gjennomføring. Informasjonsmøte 08.02.2011 Prosjektsjef prosjektstøtte Nils Hjorthol

Plan for gjennomføring. Informasjonsmøte 08.02.2011 Prosjektsjef prosjektstøtte Nils Hjorthol Plan for gjennomføring Informasjonsmøte 08.02.2011 Prosjektsjef prosjektstøtte Nils Hjorthol Plan for gjennomføring 1. Entreprisestrategi og entreprisemodeller 2. Fremdrift av kontrahering 3. Innhold av

Detaljer

for en tilbudssum + 25 % MVA Kr. Total tilbudssum (inkl. 25 % mva)

for en tilbudssum + 25 % MVA Kr. Total tilbudssum (inkl. 25 % mva) Vedlegg 1 E3 TILBUDSSKJEMA E3.1 Samlet tilbudssum Tilbudsskjema skal utfylles i sin helhet. Undertegnede tilbyr med dette å utføre de arbeider og leveranser som følge av tilbudsinnbydelsen med tilhørende

Detaljer

3. Prisskjema med sammendrag

3. Prisskjema med sammendrag 3. Prisskjema med sammendrag 3.1 Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Unnlatelse av dette kan

Detaljer

Ytelser i prosjekteringsfasen :

Ytelser i prosjekteringsfasen : ÅLGÅRD NYE KIRKE YTELSESSPESIFIKASJON FOR RÅDGIVENDE INGENIØR VVS - RIV Det forutsettes at alt tegningsmateriell utføres på DAK. Alt tegningsmateriell skal utføres i hht. avtalt DAK-manual. Alle plottefiler

Detaljer

NØDBOLIGER RODENESET

NØDBOLIGER RODENESET Entreprise T1_18 PROSJEKTSPESIFIKK BESKRIVELSE UTVENDIG VVS-ANLEGG NØDBOLIGER RODENESET Kristiansand Eiendom. Revisjon Tilbudsunderlag Dato 25.11.2014 Utført av RIVCO AS R638 - jm 2 INNHOLD 73 Funksjonskrav

Detaljer

P Ålesund lufthavn, Vigra Elektro- og energisentral, Reservekraftanlegg

P Ålesund lufthavn, Vigra Elektro- og energisentral, Reservekraftanlegg P-181184 Ålesund lufthavn, Vigra Elektro- og energisentral, Reservekraftanlegg BILAG A ORIENTERING OM ANSKAFFELSEN 1. NY ELEKTRO- OG ENERGISENTRAL VED ÅLESUND LUFTHAVN Generelt Ny elektro- og energisentral

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Fil: Dokument: Ny Sandesundsveien skole - B2 Bygningsmessig beskrivelse for totalriveentreprise. Side Side 1/7

KRAVSPESIFIKASJON. Fil: Dokument: Ny Sandesundsveien skole - B2 Bygningsmessig beskrivelse for totalriveentreprise. Side Side 1/7 1/7 B 1 KRAVSPESIFIKASJON 1 BYGG 2 10 FELLES, RIGG OG DRIFT 2 10.0 Generelt 2 11 GYMSAL OG SFO, Sandesundsveien 53 2 11.0 Generelt 2 11.1 Hjelpearbeider VVS 3 11.2 Hjelpearbeider EL 3 12 MOTTAKSBARNEHAGE,

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB)

RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB) Prosjekt nr. 11536 Samien Sijte Sørsamisk museum og kultursenter YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG () PROSJEKTNR: 11536 Saemien Sijte - Sørsamisk museum og kultursenter DATO: 2009.03.30 SAKS-

Detaljer

SANDEFJORD FAGHANDEL. Utvikler gode arenaer for faghandel

SANDEFJORD FAGHANDEL. Utvikler gode arenaer for faghandel SANDEFJORD FAGHANDEL Innhold Sandefjord Faghandel blir en del av en større kjede av sentre, med fokus på salg av volumvarer innen: Byggevare VVS Fliser Kjøkken Elektro Hagesenter Bil Bildeler Jernvare

Detaljer

Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon.

Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon. Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon. TEVAS 2011 Ansatte: 7 ansatte per i dag Sivilingeniør og ingeniører Adm. personell Fagområder: Sanitæranlegg

Detaljer

P Fagernes lufthavn, Leirin, Sikkerhetsområder og lysanlegg, Elektroarbeider

P Fagernes lufthavn, Leirin, Sikkerhetsområder og lysanlegg, Elektroarbeider P-181045 Fagernes lufthavn, Leirin, Sikkerhetsområder og lysanlegg, Elektroarbeider BILAG A ORIENTERING OM ANSKAFFELSEN 1. OMFANG PROSJEKT SIKKERHETSOMRÅDER OG LYSANLEGG MED TILORDNEDE DELPROSJEKTER VED

Detaljer

Entreprenøren skal besørge godkjennelse av beregninger og arbeidstegninger fra respektive myndigheter.

Entreprenøren skal besørge godkjennelse av beregninger og arbeidstegninger fra respektive myndigheter. 4.1 Funksjonsbeskrivelse byggeteknikk - RIB 4.1.1 Generelt Det er utarbeidet arkitekttegninger og kravspesifikasjon. Det er opp til anbyder å foreslå alternative løsninger til de som er vist på tegning

Detaljer

Dalemarka på Holsnøy

Dalemarka på Holsnøy Presenterer: Dalemarka på Holsnøy Vertikaldelte to mannsboliger Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING 1. ETG PLANLØSNING 2. ETG 2 3 DALEMARKA I MELAND Beskrivelse av Boliger og beliggenhet. 4 stk. Vertikaldelte

Detaljer

For alle arbeider i denne beskrivelse gjelder de samme anbuds- og kontraktsbestemmelser som for øvrige betongarbeider

For alle arbeider i denne beskrivelse gjelder de samme anbuds- og kontraktsbestemmelser som for øvrige betongarbeider Prosjekt: Tilbygg - Kleppetunet, grunnarbeid for VVS Side 26-1 26 Bygningsmessige hjelpearbeider VVS 26.1 Grunnarbeid VVS 26.1.1 Generelt Denne beskrivelse er utarbeidet av Multiconsult og omfatter bygningsmessige

Detaljer

GAUTESETE SKOLE OLA ROALD. Ombygging til ungdomsskole. Mulighetsstudie løsninger, med tekniske vurderinger og kostnadsesti mat

GAUTESETE SKOLE OLA ROALD. Ombygging til ungdomsskole. Mulighetsstudie løsninger, med tekniske vurderinger og kostnadsesti mat GAUTESETE SKOLE Ombygging til ungdomsskole Mulighetsstudie løsninger, med tekniske vurderinger og kostnadsesti mat. OLA ROALD 11.11.16 5.K&SiADSESTIMATER..- 7 5.1 Kostna 7 5.2Kostndrsummert 7 6. VEDLEGG

Detaljer

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/ Ås kommune Rehabilitering av Follo barne- og ungdomsskole Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00117-9 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2015-2019 04.11.2015 Formannskap

Detaljer

Branntomta Uavhengig kontroll av utførelsen

Branntomta Uavhengig kontroll av utførelsen Branntomta Uavhengig kontroll av utførelsen Erfaringer og observasjoner Sivilingeniør Geir Drangsholt C:\My documents\pro\2004-0024\kut - branntomta.ppt Side 1 Hvorfor blir det avvik, feil og mangler ved

Detaljer

Strøm og telefoniutfall 9.Oktober 2014. Beredskapsleder Leif - Olav Røsholt

Strøm og telefoniutfall 9.Oktober 2014. Beredskapsleder Leif - Olav Røsholt Strøm og telefoniutfall 9.Oktober 2014 Beredskapsleder Leif - Olav Røsholt Publisert 10.10.2014 kl 12:53 Oppdatert Foto: Arild Hansen (arkiv) Flaks ingen døde. Ren skjær flaks! SKIEN: Det er ren, skjær

Detaljer

SKIEN FAGHANDEL. Utvikler gode arenaer for faghandel

SKIEN FAGHANDEL. Utvikler gode arenaer for faghandel SKIEN FAGHANDEL Innhold Skien Faghandel blir en del av en større kjede av sentre med fokus på salg av volumvarer innen: Byggevare VVS Fliser Kjøkken Elektro Hagesenter Bil Bildeler Jernvare Møbler Bredt

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Beregnet til Aurskog-Høland kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato September, 2013 TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Revisjon 0 Dato 16/09/2013 Utført av Anders Walseth

Detaljer

REFERAT_01 PROSJEKTERINGSGRUPPE.DOC

REFERAT_01 PROSJEKTERINGSGRUPPE.DOC Prosjektnr 2004-08 Prosjekt Vadsø3211 Dato: 2005-06-08 Formål med møtet Avklare og forserer eventuelle problemområder. Ledelsen skal regelmessig gjennomgå alle kontorets prosjekter med de oppdragsansvarlige.

Detaljer

1 PRISBETINGELSER Generelt Kontraktssum Opsjoner 2 2 PRISTILBUD TILBUDSSAMMENDRAG NIVÅ 1 4 TILBUDSSKJEMA NIVÅ 2 5

1 PRISBETINGELSER Generelt Kontraktssum Opsjoner 2 2 PRISTILBUD TILBUDSSAMMENDRAG NIVÅ 1 4 TILBUDSSKJEMA NIVÅ 2 5 Støahagen Totalentreprise side 1 Innholdsfortegnelse 1 PRISBETINGELSER 2 1.1 Generelt 2 1.2 Kontraktssum 2 1.3 Opsjoner 2 2 PRISTILBUD 4 2.1 TILBUDSSAMMENDRAG NIVÅ 1 4 TILBUDSSKJEMA NIVÅ 2 5 2.2 Opsjoner

Detaljer

Fotografier v. Erling G Baasen 3

Fotografier v. Erling G Baasen 3 Firmapresentasjon Høyer Finseth er med sine vel 90 medarbeidere en betydelig aktør innen bygningsteknisk prosjektering og rådgivning. Vi er et spesialisert rådgivende ingeniørselskap som gjennom godt samarbeid

Detaljer

NØDSTRØMSANLEGG FOR BIRKENES KOMMUNE

NØDSTRØMSANLEGG FOR BIRKENES KOMMUNE Oppdragsgiver Birkenes kommune Rapporttype Rapport 2012-07-02 NØDSTRØMSANLEGG FOR BIRKENES KOMMUNE 2 (8) FOR BIRKENES KOMMUNE Oppdragsnr.: 8120184 Oppdragsnavn: Nødstrømsanlegg for Birkenes kommune Dokument

Detaljer

Viken Prosjektstyring AS v/ Yngve Eilertsen (yngve@vikn.no)

Viken Prosjektstyring AS v/ Yngve Eilertsen (yngve@vikn.no) Viken Prosjektstyring AS v/ Yngve Eilertsen (yngve@vikn.no) - Prosjekt- og byggeledelse - Fremdriftsstyring og FDV - Kvalitetskontroll med måleinstrumenter - Kurs / undervisning Viken Prosjektstyring AS

Detaljer

TEK07_Boligblokk over P-kjeller (des. 2007-priser)

TEK07_Boligblokk over P-kjeller (des. 2007-priser) ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 Øyvind Bånerud 29.01.2013 ( 16:01 ) Pris Pris/BTA Andel 1 Felleskostnader 7 445 493 1 528 13% 2 Bygning 30 536 401 6 265 55% 3 VVS 5 188 945 1 065 9% 4 Elkraft

Detaljer

Høgskolen i Bergen Bergen Næringsråd 20. januar 2010. Fung. prosjektsjef Morten Danielsen

Høgskolen i Bergen Bergen Næringsråd 20. januar 2010. Fung. prosjektsjef Morten Danielsen Høgskolen i Bergen Bergen Næringsråd 20. januar 2010 Fung. prosjektsjef Morten Danielsen Agenda Kort om Statsbygg Prosjektets målsetting, omfang og innhold Organisering Hovedmilepæler / - hovedfremdrift

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE NORD-AURDAL UNGDOMSSKOLE (NAUS) OG VALDRESHALLEN YTELSESBESKRIVELSE NORD-AURDAL UNGDOMSSKOLE OG VALDRESHALLEN

YTELSESBESKRIVELSE NORD-AURDAL UNGDOMSSKOLE (NAUS) OG VALDRESHALLEN YTELSESBESKRIVELSE NORD-AURDAL UNGDOMSSKOLE OG VALDRESHALLEN YTELSESBESKRIVELSE NORD-AURDAL UNGDOMSSKOLE (NAUS) OG VALDRESHALLEN 2015-09-07 Side 1 av 9 Innhold 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 3 2 FORPROSJEKT 4 3 OPSJONER 7 3.1 OPSJON: KRAV OG FUNKSJONSBESKRIVELSE SOM

Detaljer

BNES, Bergen kommunale bygg (BKB) OPPDRAGSGIVER PROSJEKTLEDER ENTREPRENØR

BNES, Bergen kommunale bygg (BKB) OPPDRAGSGIVER PROSJEKTLEDER ENTREPRENØR YTELSESINSTRUKS FOR RÅDGIVER I ELEKTROINSTALLASJONER BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) For prosjekt: Nattland oppveksttun, utvidelse -

Detaljer

Valdres lokalmedisinske senter Eiendom IKS

Valdres lokalmedisinske senter Eiendom IKS Valdres lokalmedisinske senter Eiendom IKS Totalentreprise Riving av gamle Fagernes skole, Fagernes tannklinikk og "Paviljongen" Vedlegg B Arbeidsomfang Side 2 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Beskrivelse

Detaljer

ULLERUD HELSEBYGG NASJONAL KONFERANSE FOR TREARKITEKTUR JOSTEIN RØNSEN ARKITEKTER AS

ULLERUD HELSEBYGG NASJONAL KONFERANSE FOR TREARKITEKTUR JOSTEIN RØNSEN ARKITEKTER AS ULLERUD HELSEBYGG ULLERUD/DRØBAK KONSEPTSTUDIE C BEHOV ANTALL BEBOERPLASSER FOR UTBYGGINGSALTERNATIV C: 108 160 18 30 30 30 108 DAGENS SITUASJON ULLERUD HELSEBYGG OMSORGS SENTER ULLERUD SYKEHJEM MURHUSET

Detaljer

Nordland Båtbyggermuseum

Nordland Båtbyggermuseum ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 Ernst Eberg 14.08.2013 ( 13:30 ) 1 Felleskostnader 932 2 Bygning 3 039 3 VVS 1 273 4 Elkraft 942 5 Tele og automatisering 438 6 Andre installasjoner 209 7 Utendørs

Detaljer

ing. Per Egil Guttormsen tlf 469 24 297 ing. Bjørnar Helland tlf 971 91 522

ing. Per Egil Guttormsen tlf 469 24 297 ing. Bjørnar Helland tlf 971 91 522 NordARK AS arkitektkontor Postboks 152, 9502 Alta ing. Per Egil Guttormsen tlf 469 24 297 ing. Bjørnar Helland tlf 971 91 522 Altaveien 96, 9513 Alta MVA 996 171 000 NO Alta kommune Alta den tirsdag, 21.

Detaljer

VEDERLAG TILBUDSSKJEMA

VEDERLAG TILBUDSSKJEMA Omsorgsboliger i Aure Aure kommune Konkurransegrunnlag Del II Bilag B 1 VEDERLAG TILBUDSSKJEMA Totalentreprise Innhold 1 Tilbudssammendrag...3 1.1 Hovedsammendrag 3 1.2 Kapittelsammendrag ARK RIB 4 1.3

Detaljer

Byggherre: Trondheim Kommune Prosjekt: Ingeborg Ofstads veg Dokument: Bygningsteknisk beskrivelse RIB

Byggherre: Trondheim Kommune Prosjekt: Ingeborg Ofstads veg Dokument: Bygningsteknisk beskrivelse RIB 2.20 GENERELT GENERELT Det skal gis pris på komplette byggetekniske arbeider. Gjeldende lover, forskrifter og standarder skal overholdes. Det forutsettes at entreprenør orienterer seg om forholdene på

Detaljer

Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt

Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt Saknr. 15/10473-5 Saksbehandler: Per Kr. Ljødal Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak:

Detaljer