Til: Steinar Bjørås, Regional prosjektabsvarlig innfasing av Nødnett HMN.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til: Steinar Bjørås, Regional prosjektabsvarlig innfasing av Nødnett HMN."

Transkript

1 Til: Steinar Bjørås, Regional prosjektabsvarlig innfasing av Nødnett HMN. Vedlagt følger skisseprosjekt for AMK Sunnmøre m/back up funsjon for AMK Sør Trøndelag og AMK NMR. Mandat har vært å utarbeide skisseprosjekt for ny AMK Sunnmøre som er speilet mot AMK Sør Trøndelag. Bygniningsmessig og teknisk støtter dette mottak av nytt nødnett og krav til teknisk rom. AMK Sunnmøre har pr. i dag ikke lokaliteter for å ta imot nødnettleveransen, og utrullingen av nødnett kommer iht tidsplan. Forsinkelser vil påføre helseforetaket kostnader. Tiden til disposisjon for bygging av lokaliteter er mindre enn kort, og forsinkelser vil føre til at man ikke får ressurser til bygging m.m. Det har vært en utfordring å gjennomføre dette skisseprosjektet grunnet ferietid, og ressurser tilgjengelig. Det kan derfor ikke utelukkes at det finnes dobbeltkalkulasjoner på enkelte poster. Potensialet for innsparing er tilstede, men dette må taes i felleskap i prosjektet når alle parter er tilstede. ST.Olav`s hospital har i sitt nybygg, der AMK sentralen er plassert, nytte av infrastruktur i bygget ift klima/kjøling/nødstrøm og deler av UPS forsyningen. Dette lar seg ikke gjøre her pga av infrastrukturen i eldre sykehusbygg. Dette må derfor etableres i nybygg, og fører til ekstra kostnader. Det er videre tatt hensyn til følgende: Rapport om felles krav til sikring av teletekniske løsninger i nødmeldesentralene for Brann, politi og helse. Leveranse og plassbehov for nytt nødnett Krav til nødstrøm og reservekraft og kjøling Krav til redudans på telefonlinjer og strømtilførsel operatørplasser Egen telefonsentral AMK og krav til ny lydlogg Kravspesifikasjon for utstyr til AMK Sør Trøndelag Erfaringer og momenter etter synfaring ved AMK Sør Trøndelag juni og august I tillegg er det tatt hensyn til: Oppfølging av 22/7-ansvars-og oppgavefordeling mellom de regionale helseforetakene og helsedirektoratet. Oppfølgingsområde 3 spesielt, men også deler av oppfølgingsområde 6. ROS analyse AMK sentralene i HMN (datert ) Rapport fra utvalg for revisjon av prehospital plan i Helse Midt Norge (2011) Tidslinje for lokalt prosjekt AMK Sunnmøre med Back up funksjon.

2 Oppstart Prosjekt (teknisk rom + (Site survey) Lokalt møte: drift-eiendom, Lokal PL, ARK, Aneavd HDIR_pre teknisk befaring Oppstartsmøte skisseprosjekt AMK S P-org til HDIR(avklare fullmakter) Start installasjon teknisk rom/kontrollrom Melde L_PL og områdeinstruktører til HMN skisseprosjekt sendes til HMN Go live Nødnettseminar HMN ferdig installert Oppsummering skisseprosjekt Styremøte RHF Melde inn PBAX og HEMIT ressurs Prosjektmøte med ARK Synfaring AMK sør Trøndelag Vedlegg: Rapport skisseprosjekt (datert ) Budsjett sikret (datert ) Skisser fra arkitekt (5 skisser) sign Hans Olav Gerhard Ose Midlertidig lokal kontaktperson/prosjektleder

3 Ålesund Sjukehus Rapport. Ålesund Sjukehus. Ny AMK Sentral. Skisseprosjekt med vedlegg. August 2013

4 Innhold Innledning... 3 Bakgrunn... 3 Oppdrag... 4 Bakgrunn Utgangspunkt Gjennomføring Medvirkning avdeling Offentlig behandling... 5 Framdrift... 5 Organisering... 5 Kostnadsramme... 6 Beskrivelser Bygningsmessig beskrivelse ARK Bygningsmessig beskrivelse RIB VVS-tekniske anlegg RIV og 50 Elkraft, tele og automatisering RIE Vedlegg: Dokumenter Side 2

5 Innledning. Bakgrunn Foreliggende skisseprosjekt er basert på grunnlagsmateriale utarbeidet av arkitekt og rådgivergruppe. Prosjektet er utarbeidet med AMK sentral på St. Olavs Hospital som mal. Implementering av det nye nødnettet er styrende for prosjektet. Prosjektet har svært stramme tidsrammer. Bygget er plassert som tilbygg til sentralblokk på sjukehuset og integrert bygningsmessig og teknisk basert på kriteriene i overleverte dokumenter. Det er gjennomført befaringer og kartlegging på St. Olav samt prosjekteringsmøter med deltakere fra avdeling og teknisk drift på Ålesund sjukehus. Rapport er redigert og komplettert av Hammerø & Storvik Prosjekt AS. Følgende har vært involvert i arbeidet: Prosjekteier: Gjennomføring: Brukere: Prosjektadministrasjon: Helse Møre og Romsdal HF/Helse Midt Avdeling for drift og eiendom, Eiendomsseksjonen AMK sentral. Ålesund sjukehus, Hammerø & Storvik Prosjekt AS Prosjekterende: Arkitekt (ARK): Rådgivende ingeniør byggeteknikk (RIB): Rådgivende ingeniør VVS-teknikk (RIV): Rådgivende ingeniør elektroteknikk (RIE): Rådgivende ingeniør brannteknikk (RIBr): ARC-ESS AS Norconsult AS Norconsult AS Norconsult AS Norconsult AS Ålesund, Ola Halkjelsvik sign. Geir Eide sign. Side 3

6 Oppdrag. Bakgrunn. Innfasing av nytt nødnett nasjonalt integrert i lokal AMK-sentral i Ålesund krever oppgradering av sentral for å tilfredsstille bygningsmessige og tekniske krav. Sentral speiler AMK på St. Olav og skal beredskapsmessig fungere som back up for denne. Planløsning og installasjon på St. Olav er styrende for dette prosjektet. Forsyningsmessig tas det hensyn til at AMK sentral i Ålesund må integreres i det eksisterende bygg og drift. Prosjektet er korrigert for dette i forhold til den infrastruktur og sikring som styrende dokumenter krever. Utgangspunkt. Romprogram og planløsning på St. Olav danner grunnlaget for utkast fra arkitekt. Krav til forsyning og sikkerhet samt plassbehov for installasjoner knytta til nødnett er formidla i dokumenter overlevert fra beredskapsleder i helseforetaket. Det er gjennomført to prosjekteringsmøter og to arbeidsmøter for å utvikle prosjektet. Berørte avdelinger har deltatt og evaluert forslag. Driftsavdeling på sjukehus har bidratt til kartlegging og tilknytning til tekniske anlegg på sjukehuset. Det er gjennomført to befaringer på St. Olav. Den første med avdeling og arkitekt hvor de bygningsmessige installasjoner ble kartlagt. Etter korreksjon av planutkast ble det gjennomført teknisk befaring med rådgivergruppe med kartlegging og evaluering av tekniske løsninger på St. Olav opp mot kravspesifikasjoner. Gjennomføring. Arkitektens forslag til planløsning er beskrevet og begrunnet i eget kapittel i denne rapport. Teknisk løsningsbeskrivelse er oppsummert i eget kapittel. Arbeidet videre mot forprosjekt og tilbudsgrunnlag for anbud videreføres kontinuerlig for å nå de styrende milepæler. I forbindelse med detaljprosjektering vil det bli gjennomført risiko og sårbarhetsanalyse hvor drift av avdeling under ombygging blir analysert, og tiltak innarbeidet i gjennomføring. Dette gjelder også konsekvenser for øvrig drift av sjukehuset med vurdering av fare for skade på infrastruktur, trafikale forhold og andre faremoment. Egen ROS analyse som analyserer drift på avdeling Medvirkning avdeling. I samarbeid med avdeling er rombehov og arealfordeling bearbeidet. På grunn ferieavvikling og prosjektets art har til nå beredskapsleder og avdelingsleder AMK ivaretatt programmering og medvirkning. Presentasjon av prosjekt for berørte avdelinger vil skje så snart prosjektet fristilles for Side 4

7 dette. Medvirkning i forhold til lover og forskrifter vil skje i denne fase og evaluering fra berørte vil danne grunnlag for endelig utforming. Offentlig behandling. Utvidelse skjer med grunnlag i gjeldende byggeforskrifter og TEK 10. Krav til universell utforming oppfylles. Søknad om tillatelse til tiltak vil starte så snart prosjektgruppe får fullmakt til dette. Framdrift. Overordnet plan: Aktivitet Start Slutt Skisse-/Forprosjektperiode juli 2013 august 2013 Tilbudsgrunnlag august 2013 september 2013 Anbud oktober/nov oktober/nov Evaluering, vedtak utbygging ultimo november 2013 u. november 2013 Presentasjon godkj. Nødnett uke uke Bygging desember 2013 medio mai 2014 Montasje nødnett uke uke Testperiode nødnett uke uke Idriftsettelse uke uke Nasjonal innfasing av nødnett er styrende for prosjekt. Organisering Prosjektet er planlagt gjennomført som byggherrestyrte entrepriser i regi av Avdeling for drift og eiendom. Prosjektleder rapporterer til styringsgruppe i foretaket. Rådgivning og prosjektadministrasjon utføres på rammeavtale, arkitekt på egen anskaffelse. Tilbud på utførelse som offentlige anskaffelser i konkurranse. Side 5

8 Kostnadsramme Viser til vedlagt budsjett for detaljer. Prosjektkostnad er kalkulert til kr ,- inkludert mva. Dette er inkludert marginer og reserver. På grunn av tilgjengelig tidsperiode for utvikling er prosjektet er det ikke kvalitetssikret på grensesnittet mellom investering og drift. Prosjektet har potensiale for trimming på kjøp og leie av utstyr ved å involvere Hemit på svakstrøm og sjekke grensesnittet mot HDO. Prosjektet er basert på nyinstallasjon av utstyr. Installasjon av reservekraft og batteribanker med dobling kan også vurderes etter analyse og medvirkning av brukere. Beskrivelser. 20 Bygningsmessig beskrivelse ARK Situasjon / tomt Tomten ligger på det sørøstre hjørne av eksisterende høyblokk øst. Pasientmottaket tar en del av tomten i underetasjen. Hovedadkomst er tenkt i 1.etasje via korridoren i høyblokk øst. Romprogram / krav Utgangspunktet er en speiling av AMK-sentralen ved St Olavs Hospital. Kontrollrom for 8 operatører m 2 Stabsrom/møte med kontor og 2 operatørplasser 40 m 2 Pauserom 20 m 2 3 kontorer 30 m 2 Samtalerom 6 m 2 Tekniske rom (generelt + nødnett) 100 m 2 Møte/stabsrom for kriseledelse 30 m 2 Kontrollrom og stabsrom må ligge vegg-i-vegg med glassvegg imellom. Kontrollrommet må kunne todeles. Side 6

9 Pauserom, WC, lager og kontor for seksjonsleder bør ligge innenfor sikret sone. Adkomst til teknisk rom for nødnett bør kunne observeres fra kontrollrommet. Arbeidsplassene må oppfylle krav til universell utforming. Løsning På grunn av tomtens form foreslås bygget som et langstrakt bygg øst/vest. Den irregulære formen er tilpasset tomten og trafikken til hovedinngang / pasientmottak og ambulansetrafikk. Bygget ligger på et utsatt hjørne og må ikke stenge for nevnte trafikk. Samtidig skal formen gis en god tilpassing / overgang til eksisterende bygg. Kontrollrommet med tilliggende funksjoner må ligge i 1.etasje. På grunn av arealkravene betyr dette at tekniske rom må ligge i underetasjen. Adkomsten til teknisk rom for nødnett kan imidlertid observeres fra kontrollrommet, i tillegg er det adkomst fra bakkeplan i underetasjen (egen adgangskontroll) via det generelle tekniske rommet. Møte/stabsrom for kriseledelse foreslås lagt i tilliggende eksisterende møterom. Forøvrig oppfylles alle funksjonskrav nevnt ovenfor. Konstruksjon / materialer Hele bygget med vegger og gulv/tak har en kjerne av plass-støpt betong. Vinduer i sikret sone er tilnærmet skuddsikre. Dette gir et solid bygg som oppfyller store krav til sikkerhet. For å oppfylle krav til lyd / isolasjon / estetikk er denne kjernen i hovedsak kledd med lettere konstruksjoner på begge sider. Utvendig er 1.etasje tenkt kledd med en såkalt kaldfasade i farget glass (tilpasset sydfasaden på barneavdelingen). Innvendig er store deler av gulvet tenkt som et oppbygd datagulv for maksimal fleksibilitet. Vegger har en normal god standard med malte flater. I kontroll- og stabsrom er det spesielt tatt hensyn til gode akustikk / lydforhold. 20 Bygningsmessig beskrivelse RIB Riving, klargjøring betongkonstruksjoner. Fjerning av eksist. støttemurer og nedsaging av begrensningsvegg, samt nedsaging/fjerning av utvendig takdekke ved inngang til mottakelse i tilbygg fra Fjerning av singel og tekking på dekke over dette tilbygget. Side 7

10 21.G. Grunnarbeider. Utgraving av byggegrop for ny AMK-sentral. Det antas i hovedsak løsmasser, men det kan event. forekomme noe fjell i deler av tomta som må sprenges bort. Utgravingen vil berøre hele fortauet mot hovedinngangen på sydsiden av sjukehuset, og muligens også noe av vegbanen. Avretting for fundamenter og utlegging av bærelag for støp av gulv på grunn. Det fylles tilbake til konstruksjoner med velegnede stedlige masser, eventuelt med tilkjørte godt drenerende masser. 21.B. Betongarbeider i grunn. Fundamentering på sålefundamenter i løsmasser for vegger i underetasje, og søylefundamenter for frittstående utvendige søyler. Ringmurer på såler i syd-vestlig hjørne av bygget delvis over kulvert til helikopterbase. 22. Bæresystemer stål (søyler og bjelker). Innvendige stålsøyler av hulprofiler plassert i vegger i 1. etasje, og utvendige frittstående stålsøyler av sirkulære hulprofiler i underetasje ved inngang til eksist. mottakelse. Utvekslinger med stålbjelker av profilstål over eksist. dekke over mottakelse. Forsterkninger med stålsøyler av hulprofiler i overgang mellom opprinnelig sjukehusbygg og tilbygg for mottakelse fra Stålkonsoll/brakett som opplegg for utforet yttervegg i 1. etasje. 23. Bærende vegger. Bærende yttervegger og innvendig vegg i armert betong i underetasje. Bærende yttervegger i armert betong i 1. etasje. Utvendig isolering av yttervegger i underetasje, som drensplater under terreng, og beskyttet med fibersementplater over terreng. 25. Bærende dekker. Plass-støpte dekker i armert betong over underetasje. Plass-støpte dekker og dragere i armert betong over 1. etasje. Isolasjon, damp/radonsperre og armert påstøp i gulv på grunn i underetasje, Side 8

11 og ved syd-vestlig hjørne av bygget i 1. etasje. 7. Utendørs 72. Utendørs konstruksjoner (aggregatrom). Grunnarbeider og bygningsmessige arbeider i forbindelse med frittliggende bygg for plassering av nytt nødstrømsaggregat. 76. Veger og plasser. Istandsetting av veger, plasser og fortau etter oppføring av ny AMK-sentral. Omfatter planering, bærelag og asfaltering, samt oppsetting av kantstein. Beskrivelsen er basert på foreliggende arkitekttegninger pr , og gjennomgang av prosjektet ved befaringer og møter pr. dagens dato. 30 VVS-tekniske anlegg RIV 31. Sanitæranlegg: Spillvann og overvann fra nybygget tilkobles eksisterende avløpsstamme i kulvert Hovedfløy Øst. Ved drenering av nybygget etableres nye kummer og disse tilkobles eksisterende uttrekk. Avløp fra nye sanitærutstyr i 1 etasje AMK sentral, vil medføre boring og legging av nye MA rør i himling over eksisterende rom i U etasje. Vannforsyning (varmt, varmtvann sirkulasjon og kaldt forbruksvann) tas fra eksisterende rør i Korridor U etasje. I sanitæranlegget inngår også flomsikring av UPS og Batterirom, radonbrønner med rør i tillegg til sanitærutstyr. 32. Varmeanlegg: I varmeanlegget inngår varmekurs for nytt varmebatteri i luftbehandlingsaggregatet og radiatorer. Varmen hentes fra eksisterende hovedrør i Undersentral 5 Hovedfløy Øst. Det etableres ny pumpe med ventilarrangement for ny AMK sentral. Det inngår også arbeider med varmeanlegget i Møte / Stabsrom i eksisterende bygg. 33. Brannslokking: Det er forutsatt at for Ny AMK-Sentral etableres en ny sprinklerventil for tørrsprinkling som plasseres i U etasje. Sprinklervann hentes fra eksisterende hoved-sprinkler rør i Hovedkulvert. Arealene sprinkles over og under himling. I tillegg håndslokkeapparat på tekniske rom. Side 9

12 36. Luftbehandlingsanlegg: Det skal etableres nytt luftbehandlingsaggregat som skal dekke arealene i Ny AMK-Sentral. Møte / Stabsrom i eksisterende bygg skal fortsatt dekkes fra det eksisterende luftbehandlingsanlegget som i dag, men dette oppgraderes slik at anlegget dekker den nye funksjonen som rommet har fått. Det forutsettes luftkjøling i de nye arealene. Luftbehandlingsanleggets inntak er plassert i yttervegg mot øst og tas inn i aggregat via ytterveggsrist og kullfilter for å unngå at eksos fra helikopter føres inn i bygget via ventilasjonsanlegget. Avkast føres via yttervegg mot nord. 37. Kjøleanlegg: Kjøling av UPS rommet skal dekkes av klimakabinett som er tilkoblet husets primærkjøleanlegg. Reservekjøling med vannkjølt klimakabinett som er tilkoblet forbruksvannet. Primærkjølingen hentes fra eksisterende hovedrør i Undersentral 5 Hovedfløy Øst. Det etableres ny pumpe med ventilarrangement plassert i Undersentral 5 Hovedfløy Øst for ny AMK sentral. 56. Automatikkanlegg: Inneholder SD-anlegg, feltinstrumentering, automatikk- komponenter for VVS og Elektro-anleggene. Egen undersentral og arbeidsstasjon for SD-anlegget i AMK-Sentralen. 40 og 50 Elkraft, tele og automatisering RIE. 40 ELKRAFT 41 Basisinstallasjoner for elkraft. Generelt. Det kreves strømforsyning fra 2 stk separate nødstrømsaggregat Redundant strømforsyning. Strømforsyning 01: Hovedtavle 2 230V (trafo 1) har (ledig reserveavgang ). Tilkopling må helst foretas strømløst eller med omfattende tiltak for beskyttelse mot tilfeldig berøring mot blanke strømskinner i tavle bak bryter. Taes med i ROS-analyse fare for strømbrudd). Strømforsyning 02: Forsynes fra transformatorkiosk ved sykehotellet via nytt nødstrømsaggregat frem til AMK-sentral. Det kreves også redundant teleinntak, separate kabelføringer besørges av telenor frem til AMK sentral, maks. anleggsbidrag kr ,- er lagt inn, i tillegg kommer abonnementskostnader. I tillegg skal det kables mot eksisterende telefonsentral på sykehuset som tas med i egen post her. Bygget skal ha vannbåren varme, samt oppvarmet luft ved ettervarmebatteri. Bæresystemer. Side 10

13 Nødvendige føringsveier medtatt. Datagulv forutsettes medtatt av arkitekt. Gulvuttak operatørplasser og møterom er lagt inn i budsjettet. Jording. Det medtas fundamentelektrode i grunn rundt bygget. Utsatte anleggsdeler jordes i h.h.t. gjeldene regelverk. 43 Lavspent forsyning. Inntaks- og stigeledninger. Redundant forsyning ivaretas med forsyning fra 2 stk forskjellige transformatorstasjoner. Adskilte føringsveier ivaretatt via 2 stk forskjellige nødstrømsaggregat. (1 eksisterende og 1 stk nytt). Hovedfordeling. Redundant forsyning som hver for seg kan strømforsyne hele AMK-sentralen. Adskilt plassering. Underfordelinger. Det medtas underfordelinger for 2 stk UPS anlegg, som hver for seg skal kunne strømforsyne hele AMK sentralen. Redundant forsyning med adskilte batteripakker. Inkl. kursopplegg for lys og stikkontakter for alminnelig forbruk. Fordelinger for drift, VVS All automatikk samt effekttavle for VVS forutsettes levert som en del av entreprise for Byggautomatisering (BAS). Her er medtatt kostnader for tilkobling, bistand ved idriftsettelse og anmeldelse. Kursopplegg drift, VVS Kursopplegg og tilkobling av komponenter i VVS-anleggene. 44 Lysanlegg. Lysanlegget baseres i utgangspunktet på anbefalte verdier fra Selskapet for Lyskultur. Krav om dimming ved operatør og stab/møterom ivaretatt. lys iht. kravspesifikasjon. Nødvendig utgangsmarkeringslys medtatt. 45 Elvarme. Ikke medtatt, All romoppvarming forutsettes utført med vannbårent varmesystem. 46 Reservekraft, UPS Avbruddsfri kraftforsyning Redundant forsyning medtatt. 2 stk 40 kva UPS inkl. batteri for 4t drift. 5 TELE OG AUTOMATISERING 52 Integrert kommunikasjon Side 11

14 Egne telefonsentraler med dublerte linjer for AMK i h.h.t. krav. Servere: Servere for brukerapplikasjoner og andre nettverkstjenester er medtatt i h.h.t. kravspesifikasjon. Skjermer og PC-løsninger for operatørplasser og arbeidsplasser forutsettes medtatt av Hemit. 53 Telefoni og personsøking. Egne linjer for AMK-sentral og Nødtelefonlinje i h.h.t. kravspesifikasjon. Samt kabling/kommunikasjon mot sykehusets eksisterende telefonsentral. Apparater Medtatt iht. kravspesifikasjon. og arb.pl iht. tegning. (Kan utgå og medtas av Hemit). Basestasjoner Ikke medtatt. 54 Alarm og signalsystemer. Brannalarm. Komplett selvstendig anlegg medtatt for AMK. Adgangskontroll- og ringeanlegg Dører i ytterskallet skallsikres og adgangskontrolleres, adgangskontrollerte dører inn til Operatørrom sone og Teknisk rom. Ringeanlegg i h.h.t. spesifikasjon/krav. 55 Lyd og bildeanlegg. Kameraovervåkning er medtatt med inntil 3-kameraposisjoner med muligheter for utvidelse, komplett utstyrt og tilkoblet i h.h.t. kravspesifikasjon. AV-anlegg er medtatt for møte- stabsrom og operatørrom (inkl. storskjerm i O.P.rom). 56 Automatisering. Bussanlegg romkontrollsystem. Bus-anlegg for styring og overvåking av de enkelte rom/soner tilknyttes. Sentral driftskontroll og automatisering Tilkoples mot eksisterende (AMK skal kunne driftes selvstendig). Nyanlegg og nødvendig utvidelse og supplering av eksisterende automatiseringsanlegg medtas. 6 ANDRE INSTALLASJONER. Side 12

15 Det er medtatt egen post for rehabilitering av eksisterende areal for møte-stabsrom, Nye el.installasjoner og tilrettelegging for eksisterende AV-utstyr, møterbord/skjerm på vegg. 7 UTENDØRS. 74 Utendørs elkraft. Utendørs lysanlegg. Kun medtatt noe utelys ved dør teknisk rom og ved frittstående reservekraftaggregat. Vedlegg: Dokumenter Budsjett Tegninger Side 13

16 10 x 21 RØR NED 120 V-107A INFORMASJON 23,8 m 2 RESEPSJON V 101 INNGANG 19 m 2 FELLES V-108 V-109 SENTRALBORD 30.6 m 2 KONTOR 13 m 2 RESEPSJON NEVROLOGISK C Snitt x HØ103 TELEFON 2.2 m 2 FELLES 23 x 17 VENT INNBLÅS HØ101 TRAPP-SYD 16.5 m 2 FELLES 2.2 FELLES Lege/tekn.syst 13,6 m² HØ104 PERSONHEIS m HØ102 HEISHALL-SYD 14.3 m 2 FELLES Samtale 6,3 m² 23 x 17 AVLØP NED HØ 108A ENG 17,9 m 2 NEVROLOGISK HØ105 PERSONHEIS 2.2 m 2 FELLES x 21 Tekjøk 18 x 21 Beredskap 10,0 m² 120 HØ107 GR.115-B1 1.1 m 2 TEKNANL Alt. dørplassering 25 x 21 Stabsrom / ktr 38,1 m² BTA 343,5 m² BRA 307,9 m² x VVS RØR OPP-NED HØ139 WC 2,5 m 2 HØ140 WC 2,5 m 2 10 x x x 21 D x Møte/stabsrom 31,9 m² WC 7,1 m² 10 x HØ138A KTR LEGE 21.8 m 2 NEVROLOGISK Lager 12,4 m² HØ138C KTR LEGE 20,6 m 2 NEVROLOGISK Kjøkken A Snitt Kontrollrom 93,5 m² 18 x x Seksjonsleder 11,1 m² Pause 23,7 m² x x x x x 21 A Snitt B Snitt B Snitt Rekv. 8,9 m² Batteri/EL 17,0 m² C Snitt Ca fortauskant Prosjekt: Ålesund sjukehus - AMK Tegning: Korrigert dato: 1. Etasje Tegnet dato: Tegner: OE Prosjektnr.: 1313 Kontroll Målestokk: 1:200 Tegningsnr.: A20.1

17 V-U10 UNDERVISNINGS ROM 28.9 m V-U10A V-U10B WC WC m 2 m 2 d U-113d U-114 HØ U11 SKADE 1 17 m 2 MOTTAKELSE d U-116 d U-100 d U-092 d U-093 HØU49 VINDFANG 10.9 m 2 MOTTAKELSE d U-094 d U-112 d U-101 d U-109 HYLLER HYLLER V-U11 REDSKAPSROM 4.5 m 2 VELFERDSSAL V-U01 GASSLUSE_ØST 7.5 m 2 TRAFIKK HØU03 KJØLEMASKINROM 2.0 m 2 TEKNANL d U-108 HØU04 PERSONHEIS 2.2 m 2 TRAFIKK HØU02 HEISHALL-SYD 14.3 m 2 TRAFIKK HØU05 PERSONHEIS 2.2 m 2 TRAFIKK HØU10 GR.U15-B1 1.1 m 2 TEKNANL d U-115 d U-107 d U-095 HØU07 WC 4.1 m 2 MOTTAKELSE HØ U51A EKSP 6 m 2 MOTTAKELSE HØ U50 VAKTROM 20,6 m 2 MOTTAKELSE d U-096 HØ U51B EKSP 14,6 m 2 MOTTAKELSE A Snitt B Snitt VU02A ARKIV 10.5 m 2 ARKIVET d U-111 V-U03 ARKIV 9.3 m 2 ARKIVET HØU01 TRAPP-SYD 16.5 m 2 TRAFIKK d U-097 HØU51C EKSP 12 m 2 MOTTAKELSE d U-110 C Snitt HØU00A m 2 HØU00 KATASTROFEUTSTYR 19.2 m 2 MOTTAKELSE d U-106 d U BTA 140,7 m² BRA 123,7 m² Bjelke lagt over eksisterende dekke HØ U06A VENTEHALL 56,6 m 2 MOTTAKELSE d U-098 HØ U06B VINDFANG 9.5 m 2 MOTTAKELSE Teknisk 1 59,4 m² d U-099 Bh x Bjelke 24 lagt 46 over x 28 eksisterende dekke D- V x 21 9 x 21 Sprinkler 2,3 m² Batteri 2,5 m² 9 x x Teknisk 2 52,1 m² C Snitt Ca fortauskant A Snitt B Snitt Prosjekt: Ålesund sjukehus - AMK Tegning: Underetasje Korrigert dato: Tegnet dato: Tegner: OE Prosjektnr.: 1313 Kontroll Målestokk: 1:200 Tegningsnr.: A20.2

18 +3,20 2. Etasje ±0,00 1. Etasje -3,80 U.Etasje Snitt C 1:200-7,00 Kjeller Bjelke lagt over eksisterende dekke ,20 2. Etasje ±0,00 1. Etasje -3,80 U.Etasje ,20 2. Etasje ±0,00 1. Etasje -3,80 U.Etasje -7,00-7,00 Snitt A 1:200 Kjeller Snitt B 1:200 Kjeller Prosjekt: Ålesund sjukehus - AMK Tegning: Snitt Korrigert dato: Tegnet dato: Tegner: OE Prosjektnr.: 1313 Kontroll Målestokk: 1:200 Tegningsnr.: A30-1

19 Prosjekt: Ålesund sjukehus - AMK Tegning: 3D eksteriør Korrigert dato: Tegnet dato: Tegner: OE Prosjektnr.: 1313 Kontroll Målestokk: 1:400 Tegningsnr.:

20 Prosjekt: Ålesund sjukehus - AMK Tegning: 3D Innvendig Korrigert dato: Tegnet dato: Tegner: OE Prosjektnr.: 1313 Kontroll Målestokk: 1:250 Tegningsnr.:

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg. Borealis. ARKITEKTERas

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg. Borealis. ARKITEKTERas 20.09.2012 BODØ RÅDHUS Mulighetsstudie Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg Borealis ARKITEKTERas 231 232 Mulighetsstudie Rådhuskvartalet i Bodø 19.06.2012 4. Elektrotekniske anlegg Basisinstallasjoner

Detaljer

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 Overslaget er basert på dagens priser og satt opp i henhold til NS 3453. Finansieringskostnader og prisstigning er ikke inkludert

Detaljer

FORPROSJEKT Honningsvåg Svømmehall

FORPROSJEKT Honningsvåg Svømmehall Rådgivende ingeniører Elektroteknikk og IKT Energiteknikk Styresystemer Prosjektledelse Analyser/Utredninger 9503 Alta Postboks 1033 Kontor: Løkkeveien 25 Tlf. 78 44 63 80 Fax. 78 44 63 90 Bankgiro: 7575.05.62973

Detaljer

ROMBEHOV TEKNISKE ANLEGG INNHOLD 1 INNLEDNING 2

ROMBEHOV TEKNISKE ANLEGG INNHOLD 1 INNLEDNING 2 SØRLANDET SYKEHUS ROMBEHOV TEKNISKE ANLEGG NOTAT ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 TEKNISKE ROM OG SJAKTER,

Detaljer

1. Tilbudsskjema med sammendrag

1. Tilbudsskjema med sammendrag 1. Tilbudsskjema med sammendrag 1.0 Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Forhold beskrevet

Detaljer

INNHOLD Utvalg iht NS 3451, Profsys og "justert" TFM

INNHOLD Utvalg iht NS 3451, Profsys og justert TFM DEL 2 BYGG 21 253 Luker 211 Klargjøring av tomt 254 Gulv og overflate 212 Byggegrop 255 Himling og overflate 213 Forsterkning av grunn 257 Utstyr 214 Fundamenter 26 215 Bærelag 261 Primærkonstruksjoner

Detaljer

FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE

FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE BILAG D: VEDERLAG Tilbudsskjema og enhetspriser Rev. Beskrivelse 00 Konkurransegrunnlag totalentreprise Dato Sign Kontroll sign SOLEM

Detaljer

Anskaffelseskatalog Elektro

Anskaffelseskatalog Elektro Anskaffelseskatalog Område Kontrakt Sendes ut Kontraheres Byggestart Rev. Dato E 4001 12.12.2011 27.03.2012 avtales E 4101 Sykeromskanaler 04.06.2012 01.10.2012 avtales E 4401 Belysningsutstyr 07.05.2012

Detaljer

Funksjons og leveransebeskrivelse

Funksjons og leveransebeskrivelse Målselv kommune Funksjons og leveransebeskrivelse TILBYGG SFO BJØRKENG Steinar Jensen 13.06.2016 Innhold Målselv kommune 1 Funksjons- og ytelsesbeskrivelse tilbygg SFO Bjørkeng... 2 BYGG... 2 Fundament...

Detaljer

SPYDEBERG KOMMUNE. Nye lokaler til PPT Griniveien 14, Spydeberg. Entreprise Totalentreprise etter NS8407. Vedlegg D. Bilag 1 Prissammendrag

SPYDEBERG KOMMUNE. Nye lokaler til PPT Griniveien 14, Spydeberg. Entreprise Totalentreprise etter NS8407. Vedlegg D. Bilag 1 Prissammendrag SPYDEBERG KOMMUNE Nye lokaler til PPT Entreprise Totalentreprise etter NS8407 Vedlegg D Bilag 1 Prissammendrag 2013-02-25 Oppdragsnr.: 5130606 Innhold 1 Tilbudssammendrag nivå 1 3 2 Tilbudsskjema nivå

Detaljer

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G STAVANGER EIENDOM 28.01.2014 side 1 K O S T N A D S O P P S T I L L I N G prosjekt nr: 4852 prosjekt: type bygg: 5 avd. barnehage brutto areal BTA: 1 136 fase: forprosjekt ferdigst: % ENKELTPOST HOVEDPOST

Detaljer

Kjøllefjord omsorgsboliger

Kjøllefjord omsorgsboliger Lebesby Kommune Kjøllefjord omsorgsboliger Skisseprosjekt 2013-02-19 - 19.02.13 Utarbeidet dokumenter oyped assor oyped Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Vardø kommune. Vardø kirke. Tilstandsrapport med kostnader. 2014-06.20 Oppdragsnr.: 5141918

Vardø kommune. Vardø kirke. Tilstandsrapport med kostnader. 2014-06.20 Oppdragsnr.: 5141918 Vardø kommune Vardø kirke Tilstandsrapport med kostnader 2014-06.20 0 20.01.14 Eli Hansen Svein-Are Hansen Svein-Are Hansen Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

TILBUD LVKS Sørreisa KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III E1 SUMMERINGSSKJEMA. Forsvarsbygg Utvikling Nord

TILBUD LVKS Sørreisa KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III E1 SUMMERINGSSKJEMA. Forsvarsbygg Utvikling Nord TILBUD 100163 LVKS Sørreisa KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III E1 SUMMERINGSSKJEMA Forsvarsbygg Utvikling Nord A Tilbud 05.02.15 GS Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr. av Godkj. av Utarbeidet

Detaljer

Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes:

Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes: Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes: Sanitæranlegg Ventilasjonsanlegg Varmeanlegg: varmepumpe, EL/olje - kjel med vannbåren oppvarming av bygget via radiator-

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Trondheim, 21.03.2016 Til aktuelle entreprenører EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

BILAG A GENERELT. Side 1 av 8

BILAG A GENERELT. Side 1 av 8 BILAG A GENERELT Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse 1 GENERELT OM PROSJEKTET... 3 1.1 Lokalisering 3 1.2 Bakgrunn og orientering om prosjektet 3 1.3 Gjennomføring og entrepriser 4 1.4 Leveranseomfang for

Detaljer

Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg

Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg Mulighetsstudie Programfase Forprosjektfase Detaljprosjektfase Byggefase Bruks og drfitsfase Politisk nivå Handlings program PS1 Politisk sak PS2 Politisk sak

Detaljer

UNN A-FLØY 2014-2018 Entreprisemodell. Seminar erfaringsoverføring 3. september 2015 Ved Prosjektleder Prosjektering Vigdis Hartmann

UNN A-FLØY 2014-2018 Entreprisemodell. Seminar erfaringsoverføring 3. september 2015 Ved Prosjektleder Prosjektering Vigdis Hartmann UNN A-FLØY 2014-2018 Entreprisemodell Seminar erfaringsoverføring 3. september 2015 Ved Prosjektleder Prosjektering Vigdis Hartmann Entrepriseformer - historikk Forprosjekt av 08.06.2012 Byggherrestyrte

Detaljer

Saksfremlegg. Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret

Saksfremlegg. Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Saksfremlegg Saksnr.: 07/130-1 Arkiv: 614 &47 Sakbeh.: Gry Anette Hagen/Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ALTA RÅDHUS PÅ- OG OMBYGGING 2006 KOSTNADSOVERSLAG PÅ ALTERNATIVE PÅ- OG OMBYGGINGER Planlagt behandling:

Detaljer

Helse Førde Dialyseavdeling, Infusjonsavdeling, Legevakt, Skadepoliklinikk ved NSH RISIKOVURDERING PROSJEKTERING ELEKTROTEKNISKE ANLEGG

Helse Førde Dialyseavdeling, Infusjonsavdeling, Legevakt, Skadepoliklinikk ved NSH RISIKOVURDERING PROSJEKTERING ELEKTROTEKNISKE ANLEGG Helse Førde Dialyseavdeling, Infusjonsavdeling, Legevakt, Skadepoliklinikk ved NSH RISIKOVURDERING PROSJEKTERING ELEKTROTEKNISKE ANLEGG Prosjekterande: Oppdragsgjevar: Firmanavn: Sweco Norge AS Firma/Navn:

Detaljer

Generell beskrivelse i forbindelse med nytt nødstrømsaggregat Austjord

Generell beskrivelse i forbindelse med nytt nødstrømsaggregat Austjord GENERELLE PUNKTER Det skal monteres et nytt nødstrømsaggregat som dekker behovet til Austjord. Nødstrømsaggregatet monteres utvendig ved trafo for hele anlegget. Det er beregnet å støpe en betongplate

Detaljer

TEK10_Boligblokk over parkeringskjeller (des. 2012-priser)

TEK10_Boligblokk over parkeringskjeller (des. 2012-priser) ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 Øyvind Bånerud 29.01.2013 ( 16:03 ) 1 Felleskostnader 2 170 2 Bygning 7 836 3 VVS 1 662 4 Elkraft 978 5 Tele og automatisering 200 6 Andre installasjoner 1 250

Detaljer

Revisjon Anskaffelseskatalog Elektro Dato: 10.05.2012

Revisjon Anskaffelseskatalog Elektro Dato: 10.05.2012 Anskaffelseskatalog Versjon: 3 Område Kontrakt Sendes ut Kontraheres Byggestart Rev. Dato E 4001 12.12.2011 20.06.2012 avtales 27.10.2011 E 4101 Sykeromskanaler 04.06.2012 08.11.2012 avtales 10.05.2012

Detaljer

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 12 Notat VVS. Borealis. ARKITEKTERas

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 12 Notat VVS. Borealis. ARKITEKTERas 20.09.2012 BODØ RÅDHUS Mulighetsstudie Vedlegg 12 Notat VVS Borealis ARKITEKTERas 237 238 19.06.2012 Generelt. Rådhuskvartalet vil etter nyetablering bestå av bygg som skal bevares og rehabiliteres, og

Detaljer

ASAK KIRKESTUE. Totalentreprise Elektrotekniske anlegg. Teknisk beskrivelse for elektrotekniske anlegg

ASAK KIRKESTUE. Totalentreprise Elektrotekniske anlegg. Teknisk beskrivelse for elektrotekniske anlegg ASAK KIRKESTUE Totalentreprise Elektrotekniske anlegg Teknisk beskrivelse for elektrotekniske anlegg Ing. EVENSEN AS 20.10.2010 Prosjektnr. 1039 ASAK KIRKESTUE Side 2 av 7 Orientering Bygget skal inneholde

Detaljer

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: sollien 5 leiligheter Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING. 1 etg. Leilighet 1, 2 og 3. 2 PLANLØSNING. 2 etg. Leilighet 4 og 5. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 3 stk. i 1 etasje 55,5 kvm.

Detaljer

Innhold. Skisse side 2 Beliggenhet side 3 Situasjonsplan side 4-5 Beskrivelse side 6 Kontakt side 7

Innhold. Skisse side 2 Beliggenhet side 3 Situasjonsplan side 4-5 Beskrivelse side 6 Kontakt side 7 OPPEGÅRD FAGHANDEL Innhold Oppegård Faghandel blir en del av en større kjede av sentre med fokus på salg av volumvarer innen: Byggevare VVS Fliser Kjøkken Elektro Hagesenter Bil Bildeler Jernvare Møbler

Detaljer

Oslo kommune Kultur- og idrettsbygg

Oslo kommune Kultur- og idrettsbygg Oslo kommune Kultur- og idrettsbygg Nytt Munchmuseum Dialogkonferanse 31.08.2015 Program 1. Historie 2. Orientering om prosjektet 3. Prioritering av resultatmål 4. Entrepriseinndeling og status kontrahering

Detaljer

Valdres lokalmedisinske senter Eiendom IKS

Valdres lokalmedisinske senter Eiendom IKS Valdres lokalmedisinske senter Eiendom IKS Totalentreprise Riving av gamle Fagernes skole, Fagernes tannklinikk og "Paviljongen" Vedlegg B Arbeidsomfang Side 2 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Beskrivelse

Detaljer

Ansvar for brannteknisk detaljprosjektering

Ansvar for brannteknisk detaljprosjektering Ansvar for brannteknisk detaljprosjektering Hvem gjør hva? De viktige grensesnittene RIFs veileder Ari Soilammi Utviklingssjef RIF Ari s mini-cv: 20 år i byggebransjen: Siv ing, utdannet ved UMIST, UK

Detaljer

Sørum kommune skal bygge om Fjellbo VP. Stasjonen er fra 1984, og det er i hovedsak pumper og elektroinstallasjon som krever utskifting.

Sørum kommune skal bygge om Fjellbo VP. Stasjonen er fra 1984, og det er i hovedsak pumper og elektroinstallasjon som krever utskifting. Oppdragsgiver: Sørum kommunalteknikk KF Oppdrag: 522332 Rehabilitering Fjellbo VP Del: Dato: 2010-07-01 Skrevet av: Jon Brandt Kvalitetskontroll: SKISSEPROSJEKT OMBYGGING FJELLBO VP INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

for en tilbudssum + 25 % MVA Kr. Total tilbudssum (inkl. 25 % mva)

for en tilbudssum + 25 % MVA Kr. Total tilbudssum (inkl. 25 % mva) Vedlegg 1 E3 TILBUDSSKJEMA E3.1 Samlet tilbudssum Tilbudsskjema skal utfylles i sin helhet. Undertegnede tilbyr med dette å utføre de arbeider og leveranser som følge av tilbudsinnbydelsen med tilhørende

Detaljer

Plan for gjennomføring. Informasjonsmøte 08.02.2011 Prosjektsjef prosjektstøtte Nils Hjorthol

Plan for gjennomføring. Informasjonsmøte 08.02.2011 Prosjektsjef prosjektstøtte Nils Hjorthol Plan for gjennomføring Informasjonsmøte 08.02.2011 Prosjektsjef prosjektstøtte Nils Hjorthol Plan for gjennomføring 1. Entreprisestrategi og entreprisemodeller 2. Fremdrift av kontrahering 3. Innhold av

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB)

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB) Stavanger eiendom YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG () Prosjektnr: 4334 Krosshaug omsorgsboliger Dato: 2013 - Februar Godkjent mal; dato: 18.6.2012 4 krosshaug - yt-rib Stavanger eiendom

Detaljer

SANDEFJORD FAGHANDEL. Utvikler gode arenaer for faghandel

SANDEFJORD FAGHANDEL. Utvikler gode arenaer for faghandel SANDEFJORD FAGHANDEL Innhold Sandefjord Faghandel blir en del av en større kjede av sentre, med fokus på salg av volumvarer innen: Byggevare VVS Fliser Kjøkken Elektro Hagesenter Bil Bildeler Jernvare

Detaljer

Halse Eiendom AS Mandal kulturhus Utredning Heisinstallasjoner

Halse Eiendom AS Mandal kulturhus Utredning Heisinstallasjoner Oppdragsgiver: Oppdrag: Emne: Halse Eiendom AS Utdrag: Denne utredning omfatter heisanlegg for person og varetransport i BUEN- Nytt kulturhus i Mandal. Det er foretatt en forenklet vurdering av heiskapasitet

Detaljer

1. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG

1. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG NOTAT Oppdrag HAMSUNSENTERET Kunde NORDLAND FYLKESKOMMUNE Notat nr. 01 Til Per A Vasshaug Fra Kopi Terje Skulbru 1. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG Dato 2009-06-21 Prosj.nr: 6070421 ELEKTROINSTALLASJONER Anlegget

Detaljer

SKIEN FAGHANDEL. Utvikler gode arenaer for faghandel

SKIEN FAGHANDEL. Utvikler gode arenaer for faghandel SKIEN FAGHANDEL Innhold Skien Faghandel blir en del av en større kjede av sentre med fokus på salg av volumvarer innen: Byggevare VVS Fliser Kjøkken Elektro Hagesenter Bil Bildeler Jernvare Møbler Bredt

Detaljer

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 24.09.2013 ( 14:07 ) 1 Felleskostnader 178 2 Bygning 1 621 3 VVS 858 4 Elkraft 87 5 Tele og automatisering 6 Andre installasjoner 7 Utendørs 8 Generelle kostnader

Detaljer

Viken Prosjektstyring AS v/ Yngve Eilertsen (yngve@vikn.no)

Viken Prosjektstyring AS v/ Yngve Eilertsen (yngve@vikn.no) Viken Prosjektstyring AS v/ Yngve Eilertsen (yngve@vikn.no) - Prosjekt- og byggeledelse - Fremdriftsstyring og FDV - Kvalitetskontroll med måleinstrumenter - Kurs / undervisning Viken Prosjektstyring AS

Detaljer

Strøm og telefoniutfall 9.Oktober 2014. Beredskapsleder Leif - Olav Røsholt

Strøm og telefoniutfall 9.Oktober 2014. Beredskapsleder Leif - Olav Røsholt Strøm og telefoniutfall 9.Oktober 2014 Beredskapsleder Leif - Olav Røsholt Publisert 10.10.2014 kl 12:53 Oppdatert Foto: Arild Hansen (arkiv) Flaks ingen døde. Ren skjær flaks! SKIEN: Det er ren, skjær

Detaljer

Sandefjord kommune Lokalmedisinsk senter (LMS)

Sandefjord kommune Lokalmedisinsk senter (LMS) Sandefjord kommune Lokalmedisinsk senter (LMS) D 11 Rigg og drift D11.01 - Rigg og drift for totalentreprisen Totalentreprenøren medtar komplett rigg og drift for alle arbeider i prosjektet i henhold til

Detaljer

Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon.

Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon. Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon. TEVAS 2011 Ansatte: 7 ansatte per i dag Sivilingeniør og ingeniører Adm. personell Fagområder: Sanitæranlegg

Detaljer

Nordland Båtbyggermuseum

Nordland Båtbyggermuseum ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 Ernst Eberg 14.08.2013 ( 13:30 ) 1 Felleskostnader 932 2 Bygning 3 039 3 VVS 1 273 4 Elkraft 942 5 Tele og automatisering 438 6 Andre installasjoner 209 7 Utendørs

Detaljer

Høgskolen i Bergen Bergen Næringsråd 20. januar 2010. Fung. prosjektsjef Morten Danielsen

Høgskolen i Bergen Bergen Næringsråd 20. januar 2010. Fung. prosjektsjef Morten Danielsen Høgskolen i Bergen Bergen Næringsråd 20. januar 2010 Fung. prosjektsjef Morten Danielsen Agenda Kort om Statsbygg Prosjektets målsetting, omfang og innhold Organisering Hovedmilepæler / - hovedfremdrift

Detaljer

Fotografier v. Erling G Baasen 3

Fotografier v. Erling G Baasen 3 Firmapresentasjon Høyer Finseth er med sine vel 90 medarbeidere en betydelig aktør innen bygningsteknisk prosjektering og rådgivning. Vi er et spesialisert rådgivende ingeniørselskap som gjennom godt samarbeid

Detaljer

ing. Per Egil Guttormsen tlf 469 24 297 ing. Bjørnar Helland tlf 971 91 522

ing. Per Egil Guttormsen tlf 469 24 297 ing. Bjørnar Helland tlf 971 91 522 NordARK AS arkitektkontor Postboks 152, 9502 Alta ing. Per Egil Guttormsen tlf 469 24 297 ing. Bjørnar Helland tlf 971 91 522 Altaveien 96, 9513 Alta MVA 996 171 000 NO Alta kommune Alta den tirsdag, 21.

Detaljer

Rehabiliteringen av Sparebanken Møre bygget - Utfordringer ved rehabilitering av fredet bebyggelse

Rehabiliteringen av Sparebanken Møre bygget - Utfordringer ved rehabilitering av fredet bebyggelse Rehabiliteringen av Sparebanken Møre bygget - Utfordringer ved rehabilitering av fredet bebyggelse EIENDOMSKONFERANSEN 2014 6. NOVEMBER, RICA SEILET HOTEL Før situasjon Målsetting: Sparebanken Møre ville

Detaljer

Dalemarka på Holsnøy

Dalemarka på Holsnøy Presenterer: Dalemarka på Holsnøy Vertikaldelte to mannsboliger Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING 1. ETG PLANLØSNING 2. ETG 2 3 DALEMARKA I MELAND Beskrivelse av Boliger og beliggenhet. 4 stk. Vertikaldelte

Detaljer

Branntomta Uavhengig kontroll av utførelsen

Branntomta Uavhengig kontroll av utførelsen Branntomta Uavhengig kontroll av utførelsen Erfaringer og observasjoner Sivilingeniør Geir Drangsholt C:\My documents\pro\2004-0024\kut - branntomta.ppt Side 1 Hvorfor blir det avvik, feil og mangler ved

Detaljer

PORSGRUNN FAGHANDEL. Utvikler gode arenaer for faghandel

PORSGRUNN FAGHANDEL. Utvikler gode arenaer for faghandel PORSGRUNN FAGHANDEL Innhold Porsgrunn Faghandel blir en del av en større kjede av sentre med fokus på salg av volumvarer innen: Byggevare VVS Fliser Kjøkken Elektro Hagesenter Bil Bildeler Jernvare Møbler

Detaljer

PROSJEKT: Hentelager og tilbygg 2014. Hagebyveien 26 AS, Skien Revidert den: 11.02.2014. Firmanavn: Postadresse: Organisasjonsnr: Daglig leder:

PROSJEKT: Hentelager og tilbygg 2014. Hagebyveien 26 AS, Skien Revidert den: 11.02.2014. Firmanavn: Postadresse: Organisasjonsnr: Daglig leder: 00.14.1 SVARDOKUMENT DOKUMENTASJON FRA TILBYDER 1.1 Generelle opplysninger Firmanavn: Postadresse: Organisasjonsnr: Daglig leder: Kontaktperson:.......... Tlf: Faks:.. E-post :.. 1.2 Attester fra myndigheter:

Detaljer

REFERAT_01 PROSJEKTERINGSGRUPPE.DOC

REFERAT_01 PROSJEKTERINGSGRUPPE.DOC Prosjektnr 2004-08 Prosjekt Vadsø3211 Dato: 2005-06-08 Formål med møtet Avklare og forserer eventuelle problemområder. Ledelsen skal regelmessig gjennomgå alle kontorets prosjekter med de oppdragsansvarlige.

Detaljer

RINGSAKER FAGHANDEL. Utvikler gode arenaer for faghandel

RINGSAKER FAGHANDEL. Utvikler gode arenaer for faghandel RINGSAKER FAGHANDEL Innhold Ringsaker Faghandel blir en del av en større kjede av sentre, med fokus på salg av volumvarer innen: Byggevare VVS Fliser Kjøkken Elektro Hagesenter Bil Bildeler Jernvare Møbler

Detaljer

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/ Ås kommune Rehabilitering av Follo barne- og ungdomsskole Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00117-9 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2015-2019 04.11.2015 Formannskap

Detaljer

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: tveit på askøy 4 MANNSBOLIG for Salg Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING 1 ETG. 2 PLANLØSNING 2 ETG. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 4 stk. 53 kvm. leiligheter. 4 leiligheter, 2 stk 1 etg.

Detaljer

Byggherre: Trondheim Kommune Prosjekt: Ingeborg Ofstads veg Dokument: Bygningsteknisk beskrivelse RIB

Byggherre: Trondheim Kommune Prosjekt: Ingeborg Ofstads veg Dokument: Bygningsteknisk beskrivelse RIB 2.20 GENERELT GENERELT Det skal gis pris på komplette byggetekniske arbeider. Gjeldende lover, forskrifter og standarder skal overholdes. Det forutsettes at entreprenør orienterer seg om forholdene på

Detaljer

DEVLESVINGEN 5B, TILBYGG TIL TOMANNSBOLIG

DEVLESVINGEN 5B, TILBYGG TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Mobil: 986 20 621 Trondheim, 05.11.2015 Til aktuelle entreprenører DEVLESVINGEN 5B, TILBYGG TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 39/15 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/1048 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 26.05.2015 SAK 39/15: KJØSTERUD SKOLE, SLUTTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt

Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt Saknr. 15/10473-5 Saksbehandler: Per Kr. Ljødal Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak:

Detaljer

TEK07_Boligblokk over P-kjeller (des. 2007-priser)

TEK07_Boligblokk over P-kjeller (des. 2007-priser) ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 Øyvind Bånerud 29.01.2013 ( 16:01 ) Pris Pris/BTA Andel 1 Felleskostnader 7 445 493 1 528 13% 2 Bygning 30 536 401 6 265 55% 3 VVS 5 188 945 1 065 9% 4 Elkraft

Detaljer

Hurum Eiendomsselskap KF

Hurum Eiendomsselskap KF Hurum Eiendomsselskap KF UTVIKLING OG UTBYGGING AV NYTT KOMMUNSENTER FOR HURUM KOMMUNE. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE 1 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av

Detaljer

PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB. Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering

PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB. Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering Prosjekt: PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB Tittel: Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering Dokumentnummer: PGCAas-RIB-RAP-103 Til: Statsbygg Sammendrag: Det skal bygges ny barnehage

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG

YTELSESBESKRIVELSE RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG VEDLEGG V01 DRAMMEN EIENDOM KF YTELSESBESKRIVELSE RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG KRAV OG YTELSER TIL PROSJEKTERING RIB Generelle krav og ytelser til prosjekteringen Prosjekteringen for rådgiverne vil bli delt

Detaljer

Enhet for teknisk drift og forvaltning - Prosjekt, kommunale utviklingsprosjekter. Dato 28.02.2014 Vår ref. 14/01007-1

Enhet for teknisk drift og forvaltning - Prosjekt, kommunale utviklingsprosjekter. Dato 28.02.2014 Vår ref. 14/01007-1 Frogn kommune Enhet for teknisk drift og forvaltning - Prosjekt, kommunale utviklingsprosjekter Notat Dato 28.02.2014 Vår ref. 14/01007-1 Til Fra Saksbehandler Formannskap Hovedutvalget for miljø, plan

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Beregnet til Aurskog-Høland kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato September, 2013 TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Revisjon 0 Dato 16/09/2013 Utført av Anders Walseth

Detaljer

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget UNDERLAG FOR PRISESTIMAT STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget Riving og avfallshåndtering 300.000 Ny ventilasjon Nye vinduer (59 stk. a kr 8000,00 kr )

Detaljer

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Vedlegg C Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Romprogrammet tar for seg overordnede behov for administrasjonsbygget, påbygg til spesialundervisning, og gymsalen 12.01.2015 2 Innhold 1. Bakgrunn 2.

Detaljer

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G KVINNHERAD KOMMUNE 02.10.2014 side 1 K O S T N A D S O P P S T I L L I N G prosjekt nr: 5704 prosjekt: type bygg: brutto areal BTA: fase: ANBOD ferdigst: % ENKELTPOST HOVEDPOST % ENT.KO. KR/M2 ANMERKN.

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB)

RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB) YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB) Rammeavtale sammensatte rådgivertjenester- Rogaland og Arendal Fengsel Dato: Saks- og dokumentnr: 201600820 Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Hovedoppgave...

Detaljer

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse:

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse: Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2 Leveringsbeskrivelse: ØVRE MYRLAND BORETTSLAG OMRÅDE / BELIGGENHET Beliggenhet: Øvre Myrland III, Elvebakken, Sortland Solrik beliggenhet, nært turterreng med lysløype,

Detaljer

nettverk BAS arkitekter Konsulenter MDH arkitekter Energi og tekniske fag Rambøll as Brann ( øvrige fag fra 2015) Utvikling for bruk av tre itre as

nettverk BAS arkitekter Konsulenter MDH arkitekter Energi og tekniske fag Rambøll as Brann ( øvrige fag fra 2015) Utvikling for bruk av tre itre as FANTOFT STUDENTBY PRESENTASJON 10.12.2014 Arkitekter BAS arkitekter Helen & Hard AT plan og arkitektur MDH arkitekter Konsulenter nettverk Sarpsborg Stavanger og Oslo Tromsø, Oslo og Stavanger Oslo Itech

Detaljer

Kornmoenga Side 1 av 8 4 ELEKTROINSTALLASJONER STERKSTRØM. Hovedfordeling / hovedunderfordeling.

Kornmoenga Side 1 av 8 4 ELEKTROINSTALLASJONER STERKSTRØM. Hovedfordeling / hovedunderfordeling. Kornmoenga Side 1 av 8 4 ELEKTROINSTALLASJONER STERKSTRØM Hovedfordeling / hovedunderfordeling. HOVEDFORDELING Måleranlegg og hovedsikringer for leiligheter er plassert i hovedtavlerom/nisje i parkeringskjeller.

Detaljer

Firmanavn: Kontaktperson: Tlf.: Bet. betingelser: Tilbud gyldig til: Kunde: Byggadresse: Gnr. / Bnr: Beskrivelse av arbeid:

Firmanavn: Kontaktperson: Tlf.: Bet. betingelser: Tilbud gyldig til: Kunde: Byggadresse: Gnr. / Bnr: Beskrivelse av arbeid: TILBUD UTSTIKKING ENEBOLIG TYPE ALVSBYHUS FJELLTOMT 1 Utarbeide enkel punktsky på tomt som grunnlag for arkitekt. Oppmålingsteknisk prosjektering. Vurdering av valgt kartgrunnlag. Vurdere situasjonsplan.

Detaljer

Nordhordland næringspark. 6 eierseksjoner. Priser fra 2 490 000,-

Nordhordland næringspark. 6 eierseksjoner. Priser fra 2 490 000,- Nordhordland næringspark 6 eierseksjoner Priser fra 2 490 000,- Nordhordland næringspark Nordhordland Næringspark ligger sentralt like nord for Bergen i Lindås Kommune ved E-39 og Osterfjorden. Næringsparken

Detaljer

Notat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: Finans - Stab v.

Notat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: Finans - Stab v. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom Notat Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: OYSH Emnekode: BBE-1642 Til: Fra: Finans - Stab v. Ove Foldnes Etat for bygg og eiendom Dato: 26. april

Detaljer

Kostnadsrapport «Klokkarstu», Inderøy kommune.

Kostnadsrapport «Klokkarstu», Inderøy kommune. Kostnadsrapport «Klokkarstu», Inderøy kommune. 1 Sammendrag Som notat av 01.07.15 oppsummerer, er det åpenbart behov for omfattende utbedringsarbeider på «Klokkarsu». Ifm. dette kostnadsoverslaget er tidligere

Detaljer

TOTALENTREPRISE FILLAN BARNEHAGE, NYBYGG

TOTALENTREPRISE FILLAN BARNEHAGE, NYBYGG HITRA KOMMUNE TOTALENTREPRISE FILLAN BARNEHAGE, NYBYGG TILBUDSSKJEMA 1 PRISSAMMENDRAG Undertegnede tilbyr å utføre følgende arbeider/ leveranser som beskrevet i tilbudsdokumentene for: 1.1 Rigg og drift,

Detaljer

Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks

Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks NEDRE HUMLEHAUGEN B03 - FELLESANLEGG Utarbeidet av: K. Lund AS Nedre Humlehaugen B02 Side 2 Innhold Brukerveiledning Generelle råd og tips Orientering om

Detaljer

0 Innholdsfortegnelse. Årstad Tannklinikk

0 Innholdsfortegnelse. Årstad Tannklinikk Side 1 av 6.. i henhold til forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften) Forskrift av 07.08.2009 SHA- planen består av 2 deler: 1. for det enkelte prosjekt

Detaljer

Innhold. Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig. Standardens oppbygging og innhold

Innhold. Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig. Standardens oppbygging og innhold Innhold Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig Standardens oppbygging og innhold Hvordan bruke standarden i praktisk prosjektering 07.03.2014 NS 3935 ITB, Integrerte

Detaljer

ANBUDSBESKRIVELSE E56 SD beskrivelse. Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER FLERBRUKSHALL PORSGRUNN. Dato : mars 2015

ANBUDSBESKRIVELSE E56 SD beskrivelse. Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER FLERBRUKSHALL PORSGRUNN. Dato : mars 2015 Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER FLERBRUKSHALL POGRUNN ANBUDSBESKRIVELSE E56 SD beskrivelse Dato : mars 2015 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Brevik Oppvekstsenter Anbudsdokumenter for Brevik

Detaljer

GigaCampus institusjonsgjennomgang fysisk infrastruktur Side: 1 (10) Sjekkliste Institusjon: Studiested: Rom: Dato:

GigaCampus institusjonsgjennomgang fysisk infrastruktur Side: 1 (10) Sjekkliste Institusjon: Studiested: Rom: Dato: GigaCampus institusjonsgjennomgang fysisk infrastruktur Side: 1 (10) ns innhold 1. Strukturert kabling UFS 102 1) Overordnet krav kap 2.1 2) Horisontal kabling kap 2.2 3) Vertikal kabling kap 2.3 4) Patching?

Detaljer

Vedlegg 9 Kalkyler for prosjekt og utbyggingsetappar 2015-09-01 HELSE FØRDE HF

Vedlegg 9 Kalkyler for prosjekt og utbyggingsetappar 2015-09-01 HELSE FØRDE HF Vedlegg 9 Kalkyler for prosjekt og utbyggingsetappar 2015-09-01 HELSE FØRDE HF Innhold 1. Kalkyler frå drofus... 3 1 1.1. Total kalkyle... 3 1.2. Bygningskalkyler... 4 1.2.1. Kalkyle Bygg 1 Høgblokk...

Detaljer

Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole)

Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole) Eiendom og Infrastruktur Vedlegg til: Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole) Samlehefte for alternativene, vedlegg 1 5 og bakgrunn for de økonomiske

Detaljer

BIM i bygging. Bim til Georeferering BIM til byggegrop BIM på Site. Bim som arbeidsform.

BIM i bygging. Bim til Georeferering BIM til byggegrop BIM på Site. Bim som arbeidsform. BIM i bygging Bim til Georeferering BIM til byggegrop BIM på Site. Bim som arbeidsform. 1 BIM til Georeferering 2 Georeferering Arkitektens 10 første punkt.. 1. Hva skal designes? 2. Hvor? 3.. 4... 5..

Detaljer

Ringerike Boligstiftelse

Ringerike Boligstiftelse Hønefoss 16.07.14 Boliger, småhus, Hvalsmoveien 10, 3515 Hønefoss Ringerike Boligstiftelse har, etter bestilling fra Helse og Omsorgstjenesten i Ringerike Kommune, bidratt til bygging av 3 stk. omsorgsboliger,

Detaljer

Prosjekt nytt østfoldsykehus (PNØ) Røranleggene Frank Engen/Per Nes 04.05.2012

Prosjekt nytt østfoldsykehus (PNØ) Røranleggene Frank Engen/Per Nes 04.05.2012 Prosjekt nytt østfoldsykehus (PNØ) Røranleggene Frank Engen/Per Nes 04.05.2012 Prosjektorganisasjon Prosjekt Nytt Østfoldsykehus PNØ Ansvarsområde Teknikk U4 Teknikk U4 Per Nes Prosjektleder Jan Drabløs

Detaljer

Forprosjekt Nytt Nødstrømsanlegg

Forprosjekt Nytt Nødstrømsanlegg Vedlegg 1 Sak 43/2015 Kunde: Forprosjekt Nytt Nødstrømsanlegg Med nødstrømkilder, nødstrømsforsyning, infrastruktur og teknisk bygg 2015-01-06 Oppdragsnr.: 5144591 Dokument nr.: 1 Forprosjekt Nytt Nødstrømsanlegg

Detaljer

Veien til en solid og trygg grunnmur med tørr, varm kjeller

Veien til en solid og trygg grunnmur med tørr, varm kjeller GRUNNMUR GUIDEN Veien til en solid og trygg grunnmur med tørr, varm kjeller HVORFOR GRUNNMUR? Alle bygg trenger et fundament som trygt overfører vekten av bygget til grunnen. Fundamentet skal utformes

Detaljer

Beskrivelse av MT modul Type C

Beskrivelse av MT modul Type C Beskrivelse av MT modul Type C Punkt: Side nr A Byggesystem 2 B) Presiseringer 2 C) Bygning 2-4 C1 Yttervegger C2 Innervegger C3 Gulv C4 Tak C5 Innredninger D) VVS 5 D1 Sanitær D2 Ventilasjon E) Elektrisk

Detaljer

Alfaset gravlund. Oslo. Tekst: Espen Eskeland. Foto: nispe@datho.no og Espen Eskeland

Alfaset gravlund. Oslo. Tekst: Espen Eskeland. Foto: nispe@datho.no og Espen Eskeland Krematorium på Alfaset gravlund Oslo ARKITEKTENE AS - ESPEN ESKELAND og Dyrvik arkitekter as Tekst: Espen Eskeland Foto: nispe@datho.no og Espen Eskeland 14 MUR+BETONG 4 2009 Krematoriet skyter ut av terrenget

Detaljer

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag Dato: 2016-06-15 00:23 STATUSRAPPORT 408 Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den detaljerte

Detaljer

Vedlegg 1 - Prisskjema 1 med sammendrag

Vedlegg 1 - Prisskjema 1 med sammendrag Vedlegg 1 - Prisskjema 1 med sammendrag 1 Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Unnlatelse av

Detaljer

Ing. Hallås Elverum AS 09.09.2014 Prosjekt: 14129 - KONGSVINGER KOMMUNE, SERVICETORG - TEKNISK BESKRIVELSE Side 521-1

Ing. Hallås Elverum AS 09.09.2014 Prosjekt: 14129 - KONGSVINGER KOMMUNE, SERVICETORG - TEKNISK BESKRIVELSE Side 521-1 Prosjekt: 14129 - KONGSVINGER KOMMUNE, SERVICETORG - TEKNISK BESKRIVELSE Side 521-1 Kapittel/fag: 521 KABLING FOR IKT 521 KABLING FOR IKT 521.1 ORIENTERING I dette kapittel medtas kursopplegg med punkter

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 fag... 1 2.1 RIB... 1 2.2 RIV... 2. 2.3 RIE, Elkraft, Tele og Automatisering, Andre installasjoner... 3 2.4 RIVA...

1 Innledning... 1. 2 fag... 1 2.1 RIB... 1 2.2 RIV... 2. 2.3 RIE, Elkraft, Tele og Automatisering, Andre installasjoner... 3 2.4 RIVA... Oppdragsgiver: Randaberg kommune Oppdrag: 537357 reguleringsplan felt S5 Dato: 2015-03-02 Skrevet av: Gorm Carlsen Kvalitetskontroll: KOSTNADSELEMENTER P-HUS I ÅPNE BYGGEGROP INNHOLD 1 Innledning... 1

Detaljer

I forbindelse med forestående oppgradering og renovering av Haukelandsveien 28, har det meldt seg behov for midlertidige lokaler til kontorformål.

I forbindelse med forestående oppgradering og renovering av Haukelandsveien 28, har det meldt seg behov for midlertidige lokaler til kontorformål. Konkurransegrunnlag kontorbrakkerigg som erstatning for AHH 1 1. Innledning I forbindelse med forestående oppgradering og renovering av Haukelandsveien 28, har det meldt seg behov for midlertidige lokaler

Detaljer

Velkommen. til en presentasjon av Hjellnes Consult as. v/ Arild Kristiseter

Velkommen. til en presentasjon av Hjellnes Consult as. v/ Arild Kristiseter Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter Hjellnesgruppen : Hjellnes Consult AS og Ivest Consult AS Bygg og eiendom Infrastruktur og miljø Johs Holt AS Bruer og anlegg.

Detaljer