Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Kråkstad nord. Ski kommune Dato: Side 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Kråkstad nord. Ski kommune Dato: 09.05.2014. Side 1"

Transkript

1 Planbeskrivelse Reguleringsplan for del av Kråkstad nord Ski kommune Dato: Side 1

2 1 Innledning Ski kommune er i vekst. Det gjennomføres jevnlig en vurdering av behovet for barnehageplasser, og dermed også av behovet for utbygging av barnehagekapasiteten. I Ski tettsted er det i dag til sammen 16 barnehager (i tillegg har vi Tamburbakken barnehage, som ligger i Ås kommune). Det er nå et dokumentert behov for å bygge ut barnehagekapasiteten for Ski tettsted, og det har vært en intern drøftingsprosess på den konkrete plasseringen av en eventuell ny barnehage. Det kom frem at svært mange av de som bor i Kråkstad har barnehageplass i Ski tettsted, og at ved å utvide barnehagen i Kråkstad til en 5-avdelings barnehage vil en kunne frigjøre barnehagekapasitet i Ski tettsted. Dette gir behov for ny regulering av området. 2 Hensikten med planleggingen Hensikten med planleggingen er å legge til rette for etablering av en fem-avdelings barnehage for å kunne bedre barnehagekapasiteten i Kråkstad, og å regulere Kråkstad samfunnshus til bevaring i tråd med kommuneplanens intensjon. I dag består Kråkstad barnehage av tre barnehager, avdeling Kråkstad, avdeling Skotbu og avdeling Blåveiskroken, som hver igjen er delt i små- og storebarnsavdeling. Innenfor Kråkstad skolekrets er det registrert 115 barn som er født mellom 2013 og 2009 (barnehagebarn fra 2014). Totalt sett er dagens barnehagekapasitet i Kråkstad på 65 plasser, og ca 50 barn bosatt i Kråkstad har i dag barnehageplass i Ski sentrum. En utvidelse av barnehagekapasiteten i Kråkstad vil derfor kunne gi flere ledige plasser i barnehager i Ski sentrum. Kråkstad samfunnshus ble reist som kombinert rådhus og samfunnshus i Bygningen er ikke blitt modernisert og ombygget og fremstår i dag som et godt bevart eksempel på forsamlingshus reist etter krigen. Interiør og innvendig utsmykning er intakt, og gjenspeiler 1950-tallets stiltrekk. Bygningen vurderes å ha høy kulturminneverdi, og skal i reguleringsplanen reguleres til bevaring i tråd med intensjonene i kommuneplan for Ski. 2.1 Konsekvensutredning Arealbruken er i hovedsak avklart i kommuneplanen. Deler av ett område som ligger som område for byggeområde for bolig blir endret til område for offentlig tjenesteyting barnehage, og deler av området er foreslått endret til grønnstruktur friområde. Dette innebærer en arealendring fra kommuneplanen, og vil slik sett innebære en endring av kommuneplanen. Endringene i arealformål kommer inn under Forskrift om konsekvensutredning 3 d, detaljregulering som innebærer endringer av kommuneplan eller områderegulering. Planen faller imidlertid ikke inn under noen av kriteriene i forskriftens 4, og det er derfor ikke satt krav om konsekvensutredning. 3 Eiendomsforhold og planstatus 3.1 Eiendomsforhold Planen omfatter deler av gnr/bnr 6/37 og gnr/bnr 6/11. Med unntak av telefonsentralen, på gnr /bnr 6/11, som eies av Telenor eiendom, er hele planområdet eid av Ski kommune. Side 2

3 3.2 Kommuneplanens arealdel I kommuneplanen er området for Kråkstad barnehage utvidet for å tilfredsstille krav til en fullverdig 5-avdelings barnehage. Kråkstad samfunnshus er avsatt til offentlig formål med hensynssone krav til detaljregulering. I bestemmelsenes står det at det er krav om ny detaljregulering for å sikre krav til bevaring av eksteriør og interiør ved eksisterende bygg. Resten av området er avsatt til framtidig boligbebyggelse og annen bebyggelse og anlegg (telefonsentralen). Hele planområdet ligger innenfor hensynssone bevaring av kulturmiljø og kulturminner i kommuneplan for Ski Gjeldende reguleringsplan Området er i dag regulert til offentlig bebyggelse og fremtidig boligområde i reguleringsplan for Kråkstad tettsted, nord. Reguleringsplankartet er vedtatt , reguleringsbestemmelsene er sist endret Side 3

4 4 Planprosess og medvirkning Planoppstart ble varslet i Østlandets blad og i brev til alle berørte naboer, samt statlige og regionale høringsinstanser. Frist for merknader til planoppstart var Det kom inn 10 merknader til planoppstart. Alle som har levert innspill vil få tilsendt dokumenter i prosessen videre, slik at det legges til rette for en bredest mulig deltakelse og medvirkning. Innspillene er oppsummert og kommentert i saksfremlegget, og kopi av uttalelsene følger saken. Planarbeidet har foregått i nært samarbeid med Ski kommunes enhet for kommunale barnehager, enhet for kultur, enhet for eiendom og enhet for kommunalteknikk. Planarbeidet har foregått parallelt med planleggingen av barnehagebygget, og det har derfor også vært samarbeid med en ressursgruppe fra barnehagen representert ved styrer i Kråkstad barnehage. Underveis i reguleringsprosessen har vi også hatt kontakt med Akershus fylkeskommune som har kommet med innspill i forhold til hva som er viktig å ivareta i Kråkstad tettsted, og hvordan samfunnshuset best kan bevares og tas hensyn til. 5 Beskrivelse av planområdet og planforslaget 5.1 Planområdet Planområdet er i dag i bruk som samfunnshus/forsamlingslokale, barnehage med to avdelinger og parkområde. Parkområdet benyttes av Kråkstads befolkning som samlingssted 17. mai og ved andre større lokale markeringer. I tillegg ligger det et mindre skogområde nord og øst i planområdet. Det er registrert flere tråkk gjennom holtet, og området benyttes også av barnehagen. Kråkstad samfunnshus Kråkstad samfunnshus ble bygget i 1956/57 som herredshus for det som den gang var Kråkstad kommune. Bygget regnes som et av landets best bevarte 50-tallshus. Bygget er på nesten 1500 m2 og inneholder bl.a. forsamlingssal med scene godkjent for riksteater, møterom, kommunestyresal, kontorlokaler, kjøkken og vaktmesterleilighet. Bygget benyttes i dag til ulike kulturaktiviteter, som samfunnshus, og selskapslokale/arrangementssted. Side 4

5 Snekkerskolen Bygningen som i dag benyttes til barnehage ble bygget i Her ble det holdt snekkerkurs og husstellkurs, i tillegg til at folkeskolen hadde sløyd og skolekjøkken i bygningen. På folkemunne ble skolen kalt snekkerskolen. Snekkerskolen ble opprettet i Kråkstad som en kommunal arbeidsskole for gutter. I de første årene hadde den lokaler i Bjerke gamle skole. I 1979 ble framhaldsskolen/snekkerskolen omgjort til barnehage 5.2 Planforslagets innhold Formål Planområdet er totalt på 19,2 daa, og arealet innenfor reguleringsplanen foreslås avsatt til følgende formål, som det går frem av reguleringsbestemmelsene (jfr. plan- og bygningsloven 12-5) Bebyggelse og anlegg Offentlig tjenesteyting/barnehage Forsamlingslokale Tjenesteyting Telekommunikasjonsanlegg 6,9 daa 2,2 daa 0,8 daa 0,6 daa Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Parkering Vei 1,3 daa Grønnstruktur Grønnstruktur naturområde Grønnstruktur friområde 6,5 daa 1,2 daa Hensynssone bevaring av kulturminner 5.3 Barnehage størrelse plassering, utearealer, atkomst Det er totalt avsatt 6,9 mål til barnehageformål. Barnehagen skal bygges som en femavdelings barnehage. Dette gir plass til maksimalt 109 barn. Grunnflaten på barnehagen blir mellom 1000 og 1500 kvadratmeter. Resterende areal blir uteareal. Bygget er plassert slik at den største delen av utearealet er vendt mot sør og vest for å få mest mulig sol. 5.4 Kulturmiljø og kulturminner Kråkstad utgjør et sjeldent godt bevart og komplett stasjonssted som vokste frem etter anleggelsen av østre linje av Østfoldbanen ved slutten av 1800-tallet. Bygningsmiljøet rundt stasjonen er forholdsvis komplett, og tettstedet kjennetegnes ellers av småskala villamiljø med ulike villaer/småhus fra slutten av 1800-tallet og ulike stilperioder på 1900-tallet. Kråkstad stasjonstettsted er også en del av kulturlandskapet nordøst for kirkestedet Kråkstad. Kulturlandskapet omkring slike middelalderkirkesteder har nasjonal verdi. I forbindelse med varslingen av oppstart av planarbeidet meldte Akershus fylkeskommune inn at det måtte gjennomføres arkeologiske registreringer innenfor planområdet fordi området hadde potensial for automatisk fredete kulturminner uten synlig markering. Side 5

6 Arkeologiske registreringer ble gjennomført Det ble ikke gjort funn av automatisk fredete kulturminner. For å sikre lesbarheten i landskapet, og at det nye barnehagebygget underordner seg samfunnshuset er det lagt en byggegrense 30 meter fra samfunnshuset og lagt inn bestemmelser om høyde og plassering. Kråkstad samfunnshus er regulert med hensynssone bevaring, både av eksteriør og interiør. Snekkerskolen og den gamle telefonsentralen er regulert med hensynssone bevaring av eksteriør ettersom de er viktige elementer i det historiske landskapet i Kråkstad. Snekkerskolen er regulert til bebyggelse for offentlig tjenesteyting, og kan huse kommunale tilbud. 5.5 Grønnstruktur Den grønne plassen bak samfunnshuset har blitt benyttet til samlinger på 17. mai i Kråkstad og ved ulike arrangementer i samfunnshuset eller tilknytning til dette. Ettersom barnehagen blir plassert på dette arealet kan ikke området brukes på samme måte lengre. Som et avbøtende tiltak vil utearealet i barnehagen være vendt mot samfunnshuset, og være åpent for allmennheten utenom barnehagens åpningstid. Gjennom skogholtet i nordøst går det i dag en sti som kan benyttes som snarvei. Skogholtet er foreslått omregulert til naturområde, og det vil derfor fortsatt være mulig å gå gjennom holtet. Dagens sti vil møte barnehagen, som slik sett vil bli liggende som en barriere. For å sikre muligheten for forbindelsen på tvers av planområdet er det regulert inn en gangatkomst fra Skolebakken ved Kråkstadtunet. Denne kan opparbeides. Vi har ikke regulert inn noen ny trase for sti mellom dagens sti i skogholtet og gangatkomsten da vi anser det som mest hensiktsmessig at en slik forbindelse opparbeides naturlig gjennom bruk, og eventuelt med enkel stedlig tilrettelegging. Akershus fylkeskommune har i møte kommet med innspill om at det er viktig at omgivelsene rundt samfunnshuset bevares mest mulig grønne, da det å lage store grøntområder rundt offentlige bygg var viktig den gangen samfunnshuset ble bygget. Området rett syd for samfunnshuset er derfor avsatt til grønnstruktur- friområde. Det regulerte området strekker seg noe ut i dagens vei for å møte den endringen av veien som regulert inn i regulert i reguleringsplan for Kråkstad nord. 5.6 Adkomst og trafikkmengder Skolebakken er skolevei for barna som går til Kråkstad skole. I dag benytter barnehagen denne veien til levering og henting, noe som gir en uheldig merbelastning på veien. I reguleringsplanen legges det opp til at all inn- og utkjøring skal foregå via Parkbakken for å minske presset på Skolebakken. Det er likevel behov for et fortau i Skolebakken for å sikre en trygg skolevei. I reguleringsplan for Kråkstad nord, vedtatt i 1987, ble det regulert inn fortau på nordsiden av veien, men av trafikksikkerhetshensyn er sydsiden sannsynligvis bedre egnet. Regulering av fortau langs Skolebakken vil foregå gjennom egen plan. Etter at ny barnehage er etablert vil all biltrafikk til barnehagen skje via Parkbakken. En ny barnehage på fem avdelinger kan gi plass til maksimalt 109 barn og ansatte. Foreldretrafikken til barnehagen foregår i hovedsak fra 7:15 til 9:00 og fra 15:00 til 17:00. Det går buss til Kråkstad skole fra Ski stasjon og Bjastad hver halvtime frem til ca 17:30, men ettersom barnehagen sannsynligvis ikke er endelig sluttpunkt for de fleste foreldre antar vi at hoveddelen av adkomsten vil skje med bil. For de som er bosatt i Kråkstad tettsted er det enkelte som vil kunne ankomme til fots og med sykkel. Ut fra erfaring tar vi utgangspunkt i at 90 % av foreldrene vil komme med bil. Videre legger vi til grunn at flere av barna i barnehagen til en hver tid vil være søsken, slik at det er ca 85 foreldrepar som skal hente og levere sine barn. Foreldrene vil dermed generere ca 75 bilturer hver veg (til og fra ved henting og levering), og hvis vi i tillegg antar at 15 ansatte kjører bil kan man anta at det totalt Side 6

7 genereres omkring 165 bilturer hver morgen og ettermiddag fordelt på ca to timer hver gang. Dette vil kunne gi en mertrafikk i de øverste 70 meterne av Parkbakken på rundt 80 bilturer i timen i det aktuelle tidsrom morgen og ettermiddag. Eksisterende vei fra Kråkstadveien og inn til parkeringsplassen vil bli stengt og regulert til gang- og sykkelvei med tanke på atkomst til barnehagen. Eksisterende sti i skogholtet i øst skal flyttes, og vil kunne fungere som en atkomst til barnehagen. Videre skal det legges opp til en gangatkomst fra Skolebakken forbi Kråkstadtunets parkering og til barnehagen. 5.7 Parkering I kommuneplan for Ski er parkeringsnormen for barnehage satt til 0,5 per årsverk. Det er ikke lagt inn noen norm for foreldreparkering. For å oppfylle normen fra kommuneplanen er det kun nødvendig med plasser, men størrelsen på barnehagen tilsier erfaringsmessig et parkeringsbehov på ca 30 parkeringsplasser. Barnehagen selv har kun behov for disse parkeringsplassene i arbeidstiden. Utenom barnehagens åpningstid er barnehagens egen bruk av parkeringsplasser begrenset til enkelte foreldremøter på kveldstid ca. to ganger i halvåret, og til enkelte arrangementer på helgetid. Samfunnshuset er i hovedsak i bruk på kveldstid, og kommunen har gjennom planarbeidet derfor funnet at det er hensiktsmessig med sambruk av parkeringsplasser. Ved samfunnshuset ligger det i dag parkeringsplasser på nord- og østsiden. I øst er parkeringsplassen foreslått utvidet slik at det blir plass til biler, og fortau på begge sider av plassen. Det skal videre settes av en vendehammer som er dimensjonert for at kommunens brøytebiler, renovasjonsbiler og andre mindre lastebiler skal kunne snu her. Denne plassen skal være hovedparkering for barnehagen På nordsiden av samfunnshuset kan det opparbeides inntil 12 parkeringsplasser dersom det blir behov for å endre dagens situasjon. Det kan også opparbeides en gangsti gjennom området dersom det er behov for dette. Endringer i utformingen av området på nordsiden av området skal vises i utomhusplan for området. Det er fastsatt i reguleringsbestemmelsene at det skal reguleres inn minimum 10 parkeringsplasser for sykkel, og at disse bør være overbygde. Plasseringen av disse plassene skal vises i utomhusplan for området. 5.8 Hensynet til barn og unge Ved all planlegging skal det spesielt legges til rette for å sikre barn gode oppvekstsvilkår (jfr. Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen). Denne retningslinjen skal ivareta både barn og unge. I henhold til retningslinjenes punkt 5b skal det «i nærmiljøet finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø. Dette forutsetter blant annet at arealene: er store nok og enger seg for lek og opphold, og til lek på ulike årstider og kan brukes av ulike aldersgrupper». Det er registrert en rekke tråkk gjennom det lille skogholtet i planområdet. Disse stammer høyst sannsynlig fra barn som går til og fra skole og barnehage. Det er også rester av barns hyttebygging. Videre benytter barnehagen skogholtet til tur og lek. I Kråkstad tettsted er det ingen andre 100-meterskoger av denne typen, og det er et stykke til nærmeste skog/grøntareal utover private hager. For å ivareta retningslinjenes punkt 5 b, om at det i nærmiljøet skal finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø, er skogholtet i planområdet o til natur i planen. 5.9 Universell utforming All utbygging innenfor planområdet skal gjøres i henhold til prinsippene for universell utforming. Dette er også nedfelt i reguleringsbestemmelsene samt TEK 10 og er hjemlet i lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven). Side 7

8 5.10 Risiko og sårbarhet Hele planområdet ligger i et område som i NVEs grunn kart er klassifisert som marine avsetninger med mulighet for kvikkleire. Det ble foretatt prøvegraving på den delen av planområdet som skal reguleres til barnehageformål Massene er i hovedsak tørr meget fast blandingsleire over ren meget tørr fast leire og grunnforholdene anses som gode. Det høyest liggende området mot nordvest er fylt opp med diverse fyllmasser, bl.a. søppel. Disse massene er ikke egnet for direkte fundamentering og må byttes ut. Det ble ikke foretatt vurdering av massenes skjærestyrke, da massene var for faste til at slik måling var mulig. Kontrollmålinger av grunnforholdene vil bli foretatt i utgravd byggegrop. Det ligger en nettstasjon innenfor planområdet. Denne er hensyntatt ved at det ikke er lagt opp til bygging innenfor den fem meter store sikkerhetssonen rundt nettstasjonen. Det er foretatt en risiko- og sårbarhetsanalyse for området. Denne ligger vedlagt Miljømessige forhold Ski kommunes klima- og miljøplan legger opp til at nye offentlige bygninger skal tilstrebes å ha lavenergi-/passivhusstandard. Det er derfor nedfelt et krav om dette i reguleringsbestemmelsene. Det ble tatt jordprøver fra arealene rundt området som er blitt oppfylt (kap 5.10) for å avdekke eventuell forurensning av omkringliggende jordmasser. Det er påvist konsentrasjon av sink som overstiger normverdien i en prøve og overskridelse av både sink og arsen i ytterligere en prøve. Ut i fra Miljødirektoratets veileder er imidlertid ikke disse enkeltprøvene så forurenset at ikke massene totalt kan defineres som rene og gjenbrukes fritt på eiendommen. Det skal gjennomføres en avsluttende representativ prøvetaking av toppjord når barnehagen står klar for å dokumentere at masser som barna kommer i kontakt med er rene iht forurensningsforskriften kap 2, vedlegg 1, jfr reguleringsbestemmelsene 2 g. Det er satt krav om miljøoppfølgingsprogram for gjennomføringen av prosjektet Naturmangfold BioFokus foretok en befaring av planområdet. De fant ingen truede eller spesielt verdifulle arter eller naturtyper innenfor planområdet, men anbefaler likevel at man tar hensyn til den naturen som finnes i skogholtet, fordi området har en funksjon for et stort antall arter av insekter, fugl og invertebrater. Naturmangfoldloven (nml) 7 stiller krav til at prinsippene i 8-12 skal legges til grunn ved all utøving av offentlig virksomhet. Kommunen vurderer at kunnskapsgrunnlaget for planområdet er godt (jfr. nml 8). Størsteparten av inngrepene vil skje i det gressbevokste området, og vil ha liten innvirkning på naturmangfoldet. Ettersom kunnskapen om området og tiltaket er god er føre- varprinsippet i nml 9 tillagt lite vekt. Av hensyn til den totale belastningen (jfr nml 10) på naturmangfold innenfor Kråkstad er skogholtet foreslått regulert til naturområde. Det er lagt inn krav om miljøoppfølgingsprogram for å sikre at man benytter mest mulig miljøforsvarlige utbyggingsmetoder. Dette anses å oppfylle 11 og 12 om at det skal benyttes miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, og at kostnadene ved å begrense skade på naturmangfoldet skal dekkes av tiltakshaver. Side 8

9 5.13 Vann og avløp Det ligger vannledninger langs Kråkstadveien, og Parkbakken og spillvannsledninger i Parkbakken og langs søkket i Sigtunskogen. Det er svært dårlig kapasitet på avløpsledningene i Kråkstad, og det er derfor lagt inn krav om at alt overvann skal håndteres innenfor planområdet Elforsyning Det ligger en nettstasjon innenfor området. Denne har sannsynligvis ikke kapasitet til å betjene barnehagen. I bestemmelsene er det lagt inn krav om at en eventuell ny nettstasjon skal tegnes inn i utomhusplan for området Varmekilder Det skal bores etter geotermisk varme i forbindelse med bygging av barnehagen. Barnehagen er også tenkt tilknyttet eksisterende fjernvarmenett i området. Dette er basert på fyringsovn i Kråkstad samfunnshus og strøm Renovasjon Det skal avsettes areal for søppeloppsamling innenfor det området som reguleres til barnehage. Eksakt plassering vurderes ved rammesøknad Økonomiske konsekvenser for kommunen Det er avsatt midler til prosjektet på budsjettet for 2014 og Vedlegg Vedlegg 1: ROS-analyse Side 9

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 13/82-30 Arknr.: PLA 201211 Saksbehandler: Ingeborg Austreng BEHANDLING: SAKNR. DATO Plan og byggesaksutvalget 20/14 27.05.2014 Kommunestyret 50/14 18.06.2014 DETALJREGULERING

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 13/82-13 Arknr.: PLA 201211 Saksbehandler: Ingeborg Austreng BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 9/14 10.03.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 9/14 10.03.2014

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 Planbeskrivelse Vedtatt i Molde kommunestyre sak 49/16, 19.5.2016 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeid... 3 1.1 Hensikt

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE

SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE Steinkjer 27. april 2012 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse av planområdet... 3 4 Eiendomsforhold...

Detaljer

Arkivkode: PLAN 1620201601

Arkivkode: PLAN 1620201601 1 av 5 FRØYA KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksbehandler: Stian Aspaas Haugen Arkivkode: PLAN 1620201601 Arkivsaksnr: 16/1314 Gradering: Behandling: 77/16 Hovedutvalg for forvaltning 16.06.2016 / Hovedutvalg

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Høvåg sentrumsområde - offentlig ettersyn

Høvåg sentrumsområde - offentlig ettersyn Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 27.06.2016 046/16 Arkivnr: K2 - L12 Saksbehandler: Ola Skei Bekken Dok.dato: 13.06.2016 Arkivsaksnr.: 14/2905-20 Tittel: Arealplanlegger Høvåg sentrumsområde

Detaljer

1. BEBYGGELSE OG ANLEGG

1. BEBYGGELSE OG ANLEGG REGULERINGSBESTEMMELSER TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN TEMPLARHEIMEN PLAN NR. 1810 Dato:... 21.09.15 Dato for siste revisjon:... 12.02.16 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:... * I I medhold av

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Oppstart av detaljregulering

Oppstart av detaljregulering Ringerike kommune v/guro Skinnes Miljø- og arealforvaltning, plan ADRESSE C O WI A S H vervenmoveien 4 5 3 5 1 1 H ønefoss TLF +4 7 0 2 6 94 WWW c owi.no DATO 2 6.0 6.15 SIDE 1 /5 REF hebe OPPDRAGSNR A

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 207/ Brattbekktjønna hyttefelt - detaljregulering

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 207/ Brattbekktjønna hyttefelt - detaljregulering STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 4-049 Arkivsaksnr: 2013/4530-7 Saksbehandler: Anne Kari Kristensen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 207/15 09.12.2015 4-049 Brattbekktjønna hyttefelt - detaljregulering

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

Birkenes kommune. Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse. Utgave: 1 Dato:

Birkenes kommune. Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse. Utgave: 1 Dato: Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse Utgave: 1 Dato: 2012-05-23 Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REVIDERT FORSLAG Reguleringsplanen for boligområdet på Homlegardsheia,

Detaljer

BODALSJORDET DETALJREGULERING. Åpent møte 22. mai

BODALSJORDET DETALJREGULERING. Åpent møte 22. mai BODALSJORDET DETALJREGULERING Åpent møte 22. mai Dagsorden 1. Forslagsstiller og plankonsulent 2. Hva er en detaljreguleringsplan 3. Medvirkning 4. Overordnet plan for området 5. Innkomne merknader ved

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/5461 / 29 Ordningsverdi: 09062013-17 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

Reguleringsplan for Kleiva Masseuttak 8146 Reipå

Reguleringsplan for Kleiva Masseuttak 8146 Reipå Reguleringsplan for Kleiva Masseuttak 8146 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 18.05.2014 Planbeskrivelse Kleiva Masseuttak, 8146 Reipå Side 1 av 8 Reguleringsplan for felt: Kleiva

Detaljer

Hovedutvalg for miljø, plan og drifts behandling :

Hovedutvalg for miljø, plan og drifts behandling : Arkiv: 167/10/L12/167/123/167/348 Saksmappe: 2015/1559-9043/2016 Saksbehandler: Anne Kristine Lysestøl Dato: 31.05.2016 1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for barnehage ved Faråna,

Detaljer

REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA

REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA NORE OG UVDAL KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Høringsfrist 15.11.2013 Innhold 1. REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA... 2 1.1. Bakgrunn og formål...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN Arkivsaksnr.: 17/177-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN Arkivsaksnr.: 17/177-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN 16122017001 Arkivsaksnr.: 17/177-2 FORESPØRSEL OM REGULERING AV OMRÅDE MÅLBAKKEN SAMT TILSTØTENDE OMRÅDE NORD/NORDVEST FOR MÅLBAKKEN Ferdigbehandles i:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

OPPSTARTSAK - OMREGULERING AV BLAKER BARNEHAGE TIL BOLIGFORMÅL

OPPSTARTSAK - OMREGULERING AV BLAKER BARNEHAGE TIL BOLIGFORMÅL Arkivsak-dok. 16/05659-1 Saksbehandler Henning Hornnæss Saksgang Møtedato Plan- og næringsutvalget 06.04.2017 Klima- og miljøutvalget 04.04.2017 Formannskapet 19.04.2017 Kommunestyret 26.04.2017 OPPSTARTSAK

Detaljer

LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget (sak 24/14).

LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget (sak 24/14). LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID 20100010. Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget 19.03.14 (sak 24/14). Reguleringsbestemmelser Bestemmelsene gjelder for regulert område vist med

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

SJØBADET BORETTSLAG REGULERINGSPLAN SJØBADET PLANBESKRIVELSE

SJØBADET BORETTSLAG REGULERINGSPLAN SJØBADET PLANBESKRIVELSE SJØBADET BORETTSLAG REGULERINGSPLAN SJØBADET PLANBESKRIVELSE 10.11.2010 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse av planområdet... 3 4 Eiendomsforhold... 3 5 Grunnforhold...

Detaljer

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/ R-315 Detaljreguleringsplan for Nordby barnehage Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/00842-10 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende).

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). <Bilde> PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). INNHOLDSFORTEGNELSE REGULERINGSPLAN FOR. - PLANBESKRIVELSE Side - 2 - av 9 1. INNLEDNING

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 13/915-52 Arknr.: PLA 201305 Saksbehandler: Ingeborg Austreng BEHANDLING: SAKNR. DATO Rådet for likestilling av funksjonshemmede 1/14 13.01.2014 Plan og byggesaksutvalget

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla. Saksframlegg

Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla. Saksframlegg Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2016/9344-30 Saksbehandler: Kine Marie Bangsund Saksframlegg 1.gangs behandling - Reguleringsplan for Ranemsletta:

Detaljer

Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune

Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune Innledning/bakgrunn; Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS har for Audnedal kommune, utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan for Lunden boligfelt.

Detaljer

Planbeskrivelse Detaljregulering for H9- Bjørnlia Nord

Planbeskrivelse Detaljregulering for H9- Bjørnlia Nord Planbeskrivelse Detaljregulering for H9- Bjørnlia Nord Planens navn Detaljplan for adkomstveg i Bjørnlia Nord Kvalsund kommune Arkivsak 09/808 Planid Vedtatt Arbeidsutkast, datert Forslag ved x Offentlig

Detaljer

REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU

REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU GNR.105 BNR.250 OG 280 I GRAN KOMMUNE Planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser for boliger og tjenesteytende næring Utarbeidet av: Ingeniør SHagen Datert: 10.6.2011 Revidert:

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR DEL AV UALAND SENTRUM

ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR DEL AV UALAND SENTRUM Lund kommune ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR DEL AV UALAND SENTRUM BARNEHAGE MINDRE REGULERINGSENDRING Kjellesvik Prosjektering AS Moi 01.08.2016 INNLEDNING Lund kommune skal bygge ny barnehage på Ualand.

Detaljer

1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus 3 2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD PLANPROSESS 4 Innkomne merknader 4

1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus 3 2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD PLANPROSESS 4 Innkomne merknader 4 Planforslag, beskrivelse og bestemmelser Reguleringsplan for Gravikstrøm, del av gnr: 109, bnr 6, Øygardsgrend, Nore og Uvdal kommune. Desember 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus

Detaljer

DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART

DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART 2015 DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 05.06.2015 Navn på plan: Detaljregulering for Gnr 9 bnr 1 fnr 269

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

MINDRE ENDRING - PLANID OMRÅDEREGULERING FOR HOMMELVIK SENTRUM, ENDRET PLASSERING AV PUMPESTASJON

MINDRE ENDRING - PLANID OMRÅDEREGULERING FOR HOMMELVIK SENTRUM, ENDRET PLASSERING AV PUMPESTASJON Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 530045-11-02 RA - Hommelvik 26.08.2016 Lene K Nagelhus Ingrid B Sæther, Brit S Johnsen MINDRE ENDRING - PLANID 201205 OMRÅDEREGULERING FOR HOMMELVIK

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time

Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time Plan nr. 0441.00 SAKEN GJELDER Gann Tre AS ønsker å regulere et område i Gamle Åslandsvegen 22 til boligformål. GJELDENDE PLANER For

Detaljer

Planbeskrivelse DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.149 BNR.7 - MØGEDAL I LINDESNES KOMMUNE.

Planbeskrivelse DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.149 BNR.7 - MØGEDAL I LINDESNES KOMMUNE. Planbeskrivelse DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.149 BNR.7 - MØGEDAL I LINDESNES KOMMUNE. 22.09.2017 Bakgrunn. Reguleringsarbeidet utføres av Pål Dalhaug AS og Ing. Geir Gjertsen AS, for grunneier Kjell Olav

Detaljer

Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 8146 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010

Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 8146 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010 Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 816 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010 Planbeskrivelse 71/8 Øra, 816 Reipå Side 1 av 7 7. oktober 2010 Reguleringsplan for

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE FORORD For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag

Detaljer

PLANBESKRIVELSE TIL OMRÅDEREGULERING FOR VALLEMOEN I LINDESNES KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE TIL OMRÅDEREGULERING FOR VALLEMOEN I LINDESNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE TIL OMRÅDEREGULERING FOR VALLEMOEN I LINDESNES KOMMUNE. 30.05.2015 Bakgrunn. Reguleringsarbeidet utføres av Pål Dalhaug AS og Ing. Geir Gjertsen AS, for Lindesnes kommune. Formålet med

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN Forslag til vedtak: 1. Forslag til detaljregulering for

Detaljer

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID023729500 Planbeskrivelse Dato: 15.02.2017. Revidert 20.04.17 Arkitektkontoret GASA AS Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Planbeskrivelse Gnr

Detaljer

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Planbeskrivelse Øyvind Amundsgård 02.03.2016 1 1 Bakgrunn Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført av tiltakshaver. Hensikten

Detaljer

FORENKLET PLANBESKRIVELSE

FORENKLET PLANBESKRIVELSE Andersen & Solløs Eiendom AS FORENKLET PLANBESKRIVELSE til reguleringsplan for: BRØTTET «TIL OPPSTART OG VARSLING AV PLANARBEIDET» Utarbeidet av: Tiltakshaver: Andersen og Solløs Eiendom AS Forslagsstiller/Konsulent:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS Cowi AS Hønefoss, 30042008 PLANOMTALE Prosess og medvirkning Planarbeidet ble varslet 050707 Varsel ble sendt offentlige myndigheter, berørte eiendommer

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

1. BEBYGGELSE OG ANLEGG

1. BEBYGGELSE OG ANLEGG REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR SUND FISKEVÆR PLAN NR. 18591501 Dato:... 29.04.16 Dato for siste revisjon:... 21.12.16 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:... * I I medhold

Detaljer

PLANBESKRIVELSE BODØ INDRE HAVN FELT 9

PLANBESKRIVELSE BODØ INDRE HAVN FELT 9 PLANBESKRIVELSE BODØ INDRE HAVN FELT 9 Stadssalg Eiendom AS siv. Ark. Sara Ezeta INNHOLD 1. Oppdragsgiver. 1.2 Bakgrunn 1.2.1 Eiendom og eierforhold 1.2.2 Planlegger-opplysninger om kompetanse/godkjenning

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/2376-34208/2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 28.09.2015 Saksframlegg Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING SJØTOMTA

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING SJØTOMTA Sjøtomta AS PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING SJØTOMTA Namsos kommune 11.11.13 2 INNHOLD 1. SAMMENDRAG... 3 2. BAKGRUNN... 4 3. PLANPROSESSEN... 4 4. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER... 4 5. BESKRIVELSE AV

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE PlanID: 2012007 Arkivsaksnr: 11/2211 Dato: 13.08.12 Revidert: Varsel om oppstart: 31.01.12, 28.03.12

Detaljer

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 16.03.2016 Saksnr.: 201417985/49 Emnekode: ESARK

Detaljer

BILDE. "xxxxxxxxxxxx" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse:

BILDE. xxxxxxxxxxxx PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse: Eigersund kommune PLANBESKRIVELSE for "xxxxxxxxxxxx" områderegulering/detaljregulering BILDE Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Detaljer

Fv 8 - Vesterøya - fortau - Kilura detaljregulering offentlig ettersyn

Fv 8 - Vesterøya - fortau - Kilura detaljregulering offentlig ettersyn PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Arkivsak-dok. 201504859-18 Saksbehandler Nina Malo Saksgang Møtedato By- og miljøutvalget 25.08.2016 Fv 8 - Vesterøya - fortau - Kilura detaljregulering

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune

Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune Navn: Dato 08.05.2012 Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune I henhold til plan- og bygningsloven 12-8, varsles det om igangsetting av arbeid med detaljregulering

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 13/3803 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR SKOGRIDDERVEIEN 9 - GBNR 48/23 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: 611 L13

Detaljer

Reguleringsplan for FB110 Tukthuset Ytre Meløy, 8157 Meløy

Reguleringsplan for FB110 Tukthuset Ytre Meløy, 8157 Meløy Reguleringsplan for FB110 Tukthuset Ytre Meløy, 8157 Meløy MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 18. april 2017 Planbeskrivelse FB110 Tukthuset, 8157 Meløy Side 1 av 8 18. april 2017 Reguleringsbeskrivelse

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10 - Planforslag datert 5/1 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10 Stiklestad eiendom AS Per Anders Røstad Skoleparken 3 Arealplanlegger 7600 Levanger Lian vestre, 7600 Levanger Tlf: 951

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE

Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE Steinkjer 16.04.2013 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse

Detaljer

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010 BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE Aug. 2010 Reguleringsplan Bjørnang Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 2 BAKGRUNN / PLANSTATUS 3 PLANPROSESS 4 PLANBESKRIVELSER 4.1

Detaljer

Reguleringsplan for Heimstulen. Planbeskrivelse

Reguleringsplan for Heimstulen. Planbeskrivelse Reguleringsplan for Heimstulen Planbeskrivelse 24. januar 2012 1 Innhold 1 Bakgrunn for planarbeidet 1.1. Gjeldende plan for området 1.2. Mål for planarbeidet 1.3. Planområdet 2 Planprosessen 2.1. Varsling

Detaljer

Sula kommune Postboks Langevåg Rullering av kommunens arealdel innspill til utbyggingsområde

Sula kommune Postboks Langevåg Rullering av kommunens arealdel innspill til utbyggingsområde Sula kommune Postboks 280 6039 Langevåg 12.10.12 Rullering av kommunens arealdel innspill til utbyggingsområde Hjemmelshavere til Storsteinsmyr, gnr/bnr 109/9 og 109/43, i Langevåg foreslår at større deler

Detaljer

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Referanse: 07/426-48 Arkivkode: PLAN 0533-2009-0004 Sakstittel: Reguleringsplan for Solheimstorget Vedtatt av kommunestyret K-sak 60/09,

Detaljer

FORENKLET PLANBESKRIVELSE

FORENKLET PLANBESKRIVELSE Forslagstillers logo e.l. Tiltakshavers logo e.l. viser felt som må fylles ut med riktig informasjon. Tekst i kursiv er veiledningstekst for utfylling og skal slettes før innlevering. FORENKLET

Detaljer

Plankart, planbeskrivelse, planbestemmelser. Tone Hammer, Tromsø kommune

Plankart, planbeskrivelse, planbestemmelser. Tone Hammer, Tromsø kommune Plankart, planbeskrivelse, planbestemmelser Tone Hammer, Tromsø kommune Kartforskriften: Forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og kommunalt planregister. Kapittel 3 Framstilling av arealplan

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Ivar Holt

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Ivar Holt SANDEFJORD KOMMUNE Seksjon: Teknisk etat Saksbehandler: Ivar Holt Arkivsak: 10/3600 Arkivkode: Bygnings- og arealplanseksj. 611 L12 Planid: 20100010 1 av 5 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer

STEIN ERIK FISKUM REGULERINGSPLAN MÅKEVEGEN 2 PLANBESKRIVELSE

STEIN ERIK FISKUM REGULERINGSPLAN MÅKEVEGEN 2 PLANBESKRIVELSE STEIN ERIK FISKUM REGULERINGSPLAN MÅKEVEGEN 2 PLANBESKRIVELSE 13. januar 2010 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse av planområdet... 3 4 Eiendomsforhold... 3

Detaljer

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ 2. INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1. BAKGRUNN...

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byggesak og bydeler Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 17.03.2009 Saksnr.: 200608220/25

Detaljer

BESTEMMELSER TIL OMRÅDE/DETALJREGULERINGSPLAN FOR DETALJREGULERINGSPLAN LUNDBO

BESTEMMELSER TIL OMRÅDE/DETALJREGULERINGSPLAN FOR DETALJREGULERINGSPLAN LUNDBO BESTEMMELSER TIL OMRÅDE/DETALJREGULERINGSPLAN FOR DETALJREGULERINGSPLAN LUNDBO Arkivopplysninger: PlanID: 074200 Saksbehandler: Simen Stori Arkivsak: 14/5550 Plankart Datert: 23.01.2015 Sist revidert:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Utv.sak nr. / R-247 - ENDRET REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ÅSLUND

SAKSFRAMLEGG. Utv.sak nr. / R-247 - ENDRET REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ÅSLUND SAKSFRAMLEGG Utv.sak nr. / R-247 - ENDRET REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ÅSLUND Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-247 Saknr.: 07/953 Utvalg Utv.sak nr Møtedato ::: Sett

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR MENSTAD UNGDOMSKOLE, GNR/BNR 69/70 m.fl.

REGULERINGSPLAN FOR MENSTAD UNGDOMSKOLE, GNR/BNR 69/70 m.fl. REGULERINGSPLAN FOR MENSTAD UNGDOMSKOLE, GNR/BNR 69/70 m.fl. REGULERINGSBESTEMMELSER Dato bestemmelser: 03. 09. 2009. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 25. 09. 2009 Bestemmelsene gjelder for det

Detaljer

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12.

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12. Arkivkode:,, Saksprotokoll Behandlet i: Planutvalget Møtedato: 13.04.2016 Sak: 12/16 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 15/2399 Journalpost: 5695/16 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DETALJREGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Krusebyveien 82-84 Forslagstillers utkast til planbeskrivelse

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Krusebyveien 82-84 Forslagstillers utkast til planbeskrivelse Vestby Kommune Krusebyveien 82-84 Forslagstillers utkast til planbeskrivelse 1 Formål Bjerkeli Eiendom AS har inngått avtale med Norges Speiderforbund avdeling Vestby om kjøp av deres eiendom gnr 5 bnr

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 1.gangs behandling- reguleringsplan Tomashaugen hyttefelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 1.gangs behandling- reguleringsplan Tomashaugen hyttefelt Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2015/827-6 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker 1.gangs behandling- reguleringsplan Tomashaugen hyttefelt

Detaljer

Reguleringsbestemmelser og plankart vedtatt av Engerdal kommunestyre: Saknr. 14/?? den??.??.2014

Reguleringsbestemmelser og plankart vedtatt av Engerdal kommunestyre: Saknr. 14/?? den??.??.2014 ENGERDAL KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage (detaljregulering, jfr. pbl 12-3) PlanID: 2014 0200 Reguleringsbestemmelser og plankart vedtatt av Engerdal kommunestyre:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SKOLETOMTA VASSÅS PLANPROGRAM

REGULERINGSPLAN FOR SKOLETOMTA VASSÅS PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR SKOLETOMTA VASSÅS Utvidet planområdet FORORD For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et

Detaljer

Lillesand kommune - Informasjon på nett Varsel om igangsetting av detaljregulering for Tingsakeråsen & Barbros hage

Lillesand kommune - Informasjon på nett Varsel om igangsetting av detaljregulering for Tingsakeråsen & Barbros hage Lillesand kommune - Informasjon på nett 10.06.2016 Varsel om igangsetting av detaljregulering for Tingsakeråsen & Barbros hage WSP Norge AS starter arbeid med privat forslag til detaljregulering for Tingsakeråsen

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer