Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Kråkstad nord. Ski kommune Dato: Side 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Kråkstad nord. Ski kommune Dato: 09.05.2014. Side 1"

Transkript

1 Planbeskrivelse Reguleringsplan for del av Kråkstad nord Ski kommune Dato: Side 1

2 1 Innledning Ski kommune er i vekst. Det gjennomføres jevnlig en vurdering av behovet for barnehageplasser, og dermed også av behovet for utbygging av barnehagekapasiteten. I Ski tettsted er det i dag til sammen 16 barnehager (i tillegg har vi Tamburbakken barnehage, som ligger i Ås kommune). Det er nå et dokumentert behov for å bygge ut barnehagekapasiteten for Ski tettsted, og det har vært en intern drøftingsprosess på den konkrete plasseringen av en eventuell ny barnehage. Det kom frem at svært mange av de som bor i Kråkstad har barnehageplass i Ski tettsted, og at ved å utvide barnehagen i Kråkstad til en 5-avdelings barnehage vil en kunne frigjøre barnehagekapasitet i Ski tettsted. Dette gir behov for ny regulering av området. 2 Hensikten med planleggingen Hensikten med planleggingen er å legge til rette for etablering av en fem-avdelings barnehage for å kunne bedre barnehagekapasiteten i Kråkstad, og å regulere Kråkstad samfunnshus til bevaring i tråd med kommuneplanens intensjon. I dag består Kråkstad barnehage av tre barnehager, avdeling Kråkstad, avdeling Skotbu og avdeling Blåveiskroken, som hver igjen er delt i små- og storebarnsavdeling. Innenfor Kråkstad skolekrets er det registrert 115 barn som er født mellom 2013 og 2009 (barnehagebarn fra 2014). Totalt sett er dagens barnehagekapasitet i Kråkstad på 65 plasser, og ca 50 barn bosatt i Kråkstad har i dag barnehageplass i Ski sentrum. En utvidelse av barnehagekapasiteten i Kråkstad vil derfor kunne gi flere ledige plasser i barnehager i Ski sentrum. Kråkstad samfunnshus ble reist som kombinert rådhus og samfunnshus i Bygningen er ikke blitt modernisert og ombygget og fremstår i dag som et godt bevart eksempel på forsamlingshus reist etter krigen. Interiør og innvendig utsmykning er intakt, og gjenspeiler 1950-tallets stiltrekk. Bygningen vurderes å ha høy kulturminneverdi, og skal i reguleringsplanen reguleres til bevaring i tråd med intensjonene i kommuneplan for Ski. 2.1 Konsekvensutredning Arealbruken er i hovedsak avklart i kommuneplanen. Deler av ett område som ligger som område for byggeområde for bolig blir endret til område for offentlig tjenesteyting barnehage, og deler av området er foreslått endret til grønnstruktur friområde. Dette innebærer en arealendring fra kommuneplanen, og vil slik sett innebære en endring av kommuneplanen. Endringene i arealformål kommer inn under Forskrift om konsekvensutredning 3 d, detaljregulering som innebærer endringer av kommuneplan eller områderegulering. Planen faller imidlertid ikke inn under noen av kriteriene i forskriftens 4, og det er derfor ikke satt krav om konsekvensutredning. 3 Eiendomsforhold og planstatus 3.1 Eiendomsforhold Planen omfatter deler av gnr/bnr 6/37 og gnr/bnr 6/11. Med unntak av telefonsentralen, på gnr /bnr 6/11, som eies av Telenor eiendom, er hele planområdet eid av Ski kommune. Side 2

3 3.2 Kommuneplanens arealdel I kommuneplanen er området for Kråkstad barnehage utvidet for å tilfredsstille krav til en fullverdig 5-avdelings barnehage. Kråkstad samfunnshus er avsatt til offentlig formål med hensynssone krav til detaljregulering. I bestemmelsenes står det at det er krav om ny detaljregulering for å sikre krav til bevaring av eksteriør og interiør ved eksisterende bygg. Resten av området er avsatt til framtidig boligbebyggelse og annen bebyggelse og anlegg (telefonsentralen). Hele planområdet ligger innenfor hensynssone bevaring av kulturmiljø og kulturminner i kommuneplan for Ski Gjeldende reguleringsplan Området er i dag regulert til offentlig bebyggelse og fremtidig boligområde i reguleringsplan for Kråkstad tettsted, nord. Reguleringsplankartet er vedtatt , reguleringsbestemmelsene er sist endret Side 3

4 4 Planprosess og medvirkning Planoppstart ble varslet i Østlandets blad og i brev til alle berørte naboer, samt statlige og regionale høringsinstanser. Frist for merknader til planoppstart var Det kom inn 10 merknader til planoppstart. Alle som har levert innspill vil få tilsendt dokumenter i prosessen videre, slik at det legges til rette for en bredest mulig deltakelse og medvirkning. Innspillene er oppsummert og kommentert i saksfremlegget, og kopi av uttalelsene følger saken. Planarbeidet har foregått i nært samarbeid med Ski kommunes enhet for kommunale barnehager, enhet for kultur, enhet for eiendom og enhet for kommunalteknikk. Planarbeidet har foregått parallelt med planleggingen av barnehagebygget, og det har derfor også vært samarbeid med en ressursgruppe fra barnehagen representert ved styrer i Kråkstad barnehage. Underveis i reguleringsprosessen har vi også hatt kontakt med Akershus fylkeskommune som har kommet med innspill i forhold til hva som er viktig å ivareta i Kråkstad tettsted, og hvordan samfunnshuset best kan bevares og tas hensyn til. 5 Beskrivelse av planområdet og planforslaget 5.1 Planområdet Planområdet er i dag i bruk som samfunnshus/forsamlingslokale, barnehage med to avdelinger og parkområde. Parkområdet benyttes av Kråkstads befolkning som samlingssted 17. mai og ved andre større lokale markeringer. I tillegg ligger det et mindre skogområde nord og øst i planområdet. Det er registrert flere tråkk gjennom holtet, og området benyttes også av barnehagen. Kråkstad samfunnshus Kråkstad samfunnshus ble bygget i 1956/57 som herredshus for det som den gang var Kråkstad kommune. Bygget regnes som et av landets best bevarte 50-tallshus. Bygget er på nesten 1500 m2 og inneholder bl.a. forsamlingssal med scene godkjent for riksteater, møterom, kommunestyresal, kontorlokaler, kjøkken og vaktmesterleilighet. Bygget benyttes i dag til ulike kulturaktiviteter, som samfunnshus, og selskapslokale/arrangementssted. Side 4

5 Snekkerskolen Bygningen som i dag benyttes til barnehage ble bygget i Her ble det holdt snekkerkurs og husstellkurs, i tillegg til at folkeskolen hadde sløyd og skolekjøkken i bygningen. På folkemunne ble skolen kalt snekkerskolen. Snekkerskolen ble opprettet i Kråkstad som en kommunal arbeidsskole for gutter. I de første årene hadde den lokaler i Bjerke gamle skole. I 1979 ble framhaldsskolen/snekkerskolen omgjort til barnehage 5.2 Planforslagets innhold Formål Planområdet er totalt på 19,2 daa, og arealet innenfor reguleringsplanen foreslås avsatt til følgende formål, som det går frem av reguleringsbestemmelsene (jfr. plan- og bygningsloven 12-5) Bebyggelse og anlegg Offentlig tjenesteyting/barnehage Forsamlingslokale Tjenesteyting Telekommunikasjonsanlegg 6,9 daa 2,2 daa 0,8 daa 0,6 daa Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Parkering Vei 1,3 daa Grønnstruktur Grønnstruktur naturområde Grønnstruktur friområde 6,5 daa 1,2 daa Hensynssone bevaring av kulturminner 5.3 Barnehage størrelse plassering, utearealer, atkomst Det er totalt avsatt 6,9 mål til barnehageformål. Barnehagen skal bygges som en femavdelings barnehage. Dette gir plass til maksimalt 109 barn. Grunnflaten på barnehagen blir mellom 1000 og 1500 kvadratmeter. Resterende areal blir uteareal. Bygget er plassert slik at den største delen av utearealet er vendt mot sør og vest for å få mest mulig sol. 5.4 Kulturmiljø og kulturminner Kråkstad utgjør et sjeldent godt bevart og komplett stasjonssted som vokste frem etter anleggelsen av østre linje av Østfoldbanen ved slutten av 1800-tallet. Bygningsmiljøet rundt stasjonen er forholdsvis komplett, og tettstedet kjennetegnes ellers av småskala villamiljø med ulike villaer/småhus fra slutten av 1800-tallet og ulike stilperioder på 1900-tallet. Kråkstad stasjonstettsted er også en del av kulturlandskapet nordøst for kirkestedet Kråkstad. Kulturlandskapet omkring slike middelalderkirkesteder har nasjonal verdi. I forbindelse med varslingen av oppstart av planarbeidet meldte Akershus fylkeskommune inn at det måtte gjennomføres arkeologiske registreringer innenfor planområdet fordi området hadde potensial for automatisk fredete kulturminner uten synlig markering. Side 5

6 Arkeologiske registreringer ble gjennomført Det ble ikke gjort funn av automatisk fredete kulturminner. For å sikre lesbarheten i landskapet, og at det nye barnehagebygget underordner seg samfunnshuset er det lagt en byggegrense 30 meter fra samfunnshuset og lagt inn bestemmelser om høyde og plassering. Kråkstad samfunnshus er regulert med hensynssone bevaring, både av eksteriør og interiør. Snekkerskolen og den gamle telefonsentralen er regulert med hensynssone bevaring av eksteriør ettersom de er viktige elementer i det historiske landskapet i Kråkstad. Snekkerskolen er regulert til bebyggelse for offentlig tjenesteyting, og kan huse kommunale tilbud. 5.5 Grønnstruktur Den grønne plassen bak samfunnshuset har blitt benyttet til samlinger på 17. mai i Kråkstad og ved ulike arrangementer i samfunnshuset eller tilknytning til dette. Ettersom barnehagen blir plassert på dette arealet kan ikke området brukes på samme måte lengre. Som et avbøtende tiltak vil utearealet i barnehagen være vendt mot samfunnshuset, og være åpent for allmennheten utenom barnehagens åpningstid. Gjennom skogholtet i nordøst går det i dag en sti som kan benyttes som snarvei. Skogholtet er foreslått omregulert til naturområde, og det vil derfor fortsatt være mulig å gå gjennom holtet. Dagens sti vil møte barnehagen, som slik sett vil bli liggende som en barriere. For å sikre muligheten for forbindelsen på tvers av planområdet er det regulert inn en gangatkomst fra Skolebakken ved Kråkstadtunet. Denne kan opparbeides. Vi har ikke regulert inn noen ny trase for sti mellom dagens sti i skogholtet og gangatkomsten da vi anser det som mest hensiktsmessig at en slik forbindelse opparbeides naturlig gjennom bruk, og eventuelt med enkel stedlig tilrettelegging. Akershus fylkeskommune har i møte kommet med innspill om at det er viktig at omgivelsene rundt samfunnshuset bevares mest mulig grønne, da det å lage store grøntområder rundt offentlige bygg var viktig den gangen samfunnshuset ble bygget. Området rett syd for samfunnshuset er derfor avsatt til grønnstruktur- friområde. Det regulerte området strekker seg noe ut i dagens vei for å møte den endringen av veien som regulert inn i regulert i reguleringsplan for Kråkstad nord. 5.6 Adkomst og trafikkmengder Skolebakken er skolevei for barna som går til Kråkstad skole. I dag benytter barnehagen denne veien til levering og henting, noe som gir en uheldig merbelastning på veien. I reguleringsplanen legges det opp til at all inn- og utkjøring skal foregå via Parkbakken for å minske presset på Skolebakken. Det er likevel behov for et fortau i Skolebakken for å sikre en trygg skolevei. I reguleringsplan for Kråkstad nord, vedtatt i 1987, ble det regulert inn fortau på nordsiden av veien, men av trafikksikkerhetshensyn er sydsiden sannsynligvis bedre egnet. Regulering av fortau langs Skolebakken vil foregå gjennom egen plan. Etter at ny barnehage er etablert vil all biltrafikk til barnehagen skje via Parkbakken. En ny barnehage på fem avdelinger kan gi plass til maksimalt 109 barn og ansatte. Foreldretrafikken til barnehagen foregår i hovedsak fra 7:15 til 9:00 og fra 15:00 til 17:00. Det går buss til Kråkstad skole fra Ski stasjon og Bjastad hver halvtime frem til ca 17:30, men ettersom barnehagen sannsynligvis ikke er endelig sluttpunkt for de fleste foreldre antar vi at hoveddelen av adkomsten vil skje med bil. For de som er bosatt i Kråkstad tettsted er det enkelte som vil kunne ankomme til fots og med sykkel. Ut fra erfaring tar vi utgangspunkt i at 90 % av foreldrene vil komme med bil. Videre legger vi til grunn at flere av barna i barnehagen til en hver tid vil være søsken, slik at det er ca 85 foreldrepar som skal hente og levere sine barn. Foreldrene vil dermed generere ca 75 bilturer hver veg (til og fra ved henting og levering), og hvis vi i tillegg antar at 15 ansatte kjører bil kan man anta at det totalt Side 6

7 genereres omkring 165 bilturer hver morgen og ettermiddag fordelt på ca to timer hver gang. Dette vil kunne gi en mertrafikk i de øverste 70 meterne av Parkbakken på rundt 80 bilturer i timen i det aktuelle tidsrom morgen og ettermiddag. Eksisterende vei fra Kråkstadveien og inn til parkeringsplassen vil bli stengt og regulert til gang- og sykkelvei med tanke på atkomst til barnehagen. Eksisterende sti i skogholtet i øst skal flyttes, og vil kunne fungere som en atkomst til barnehagen. Videre skal det legges opp til en gangatkomst fra Skolebakken forbi Kråkstadtunets parkering og til barnehagen. 5.7 Parkering I kommuneplan for Ski er parkeringsnormen for barnehage satt til 0,5 per årsverk. Det er ikke lagt inn noen norm for foreldreparkering. For å oppfylle normen fra kommuneplanen er det kun nødvendig med plasser, men størrelsen på barnehagen tilsier erfaringsmessig et parkeringsbehov på ca 30 parkeringsplasser. Barnehagen selv har kun behov for disse parkeringsplassene i arbeidstiden. Utenom barnehagens åpningstid er barnehagens egen bruk av parkeringsplasser begrenset til enkelte foreldremøter på kveldstid ca. to ganger i halvåret, og til enkelte arrangementer på helgetid. Samfunnshuset er i hovedsak i bruk på kveldstid, og kommunen har gjennom planarbeidet derfor funnet at det er hensiktsmessig med sambruk av parkeringsplasser. Ved samfunnshuset ligger det i dag parkeringsplasser på nord- og østsiden. I øst er parkeringsplassen foreslått utvidet slik at det blir plass til biler, og fortau på begge sider av plassen. Det skal videre settes av en vendehammer som er dimensjonert for at kommunens brøytebiler, renovasjonsbiler og andre mindre lastebiler skal kunne snu her. Denne plassen skal være hovedparkering for barnehagen På nordsiden av samfunnshuset kan det opparbeides inntil 12 parkeringsplasser dersom det blir behov for å endre dagens situasjon. Det kan også opparbeides en gangsti gjennom området dersom det er behov for dette. Endringer i utformingen av området på nordsiden av området skal vises i utomhusplan for området. Det er fastsatt i reguleringsbestemmelsene at det skal reguleres inn minimum 10 parkeringsplasser for sykkel, og at disse bør være overbygde. Plasseringen av disse plassene skal vises i utomhusplan for området. 5.8 Hensynet til barn og unge Ved all planlegging skal det spesielt legges til rette for å sikre barn gode oppvekstsvilkår (jfr. Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen). Denne retningslinjen skal ivareta både barn og unge. I henhold til retningslinjenes punkt 5b skal det «i nærmiljøet finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø. Dette forutsetter blant annet at arealene: er store nok og enger seg for lek og opphold, og til lek på ulike årstider og kan brukes av ulike aldersgrupper». Det er registrert en rekke tråkk gjennom det lille skogholtet i planområdet. Disse stammer høyst sannsynlig fra barn som går til og fra skole og barnehage. Det er også rester av barns hyttebygging. Videre benytter barnehagen skogholtet til tur og lek. I Kråkstad tettsted er det ingen andre 100-meterskoger av denne typen, og det er et stykke til nærmeste skog/grøntareal utover private hager. For å ivareta retningslinjenes punkt 5 b, om at det i nærmiljøet skal finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø, er skogholtet i planområdet o til natur i planen. 5.9 Universell utforming All utbygging innenfor planområdet skal gjøres i henhold til prinsippene for universell utforming. Dette er også nedfelt i reguleringsbestemmelsene samt TEK 10 og er hjemlet i lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven). Side 7

8 5.10 Risiko og sårbarhet Hele planområdet ligger i et område som i NVEs grunn kart er klassifisert som marine avsetninger med mulighet for kvikkleire. Det ble foretatt prøvegraving på den delen av planområdet som skal reguleres til barnehageformål Massene er i hovedsak tørr meget fast blandingsleire over ren meget tørr fast leire og grunnforholdene anses som gode. Det høyest liggende området mot nordvest er fylt opp med diverse fyllmasser, bl.a. søppel. Disse massene er ikke egnet for direkte fundamentering og må byttes ut. Det ble ikke foretatt vurdering av massenes skjærestyrke, da massene var for faste til at slik måling var mulig. Kontrollmålinger av grunnforholdene vil bli foretatt i utgravd byggegrop. Det ligger en nettstasjon innenfor planområdet. Denne er hensyntatt ved at det ikke er lagt opp til bygging innenfor den fem meter store sikkerhetssonen rundt nettstasjonen. Det er foretatt en risiko- og sårbarhetsanalyse for området. Denne ligger vedlagt Miljømessige forhold Ski kommunes klima- og miljøplan legger opp til at nye offentlige bygninger skal tilstrebes å ha lavenergi-/passivhusstandard. Det er derfor nedfelt et krav om dette i reguleringsbestemmelsene. Det ble tatt jordprøver fra arealene rundt området som er blitt oppfylt (kap 5.10) for å avdekke eventuell forurensning av omkringliggende jordmasser. Det er påvist konsentrasjon av sink som overstiger normverdien i en prøve og overskridelse av både sink og arsen i ytterligere en prøve. Ut i fra Miljødirektoratets veileder er imidlertid ikke disse enkeltprøvene så forurenset at ikke massene totalt kan defineres som rene og gjenbrukes fritt på eiendommen. Det skal gjennomføres en avsluttende representativ prøvetaking av toppjord når barnehagen står klar for å dokumentere at masser som barna kommer i kontakt med er rene iht forurensningsforskriften kap 2, vedlegg 1, jfr reguleringsbestemmelsene 2 g. Det er satt krav om miljøoppfølgingsprogram for gjennomføringen av prosjektet Naturmangfold BioFokus foretok en befaring av planområdet. De fant ingen truede eller spesielt verdifulle arter eller naturtyper innenfor planområdet, men anbefaler likevel at man tar hensyn til den naturen som finnes i skogholtet, fordi området har en funksjon for et stort antall arter av insekter, fugl og invertebrater. Naturmangfoldloven (nml) 7 stiller krav til at prinsippene i 8-12 skal legges til grunn ved all utøving av offentlig virksomhet. Kommunen vurderer at kunnskapsgrunnlaget for planområdet er godt (jfr. nml 8). Størsteparten av inngrepene vil skje i det gressbevokste området, og vil ha liten innvirkning på naturmangfoldet. Ettersom kunnskapen om området og tiltaket er god er føre- varprinsippet i nml 9 tillagt lite vekt. Av hensyn til den totale belastningen (jfr nml 10) på naturmangfold innenfor Kråkstad er skogholtet foreslått regulert til naturområde. Det er lagt inn krav om miljøoppfølgingsprogram for å sikre at man benytter mest mulig miljøforsvarlige utbyggingsmetoder. Dette anses å oppfylle 11 og 12 om at det skal benyttes miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, og at kostnadene ved å begrense skade på naturmangfoldet skal dekkes av tiltakshaver. Side 8

9 5.13 Vann og avløp Det ligger vannledninger langs Kråkstadveien, og Parkbakken og spillvannsledninger i Parkbakken og langs søkket i Sigtunskogen. Det er svært dårlig kapasitet på avløpsledningene i Kråkstad, og det er derfor lagt inn krav om at alt overvann skal håndteres innenfor planområdet Elforsyning Det ligger en nettstasjon innenfor området. Denne har sannsynligvis ikke kapasitet til å betjene barnehagen. I bestemmelsene er det lagt inn krav om at en eventuell ny nettstasjon skal tegnes inn i utomhusplan for området Varmekilder Det skal bores etter geotermisk varme i forbindelse med bygging av barnehagen. Barnehagen er også tenkt tilknyttet eksisterende fjernvarmenett i området. Dette er basert på fyringsovn i Kråkstad samfunnshus og strøm Renovasjon Det skal avsettes areal for søppeloppsamling innenfor det området som reguleres til barnehage. Eksakt plassering vurderes ved rammesøknad Økonomiske konsekvenser for kommunen Det er avsatt midler til prosjektet på budsjettet for 2014 og Vedlegg Vedlegg 1: ROS-analyse Side 9

PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1.

PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1. Fet kommune PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1. PLANNUMMER: 0101 R0903 Vedlegg: 1. 2. 3. 4. 5.

Detaljer

ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES

ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES Planbeskrivelse av: 01.04.14, revidert etter høring og offentlig ettersyn: 15.08.14 Nasjonal planid: 20130046 Arkivsak: 13/656 Vedtak om igangsetting:

Detaljer

Planbeskrivelse. Planområdet sett fra øst mot vest. Planområdet sett fra sør mot nord. Side 1 av 30

Planbeskrivelse. Planområdet sett fra øst mot vest. Planområdet sett fra sør mot nord. Side 1 av 30 Planbeskrivelse Planens navn: Detaljreguleringsplan for Breidablikk FUS barnehage, del av gnr. 16 bnr. 4 Planens ID: 200420110001 Dato for siste revisjon: 09.08.11 Dato for vedtak i kommunestyret: Planområdet

Detaljer

DETALJREGULERING FOR MELLEBERG, MAURA

DETALJREGULERING FOR MELLEBERG, MAURA Jessheim, 27.05.2013 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR MELLEBERG, MAURA NANNESTAD KOMMUNE Plankart er datert 27.05.2013 Reguleringsbestemmelser er datert 27.05.2013 INNHOLD 1. BAKGRUNN... 1 1.1. Beliggenhet,

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE %%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 272 Arkivsaksnr.: 11/4461-8 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget OMRÅDEPLAN

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Strømbu gnr/bnr 92/61 m. fl. Øvre Eiker kommune Forslag til planbeskrivelse

Detaljert reguleringsplan for Strømbu gnr/bnr 92/61 m. fl. Øvre Eiker kommune Forslag til planbeskrivelse 1 Detaljert reguleringsplan for Strømbu gnr/bnr 92/61 m. fl. Øvre Eiker kommune Forslag til planbeskrivelse Dato: 10.07.2015 2 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning...4 1.1 Forslagsstiller...4 1.2 Eiendoms-

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2012 31529/2012 2010/3605 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/82 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GAMMELVEIEN 2, BERTNES

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GAMMELVEIEN 2, BERTNES PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GAMMELVEIEN 2, BERTNES Plan-ID: 2531 Utarbeidet for Den Læstadianske Forsamling i Bodø Sist revidert den 30.09. 2014 Side 1 av 20 Innhold 1 Sammendrag... 5

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 14.10.2014 Møtetid:

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune

Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune Bakgrunn Planforslaget fremmes av Trysilhus Nordøst AS. Planbeskrivelse Hensikten med planen Hensikten er å lage

Detaljer

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø NB! Befaring kl. 17, sak 122/13. Oppmøte i Nordbyveien 72 kl. 17.00 eller utenfor rådhuset i Ås kl. 16.45. Møtetid: 12.12.2013 kl. 18:00 Møtested: Lille

Detaljer

KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING

KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING UTKAST TILP L A N B E S K R I V E L S E DATO:27.09.2013 VEDTATT I KOMMUNESTYRET: FORSLAGSTILLER: Kongsberg kommunale eiendom KF REGULERINGSPLANARBEIDET

Detaljer

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE 1 Oppdragsgiver Frednes Bolig AS Rapporttype Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE Feil! Fant ikke referansekilden. 2 3 (32) FREDNES BOLIG

Detaljer

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE 14. APRIL 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Detaljregulering Fjellprydveien 1 Dokument: Planbeskrivelse Oppdragsnummer:

Detaljer

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune Planbeskrivelse til Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo i Hol kommune 21. mai 2012 Innhold 1. Forord... 4 2. Bakgrunn... 5 3. Mål og forutsetninger... 6 4. Eksisterende situasjon... 7 4.1

Detaljer

Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud

Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud REGULERINGSPLAN Prosjekt: Parsell: Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud Ringerike kommune Region sør Drammen kontorsted Dato: 17.08.2011 FORORD/GENERELT OM REGULERINGSPLANER Hva er en

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØRER. Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Løvold, Solåsen. Ortofoto over planområdet. Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03.

RÅDGIVENDE INGENIØRER. Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Løvold, Solåsen. Ortofoto over planområdet. Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03. RÅDGIVENDE INGENIØRER Planbeskrivelse Reguleringsplan for Løvold, Solåsen Ortofoto over planområdet Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03.14 Planbeskrivelse Reguleringsplan for Løvold, Solåsen Side 2 av 16 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2013/2061-12 Arkiv: 023723900 Saksbehandler: Geir Sunde Levang Dato: 04.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLANEN SPIKKESTADKVARTALENE, I RØYKEN KOMMUNE Plan ID: 0627 250 Datert: 09.05.12.

Detaljer

Planbeskrivelse inkl. konsekvensutredning

Planbeskrivelse inkl. konsekvensutredning Planbeskrivelse inkl. utredning Støodden utvikling AS OPPDRAG Detaljreguleringsplan for Støodden, Kristiansand kommune EMNE DATERT SIST REVIDERT Planbeskrivelse inkl. utredning 6.8.2013 8.10.2013 DOKUMENTKODE

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan. Innhold

Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan. Innhold Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 31 Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: Hjellnes Consult

Detaljer

Forslag til PLANPROGRAM (iht. plan- og bygningsloven 4-1) Detaljregulering for N6 Granvoll Næringsområde Moreppen NANNESTAD KOMMUNE

Forslag til PLANPROGRAM (iht. plan- og bygningsloven 4-1) Detaljregulering for N6 Granvoll Næringsområde Moreppen NANNESTAD KOMMUNE Forslag til PLANPROGRAM (iht. plan- og bygningsloven 4-1) Detaljregulering for N6 Granvoll Næringsområde Moreppen NANNESTAD KOMMUNE 31. januar 2013 - Innhold: Forord 3 1. Innledning 4 1.1 Bakgrunn 4 1.2

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16).

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16). Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 33 Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: Hjellnes Consult

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

DETALJREGULERING MARITIMT INDUSTRIOMRÅDE - MIO-NORD, gnr/bnr 125/2

DETALJREGULERING MARITIMT INDUSTRIOMRÅDE - MIO-NORD, gnr/bnr 125/2 Tromsø kommune FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 12.03.2015 DETALJREGULERING MARITIMT INDUSTRIOMRÅDE - MIO-NORD, gnr/bnr 125/2 Tromsø kommune Adresse, gnr. 125, bnr. 2 og 657., plan 1815 Innhold

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN 63 65 1/18 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Mosseveien 63 65 Fredrikstad kommune

PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN 63 65 1/18 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Mosseveien 63 65 Fredrikstad kommune PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN 63 65 1/18 1.0 Bakgrunn PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for Mosseveien 63 65 Fredrikstad kommune Planforslaget er utarbeidet av arkitektene as på vegne av grunneier, Seut

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET. PLANID - Eigersund kommune.

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET. PLANID - Eigersund kommune. PLANBESKRIVELSE Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET PLANID - Eigersund kommune Side 1 av 31 19.01.2015 Planforslag RKT Rev. Dato: Beskrivelse Utarb. Kontroll Side 2

Detaljer