Til: Steinar Bjørås, Regional prosjektabsvarlig innfasing av Nødnett HMN.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til: Steinar Bjørås, Regional prosjektabsvarlig innfasing av Nødnett HMN."

Transkript

1 Til: Steinar Bjørås, Regional prosjektabsvarlig innfasing av Nødnett HMN. Vedlagt følger skisseprosjekt for AMK Sunnmøre m/back up funsjon for AMK Sør Trøndelag og AMK NMR. Mandat har vært å utarbeide skisseprosjekt for ny AMK Sunnmøre som er speilet mot AMK Sør Trøndelag. Bygniningsmessig og teknisk støtter dette mottak av nytt nødnett og krav til teknisk rom. AMK Sunnmøre har pr. i dag ikke lokaliteter for å ta imot nødnettleveransen, og utrullingen av nødnett kommer iht tidsplan. Forsinkelser vil påføre helseforetaket kostnader. Tiden til disposisjon for bygging av lokaliteter er mindre enn kort, og forsinkelser vil føre til at man ikke får ressurser til bygging m.m. Det har vært en utfordring å gjennomføre dette skisseprosjektet grunnet ferietid, og ressurser tilgjengelig. Det kan derfor ikke utelukkes at det finnes dobbeltkalkulasjoner på enkelte poster. Potensialet for innsparing er tilstede, men dette må taes i felleskap i prosjektet når alle parter er tilstede. ST.Olav`s hospital har i sitt nybygg, der AMK sentralen er plassert, nytte av infrastruktur i bygget ift klima/kjøling/nødstrøm og deler av UPS forsyningen. Dette lar seg ikke gjøre her pga av infrastrukturen i eldre sykehusbygg. Dette må derfor etableres i nybygg, og fører til ekstra kostnader. Det er videre tatt hensyn til følgende: Rapport om felles krav til sikring av teletekniske løsninger i nødmeldesentralene for Brann, politi og helse. Leveranse og plassbehov for nytt nødnett Krav til nødstrøm og reservekraft og kjøling Krav til redudans på telefonlinjer og strømtilførsel operatørplasser Egen telefonsentral AMK og krav til ny lydlogg Kravspesifikasjon for utstyr til AMK Sør Trøndelag Erfaringer og momenter etter synfaring ved AMK Sør Trøndelag juni og august I tillegg er det tatt hensyn til: Oppfølging av 22/7-ansvars-og oppgavefordeling mellom de regionale helseforetakene og helsedirektoratet. Oppfølgingsområde 3 spesielt, men også deler av oppfølgingsområde 6. ROS analyse AMK sentralene i HMN (datert ) Rapport fra utvalg for revisjon av prehospital plan i Helse Midt Norge (2011) Tidslinje for lokalt prosjekt AMK Sunnmøre med Back up funksjon.

2 Oppstart Prosjekt (teknisk rom + (Site survey) Lokalt møte: drift-eiendom, Lokal PL, ARK, Aneavd HDIR_pre teknisk befaring Oppstartsmøte skisseprosjekt AMK S P-org til HDIR(avklare fullmakter) Start installasjon teknisk rom/kontrollrom Melde L_PL og områdeinstruktører til HMN skisseprosjekt sendes til HMN Go live Nødnettseminar HMN ferdig installert Oppsummering skisseprosjekt Styremøte RHF Melde inn PBAX og HEMIT ressurs Prosjektmøte med ARK Synfaring AMK sør Trøndelag Vedlegg: Rapport skisseprosjekt (datert ) Budsjett sikret (datert ) Skisser fra arkitekt (5 skisser) sign Hans Olav Gerhard Ose Midlertidig lokal kontaktperson/prosjektleder

3 Ålesund Sjukehus Rapport. Ålesund Sjukehus. Ny AMK Sentral. Skisseprosjekt med vedlegg. August 2013

4 Innhold Innledning... 3 Bakgrunn... 3 Oppdrag... 4 Bakgrunn Utgangspunkt Gjennomføring Medvirkning avdeling Offentlig behandling... 5 Framdrift... 5 Organisering... 5 Kostnadsramme... 6 Beskrivelser Bygningsmessig beskrivelse ARK Bygningsmessig beskrivelse RIB VVS-tekniske anlegg RIV og 50 Elkraft, tele og automatisering RIE Vedlegg: Dokumenter Side 2

5 Innledning. Bakgrunn Foreliggende skisseprosjekt er basert på grunnlagsmateriale utarbeidet av arkitekt og rådgivergruppe. Prosjektet er utarbeidet med AMK sentral på St. Olavs Hospital som mal. Implementering av det nye nødnettet er styrende for prosjektet. Prosjektet har svært stramme tidsrammer. Bygget er plassert som tilbygg til sentralblokk på sjukehuset og integrert bygningsmessig og teknisk basert på kriteriene i overleverte dokumenter. Det er gjennomført befaringer og kartlegging på St. Olav samt prosjekteringsmøter med deltakere fra avdeling og teknisk drift på Ålesund sjukehus. Rapport er redigert og komplettert av Hammerø & Storvik Prosjekt AS. Følgende har vært involvert i arbeidet: Prosjekteier: Gjennomføring: Brukere: Prosjektadministrasjon: Helse Møre og Romsdal HF/Helse Midt Avdeling for drift og eiendom, Eiendomsseksjonen AMK sentral. Ålesund sjukehus, Hammerø & Storvik Prosjekt AS Prosjekterende: Arkitekt (ARK): Rådgivende ingeniør byggeteknikk (RIB): Rådgivende ingeniør VVS-teknikk (RIV): Rådgivende ingeniør elektroteknikk (RIE): Rådgivende ingeniør brannteknikk (RIBr): ARC-ESS AS Norconsult AS Norconsult AS Norconsult AS Norconsult AS Ålesund, Ola Halkjelsvik sign. Geir Eide sign. Side 3

6 Oppdrag. Bakgrunn. Innfasing av nytt nødnett nasjonalt integrert i lokal AMK-sentral i Ålesund krever oppgradering av sentral for å tilfredsstille bygningsmessige og tekniske krav. Sentral speiler AMK på St. Olav og skal beredskapsmessig fungere som back up for denne. Planløsning og installasjon på St. Olav er styrende for dette prosjektet. Forsyningsmessig tas det hensyn til at AMK sentral i Ålesund må integreres i det eksisterende bygg og drift. Prosjektet er korrigert for dette i forhold til den infrastruktur og sikring som styrende dokumenter krever. Utgangspunkt. Romprogram og planløsning på St. Olav danner grunnlaget for utkast fra arkitekt. Krav til forsyning og sikkerhet samt plassbehov for installasjoner knytta til nødnett er formidla i dokumenter overlevert fra beredskapsleder i helseforetaket. Det er gjennomført to prosjekteringsmøter og to arbeidsmøter for å utvikle prosjektet. Berørte avdelinger har deltatt og evaluert forslag. Driftsavdeling på sjukehus har bidratt til kartlegging og tilknytning til tekniske anlegg på sjukehuset. Det er gjennomført to befaringer på St. Olav. Den første med avdeling og arkitekt hvor de bygningsmessige installasjoner ble kartlagt. Etter korreksjon av planutkast ble det gjennomført teknisk befaring med rådgivergruppe med kartlegging og evaluering av tekniske løsninger på St. Olav opp mot kravspesifikasjoner. Gjennomføring. Arkitektens forslag til planløsning er beskrevet og begrunnet i eget kapittel i denne rapport. Teknisk løsningsbeskrivelse er oppsummert i eget kapittel. Arbeidet videre mot forprosjekt og tilbudsgrunnlag for anbud videreføres kontinuerlig for å nå de styrende milepæler. I forbindelse med detaljprosjektering vil det bli gjennomført risiko og sårbarhetsanalyse hvor drift av avdeling under ombygging blir analysert, og tiltak innarbeidet i gjennomføring. Dette gjelder også konsekvenser for øvrig drift av sjukehuset med vurdering av fare for skade på infrastruktur, trafikale forhold og andre faremoment. Egen ROS analyse som analyserer drift på avdeling Medvirkning avdeling. I samarbeid med avdeling er rombehov og arealfordeling bearbeidet. På grunn ferieavvikling og prosjektets art har til nå beredskapsleder og avdelingsleder AMK ivaretatt programmering og medvirkning. Presentasjon av prosjekt for berørte avdelinger vil skje så snart prosjektet fristilles for Side 4

7 dette. Medvirkning i forhold til lover og forskrifter vil skje i denne fase og evaluering fra berørte vil danne grunnlag for endelig utforming. Offentlig behandling. Utvidelse skjer med grunnlag i gjeldende byggeforskrifter og TEK 10. Krav til universell utforming oppfylles. Søknad om tillatelse til tiltak vil starte så snart prosjektgruppe får fullmakt til dette. Framdrift. Overordnet plan: Aktivitet Start Slutt Skisse-/Forprosjektperiode juli 2013 august 2013 Tilbudsgrunnlag august 2013 september 2013 Anbud oktober/nov oktober/nov Evaluering, vedtak utbygging ultimo november 2013 u. november 2013 Presentasjon godkj. Nødnett uke uke Bygging desember 2013 medio mai 2014 Montasje nødnett uke uke Testperiode nødnett uke uke Idriftsettelse uke uke Nasjonal innfasing av nødnett er styrende for prosjekt. Organisering Prosjektet er planlagt gjennomført som byggherrestyrte entrepriser i regi av Avdeling for drift og eiendom. Prosjektleder rapporterer til styringsgruppe i foretaket. Rådgivning og prosjektadministrasjon utføres på rammeavtale, arkitekt på egen anskaffelse. Tilbud på utførelse som offentlige anskaffelser i konkurranse. Side 5

8 Kostnadsramme Viser til vedlagt budsjett for detaljer. Prosjektkostnad er kalkulert til kr ,- inkludert mva. Dette er inkludert marginer og reserver. På grunn av tilgjengelig tidsperiode for utvikling er prosjektet er det ikke kvalitetssikret på grensesnittet mellom investering og drift. Prosjektet har potensiale for trimming på kjøp og leie av utstyr ved å involvere Hemit på svakstrøm og sjekke grensesnittet mot HDO. Prosjektet er basert på nyinstallasjon av utstyr. Installasjon av reservekraft og batteribanker med dobling kan også vurderes etter analyse og medvirkning av brukere. Beskrivelser. 20 Bygningsmessig beskrivelse ARK Situasjon / tomt Tomten ligger på det sørøstre hjørne av eksisterende høyblokk øst. Pasientmottaket tar en del av tomten i underetasjen. Hovedadkomst er tenkt i 1.etasje via korridoren i høyblokk øst. Romprogram / krav Utgangspunktet er en speiling av AMK-sentralen ved St Olavs Hospital. Kontrollrom for 8 operatører m 2 Stabsrom/møte med kontor og 2 operatørplasser 40 m 2 Pauserom 20 m 2 3 kontorer 30 m 2 Samtalerom 6 m 2 Tekniske rom (generelt + nødnett) 100 m 2 Møte/stabsrom for kriseledelse 30 m 2 Kontrollrom og stabsrom må ligge vegg-i-vegg med glassvegg imellom. Kontrollrommet må kunne todeles. Side 6

9 Pauserom, WC, lager og kontor for seksjonsleder bør ligge innenfor sikret sone. Adkomst til teknisk rom for nødnett bør kunne observeres fra kontrollrommet. Arbeidsplassene må oppfylle krav til universell utforming. Løsning På grunn av tomtens form foreslås bygget som et langstrakt bygg øst/vest. Den irregulære formen er tilpasset tomten og trafikken til hovedinngang / pasientmottak og ambulansetrafikk. Bygget ligger på et utsatt hjørne og må ikke stenge for nevnte trafikk. Samtidig skal formen gis en god tilpassing / overgang til eksisterende bygg. Kontrollrommet med tilliggende funksjoner må ligge i 1.etasje. På grunn av arealkravene betyr dette at tekniske rom må ligge i underetasjen. Adkomsten til teknisk rom for nødnett kan imidlertid observeres fra kontrollrommet, i tillegg er det adkomst fra bakkeplan i underetasjen (egen adgangskontroll) via det generelle tekniske rommet. Møte/stabsrom for kriseledelse foreslås lagt i tilliggende eksisterende møterom. Forøvrig oppfylles alle funksjonskrav nevnt ovenfor. Konstruksjon / materialer Hele bygget med vegger og gulv/tak har en kjerne av plass-støpt betong. Vinduer i sikret sone er tilnærmet skuddsikre. Dette gir et solid bygg som oppfyller store krav til sikkerhet. For å oppfylle krav til lyd / isolasjon / estetikk er denne kjernen i hovedsak kledd med lettere konstruksjoner på begge sider. Utvendig er 1.etasje tenkt kledd med en såkalt kaldfasade i farget glass (tilpasset sydfasaden på barneavdelingen). Innvendig er store deler av gulvet tenkt som et oppbygd datagulv for maksimal fleksibilitet. Vegger har en normal god standard med malte flater. I kontroll- og stabsrom er det spesielt tatt hensyn til gode akustikk / lydforhold. 20 Bygningsmessig beskrivelse RIB Riving, klargjøring betongkonstruksjoner. Fjerning av eksist. støttemurer og nedsaging av begrensningsvegg, samt nedsaging/fjerning av utvendig takdekke ved inngang til mottakelse i tilbygg fra Fjerning av singel og tekking på dekke over dette tilbygget. Side 7

10 21.G. Grunnarbeider. Utgraving av byggegrop for ny AMK-sentral. Det antas i hovedsak løsmasser, men det kan event. forekomme noe fjell i deler av tomta som må sprenges bort. Utgravingen vil berøre hele fortauet mot hovedinngangen på sydsiden av sjukehuset, og muligens også noe av vegbanen. Avretting for fundamenter og utlegging av bærelag for støp av gulv på grunn. Det fylles tilbake til konstruksjoner med velegnede stedlige masser, eventuelt med tilkjørte godt drenerende masser. 21.B. Betongarbeider i grunn. Fundamentering på sålefundamenter i løsmasser for vegger i underetasje, og søylefundamenter for frittstående utvendige søyler. Ringmurer på såler i syd-vestlig hjørne av bygget delvis over kulvert til helikopterbase. 22. Bæresystemer stål (søyler og bjelker). Innvendige stålsøyler av hulprofiler plassert i vegger i 1. etasje, og utvendige frittstående stålsøyler av sirkulære hulprofiler i underetasje ved inngang til eksist. mottakelse. Utvekslinger med stålbjelker av profilstål over eksist. dekke over mottakelse. Forsterkninger med stålsøyler av hulprofiler i overgang mellom opprinnelig sjukehusbygg og tilbygg for mottakelse fra Stålkonsoll/brakett som opplegg for utforet yttervegg i 1. etasje. 23. Bærende vegger. Bærende yttervegger og innvendig vegg i armert betong i underetasje. Bærende yttervegger i armert betong i 1. etasje. Utvendig isolering av yttervegger i underetasje, som drensplater under terreng, og beskyttet med fibersementplater over terreng. 25. Bærende dekker. Plass-støpte dekker i armert betong over underetasje. Plass-støpte dekker og dragere i armert betong over 1. etasje. Isolasjon, damp/radonsperre og armert påstøp i gulv på grunn i underetasje, Side 8

11 og ved syd-vestlig hjørne av bygget i 1. etasje. 7. Utendørs 72. Utendørs konstruksjoner (aggregatrom). Grunnarbeider og bygningsmessige arbeider i forbindelse med frittliggende bygg for plassering av nytt nødstrømsaggregat. 76. Veger og plasser. Istandsetting av veger, plasser og fortau etter oppføring av ny AMK-sentral. Omfatter planering, bærelag og asfaltering, samt oppsetting av kantstein. Beskrivelsen er basert på foreliggende arkitekttegninger pr , og gjennomgang av prosjektet ved befaringer og møter pr. dagens dato. 30 VVS-tekniske anlegg RIV 31. Sanitæranlegg: Spillvann og overvann fra nybygget tilkobles eksisterende avløpsstamme i kulvert Hovedfløy Øst. Ved drenering av nybygget etableres nye kummer og disse tilkobles eksisterende uttrekk. Avløp fra nye sanitærutstyr i 1 etasje AMK sentral, vil medføre boring og legging av nye MA rør i himling over eksisterende rom i U etasje. Vannforsyning (varmt, varmtvann sirkulasjon og kaldt forbruksvann) tas fra eksisterende rør i Korridor U etasje. I sanitæranlegget inngår også flomsikring av UPS og Batterirom, radonbrønner med rør i tillegg til sanitærutstyr. 32. Varmeanlegg: I varmeanlegget inngår varmekurs for nytt varmebatteri i luftbehandlingsaggregatet og radiatorer. Varmen hentes fra eksisterende hovedrør i Undersentral 5 Hovedfløy Øst. Det etableres ny pumpe med ventilarrangement for ny AMK sentral. Det inngår også arbeider med varmeanlegget i Møte / Stabsrom i eksisterende bygg. 33. Brannslokking: Det er forutsatt at for Ny AMK-Sentral etableres en ny sprinklerventil for tørrsprinkling som plasseres i U etasje. Sprinklervann hentes fra eksisterende hoved-sprinkler rør i Hovedkulvert. Arealene sprinkles over og under himling. I tillegg håndslokkeapparat på tekniske rom. Side 9

12 36. Luftbehandlingsanlegg: Det skal etableres nytt luftbehandlingsaggregat som skal dekke arealene i Ny AMK-Sentral. Møte / Stabsrom i eksisterende bygg skal fortsatt dekkes fra det eksisterende luftbehandlingsanlegget som i dag, men dette oppgraderes slik at anlegget dekker den nye funksjonen som rommet har fått. Det forutsettes luftkjøling i de nye arealene. Luftbehandlingsanleggets inntak er plassert i yttervegg mot øst og tas inn i aggregat via ytterveggsrist og kullfilter for å unngå at eksos fra helikopter føres inn i bygget via ventilasjonsanlegget. Avkast føres via yttervegg mot nord. 37. Kjøleanlegg: Kjøling av UPS rommet skal dekkes av klimakabinett som er tilkoblet husets primærkjøleanlegg. Reservekjøling med vannkjølt klimakabinett som er tilkoblet forbruksvannet. Primærkjølingen hentes fra eksisterende hovedrør i Undersentral 5 Hovedfløy Øst. Det etableres ny pumpe med ventilarrangement plassert i Undersentral 5 Hovedfløy Øst for ny AMK sentral. 56. Automatikkanlegg: Inneholder SD-anlegg, feltinstrumentering, automatikk- komponenter for VVS og Elektro-anleggene. Egen undersentral og arbeidsstasjon for SD-anlegget i AMK-Sentralen. 40 og 50 Elkraft, tele og automatisering RIE. 40 ELKRAFT 41 Basisinstallasjoner for elkraft. Generelt. Det kreves strømforsyning fra 2 stk separate nødstrømsaggregat Redundant strømforsyning. Strømforsyning 01: Hovedtavle 2 230V (trafo 1) har (ledig reserveavgang ). Tilkopling må helst foretas strømløst eller med omfattende tiltak for beskyttelse mot tilfeldig berøring mot blanke strømskinner i tavle bak bryter. Taes med i ROS-analyse fare for strømbrudd). Strømforsyning 02: Forsynes fra transformatorkiosk ved sykehotellet via nytt nødstrømsaggregat frem til AMK-sentral. Det kreves også redundant teleinntak, separate kabelføringer besørges av telenor frem til AMK sentral, maks. anleggsbidrag kr ,- er lagt inn, i tillegg kommer abonnementskostnader. I tillegg skal det kables mot eksisterende telefonsentral på sykehuset som tas med i egen post her. Bygget skal ha vannbåren varme, samt oppvarmet luft ved ettervarmebatteri. Bæresystemer. Side 10

13 Nødvendige føringsveier medtatt. Datagulv forutsettes medtatt av arkitekt. Gulvuttak operatørplasser og møterom er lagt inn i budsjettet. Jording. Det medtas fundamentelektrode i grunn rundt bygget. Utsatte anleggsdeler jordes i h.h.t. gjeldene regelverk. 43 Lavspent forsyning. Inntaks- og stigeledninger. Redundant forsyning ivaretas med forsyning fra 2 stk forskjellige transformatorstasjoner. Adskilte føringsveier ivaretatt via 2 stk forskjellige nødstrømsaggregat. (1 eksisterende og 1 stk nytt). Hovedfordeling. Redundant forsyning som hver for seg kan strømforsyne hele AMK-sentralen. Adskilt plassering. Underfordelinger. Det medtas underfordelinger for 2 stk UPS anlegg, som hver for seg skal kunne strømforsyne hele AMK sentralen. Redundant forsyning med adskilte batteripakker. Inkl. kursopplegg for lys og stikkontakter for alminnelig forbruk. Fordelinger for drift, VVS All automatikk samt effekttavle for VVS forutsettes levert som en del av entreprise for Byggautomatisering (BAS). Her er medtatt kostnader for tilkobling, bistand ved idriftsettelse og anmeldelse. Kursopplegg drift, VVS Kursopplegg og tilkobling av komponenter i VVS-anleggene. 44 Lysanlegg. Lysanlegget baseres i utgangspunktet på anbefalte verdier fra Selskapet for Lyskultur. Krav om dimming ved operatør og stab/møterom ivaretatt. lys iht. kravspesifikasjon. Nødvendig utgangsmarkeringslys medtatt. 45 Elvarme. Ikke medtatt, All romoppvarming forutsettes utført med vannbårent varmesystem. 46 Reservekraft, UPS Avbruddsfri kraftforsyning Redundant forsyning medtatt. 2 stk 40 kva UPS inkl. batteri for 4t drift. 5 TELE OG AUTOMATISERING 52 Integrert kommunikasjon Side 11

14 Egne telefonsentraler med dublerte linjer for AMK i h.h.t. krav. Servere: Servere for brukerapplikasjoner og andre nettverkstjenester er medtatt i h.h.t. kravspesifikasjon. Skjermer og PC-løsninger for operatørplasser og arbeidsplasser forutsettes medtatt av Hemit. 53 Telefoni og personsøking. Egne linjer for AMK-sentral og Nødtelefonlinje i h.h.t. kravspesifikasjon. Samt kabling/kommunikasjon mot sykehusets eksisterende telefonsentral. Apparater Medtatt iht. kravspesifikasjon. og arb.pl iht. tegning. (Kan utgå og medtas av Hemit). Basestasjoner Ikke medtatt. 54 Alarm og signalsystemer. Brannalarm. Komplett selvstendig anlegg medtatt for AMK. Adgangskontroll- og ringeanlegg Dører i ytterskallet skallsikres og adgangskontrolleres, adgangskontrollerte dører inn til Operatørrom sone og Teknisk rom. Ringeanlegg i h.h.t. spesifikasjon/krav. 55 Lyd og bildeanlegg. Kameraovervåkning er medtatt med inntil 3-kameraposisjoner med muligheter for utvidelse, komplett utstyrt og tilkoblet i h.h.t. kravspesifikasjon. AV-anlegg er medtatt for møte- stabsrom og operatørrom (inkl. storskjerm i O.P.rom). 56 Automatisering. Bussanlegg romkontrollsystem. Bus-anlegg for styring og overvåking av de enkelte rom/soner tilknyttes. Sentral driftskontroll og automatisering Tilkoples mot eksisterende (AMK skal kunne driftes selvstendig). Nyanlegg og nødvendig utvidelse og supplering av eksisterende automatiseringsanlegg medtas. 6 ANDRE INSTALLASJONER. Side 12

15 Det er medtatt egen post for rehabilitering av eksisterende areal for møte-stabsrom, Nye el.installasjoner og tilrettelegging for eksisterende AV-utstyr, møterbord/skjerm på vegg. 7 UTENDØRS. 74 Utendørs elkraft. Utendørs lysanlegg. Kun medtatt noe utelys ved dør teknisk rom og ved frittstående reservekraftaggregat. Vedlegg: Dokumenter Budsjett Tegninger Side 13

16 10 x 21 RØR NED 120 V-107A INFORMASJON 23,8 m 2 RESEPSJON V 101 INNGANG 19 m 2 FELLES V-108 V-109 SENTRALBORD 30.6 m 2 KONTOR 13 m 2 RESEPSJON NEVROLOGISK C Snitt x HØ103 TELEFON 2.2 m 2 FELLES 23 x 17 VENT INNBLÅS HØ101 TRAPP-SYD 16.5 m 2 FELLES 2.2 FELLES Lege/tekn.syst 13,6 m² HØ104 PERSONHEIS m HØ102 HEISHALL-SYD 14.3 m 2 FELLES Samtale 6,3 m² 23 x 17 AVLØP NED HØ 108A ENG 17,9 m 2 NEVROLOGISK HØ105 PERSONHEIS 2.2 m 2 FELLES x 21 Tekjøk 18 x 21 Beredskap 10,0 m² 120 HØ107 GR.115-B1 1.1 m 2 TEKNANL Alt. dørplassering 25 x 21 Stabsrom / ktr 38,1 m² BTA 343,5 m² BRA 307,9 m² x VVS RØR OPP-NED HØ139 WC 2,5 m 2 HØ140 WC 2,5 m 2 10 x x x 21 D x Møte/stabsrom 31,9 m² WC 7,1 m² 10 x HØ138A KTR LEGE 21.8 m 2 NEVROLOGISK Lager 12,4 m² HØ138C KTR LEGE 20,6 m 2 NEVROLOGISK Kjøkken A Snitt Kontrollrom 93,5 m² 18 x x Seksjonsleder 11,1 m² Pause 23,7 m² x x x x x 21 A Snitt B Snitt B Snitt Rekv. 8,9 m² Batteri/EL 17,0 m² C Snitt Ca fortauskant Prosjekt: Ålesund sjukehus - AMK Tegning: Korrigert dato: 1. Etasje Tegnet dato: Tegner: OE Prosjektnr.: 1313 Kontroll Målestokk: 1:200 Tegningsnr.: A20.1

17 V-U10 UNDERVISNINGS ROM 28.9 m V-U10A V-U10B WC WC m 2 m 2 d U-113d U-114 HØ U11 SKADE 1 17 m 2 MOTTAKELSE d U-116 d U-100 d U-092 d U-093 HØU49 VINDFANG 10.9 m 2 MOTTAKELSE d U-094 d U-112 d U-101 d U-109 HYLLER HYLLER V-U11 REDSKAPSROM 4.5 m 2 VELFERDSSAL V-U01 GASSLUSE_ØST 7.5 m 2 TRAFIKK HØU03 KJØLEMASKINROM 2.0 m 2 TEKNANL d U-108 HØU04 PERSONHEIS 2.2 m 2 TRAFIKK HØU02 HEISHALL-SYD 14.3 m 2 TRAFIKK HØU05 PERSONHEIS 2.2 m 2 TRAFIKK HØU10 GR.U15-B1 1.1 m 2 TEKNANL d U-115 d U-107 d U-095 HØU07 WC 4.1 m 2 MOTTAKELSE HØ U51A EKSP 6 m 2 MOTTAKELSE HØ U50 VAKTROM 20,6 m 2 MOTTAKELSE d U-096 HØ U51B EKSP 14,6 m 2 MOTTAKELSE A Snitt B Snitt VU02A ARKIV 10.5 m 2 ARKIVET d U-111 V-U03 ARKIV 9.3 m 2 ARKIVET HØU01 TRAPP-SYD 16.5 m 2 TRAFIKK d U-097 HØU51C EKSP 12 m 2 MOTTAKELSE d U-110 C Snitt HØU00A m 2 HØU00 KATASTROFEUTSTYR 19.2 m 2 MOTTAKELSE d U-106 d U BTA 140,7 m² BRA 123,7 m² Bjelke lagt over eksisterende dekke HØ U06A VENTEHALL 56,6 m 2 MOTTAKELSE d U-098 HØ U06B VINDFANG 9.5 m 2 MOTTAKELSE Teknisk 1 59,4 m² d U-099 Bh x Bjelke 24 lagt 46 over x 28 eksisterende dekke D- V x 21 9 x 21 Sprinkler 2,3 m² Batteri 2,5 m² 9 x x Teknisk 2 52,1 m² C Snitt Ca fortauskant A Snitt B Snitt Prosjekt: Ålesund sjukehus - AMK Tegning: Underetasje Korrigert dato: Tegnet dato: Tegner: OE Prosjektnr.: 1313 Kontroll Målestokk: 1:200 Tegningsnr.: A20.2

18 +3,20 2. Etasje ±0,00 1. Etasje -3,80 U.Etasje Snitt C 1:200-7,00 Kjeller Bjelke lagt over eksisterende dekke ,20 2. Etasje ±0,00 1. Etasje -3,80 U.Etasje ,20 2. Etasje ±0,00 1. Etasje -3,80 U.Etasje -7,00-7,00 Snitt A 1:200 Kjeller Snitt B 1:200 Kjeller Prosjekt: Ålesund sjukehus - AMK Tegning: Snitt Korrigert dato: Tegnet dato: Tegner: OE Prosjektnr.: 1313 Kontroll Målestokk: 1:200 Tegningsnr.: A30-1

19 Prosjekt: Ålesund sjukehus - AMK Tegning: 3D eksteriør Korrigert dato: Tegnet dato: Tegner: OE Prosjektnr.: 1313 Kontroll Målestokk: 1:400 Tegningsnr.:

20 Prosjekt: Ålesund sjukehus - AMK Tegning: 3D Innvendig Korrigert dato: Tegnet dato: Tegner: OE Prosjektnr.: 1313 Kontroll Målestokk: 1:250 Tegningsnr.:

Forprosjekt Nytt Nødstrømsanlegg

Forprosjekt Nytt Nødstrømsanlegg Vedlegg 1 Sak 43/2015 Kunde: Forprosjekt Nytt Nødstrømsanlegg Med nødstrømkilder, nødstrømsforsyning, infrastruktur og teknisk bygg 2015-01-06 Oppdragsnr.: 5144591 Dokument nr.: 1 Forprosjekt Nytt Nødstrømsanlegg

Detaljer

Forprosjekt ny barneskole i sambruk med Trøgstadhallen og ungdomsskolen

Forprosjekt ny barneskole i sambruk med Trøgstadhallen og ungdomsskolen Trøgstad kommune Forprosjekt ny barneskole i sambruk med Trøgstadhallen og ungdomsskolen Forprosjekt Beskrivelse av leveranse med Kalkyle og kalkylegrunnlag 2014-11-24 Oppdragsnr.: 5141874 J01 2014-11-24

Detaljer

Forprosjekt Midsund barnehage Åndalsnes mai 2010 MIDSUND BARNEHAGE FORPROSJEKT

Forprosjekt Midsund barnehage Åndalsnes mai 2010 MIDSUND BARNEHAGE FORPROSJEKT MIDSUND BARNEHAGE FORPROSJEKT 1 arkitektur planlegging Storgt 2, 6300 Åndalsnes 71 22 14 00 post@streken.no www.streken.no Org.nr. 980 663 248 INNHOLDSFORTEGNELSE 00 INNLEDNING. SAMMENDRAG 00 BAKGRUNN

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 11.11.2014 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Alta kommune. Finnmarkshallen - utvidelse. Skisseprosjekt

Alta kommune. Finnmarkshallen - utvidelse. Skisseprosjekt Alta kommune Finnmarkshallen - utvidelse Skisseprosjekt 26.05.2014 FINNMARKSHALLEN - UTVIDELSE 2 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 4 2. Byggherre og engasjerte rådgivere... 5 3. Om prosjektet... 6 3.1

Detaljer

NORDLANDSSYKEHUSET LOFOTEN FORPROSJEKT OPPTRAPPINGSPLAN PSYKIATRI INTEGRERING SOMATIKK

NORDLANDSSYKEHUSET LOFOTEN FORPROSJEKT OPPTRAPPINGSPLAN PSYKIATRI INTEGRERING SOMATIKK Styresaknr. 37/04 REF: 2002/100146 NORDLANDSSYKEHUSET LOFOTEN FORPROSJEKT OPPTRAPPINGSPLAN PSYKIATRI INTEGRERING SOMATIKK Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Dokumenter i saken : Ikke trykte vedlegg:

Detaljer

GRØTVEDT SKOLE REHABILITERING

GRØTVEDT SKOLE REHABILITERING FEB 2014 ASKIM KOMMUNE GRØTVEDT SKOLE REHABILITERING FORPROSJEKT REV-2 ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no FEB 2014 ASKIM KOMMUNE GRØTVEDT

Detaljer

2.0 GENERELL BESKRIVELSE... 4 2.1 OVERORDNET PROSJEKTGRUNNLAG... 4 3.0 KOSTNADSOVERSLAG... 9 4.0 KORTFATTET TEKNISK BESKRIVELSE...

2.0 GENERELL BESKRIVELSE... 4 2.1 OVERORDNET PROSJEKTGRUNNLAG... 4 3.0 KOSTNADSOVERSLAG... 9 4.0 KORTFATTET TEKNISK BESKRIVELSE... INNHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 INNLEDNING... 2 1.1 BAKGRUNN... 2 1.2 PROSJEKTORGANISASJON... 3 1.3 ARBEIDSFORM... 3 2.0 GENERELL BESKRIVELSE... 4 2.1 OVERORDNET PROSJEKTGRUNNLAG... 4 2.2 OVERORDNET UTBYGGINGSKONSEPT...

Detaljer

Sunnaas sykehus HF. Tverrbygg. Inge Skullerud Eiendomssjef SunHF

Sunnaas sykehus HF. Tverrbygg. Inge Skullerud Eiendomssjef SunHF 1 Sunnaas sykehus HF Tverrbygg FORPROSJEKTRAPPORT Februar 2013 Inge Skullerud Eiendomssjef SunHF 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning...5 1.1 Hensikten med dokumentet...5 1.2 Referansedokumenter...5 2 Bakgrunn...6

Detaljer

Utredninger Barnehager

Utredninger Barnehager VERRAN KOMMUNE Utredninger Barnehager Alternativ A; Ved Malm skole Alternativ A1: Barnehage, 5 avdelinger Alternativ A2: Barnehage, 6 avd. inkl. avd. Malmlia Alternativ A3: Barnehage, 6 avd. nybygg 2013-10-14

Detaljer

Ibestad 1-10 skole inkl SFO Alternativ 1 Ungdomsskolen

Ibestad 1-10 skole inkl SFO Alternativ 1 Ungdomsskolen Ibestad 1-10 skole Alternativ 1 28.02.2014 Innholdsfortegnelse: 0 Sammendrag side 2 1 Generell orientering / organisasjon side 4 2 Tomt, regulering og konseptbeskrivelse side 6 3 Teknisk beskrivelse side

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2012/4822-35 Arkiv: 614 Saksbehandler: Gunn Andersen Dato: 17.01.2014 U.off.: offl. 23 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 4/14 Kåfjord Formannskap

Detaljer

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP Bok 0 / Felles tilbudsgrunnlag PA-BOK SHA-plan Tekniske redegjørelse Prosjekteringsgruppe PGL/ARK - Espen Aursand Arkitektkontor AS LARK - Rambøll Norge AS RIB - Trønder-Plan

Detaljer

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 - (PA-BOK) - (HMS-Plan) - (Tekniske redegjørelser) Innholdsfortegnelse A. Tilbudsinnbydelse... 3 B. Prosjektet... 4 B1. Innledning... 4 B2.

Detaljer

Prosjektforslag Konseptfase for nytt tverrbygg (Beslutningspunkt B3) En del av plan for utvikling av eiendomsmassen ved Sunnaas sykehus HF

Prosjektforslag Konseptfase for nytt tverrbygg (Beslutningspunkt B3) En del av plan for utvikling av eiendomsmassen ved Sunnaas sykehus HF Prosjektforslag Konseptfase for nytt tverrbygg (Beslutningspunkt B) En del av plan for utvikling av eiendomsmassen ved Sunnaas sykehus HF Dato: 09.06.202 Prosjekteier: Adm.dir. Einar Magnus Strand Prosjektleder:

Detaljer

Sigurd Køhns hus universitetet i agder. Gimlemoen, Kristiansand

Sigurd Køhns hus universitetet i agder. Gimlemoen, Kristiansand Sigurd Køhns hus universitetet i agder Gimlemoen, Kristiansand Nybygg Nr 693/2011 Ferdigmelding nr. 693/2011 Prosjektnr. 10929 INNHOLD Statsbygg................................ 3 Historikk.................................

Detaljer

Porsgrunn regionale kulturhus Side 1 av 64 FORPROSJEKTRAPPORT MARS 2009 PORSGRUNN REGIONALE KULTURHUS FORPROSJEKTRAPPORT 2009 RÅDGIVERE:

Porsgrunn regionale kulturhus Side 1 av 64 FORPROSJEKTRAPPORT MARS 2009 PORSGRUNN REGIONALE KULTURHUS FORPROSJEKTRAPPORT 2009 RÅDGIVERE: Porsgrunn regionale kulturhus Side 1 av 64 PORSGRUNN REGIONALE KULTURHUS FORPROSJEKTRAPPORT 2009 På oppdrag for har med rådgivere nevnt under, utarbeidet dette forprosjektet. Forprosjektet er utarbeidet

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN A-fløy. Forprosjektrapport. Endelig utgave 08.06.2012

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN A-fløy. Forprosjektrapport. Endelig utgave 08.06.2012 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN A-fløy Endelig utgave 08.06.2012 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 1 Samlet revisjon Prosjektnr: Arkivnr.: 1100440 Dokumenttittel:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 2/11 Større utbedringer - reklamasjoner mot Helsebygg Midt-Norge

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 2/11 Større utbedringer - reklamasjoner mot Helsebygg Midt-Norge MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Møtested: Møterom St. Olav Eiendom, Elgeseter gt 10 Møtedato: 22.02.2011, kl 12:30-15:00 Sak SAKSLISTE 1/11 ROS analyse av brudd i skallsikringen

Detaljer

Ombygging Bio-blokk 3. og 4. etasje Forprosjekt januar 2008

Ombygging Bio-blokk 3. og 4. etasje Forprosjekt januar 2008 Høyteknologisenteret AS Thormøhlensgate 55, 5008 Bergen Ombygging Bio-blokk 3. og 4. etasje Forprosjekt januar 2008 Høyteknologisenteret AS Prosjekterende: ARK: Arkitektkontoret Vaardal-Lunde AS RIV: Rambøll

Detaljer

Nytt Studentsenter, Universitetet i Bergen

Nytt Studentsenter, Universitetet i Bergen Nytt Studentsenter, Universitetet i Bergen Parkveien 1 Nybygg Ferdigmelding nr. 674/2008 Prosjektnr. 97046 Statsbygg Statsbygg er statens sentrale rådgiver i bygge- og eiendomssaker, byggherre, eiendomsforvalter

Detaljer

VEDLEGG TIL MØTE I FORMANNSKAPET I GRAN KOMMUNE 29.11.12. Sak 47/12 Brandbu ungdomsskole rehabilitering/nybygg

VEDLEGG TIL MØTE I FORMANNSKAPET I GRAN KOMMUNE 29.11.12. Sak 47/12 Brandbu ungdomsskole rehabilitering/nybygg VEDLEGG TIL MØTE I FORMANNSKAPET I GRAN KOMMUNE 29.11.12 Sak 47/12 Brandbu ungdomsskole rehabilitering/nybygg Brandbu ungdomsskole utredning Oppdragsgiver: Gran kommune eiendom Oppdrag: Brandbu ungdomsskole

Detaljer

Statped Vest STATSBYGG. Sandbrekkeveien 27, Bergen Nybygg og ombygging. Ferdigmelding nr. 656/2006 Prosjektnr. 10218 og 10470

Statped Vest STATSBYGG. Sandbrekkeveien 27, Bergen Nybygg og ombygging. Ferdigmelding nr. 656/2006 Prosjektnr. 10218 og 10470 STATSBYGG Statped Vest Sandbrekkeveien 27, Bergen Nybygg og ombygging Ferdigmelding nr. 656/2006 Prosjektnr. 028 og 0470 Statsbygg Statsbygg er statens sentrale rådgiver i byggeog eiendomssaker, byggherre,

Detaljer

Ferdigmelding nr. 670/2007 Prosjektnr. 10004. 2. Hus Norges musikkhøgskole Slemdalsveien 11, Oslo Tilbygg og ombygging

Ferdigmelding nr. 670/2007 Prosjektnr. 10004. 2. Hus Norges musikkhøgskole Slemdalsveien 11, Oslo Tilbygg og ombygging Ferdigmelding nr. 670/2007 Prosjektnr. 0004 2. Hus Norges musikkhøgskole Slemdalsveien, Oslo Tilbygg og ombygging Statsbygg Statsbygg er statens sentrale rådgiver i bygge- og eiendomssaker, byggherre,

Detaljer

Styresak 94-2014 Plan for endelig gjennomføring. Bygg for kliniske kontorarbeidsplasser (Gfløyen)

Styresak 94-2014 Plan for endelig gjennomføring. Bygg for kliniske kontorarbeidsplasser (Gfløyen) Direktøren Styresak 94-2014 Plan for endelig gjennomføring. Bygg for kliniske kontorarbeidsplasser (Gfløyen) Saksbehandler: Terje A. Olsen, Gro Ankill Saksnr.: 2011/1888 Dato: 29.09.2014 Dokumenter i saken:

Detaljer

Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg. IKEA Ringsaker

Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg. IKEA Ringsaker Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg IKEA Ringsaker Tiltakshaver: Utarbeidet av: IKEA EIENDOM HOLDING AS Itech AS Dato: 05. desember 2012 Rev. Dato: 01. mars 2013 IKEA Eiendom Holding ASSide 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Georg Morgenstiernes hus Universitetet i Oslo

Georg Morgenstiernes hus Universitetet i Oslo Georg Morgenstiernes hus Universitetet i Oslo Moltke Moes vei 30, Oslo Rehabilitering og tilbygg Nr 695/2011 Ferdigmelding nr. 695/2011 Prosjektnr. 10120 INNHOLD Statsbygg................................

Detaljer

BUPA OM-/UTBYGGING AV SØSTERHJEMMET TIL POLIKLINIKK OG FAMILIEAVDELING FORSLAG OM REALISERING

BUPA OM-/UTBYGGING AV SØSTERHJEMMET TIL POLIKLINIKK OG FAMILIEAVDELING FORSLAG OM REALISERING Styresaknr. 38/04 REF: 2004/000247 BUPA OM-/UTBYGGING AV SØSTERHJEMMET TIL POLIKLINIKK OG FAMILIEAVDELING FORSLAG OM REALISERING Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg -Forprosjektrapport

Detaljer

Nytt odontologibygg Det medisinsk-odontologiske fakultet. Universitetet i Bergen, Årstadveien 19, Bergen

Nytt odontologibygg Det medisinsk-odontologiske fakultet. Universitetet i Bergen, Årstadveien 19, Bergen Nytt odontologibygg Det medisinsk-odontologiske fakultet Universitetet i Bergen, Årstadveien 19, Bergen Nybygg Nr 703/2012 Ferdigmelding nr. 703/2012 Prosjektnr. 10565 INNHOLD Statsbygg................................

Detaljer

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE F2 2015-01-05 For anskaffelse MoHan AnTyr MoHan D1 2014-12-12 For godkjennelse hos oppdragsgiver MoHan AnTyr MoHan Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer